ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları. Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi"

Transkript

1 ÇORUM BELEDİYESİ İç Kontrol Çalışmaları Reyhan KUŞÇU / Mali Hizmetler Müdürü Ömer MAZ / Strateji Geliştirme B. Sorumlusu Kalite Yönetim Temsilcisi 1

2 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda Kamu Kaynaklarının -Etkili -Ekonomik -Verimli birşekilde elde edilmesi ve kullanılmasını Hesap Verilebilirliği Mali Saydamlığı sağlamak üzere kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini Kamu Bütçelerinin Hazırlanmasını Uygulamasını Tüm mali işlemlerin Muhasebeleştirimesini, Raporlanmasını, Mali kontrolü düzenlemektir. 2

3 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu Bu ilkeler ışığında 1 -Stratejik plan 2-Performans programı 3-Performans esaslı bütçe 4-Faaliyet raporu 5-Kesin hesap hazırlanmasıyla son bulan bir süreç devam etmektedir. Stratejik plan hazırlığıyla başlayıp, kesin hesap hazırlanmasıyla son bulan ve süreklilik arz eden bu faaliyetlerin yürütüldüğü süreçteki uygulamaların temelini oluşturan ise iç kontrol sistemidir. 3

4 İÇ KONTROL EYLEM PLANI Kamu İç Kontrol Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanmasının sağlanması amacıyla 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanuna tabi Mahalli İdarelerimizin, Maliye Bakanlığının Kamu İç Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi dikkate alınarak, 2009 yılında İç kontrolu sağlamak üzere her idarenin kendi İç Kontrol Eylem Planını hazırlaması istenmiştir. Maliye Bakanlığınca belirlenen uyulması gerekli olan18 temel zorunlu iç kontrol standarlarına ve bunların altındaki 79 adet genel şartı ihtiva eden standartın iç kontrol eylem planında yer alması gereklidir. Dolayısıyla İç Kontrol Eylem Planının uygulanmasında, Mahalli İdarelerde Üst Yöneticilerin Kendi İdarelerinde İç Kontrol Sistemini kurma ve gözetim altında bulundurma görevi 5018 Sayılı Kanununla verilen en önemli görevlerinden biridir. 4

5 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununu çerçevesinde Yerel Yönetimlerin karşılaştıkları temel sorunlar Kanunun 49. Maddesinde Muhasebe sistemiyle ilgili olarak tüm belediyeler farklı hizmet sunucularından almış oldukları programları kullanmaktadırlar. Bu nedenle Bilgilerin toplanmasında ve uygulamalarda uyumsuzluklar gözlenmektedir.bu da kanunun temelindeki uygulama birliğinin sağlanmasına engel teşkil etmektedir. Belediyeler içinde Maliye Bakanlığının uygulamış olduğu Bütçe Muhasebe uygulamaların yürütüldüğü otomasyon sistemi gibi bir sistemin kurularak Belediyelerin de yanlış uygulamalarda bulunmamalarına imkan sağlanmalıdır Sayılı Bazı Alacakların Yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun örneğinde olduğu gibi ; Kamu alacaklarının tahsili açısından kritik önem taşıyan bu kanunun fiili uygulamasında yorum farkına yol açıldığı zaman; alacakların tahsili aşamasında aksaklıklar yada bu aşamadan kaynaklanacak hukuki sorunların doğması gibi ekstra problemler ortaya çıkmaktadır. 5

6 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununu çerçevesinde Yerel Yönetimlerin karşılaştıkları temel sorunlar... Örneğin; Yeniden yapılandırılarak taksitle ödenecek borçlarda taksitlerin ödenmesi esnasında bir takvim yılında en fazla 2 tanesi süresinde ödenmeme veya eksik ödeme hali, kanunun ihlali nedeni sayılmamıştır. Bu durum gerek kanunun 19. Maddesi gerekse Gelir İdaresi Başkanlığının kanunla ilgili yayınladığı kanun rehberinde çok açık belirtilmişken, Kamu idarelerine hizmet sunan ve merkezi özellik taşımayan her bir yerel yazılım sağlayıcısı tarafından farklı yorumlanarak tahsilatlarda kullanılan otomasyon sistemleri bu farklı yorumlarla yazılmakta dolayısıyla yukarıda dile getirilen kamu hizmetlerinde ortak standartların sağlanması mümkün olamamaktadır. Oysa ki; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununu esaslarında hizmet veren Kamu Kurumları için tahakkuk, tahsilat kısaca muhasebe işlemlerini de içerisine alan otomasyon sistemleri tek bir merkezden ve mutlak doğruluk esaslarında hazırlanmış olsalar bu örnekteki aksaklıklar ortadan kaynağında kalkmış olacaktır. 6

7 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununu çerçevesinde Yerel Yönetimlerin karşılaştıkları temel sorunlar Bilindiği üzere yerel yönetimlerden biz Belediyelerin en fazla sıkıntı duyulan ve uygulama sürecinde sıkıntı çektiğimiz sorunlardan birisi de seçimleri takip eden ilk 6 ay içerisinde hazırlanan Stratejik planın ilk defa seçilen belediye başkanlarının ve ekibi tarafından öneminin yeterince kavranamamış olmasıdır. Oysa ki beş yıllık yol haritalarını belirleyecek stratejik plan yeterli olmadığı zaman performans programından bütçeye, faaliyet raporuna, kesin hesaba kadar uzanan bir süreçte sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da kurumun tüm performans göstergelerini etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı seçim öncesinde ve sonrasında uygun yöntemlerle gerekli önlemlerin alınması konusunda destek sağlanmalıdır. 7

8 Çorum Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunu Oluşturulması Mali Başkan yardımcımızın Başkanlığında Harcama Yetkililerinden oluşturulmuştur. Eylem Planı Hazırlama Grubunun Oluşturulması Harcama Yetkilileri ve 6 kişilik bir ekibin katılımı ile oluşturulmuştur. Gruba dahil olan arkadaşlar genellikle Kalite Yönetim Sisteminin kurumumuzda sürdürülmesinde katkısı olan arkadaşlar olmuştur. 8

9 Çorum Belediyesi İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Çalışmaları Kurumumuz İç denetim biriminde görevli iç denetçiler grup çalışmalarımıza katılarak rehberlik etmişlerdir. Hazırlanan eylem planında 79 genel şart için 106 faaliyet öngörülmüştür yılı sonunda yaptığımız değerlendirme sonrasında sözkonusu faaliyetlerin %65 oranında tamamlandığını gördük. 9

10 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI İZLEME STANDARTLARI Etik Değerler ve Dürüstlük (15) Planlama ve Programlama (9) Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri (5) Bilgi ve İletişim (8) İç Kontrolün Değerlendirilmesi (6) Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler (10) Personelin Yeterliliği ve Performansı (12) Yetki Devri (5) 42 Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (6) 15 Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi (3) Hiyerarşik Kontroller (2) Görevler Ayrılığı (3) Faaliyetlerin Sürekliliği (6) Bilgi Sistemleri Kontrolleri (4) 23 Raporlama (4) Kayıt ve Dosyalama Sistemi (7) Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi (1) 20 İç Denetim 6 10

11 1) KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KİK Standardı Etik Değerler ve Dürüstlük Misyon Organizasyon Yapısı ve Görevler Ön Görülen Faaliyet -İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, KİK Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu oluşturulması. -Yöneticiler ve Personelle İç kontrol sistemine ilişkin düzenleyici faaliyetler konusunda toplantılar yapılması -MHM bünyesinde Servis oluşturulması ve personel takviyesi yapılması. -Etik Değerlerin benimsenmesi konusunda hizmetiçi eğitimler yapılması, Broşür afiş ve kitapçıklarla etik değerlerin personele duyurulması. -Çorum Belediye Meclisi toplantı konu ve kararlarının duyurulması. -Personel ve Vatandaşa dönük anketler düzenlemek - Öneri, ihbar ve Şikayet Sistemi geliştirilmesi -Başkanlık misyon ve vizyonunun çeşitli iletişim araçları ile personel ve vatandaşa duyurulması -Kurum misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere mevcut yönetmelikler ve görevler gözden geçirirek ihtiyaç duyulması halinde yeni görev tanımları yapılması, -Kurulacak olan Yönetim Bilgi Sistemi çerçevesinde yöneticilere verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar kurulacaktır. Çıktı/Sonuç İK Eylem Planı MHM Yönetmeliği Toplantılar Broşür, Kitapcık vb. Web Sitesi Yapılandırması Anketler Kurumsal İntranet ağında öneri şikayet sistemi Halkla İlişkiler servisinde vatandaş bildirimlerinin sistematik olarak alınması İlan ve Afişler Web Sitesi Yapılandırması Görev Tanımları Görev Dağılım Çizelgeleri Birim Organizasyon Şemaları Yönetim Bilgi Sistemi 11

12 1) KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KİK Standardı Personelin Yeterliliği ve Performansı Ön Görülen Faaliyet - Norm kadro uygulaması çerçevesinde, Başkanlığımızın amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacak insan kaynağı ihtiyaç analizi yapılacak ve insan kaynağının optimum dağılımı sağlanacaktır. Çıktı/Sonuç Hizmetiçi Eğitim (Yıllık Eğitim Planı) Eğitim İhtiyaç Analizi Yetki Devri Başkanlık İmza Yetkileri Yönergeleri gözden geçirilerek, yetki devri ve yetki devri durumlarını da ayrıntılı olarak içerecek şekilde değiştirilecek ve değişiklikler personele bildirilecektir. Başkanlık İmza Yetkileri Yönergesi çerçevesinde gerekli görülen durumlarda Birimler için Birim İmza Yetkileri Yönergeleri hazırlanacak ve personele duyurulacaktır. İmza Yetkileri Yönergesi 12

13 2) RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet Çıktı / Sonuç Planlama ve Programlama -Başkanlığın, mevzuatta belirlenen stratejik plan hazırlama dönemlerini dikkate alarak yeni stratejik planlar hazırlaması, -Birimlerin stratejik planda kendisine verilen amaç ve hedefler, performans göstergelerine ulaşıp ulaşılmadığı ve neler yapılması gerektiği çerçevesinde kendi bünyelerinde çalışma ekipleri oluşturması, - Bütçe ve performans programının Hazırlanması -Tüm birim yöneticilerinin görev alanlarıyla ilgili kısa ve orta vadeli kurum hedeflerine uygun şekilde özel hedefler belirlemesi, bu hedefleri personelle paylaşması, -Başkanlığımız İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması maksadıyla birim faaliyet raporlarının hazırlanması -Birimlerin hedefleri, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve süreli olması sağlanacaktır. Stratejik Planlama Çalışma Ekipleri Performans Programı Performans Esaslı Bütçe Eylem Planları Birim Faaliyet Raporları İdare Faaliyet Raporu Yıllık Planlar Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi -Birimlerdeki iç kontrol çalışma ekiplerinin aynı zamanda risk belirleme ekipleri olarak görev yapması, -KİK Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubunun aynı zamanda Risk Değerlendirme Komisyonu olarak görevlendirilmesi, -Birimlerdeki risk belirleme ekipleri ile Risk Değerlendirme Komisyonuna risk değerlendirme eğitimi verilecektir. -Risk değerlendirme komisyonunca yılda en az bir kez olmak üzere periyodik olarak risk analiz çalışmaları yürütülecektir. Risk Belirleme Ekipleri Risk Değerlendirme Komisyonu Eğitim Muhtemel Risk Haritası Risk analiz raporu Yeni Eylem Planı 13

14 3) KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet (Ad) Çıktı / Sonuç Kontrol Stratejileri ve Yönetimleri Prosedürlerin Belirlenmesi ve Değerlendirilme si Hiyerarşik Kontroller -Her birim faaliyet alanları ve riskler ile ilgili önleyici, yönlendirici, tespit edici ve düzeltici kontrol mekanizmaları oluşturulması, -Tüm varlıkların dönemsel kontrolü ve güvenliği tam olarak sağlanacaktır. Bu amacla komisyon oluşturulması, -Belirlenen kontrol yönteminin fayda maliyet analizleri yapılacak ve etkin, verimli ve ekonomik olacak şekilde uygulanması sağlanacaktır. -Birimlerin tüm prosedürler ve ilgili dokümanlarını, faaliyet veya mali karar ve işlemin başlaması, uygulanması ve sonuçlandırılması aşamalarını kapsayacak şekilde, iş tanımlarını yapması ve iş akış şemalarını oluşturması, -Birimlerce oluşturulan iş akış şemaları ve iş tanımları basit anlaşılır şekilde düzenlenmesi ve personele duyurulması, -Mevzuat değişikliği durumunda iş akış şemaları ve iş tanımları revize edilmesinin sağlanması, -Doküman ve prosedürlere kolayca ulaşılmasının sağlanması, -Birim yöneticileri, yetki devirleri ve görevlendirmeleri çerçevesinde iş ve işlemlerin birimleri tarafından iş akış şeması ve standartlar doğrultusunda yerine getirilip getirilmediği konusunda kontroller yapılması. Bu kontrollerin raporlar veya tablolar aracılığıyla yerine getirilmesi, -Yöneticiler belirleyecekleri raporlama sistemi aracılığıyla iş ve prosedürleri sürekli olarak izleyecek ve tespit ettikleri hata ve usulsüzlükleri personele bildirecek olup, olumsuzlukların giderilmesi için bilgilendirme faaliyetleri ve hizmet içi eğitimler verecektir. Düzenleyici, önleyici ve iyileştirici kontrol mekanizmaları Belediye Varlıkları Tespit Komisyonu Fayda-maliyet analizleri İş Tanımları İş Akış Şemaları Talimatlar İntranet ağı yapılandırması (Dokuman Dağıtımı) Dış Kaynaklı Doküman Takip Sistemi Kontrol Formları Rapor,tablo vb. Hizmet içi eğitim 14

15 3) KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet (Ad) Çıktı / Sonuç Görevler Ayrılığı Faaliyetlerin Sürekliliği Bilgi Sistemleri Kontrolleri -İş akış şemaları her faaliyet veya mali karar ve işlemin onaylanması, uygulanması, kaydedilmesi ve kontrolü görevlerinin farklı kişilere verilecek şekilde düzenlenmesi, -Birimlerce personel arasında görevler ayrılığı ilkesine uyulacak şekilde görev dağılımını düzenleyen düzenleyici işlemler yapılması, -Birimlerce, personel yetersizliğinden kaynaklanan durumlarda, faaliyetlerin yürütülmesine devam edilebilmesi için mevcut personelin tüm faaliyetleri öğrenmesini sağlayacak tedbirler alınacaktır. Belirli dönemlerde personelin görev değişikliği yapılması sağlanacaktır. -Başkanlık ihaleleri çerçevesinde yürütülen kontrol faaliyetlerinde de gerekli hallerde vekil personelin görevlendirilmesi sağlanacaktır. -Görevinden ayrılan personelin hazırlayacağı örnek rapor formatı oluşturulması ve uygulamanın faaliyete geçirilmesi, -Bilgi sistemlerinin sürekliliğini ve güvenilirliğini sağlayacak kontrolleri de içeren kurum bilgi güvenilirliği ve güvenliği politikası ve uygulama prosedürleri hazırlanması, -Bilgi Sistemlerinin, Faaliyetlerin programlanmasını, uygulanmasını, raporlanmasını, ve takibini sağlayacak şekilde uygulanması, Düzenleyici İşlemler (Genelge, Yönerge vb.) Uygun Görev Dağılımı Birim organizasyon Şemaları İhale Dokumanları Revizyonu Görev Devri Raporu Bilgi Güvenliği Süreci Yedekleme Talimatı Veri Silme/düzeltme Talimatı 15

16 4) BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet Çıktı / Sonuç Bilgi ve İletişim Raporlama -Kurulması gereken Yönetim Bilgi Sistemi çerçevesinde kurumsal a-mail, anlık mesajlaşma, forum vb. uygulamalar ile yatay ve dikey iç iletişim ile dış iletişim tam olarak sağlanmalıdır. -Yönetimin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgileri ve raporları üretebilecek ve analiz yapma imkanı sunacak şekilde Yönetim Bilgi Sistemi kurulacaktır. -Personelin değerlendirme, öneri ve sorunlarını iletebilmeleri için dilek, şikayet ve öneri kutusu bölümü açılması, -İyi yönetimin geliştirilebilmesi için yöneticiler ile personelin bir araya geleceği belirli periyotlarla yönetişim toplantıları yapılması, -Başkanlık faaliyet raporları vb. yollarla her yıl, amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve performans programlarını tam olarak kamuoyuna açıklaması, -Bütçesinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerin kamuoyuna açıklanması, -Faaliyetlerin gözetimi amacıyla idare içinde yatay ve dikey raporlama ağının yazılı olarak belirlenmesi, -Görev ve faaliyetlere ilişkin hazırlanması gereken raporlar hakkında yazılı olarak ve bilgilendirme toplantılarıyla tüm birim personelinin bilgilendirilmesinin sağlanması, Yönetim Bilgi Sistemi Web Sitesi Güncellemeleri Kurumsal İntranet Ağı Dilek, Şikayet ve Öneri Kutuları vb. Toplantılar İdare Faaliyet Raporu Performans Programı Rapor ve Kamu duyuruları Yönerge Kurumsal Raporlama Yönetim Sistemi 16

17 4) BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet Çıktı / Sonuç Kayıt ve Dosyalama Sistemi Hata ve Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi -Kayıt ve dosyalama sistemi gözden geçirilerek tüm birimlerin standart dosya planına tam olarak uyması, -Kayıt ve dosyalama sisteminin elektronik ortamda takibi için çalışmalar artırılması, -Mevcut arşiv sistemi gözden geçirilerek mevzuata ve standartlara uygun olmasının sağlanması, -Personele ilgili mevzuat konusunda eğitim verilmesi, Mevcut durum sütünunda belirtilen uygulamalar makul güvence sağlamakta olup yeni bir düzenlemeye ve uygulamaya gerek bulunmamaktadır. Standart kayıt ve dosyalama sistemi Güncel Kayıt Listeleri Arşiv Sayısallaştırma Hizmet içi Eğitim 17

18 5) İZLEME STANDARTLARI KİK Standardı Ön Görülen Faaliyet (Ad) Çıktı / Sonuç İç Kontrolün Değerlendirilmesi İç Denetim -İç kontrol eylem planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, altı aydan fazla olmamak üzere izlenmesi, değerlendirilmesi ve eylem planı formatında üst yöneticiye sunulması, -İç kontrol sisteminin işleyişine ilişkin yılda bir defa anket çalışması yapılması, -Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu tarafından eksik yönlerin belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması konusunda süreç ve yöntemler oluşturulması, -Yapılan değerlendirmeler sonucunda alınması gereken önlemler için eylem planı oluşturulması ve uygulamanın sağlanması -Mevcut durum sütünunda belirtilen uygulamalar makul güvence sağlamakta olup yeni bir düzenlemeye ve uygulamaya gerek bulunmamaktadır. İzleme ve Değerlendirme Raporu KİK Uygulama Süreci Anket İç ve Dış Denetim Raporları Eylem Planı Denetim Raporları 18

19 Teşekkür Ederiz. 19

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ÇORUM BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI I. K O N T R O L O R T A M I S T A N D A R T L A R I Sorumlu veya KOS1 1.Etik Değerler ve Dürüstlük:Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI EK:2- ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını

Detaylı

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI STANDART TANIM 1.1.1. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel tarafından sahiplenilmeli ve desteklenmelidir. İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır.

Detaylı

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI

BARTIN BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI BİLEŞEN NO: 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI STANDART-1 Etik Değerler ve Dürüstlük Sorumlu Birim veya Çalışma Grubu Üyeleri 1.1 İç kontrol sistemi ve işleyişi hakkında üst yönetim olumlu bakış açışı geliştirmeli,

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016)

TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) TUZLA BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2015-2016) İÇİNDEKİLER 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 1.1. İç Kontrolün Tanımı Ve Amacı... 2 1.2. İç Kontrol Sistemine İlişkin Yasal Mevzuat... 2

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KAABÜK ÜNİVESİTESİ İÇ KONTOL I EYLEM PLANI UNSULA KAMU İÇ KONTOL GENEL ŞATLA HEDEF EYLEM PLANI SOUMLU BİİM SÜESİ AÇIKLAMA (BEKLENTİLE, SONUÇLA, ÇÖZÜM ÖNEİLEİ) 1.1.1. İç Kontrol Sistemi ve işleyişi yönetici

Detaylı

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONTROL ORTAMI KONTROL ORTAMI KOS 01 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve işleyişi yönetici ve personel

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır.

1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Kontrol Eylem Planı hazırlığı tüm birimlere ve tüm personele duyurulacaktır. KOS 1 1. Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS 1 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI KOS 1.1 İç genelge yayımlandı. KOS 1.1.1

Detaylı

İç Kontrol Eylem Planı

İç Kontrol Eylem Planı 2012 Fiziki Sosyal Kültürel Ekolojik e-belediyecilik Başkanın Sunuşu Dünyada mali yönetim sistemine ilişkin yaşanan deneyimlerin ve reformların öğretisinde iç kontrol; kamu kaynaklarının amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler 1- KONTROL ORTAMI Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Öngörülen veya ler Yapılacak Çıktı/ Sonuç Tamamlanma Tarihi Açıklama KOS1 KOS 1.1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ÇALIŞMA GRUBU 1.Okt. Dr. Hüseyin KAYGIN BÜNSEM Müdür V. 2.Yrd. Doç. Dr. Necati HIRÇA BÜNSEM

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ

1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ T.C. İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - İÇ KONTROL EYLEM PLANI - KONTROL ORTAMI BİLEŞENİ 1- KONTROL ORTAMI BĠLEġENĠ ARALIK 2014 Kamu Ġç Kontrol Standardı ve Genel ġartı Yapılacak 1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI 01.01.2015 İÇİNDEKİLER Önsöz... 3 A- İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları... 4 1. Amaç... 4 2. Kapsam... 4 3. Dayanak... 5 4. Unsurları

Detaylı

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır.

c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. c) Kontrol faaliyetleri: Önleyici, tespit edici ve düzeltici her türlü kontrol faaliyeti belirlenir ve uygulanır. d) Bilgi ve iletişim: İdarenin ihtiyaç duyacağı her türlü bilgi uygun bir şekilde kaydedilir,

Detaylı

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi

1-KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler. Birim iç kontrol komisyonlarının revize edilmesi 1-KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim Çıktı/ Sonuç Tamamlanma

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI KOS1 Öngörülen ler KONTROL ORTAMI Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

KASIM 2012 DİYARBAKIR

KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon i İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (2012-2015) KASIM 2012 DİYARBAKIR T. C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Planlama Programlama Koordinasyon

Detaylı

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler

1- KONTROL ORTAMI. Öngörülen Eylem veya Eylemler Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı 1 1.1 1.2 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. İç kontrol sistemi ve

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI

AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI AVRUPA BĠRLĠĞĠ BAKANLIĞI ĠÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI (ARALIK 2014) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1.GĠRĠġ 3 2.KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARI...3 2.1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI 4 2.2. RĠSK DEĞERLENDĠRME STANDARTLARI...6

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI Standart Kod No KOS1 KOS 1.1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların

Detaylı

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738

26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ Bilindiği üzere, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun

Detaylı

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI POLATLI BELEDİYESİ POLATLI BELEDİYESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI İÇİNDEKİLER A. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI 3 1. Amaç 3 2. Kapsam 3 3. Dayanak 4 4. Unsurları ve Genel Koşulları: 4 5.

Detaylı

İç Kontrol EylEm Planı

İç Kontrol EylEm Planı KİLİS BELEDİYESİ İç Kontrol EylEm Planı Mali (Strateji Geliştirme Birimi) 2014-2016 KİLİS BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2014-2016) KİLİS BELEDİYESİ Adres : Tekye Mah. Belediye Sarayı Sok. No:2 KİLİS

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

İÇ KONTROL EYLEM PLANI

İÇ KONTROL EYLEM PLANI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÇOCUK EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI SİNOP 20.04.2015 I.GİRİŞ 5018 sayılı Kanunun 55. maddesinde iç kontrol, "idarenin amaçlarına, belirlenmiş

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI

DOKUZ EYLÜL ÜNĠVERSĠTESĠ ĠÇ KONTROL STANDARTLARI EYLEM PLANI KOS HEDEF 6 KOS HEDEF 5 1. KONTROL ORTAMI LARI (KOS) KOS 1.1.Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranıģlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS HEDEF 4 KOS HEDEF

Detaylı

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU

İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI VE RAPORU KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T. C. AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SAYI : B.30.2.AKD.0.70.82.00/ 01 HAZĠRAN 2009 KONU : Kamu Ġç Kontrol Standartlarına

Detaylı