I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri"

Transkript

1

2 I. Ortado u daki çat ßmalar n kökenleri A N A H T A R S Ö Z C Ü K S YON ST Kudüs kentine hakim bir tepenin ad olan Sion sözcü ünden türetilmißtir. 1. Filistin de bir Yahudi devleti kurulmas n sa lamak için Theodor Herzl taraf ndan 19. yüzy l n sonlar nda Viyana da baßlat - lan bir hareket olan Siyonizmin taraftarlar na verilen ad. 2. Siyonizmle ilißkili olan. A. Stratejik ve diplomatik bir sorun Belge 2, 3 ve 5 n Yahudiler, H ristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal topraklar bar nd ran ve üç büyük tektanr l dinin beßi i olan Ortado u, Osmanl mparatorlu u nun yönetimi alt nda, uzun zaman (16. yüzy l baßlar ndan 20. yüzy l baßlar na) farkl dinsel ve kültürel topluluklar n bar ß içinde yaßad bir yer olmußtu. Do u ile Bat aras ndaki önemli haberleßme yollar n n kesißme noktas nda bulunan bu bölgenin denetimi, uzun süreden beri çeßitli güçler aras nda rekabete yol aç yordu. 20. yüzy lda, bu co rafî nedene bir de ekonomik neden eklendi: Zengin petrol yataklar n n keßfedilmesi ve ißletilmesi sorunu. n Avrupal sömürgeci güçlerin diplomatik çabalar, bölgede çat ßma tohumlar n n at lmas na büyük ölçüde katk da bulundu. Topraklar nda yaßayan az nl klar n ulusçu talepleriyle sars lan Osmanl mparatorlu u nun zay flamas, siyasal istikrars zl a yol açt. Birinci Dünya Savaß s ras nda Birleßik Krall k, Almanya n n müttefiki Osmanl mparatorlu u na karß mücadeleye girißti. Mekke Þerifi Emir Hüseyin i destekleyerek Araplar n Osmanl lara karß baßlatt klar ayaklanmay körükleyen ngilizler, Araplara ba ms zl k ve savaß n bitiminde kurulacak büyük bir krall k sözü verdiler. Oysa, 1916 may s nda Fransa ve Birleßik Krall k aras nda imzalanan gizli Sykes-Picot anlaßmalar, Osmanl mparatorlu u nun yaln zca hakimiyet bölgelerine bölünmesini öngörüyordu. Son olarak, 1917 de Balfour Bildirgesi de Filistin üzerindeki siyonist* talepleri destekledi. B. Siyonistlerin Filistin de Yahudi devleti kurma rüyas Belge 1 n 19. yüzy l n sonunda siyonist ayd nlar, Avrupa da yay lmaya baßlayan Yahudi düßmanl dalgas na karß l k, lkça da göçe zorlanmadan önce Yahudilerin yaßad klar Filistin topraklar nda bir Yahudi devleti kurulmas n önerdiler. Dünya Siyonist Örgütü nün yönetiminde, Filistin e do ru büyük bir göç hareketi baßlad. Bu arada örgütün baßkan Theodor Herzl de Bat l güçlerle pazarl ktayd. Balfour Bildirgesi, kas m 1917 de siyonistler için gerçek anlamda siyasal bir baßar oldu. 1 Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl in umudu ta Budapeßte de do an gazeteci ve yazar Herzl, 1896 da Der Judenstaat baßl kl kitab yay nlad. Baßlang çta bir toprak seçimi öngörmese de, bir Yahudi devletinin kurulmas n tek çözüm olarak görüyordu. Aßa - daki konußmada, Basel kentinde 1897 de toplanan 1. Siyonist Kongresi nin sa layaca- avantajlardan duydu u mutlulu u dile getiriyor. "Basel Kongresi ni, resmen aç klamaktan kaç naca m bir formülle özetlemek isteseydim, ßöyle derdim: Basel da bir Yahudi devleti kurdum. E er bunu yüksek sesle söyleseydim, herkes kahkahalara bo ulurdu. Ama beß y l içinde, elli y l içinde bunu herkes kabul edecek. Devletin esas, halk n, hatta tek bir güçlü kißinin siyasal iradesinde yatar. Toprak ise bunun somut ifadesinden baßka bir ßey de ildir. C. ki savaß aras dönem: Gerilimin t rmanmas Belge 4 ve 6 n Birinci Dünya Savaß ndan sonra, Osmanl mparatorlu u yok oldu ve sömürgeci güçler bölgedeki konumlar n güçlendirdiler. Fransa, Suriye ve Lübnan da, Birleßik Krall k ise Irak, Filistin ve Ürdün de manda* yönetimi kurdu. Filistin deki ngiliz mandas n pekißtiren Balfour Bildirgesi de Milletler Cemiyeti Sözleßmesi ne dahil edildi. n M s r ve Irak ba ms zl klar na kavußtular, ancak Süveyß Kanal n n denetimini elinde bulunduran Birleßik Krall k bu iki ülke üzerinde a rl kl etkisini korudu. Arabistan, 1932 de Suudi Arabistan Krall n kuran bn-i Suud taraf ndan birleßtirildi. Filistin de Araplar n Yahudi göçüne karß hareketlenmeleri üzerine, ngilizler verdikleri sözlerden dönerek Yahudilerin srail e gelißini s n rlamaya çal ßt lar da, Yahudi göçüne karß ç kan bir Arap ayaklanmas n n ard ndan ngiltere, Filistin in Yahudilerle Araplar aras nda paylaßt r lmas n öngören bir plan önerdi. Ama bu plan Araplar taraf ndan reddedildi. n kinci Dünya Savaß s ras nda ulusçu talepler yo unlaßt. Filistin Yahudileri nazizme karß ngilizlerin müttefiki olduklar halde, Avrupa Yahudileri yok edilme tehdidi alt ndayken Birleßik Krall k nin Yahudi göçünü s n rlama politikas uygulamas na karß ç k - yorlard te, Yahudilerle Araplar aras ndaki gerilimin t rmanmas ve Holokost sonras bir Yahudi devleti kurma talebi, Filistin sorununu uluslararas bir sorun haline getirdi. 262

3 3 ngilizlerin verdikleri çelißkili sözler. 2 Arabistanl Lawrence. ngiliz gizli servislerinin ajan olarak çal ßmaya baßlayan arkeolog T. E. Lawrence, Mekke Þerifi Hüseyin in o ullar ndan biri olan Faysal n yan nda, Osmanl lara karß Arap isyan n teßvik eden belli baßl kißilerden biriydi. 4 srail devletinin kurulmas ndan önce Filistin de Yahudiler ve Araplar. Yahudiler Araplar LÜBNAN a. Araplara verilen sözler Önerilen s n rlar içinde bulunan bölgelerle ilgili olarak [Osmanl mparatorlu u nda bulunan ve bugünkü Lübnan d ß nda kalan Arap topraklar ], size aßa daki güvenceleri vermeye yetkiliyim [...]: 1. [...] Büyük Britanya Araplar n ba ms zl n tan maya ve Mekke Þerifi nin talep etti i topraklarda yer alan tüm bölgelerde bu ba ms zl desteklemeye haz rd r. 2. Büyük Britanya, olas tüm d ß sald r lara karß kutsal yerleri güvence alt na alacakt r. [...] 3. [Büyük Britanya] Araplara tavsiyelerini sunacak ve uygun hükümetlerin kurulmas konusunda yard mc olacakt r. Birleßik Krall k n M s r Yüksek Komiseri Henry Mac-Mahon un Mekke Þerifi ne mektubu, 24 Ekim b. Yahudilere verilen sözler: Balfour Bildirgesi Majesteleri nin hükümeti, Filistin de Yahudiler için ulusal bir yurt 1 kurulmas n uygun bulmaktad r ve Filistin deki Yahudi olmayan topluluklar n medenî ve dinsel haklar na oldu u kadar, Yahudilerin baßka ülkelerdeki hak ve siyasal statülerine zarar verecek hiçbir tasarrufta bulunulmayaca n aç kça ortaya koyarak, bu hedefin gerçekleßtirilebilmesi için tüm gücünü harcayacakt r. Bu bildirgeyi Siyonist Federasyonu nun bilgisine sunarsan z size minnettar kal r m. Arthur Balfour [Birleßik Krall k D ßißleri Bakan ], 2 Kas m ngilizce "national home"; farkl yorumlara yol açabilecek, oldukça mu lak bir deyim. 1. Bu metinlerin yaz ld tarihlerde bölgenin siyasal ve askerî statüsü nas ld? 2. Verilen bu iki sözün çelißkili oldu unu gösterin. 3. ngilizler o tarihlerde neden bu tür sözler veriyorlard? Verilen sözler tutulacak m? 5 Sykes-Picot Anlaßmalar. a. Ermenistan ve Kürdistan n bir bölümü Rusya ya verilecektir. b. Fransa, Suriye ve Lübnan alacakt r. c. Birleßik Krall k, Mezopotamya ile Hayfa ve Akkâ limanlar na yerleßecektir. d. Frans zlar n ve ngilizlerin ele geçirdikleri bölgeler aras nda kalan topraklarda bir Arap devletleri konfederasyonu ya da tek bir ba ms z Arap devleti kurulacak, ancak Frans zlar ve ngilizler bu topraklar üzerindeki etki alanlar n paylaßacaklard r. e. Filistin deki kutsal yerler uluslararas denetime b rak lacakt r. Akdeniz Hayfa Nas ra SUR YE 1916 da Birleßik Krall k hükümetini temsil eden Mark Sykes ve Fransa hükümetini temsil eden Georges Picot taraf ndan, Rus çar n n da r zas yla yürütülen görüßmelerin ard ndan imzalanan Frans z- ngiliz anlaßmas. Tel-Aviv Yafa Kudüs Belge 3 te yer alan metinlere ek olarak, burada nas l bir güçlük ortaya ç km ßt r? Gazze F L ST N Bîrü s-sebi Lût Gölü MISIR 100 km MAVERA-YI ÜRDÜN Eylat ngiliz Filistin i 1947 de Yahudi yerleßimleri 6 Yahudilerin Filistin e göç etmesine karß Araplar taraf ndan düzenlenen gösteri: "Ulusçuluk bizim dinimizdir. Ba ms zl k yaßam m zd r. Arap Filistin." 263

4 II. srail devletinin do ußu S Ö Z L Ü K * rgun * Kneset * Kibbuz B Y O G R A F David Ben Gurion ( ) Rus Polonyas nda do an ve 1906 da Filistin e yerleßen Ben Gurion, srail devletinin gerçek kurucusu olarak kabul edilir dan 1948 e kadar Yahudi Ajans n n baßkanl - n yapt, ve y llar aras nda srail de baßbakan olarak görev yapt. Menahem Begin ( ) Rus Polonyas nda do an ve 1942 de Filistin e göç eden Begin, burada rgun un ve sa muhalefetin liderlerinden biri oldu (1973 ten itibaren Likud Partisi nin baßkan ) de baßbakan olduktan sonra M s r la bar ß anlaßmas imzalad ve ißgal alt ndaki topraklar konusunda taviz vermeyen bir politika yürüttü te istifa etti. zak Rabin ( ) Kudüs te do an Rabin, birinci Arap- srail Savaß na ve Alt Gün Savaß na kat ld. ßçi Partisi nin baß ndayken, y llar aras nda iki kez baßbakanl k yapt te Washington da Yaser Arafat la bar ß anlaßmas imzalad. 4 Kas m 1995 te, bar ß düßman aß r sa c bir Yahudi taraf ndan öldürüldü. 1 srailli üç devlet adam. A. srail: Arap Ortado u nun merkezinde bir Yahudi devleti Belge 1, 3 ve 5 n kinci Dünya Savaß n n sonunda, Ortado u daki siyasal durum tümüyle de ißti. Fransa ve Birleßik Krall k n zay flamas ba ms zl k taleplerinin artmas na neden olurken, 6 milyon Yahudi nin yok edilmesi uluslararas kamuoyunda bir Yahudi devleti kurulmas yönündeki siyonist taleplerine karß bir duyarl l k yaratm ßt. n Savaß bittikten sonra, Birleßik Krall k ve Filistin Yahudileri aras nda aç k bir mücadele baßlad. Filistin Yahudilerinden rgun mensuplar, gerçek anlamda terorist bir gerilla savaß yürütüyorlard. ngilizler ise hâlâ Filistin e Yahudi göçünü durdurmaya çal ß yorlard. Toplama kamplar ndan kurtulan Yahudileri Filistin e götürmekte olan Exodus adl geminin ngiliz donanmas taraf ndan geri çevrilmesi s ras nda gerilim doruk noktas na ulaßt. Pazarl klarda oldu u kadar güç kullanma konusunda da baßar s zl a u rayan Birleßik Krall k, ßubat 1947 de sorunu Birleßmiß Milletler e havale etti. n Birleßmiß Milletler de Filistin in bölüßtürülmesi konusunda benimsenen plan, Araplar taraf ndan reddedildi. Yahudi lider Ben Gurion, 14 May s 1948 de srail devletinin ba ms zl n ilan etti. srail, hemen ertesi gün Arap devletlerinin olußturdu u koalisyonun (M s r, Mavera-y Ürdün ve Suriye) sald r s na u rad. S cak çat ßmalar sonunda srail, Araplar püskürtmeyi baßard ve Birleßmiß Milletler in bölüßüm plan nda öngörülenden çok daha geniß bir topra n denetimini ele geçirdi. Herhangi bir bar ß anlaßmas imzalanmad. Bat Þeria, Mavera-y Ürdün taraf ndan ilhak edildi, M s r da Gazze ßeridini ele geçirdi. Kudüs ise srail ve Mavera-y Ürdün aras nda fiilen bölüßüldü. B. Özgün bir ulus-devlet Belge 2 n srail devletinin kurulmas kitlesel göçlere yol açt Filistinli yeni kurulan devleti terkederek komßu ülkelere s nd lar, bu da Filistin sorununun baßlang c oldu. Yahudi devletinin nüfusu da h zla art yordu. Toplama kamplar ndan sa kurtulanlar, Do u Avrupa Yahudileri, Ortado u daki Arap ülkelerinde yaßayan ve durumlar art k hassas olan Yahudilerle Kuzey Afrika Yahudileri, ak n ak n srail e göç ediyorlard. n 1950 de srail parlamentosu taraf ndan kabul edilen Dönüß Yasas, baßvuruda bulunan tüm Yahudilerin srail e gelmesine olanak tan d. Birkaç y l içinde, yeni bir devlet ve yeni bir toplum yarat lm ßt. Yeni srail demokrasisi, Kneset* ad verilen bir parlamentoya dayan yordu. Yürütme gücünün baß nda baßbakan bulunuyordu. Farkl göçmen gruplar n n kültürel ve etnik çeßitlili i ve kibbuz* uygulamas yla somutlaßan öncü ruhun varl, kendine özgü bir toplumun olußmas n sa lad. srail bir yanda giderek al ß lageldik Bat demokrasilerine benzemeye baßlarken, güvenlik ve d ß politika sorunlar da zamanla siyasal yaßam na egemen oldu. C. Sürekli savaßta olan bir devlet Belge 4 n y llar aras nda, srail beß savaß yaßad ve bölgede çok say da askerî harekât gerçekleßtirdi. Yahudi devleti komßu Arap devletlerinin düßmanl na karß mücadele verirken, 1960 lardan itibaren baßl ca müttefiki olan ABD nin deste ine de güvenebildi. Haziran 1967 de patlak veren Alt Gün Savaß n n önemli yans malar oldu. Savaßtan zaferle ç kan srail yeni topraklar kazand. ßgal edilen bu topraklar n yaratt sorun, siyasal s n f n kendi içinde bölünmesine yol açt. Büyük srail yanl s "Þahinler", baz lar taraf ndan Arap ülkelerine bask yapmak için geçici bir çözüm olarak görülen bu topraklar n ilhak edilmesini ve Yahudi yerleßimcilere aç lmas n istiyor ve bu noktada Filistin sorununun pazarl k yoluyla çözülmesini isteyen "Güverciler"le görüß ayr l - na düßüyorlard. 264

5 a. Birleßmiß Milletler in bölüßtürme plan Akdeniz Gazze MISIR 100 km b de, 1. Arap- srail Savaß ndan sonra srail Gazze Gazze Þeridi (M s r ißgali) Tel-Aviv Yafa Hayfa LÜBNAN Bîrü s-sebi ngiliz Filistini Yahudi devleti Arap devleti Nas ra Kudüs SUR YE MAVERA-YI ÜRDÜN Eylat Uluslararas bölge Hayfa Tel-Aviv Yafa LÜBNAN Lût Gölü Nas ra Bat Þeria (Ürdün ißgali) Kudüs Lût Gölü SUR YE 3 srail devletinin kurulußunun ilan (14 May s 1948). srail topraklar, Yahudi halk n n do du u yerdir. Yahudi halk n n manevî, dinsel ve ulusal kimli i [...], ncil i yazd ve dünyaya sundu u bu topraklarda biçimlenmißtir. [...] 1897 de, Theodor Herzl in Yahudi devleti görüßünden esinlenen Birinci Siyonist Kongresi, Yahudi halk n n kendi ülkesinde yeniden ulusal bir varl k olma hakk - na sahip oldu unu ilan etti. Bu hak, 2 Kas m 1917 tarihli Balfour Bildirgesi yle de kabul edildi. [...] Yak n bir geçmißte, Avrupa da yaßayan milyonlarca Yahudi yi yok eden Holokost, Yahudi halk n n bir vatana ve ba ms zl a sahip olmamas ndan kaynaklanan sorunu çözme ihtiyac n yeniden ortaya koydu. [...] 29 Kas m 1947 de, Birleßmiß Milletler Genel Kurulu Filistin de bir Yahudi devletinin kurulmas n öngören bir karar ald. [...] Sonuç olarak, Ulusal Konsey in üyeleri olan bizler, Filistin deki ngiliz mandas n n sona erdi i bu günde yapt m z toplant - da, Filistin Yahudilerini ve Dünya Siyonist Hareketini temsilen [...], Filistin de ad srail Devleti olacak bir Yahudi devleti kuruldu unu ilan ediyoruz. David Ben Gurion, Tel-Aviv. srail Devleti nin kurulußu nas l do rulanmaktad r? 4 Negma kibbuzunda sivillere verilen askerî e itim, ekim MISIR MAVERA-YI ÜRDÜN Eylat Birleßmiß Milletler plan ndaki Yahudi devleti lhak edilen bölgeler 1949 da srail da srail. 1. Birinci Arap- srail Savaß n n srail topraklar aç s ndan sonuçlar ne olmußtur? 2. Savaß n Filistinliler ve komßu Arap devletleri aç s ndan sonuçlar nedir? 5 Exodus un srail deki Hayfa liman na gelißi, 18 Temmuz

6 III. Arap ulusunun birleßme rüyalar A N A H T A R S Ö Z C Ü K PAN-ARAPÇILIK "Tüm" anlam na gelen Yunanca pan sözcü ünden. Tüm Araplar tek bir devletin çat s alt nda birleßtirme arzusu. 1 Alt Gün Savaß ndan sonra düzenlenen Hartum Arap Konferans nda (1 Eylül 1967) al nan kararlar. 1. Hartum Zirvesi, Arap saflar n n birli ini, eylem birli ini, sald r n n yol aç t hasarlar ortadan kald rma konusundaki kesin kararl l n [...] bir kez daha vurgular. 2. Zirve, sald r n n izlerini silmek amac yla girißilen çabalar artt rmaya karar verir ve ißgal alt ndaki topraklar n Arap topraklar oldu unu ve bu topraklar geri alma görevinin tüm Arap ülkelerinin yükümlülü ü oldu- unu bildirir. 3. Burada bulunan ülkelerin krallar ve devlet baßkanlar, sald r n n izlerini silmek ve srail birliklerinin 5 Haziran dan sonra ißgal edilen topraklardan çekilmelerini sa lamak için uluslararas siyasal ve diplomatik alanda çabalar n birleßtirmek konusunda uzlaßmaya varm ßlard r. Bu ikili eylem, tüm Arap devletleri taraf ndan kabul edilen ßu ilkelere dayan larak gerçekleßtirilecektir: srail devletinin tan nmamas, srail le her türlü pazarl n reddi ve Filistin halk n n ülkesi üzerindeki haklar n n yeniden belirtilmesi. 4. Arap ülkeleri Maliye, Ekonomi ve Petrol Bakanlar Konferans, bu mücadelede bir silah olarak kullan lmak üzere petrol pompalama ißleminin durdurulmas n tavsiye etmißti. Ancak zirve, konuyu inceledikten sonra, asl nda petrol pompalama ißleminin bir silah olarak kullan labilece ine, çünkü petrolün sald r ya u rayan ülkelerin ekonomilerini güçlendirebilecek ve bu ülkelerin bu korkunç s - nav atlatmalar na olanak verecek bir zenginlik oldu una inanmaktad r. A. Arap siyasetinin a rl k merkezi M s r n 1950 li y llarda, Arap ulusçulu u Ortado u da kendini göstermeye baßlad. Sömürgelerin ba ms zlaßmas sürecinde (Bkz. 12. Bölüm), Bat n n bir piyonu olarak görülen srail e karß mücadele ile Arap devletlerinin geçirdikleri ekonomik ve toplumsal dönüßümler, bu ulusçulu un itici gücü oldu te Arap Birli i nin kurulmas, "Arap ulusu"nun birleßme arzusunu dile getiriyordu. M s r, Nas r n baßkanl döneminde Arap ulusçulu unun ve Pan-Arapç l n* önderi oldu. n Albay Nas r (Bkz. s. 229), 1954 te bir darbeyle iktidara gelmißti. Askerî olarak SSCB taraf ndan destekleniyordu. zledi i d ß politika nedeniyle de, Arap ülkelerinde büyük sayg nl k kazanm ßt (Bkz. s. 208). Nas r, 26 Temmuz 1956 da Süveyß Kanal n n devletleßtirildi ini ilan etti. Bunu izleyen ikinci Arap- srail savaß M s r için askerî aç dan bir yenilgi, Nas r için ise siyasal bir zafer oldu. Gerçekten, Fransa ve Birleßik Krall k n ki Büyükler in bask s alt nda geri çekilmesi, eski sömürgeci güçlerin kesin yenilgisi olarak yorumlanm ßt li y llar n sonunda M s r, Arap davas n n sözcüsü olarak kendini dayatm ßt de Suriye ile birlikte Birleßik Arap Cumhuriyeti ni kurma denemesi, Arap ulusunu birleßtirme rüyas n somutlaßt racak gibi görünüyordu. B. Alt Gün Savaß Belge 1, 2, ve 3 n Ancak, hiçbir konu srail e karß verilen mücadeleden daha kaynaßt r c de ildi ilkbahar nda, srail ve komßular aras ndaki ilißkiler iyice gerginleßti. Nas r, Birleßmiß Milletler birliklerinin Süveyß Kanal bölgesinden çekilmesini talep etti ve bunu kabul ettirdi. Ard ndan, Akabe Körfezi ni srail in deniz ticaretine kapad. n srail, 6 Haziran 1967 de M s r, Suriye ve Ürdün e karß bir uyar sald r s baßlatt. srail birlikleri f rt na gibi ilerliyordu ve Arap ordular onur k r c bir yenilgi ald lar. Zafer kazanan srail, Sina Yar madas, Gazze Þeridi, Bat Þeria ve Golan Tepeleri gibi geniß topraklar ißgal etti. Birleßmiß Milletler Güvenlik Konseyi, 22 Kas m da, srail birliklerinin ißgal ettikleri topraklardan çekilmesini talep eden 242 numaral karar ald. Arap ülkeleri için ac bir yenilgiyle sonuçlanan Alt Gün Savaß, Nas r için de a r bir siyasal yenilgi oldu ve Arap cephesinde bölünmelerin baßlamas na yol açt. SSCB taraf ndan desteklenen Nas r n etkisi, ABD nin destekledi i Suudî Arabistan lehine azalmaya baßlad. C. Yom Kippur (Ramazan) Savaß Belge 4 n Ekim 1973 te, Ortado u daki Arap ülkeleri dördüncü kez srail e karß bir araya geldiler te Nas r n yerini alan Enver Sedat baßkanl ndaki M s r, ißgal edilen topraklar geri almay hedefleyen sald r harekât n n baß na geçti. Ramazan ay na ve Yahudilerin dinî bayram Yom Kippur a rastlayan 6 Ekim 1973 te düzenlenen sürpriz bir sald r, srail hatlar n n yar lmas n sa lad. Ancak sürprizin etkisi k sa süreli oldu; srailliler cepheleri h zla eski haline getirmeyi baßard lar. n Yom Kippur Savaß, ayn zamanda Arap- srail çat ßmas n n uluslararas bir boyut kazanmas na da neden oldu. - Sovyetler Arap ülkelerine, ABD de srail e olmak üzere, hava köprüleriyle müttefiklerine yard m eden ki Büyükler gövde gösterisine baßlad lar. - Petrol üreticisi Arap ülkeleri, ham petrolün varil fiyat n dört kat na ç karmaya karar verdiler. Bu karar ilk petrol ßokuna yol açt. Petrol silah, çözüm yolunda pazarl klar n baßlat lmas için uluslararas bir bask arac olarak kullan l yordu. Yom Kippur Savaß n n ard ndan, srail giderek yaln z kalmaya baßlad. Ancak M s rl lider Sedat, art k Arap ulusçulu undansa ülkesinin ç karlar na öncelik tan yordu. Bu tutum, M s r n çat ßmalardan yavaß yavaß çekilece inin habercisi oldu. 266

7 Alt Gün Savaß ndan sonra srail da srail Haziran 1967 srail sald r lar LÜBNAN Golan SUR YE 3 Birleßmiß Milletler Güvenlik Konseyi nin 242 numaral karar. Karar Birleßik Krall k taraf ndan önerildi. Kas m 1967 de, ne srail ne de herhangi bir Arap ülkesi Güvenlik Konseyi üyesi de ildi. 242 numaral karar oy birli iyle al nd. Sina srail taraf ndan 1967 de ißgal edilen topraklar Akdeniz Port-Said Gazze Þeridi Tel-Aviv Amman Bat Þeria Do u Kudüs Güvenlik Konseyi, Yak ndo u daki ciddî durumun uyand rmaya devam etti i endißeyi dile getirerek, Savaß yoluyla toprak edinmenin kabul edilemeyece ini ve her devletin bölgede güven içinde yaßamas n sa layacak adil ve kal c bir bar ß için çal ßman n gereklili ini vurgulayarak [...] 1. Birleßmiß Milletler Sözleßmesi nde yer alan ilkelerin yaßama geçirilmesinin, Yak ndo u da aßa daki iki ilkenin uygulanmas n da içerecek adil ve kal c bir bar ß n sa lanmas n gerektirdi ini bildirir: a. srail silahl kuvvetlerinin son savaßta ißgal edilen topraklardan çekilmesi; b. [...] bölgedeki tüm devletlerin egemenli i, toprak bütünlü ü ve siyasal ba ms zl n n, ayr ca güvenli ve tan nm ß s n rlar dahilinde, her türlü tehdit ya da sald r dan uzakta, bar ß içinde yaßama hakk n n tan nmas. 2. Ayr ca, a. bölgedeki uluslararas yollarda seyretme özgürlü ünün güvence alt na al nmas ; b. mülteci sorununa adil bir çözüm bulunmas ; c. bölgedeki tüm devletlerin topraklar n n ve siyasal ba ms zl n n her türlü tecavüze karß silahs zland r lm ß bölgeler olußturulmas n da içeren önlemlerle güvence alt na al nmas gerekti ini bildirir. Kahire Süveyß Kanal MISIR 100 km Süveyß Süveyß Körfezi Sina Akabe Körfezi Tiran Bo az K z ldeniz ÜRDÜN Eylat Akabe SUUD ARAB STAN 22 Kas m Metni tan t n z (türü, yazarlar, tarihsel ortam ). 2. Birleßmiß Milletler Güvenlik Konseyi çat ßmaya nas l çözümler öneriyor? 3. Bu metin neden karmaß kt r? 4. Arap cephesinde neden bölünmeye yol açm ßt r? Nas r n cenazesi için Kahire ye gelen kalabal k. M s rl lar n üzüntüsü çok derindi. Halkç reformlar (tar m reformlar, devletçilik), M s r n Bandung Konferans na kat lmas na kadar giden özgün bir d ß politika ve Arap ulusu ad na yürütülen ulusal yüceltme politikas, Nas r Arap dünyas n n en sevilen liderlerinden biri haline getirmißti

8 IV. Filistin sorunu A N A H T A R S Ö Z C Ü K FKÖ 1964 te kurulan ve Filistin deki birçok olußumu bünyesinde toplayan Filistin Kurtuluß Örgütü. Bunlardan en önemlisi olan Yaser Arafat n el-fetih örgütü, "Filistin ulusçulu unu" benimseyen bir çizgide yer al rken, Jurji Habbaß n Filistin Halk Kurtuluß Cephesi marksist e ilimliydi. S Ö Z L Ü K * ntifada Akdeniz Trablus Beyrut HaGalil Hayfa Nas ra Nablus Eriha el-halil SRA L LÜBNAN Golan Kudüs Lût Gölü Þam Amman Humus SUR YE ÜRDÜN 75 km srail in 1967 den sonra ißgal etti i topraklar Suriye ve Ürdün deki Filistinli üsleri (1970 den önce) y llar nda Filistinlilerin denetimindeki Ürdün topraklar 1972 den itibaren Filistinlilerin denetimindeki Lübnan topraklar srail de Filistinli sald r lar srail in HaGalil bar ß harekât y llar aras nda, Ürdün, Suriye ve Lübnan daki Filistinliler. A. Filistin kimli inin olußmas Belge 2 ve 3 n Filistin halk n n hiçbir zaman ulus-devleti olmam ßt. srail devletinin kurulmas yla birlikte, Filistinliler de kendi ulusal kimliklerinin bilincine vard lar de Yahudi devletinin kurulmas, Filistinlilerin kitleler halinde Filistin d ß na göç etmelerine yol açt de, srail e komßu ülkelerde Filistinli mülteci bulunuyordu. Genellikle kamplarda toplanan mültecilerin yaßam koßullar son derece ilkeldi. Üstelik Arap ülkeleri bu insanlar n kendi toplumlar yla kaynaßmalar n pek istemiyorlard de Filistinli bir yetkili, "kardeß ülkelerin Filistinlileri srail e karß bir silah olarak saklamak istediklerini" söylüyordu. lk Arap- srail savaß yla birlikte Filistin davas, Pan-Arapç politikalar n temel propaganda ö elerinden biri haline geldi. Böylece, 1964 te Arap Birli i nin girißimiyle Filistin Kurtuluß Örgütü kuruldu. FKÖ*, pekçok Filistinli örgütü bünyesinde toplad. Bunlar n en önemlisi, Yaser Arafat n el-fetih örgütüydü. B. Siyasal özerkli in elde edilmesi Belge 4, 5 ve 6 n Araplar n 1967 de Alt Gün Savaß s ras nda ald klar yenilgi, Filistinlilerin Arap devletlerinin etkisinden kurtulmas n sa lad. Birleßmiß Milletler in 242 numaral karar na karß ç kan ve Filistin sorununu ißgal alt ndaki topraklar sorunundan ayr ele alacak her türlü pazarl reddeden Arafat, Arap ülkelerinin tavr ndan uzaklaßmaya baßlad. El-Fetih, 1969 da FKÖ nün denetimini ele geçirdi ve radikal bir çizgide Filistin in kurtulußu için tek yol olarak sundu u silahl mücadeleyi dayatt. n Arap ülkelerinin ço u savaßan Filistinlilere yard m ettilerse de, bu dayan ßma s k s k zorlu s navlardan geçiyordu. Örne in, 1970 eylülünde Filistinlileri "devlet içinde devlet" kurmakla suçlayan Ürdün Kral Hüseyin, ülkesindeki Filistinli fedailerin kamplar n ortadan kald rd. Bask lar sonucu binlerce kißi öldü. Ürdün den ç kar lan FKÖ, Lübnan a yerleßti. n 1970 lerin baß nda Filistinliler, taleplerini duyurmak için uluslararas terorizme baßvurdular (uçak kaç rma, bombal sald r lar). Ancak bu eylemler Filistin in uluslararas sahnede yaln z kalmas na yol açt Münih Olimpiyat Oyunlar s ras nda srailli atletlerin öldürülmesi dünya kamuoyunu ßoka sürükledi. Filistin hareketi ç kmaza girmißti. C. Diplomatik zaferler ve siyasal yenilgiler Belge 1 n Bu arada, daha l ml bir tav r, FKÖ nün diplomatik alanda baz baßar lar kazanmas n sa lad. Arafat, 1974 te Birleßmiß Milletler de, "bir eliyle zeytin dal, bir eliyle tüfek" uzatt n aç klad. Ancak, Filistin Halk Kurtuluß Cephesi gibi FKÖ d ß nda kalan baz örgütler bu yönelimi suçlad lar. Aksine, 1977 de srail de sa c bir politikac olan Menahem Begin in iktidara gelißi, bu ülkenin politikas n n sertleßmesine neden oldu. ßgal edilen topraklardaki Yahudi yerleßimi yo unlaßt aras nda Bat Þeria da yaßayan Yahudilerin say s den e ç kt. Yahudi yerleßimciler ißgal edilen topraklara geldiklerine göre, srail yine de bir gün bu topraklar Filistin e geri vermeyi acaba kabul edebilecek miydi? n 1982 de srail ordusu Güney Lübnan ißgal etti ve Beyrut kap lar na kadar dayand. Bu, "HaGalil bar ß harekât "yd. Harekât n aç klanan hedefi, Güney Lübnan daki kamplarda bar nan ve srail in kuzeyindeki HaGalil bölgesinde silahl sald r ve bombalama eylemleri düzenleyen Filistinli fedai gruplar n yok etmekti. Eylül 1982 de, Sabra ve Þatila kamplar nda sivil Filistinlilerin H ristiyan milisler taraf ndan katledilmesine srail ordusunun da suç ortakl etmesi, zihinlerde kal c bir iz b rakt. Bu beßinci savaß n sonunda, FKÖ yönetimi zay flad. FKÖ nün yeniden diplomatik alanda ön plana ç - kabilmesi için, 1987 y l n ve yaßam n srail ißgali alt nda geçirmiß bir kußa n umutsuzluk ç l olan ntifada*n n baßlamas n beklemek gerekecekti. 268

9 2 Ürdün de bir kampta yiyecek da t lmas n bekleyen Filistinli mülteciler, B Y O G R A F 3 Yaser Arafat (d. 1929) Kahire de do an Yaser Arafat, Filistin kurtuluß hareketinin tarihsel lideridir. Mühendislik e itimi ald ktan sonra, birinci Arap- srail Savaß na kat ld ve 1958 de, sonradan FKÖ ye kat lacak olan el-fetih örgütünü kurdu. Silahl mücadele ve Arap ülkelerinden ba ms z olma stratejisini kabul ettirdi ten beri, bir Filistin devletinin kurulmas için srail le pazarl k ve bar ß yolunu savunmaktad r da Filistin yönetimi baßkan seçilmißtir ve 1968 tarihli Filistin ulusal bildirgeleri. 1. Filistin, Arap topra d r. [...] 2. Filistin, ngiliz mandas dönemindeki s - n rlar içinde bölünmez bir bütündür. 3. Filistin in Arap halk n n vatan na sahip olma hakk vard r. [...] 6. Filistinliler, bugün orada kalm ß ya da kovulmuß da olsalar, 1947 ye kadar Filistin de yaßam ß olan Arap vatandaßlar d r. [...] de Filistin in bölüßtürülmesi ve srail in kurulmas yasad ß ve yapay kararlard r [...] çünkü Filistin halk n n iradesine karß al nm ßlard r. Birinci Filistin Ulusal Bildirgesi, "Kara Eylül". Ev ve barakalar, fedai-sivil mülteci, Filistinli-Ürdünlü, erkek-kad n, çocuk-yaßl ay r m yapmadan yok eden Ürdün ordusunun tank ve toplar n n rastgele bombard manlar yla binlerce mültecinin katledilmesi, l ml bir dili olan André Fontaine taraf ndan Le Monde gazetesinde "ikinci bir Budapeßte" olarak nitelendi. Bu katliam, Amerikan hava kuvvetleri taraf ndan Vietnaml köylülerin ya da Lon Nol un birlikleri taraf ndan Kamboçya daki Vietnaml sivillerin katledilmesine de benzetilebilirdi. [...] Uçak kaç rma eylemleri [...] elbette Ürdün hükümetinin güçsüzlü- ünü gözler önüne sermiß ve ordudaki sertlik yanl lar n iyice k ßk rtm ßt. Di er yandan direniß hareketi de, Filistin Halk Kurtuluß Cephesi nin tavr ile bölündü ü için, yok edilmesi daha kolaym ß gibi görünmüßtü. [...] Claude Bourdet [gazeteci], Témoignage chrétien, 24 Eylül Filistin, Arap Filistin halk n n vatan d r. [...] 9. Silahl mücadele Filistin in kurtulußu için tek yoldur. [...] Arap Filistin halk, Filistin de normal bir yaßam sürme ve egemenli ini [...] kullanma hakk n beyan eder. 10. Komando harekât, Filistin halk kurtuluß savaß n n çekirde ini olußturur. kinci Filistin Ulusal Bildirgesi, FKÖ 1964 te ne istiyor? bildirgesinin FKÖ nün sertleßmesini yans tt n gösteriniz te, Libya da, Filistinli komandolar taraf ndan kaç r lan Japon Havayollar uça n n havaya uçurulmas. 269

10 V. Parçalanan Ortado u S Ö Z L Ü K * Camp-David Anlaßmalar * Þiî * Lübnanl H ristiyanlar A. M s r n Arap- srail çat ßmas ndan çekilmesi Belge 3 ve 4 n M s r n acil çözüm bekleyen ekonomik ve toplumsal sorunlar karß s nda Enver Sedat, srail le ülkesi aras ndaki otuz y ll k y k c çat ßmaya son verme karar ald. Bu amaçla 1977 de srail e gitti. Eylül 1978 de, ABD de srail Baßbakan Begin le, Baßkan Carter n ev sahipli i yapt Camp-David Anlaßmalar *n imzalad. Buna göre M s r, srail i tan yacak, srail de buna karß l k Sina Yar madas n boßaltacakt. Bu anlaßmalar M - s r n Arap Birli i nden ç kar lmas na neden oldu. 6 Ekim 1981 de, fanatik islamc lar Sedat öldürdüler. n M s r n aradan çekilmesi, meydan n di er Arap ülkelerine kalmas n sa lam ßt. - Bunlar aras nda en kat tutuma sahip olanlar Suriye ve Irak t ; - Bat yanl s ve Sovyet karß t Suudî Arabistan ise, bir yandan Filistin davas na l ml bir çizgide destek verilmesini sa lamaya çal ß rken, di er yandan slam düzenine dönüß yanl s islamc lara arka ç k yordu. 1 srail ve FKÖ aras nda bar ß anlaßmas, Washington, 13 Eylül srailli lider zak Rabin, Filistinli lider Yaser Arafat n elini s k yor. Akdeniz MISIR 75 km Tel-Aviv Gazze Þeridi LÜBNAN Gazze Bat Þeria SRA L Kudüs Lût Gölü SUR YE Golan ÜRDÜN srail 1967 den beri ißgal edilen topraklar 1981 de ilhak edilen topraklar Oslo Anlaßmalar nda öngörülen Filistin özerk bölgesi 2 Washington Anlaßmalar ndan sonra Filistin özerk bölgesi. B. Arap ülkeleri aras ndaki çat ßmalar Belge 6 n 1979 ran Devrimi, Ortado u da yeni bir gerilim kayna oldu. ran ßah n n Bat yanl s rejimi, Humeyni nin liderli inde gerçekleßtirilen islamc bir devrimle ortadan kald - r lm ßt. Petrol fiyatlar yeniden önemli ölçüde yükseldi ve ikinci petrol ßoku yaßand. ran n Lübnanl Þiî*lere verdi i destek, slam devriminin Yak ndo u ya da yay laca endißesini uyand rd. Bu endiße, ran ve Irak 1980 eylülünde savaßa girdiklerinde iyice canland. Il ml Arap ülkelerinin deste ini alan Irak n sald r lar ran n direnißiyle karß laßt den fazla kißinin can verdi i ölümcül savaß, 1988 e kadar sürdü. n Arap güçleri aras ndaki bölünmeler, güneyi srail, kuzeyi ise Suriye taraf ndan k smen ißgal edilen Lübnan da da kendini gösterdi y llar aras nda ülke uzun bir içsavaßla parçaland. Filistinlilerle savaßan srailliler, Lübnanl H ristiyanlar* ve Müslümanlar aras ndaki içsavaß, Filistinliler ve Suriyeliler ya da Irakl ve Suriyeli milisler aras ndaki çarp ßmalar gibi pek çok farkl çat ßma içiçe geçmißti de, Irak n Kuveyt i ilhak etmesiyle birlikte patlak veren Körfez Savaß (Bkz. s. 255), Arap ülkelerinin yine da n k bir biçimde tepki vermesine neden oldu. Amerikal larla müttefiklerinin destekledikleri petrol monarßilerine Suriye de eklenirken, resmen tarafs z olduklar halde gerçekte Irak a yak nl k besleyen Ürdün ve FKÖ, Irak desteklediler ve uluslararas alanda yaln z kald lar. C. Bar ß ümidi var m? Belge 1, 2 ve 5 n Körfez Savaß n n bitmesiyle, 1991 de bir bar ß ümidi belirdi. So uk Savaß n sonu ve SSCB nin ortadan kalkmas, Amerikal lar n Ortado u da yürüttükleri yo un diplomatik faaliyet ve srail de bar ß amaçlayan önemli bir hareketin baßlamas, buna uygun bir ortam yaratm ßt. srail ve FKÖ nün 1992 de karß l kl olarak birbirlerini tan mas ndan sonra, Rabin ve Arafat, 13 Eylül 1993 te Washington da bir bar ß anlaßmas imzalad lar. Bu anlaßma daha sonra Oslo Anlaßmalar yla tamamland. Filistinliler Gazze Þeridi ve Bat Þeria y içine alan bölgede özerk topraklara sahip oldular. Böylece bir Filistin devletinin tohumlar at lm ß olacakt, ancak Bat Þeria daki srailli yerleßimcilerin varl Filistinlilerle Yahudilerin birarada yaßamas n güçleßtiriyordu. n srail ve FKÖ aras nda bar ß n sa lanmas, her iki taraftan aß r dincilerin fanatizmi ve terorist eylemlerle frenleniyordu kas m nda Rabin in aß r dinci bir Yahudi taraf ndan öldürülmesi, Arafat a düßman olan aß r dinci Hamas gerillalar n n srail de düzenledikleri silahl ve bombal sald r lar, çat ßma yanl lar n n say s n n artmas na neden oldu lar n sonunda, bar ß umutlar yeniden uzaklaßm ß gibi görünüyordu. 270

11 3 Enver Sedat n Kneset te yapt konußma, 20 Kas m Yak ndo u daki savaß ve bar ß sorununda yükün büyük k sm n ve temel sorumlulu- u omuzlar nda taß yan en büyük Arap ülkesinin devlet baßkan n n, henüz savaß halindeyken ve otuz y lda yaßad m z dört savaß n yaralar n saramam ßken, düßman topraklara gelmeye haz r oldu unu bildirece ini kimse hayal edemezdi. [...] Daha önce de belirtti im gibi, bu kararla ilgili olarak Arap ülkelerinin ya da savaßmakta olan devletlerin baßkanlar olan arkadaß ve kardeßlerimden hiçbirine dan ßmad m. [...] Size, bu çat alt na ißgal alt ndaki topraklardan birliklerinizi çekmenizle ilgili bir savunma sunmaya gelmedim. srail birliklerinin 1967 den sonra ißgal edilen topraklardan tümüyle çekilmesi elzemdir; pazarl a ba lanamaz ve hiç kimsenin dilinde savunulacak bir konu olamaz. [...] Filistin sorununun tüm meselelerin merkezinde oldu unu hiç kimse inkâr edemez. Bugün dünyada hiç kimse, burada, srail de olup da Filistin halk n yok sayanlar n, hatta bu halk n nerede yaßad n kendi kendilerine soranlar n att klar sloganlar kabul etmeyecektir. Filistin halk ve meßru haklar sorunu, bugün art k ne inkâr edilmekte ne de hor görülmektedir. Bu sorunun inkâr edilmesi ya da yok say lmas kabul edilemez. Bu, uluslararas toplulu un Bat da oldu u kadar Do u da da destek verdi i ve uluslararas belge ve resmî bildirgelerle tan d bir sorundur. [...] Sizlere, aß r l tan mayan ve o ullar (Müslüman, H ristiyan, Yahudi) sayg, sevgi ve hoßgörü içinde birlikte yaßayan M s r halk n n bar ß mesaj n getirdim. 4 5 Sedat n öldürülmesi, 6 Ekim srail le bar ß yap lmas na karß olan aß r islamc bir gruba ba l askerler, geçit resmi s ras nda saflar n terk ederek Sedat öldürmek amac yla ßeref tribününe ateß açt lar. Sedat di er Arap ülkelerinden ba ms z olarak srail le bar ß anlaßmas imzalamakla suçluyorlard. Sald r da dokuz kißi hayat n kaybetti. Filistinli Hamas örgütünün bildirisi, 9 Ekim ABD, düzenledi i bar ß konferans yla, Körfez Savaß ve SSCB deki olaylar n ard ndan Arap ülkeleri ve dünyada ortaya ç kan durumdan yararlanmak istemektedir. Amac, tasarlad yeni uluslararas düzene uygun olarak, bölgedeki hegemonyas n güçlendirmektir. Ayr ca ABD [...] bize ait olan Filistin topraklar nda siyonist bir devletin yasad ß varl n meßrulaßt rmak istemektedir. Filistin de ya da Filistin d ß nda yaßayan kahraman Filistin halk n ve Arap ve Müslüman ulusunu 1. Hamas n olußturan kitleleri, Washington Filistinlilerin Anlaßmalar na kendi davalar n n muhalif sonunu oldu unu kendi elleriyle gösteriniz. imzalamalar n isteyerek aßa lama ve terk etme anlam na gelen bu konferans reddetmeye ve bar ß konferans n 2. Hamas bu anlaßmalara hangi nedenlerle karß ç kmaktad r? gerekli tüm yollara baßvurarak durdurmaya ça r yoruz. 1. Hamas n Washington Anlaßmalar na muhalif oldu unu gösteriniz. 2. Hamas bu anlaßmalara hangi nedenlerle karß ç kmaktad r? 1. Bu konußma neden bir dönüm noktas olußturmußtur? 2. Sedat n "yöntemleri" ile ilgili ne tür ipuçlar vermektedir? 3. Sedat burada belirtilen davran ß çizgisine ne ölçüde uymußtur? 1991 Körfez Savaß s ras nda, Kuveyt teki hurda Irak tanklar

12 unutmayal m ÖNEML TAR HLER 1948: srail in ba ms zl n ilan etmesi : Birinci petrol ßoku. 1978: srail ve M s r aras nda Camp-David Anlaßmalar : kinci petrol ßoku. 1991: Körfez Savaß. 1993: srail ve FKÖ aras nda Washington Anlaßmalar. Araplar ve srail aras ndaki beß savaß: - May s 1948-ocak 1949: 1. Arap- srail Savaß - Ekim-kas m 1956: 2. Arap- srail Savaß Haziran 1967: 3. Arap- srail (Alt Gün) Savaß - Ekim 1973: 4. Arap- srail (Yom Kippur ya da Ramazan) Savaß - Haziran-eylül 1982: 5. Arap- srail Savaß ya da "HaGalil bar ß harekât " ÖNEML KISALTMALAR FKÖ: Filistin Kurtuluß Örgütü. KARIÞTIRMAYALIM n srail ve Filistin srail, iki Yahudi devletine verilen add r: 1..Ö. 931 de Süleyman peygamberin krall n n bölünmesiyle ortaya ç kan iki krall ktan biri olan srail,.ö. 721 de Asurlular taraf ndan fethedildikten sonra yok olmußtur y l nda kurulan bugünkü srail devleti. Filistin ise, Lübnan, Ölü Deniz, Akdeniz ve Suriye Çölü aras nda kalan bölgenin co rafî ad d r de ngiliz mandas s ras nda yeniden kullan lmaya baßlayan bu ad, günümüzde Filistinlilerin kurmak istedikleri ulus-devleti belirtmektedir. n Ortado u ve Yak ndo u Ortado u, bugün Bo azlar dan M s r, Arap Yar madas ve ran a kadar uzanan topraklar için kullan lmaktad r. Yak ndo u, Türkiye den M s r ve Ürdün e uzanan topraklar kapsar. Daha eski bir terim olan "Levant" (gündo umu) ise, Türkiye ve M s r aras ndaki k y ßeridini belirtir. n "Arap ulusu" ve Arap Birli i Arap Birli i, 1945 te kurulmuß olan Bo azlar YAKIN LEVANT DOÚU Ortado u Yak ndo u ORTA DOÚ U bir örgüttür. Arapça konußan halklar n yaßad ülkelerin ço unu bir araya getirir ve hedefi Arap dünyas nda birli i sa lamakt r. Arap Birli i nin en önemli kararlar Filistin sorunu konusunda al nan kararlard r; ancak birli e üye olan ülkeler, aralar ndaki bölünmeleri durdurmakta pek baßar l olamam ßlard r. "Arap ulusu" ise, pek de belirgin olmayan bir biçimde Fas tan Irak a Arapça konußan halklar n tümünü kapsar; siyasal aç dan ise, Bat yanl s muhafazakâr krall klardan (Suudî Arabistan, Ürdün) Suriye ve Irak gibi halkç ya da sosyalist rejimlere ve islamc devletlere ( ran), büyük çeßitlilik gösterir. 500 km YARARLI B YOGRAF LER s. 262 Theodor Herzl ( ) s. 264 David Ben Gurion ( ) s. 264 Menahem Begin ( ) Siyonizmin kurucusu. s. 264 zak Rabin ( ) srail devletinin kurucusu. s. 229 Cemal Abdü n-nas r ( ) M s r la 1978 de bar ß anlaßmas imzalayan srailli sa c devlet adam. s. 269 Yaser Arafat (d. 1929) FKÖ ile 1993 te bar ß anlaßmas imzalayan srailli solcu devlet adam ten 1970 e kadar M s r Devlet Baßkan. FKÖ nün lideri.

13 belge incelemesi 1993 srail-filistin bar ß anlaßmas üzerine bir karikatür NE ZAMAN? Görüßmeler s ras nda, anlaßma imzalanmadan birkaç gün önce NE? Bar ß güvercini Sorular n 1. Belge ne anlat yor? Hangi olay ve karakterler temsil ediliyor? n 2. Böyle bir belge neden özgün bir belgedir? n 3. Bu karikatürdeki anlat m, tan d m z biçimiyle tarihsel gerçeklere uygun mu? K M? Yaser Arafat K M? srailli bir asker YORUMLAYAB LMEK Ç N Bar ß n önünde hangi engeller var? Plantu imzal karikatür, Le Monde, 31 A ustos Soru 1 - Karakterler: Onlar nas l tan yoruz (k yafetler, tav rlar)? Çizimde ö eler aras ndaki dengeyi, ölçek farkl l klar n inceleyin. - Tarih: Bu tarihten önceki günlerde neler oldu? srail ve FKÖ aras ndaki yak nlaßmay sa layan koßullar hat rlat n. - Ne? Bkz. s Kim? Bkz. Biyografiler, s. 264 ve 269. Soru 2 Karikatür, bir olay n basitleßtirilmiß ve basite indirgeyici anlat - m ve bir kißili in görünüßüne mizah ögesi koyarak komikleßtirmek için biçiminin de ißtirilmesi ya da bir durumun abart lmas d r. Karikatür, içerdi i ßifrelerin çözülmesi ve eleßtirilmesi gereken özel tarihsel bir belgedir. - Karikatürü dikkatle inceleyin. Karakterler henüz el s k ßmam ßlar; neden? A layan ve iki ana karakterin el s k ßmalar n, birbirlerine yaklaßmalar n engellemeye çal ßan iki küçük karakter ne yap yor? - Bar ß sürecinin önündeki engeller neler? (Kudüs ün statüsü: Bkz. s ; Filistinli mülteciler sorunu ve kendi ülkelerine dönüßlerinin örgütlenmesi.) - Bar ß sürecine hangi güçler muhalefet ediyor? (Filistin cephesinde: Bkz. Filistin Halk Kurtuluß Cephesi ve s. 271 de yer alan Belge 5; srail cephesinde: "Þahinler", ißgal alt ndaki bölgelere gönderilen srailli yerleßimciler, aß r dinciler.) Soru 3 Karikatür, 31 A ustos 1993 te Frans z Le Monde gazetesinde yay nlanm ß; yani 13 Eylül de imzalanacak olan Washington anlaßmalar ndan birkaç gün öncesine ait. 31 A ustos 1993 te, Washington da Arap- srail görüßmelerinin yeniden baßlamas ndan önce, srail ve FKÖ temsilcileri Oslo da baßlam ß olan ve 22 ayd r devam eden gizli görüßmeleri "tarihsel bir dönüm noktas " ve "belirleyici" olarak tan mlad lar. Bu tarihte henüz hiçbir belge imzalanm ß de ildi, görüßmeler baßar s zl kla sonuçlanabilirdi. srail ve FKÖ nün karß l kl birbirlerini tan malar pek çok aßamadan sonra gerçekleßebildi: FKÖ nün srail devletini tan mas ve terorist eylemlerden vazgeçti ini aç klamas ; srail in FKÖ yü Filistin halk n n resmî temsilcisi olarak tan mas ; 13 Eylül de iki taraf n Bill Clinton un önünde (Bkz. s. 270, Belge 1) karß l kl tan ma anlaßmas n imzalamalar ve ißgal alt ndaki bölgelerin özerkli i ile ilgili ilke karar almalar (Bkz. s. 270, Belge 2). Çizer, karikatüre bar ß ve aß lmas gereken güçlüklerle ilgili simgeler ekleyerek bir el s k ßma sahnesinden beklenenin ötesine geçiyor ve Ortado u da bar ß umutlar n resmediyor. 273

14 verilerle çal ßma Konu: Ortado u sorunlar n n merkezinde Kudüs Sorular r 1. Belgeleri tan t n z. r 2. Belgelerde verilen bilgileri konulara göre seçiniz, s n fland r n z ve karß laßt r n z. r 3. Belgelerden derleyece iniz bilgilerin yard m yla, yukar daki konuyu tart ßan bir sentez yap n z. 1 srail in Kudüs e ilißkin temel yasas (30 Temmuz 1980). 1. Kudüs, bütünüyle ve birleßmiß olarak srail in baßkentidir Kudüs, devlet baßkan n n, Kneset in, hükümetin ve Yüksek Mahkeme nin merkezidir. 3. Kutsal yerler, her türlü tahrip ve sald r ya, ayr ca farkl dinlerden inananlar n kendi kutsal yerlerine erißme özgürlüklerini k s tlayacak ve bu yerlerle ilgili duygular n rencide edecek her türlü tasarrufa karß korunacakt r. 1. Birleßmiß Milletler in 242 numaral karar, srail in Kudüs ü ilhak etmesine izin vermiyordu. Buna ra men, srail 1980 temel yasas yla yeniden birleßtirilen kenti baßkent yapmaya karar verdi. 3 "Filistin in çarpan yüre i". Filistinliler Kudüs ü, co rafî konumu ve tarihi nedeniyle, Filistin in çarpan yüre i ve do al baßkenti olarak kabul eder. Kudüs ve Filistin halk, ortak tarihleri ve kaderleri nedeniyle ayr lmaz bir bütündür. Kudüs ün an tlar nda ifade bulan kültür de buna tan kl k eder [...]. Filistinlileri Kudüs ten ve orada egemen olma hakk ndan ay rmak, Filistin halk n bu ço ulcu ve insanc l kimli in ifadesinden mahrum b rakmak, esin kayna ndan ve ortak de erlerinden koparmak ve ona milliyetçi ve fanatik bak ß aç s ndan baßka bir seçenek b rakmamak demektir. O. Masalha [UNESCO da Filistin gözlemcisi], den 1995 e Kudüs ün nüfusu den beri, toplam Filistinli Kudüs ü terketti. Do u Kudüs e Yahudi yerleßimcilerin yerleßtirilmesi politikas, 1989 dan sonra Sovyet Yahudilerinin gelißiyle de beslenerek kentin bu k sm nda Yahudi nüfusun artmas na neden oldu ( srail kaynaklar na göre, 1993 te ). Üç büyük tektanr l dinin kutsal mekânlar n bar nd ran Kudüs, üç kere kutsal bir kenttir

15 Ramle Büyük Kudüs havaalan Eriha ya do ru SRA L KUDÜS BATI DOÚU Hz. Mesih Kilisesi Kutsal Mezar A lama Duvar Harem-i Þerif Camiler alan Mescid-i Aksâ Eski kent Bat Þ eria Beytü l-lahm Yeßil hat (1949 b rak ßma hatt ) 1967 de ilhak edilen Do u Kudüs Müslüman mahallesi H ristiyan mahallesi Yahudi mahallesi Ermeni mahallesi Bat Þeria Kudüs SRA L El-Halil e do ru Yahudi yerleßimleri Büyük Kudüs s n rlar Kaynak: Agnès LEVALLOIS ve Sophie POMMIER, Jérusalem de la division au partage (Paris, 1995). 5 Kudüs. YORUMLAYAB LMEK Ç N r Soru 1 Önemli tarihlerin etraf nda olaylar n zamandizimini olußturun: 1949, 1967, r Soru 2 Belge 1, 3 ve 4: Kudüs ün Yahudilerin ve Filistinlilerin ortak miras oldu unu gösterin. Belge 2 ve 5: Kudüs ün nüfusu nas l evriliyor? Belge 5 in lejand nda verilen tarihler neye karß l k geliyor? Kudüs ün statüsü hangi halklar ilgilendiriyor? sraillilerin ve Filistinlilerin bak ß aç lar ndaki farklar belirterek, bilgileri seçin ve karß laßt r n. r Soru 3 Konu baßl n de ißtirin: 1967 ye kadar srail ve Ürdün aras nda paylaß lan, ard ndan srail taraf ndan ißgal ve ilhak edilen Kudüs kentinin, Ortado u nun sorunlar ndan ço- unun merkezinde yer ald n gösterin. Arafat tan, Begin den, Kudüs te varolan üç büyük dinden, Alt Gün Savaß ndan, FKÖ den söz edin. "Kutsal kent", "baßkent", " srail", "Filistinli Araplar", "büyük güçlerden ABD", "Yahudi göçü", "ißgal alt ndaki bölgeler" sözcüklerini kullan n. Aßa daki sorular üzerinde düßünün: - Baßkentin denetimi ile ilgili meseleler nelerdir? - srail in kente ilißkin politikas nedir? - Filistinlilerin talepleri nelerdir? 275

16

17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1945 TEN GÜNÜMÜZE TÜRK YE BAÞLIKLAR 15. K NC DÜNYA SAVAÞI SONUNDA TÜRK YE s DEMOKRAS YE DOÚRU, s ÇALKANTILAR DÖNEM : s L BERAL ZME DOÚRU, s TEN GÜNÜMÜZE TÜRK YE DE EKONOM K, TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL YAÞAM s. 342 Cumhuriyet in 75. y l kutlamalar, zmir, 29 Ekim 1998.

18 KONU 15 kinci Dünya Savaß sonunda Türkiye T ürkiye, kinci Dünya Savaß n n d ß nda kalmay baßarm ß olmas na karß n, bu savaßtan neredeyse savaßm ß ülkeler kadar etkilendi. Savaß s ras nda al nan ekonomik önlemlerin do urdu u sorunlar, yirmi yaß n ancak doldurmuß olan genç devletin dayand toplumsal anlaßma zeminini zedelemißti. Ayr ca, savaß sonunda ortaya ç kan iki kutuplu yeni dünya düzeni, Türkiye yi, özellikle de co rafi konumu dolay s yla, bu kutuplardan birine yaklaßmak zorunda b rakm ßt. Bu iki önemli gelißme, Türk siyasal yaßam nda çok önemli sonuçlar do uracak tarihi bir dizi karar n al nmas na yol açt. Hem kendi iç dinamikleri, hem de dünya konjonktürü, Türkiye yi art k cumhuriyet rejiminin gere i çok partili yaßama dönmeye zorluyordu. n kinci Dünya Savaß sonras nda Türkiye nin tarafs z kalmas olas m yd? n Savaß sonras nda Türkiye de çok partilili e dönüßte iç dinamiklerin rolü nedir? KONUNUN PLANI I. Yeni dünya dengesi ve Türkiye II. Siyasal dönüßüm yolunda Unutmayal m Belge incelemesi: Molotov-Sarper görüßmesi, 7 Haziran 1945 Verilerle çal ßma: Muhalefet de CHP kökenli mi olmal? Ocak 1945 Yalta Konferans 23 Þubat 7 Haziran Türkiye nin Molotov-Sarper Almanya ya savaß ilân görüßmesi temmuz - a ustos Potsdam Konferans 2 Eylül Japonya n n teslim olmas 5 Mart 1946 Churchill in Fulton konußmas 25 Nisan - 26 Haziran Türkiye San Fransisco Konferans nda 4 Nisan 1946 USS Missouri z rhl s n n stanbul a gelißi 1945 Þükrü Saraco lu Hükümeti temmuz - ekim Millî Kalk nma Partisi nin kurulmas -faaliyete geçmesi Haziran Dörtlü Takrir 11 Haziran Çiftçiyi Toprakland rma Kanunu 15 A ustos 21 Eylül BM e kat l ß Adnan Menderes ve Fuat Köprülü nün CHP nden ihrac 5 Ekim Celâl Bayar n milletvekilli inden istifas 1 Kas m Cumhurbaßkan nönü nün Meclis i aç ß konußmas 7 Ocak 1946 Demokrat Parti nin kurulmas 278

19 Cemal Nadir in, Gürcistan Bilimler Akademisi üyelerince dile getirilen Sovyet isteklerine ilißkin karikatürü, Cumhuriyet, 30 Aral k USS Missouri Bo az da. 279

20 I. Yeni dünya dengesi ve Türkiye A. Savaß sonu gelißmeleri Belge 2, 3 ve 4 n kinci Dünya Savaß n n son y l nda, art k savaß kazanacaklar kesinleßmiß olan Müttefikler, Atlantik Sözleßmesi nde dile getirilen kal c bar ß n sa lanmas yolunda örgütlenmeye baßlam ßlard. Bu yönde at lan ilk ad m, Birleßmiß Milletler Örgütü nün kurulmas yla sonuçlanan San Fransisco Konferans oldu y l n n nisan-haziran aylar nda toplanan konferansa Türkiye de kat lm ß, bunun önkoßulu olarak da ßubat ay nda Almanya ve Japonya ya savaß ilân etmißti. Böylece Türkiye, etkin bir biçimde savaßa kat lmamakla birlikte, savaß n galipleriyle ayn safta yer alm ß oluyordu. n Türkiye nin Birleßmiß Milletler in kurucu üyelerinden olmas, kendini güvende hissetmesine yetmedi. Sovyetler Birli i, 1945 y l n n kas m ay nda süresi dolacak olan Türk-Sovyet Dostluk ve Sald rmazl k Antlaßmas n n aynen yenilenmesini istememiß, mart ay nda verilen Sovyet notas, antlaßman n yeni koßullarda tekrar ele al nmas n, bunun için de görüßmeler yap lmas n talep etmißti. lißkiler, haziran ay nda SSCB D - ßißleri Bakan Viyaçeslav Molotov ile Türkiye nin Moskova Büyükelçisi Selim Sarper aras ndaki ilk görüßmede Sovyetler Birli i nin Bo azlarda üs ve Do u Anadolu da toprak istemesiyle gerildi. Sovyetler Birli i karß s nda yaln z kalmaktan korkan Türkiye, ABD den savunma güvencesi ve ittifak istedi. Ancak ABD, kesin bir tehdit söz konusu olmad ve Do u Akdeniz-Ortado u bölgesinde sorumluluk almak istemedi i için, buna olumlu bir yan t vermedi. Ayr ca, o s ralarda ABD, Montreux Antlaßmas n n gözden geçirilmesinden yanayd. n Türkiye-SSCB ilißkileri, 1945 y l n n sonlar nda iyice gerildi. Aral k baß nda stanbul da üniversite ö rencilerince düzenlenen Sovyetler Birli i karß t bir miting, solcu olarak bilinen Tan gazetesinin ve matbaas n n tahrip edilmesiyle sonuçland. Sovyetler Birli i bu olay bir notayla k nad. Ard ndan, birçok Sovyet gazetesinde Gürcistan Bilimler Akademisi üyesi iki profesörün Gürcistan n Do u Anadolu daki "hakl toprak talepleri"ne ilißkin makalesi yay nlanmaya baßlad. B. Bat yla bütünleßmenin eßi inde Belge 1 n 1946 y l n n baßlar nda durum de ißti. Sovyetler Birli i nin, ißgali alt ndaki Do u Avrupa ülkelerindeki tutumu ve Yunanistan daki iç savaßta oynad rol daha aç k bir biçimde ortaya ç km ßt. ngiliz ordusu ise Yunanistan dan ç kmaya haz rlan yordu. Sovyetler Birli i, ayr ca, 1942 den beri Müttefiklerin ißgalindeki ran n kuzey bölgesinden pek ayr lmak istememiß, buna zorland nda da mart 1946 da burada komünist bir rejim kurdurmußtu. n So uk Savaß n baßlang c olarak kabul edilen bu gelißmeler, ABD nin Türkiye ye karß tutumunda da önemli bir de ißikli e neden oldu. ABD, art k Sovyetler Birli i nin yay lmac politikas na karß durma konusundaki kararl l n göstermek istiyordu. Türkiye nin eski Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ün cenazesinin stanbul a getirilmesi, Amerikal lara böyle bir güç gösterisinde bulunma f rsat yaratt. Cenazeyi taß yan USS Missouri z rhl s, 5 Nisan 1946 da stanbul a geldi ve sevinç gösterileriyle karß - land. Büyük bir sembolik önemi olan bu olaydan sonra, Sovyetler Birli i ile Türkiye aras ndaki nota de iß tokußlar na ABD ve Birleßik Krall k da ortak oldular. Sovyet istekleri, So uk Savaß ortam nda çok boyutlu bir uluslararas krizin ö elerine dönüßüp, daha Stalin in sa l nda rafa kald r ld lar gerçi; ama Türkiye, Bat savunma sisteminin bir parças olmußtu art k. 1 USS Missouri nin ziyaretinde bas lan hat ra kart n n ön ve arka yüzleri. 280

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği

Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Kıbrıs ın Su Sorunu ve Doğu Akdeniz in Hidrojeopolitiği Dursun Yıldız SPD Başkanı 2 Nisan 2016 Giriş Gelişmenin ve karşı duruşun, doğuya karşı batının, kuzey kıyısına karşı güney kıyısının, Afrika ya karşı

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi

AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE. Helsinki Zirvesi AVRUPA BĐRLĐĞĐ HELSĐNKĐ ZĐRVESĐ ve TÜRKĐYE Helsinki Zirvesi 10 ve 11 Aralık 1999 tarihlerinde Helsinki de toplanan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Binyıl Bildirgesi ni kabul ederken genişleme sürecinde yeni

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi

Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi Bilgi A ac n n Kültürel Miras E itimleri başlığı alt nda, gençlerin dile gelen yap lar n öykülerine kulak kesildi i Kentin ncir Çekirdekleri projesi var. Proje Tan t m Neler Yapaca z? Proje, gençlerin,

Detaylı

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com

ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ. Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com 831 ENGELLİLERİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ Ayşe Baysal İnşaat Mühendisi baysal.ayse@gmail.com GİRİŞ Ülkemizde olduğu gibi kentimizde de sadece engelliler için değil, yaşl, hasta, hamile, küçük çocuklu aile ve çocuklar

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları

Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları Tarİhİn Hesaplaşması Ortadoğu da Gİzlİ Paylaşım Planları 20. yüzyıl Ortadoğu coğrafyasının siyasi ve fiziki sınırlarının çizilişi, aslında Osmanlı Devleti nin var olma mücadelesi verdiği (yaklaşık) son

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu?

İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? İklim Değişikliği ile Mücadelede Medya Üstüne Düşeni Yapıyor mu? Medyanın iklim değişikliği ile mücadele için yapabileceği katkılar 23 Şubat ta İstanbul da, Gazeteciler için İklim Değişikliği Yuvarlak

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ

YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ YÜZEY ETKĐSĐNDE UÇUŞ Gülkız Doğan Araş. Gör., ODTÜ, Havacılık Mühendisliği Bölümü Uçak pilotları inişe geçen uçağın yere değmeden az önce daha fazla alçalmak istemediğine, yoluna öylece devam etmek istediğine

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası

Avrupa Birliği AVRUPA BİRLİĞİ -67- Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası AVRUPA BİRLİĞİ Bu bölümde Avrupa Birliği hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Avrupa Siyasi Haritası A -67- İkinci dünya savaşından sonra Avrupa'daki altı ülke sosyal, kültürel ve ekonomik birliği sağlamak

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA

Doç. Dr. Mehmet Derviş KILINÇKAYA HACETTEPE ÜNİ VERSİ TESİ ATATÜRK İ LKELERİ VE İ NKILÂP TARİ H İ ENSTİ TÜSÜ BEYTEPE/ANKARA TELEFON +90312 2976870/122 FAKS:+90312 2992076 GSM : +905337387607 E-POSTA: mdervis@hacettepe.edu.tr Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS GÜNÜMÜZ MÜSLÜMAN TOPLUMLAR İLH 340 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007)

-86- (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) -86- TÜRKİYE'NİN MATRA PROGRAMINA KATILIMINA İLİŞKİN MUTABAKAT ZAPTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 28.1.2003 Sayı: 25007) Kanun No Kabul Tarihi MADDE 1. - Türkiye'nin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor!

Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Rusya Savunma Bakanl, Ukrayna n n sahte belgelerini te hir ediyor! Ukrayna Ulusal Güvenlik Servisi'nin (SBU) 30 Temmuz 2014 tarihinde internette yay nlad uydu görüntülerinin analiz sonucu Rusya Savunma

Detaylı

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri,

KİM OLDUĞUMUZ. Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık, aileleri, 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (09 Eylül 2013 25 Ekim 2013 ) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile

Detaylı

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE

TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELER İŞBİRLİĞİ KONSEYİ DÖRDÜNCÜ ZİRVESİ TASLAK BİLDİRİSİ, 5 HAZİRAN 2014, BODRUM, TÜRKİYE Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (bundan sonra Türk Konseyi olarak anılacaktır)

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN

SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN SPROGVURDERING OG SPROGSCREENING AF 3-ÅRIGE BØRN Århus Kommune Børn og Unge Århus Belediyesinde Yaşayan 3 Yaşındaki çocuklar için Dil Durum Değerlendirmesi/Dil Tarama Testi Önsöz Sevgili ebeveynler İyi

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri.

Resim 1: Kongre katılımı (erken kayıt + 4 günlük kongre oteli konaklaması) için gereken miktarın yıllar içerisindeki seyri. Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanlığına, Son yıllarda patoloji kongrelerinin katılım ücretlerinin çok yüksek olduğu yakınmaları arttı. Bu nedenle kongrelerimizi daha ucuza yapmaya çalıştık. Hemen

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949

1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ. 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 CV 1. Adı Soyadı: Mehmet GENÇ 2. Doğum Tarihi: 07.07.1949 3. Unvanı: (16.04.2014 tarihi itibariyle kendi isteği ile Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinden emekli- Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi

Detaylı