FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ)"

Transkript

1 T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ ANABİLİM DALI DİN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ FETVA SORULARINA YANSIYAN KADIN PROBLEMLERİ (KONYA-İSTANBUL ÖRNEĞİ) YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK Hazırlayan Zuhal ARSLAN KONYA 2006

2 İÇİNDEKİLER TABLOLAR VE GRAFİKLER... iii KISALTMALAR...v ÖNSÖZ...vi GİRİŞ 1. PROBLEM ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ SAYILTILAR HİPOTEZLER SINIRLILIKLAR YÖNTEM...5 I. BÖLÜM 1. DİN EĞİTİMİ FETVA KAVRAMI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KADIN MEFHUMU DİNİ DANIŞMANLIK VE DİYANET İLGİLİ YAYIN VE ARAŞTIMALAR...16 II. BÖLÜM ARAŞTIRMANIN BULGULARI 1. MÜFTÜLÜĞE GELEN SORULARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER Arama Tarihi Ulaşım Şekilleri Aranan Yerler KONYA VE İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN FETVA BİRİMLERİNE YÖNELTİLEN SORUNLARIN KONULARINA GÖRE TASNİFİ VE İSTATİSTİKÎ SONUÇLAR İMAN Ahiret/ Ölüm Allah a İman KUR AN-I KERİM İBADET Abdest Namaz...36 i

3 Oruç Zekât Hac Kurban AİLE Nikah Talak Emzirme Miras Aile İçi İlişkiler HELALLER-HARAMLAR Giyinme Cinsi Hayat Cinsellik Doğum Kontrolü Tüp Bebek Günlük Hayat Hurafe Dua/tasavvuf Rüya Büyü Yemin Vesvese Hayvan Besleme Eti Yenen ve Yenmeyen Hayvanlar TİCARET...77 SONUÇ ve ÖNERİLER...80 BİBLİYOGRAFYA...85 EK: İstanbul Müftülüğü Eğitim Uzmanı Nevin MERİÇ İle Yapılan Mülakat...89 ii

4 TABLOLAR VE GRAFİKLER A- Tablolar Tablo 1 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Soruların Yıllara Göre Dağılımı Tablo 2 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Ulaşım Şekli Tablo 3 İstanbul Müftülüğü Fetva Birimini Bir Yıl İçinde Arayan Yerler Tablo 4 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Soruların Arama Yeri İle İlgili Bilgiler Tablo 5 Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine Gelen Soruların Konularına Göre Tasnifi Tablo 6 İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen İman İle İlgili Sorular Tablo 7 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen İman İle İlgili Sorular Tablo 8 Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine Yöneltilen İbadetlerle İlgili Sorular Tablo 9 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine gelen aile ile ilgili Sorular Tablo 10 İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Aile İle İlgili Sorular Tablo 11 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Ticaret İle İlgili Sorular iii

5 Grafikler Grafik 1 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Ulaşım Şekli Grafik 2 İstanbul Müftülüğü Fetva Birimini Bir Yıl İçinde Arayan Yerler Grafik 3 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Soruların Arama Yeri İle İlgili Bilgiler Grafik 4 İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen İman İle İlgili Sorular Grafik 5 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimi Gelen İman İle İlgili Sorular Grafik 6 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen İbadetle İlgili Soruların Dağılımı Grafik 7 İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen İbadetle İlgili Soruların Dağılımı Grafik 8 Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine Gelen Ticaret İle İlgili Sorular iv

6 KISALTMALAR a.g.e. : Adı geçen eser a.g.mkl. : Adı geçen makale AÜ : Ankara Üniversitesi Bkz : Bakınız c. : Cilt DİA : Diyanet İslam Ansiklopedisi DİB : Diyanet İşleri Başkanlığı EÜ : Erciyes Üniversitesi H : Hicri İÜ : İstanbul Üniversitesi OMÜ : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sy. : Sayı s. : Sayfa SÜ : Selçuk Üniversitesi TDV : Türkiye Diyanet Vakfı vs : Ve saire Yay. : Yayınları v

7 ÖNSÖZ Din tarihin her devrinde ve bütün toplumlarda mevcut olan köklü ve evrensel bir olgudur. Din, insanlık tarihinin her döneminde canlılığını korumuş ve insan hayatının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bunun temel sebebi, din duygusunun insanlarda doğuştan var olmasıdır. İnsanlar, din ile ilgili ihtiyaçlarını çeşitli yerlerden karşılamaktadır. Türkiye de, din ile ilgili ihtiyaçların karşılandığı yerlerinden birisi Diyanet İşleri Başkanlığı dır. Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun din ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fetva birimleri oluşturmuştur. Fetva Sorularına Yansıyan Kadın Problemleri adlı çalışmada kadınların, fetva birimlerine yönelttikleri sorular incelenerek tasnif edilmiştir. Bu çalışmayla toplumda var olan din eğitimi ile ilgili ihtiyaçlar tespit edilmektedir. Toplumun din konusundaki ihtiyaçları bilindiği taktirde mevcut sorunlara çözümler üretmek kolaylaşacaktır. Sorun tespit edilmeden ve ihtiyaç bilinmeden yapılan bilgilendirme yeterli ve anlamlı değildir. Bu sebeple kadınların sorun olarak gördükleri konular tespit edilmeye ve bu konulara din eğitimi açısından çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın problemi, amaç ve önemi, hipotezleri, sınırlılıkları, yöntemi ortaya konulmaktadır. Birinci bölümde fetva kavramı, tarihten günümüze kadın mefhumu, din eğitimi, dini danışmanlık ve diyanet konuları, ilgili yayın ve araştırmalar ele alınmaktadır. İkinci bölümde Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine sorulan sorularla ilgili arama tarihi, ulaşım şekli ve iskân yeri bilgilerine yer verilmektedir. Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimine sorulan sorular konularına göre tasnif edilerek istatistikî sonuçlara ulaşılmıştır. Konya vi

8 Müftülüğü Bayan Fetva Birimine yöneltilen sorular iman, Kur an-ı Kerim, ibadet, aile, helaller-haramlar ve ticari hayat şeklinde tasnif edilmiştir. İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine yöneltilen sorular ise görevli din eğitimi uzmanı tarafından tasnif edilmiştir. Bu tasnif sonucu çıkarılan istatistikî sonuçlar çalışmamızın İstanbul örneğini oluşturmaktadır. Her iki fetva birimine sorulan sorulara ulaşılmış olması, Konya ve İstanbul şehirleri arasında mukayese yapma imkânı vermektedir. Resmi kayıtlarda bulunmayan ayrıntılara ulaşılabilmek için her iki fetva birimindeki eğitim uzmanları ile mülakat yapılması düşünülmüştür. İstanbul Müftülüğü nde görevli eğitim uzmanı ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Ancak Konya Müftülüğü nden gerekli izin alınamadığından söz konusu mülakat gerçekleştirilememiştir. İkinci bölümde son olarak sonuç ve önerilere yer verilmiştir. Çalışmamın her aşamasında yönlendirici rehberliğini ve teşvikini gördüğüm danışman hocam Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK e müteşekkirim. Çalışmamın daha iyi olması için katkılarını esirgemeyen Yrd. Doç. Dr. Adem ŞAHİN e ve çalışmamı inceleyerek eleştirileriyle katkıda bulunan Doç. Dr. Halit ÇALIŞ a teşekkür ederim. Bu çalışmaya katkıları olan Konya Müftülüğü personelinden İl Müftü Yardımcısı Mustafa ÇOBAN a, Eğitim Uzmanı Esma ŞİMŞEK e ve İstanbul Müftülüğü Eğitim Uzmanı Nevin MERİÇ e teşekkürü bir borç bilirim. vii

9 GİRİŞ 1. PROBLEM Din, Allah ile insan arasıdaki ilişkileri belirler. Bu ilişkinin ahlaka uygun ve mükemmel olması için bireyin din eğitiminden geçmesi gerekir. Din eğitimi, birey ve toplumun din ihtiyacının karşılanması için din kültürünün verilmesidir. Ülkemizde din eğitimi ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılmaktadır anayasasının 24. maddesinde ; din ve ahlak eğitimi ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve öğretimi, ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin taleplerine bağlıdır denilmektedir. Din eğitimi ve öğretimi, anayasal çerçevesinin belirlendiği bu maddede geçen din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında zorunlu dersler arasındadır. ifadesi ile örgün öğretimin Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcilerinin taleplerine bağlıdır. ifadesiyle de yaygın eğitimin konusu olmaktadır. Örgün din eğitimi gibi yaygın din eğitimi de devletin gözetim ve denetimi altında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. 1 1 Şükrü ÖZTÜRK, Din Eğitiminde Diyanet İşleri Başkanlığının Görevleri ve Sorunları, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2002, s.30 1

10 Diyanet İşleri Başkanlığı nın görevi, toplumu din konusunda aydınlatmak olunca kurumun hizmet götüreceği kitlenin özelliklerini bilmesi, beklentilerini tespit etmesi önem kazanmaktadır. Din eğitiminin doğru ve yeterli olarak yapılması, fertlerin ruh sağlığının korunup geliştirilmesi, milli birlik ve bütünlüğün sağlanması açısından toplumun ihtiyaçlarını tespit etmek ve onlara ulaşmanın yollarını aramak gerekmektedir. Din eğitimini ihmal etmek sağlıksız, yanlış ve yetersiz din eğitimine ortam hazırlamaktır. 2 Bu durumda hurafeler, bidatler, batıl ve sapık inanışlar, tarikatlar ortaya çıkmaktadır. İslam dini, kadının eğitim öğretimine özel bir önem vermektedir. Kadına bu önemin verilmesinde aile ve toplumun temeli olması etkili olmuştur. Hz. Peygamberin, kadınların eğitimlerinde özel bir gayret gösterdiği bilinmektedir. Peygamberimiz dönemi, kadınların görüşüne önem verilip her türlü hususta kendileri ile istişare edildiği bir dönem olmuştur. Bu dönemde ilk istişare edilen hususlardan birisi evlilik konusudur. Kadınların siyasi konularda da görüş beyan ettikleri ve yönetime yardımcı oldukları nakledilmektedir. Peygamberimizin hanımı Ümmü Seleme bunlardandır. Hz. Peygamber, Hudeybiye seferinde onun görüşüne göre hareket etmiştir. 3 Günümüz toplum hayatında kadınlar çeşitli konularda istismar edilmektedir. İstismara açık olan konulardan birisi de dindir. Toplum hayatında kadınların dini bilgilenme eksiklikleri görülmektedir. Türbelere yapılan ziyaretlerde adanan adaklarla, dilek ağaçlarına bağlanan bezlerle sorunlarına çözüm arayan kadınlar, dini bilgilenme eksikliğinin birer göstergesidir. Kadınlar, dinlerini daha iyi yaşamak için çeşitli yerlerden 2 Halis AYHAN, Anayasanın 24. Maddesi Işığında Din Eğitiminde Yeni Arayışlar, Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye de Din Eğitimi ve Sorunları Sempozyumu, Değişim Yayınları, Adapazarı, 2002, s Ali Osman ATEŞ, Hadis Temelli Kalıp Yargılarda Kadın, Beyan Yay, İstanbul, 2000, s.33 2

11 dini bilgi talep etmektedirler. Bu durum kadınların, içerisinde bulundukları arayışın göstergesidir. Kadınlar, bu arayış içerisinde yanlış, batıl, sapık inanışlara bağlanabilmektedirler. Toplumun her kesimindeki kadınların dini ihtiyaçlarını karşılanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı devreye girmelidir. 2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 2.1. Araştırmanın Amacı Araştırmanın amacı, toplumda var olan din eğitimi ile ilgili eksiklikleri tespit etmektir. Tespiti yapılan eksikliklerin giderilmesi; yanlışlıkların düzeltilmesi için din eğitiminin neler yapabileceğini ortaya koymaktır Araştırmanın Önemi Fetva sorularına yansıyan kadın problemleri adlı bu çalışma kadınların dinle ilişkilendirdikleri problemlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu problemlere din eğitiminin ne gibi çözümler üretebileceği çalışmada yer almaktadır. Tespit edilen sorunların çözüme kavuşmasında din eğitimi önemli görevler üstlenmektedir. 3. SAYILTILAR Konya ve İstanbul İl Müftülüklerini arayan kadınların sorunlarını doğru bir şekilde dile getirdikleri varsayılmaktadır. Fetva birimlerine yöneltilen soruların eğitim uzmanları tarafından doğru olarak kayıtlarının tutulduğu varsayılmaktadır 3

12 4. HİPOTEZLER 1. Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine sorulan sorular içerik bakımından farklılıklar göstermektedir. 2. Gerçek imanın nasıl olması gerektiği ile ilgili her iki fetva birimine sorular sorulmaktadır. 3. Gündemle ilgili sorular, Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine yöneltilen sorular içerisinde önemli bir yer tutmaktadır 4. Fetva birimleri, çoğunlukla dini davranma biçimleri ile ilgili bilgilenme amacıyla aranmaktadır. 5. Aile içi ilişkilerde yaşanan sıkıntılar müftülüklerin fetva birimlerine yansımaktadır. 6. Kamusal alanda örtünme ile ilgili olarak yaşanan kısıtlamalar, Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine gelen sorular içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. 7. Hurafelerle karışık yanlış inanışlar, toplumda kendisine yer bulmaktadır. 8. Kulaktan dolma eksik ve yanlış bilgilerle ilgili sorular müftülüklere sorulmaktadır. 9. Kadınlar, Konya ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimlerine dinle ilişkilendirdikleri sosyal konularda sorular sormaktadır. 10. Kadınlar, ticari ilişkilerinde karşılaştıkları sorunları müftülüklerin bayan fetva birimlerine sormaktadırlar. 4

13 5. SINIRLILIKLAR Bu çalışma yılları içerisinde İstanbul Müftülüğü nde görevli bayan eğitim uzmanına sorulan 7126 soru ve Konya İl Müftülüğünde görevli bayan eğitim uzmanına yılları içersinde sorulan kayıtlı 1120 soru üzerine yapılmış bir araştırmadır. Erkek Fetva Birimleri ve diğer illerin fetva birimlerine yöneltilen sorular araştırmanın dışında kalmaktadır. Araştırma, fetva defterlerinde yer alan tarih, cinsiyet, ulaşım şekli, iskân yeri, sorulan problem değişkenleriyle sınırlandırılmaktadır. Araştırma İstanbul Müftülüğü Fetva Birimi ve Konya Müftülüğü Fetva Birimine sorulan sorular iman, Kur an-ı Kerim, ibadet, aile, helallerharamlar, ticaret olmak üzere altı konu başlığında toplanmakta; ayrıca konular kendi içerisinde alt başlıklara ayrılarak sınıflandırılmaktadır. 6. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Gerek dini gerekse sosyal konularda problemleri olan kadınların tamamına ulaşmak mümkün olmadığından çalışmamız Konya Müftülüğü Bayan Fetva Birimi ve İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva Birimine soru soran kadınlar örneklem alınarak sınırlandırılmıştır. Çalışmamız olasılığa dayalı olmayan örneklem seçme türlerinden kolay örneklem seçme yöntemi ile yapılmıştır Çalışmanın Kapsamı Öncelikle araştırmaya katkısı olacağı düşünülen çalışmalar gözden geçirilmiştir. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alınan izin doğrultusunda Konya İl Müftülüğünden de izin alınarak fetva defterine 5

14 ulaşılmıştır. Bu defterde yer alan 1120 soru içeriklerine göre tasnif edilerek rakamsal sonuçlara ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar yüzdelik dilimler halinde gösterilmektedir yılı ekim ayları arasında bir yıllık zaman zarfında İstanbul Müftülüğünde görevli eğitim uzmanına sorulan soruların içeriklerine göre tasnif edilmesi ile ulaşılan rakamsal sonuçlardan ve yüzdelik dilimlerden oluşturulmuş bir kaynaktan da faydalanılarak bu çalışma hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmaya katkısı olacağı düşünülerek İstanbul Müftülüğü Bayan Fetva uzmanıyla da bir görüşme yapılmıştır Verilerin Analizi Araştırmada konuyla ilgili ham verilerin frekans ve yüzdeleri tespit edilmiştir. İkinci aşamada sorulan sorularla değişkenler arasında bir ilişkinin bulunup bulunmadığını tespit için çapraz tablo uygulanmıştır. Araştırmanın istatistik işlemleri SPSS 10,00 paket program kullanılarak yapılmıştır. 6

15 I. BÖLÜM 1. DİN EĞİTİMİ Din eğitimine geçmeden önce din ve eğitim kelimelerinin anlamlarını vermek sonra da din eğitimine değinmek daha uygun olacaktır. Dilimizde kullanılan din, Arapça bir kelime olup, üstünlük, egemenlik, itaat, emir, karşılık, borçlanma, hüküm, adet, kendini hesaba çekme, kanun, yol, mezhep gibi manalara gelmektedir. Bazı âlimler, Kur an Kerim in dine yüklediği anlamı dikkate alarak şu tarifi yapmışlardır: Din akıl sahiplerini, kendi tecrübeleriyle hayra ulaştıran ilahi bir kanundur. 4 Din, tarifi en güç kavramlardan bir tanesidir. Her tarif ona bakış açılarından biri olmaktan öteye geçememektedir. Dinin en genel özelliği ise sosyal olgu, insana ait bir özellik ve ihtiyaç oluşudur. 5 Eğitim, genel olarak insandaki bütün kabiliyetlerin -duygu, zekâ, irade, vicdan ve beden gibi- geliştirilmesi için yapılan çalışmalardır. 6 Eğitim, kendini gerçekleştirmiş insanın ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Eğitim fert açısından en geç anne karnında, toplum açısından ise ilk insanla başlayan, insanda ölümle, toplumda kıyametle son bulacak olan bir kasıtlı yönlendirme çalışması, bir gelişerek değişme ve değiştirme sürecidir. 7 4 Abdullah ÖZBEK, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni Yetiştirme Problemleri, Orta Dereceli Okullarda Din Eğitim-Öğretiminin Problemleri Sempozyumu, Kayseri, 1998, s Beyza BİLGİN, Din Eğitiminin Genel Öğretimdeki Yeri, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.24, s Halis AYHAN, Din Eğitimi ve Öğretimi, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay, Ankara, 1985, s Mehmet KOCATEPE, Hz. Muhammed in Mekke Döneminde Uyguladığı Yaygın Eğitim, İttifak Kültür Serisi 11, Bursa, 1997, s.17 7

16 Din duygusu, fıtri bir duygudur. Bu sebeple hem fert hem de toplum için zaruri bir ihtiyaçtır. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan eserlerinin çoğunun ya dini bir eser ya da dini bir sembol oluşu bunun açık bir ispatıdır. İlmi araştırmalar da tarihin hiçbir devrinde dinsiz bir toplumun varlığından söz etmemektedir. Ama ferdi olarak bakıldığında dinsiz kişilere rastlamak mümkündür. 8 İşte din eğitimi insanda bulunan din duygusunun geliştirilmesi, bir amaç doğrultusunda tekâmül ettirilmesidir. İnsan, bütün ihtiyaçları ve beklentileri ile bir bütündür. Bu sebeple din eğitimi, hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün insanları eğitmeye çalışır. İnsan, zayıf ve ihtiyaç sahibi bir varlık olarak yaratılmıştır. 9 Yaratılışta var olan bir takım temayüller onu yanlışa sevk edebilir. 10 Din eğitimi; mal hırsı, cinsellik, menfaatçilik gibi meyillere çözümler getirerek başta ferdi, sonra içtimai bazda ıslahı ve refahı temin eder. Din eğitimi, kişinin ve toplumun din ihtiyacının karşılanması amacı ile din kültürünün verilmesi ve din kişiliğinin kazandırılmasıdır. 11 Din eğitimi insandaki ruhi sıkıntıları gidererek cemiyetle toplumla bütünleşmesini sağlar. Din eğitimi, insana Allah inancını öğreterek hayatın değerini ve üstünlüğünü anlatır. İnsanın sıradan bir canlı olmadığını yemek, içmek ve çoğalmak suretiyle yaşayan ve zamanı gelince ölen, yok olan bir canlı olmadığını öğreterek hayatına, Dünya da ve ebedi âlemde bir anlam kazandırmak ister. Böylece insana, bedeni zevklerini ve ihtiyaçlarını gidermesi yanında ruhunun isteklerini de dikkate almasını öğretir Abdullah ÖZBEK, Din Eğitiminin Problemleri, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, Sy. 6, İstanbul, 1999, s Fatır, 35/15 10 Nisa, 4/ Mustafa TAVUKÇUOĞLU, İlköğretimde Din Eğitimi ve Program Geliştirme Üzerine Bazı Düşünceler Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 3, Konya, 1990, s Halis AYHAN, Din Eğitimi ve Öğretimi, s. 66 8

17 Din eğitimi, fert ve toplumun din ihtiyacını karşılayan ve Allah a ibadet eden, hayatını İslam a göre kuran, erdemli yaşam süren insanların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bu gayelere ulaşmada din eğitimi önem arz etmektedir. 2. FETVA KAVRAMI Fetva, fakih bir kişinin sorulan fıkhı bir meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm demektir. Örfte ise sorulan dini sorulara müftüler tarafından yazı ile verilen cevaptır. Fıkhı bir meselenin hükmünü, fetvaya yetkili kişilerden sormaya istifta (sual), fetvayı isteyene müstefti (sail), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya ifta, verdiği fetva ile hükmü açıklayana da müfti (mucib) denir. 13 Özellikle ortaya yeni çıkmış meselelerin cevabına fetva denmektedir. Buna göre fetva ile içtihat aynı anlamda olmaktadır. 14 İslam toplumunda ideal olan her Müslüman ın günlük hayatında uygulayacağı hüküm ve kuralları dinin asıl kaynağından yani Kuran-ı Kerim den ve sünnetten öğrenmesi ise de bunun bütün fertler tarafından gerçekleşmesi mümkün değildir. Çünkü insanların sahip oldukları kabiliyet ve imkânlar onların dini hüküm ve esaslara ayrıntılı şekilde vakıf olmalarına ve kendi hayatlarını buna göre düzenlemesine imkân vermez. Bu sebeple Kuran-ı Kerim de de işaret edildiği üzere (Tövbe 9/122) her toplumda belli bir kesimin dini ilimlerde ihtisaslaşması gerekmektedir. Bu sayede dinin anlaşılması, yorumlanması ferdi ve içtimai hayatta insanlara yön verecek ilke ve hükümlerin oluşması sağlanacaktır Fahrettin ATAR, Fetva, DİA, c. 12, İstanbul, 1995, s Orhan ÇEKER, İfta ve Bir Fetva Defteri Örneği, SÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 6, 1996, s Fahrettin ATAR, a.g.e, s

18 Vahiy dini öğrenme noktasında müntesiplerini sorumlu tutmuş, Bilmiyorsanız bilenlerden sorunuz 16 buyurmuştur. Bu durum Kuran-ı Kerim de Hz. Peygamber e sorulan sorular ve cevaplarla örneklendirilmiştir: Ey Muhammed senden fetva isterler de ki Allah size... hakkında fetva veriyor 17 Ey Muhammed sana ne sarf edeceklerini sorarlar de ki Ey Muhammed sana içki ve kumar hakkında sorarlar vs. Dinin tavsiye ettiği bu yaklaşım tarzı, toplum hayatında fetvaların bir başka deyişle toplum hayatında karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda dinin cevabını öğrenmenin, bir vecibe, gereklilik olarak kabul edilmesine neden olmuştur. Bununla birlikte Bilenlere sormak dini bir vecibe olurken; verilen cevapları yerine getirmek tercihi bir durumdur. Bir Hadis-i Şerif te Müftüler sana fetva verse de sen yine kalbine danış, fetvanı kalbinden al 20 buyrulmaktadır. Bu hadis soru soranın kendisine verilen ruhsatları kullanıp kullanmamakta serbest olduğunu, vicdanını rahatsız eden bir durum bulunduğu takdirde verilen ruhsatları kullanmayabileceği anlamına gelmektedir TARİHTEN GÜNÜMÜZE KADIN MEFHUMU İnsanlık tarihi boyunca kadının toplumsal konumu başlıca üç özellik göstermektedir. Bazı devirlerde kadın, ev, eş, çocuk üçgeninde bağımlı, ev içine hapsedilmiş bir varlık olarak görülmüştür. Kadına yönelik bu anlayışın sonucu olarak onun insani yetenekleri körelmiş iradesi hiçe 16 Nahl, 16/43 17 Nisa, 4/ Bakara, 2/189, Bakara, 2/ Darimi, Buyû Nevin MERİÇ, Gündelik Hayat ve Fetvalar, Pınar Yay, İstanbul, 2004 s.23,24 10

19 sayılmıştır. Bazı dönemlerde ise, toplum içinde insani kabiliyetleri ile değil cinsel nitelikleriyle ön plana çıkarılmış ve annelik özelliği göz ardı edilmiştir. Bu dönemde kadın, ev ortamını tamamlayan bir eşya gibi değerlendirilmiştir. 22 Bu dönemlere karşın İslam ın ilk yayılış döneminde Müslüman kadınlar, toplumlarında siyasi, askeri ve kültürel açılardan roller üstlenebilmişlerdir. Daha sonra bu roller giderek zayıflamaya başlamış; kadının sokağa çıkmasının fitneye davet olacağı, toplumu ifsad edeceği, kadının şeytan ağı olduğu tarzındaki anlayış iyice yayılmıştır. İslam, kadın üzerinde erkeklerin mutlak ve tartışılmaz hiyerarşik üstünlüğünü kırmakla kalmamış, öğretisiyle kadının özerk kişiliğini teminat altına almıştır. İslam dini, kadına insani hakları vermiş, bunu yaparken ona erkeklere hasım değil, dost ve yardımcı olan bir konum sunmuştur. Bu açıdan, fitne vesilesi oldukları gerekçesiyle kadınları edilgenleştiren söylem, İslam öğretisiyle tezat teşkil etmektedir. 23 Kadın, tarihi süreç içerisinde genel olarak hak ettiği konuma ulaşamamıştır. Günümüzde de yeni formlar altında, ama özü değişmeksizin kadın ve cinsiyet konusunda problemler yaşanmaktadır. Bu problemler, hem toplumun kendi dinamiklerinden hem de insanların kadın ve cinsiyet konusunda sahip oldukları bir takım yanlış inançlar, düşünceler ve geleneklerden kaynaklanmaktadır. 24 Çok ilginçtir ki dünya nüfusunun ortalama yarısını oluşturan, hatta zaman zaman bu miktarın üzerine çıkabilen kadın nüfusu, sayısal gücüne rağmen sosyal statüsünde en çok değişmelere uğramış ve problemler meydana getirmiş nüfusu da oluşturmuştur. Bu problem belki de bir kadın problemi değil, bir erkek taassubu problemidir. Kadını mal, mülk gibi 22 Ali Osman ATEŞ, a.g.e, s.25, Ali Osman ATEŞ, a.g.e, s Talip ÖZDEŞ, Çağdaş Dünya da Kadın Problemleri İle İlgili Dini Tartışmalar Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, Mayıs 2002 İstanbul, TDVY, Ankara, 2004, s

20 kendi emrinde bir varlık, bir köle sayan gelenek ve görenek problemidir. 25 Bu durumun bir sebebi olarak kadınların eğitimden yoksun bırakılmalarını gösterebiliriz. Bugün gelişmiş ülkelerde dahi okuma yazma bilmeyen kadınların mevcut olduğu görülmektedir. Yunanistan da bu oran kadınlar için %4, Portekiz de %19, İspanya da %7 iken 1990 yılı itibariyle Türkiye de %28,9 dur. 26 Kadınların eğitimi konusunda ilerleme kaydedilmekle birlikte yapılan çalışmalar yeterli değildir. Kadın ile ilgili bütün yanlış düşünce ve telakkilerin ortadan kaldırılması sağlıklı ve yeterli bir eğitime bağlıdır. Nitekim cumhuriyetin ve çağdaşlaşma konseptinin temel hedeflerinden biri, kadının aile ve toplum içerisindeki statüsünün yükseltilmesidir. Bu hedefe ulaşabilmek kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve çalışma haklarının güvence altına alınmasına, fırsat ve imkân eşitliğinden tam olarak yararlandırılmalarına, olumlu ayrımcılık yöntemleriyle teşvik edilmesine bağlıdır. Bu sebeple kız çocuklarının ve kadınların eğitim ve çalışma olanaklarını engelleyen ya da engelleme ihtimali taşıyan anlayış ve uygulamalar yeniden gözden geçirilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 27 Bütün ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve siyasi gelişmelerin de mutlaka ahlaki ve manevi değerlerle doyurulması gerekmektedir. Burada kadınların eğitimi de öne çıkmakta; erkek ve kadın ikisinin de birden eğitilmesi gerekmektedir. Genel eğitim içerisinde de din eğitimi de büyük önem taşımaktadır Emel DOĞRAMACI, Türkiye de Kadının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Kültür Yay, 3.Baskı, Ankara, 1997, s TBMM Kadının Statüsünü Araştırma Komisyonu Raporu, 2.Baskı, Mart 2003,Ankara, s Mehmet Akif AYDIN, Çağdaş Dünyada Kadın Problemleri ile İlgili Dini Tartışmalar,Güncel Dini Meseleler İstişare Toplantısı, Mayıs 2002, İstanbul, TDVY, Ankara, 2004, s Talip ÖZDEŞ, a.g.e, s

21 4. DİNİ DANIŞMANLIK VE DİYANET İnsan olmanın temel gereklerinden olan birlikte yaşam, aynı zamanda bir danışman ihtiyacını da içerir. Bu ihtiyaç hem insanın yaratılışından hem de hayatın doğası gereği ortak alanların paylaşımı nasıl kullanılacağı... vs. birçok alandaki kurallardan kaynaklanmaktadır. 29 Kişilik gelişimini tamamlamış olsa da bireylerin tek başına hareket etmekte zorlandıkları ve danışmaya ihtiyaç duydukları alanlardan birisi de dini hayattır. İnsanlar, içinde bulundukları hayata ilişkin bazı sorular sorarlar ve bu soruların cevaplarının bir kısmını dinde bulurlar. Sorularına cevap buldukları dinin, inanç esaslarını kabullenirler. Kabullendikleri esaslar çerçevesinde de hayatlarını düzenlemeye çalışırlar. Ancak bu çaba içerisinde gerek bilişsel açıdan gerekse inanç-uygulama çatışmasından kaynaklanan problemlerle karşılaşma her an için söz konusudur. Psikolojik danışma ve rehberliğin klasik sürecinden ayrılarak bu tür insanların sorunlarına çözüm getirmeyi hedefleyen dini danışmanlık uygulamaları bu noktada karşımıza çıkmaktadır. 30 Dini danışmanlık kavram ve kurum olarak Batı kültürüne ait ise de bu kavramın içerdiği anlam İslam kültüründe de bulunmaktadır. İrşat, tebliğ ve fetva müessesesi, İslam geleneğinde yerleşmiş dini danışmanlık sistemleridir. Kuran-ı Kerim in birçok yerinde vurgulandığı gibi Hz. Peygamber in faaliyetlerinin önemli bir kısmı kendisine gelen vahyin tebliği şeklindedir. 31 Ancak Peygamberin Allah ın insanlarla iletişimini sağlamaktan başka; vahyin dışında ama vahye dayalı olarak yaptığı danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri de vardır. Burada Hz. Peygamber, insanların ahlak ve ahiret sorularından kaynaklanan diğer problemleriyle 29 Nevin MERİÇ, Gündelik Hayat ve Fetvalar, s Nurullah ALTAŞ, Dini Danışmanlığın Teorik Temelleri, AÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara, 2000, c. 41, s Maide, 5/67Müddesir, 74/1,2, A la, 87/9,10 13

22 uğraşarak dini danışmanlık görevini görmekle birlikte onların dinle bağlantılandırdıkları ama aslında dünyevi olan problemleriyle de uğraşmıştır. 32 Dini danışmanlık hizmetleri yüzyıllardır camilerde tekkelerde verilmiştir. Günümüzde bu hizmet Diyanet İşleri Başkanlığı nın personel bünyesinde bulunan imam, müftü, vaiz, vaize, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanları... vs. tarafından verilmektedir. Bunun yanında resmi görevi ve unvanı olmadığı halde toplumda irşad görevini yerine getiren sivil yapılanmalar da görülmektedir. Bu durum müftülüğüne gelen sorulara şöyle yansımaktadır: Ben sonradan Kur an-ı Kerim öğrendim. Sesim de güzel; arkadaşlarımla birlikte Kur an okuma toplantılarına çağrılıyoruz. Çocuk mevlitleri, cenaze Kur anları gibi. Bu yerlerde dini bilgi de vermek istiyorum. Neler tavsiye edersiniz?. Biz bir grubuz. Bir araya gelir kitap okur Kur an dinleriz. Geçen gün aramızda tartışma çıktı. Kadınlar periyodik günlerde oruç tutup namaz kılabilirler mi? Sizden öğrenelim dedik 33. Kendisine iyilik ve kötülük yapabilme kabiliyeti birlikte verilen insanın iyiliğe yöneltilebilmesi için rehberliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Genel olarak eğitimin, özellikle de din eğitiminin insanın iyiye yöneltilmesinde rehberlik görevi yaptığı belirten Beyza BİLGİN, bu disiplinlerin görevinin aynı irşat görevinde olduğu gibi insana yardım etmek ve onun tam ve iyi bir insan olmasını sağlamak olduğunu vurgular. Bilgin bu görevin başarılabilmesi için de özel bir bakış açısının gerekli olduğunu; bu bakış açısını veren dünya görüşü olmadan tüm eğitim faaliyetlerinin temelsiz kalacağının altını çizer. 34 Gerçekten de hem eğitim 32 Nurulllah ALTAŞ, a.g.m, s. 334, Nevin MERİÇ, Gündelik Hayat ve Fetvalar, s Beyza BİLGİN, İrşatta Evrensel Sorumluluk, 1. Din Şurası Tebliğ ve Müzakereleri, c.1, DİB Yay., Ankara, 1995, s

23 faaliyetlerinin hem de rehberliğin temelleri dünya görüşü ve inanılan değerler tarafından oluşturulmaktadır. İslam dünyasında dini danışmanlık kurumlarımız bir kavram olarak henüz yabancı kabul edilmesine rağmen Kur an-ı Kerim de kullanılan ve tarih boyunca İslam ın önemli dinamikleri olarak karşımıza çıkan irşat ve tebliğ görevlerinin insanlarla bir çeşit yardım ilişkisi doğurduğu açıktır. Rehberlik ve psikolojik danışma işlevi bu kavramların içeriğinde mevcuttur. Toplumu din konusunda aydınlatma demek olan irşat, din hizmetlerinin en temelli konusudur. 35 Günümüzde irşat ve tebliğ görevi, yaygın ve örgün din eğitim kurumlarının varlığı ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı personelleri tarafından yürütülmektedir. Diyanet görevlilerinin halk tarafından kabul edilir tarzı toplumsal huzur ve düzen bakımından önemlidir. Diyanet İşleri Başkanlığının bir kamu kuruluşu olarak toplumsal alanda yer alması % 73,5 oranında kabul görmüştür. % 26,5 ise kurumu gereksiz görmektedir. Teşkilatın din ile ilgili beyanlarına güven ise % 80,9; güvensizlik ise % 19,1 olarak bulunmuştur yılında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından halkın din hizmetlerini değerlendirmek ve din görevlilerinden beklentilerini ölçmek maksadıyla 17 il ve bu illere bağlı ilçe, kasaba ve köylerde 1011 kişi üzerinde yapılan ankette deneklerin % 35,5 inin müftülerle yakın bir ilişki içerisinde oldukları görülmüştür. Türkiye nin farklı bölgelerinden hizmet içi eğitim maksadıyla Kastamonu da toplanan imamlar üzerinde lisans düzeyinde yapılan bir çalışmada da imamların %64 ününü cami dışında cemaatle görüştüklerini; %23 ünün namaz dışında düzenli olarak sohbetler yaptıklarını ; %10 u düzenli olarak ev toplantıları yaptıkları; % 3 ünün cami dışında cemaatle hiç ilişkilerinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Söz konusu görüşmeler; daha çok inanç ve ibadet ile ilgili konularda bilgi 35 Fahri DEMİR, Din Hizmetleri, Din Eğitimi ve İrşat Metodu Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri, DİB Yay., Ankara, 1991, s

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI

T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI T.C. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE-DĠN BĠLĠMLERĠ (DĠN EĞĠTĠMĠ) ANABĠLĠM DALI ORTAÖĞRETĠM DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ ÖĞRETĠM PROGRAMLARINDA ÖĞRENCĠ KAZANIMLARININ GERÇEKLEġME DÜZEYLERĠ

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET

T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET T.C. ANTALYA MÜFTÜLÜĞÜ Aile İrşad ve Rehberlik Bürosu HUZUR AİLEDE BAŞLAR AİLE HUZURU, KADINA ŞİDDET PROJE KOORDİNATÖRÜ: Mustafa TOPAL İlçe Müftüsü PROJE SORUMLUSU: Mesut ÖZDEMİR Vaiz PROJE GÖREVLİLERİ:

Detaylı

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi

11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi 11.05.2015 Pazartesi İzmir Basın Gündemi Prof. Dr. Köse: Organ Bağışının Dinen Sakıncası Yoktur İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, İzmir İl Müftülüğü ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Detaylı

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ

penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ penceremi ışığa açıyorum PARMAKLIKLAR ARKASINDAKİ YÜREKLERİ IŞIKLA BULUŞTURUYORUZ Sosyal birer varlık olmaları itibarıyla insanlar, yeryüzünde var oldukları günden bu yana toplu halde yaşamakta ve birbirleriyle

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI

KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI KURAN IN ANLAMI İLE BULUŞMAK ARAŞTIRMASI Kasım 2007 İÇİNDEKİLER Metodoloji I. Araştırmanın Metodoloji ve Örneklemin Yapısı II. Örneklemin Mezhep Bağlılığı ile İlgili Yapısı III. Dindarlık Algısı IV. Din

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI

İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI EYLEM PLANI İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 04 YILI EYLEM PLANI DİN HİZMETLERİ ALANINDA PLANLANAN EYLEMLER NO PLANLANAN EYLEM AÇIKLAMA BAŞLAMA BİTİŞ Din görevlileri tarafından vatandaşlar için Camilerde Kur an Öğretimi Kursları

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin

Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin Değerli İlim Talibi, Kadın erkek her Müslüman ın hayatını İslamin kuralları çerçevesinde idame ettirerek ebedi saadete yelken açması, İslam dininin itikat, ibadet ve ahlak konularında yeterli bilgiye sahip

Detaylı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı

Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı On5yirmi5.com Diyanet'in yaz Kur'an kursları bugün başladı Türkiye ve İstanbul çapında verilecek olan Yaz Kur an Kursu eğitimlerini İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Yaman ile konuştuk Yayın Tarihi : 15

Detaylı

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN

T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN T.C. SORGUN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı : 62220638/774-E.5138454 18.05.2015 Konu: Haziran 2015 Mesleki Çalışmalar Kurul Onayları.... MÜDÜRLÜĞÜNE SORGUN İlgi : DÖGM. nün 04/05/201S tarihli

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli

KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli Prof.Dr. Öznur Özdoğan (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Başkanı) KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yeri: Konya-Ereğli EĞİTİM 2006- İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek 2014 ADANA İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI

ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI 5 İÇINDEKILER ZEKÂT VE FİTRE NİN TOPLAMA VE DAĞITIMI ÖZET 18 1. MESELE: ZEKÂT VE FİTRENİN AYNI OLUŞU 21 Zekât 21 Fitre (Sadaka-i Fıtr) 22 Sadaka 22 Zekât ve Fitrenin Hikmeti 22 Zekât ve Fitrenin Aynı Oluşu

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72

ORGANİZATÖR Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Konya Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi halitcalis@hotmail.com (+90332) 323 82 50 /80 72 DÜZENLEME ve BİLİM KURULU Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN Prof. Dr. Ali ÖZEK Prof. Dr. Halit ÇALIŞ Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER Prof. Dr. Orhan ÇEKER Prof. Dr. H. Tekin GÖKMENOĞLU Prof. Dr. Saffet KÖSE Prof.

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DİN VE TRAFİK SEMPOZYUM BİRİNCİ DUYURU Çağımızda trafik, fert ve toplum hayatının bir parçası haline gelmiştir. Bu zorunluluktan hareketle nakil ve

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM VE OTELCİLİK BÖLÜMÜ İNANÇ TURİZMİ DANIŞMAN:Özer YILMAZ HAZIRLAYAN: Erşad TAN,Tacettin TOPTAŞ İÇİNDEKİLER GİRİŞ I-İNANÇ TURİZMİ A- İnanç Kavramı

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 1 İsmail İPEK İl Müftüsü Sultan Bayezit Camii 5.6.2016 Pazar Yatsı Rahmet Ayı Ramazan 2 Mehmet BUŞKUN Vaiz Sultan Bayezit Camii 6.6.2016 Pazartesi Öğle Rahmet Ayı Ramazan 3 Adem AYRANCI Müftü Yardımcısı

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER

ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER ENGELLİLERİN DİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ FAALİYETLERİNDE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERE YÖNELİK ÇÖZÜM AMAÇLI TEKLİFLER TUİK verilerine göre Türkiye nüfusu Aralık 0 de, 75.67.384 kişi olarak tespit edilmiştir.

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

V. Din Şûrası Programı

V. Din Şûrası Programı T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı V. Din Şûrası Programı Günümüzde Yeni Dini Anlayışlar; Dini Bilgi, Eğitim ve Din Hizmetleri 08-10 Aralık 2014 Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi 1. GÜN:

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek amacıyla dini eğitim veren hem mesleğe, hem de yüksek öğrenime

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi

Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Huzurevlerinde yapılacak programların daha verimli olmasını sağlamak amacıyla İlimiz Müftülüğünce Aile İrşat ve Rehberlik Bürosu tarafından Huzurevi Ekibinde görevlendirilen personele 05 Aralık 2012 Çarşamba

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ

Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Yrd. Doç. Dr. Abdullah DURMUŞ Tel (İş) : (04) 74458 Faks : (04) 06889 E-posta : durmusabdullah@yahoo.com Yazışma Adresi : Akdeniz Üniversitesi ahiyat Fakültesi Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs ANTALYA Öğrenim

Detaylı

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org Dr. Hüseyin Emin SERT SASAM İstanbul Temsilcisi www.eminsert.org heminsert@gmail.com Strateji Bakış Kültürel kodlarımızı dikkate alan, İnsanımızın ihtiyaç ve beklentisine uygun, disiplinlerarası İnsanî

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ

TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ 445 TOPLUMSAL CİNSİYET TOPLUMDA KADINA BİÇİLEN ROLLER VE ÇÖZÜMLERİ Aydeniz ALİSBAH TUSKAN* 1 İnsanların bir biçimde sınıflanarak genel kategoriler oturtulması sonucunda ortaya çıkan kalıplar ya da bir

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ÖZGEÇMİŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: ÖMER FARUK HABERGETİREN DOĞUM YERİ VE TARİHİ: ŞANLIURFA/03.04.1968 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE ANABİLİM DALI/BİLİM DALI 1 LİSANS SELÇUK İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2 YÜKSEK LİSANS 3 DOKTORA

Detaylı

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları

İçindekiler. Günlük namazlar. Cemaatle namaz. Cuma namazı. Bayram namazı. Cenaze namazı. Teravih namazı. Namazın insana kazandırdıkları Ön Söz Bu dergide namaz ibadetinden bahsedilmektedir. Namaz ibadetinin bize kazandırdıklarını, nasıl namaz kılacağımızı, namazın içindeki ve dışındaki şartları vb. gibi konuları özetlemektedir. Dergi kolay

Detaylı

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ

ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ ÖĞRENME PERFORMANSINI YÜKSELTME PROJESİ Çağdaş eğitimin en önemli amaçlarından biri her öğrenciye kendi bireysel özelliklerine göre öğrenme fırsatı sağlamaktır. Bu yolla bireysel farklılıkları olan çocuklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres. Doçentlik Kelam Bilim Dalı YÖK, Üniversiteler Arası Kurul 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hasan KURT İletişim Bilgileri Adres : Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Telefon Mail : 0 378 223 53 60 : hkurt@bartin.edu.tr 2. Unvanı : Doçent Doktor 3. Öğrenim Durumu

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI

DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI 2012-2013 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI KÜÇÜKÇEKMECE İNÖNÜ İLK-ORTA OKULU DEĞERLER EĞİTİMİ ÇALIŞMASI YOK OLAN DEĞERLER KEZİBAN DİNÇ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ŞUBAT 2013 NEZAKET

Detaylı

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya

Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Budist Leyko dan Müslüman Leyla ya Hiroşima da büyüdüm. Ailem ve çevrem Budist ti. Evimizde küçük bir Buda Heykeli vardı ve Buda nın önünde eğilerek ona ibadet ederdik. Bazı özel günlerde de evimizdeki

Detaylı

SANAT TARİHİ SANAT TARİHİ NEDİR? Sanat Tarihi, geçmişte varlık göstermiş uygarlıkların ortaya koyduğu her tür taşınır ve taşınmaz maddi kültür varlıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Güzel Sanatlar ve

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE

T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. BAŞBAKANLIK DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI YURTLARDA KUR AN EĞİTİM VE

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

İslam hukukuna giriş (İLH1008)

İslam hukukuna giriş (İLH1008) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İslam hukukuna giriş (İLH1008) KISA

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI

2015-2016 ÖĞRETİM YILI YERKÖY İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSU DİNİ BİLGİLER (EK ÖĞRETİM) PROĞRAMINA GÖRE DERS PLANI HAFTA 1 6 DİN, İMAN VE İNSAN 2 6 ALLAH-İNSAN VE ÂLEM İLİŞKİSİ 3 6 ALLAH A İMAN 4 6 MELEKLERE İMAN 5 6 KİTAPLARA İMAN 6 6 PEYGAMBERLERE İMAN 7 6 AHİRETE İMAN 8 6 KADER VE KAZAYA İMAN 1. Dinin İnsan Hayatındaki

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii

Giresun/Bulancak Sarayburnu Camii GİRESUN 2014 İslami İlimler Fakültesi; 08 Eylül 2012 tarih ve 28405 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu nun 25 Temmuz 2012 tarih ve 2012/3527 Sayılı Kararı ile Giresun Üniversitesi

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK HALKBİLİMİ ANABİLİM DALI UNESCO YAŞAYAN İNSAN HAZİNELERİ ULUSAL SİSTEMLERİ NİN, SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN YAŞATILMASINA VE GELECEK KUŞAKLARA AKTARILMASINA

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması

Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Türkiye de Zorunlu Din Dersi Uygulaması Derya Kap* Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin (AİHM)16 Eylül 2014 tarihli zorunlu din dersinin mevcut içerikle uygulanamayacağına dair hükmü, Türkiye de din dersi

Detaylı

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları.

Avrupa nın imamları Mainz de yetişecek. ACG nin mesajı: Gençler zenginliğimizdir. Maneviyatsız bereket olmaz. Bereketin anahtarları. Gemeinschaft. Community. Communauté. İslam Toplumu Millî Görüş» www.igmg.org 09 Ekim 2015 Sayı 69 HASENE KURBAN KAMPANYASINDA YENİ REKOR: 161.500 HISSE s. 21 GENEL MERKEZ 27. Avrupa Kur ân-ı Kerîm Tilavet

Detaylı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı

e-imza Prof. Dr. Şükrü ŞENTÜRK Rektör a. Rektör Yardımcısı Evrak Ana. Üni. Tarih Evrak ve Sayısı: Tarih 14/06/2016-E.5655 ve Sayısı: 15/06/2016-E.37386 T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BD8107914312* Sayı :76144028-821.99-

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ

TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ TC GENELKURMAY BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A KADAVRA BAĞIŞ BROŞÜRÜ İLETİŞİM ADRESİ GÜLHANE ASKERİ TIP FAKÜLTESİ, ANATOMİ ANABİLİM DALI, 06018, ETLİK/ANKARA ANATOMİ TEL:

Detaylı

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ.

OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. OSMANİYE KAHRAMANMARAŞLILAR YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE GÖRKEMLİ AÇILIŞ. Osmaniye de yaşayan Kahramanmaraş lılar tarafından kurulan Osmaniye Kahramanmaraşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği nin

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI. BABA ve ÇOCUK k İl u ok l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI BABA ve ÇOCUK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - OCAK 2013 Tarihsel Süreç İçinde Baba Olma Kavramı Sosyo-ekonomik ve bilimsel gelişmeler, geleneksel aile

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI AİLE EĞİTİMİ KURS PROGRAMI (0-18 YAŞ) UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1.Neden aile eğitimi Cevap: Ailelerin bilgi beceri yoksunluğunun, çocukların gelişmelerinin önünde büyük

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA

(1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA (1) BÜYÜK PEYGAMBER (S.A.A) KONULU, BÜYÜK YARIŞMA Birinci Ehlibeyt (a.s) Kültür ve Sanat Festivaline Davet Kısa Filmler ve İngilizce Kitap Yazımı bölümlerinde Büyük Peygamber (s.a.a) konulu ve büyük hediyeli

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı