Daha Demokratik ve Daha Etkin Belediye Yönetimi İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Daha Demokratik ve Daha Etkin Belediye Yönetimi İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi"

Transkript

1 Daha Demokratik ve Daha Etkin Belediye Yönetimi İçin Yeni Bir Seçim Sistemi Önerisi Bayram Özbey Halkın, toplumsal iradeyi temsil edecek siyasal ve yönetselorganların oluşumuna oylarıyla katılmalarının aracı olan seçimler, temsili demokrasinin en temel elemanı ve en önemli unsurudul I Seçimler, genel ve yerel düzeyde yönetim yetkisinin kaynağı ve meşruiyetin temelidil N itekim, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 21. maddesinin 3. fıkrasında, ""halkın iradesi yönetim yetkisinin temelidir" denilmektedir. Yine, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Şartında, "demokratik yönetim, düzenli aralıklarla yapılan serbest ve adil seçimlerle açıklanan halk iradesine dayanır" ifadesi yer almaktadır. ı Elbette seçim ve seçim sisteminin fonksiyonları ve önemi bunlarla sınırlı değildir. Ayrıca, bir köyü, bir kenti ve bir ülkeyi kimlerin yöneteceğini belirleyen seçimler, aynı zamanda a nayasa ve yasaları yapacak ve değiştirecek çoğunluğun oluşumunu belirleyen ve siyasal parti sistemini ve dolayısıyla siyasal rejimi etkileme gücüne sahip olan bir olgudur. 3 Hatta, ünlü siyaset bilimcisi George Burdeau'ya göre, "seçim sistemi ve seçim kanunu, uygulamada ülkelerin tek ve gerçek anayasasıdır".4 Ancak seçimlerin anayasada belirtilen temel ilkelere uygun olarak yapılması güvence altına alınamamışsa veya seçim sonuçları üzerinde oynanabiliyorsa, seçim mekanizması kendisinden beklenen bu önemli işlevi büyük ölçüde karşılayamayacaktır. Hele seçimleri kimin kazanacağı bir takım sosyal güç odakları ta Dr., Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi. 1 Dieter Nohlen, "Seçim Sistemleri", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri, friedrich Ebert Vakfı, İstan bul, 1996, 20; Jean Marie CoUeret Claude Emeri. Seçim Sistemleri, (Çev. Ahmet Kotil), iletişim Ya yınları, istanbul, 1991, s. 7; Vakur Versan, Kamu Yönetimi Siyasi ve İdari Teşkilat, 10. Bash Der Yayınla rı, İstanbul, 1990, s. 46. Demokrasi temelde iki ayak üzerinde durmaktadır. biri siyasal katılma ve bunun tipik şekli olan serbest seçimler, diğeri de insan haklarıdır (Mustafa Erdoğan, "Anayasa Değişiklikleri ve Demok ratikleşme", Demokrasi Gündemi, Türk Demokrasi Bülteni. Sayı 18, i 994/IL s. 64). 2 H. Sami Türk, "Demokratik RejimIerde Seçim Kanunları ve Türkiye İçin Yeni Bir Seçim Kanunu Önerisi", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri, Friedrich Ebert Vakfı. istanbul. 1996, s Seyfettin Gürsel, "Türkiye'de Siyaset ve iki Turlu Seçim Sistemi", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemle ri, Friedrich Ebert Vakfı, İstanbul, 1996, s. 67; Erol Tuncer, "Seçim Sistemi Uygulamalarında Türkiye Örne ği", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri, Friedrich Ebert Vakti. istanbul, 1996, s Bilgi, "Dünya'da ve Türkiye'de Seçim Sistemleri", TBMM Enformasyon Merkezi Dergisi, Özel Sayı, Sa yı 8, Aralık s. 42. Bu yaklaşımlar doğrultusunda şöyle bir sonuca varılabil ir. O zaman seçim kanunları nın kabulü ve değiştirilmesinde ya anayasada olduğu gibi nitelikli bir çoğunluk aranmalı ya da seçim sistemi nin temel ilkeleri anayasa ile düzenlenmelidir (Türk Belediyecilik Derneği - Konrad Adenauer Vakfı, Yerel Yönetim Organlarınm Seçim Sistemi, Ankara 1997, s. 93). Çağdaş Yerel Yönelimler Dergisi, 0118 Sayı./ Ekim /999, s. /22-J../3.

2 Belediye Yönetimi için reni bir Seçim Sistemi Önerisi 123 rafından belirleniyorsa ve temsilcilerin kararlarında sermaye ve ahlak dışı uygulamalar etkili olabiliyorsa, seçimler daha da önemsiz bir hale gelebilecektir. 5 Cotteret ve Emeri bu düşünceleri, "seçimin olmadığı yerde özgürlük yoktur ve seçim ancak özgür ve samimi olduğu sürece anlamlıdır" demek suretiyle özetlemektedir. h İşte bu çerçevede yerel yönetimlerin giderek önem kazandığı ve yerel yönetimlere yeni görev ve işlevler yüklenmesine yönelik önerilerin yoğunlaştığı günümüzde, öncelikle bu yönetimlerin genel karar organı olan meclislerinin oluşumunda uygulanan seçim sistemi konusunun tartışılarak, en ideal sistemin o luşturulması, yerel yönetimlerin sağlıklı işleyebilmesi ve yerel demokrasinin gelişmesi açısından son derece önemli bir sorundur. Çünkü kent yönetiminde demokratik yönetim anlayışının hayata geçirilebilmesi, büyük ölçüde kent içinde yaşayan farklı kesimlerin belediye meclislerinde güçleri oranında temsil e dilmelerine bağlıdır. Kent halkının taleplerini ve tercihlerini ifadelendiren siyasi partilerin, belediye meclisindeki temsiloranlarının belirlenmesinde ise, uygulanan seçim sistemi belirleyici bir fonksiyona ve etkiye sahiptir. 7 Ayrıca yapılan bazı araşilrmalarda, belediye meclislerinin oluşum ve işleyişi itibariyle demokratik niteliklerden uzak olduğu, bu nedenlerle belediyeler ülkemizde demokrasinin beşiği olma fonksiyonunu yürütemediği ve dolayısıyla bu konunun, yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılmasında sorgulanması gereken en önemli noktalardan birini oluşturduğu belirtilmektedir. x Tüm bu saptamalar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak bu çalışmada öncelikle belediye meclislerinin seçiminde uygulanacak seçim sistemi konusunda tutarlı bir öneri ortaya konması amaçlanmıştır. Buna paralelolarak belediye yönetiminin doğrudan halk tarafıııdan seçilen diğer bir organı olan, belediye başkanlığı seçimleri için de, belediye meclisi seçimleriyle uyumlu bir sistem oluşturacak benzer bir öneri geliştirilmeye çalıştımıştır. Seçim Sistemi Kavramı ve Türleri İlk olarak, kavram kargaşasına neden olmamak için "seçim" ve "seçim sistemi" kavramları kısaca şöyle tammtanabilir: Seçim, halkın yöneticilerini ve arzu ettikleri politikacıları belirlemelerinin temel aracıdır. Seçim sistemi ise, seçim sonuçlarının parlamento ve diğer meclislere yansıma biçimini ve oranını bel irs Dieter Nohlen, a.g.k., s. 21; J. Marie Cotteret Claude Emeri, a.g.k., s J. Marie CoUeret - Claude Emeri, a.g.k., s Selim Kaska, İstanbul'da Kent Yönetimi: Belediye Meclisinde Karar Alma Süreci. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. istanbul s x Deniz Sayın. "Hemşehriler ve Belediye Meclisi Toplantıları", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Eylül s. 24; Ayfer Eğilmez. Belediyelerde Karar Alma Süreci (Ankara Belediyesi Örneği). TODAİE. Uzmanlık Tezi. Ankara s. 152 vd.; Türk Belediyecilik Derneği - Konrad Adenatıer Vakti. a.g.k., s. LO.

3 124 Çağdaş Yerel Yönetimler, 8 (4) Ekim /999 lemek için kullanılan yöntemlerdir. 9 Başka bir deyişle dar anlamıyla seçim sistemi, seçime katılan partilerin ve bağımsız adayların aldıkları oy oranlarına göre parlamento veya yerel meclislerde kazandıkları sandalye sayılarının belirlenmesidir. İkinci olarak, seçim sistemi kısaca yukarıdaki gibi tanımlanmakla beraber, geniş anlamıyla da ele alınan bir kavram olduğunu belirtmekte yarar vardır. Geniş anlamda seçim sistemi ise, seçme ve seçilme hakkı, seçim organizasyonu ve dar anlamı da dahilolmak üzere seçim süreci kapsamına giren tüm unsurları İ çermektedir. 1u Ancak bu çalışmada seçim sistemi, daha çok temsilcilerin belirlenmesinde kullanılan teknik bir yöntem olarak dar anlamıyla ele alınmaktadır. Bu yönüyle seçim sistemleri, genelolarak çoğunluk sistemi, nispi temsil sistemi (veya orantılı temsil sistemi) ve karma sistemler olmak üzere üç ana gurupta toplanabilir.ii Seçim sistemi türleri, seçim bölgelerinin belirlenmesi, adaylık şekli, oylama şekl i ve oyların hesaplanması gibi teknik öğelerin farklı şekiııerde kombine e dilmesinden doğmaktadır. ıı Çoğunluk sisteminin temel mantığı, belli seçim bölgelerinde oyların, basit, mutlak ya da beııi bir oranda çoğunluğunu alan partili veya bağımsız adayların seçimi kazanmasıdır. Dolayısıyla çoğunluk sistemleri, genellikle bir parti ya da partiler ittifakının mecliste çoğunluğu elde etmesine olanak tanımaktadır. Bu açıdan çoğunluk sistemi, oylann çoğunu alan partilerin mecliste de çoğunluğa sahip olması düşüncesi ve amacının gerçekleştirilmesinin bir aracı olarak görülmektedir. Çoğunluk sisteminin dar bölgeli, listeli ve iki turlu gibi değişik türleri ve uygulamaları vardır. Çoğunluk sistemlerinin temsilde eşitsizliklere neden olması, nispi temsil sistemini gündeme getirmiştir. Örneğin, blok listelerin kullanıldığı çoğunluk sisteminin uygulandığı ı 954 seçimlerinde, Demokrat Parti yüzde 58 oyla sandalyelerin yüzde 93'üne sahip olmuştur. 1J Nispi temsil sisteminin mantığı ise, nüfus içinde var olan sosyal güçlerin ve siyasal grupların mümkün olduğu kadar aynı oranda meclislerde temsil edilmesini sağlamaktır. Bu sistemin üç temel özelliği vardır: Birincisi, seçim bölgele 9 Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, Sixth Edition, 1990, s. 517 vd.: Hikmet Çetin, "Açılış Konuşması", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri, Friedrich Ebert Vakti, İstanbul,1996, s. 5; Seyfettin Gürsel, Türkiye'de Siyaset ve iki Turlu Seçim Sistemi. s. 67. ltı Dieter Nohlen, a.g.k., s. 19; H. Sami Türk. a.g.k.. s. 9. LI Yavuz Atar, "Karma Türk Seçim Sistemi ve Bazı Öneriler". Prof. Dr. Halil Cin'e Selçuk Üniversitesi 10. Hizmet Yılı Armağanı ( ), Konya, 1995, s. 129; J. Marie Cotteret - Claude Emeri. a.g.k., s. 48 vd.; Dieter Nohlen, a.g.k., s. 35; Bilgi, a.g.k., s. 3 vd.: Ramazan Şahin, a.g.k., s ıı Dieter Nohlen, a.g.k., s. 25; Arend Lijphart, Çağdaş Demokrasiler, (Çev. Ergun Özbudun - Ersin Onulduran), Türk Demokrasi Vakfı ve Siyasi l!imler Derneği Ortak Yayını, 1986, s IJ J. Maric Cotteret Claude Emeri, a.g.k., s. 55. İngiltere'de de uygulanmakta olan çoğunluk sistemi, bugün bir çok yönden önemli eleştiriler almaktadır (Ramazan Şahin, --ingiltere'de Parlamento Seçimleri ve Seçim Sistemi", Türk idare Dergisi. s. 405, Aralık s. 141.

4 Belediye Yönetimi Için Yeni bir Seçim Sistemi Önerisi 125 rinin birden fazla temsilci çıkaracak şekilde düzenlenmesi. Seçim bölgelerinin 8-9'dan az temsilci çıkacak şekilde oluşturulması durumunda bu sistemin, kendinden beklenen amacı gerçekleştirerneyeceği düşünülür. ikincisi, partilerin a daylarını listeler halinde sunması. Üçüncüsü, seçimlerin tek turlu olarak yapılmasıdır. Nispi temsil sisteminin hiçbir türünde İki turlu seçim sistemi gerekmemektedir. 14 Her toplum ve ülke için tek tip ideal bir seçim sisteminin olmaması ve seçim sistemlerinden, siyasi istikrar ve temsilde adalet gibi farklı ve birbiriyle çelişebilen işlevleri yerine getirmesinin beklenmesi, karma seçim sistemlerini gündeme getirmiştir. ls Karma seçim sistemleri, çoğunluk ve nispi temsil sisteminin değişik türevieridir. Bunların bazıları çoğunluk sistemine, bazıları da nispi temsil sistemine yakındır. Bugün her ülke demokrasi geleneğine, toplumsal ve siyasal yapısına ve ihtiyaçlarına göre, değişik unsurları bir araya getirerek kendisi İ çin en uygun seçim sistemini oluşturmaya çalışmaktadır. Hatta seçim sistemi dinamik bir olgu olduğundan, aynı ülkede zaman içinde değişen koşullar ve ortaya çıkan farklı ihtiyaçlar yeni seçim sistemi modeli arayışlarına yol açmaktadır. Artık somut seçim sistemleri düzeyinde karma seçim sistemleri geniş uygulama olanağı bulmaktadır. Seçim sistemlerinin sınıflandırılmasında çoğunluk sistemi veya nispi temsil sistemi diye bir ayırım yapılması yerine, sadece hangisine daha yakın olduğuna göre yorumlanması düşüncesi ağırlık kazanmıştır. 1ö Belediye Meclis Üyeliği Seçiminde Uygulanacak Seçim Sistemi Sadece nispi temsil sisteminde üç yüze yakın oy hesaplama yöntemi ve türü olduğu dikkate alındığında, bu kadar geniş bir çeşitlilik içerisinde, yerel meclisler için en uygun olan seçim sisteminin oluşturulmasında, ne denli özen gösterilmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Bu çerçevede, yerel demokrasinin gelişmesi ve yerel yönetimlerin daha iyi işleyebilmesi için, yerel meclislere ilişkin olarak bu çalışmada önerilen seçim sistemi öncelikle şu saptama ve düşüncelere dayanmaktad ır. Önerilen Seçim Sisteminin Temel Mantığı ]. Yerel ve ulusal düzeyde temsili demokrasinin uygulanmasında en ideal ve tek tip bir seçim sistemi yoktur. Demokrasinin en iyi yönetim şekli değil, en az kötü olan yönetim şekli olarak tanımlanınasında olduğu gibi, seçim sistemleri de öyle. Yani en iyi seçim sistemi değil, belki en az kötü olan seçim sistemi 0 luşturulabilir. 17 Her ülke sosyo-kültürel yapısına, siyasal geleneklerine ve önle 14 Luis Lopez Gm:rra, "İspanya'da Demokrasi ve Seçim Sislemi", Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri, Friedrich Ebeıt Vakfı. İstanbuL, ı 996, s. H),'~: Bilgi. a.g.k., s. X. 15 H, Sami Türk. a.~.k.. s. i O; Bilgi, a.g.k., s. 20; 1. Maric Collerel - Claude Emeri, a.g.k., Dieter Nohlen, a.~.k.. s TOrk Belediyecilik Derneği - Konrad Adcnauer Vakfı, a.g.k.. s. i i X

5 126 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim 1999 rnek istedikleri sorunların çeşitliliğine göre kendine en uygun seçim sistemını kurmaya çalışmaktadır. Bir ülkede çok güzel sonuçlar veren bir seçim sistemi, bir başka ülkede hiç de iyi sonuçlar vermeyebilir. Ancak bu durum, ülkemizde yerel meclisler için oluşturacağımız seçim sisteminin diğer Hlkelerin seçim sistemlerinden mutlaka bir farklılık taşımasını da gerektirmez. Diğer ülkelerin benzer sorunları çözmek ve benzer sonuçlara ulaşmak için yaptıkları uygulama ve deneyimlerinden pekala yararlanılabilir. ıx 2- İlk basamaktaki saptama doğrultusunda şehirlerimizin sosyo-kültürel ve siyasal yapısına ve yerel meclislerin seçiminde halen uygulanmakta olan seçim sistemine baktığımızda, bir takım sorunların yaşandığı görülmektedir. Örneğin, belediye meclisi seçimlerinde her kasaba ve şehir (büyük şehirlerde her ilçe) bir seçim çevresi olarak kabul edildiğinden ve partiler adaylarını listeler halinde sunduğundan, hemşehrilerle meclis üyeleri arasında ne seçim ve ne de çalışma sürecinde yeterli bir bağ ve ilişki kurulamamaktadır. Dolayısıyla meclis üyelerinin seçim ve çalışmalarında en etkin faktör yerel parti teşkilatları ve bazı çıkar grupları olınaktadır. ii) Mevcut sistemde yerel meclis üyeleri büyük oranda halk tarafından seçilmemekte, aksine parti örgütlerince seçilen adaylar bir liste halinde halkın sunulmaktadır.!1i Doğalolarak bu tür ilişkiler içinde oluşan meclislerin kararla onayına rında, yerel halkın ihtiyaç ve önceliklerinden çok, parti teşkihitlarının çıkarları yönlendirici olmaktadır. Bu şekilde oluşan belediye meclislerinin üzerinde, artık partilerin il ve ilçe teşkilatlarının etkisi kurumsallaşmıştır.!1 Paıii teşkilatlarında söz sahibi olanların ise, genellikle siyaset yapına güdiileri, halkın beklentileriyle çelişebilmektedir. Partililerin bir kısmının aktif siyaset yapmasının temel amacı, belediyenin rant dağıtımından payalmaktır. Yapılan bir anket çalışmasında, "siyaset idealleri gerçekleştirme amacı olmaktan çok, kişisel statü ve rant edinmek için yapılmaktadır. Katılır mısınız?" sorusuna, anketi yanıtlayanların yüzde 69 katılırız yanıtını vermiştir.!! Diğer taraftan şuanda meclis üyesi adayları belde halkınm' tamamen bilgisi dışında, yerel parti teşkilatlarınca listeler halinde belirlendiğinden, belki kentin bir bölümünden birden fazla meclis üyesi seçilebilirken bazı mahalle ve semtlerden hiç temsilci seçilerneyebilmektedir. Bu durum ıx Seyfettin Gürsel, "Dar Bölge Seçim Sistemi". Türkiye GÜnUiğü. Sayı 23. Yaz s. 47: Dieter Nohlcn. a.g.k., s. :'7: H. Sami Türk. a.g.k.. s. II. I') Mustafa Dönmez. Siyasi Partilerde Aday Belirleme Süreci. TODAil.::. YaYll1lanınaınış Uzmanlık Tezi. Erzurum s. 4-:'4; Selahattin Yıldırım. Yerel Yönetim ve Demokrasi, TC. Başbakanlık Toplu Konut İ Jaresi Başkanlığı ve LU LA-EMME Ortak Yayını. Kent Basımevi. istanbul.l990, s. 2:': Süheyl Satuın. 'Tür kıye'de Devlet-Toplum İlişkilerine Demokratik Devlet Anlayışı Açısından Bir Bakış". Yeni Türkiye Sayı 4, i 99:'i. s. 20: Şevki Göğüsger. "Yönetirnde Yeniden Yapılanma". Yeni Türkiye. Sayı :'. s. 23 ı: Türk Belediyecilik Derneği - Konrad Adenauer Vakfı. a.g.k., s. lo. 211 A.k., s. 2:'-10 i. 21 Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, 2. Baskı, Cem Yayınevi, istanbul s. 56: ilhan Tekeli. Belediyecilik Yazıları, ( t). lljla-emmf Yay!llı. Kent Basımevi. İstanbuL1992. s Mustafa Dönmez. a.g.k.. s 94: İlhan Tekeli, a.g.k.. s. 64.

6 Belediye Yönetimi için reni bir Seçim Sistemi Önerisi 127 belediye meclislerinde bazı mahalle ve semtlerin aşırı temsil edilmesine, bazılarının ise hiç temsil edilmemesine neden olmaktadır. Ayrıca nispı temsil sisteminin, yüzde lo barajlı, D'Hondt türünü n uygulanmakta olması, çok sesli ve çok partili toplumsal ve siyasal yapımıza uygun düşmemektedir. 23 Örneğin, 27 Mart 1994 yerel seçim sonuçlarına göre, Trabzon Belediye Meclisinde, birisi tek üye ile olmak üzere, sadece üç siyasi parti temsil edilebilmektedir. yüzde 10 oyalan CHP. yüzde 4.97 oyalan DSP ve yüzde 9.12 oyalan MHP ve diğer partiler Trabzon Belediye Meclisine temsilci sokamamışlardır. 24 Esasen nispı temsil sistemi. farkı, görüşlerin eşit bir şekilde meclis Ierde temsil edilmesin.i sağlayacak bir yöntem olarak görülürken, ülkemizdeki uygulaması büyük partilerin gerçek güçlerinin üstünde temsil edilmesi ve azınlıkta kalan görüşlerin hiç temsil edilmemesi sonucunu doğurmaktadır. Hatta bu uygulamanın, büyük partilerin aşırı temsiline yol açtığı için, nispı olarak değerlendirilemeyeceği dahi söylenmektedir.~; Yine belediye meclisleri ile ilgili son yıllarda yapılan bir araştırmanın sonuçları, mevcut sistemin, belediye meclislerinde halkın yeterince temsil edilmesine olanak tanımadığını ortaya koymaktadır. Bu araştırmada kendilerine soru yöneltilen yerel siyasetçilerin yüzde 60.7'si, mevcut seçim sistemiyle yerel karar organlarında, halkın yeterince temsi i edilmediğini bel irtmişlerdir. Bu oran ortalama bir orandır, belediye büyüklüğü arttıkça bu oran da artmaktadır.ı<' Aynı şekilde İzmir ile ilgili olarak yapılan bir çalışmada, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde inşaat, imalat ticaret büro vb. serbest meslek sahiplerinin yüzde 64 oranında yer aldıkları saptanmıştır. Bunlara esnaflar da eklendiğinde bu oran yüzde 75' e çıkmaktad 1r. 17 Sonuç olarak şuandaki oluşumu nedeniyle belediye meclis üyelerinin kimleri ve hangi menfaatleri temsil ettikleri açık değildir. Genelolarak temsil edilen menfaatler ya kişisel menfaatler ya parti veya partililerin menfaatleri ya da meslek ve çıkar gruplarının menfaatleri olmaktadır. Dolayısıyla belediye meclislerinin şu andaki oluşumu belli kişi ve grupların lehine. fakat geniş halk kit- B TUrk Belediyecilik Derneği Konrad Adenaııa Vakfı, a.g.k., s, Bu bilgiler Trabzon Valiliği Mahallı idareler Mlidürlüğünden alınmıştır. Ayrıca diğer benzer örnekler içın bkz. i 977- i 980 döneminde toplam 133 üyeden oluşan istanbul Belediye Meclisinde. 90 üye ilc CHP, 42 üye ıle AP ve ı üye ilc MSP olmak üzere sadece üç parti temsil edilebilmektedir Aynı şekilde döllc minde de aynı mecliste, 81 üye ilc ANAP, 26 üye ilc SODEP vc i üye ilc HP olmak üzere yine sadece üç parti tcmsil edilebilmektedir (Selim Kaska, a.g.k.. s ): Türk Belediyedlik Derneğı - Konrad Adenaner Vakfı, a.g.k., s Bilgi, a.g.k., s > Ruşen Keleş - Can Hamaıııe!. Belrdiye Başkanları ve Meclis fi~eleri Araştırması, Ankara, 1994, s. 2L) 30. Aynı YC1nde bkz Türk Belediyeeilik Derneği - Konrad Adenauer Vakti. a.g.k., s ; Selim Kaska, a.g.k., s. i 04 vd. 27 Özlem Bahçeler, Türkiye'de Yerel Yönetimlerde Temsil geleneği. İzmir Büyiikşehir Belediyesi için Bir Vaklaşım, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversıtesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, izmir 1992, s. 102.

7 128 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim 1999 lelerinin aleyhine rant oluşturulmasını kolaylaştıncı bir sonuç doğurmaktadır. Bu nedenlerle belediye yönetiminin sağlıklı işleyebilmesi ve yerel demokrasinin gelişmesi için, meclis üyelerinin halka karşı sorumluluk bilincini geliştirecek bir sistemle seçilmeleri zorunludur. 1K 3- Bu sorunlar karşısında oluşturulacak seçim sistemi, çok sesli ve çok renkli sosyal ve siyasal yapının, eşitlik ilkesini çok fazla zedelemeden mecliste temsil edilmesini sağlayacak bir kombinasyona sahip olması gerekmektedir. ı () Ulusal düzeyde parlamenter sistem uygulandığından, yönetirnde istikrarın sağlanması düşüncesiyle, temsilde adalet ilkesinden büyük ölçhde ödün verilmektedir. Elbette temsili demokrasilerde, seçimlerin en temel işlevlerinden biri. şüphesiz toplumdaki çeşitli görüşleri siyasal kararlar alacak ve faaliyette bulunabilecek şekilde bir araya getirmektir. Başka bir deyişle, siyasi sistemde istikrarlı bir çoğunluğun oluşumunu sağlayarak, gerekli kararları alabilecek siyasi iradeyi teşekkül ettirmektir:'" Ancak yerel düzeyde yürtitme organı, ayrıca halk tarafından doğrudan seçildiği için, yönetirnde istikrarın sağlanması, ulusal düzeyde olduğu kadar, meclisin oluşumuna bağlı değildir. Dolayısıyla yerel düzeyde temsilde a daletten ödün verilmesini gerektirecek çok önemli bir neden olmadığından, o luşturulacak seçim sistemi, çok yüksek olmayacak belli bir oranııı UstUndeki farklı göruşlerin temsiline olanak tanımaııdır. Örneğin, yüzde 2 veya yüzde 3 'ün üzerinde oyalan bir siyasal parti ya da bağımsız aday mecliste temsil edilebilme olanağına sahip olmalıdır. Ayrıca, oluşturulacak seçim sistemi, yerel halk ile temsilciler arasındaki yabancılaşmayı kaldırarak, hem seçim hem de çalışma sürecinde, halk ile aday ve seçilen temsilciler arasında tutarlı bir ilişkinin kurulmasına yardımcı olmalıdır. 4- Yukarıda saptanan sorunlar ve belirlenen amaçlar doğrultusunda, oluşturulacak seçim sisteminin aynı anda birden çok işlevi yerine getirmesi gerektiğinden, sistemin biraz karmaşık olması kaçınılmaz olacaktır. Önerilen Seçim Sisteminin Türü ve Niteliği Bu temel düşünceler doğrultusunda ve şimdiye kadar geliştirilen seçim sistemleri göz önüne alındığında, yerel meclisler için en uygun seçim sisteminin oluşturulmasında belli başlı iki seçenek olduğu söylenebilir: Birinci seçenek, yerel düzeyde farklı görüş ve düşüncelerin aynı oranda temsilini sağlamak amacıyla, nispi temsil sisteminin esas alınarak, bunun tercihli oyll ve adayların daha demokratik yöntemlerle belirlenmesini ve parti örgütleriııı TUrk Belediyeeilik Derneği - Konrad Adenauer Vakfı. a.g.k.. s. 2X-M. 2'1 Seyfettin Görsel, Seçim Sistemi Tartışması ve iki Turlu Sistem, TCısiAO Yayını. istanbul s J. Marie CoUeret - Claude EmerL a.g.k.. s. 26; Dieler Nohlen, a.g.k.. s. 39..\1 Tereihli oy. nispi temsil sisteminde. parti aday listelerindeki sıralamayı değiştirmek şeklinde olabileceği gi bi, çoğunluk sisteminin bir torli olarak seçmen bir oy kullandıktan sonra. ikinci, i.içfıncü vs. tercihlerini bclir

8 Belediye Yönetimı için Yeni bir Seçim Sistemi Önerisı ı 29 nin daha demokratik işlemesini sağlayacak değişik unsurlarla takviye edilmesidir. 31 Fakat bu durumda yerel düzeyde temsilde adalet bir ölçüde sağlansa da, nispi temsil sisteminin niteliği gereği geniş seçim bölgesi uygulamasını gerektirmesi dolayısıyla, seçmenlerle temsilciler arasıııda amaçlanan yakın ilişki yeterli ölçüde kurulamayacaktır. Sonuçta yukarıda "2" numaralı paragraf ve devamında açıklandığı üzere, günümüzde yerel demokrasinin en temel sorunlarından birini oluşturan, meclis üyeleri ile yerel halk arasındaki ilişki ve iletişim eksikliği devam edecektir. Ayrıca bu sistemin kabulü, geniş kapsamlı bir düzenleme gerektirdiğinden, ülkemizin günümüz siyasal ve toplumsal koşullarında kısa dönemde bunun gerçekleşme olasılığı çok zayıftır. ÇUnkü parti içi demokrasinin gelişimini sağlayacak ve aday belirleme yöntemlerine daha demokratik nitelik kazandıracak yasal düzenlemeler bir şekilde yapılsa dahi, bu gibi değerlerin toplumda yerleşmesi zamanla ve deneyimlerle olacaktır. Salt yasal düzenlemelerle bir anda olacak bir İş değildir. İkinci seçenek ise, dar bölgeli çoğunluk sisteminin esas alınarak, bu sistemin nispl unsurlarla amaçlara uygun bir kombinasyonunun sağlanmasıdır. ÜIkemizde yerel demokrasi düzeyinde karşılaşılan sorunlar ve ulaşılmak istenen amaçlar açısından ikinci ihtimalin daha uygun sonuçlar verebilecek niteliklere sahip olduğu söylenebilir: n Örneğin, belediye meclisi seçimlerinde, büyük şehirlerde her ilçenin, büyük şehirler dışında her şehir ve kasabanın, bir seçim çevresi olarak kabul edilmesi, adayların partilerce listeler halinde sunulması ve seçmenlerin listelerde bir değişiklik yapma yetkilerinin olmaması dolayısıyla halkla temsilciler arasında herhangi bir ilişki kurulamamaktadır. Böylece adayların kişilikleri ve nitelikleri en aza indirgenmekte, buna karşılık parti teşkilatlarının üst yönetimleri belirleyici olmaktadır. Adayların kişiliklerinin ve niteliklerinin gerekli ölçüde ön plana çıkmasına ve temsilcilerin seçmenlerce yönlendirilebilmesine en geniş olanak sağlayacak seçim sistemi, dar bölgeli çoğunluk sistemidir. Ancak dar bölgeli çoğunluk sisteminin. tek turlu ve tek başına uygulanması, tamamen büyük partilerin yararına ve azınlıkta kalan görüşlerin tamamen dışlanmasına neden olabileceğinden. ülkemizin çok sesli sosyal ve siyasal yapısına hiçte uygun olmayacak sonuçlar doğurabilir:\.i Dolayısıyla yukarıda belirtilen amaçlar açısından en uygun seçim sistemi. meclisin yüzde 70-80'ninin iki turlu ve dar bölgeli çoğunluk sistemiyle, kalan yüzde 30-20'sinin de nispi temsil sistemiyle belirlenmesidir. 35 GÜRSEL, bu sistemi, parlamento seçimleri için yaptı- Iemesi şeklinde de olabilir, Şükriyc Hiçdönmcz. Demokrasilerde Temsil, Seçimler ve Tercihli Oy Sistemi. TODAİE, Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. Ankara s. i; J. Marie CoUereı - Claude EmcrL a.g.k.. s. 51): Türk Belediyecilik Derneği - Konrau Adenaucr Vakfı. a.g.k.. s. 22. \2 Dieter Nohlen. a.g.k.. s '.' Seyfettin Gürsel, Dar Bölge Seçim Sistemi, s J. Maric Cotteret - Claııde Emeri. a.g.k.. s Seyfettin Gürsel. Türkiye'de Siyaset ve İki Turlu Seçim Sistemi, s. 70.

9 130 Çağdaş Yerel Yönetimler. 8 (4) Ekim 1999 ğı seçim sistemiyle ilgili çalışmasında, "Nispi Takviyeli İki Turlu Dar Bölgeli Seçim Sistemi" olarak isimlendirmektedir..\(' Ayrıca bu sistem, belediye meclisi üyelerinin, mahaııe esasına göre seçilmesi yönündeki önerilerin 37 hayata geçirilmesi açısından da en uygun alternatifi o luşturacaktır. Bu doğrultuda Trabzon örneğini dikkate aldığımızda, Trabzon 'un son nüfus sayımı sonuçlarına göre nüfusu ve 36 mahallesi vardır. İşyeri olarak kullanılanlar hariç, mahallelerdeki ortalama konut sayısı 1570 civarındadır. En az konut olan mahalle 392 konut1a Kurtuluş mahallesi, en fazla konut olan mahalle ise 4200 konut1a Fatih mahallesidir: 1X İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan mahalleierin boyutunu düzenleyen tasarıda mahaııelerin en az 400, en fazla 2000 l-raneden oluşması öngörülmektedir. Yalçındağ, konuya ilişkin bir çalışmasında, esas itibariyle tasarıdaki bu öngörüye katılmakla beraber, ancak çok katlı konutların bulunduğu mahallelerde tavan rakamın bir kat yükselti Imesini (yani 4000 olmasını) önermektedir.)\) Görüldüğü gibi, Trabzon şehir merkezinde hem mahalleierin büyüklüğü hem de mahalle.sayısı ile belediye meclisi üye sayısı arasında~ önerdiğimiz seçim sistemi açısından, bazı önemli sayılamayacak sapmalar dışında, genelolarak bir uyum olduğu söylenebilir. Çünkü şuanda belediye meclisleri sayısal bakımdan da yerel halkı yeterince temsi i edemediği için, üye sayılarının arttırılması gerekir. Bu doğrultuda yapılacak düzenlemelerle diğer kent ve kasabalarda da belediye meclis üye sayısı ile mahalle sayısı arasında kolayca bir uyum sağlanabilir. Önerilen Seçim Sisteminin Unsurları Önerilen bu sistemi. kombinasyon içinde yer alan öğeleri açısından kısaca şöyle analiz edebiliriz:.16 Seyfettİn Gürsel, Seçim Sistemi Tartışması, Belediye meclisi üyefiği seçimlerinde. seçim çevresinin mahalle kabul edilmesi yönünde yoğun bir görüş birliği vardır. Başta KAYA Projesi Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu olmak üzere (s. 136), aynı yönde diğer görüşler için bkz. Mustafa Tamer, "Mahalle Ml1htarlığl ve Belediye Meclisi Üyeliği", iller ve Belediyeler Dergisi, Sayı 581, Mart 1994, s 136: Türk Belediyedlik Derneği - Konrad Adenauer Vakfı. a.g.k., s. 59,83,84.113: Mete Yıldız. "Yerel Yönetimler vc Demokrasi", Ça~daş Yerel Yönetimler De rı:ı; i si, Cilt 5, Sayı 4, Temmuz 1996, s. 14: Metin Eriş, "Aykırı Bir Görüş". Yeni Türkiye. Sayı 4, 1995, s. 85; Bilal Eryılmaz, "Yerel Yönetimler ve Seçimler", Hak-İş, Nisan 1994, s. 14: İsmet Sezgin. ''Türkiye'de Kcntlerin Yönetim Sonınıarı ve Belediye Reformu", Yeni Türkiye, Sayı s. 407: Selçuk Yalçındağ, "Yerel Yö netimler ve Seçimler", Hak-İş, Nisan 1994, s. 26: Firuz Demir Yaşamış, "Uçüncü Bin Yılın Yönetim Tekno lojisine ilişkin Gereksinimleri ve Türk Belediyeleri", Yeni Türkiye. Sayı , 441: Fatih Uğurlu, Bele diyelerin Yeniden Yapılanmaları İle İlgili Çözüm Önerileri. DPT Yayını. Ankara 1995, s. 109: Yerel YÖ netimlerde Yeniden Yapılanma Reformu, Doğru Yol Partisi Yayını, Ankara 1994, s. 18. JII Bu bilgiler Trabzon Belediyesi Emlak Müdürlüğünden alınan ve 1996 yılı itibariyle ulaşılan rakamlara dayanmaktadır. Türkiye"de genelolarak mahallelerin boyutuyla geniş bilgi için şu çalışmaya bakılabilir. Ertuğrul Taylan, "Mahalle Muhtarlığı İle İlgili Sayısal Veriler Notlar", Türk idare Dergisi, Sayı 397, Aralık Selçuk Yalçındağ. "Yerel Demokrasinin Örgütlenmesi ve Yerinden Yönetimin Geliştirilmesi Açısmdan Muhtarhk kurumu", Çağdaş Yerel Yönetimler DergisL Cilt 7, Sayı 3, Temmuz s. 53.

10 Belediye Yönetimi için Yeni bir Seçim Sistemi Onerisi ı 31 Dar Bölgeli Seçim bölgeleri şehir veya kasabanın büyüklüğüne göre, o şehirden seçilecek meclis üyesi sayısının yüzde 70 veya yüzde 80'nine karşılık gelecek sayı kadar tek adayın seçileceği bölgelerden oluşacaktır. Seçim bölgeleri nüfus ölçütline göre eşit şekilde oluşturulacak ve her nüfus sayımından sonra tekrar düzenlenecektir. Bu sistemde her parti, her bölgeden tek adayla seçime katılacağından seçim sürecinde parti teşkilatları belirgin roloynamaya devam etse de ve yine seçmenler oylarını genellikle bir partinin adayına verse de, onlarca adayın yer alacağı bir listeye değil, beııi bir adaya vereceklerinden adayın kişiliği, siyasal birikimi ve dürüstlüğü büyük önem kazanacaktır. Çünkü aday tek olunca, rekabet, partileri en iyi adayı bulmaya zorlayacaktır. Dolayısıyla dar bölgeli ve tek adayıı oylarna, aday tespitini de etkileyecektir. 40 Böylece dar seçim bölgesi uygulaması, daha işin başında seçmenlerle aday ve temsilciler arasında tanınma, güven ve sorumluluk açısından yakın bir ilişkinin kurulmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda bu durumda. toplumda hem dayanışma ve hemşehrilik bilinci gelişecek, hem de temsilciler üzerindeki parti teşkilatlarının aşırı egemenliği törpüleneceğinden temsilcilerin halkla yakınlaşması sağlanmış olacaktır. Halka, daha etkin bir şekilde kendini ifade etme ve daha geniş bir şekilde tercihini yansıtma olanağı tanıyan her yöntem, demokratik gelişmenin yaygınlaşmasına önemli bir katkı sağlamış olacaktır.41 İki Turlu Yukarıdaki gibi oluşan seçim bölgelerinde, ilk tur da oyların yarısından fazlasını alan adaylar seçimi ve dolayısıyla belediye meclis üyeliğini kazanmış olacaklardır. İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğu alamadığı bölgelerde ise bir hafta sonra, o bölgede oyların en az yüzde ls'ini alan adayların katılımıyla İ kinci tur oylama yapılacak ve bu turda en fazla oyalan aday seçilmiş 0lacaktır. 41 İkinci tur seçimlere katılma barajını tek partinin aşması ya da hiçbir partinin a şamaması durumunda, en fazla oyalan ilk üç parti ikinci tur seçimlere katı labilmelidir. 43 Sistemin iki turlu olması dolayısıyla, seçmenler oylarını zayii olacağı endişesine kapılmadan, kendilerine en yakın gördükleri parti ve adaya vereceklerdir. Böylece partilerin şehir genelinde gerçek oy oranları belli olacak ve meclisin kalan yüzde 30 veya 20'sİ bu oranlara göre paı1iler arasında l1ispi yöntemle dağıtılacaktır. İki turlu olmanın diğer önemli bir avantajı, genelolarak çoğunluk 411 Seyrettin Gürsel. Tiirkiyc'de Siyaset ve İki Tıırlu Seçim Sitemi, s Nohlen. a.g.k., s. I, J. Marie Cotten:t. Claııde Emeri. a.g.k.. s 54. Türk Bc1ediyeeiJik Derneği Konrad Adenmıer Vakfı, a.g.k.. s. 83; Seyfettin Gürsel. Dar Bölge Seçim Sistemi, s Guy Careassonne. "Fransa'da iki Turlu Sistemin Eleştirel Bir Değerlendirmesi Başkanlık. Parlamento ve Belediye Seçimleri". Türkiye ve Avrupa'da Seçim Sistemleri. Friedrielı Ebert Vakfı. istanbul s. 6: Seyfettin Gürsel, Seçim Sistemi Tartışması. s. 34.

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER

YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER YEREL YÖNETİMLERİN VARLIK NEDENİ OLARAK HALKLA İLİŞKİLER Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 5, 2013 ISSN : 1309-4289 M. Akif ÖZER Doç. Dr., Gazi Üniversitesi,

Detaylı

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları

10. YIL. Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 10. YIL Bilgi Edinme Hakkı Çalıştayı Sonuç Raporları 27 Mayıs 2013 ÖNSÖZ Demokrasinin ve Anayasamızın en temel prensiplerinden biri olan bilgi edinme hakkı, kamu yönetiminde açıklığın ve şeffaflığın sağlanması

Detaylı

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları

Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Türkiye nin Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Seçimler ve Seçmen Davranışları Atacan Şahin / Siyasal İletişim Enstitüsü 1-) 1946 Seçimleri Türkiye de çok partili hayata geçişin ilk denemesi olan 1946

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru

Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru 3 TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru TESEV TESEV Anayasa Komisyonu Raporu Türkiye nin Yeni Anayasasına Doğru Komisyon üyeleri (alfabetik sırayla) TESEV Anayasa Komisyonu,

Detaylı

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ

TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ TÜRKİYE'DE MAHALLE YÖNETİMİ Dr. Hamit PALABIYIK Araş. Gör. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Şermin ATAK Öğr.Gör. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Vedat LAÇİNER * Yrd.Doç.Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi SOSYAL DİYALOG PERSPEKTİFİNDE ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ THE NATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY COUNCIL FROM A SOCIAL DIALOG PERSPECTIVE Vedat LAÇİNER * 1 Özet: Kişilerin kendilerini ilgilendiren

Detaylı

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI

İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI Yayına Hazırlayan: FİKRET TOKSÖZ İYİ YÖNETİŞİM EL KİTABI ISBN 978-605-5832-00-1 TESEV YAYINLARI Yayına Hazırlayan: Fikret Toksöz, TESEV Kitap Tasarımı: Rauf Kösemen, Myra Kapak

Detaylı

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI

[3] Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI TESEV DEMOKRATİKLEŞME PROGRAMI Yeni Anayasa Sürecini İzleme Raporu: Nasıl Bir Anayasaya Doğru Gidiyoruz? Mart 2013 [3] Yazarlar: Etyen Mahçupyan, Mehmet Uçum, Özge Genç www.anayasaizleme.org Sunuş Özge

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz

Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi ne hoş geldiniz Düzenleyen: Aşağı Saksonya Eyalet Meclisi Başkanı, Halkla İlişkiler Departmanı Çeviren: Sprachendienst Monika Unbehaun Basım: Landtagsdruckerei, Hannover Copyright:

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ

TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ TÜRKİYE DE YEREL YÖNETİMLERİN GELİŞİM SÜRECİ Yakup AYDIN Sayıştay Başdenetçisi 1-Giriş Bazı görev ve yetkilerin belirli coğrafi bölgelerde kullanımını ifade eden yerel yönetim, ülkenin tüm coğrafi alanında

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması

Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Milletvekilliği Seçilme Yeterliliği ve Bu Sıfatın Kazanılması Gökalp İzmir * 1. Milletvekili Seçilme Yeterliliği Parlamento üyesi olmaya istekli ve seçilebilmek için Anayasa ve kanunların öngördüğü koşullara

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI

ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (MİLLETLERARASI HUKUK) ANABİLİM DALI ULUSLARARASI HUKUKTA KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME (SELF-DETERMINATION) HAKKI Yüksek Lisans Tezi Ali Hüseyin

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI

TÜRKİYE'DE KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI T.C MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'DE "KAMU KESİMİ VE ÖZEL KESİM" AYIRIMININ NORMATİF VE REEL PLANDA ÖNEMİ VE SINIRLARI ERTAN TOSUN DEVLET BÜTÇE UZMANLIĞI ARAŞTIRMA RAPORU

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU?

TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? TÜRBAN SORUNU NUN HUKUKSAL BOYUTU ANAYASAL DEĞİŞİKLİK ÇÖZÜM OLUR MU? S. Alp Lİmoncuoğlu* Türkiye nin son 25 yılına damgasını vuran tartışmalardan biri türban sorunu dur. Çözümün yasama organına odaklanmış

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU

SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU SOKAKTA YAŞAYAN VE/VEYA ÇALIŞTIRILAN ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMET MODELİNİN VE İL EYLEM PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU ANKARA Aile, Kadın, Çocuk ve Özürlü Sosyal Hizmet Danışma Hattı SOKAKTA YAŞAYAN

Detaylı

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Yargı Bağımsızlığına İlişkin Kimi Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Yüksel METİN I. Genel Olarak Yargı Bağımsızlığı Hukuk devleti ilkesi, özgürlükçü, çoğulcu, çağdaş demokrasinin olmazsa

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g M a r t 2 0 1 1 ÖZEL DERSHANELER: GÖLGE EĞİTİM SİSTEMİYLE YÜZLEŞMEK MURAT ÖZOĞLU

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU

YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU TODAİE YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YEREL YÖNETİMLER SEMPOZYUMU 1-2 Kasım 2000 TODAİE- ANKARA BOŞLUK DOLDURUCU VE ARACI KURUM: MAHALLE MUHTARLIĞI Giriş Erbay Arıkboğa* Bu çalışmada mahalle

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler

İKİNCİ BÖLÜM Temel Hak ve Hürriyetler ve Anayasal Ödevler ÇALIŞMAYA KATILANLAR BİRİNCİ BÖLÜM Anayasanın Felsefesi ve Temel İlkeleri Masa Yöneticisi: Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Ünv. Hukuk Fak.) Sekreter: Y. Doç. Dr. Hüseyin Yıldız (Turgut

Detaylı

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR

ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR ARSADA ÖZEL MÜLKİYETİN KAMU VE TOPLUM YARARINA DÜZENLENMEMESİNİN YARATTIĞI SORUNLAR Haldun Ö Z E N «Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amaciyle, kanunla sınırlanabilir.

Detaylı