Yap Kredi Emeklilik A..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yap Kredi Emeklilik A.."

Transkript

1 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait finansal tablolar ve finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar

2 30 EYLÜL 2012 TAR*H* *T*BAR*YLE DÜZENLENEN F*NANSAL TABLOLARIMIZA *L*K*N BEYANIMIZ liikte sunulan 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal tablolar ile bunlara ilikin açklama ve dipnotlarn sigortaclk mevzuat gerei yürürlükte bulunan muhasebe ilke ve standartlarna göre hazrlandn ve ilgili mevzuat ile $irketimiz kaytlarna uygun olduunu beyan ederiz. Yap Kredi Emeklilik A.$. Genel Müdürlüü stanbul, 31 Ekim 2012

3 1 Ocak 30 Eylül 2012 hesap dönemine ait finansal tablolar ve Finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar *çindekiler Sayfa Bilançolar Gelir tablolar Nakit ak tablolar Özsermaye deiim tablolar Finansal tablolara ilikin açklayc dipnotlar Ek 1 Kar datm tablolar... 77

4 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 I- Cari varlklar A- Nakit ve nakit benzeri varlklar ,202, ,574, Kasa Alnan çekler Bankalar 2.12 ve ,550, ,448, Verilen çekler ve ödeme emirleri (-) Dier nakit ve nakit benzeri varlklar 2.12, 14 ve ,652,295 38,126,858 B- Finansal varlklar ile riski sigortallara ait Finansal yatrmlar 578,854, ,953, Satlmaya hazr finansal varlklar ,856,540 98,800, Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlklar Alm satm amaçl finansal varlklar ,951,620 13,133, Krediler Krediler karl (-) Riski hayat poliçesi sahiplerine ait finansal yatrmlar ,046, ,019, $irket hissesi Finansal varlklar deer düüklüü karl (-) - - C- Esas faaliyetlerden alacaklar 11.1 ve ,006,072,354 2,334,082, Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar 12.1, ,411,688 4,625, Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar karl (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacaklar karl (-) Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortallara krediler (ikrazlar) ,412,033 7,496, Sigortallara krediler (ikrazlar) karl (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacaklar 12.1 ve ,994,248,633 2,321,960, Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan $üpheli alacaklar karl (-) - - D- *li$kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortaklklardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar karl (-) - - E- Di6er alacaklar 19,774 19, Finansal kiralama alacaklar Kazanlmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar 19,774 19, Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) $üpheli dier alacaklar $üpheli dier alacaklar karl (-) - - F- Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkuklar 8,369,008 8,533, Gelecek aylara ait giderler ,639,088 6,329, Tahakkuk etmi faiz ve kira gelirleri Gelir tahakkuklar Gelecek aylara ait dier giderler ve Gelir tahakkuklar 2.25 ve ,729,920 2,204,285 G- Di6er cari varlklar 402,474 55, Gelecek aylar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varlklar avanslar Personele verilen avanslar Saym ve tesellüm noksanlar Dier çeitli cari varlklar ,474 55, Dier cari varlklar karl (-) - - I- Cari varlklar toplam 3,787,920,714 3,099,219,238 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (1)

5 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Varlklar Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden Geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 II- Cari olmayan varlklar A- Esas faaliyetlerden alacaklar Sigortaclk faaliyetlerinden alacaklar Sigortaclk faaliyetlerinden alacakla karl (-) Reasürans faaliyetlerinden alacaklar Reasürans faaliyetlerinden alacakla karl Sigorta ve reasürans irketleri nezdindeki depolar Sigortallara krediler (ikrazlar Sigortallara krediler (ikrazlar) karl (-) Emeklilik faaliyetlerinden alacakla Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar Esas faaliyetlerden kaynaklanan üpheli alacaklar karl (-) - - B- *li$kili taraflardan alacaklar Ortaklardan alacaklar tiraklerden alacaklar Bal ortaklklardan alacaklar Müterek yönetime tabi teebbüslerden alacaklar Personelden alacaklar Dier ilikili taraflardan alacaklar likili taraflardan alacaklar reeskontu (-) likili taraflardan üpheli alacaklar likili taraflardan üpheli alacaklar karl (-) - - C- Di6er alacaklar Finansal kiralama alacaklar Kazanlmam finansal kiralama faiz gelirleri (-) Verilen depozito ve teminatlar Dier çeitli alacaklar Dier çeitli alacaklar reeskontu (-) $üpheli dier alacaklar $üpheli dier alacaklar karl (-) - - D- Finansal varlklar , , Bal menkul kymetler tirakler tirakler sermaye taahhütleri (-) Bal ortaklklar Bal ortaklklar sermaye taahütleri (-) Müterek yönetime tabi teebbüsler Müterek yönetime tabi teebbüsler sermaye taahhütleri (-) Finansal varlklar ve riski sigortallara ait finansal yatrmlar Dier finansal varlklar ,014,748 7,014, Finansal varlklar deer düüklüü karl (-) 45.2 (6,382,914) (6,382,914) E- Maddi varlklar 2.5, 2.6, 6 ve 7 18,333,104 17,764, Yatrm amaçl gayrimenkuller 7 1,288,947 1,288, Yatrm amaçl gayrimenkuller deer düüklüü karl (-) Kullanm amaçl gayrimenkuller 6 15,836,262 15,317, Makine ve teçhizatlar 6 4,721,019 8,649, Demirba ve tesisatlar 6 3,468,113 3,315, Motorlu tatlar 6 8,161 8, Dier maddi varlklar (özel maliyet bedelleri dahil) 6 10,552,005 11,485, Kiralama yoluyla edinilmi maddi varlklar Birikmi amortismanlar (-) 6, 7 (17,541,403) (22,300,391) 10- Maddi varlklara ilikin avanslar (Yaplmakta olan yatrmlar dahil) - - F- Maddi olmayan varlklar 2.7 ve 8 2,560,677 2,030, Haklar 8 6,222,314 5,302, $erefiye Faaliyet öncesi döneme ait giderler Aratrma ve gelitirme giderleri Dier maddi olmayan varlklar 8-282, Birikmi itfalar (amortismanlar) (-) 8 (3,661,637) (3,554,986) 7- Maddi olmayan varlklara ilikin avanslar - - G- Gelecek yllara ait giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,634,832 5,720, Gelecek yllara ait giderler 3,335,375 1,702, Gelir tahakkuklar Gelecek yllara ait dier giderler ve gelir tahakkuklar 2.25 ve ,299,457 4,018,463 H- Di6er cari olmayan varlklar 2,009,746 1,382, Efektif yabanc para hesaplar Döviz hesaplar Gelecek yllar ihtiyac stoklar Pein ödenen vergiler ve fonlar Ertelenmi vergi varlklar 2.18, 3, 21 ve 35 2,009,746 1,382, Dier çeitli cari olmayan varlklar Dier cari olmayan varlklar amortisman (-) Dier cari olmayan varlklar karl - - II- Cari olmayan varlklar toplam 32,170,193 27,529,668 Varlklar toplam (I+II) 3,820,090,907 3,126,748,906 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (2)

6 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 III- Ksa vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kurulularna borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Uzun vadeli kredilerin ana para taksitleri ve faizleri Çkarlm tahviller(bonolar) anapara, taksit ve faizleri Çkarlm dier finansal varlklar Çkarlm dier finansal varlklar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar 19 3,027,272,022 2,347,809, Sigortaclk faaliyetlerinden borçlar 4 ve 19 1,975,411 1,068, Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden alnan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar 19 ve ,025,296,611 2,346,741, Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- *li$kili taraflara borçlar ,367 1,933, Ortaklara borçlar ,041 1,932, tiraklere borçlar Bal ortaklklara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar 1, Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di6er borçlar 19 2,978,576 3,289, Alnan depozito ve teminatlar Dier çeitli borçlar 19 ve ,978,576 3,289, Dier çeitli borçlar reeskontu (-) - - E- Sigortaclk teknik kar$lklar 31,609,534 26,997, Kazanlmam primler karl - net 2.24 ve 17 16,768,738 13,578, Devam eden riskler karl - net 2.24 ve Hayat matematik karl - net Muallak hasar ve tazminat karl - net 2.24 ve 17 14,800,360 13,356, kramiye ve indirimler karl - net Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine - Ait poliçeler için ayrlan karlk - net - 7- Dier teknik karlklar - net 40,436 62,973 F- Ödenecek vergi ve benzeri di6er yükümlülükler ile kar$lklar 9,457,339 8,794, Ödenecek vergi ve fonlar ,633,463 4,716, Ödenecek sosyal güvenlik kesintileri 2,060,881 1,901, Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi - Vergi ve dier yükümlülükler - 4- Ödenecek dier vergi ve benzeri yükümlülükler Dönem kar vergi ve dier yasal yükümlülük karlklar 2.18 ve 35 14,034,770 10,341, Dönem karnn pein ödenen vergi Ve dier yükümlülükleri (-) 2.18 ve 35 (9,271,775) (8,165,445) 7- Dier vergi ve benzeri yükümlülük karlklar - - G- Di6er risklere ili$kin kar$lklar Kdem tazminat karl Sosyal yardm sand varlk açklar karl Maliyet giderleri karl - - H- Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkuklar 8,294,067 7,535, Gelecek aylara ait gelirler Gider tahakkuklar 2.20 ve 23 8,294,067 7,535, Gelecek aylara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar 0 - I- Di6er ksa vadeli yükümlülükler 159, , Ertelenmi vergi yükümlüü Saym ve tesellüm fazlalklar Dier çeitli ksa vadeli yükümlülükler , ,721 III - Ksa vadeli yükümlülükler toplam 3,080,042,839 2,396,595,827 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (3)

7 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Yükümlülükler Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 IV- Uzun vadeli yükümlülükler A- Finansal borçlar - 1- Kredi kurulularna borçlar Finansal kiralama ilemlerinden borçlar Ertelenmi finansal kiralama borçlanma maliyetleri (-) Çkarlm tahviller Çkarlm dier finansal varlklar Çkarlm dier finansal varlklar ihraç fark (-) Dier finansal borçlar (yükümlülükler) - - B- Esas faaliyetlerden borçlar Sigortaclk faaliyetlerinden borçlar Reasürans faaliyetlerinden borçlar Sigorta ve reasürans irketlerinden alnan depolar Emeklilik faaliyetlerinden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar Dier esas faaliyetlerden borçlar borç senetleri reeskontu (-) - - C- *li$kili taraflara borçlar Ortaklara borçlar tiraklere borçlar Bal ortaklklara borçlar Müterek yönetime tabi teebbüslere borçlar Personele borçlar Dier ilikili taraflara borçlar - - D- Di6er borçlar Alnan depozito ve teminatlar Dier çeitli borçlar Dier çeitli borçlar reeskontu - - E- Sigortaclk teknik kar$lklar 561,569, ,162, Kazanlmam primler karl - net Devam eden riskler karl - net Hayat matematik karl - net 2.24, 4 ve ,866, ,883, Muallak hasar ve tazminat karl - net kramiye ve indirimler karl - net 2.24, , , Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait Poliçeler için ayrlan karlk - net Dier teknik karlklar - net 2.8, 17 ve ,973,797 17,333,769 F- Di6er yükümlülükler ve kar$lklar Ödenecek dier yükümlülükler Vadesi geçmi, ertelenmi veya taksitlendirilmi vergi Ve dier yükümlülükler Dier borç ve gider karlklar - - G- Di6er risklere ili$kin kar$lklar 5,509,877 4,682, Kdem tazminat karl 2.19, 3 ve 22 5,509,877 4,682, Sosyal yardm sand varlk açklar karl - - H- Gelecek yllara ait gelirler ve gider tahakkuklar Gelecek yllara ait gelirler Gider tahakkuklar Gelecek yllara ait dier gelirler ve gider tahakkuklar - - I- Di6er uzun vadeli yükümlülükler 8,969,651 7,329, Ertelenmi vergi yükümlülüü Dier uzun vadeli yükümlülükler 2.25 ve47.1 8,969,651 7,329,495 IV- Uzun vadeli yükümlülükler toplam 576,048, ,174,566 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (4)

8 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle ayrntl bilanço Özsermaye Ba6msz denetimden geçmemi$ Ba6msz denetimden geçmi$ Dipnot 30 Eylül Aralk 2011 V- Özsermaye A- Ödenmi$ sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, (Nominal) sermaye 2.13 ve 15 58,000,000 58,000, Ödenmemi sermaye (-) Sermaye düzeltmesi olumlu farklar Sermaye düzeltmesi olumsuz farklar (-) Tescili Beklenen Sermaye - - B- Sermaye yedekleri 18,825,585 18,825, Hisse senedi ihraç primleri 2- Hisse senedi iptal karlar 3- Sermayeye eklenecek sat karlar 15 18,825,585 18,825, Yabanc para çevirim farklar Dier sermaye yedekleri - - C- Kar yedekleri 16,405,480 7,191, Yasal yedekler 15 12,895,202 7,528, Statü yedekleri Olaanüstü yedekler 15 8,849 2, Özel fonlar (yedekler) Finansal varlklarn deerlemesi 15 3,501,429 (338,956) 6- Dier kar yedekleri - - D- Geçmi$ yllar karlar 23,667,833 23,667, Geçmi yllar karlar 23,667,833 23,667,833 E- Geçmi$ yllar zararlar (-) Geçmi yllar zararlar - - F- Dönem net kar 47,100,630 41,293, Dönem net kar 37 47,100,630 41,293, Dönem net zarar (-) - - V- Özsermaye toplam 163,999, ,978,513 Yükümlülükler Toplam (III+IV+V) 3,820,090,907 3,126,748,906 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (5)

9 ayrntl gelir tablosu Dipnot Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2012 Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2011 A- Hayat d$ teknik gelir 464, , , , Kazanlm primler (reasürör pay düülmü olarak) 432, , , , Yazlan primler (reasürör pay düülmü olarak) , , , , Brüt yazlan primler (+) , , , , Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (29,067) (9,255) (14,676) (14,676) 1.2- Kazanlmam primler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) 47 94,206 15,030 (319,735) (52,360) Kazanlmam primler karl (-) 94,206 15,030 (319,735) (52,360) Kazanlmam primler karlnda reasürör pay (+) Devam eden riskler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) Devam eden riskler karl (-) Devam eden riskler karlnda reasürör pay (+) Teknik olmayan bölümden aktarlan yatrm gelirleri Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) 32,101 (1,889) 83,776 44, Brüt dier teknik gelirler (+) 32,101 (1,889) 83,776 44, Brüt dier teknik gelirlerde reasürör pay (-) B- Hayat d$ teknik gider (-) (547,198) (229,665) (500,703) (179,788) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 47,725 (14,875) 8,239 (2,592) 1.1- Ödenen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) 17 (35,140) (10,140) (8,979) (7,138) Brüt ödenen hasarlar (-) 17 (35,140) (10,140) (8,979) (7,138) Ödenen hasarlarda reasürör pay (+) 10, Muallak hasarlar karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 47 82,865 (4,735) 17,218 4, Muallak hasarlar karl (-) 82,864 (4,735) 17,924 4, Muallak hasarlar karlnda reasürör pay (+) (706) - 2- kramiye ve indirimler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) kramiye ve indirimler karl (-) kramiye ve indirimler karlnda reasürör pay (+) Dier teknik karlklarda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 17, 47 (231) (70) (775) (250) 4- Faaliyet giderleri (-) 31 (594,692) (214,720) (508,167) (176,946) C- Teknik bölüm dengesi - Hayat d$ (A - B) (82,711) (106,502) (97,373) (5,094) D- Hayat teknik gelir 150,090,559 53,892, ,495,051 74,154, Kazanlm primler (reasürör pay düülmü olarak) 141,731,778 48,022, ,332,798 33,758, Yazlan primler (reasürör pay düülmü olarak) 2.21 ve ,016,688 47,058, ,665,734 33,040, Brüt yazlan primler (+) ,228,092 52,348, ,579,023 43,385, Reasüröre devredilen primler (-) 10, 24 (15,211,404) (5,289,982) (22,913,289) (10,344,394) 1.2- Kazanlmam primler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) (3,284,910) 963,883 (2,332,936) 717, Kazanlmam primler karl (-) (3,579,028) 980,542 (3,814,953) (317,065) Kazanlmam primler karlnda reasürör pay (+) 10,17 294,118 (16,659) 1,482, , Devam eden riskler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) Devam eden riskler karl (-) Devam eden riskler karlnda reasürör pay (+) Hayat bran yatrm geliri 26 8,544,756 5,911,170 72,870,104 40,283, Yatrmlardaki gerçeklememi karlar Dier teknik gelirler (reasürör pay düülmü olarak) (185,975) (41,190) 292, ,713 E- Hayat teknik gider (127,431,542) (45,942,312) (165,596,575) (70,468,786) 1- Gerçekleen hasarlar (reasürör pay düülmü olarak) (98,574,810) (21,396,850) (78,945,277) (21,909,656) 1.1- Ödenen tazminatlar (reasürör pay düülmü olarak) (97,048,470) (21,584,014) (76,493,917) (21,150,740) Brüt ödenen tazminatlar (-) (103,779,537) (23,149,603) (79,266,281) (22,269,043) Ödenen tazminatlarda reasürör pay (+) 6,731,067 1,565,589 2,772,364 1,118, Muallak tazminatlar karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 47.5 (1,526,340) 187,164 (2,451,360) (758,916) Muallak tazminatlar karl (-) 509, ,923 (5,858,352) (450,640) Muallak hasarlar karlnda reasürör pay (+) 10 (2,036,118) (431,759) 3,406,992 (308,276) 2- kramiye ve indirimler karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 217,238 (46,511) (56,336) (584,285) 2.1- kramiye ve indirimler karl (-) 217,238 (46,511) (56,336) (584,285) 2.2- kramiye ve indirimler karlnda reasürör pay (+) Hayat matematik karlnda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) ,016,608 (2,000,845) (50,015,651) (35,550,015) 3.1- Hayat matematik karl (-) 34,016,608 (2,000,845) (50,015,651) (35,550,015) 3.2- Hayat matematik karlnda reasürör pay (+) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklarda deiim(reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak)(+/-) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklar(-) Yatrm riski hayat sigortas poliçe sahiplerine ait poliçeler için ayrlan karlklarda reasürör pay (+) Dier teknik karlklarda deiim (reasürör pay ve devreden ksm düülmü olarak) (+/-) 17, 47.1 (2,707,060) (85,588) (3,197,251) (755,780) 6- Faaliyet giderleri (-) 31 (60,383,518) (22,412,518) (33,382,060) (11,669,050) 7- Yatrm giderleri (-) Yatrmlardaki gerçeklememi zararlar (-) Teknik olmayan bölüme aktarlan yatrm gelirleri (-) F- Teknik bölüm dengesi - Hayat (D - E) 22,659,017 7,950,259 9,898,476 3,685,851 G- Emeklilik teknik gelir 69,188,225 24,581,582 56,629,646 19,644, Fon iletim gelirleri 37,918,700 13,856,668 29,495,257 10,655, Yönetim gideri kesintisi 18,222,564 6,167,779 17,039,644 5,835, Giri aidat gelirleri 11,492,727 4,150,205 8,808,669 2,852, Ara verme halinde yönetim gideri kesintisi Özel hizmet gideri kesintisi Sermaye tahsis avans deer art gelirleri 53,069-11,074 7, Dier teknik gelirler ,501, ,930 1,275, ,494 H- Emeklilik teknik gideri (49,631,738) (16,833,002) (43,062,746) (13,638,490) 1- Fon iletim giderleri (-) (9,534,070) (3,484,125) (7,380,806) (2,670,700) 2- Sermaye tahsis avanslar deer azal giderleri (-) - - (140) (140) 3- Faaliyet giderleri (-) 31 (35,707,243) (11,972,035) (32,412,385) (10,192,737) 4- Dier teknik giderler (-) 47.1 (4,390,425) (1,376,842) (3,269,415) (774,913) I- Teknik bölüm dengesi - Emeklilik (G - H) 19,556,487 7,748,580 13,566,900 6,006,029 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (6)

10 ayrntl gelir tablosu II-TEKN*K OLMAYAN BÖLÜM Dipnot Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2012 Ba6msz denetimden geçmemi$ 1 Ocak - 30 Eylül Temmuz - 30 Eylül 2011 C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat D$ (A-B) (82,711) (106,502) (97,373) 5,094 F- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat (D-E) 22,659,017 7,950,259 9,898,476 3,685,851 I- Teknik Bölüm Dengesi- Emeklilik (G-H) 19,556,487 7,748,580 13,566,900 6,006,029 J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C+F+I) 42,132,793 15,592,337 23,368,003 9,696,974 K- Yatrm Gelirleri 20,830,177 5,841,928 13,555,123 5,066, Finansal Yatrmlardan Elde Edilen Gelirler 26 15,351,447 6,245,651 10,352,741 4,254, Finansal Yatrmlarn Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 26 1,343, , ,557 38, Finansal Yatrmlarn Deerlemesi 26 3,034,883 (913,454) 1,844, , Kambiyo Karlar ,522 (10,774) 243, , tiraklerden Gelirler Bal Ortaklklar ve Müterek Yönetime Tabi Teebbüslerden Gelirler 7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler , , , , Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler Dier Yatrmlar Hayat Teknik Bölümünden Aktarlan Yatrm Gelirleri L- Yatrm Giderleri (-) (3,195,720) (904,150) (2,650,335) (866,920) 1- Yatrm Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) (179,027) (50,841) (149,706) (40,538) 2- Yatrmlar Deer Azallar (-) Yatrmlarn Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluan Zararlar (-) 26 (812,242) (21,338) (788,519) (255,247) 4- Hayat D Teknik Bölümüne Aktarlan Yatrm Gelirleri (-) Türev Ürünler Sonucunda Oluan Zararlar (-) Kambiyo Zararlar (-) Amortisman Giderleri (-) 6,7,8,26 (2,204,451) (831,971) (1,712,110) (571,135) 8- Dier Yatrm Giderleri (-) M- Di6er Faaliyetlerden ve Ola6and$ Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 53, , , , Karlklar Hesab (+/-) 47.5 (872,768) 28,516 (419,978) 93, Reeskont Hesab (+/-) Zorunlu Deprem Sigortas Hesab (+/-) Enflasyon Düzeltmesi Hesab (+/-) Ertelenmi Vergi Varl Hesab (+/-) 35, , ,821 1,012, , Ertelenmi Vergi Yükümlülüü Gideri (-) Dier Gelir ve Karlar ,321 10, ,831 28, Dier Gider ve Zararlar (-) Önceki Yl Gelir ve Karlar Önceki Yl Gider ve Zararlar(-) N- Dönem Net Kar veya Zarar 47,100,630 16,416,941 27,079,275 11,140, Dönem Kar Veya Zarar 59,820,587 21,012,823 35,146,070 14,389, Dönem Kar Vergi ve Dier Yasal Yük.Kar. (-) 35 ve 47.5 (12,719,957) (4,595,882) (8,066,795) (3,249,208) 3- Dönem Net Kar veya Zarar 37 47,100,630 16,416,941 27,079,275 11,140, Enflasyon Düzeltme Hesab Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (7)

11 nakit ak$ tablosu (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras ( TL ) olarak gösterilmitir) A- Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akmlar Ba6msz Ba6msz denetimden geçmemi$ denetimden geçmemi$ Dipnot Sigortaclk faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 177,792, ,148, Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girileri 749,383, ,737, Sigortaclk faaliyetleri nedeniyle yaplan nakit çk (-) (164,631,959) (155,760,428) 5- Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çk (-) (721,919,380) (443,424,485) 7- Esas faaliyetler sonucu olu$an nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 40,624,462 5,700, Faiz ödemeleri (-) Gelir vergisi ödemeleri (-) (10,067,049) (6,804,940) 10- Dier nakit girileri 987, , Dier nakit çklar (-) (8,248,495) (1,640,323) 12- Esas faaliyetlerden kullanlan net nakit 23,296,368 (1,951,037) B- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Maddi varlklarn sat 35, Maddi varlklarn iktisab (-) 6,7,8 (3,338,844) (1,739,372) 3- Mali varlk iktisab (-) (127,908,944) (79,178,235) 4- Mali varlklarn sat 85,276,512 56,192, Alnan faizler 58,027,186 84,339, Alnan temettüler Dier nakit girileri 1,154,352 1,083, Dier nakit çklar (-) (991,269) (938,225) 9- Yatrm faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit 12,254,045 59,759,128 C- Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akmlar 1- Hisse senedi ihrac Kredilerle ilgili nakit girileri Finansal kiralama borçlar ödemeleri (-) Ödenen temettüler (-) 45 (35,920,000) (19,980,000) 5- Dier nakit girileri Dier nakit çklar (-) Finansman faaliyetlerinden kullanlan net nakit (35,920,000) (19,980,000) D- Kur farklarnn nakit ve nakit benzerlerine olan etkisi 178, ,342 E- Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net art$ (azal$) (191,066) 38,071,432 F- Dönem ba$ndaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 128,295,864 69,459,944 G- Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) ,104, ,531,376 Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (8)

12 özsermaye de6i$im tablosu Özsermaye De6i$im Tablolar Ba6msz Denetimden Geçmemi$ (*) *$letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Yllar kendi hisse de6er düzeltmesi çevrim Yasal Ola6anüstü da6tlmam$ dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art$ farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2010) 58,000,000-3,314, ,696, ,103 18,825,585 22,589,031 23,564, ,318,623 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) - - (1,827,844) (1,827,844) D- Varlklarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) (37 no lu dipnot) ,079,275-27,079,275 I- Datlan Temettü (45 no lu dipnot) (297,252) - (19,682,748) - (19,980,000) J- Transfer ,832,265 (29,725) - (2,906,283) 103,743 - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2011) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-1,486, ,528,532 2,126 18,825,585 27,079,275 23,667, ,590,054 Özsermaye De6i$im Tablolar Ba6msz Denetimden Geçmemi$ (*) *$letmenin Varlklarda Enflasyon Para Yedekler ve Net Yllar kendi hisse de6er düzeltmesi çevrim Yasal Ola6anüstü da6tlmam$ dönem karlar/ Sermaye senetleri(-) art$ farklar farklar yedekler yedekler karlar kar (zararlar) Toplam I- Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2011) 58,000,000 - (338,956) - - 7,528,532 2,126 18,825,585 41,293,393 23,667, ,978,513 A- Sermaye artrm (A1 + A2) Nakit ç kaynaklardan B- letmenin ald kendi hisse senetleri C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayplar (15 no lu dipnot) - - 3,840, ,840,385 D- Varlklarda Deer Art E- Yabanc para çevrim farklar F- Dier kazanç ve kayplar G- Enflasyon düzeltme farklar H- Dönem net kar (veya zarar) (37 no lu dipnot) ,100,630-47,100,630 I- Datlan Temettü (45 no lu dipnot) (35,920,000) - (35,920,000) J- Transfer ,366,670 6,723 - (5,373,393) - - II- Dönem Sonu Bakiyesi (30/09/2012) (I+ A+B+C+D+E+F+G+H+J) 58,000,000-3,501, ,895,202 8,849 18,825,585 47,100,630 23,667, ,999,528 (*) Özsermaye kalemleri ile ilgili detayl açklamalar 15 no lu dipnotta yer almaktadr. Takip eden dipnotlar finansal tablolarn tamamlayc parçasn olutururlar. (9)

13 finansal tablolara ili$kin açklayc dipnotlar 1. Genel bilgiler 1.1 Ana $irketin ad: 30 Eylül 2012 ve 31 Aralk 2011 tarihleri itibariyle Yap Kredi Emeklilik A.$ nin ( $irket ) dorudan orta Yap Kredi Sigorta A.$. ( Yap Kredi Sigorta ) olup nihai ana ortaklar Koç Holding A.$. ve UniCredit S.p.A. dr. 1.2 Kurulu$un ikametgah ve yasal yaps, irket olarak olu$tu6u ülke ve kaytl büronun adresi: $irket stanbul da tescil edilmi olup, $irket in tescil edilmi adresi Büyükdere Cad. Yap Kredi Plaza A Blok Levent / stanbul dur. 1.3 *$letmenin fiili faaliyet konusu: $irket'in faaliyet konusu bireysel emeklilik sisteminde faaliyet göstermek, bu dorultuda emeklilik sözlemeleri düzenlemek, bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapmak ve Türkiye de ve yabanc ülkelerde her türlü grup ve ferdi hayat ile ferdi kaza poliçeleri düzenlemek ve reasürans ilemleri gerçekletirmektir. $irket'in 30 Aralk 2002 tarihinde unvan Yap Kredi Yaam Sigorta Anonim $irketi'nden Yap Kredi Emeklilik Anonim $irketi'ne deitirilmitir. $irket'in ana sözlemesi T.C. Babakanlk Hazine Müstearl Sigortaclk Genel Müdürlüü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl yazs ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl, ç Ticaret Genel Müdürlüü'nün 20 Aralk 2002 tarih ve sayl ön müsaadesi ile deitirilmitir. $irket, ana sözlemesinde yaplan deiiklik ile Bireysel Emeklilik Sistemi nde faaliyet gösterebilir, emeklilik sözlemeleri düzenleyebilir ve bireysel emeklilik ile ilgili kanun ve yönetmelikler kapsamnda her türlü i ve ilemleri yapabilir duruma gelmitir. 1.4 Kurulu$un faaliyetlerinin ve esas çal$ma alanlarnn niteliklerinin açklamas: 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda açklanmtr. 1.5 Kategorileri itibariyle dönem içinde çal$an personelin ortalama says: 1 Ocak - 1 Ocak - 30 Eylül Eylül 2011 Üst ve orta kademeli yöneticiler Dier personel Yönetim kurulu ba$kan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardmclar gibi üst yöneticilere cari dönemde sa6lanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutar: Üst yöneticilere sa6lanan ksa vadeli faydalar 1 Ocak - 1 Temmuz - 1 Ocak - 1 Temmuz - 30 Eylül Eylül Eylül 30 Eylül Ücret ve benzeri ksa vadeli ödemeler 1,134, , , ,220 Grup emeklilik plan 55,990 20,128 46,460 15,677 Salanan dier faydalar 20,315 7,119 19,489 4,736 Toplam 1,210, , , ,633 (10)

14 1. Genel bilgiler (devam) 1.7 Finansal tablolarda; yatrm gelirlerinin ve faaliyet giderlerinin (personel, yönetim, ara$trma geli$tirme, pazarlama ve sat$, d$ardan sa6lanan fayda ve hizmetler ile di6er faaliyet giderleri) da6tmnda kullanlan anahtarlar: $irket tarafndan hayat teknik karlklar karlayan varlklarn yatrma yönlendirilmesinden elde edilen tüm gelirler, yatrm gelirleri hesabnda gösterilmektedir. Dier yatrm gelirleri ise teknik olmayan bölüm altnda snflandrlmaktadr. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Hazine Müstearl tarafndan yaynlanan 2010/9 sayl genelge ile finansal tablolarda kullanlacak anahtara ilikin usul ve esaslarda deiiklik yaplmtr. Buna göre, teknik bölüme aktarlan faaliyet giderleri, öncelikle emeklilik ve sigorta bölümlerine son 3 ylda her dönem sonu itibariyle yürürlükte olan poliçe ve emeklilik sözleme says oran ile son 3 ylda üretilen katk pay ve kazanlm prim orannn aritmetik ortalamasna göre paylatrlmaktadr. Sigorta bölümüne datlan giderlerin hayat ve hayatd bölümlerine ise; her bir bölüm için son 3 ylda üretilen poliçe says, brüt yazlan prim miktar ile hasar ihbar adedinin toplam üretilen poliçe saysna, brüt yazlan prim miktarna ve hasar ihbar adedine oranlanmasyla bulunan 3 orann ortalamasna göre datlmaktadr. 1.8 Finansal tablolarn tek bir $irketi mi yoksa $irketler grubunu mu içerdi6i: Finansal tablolar tek bir irketi (Yap Kredi Emeklilik A.$.) içermektedir. 1.9 Raporlayan i$letmenin ad veya di6er kimlik bilgileri ve bu bilgide önceki bilanço tarihinden beri olan de6i$iklikler: $irket in ad ve dier kimlik bilgileri 1.1, 1.2 ve 1.3 no lu dipnotlarda belirtilmi olup bu bilgilerde önceki bilanço tarihinden bu yana herhangi bir deiiklik olmamtr Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar: 30 Eylül 2012 tarihinde sona eren hesap dönemine ait finansal tablolar 31 Ekim 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafndan onaylanmtr. Bilanço tarihinden sonraki olaylar 46 no lu dipnotta açklanmtr. 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti 2.1 Hazrlk esaslar $irket finansal tablolarn, 5684 sayl Sigortaclk Kanunu ile T.C. Babakanlk Hazine Müstearl nn ( Hazine Müstearl ) sigorta ve reasürans irketleri için öngördüü esaslara göre hazrlamaktadr. Finansal tablolar Hazine Müstearl tarafndan, 30 Aralk 2004 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Sigortaclk Hesap Plan ve zahnamesi Hakknda Tebli (Sigortaclk Muhasebe Sistemi Tebli No:1) içerisinde yer alan Sigortaclk Hesap Plan uyarnca düzenlenmektedir. Düzenlenen finansal tablolarn biçim ve içerikleri ile bunlarn açklama ve dipnotlar 18 Temmuz 2008 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Finansal Tablolarn Sunumu Hakknda Tebli uyarnca belirlenmektedir. (11)

15 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) $irket faaliyetlerini, 14 Temmuz 2007 tarihinde yaymlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinde yürürlüe giren Sigorta ve Reasürans $irketleri ile Emeklilik $irketlerinin Finansal Raporlamalar Hakknda Yönetmelik dorultusunda, söz konusu yönetmelik ve Türkiye Muhasebe Standartlar Kurulu ( TMSK ) tarafndan açklanan Türkiye Muhasebe Standartlar ( TMS ) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlar ( TFRS ) ile Hazine Müstearl tarafndan muhasebe ve finansal raporlama esaslarna ilikin yaymlanan dier yönetmelik, açklama ve genelgeler çerçevesinde muhasebeletirmektedir. Hazine Müstearl nn 18 $ubat 2008 tarih ve 9 sayl yazsna istinaden TMS 1-Finansal Tablolar ve Sunum, TMS 27-Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolar, TFRS 1-TFRS ye Geçi ve TFRS 4-Sigorta Sözlemeleri bu uygulamann kapsam dnda tutulmutur. Bununla birlikte, sigorta irketlerinin 31 Aralk 2008 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanan Sigorta ve Reasürans $irketleri ile Emeklilik $irketlerinin Konsolide Finansal Tablolarnn Düzenlenmesine likin Teblii 30 Eylül 2009 tarihinden itibaren uygulamalar gerekmektedir. $irket in bu kapsamda konsolide etmesi gereken bal ortakl bulunmadndan konsolide mali tablo hazrlanmamaktadr. Finansal tablolar, gerçee uygun deerleri ile gösterilen alm satm amaçl ve satlmaya hazr finansal varlklar dnda, 31 Aralk 2004 tarihine kadar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmak suretiyle, maliyet esas baz alnarak TL olarak hazrlanmtr. Hazine Müstearl nn 4 Temmuz 2005 tarih ve sayl yazsyla, sigorta irketlerinin 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn, Sermaye Piyasas Kurulu ( SPK ) nn 15 Ocak 2003 tarih ve sayl Resmi Gazete de yaymlanarak yürürlüe giren Seri XI, No: 25 sayl Sermaye Piyasasnda Muhasebe Standartlar Hakknda Tebli de yer alan, Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere istinaden yeniden düzenlemeleri gerektii açklanmtr. Hazine Müstearl ayrca, SPK nn 17 Mart 2005 tarihinde ald karardan hareketle, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasnn gerekli olmadn bildirmitir. $irket, Hazine Müstearl nn ilgili yazsna istinaden, 31 Aralk 2004 tarihli finansal tablolarn Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tablolarn Düzeltilmesi ile ilgili hükümlere uygun olarak yeniden düzenlemi ve 1 Ocak 2005 tarihinden balamak üzere TMSK tarafndan yaymlanm 29 nolu Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardn uygulamamtr. $irket, sigortaclk ile ilgili teknik karlklarn ise 5684 Sayl Sigortaclk Kanunu çerçevesinde yaymlanan ve 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren yürürlükte olan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik $irketlerinin Teknik Karlklarna ve Bu Karlklarn Yatrlaca Varlklara likin Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde hesaplam ve finansal tablolara yanstmtr. lgili finansal tablolarn hazrlanmasnda izlenen muhasebe politikalar ve kullanlan deerleme esaslar, aada yer alan 2.4 ile 2.25 no lu dipnotlarda açklanmaktadr. Muhasebe politikalar, muhasebe tahminlerinde de6i$iklikler ve hatalar: 30 Eylül 2012 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemine ait finansal tablolarn hazrlanmasnda esas alnan muhasebe politikalar aada özetlenen 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle geçerli yeni ve deitirilmi standartlar ve TFRS yorumlar dnda önceki ylda kullanlanlar ile tutarl olarak uygulanmtr. Bu standartlarn ve yorumlarn $irket in mali durumu ve performans üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açklanmtr. (12)

16 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarnda, Muhasebe politikalarnda ve açklamalarda de6i$iklikler: 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, de6i$iklik ve yorumlar a$a6daki gibidir: TMS 12 Gelir Vergileri Esas Alnan Varlklarn Geri Kazanm (De6i$iklik) TMS 12, i) aksi ispat edilene kadar hukuken geçerli öngörü olarak, TMS 40 kapsamnda gerçee uygun deer modeliyle ölçülen yatrm amaçl gayrimenkuller üzerindeki ertelenmi verginin gayrimenkulün tanan deerinin sat yoluyla geri kazanlaca esasyla hesaplanmas ve ii) TMS 16 daki yeniden deerleme modeliyle ölçülen amortismana tabi olmayan varlklar üzerindeki ertelenmi verginin her zaman sat esasna göre hesaplanmas gerektiine ilikin güncellenmitir. Deiikliklerin geriye dönük olarak uygulanmas gerekmektedir. Bu deiiklik henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Deiikliin $irket in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi yoktur. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açklamalar Geli$tirilmi$ Bilanço D$ Brakma Açklama Yükümlülükleri (De6i$iklik), Deiikliin amac, finansal tablo okuyucularnn finansal varlklarn transfer ilemlerini (seküritizasyon gibi) - finansal varl transfer eden taraf üzerinde kalabilecek muhtemel riskleri de içerecek ekilde - daha iyi anlamalarn salamaktr. Ayrca deiiklik, orantsz finansal varlk transferi ilemlerinin hesap döneminin sonlarna doru yapld durumlar için ek açklama zorunluluklar getirmektedir. Karlatrmal açklamalar verilmesi zorunlu deildir. Deiiklik sadece açklama esaslarn etkilemektedir ve $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde etkisi olmamtr. Yaynlanan ama yürürlü6e girmemi$ ve erken uygulamaya konulmayan standartlar Finansal tablolarn onaylanma tarihi itibariyle yaymlanm fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüe girmemi ve $irket tarafndan erken uygulanmaya balanmam yeni standartlar, yorumlar ve deiiklikler aadaki gibidir. $irket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumlarn yürürlüe girmesinden sonra finansal tablolarn ve dipnotlarn etkileyecek gerekli deiiklikleri yapacaktr. TMS 1 Finansal Tablolarn Sunumu (De6i$iklik) Di6er Kapsaml Gelir Tablosu Unsurlarnn Sunumu Deiiklikler 1 Temmuz 2012 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri için geçerlidir fakat erken uygulamaya izin verilmektedir. Yaplan deiiklikler dier kapsaml gelir tablosunda gösterilen kalemlerin sadece gruplamasn deitirmektedir. leriki bir tarihte gelir tablosuna snflanabilecek (veya geri döndürülebilecek) kalemler hiçbir zaman gelir tablosuna snflanamayacak kalemlerden ayr gösterilecektir. Deiiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktr. Deiiklik sadece sunum esaslarn etkilemektedir ve $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde bir etkisi olmayacaktr. (13)

17 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TMS 19 Çal$anlara Sa6lanan Faydalar (De6i$iklik) Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri için geçerlidir ve erken uygulamaya izin verilmitir. Baz istisnalar dnda uygulama geriye dönük olarak yaplacaktr. Standartta yaplan deiiklik kapsamnda birçok konuya açklk getirilmi veya uygulamada deiiklik yaplmtr. Yaplan birçok deiiklikten en önemlileri tazminat yükümlülüü aral mekanizmas uygulamasnn kaldrlmas ve ksa ve uzun vadeli personel sosyal haklar ayrmnn artk personelin hak etmesi prensibine göre deil de yükümlülüün tahmini ödeme tarihine göre belirlenmesidir. $irket, düzeltilmi standardn finansal durumu ve performans üzerine etkilerini deerlendirmektedir. TMS 27 Bireysel Finansal Tablolar (De6i$iklik) TFRS 10 nun ve TFRS 12 nin yaynlanmasnn sonucu olarak, TMSK TMS 27 de de deiiklikler yapmtr. Yaplan deiiklikler sonucunda, artk TMS 27 sadece bal ortaklk, mütereken kontrol edilen iletmeler ve itiraklerin bireysel finansal tablolarda muhasebeletirilmesi konularn içermektedir. Bu deiikliklerin geçi hükümleri TFRS 10 ile ayndr. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Söz konusu deiikliin $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde etkisi olmas beklenmemektedir. TMS 28 *$tiraklerdeki ve *$ Ortaklklarndaki Yatrmlar (De6i$iklik) TFRS 11 in ve TFRS 12 nin yaynlanmasnn sonucu olarak, TMSK TMS 28 de de deiiklikler yapm ve standardn ismini TMS 28 tiraklerdeki ve Ortaklklarndaki Yatrmlar olarak deitirmitir. Yaplan deiiklikler ile itiraklerin yan sra, i ortaklklarnda da özkaynak yöntemi ile muhasebeletirme getirilmitir. Bu deiikliklerin geçi hükümleri TFRS 11 ile ayndr. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Söz konusu standardn $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde etkisi olmas beklenmemektedir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlk ve Borçlarn Netle$tirilmesi (De6i$iklik) Deiiklik muhasebeletirilen tutarlar netletirme konusunda mevcut yasal bir hakknn bulunmas ifadesinin anlamna açklk getirmekte ve TMS 32 netletirme prensibinin e zamanl olarak gerçeklemeyen ve brüt ödeme yaplan hesaplama (takas bürolar gibi) sistemlerindeki uygulama alanna açklk getirmektedir. Deiiklikler 1 Ocak 2014 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktr. Söz konusu standardn $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde önemli bir etkisi olmas beklenmemektedir. TFRS 7 Finansal Araçlar: Açklamalar - Finansal Varlk ve Borçlarn Netle$tirilmesi (De6i$iklik) Getirilen açklamalar finansal tablo kullanclarna i) netletirilen ilemlerin irketin finansal durumuna etkilerinin ve muhtemel etkilerinin deerlendirilmesi için ve ii) TFRS ye göre ve dier genel kabul görmü muhasebe ilkelerine göre hazrlanm finansal tablolarn karlatrlmas ve analiz edilmesi için faydal bilgiler sunmaktadr. Bu deiiklik henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Deiiklikler geriye dönük olarak 1 Ocak 2013 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri ve bu hesap dönemlerindeki ara dönemler için geçerlidir. Deiiklik sadece açklama esaslarn etkilemektedir ve $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde bir etkisi olmayacaktr. (14)

18 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TFRS 9 Finansal Araçlar Snflandrma ve Açklama Aralk 2011 de yaplan deiiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri için geçerli olacaktr. TFRS 9 Finansal Araçlar standardnn ilk safhas finansal varlklarn ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve snflandrlmasna ilikin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yaplan deiiklikler esas olarak finansal varlklarn snflama ve ölçümünü ve gerçee uygun deer fark kar veya zarara yanstlarak ölçülen olarak snflandrlan finansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür finansal yükümlülüklerin gerçee uygun deer deiikliklerinin kredi riskine ilikin olan ksmnn dier kapsaml gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir. Standardn erken uygulanmasna izin verilmektedir. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan onaylanmamtr. $irket, standardn finansal durumu ve performans üzerine etkilerini deerlendirmektedir. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasnda sona eren yllk hesap dönemleri için geçerlidir ve deiiklikler baz farkl düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktr. TFRS 11 Müterek Düzenlemeler ve TFRS 12 Dier letmelerdeki Yatrmlarn Açklamalar standartlarnn da ayn anda uygulanmas art ile erken uygulamaya izin verilmitir. TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardnn konsolidasyona ilikin ksmnn yerini almtr. Hangi irketlerin konsolide edileceini belirlemede kullanlacak yeni bir kontrol tanm yaplmtr. Mali tablo hazrlayclarna karar vermeleri için daha fazla alan brakan, ilke bazl bir standarttr. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Deiikliin $irket in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi yoktur. TFRS 11 Mü$terek Düzenlemeler Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasnda sona eren yllk hesap dönemleri için geçerlidir ve deiiklikler baz düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktr. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 12 Dier letmelerdeki Yatrmlarn Açklamalar standartlarnn da ayn anda uygulanmas art ile erken uygulamaya izin verilmitir. Standart müterek yönetilen i ortaklklarnn ve müterek faaliyetlerin nasl muhasebeletirileceini düzenlemektedir. Yeni standart kapsamnda, artk i ortaklklarnn oransal konsolidasyona tabi tutulmasna izin verilmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Söz konusu standardn $irket in finansal durumunu veya performans üzerinde etkisi olmas beklenmemektedir. TFRS 12 Di6er *$letmelerdeki Yatrmlarn Açklamalar Standart 1 Ocak 2013 ve sonrasnda sona eren yllk hesap dönemleri için geçerlidir ve deiiklikler baz düzenlemelerle geriye dönük olarak uygulanacaktr. TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar ve TFRS 11 Müterek Düzenlemeler standartlarnn da ayn anda uygulanmas art ile erken uygulamaya izin verilmitir. TFRS 12 daha önce TMS 27 Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar Standardnda yer alan konsolide finansal tablolara ilikin tüm açklamalar ile daha önce TMS 31 Ortaklklarndaki Paylar ve TMS 28 tiraklerdeki Yatrmlar da yer alan itirakler, i ortaklklar, bal ortaklklar ve yapsal iletmelere ilikin verilmesi gereken tüm dipnot açklamalarn içermektedir. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Yeni standart kapsamnda $irket dier iletmelerdeki yatrmlarna ilikin daha fazla dipnot açklamas verecektir. (15)

19 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TFRS 13 Gerçe6e Uygun De6erin Ölçümü Yeni standart gerçee uygun deerin TFRS kapsamnda nasl ölçüleceini açklamakla beraber, gerçee uygun deerin ne zaman kullanlabilecei ve/veya kullanlmas gerektii konusunda bir deiiklik getirmemektedir. Tüm gerçee uygun deer ölçümleri için rehber niteliindedir. Yeni standart ayrca, gerçee uygun deer ölçümleri ile ilgili ek açklama yükümlülükleri getirmektedir. Bu standardn 1 Ocak 2013 ve sonrasnda sona eren yllk hesap dönemlerinde uygulanmas mecburidir ve uygulama ileriye doru uygulanacaktr. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Yeni açklamalarn sadece TFRS 13 ün uygulamaya baland dönemden itibaren verilmesi gerekmektedir yani önceki dönemlerle karlatrmal açklama gerekmemektedir. Bu standart henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. $irket, standardn finansal durumu ve performans üzerine etkilerini deerlendirmektedir. Uygulama Rehberi (TFRS 10, TFRS 11 ve TFRS 12 de6i$iklik) Deiiklik 1 Ocak 2013 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleri için geçerlidir. Deiiklikler geriye dönük düzeltme yapma gerekliliini ortadan kaldrmak amacyla sadece uygulama rehberinde yaplmtr. lk uygulama tarihi TFRS 10 un ilk defa uyguland yllk hesap döneminin balangc olarak tanmlanmtr. Kontrolün olup olmad deerlendirmesi karlatrmal sunulan dönemin ba yerine ilk uygulama tarihinde yaplacaktr. Eer TFRS 10 a göre kontrol deerlendirmesi TMS 27/TMSYK 12 ye göre yaplandan farkl ise geriye dönük düzeltme etkileri saptanmaldr. Ancak, kontrol deerlendirmesi ayn ise geriye dönük düzeltme gerekmez. Eer birden fazla karlatrmal dönem sunuluyorsa, sadece bir dönemin geriye dönük düzeltilmesine izin verilmitir. TMSK, ayn sebeplerle TFRS 11 ve TFRS 12 uygulama rehberlerinde de deiiklik yapm ve geçi hükümlerini kolaylatrmtr. Bu deiiklik henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. Deiikliin $irket in finansal durumu veya performans üzerinde etkisi yoktur. TFRS deki iyile$tirmeler Mevcut standartlarda deiiklikler içeren dönemi Yllk TFRS yiletirmeleri yaynlanmtr. Yllk iyiletirmeler kapsamnda gerekli ama acil olmayan deiiklikler yaplmaktadr. Deiikliklerin geçerlilik tarihi 1 Ocak 2013 ve sonrasnda balayan yllk hesap dönemleridir. Gerekli açklamalar verildii sürece, erken uygulamaya izin verilmektedir. Bu proje henüz Avrupa Birlii tarafndan kabul edilmemitir. $irket, projenin finansal durumu ve performans üzerinde etkisi olmas beklenmemektedir. TMS 1 Finansal Tablolarn Sunuu: htiyari karlatrmal ek bilgi ile asgari sunumu mecburi olan karlatrmal bilgiler arasndaki farka açklk getirilmitir. TMS 16 Maddi Duran Varlklar: Maddi duran varlk tanmna uyan yedek parça ve bakm ekipmanlarnn stok olmad konusuna açklk getirilmitir. TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum: Hisse senedi sahiplerine yaplan datmlarn vergi etkisinin TMS 12 kapsamnda muhasebeletirilmesi gerektiine açklk getirilmitir. Deiiklik, TMS 32 de bulunan mevcut yükümlülükleri ortadan kaldrp irketlerin hisse senedi sahiplerine yapt datmlardan doan her türlü gelir vergisinin TMS 12 hükümleri çerçevesinde muhasebeletirmesini gerektirmektedir. (16)

20 2. Önemli muhasebe politikalarnn özeti (devam) TMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama: TMS 34 de her bir faaliyet bölümüne ilikin toplam bölüm varlklar ve borçlar ile ilgili istenen açklamalara açklk getirilmitir. Faaliyet bölümlerinin toplam varlklar ve borçlar sadece bu bilgiler iletmenin faaliyetlerine ilikin karar almaya yetkili merciine düzenli olarak raporlanyorsa ve açklanan toplam tutarlarda bir önceki yllk mali tablolara göre önemli deiiklik olduysa açklanmaldr. 2.2 Konsolidasyon $irket in TMS 27- Konsolide ve Konsolide Olmayan Mali Tablolar kapsamnda konsolide etmesi gereken bal ortakl bulunmamaktadr. 2.3 Bölüm raporlamas $irket 30 Eylül 2012 ve 31 Aralk 2011 tarihleri itibariyle yurt çapnda (Türkiye) hayat ve ferdi kaza sigortalar ile bireysel emeklilik alannda faaliyetlerini sürdürmekte olup, halka açk olmad için TFRS 8 - Faaliyet Bölümleri standard kapsamnda bölüm raporlamas yapmamaktadr. 2.4 Yabanc para çevrimi $irket in fonksiyonel para birimi Türk Liras dr. Yabanc para ile yaplan ilemler, ilemin gerçekletii tarihteki kurdan fonksiyonel para birimine çevrilir. Bu ilemlerden doan ve yabanc para cinsinden parasal varlk ve yükümlülüklerin dönem sonu döviz kurundan fonksiyonel para birimine çevrilmesiyle oluan kur fark kar ve zarar gelir tablosuna yanstlr. Parasal varlklardan satlmaya hazr olarak snflandrlm yabanc para cinsinden finansal varlklarn iskonto edilmi deerleri üzerinde oluan kur farklar gelir tablosuna, bu varlklarn gerçee uygun deerindeki dier tüm deiiklikler ve bunlar üzerinde oluan kur farklar özsermaye içerisinde ilgili hesaplara yanstlr. Gerçee uygun deerleri ile deerlenen parasal olmayan finansal varlk ve yükümlülüklerden kaynaklanan kur çevrim farklar ise gerçee uygun deer deiikliinin bir parças olarak kabul edilir ve söz konusu farklar dier gerçee uygun deer deiikliklerinin takip edildii hesaplara yanstlr. 2.5 Maddi duran varlklar Maddi duran varlklar, elde etme maliyetinden birikmi amortismann düülmesi ile gösterilmektedir. Amortisman, maddi varlklarn faydal ömürleri esas alnarak dorusal amortisman yöntemi kullanlarak ayrlmaktadr. Maddi duran varlklarn faydal ömürleri esas alnarak tahmin edilen amortisman dönemleri, aada belirtilmitir: Kullanm amaçl gayrimenkuller (Binalar) Makine ve teçhizatlar Demirba ve tesisatlar Motorlu tatlar Özel maliyet bedelleri Kiralama yoluyla edinilmi maddi varlklar 50 yl yl 3-15 yl 5 yl 5 yl 5 yl (17)

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar

84,972, Kasa Alnan Çekler Bankalar. 62,357, Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - 5- Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar I Varl klar VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varl klar 84,972,238 1 Kasa 807 2 Alnan Çekler 3 Bankalar 62,357,854 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Di#er Nakit Ve Nakit Benzeri Varlklar 22,613,577

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2009 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 31 MART 2009 VE 2008 TARHLER TBARYLE AYRINTILI BLANÇOLAR VARLIKLAR Bamsz Denetimden Bamsz Denetimden

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK 30 EYLÜL 2008 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 30 EYLÜL 2008 TARH TBARYLE AYRINTILI BLANÇO (Para birimi Aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Liras (YTL)

Detaylı

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir)

31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir) 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 ve 14 367.180.985 389.133.254 1- Kasa

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar Varlıklar geçmiş Dipnot 30 Eylül 2012 31 Aralık 2011

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2012 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar

30 EYLÜL 2010 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (*) (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR Bağımsız I- Cari Varlıklar (Para Birimi - Türk Lirası (TL)) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12 165.631.605 121.912.642 1- Kasa 2.12, 14 1.086 370 2-

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi -Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Para Birimi Yeni Türk Lirası (YTL)) Bağımsız denetimden geçmemiş VARLIKLAR Dip Cari Not Dönem I Cari Varlıklar (30/09/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot Bağımsız (31/03/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 793.766.217 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 617.053.844 623.405.482

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008

VARLIKLAR 01 Ocak 2008 Dipnot 30 Eylül 2008 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.200830.09.2008 DÖNEMİ BİLANÇOSU I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 6.093.492,94 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 6.093.492,94 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar BİLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem YTL 31/03/2008 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010

VARLIKLAR 01 Ocak 2010 01 Ocak 2009 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 CARDİF SİGORTA A.Ş. VARLIKLAR 01.01.2010-30.09.2010 DÖNEMİ BİLANÇOSU 30 Eylül 2010 30 Eylül 2010 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 18.743.519,30 8.951.613,03 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Sınırlı VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 77,202,854 35,354,950 1- Kasa 8,048 8,740 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 52,302,566 13,839,095 4- Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki Dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 56,093,437 62,944,260 1- Kasa 8,658 3,038 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar Mad.35 37,814,523 47,657,704

Detaylı

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR

YAPI KRED SGORTA A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLAR 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN KONSOLDE OLMAYAN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI SOLO BİLANÇO AKSİGORTA A.Ş. AKGRT AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dip Cari Önceki A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 300.320.894 152.869.536 1- Kasa 381 730 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar Mad.35

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. AYRINTILI KONSOLĠDE BĠLANÇO VARLIKLAR. I- CARĠ VARLIKLAR Dipnot VARLIKLAR I CARĠ VARLIKLAR (30/09/2010) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 121.786.136 1 Kasa 14 20.142 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 74.166.822 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 14 (51.540) 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Dip Geçmemiş I- Cari Varlıklar EGE SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 MART 2015 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 94,454,233 1-

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 195.499.009 193.182.892 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 170.270.957 169.408.873 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak - 30 Eylül 2010 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar 30 EYLÜL 2010 TAR&H& &T&BAR&YLE DÜZENLENEN F&NANSAL TABLOLARIMIZA

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4.2.3 72.697.782 83.850.008 1- Kasa 14 3.860 17.043 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 72.736.511 83.841.225 4- Verilen Çekler

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2012ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2011 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot 31 Aralık

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ve TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2012 ve 31.12.2011 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar 30/06/2012 31/12/2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 162,386,680 111,266,256

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 579,235,107.46 443,645,999.64 1- Kasa 14 27,572.45 19,250.24 2- Alınan Çekler 14 5,000.00 11,758.00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 579,202,535.01

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal Tablolara &li'kin Açklayc Dipnotlar 30 EYLÜL 2011 TAR&H& &T&BAR&YLE DÜZENLENEN F&NANSAL TABLOLARIMIZA &L&K&N

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.696.632 180.246.207 1- Kasa - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 149.747.512 163.191.920 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 164.788.362 171.907.736 1- Kasa 14-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 148.584.889 155.175.354 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009)

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR (31/03/2009) VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 443.645.999,64 1- Kasa 14 19.250,24 2- Alınan Çekler 14 11.758,00 3- Bankalar 4.2.3,12.4 443.614.991,40 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

Detaylı

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 2- Sigortacılık Faaliyetler VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 635,898,086.65 583,896,838.74 1- Kasa 14 36,621.14 15,605.84 2- Alınan Çekler 14 12,488.00 3- Bankalar 14 635,861,465.51 583,868,744.90

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotları 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR

MİLLİ REASÜRANS TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ( SİNGAPUR ŞUBESİ DAHİL ) AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR VARLIKLAR I- Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 351.751.993,29 1- Kasa 17.379,68 2- Alınan Çekler 46.050,00 3- Bankalar 351.688.563,61 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Diğer Nakit

Detaylı

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Dip Geçmiş Geçmiş I- Cari Varlıklar EURO SĐGORTA ANONĐM ŞĐRKETĐ 31 ARALIK 2013 TARĐHĐ ĐTĐBARĐYLE SOLO BĐLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR Dip I- Cari Varlıklar * A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 60,984,865

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 158.726.215 136.759.082 1 Kasa 8.099 890 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 136.570.535 116.629.038 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Banka

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. IŞIK SİGORTA A.Ş. TL VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 173.884.215 177.695.461 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler 4.000.000-3- Bankalar 14 153.808.495 160.053.983 4- Verilen Çekler

Detaylı

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

IŞIK SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (Aksi belirtilmedikçe, tüm tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Bağımsız Denetimden A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 172.120.436 177.695.461 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 152.832.141 160.053.983 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO

FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO FİBA SİGORTA A.Ş. BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 253,305,608 110,848,280 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 178,350,609 46,043,483 4- Verilen Çekler ve

Detaylı