ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ"

Transkript

1 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 22/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği nin 22 nci maddesi uyarınca göreve başlamalarından itibaren iki yıl sonunda tez konusu belirlemek ve hazırlamış oldukları tez projeleri onaylandıktan sonra en geç bir yıl içerisinde de uzmanlık tezlerini hazırlayarak teslim etmek zorundadırlar. Bu minvalde, uzmanlık tez konularının belirlenmesinin ardından seçilen konu doğrultusunda gerçekleştirilecek araştırmalar ve çalışmalar sonucunda Bakanlığın ve görevlerinin gereklerine katkı sağlayacak bir tez hazırlanmalıdır. Söz konusu tez çalışmasının daha verimli yürütülebilmesi ve tez yazım tekniklerine uygun bir metnin hazırlanabilmesi adına işbu Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi düzenlenmiştir. I UZMANLIK TEZİNİN NİTELİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nın görev alanına giren konularda, Bakanlık bünyesinde yürütülen çalışmalara katkı sağlayacak ve başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek inceleme ve araştırmalar, Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcıları tarafından Çevre ve Şehircilik Uzmanlık Tezi adı altında hazırlanır. II UZMANLIK TEZ KONULARININ SEÇİMİ VE KABULÜ Uzman yardımcıları; aylıksız izin ve toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil en geç iki yılın sonunda mezkûr Yönetmeliğin 22 nci maddesi ve bu Yönergenin Uzmanlık Tezinin Niteliği başlığında belirtilen hususlar da dikkate alınarak bir tez konusu seçerler. Tez konusunun belirlenmesinin birim amiri tarafından talep edilmesi halinde, uzman yardımcısına on beş iş günü süre verilir. İstihdam edildikleri birim amirinin onayı ile tez konusu belirlenmiş olur. Tez konularının belirlenmesinin ardından, tez projesinin hazırlanmasının birim amiri tarafından talep edilmesi halinde, uzman yardımcısına tez projesini hazırlaması için asgari otuz gün süre verilir. Hazırlanan tez projeleri, uzman yardımcılarının istihdam edildikleri birim amirinin onayına sunulur. Onay işlemleri en geç bir ay içinde tamamlanır. Tez projesinin onayından sonra proje muhtevasında değişiklik ve/veya düzeltme yapılması ihtiyacının doğması halinde, bu düzenlemeler ilgili birim amirinin onayı ile yapılabilir. Uygun bulunmayan projeler, sunulmalarını müteakip yeni bir proje hazırlanması maksadıyla onay süreci içerisinde gerekçesi belirtilmek suretiyle iade edilir. Tez projesinin iade edilmesi halinde en geç bir ay içerisinde yeni bir proje hazırlanıp ilgili birim amirinin onayına sunulur. Tez projesinin ikinci kez reddi halinde uzman yardımcıları, birim amirlerince teklif edilen veya hazırlattırılan tez projesi doğrultusunda tezlerini hazırlarlar. 1 / 15

2 Tez projesinde aşağıdaki hususlar bulunur; a) Tezin adı: Tezin adı tezin konusunu açıkça belirten bir ad olmalıdır. Çok uzun, anlaşılması güç ve çok genel tez adlarından kaçınılmalı, gerekirse teze alt başlık konulmalıdır. b) Araştırma problemi: Bakanlığın görev alanı ile alâkalı ve Bakanlığın yapacağı çalışmalarda faydalı olabilecek konularda uzman yardımcısını bu alanda tez çalışması yapmaya yönelten problem kısaca açıklanır. c) Tezin konusu: Tezde hangi konunun araştırılacağı hususunu, tez konusunun sınırlarını ve kapsamını belirtir. ç) Tezin maksadı: Tez konusunun araştırılma sebebini açıklar. Tez konusu ile birden fazla husus hedeflendiği takdirde her bir hedef ayrı ayrı belirtilir. d) Tezin ehemmiyeti: Tezin kuramsal ve uygulamaya yönelik yararlarının ve konunun seçiliş sebeplerinin açıklanmasıdır. e) Kuramsal çerçeve i. Kavram ve terimler: Tezde kullanılan kavramlar ve terminoloji kuramsal tartışma içinde açıklanır. ii. Kuramsal tartışma: Tezde benimsenen bilimsel yaklaşım kuramsal olarak gerekçelendirilir. Tezin problemi ile ilgili kuramsal temel belirlenir ve konunun bu temele dayalı olarak hangi çerçevede ele alınacağı tartışılır. iii. Araştırma problemleri / hipotezler: Tezin maksadına uygun ve tezin kuramsal çerçevesi kapsamında konunun açıklanması için gerekli bilgi kategorileri belirlenerek araştırma soruları oluşturulur ya da araştırma alanının gerektirdiği durumlarda hipotezler ortaya konulur. f)yöntem i. Araştırmanın kapsamı: Tezin kapsamında, araştırılacak konunun neleri ihtiva edeceği belirtilir. Deneysel ve gözleme dayalı araştırma yapılacaksa evren ve örneklem hakkında açıklama yapılır. ii. Veri toplama teknikleri: Tezdeki soruları cevaplamak veya varsayımları sınamak için gerekli verilerin hangi tekniklerle toplanacağı gerekçeleriyle belirtilir. Deneysel ve gözleme dayalı tezlerde analiz, gözlem, görüşme, örnek olay incelemesi gibi tekniklerinden hangisinin ne sebeple seçildiği gerekçeli olarak yazılır. Toplanan verilere uygulanacak istatistiksel işlemler hakkında bilgi verilir. g) Kaynakça: Tez projesi hazırlanırken yararlanılan ve konu ile ilgili mühim olduğu görülen kaynakların künyeleri yazılır. Kaynakça tez çalışması sürecinde geliştirilir. ğ) Tezin taslak plânı: Bu başlık altında, tez için öngörülen taslak plân verilir. Taslak plân, araştırma boyunca gelişerek değişecek olan plândır. Taslak plânda, konu ile alâkalı genel bilgilerin verildiği girişin ardından, kuramsal çerçeve, verilerin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler başlıklar altında düzenlenmelidir. 2 / 15

3 III- TEZ DANIŞMANININ BELİRLENMESİ İLE DANIŞMANLIK USUL VE ESASLARI Uzmanlık tezinin hazırlanması sürecinde, uzman yardımcısına rehberlik etmek ve tezin akademik tez yazım usûl ve esaslarına, seçilen konunun mahiyetine, Bakanlığın görev alanı ile alâkalı hususlara ve onaylanan tez projesine uygunluğunu temin etmek maksadı ile uzman yardımcısının teklifi üzerine, uzman yardımcısının istihdam edildiği birim âmirince bir danışman belirlenir. Tez danışmanı, tez projesinin onaylanması akabinde en geç yirmi gün içinde atanır. Danışman, uzman yardımcısına tez hazırlama sürecinde yardımcı olmak maksadıyla tavsiyelerde bulunur. Birim amirinin onayı ile her uzman yardımcısı için uzman yardımcılarının tez konusu, görevlendirildiği çalışma alanı ve danışman tercihi de dikkate alınarak, tez danışmanı atanır. Tez danışmanı aşağıdaki kişiler arasından belirlenir; - Çevre ve Şehircilik uzmanları, - Üniversite öğretim elemanları. Tez danışmanının öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Uzmanlarından belirlenmesi esastır. Tez konusu itibariyle ilgili Çevre ve Şehircilik Uzmanlarının bulunamadığı veya sayı itibariyle yeterli olmadığı hallerde tez konusu ile alakalı olarak üniversitede görevli öğretim üyelerinden danışman belirlenebilir. Tez danışmanının üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından belirlenmesine ilişkin esaslar ihtiyaç duyulması halinde üniversiteler ile yapılacak protokol ile belirlenebilir. Üniversitede görevli öğretim üyeleri haricindeki tez danışmanları, tez danışmanı olmayı kabul etmedikleri takdirde, danışmanlık talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde gerekçesi ile ilgili birim amirine bildirirler. Tez danışmanın bağlı olduğu birim amirinin bu konuda verdiği karar kesindir. Tez danışmanının ölüm, uzun süreli sağlık problemi, tayin, memuriyetten istifa, çekilme, emeklilik gibi sebepler ile danışmanlık görevini yürütememesi halinde birim amirince yeni bir tez danışmanı belirlenebilir. Ancak tez hazırlama sürecinin son üç ayında tez danışmanı belirlenmeyebilir. IV UZMANLIK TEZİNİN HAZIRLANMASI VE TESLİMİ Tez projelerinin ilgili birim amirince onaylanmasından sonra, en geç bir yıl içerisinde tezlerin hazırlanması ve birim amirine teslim edilmesi gerekir. Tez projesinin, uzman yardımcısının iki yılını doldurmasından önce onaylanması halinde, uzman yardımcısı tezini en geç üç yıllık görev süresinin sonuna kadar teslim edebilir. Bu süre gerektiği hallerde birim amirince bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıla kadar uzatılabilir. Uzman yardımcılarına, uzmanlık tezlerini hazırlayabilmeleri maksadıyla Bakanlıkça, gerekli kolaylık ve imkân sağlanır. Bu maksatla tez hazırlama süresinin son iki ayı içerisinde uzman yardımcılarına birim amirinin uygun göreceği haftada bir gün idari izin verilir. Tez konusunun başka bir kurum ve kuruluşta uzmanlık, yüksek lisans, doktora tezi veya başka bir ad altında aynı şekilde incelenip savunulmamış olması zorunludur. Uzman yardımcısının 3 / 15

4 hazırlayacağı tezin kendi görüş ve değerlendirmeleri ile önerilerini içermesi ve bilimsel çalışma etiğine uygun olması gerekir. Uzman yardımcısı, uzmanlık tezini tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlar. Tezde savunulan fikir ve görüşlerin özgünlüğü ile sorumluluğu tezi hazırlayan uzman yardımcısına aittir, bu görüşler Bakanlık görüşünü yansıtmaz. V TEZLERİN TESLİMİ VE TEZ SAVUNMA TOPLANTISI Uzman Yardımcıları tarafından yukarıda belirlenen sürelerde hazırlanan tezler yeterlik sınav komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (pdf formatında) Birim Amirine teslim edilir. Birim Amirince, tezler üç iş günü içerisinde yeterlik sınav komisyonuna dağıtılır. Uzmanlık tezi, teslim tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yeterlik sınav komisyonu tarafından incelenir ve bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunmak uzman yardımcısı tez savunma toplantısına çağırılır. Ancak, savunma toplantısının bildirim tarihi ile savunma toplantısının tarihi arasındaki süre yedi günden az olamaz. Savunma toplantısında teze ilişkin puanlama yapılır ve yüz tam puan üzerinden yapılacak değerlendirmede, verilen notların aritmetik ortalaması en az yetmiş puan olan tez, başarılı kabul edilir. Yeterlik sınav komisyonu, her bir üyenin vermiş olduğu puanları ve tezin başarılı veya yetersiz sayılma sebeplerini içeren ve Ek-5 te örneği verilen değerlendirme raporunu hazırlar. Uzman yardımcısı, tezinin yetersiz bulunması halinde, altı aydan fazla olmamak üzere verilen süre içinde yeniden bir tez hazırlamak veya aynı tezi düzelterek sunmak zorundadır. İkinci defa tezi yetersiz bulunan uzman yardımcısı, durumuna uygun memur unvanlı kadrolara atanır. Uzmanlık yeterlik sınav komisyonunca, tezi ve savunması yeterli bulunduğu halde tezde düzeltmeye gidilmesi gerektiğinin belirlenmesi durumunda, uzman yardımcısı iki ayı aşmamak üzere verilecek ilave süre içerisinde istenilen düzeltmeleri yaparak tezini teslim eder. Tezin kabul edilmesinden sonra tezin izlenmesi ve tezden faydalanılması maksadı ile Bakanlıkça bir veri tabanı oluşturularak tezlerin veri tabanına kaydedilmesi sağlanır. VI TEZLERİN ŞEKLİ Tezlerin şekli hakkında aşağıdaki esaslar dikkate alınır: 1) KAPAK DÜZENİ Tez kapağı bir adet iç ve bir adet dış kapak ile bir adet arka kapaktan oluşur. Üstten 3 cm, alttan 3 cm, soldan 4 cm ve sağdan 2,5 cm olmak üzere düzenlenir. Tez kapağında sayfa ortalanarak tüm harfleri büyük olmak üzere, - Kapağın en üstünde 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak Bakanlığın adı, - 14 satır altında 16 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin adı, - 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak UZMANLIK TEZİibaresi, - 8 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak HAZIRLAYAN ibaresinin yanında tezi yazan, hazırlayan uzman yardımcısının adı ve soyadı, - 11 satır altında 12 punto Times New Roman yazı tipi ile kalın olarak tezin basıldığı yer ve basım tarihi, 4 / 15

5 yer alır ve Ek-1, ile Ek-2 de verilen örneklere uygun olarak hazırlanır. İç kapak sayfalarının yazım şekli ve bilgi içeriği dış kapak sayfası ile aynı olup tez danışmanının adı, soyadı ve unvanı da eklenerek, Ek-3 teki gibi düzenlenir. İç kapak tez yazımında kullanılan standart A4 kâğıt üzerine yazılır. Dış kapak ile iç kapak yaprağı arasında ve dış kapağın arka sayfası ile tezin son sayfası arasında boş bir sayfa bırakılır. Tezin dış ve arka kapakları karton kesim olup ciltlenir. 2) TEZİN İÇERİĞİ VE SAYFA NUMARALARI Dış Kapak İç Kapak Teşekkür Önsöz İçindekiler Kısaltmalar Çizelge Listesi Şekil Listesi Sembol Listesi Türkçe Özet İngilizce Özet (Abstract) Giriş Bölümü Diğer Bölümler Sonuçlar ve Tartışma Kaynaklar Ekler Özgeçmiş Sayfa No - i ii Numaralanmaz Romen rakamı, sayfaya konmaz Romen rakamı, sayfa alt ortaya konur times new roman, sayfa alt ortaya konur (10 punto) 3) İÇİNDEKİLER, ÖZET, TEŞEKKÜR VE KAYNAKÇA DÜZENİ a) Tezin içindekiler kısmı tez bölümlemesine uygun olarak düzenlenir. İçindekiler bölümüne Romen rakamları ile sayfa numaraları eklenir. b) Tez özeti bir adet Türkçe bir adet İngilizce olmak üzere içerik olarak birbirine denk biçimde hazırlanır. Özet bir buçuk sayfayı aşmayacak şekilde yazılır. Özetin altında en çok altı kelimeden oluşan anahtar kelimeler listesine yer verilir. Anahtar kelimeler tek bir kelime veya en fazla iki kelimelik tamlamalar şeklinde ve tezin ana-temasına uygun olacak biçimde ifadelendirilir. c) Tez yazarı isterse teşekkür sayfası hazırlayabilir. Teşekkür bölümü, olabildiğince kısa ve öz olarak yazılmalı ve bir sayfayı aşmamalıdır. ç) Tez metninin sonunda doğrudan yararlanılan veya bilimsel usullere ve telif haklarına riayet edilmek suretiyle yapılan alıntıların gerçekleştirildiği kaynak eserlerin künyesini belirten ve eser sahiplerinin soyadı sırasına göre alfabetik olarak sıralanan kaynakça yer alır. Kaynakçada, yararlanılan eserler kitaplar, makaleler ve internet kaynakları şeklinde sınıflandırılır. 5 / 15

6 4) GENEL YAZIM KURALLARI, BÖLÜMLER VE DİPNOT KOYMA USULÜ a) Uzmanlık tezleri kelime işlemci programlar ile bilgisayar ortamında yazılır. b) Tez, genel olarak kapak, arzu edilmesi halinde teşekkür hitabı, içindekiler, kısaltmalar tablosu, özet, metin ve kaynakçadan oluşur. c) Tez, kâğıdın bir yüzü kullanılarak yazılır. Sayfa düzeni olarak sayfanın üst başından 3 cm, alt başından 3 cm, sol yanından 4 cm ve sağ yanından 2,5 cm boşluk bırakılacak şekilde ayarlanır. ç) Yazım sırasında 1,5 satır aralığı yapılarak 12 punto Times New Roman yazı stili kullanılır. Paragraflar 1,25 cm içeriden başlayacak şekilde yapılır ve yazım iki yana yaslı düzende gerçekleştirilir. Sayfaların alt ortasına sayfa numaraları tezin kaç sayfa olduğu da belirtilecek şekilde (23/134) 11 punto Times New Roman yazı stili kullanılarak eklenir. d) Tez metninde bölüm başlıkları tümü büyük harfle sayfanın üst kısmında sayfanın ortasından başlanarak yapılır. Giriş ve sonuç hariç olmak üzere, bölüm ve alt bölümlerin numaralanmasında, her numaradan sonra, ilgili bölüm ve alt bölümlerin başlığı yazılır. Bu konuda aşağıdaki iki seçenekten yalnız birisi tercih edilir. - Bölümler büyük Roma (Romen) rakamlarıyla (I, II, III, IV, V ), alt bölümler, büyük harflerle (A, B, C, Ç, D ), bunlarında altındakiler sırasıyla Arap rakamları (1, 2, 3, 4, 5 ), küçük harfler (a, b, c, ç, d ), parantez içinde Arap rakamları (1), (2) ve nihayet Roma (Romen) rakamlarıyla (i, ii, iii, iv, v ) numaralanır. (bkz. Ek-3) - Bölüm ve alt bölümler, Arap rakamlarıyla numaralanır. Bu düzenlemede, bölümler sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde numaralanırken, alt bölümler ve onların da altındakiler için Arap rakamları 1.1., , 1.2., 1.2.1, , 2.1., , gibi, birden çok haneli şekilde verilir. (bkz. Ek-4) e) Tez metninde, konu ile doğrudan bağlantılı olmayan hususlarda kısa açıklamalar içeren yahut ilgili kaynağa atıf yapan dipnotlar kullanılabilir. Dipnot düzeni olarak kaynak atıflarında; - Atıflar sayfanın altbilgi kısmında metinden ayrı olarak yer alacak biçimde numaralandırılmak suretiyle yapılır. - Kaynağa yönelik atıfların metin içerisinde belirtilmesinin tercih edilmesi halinde; parantez içerisinde soyad, eserin tarihi ve atıf yapılan yerin sayfa numarası yazılarak atıf gerçekleştirilir. - Kaynak metne atıf yapılması plânlanan ifadenin sonunda üst simge olarak numaralandırma yapılır. - Kitap atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak metnin adı, yayın evi, basım yeri ve tarihi ve sayfa aralığı belirtilir. ÖRNEK: (Doğrusöz, M.E.: Sular Hukuku, Yetkin Basımevi, Ankara 1997, 35-50) - Aynı esere yapılacak diğer atıflarda yazarın soyadı, adının ilk harfi yazılarak iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak basım tarihi yazılır, metnin adı yerine kitap atıflarında a.g.e. makale ve monografi türünden eserlere atıflarda ise a.g.m. kısaltmaları kullanılır ve sayfa numarası belirtilir. 6 / 15

7 - Aynı yazarın birden fazla eserine (makale, kitap, tebliğ vs.) metinde atıf yapılmışsa, her biri için anlamlı bir kısaltma verilir ve tam atfın sonunda hem metinde hem de bibliyografyada (parantez içinde bu kısaltma) yazılır ve metinde yer alan sonraki kısa atıflarda yazarın adını takiben bu kısaltma kullanılır. - Makale atıflarında, yazarın soyadı, adının ilk harfi yazıldıktan sonra iki nokta üst üste konulduktan sonra kaynak metnin adı, makalenin yer aldığı metnin adı, cilt numarası, tarihi ve sayfa aralığı belirtilir. Makalelerin yer aldığı metin veya kısaltması italik olarak yazılır. - Atıflarda eser sahibinin ikiden fazla olması halinde eserin künyesinde ilk belirtilen isim ile birlikte ve diğerleri ifadesi veya vd kısaltması kullanılmak suretiyle diğer eser sahiplerinin isimleri zikredilmeyebilir. ÖRNEK: (Artuk vd, 2010: 61) - Metinde ve bibliyografyada, internet atıflarının kaynak gösterilen internet adreslerine erişim tarihleri parantez içinde verilir. - Atıf yapılan eserin tümüne yönelik bir göndermede bulunulduğu takdirde dipnotta sayfa numarası belirtilmez. Atıf yapılan eserin belirli bir bölümüne ya da ikiden fazla sayfasına göndermede bulunulması halinde ise atıf yapılan bölümün başlangıç sayfası ile son bulduğu sayfalar yazılar arasına tire işareti konulur. ÖRNEKLER : (Gözübüyük, 2010) (Gözübüyük, 2010: 45-61) f) Aktarılan bilginin şekil ve içeriğinin olduğu gibi aktırılması halinde, alıntı tırnak. içine alınarak yazılır. Doğrudan aktarılan bilgi 3 satırdan uzun ise, yine tırnak içine alınıp ayrı bir paragraf halinde verilir. Bu paragrafın 1 satır aralığıyla, 10 punto ve italik yazılması ve paragraf için sağdan ve soldan 1 cm girinti yapılması tercih edilir. Doğrudan alıntılarda, bilgilerin tamamına yer verilebileceği gibi; cümle, paragraf veya sayfa halindeki bilgilerin sadece belli kısımları da verilebilir. Bu durumda, belli kelimelerin, cümlelerin, paragraf veya sayfaların atlanarak verildiğini göstermek üzere, atlanan yerler parantez içinde üç nokta (...) ile belirtilir. Doğrudan alıntıyla aktarılan bilginin kaynağı da dipnotta gösterilir. g) Metinde, Türk ve yabancı mevzuat ile uluslararası sözleşmelerden söz edilirken; - Türk mevzuatı bakımından kanunlar için sayı ve kanunun adı, tüzük ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan düzenleyici işlemler için karar tarihi ve sayısı, yönetmelik ve diğer düzenleyici işlemler için Resmi Gazete tarihi ve sayısı ile, - Yabancı mevzuat bakımından resmi kaynak varsa, kaynağın adı, tarihi ve sayısı ile; resmi kaynak yok ise, metnin tam olarak yer aldığı yabancı dergi, kitap, derleme ve benzeri dökümanlara, - Taraf olduğumuz milletlerarası sözleşme, anlaşma, protokol ve sair belgeler için uygun bulma kanunu varsa kanunun tarihi ve sayısı ile sözleşmenin adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile; yoksa yalnızca anlaşmanın adı ve yayımlandığı Resmi Gazete ile, atıf yapılır. 7 / 15

8 ğ) Metinde yer alan yabancı kelimeler italik olarak yazılır. 5) TEZLERDE TEKNİK HUSUSLARA İLİŞKİN UYGULANACAK USULLER Teknik konuları içeren tezlerde ayrıca aşağıdaki usuller uygulanır: a) Şekil ve Çizgilerin Yerleştirilmesi Tablolar tek sayfaya sığdırılması gerektiğinde 8 veya 9 punto ile yazılabilir. Şekil ve çizelgeler mümkünse anlatıldıkları sayfada veya bir sonraki sayfada yer alır. Tablo, şekil ve grafikler ile metin arasında 2 satır boşluk bırakılmalı, bunların adları tabloda üstte, şekil ve grafiklerde altta olacak şekilde 1 aralık bırakılarak yazılmalıdır. Numaralandırılmaları geçiş sırasına göre yapılır. (Örneğin, Şekil 1.1,). Anlatımda bu numaralardan yararlanılmalıdır. Eğer tablo ve şekiller bir kaynaktan alınmışsa literatür numarası verilir. b) Simgeler ve Kısaltmalar Tezde kısaltmalara çok gerek kalmadıkça başvurulmaz. Kısaltma metin içinde ilk geçtiği yerde yalnızca bir kez açıklanmalıdır. Tezde kullanılan simgeler ve kısaltmalar, ayrıca tezin simgeler ve kısaltmalar sayfasında açıklanır ve alfabetik sıraya göre düzenlenir. Birimler kısaltılırken uluslararası kurallara uyulur. Örneğin santimetre, cm şeklinde kısaltılır ve sonuna nokta konulur. Birden fazla sözcüğün baş harfleri kullanılarak yapılan kısaltmalarda her sözcüğün baş harfi alınır ve harfler arasına nokta konulmaz. (Örneğin TUBITAK, NATO) c) Gereç ve Yöntem "GEREÇ VE YÖNTEM" sözcükleri, sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak yazılır. Bu bölümde amacı gerçekleştirmek için kullanılan gereç ve yöntem ayrıntılı bir biçimde (miktar, nitelik ve araştırmanın planlanma şekli) belirtilir. Yöntemler ve niçin kullanıldıkları kaynak göstererek açıklanır. Klasik ve rutin yöntemlerin açıklanmasına gerek yoktur. Eğer bu yöntemlerde bir yenilik ya da değişiklik varsa o kısımlar ayrıntılı olarak açıklanır. Bu bölümde verilerin nasıl analiz edildiği açıklanmalı ve ayrıca diğer araştırmacılara aynı çalışmayı yapabilmeleri için yeterli deliller sunulmalıdır. Etik kurallara dikkat edilmeli, canlılar üzerinde yapılacak (insan ya da hayvan deneylerinde) çalışmalarda etik kuruldan izin alınmalı ve bu durum tezde belirtilmelidir. ç) Bulgular "BULGULAR" sözcüğü sayfanın üst ortasına büyük harflerle koyu olarak yazılır. Bu bölümde girişte sorulan soruya karşı alınan yanıtın yer aldığı kısımdır. Kullanılan araç ve gereçlerde elde edilen sonuçlar yönteme uygun bir sıra ve düzen içerisinde verilmelidir. Ayrıca başka bir araştırmanın sonuçlarına da burada yer verilemez. Bulgularda tablo, şekil gibi yardımcı araçlar, konu edildikleri yerde, belirli bir düzen içinde verilir. Tablolarda ve şekillerde kullanılan harf ve simgeler mutlaka bir dipnotta açıklanır. 6) BASKI VE TEZ DEĞERLENDİRME FORMU: a) Tezler yeterlik sınav komisyonu üye sayısınca basılı ve elektronik ortamda (*.pdf formatında) teslim edilir. Bununla birlikte, Bakanlık kütüphanesi için bir nüsha ayrılır. 8 / 15

9 b) Tez değerlendirmeleri, tez değerlendirme komisyonu tarafından ek-5 te örneği verilen tez değerlendirme formuna işlenmek suretiyle yapılır ve komisyonun tüm üyelerince imzalanarak tutanak altına alınır. 9 / 15

10 ÖRNEKLER: EK-1 3 cm Sayfa A4 boyutunda olmalıdır. 4 cm 2,5 cm Sayfalar aynı hizada olacak şekilde hizalanmalıdır. Dipnotlar alt satırı geçmemelidir. 3 cm 6 Sayfa numaraları alt ortaya yazılır. 10 / 15

11 EK-2 T. C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEZİN ADI - UZMANLIK TEZİ - HAZIRLAYAN: (ADI SOYADI) ANKARA / 15

12 BÖLÜM 1 TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR EK-3 I. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar A. Yaptırım Türleri 1. Cezalar a) Hapis cezaları b) Para cezaları (1) Adli para cezaları (2) İdari para cezaları II. 12 / 15

13 EK-4 1. Hukukta Yaptırım Türleri ve İdari Yaptırımlar 11.Yaptırım Türleri 111. Cezalar BÖLÜM 1 TÜRK HUKUKUNDA İDARİ YAPTIRIMLAR Hapis cezaları Para cezaları Adli para cezaları İdari para cezaları / 15

14 EK-5 TEZ DEĞERLENDİRME FORMU Tezi Hazırlayanın: Adı ve Soyadı: Birimi: Sicili: Mesleği: Yeterlik Sınav Komisyonu Üyelerinin: (Başkan) Adı: (Üye) Adı: Soyadı: Soyadı: Unvanı: Unvanı: (Üye) Adı: (Üye) Adı: Soyadı: Soyadı: Unvanı: Unvanı: (Üye) Adı: Soyadı: Unvanı: DEĞERLENDİRME Değerlendirme Kıstasları 1) Şekil Bakımından Değerlendirme (10 puan): Komisyon Başkanı... Üye. Üye Üye Üye 2) İçerik Bakımından Değerlendirme (60 puan): 3) Kaynakların Kullanımı Bakımından Değerlendirme (10 14 / 15

15 puan): 4) Konunun Sunumu Bakımından Değerlendirme (20 puan): TOPLAM: Değerlendirme Neticesinde: Başarılı : Başarısız : Gerekçe*: İmza İmza İmza İmza İmza Başkan Üye Üye Üye Üye * Tezin başarısız olarak değerlendirilmesi halinde gerekçesi belirtilir. 15 / 15

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: KHK644-29.6.2011 / 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 22 Aralık 2011 - Sayı:

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü22 Aralık 2011 PERŞEMBEResmî GazeteSayı : 28150 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 YÖNETMELİK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ KAYSERİ 2013 1. GİRİŞ Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ SANATTA YETERLİK ESER ÇALIŞMASI YAZIM KILAVUZU Istanbul 2007 1 /49 Bu kılavuz, Sosyal Bilimler Enstitüsü Enstitü Kurulu'nun

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Eğitim Bilimleri Enstitüsü TEZ YAZIM YÖNERGESİ ESKİŞEHİR Eylül, 2011 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL AÇIKLAMALAR.. 4 Giriş 4 Tezin Dili. 5 Biçim.. 5 Kağıt Ölçüsü ve Özellikleri

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU*

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU* YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KLAVUZU* 2 *Bu tez yazım kılavuzu Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından hazırlanan kılavuzdan yararlanılarak düzenlenmiştir.

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bursa 2011 İ Ç İ N D E K İ L E R I. GİRİŞ... 1 Sayfa II. YAZIM DİLİ... 1 A. ANLATIM VE ÜSLUP... 1 B. İMLÂ VE NOKTALAMA...

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELEL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ LİSANS TEZİ YAZIM KILAVUZU BALIKESİR 2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1. AMAÇ VE KAPSAM... 4 2. TEZLERDE KULLANILAN KÂĞIT

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU MANİSA 2015 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS TEZ YAZIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu yönergenin amacı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü nde görev yapan AB Uzman Yardımcısı ve/veya Yardımcılarının

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ UZMANLIK VE YAN DAL UZMANLIK TEZ YAZIM KILAVUZU ġanliurfa - 2005 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa 1. KILAVUZUN AMACI.... 1 2. TEZĠN BĠÇĠM VE YAZIM PLANI... 1 2.1.Kullanılacak Kağıdın

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enstitü Kurulu nun 03 Ekim 2012 tarihli toplantısında alınan 2012/26

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe alınması,

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı