Karşılaştırılabilirlik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karşılaştırılabilirlik"

Transkript

1 Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2014 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Grubu Tel : 0 (312) / Fax: 0 (312) İnternet E - posta Yayın No : 4373 * ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Devlet Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı na aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Temmuz, Adet

3 2014 Mali Yılı

4 içindekiler 2 Bakan Sunușu 8 Bașkan Sunușu 9 1 Genel Bilgiler 11 A. Misyon, Vizyon ve İlkeler 13 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 14 C. İdareye İlişkin Bilgiler Örgüt Yapısı Fiziki Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar ve Bilişim İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 26 2 Temel Politika ve Öncelikler 29 A. TÜİK in Plan ve Programları Stratejik Plan Resmi İstatistik Programı Kalkınma Plan ve Programları Avrupa İstatistik Sistemi nin Yeni Unsurları ve Bu Kapsamda Yürütülen Çalışmalar 36 B. Stratejik Amaç ve l er 40 3 Faaliyetlere İlișkin Bilgi ve Değerlendirmeler 43 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları 48 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyetler Amaç 1: Uluslararası Standartlarda İstatistiklerin Üretilmesi İstatistiki Altyapı Faaliyetleri İstatistik Üretim Faaliyetleri Yayın ve Bilgi Dağıtım Faaliyetleri Amaç 2: Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Verimliliğin Artırılması Bilişim Faaliyetleri Yönetsel İdari, Hukuki ve Mali Hizmetler Amaç 3: Kurumun İşbirliği Kapasitesi ve Koordinasyon Rolünün Güçlendirilerek Kurumsal Etkinliğin Artırılması Resmi İstatistik Programı Çalışmaları Uluslararası Faaliyetler Teknik Destek Basın ve Tanıtım Faaliyetleri Projeler Performans Sonuçları Stratejik /Performans l erdeki Gerçekleşmeler Faaliyetlere İlişkin Değerlendirmeler, Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler, Performansı Etkileyen Faktörler (2014) Alan Uygulamaları Kurumsal Çıktılara İlişkin Değerlendirmeler Performans Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar 185

5 4. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 187 A. Üstünlükler 188 B. Zayıfl ıklar 189 C. Fırsatlar 190 D. Tehditler 191 E. Değerlendirme Öneri ve Tedbirler 201 Ek 1. TÜİK Teşkilat Șeması Taşra Teşkilatı Yapısı, Harcama Birimleri Bazında Gider Tablosu, Ekonomik Sınıfl andırmaya Göre Gider Tablosu, Bütçe Harcama Kalemleri İtibariyle Ödenek ve Harcama Gerçekleşmeleri, Gerçekleşen Alan Uygulamaları, Yılında Çıkarılan Yayınlar (Konularına göre) Yılında Çıkarılan Haber Bültenleri (Konularına göre) Dağıtım Veritabanları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Gelir ve Giderleri, Üst Yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı 233 Grafik Listesi 1.1 Üniversite Mezunu Personelin Meslek Dallarına Göre Dağılımı, Bütçe Başlangıç Ödeneği ve Yıl Sonu Gerçekleşen Harcamalar Toplamı, Performans l erinin Gerçekleşme Durumu, Stratejik Amaçlar İtibarıyla Performans l erin Gerçekleşme Durumları (sayı), Stratejik l erin Planlanan ve Gerçekleşme Durumları (%), Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumu, Performans Göstergelerinin Gerçekleşme Durumu, Konularına Göre Alan Uygulamaları, Veri Derleme Dönemlerine Göre Alan Uygulamaları, Uygulamayı Yürüten Birimlere Göre Alan Uygulamaları, Tablo Listesi 1.1 Merkez Teşkilatı Yapısı, Fiziki Kaynakların Sayısal Dağılımı, Aralık Bilişim ve iletişim Araçlarının Sayısal Dağılımı, Aralık Personelin İstihdam Șekline Göre Sayısal Dağılımı, Yılında TÜİK Başkanlığı na Alınan Personel Sayısı Ana Harcama Kalemleri Ayrımında Bütçe Dağılımı, Kurumsal Kod Bazında Harcama Tutarları, Ekonomik Kod Bazında Harcama Tutarları, Fonksiyonel Kod Bazında Harcama Tutarları, Bütçe Başlangıç Ödenekleri ve Yıl Sonu Gerçekleşen Harcama Toplamlarının Bütçe Harcama Kalemleri Ayrımında Dağılımı (%), Stratejik /Performans l erinin Gerçekleşme Durumu, Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Tablosu Performans Göstergesi İzleme Sonuçları,

6 Simge ve Kısaltmalar AB ADNKS ARİS BDDK BDİD BTD CATI CES CoP ÇEUİD DDI DEİD DİBS DÖSİM EAMER EBYS EDAMIS EDP Avrupa Birliği Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Entegre İș Süreçleri Mimarisi Yazılımı Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu Bilgi Dağıtım ve İletișim Daire Bașkanlığı Bilișim Teknolojileri Daire Bașkanlığı Bilgisayar Destekli Telefonla Görüșme Avrupa İstatistikçiler Konferansı Avrupa İstatistikleri Uygulama Esasları Çevre, Enerji ve Ulaștırma İstatistikler Daire Bașkanlığı Veri Dokümantasyon İnsiyatifi Demografi İstatistikler Daire Bașkanlığı Devlet İç Borçlanma Senetleri Döner Sermaye İșletmesi Müdürlüğü Eğitim ve Araștırma Merkezi Müdürlüğü Elektronik Belge Yönetimi Sistemi Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Veri Gönderim Programı Ekonomik Dönüșüm Programı ESA ESGD Euro Eurostat e-vt FISIM GİB GSBPM Avrupa Hesaplar Sistemi Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Bașkanlığı AB Para Birimi Avrupa Birliği İstatistik Ofisi Elektronik veri toplama Mali Aracılık Hizmetlerinin Dolaylı Ölçümü Gelir İdaresi Bașkanlığı İstatistikî İș Süreçleri Modeli 4

7 GSYH GTHB ICP IPA IPCC ISBN ISCED İBBS İYKD KDİİD KKTC DPÖ KSD LOT MAKS MBP MEB MFİB MSD NACE NVİGM OECD ÖATD Gayri Safi Yurt İçi Hasıla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Karșılaștırma Programı Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Hükümetlerarası İklim Değișikliği Paneli Uluslararası Standart Kitap Numarası Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması İșgücü ve Yașam Koșulları Daire Bașkanlığı Kısa Dönemli İș İstatistikler Daire Bașkanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Planlama Örgütü Kayıt Sistemleri Daire Bașkanlığı İhale Dosya Bileșenleri Mekansal Adres Kayıt Sistemine Çok Yararlananlı İstatistik İșbirliği Programı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi Metaveri ve Standartlar Daire Bașkanlığı Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması Nüfus ve Vatandașlık İșleri Genel Müdürlüğü Ekonomik İșbirliği ve Kalkınma Teșkilatı Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Bașkanlığı PRODCOM RİP SAS SGD Avrupa Topluluğunda Sanayi Ürün Listesi Resmi İstatistik Programı İstatistik Analiz Yazılımı Strateji Geliștirme Daire Bașkanlığı 5

8 SGK SGP SMIS SSİD TİD TİKA TİKAS TİSG TKY TL TOKİ TÜFE TÜİK UAVT UEİVT UHD UNECE UNESCO UNSD UVYT ÜFE ÜYKT YBS YD ÜFE Yİ ÜFE YİİD Sosyal Güvenlik Kurumu Satınalma Gücü Paritesi İstatistiksel Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Bașkanlığı Tarım İstatistikleri Daire Bașkanlığı Türk İșbirliği ve Koordinasyon Ajansı Tarımsal İșletme Kayıt Sistemi Türk İstatistik Sisteminin Geliștirilmesi Toplam Kalite Yönetimi Türk Lirası Toplu Konut İdaresi Bașkanlığı Tüketici Fiyatları Endeksi Türkiye İstatistik Kurumu Ulusal Adres Veri Tabanı Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı Ulusal Hesaplar Daire Bașkanlığı Birleșmiș Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Birleșmiș Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Birleșmiș Milletler İstatistik Bölümü Ulusal Veri Yayımlama Takvimi Üretici Fiyatları Endeksi Üst Yönetim Koordinasyon Toplantıları Yönetim Bilgi Sistemi Yurt Dıșı Üretici Fiyat Endeksi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Yıllık İș İstatistikleri Daire Bașkanlığı 6

9 7

10 Bakan Sunuşu Toplumsal ve ekonomik konular ile ilgili alınacak her karar ve yapılacak her türlü yatırımda istatistiksel bilgilerin önemi yadsınamaz bir gerçektir. Doğru ve çabuk karar almada gerekli bilgiyi sağlamak ve bilgi çağının gereği olan yenileșmeye ve gelișmeye açık olmak ülkemizin bugünü ve geleceği için önemlidir. Bilgiyi olușturmaya yarayan istatistiki veriler, geçmiși daha iyi anlamanın, bugünü daha objektif ve doğru kavramanın, geleceği en iyi șekilde planlamanın en önemli sayısal anahtarlarıdır. Özellikle her alanda baș döndürücü bir hızla değișimlerin ve dönüșümlerin yașandığı çağımızda, geleceğe yönelik doğru planlama yapılabilmesi, ancak güçlü bir istatistiki altyapı ve güvenilir veriler ile sağlanabilir. Ülkemiz istatistik sistemini düzenleyen, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye İstatistik Kurumu nun (TÜİK), kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretme ve ulusal istatistik sistemi içindeki koordinasyonu sağlama konusunda görev ve sorumlulukları artmıștır. Kurumu ve istatistik sistemini daha ileri götürmeyi, istatistik alanında, daha güncel, tutarlı, karșılaștırılabilir bilgi üretmeyi amaçlayan TÜİK, hazırladığı plan ve programları ile hem kendini, hem de istatistik üreten ve resmi istatistik programına katkı sağlayan tüm kurumları kapsayan bir vizyonla hareket etmektedir. TÜİK, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda, Stratejik Planı na dayalı olarak yıllık performans programları hazırlamakta ve yıl içerisinde yürüttüğü faaliyetler ve performans sonuçlarının yer aldığı yıllık faaliyet raporlarını kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan ve 2014 yılında yürütülen çalıșmaların bir envanteri niteliğinde olan TÜİK, 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu nun tüm ilgililere yararlı olmasını dilerim. 8

11 Başkan Sunuşu Ekonomik ve sosyal gelișmeler ölçülebildiği derecede yönlendirilebilir. Bu da ancak güvenilir istatistiki bilgi ile mümkündür. Doğru ve çabuk karar alma ile sonuçların değerlendirilmesi için gerekli olan istatistiki bilgiyi sağlamak ve güçlü bir istatistiki bilgi altyapısı olușturmak bugünler için olduğu kadar ülkemizin geleceği için de önem arz etmektedir. Kamuoyunun bilgi edinme hakkı ve șeffafl ık ilkeleri gereği, Kurumumuzun internet sayfasında da yayımlanan Raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalıșma arkadașlarıma teșekkür ederim. Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak vizyonuyla hareket eden TÜİK, istatistik üretme ve ulusal istatistik sistemi içerisinde koordinasyonu sağlama konusundaki görev ve sorumluluklarındaki artıșa paralel olarak kendini her alanda geliștirme gayreti içerisindedir. TÜİK, tüm çalıșmaların yıllık değerlendirmesi niteliğinde olan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu doğrultusunda hazırlamıș olduğu 2014 Mali Yılı Faaliyet Raporu nu kamuoyu ile paylașmaktan memnuniyet duymaktadır Mali Yılı Faaliyet Raporu nda, TÜİK Stratejik Planı nda öngörülen vizyon doğrultusunda belirlenmiș stratejik amaçlar kapsamında 2014 yılı içerisinde hangi faaliyetlerin ve projelerin yürütüldüğü konularında bilgi sunulmuș, 2014 yılına ait performans programı izleme ve değerlendirme sonuçları ile de bütünleștirilerek kapsamlı bir değerlendirme yapılmıștır. 9

12 Uygunluk Doğruluk ve Güvenilirlik Metodoloji Kalite Taahhüdü Maliyet Etkinliği Mesleki Bağımsızlık Karşılaştırılabilirlik İstatistiksel Gizlilik Kalite Taahhüdü Güvenilir Metodoloji Metodoloji Metodoloji Şeffaflık Güncellik Maliyet Etkinliği Kalite Taahhüdü Erişilebilirlik Karşılaştırılabilirlik Tutarlılık İstatistiksel Süreçler Karşılaştırılabilirlik Maliyet Etkinliği Kalite Taahhüdü Uygun İstatistik Doğruluk ve Güvenilirlik Güvenilirlik Açıklık Mesleki Karşılaştırılabilirlik Doğruluk Bağımsızlık Kalite Taahhüdü Kalite Taahhüdü Zaman Güvenilirlik Tutarlı Metodoloji Güvenilir mesleki bağımsızlık Açıklık Kaynakların Yeterliliği Zaman İstatistiksel Süreçler Maliyet Etkinliği Uygunluk Zaman Tutarlılık Tutarlılık Kaynakların Yeterliliği Güvenilir Maliyet Etkinliği Açıklık Zaman Karşılaştırılabilirlik Uygunluk Kalite Taahhüdü Kalite Taahhüdü Doğruluk Güvenilirlik Teknoloji Uygun İstatistik Güvenilir Metodoloji Kaynakların Yeterliliği Mesleki Bağımsızlık Uygunluk Zaman Bağımsızlık Bireysel verilerde Şeffaflık Güncellik gizlilik Metodoloji İstatistiksel Süreçler Bilimsellik Çağdaşlık Güncellik Güvenilir Tutarlılık Gizlilik Zaman Tutarlılık Mesleki Bağımsızlık Kalite Taahhüdü Açıklık Güvenilir Teknoloji Bilimsellik verilerde Şeffaflık gizlilik Bağımsızlık Güvenilirlik Verilerde Gizlilik Güvenilir Metodoloji Maliyet Etkinliği Cevaplayıcı Yükünün Uygunluk Azaltılması Uygunluk Erişilebilirlik Erişilebilirlik Metodoloji Bilimsel Karşılaştırma Güncellik Tarafsızlık y Zaman Karşılaştırılabilirlik Açıklık Güvenilirlik Tutarlılık Maliyet Etkinliği Uygun İstatistiksel Süreçler Güvenilirlik Açıklık y Doğruluk ve Güvenilirlik Doğruluk ve Güvenilirlik Karşılaştırılabilirlik İstatistiksel Süreçler

13 Genel Bilgiler 11

14 1 Genel Bilgiler

15 A. Misyon, Vizyon ve İlkeler Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak, kaliteli, güncel, güvenilir, tutarlı, tarafsız, uluslararası standartlara uygun istatistikleri üretmek, kullanıma sunmak ve resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurumlar arasında eşgüdümü sağlamaktır. Uluslararası standartlarda, kullanıcı odaklı ve sürdürülebilir bir istatistik sistemi kurmak. İlkelerimiz Kurumsal çevre ve istatistik üretim süreçlerinden, nihai ürünlere kadar olan alanlardaki değerlerden oluşmaktadır. Mesleki bağımsızlık Mesleki uzmanlık Kullanıcı odaklılık Güvenilirlik Karşılaştırılabilirlik Tutarlılık Tarafsızlık Şeffafl ık Zamanlılık Güncellik Erişilebilirlik Bilimsellik Bireysel verilerde gizlilik 13

16 1 Genel Bilgiler B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar TÜİK, resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. TÜİK, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu kapsamında faaliyetlerini yürütmekte olup görev, yetki ve sorumlulukları; Resmi İstatistik Programını hazırlamak. Program ile belirlenen istatistikî faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak. Resmi istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistikî yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek. Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak. Resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak. İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistikî yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak. İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistikî veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde belirlemek. Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak. Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak. Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik plânlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak. Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak. 14

17 İstatistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek. Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak. Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak. Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek. Başkanlık, yüksek öğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla, Kurumun görev alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile tüm kamu kurumlarının istatistik faaliyetlerine bir çerçeve getirilmiş ve TÜİK in koordinasyon rolü güçlendirilmiştir. İstatistikî bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek. İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek. İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek. 15

18 1 Genel Bilgiler C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Örgüt Yapısı TÜİK, 18 Kasım 2005 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu ile İstatistik Konseyi ve TÜİK Başkanlığı olarak yapılandırılmıştır. İstatistik Konseyi, Resmi İstatistik Programı (RİP) ve resmi istatistikler konusunda tavsiyelerde bulunmak, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur. TÜİK Başkanlığı ise, Kanunun uygulanmasını sağlamak ve Kanunla kendisine verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. TÜİK, merkez ve taşra teşkilâtı olarak yapılandırılmış olup, çalışmalarını yurt sathında yürütmektedir. 29/06/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 40. maddesi ile 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun Ana Hizmet Birimleri başlıklı 25 inci maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik sonucunda, Kurumumuzun 2012 yılı bütçesinde harcama birimi olarak yer alan ve ana hizmet birimi olan 11 daire başkanlığı kaldırılmış, yerine ulusal ve uluslararası platformdaki yeni gelişmeler ve değişen çalışma koşulları ile kurumsal hedefl ere ulaşmayı, insan kaynaklarının verimliliğini, iş süreçlerinin etkinliğini sağlamak amacıyla 16 yeni daire başkanlığı kurulmuştur. Bu çerçevede Merkez teşkilatı; 16 Ana Hizmet Birimi, 3 Danışma Birimi ve 2 Yardımcı Hizmet Biriminden oluşmuştur. Ayrıca, Başkanlığa bağlı bir Eğitim ve Araştırma Merkezi (EAMER) ile Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü (DÖSİM) bulunmaktadır. Merkez teşkilatının yapılanması hizmet birimleri ayrımında Tablo 1.1 de, TÜİK Teşkilat Şeması ise Ek 1 de verilmiştir. 16

19 1.1 Merkez Teşkilatı yapısı, 2014 Bașkan 4 Başkan Yardımcısı Ana Hizmet Birimleri Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler Daire Başkanlığı Kısa Dönemli İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Tarım İstatistikleri Daire Başkanlığı Çevre, Enerji ve Ulaştırma İstatistikleri Daire Başkanlığı Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanlığı Demografi İstatistikleri Daire Başkanlığı İşgücü ve Yaşam Koşulları Daire Başkanlığı Sosyal Sektör İstatistikleri Daire Başkanlığı Metaveri ve Standartlar Daire Başkanlığı Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı Danışma Birimleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Yardımcı Hizmet Birimleri İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Taşra teşkilatı; ulusal düzeydeki sayım ve araştırma faaliyetlerine ilişkin olarak, sorumluluk bölgesine ait verilerin derlenmesi, değerlendirilmesi, kalite kontrolü, analizi ve merkeze aktarımı ile bölgesel istatistiklerin alt yapısını oluşturmak ve üretmekle görevlidir. 26 bölge müdürlüğünden oluşan taşra teşkilatının bulunduğu iller ile bağlı iller İstatistiki Bölge Birimleri Sınıfl amasına (İBBS) göre Ek 2 de verilmiştir. 17

20 1 Genel Bilgiler 2. Fiziki Kaynaklar Kurum çalışmaları, merkez ve taşra olmak üzere toplam 35 hizmet binasında yürütülmektedir. Kullanılan hizmet binalarının 21 i tahsisli, 14 ü i ise kiralıktır. Aralık 2014 itibariyle kullanılan fiziki kaynaklar Tablo 1.2 de verilmiştir. 1.2 Fiziki kaynakların sayısal dağılımı, Aralık 2014 Fiziki Kaynaklar Toplam Merkez Taşra Tahsisli Hizmet Binaları Kiralık Hizmet Binaları Demirbaş Taşıtlar Kiralık Taşıtlar Teknolojik Kaynaklar ve Bilişim TÜİK, bilimsel ve teknik niteliğini bu alandaki ileri dünya ülkeleri standartlarına yükseltme ve Türkiye nin çağdaş istatistik yapısını her geçen gün geliştirme gayretinde olan, ülkemizin karar alma süreçlerinde etkin rol oynayan bir kurumdur. Ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, TÜİK in kurumsal yapısında ve iş tanımlarında değişime yol açmakta ve istatistik alanındaki ihtiyaçlar sürekli artmaktadır. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler, istatistik alanındaki çalışmaları her açıdan etkilemektedir. Bu etkileşimler; istatistiki verilerin derlenmesi, işlenmesi ve dağıtımı aşamalarında yeni teknik ve yöntemlerin devreye girmesi sonucunda oluşmaktadır. Bilgi teknolojilerinin sağladığı kolaylıklar sayesinde veri; elektronik ortamda derlenmekte, kısa süre içerisinde analiz edilmekte, farklı biçimlerde ve süratli bir şekilde kullanıcılara sunulmaktadır. Fonksiyonel modelde tanımlanan ayrışmaya uygun olarak 2014 yılı içersinde Doküman Yönetim Sistemi, Çağrı Merkezi ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Resmi İstatistik Portali dışarıdan temin yöntemiyle kuruma kazandırılmış olup mevcut yazılımlarla entegrasyonları sağlanmıştır. TÜİK de, bilişim hizmetleri yürütülürken yeni teknolojiler yakından takip edilmektedir. Son yıllarda kişisel bilgisayarlar, sunucu sistemleri, mobil bilgisayarlar gibi iletişim araçları; veri toplama, analiz ve dağıtım süreçlerinde etkin olarak kullanılmaktadır yılı içerisinde ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlamış donanımların hurdaya ayrılma işlemleri yapılmış, yeni donanımlarla takviye sağlanmıştır. Kurumdaki bilişim ve iletişim araçlarının merkez ve taşra teşkilatı ayrımında sayısal dağılımı, Aralık 2014 itibarıyla Tablo 1.3 te verilmiştir. 18

21 1.3 Bilişim ve iletişim araçlarının sayısal dağılımı, Aralık 2014 Bilişim ve İletişim Araçları Toplam Merkez Taşra Kişisel Bilgisayarlar Mobil Bilgisayarlar Yazıcı Tarayıcı Video Konferans Projektör İnsan Kaynakları TÜİK in personel sayısı, 31 Aralık 2014 itibarıyla merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere toplam kişidir. Bu personelin %28 i merkez, %72 si taşra teşkilatında çalışmaktadır. Kurum personelinin %47 si kadrolu, %53 ü geçici personel olarak istihdam edilmektedir. İstihdam şekline göre personelin dağılımı, merkez ve taşra teşkilatı ayrımında Tablo 1.4 te verilmiştir. 1.4 Personelin istihdam şekline göre sayısal dağılımı, 2014 İstihdam Şekli Toplam Merkez Taşra Toplam Kadrolu Personel Geçici Personel Sürekli İşçi /12/2014 tarihi itibariyle TÜİK merkez ve taşra teşkilatında kadrolu olarak çalışan toplam personelin 22 si doktora dereceli, 300 ü yüksek lisans, ü lisans, 150 si yüksek okul, 139 u ise lise ve altı okul mezunudur. Üniversiteden lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli mezun personel; TÜİK Uzmanı, TÜİK Uzman Yardımcısı, İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Ekonomist, Sosyolog, Programcı ve diğer kadrolarda istihdam edilmektedir. Söz konusu personelin meslek dalları itibarıyla dağılımı Grafik 1.1 de verilmiştir. 19

22 1 Genel Bilgiler 1.1 Üniversite mezunu personelin meslek dallarına göre dağılımı, 2014 (%) ,1 Meslekler ,4 10,3 10,2 13, ,3 2,7 2,4 1,4 31/12/2014 tarihi itibariyle, Kurumun bilimsel ve teknolojik yapısındaki gelişmelere paralel olarak izlenen insan gücü planlaması sonucunda, özellikle taşra teşkilatındaki teknik personel sayısında artış olmuştur yılında Kuruma alınan 51 personelin, %92 si taşra teşkilatında, %8 i ise merkez teşkilatında görevlendirilmiş olup kadro unvanlarına göre dağılımı Tablo 1.5 te verilmiştir yılında TÜİK Başkanlığı na alınan personel sayısı Kadro Unvanı Merkez + Taşra Merkez Taşra Toplam İstatistikçi Mühendis 2-2 Grafiker Diğer Kurumumuz, 2014 yılında olduğu gibi ileriki yıllarda da personel ihtiyacını, 3 Mayıs 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik esaslarına göre A grubu kadrolar için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında başarılı olan uzman yardımcıları ile, B grubu kadrolardan 4 yıllık lisans eğitimi veren fakülte mezunları istatistikçi, matematikçi, sosyolog, ekonomist vb. ile 2 yıllık ön lisans mezunları arasından memur, anketör, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile diğer kadro unvanlarından temin etmek suretiyle karşılamaya devam edecektir İstatistik Mühendislik İktisat İşletme Matematik Ekonometri Kamu Yönetimi Uluslararası İlişkiler Diğer

23 5. Sunulan Hizmetler Ülkemizde ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki resmi istatistikleri derleme, değerlendirme, analiz etme, yayımlama, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapma görevi 5429 sayılı Kanun ile TÜİK e verilmiştir. Türkiye İstatistik Kanunu ile ülkenin resmi istatistiklerinin üreticisi ve koordinatörü olan TÜİK, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verebilecek çeşitlilikte, kaliteli, güncel, güvenilir, tarafsız ve uluslararası standartlarda üretilmiş olan istatistikleri kullanıcıların hizmetine sunmakla yükümlüdür. TÜİK in bu misyonunu yerine getirmek amacıyla yürüttüğü en temel faaliyeti istatistik üretme ve üretilen istatistikleri yayımlama faaliyetleridir. İstatistik üretim faaliyetleri ana hizmet birimleri tarafından yürütülürken, strateji geliştirme, performans değerleme, hukuk, basın, halkla ilişkiler, insan kaynakları ve destek hizmetleri gibi faaliyetler danışma ve destek birimleri tarafından yürütülmekte ve istatistik üretim sürecine her yönüyle katkı sağlanmaktadır. TÜİK de yürütülen hizmet ve faaliyetler aşağıda yer almaktadır. İstatistiki Altyapı Hizmetleri: İstatistik üretiminin temel aşaması olan alt yapı çalışmaları bağlamında, genel olarak, ulusal/uluslararası düzeyde kabul görmüş istatistiki yöntemler incelenmekte, güncel gelişmeler takip edilmekte, TÜİK bünyesinde yapılan sayım ve araştırmaların teknik altyapıları hazırlanmakta, örnekleme yöntemleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, veri kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ile zaman serisi analizleri, mevsim ve takvim etkilerinden arındırma tekniklerinin geliştirilmesi vb. çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, veri toplamaya yönelik metodoloji ve yöntemlerin araştırılması, öneri geliştirilmesi, alan uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi, alan uygulamalarına yönelik kalite denetimi çalışmalarının yürütülmesi, iş süreçlerinin ve istatistik sisteminin tasarlanması, istatistik üretim süreçlerine ilişkin metaveri çalışmaları yürütülmektedir. İstatistik altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli ve öncelikli alanlarda ulusal kayıt sistemlerinin kurulması ve güncellenmesi çalışmaları ile ulusal düzeyde kullanımı için işbirliği çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, Kurumun ihtiyaç duyduğu kayıt sistemlerinin kurulması, yönetilmesi ve güncellenmesi ile coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca istatistiki sınıflamaların belirlenmesi, uyarlanması çalışmaları yapılmakta, uluslararası gelişmeler takip edilmekte, RİP in ilgili ve sorumlu kurumlarla işbirliği içerisinde hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi, kurum, kuruluşların istatistik standartlarına ve 21

24 1 Genel Bilgiler sınıflamalarına uyumu ve ihtiyaç duyulan konularda teknik destek sağlanmaktadır. İstatistik Üretimi: İstatistik üretimi, planlı bir çalışmayı gerektiren bilgi, beceri ve deneyim isteyen çok kapsamlı bir süreçtir. Bu süreç, öncel çalışmalar ile başlayıp, verilerin toplanması, analiz edilmesi ve sonuçların alınmasından oluşan bir dizi alt faaliyetler bütünüdür. Bu faaliyetler genel olarak, araştırmadan elde edilecek bilginin gerekliliğinin ortaya konulması, mevcut olmayan istatistiklerin belirlenmesi, araştırma soru formunun, tabülasyon planının hazırlanması, alan organizasyonu, veri toplama, işleme ve analiz süreçlerinin test edilmesi vb., araştırma konusuna ilişkin verilerin, farklı veri derleme yöntemleri (örnekleme, tamsayım, idari kayıt, vb.) ile birey veya kurum/kuruluşlardan alınması veya elde edilmesi, verilerin kontrol edilmesi, kullanılabilir hale dönüştürülmesi, tutarlılık kontrollerinin yapılması, yalın ve genişletilmiş tabloların alınması, alternatif kaynaklardaki verilerle karşılaştırılması vb., veri analizi, derlenen ve işlenen verilerin kullanılabilir bilgiye dönüştürülmesi, zaman ve mevsimsel düzeltmelerin yapılması, sunuma yönelik tablo ve sonuçların alınması, çalışmaları olarak tanımlanmaktadır. TÜİK de bu süreçlerden geçerek üretilen istatistikler ana başlıklar halinde aşağıda verilmiştir: Ulusal hesaplar: Milli gelir, ulusal hesaplar sisteminde yer alan dönemsel ve yıllık Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ile bölgesel, dış alem ve kurumsal sektör hesaplamaları yapılmakta, arz ve kullanım tabloları, ulusal girdi-çıktı ve mali bildirim tabloları oluşturulmaktadır. Ekonomik ve sosyal göstergeler: Tüketici fiyat hareketlerini izlemek amacıyla istatistik ve endeksler üretilmekte, bunun yanı sıra, güven endeksleri hesaplanmakta, konut satışlarına yönelik istatistikler üretilmekte, yatırım araçlarının reel getiri oranları, satın alma gücü paritesi, dış ticaret istatistikleri ve endeksleri hesaplanmaktadır. Yıllık iş istatistikleri: Sanayi, ticaret ve hizmet sektörlerinin faaliyetlerine ilişkin istatistikler ile sanayi ürün, uluslararası hizmet ticareti, kazanç yapısı, ücret istatistikleri üretilmektedir. Ayrıca, yurtiçi yabancı kontrollü girişimler, bilgi toplumu, araştırma geliştirme, girişim yenilikleri, vb. konularda istatistikler üretilmektedir. Kısa dönemli iş istatistikleri: İnşaat, ticaret, hizmet ve sanayi sektörlerine ilişkin üretim, ciro, istihdam, çalışılan saat ve brüt ücret-maaş endeksleri, işgücü maliyet endeksi, üretici fiyatları endeksi (ÜFE), perakende satışlar endeksi, bina inşaatı maliyet endeksi hesaplanmakta, sanayi ürün ve yapı izin istatistikleri üretilmektedir. 22

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Grubu Tel: +(312) 417 64 45/142-144 Faks + (312) 425

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2015 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

Karşılaştırılabilirlik

Karşılaştırılabilirlik Karşılaştırılabilirlik Bilimsellik Güvenilirlik Tutarlılık Bireysel Verilerde Kullanıcı Odaklılık Erişebilirlik Mesleki Bağımsızlık Güncellik Faaliyet Raporu 2013 Mali Yılı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın

Detaylı

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TAKIMI & UZAKTAN ALGILAMA TAKIMI BÜNYESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu Fizibilite Etüdü Hizmet Alımı Kapsamındaki Kurumsal Toplantılar Başbakanlık

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KURULMASI VE KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı] [Gazi Üniversitesi Rektörlüğü 06500 Teknikokullar ANKARA] [2015] [Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-İç Değerlendirme Raporu] [2015]

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal

Detaylı

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Sayı : /E

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği. Sayı : /E 1 / 3 Sayı : 69662481-621.03/E.5561 19.02.2016 Konu : Açıklama Sayın Yılmaz ÖZDİL Sözcü Gazetesi Köşe Yazarı İlgi : 14/02/2016 tarihli Sözcü Gazetesi'nde yayımlanan "Şırnak Güvenli Muğla Tehlikeli" başlıklı

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FIRAT ÜNİVERSİTESİ PROJE KOORDİNASYON VE DANIŞMANLIK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı olarak kurulan Proje

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü T.C. Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Görevleri (663 sayılı KHK ya istinaden) MADDE 14- (1) Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) Sağlık

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU iv vi İçindekiler Bakan Sunuşu iii Başkan Sunuşu v İçindekiler vii Kısaltmalar ix Giriş 1 1. Mevcut Durum Analizi 2 1.1. Tarihi Gelişim 2 1.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat

Detaylı

İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu Başkan Sunuşu 1. Mevcut Durum Analizi 2. Geleceğe Bakış 3. Maliyetlendirme 4. Stratejik Planlama Süreci » 3 «

İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu Başkan Sunuşu 1. Mevcut Durum Analizi 2. Geleceğe Bakış 3. Maliyetlendirme 4. Stratejik Planlama Süreci » 3 « »BÖLÜM« İÇİNDEKİLER Bakan Sunuşu 6 Başkan Sunuşu 7 1. Mevcut Durum Analizi 10 1.1. Tarihi Gelişim 10 1.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 11 1.2.1. Yasal Çerçeve 11 1.2.2. Kurumsal Çerçeve 12 1.2.2.1.

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi'nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile

Detaylı

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi

FASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.

Detaylı

3. HAFTA-Grup Çalışması

3. HAFTA-Grup Çalışması KAMU MALİYESİNDE KARAR ALMA VE PERFORMANS YÖNETİMİ PROJESİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE PERFORMANS ESASLI BÜTÇELEME 3. HAFTA-Grup Çalışması ANKARA 27 Ocak 2011 PERFORMANS ANLAŞMASI DPT den sorumlu bakan ile

Detaylı

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ T.C. TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı ve kapsamı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan Tunceli Üniversitesi Uluslararası

Detaylı

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SENATO 2016/12-II BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 26.12.2016 SENATO 2016/12-II Amaç BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ PROJE DESTEK OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Bitlis Eren Üniversitesinin stratejik

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK BÖLÜMÜ BATURALP BAŞKIR 2601130394 1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU VERİTABANI VE UYGULAMA ALANLARI TARİHSEL GELİŞİM

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2017 YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2017 YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama, İzleme ve Değerlendirme Grubu Bütçe Grubu Tel:

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov.

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr http://www.sayistay.gov. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE YATIIRIIM DESTEK VE TANIITIIM AJANSII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU YURT DIŞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ KURULUŞ VE FAALİYET YÖNERGESİ Konu Madde 1- Bu Yönergenin konusu, Plato Meslek Yüksekokulu nun Yurt Dışı Yükseköğretim

Detaylı

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI 2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 23/03/2015-3344 T.C. Sayı : 13960294-612.02- Konu : İç Kontrol Sisteminin Revize Edilerek Yeniden Değerlendirilmesi Dağıtım İlgi : 03/03/2015 tarihli ve 2623 sayılı yazı. Bilindiği

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 1. İŞLETME MÜDÜRÜ KURUM BİLGİLERİ Üst Birim Birim Görevi Üst Yönetici/Yöneticileri Astları Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İşletme

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No 1 Kamu İç Kontrol Standardı ve Şartı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Mevcut Durum Sorumlu Birim Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2015 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM SİSTEMİ G İ R İ Ş 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun beşinci kısmında iç kontrol sistemi düzenlenmiştir. 26.12.2007

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KILAVUZU ANKARA- 13 /04/2016 1 Araştırma ve Geliştirme Yönetim Sistemi 2 Araştırma ve Geliştirme Araştırma Stratejisi ve Hedefleri Araştırma Kaynakları Araştırma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI 2018 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2018 2017 2 HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Etimesgut Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün 10.05.2017 tarih ve 3422 sayılı yazısı doğrultusunda,

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI

PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI HAZIRLIK DANIŞMANLIĞI Performans programları, idare bütçelerinin stratejik planlarda belirlenmiş amaç ve hedefler doğrultusunda hazırlanmasına yardımcı olmak üzere hazırlanan temel

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Faaliyet Raporu Ankara-2014 2013 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Mesleki Gelişimi

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI

HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI EK:1 HAKKARİ DEFTERDARLIĞI İÇ KONTROL EYLEM PLANI 1- KONTROL ORTAMI Standart Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Sorumlu KOS1 KOS 1.1 KOS 1.3 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen

Detaylı

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU 1 KURUM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Düzce Üniversitesi Rektörlük Binası Kat:1 10.06.2016 2 İÇİNDEKİLER A. Kurum Hakkında Bilgiler 3 İletişim Bilgileri 6 Tarihsel Gelişim

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU

MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU Şube Adı: Uygulama ve Koordinasyon (I) Şubesi Müdürlüğü MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR TESPİT TABLOSU A ve B Grubu Kadroların birimler ve unvanlara göre dağıtımının yapılması Yıl içerisinde

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BARTIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Bartın Üniversitesi nde Yükseköğretim Kalite

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm

http://www.bekirhoca.com/ogretmen/icerik/a0322.htm Page 1 of 5 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI FİLM RADYO TELEVİZYONLA EĞİTİM BAŞKANLIĞI GÖREV VE TEŞKİLATLANMA YÖNERGESİ Tarih: 13 Ekim 1994 Tebliğler Dergisi'nde Yayımı: 21 Kasım 1994 - Sayı: 799 Sayı: APK.D.04-460/1552

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KONTROL ORTAMI (Uygulamalar) Süleyman MANTAR ESOGÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanı 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI (Kontrol ortamı, iç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON EL KİTABI Sayfa/Topl. Sayfa No 1/10 Hazırlayan Onaylayan 1.1. Başkanlığın Görevleri Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ile hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SINOP ÜNIVERSITESI KALITE KOMISYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESI BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Sinop Üniversitesi Kalite Komisyonunun kuruluş,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME (ADEK) ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Esaslar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı