ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği nin 21 inci maddesi uyarınca göreve başlamalarından itibaren en geç iki yıl içinde tez konusu belirlemek ve hazırlamış oldukları tez projeleri onaylandıktan sonra en geç bir yıl içerisinde de uzmanlık tezlerini teslim ederek yeterlik sınavına girmek zorundadırlar. Bu minvalde, uzmanlık tez konularının belirlenmesinin ardından seçilen konu doğrultusunda gerçekleştirilecek araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Bakanlığın ve görevlerinin gereklerine katkı sağlayacak bir tez hazırlanmalıdır. Söz konusu tez çalışmasının daha verimli yürütülebilmesi ve tez yazım tekniklerine uygun bir metnin hazırlanabilmesi adına işbu Orman ve Su İşleri Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi düzenlenmiştir. I UZMANLIK TEZİNİN NİTELİĞİ Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın görev alanına giren konularda, Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak ve başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek inceleme ve araştırmalar, Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları tarafından Orman ve Su İşleri Uzmanlık Tezi adı altında hazırlanır. II UZMANLIK TEZ KONULARININ SEÇİMİ VE KABULÜ Uzman yardımcıları; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil en geç iki yıl içerisinde mezkûr Yönetmeliğin 21 inci maddesi ve bu Yönergenin Uzmanlık Tezinin Niteliği başlığında belirtilen hususlar da dikkate alınarak bir tez konusu seçerler. Uzman yardımcısının asgari bir yıllık görev süresi dolmadan tez konusunun belirlenmesi istenemez. Tez konusunun belirlenmesinin birim amiri tarafından talep edilmesi halinde, uzman yardımcısına on beş iş günü süre verilir. İstihdam edildikleri birim amirinin onayı ile tez konusu belirlenmiş olur. Tez konularının belirlenmesinin ardından, tez projesinin hazırlanmasının birim amiri tarafından talep edilmesi halinde, uzman yardımcısına tez projesini hazırlaması için asgari otuz gün süre verilir. Hazırlanan tez projeleri, uzman yardımcılarının istihdam edildikleri birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç otuz gün içinde tamamlanır. Tez projesinin onayından sonra proje muhtevasında değişiklik ve/veya düzeltme yapılması ihtiyacının doğması halinde, bu düzenlemeler ilgili birim amirinin onayı ile yapılabilir. Uygun bulunmayan projeler, sunulmalarını müteakip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay süreci içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Tez projesinin iade edilmesi halinde en geç bir ay içerisinde yeni bir proje hazırlanıp ilgili birim amirinin onayına sunulur. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde uzman yardımcıları, birim amirlerince teklif edilen veya 1 / 15

2 hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezlerini hazırlarlar. Tez projesinin hazırlanması ve onaylanması işlemleri her halükarda uzman yardımcısının göreve başlamasından itibaren iki yıl içerisinde tamamlanır. Tez projesinde aşağıdaki hususlar bulunur; a) Tezin adı: Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse teze alt başlık konulmalıdır. b) Araştırma problemi: Bakanlığın görev alanı ile alâkalı ve Bakanlığın yapacağı çalışmalarda faydalı olabilecek konularda uzman yardımcısını bu alanda tez çalışması yapmaya yönelten problem kısaca açıklanır. c) Tezin konusu: Tezde hangi konunun araştırılacağı hususunu, tez konusunun sınırlarını ve kapsamını belirtir. ç) Tezin maksadı: Tez konusunun araştırılma sebebini açıklar. Tez konusu ile birden fazla husus hedeflendiği takdirde her bir hedef ayrı ayrı belirtilir. d) Tezin ehemmiyeti: Tezin kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarının ve konunun seçiliş sebeplerinin açıklanmasıdır. e) Kuramsal çerçeve i. Kavram ve terimler: Tezde kullanılan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartışma içinde açıklanır. ii. Kuramsal tartışma: Tezde benimsenen bilimsel yaklaşım kuramsal olarak gerekçelendirilir. Tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele dayalı olarak hangi çerçevede ele alınacağı tartışılır. iii. Araştırma problemleri / hipotezler: Tezin maksadına uygun ve tezin kuramsal çerçevesi kapsamında konunun açıklanması için gerekli bilgi kategorileri belirlenerek araştırma soruları oluşturulur ya da araştırma alanının gerektirdiği durumlarda hipotezler ortaya konulur. f)yöntem i. Araştırmanın kapsamı: Tezin kapsamında, araştırılacak konunun neleri ihtiva edeceği belirtilir. Deneysel ve gözleme dayalı araştırma yapılacaksa evren ve örneklem hakkında açıklama yapılır. ii. Veri toplama teknikleri: Tezdeki soruları cevaplamak veya varsayımları sınamak için gerekli verilerin hangi tekniklerle toplanacağı gerekçeleriyle belirtilir. Deneysel ve gözleme dayalı tezlerde analiz, gözlem, görüşme, örnek olay incelemesi gibi tekniklerinden hangisinin ne sebeple seçildiği gerekçeli olarak yazılır. Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel işlemler hakkında bilgi verilir. g) Kaynakça: Tez projesi hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili mühim olduğu görülen kaynakların künyeleri yazılır. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirilir. ğ) Tezin taslak plânı: Bu başlık altında, tez için öngörülen taslak plân verilir. Taslak plân, araştırma boyunca gelişerek değişecek olan plândır. Taslak plânda, konu ile alâkalı genel bilgilerin verildiği girişin ardından, kuramsal çerçeve, verilerin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler başlıklar altında düzenlenmelidir. 2 / 15

3 III- TEZ DANIŞMANININ BELİRLENMESİ İLE DANIŞMANLIK USUL VE ESASLARI Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin bilimsel tez yazım usûl ve esaslarına, seçilen konunun niteliğine, Bakanlığın görev alanı ile alâkalı hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadı ile uzman yardımcısının teklifi üzerine, bir danışman belirlenir. Tez danışmanı, tez projesinin onaylanması akabinde en geç yirmi gün içinde atanır. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Birim amirinin onayı ile her uzman yardımcısı için uzman yardımcılarının tez konusu, görevlendirildiği çalışma alanı ve danışman tercihi de dikkate alınarak, tez danışmanı atanır. Tez danışmanının uzman yardımcısının görevli olduğu birimin personeli arasından belirlenmesi esastır; danışmanın birim dışından belirlenmesi halinde, tez danışmanı birim amirinin teklifi üzerine Müsteşarlık Makamının Olur ları ile atanır. Tez danışmanı aşağıdaki kişiler arasından belirlenir; - Daire başkanı ve üstü personel, - Orman ve su işleri uzmanları, - Bakanlık teşkilatı veya bağlı kuruluşlarında görev yapan ve daha önce lisansüstü programlarda akademik çalışma yapmış, konusunda uzman kamu görevlileri. Tez danışmanının öncelikli olarak Orman ve Su İşleri Uzmanlarından belirlenmesi esastır. Tez konusu itibariyle ilgili orman ve su işleri uzmanlarının bulunamadığı veya sayı itibariyle yeterli olmadığı hallerde tez konusu ile alakalı görev ifa eden veya konu hakkında çalışmış daire başkanı ve üzeri yöneticiler, bu nitelikte personelin de bulunmaması halinde diğer danışman adayları değerlendirilir. Gerektiğinde üniversitede görevli öğretim üyelerinden de danışman belirlenebilir. Tez danışmanının üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından belirlenmesine ilişkin esaslar ihtiyaç duyulması halinde üniversiteler ile yapılacak ve protokol ile belirlenebilir. Üniversitede görevli öğretim üyeleri haricindeki tez danışmanları, tez danışmanı olmayı kabul etmedikleri takdirde, danışmanlık talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesi ile ilgili birim amirine bildirirler. Tez danışmanın bağlı olduğu birim amirinin bu konuda verdiği karar kesindir. Tez danışmanının ölüm, uzun süreli sağlık problemi, tayin, memuriyetten istifa, çekilme, emeklilik gibi sebepler ile danışmanlık görevini yürütememesi halinde birim amirince yeni bir tez danışmanı belirlenebilir. Ancak tez hazırlama sürecinin son üç ayında tez danışmanı belirlenmeyebilir. IV UZMANLIK TEZİNİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ Tez projelerinin ilgili birim amirince onaylanmasından sonra, en geç bir yıl içerisinde tezlerin hazırlanması ve birim amirine teslim edilmesi gerekir. Tez projesinin, uzman yardımcısının iki yılını doldurmasından önce onaylanması halinde, uzman yardımcısı tezini en geç üç yıllık görev süresinin sonuna kadar teslim edebilir. Bu süre gerektiği hallerde birim amirince bir defaya mahsus 3 / 15

4 olmak üzere en fazla bir yıla kadar uzatılabilir. Uzman yardımcılarına, uzmanlık tezlerini hazırlayabilmeleri maksadıyla Bakanlıkça, gerekli kolaylık ve imkân sağlanır. Bu maksatla tez hazırlama süresinin son iki ayı içerisinde uzman yardımcılarına birim amirinin uygun göreceği haftada bir gün idari izin verilir. V TEZLERİN TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA TOPLANTISI Uzman Yardımcıları tarafından yukarıda belirlenen sürelerde hazırlanan tezler yeterlik sınav komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (pdf formatında) Birim Amirine teslim edilir. Birim Amirince, tezler üç iş günü içerisinde yeterlik sınav komisyonuna dağıtılır. Uzmanlık tezi, teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yeterlik sınav komisyonu tarafından incelenir ve uzman yardımcısı tez savunma toplantısına çağırılır. Böylece tezin tesliminden itibaren bir ay sonunda tezin incelenmesi ve savunma toplantısına çağrı işlemleri tamamlanır. Ancak, savunma toplantısının bildirim tarihi ile savunma toplantısının tarihi arasındaki süre yedi günden az olamaz. Savunma toplantısında teze ilişkin puanlama yapılır ve yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, yeterli kabul edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin yeterli veya yetersiz sayılma sebeplerini içeren ve Ek-5 te örneği verilen değerlendirme raporunu hazırlar. Uzman yardımcılarından süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri yeterli kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de yeterli kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler. Yeterlik sınav komisyonunca savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde belirlenen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder. Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadı ile Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır. VI TEZLERİN ŞEKLİ Tezlerin şekli hakkında aşağıdaki esaslar dikkate alınır: 1) KAPAK DÜZENİ Tez kapağı bir adet iç ve bir adet dış kapak ile bir adet arka kapaktan oluşur. Üstten 3 cm, alttan 3 cm, soldan 4 cm ve sağdan 2,5 cm olmak üzere düzenlenir. Tez kapağında sayfa ortalanarak tüm harfleri büyük olmak üzere, - Kapağın en üstünde 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak Bakanlığın adı, - 14 satır altında 16 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin adı, - 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak UZMANLIK TEZİibaresi, - 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak HAZIRLAYAN ibaresinin yanında tezi yazan, hazırlayan uzman yardımcısının adı ve soyadı, - 11 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin basıldığı yer ve 4 / 15

5 basım tarihi, yer alır ve Ek-1, ile Ek-2 de verilen örneklere uygun olarak hazırlanır. İç kapak sayfalarının yazım şekli ve bilgi içeriği dış kapak sayfası ile aynı olup tez danışmanının adı, soyadı ve unvanı da eklenerek, Ek-3 teki gibi düzenlenir. İç kapak tez yazımında kullanılan standart A4 kâğıt üzerine yazılır. Dış kapak ile iç kapak yaprağı arasında ve dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası arasında boş bir sayfa bırakılır. Tezin dış ve arka kapakları karton kesim olup ciltlenir. 2) TEZİN İÇERİĞİ VE SAYFA NUMARALARI Dış Kapak İç Kapak Teşekkür Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Çizelge Listesi Şekil Listesi Sembol Listesi Türkçe Özet İngilizce Özet (Abstract) Giriş Bölümü Diğer Bölümler Sonuçlar ve Tartışma Kaynaklar Ekler Özgeçmiş Sayfa No - i ii Numaralanmaz Romen rakamı, sayfaya konmaz Romen rakamı, sayfa alt ortaya konur times new roman, sayfa alt ortaya konur (10 punto) 3) İÇİNDEKİLER, ÖZET, TEŞEKKÜR VE KAYNAKÇA DÜZENİ a) Tezin içindekiler kısmı tez bölümlemesine uygun olarak düzenlenir. İçindekiler bölümüne Romen rakamları ile sayfa numaraları eklenir. b)tez özeti bir adet Türkçe bir adet İngilizce olmak üzere içerik olarak birbirine denk biçimde hazırlanır. Özet bir buçuk sayfayı aşmayacak şekilde yazılır. Özetin altında en çok altı kelimeden oluşan anahtar kelimeler listesine yer verilir. Anahtar kelimeler tek bir kelime veya en fazla iki kelimelik tamlamalar şeklinde ve tezin ana-temasına uygun olacak biçimde ifadelendirilir. c) Tez yazarı isterse teşekkür sayfası hazırlayabilir. Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır. ç) Tez metninin sonunda doğrudan yararlanılan veya bilimsel usullere ve telif haklarına riayet edilmek suretiyle yapılan alıntıların gerçekleştirildiği kaynak eserlerin künyesini belirten ve eser sahiplerinin soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanan kaynakça yer alır. Kaynakçada, yararlanılan eserler kitaplar, makaleler ve internet kaynakları şeklinde sınıflandırılır. 5 / 15

6 4) GENEL YAZIM KURALLARI, BÖLÜMLER VE DİPNOT KOYMA USULÜ a) Uzmanlık tezleri kelime işlemci programlar ile bilgisayar ortamında yazılır. b) Tez, genel olarak kapak, arzu edilmesi halinde teşekkür hitabı, içindekiler, kısaltmalar tablosu, özet, metin ve kaynakçadan oluşur. c) Tez, kâğıdın bir yüzü kullanılarak yazılır. Sayfa düzeni olarak sayfanın üst başından 3 cm, alt başından 3 cm, sol yanından 4 cm ve sağ yanından 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanır. ç) Yazım sırasında 1,5 satır aralığı yapılarak 12 punto Times New Roman yazı stili kullanılır. Paragraflar 1,25 cm içeriden başlayacak şekilde yapılır ve yazım iki yana yaslı düzende gerçekleştirilir. Sayfaların alt ortasına sayfa numaraları tezin kaç sayfa olduğu da belirtilecek şekilde (23/134) 11 punto Times New Roman yazı stili kullanılarak eklenir. d) Tez metninde bölüm başlıkları tümü büyük harfle sayfanın üst kısmında sayfanın ortasından başlanarak yapılır. Giriş ve sonuç hariç olmak üzere,bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. Bu konuda aşağıdaki iki seçenekten yalnız birisi tercih edilir. - Bölümler büyük Roma (Romen) rakamlarıyla (I, II, III, IV, V ), alt bölümler, büyük harflerle (A, B, C, Ç, D ), bunlarında altındakiler sırasıyla Arap rakamları (1, 2, 3, 4, 5 ), küçük harfler (a, b, c, ç, d ), parantez içinde Arap rakamları (1), (2) ve nihayet Roma (Romen) rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v ) numaralanır. (bkz. Ek-3) - Bölüm ve alt bölümler, Arap rakamlarıyla numaralanır. Bu düzenlemede, bölümler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için Arap rakamları 1.1., , 1.2., 1.2.1, , 2.1., , gibi, birden çok haneli şekilde verilir. (bkz. Ek-4) e) Tez metninde, konu ile doğrudan bağlantılı olmayan hususlarda kısa açıklamalar içeren yahut ilgili kaynağa atıf yapan dipnotlar kullanılabilir. Dipnot düzeni olarak kaynak atıflarında; - Atıflar sayfanın altbilgi kısmında metinden ayrı olarak yer alacak biçimde numaralandırılmak suretiyle yapılır. - Kaynağa yönelik atıfların metin içerisinde belirtilmesinin tercih edilmesi halinde; parantez içerisinde soyad, eserin tarihi ve atıf yapılan yerin sayfa numarası yazılarak atıf gerçekleştirilir. - Kaynak metne atıf yapılması plânlanan ifadenin sonunda üst simge olarak numaralandırma yapılır. - Kitap atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak metnin adı, yayın evi, basım yeri ve tarihi ve sayfa aralığı belirtilir. ÖRNEK: (Doğrusöz, M.E.: Sular Hukuku, Yetkin Basımevi, Ankara 1997, 35-50) - Aynı esere yapılacak diğer atıflarda yazarın soyadı, adının ilk harfi yazılarak iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak basım tarihi yazılır, metnin adı yerine kitap 6 / 15

7 atıflarında a.g.e. makale ve monografi türünden eserlere atıflarda ise a.g.m. kısaltmaları kullanılır ve sayfa numarası belirtilir. - Aynı yazarın birden fazla eserine (makale, kitap, tebliğ vs.) metinde atıf yapılmışsa, her biri için anlamlı bir kısaltma verilir ve tam atfın sonunda hem metinde hem de bibliyografyada (parantez içinde bu kısaltma) yazılır ve metinde yer alan sonraki kısa atıflarda yazarın adını takiben bu kısaltma kullanılır. - Makale atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak metnin adı, makalenin yer aldığı metnin adı, cilt numarası, tarihi ve sayfa aralığı belirtilir. Makalelerin yer aldığı metin veya kısaltması italik olarak yazılır. - Atıflarda eser sahibinin ikiden fazla olması halinde eserin künyesinde ilk belirtilen isim ile birlikte ve diğerleri ifadesi veya vd kısaltması kullanılmak suretiyle diğer eser sahiplerinin isimleri zikredilmeyebilir. ÖRNEK: (Artuk vd, 2010: 61) - Metinde ve bibliyografyada, internet atıflarının kaynak gösterilen internet adreslerine erişim tarihleri parantez içinde verilir. - Atıf yapılan eserin tümüne yönelik bir göndermede bulunulduğu takdirde dipnotta sayfa numarası belirtilmez. Atıf yapılan eserin belirli bir bölümüne ya da ikiden fazla sayfasına göndermede bulunulması halinde ise atıf yapılan bölümün başlangıç sayfası ile son bulduğu sayfalar yazılar arasına tire işareti konulur. ÖRNEKLER : (Gözübüyük, 2010) (Gözübüyük, 2010: 45-61) f) Aktarılan bilginin şekil ve içeriğinin olduğu gibi aktırılması halinde, alıntı tırnak. içine alınarak yazılır. Doğrudan aktarılan bilgi 3 satırdan uzun ise, yine tırnak içine alınıp ayrı bir paragraf halinde verilir. Bu paragrafın 1 satır aralığıyla, 10 punto ve italik yazılması ve paragraf için sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılması tercih edilir. Doğrudan alıntılarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; cümle, paragraf veya sayfa halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, belli kelimelerin, cümlelerin, paragraf veya sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Doğrudan alıntıyla aktarılan bilginin kaynağı da dipnotta gösterilir. g) Metinde, Türk ve yabancı mevzuat ile uluslararası sözleşmelerden söz edilirken; - Türk mevzuatı bakımından kanunlar için sayı ve kanunun adı, tüzük ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler için karar tarihi ve sayısı, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler için Resmi Gazete tarihi ve sayısı ile, - Yabancı mevzuat bakımından resmi kaynak varsa, kaynağın adı, tarihi ve sayısı ile; resmi kaynak yok ise, metnin tam olarak yer aldığı yabancı dergi, kitap, derleme ve benzeri dökümanlara, - Taraf olduğumuz milletlerarası sözleşme, anlaşma, protokol ve sair belgeler için uygun bulma kanunu varsa kanunun tarihi ve sayısı ile sözleşmenin adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile; 7 / 15

8 yoksa yalnızca anlaşmanın adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile, atıf yapılır. ğ) Metinde yer alan yabancı kelimeler italik olarak yazılır. 5) TEZLERDE TEKNİK HUSUSLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USULLER Teknik konuları içeren tezlerde ayrıca aşağıdaki usuller uygulanır: a) Şekil ve Çizgilerin Yerleştirilmesi Tablolar tek sayfaya sığdırılması gerektiğinde 8 veya 9 punto ile yazılabilir. Şekil ve çizelgeler mümkünse anlatıldıkları sayfada veya bir sonraki sayfada yer alır. Tablo, şekil ve grafikler ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılmalı, bunların adları tabloda üstte, şekil ve grafiklerde altta olacak şekilde 1 aralık bırakılarak yazılmalıdır. Numaralandırılmaları geçiş sırasına göre yapılır. (Örneğin, Şekil 1.1,). Anlatımda bu numaralardan yararlanılmalıdır. Eğer tablo ve şekiller bir kaynaktan alınmışsa literatür numarası verilir. b) Simgeler ve Kısaltmalar Tezde kısaltmalara çok gerek kalmadıkça başvurulmaz. Kısaltma metin içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Tezde kullanılan simgeler ve kısaltmalar, ayrıca tezin simgeler ve kısaltmalar sayfasında açıklanır ve alfabetik sıraya göre düzenlenir. Birimler kısaltılırken uluslararası kurallara uyulur. Örneğin santimetre, cm şeklinde kısaltılır ve sonuna nokta konulur. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baş harfi alınır ve harfler arasına nokta konulmaz. (Örneğin TUBITAK, NATO) c) Gereç ve Yöntem "GEREÇ VE YÖNTEM" sözcükleri, sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak yazılır. Bu bölümde amacı gerçekleştirmek için kullanılan gereç ve yöntem ayrıntılı bir biçimde (miktar, nitelik ve araştırmanın planlanma şekli) belirtilir. Yöntemler ve niçin kullanıldıkları kaynak göstererek açıklanır. Klasik ve rutin yöntemlerin açıklanmasına gerek yoktur. Eğer bu yöntemlerde bir yenilik ya da değişiklik varsa o kısımlar ayrıntılı olarak açıklanır. Bu bölümde verilerin nasıl analiz edildiği açıklanmalı ve ayrıca diğer araştırmacılara aynı çalışmayı yapabilmeleri için yeterli deliller sunulmalıdır. Etik kurallara dikkat edilmeli, canlılar üzerinde yapılacak (insan ya da hayvan deneylerinde) çalışmalarda etik kuruldan izin alınmalı ve bu durum tezde belirtilmelidir. ç) Bulgular "BULGULAR" sözcüğü sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak yazılır. Bu bölümde girişte sorulan soruya karşı alınan yanıtın yer aldığı kısımdır. Kullanılan araç ve gereçlerde elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve düzen içerisinde verilmelidir. Ayrıca başka bir araştırmanın sonuçlarına da burada yer verilemez. Bulgularda tablo, şekil gibi yardımcı araçlar, konu edildikleri yerde, belirli bir düzen içinde verilir. Tablolarda ve şekillerde kullanılan harf ve simgeler mutlaka bir dipnotta açıklanır. 8 / 15

9 6) BASKI VE TEZ DEĞERLENDİRME FORMU a) Tezler yeterlik sınav komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (*.pdf formatında) teslim edilir. Bununla birlikte, Bakanlık kütüphanesi için bir nüsha ayrılır. b) Tez değerlendirmeleri, tez değerlendirme komisyonu tarafından ek-5 te örneği verilen tez değerlendirme formuna işlenmek suretiyle yapılır ve komisyonun tüm üyelerince imzalanarak tutanak altına alınır. 9 / 15

10 ÖRNEKLER: EK-1 3 cm Sayfa A4 boyutunda olmalıdır. 4 cm 2,5 cm Sayfalar aynı hizada olacak şekilde hizalanmalıdır. Dipnotlar alt satırı geçmemelidir. 3 cm 6 Sayfa numaraları alt ortaya yazılır. 10 / 15

11 EK-2 T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEZİN ADI - UZMANLIK TEZİ - HAZIRLAYAN: (ADI SOYADI) ANKARA / 15

12 BÖLÜM 1 TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR EK-3 I. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar A. Yaptırım Türleri 1. Cezalar a) Hapis cezaları b) Para cezaları (1) Adli para cezaları (2) İdari para cezaları II. 12 / 15

13 EK-4 1. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar 11.Yaptırım Türleri 111. Cezalar BÖLÜM 1 TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR Hapis cezaları Para cezaları Adli para cezaları İdari para cezaları / 15

14 EK-5 TEZ DEĞERLENDİRME FORMU Tezi Hazırlayanın: Adı ve Soyadı: Birimi: Sicili: Mesleği: Yeterlik Sınav Komisyonu Üyelerinin: (Başkan) Adı: (Üye) Adı: Soyadı: Soyadı: Unvanı: Unvanı: (Üye) Adı: (Üye) Adı: Soyadı: Soyadı: Unvanı: Unvanı: (Üye) Adı: Soyadı: Unvanı: DEĞERLENDİRME Değerlendirme Kıstasları 1) Şekil Bakımından Değerlendirme (10 puan): Komisyon Başkanı... Üye. Üye Üye Üye 2) İçerik Bakımından Değerlendirme (60 puan): 3) Kaynakların Kullanımı Bakımından Değerlendirme (10 14 / 15

15 puan): 4) Konunun Sunumu Bakımından Değerlendirme (20 puan): TOPLAM: Değerlendirme Neticesinde: Başarılı : Başarısız : Gerekçe*: İmza İmza İmza İmza İmza Başkan Üye Üye Üye Üye * Tezin başarısız olarak değerlendirilmesi halinde gerekçesi belirtilir. 15 / 15

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KILAVUZU Ekim, 2012-1- Enstitü Hakkında Sosyal Bilimler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitimini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek

Detaylı

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; el yazısıyla atılan imza ile fiziksel

Detaylı

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ IĞDIR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ. AMAÇ VE YAKLAŞIM Madde : Yönergenin amacı, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı tüm anabilim ve bilim dallarıyla diğer

Detaylı

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler

Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler Tez Yönetimiyle İlgili Temel İlkeler - Tezlerde kullanılan terimlerde birlik sağlanmalıdır. (Örneğin, tez metninde kanun / yasa, tabiat / doğa, teori / kuram gibi aynı anlama gelen terimlerin hangisi tercih

Detaylı

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI

K.Ü FELSEFE BÖLÜMÜ TEZ- MAKALE YAZIM KURALLARI YAZIMDA KULLANILACAK KAĞIT CİNSİ VE SAYFA DÜZENİ 1. Kağıt Özellikleri Tez/Rapor, normal olarak A4 boyutunda birinci hamur kağıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tez/rapor yazımında çeşitli tablo, grafik, şekil

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır

Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1. Aday makale her şey dahil 3500-5500 kelime arasında olmalıdır Ege Eğitim Dergisi Yazım İlkeleri 1 1.0. Genel İlke ve Kurallar Ege Eğitim Dergisi/Ege Eğitim Online'na gönderilen aday makalelerin American Psychological Association (APA) (Amerikan Psikoloji Birliği)

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 8.12.2004/25664 Tebliğler Dergisi : ARALIK 2004/2567 Ek ve Değişiklikler: 1) 3.2.2005/25716 RG ŞUBAT 2005/2569

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı