Yap Kredi Emeklilik A..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap Kredi Emeklilik A.."

Transkript

1 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar

2 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte sunulan 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal tablolar ile bunlara ilikin açklama ve dipnotlarn sigortaclk mevzuat gerei yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarna göre hazrlandn ve ilgili mevzuat ile $irketimiz kaytlarna uygun olduunu beyan ederiz. Yap Kredi Emeklilik A.$. Genel Müdürlüü stanbul, 31 Ekim 2012

3 1 Ocak 30 Eylül 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar *çindekiler Sayfa Bilançolar Gelir tablolar Nakit ak tablolar Özsermaye deiim tablolar Finansal tablolara ilikin açklayc dipnotlar Ek 1 Kar datm tablolar... 77

4 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 I- Cari varlklar A- Nakit ve nakit benzeri varlklar ,202, ,574, Kasa Alnan çekler Bankalar 2.12 ve ,550, ,448, Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) Dier nakit ve nakit benzeri varlklar 2.12, 14 ve ,652,295 38,126,858 B- Finansal varlklar ile riski sigortallara ait Finansal yatrmlar 578,854, ,953, Satlmaya hazr finansal varlklar ,856,540 98,800, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlklar Alm satm amaçl finansal varlklar ,951,620 13,133, Krediler Krediler karl (-) Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatrmlar ,046, ,019, $irket hissesi Finansal varlklar deer düüklüü karl (-) - - C- Esas faaliyetlerden alacaklar 11.1 ve ,006,072,354 2,334,082, Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar 12.1, ,411,688 4,625, Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar karl (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karl (-) Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortallara krediler (ikrazlar) ,412,033 7,496, Sigortallara krediler (ikrazlar) karl (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,994,248,633 2,321,960, Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan $üpheli alacaklar karl (-) - - D- *li$kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortaklklardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar karl (-) - - E- Di6er alacaklar 19,774 19, Finansal kiralama alacaklar Kazanlmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar 19,774 19, Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) $üpheli dier alacaklar $üpheli dier alacaklar karl (-) - - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar 8,369,008 8,533, Gelecek aylara ait giderler ,639,088 6,329, Tahakkuk etmi faiz ve kira gelirleri Gelir tahakkuklar Gelecek aylara ait dier giderler ve Gelir tahakkuklar 2.25 ve ,729,920 2,204,285 G- Di6er cari varlklar 402,474 55, Gelecek aylar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varlklar avanslar Personele verilen avanslar Saym ve tesellüm noksanlar Dier çeitli cari varlklar ,474 55, Dier cari varlklar karl (-) - - I- Cari varlklar toplam 3,787,920,714 3,099,219,238 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (1)

5 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden Geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 II- Cari olmayan varlklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar Sigortaclk faaliyetlerinden alacakla karl (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacakla karl Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortallara krediler (ikrazlar Sigortallara krediler (ikrazlar) karl (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacakla Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar karl (-) - - B- *li$kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortaklklardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar karl (-) - - C- Di6er alacaklar Finansal kiralama alacaklar Kazanlmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) $üpheli dier alacaklar $üpheli dier alacaklar karl (-) - - D- Finansal varlklar , , Bal menkul kymetler tirakler tirakler sermaye taahhütleri (-) Bal ortaklklar Bal ortaklklar sermaye taahütleri (-) Müterek yönetime tabi teebbüsler Müterek yönetime tabi teebbüsler sermaye taahhütleri (-) Finansal varlklar ve riski sigortallara ait finansal yatrmlar Dier finansal varlklar ,014,748 7,014, Finansal varlklar deer düüklüü karl (-) 45.2 (6,382,914) (6,382,914) E- Maddi varlklar 2.5, 2.6, 6 ve 7 18,333,104 17,764, Yatrm amaçl gayrimenkuller 7 1,288,947 1,288, Yatrm amaçl gayrimenkuller deer düüklüü karl (-) Kullanm amaçl gayrimenkuller 6 15,836,262 15,317, Makine ve teçhizatlar 6 4,721,019 8,649, Demirba ve tesisatlar 6 3,468,113 3,315, Motorlu tatlar 6 8,161 8, Dier maddi varlklar (özel maliyet bedelleri dahil) 6 10,552,005 11,485, Kiralama yoluyla edinilmi maddi varlklar Birikmi amortismanlar (-) 6, 7 (17,541,403) (22,300,391) 10- Maddi varlklara ilikin avanslar (Yaplmakta olan yatrmlar dahil) - - F- Maddi olmayan varlklar 2.7 ve 8 2,560,677 2,030, Haklar 8 6,222,314 5,302, $erefiye Faaliyet öncesi döneme ait giderler Aratrma ve gelitirme giderleri Dier maddi olmayan varlklar 8-282, Birikmi itfalar (amortismanlar) (-) 8 (3,661,637) (3,554,986) 7- Maddi olmayan varlklara ilikin avanslar - - G- Gelecek yllara ait giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,634,832 5,720, Gelecek yllara ait giderler 3,335,375 1,702, Gelir tahakkuklar Gelecek yllara ait dier giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,299,457 4,018,463 H- Di6er cari olmayan varlklar 2,009,746 1,382, Efektif yabanc para hesaplar Döviz hesaplar Gelecek yllar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varlklar 2.18, 3, 21 ve 35 2,009,746 1,382, Dier çeitli cari olmayan varlklar Dier cari olmayan varlklar amortisman (-) Dier cari olmayan varlklar karl - - II- Cari olmayan varlklar toplam 32,170,193 27,529,668 Varlklar toplam (I+II) 3,820,090,907 3,126,748,906 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (2)

6 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 III- Ksa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kurulularna borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri Çkarlm tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri Çkarlm dier finansal varlklar Çkarlm dier finansal varlklar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar 19 3,027,272,022 2,347,809, Sigortaclk faaliyetlerinden borçlar 4 ve 19 1,975,411 1,068, Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden alnan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 19 ve ,025,296,611 2,346,741, Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- *li$kili taraflara borçlar ,367 1,933, Ortaklara borçlar ,041 1,932, tiraklere borçlar Bal ortaklklara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar 1, Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di6er borçlar 19 2,978,576 3,289, Alnan depozito ve teminatlar Dier çeitli borçlar 19 ve ,978,576 3,289, Dier çeitli borçlar reeskontu (-) - - E- Sigortaclk teknik kar$lklar 31,609,534 26,997, Kazanlmam primler karl - net 2.24 ve 17 16,768,738 13,578, Devam eden riskler karl - net 2.24 ve Hayat matematik karl - net Muallak hasar ve tazminat karl - net 2.24 ve 17 14,800,360 13,356, kramiye ve indirimler karl - net Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine - Ait poliçeler için ayrlan karlk - net - 7- Dier teknik karlklar - net 40,436 62,973 F- Ödenecek vergi ve benzeri di6er yükümlülükler ile kar$lklar 9,457,339 8,794, Ödenecek vergi ve fonlar ,633,463 4,716, Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2,060,881 1,901, Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi - Vergi ve dier yükümlülükler - 4- Ödenecek dier vergi ve benzeri yükümlülükler Dönem kar vergi ve dier yasal yükümlülük karlklar 2.18 ve 35 14,034,770 10,341, Dönem karnn pein ödenen vergi Ve dier yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (9,271,775) (8,165,445) 7- Dier vergi ve benzeri yükümlülük karlklar - - G- Di6er risklere ili$kin kar$lklar Kdem tazminat karl Sosyal yardm sand varlk açklar karl Maliyet giderleri karl - - H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar 8,294,067 7,535, Gelecek aylara ait gelirler Gider tahakkuklar 2.20 ve 23 8,294,067 7,535, Gelecek aylara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar 0 - I- Di6er ksa vadeli yükümlülükler 159, , Ertelenmi vergi yükümlüü Saym ve tesellüm fazlalklar Dier çeitli ksa vadeli yükümlülükler , ,721 III - Ksa vadeli yükümlülükler toplam 3,080,042,839 2,396,595,827 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (3)

7 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kurulularna borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Çkarlm tahviller Çkarlm dier finansal varlklar Çkarlm dier finansal varlklar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar Sigortaclk faaliyetlerinden borçlar Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden alnan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- *li$kili taraflara borçlar Ortaklara borçlar tiraklere borçlar Bal ortaklklara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di6er borçlar Alnan depozito ve teminatlar Dier çeitli borçlar Dier çeitli borçlar reeskontu - - E- Sigortaclk teknik kar$lklar 561,569, ,162, Kazanlmam primler karl - net Devam eden riskler karl - net Hayat matematik karl - net 2.24, 4 ve ,866, ,883, Muallak hasar ve tazminat karl - net kramiye ve indirimler karl - net 2.24, , , Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait Poliçeler için ayrlan karlk - net Dier teknik karlklar - net 2.8, 17 ve ,973,797 17,333,769 F- Di6er yükümlülükler ve kar$lklar Ödenecek dier yükümlülükler Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi vergi Ve dier yükümlülükler Dier borç ve gider karlklar - - G- Di6er risklere ili$kin kar$lklar 5,509,877 4,682, Kdem tazminat karl 2.19, 3 ve 22 5,509,877 4,682, Sosyal yardm sand varlk açklar karl - - H- Gelecek yllara ait gelirler ve gider tahakkuklar Gelecek yllara ait gelirler Gider tahakkuklar Gelecek yllara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di6er uzun vadeli yükümlülükler 8,969,651 7,329, Ertelenmi vergi yükümlülüü Dier uzun vadeli yükümlülükler 2.25 ve47.1 8,969,651 7,329,495 IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplam 576,048, ,174,566 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (4)

8 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Özsermaye Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 V- Özsermaye A- Ödenmi$ sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, (Nominal) sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, Ödenmemi sermaye (-) Sermaye düzeltmesi olumlu farklar Sermaye düzeltmesi olumsuz farklar (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye yedekleri 18,825,585 18,825, Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal karlar 3- Sermayeye eklenecek sat karlar 15 18,825,585 18,825, Yabanc para çevirim farklar Dier sermaye yedekleri - - C- Kar yedekleri 16,405,480 7,191, Yasal yedekler 15 12,895,202 7,528, Statü yedekleri Olaanüstü yedekler 15 8,849 2, Özel fonlar (yedekler) Finansal varlklarn deerlemesi 15 3,501,429 (338,956) 6- Dier kar yedekleri - - D- Geçmi$ yllar karlar 23,667,833 23,667, Geçmi yllar karlar 23,667,833 23,667,833 E- Geçmi$ yllar zararlar (-) Geçmi yllar zararlar - - F- Dönem net kar 47,100,630 41,293, Dönem net kar 37 47,100,630 41,293, Dönem net zarar (-) - - V- Özsermaye toplam 163,999, ,978,513 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 3,820,090,907 3,126,748,906 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (5)

9 ayrntl gelir tablosu Dipnot Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2012 Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2011 A- Hayat d$ teknik gelir 464, , , , Kazanlm primler (reasürör pay düülmü olarak) 432, , , , Yazlan primler (reasürör pay düülmü olarak) , , , , Brüt yazlan primler (+) , , , , Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (29,067) (9,255) (14,676) (14,676) 1.2- Kazanlmam primler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) 47 94,206 15,030 (319,735) (52,360) Kazanlmam primler karl (-) 94,206 15,030 (319,735) (52,360) Kazanlmam primler karlnda reasürör pay (+) Devam eden riskler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) Devam eden riskler karl (-) Devam eden riskler karlnda reasürör pay (+) Teknik olmayan bölümden aktarlan yatrm gelirleri Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) 32,101 (1,889) 83,776 44, Brüt dier teknik gelirler (+) 32,101 (1,889) 83,776 44, Brüt dier teknik gelirlerde reasürör pay (-) B- Hayat d$ teknik gider (-) (547,198) (229,665) (500,703) (179,788) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 47,725 (14,875) 8,239 (2,592) 1.1- Ödenen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 17 (35,140) (10,140) (8,979) (7,138) Brüt ödenen hasarlar (-) 17 (35,140) (10,140) (8,979) (7,138) Ödenen hasarlarda reasürör pay (+) 10, Muallak hasarlar karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 47 82,865 (4,735) 17,218 4, Muallak hasarlar karl (-) 82,864 (4,735) 17,924 4, Muallak hasarlar karlnda reasürör pay (+) (706) - 2- kramiye ve indirimler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) kramiye ve indirimler karl (-) kramiye ve indirimler karlnda reasürör pay (+) Dier teknik karlklarda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 17, 47 (231) (70) (775) (250) 4- Faaliyet giderleri (-) 31 (594,692) (214,720) (508,167) (176,946) C- Teknik bölüm dengesi - Hayat d$ (A - B) (82,711) (106,502) (97,373) (5,094) D- Hayat teknik gelir 150,090,559 53,892, ,495,051 74,154, Kazanlm primler (reasürör pay düülmü olarak) 141,731,778 48,022, ,332,798 33,758, Yazlan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve ,016,688 47,058, ,665,734 33,040, Brüt yazlan primler (+) ,228,092 52,348, ,579,023 43,385, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (15,211,404) (5,289,982) (22,913,289) (10,344,394) 1.2- Kazanlmam primler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) (3,284,910) 963,883 (2,332,936) 717, Kazanlmam primler karl (-) (3,579,028) 980,542 (3,814,953) (317,065) Kazanlmam primler karlnda reasürör pay (+) 10,17 294,118 (16,659) 1,482, , Devam eden riskler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) Devam eden riskler karl (-) Devam eden riskler karlnda reasürör pay (+) Hayat bran yatrm geliri 26 8,544,756 5,911,170 72,870,104 40,283, Yatrmlardaki gerçeklememi karlar Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) (185,975) (41,190) 292, ,713 E- Hayat teknik gider (127,431,542) (45,942,312) (165,596,575) (70,468,786) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (98,574,810) (21,396,850) (78,945,277) (21,909,656) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör pay düülmü olarak) (97,048,470) (21,584,014) (76,493,917) (21,150,740) Brüt ödenen tazminatlar (-) (103,779,537) (23,149,603) (79,266,281) (22,269,043) Ödenen tazminatlarda reasürör pay (+) 6,731,067 1,565,589 2,772,364 1,118, Muallak tazminatlar karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 47.5 (1,526,340) 187,164 (2,451,360) (758,916) Muallak tazminatlar karl (-) 509, ,923 (5,858,352) (450,640) Muallak hasarlar karlnda reasürör pay (+) 10 (2,036,118) (431,759) 3,406,992 (308,276) 2- kramiye ve indirimler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 217,238 (46,511) (56,336) (584,285) 2.1- kramiye ve indirimler karl (-) 217,238 (46,511) (56,336) (584,285) 2.2- kramiye ve indirimler karlnda reasürör pay (+) Hayat matematik karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) ,016,608 (2,000,845) (50,015,651) (35,550,015) 3.1- Hayat matematik karl (-) 34,016,608 (2,000,845) (50,015,651) (35,550,015) 3.2- Hayat matematik karlnda reasürör pay (+) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklarda deiim(reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklar(-) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklarda reasürör pay (+) Dier teknik karlklarda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 17, 47.1 (2,707,060) (85,588) (3,197,251) (755,780) 6- Faaliyet giderleri (-) 31 (60,383,518) (22,412,518) (33,382,060) (11,669,050) 7- Yatrm giderleri (-) Yatrmlardaki gerçeklememi zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktarlan yatrm gelirleri (-) F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 22,659,017 7,950,259 9,898,476 3,685,851 G- Emeklilik teknik gelir 69,188,225 24,581,582 56,629,646 19,644, Fon iletim gelirleri 37,918,700 13,856,668 29,495,257 10,655, Yönetim gideri kesintisi 18,222,564 6,167,779 17,039,644 5,835, Giri aidat gelirleri 11,492,727 4,150,205 8,808,669 2,852, Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avans deer art gelirleri 53,069-11,074 7, Dier teknik gelirler ,501, ,930 1,275, ,494 H- Emeklilik teknik gideri (49,631,738) (16,833,002) (43,062,746) (13,638,490) 1- Fon iletim giderleri (-) (9,534,070) (3,484,125) (7,380,806) (2,670,700) 2- Sermaye tahsis avanslar deer azal giderleri (-) - - (140) (140) 3- Faaliyet giderleri (-) 31 (35,707,243) (11,972,035) (32,412,385) (10,192,737) 4- Dier teknik giderler (-) 47.1 (4,390,425) (1,376,842) (3,269,415) (774,913) I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) 19,556,487 7,748,580 13,566,900 6,006,029 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (6)

10 ayrntl gelir tablosu II-TEKN*K OLMAYAN BÖLÜM Dipnot Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2012 Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D$ (A-B) (82,711) (106,502) (97,373) 5,094 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 22,659,017 7,950,259 9,898,476 3,685,851 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 19,556,487 7,748,580 13,566,900 6,006,029 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 42,132,793 15,592,337 23,368,003 9,696,974 K- Yatrm Gelirleri 20,830,177 5,841,928 13,555,123 5,066, Finansal Yatrmlardan Elde Edilen Gelirler 26 15,351,447 6,245,651 10,352,741 4,254, Finansal Yatrmlarn Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 1,343, , ,557 38, Finansal Yatrmlarn Deerlemesi 26 3,034,883 (913,454) 1,844, , Kambiyo Karlar ,522 (10,774) 243, , tiraklerden Gelirler Bal Ortaklklar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler , , , , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Dier Yatrmlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarlan Yatrm Gelirleri L- Yatrm Giderleri (-) (3,195,720) (904,150) (2,650,335) (866,920) 1- Yatrm Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (179,027) (50,841) (149,706) (40,538) 2- Yatrmlar Deer Azallar (-) Yatrmlarn Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) 26 (812,242) (21,338) (788,519) (255,247) 4- Hayat D Teknik Bölümüne Aktarlan Yatrm Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar (-) Amortisman Giderleri (-) 6,7,8,26 (2,204,451) (831,971) (1,712,110) (571,135) 8- Dier Yatrm Giderleri (-) M- Di6er Faaliyetlerden ve Ola6and$ Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 53, , , , Karlklar Hesab (+/-) 47.5 (872,768) 28,516 (419,978) 93, Reeskont Hesab (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/-) Ertelenmi Vergi Varl Hesab (+/-) 35, , ,821 1,012, , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) Dier Gelir ve Karlar ,321 10, ,831 28, Dier Gider ve Zararlar (-) Önceki Yl Gelir ve Karlar Önceki Yl Gider ve Zararlar(-) N- Dönem Net Kar veya Zarar 47,100,630 16,416,941 27,079,275 11,140, Dönem Kar Veya Zarar 59,820,587 21,012,823 35,146,070 14,389, Dönem Kar Vergi ve Dier Yasal Yük.Kar. (-) 35 ve 47.5 (12,719,957) (4,595,882) (8,066,795) (3,249,208) 3- Dönem Net Kar veya Zarar 37 47,100,630 16,416,941 27,079,275 11,140, Enflasyon Düzeltme Hesab Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (7)

11 nakit ak$ tablosu (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras ( TL ) olarak gösterilmitir) A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akmlar Ba6msz Ba6msz denetimden geçmemi$ denetimden geçmemi$ Dipnot Sigortaclk faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 177,792, ,148, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 749,383, ,737, Sigortaclk faaliyetleri nedeniyle yaplan nakit çk (-) (164,631,959) (155,760,428) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) (721,919,380) (443,424,485) 7- Esas faaliyetler sonucu olu$an nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 40,624,462 5,700, Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) (10,067,049) (6,804,940) 10- Dier nakit girileri 987, , Dier nakit çklar (-) (8,248,495) (1,640,323) 12- Esas faaliyetlerden kullanlan net nakit 23,296,368 (1,951,037) B- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Maddi varlklarn sat 35, Maddi varlklarn iktisab (-) 6,7,8 (3,338,844) (1,739,372) 3- Mali varlk iktisab (-) (127,908,944) (79,178,235) 4- Mali varlklarn sat 85,276,512 56,192, Alnan faizler 58,027,186 84,339, Alnan temettüler Dier nakit girileri 1,154,352 1,083, Dier nakit çklar (-) (991,269) (938,225) 9- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 12,254,045 59,759,128 C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Hisse senedi ihrac Kredilerle ilgili nakit girileri Finansal kiralama borçlar ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 45 (35,920,000) (19,980,000) 5- Dier nakit girileri Dier nakit çklar (-) Finansman faaliyetlerinden kullanlan net nakit (35,920,000) (19,980,000) D- Kur farklarnn nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 178, ,342 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art$ (azal$) (191,066) 38,071,432 F- Dönem ba$ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 128,295,864 69,459,944 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,104, ,531,376 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (8)

12 özsermaye de6i$im tablosu Özsermaye De6i$im Tablolar Ba6msz Denetimden Geçmemi$ (*) *$letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Yllar kendi hisse de6er düzeltmesi çevrim Yasal Ola6anüstü da6tlmam$ dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art$ farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 58,000,000-3,314, ,696, ,103 18,825,585 22,589,031 23,564, ,318,623 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) - - (1,827,844) (1,827,844) D- Varlklarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) (37 no lu dipnot) ,079,275-27,079,275 I- Datlan Temettü (45 no lu dipnot) (297,252) - (19,682,748) - (19,980,000) J- Transfer ,832,265 (29,725) - (2,906,283) 103,743 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2011) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-1,486, ,528,532 2,126 18,825,585 27,079,275 23,667, ,590,054 Özsermaye De6i$im Tablolar Ba6msz Denetimden Geçmemi$ (*) *$letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Yllar kendi hisse de6er düzeltmesi çevrim Yasal Ola6anüstü da6tlmam$ dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art$ farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,667, ,978,513 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) - - 3,840, ,840,385 D- Varlklarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) (37 no lu dipnot) ,100,630-47,100,630 I- Datlan Temettü (45 no lu dipnot) (35,920,000) - (35,920,000) J- Transfer ,366,670 6,723 - (5,373,393) - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-3,501, ,895,202 8,849 18,825,585 47,100,630 23,667, ,999,528 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl açklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadr. Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (9)

13 finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 1. Genel bilgiler 1.1 Ana $irketin ad: 30 Eylül 2012 ve 31 Aralk 2011 tarihleri itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.$ nin ( $irket ) dorudan orta Yap Kredi Sigorta A.$. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.$. ve UniCredit S.p.A. dr. 1.2 Kurulu$un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu$tu6u ülke ve kaytl büronun adresi: $irket stanbul da tescil edilmi olup, $irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent / stanbul dur. 1.3 *$letmenin fiili faaliyet konusu: $irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu dorultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir. $irket'in 30 Aralk 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim $irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim $irketi'ne deitirilmitir. $irket'in ana sözlemesi T.C. Babakanlk Hazine Müstearl Sigortaclk Genel Müdürlüü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl yazs ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl ön müsaadesi ile deitirilmitir. $irket, ana sözlemesinde yaplan deiiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu$un faaliyetlerinin ve esas çal$ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açklanmtr. 1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çal$an personelin ortalama says: 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2011 Üst ve orta kademeli yöneticiler Dier personel Yönetim kurulu ba$kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde sa6lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: Üst yöneticilere sa6lanan ksa vadeli faydalar 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30 Eylül Eylül Eylül 30 Eylül Ücret ve benzeri ksa vadeli ödemeler 1,134, , , ,220 Grup emeklilik plan 55,990 20,128 46,460 15,677 Salanan dier faydalar 20,315 7,119 19,489 4,736 Toplam 1,210, , , ,633 (10)

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) 31 Mart 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu (Eski adıyla Yapı Kredi Emeklilik A.Ş) finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu ALLİANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ NİN 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL RAPORU T.C. Başbakanlık

Detaylı

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

FORTİS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-5 GELİR TABLOSU... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU... 9... 10-52 DİPNOT 1 GENEL BİLGİLER...

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK 31 MART 2015 ARA DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 15 GELİR TABLOLARI... 67 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 1055 EK 1 KAR

Detaylı

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

DEMİR SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin 1 OCAK 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SINIRLI DENETİM RAPORU Demir Sigorta A.Ş. Yönetim

Detaylı

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

EUREKO SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK -31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR Bağımsız Denetimden Geçmemiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu

Neova Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu sona eren ara hesap dönemine ait finansal tablolar raporu İçindekiler Sayfa Bilanço 3-7 Gelir tablosu 8-9 Nakit akış tablosu 10 Öz sermaye değişim tablosu 11 Finansal tablolara ilişkin dipnotlar 12 67

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU (eski ünvanıyla AXA OYAK SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK 30 HAZİRAN 2008 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİSINIRLI DENETİM RAPORU Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

AVİVA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9... 10-71 EK 1 - KAR

Detaylı

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU

DUBAİ STARR SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BİLANÇO...

Detaylı

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI...

Detaylı

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU

GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZĐRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMĐNE AĐT FĐNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇĐ SINIRLI DENETĐM RAPORU Generali Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş GENERALĐ SĐGORTA A.Ş. nin SINIRLI DENETĐM RAPORU

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU nin (eski unvanıyla DUBAİ GROUP SİGORTA A.Ş.) BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Dubai

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9

ĠÇĠNDEKĠLER BĠLANÇO... 1-5 GELĠR TABLOSU... 6-7. NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8. ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9 1 OCAK 31 ARALIK 2008 HESAP DÖNEMĠNE AĠT FĠNANSAL TABLOLAR ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA BĠLANÇO... 15 GELĠR TABLOSU... 67 NAKĠT AKIġ TABLOSU... 8 ÖZKAYNAK DEĞĠġĠM TABLOSU... 9... 1052 DĠPNOT 1 GENEL BĠLGĠLER... 1011

Detaylı

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU

BNP PARIBAS CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI...

Detaylı

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

CARDIF SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Cardif Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na, CARDIF SİGORTA A.Ş. nin 1 OCAK 31 ARALIK 2009 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 8 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 9...

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇOLAR... 1-5 GELİR TABLOLARI... 6-8 NAKİT AKIŞ TABLOLARI... 9 ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOLARI... 10...

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI

AXA SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI 1 OCAK - 30 EYLÜL 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA... 10-79 EK 1 - KAR DAĞITIM TABLOLARI... 80 10 1. Genel Bilgiler 1.1 Ana şirketin adı: 30 Eylül 2013 ve 31 Aralık

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi (Eski adıyla Türkiye Genel Sigorta Anonim Şirketi) 1 Ocak 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Đçindekiler Sayfa Finansal

Detaylı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı 31 Mart 2013 Tarihinde Sona Eren Üç Aylık Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları 31 Mayıs 2013 Bu rapor 66 sayfa

Detaylı

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

TÜRK P VE I SİGORTA A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR 31 Mart 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş

Detaylı

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar

Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar Sompo Japan Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Ara dönem bilanço 1-5 Ara dönem gelir tablosu 6-8 Ara dönem nakit akış

Detaylı

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar

Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar Ergo Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 Mart 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Tablolar ve Dip Notlar 30 Nisan 2012 Bu rapor 72 sayfa finansal tablo ve dipnotlarından oluşmaktadır 31 Mart 2012 Tarihi

Detaylı

ING Emeklilik Anonim Şirketi

ING Emeklilik Anonim Şirketi 1 Ocak - 2010 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem finansal tablolar hakkında bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ara dönem bilanço 2-6

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 30 Haziran 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 30 Haziran 2014 Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2013 I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit

Detaylı

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ

ACE EUROPEAN GROUP LIMITED MERKEZİ İNGİLTERE TÜRKİYE - İSTANBUL ŞUBESİ 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2013 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI DENETİM RAPORU nin SINIRLI DENETİM RAPORU Ace European Group Limited Merkezi İngiltere Türkiye - İstanbul Şubesi

Detaylı

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI

BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BRSA BRIDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A.. 31 ARALIK 2009 TARH TBARYLE FNANSAL TABLOLAR VE DPNOTLARI BAIMSIZ DENETM RAPORU Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Kurulu

Detaylı

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar

Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar Mapfre Genel Sigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2015 itibarıyla konsolide olmayan finansal tablolar ve dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilanço 3-7 Konsolide Olmayan Gelir Tablosu 8-9

Detaylı