BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 1

2 2

3 Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis Üyeleri; Göreve geliģimizden bu yana neredeyse 3 yılı geride bıraktık ve ilk günkü gibi büyük bir ahenk, dolayısıyla büyük verimlilikle çalıģtık, çalıģmayı sürdürüyoruz. Her zaman söylediğim gibi yüksek değeri haritalara sığmayan, dünyanın her köģesinden herkesin çok iyi tanıdığı bu kent, bu yoğun çalıģmayı hak ediyor. Ortaya çıkan olumlu sonuçlar ise tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor, her yeni güne yeni bir enerjiyle uyanmamızı sağlıyor. Öncelikle bu uyumlu ve inançlı çalıģma için hepinize teģekkürlerimi sunuyorum. Ünü, tarihi, kültürü sınırlarını aģmıģ bu kentin hizmetkarı olan Bodrum Belediyesi de 3 yıldır çalıģmalarını, kendi sınırlarını çok ötelerde zorlayarak, gece gündüz demeden Bodrum a ve Bodrum Halkına hizmet etmek için çalıģıyor. En büyük hedeflerimden birinin Bodrum adının bir kavram olarak da anılmasını sağlamak olacağını söylemiģtim. Bodrum, daha Ģimdiden parmakla gösterilen bir kent halini aldı, çok yakında iyi örnekler için Bodrum gibi kelimesini kullanmaya baģlayacaklardır. Misyonumuzu ve vizyonumuzu belirlerken temel aldığımız dünya kenti Bodrum kavramı, Bodrum u yarınlara hazırlarken yaptığımız alt ve üstyapı çalıģmalarında düģünme sistemimizi Ģekillendiriyor. Hayal kurar, projeler üretiriz, Bodrum adına ise hayallerimiz ve projelerimiz hep büyük olmuģtur. Sürdüregeldiğimiz uyumlu çalıģmalar sonrasında, yapılamayacağı iddia edilen pek çok projeyi hayata geçirdik, bunları birlikte yaptık, bu uyumla, Bodrum adına çok önemli baģarıların altına imza attık. KıĢ aylarında sel haberleriyle gündem olan Bodrum, bugün kuzeyde kar, Bodrum da güneģ haberleri ile öne çıkmaya baģladı. Bu amansız, geceli gündüzlü çalıģmalarımızla Bodrum u 50 yıl sonraya hazırlıyoruz. En anlamlı ve vazgeçilmez görevimizin bu olduğuna inanıyorum. Bu sürecin sağlıklı çalıģmasında en önemli kıstas uyumdur, ahenktir. Bodrum Belediyesi nin karar mekanizması için de sağladığımız bu ahengin, Ģimdiden tüm sorumluluk alanlarımızda hissedildiğini görmek hepimizi mutlu ediyor, güçlü kılıyor. ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla çıktığımız bu yolda sergilediğimiz açıklık ise Bodrum halkına huzur olarak yansıyor. Bodrum un geleceği için baģlattığımız projelerimizi 2011 yılında da aynı ahenkle sürdürdük. Belediyemizin dinamik kadrosu tarafından 2011 yılında icra edilen çalıģmalar bu faaliyet raporunda yüksek bilgi ve görüģlerinize sunulmuģtur. Bu vesileyle tüm çalıģma arkadaģlarıma, Belediyemizin fedakar emekçilerine, sivil toplum örgütlerine ve tabii ki en önemlisi bize inanan, Bodrum un geleceğine inanan, tüm çalıģmalarımızda, karar aģamalarımızda bizlere rehberlik eden Bodrum halkına ve önümüzdeki dönemde de aynı uyumu sağlayarak, doğrunun tek olduğu inancıyla Bodrum un yarınları için büyük projelere kanaat birliği içinde imza atacağımıza olan inancımla siz değerli Bodrum Belediyesi Meclis Üyelerine en derin saygılarımı sunarım. Mehmet KOCADON Bodrum Belediye BaĢkanı 3

4 4

5 BODRUM BELEDĠYESĠ KALĠTE POLĠTĠKASI ÇalıĢanların ve vatandaģların beklentilerini karģılamak, Bodrum un yarınlarını bugünden düģünerek kararlar almak ve uygulamak, ekonomisinin bel kemiği turizm olan Bodrum un turizm geleceğini de aynı Ģekilde bugünden planlamak, sorunlara köklü çözümler üretmek ve bunu yaparken sivil toplumla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek, belediyede kurulan Kalite Yönetim Sistemi nin Bodrum un her köģesinde hissedilmesini sağlamaktır. Ġnsan Odaklılık: VatandaĢların ve belediyede çalıģanlarının beklentilerini karģılamak, Kalıcı Çözümler Üretmek: Sorunların kök nedenlerini belirleyerek kalıcı çözümler üretmek, Katılımcı Yönetim ve Sosyal Belediyecilik: Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaģlarla beraber hareket ederek katılımcı yönetim ve sosyal belediyeciliğin en sağlam örneklerini vermek, Geleceği Planlamak: Bodrum un yarınlarını, Bodrum ekonomisinin bel kemiği turizmin geleceğini bugünden planlayarak kararlar almak ve uygulamak, Sürekli ĠyileĢmek: Belediyede kurulan Kalite Yönetim Sistemi nin Bodrum un her köģesinde hissedilmesini ve sürekli geliģme göstererek kalitenin devamlılığını sağlamaktır. MĠSYON Katılımcı yönetim anlayıģıyla beklentileri önceden tespit ederek, halkın refah düzeyini yükseltecek ve sürekli kılacak projelerle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak hizmet etmektir. VĠZYON Alt yapı sorunlarını çözmüģ, üst yapısında Bodrum Ruhu nu yansıtan, refah düzeyi yüksek, atıl durumdaki kültürel kaynaklarını da harekete geçirerek kendine yetebilen, deniz ve kara turizminde örnek hizmet anlayıģına sahip bir yerel yönetim modeli oluģturmak. DEĞERLER ġeffaf belediyecilik anlayıģıyla halka dürüst olmak, Hizmetin adil dağıtılmasını sağlamak, Profesyonel planlamayla kaynakları etkin ve verimli kullanmak, ÇalıĢanların ve vatandaģların memnuniyetini sağlamak, Arkeolojik, kültürel ve ulusal değerlere sahip çıkmak, Teknolojiye ve yeniliklere açık olmak, Kalıcı çözümler üreterek çalıģmak, Doğaya saygılı, koruyucu projeler üretmek ve özendirmek, Hizmet içi eğitime önem vermek, uzmanlaģmak, Sivil toplumla hareket ederek halkın sesine kulak vermek, katılımcı yönetim anlayıģını kalıcı kılmak. 5

6 BODRUM BELEDĠYESĠ YETKĠ-GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5393 Sayılı Belediye Kanununda belediyenin görev sorumlulukları 3.bölüm 14. maddede ifade edilmiģ, 15.maddesinde ise yetki ve imtiyazlara yer verilmiģtir. ĠNSAN KAYNAKLARI Bodrum Belediyesinde kamu kesiminde uygulanan personel rejimine paralel olarak, memur, daimi iģçi,geçici iģçi ve sözleģmeli personel olmak üzere dört grupta personel istihdam edilmektedir tarihi itibariyle toplam 384 personele iliģkin sayısal cetvel aģağıda sunulmuģtur. ÖĞRENĠM DURUMU ĠSTĠHDAM TÜRÜ MEMUR DAĠMĠ ĠġÇĠ GEÇĠCĠ ĠġÇĠ SÖZLEġMELĠ Okur-Yazar Ġlkokul Ortaokul Lise End.Mes.Lis Kız Mes.Lis Ticaret Lis Sağ.Mes.Lisesi LĠSE Meslek Yüksek Okulu Önlisans Lisans Yüksek Lisans Özel Sağır ve Dilsiz Eğt FĠZĠKĠ KAYNAKLAR *Merkez Binası (Yazı ĠĢleri Müdürlüğü, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü-Mali Hizmetler Müdürlüğü- Belediye Meclis ve Toplantı Salonu) *Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü *Sağlık Hizmetleri *Kademe Binası (Destek Hizmetleri-Park ve Bahçeler Müdürlüğü-Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü-Fen ĠĢleri Müdürlüğü) *Zabıta Müdürlüğü Binası *Mezbaha (Veterinerlik Hizmetleri) *Hayvan Barınağı *Belediye Kültür Merkezi (NUROL) *Ġtfaiye Müdürlüğü Binası *Karaova Su Arıtma Tesisi *Ġçmeler Arıtma Tesisi * Bodrum Belediyesi Turizm ĠnĢaat Gıda Enerji Sanayi Ve Ticaret A.ġ Binası 6

7 YÖNETĠM VE ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ BaĢkanlık Makamının tarih ve M.48.6BOD / sayılı yazıları ile iç kontrol eylem planı hazırlık onayı verilmiģ ve Belediyemiz bünyesinde iç kontrol eylem planı izleme ve yönlendirme kurulu ile hazırlama grubu oluģturulmuģ ve gerekli çalıģmalar yapılarak,bodrum Belediyesi Ġç Kontrol Eylem Planı Taslağı hazırlanmıģ olup, tarihinde tamamlanacaktır. Faaliyetlerin etkili,ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların korunması,muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesi, idare tarafından oluģturulan organizasyon, yöntem ve süreçleri iç denetim kapsamında Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından yapılır sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Belediye Meclisimiz tarafından oluģturulan denetim komisyonumuz gerekli denetimlerini yaparak sonuçlarını rapor halinde Belediye Meclisine sunmaktadır. VatandaĢlarımız tarafından belediyeye ulaģtırılan istek ve Ģikayetler Beyaz Masa tarafından ilgili birimlere yönlendirilmekte, gerekli çalıģmalar yapıldıktan sonra vatandaģlara geri dönülerek durum hakkında bilgi verilmektedir. AMAÇ VE HEDEFLER A-ĠDARENĠN AMAÇ VE HEDEFLERĠ 1-Kurumsal Yapı ve Mali Yönetim Amaç ve hedefleri -Kurumda nitelikli personel çalıģtırarak iģ gücü verimini arttırmak, kaliteyi yükseltmek moral ve motivasyonu sağlayarak kaliteli,zamanında etkili ve verimli hizmeti sunmak. -Belediyenin yatırım programlarının sağlıklı bir Ģekilde yürütülebilmesi için gerekli donanımı sağlamak. -Mali kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak. Mali yapıyı güçlendirici çalıģmalar yaparak katılımcılığı esas alan güçlü ve sürdürülebilir mali yapı oluģturmak. 2-Kentsel GeliĢme ve Planlama Amaç ve Hedefleri -Kentin mülkiyet ve çarpık yapılaģma sorunlarını çözmek için mevcut kent planı üzerinde gerekli araģtırmalar yapılarak kent planlarının iģlerliğini sağlamak çözüm üretecek Ģekilde arttırmak ve kent kaynaklarının sürdürülebilirliğini sağlamak. -Kentin teknik alt yapı ve üst yapı sistemlerini çağdaģ, standart ve normlara uygun hale getirmek. -Kentin mekansal yaģam kalitesinin yükseltilmesi, mekansal geliģim ve dönüģümünü amacına uygun gerçekleģtirilebilmesi için yapılaģmanın planlara, fen ve sağlık Ģartlarına uygun bir Ģekilde oluģmasını sağlamak. 7

8 3-Çevre Korumaya Yönelik Amaç ve Hedefler -Çevrenin korunmasını ve atıkların daha sağlıklı yönetimini sağlamak amacıyla her türlü atığı azami oranda bertaraf etmek. -Çevre ve insan sağlığını bir bütün olarak korunması için daha temiz ve yaģanabilir kent ortamını sağlamak. 4-Sosyal ve Kültürel YaĢama Yönelik Amaç ve hedefler -kent hayatının geliģim sürecine yönelik talep ve beklentilere uygun kent kültürünü oluģturmak. -Korunmasız ve dezavantajlı gruplara, yaģlılara, kadınlara, çocuklara, engellilere kültürelekonomik ve sosyal avantajlar sunarak kent yaģamı ile bütünleģmelerini, sağlıklı güvenli yaģam koģulları oluģturarak ve bu koģulları geliģtirerek sosyal dengeyi sağlamak. -Kültürel ve sanatsal etkinliklerin geliģtirilmesine yönelik çoğulcu bir katılımla yeni açılımlar sağlamak. 5-Kamu Düzeni Afet ve Risk Yönetimi -Kent halkına hızlı ve etkin acil yardım hizmeti sunmak. B-TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER -Toplum içerisinde dayanıģmayı sağlayarak halk memnuniyetini en üst seviyeye taģımak. -Ġnsanlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını giderme anlamında kaliteden ödün vermeden hizmet sunabilmek. -Hizmetlerin sürekliliği ve verimliliğini felsefi anlamda benimsemek. -Yönetim anlamında demokrasinin temel taģı olan katılımcılığı sağlamak. -Teknolojik anlamda yeniliği hizmetlerimize yansıtmak. -Tüm aldığımız ve alacağımız karar uygulama süreçlerinde Ģeffaflığı ve adaleti vazgeçilmez kılmak -ÇalıĢanların memnuniyetini yükselterek verimli bir çalıģma ortamı yaratmak. -Kentimizdeki tüm insanların yaģam kalitelerini yükseltmek. -Kamu yönetimi alanında yeniliklerin hayata geçirilmesini sağlamak. -Ġnsan iliģkilerimizde bencilliği ortadan kaldırıp, hoģgörüyü aģılamak. 8

9 MÜDÜRLÜKLERĠN 2011 YILI FAALĠYETLERĠ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MĠSYON VE VĠZYONU MĠSYONUMUZ Kanun-Yönetmelik ve Diğer Mevzuatlar çerçevesinde dürüst ve Ģeffaf bir Ģekilde çalıģarak kurumumuz ile diğer kurum, kuruluģlar ve vatandaģlar arasındaki iletiģimi doğru ve sağlıklı bir Ģekilde sağlamak, Belediyemizin diğer birimleri ile koordinasyonu sağlayarak etkin hizmet sürecine katkı sağlamak. VĠZYONUMUZ Verilen hizmetlerde insan öğesinin en temel faktör olduğu inancı ve beģeri sermayeye yapılan yatırımın en zor ama uzun vadede en kalıcı yatırım olduğunun bilinciyle tüm personelimizin eğitimini ve yönetime katılımını sağlayarak, çalıģanlarımızın ve hizmet verdiğimiz vatandaģlarımızın memnuniyetini esas alan bir hizmet anlayıģını sürekli olarak sağlayabilmek. TEġKĠLAT ġemasi 9

10 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERĠ a)meclis Faaliyetleri Müdürlüğümüz Belediyenin en yüksek karar organı olan Meclis çalıģmalarının yürütülmesine yardımcı olmak üzere, her ayın ilk haftası yapılan Belediye Meclis toplantısının zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasına katkı sağlayarak, bu toplantı yapılmadan önce ilgili kiģi ve kuruluģları toplantının içeriği bakımından bilgilendirip, gündemi hazırlar, meclis toplantısına katılıp, dijital ve yazılı olarak kayıt altına alınan meclis toplantısını yazıya dökerek meclis tutanaklarını ve meclis kararlarını yazar ve arģivler. Ġlgili servislere tebliği yapılan kararlar, 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 23.maddesi gereğince Mülki Ġdare Amirliğine (Kaymakamlığa)gönderilir. b)encümen Faaliyetleri Müdürlüğümüz Belediyenin yürütme organı olan Encümenin karar alma çalıģmalarına yardımcı olmakta, salı veya perģembe günleri olmak üzere haftada en az bir kez toplanan encümenin görüģeceği gündemi hazırlamaktadır. Kararlar yazılıp, üyelerin imzasından sonra ilgilibirimleretebliğivearģivlenmesiyapılmaktadır. c)evrak Kayıt ĠĢlemleri Birimimiz gelen, giden, genelge, bildiri, gizli evrak, dilekçe, asker ailesi ve sosyal yardım taleplerinin kanun, tüzük ve yönetmelik çerçevesinde yürütülmesini sağlar. Belediyeye posta veya zimmetle gelen resmi veya özel evrak ve dilekçeler teslim alındıktan sonra incelenip bir sayı verilerek, kaydı alınmakta ve ilgili birimlere zimmetle gönderilmektedir. Belediye BaĢkanlığınca özel veya resmi kiģi, kurum ve kuruluģlara yazılıp iģlemleri tamamlanan evraklar, kayıt numarası verildikten sonra postaya verilmekte veya elden dağıtıcılarla zimmet karģılığı ilgililere gönderilmektedir. Birimimiz tüm kiģi ve kuruluģlardan gelen talep, Ģikâyet ve sair nitelikteki dilekçelerin gerekli incelemesini yaptıktan sonra dilekçenin kısaca özünü ve havale edilen birimini kayda geçer ve ilgili birime havalesini gerçekleģtirir. Belediyemizin tüm birimlerinden kurum ve kuruluģlara gidecek her türlü belgenin gerekli kayıt ve zimmetlerini yapar. d)personel ĠĢlemleri Belediyemizde görev yapan memur ve iģçilere ait kiģisel dosyalar kayıt altına alınmakta, özlük iģleri (izin, emeklilik, intibak, kademe ilerlemesi, terfiler, sicil raporları, disiplin ceza iģlemleri) Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. MALĠ BĠLGĠLER MÜDÜRLÜK BÜTÇESĠ PERSONEL GĠDERĠ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMUNA ÖDENEN MAL VE HĠZMET ALIMLARI

11 YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ FAALĠYETLERĠ * 2011 yılı içerisinde salı ve/veya perģembe günleri olmak üzere 54 Encümen Oturumunda Toplam 2210 Adet Karar alınmıģ ve gereği için ilgili birimlere tebliği yapılmıģtır. * 2011 yılı içerisinde 12 olağan ve 1 olağanüstü Meclis Oturumunda Toplam 124 Adet Karar alınmıģ, gereği için ilgili birimlere tebliği yapılmıģ ve tutanakları digital ortamda yazılarak kayıt edilmiģtir. * 2011 yılı içerisinde Evrak Kayıt Servisince Adet Dilekçe, 7065 Adet Kurum Gelen, Kurum Giden, 7035 Adet Müdürlük Giden Evrak Kaydı YapılmıĢtır. * 2011 yılı içerisinde Belediyemizde görev yapan toplam 368 adet personelin yer değiģtirme,yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinleri bilgisayar ortamında kayıt edilerek, sicil dosyalarında arģivlenmiģtir. Ayrıca 7 adet iģçi disiplin kurulu kararı alınmıģtır. Her ayın ilk haftası Türkiye ĠĢ Kurumunun resmi sitesine aylık iģgücü bildirimleri yapılmıģ, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına üst yazı ile tebliğ edilmiģtir yılı içerisinde 657 sayılı kanuna tabi çalıģan memurların terfi, intibak, kademe ilerlemesi, sicil raporu ve disiplin iģlemleri yerine getirilmiģtir. I- GENEL BĠLGĠLER MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A- Misyon ve Vizyon Mali Hizmetler Servisi ; Gelir ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi para ve para ile ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali iģlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması iģlemlerini üstlenmiģtir. B- Yetki Görev ve Sorumluluklar Kamu Ġdarelerinde aģağıda sayılan görevler, Mali Hizmetler birimi tarafından yürütülür; a) Ġdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalıģmalarını yürütmek. b) Ġzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idari faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. c) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. d) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına iliģkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak. e) Ġlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacakların takip ve tahsil iģlemlerini yürütmek. f) Genel bütçe kapsamı dıģında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek. 11

12 g) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. h) Ġdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taģınır ve taģınmazlara iliģkin icmal cetvellerini düzenlemek. i) Ġdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. j) Ġdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iģ ve iģlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. k) Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danıģmanlık yapmak. l) Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek. m) Ġç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliģtirilmesi konularında çalıģmalar yapmak. n) Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı: Mali Hizmetler Servisi Bodrum Belediyesi Binasının 1. katında faaliyet göstermektedir. 2- Örgüt Yapısı: Mali Hizmetler Müdürlüğü; a) Her türlü gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsillerini yapmak. b) Diğer servislerce yapılan tahakkukların tahsillerini yapmak. c) Gelir ve giderlerin tahakkuk ve tahsil kayıtlarını yapmak ve arģivlemesini sağlamak. d) Tahakkuk edipte tahsil edilemeyen gelirlerin takiplerini yapmak. 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüz Teknolojisine uygun olarak tahakkuk ve tahsillerin yapılması; kredi kartı ile ve internet ortamından tahsillerin yapılması sağlanmaktadır. 4-Ġnsan Kaynakları : 1 Adet Mali Hizmetler Müdürü 11 Adet Büro Personeli 5 Adet Tahsildar 3 Adet ġef 3 Adet Memurla çalıģmaktadır. 5-Sunulan Hizmetler : 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Yasası ve diğer yasalardan doğan Belediye Vergilerinin ve Belediye Meclisince karara bağlanan Belediye Harçlarının tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak Belediye Hizmetlerinde ve personel maaģlarında kullanmak. 6-Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi : Mali Hizmetler birimi tarafından yapılması gereken görev ve sorumlulukları toplam 26 personel tarafından yürütülmektedir. 12

13 II- AMAÇ VE HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Servisimizin Amacı; Belediyemiz tarafından tahakkuk ve tahsil edilmesi gereken vergi ve harçların zamanında tahakkuk ve tahsillerinin yapılarak, personel maaģ ve ücretleri ile piyasadan alınan mal ve hizmetlere karģılık yapılması gereken ödemelerin yapılması ile vergilerin zamanında ödenmesidir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler 1- Belediyemizin gelirlerinin tesbiti. 2- Tahakkuklarının yapılması. 3- Vergi ve harçların zamanında tahsili. 4- Tahsilatı yapılamayan gelirlerin takibi. 5- Ödemelerin zamanında yapılması. 6- Borçsuz bir Belediyenin temininin sağlanmasıdır. C- Diğer Hususlar Diğer Resmi KuruluĢlarla olan iliģkilerden dolayı doğan ödeme,vergi ve harçların zamanında ödenmesi ile kurumu zarara sokmayacak iģlemlerin takibinin yapılmasıdır. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları : Mali Hizmetler Birimine, Belediye Meclis Kararı ile TL bütçe tahsis edilmiģtir YILI BÜTÇESĠ Bütçe Yapılan Harcama Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Mal ve Hizmet Alımları Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Yedek Ödenekler T O P L A M TL TL. 13

14 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar : a) Belediyemiz 2011 Yılı Gelir Bütçesi ; Tahakkuk Gelir Vergi Gelirleri : TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : Alınan BağıĢ ve Yardımlar : Diğer Gelirler : Sermaye Gelirleri : Alacaklardan Tahsilat : Red ve Ġadeler (-) : T O P L A M TL yılı gelir bütçesinden toplam TL. Red ve Ġadeler hesabı ile geri ödenmiģ ve TL. net gelir elde edilmiģtir. b) Belediyemiz 2011 Mali Yılı gider bütçesi Belediye Meclis kararı ile TL. olarak kabul edilmiģ olup, Müdürlük düzeyinde gerçekleģme rakamları : Özel Kalem Birimi: : Bilgi ĠĢlem : Hukuk ĠĢleri : Basın ve Halkla ĠliĢkiler : Destek Hizmetler Müdürlüğü : Fen Hiz.Müdürlüğü : Ġmar Müdürlüğü : Ġtfaiye Müdürlüğü : Kanalizasyon Hizmetleri : Mali Hizmetler Müdürlüğü : Park ve Bahçeler Müdürlüğü : Sağlık Hizmetleri : Su ĠĢleri Müdürlüğü : Temizlik Hizmetleri : Yazı ĠĢleri Müdürlüğü : Zabıta Müdürlüğü : Çevre Koruma ve Kontrol Müd. : Veteriner Hizmetleri : TOPLAM

15 AyrıĢtırılan Giderler : Personel Giderleri : Sosyal Güvenlik Kurumları : Mal ve Hizmet Alımları : Faiz Giderleri : Cari Transferler : Sermaye Giderleri : Borç Verme : TOPLAM c) 2011 Mali Yılı Bütçesinde : 1- Bütçe Emanetleri hesabına devirde dahil olmak üzere toplam TL. ödeme alınmıģ, bunun TL.'si ödenmiģtir. 2- Emanetler hesabına devirde dahil olmak üzere toplam TL. Emanet hesabına alınmıģ, bunun TL.'sı ödenmiģtir. 3- Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına toplam TL. alınmıģ olup, bunun TL.'sı ödenmiģtir. 4- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kurumları hesabına toplam TL. alınmıģ olup, bunun TL.'sı ödenmiģtir. 5- Fonlar ve Diğer Kamu Kurumları hesabına toplam TL. alınmıģ olup, bunun TL.'sı ödenmiģtir. 6- Kamu Ġdareleri Payları hesabına toplam TL. alınmıģ olup, bunun TL. sı ödenmiģtir. 7- Vadesi geçmiģ ve ertelenmiģ fonlar hesabına toplam TL. alınmıģ, bunun TL.'sı ödenmiģtir. 8- Belediyemizden 2011 yılında emekli olan iģçiler için toplam TL. kıdem tazminatı tahakkuku yapılmıģ, tamamı ödenmiģtir Mali yılında toplam TL. KDV tahsilatı yapılmıģ, tamamının mahsup iģlemi yapılmıģtır. 3- Mali Denetim Sonuçları : Belediyemiz Mali ĠĢ ve Eylemleri için 2011 yılında herhangi bir mali denetim yapılmamıģtır. B-Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri : Mali Hizmetler Müdürlüğünce yukarıda açıklanan mali faaliyetler haricinde baģka bir faaliyet ve proje gerçekleģtirilmemiģtir. 2- Performans Sonuçları Tablosu : Belediyemiz 2006 Mali yılı bilançosunda görüldüğü gibi YTL. Olumlu faaliyet sonuç hesabı olarak devir etmiģtir yılında da YTL. Olumlu faaliyet vermiģtir Mali Yılı bilançosunda da YTL Mali Yılı YTL., 2010 Mali Yılı TL olumlu faaliyet, 2011 Mali Yılında ise Belediye TL olumsuz, Boski ise TL olumlu faaliyet ile sonuçlanmıģtır. 15

16 3-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi : Belediyemizin 2011 yılı Gelir Bütçesinde bir düģüģ olduğu gözlenmektedir.bunun nedenide tahsil edilemeyen gelirlerimizin yüksek olmasıdır.tahsilatın artırılabilmesi için Ġcra Servisinin biraz daha çalıģması gerekmektedir. I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, Belediye ve Mücavir Alan sınırları içerisindeki alanlarda; kanun ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda imar, harita, planlama, imar uygulaması, yapı ruhsatı, iskan ruhsatı iģlemlerini yürütmek görevini üstlenmiģtir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye ve Mücavir Alan sınırları içindeki imar uygulamalarını denetler, koordinasyon ve uygulamada birlikteliği, yapılan hizmetlerin etkinliğini sağlar. Aykırı uygulamaları mevzuat çerçevesinde soruģturur ve yasal gereğinin yapılmasını temin eder. Ayrıca vatandaģların Ģikâyet ve taleplerini değerlendirir, uygulamaya yönelik görüģ ve öneriler oluģturur, imarla ilgili Resmi Kurumlardan gelen yazıları cevaplandırır. Gerektiğinde 18. Madde uygulaması ve kamulaģtırma yapar. Belediye sınırları içerisindeki alanlarda planlı geliģmeyi sağlamak, plana aykırı yapılaģmalara yasal iģlem yapmak, imar planı olmayan yerlerde uygulama imar planı üretmek, imar planı olup da sorun çıkan alanlarda ise plan değiģikliği yapmak; ayrıca parsellerde imar planlarına uygun imar durum belgesi düzenlemek ve söz konusu imar durumuna uygun olarak inģaat ruhsatı vermek, yapıların ruhsatına uygun yapılmasını sağlamak, kaçak yapılarla ilgili yasal iģlem yapmak. TamamlanmıĢ yapılara yapı kullanma izin belgesi vermek hizmetlerini yürütmektedir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Bodrum Belediyesi BaĢkanlık Binasında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü servis odasında merkez oda ve bodrum katta depo ile hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı -Harita alım ve uygulama hizmetleri, -Ġmar uygulaması kamulaģtırma ve planlama hizmetleri, -ĠnĢaat ruhsatı verilmesi hizmetleri, -Yapı kontrol hizmetleri, 16

17 -Yapı kullanma izin belgesi verilmesi hizmetleri 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüz teknolojisine uygun ve gerekli bilgisayar donanım araçları ve yazılımları tüm hizmetlerde kullanılmaktadır. -Bilgisayar (Ofis programı, Netcad programı, Anzio programı) 4- Ġnsan Kaynakları - ġehir Plancısı-iĢçi - Mimar-iĢçi - Teknisyen-memur - Tekniker-memur - Teknik ressam-memur - Teknik eleman-iģçi - Topoğraf-iĢçi - Personel-iĢçi - Personel- ġirket personeli - Hizmetli-iĢçi (2) - Zabıta- memur (2) - ġef memur - Mimar ġirket personeli -Arkeolog ġirket personeli -Harita teknikeri ġirket personeli 5- Sunulan Hizmetler * Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde, imar planlarını imar planı değiģikliklerini hazırlamak veya hazırlatmak, * Meclise ve Encümene girmesi gereken talepleri meclise ve encümene sunmak, * Ġmar planına uygun olarak imar durumu vermek, 17

18 * Ġmar planının tatbiki için, imar uygulamalarını ve gerektiğinde kamulaģtırma iģlemlerini yürütmek, * Ġmar planlarına uygun inģaat ruhsatı düzenlemek, tamirat iģlemleri için inceleme yaparak gerekli izni vermek, * ĠnĢaatların verilen inģaat ruhsatına uygun yapılaģmasını sağlamak, aykırı yapılaģmalar iģlem yapmak, * ĠnĢaat ruhsatına uygun yapılan yapılara yapı kullanma izin belgesi vermek, * Resmi kurumlardan gelen yazılara iliģkin iģlem yapmak, * VatandaĢların taleplerini değerlendirerek, çözüm önerileri sunarak yazıları cevaplandırmak, II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Müdürlüğün öncelikli amacı Belediye Hizmetlerinde vatandaģların ve kurumların taleplerini en iyi Ģekilde değerlendirerek, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde çözüm önerileri yaratarak, imar planının uygulamasını sağlamak ve sağlıklı yaģam koģullarının oluģmasına yardımcı olarak, yerleģme bütününde planlı yapılaģmanın sağlanması hedeflenmektedir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler * Planlı yapılaģmanın sağlanması yönünde, imar planına uygun inģaat ruhsatlarının düzenlenmesi ve bu konuda gerekli denetimleri yapmak, * VatandaĢları taleplerine kanun ve yönetmelikler çerçevesinde cevap vermek ve resmi kurumlardan gelen yazıları değerlendirerek cevaplandırmak, III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: Servisimize iliģkin 2011 yılı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bütçesinden harcama yapılarak faaliyette bulunulmuģtur. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 2011 yılı içersinde, planlanan ve bütçede ödenek ayrılmıģ bir ödenek bulunmamakta olup, servis hizmetleri ile ilgili olarak tamamlanmıģ hizmetler aģağıda belirtilmiģtir. 18

19 A) KAMULAġTIRMA, KIYMET TAKDĠRĠ VB.YAZILAR 1- ENCÜMEN DOSYALARI (Ġmar uygulamalarıyla ilgili) a-) Miktar düzeltmesi, BirleĢtirme ve Yola Terk ĠĢlemi: 1 adet b-) Miktar düzeltmesi, Cins DeğiĢikliği, Yola ve Parka Terk ĠĢlemi: 1 adet c-) Miktar düzeltmesi ve Ayırma iģlemi: 2 adet ç-) Yola terk iģlemi: 3 adet d-) Rayiç Bedelinin Tesbiti: 1 adet e-) Miktar düzeltmesi, Yola Terk ve Ayırma ĠĢlemi: 2 adet f-) Muhammen Bedelin Tesbiti ve Ġhaleye Çıkarılması: 1 adet g-) BirleĢtirme ve Yola Terk ĠĢlemi: 2 adet h-) Miktar düzeltmesi,ġmar Uygulaması ve Ayırma ĠĢlemi: 3 adet ı-) Yola, Kıyıya ve Kıyı Kenara Terk ĠĢlemi: 1 adet i-) BirleĢtirme ĠĢlemi: 2 adet j-) Miktar düzeltmesi ve Yola Terk ĠĢlemi: 4 adet k-) Yola Terk ve Ayırma ĠĢlemi: 1 adet l-) Miktar Düzeltmesi ve BirleĢtirme ĠĢlemi: 1 adet m-) Encümen Kararında düzeltme iģlemi: 1 adet n-) Encümen kararının iptali, miktar düzeltmesi, ayırma, parka, kıyıya terk iģlemi ve geçit hakkı tesisi kurulması: 1 adet o-) BirleĢtirme ve Ayırma ĠĢlemi: 1 adet ö-) Cins DeğiĢikliği, yola ve parka terk iģlemi: 1 adet p-) Miktar düzeltmesi ve imar Uygulaması ĠĢlemi: 2 adet r-) Ġhdas ĠĢlemi: 1 adet s-) Ayırma ĠĢlemi:1 adet Ģ-) Miktar Düzeltmesi, BirleĢtirme, Ġmar Uygulaması, Parka ve Dereye Terk ĠĢlemi: 1 adet 19

20 t-) Miktar Düzeltmesi, Kıyıya ve Parka Terk ĠĢlemi: 1 adet u-) Bedelsiz Devir ĠĢlemi: 1 ü-) BirleĢtirme, Ayırma ve Ġmar Uygulaması ĠĢlemi: 1 adet v-) Miktar Düzeltmesi, Ġmar Uygulaması, Ayırma ve Yola Terk ĠĢlemi: 2 adet y-) Miktar Düzeltmesi, Ġmar Uygulaması, Yola Terk ĠĢlemi: 1 adet z-) Miktar düzeltmesi, Ġmar Uygulaması, Dereye ve Yola Terk ĠĢlemi: 2 adet 2-KIYMET TAKDĠRĠ 2011 yılında 36 adet kıymet takdiri yapıldı. 3-YER ĠġGALĠYE 2011 yılında 163 adet yer iģgaliye tespiti yapıldı, ölçüldü. B)MECLĠSE GÖNDERĠLEN DOSYALARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLER - Koruma Amaçlı Ġmar Planı tadilatı kabul: 8 adet - Koruma Amaçlı Ġmar Planı tadilatı Belediye Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda Ģartlı kabul: 2 adet - Belediyemize ait gayrimenkulün ihale usulü ile satıģ yapılması kabul: 1 adet - Meclis kararına yapılan itirazlar red: 1 adet - Cevat ġakir Mahallesinde tapu tahsisi belgeleri ile ilgili alınan kararlar hakkında bilgi verilmesi ve daha sonraki Meclis toplantısında görüģülmesinin kabulü. (3 Ada, 3 parselin davası devam ettiğinden,dava sonucu beklenmektedir.) - Ġmar Planında teknik ve maddi hataların giderilmesi kabul: 1 adet - Belediyemize ait gayrimenkulün satıģ teklifi Red: 1 adet - Kiraya verilmesi: 1 adet - Dolgu Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı değiģikliği kabul: 1 adet - Belediye tarafından hazırlanan YokuĢbaĢı Mahallesi-Boynuzçukuru mevkii, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Revizyon ve Ġlave Uygulama Ġmlar Planı kabulü. Plana yapılan 2 adet itiraz Belediye Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda reddine. Koruma Amaçlı Ġlave Ġmar Planı Plan notlarına çekme mesafesinin ilave edilmesi kabulüne. - Yalı Belediyesi ile Belediyemiz Mücavir Alan sınırında düzeltme yapılması kabulüne. - Mumcular Belediyesi'nin talebi doğrultusunda, Güvercinlik - Gökçeler mevkiinin Belediyemiz Mücavir alanı dıģına çıkarılması talebinin Reddine. - Tepecik Köyü Muhtarlığının Belediyemiz Mücavir Alanandan çıkartılması talebinin Reddine - YokuĢbaĢı Mahallesinden baģlayıp Ġçmeler mevkiine kadar uzanan 15mt. yol güzergahında Koruma Amaçlı Ġmar Planı Tadilatı- Daha kapsamlı incelenmek üzere ertelenmesi, daha sonraki meclis toplantısında görüģülmesinin kabulüne. 20

21 Alınan kararın Belediyemiz Ġmar Komisyonu kararı doğrultusunda kabulüne. - Trafo alanına iliģkin Koruma Amaçlı Ġmar Planı tadilatı kabul 2 adet - Muğla Koruma Kurulu Kararı gereği yeniden hazırlanan Koruma Amaçlı Ġmar Plan tadilatının kabulüne. - Torba II. ve III. Etap Koruma Amaçlı Revizyon ve Ġlave Ġmar Planı Plan notlarına askı süresi içerisnde yapılan 48 adet itirazın değerlendirilmesinin ve alınan kararın Muğla Koruma Kurulu'na gönderilmesine. - Ġtirazlardan karara bağlanamayan 2 adet parselin Belediyemiz Ġmar Komisyonu raporu doğrultusunda kabul ve kısmen kabulüne. - Belediyemiz tarafından hazırlanan I. Etap Torba Revizyon ve Ġlave Ġmar Planı N18c-20a-4c paftasında Belediye Teknik Hizmet Alanı doğusunda N18d-20d-1c/1d Ġmar paftalarında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ġmar Planı tadilatı kabulüne. - S.S. Akçamkoru Konut Yapı Kooperatifi'ne ait taģınmazın Bediyemize bağıģlanmasının kabulüne. - Muğla Koruma Kurulunun yazısına istinaden Torba mahallesi, Usuluk mevkiinde Mezarlık Alanınına iliģkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Ġmar Planının Belediyemiz Ġmar Komisyonu'nun görüģü doğrultusunda kabulüne. - Belediyemize ait gayrimenkul ile Maliye Hazinesi'ne ait gayrimenkulün takas edilmesi kabulüne. - Koruma Amaçlı Ġmar Planı tadilatı dosyasının geri çekilmesi: 2 adet - Belediyemize ait gayrimenkulün Akaryakıt ve LPG Ġstasyonu olarak plan değiģikliği teklifi Belediyemiz Ġmar Komisyonu'na havale edilmesinin kabulüne. - Belediyemiz tarafından hazırlanan Kumbahçe Mahallesi, Ġçmeler Mevkii, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Ġmar Planı revizyonu Kabulüne. - Muğla Koruma Kurulu'nun değiģen sit sınırları doğrultusunda 1/5000 ve 1/1000 ölçekli I. Etap Torba Revizyon ve Ġlave Ġmar planında yapılan revizyonun kabulüne. - Meclis toplantısında görüģülerek karara bağlanan dosyaların (konuların) Koruma Kurulu'nda görüģülmesinden sonra ilgililerine tebligatların yapılması. - Koruma Kurulu tarafından uygun görülerek Belediye Meclisinden onaylanan Ġmar Planı tadilatlarının tadilat paftalarına çizimlerinin yapılarak uygulamaya geçilmesi, - Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 03/08/2011 tarih, sayılı yazısı ve eki kararla Güvercinlik- Gökçeler Mevkiinin Belediye Mücavir Alan sınırları dıģına çıkartılarak Mumcular Belediyesi sınırları içerisine alınmıģtır. C) HARĠTA-ÖLÇÜM UYGULAMALARI: 1- EskiçeĢme Adnan Menderes Caddesi'nde yapılacak muhtarlık binası ile tuvalet yerlerinin sınır tespiti, plankotesi ve bina köģelerinin araziye aplike edilmesi 2- YokuĢbaĢı Elana Turizm 81 Ada, 2 parselin yola olan çephesinin kadostral sınırlarının ölçümlerinin yapılması 3- Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan çalıģmalar için mermer döģemeleri için kot iģlemlerinin yapılması 21

22 4- Kumbahçe yer alan eski Baraz Otel'in yerine yapılan projenin araziye aplikasyonun ve kot ölçümlerinin yapılması 5- Düzenlemesi Yapılan Cevat ġakir Caddesi'nin kadostrol mülkiyetlerin yapılabilmesi için büro çalıģmaların yapılması ve araziye aplike edilmesi ve kot verme ölçümlerinin yapılması 6- Belediye Meydanı önünün plankotesinin yapılması 7- Projesi yapılan Belediye Meydanı önünün araziye aplikasyonun yapılması ve kot verme ölçümlerinin yapılması 8- Düzenleme çalıģması yapılan Neyzen Tevfik Caddesi'nin ort aks nın çakılması ve kot ölçümlerinin yapılması 9- Cevat ġakir Caddesi nin yol orta aks nın araziye aplike edilmesi 10- EskiçeĢme'de yer alan Zengin Hüseyin Sokak ta yapılacak düzenleme çalıģmaları için yol orta aks ın araziye aplike edilmesi 11- Mülkiyeti Kumbahçe de Bulunan 468 Ada, 1 Parsel yanında yer alan trafonun Aydem Müdürlüğü'ne devir iģleminin yapılabilmesi için trafonun ihdas ve ayırma iģlemleri için gerekli teknik Dosyalarının Hazırlanması ve Tescil iģlemleri için Kadastro Müdürlüğü'nde ve Tapu Müdürlüğü'nde iģlemlerini takip edilmesi 12- Mülkiyeti ÇarĢı Mahallesi'nde yer alan 26 pafta, 68 ada, 112 parselde yer alan imar yolunun kamulaģtırma dosyasının hazırlanması 13- Kızılağaç Torba Yolu üzerinde bulunan taģ ocağının kiralanabilmesi için tahsis hazırlanabilmesi için arazide alım iģlemlerinin yapılabilmesi 14- Kızılağaç Torba Yolu üzerinde bulunan taģ ocağının kiralanabilmesi için tahsis dosyasının hazırlanması 15- ĠĢletmesi Bodrum Belediyesi'ne ait olan Karaova Su Kuyuları'nın imar planı yapılabilmesi için halihazır haritanın yapılması 16- ĠĢletmesi Bodrum Belediyesi'ne ait olan Karaova Su Kuyuları'nın imar planı yapılabilmesi için tescil dıģı olan yerin ormandan tahsisi için tahsisi dosyasının hazırlanması 17- Bodrum kızılağaç köyü Torba Usuluk Mevkide yapılması planlanan Mezarlık Alanın NHR Harita emlak müģ.müh.inģaat tarafından yapılan halihazır haritanın arazi kontrollerinin yapılması 18-Bodrum YokuĢbaĢı Mahllesi Boynuzçukuru'nda Harita Mühendisi Kamil ÖZTAġ tarafından yapılan halihazır haritaların arazi kontrollerinin yapılması 22

23 19-ÇarĢı Mahallesi'nde yer alan Manavlar yanındaki parkın beton dökülecek yerlerin belirlenmesi (Ölçülmesi) 20-Atatürk Caddesi'nde yapılan düzenleme çalıģmaları aģamasında yağmur suyu borularına kot verilmesi 21-DerviĢ Görgün Caddesi'nde yer alan Kademe'ye giden yolun aplikasyonun yapılması 22-Neyzen Tevfik Caddesinde yapılmakta olan düzenleme çalıģmaları için Yağmur suyu borularına kot verilmesi ve Mülkiyetlerin aplikasyonlarının yapılması 23-Neyzen Tevfik caddesinde yer alan düzenleme aģamasında yapılan projelere göre aplikasyonlarının yapılması EVRAK KAYIT SERVĠSĠMĠZE 2011 YILI ĠÇERĠSĠNDE adet Ġmar Durum Belgesi hazırlanmıģ ve 271 adet yazılı imar durumu talebi cevaplandırılmıģtır adet yabancıya satıģ ile ilgili yazıların kaydı yapılmıģ, - 22 adedi yazılı olarak bilgi verilmiģ, - 16 adet ücretli müracaatların tamamı ücreti ödenerek sonuçlanmıģ, - Ayrıca 24 adet de cins tahsisi ve benzeri Tapu Sicil Müdürlüğü ile ilgili konularla yazıģma yapılmıģtır. YAPI KONTROL SERVĠSĠ Evrak kayıt servisimize 2011 yılı içerisinde toplam 3497 Adet evrak gelmiģ olup, gelen 2112 adet resmi yazıdan 2025 adedi cevaplanmıģ, 87 adedi bilgi için dosyalarına kaldırılmıģtır. ÇeĢitli (bilgi talebi, Ģikayet, tamirat, imar durumu, inģaat ruhsatı, tadilat ruhsatı, iskan ruhsatı, ruhsat yenileme, su basman vizesi, sondaj, kurula havale, imar uygulaması, kat irtifakı, kat mülkiyeti, adres tespiti, sokak ismi verilmesi, yabancıya satıģ vs ) konularda gelen 1385 adet dilekçenin 560 adedi cevaplanmıģ, 825 adedi ilgili dosyalarına kaldırılmıģtır. Servisimizce parsel ve blok bazında tanımlanan toplamda 106 adet inģaat ruhsatı, ruhsat yenileme, tadilat ruhsatı doldurulmuģ, harçları hesaplanarak tahsilatı sağlanmıģ, imzaları tamamlandıktan sonra servisimizce ruhsat numarası verilmiģ, onay kodu alınıp, ruhsatın bir nüshası ve onaylanan projelerden birer nüsha mal sahibine imza karģılığında teslim edilmiģtir. Servisimizce parsel ve blok bazında tanımlanan toplamda 110 adet iskan ruhsatı doldurulmuģ, harçları hesaplanarak tahsilatı sağlanmıģ, imzaları tamamlandıktan sonra servisimizce ruhsat numarası verilmiģ, onay kodu alınmıģtır. Ġskan ruhsatının bir nüshası, mal sahibine imza karģılığında teslim edilmiģtir. 23

24 Müdürlüğümüzce verilen ĠnĢaat ve iskan ruhsatlarının birer nüshaları her ayın baģında ilgili meslek odalarına, muhtarlıklara ve ilgili kurumlara gönderilmiģtir. VatandaĢlar tarafından iģletmeye açılacak veya satın alınmak istenen binaların, ayrıca banka eksperlerinin sözlü ve resmi müracaatlarına istinaden imar planındaki yeri, iskan durumu, kaçak olup olmadığı incelenerek sözlü ve yazılı olarak gerekli bilgiler verilmiģtir. Müdürlüğümüze gelen yeni iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı taleplerinde, söz konusu parsel içerisindeki bina/binaların kaçak olup olmadığı, iskan ruhsatlarının kontrolü yapılarak ilgili bölüm doldurulmuģtur. VatandaĢlar veya mimarlar tarafından parselde yeni inģaat, tadilat veya ilave inģaat yapılmak istenildiğinde, parsele iliģkin imar durumu ve yapılaģmayla ilgili bilgiler sözlü olarak verilmiģtir. Adi tamirat kapsamındaki boya, badana doğrama, döģeme ve tavan kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı vb.. basit tamirat iģleri için gerekli kontroller yapıldıktan sonra 62 adet izin yazısı verilmiģtir. Eski binaların adres sisteminden kaldırılması, parsel içerisindeki ruhsatsız olan ve bağımsız bölüm sayısında değiģiklik yapılacak olan binaların tanımı Numarataj Servisimizce yapılarak, 11 adet binanın yıkım ruhsatı düzenlenmiģtir. Servisimize yapılan kaçak inģaat ruhsat ve eklerine aykırı inģaatların sözlü ve yazılı Ģikayeti üzerine yapılan tespitler sonucunda binalar mühürlenerek durdurulmuģ, toplamda 70 adet 32. ve 42. maddeye iliģkin encümen kararı alınarak, mal sahiplerine tebliğleri yapılmıģtır. 20 adet binada yıkım kararı uygulanmıģtır. Kaçak ve ruhsatsız inģaatlarla ilgili belediye encümenince alınan, 32. maddede belirtilen 184. madde uygulaması 11 adet binanın bildirimleri, Cumhuriyet Savcılığı na suç duyurusunda bulunmak üzere Hukuk-Ġcra Bürosu'na iletilmiģtir. I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon NUMARATAJ SERVĠSĠ Numarataj Servisi, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan adres bileģenlerinin adres ve numaralamaya iliģkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanması ve devamlılığının sağlanması görevini üstlenmiģtir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan adres bileģenlerinin adres ve numaralamaya iliģkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanması, plakalanması, ulusal adres veri tabanına ve adres kayıt sistemine iģlenmesi ile Belediyemiz Coğrafi Bilgi 24

25 Sisteminin altyapısını oluģturan verilerin derlenerek; adres bileģenleri ile birlikte ilgili servislerin kullanımına sunulması hizmetlerini yürütülmektedir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Numarataj Servisi, Bodrum Belediyesi BaĢkanlık binasında Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde merkez oda ve bodrum katta depo ile hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı - Numarataj Servisi - Numarataj Veri düzenleme ve Veri giriģ Hizmetleri - Adres Plakaları montaj Hizmetleri 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüz teknolojisine uygun ve gerekli bilgisayar donanım araçları ve yazılımları tüm hizmetlerde kullanılmaktadır. * Server Bilgisayar (Numarataj yazılımı) * Bilgisayar 4- Ġnsan Kaynakları * Mühendis Servis Sorumlusu Memur (1) * Mühendis Memur (1) * Tekniker Numarataj Veri düzenleme ve Veri giriģ Hizmetleri ĠĢçi (1) * ĠĢçi Adres Plakaları montaj Hizmetleri (1) 5- Sunulan Hizmetler * Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan adres bileģenlerinin adres ve numaralamaya iliģkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanımlanması. * Tanımlanan adres BileĢenlerinin Adres Kayıt Sistemi'ne, numarataj yazılımına ve diğer datalara iģlenmesi. * Tanımlanan adres bileģenlerinin plakalarının montajı. * Adres Kayıt Sistemi'ne iģlenen adres bileģenlerinin Ġmar Müdürlüğünce ĠnĢaat Ruhsatı veya Yapı Kullanma Ġzni alabilecek tarzda düzenlenmesi. 25

26 * Ġmar planları doğrultusunda oluģan imar yollarının Adres Kayıt Sistemi'ne iģlenebilmesi için gerekli isimlendirme çalıģmalarını yürütmek, isimlendirmeye müteakip Adres Kayıt Sistemi'ne iģlenerek plakalarının montajı. * OluĢturulan adres bileģenlerinin sayısal ortama iģlenmesi ve ilgili birimlere konu hakkında teknik destek verilmesi. * OluĢturulan adres bileģenleri konusunda diğer Kamu KuruluĢlarına (Ġlçe Emniyet Müdürlüğü, Ġlçe Jandarma Komutanlığı, Ġlçe Nüfus Müdürlüğü, PTT, Muhtarlıklar vb.) gerekli bilgilendirme ve teknik destek verilmesi. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Servisin öncelikli amacı Belediye Hizmetlerinde teknolojik olanakların en etkili biçimde kullanılarak adres bileģenlerinin sayısal ortama aktarılması ve güncelliğinin sağlanmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Coğrafi Bilgi Sistemi'nin tamamlanması ve personele bu doğrultuda hizmet içi eğitim verilmesi hedeflenmektedir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler * Teknolojik imkanların yararlı bir Ģekilde kullanılarak adres bileģenlerinin halkın anlayabileceği ve sürekliliğin sağlayabilecek yapı oluģturulması. * Adres ve numaralamaya iliģkin yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan düzenlemelerin tapu kayıtları ile eģleģtirilmesi, tüm bina ve tesislerin fotoğraflanarak dijital arģiv oluģturulması planlanmaktadır. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Servisimize iliģkin 2011 yılına ait herhangi bir ödenek bulunmayıp; 2011 yılında bünyesinde bulunduğu Ġmar Müdürlüğü'nün değiģik harcama kalemlerinden harcama yapılarak faaliyette bulunulmuģtur. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2011 yılı içersinde, planlanan ve bütçede ödenek ayrılmıģ bir ödenek bulunmamakta olup, servis hizmetleri ile ilgili olarak tamamlanmıģ hizmetler aģağıda belirtilmiģtir: - Mevcut imar planlarında isimlendirilmemiģ 4 adet imar yoluna cadde veya sokak isimlendirmesi yapılmıģ ve Adres Kayıt Sistemi'ne iģlenmiģtir. 26

27 - Müracaatlar doğrultusunda mevcut olan 5 adet sokağın Belediyemiz Meclisi'nce isim değiģikliği yapılmıģtır adet adres değiģikliği hususunda resmi müracaatlar değerlendirilerek cevaplanmıģtır. 20 adet resmi yazıģma yapılmıģtır adet parselde (305 adet bloğun) yeni inģaat ruhsatı veya ruhsat yenileme müracaatının Adres Kayıt Sistemi'ne tanımlaması veya düzenlemesi yapılmıģtır adet parselde (294 adet bloğun) yapı kullanma izni müracaatının Adres Kayıt Sistemi'ne tanımlaması veya düzenlemesi yapılmıģtır adet parselde 59 bloğa ait yanan - yıkılan binalar dosyasının Adres Kayıt Sistemi'ne tanımlaması veya düzenlemesi yapılmıģtır. - Resmi olarak 758 adet iģyeri açma ve çalıģtırma ruhsatı için yapılan müracaatlar değerlendirilmiģtir adet site ismi ve adresinin yazılı olduğu tabela montajı yapılmıģtır. - ĠĢyeri açma çalıģma ruhsatı alınıp alınamayacağı hususunda bireysel Ģifai müracaatlar değerlendirilerek gerekli bilgilendirme yapılmıģtır. - Bireysel müracaatlarda adres bileģenlerinde hata olması muhtemel bina ve sokaklarda Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü arģiv verilerine göre yerinde inceleme yapılmıģ ve aksaklıklar giderilmiģtir. - Adres Kayıt Sistemi'ne kaydı olmayanlar, kaydında problem olanlar ve Adres Kayıt Nakli yaptıran vatandaģlar ve Mahalle Muhtarları'na teknik destek verilmiģtir. - Adres Kayıt Sistemi'nden faydalanan diğer kamu kurum ve kuruluģlarına teknik destek verilmiģtir. - OluĢturulan Adres Kayıt Sistemi'nde Belediyemizin diğer servis ve birimleri ile koordineli çalıģılmakta, gerekli veri giriģ ve düzenlemeleri yapılarak belirtilen hizmetlerin aksamadan verilmesi ve adres kayıtlarının sürekli güncel olarak tutulması sağlanmaktadır. HUKUK-ĠCRA SERVĠSĠ Belediyemiz Hukuk Ġcra Hizmetleri bünyesinde personel olarak bir sözleģmeli, bir danıģman avukat, bir memur, bir iģçi ve Belediye Gıda Tur. San. ve Tic. A.ġ. personeli olup birimimizde görevlendirilmiģ olan bir iģçi çalıģmaktadır. Geçtiğimiz 2011 yılı içerisinde Hukuk Büromuza çeģitli adli makam ve merciler ile icra müdürlüklerinden 842 adet evrak tebliğ edilmiģtir. Mahkemelerden gönderilen dava 27

28 dilekçeleri, ara karar ve nihai kararlar hakkında gerekli iģlemler yapılmıģ, duruģma ve keģiflere iģtirak edilmiģ; BaĢkanlık Makamı, Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni baģta olmak üzere ilgili servislerle 5064 adet yazıģma tebliğ edilmiģtir. BaĢkanlık Makamı, Belediye Encümeni ve diğer Müdürlükler tarafından çeģitli konularda sorulmuģ olan yazılı veya sözlü 27 adet görüģ süresi içerisinde ilgili makamlara sunulmuģtur. Belediyemiz çeģitli birimlerinden ve diğer idari makam ve mercilerden tarafımıza gönderilen 1576 yazı hakkında gereği iģlemler yapılmıģtır. Mülkiyeti Belediyemize ait taģınmazda kiracı olarak bulunan Seyhan ERDOĞAN & Selenay Tur. ve Otel.A.ġ., Adli Müzaharet Bürosu ile Hüseyin BULUT & Yasemin BAġARAN olmak üzere üç kiracımız hakkında tahliye iģlemi yürütülerek taģınmazlar teslim alınmıģtır yılında idari yargı mercilerinde görülmekte olan davalara iliģkin olarak; Muğla Ġdare Mahkemesi nezdinde Belediye BaĢkanlığımız aleyhine açılmıģ dava sayısı :69 Belediye BaĢkanlığımız tarafından açılan dava sayısı :- Derdest dava sayısı :67 Karara çıkan dava sayısı :178 Yürütmenin Durdurulması kararına karģı Ġtiraz yoluna BaĢvuru sayısı :44 Temyiz edilen dosya sayısı :59 Vergi Mahkemesi nezdinde Belediyemiz aleyhine açılmıģ dava sayısı : 4 Devam eden dava sayısı : 2 Karara çıkan dava sayısı : 9 DanıĢtay Ġlgili Hukuk Dairesi nezdinde (ilk derece mahkemesi olarak) Derdest dava sayısı : 1 DanıĢtay Ġlgili Dava Daireleri nezdinde Kanun yolu aģamasında karara çıkan dava sayısı : yılında adli yargı mercilerinde görülmekte olan davalara iliģkin olarak; Ġzmir 9. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Belediyemiz aleyhine açılmıģ dava sayısı : 1 Devam eden dava sayısı : 1 Bodrum Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde Belediye BaĢkanlığımız aleyhine açılmıģ dava sayısı : 9 Belediye BaĢkanlığımız tarafından açılmıģ dava sayısı : 1 28

29 Karara çıkan dava sayısı : 23 Devam eden dava sayısı : 26 Bodrum Kadastro Mahkemesi nezdinde Devam eden dava sayısı : 1 Marmaris Ġcra Hukuk Mahkemesi nezdinde Belediye BaĢkanlığımız tarafından açılan dava sayısı : 2 Karara çıkan dava sayısı : 1 Devam eden dava sayısı : 1 Bodrum Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde Belediyemiz aleyhine açılmıģ dava sayısı :1 Derdest dava sayısı : 7 Karara çıkan dava sayısı : 6 Yatağan Ġcra Hukuk Mahkemesi nezdinde Belediyemiz tarafından açılan dava sayısı : 1 Karara çıkan dava sayısı : 1 Muğla Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde Suç duyurularımız sonrasında açılmıģ dava sayısı : 2 Karara çıkan dava sayısı : 2 Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde Suç duyurularımız sonrasında açılmıģ dava sayısı : 41 Derdest dava sayısı : 34 Karara çıkan dava sayısı : 27 Bodrum Sulh Ceza Mahkemesi nezdinde Belediye BaĢkanlığımız aleyhine açılmıģ dava sayısı : 8 Suç duyurularımız sonrasında açılmıģ dava sayısı : 5 Derdest dava sayısı : 24 Karara çıkan dava sayısı : 14 Kamuoyunda Mali Af olarak bilinen 6111 Sayılı Yasa kapsamında borç yapılandırmasına gidilmesi sebebiyle davacı Mavi Tur Bodrum Mavi Turizm A.ġ. tarafından aleyhimize açılan bir (1) adet davadan yasal düzenleme gereği feragat edilmiģ; aynı yasal düzenleme uyarınca 145,00-TL ve altında olmakla terkin edilen idari para cezaları hakkında re sen haciz kaldırma iģlemleri yapılmıģtır. Belediyemiz çeģitli birimlerinden imar kirliliğine sebep olma, mühür fekki, kaçak su kullanımı, karģılıksız çek keģide etmek gibi suçlar sebebiyle Hukuk Büromuza havale 29

30 olunarak tarafımızdan Bodrum Cumhuriyet BaĢsavcılığı na sunulan suç duyurusu sayısı 32 dir. Kamu alacağı niteliğini taģımayan alacakların takip ve tahsili amacıyla Bodrum Ġcra Müdürlükleri nezdinde 26 adet icra takibi açılmıģ, dosyalardan toplam TL tahsilat elde edilmiģtir. Ġcra Servisimize gönderilen ödeme emirlerine iliģkin olarak, kesinleģtiği görülen ödeme emirleri hakkında 572 adet haciz varakası düzenlenmiģtir sayılı Kanun uyarınca Bodrum daki Banka ġubeleri nezdinde mevduat haczi; Ġl/Ġlçe Emniyet Müdürlükleri Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirlikleri nezdinde araç haczi; Bodrum Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde gayrimenkul haciz tatbik edilmiģtir. 16 adet dosyada menkul mal haczi gerçekleģtirilmiģtir. Ġcra Servisimizin gerçekleģtirdiği kamu alacağı tahsilatı 2011 yıl sonu itibariyle toplam TL olup, alacağın nev ine göre dağılımı aģağıdaki gibidir: Ġdari para cezası tahsilatı Atık su tahsilatı Eğlence vergisi tahsilatı ĠĢgaliye harcı tahsilatı Emlak vergisi tahsilatı Hayvan kesim,muayene ve denetleme harcı Ecrimisil tahsilatı : ,92-TL : ,41-TL : ,81-TL : ,01-TL : ,61-TL : ,86-TL : ,23-TL Hukuk Ġcra Hizmetleri olarak gerek kamu alacakları gerek Ġcra Müdürlükleri marifetiyle yürüttüğümüz icra takiplerindeki tahsilatımızın ulaģtığı rakam TL dir. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONĠK BĠLGĠ ĠġLEM SERVĠSĠ EBĠS I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon Elektronik Bilgi ĠĢlem Servisi, Belediyemizin Elektronik, Bilgisayar ve ĠletiĢim hizmetlerini yürütmek ve bu konularda Belediye Birimlerine destek vermek görevini üstlenmiģtir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyemizde kullanılmakta olan tüm elektronik cihaz, ekipman, bilgisayar donanımı ve yazılımları ile iletiģim cihazlarının Belediyemiz hizmetlerinde kullanımının ve hizmet devamının sağlanması temel görev olmakla beraber, servislerin sorun ve taleplerinin belirlenerek uygun teknolojik çözümler bulunması, teknik destek verilmesi, bakım ve 30

31 onarımların yapılması, hizmetler ile ilgili teknik alt yapının kurulması, iģletilmesi ve eğitim hizmetleri yürütülmektedir. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Elektronik Bilgi ĠĢlem Servisi, Bodrum Belediyesi BaĢkanlık binasında merkez oda ve teknik servis odası ile Fen iģleri Müdürlüğü bünyesinde Bakım-Onarım Odası ve Depo ile hizmet vermektedir. 2- Örgüt Yapısı Elektronik Bilgi ĠĢlem Servisi * Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri - Bilgisayar Donanım ve Yazılım Hizmetleri - Bilgisayar Çevre Birimleri Bakım ve Onarım Hizmetleri * Elektronik Hizmetler - Dahili Telefon Santrali ve Telefon Hizmetleri - Trunk Telsiz Sistemi Hizmetleri - Ġlçemiz Telsiz Anons Sistemi Hizmetleri * Trafik Sinyalizasyon Hizmetleri * Ses ve Müzik Sistemi Hizmetleri 31

32 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Günümüz teknolojisine uygun ve gerekli bilgisayar donanım araçları ve yazılımları ile hizmetler de kullanılmak üzere; elektronik bakım onarım ekipmanları yapılan tüm hizmetlerde kullanılmaktadır. * Server Bilgisayar (Belediye Otomasyonu) * Proxy Server Bilgisayar (Ġnternet Hizmetleri) * Teknik Servis Destek Bilgisayarları (1 adet) * Elektronik Bakım Onarım Masası (BaĢkanlık Binası) * Bilgisayar Servis Masası (BaĢkanlık Binası) * Elektrik ve Trafik Sinyalizasyon Bakım Onarım Masası (Destek Hizm. Md.lüğü) 4- Ġnsan Kaynakları * Mühendis Servis Sorumlusu Memur (1) * Tekniker Bilgisayar Hizmetleri ĠĢçi (2) * Teknisyen Elektronik Hizmetleri ĠĢçi (1) * Teknisyen Trafik Siny. Hizmetleri ĠĢçi (1) * ĠĢçi Bilgisayar Hizmetleri (1) * ĠĢçi Ses ve Müzik Sistemi Hizmetleri (1) * ĠĢçi Trafik Sinyalizasyon Hizmetleri (1) 5- Sunulan Hizmetler * Bilgisayar ve çevre donanımlarının yararlı kullanımının sağlanması. * Belediyenin tüm birimlerine bilgisayar ve çevre donanımları konusunda teknik destek, bakım-onarım ve servis hizmetlerinin verilmesi. * Belediye Otomasyon yazılımının Server Bilgisayarlar üzerinde iģletiminin sağlanması, gerekli güncellemelerinin ve değiģikliklerinin yapılması. * Belediye bilgisayar verileri üzerinde meydana gelen arıza ve sorunların giderilmesi, bu konuda çalıģan personele bilgi aktarımı veya iģin bizzat personelimizce yapılması. * Yeni program ve uygulamalar konusunda personele eğitim verilmesi. * Belediyemiz Trunk Telsiz Sistemi'nin iģletilmesi, Teknik Servis Hizmetleri'nin sağlanması. 32

33 * Personelimizce kullanılan Telsiz cihazlarındaki arızaların giderilmesi veya teknik destek alınarak çözülmesi. (Yazılım ve Donanım) * Ġlçemiz Telsiz Anons Sistemi'nin iģletilmesi, bakım ve onarımlarının yapılması. * Belediyemiz ve bağlı dıģ birimlerin dahili telefon sistemlerinin iģletilmesi, santral, telefon ve vb. iletiģim araçlarının bakım-onarımlarının yapılması. * Meclis Salonu'nda yapılan toplantı, organizasyon ve etkinliklerde ses ve görüntü teknolojilerinin kullanılmasının sağlanması. * Belediyemiz dıģ birimlerinde veya yetkili kurumlarca düzenlenen toplantı, organizasyonlarda ses ve görüntü teknolojisinin kullanımının sağlanması. * Ses ve müzik sistemleri ile ilgili bakım-onarım hizmetlerinin yapılması. * Ġlçemizde kurulu Trafik Sinyalizasyon Sistemi'nin iģletilmesi, sistemler ve cihazlar ile ilgili bakım-onarım hizmetlerinin yapılması, günlük kontrol, sinyal programlarının değiģtirilmesi vb. hizmetlerin sağlanması. * Belediyemiz Elektronik Bilgi ĠĢlem Servisi'nde, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nde ve Zabıta Müdürlüğü'nde kurulu bulunan kamera/görüntü kayıt sisteminin iģletilmesi, 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi * Servis Sorumlusu: Elektronik ve Hab. Mühendisi -> Bilgisayar Donanım Hizmetleri -> Elektronik Hizmetler (Telsiz, Santral, Telefon vb.) -> Trafik Sinyalizasyon Hizmetleri * Bilgisayar Hizmetleri: Bilgisayar Programcısı -> Bilgisayar Yazılım Hizmetleri -> Bilgisayar Donanım Hizmetleri * Elektronik Hizmetler: Elektronik Teknisyeni -> Telsiz ĠletiĢim Sistemleri -> Telefon Sistemleri -> Elektronik cihaz onarımları * Trafik Sinyalizasyon ĠĢl.: Elektrik Teknisyeni -> Trafik Sinyalizasyon Hizmetleri (Kontrol, Arıza, Onarım ve Sistem kurulum) 33

34 D- Diğer Hususlar BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU Belirtilen görevler ve sunulan hizmetler haricinde de servisimiz, Belediyemizin tüm Elektronik, Bilgisayar ve teknolojik iģleri ile ilgili diğer birimlerimize ve ilçemizdeki diğer resmi kurum ve kuruluģlara da imkanlar ölçüsünde destek vermektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Servisin öncelikli amacı Belediye Hizmetlerinde teknolojik olanakların, imkanlar ölçüsünde; en etkili biçimde kullanılmasının sağlanması ve teknolojik sistemlerin kesintisiz bir Ģekilde iģletilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, teknik destek hizmetleri ile birlikte, personelin bilgilendirilmesi ve eğitimi de birlikte yürütülmektedir. B- Temel Politikalar ve Öncelikler * Teknolojik imkanların yararlı bir Ģekilde kullanılması. * Hizmetlerin hızlı ve etkin Ģekilde yapılabilmesi. * Ekonomik ve yararlı çözümlerin bulunması. * Personelin hızlı ve etkin hizmet verebilmesi için eğitim hizmetinin verilmesi. * Belediyemizin teknolojik imkanlarının yararlılığının direk vatandaģlarımızın hissedebileceği Ģekilde hizmete sunulması. III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2011 yılı bütçesi TL olarak belirlenmiģ olup, yılı sonunda kullanılan bütçe TL olarak gerçekleģmiģtir. (GerçekleĢme oranı : %78 dir) B- Performans Bilgiler 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2011 yılı içersinde, planlanan ve bütçede ödenek ayrılmıģ bir proje bulunmamakta olup, servis hizmetleri ile ilgili olarak tamamlanmıģ hizmetler aģağıda belirtilmiģtir. * Trafik Sinyalizasyon sistemi ile ilgili olarak; - Tüm kavģaklarda kullanılan jeneratörlerin yıllık bakım ve temizleme iģlemleri yapılarak, daha sorunsuz ve kesintisiz hizmet verebilecek hale getirilmiģtir. - GüneĢ Enerjili Sinyal Vericileri'ne bakım yapılarak, akü değiģimleri tamamlanmıģtır. 34

35 - Garajaltı kavģağının sinyalizasyon yenilemesi yapılarak, sistem yeni geometrik planına uygun olarak LED sinyal vericileri ile birlikte çalıģtırılmıģtır. - Ġlçemiz Yeniköy Mahallesi Camii yanı ve 2 nolu Sağlık Ocağı yanındaki flaģ ikaz lambaları ile Torba mahallesinde bulunan flaģ ikaz lambaları ve grupları değiģtirilerek, yenilenmiģtir. * Elektronik Hizmetler ile ilgili olarak ; - Ġlçemiz Telsiz Anons Sistemine 9 adet cihaz ilavesi yapılarak (vatandaģlardan gelen istekler ve mahalle muhtarlarından gelen öneriler doğrultusunda), duyuruların daha fazla bölgede dinlenebilmesi sağlanmıģtır. - Trunk Telsiz sisteminin yıllık bakımı ve temizleme iģlemleri yapılmıģtır. Sistemin Rx ve Tx ayarları yapılarak, daha verimli çalıģır hale getirilmiģtir. - Belediyemiz ile ilgili veya Belediyemizin katkılarının olduğu 161 adet Ses Sistemi kurulumu ve iģletimi hizmeti yapılmıģtır. * Bilgisayar Hizmetleri ile ilgili olarak; adet E-Belediye Üye Kaydı yapılmıģtır. - Belediye Binası tadilat ve taģınmalar nedeniyle Network tesisatı değiģiklikleri yapılmıģtır adet sicil birleģtirme iģlemi yapılmıģtır. - Boski Su tahakkuk iģlemleri ile ilgili olarak; endeks okuma iģlemlerinin mobil terminal bilgisayarlar ile yapılması ve dataların direk olarak Saysis Belediye Otomasyonu'na aktarılması ile ilgili donanım ve yazılım hazırlıkları yapılarak, sistem çalıģır hale getirilmiģtir. BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ Müdürlüğümüzün sahip olması gereken ve sistem içerisinde diğer birimlerle güçlenerek büyüyecek olan ilkelerimiz ve değerlerimiz, baģta halka ve kurumumuza saygılı, Ģeffaf, adil, demokratik, hızlı, çağdaģ, yüksek çalıģma ahlakı, üstün hizmet anlayıģı, yaratıcılık, verimlilik, güvenilirlik, tarafsızlık, yeniliklere açık, güler yüzlü, etkili, modern, geliģimci, ilerici, sürekli hizmet anlayıģına sahip olmak olarak özetlenebilir. HEDEFLERĠMĠZ 1. Yerel yönetimin bir birimi olarak; açık, güvenilir, saydam, verimli, etkili, çağdaģ, ilerici, kaliteli hizmet vermek, 35

36 2. Belediyemizin sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerinin, yeni nesillere yeni ufuklar açan faaliyetler olmasını sağlamak, 3. Belediyemizin ve hizmetlerinin, yerel ve ulusal, görsel ve yazılı medyada daha fazla ve doğru haberlerle yer almasını sağlamak, 4. Belediye ile halk arasında karģılıklı güven tesis edecek ortamlar oluģturmak, sosyal etkinlikler düzenlemek, 5. Etkinliklerle, beldenin ve belediyenin tanınırlığını artırmak, 6. Ġdarecilere yönelik de eğitim seminerleri ile kongre ve konferanslar düzenlemek, 7. Yöneticileri ve personeli hizmet içi eğitimlerle ileri götürmek, evrensel, güncel, objektif eğitim sistemleri ile çağı yakalamak, mevcut insan kaynağını iyi değerlendirme konularında geliģtirmek ve motivasyonlarını artırmak, 8. Belde ve Belediyemize Kurumsal Kimlik konusunda sahip çıkmak, konunun yöneticiler, birimler ve personel tarafından daha iyi kavranmasını sağlamak amacıyla seminer, konferans ve paneller düzenlemek, 9. Güvenilirlik ve istikrar açısından hizmetlerde süreklilik sağlamak, 10. Festivaller Kenti sloganı ile yıllardır yakaladığımız baģarıyı önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, BaĢkanlığa bağlı ve 2007 yılından itibaren Müdürlük olarak hizmet vermekte olup, Belediyemiz birimlerinin yapmıģ olduğu faaliyetleri ve hizmetleri kamuoyuna ve basına etkin Ģekilde aktarmak, vatandaģların belediye hizmetlerine iliģkin, aksayan konularda yaptığı baģvuruları ilgili birimlere iletmek, BaĢkanlık Makamı nın tüm kurum ve kuruluģlarla olan iliģkilerini geliģtirmek, Belediyemiz ve Bodrum un tanıtımı, eğitim, kültür, sanat, spor, basın yayın ve halkla iliģkiler faaliyetlerini yürütmek, dıģ temasları geliģtirmek, STK lar ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluģlarla olan iliģkileri sürdürmek, BaĢkanlık Makamı nın bu kurumlarla olan temaslarını yakından takip etmek, gerekirse organizasyonlarını ve duyurularını yapmak, belediyenin ve kentin olumlu imajının artırılmasına yönelik çalıģmalar yapmakla görevlidir. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1 - FĠZĠKĠ YAPISI Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Belediye Binası içerisinde, 2 ofis ve Çözüm Masası ile alt kattaki Matbaa dan ibarettir. Faaliyet ve kullanım alanları içerisinde, Oasis AlıĢveriĢ Merkezi ndeki Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi, Meclis Salonu ve Cevat ġakir Müzesi, SEKAM ve Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği (Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği tarihinde 5 yıl süreli olarak Bodrum Belediyesi nin kullanımına geçmiģtir) yer almaktadır. UlaĢım aracı olarak sadece 1 adet motosikleti mevcuttur.acil bir araç gereksinimi bulunmaktadır. 36

37 2 - BILGI VE TEKNOLOJIK KAYNAKLAR Teknolojik geliģmeler takip edilerek tüm ekipmanlar çağdaģ, modern ve basın yayın faaliyetlerine uygun hale getirilmiģtir ve yenileģtirmeler devam etmektedir. Halihazırda, 2 fotoğraf makinası, 2 kamera, 2 adet fax-printer cihazı, 1 scanner, 3 harici hard disc, 5 laptop, 2 Bilgisayar ve Dijital baskı makinesi ile çalıģılmakta olup, yenilikler takip edilmeye ve kazandırılmaya devam edilmektedir. 3 - YÖNETĠM SĠSTEMĠ Yeni mevzuatlara göre yapılan düzenlemelerde, müdür ve aynı zamanda harcama yetkilisi Sema Çakır, düzenleyen Funda Gelgeç olarak görülmekte, Piyasa AraĢtırma Komisyonu Üyeleri Ali Boz, Hüseyin Fidanboylu ve Funda Gelgeç de satın alma iģlemlerini yürütmektedir. 4 - SUNULAN HĠZMETLER Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü, Yerel, Ulusal ve Uluslararası organizasyonlar, Belediyemiz ve Bodrum u tanıtmaya yönelik çalıģmalar, dıģ iliģkileri geliģtirmeye yönelik faaliyetler, kurum ve kuruluģlarla olan iliģkilerin geliģtirilmesi çalıģmalarında hizmet vermekte olup, eğitim, kültür, sanat, spor alanlarında, çağdaģ belediyecilik anlayıģı ile hareket etmekte ve süreklilik arz eden, kurumsal kimlik yaratan, gerek kurum imajı gerekse kent imajını yükseklere taģımayı hedefleyen bir müdürlük olarak 2011 yılı içerisinde, gerek kendi organize ettiği çalıģmalar, gerekse çeģitli kurumlarla iģbirliğine giderek sürdürdüğü faaliyetlerle, kentimizde öncü rol oynamaya devam etmektedir. 5-GERÇEKLEġTĠRĠLEN FAALĠYETLER 04 Ocak Bodrum Esnafı, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon a makamında teģekkür ziyareti bulundu. 05 Ocak Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Gümbet Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve GeliĢtirme Derneği (GÜÇDER) ile kahvaltıda bir araya geldi. 06 Ocak Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Bodrum da gelenek haline getireceğini söylediği Bodrum Büyükleriyle Yemekli Toplantıları ndan ikincisini Kumbahçe Mahallesi nde, Velioğlu Restoran da düzenledi. 06 Ocak Ġçmimarlar Odası Bodrum Temsilciliği Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 37

38 08 Ocak B.B. Bodrumspor yelkencilerine 24 ülkenin katıldığı Napoli de düzenlenen optimist sınıfı yelken yarıģlarında aldıkları dereceler nedeniyle Bodrum Belediyesi Yelken Kulüp'te tören düzenlendi Ocak Çanakkale 1915 Gezici Müze TIR'ı ilçemizi ziyaret etti. 19 Ocak Eden Otel de düzenlediği yemekte Bodrumspor un eski futbolcularıyla Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon bir araya geldi. 20 Ocak Hüseyin Boyacı Ġlköğretim Okulu nun Okul Aile Birliği, Bodrum Belediyesi Yelken Kulübü nde, okula verdiği destekler için Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon onuruna bir yemek düzenledi. 21 Ocak Gazeteci Yazar Bülent Akkurt adına 2011 Bodrum Onursal HemĢehri Gecesi düzenlendi. 23 Ocak Bodrum Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu nun, Özükara Düğün Salonu nda düzenlediği çaylı toplantıda Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon a teģekkür plaketi verildi. 27 Ocak Hollanda da Utrecht Veterinerlik Fakültesi Yüksek Lisans öğrencileri Bodrum Belediye BaĢkanımız Sayın Mehmet Kocadon un barınak ve hayvanlara karģı olan ilgisinden dolayı kendisine teģekkür etti. 28 Ocak Bodrum Belediyesi nin destekleri ile Ġstanbul Doğum Akademisi nin düzenlediği Doğal Doğuma Hazırlık Semineri Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi'nde gerçekleģtirildi. 28 Ocak Eğitim ve Öğretim Yılı yarıyıl tatilinin baģlamasının hemen öncesinde Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, baģarılı öğrencilere, tatilde yararlanmaları için Ġnternete Dayalı Temel Eğitim Portalı Sınav Kurdu nun Ģifrelerini hediye etti. 38

39 28 Ocak Yunanistan ın, Datça ya en yakın adası olan Symi (Sömbeki) Adası Belediye BaĢkanı Lefteris Popodaukalos ve Symi heyeti, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 29 Ocak Bodrum Deve GüreĢi Halı Gecesi Yemeği yapıldı. 30 Ocak Bodrum Deve GüreĢi Festivali yapıldı. ġubat-nisan ayları arasında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Gıda A.ġ. tarafından düzenlenen "Bodrum ġefleri Lezzet Dağıtıyor" etkinliği düzenlendi ġubat Bodrum Belediyesi, Euromed e (Akdeniz Belediyeler Birliği) resmen kabul edildi. Euromed in dönem baģkanı Fransa nın Nice kenti baģkanlığında Fas ın Fes kentinde düzenlenen toplantıya katılan Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon ve Meclis Üyesi Ali Rıza Uysal, burada protokolü imzalayarak Bodrum Belediyesi ne birliğe üyelik ve oy kullanma hakkını kazandırdılar. 09 ġubat Muğla Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar ve Rektör BaĢdanıĢmanı Prof. Dr. Mustafa Volkan CoĢkun, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti ġubat tarihleri arasında Ġstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen 15. EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı nda BOYTAV ve BODTO iģbirliği ile hazırlanan Bodrum standı yer aldı. 11 ġubat Boğaziçi Üniversitesi DalıĢ Kulübü Bodrum Belediyesi ve Bodrum Liman BaĢkanlığı nın destekleri ile deniz dibi kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Bodrum Belediyesi ne ait Halikarnas Ġskelesi nde dalıģ yaptılar. 39

40 11-13 ġubat tarihleri arasında Kopenhag da düzenlenen Ferie Turizm Fuarı na katılındı. 14 ġubat ĠĢadamı ve Trabzonspor BaĢkanı Sadri ġener, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. 14 ġubat ünlü modacı Cemil Ġpekçi, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 15 ġubat Bodrum Belediyesi tarafından baģlatılan Cumhuriyet Caddesi düzenleme çalıģmaları ile ilgili esnafın da fikirlerinin alınması için Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon makamında esnafla bir toplantı yaptı. 19 ġubat Bodrum Belediyesi ġiir Sevenler Platformu Büyük Usta Nazım Hikmet Ran ı anıyor etkinliği yapıldı. 23 ġubat 26 ġubat 03 Mart 2011 tarihleri arasında Fransa nın Nice kentinde bu sene 127. kez düzenlenecek olan Carnaval de Nice 2011 de 30 kiģilik bir gurupla Bodrum u temsil edecek olan BOFAD (Bodrum Folklor AraĢtırma ve Turizm Derneği Kulübü) üyeleri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 24 ġubat Bodrum Belediyesi nin destekleriyle Eti Çocuk Tiyatrosu nun sahnelediği "Pinokyo" adlı çocuk oyunu sergilendi. 28 ġubat Bodrum Belediyesi ve TÜRKSOY iģbirliğiyle Kazan Devlet Konservatuarı Tatarika Tatar Müziği Orkestrası Konseri yapıldı. 28 ġubat Bodrum Belediyesi ve Karsanat iģbirliğiyle "Kentimdeki Kale Resim YarıĢması 2011" düzenlendi. 40

41 01 Mart Muğla Okullar arası Küçükler Voleybol Ġl Birincisi ve Muğla Halk Oyunları Yıldızlar Dal Birincisi olan Bodrum Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu öğrencileri kupalarıyla birlikte Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ettiler. 03 Mart Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon baģkanlığında 29 kiģilik heyet Kos Belediyesi nin yeni baģkanı Kostas Kaiserlis i makamında ziyaret etti. 04 Mart Bodrum Otomobil Sporları Kulübü yöneticileri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ederek kulübün onur üyeliği beratını verdiler. 04 Mart Gümbet Turizm Çevre ve Kültür Varlıklarını Koruma ve GeliĢtirme Derneği (GÜÇDER), Gümbet Parkım Ayaz Otel de düzenlediği dayanıģma yemeğine Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon onur konuğu olarak davet edildi. 07 Mart Karialı Kadınlar Paneli yapıldı Mart tarihleri arasında düzenlenen Berlin ITB turizm fuarına katılındı. 12 Mart Bodrum Belediyesi ve Heredot 3. YaĢ Akademisi Derneği iģbirliğiyle ilçemizde yaģayan yabancıların gayrimenkulle ilgili hukuki sorunları konusunda bilgilendirme toplantısı düzenlendi Mart tarihleri arasında düzenlenen MITT Moskova Turizm Fuarına katılarak Bodrum u tanıttı. 18 Mart ġehitleri Anma Günü yapıldı. 20 Mart Bodrum Belediyesi destekleriyle, profesyonel koç ve eğitmen Çimen Sevanç ile Mutlu Birey Projesi baģlattı. 26 Mart Bodrum Belediyesi ġiir Sevenler Platformu Büyük Usta Orhan Veli Kanık ı anıyor etkinliği yapıldı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle Bodrum Belediye BaĢkanlığı, Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÇYDD tarafından Bodrum Yarımadası Okulları Tiyatro ġenliği düzenlendi. 41

42 30 Mart -2 Nisan tarihleri arasında Bodrum Belediyesi nin katkılarıyla TUNA Ajans ın düzenlediği 10. Otel Ekipmanları ve Gıda Fuarı ve Uluslararası AĢçılar YarıĢması düzenlendi. 01 Nisan Geçici Hayvan Bakım Barınağı'nın açılıģı yapıldı. 04 Nisan Bodrum Belediyesi Semt Kadın Merkezi nin (SEKAM) açılıģı yapıldı. 05 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle, Muğla Barosu Bodrum Ġlçe Temsilciliği'ne kutlama mesajı gönderildi 05 Nisan Denizli Pamukkale Üniversitesi ile Türkiye Özel Sporcular Derneği tarafından ikincisi düzenlenen Özel Olimpiyat Oyunları na katılan engelli çocukların eğitim gördüğü YahĢi Eğitim Uygulama Okulu ve ĠĢ Eğitim Merkezi öğrencileri ve öğretmenleri kazandıkları madalyalarla Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 05 Nisan ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlamaları çerçevesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Bodrum Yarımadası Okulları Tiyatro ġenliği"ne katkılarından dolayı Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon a teģekkür etti. 05 Nisan Gazeteci SavaĢ Ay, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 06 Nisan Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde Bodrum Belediyesi 2. Yıl Faaliyet Sunumu yapıldı. 06 Nisan Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon Balıkçılar ÇarĢısı'nda yapılan çalıģmalarla ilgili Bodrum Halkını bilgilendirmek amacıyla bir basın toplantısı yaptı. 42

43 08 Nisan Polis TeĢkilatı kuruluģ yıldönümü nedeniyle Emniyet TeĢkilatı'na Azka Otel de yemek verildi. 15 Nisan Ġskele Meydanı nda Turizm Haftası etkinlikleri düzenlendi. 15 Nisan Bodrum Ġhtisas Spor Kulübü yöneticileri ve öğrencilerinden bir gurup Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 15 Nisan Bodrum Yeniden Kazanım Projesi (BOYKAP) kapsamında kamusal alanlarda, okullarda, turistik tesislerde ve iģletmelerde yürütülen geri dönüģüm atıklarının toplanması kampanyasına konutların da katılması amacıyla çalıģmalar yapıldı. 16 Nisan Bodrum Kültür Turizmi Projesi Eski Bodrum ġenliği Ġskele Meydanı nda düzenlendi. 16 Nisan Bodrum Belediyesi ġiir Sevenler Platformu ġiir Dinletisi Meclis Salonu'nda yapıldı. 17 Nisan Karlıova organizasyon ve Bodrum Belediyesi iģbirliğiyle, 3. Uluslararası Uçurtma Festivali gerçekleģtirildi. 17 Nisan Bodrum Belediyesi nin destekleriyle, Ç.Y.D.D. Halikarnas Balıkçısı Gökova nın Çığlığı adlı paneli Bodrum Ticaret Odası nda gerçekleģtirdi. 19 Nisan Almanya da yayın yapan RTL Televizyon ekibi Öger ġirketler Grubu Yönetim Kurulu BaĢkanı Vural Öger ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı nın (BOYTAV) davetlisi olarak Bodrum a geldi. Bodrum u tanıtmak amacıyla hazırlanacak program için çekimler yapan ekip Bodrum Belediyesi ve BOYTAV Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet Kocadon ile röportaj yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 43

44 24 Nisan HAP-Ye organizasyon ve Bodrum Belediyesi iģbirliğiyle düzenlenen "Uçurtma ġenliği" gerçekleģtirildi. 24 Nisan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Bodrum Belediyesi nin destekleri ile ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen "15. Çocuk ġenliği" Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleģtirildi. 27 Nisan Çetin Akant ın yazdığı Bir Bey adlı kitabın tanıtımı Ġskele Meydanında yapıldı. 28 Nisan-1 Mayıs Bodrum Belediyesi ve Bodrum Dans Kulübü iģbirliği ile düzenlenen "XII. Uluslararası Dans Festivali" gerçekleģtirildi. 29 Nisan Belediye Kademesinde ĠĢçi Bayramı yemeği (1 Mayıs) düzenlendi. 02 Mayıs Kentimdeki Kale Resim YarıĢması"nda dereceye giren öğrencilerimize baģkanımız tarafından ödül verildi. 05 Mayıs Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Malta da düzenlenen Malta Ekonomik Forumu na dijital ortamda canlı bağlanarak Bodrum hakkında bilgiler verdi. 06 Mayıs Amerikan Donanmasına bağlı USS Stout savaģ gemisi 280 kiģilik personeliyle ikinci kez Bodrum a geldi ve bu ziyaretini bir ağaç dikerek anılaģtırdı. 06 Mayıs Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi Kız Hentbol Takımı oyuncuları öğretmenleriyle birlikte Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek spora verdiği katkıdan dolayı teģekkür ettiler. 06 Mayıs Bodrum süngerciliğinin yaģayan efsanesi Aksona Mehmet (Mehmet BaĢ), Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ederek sünger avcılığının sorunlarını anlattı. 44

45 06 Mayıs Atatürk Ġlköğretim Okulu 4. Sınıf öğrencileri okullarında yerel yöneticiler ile ilgili ünitede yer almak üzere Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon la röportaj yaptılar. 07 Mayıs Bodrum Belediyesi nin destekleriyle Bodrum Dans Kulübü nün düzenlediği "3. Bodrum Kos Kültür BuluĢması" gerçekleģtirildi Mayıs Bodrum Belediyesi nin destekleriyle "Bodrum Sempozyumu" Salmakis Otel de düzenlendi Mayıs tarihleri arasında Engelliler Haftası nedeniyle YahĢi Eğitim Uygulama ve ĠĢ Merkezi Okulu nun düzenlediği etkinliklere katkı sağlandı ve engelli çocuklara ve ailelerine Azka Otel de yemek düzenlendi. 10 Mayıs YahĢi Eğitim Uygulama Okulu ve ĠĢ Eğitim Merkezi öğrencileri Erkin Acar ve Derya Delioğlu, Okul Müdürü Müjdat Güler ve öğretmenleri Nilüfer Turan la birlikte Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 19 Mayıs 2011 Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Fener Alayı yapıldı Mayıs 2011 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Spor Komitesi iģbirliğiyle düzenlenen "Klasik Otomobil Batı Anadolu Rallisi" gerçekleģtirildi. 20 Mayıs Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Ġskele Meydanı'nda Donanma Komutanlığı Hafif Müzik ve Caz Konseri düzenlendi. 20 Mayıs "Denizkurdu Tatbikatı " kapsamında TCG Zıpkın, TCG TaĢkızak ve TCG Ġmbat savaģ gemilerinin komutanları Bodrum Belediye BaĢkan Vekili Hüseyin Yıldızhan ı BaĢkanlık Makamı nda ziyaret ettiler Mayıs Bodrum Belediyesi ile T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı iģbirliği ile Diamond of Bodrum Otel de Membranlı Arıtma Teknolojilerinin Çevreye Etkileri konulu panel düzenlendi. 45

46 21 Mayıs Bodrum Belediyesi ġiir Sevenler Platformu tarafından, Bodrum Belediyesi Meclis Salonu nda ünlü Ģairlerden oluģan Ustalardan ġiir Demeti adlı Ģiir dinletisi gerçekleģtirildi. 23 Mayıs Bodrum Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü iģbirliğiyle "Okul Öncesi ġenlikleri" düzenlendi. 24 Mayıs resmi görüģmeler yapmak üzere beraberindeki heyetle Bodrum a gelen Yunanistan Kültür ve Turizm Bakanı Pavlos Geroulanos, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 25 Mayıs Hollandalı yapım Ģirketi Lukassen Produkties in yöneticisi Leo Lukassen, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 26 Mayıs "Dünya Sualtı Görüntüleme ġampiyonası" Bodrum da yapıldı. 27 Mayıs Bodrum esnafı, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon a bir kokteyl vererek Bodrum için yaptıklarından dolayı teģekkür etti. 03 Haziran Moldova dan Bodrum a turist gönderen ĠLOS Seyahat Acentesi nin sahibi Ozan M. Aydemir, Moldova lı turizm acentelerini davet ederek insanları yönlendiren kiģilerin Bodrum u görerek pazarlamalarını sağladı. Bodrum daki tarihi yerlerle, konaklama ve eğlence mekanlarını gezen, Bodrum hakkındaki bilgilerini yaģayarak tazeleyen 22 kiģilik gurup, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u da makamında ziyaret etti. 09 Haziran Bodrum Belediyesi Bodrumspor yeni yönetim kurulu, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ettiler. 16 Haziran Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu na bağlı Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ndan öğrenciler Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u, öğretmenleriyle birlikte makamında ziyaret etti. 20 Haziran Bodrum Yarımadası Tanıtma Vakfı (BOYTAV) ve Avanti Tourism iģbirliği ile Bodrum a davet edilen Kanadalı turizm seyahat yazar ve editörleri 46

47 Bodrum Belediyesi ve BOYTAV BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 24 Haziran AKUT (Arama Kurtarma Derneği) Bodrum, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ederek çalıģmaları hakkında bilgiler verdiler. 26 Haziran Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, CNN TÜRK de ekrana gelen IĢıltılar programına konuk oldu. BaĢkan Kocadon, Türkiye nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum un değiģen yüzünü, cadde ve sokaklarını gezerek anlattı. 29 Haziran Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Demet Sabancı Çetindoğan'ın yayın hayatına yeni baģlayan TV kanalı World Travel Channel a konuk oldu. 01 Temmuz 2011 Bodrum Belediyesi Mahfel Cafe de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamalarıyapıldı. 04 Temmuz - 12 Ağustos tarihleri arasında ÇYDD nin düzenlediği 15. Yaz etkinliklerine katkı sağlandı 06 Temmuz tarihli 2011/37 sayılı Bodrum Belediye Meclisi kararı ile ismi "Bodrum Rotary Yavuz Boyacıgil Parkı" olarak değiģtirilen çocuk parkı yapılan tadilat ve yeni düzenlemelerle açıldı. 14 Temmuz Bodrum Belediyesi Cemil ipekçi Moda ve Tasarım Atölyesi nin açılıģı yapıldı. 47

48 15 Temmuz Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediyesi Yaz Spor Etkinlikleri çerçevesinde, yaz aylarını profesyonel eğitmenler eģliğinde spor yaparak geçiren çocukları ziyaret etti. 16 Temmuz Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu nun Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde düzenlediği ölümünün 30. yılında Münir Nurettin Selçuk Konseri Konuk Sanatçı: Güzin DeğiĢmez 20 Temmuz Bodrum Deniz Kurtarma Derneği BaĢkan Yardımcısı Ercan Yüce baģkanlığında Ertuğrul Kara, Tuba Kara ve Erkan Özalp ten oluģan ekip Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ederek çalıģmaları hakkında bilgi verdi. 21 Temmuz Bodrum Belediyesi Mendirek Cafe de Ali Kemal Sen an Ġmza Günü ve SöyleĢileri düzenlendi. 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle Marina Vista Otel de Basın Mensupları için kahvaltı düzenlendi. 26 Temmuz Özel Ege Kültür Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u ziyaret ederek ġeker Bayramı nı kutladılar 27 Temmuz Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon el yapımı Bodrum sandaletinin günümüze kadar gelmesini sağlayan ustalar Ali Özsu, Ertekin Altınbilek, Fadıl Yaman, Ġbrahim Günen, Halil Güney, Hasan Erdoğan, Mehmet Dikan, ġerafettin ÖzbaĢ ve Halil Sarsılmaz ı makamında kabul ederek bu kültürü devam ettirdikleri için teģekkür plaketi ve o iģ yerinde el yapımı Bodrum sandaleti üretimi yapıldığını gösteren birer belge verdi. 14 Ağustos -03 Eylül 2011 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü nün organize ettiği Belediyemizin destek verdiği "9. Bodrum Uluslararası Bale Festivali" Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleģtirildi. 16 Ağustos Ramazan ayı nedeniyle Onur Meclisi ve Ġlçe Protokolü için düzenlenen Onur Meclisi Ġftar Yemeği, Harem Restaurant'ta yapıldı. 48

49 21-26 Ağustos tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde "VII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu" toplantıları yapıldı. 22 Ağustos "VII. Uluslararası Katılımlı Parçacık Hızlandırıcıları ve Detektörleri Yaz Okulu" kapsamında; Yaz Okulu toplantılarına katılan Türk ve yabancı bilim adamı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Mandelin Bar da "HoĢgeldiniz" resepsiyonu düzenlendi. 24 Ağustos Bodrum Belediyesi Cemil Ġpekçi Moda ve Tasarım Atölyesi SatıĢ Noktası'nın Ġskele Meydanı nda açılıģı yapıldı. 25 Ağustos Bodrum Mendirek AçılıĢı yapıldı. 29 Ağustos Ramazan Bayramı nedeniyle Belediye BaĢkanımız personelle bayramlaģtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı. 30 Ağustos Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen resmi bayramlaģma Meclis Salonu nda yapıldı. 01 Eylül Bodrum Belediyesi nin destekleri ile Mendirek Kafe de HeykeltıraĢ, seramik sanatçısı ve mimar Uluhan Ataç ın Babür adlı kitabının imza günü ve kokteyli gerçekleģtirildi. 6-9 Eylül tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde "Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi" gerçekleģtirildi. 06 Eylül Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongresi kapsamında düzenlenen bilimsel toplantılara katılan Türk ve yabancı bilim adamı, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için Hadi Gari de HoĢgeldiniz resepsiyonu düzenlendi. 49

50 08 Eylül Belarus Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Temsilcisi Erdoğan Gündüzpolat, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti Eylül 2011 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu (BKST) iģbirliği ile "Bodrum Karnavalı" düzenlendi Eylül Karsanat Barok Müzik Festivali düzenlendi. 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı. 19 Eylül Ġlköğretim Haftası kutlandı. 20 Eylül Bodrum Muharip Gaziler Derneği üyeleri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla makamında ziyaret etti. 20 Eylül Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Eğitim - Öğretim Yılı ve Ġlköğretim Haftası nın baģlaması nedeniyle Hüseyin Boyacı Ġlköğretim Okulu nda düzenlenen törene katıldı. 23 Eylül Ahmet Ertegün e Saygı Konseri (Digital Konser)Yer: Ġskele Meydanı 23 Eylül Milli Eğitim Müdürlüğü nün düzenlediği Okullar Arası Halk Oyunları YarıĢması Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde gerçekleģtirildi. 24 Eylül Zeki Müren in ölüm yıldönümü nedeniyle, Bodrum Belediyesi nin destekleriyle Zeki Müren Müzesi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anma Konseri, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde gerçekleģtirildi. 50

51 24-25 Eylül Muğla Valiliği Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü nün düzenlediği "Gençlik Merkezleri Türk Halk Müziği Solist, Solo Çalgı ve Çalgılarla Toplu Ġcra YarıĢması Türkiye Birinciliği" Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde yapıldı. 25 Eylül Ġtfaiyecilik Haftası kutlandı. 27 Eylül Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü Törenleri kapsamında TCG Bodrum isimli korvet sınıfı fırkateyn Komutanları Kıdemli Deniz BinbaĢı Gökhan Temizöz, Deniz Kıdemli YüzbaĢı Oğuzhan Pehlivanlı ve Radar Kıdemli BaĢçavuĢ Nevruz Kam, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ettiler. 30 Eylül Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, yoğun geçen ve geçmeye devam eden turizm sezonunda Bodrum un temiz olması için gece-gündüz demeden çalıģan Bodrum Belediyesi Temizlik ĠĢleri ne ve Ortem Ģirketine birer teģekkür plaketi verdi. 04 Ekim Hayvan Hakları Günü kutlandı. 04 Ekim "Girit ġarkıları Konseri" Ġskele Meydanı nda verildi Ekim Türk Filmleri Gösterimi Haftası Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde gerçekleģtirildi. 05 Ekim Aydın Belediye BaĢkanı Özlem Çerçioğlu, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 06 Ekim Bodrum a yeni atanarak göreve baģlayan yeni Bodrum Kaymakamı Sayın Dr. Mehmet Gödekmerdan ve Bodrum Ġlçe Emniyet Müdürü Sayın Ergin Sıcakdemir, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 51

52 06 Ekim Bodrum Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü Abdulkadir Sağlam, öğretmen Özlem Yüksel, Okul Aile Birliği BaĢkanı Mahinur Kandemir ve Yazman Üye Ġpek Akpınar ile okulu temsilen üç öğrenci Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon a bir ziyarette bulundu. 10 Ekim Belediye ĠĢ Sendikası Genel BaĢkan Yardımcısı ġükrü Erol, Belediye ĠĢ Sendikası Genel Mali Sekreteri Cavit Korkmaz, Belediye ĠĢ Sendikası Genel Eğitim Sekreteri Bayram Özkan, Belediye ĠĢ Sendikası Muğla ġube BaĢkanı Ender Akbay ve Bodrum Belediyesi Sendika Temsilcileri, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 10 Ekim 2,5 yıldır Ġsviçre nin Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapan ancak ilk defa Bodrum a gelen Raimund Kunz, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 10 Ekim Muğla Malatyalılar Derneği ve Malatya Gazeteciler Cemiyeti, Bodrum a bir gezi düzenledi. Aralarında YeĢilyurt Belediye BaĢkanı Mehmet Kavuk, Pütürge Belediye BaĢkanı Necdet Ayaydın, Güzelyurt Belediye BaĢkanı Aliseydi Millioğulları, Battalgazi Belediye BaĢkanı Selahattin Gürkan ın da bulunduğu heyet Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret eti. 13 Ekim Halikarnas Balıkçısı Cevat ġakir Kabaağaçlı, ölümünün 38. yıldönümünde anıldı. 15 Ekim Bodrum Belediyesi nin destekleriyle Bodrum Deniz Müzesi'nin açılıģı yapıldı Ekim Bodrum Belediyesi nin destekleriyle "Boat Show" (Yat Festivali) gerçekleģtirildi Ekim Bodrum Kupası Uluslararası "Yelkenli AhĢap Yat YarıĢları" gerçekleģtirildi. 17 Ekim Güler Mustafa Kızılağaç Ġlköğretim Okulu Aile Birliği BaĢkanı Bedriye Özdamar, Sayman Gülsüm Gültepe ve Yazman Çiçek Bozoğlu, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 52

53 21 Ekim Amerikan Deniz Kuvvetleri Atlantik Filosu na bağlı USS Ramage komutanı Yarbay Kyle Conten, Komutan Yardımcısı Yarbay David Stoner ve Deniz Piyade AtaĢe BinbaĢı Tanya Murnoch, Bodrum Belediye BaĢkan Vekili Ali Rıza Uysal ı BaĢkanlık Makamı nda ziyaret etti 26 Ekim Önderler A.ġ. Yönetim kurulu BaĢkanı Arif Önder ve Mimar Dara Kırmızıtoprak, "Retron Evleri Projesi"nin Londra da aldığı ödülle birlikte Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ettiler. 26 Ekim Bodrum Belediyesi ile Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası arasında "Bodrum Su Projesi nin baģlatılması için anlaģma yapıldı. Bu anlaģma ile Bodrum Su Kanalizasyon Ġdaresi (BOSKĠ) Bodrum un altyapı, su ve atıksu projelerinin iyileģtirilebilmesi için gerekli krediyi almaya hak kazanmıģ oldu. Ġmza törenine Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktör Vekili ġevki Acuner, Bodrum Belediye Meclis Üyesi Ali Rıza Uysal ve Bodrum Belediye BaĢkanı Teknik DanıĢmanı Osman Ayalp katıldı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapıldı. 31 Ekim Bodrum Belediyesi nin tüm çalıģanlarının Bodrum Belediye A.ġ. kafeteryalarından indirimli olarak yararlanabilmeleri için hazırlanan indirim kartlarından bir kısmı, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon tarafından sahiplerine dağıttı. 03 Kasım Kos Heyeti Bodrum Belediyesi ni ziyaret etti Kasım 2011 Kurban Bayramı kutlandı. 10 Kasım Atatürk ü Anma Haftası yapıldı. 18 Kasım Bodrum Genç YaĢam Derneği (BOGEYAD) baģkanı ve dernek üyeleri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 53

54 18 Kasım Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Van depremi nedeniyle 9 gün boyunca gönüllü çalıģarak, yapılan yardımları tasnif ederek kolileyen 37 gönüllü için bir teģekkür yemeği verdi. 23 Kasım Hüseyin Turgut Karabağlı Ġlköğretim Okulu Müdürü ve Okul Aile Birliği temsilcileri Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ettiler. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı. 01 Aralık Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon, Ġstanbul Ticaret Odası (ĠTO) BaĢkanı Murat YalçıntaĢ ı makamında ziyaret etti. 06 Aralık Bodrum Belediyesi nin katkılarıyla Zeki Müren in Sanatını ve Müziğini Koruma ve YaĢatma Derneği Türk Müziği Topluluğu nun düzenlediği "Zeki Müren in Doğum Gününü Anma Konseri" Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde gerçekleģtirildi. 08 Aralık Ak Parti Bodrum Ġlçe BaĢkanlığı Kadın Kolları TeĢkilatı BaĢkanı Nural Altuğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 09 Aralık Bodrum Acil Ġçmesuyu Tesisleri ĠnĢaatı Devir Teslim Protokolü imzalandı. 54

55 10 Aralık "Dedemin Ġnsanları" filminin Bodrum da yaģayan Girit ve Kos adasından göç edenlere ücretsiz gösterimi yapıldı. 15 Aralık Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon ve GümüĢlük Belediye BaĢkanı Mehmet Tire, Ġzmir de bulunan Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü nü ziyaret etti. 21 Aralık Bodrum Belediyesi ile Bodrum Marmara Koleji Fizik Kulübü iģ birliğinde ilk Türk astronomlardan Ali KuĢçu anısına Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi nde düzenlenen "1. Bilim ġenliği" yapıldı Aralık 2011 tarihleri arasında Muğla Üniversitesi tarafından gerçekleģtirilen "IV. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"nun son gününde katılımcılar Bodrum Belediyesi nin davetlisi olarak Bodrum a geldiler Aralık Bodrum Belediyesi nin destekleriyle Ç.Y.D.D. tarafından 15. YılbaĢı Pazarı düzenlendi. 26 Aralık Hasan GüleĢçi ye ait paha biçilmez Deniz Kabukları Koleksiyonu, Bodrum Deniz Müzesi nde düzenlenen bir basın toplantısıyla ziyarete açıldı. 26 Aralık Uluslararası Topluma YılbaĢı Kokteyli verildi. 27 Aralık Gündoğan Fahriye Ilıcak Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Ömer Faruk Ruhi, Okul Aile Birliği BaĢkanı Mustafa Cem ve Okul Aile Birliği üyesi Filiz Özakay, Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon u makamında ziyaret etti. 27 Aralık Geleneksel Atatürk Yol KoĢusu yapıldı. 28 Aralık Öğrencilere, Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi (ÖSYM) ve Açık Lise konularında yardımcı olmak ve her türlü sorunlarını çözmek amacıyla Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi nde hazırlanan ofisin açılıģını onur konuğu olarak Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon yaptı. 55

56 29 Aralık Bu sene 10. yılını kutlayan kadınlardan kurulu denizci grup Yüksek Ökçeler, katkı ve desteklerinden dolayı Bodrum Belediye BaĢkanı Sayın Mehmet Kocadon u makamında ziyaret ederek teģekkür plaketi verdi. 31 Aralık Sertap Erener Yeni Yıl Konseri gerçekleģtirildi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğüne bağlı olan merkezlerde Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği nde (27), Bodrum Belediyesi Meclis Salonu (61) ve Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi (73) gerek belediyemizin gerekse çeģitli resmi kurumkuruluģ-dernek- okullar ve sivil toplum örgütlerinin gerçekleģtirdiği çeģitli etkinliklere ev sahipliği yapılmıģ ve gerekli destek sağlanmıģtır. Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu nda gerçekleģtirilen spor etkinliklerine ve Bodrum Belediyesi Semt Kadın Merkezi nin (SEKAM) düzenlediği tüm etkinliklere (resmi yazıģmalar-duyuru vs.) katkı sağlanmıģtır. 6-BASIN YAYIN HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BÖLÜMLER: BEYAZ MASA FAALĠYETLERĠ Halktan gelen öneri ve Ģikayetler otomasyon ağı kullanılarak ilgili birimlere yollanmakta, cevaplanmaları disiplin içinde takip edilerek, hizmet içi etkin haberleģmenin yerleģmesi ve otomasyon ağının kullanımı sağlanmaktadır. Çözümlenen konular hakkında vatandaģa geri bilgi verilmekte, Ģikâyet, öneri ve benzeri tüm bildirimlerin istatistiksel takipleri yapılmakta, raporlandırılmaktadır. Web sayfası üzerinden Çözüme Merhaba bölümüne ulaģan tüm baģvurular, tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Uygulanmasına ĠliĢkin Esas ve Usuller Hakkındaki Yönetmeliği çerçevesinde bilgi ve belgeye eriģilmesi iģlemleri yapılarak sonuçlandırılmakta, sonuçlar raporlanarak resmi bildirime hazır hale getirilmektedir. 56

57 VatandaĢ, güler yüzlü karģılanarak, talepleri çerçevesinde doğru birime yönlendirilmekte, her konuda özellikle yaģlı ve engelli vatandaģlara yardımcı olunmaktadır. Belediyemize gelen Ģikayet, istek ve öneri miktarı 1326 adet olup, bunların 1186 adeti cevaplandırılmıģtır. Kalan 140 adedinden 41 adedi Müdürlükleri yaptığı süreli ve planlanan iģ konularına girmesi nedeniyle beklemede kalmıģ, kalan 99 adedi ise; ilgili birimlere aktarılmıģ olup, konunun çözümü ile ilgili birimlerden yanıt gelmemiģ olması nedeniyle yanıtlandırılamamıģtır. SPOR BÖLÜMÜ FAALĠYETLERĠ 26 Nisan 47. Uluslararası CumhurbaĢkanlığı Bisiklet Turu Bodrum Etabı'na Bodrum Belediyesi adına gerekli destek verilmiģtir. 30 Nisan ve 01 Mayıs ile Mayıs tarihlerinde Bodrum Belediye BaĢkanlığı himayesinde, Türkiye Satranç Federasyonu Bodrum Ġlçe Temsilciliği nin düzenlediği, "Bodrum Belediye BaĢkanlığı Kupası Geleneksel 10. Satranç Turnuvası" yapıldı. Mayıs- Kasım ayları arasında Bodrum Belediyesi nin katkılarıyla sabah sporları, aerobik öğretmeni Mehlika Ezanoğlu denetiminde, her Pazartesi, ÇarĢamba, Cuma sabahları saat arasında Kumbahçe Mahallesi'ndeki basketbol sahasında yapılmaktadır. 20 Mayıs 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında görev alan beden eğitimi öğretmenleri için Bodrum Belediyesi Gümbet Kafeterya da yemek düzenlendi 23 Mayıs Muğla Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen ve bu sene 4. kez yapılan Gökova Bisiklet Turu na Bodrum Belediyesi adına destek verilmiģtir Mayıs Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde "Bodrum Belediye BaĢkanlığı Sualtı Görüntüleme ġampiyonası" yapıldı Ağustos tarihleri arasında Mahfel Kafe önünde "Bodrum Belediyesi 2. Su Topu ġenliği" düzenlendi Ağustos taraihleri arasında Kumbahçe Basketbol Sahası'nda "Bodrum Belediyesi Sokak Basketbolu Zafer Turnuvası" yapıldı. 26 Ağustos "Bodrum Belediyesi Yaz Sporu Etkinlikleri" kapanıģ töreni, Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda yapıldı. 27 Aralık "Atatürk Kır KoĢusu" düzenlendi. 05 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Kumbaçe Plajı temizliği gerçekleģtirilmiģtir. Yaz spor etkinliklerine toplam 663 çocuk katılmıģtır. ( futbol 55, tenis 73, satranç 61, masa tenis 19, voleybol 45, yüzme 260, basketbol 150 ) Ayrıca her hafta Pazartesi, ÇarĢamba, Cuma günleri Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda bayanlara Pilates dersi ücretsiz olarak verilmekte olup, katılımcı sayısı yaklaģık kiģi arasında değiģmektedir. 57

58 BODRUM BELEDĠYESĠ GÜMBET SEMT KADIN MERKEZĠ (SEKAM) FAALĠYETLERĠ SEKAM, Hülya Kocadon un önderliğinde Nisan 2011 tarihinde açıldı. Koordinatörlüğüne Nur Sema Esgin atandı. Avukat Oya Sanlı ile ücretsiz hukuksal danıģmanlıklar, Psikolog Ġlknur Özer ile ücretsiz görüģmeler, Psikiyatrist Dr. Murat Cöngevel ile ücretsiz tedaviler verildi. Bodrum Belediyesi mahalle muhtarları ile ihtiyaçları ve çözümleri hakkında toplantı düzenlendi. Bodrum da yaģayan yabancılar ile Bodrum Belediye sinden beklentileri ve Bodrum ve Bodrum insanına katabilecekleri hakkında toplantı düzenlendi. Hüseyin Boyacı Ġlköğretim Okulu Yönetimi ve Okul Aile Birliği ile ihtiyaçları ve çözümleri hakkında toplantı düzenlendi. Sivil Toplum KuruluĢları ile hep birlikte daha iyi Ģeyler üretebilme adına toplantılar yapıldı. ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) iģbirliğinde SEKAM ın amaçlarından biri olan kadın istihdamı için 50 ev hanımına ayda bir ücretsiz stant verilerek "Üreten Kadınların Pazarı" hayata geçirildi. Pazar her ayın ilk çarģambası olmak üzere Mendirek Kafeterya yanında kurulmaya devam etmektedir. ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ile birlikte köy ilköğretim okullarına 700 adet kitap ücretsiz dağıtıldı. ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ile birlikte çocuklarda çevre bilincini güçlendirme adına "5 Haziran Çevre Günü" yürüyüģü gerçekleģtirildi. Niğde Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden eğitmenleriyle birlikte gelen 18 yaģ üstü 27 zihinsel engelli öğrenci STS Bodrum Okul Gemisi ile ilk kez denizle tanıģtı. ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği ile yaz okulu çocukları STS Bodrum Okul Gemisi ile deniz turuna çıkarıldı. Ġkinci el eģya bağıģlayan vatandaģlardan alınan eģyalar ihtiyaç sahiplerine ulaģtırılmaya devam ediyor. Engelli aracı Bodrum Yarımadası'nda bulunan engelli vatandaģları gidecekleri yere ve tekrar evlerine dönüģlerinde ücretsiz servis hizmeti vermeye devam ediyor. Hizmetten SEKAM'ın numaralı telefondan randevu usulü faydalanılmaktadır. Bahar ve yaz aylarında Pazartesi, ÇarĢamba, Cuma günleri arası uzman hoca eģliğinde ücretsiz açık hava sporu yapıldı. Tüm yıl boyunca Pazartesi, ÇarĢamba, Cuma saatleri arasında Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ücretsiz pilates sporu yaptırılmaya devam etmektedir. Talep eden muhtarlıklarla ihtiyacı olan çocuklara ulaģımı da karģılanarak ücretsiz yüzme dersi verildi. Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Bodrum Ġlçe Tarım Müdürlüğü, Bodrum Belediyesi ve Gümbet Semt Kadın Merkezi arasında protokol imzalandı. "Kepçe Kepçe Bodrum" projesi adı 58

59 altında açılan Mutfağım kursunun sonunda katılımcılar tüm dünyada geçerli aģçılık sertifikası alarak meslek edinebilecekler. Kurs her hafta PerĢembe ve Cuma günleri devam etmektedir. Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi'nin destekleriyle SEKAM da Sivil Toplum KuruluĢları, Emniyet, Kaymakamlık, Belediye, Muhtarlıklar ve Engelli Okulları'nın katılımcılarına, kadınlara yapılacak olan yardımı, verilecek hizmeti doğru ve profesyonelce yapmak amacıyla eğitim verildi. Cemil Ġpekçi Tasarım Atölyesi açılıģında SEKAM a üye olan kadınlar el emekleri ve hünerleriyle açılıģa renk kattılar. Van depremi sonrasında Bodrum Yarımadası nda toplanan malzemeler SEKAM personeli ve 37 gönüllü vatandaģ ile tasnif edilerek 3 TIR halinde Van ErciĢ e gönderildi. Bodrum Kaymakamı Dr Mehmet Gödekmerdan ve Bodrum Belediye BaĢkanı Mehmet Kocadon personele ve gönüllülere teģekkür yemeği ve plaketi verdi. ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 17. ve 18. yüzyıllarda Yeniçeri Ocağı'ndan görevlendirilen Kolağası, Mimar BaĢı, Sehben gibi bazı yöneticilerin maiyetinde Kol Oğlanları, Zabıta Hizmeti ile görevlendirilmiģler ve Yeni Çeriler'in 1826 yılında kaldırılması üzerine Ġstanbul da Ġktisat Nazırlığı nın kurulması sebebi ile Ġktisat Neferleri adını almıģlardır. Günümüzde hayatımızın bir parçası olan Belediye Zabıtası'nın kökeni Osmanlı dönemi Ġhtisap Kurumu na dayanır. Osmanlı da sistematik bir kimlik kazanan Ġstihap TeĢkilatı'nın izlerini ise Ġslam ın ilk yıllarında bulmak mümkündür. O dönemde ve sonrasında Ģehirde Zabıta'nın görevlerine benzer görevleri yerine getiren kiģiye Muhtesip ( sorguya ve hesaba çeken ) denirdi yılında genel kolluk iģleriyle uğraģmak üzere kurulan Zabtiyye TeĢkilatı (Jandarma Zabıta) BaĢkent te Belediye Hizmetleri'nin denetimi icrası ile görevlendirildiğinden Zabtiyye veya Zabıta adıyla genel kolluk kuvvetleri yanında Belediye kollukçularınında sıfatı olmaya baģlamıģtır. 59

60 1 GENEL BiLGiLER a) Misyon ve Vizyon 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası Belde'de esenlik, huzurluk, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, Belediye Meclisi tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta ön görülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevli kılınmıģtır. Kendisine verilen bu görevler doğrultusunda doğal afetler, yangın, olağan üstü durum gibi zaruret hallerinde düzenli çalıģma saatleri dıģında mesai saatlerine bağlı kalmaksızın, ayrıca dini ve milli bayramlarda, genel ve hafta tatili olan günlerde de akģam saat 17.00'den sonra yazın 05.00, kıģın da 02.00'ye kadar Zabıta Hizmetler'inin aksatılmadan yürütülmesini sağlar. b) Yetki, Görev ve Sorumluluklar Müdürlüğümüz 11/04/2007 Tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye Zabıta Yönetmeliği baģta olmak üzere; 5393 Sayılı Belediye kanunu 1608 Sayılı Belediye Cezaları Kanunu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 3194 Sayılı Ġmar Kanunu 4077 Sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu 2872 Sayılı Çevre Kanunu 394 Sayılı Hafta Tatili Kanunu 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Özel Servis Araçları Yönetmeliği ĠçiĢleri Bakanlığı Okul Servis Araçları Yönetmeliği olmak üzere belirlenen görev, yetki ve sorumluluk ile hizmet yapmaktadır. Bu görev, yetki ve sorumluluklarımız özetle; - Öncelikle beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler'de kendisine verilen görevleri yapmak, ayrıca diğer kamu kurum ve kuruluģların yetki alanına giren suçları ilgili birimlere bildirmek. - Belediye kara organları tarafından alınan ve uygulanması istenen emir, yasak ve kararları uygulamak, sonuçlarını izlemek ve sonuçlarını ilgili birimlere bildirmek. - Belde sınırları içerisinde bulunan sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin denetim ve kontrollerini düzenli olarak yaparak iģ yerlerinin ruhsatlandırılmasını, düzenli faaliyetlerini sürdürmelerini, insan sağlığını ilgilendiren halkın yiyip içtiği, yatıp kalktığı, taranıp temizlendiği, gezip eğlendiği iģ yerlerinin düzenli denetim altında tutarak kontrolünü yapmak. 60

61 - Müdürlüğümüze ait numaralı telefonlara gelen istek, Ģikayet vs. kanun ve nizamların kendisine vermiģ olduğu yetki içerisinde gidermek ya da ilgili kurum ve kuruluģlara bildirmek. - Belediyemiz hudutları dahilinde ana arterler baģta olmak üzere sokak, park ve meydanlarda sağlıksız, kanun ve nizamlarına aykırı olarak satıģ yapan seyyar satıcılara ve ilçeye kaçak olarak sokulmak istenen yiyecek, içecek vs. müdahale ederek tutanakla teslim almak ve imhasını yapmak. - Mücavir alan sınırları içerisinde belirlenmiģ olan haftanın 7 günü toplam 4 adet kurulan semt pazarlarında gerekli denetim ve kontrollerin düzenli sıklıklarla yapılarak satılan ürünlerin kontrolünün, etiketlendirilmesinin, tezgâhların ve halkın alıģ veriģini rahat ve kolayca yapabilmesi için gerekli denetim ve düzenlemeleri yapmak. - Mücavir alan sınırları içerisinde çıkartılan moloz, çöp, ağaç daları vs. gibi kötü görünüm arz eden ve Ġlçemizin estetik ve doğal görünümünü bozan atıkların ilgili birimlerle koordine içerisinde çalıģarak kaldırılmasını ve temizliğini sağlamak. - Mücavir alan sınırları içerisinde trafik akıģını engellememek ve yayaların can ve mal güvenliği sağlayabilmek için dolmuģ araçlarının durak yerlerinde indi- bindi yapmaları için kontrollerini yapmak. - Mücavir alan içerisinde çalıģmakta olan Servis Araçlarının kontrolünü yapmak. - Belediyemize bağlı diğer birimlerin çalıģmaları sırasında yollara park eden araçları kaldırmak ve yolu trafiğe kapatarak çalıģmalarına yardımcı olmak. c) Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler ( Fiziksel ve Örgüt Yapısı ) 1 Fiziksel Yapı Zabıta Müdürlüğümüzde görevli 1 Zabıta Müdür Vekili, 4 Komiser Yardımcısı, 9 Zabıta Memuru, 45 Zabıta Personeli, 3 Zabıta ġoförü,3 Zabıta Odacısı olmak üzere toplam 67 Personel çalıģmaktadır. Personel dağılımı Ģu Ģekildedir; Trafik Büro Ekibi'nde; 8 Trafik denetleme ekibi 2 büro personeli olarak toplam 10 personel çalıģmaktadır. Yazı ĠĢleri Bölümü'nde; 2 yardımcı personel, HaberleĢme bölümünde de 1 personel, 1 memur, Gümbet Zabıta Karakolu'nda 3 memur, Garaj Zabıtası 1 komiser yardımcısı, 2 personel olarak çalıģmaktadır. Diğer personel de Zabıta Müdürlüğü'nce hazırlanan çalıģma programları doğrultusunda faaliyetlerinin devamlılığını sürdürülmesi için görev almaktadır. Ġlçemizde Bodrum Merkez, Pazar Yeri, Garaj, Gümbet ve Torba olmak üzere 5 ayrı Zabıta Noktası mevcuttur. 61

62 2 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Zabıta Müdürlüğümüzde 11 adet bilgisayar mevcut olup gerekli yazıģmalar, cevaplar yapılmaktadır. DeğiĢen ve yeni çıkan yönetmelik ve kanunların takibi yapılmaktadır. Ayrıca diğer birimlerle de haberleģmenin ve yardımlaģmanın sağlanabilmesi için 45 adet kurumsal hatlı cep telefonları bulunmaktadır. 3 Sunulan Hizmetler Ruhsat Büro; 5393 Sayılı Kanun ile iģyerlerinin ruhsatlandırılması, denetim ve kontrolü Belediyelerce yapılmaya baģlanmıģ; Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde de tüm bu faaliyetlerin yürütülebilmesi için birbiri ile koordineli çalıģan ruhsat büro ve denetim ekibi kurulmuģtur. Ruhsat büro servisinde gerekli yazıģma, müracaat baģvuruları, dosya inceleme ve değerlendirmeleri yapılmaktadır tarihleri arasında; Yılında 758 adet iģyerine (Sıhhi 515 adet, GSM 64 adet, umuma açık istirahat ve eğlence yeri 179 adet ) iģyeri açma ve çalıģma ruhsatı düzenlenmiģ, TL ruhsat harcı kesilmiģtir adet iģyerine Hafta Tatil ruhsatı düzenlenmiģ, TL Mali Hizmetler Müdürlüğü'nce tahsil edilmiģtir. - Ġlçe Emniyet Müdürlüğü'nce gönderilmiģ 58 adet para cezası iģlemine toplam ,00 TL para cezası verilmiģtir âdeti devirden olmak üzere, 396 adet Ruhsat iptali yapılmıģtır yılında Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü - 01/01/ /12/2011 tarihleri arasında servisimizce Ġlçemiz Belediye sınırları içinde yapılan denetimlerde çeģitli iģ yerlerine ve mesken sahiplerine Zabıta talimatnamelerine uymadıkları gerekçesi ile 954 adet zabıt varakası tanzim edilmiģ bu zabıtlara Encümen'den TL para cezası kesilmiģtir. - Kaldırım üzerine park etmiģ olan araçlara gerekli cezai iģlem uygulanmaktadır, ayrıca 06/04/2006 tarih 644/82 sayılı Encümen Kararına istinaden durak harici yolcu alan veya indiren minibüslere de zabıt varakası tanzim edilmektedir. 62

63 - 17/02/2005 tarih ve sayılı insani tüketim amaçlı sularla ilgili yönetmelik hükümlerine istinaden emniyet bandajı olmayan damacanalar yedd-i emin olarak el konulmakta ayrıca satıģ yapan su istasyonlarına ve araçlarına zabıt düzenlenmektedir. - Belediye BaĢkanlığına gelen 561 adet ilanlar Zabıta Müdürlüğümüzce ilan edilmiģtir adet Ģikâyet dilekçesi gelmiģ bunların 182 tanesine cevap verilmiģ, diğerlerinin üzerinde adres belirtilmediği için ulaģılamamıģtır adet ĠĢgaliye Komisyonu'na gelen dilekçelere tarafımızca cevapları verilmiģtir. - Bilgi için 119 adet kamu kurum ve kuruluģlarından evrak teslim alınmıģtır adet kamu kurum ve kuruluģları tarafından kendilerine müracaat eden kiģilerin Ģikâyet konuları yerinde inceleme yapıldıktan sonra konu hakkında geri dönülüp bilgi verilmiģtir. Zabıta Talimatnamesi'ne aykırı harekette bulunan Ģahıslar hakkında 232 adet tutanak tutularak Encümen'e sevki sağlanmıģtır sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesine istinaden cadde ve kaldırım üzerini iģgal edenlere ve 37. maddeye istinaden mal ve hizmet satmak için rahatsız edenlere toplam 203 adet peģin para cezası uygulanmıģ, bunun 20 adedi Belediyemiz veznesine ödemesi yaptırılarak tahsil edilmiģtir. - Zabıta Müdürlüğü ekiplerimizce 2005/9207 karar sayılı ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik hükümlerine uymayan 205 adet iģyeri tespit edilmiģ ve BaĢkanlık oluru alınarak mühürlenmesi gerçekleģtirilmiģtir. 63

64 - Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2005/9207 sayılı iģyeri açma ve çalıģma ruhsatlarına iliģkin yönetmelik hükümlerine uymayan iģyerlerini tespit ederek tarafımıza göndermiģ ve 70 adet iģletme süreli olarak tarafımızca mühürlenmesi gerçekleģtirilmiģtir. - Mali Hizmetler Müdürlüğünce tarafımıza gönderilen, elden tebliğ yapılmak üzere 383 adet Encümen kararı (para cezası), 126 adet ödeme emri (para cezası), 205 adet kira Encümen kararı, 15 adet eğlence vergisi ödeme emri, tahakkuku 41 adet, 17 adet kaçak inģaat Encümen kararı, 168 adet iģgaliye taahhütnamesi, 29 adet iģgaliye ödeme emri Ģahıslara ulaģtırmakta bulunamayanlara 7201 sayılı Tebligat Hükümleri gereğince askı tutanağı ile tebliğ süreleri sonunda da askıdan indirme tutanakları yapılmıģtır. (Muhtarlık ilan panolarına) adet kamu kurum ve kuruluģları tarafından gönderilen tebliğler Ģahıslara ulaģtırmakta bulunamayanlara 7201 sayılı Tebligat Hükümleri gereğince askı tutanağı ile tebliğ süreleri sonunda da askıdan indirme tutanakları yapılarak konu hakkında geri dönülüp bilgi verilmiģtir. (Muhtarlık ilan panolarına) - Ġlçemizin muhtelif bölgelerinde iģletilmekte olan marketlerde, okul kantinlerinde (TansaĢ, Carrefour, Migros, Bim vb.) süper marketlerde yapılan denetimler sonucunda son kullanım tarihleri dolmuģ olan adet mallar tarafımızdan imha edilmek üzere el konularak imhaları yapılmıģtır. - Zabıta ekipleri tarafından genel devriye esnasında seyyar satıģ yapan Ģahıslardan adet emtialar yedd-i emin olarak alınarak imhaları yapılmıģtır ton odun, ihtiyacı olan 412 vatandaģımıza tarafımızca dağıtımı yapılmıģtır. 64

65 - Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda iki kez olmak üzere, 1 yıl boyunca 910 adet ihtiyaç sahibi vatandaģımıza gıda yardımı yapılmıģtır. - Ġlçemiz genelinde çevre görünümünü ve düzenini bozan olumsuzluklarla ilgili çalıģmalar yapılmıģtır. - Belediyemiz Mezbahası haricinde izinsiz kaçak olarak kesilen hayvanların sahiplerine Hayvan Kanununun (F) fıkrası gereğince gerekli yasal iģlem yapılmakta, Belediye Veterinerimizin hastalıklı olduğunu tespit ettiği büyük ve küçükbaģ hayvanların imha iģlemleri de Zabıta'ca yürütülmekte ve ayrıca Belediyemiz Veterinerliği ile birlikte zaman zaman meydana gelen köpek ısırma olaylarına müdahale edilmekte hayvan sahiplerine uyarı ve iģlemler yapılmaktadır - Ġlçemizde özellikle yaz aylarında çıkan yangınlarda tüm Zabıta personeli itfaiye ekiplerine her konuda tam destek vermektedir. - KıĢ aylarında sel felaketine karģı Zabıta personeli tam kadro 24 saat nöbet tutmuģ, olan felaketlerde de fiilen görev almaktadır. Ayrıca selden sonra çamur olan caddeler Zabıta, Ġtfaiye, Temizlik ĠĢleri ve Fen ĠĢleri ekipleri ile birlikte yıkanarak temizlenmektedir. 2- TRAFĠK HĠZMETLERĠ ile tarihleri arasında birimimizce yapılan faaliyetler; Ticari Plaka Tahsis Belgesi almak için 50 kiģi müracaat yapmıģ, bunlardan 45 kiģi Ticari Plaka Tahsis Belgeleri'ni almıģ, 5 kiģinin Belediye Encümen Kararı çıkmıģ fakat Ģahıslar almamıģtır. Belediyemiz sınırları içerisinde Okul Servis TaĢımacılığı ve Personel TaĢımacılığı yapan 60 kiģi Okul Servis Aracı Güzergâh Belgesi almak için müracaat yapmıģ, bunlardan 55 kiģi güzergâh belgelerini almıģ, 5 kiģi dosyasındaki evrakları tamamlanmadığı için beklemeye alınmıģtır. Belediyemiz mücavir alanı içerisinde yaya kaldırımlarına, sokak giriģlerine, trafiğe kapalı alanlara park etmiģ 877 araca Kabahatler Kanuna göre iģlem yapılmıģtır. Beyaz Masa'dan gelen 24 adet Ģikâyet yerinde değerlendirilerek cevapları gönderilmiģtir. Trafik ile ilgili 112 adet vatandaģın talepleri Belediyemiz Trafik Alt Komisyonu'nda görüģülerek karar alınmak üzere konusuna göre Belediye Encümeni ya da Belediye Meclisi'ne sevk edilmiģtir. Ağır tonajlı araçların Belediyemiz sınırları içerisinde Ģehir trafiğini aksatmadan düzenli bir Ģekilde ilerlemelerini sağlamak için 33 adet Ağır Tonajlı Araç Güzergâh Ġzin Belgesi verilmiģtir. Belediyemizin Fen ĠĢleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü'nün yapmıģ olduğu çalıģmalarda trafik güvenliği sağlandı. Belediyemiz sınırlarındaki okulların öğrenci giriģ - çıkıģ saatlerinde yardımcı olundu. Cadde üzerlerine geliģi güzel konulan emtiaların kaldırılması amacı ile periyodik olarak Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ile birlikte uygulamalar yapılmaktadır. Belediyemiz sınırları içerisinde keskin virajlara ve görüģün dar olduğu kavģaklarda kazaları engellemek açısından konulan güvenlik aynalarından kırılanların yerine yenisi taktırılmıģtır. Yaya ve durak yerleri çizgilerinin yılda 2 (iki) defa bakımı tarafımızca yapılmaktadır. Trafik yön ve ikaz iģaret levhalarının bakım ve onarımı tarafımızca yapılmaktadır. 65

66 Birimimize gelen dilekçeler ile ilgili ekiplerimiz tarafından yerinde yapılan inceleme sonucu gereği yapıldıktan sonra ilgilisine cevap yazılmıģtır. Trafiğe kapalı alanlara araçların girmemesi için demir borular ve mantarlar yaptırıldı. Cenazelere eskortluk yapıldı. AMAÇ VE HEDEFLER a) Ġdarenin Amaç ve Hedefleri BaĢkanlık Makamı, Belediye Meclisi emirleri ile özel ve tüzel kiģilerin baģvurularına bağlı olması nedeni ile Zabıta Müdürlüğü nün görevlerinin bir plana bağlanması mümkün değildir. Ancak Zabıta Müdürlüğümüz yasa, yönetmelik ve tüzüklerin kendisine yüklediği görevleri ve sorumluluklarının bilinci içerisinde çalıģarak gece gündüz bayram ve tatil gözetmeksizin her türlü iklim ve hava koģullarında günün 24 saat hizmet vermeyi sürdürmektedir. b) Temel Politika ve Öncelikler Temel önceliğimiz mücavir alanı sınırları içerisinde halkın huzur, rahat, güven içerisinde sosyal yaģantısını sürdürebilmesi ve Kanunlar ve Belediye Meclisi'nin almıģ olduğu karalar doğrultusunda gerekli çalıģmaları yapmaktır ÇEVRE DENETĠM BĠRĠMĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 yılında verilen canlı müzik izin belgesi sayısı: yılında iptal edilen canlı müzik izin belgesi sayısı: yılında birime ve Beyaz Masa ya gelen gürültü Ģikâyeti sayısı: yılında gelen Ģikâyet dilekçe sayısı: yılında 9 adet iģletmeye eğlence gürültüsü, 1 adet iģletmeye su pompası gürültüsü sebebi ile idari para cezası uygulanmıģtır. (Çevre Denetim Birimi ne gelen tarihleri arasında toplam 381 Ģikâyet sonuçlandırılmıģtır.) SAĞLIK HĠZMETLERĠ BĠRĠMĠ - Belediyemizin çeģitli birimlerinde çalıģmakta olan 516 memurun muayene ve tedavileri ile 682 kiģinin Belediye Tabipliği'nde, 1208 kiģinin de Gümbet Sağlık Evi'nde pansuman ve enjeksiyonları yapılmıģtır. 66

67 - Bodrum Belediyesi, Boski ve Bodrum Belediyesi Gıda A.ġ.'de çalıģan 595 iģçinin iģyeri hekimi tarafından muayene ve tedavileri yapılmıģtır. - Personellerimiz ve halktan 518 kiģinin kan ve idrar tahlilleri laboratuarımızda yapılmıģtır. - Bodrum Belediyesi'nde çalıģan 51 iģçi ve 51 memur personelimize rahatsızlığından dolayı istirahat raporu düzenlenmiģtir. - Belediyemize baģvuran yada gelemeyecek durumda olan yoksul hastalara muayene ve tedavileri yapılmakla birlikte ilaçlarını ücretsiz alabilmeleri sağlanmaktadır. - Yatalak hastalara evlerinde hem tedavi hem de laboratuar hizmetleri sunulmaktadır. - Sıhhi iģletmelere verilen ruhsatlara büyük bir titizlik gösterilmekte; hem yardımcı olunmaya çalıģılmakta, hem de hijyenik bir iģletme olması yönünde bilgiler verilmektedir tane de Sıhhi ĠĢletme Ruhsatı onaylanmıģtır. - Ġlaç toplama kampanyası ile elde edilen ilaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaģtırılmak suretiyle değerlendirilmektedir. - Yoksul vatandaģları ile Ģeker hastalığı vb. gibi sürekli tahlil yaptırması gereken hastalar Belediye laboratuarında hiçbir ücret ödemeden yararlanmaktadırlar. - Belediyemiz sınırları içerisindeki fırınların gece denetimleri Zabıta ile birlikte yapılmaktadır. Gereken uyarı ve cezalar verilmektedir. - Pansuman, iğne ve küçük cerrahi hizmetleri yine ücretsiz verilmektedir. - Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatları, Belediye Tabibi BaĢkanlığı'nda kurulan bir komisyonla takip edilmektedir. 63 tane iģletmeye GSM ruhsatı tanzim edilmiģtir. - Bodrum mücavir alanında ölen vatandaģlara 2011 yılında 25 tane ölüm belgesi düzenlenmiģtir. - Bodrum da ölen, tabutları mühürlenerek il dıģına gönderilmesi gereken 119 adet yol izin belgesi düzenlenmiģtir. - Bodrum Belediyesi mücavir alanında bulunan esnafların esnaf muayene kartları (portör muayenesi) 04/07/2011'den itibaren düzenlenip 1415 kiģinin kartları Doktor Engin SAYIN tarafından onaylanmıģtır. VETERĠNERLĠK HĠZMETLERĠ Mezbahane: 1- Mezbahamızda 2 soğuk hava depo personeli, 1 büro personeli, 1 Ģöför, 2 gece bekçisi ve 7 kasap olmak üzere toplam 13 iģçi çalıģmaktadır. 2- Mezbahamızda modernizasyon çalıģmaları kapsamında giriģ kısmı düzenlenmiģ, 67

68 3- Mezbaha iç kısım krom malzemelerin bakım, onarım ve yenilemeleri yapılmıģ, 4- Mezbaha atıklarının giderleri geniģletilmiģ ve gereken yerler yenilenmiģ, 5- Kesime gelen hayvanların su ihtiyacını karģılamak amacıyla otomatik suluklar yaptırılmıģtır. 6- Mezbahamızda gelen kesimlik hayvanların evrak ve sağlık kontrolleri yapılmıģ, uygun olanlar hijyenik Ģartlarda kesilmiģ, karkaslar soğuk hava deposuna kaldırılmıģ ve kasaplara nakli sağlanmıģtır. Yıl içerisinde Belediye mezbahamızda 2579 büyükbaģ, 2331 küçükbaģ hayvan kesilmiģ olup bunlardan kg et elde edilmiģtir. Sahipsiz Hayvan Barınağı: Barınağımızda 1 tanesi Ģoför olmak üzere toplam 5 iģçi çalıģmaktadır. 1- Barınağımızı yenileme çalıģmaları kapsamında ameliyathanenin alt yapı ve çevresiyle ilgili eksiklikleri tamamlanmıģtır. 2- Barınağımızın çevre peyzaj düzenlemeleri yapılmıģtır. 3- Barınağımızdaki köpeklere artık yemek ve ekmek yedirilirken kuru mama yedirilmeye baģlanmıģtır. 4- Barınağımıza duyarlı vatandaģlar tarafından getirilen veya Ģikayet yoluyla bildirilip barınağımıza sahipsiz hayvan toplama aracı ile alınan sokak hayvanlarının tüm bakımları yapılıp kısırlaģtırılmıģ ve sağlıklı olanlar alındıkları ortama bırakılmıģtır. Barınağımızda mukim bakıma muhtaç köpeklerin bakımları rutin olarak yapılmıģ ve uygun olanlar sahiplendirilmiģtir. Bu kapsamda yıl içerisinde barınağımızda 272 köpek, 325 kedi kısırlaģtırılmıģtır. Sahiplendirilen hayvan sayısı 243, aģılanan hayvan sayısı 1123'tür. Muzur HaĢere ile Mücadele: 1- Ġlaçlama personeli olarak 8 iģçi çalıģmaktadır. 2- Muzur haģere ile mücadele kapsamında kıģ ve bahar aylarında kıģ sislemesi ve larva mücadelesi yaz aylarında ise gündüz ve gece olmak üzere larva ve uçkun mücadelesi Ģeklinde yıl boyu sürmüģtür. 3- Sokak hayvanları ve muzur haģere ile mücadele kapsamında toplam 490 adet Ģikâyet giderilmiģtir. 68

69 SU ĠġLERĠ SERVĠSĠ I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon SU VE KANALĠZASYON ĠġLETMESĠ Su iģleri servisi, Belediyemiz sınırları içerisinde ikamet etmekte olan vatandaģların ve turizm tesislerin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karģılamak görevini üstlenmiģtir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar - Kentin ihtiyacı olan içme, kullanma ve endüstri suyunun sağlanması. - Kentin su ihtiyacını karģılamak amacıyla yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının iģletilmesi. - Kente isale edilen suyun taksim, tevzi iģlerinin yürütülmesi. - Tüketilen su miktarının tespit edilmesi, tahakkuk yapılması. - Abone kaydı, yer değiģtirme, abonelikten çıkma ile abonelikle ilgili her türlü iģlemin düzenli bir Ģekilde yapılmasının sağlanması. - Kısa ve uzun vadeli yatırım planları ile programının hazırlanarak ilgili birimlere iletilmesi ve eģ güdüm sağlanması. - Kente verilen suların sağlık koģullarına göre arıtılmasının sağlanması. - Mevzuatın gerektirdiği diğer görevlerin ifası. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı Su ĠĢleri Servisi, Bodrum Belediyesi BaĢkanlık Binası arkasında bulunan Merkez Büro, Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde Su Arıza Servisi, Mumcular Beldesi Kemer Köyü yanında bulunan Ġçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi ile hizmet vermektedir. 2-Örgüt Yapısı Su Hizmetleri Servisi; a- Telefonla gelen bilgi ve Ģikayetleri gerekli yerlere bildirmek ve gereğini yapmak. b- Abone kaydı yapmak, Ģikayetli sayaçları kontrol etmek,bozuk olan sayaçları değiģtirmek aboneleri iptal etmek, borcu olan aboneleri kesmek. c- Su sayaçlarını sürelerinde okumak, tahakkukları yapmak. d- Su iģlerine ait tüm yazıģmaları yapmak, satın alma iģlemini yapmak. 69

70 Su Arıza Servisi; a- ġehir Ģebekesinde meydana gelen ana su hattı ve abone hattı arızalarını yapmak. b- Karaova dan gelen ana su isale hattında meydana gelen arızaları tamir etmek. c- Borcundan dolayı ana su Ģebekesinden kesilmesi gereken abonelerin kesilmesi. d- Mevcut suyu mahallelere eģit Ģekilde dağıtmak. e- Gece, gündüz, bayram, hafta sonunda, resmi tatil günlerinde çıkabilecek arızalara müdahale etmek. Karaova Ġçme Ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi, a- Ġlçemizin su ihtiyacını karģılamak için tesisi düzenli olarak, yılın her günü 24 saat çalıģtırmak. b- Suyun dezenfeksiyonunu yapmak. c- Mumcular Barajı'ndan gelen ham suyu arıtmak, yaz ve kıģ kullanımına göre ve ihtiyaca göre mevcut kuyuları çalıģtırmak. 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar; Günümüz Teknolojisine uygun olarak Ġçme Suyu Arıtma Tesisini yenilikler yapmak,yeni arıtma teknikleri geliģtirmek, yeni sistemleri inceleyerek meydana gelen su borusu arızalarının tamiratında uygulamak.günümüz koģullarına uygun olarak eskimiģ olan su hatlarını uzun ömürlü ve hijyen borularla değiģtirmek. Ġnternet ortamında ve ilgili kurumlarca yapılan bilgilendirme seminerlerine katılmak ve yenilikleri takip etmek. 4-Ġnsan Kaynakları Su Hizmetleri Servisi; 1-Mühendis - Servis Sorumlusu Memur (1) 2-ĠĢçi Sayaç Okuma (5) 3-ĠĢçi Su Kesme Açma (4) 4-iĢçi Büro Hizmeti (3) 5-Memur- Büro Hizmeti (1) 6-ĠĢçi Tahakkuk Memuru (1) 7-Memur Tahakkuk Memuru (1) 8-ĠĢçi Hizmetli (1) Su Arıza Bölümü; 1-ĠĢçi Servis Sorumlusu (1) 2-ĠĢçi ġoför (2) 3-ĠĢçi Su Arıza Ustası (10) 4-ĠĢçi Depo ve Gece Nöbetçisi (2) 70

71 Karaova Ġçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi; 1-Kimyager Tesis Sorumlusu (1) 2-Elektrikçi ĠĢçi (4) 3-ĠĢletme Personeli ĠĢçi (4) 4-Bekçi ĠĢçi (4) 5-Mekanikçi ĠĢçi (1) 6-ġoför ĠĢçi (1) 5- Sunulan Hizmetler Ġlçemizin su ihtiyacını karģılamak, Mahallelere eģit Ģekilde su vermek,yaz aylarında artan su ihtiyacını karģılamak için yeni projeler geliģtirmek,sayaçları okumak, tahakkuk yapmak, vatandaģ tan gelen telefonları değerlendirip gerekli yerlere bildirmek,abone yapmak,ģikayetleri değerlendirmek,arızaları tamir etmek,zamanın da borçlarını ödemeyenlerin suyunu kesmek,gerekli tüm yazıģmaları yapmak. 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Servis Sorumlusu: Makine Mühendisi Su iģleri yetki, görev ve sorumluluğunda olan konuları yürütmek. Hizmet binası: Büro Hizmetleri Tolam 2 Memur, 11 iģçi ile hizmet sunulmaktadır. Karaova Ġçme Suyu Arıtma Tesisi: Kimyager Toplam 14 iģçi ile hizmet vermektedir Su Arıza Servisi: Servis Sorumlusu Toplam 17 iģçi ile hizmet vermektedir. D- Diğer Hususlar Belirtilen görevler ve sunulan hizmetler haricinde de servisimiz Belediyemizin tüm Su iģleri ile ilgili diğer birimlerimize ve Ġlçemizdeki diğer resmi kurum ve kuruluģlara da imkanlar ölçüsünde destek vermektedir. II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Servisimiz öncelikli amacı günümüz teknolojik olanakların; imkanlar ölçüsünde ; en etkili biçimde kullanılmasının sağlanması, ilçemizin su ihtiyacının karģılanması için yeni projeler üretmek ve yeni kaynaklar bulup sorunları gidermektir. 71

72 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 1-Teknolojik imkanların yararlı bir Ģekilde kullanılması, 2-Hizmetlerin hızlı ve etkin Ģekilde yapılabilmesi, 3-Ekonomik ve yararlı çözümlerin bulunması, 4-Personelin hızlı ve etkin hizmet verebilmesi için eğitim hizmetinin verilmesi, III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Su ĠĢlerine ait 2011 yılı net bütçe ödeneği TL olup; Bütçe gider toplamı TL dir Yılı Bütçe gelir kesin hesap çetveline göre toplanan gelir TL dir. B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri yılında m³ su üretildi, m³ su tahakkuk edildi TL su tahakkuku TL genel tahakkuk yapıldı Adet yeni su abonesi ġehir ġebekemize bağlandı Adet abone borcunu ödemediği için kesildi Adet abone dilekçelerine istinaden geçici olarak kapatıldı veya iptal edildi Adet abonenin sayacı bozuk olduğu için değiģtirildi Adet dilekçeye cevap verildi Adet abonenin sayacı kontrol edildi Adet aboneye çeģitli sebeplerden dolayı tutanak tutuldu Adet Ön Ödemeli Kartlı Su Abone Kaydı yapılmıģtır. - Yatay milli pompaları,derin kuyu tipi pompaları, calaskarların periyodik bakım ve tamiri yapıldı. - ġehir Ģebekesinde meydana gelen 315 adet ana Ģebeke arızası tamir edildi. Bu arızalarda muhtelif çapta 759 mt. boru ve 1451 adet fittings malzeme kullanıldı. - ġehir su Ģebekesinde 177 adet abone bağlantı borusu arızasında 1354 mt. muhtelif çapta bağlantı borusu 3524 adet bağlantı malzemesi kullanıldı. 72

73 - Karaova Bodrum 600 mm. çelik isale hattı üzerinde meydana gelen 7 adet arıza tamir dildi. - Ġçme suyu arıtma tesisi Mart ayı ile Aralık ayları arasında çalıģtırıldı. Diğer kalan aylarda bakım nedeniyle mevcut kuyulardan ilçemize su verildi. - Karaova'da bulunan 8 adet 48lt/sn lik ve 4 adet 75 lt/sn lik Bodrum'a su basan terfi pompaların komple bakımları ve tamirleri yapılmıģtır. PROJE ADI : Atatürk Caddesi Su Hattı Yenileme ÇalıĢması Toplamda 800 metre olacak Ģekilde, 600 metre 15' lık Duktil boru; 200 metre 300'lük Duktil boru döģenmiģtir. Abone bağlantıları yenilenmiģtir. Mevcut AÇB ve PVC borular yenilenmiģtir. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : Gümbet Mahallesi Lale Sokak Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 230 metre 110 luk HDPE boru döģenmiģtir. Abone bağlantıları yenilenmiģtir. Mevcut PVC borular yenilenmiģtir.proje Maliyeti : TL PROJE ADI : Torba Mahallesi Ġnönü Caddesi (Mezarlık Önü ile Amiral Sitesi Tenis Kortu arası) Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 350 metre 110'luk HDPE boru döģenmiģtir. Abone bağlantıları yenilenmiģtir. Mevcut PVC borular yenilenmiģtir. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : Torba Mahallesi Rıza Anter Caddesi 13 Haziran Sokak Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 880 metre 110'luk HDPE boru döģenmiģtir. Abone bağlantıları yenilenmiģtir. Mevcut PVC borular yenilenmiģtir. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : YokuĢbaĢı Mahallesi Emin Anter Bulvarı Yeni Depo Bağlantısı 120 metre 315'lik HDPE boru döģenmiģtir. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : YokuĢbaĢı Mahallesi Yeni Depo Bağlantısı Ġçin Su Hattı DöĢenmesi 250 metre 315'lik HDPE boru döģenmiģtir.proje Maliyeti: TL PROJE ADI : Gümbet Mahallesi Zengin Hüseyin Sokak, Esendemir Sokak, Ethem Kaptan Sokak su hattı yenileme çalıģması. Toplamda 1100 metre olacak Ģekilde 660 metre 160'lık HDPE boru; 400 metre 110'luk HDPE boru döģendi. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : Cevat ġakir Caddesi ve Neyzen Tevfik Caddesi Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 600 metre 150'lik duktil boru, 150 metre 350'lik duktil boru, 300 metre 250'lik duktil boru, 600 metre 200'lük duktil boru, 24 metre 300'lük duktil boru döģenmiģtir. Proje Maliyeti: TL 73

74 PROJE ADI : Cumhuriyet Caddesi Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 580 metre 150'lik duktil boru, 120 metre 160'lık HDPE boru, 130 metre 110'luk HDPE boru döģenmiģtir. Proje Maliyeti: TL PROJE ADI : ÇarĢı Mahallesi TaĢlık Sokak Su Hattı Yenileme ÇalıĢması 250 metre 40'lık polietilen boru döģenmiģtir. Proje Maliyeti: TL 1- Mevcut Ģebeke hatların yüzeye vurmayan su arızalarının tespiti için çalıģmalar yapılmakta olup, tespit edilen arızaların tamiratı yapılmaktadır. 2- Performans Sonuçları Tablosu; Su ĠĢleri Servisi 2011 yılını her mahalleye düzenli su vererek ve ortama %83 tahsilat oranıyla baģarılı Ģekilde yılı tamamlamıģtır. 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi; Kurak ve çok sıcak geçen yaz sezonu boyunca ilçemizi susuz bırakmadan 2011 yılı tamamlanmıģtır. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi; 2011 yılında yapılan çalıģmalar yeterli olduğu düģünülmektedir. IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A- Üstünlükler Ġçme suyu arıtma tesisi düzenli olarak çalıģtırılmakta, elektrik ile ilgili sorunlarda piyasaya bağımlılığımız bulunmamaktadır. Su arızasının tamiratında kullanılan sarf malzemelerin depolarımızda yeterli miktarda bulunması. Ġlave su hattı döģenmesi ve mevcut su hattının yenisiyle değiģtirilmesi teknik personelimizce dıģa bağımsız olarak yürütülebilmektedir. B- Zayıflıklar Su iģlerine ait JSB kepçe ve kamyon olmadığından dolayı dönem dönem sıkıntılar yaģanmakta ve kiralamalar yapılmaktadır. C- Değerlendirme 2011 yılını su iģleri servisi baģarılı olarak tamamlamıģtır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER ġehir temiz su Ģebekesinde yaklaģık %55 kayıp kaçak olduğu tahmin ve hesap edilmektedir. ġehir Ģebeke hattının yeni teknoloji HDPE boru veya duktil burularla yenilenmesi gerekmektedir. Bu Ģekilde kaçak kayıp oranı makul seviyelere indirilip ilave su kaynağı yaratılmıģ olur. Halkımıza sağlıklı ve hijyen içme ve kullanma suyu verilecektir. Bu konu ile 74

75 ilgili olarak EBRD (Avrupa Ġmar ve Kalkınma Bankası) ile kredi anlaģması yapılmıģ olup çalıģmalara baģlanmıģtır. ATATÜRK CADDESĠ SU HATTI YENĠLEME ÇALIġMASI CEVAT ġakġr CADDESĠ SUHATTI YENĠLEME ÇALIġMASI NEYZEN TEVFĠK CADDESĠ SU HATTI YENĠLEME ÇALIġMA CUMHURĠYET CADDESĠ SU HATTI YENĠLEME ÇALIġMASI TORBA MAHALLESĠ SU HATTI YENĠLEME ÇALIġMASI ĠNÖNÜ CADDESĠ MEZARLIK ÖNÜ ĠLE 13 HAZĠRAN SOKAK SU HATTI AMĠRAL SĠTESĠ TENĠS KORTU ARASI ZENGĠN HÜSEYĠN SOKAK SU HATTI YENĠLEME ÇALIġMASI YOKUġBAġI DEPO BAĞLANTISI YENĠLEME ÇALIġMASI 75

76 1-GENEL BĠLGĠLER BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ĠTFAĠYE MÜDÜRLÜĞÜ tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52. Maddesi'ne dayanılarak hazırlanan, 21 Ekim 2006 tarih ve sayılı Belediye Ġtfaiye Yönetmeliği'ne göre yetki, görev ve sorumluluklarımız belirlenmiģtir. Bu görev ve sorumluluklarımız; a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek, b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalıģmalarını yapmak, c) Su baskınlarına müdahale etmek, ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalıģmalarına katılmak, d) tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak, e) tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile Ġlgili ġahsi Mükellefiyet, Tahliye ve SeyrekleĢtirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma iģlemlerine yardımcı olmak, f) Halkı, kurum ve kuruluģları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak, g) Kamu ve özel kuruluģlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiģtirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle iģbirliği yapmak, ğ) Belediye sınırları dıģındaki olaylara müdahale etmek ve Belediye BaĢkanı nın verdiği görevleri yapmak, h) Belediye sınırları içinde bacaları Belediye Meclisi'nce tespit edilecek ücret karģılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalıģmalarına katılmak, i) Ġmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, j) ĠĢyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluģlarını yangına karģı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek, 76

77 ĠçiĢleri Bakanlığınca hazırlanan tarih ve sayılı "Belediye Ġtfaiye Yönetmeliği" ile belirlenmiģtir.halka sunduğumuz Ġtfaiye hizmetlerinin tüm iģ ve iģlemlerin kanunlara yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve bu çerçevede Ģeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayıģı içerisinde dil, din ve ırk ayrımı gözetmeden vatandaģlara eģit hizmet götürülmesi hedeflenmektedir. Ġtfaiye hizmetlerini çağın ve teknolojinin imkânlarından da faydalanarak vatandaģların canına ve malına zarar veren yangın ve afetlere karģı hazır ve tedbirli davranarak asgariye indirmek ayrıca yangınlara ve afetlere karģı zararı bertaraf etmektir. ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 1- Fiziksel Yapı Müdürlüğümüz, ÇarĢı Mahallesi Kapalı Otopark üzerinde tek katlı hizmet binasında faal olarak çalıģmaktadır. Hizmet Binamız içerisinde 1 adet santral odası, 1 adet yemekhane, 1 adet yazıcı odası, 1 adet yatakhane, 2 adet tuvalet 1 adet depo 1 adet müdür odası, bulunmaktadır. Bina dıģında 9 araçlık garajımız mevcuttur. 2- Örgüt Yapısı Belediye BaĢkanı Belediye BaĢkan Yardımcısı Ġtfaiye Müdürü Ġtfaiye Amiri Vardiya Amiri Vardiya Amiri Vardiya Amiri Ġtfaiye Erleri Ġtfaiye Erleri Ġtfaiye Erleri 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Müdürlüğümüz bünyesinde iģ ve iģlemleri yapmak için 3 adet bilgisayar, 3 adet yazıcı, 1 adet faks cihazı bulunmaktadır. ġehrimizde meydana gelen yangınlara müdahale eden araç aģağıda belirtilmiģtir. Araç ve Gereç Durumu Plaka Marka Model Merdiven/m Su/ton 48 TR 110 Isuzu 1997 Arazöz 4000 Ton 48 TP 252 Fatih 1999 Arazöz 8000 Ton 48 TP 957 Fatih 1996 Arazöz 10000Ton 48 UE 526 Ford Kargo 2002 Hidrolik merdivenli 5000 Ton 48 VF 110 Isuzu 2007 Arazöz kurtarma aracı 3000 Ton 77

78 2 adet elektrikli dalgıç pompa 1 adet hava kompresörü 2 adet 5 hp gücünde benzinli motopomp 4-ĠnsanKaynakları Ġtfaiye Müdürlüğümüzde 1 müdür v. 1 amir v. 2 memur 11 ġoför 17 er 3 vardiya halinde 2 büro personeli görev yapmaktadır. Bunlardan 25.kiĢi ilköğretim mezunudur. YaĢ ortalamaları arasındadır. 1 kiģi lise mezunudur. 2 kiģi üniversite mezunudur. 5-Sunulan Hizmetler Yangın ĠĢleri; Ġtfaiye Personeli 3 vardiya halinde günün 24 saati yangın ve diğer afetlere anında müdahale edebilecek Ģekilde çalıģır. Yangın ihbarı geldiği anda zaman kaybetmeden ekiplerimiz yangın mahalline hareket ederek gerekli müdahale yapılır tarihleri arasında meydana gelen yangınlar hakkında rapor düzenlenerek ilgili makamlara verilir. Belediyemiz sınırları ve belde belediyelerce de müdahale edilen yangınlar aģağıda belirtilmiģtir tarihleri arasında ilçemizde 167 adet yangın meydana gelmiģtir. BUNLAR: 1- Personelimiz her sabah ile saatleri arasında yangın bilgisi, korunma önlemleri ve müdahale teknikleri konularında Müdür ve amirin nezaretinde eğitime tabi tutulmaktadır. 2- Planlı ve programlı Ģekilde tatbikatlar yapılmaktadır. Tatbikat sonrası yardımcı personel değerlendirme toplantıları yapılmaktadır. Bu çalıģmalar 2012 yılı içerisinde de devam edecektir. 3- Ġlçemizin yangına hassas bölgeleri tespit edilmiģtir. Bu bölgelere yakın yerlere yangın hidratları konulmuģtur. 4- Ġtfaiye araçlarımızın modernizasyonlu çalıģmaları devam etmektedir. 5- Araçlarımızın düzenli çalıģabilmesi için araç kontrol çizelgeleri hazırlanarak her araca bırakılmıģtır. Çizelgelerdeki teknik kısımları sürücüler kontrol ederek aracı imza karģılığı teslim almaktadır. 6- Müdürlüğümüz 1/5000 haritada yangınlara ulaģım planını 2012 yılı içerisinde sonuçlandıracaktır. 7- HaberleĢmede modernizasyon çalıģmaları devam etmektedir. Haber merkezimizde telsiz sistemi yerine kurumsal telefonlarla iletiģim sağlanmaktadır. 8- Ġtfaiye Müdürlüğünün ihtiyacı olan yangın malzemeleri alımı devam etmektedir yılı içerisinde de bu çalıģmalar devam edecektir. 78

79 SU BASKINLARI BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU ġehrimizin muhtelif mahalle ve semtlerinde yağmur sularına maruz kalan ev iģyerleri itfaiye ekipleri tarafından en kısa zamanda motopompla temizlenmiģtir. SULAMA ĠġLERĠ Yaz ve kıģ mevsimlerinde resmi kurumlara okullara camilere ve suları kesik olan mahallelere itfaiye arazözü ile ücretsiz su verilmektedir. ĠġYERĠ AÇMA RUHSATI Ġlçemizin muhtelif mahallelerinde iģyeri açmak isteyen vatandaģların müdürlüğümüze müracaatları üzerine elemanlarımızca iģyeri yangın tedbirleri bakımından kontrol edilmiģ olup açmaya elveriģli olan iģyeri ruhsatlarına onay verilmiģtir. TATBĠKATLAR: FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet dönemi içerisinde mali yıl ödeneği olarak TL ödenek konulmuģ olup yıl içerisinde TL si harcanmıģ geri kalan TL lik ödenek iptal edilmiģtir. B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2011 mali yılı içinde müdürlüğümüzce 36 adet ödeme emri düzenlenmiģtir performans programı hazırlanmıģ 2011 yılı yangın istatistiklerini hazırlamıģtır. 79

80 2-Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Belediye Meclisi'nin almıģ olduğu müdürlüğümüz yönetmeliğinde belirtilen görev yetki ve sorumlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi Ģekilde yapmaya çalıģılmıģ diğer belde belediyelerde bulunan itfaiye amirlikleri ile bilgi alıģveriģinde bulunulmuģ ve performans en üst seviyeye çıkarmaya çalıģmıģtır YILI ĠÇERĠSĠNDE YAPILAN FAALĠYETLER Ağaç Budama...13 Adet Araç Yangını....3 Adet Tekne Kurtarma... 1 Adet Yol ve Meydan Yıkama 545 Adet Trafik Kaza Yerine TalaĢ Serme...63 Adet Su Verme..290 Adet Kurtarma. 31 Adet Trafik kazası...51 Adet Merdivenli araç ile çalıģma Adet Motopomp ile su boģaltma... 8 Adet Asılsız Yangın Ġhbarı...19 Adet Baca Yangını... 2 Adet Mazgal Temizliği...20 Adet Araç Görevlendirme.. 40 Adet Soğutma ÇalıĢması.. 51 Adet Diğer... 2 Adet Tatbikat ve Seminer... 4 Adet Fransız itfaiyeciler "Ġtfaiyecilik Haftası" nedeniyle Bodrum Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü nü ziyaret etti. 80

81 TEMIZLIK ĠġLERI MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALIYET RAPORU I.GENEL BĠLGĠLER A-Misyon ve Vizyon Müdürlüğümüzün temel misyonu; temizlik hizmetlerinin çağın gereklerine uygun olarak düzenli, denetimli bir Ģekilde insan ve çevre sağlığına zarar vermeden Belediyemizin diğer birimleriyle iģbirliği içerisinde yapılmasını sağlamaktır. Müdürlüğümüz kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları kararlı ve tarafsız bir Ģekilde yerine getirebilen, çalıģmalarında en son araç ve teçhizatlarla çalıģmayı, çalıģırken de personelini eğiterek yenilikleri takip etmeyi vizyon edinmiģtir. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Bodrum Belediyesi sınırları içerisindeki kentsel, evsel ve tıbbi atıkların toplanması, bertarafı ve yeniden kazanımı, cadde, sokak ve sosyal yaģam alanlarının temizlik ve bakımı, çöp konteynerlerinin bakım ve tamiri, bütün bu çalıģmaların takip ve denetimi C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü; Belediyemizin denetimi altında çalıģan yüklenici firma Ortem Ltd.ġti ile birlikte çalıģmalarını sürdürmektedir. Müdürlük yönetim binası, Belediye Kademesi'nde; Ortem Ltd. ġti Belediye Kademesi yanında, tahsis edilen Ģantiyededir. 2- Örgüt Yapısı Belediye BaĢkanı Temizlik ĠĢleri Müdürü Ortem Ltd.ġti Bodrum ġantiye Müdürü 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ortem Ltd.ġti tarafından personelimize periyodik olarak bilgisayar, slâyt ve video gösterileri ile mesleki konularda, iģ ve iģçi sağlığı, güvenliği konularında eğitim verilmektedir. Temizlik ĠĢlerinde Ortem Ltd ġti. bünyesinde bulunan, teknolojik açıdan günümüz Ģartlarına uygun (tam donanımlı süpürge araçları, konteynır yıkama ve dezenfekte aracı ve aparatı vb.) araçlar kullanılmaktadır. 1. Personel Periyodik Sağlık Kontrolü 2. Personel Ġlkyardım Eğitimi 3. Personel ĠĢbaĢı Eğitim ÇalıĢmaları 4. Akademik DanıĢmalık ÇalıĢmaları 5. Personel Trafik Eğitimi 6. Yangın Eğitimi 7. Dökülen Sıvı Atıkların Temizlenmesi 8. Anayolların ve Caddelerin Süpürülmesi 9. Kaldırım ve dar sokakların süpürülmesi 10. Çöp Konteynerlerinin Temizliği 11. Kaldırım üstü süpürme ve yıkama çalıģması 12. Çöp Konteynerlerinin Dezenfektesi 81

82 4- Ġnsan Kaynakları Temizlik ĠĢleri Müdürü 1 KiĢi Ortem Ltd.ġti ġantiye Müdürü 1 KiĢi Kontrolör Bodrum Belediyesi 3 KiĢi Kontrolör Ortem 2 kiģi (kıģ) 4 KiĢi (yaz) ġoför Belediye 4 KiĢi ġoför Ortem (ortalama)20 KiĢi (kıģ) 25 KiĢi (yaz) Temizlik ĠĢçisi Bodrum Belediyesi 5 KiĢi Temizlik ĠĢçisi Ortem (ortalama) 61 KiĢi (kıģ) 88 KiĢi (yaz) 5- Sunulan Hizmetler Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak ; Evsel atıkların düzenli olarak toplanması, Bunların çöp sahasına doğru Ģekilde nakli ve bertarafı, Sağlık kuruluģlarında oluģan tıbbi atıkların toplanması ve sterilizasyon tesisine nakli, Bodrum ve Gümbet pazaryerlerinin temizlenmesi ve yıkanması, Cadde ve sokakların süpürülmesi, Çalı ve inģaat molozlarının toplanıp çöp sahasına nakli, Çöp konteynerlerinin bakımı, onarımı ve dezenfektasyonu, Mezarlıkların temizlik,boya ve bakımı, Belediyemiz hizmet binalarının iç temizliği Dere yataklarının temizliği Tarihi eserlerin temizliği hizmetleri sunulmaktadır. Cadde ve Sokakların Yıkanması Evsel Atıkların Toplanması Tıbbi Atıkların Toplanması Gümbet Pazar Yeri Temizliği Çevre yolu Çalı Temizliği ġehir Mezarlığı Temizliği Konteynırların Dezenfekte Edilmesi Kale Caddesi Mevki Temizliği Saha Kontrolü Barlar Sokağı ve Marina Atık Toplama Tarihi Eserlerin Temizliği Çalı ve Molozların Toplanması 6- Yönetim Sistemi ġehrimizde Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak; yazlık dönemde 7, kıģlık dönemde de 4 vardiya ile çalıģan personelin kontrol ve denetimi 24 saat takip edilmektedir. II. AMAÇ VE HEDEFLER 1.Ġdarenin Amaçları ve Hedefleri Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak; çağımızın gerektirdiği temizlik ve sağlık koģullarının sağlanması ve Ģehrimizin vitrini sayılan cadde ve sokaklarda katı atık toplama ile cadde ve sokakların temizlenmesi, geri dönüģebilir atıkların ülke ekonomisine kazandırılması 82

83 konularında, uluslar arası standartlarda hizmet vermek ve çevre sağlığının korunmasına katkıda bulunmak amacındayız. 2. Temel Politikalar ve Öncelikler Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak; temel politikamız Temiz Bodrum, Temiz Toplum oluģturmak için her türlü araģtırma ve çalıģmayı yapmaktır. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 1.Faaliyet ve Proje Bilgileri Belediyemiz sınırları içerisindeki 12 mahallenin evsel ve kentsel atıkları düzenli olarak her gün toplanmaktadır. Cadde ve sokaklar tam donanımlı süpürge araçları ve mevkici personeller tarafından her gün süpürülmektedir. Salı ve Cuma günleri Bodrum Pazaryeri, Pazar günü Gümbet Pazaryeri, pazar bitiminden itibaren temizlenip yıkanmaktadır. Sağlık kuruluģlarında oluģan tıbbi atıklar tarihinden itibaren yapılan protokol gereğince Miroğlu Temizlik ġirketi tarafından toplanmakta, Denizli ilinde bulunan sterilizasyon tesisine nakledilerek bertaraf edilmektedir yılında Belediyemiz sınırları içerisindeki sağlık kuruluģlarından Kg. Tıbbi Atık toplanmıģtır. Atık pillerin toplanması ile ilgili çalıģmalar düzenli olarak yürütülmektedir yılında yaklaģık 500 Kg atık pil toplanmıģtır. halen 250 noktada Atık Pil Kumbarası bulunmaktadır. Atık Pil Kumbaraları'nın düzenli olarak kontrolü yapılarak toplanan Atık Piller, TAP yetkililerine tutanakla teslim edilmektedir. Bodrum Belediyesi Yeniden Kazanım Projesi olan BOYKAP projesi kapsamındaki sahip olduğumuz 4 gözlü geri dönüģüm kumbaralarına yeni bir görünüm kazandırmak amacıyla çalıģma yapılmıģ olup dıģ görünümleri yenilenmiģtir. Ayrıca ÇEVKO dan temin edilen 200 adet iç mekan geridönüģüm kumbaraları resmi kurum ve iģyerlerine dağıtılmıģtır yılında Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde bulunan tüm turistik tatil köyü ve otellere Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince ambalaj atıklarını organik atıklardan ayrı toplamaları konusunda bilgilendirme çalıģmaları yapılmıģ olup bu çalıģmada %90 oranında baģarı sağlanmıģtır yılında lisanslı firma tarafından Kg ambalaj atığı toplanmıģtır. Bodrum Belediyesi Temizlik ĠĢleri Müdürlüğünce 2011 yılında 35 adet 800Lt. lik 75 adet Çöp Konteynerı alınmıģtır. Söz konusu konteynırların dağıtımı 2011 yılı yaz sezonu baģında dağıtımı tamamlanmıģtır.ayrıca Belediyemiz sınırları içerisindeki çöp konteynerler periyodik olarak toplanıp tekerlek tamiri ve bakımları yapılıp konteynerler boyanmıģtır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak atık bitkisel yağlarla ilgili çalıģmalara 2011 yılında da ara vermeden devam edilmiģtir yılı sezon baģında tüm restaurant ve turistik tesislere bilgilendirme çalıģmaları yapılmıģ olup atık bitkisel yağların toplanması sağlanmıģtır yılında belediyemiz sınırları içerisinde Kg atık bitkisel yağ toplanmıģtır. 83

84 Yaz sezonu baģlangıcında madeni atık yağ üreten iģletmelere atık yağların ayrı toplanması için tebligatlar yapılmıģ olup lisanslı firmalar tarafından madeni atık yağlar toplanmaktadır. Temizlik ĠĢleri Müdürlüğü olarak 2010 yılı Ekim ayında ENGELSĠZ HAYATA TUTUNUN sloganıyla baģlattığımız sosyal sorumluluk projesi 2011 yılı haziran ayına kadar devam etmiģ olup bu proje ile ekonomik imkanı olmayan engelli vatandaģlarımızın tekerlekli sandalye sahibi olmaları ve geri dönüģümün özendirilmesi amaçlanmıģtır adet plastik su ĢiĢesi kapağına 1 tekerlekli sandalye sloganıyla düzenlenen kampanya Bodrum ve ülkemiz genelinde ilgiyle karģılanmıģtır. Bu kampanya kapsamında 52 adet tekerlekli sandalye 3 adet akülü sandalye dağıtımı gerçekleģtirilmiģ olup, ayrıca kampanyaya katkıda bulunan kurum ve kiģilere TeĢekkür Belgesi düzenlenerek takdim edilmiģtir. Bu güne kadar yaptığımız tüm çalıģmalaıı içeren ve içerisinde açıklayıcı bilgiler bulunan kitapçığımız da 2010 yılında basılmıģ olup, 2011 yılında da dağıtımına devam edilmiģtir. IV. KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Geri DönüĢüm ile ilgili çalıģmaları yaparken çevre ile ilgili vakıflarla konuyla ilgili yardım yazıģmaları yapılmıģ olup, ÇEVKO vakfından eğitim ve materyaller konularında destekler sağlanmıģtır. Müdürlüğümüz bünyesinde çalı ve moloz toplama iģlerinde kullanmakta olduğumuz araçların oldukça eski model olmalarından dolayı sık sık arıza yapmaları ve bu araçlarda çalıģan personel yetersizliği çalıģmalarımızı olumsuz yönde etkilemektedir. Bir diğer karģılaģılan problem ise; halkımız el broģürleri ve Belediye anonsları ile bilinçlendirilmesine rağmen çöp çıkartma saatlerini dikkate almadan geliģi güzel evsel atıklarını çıkartmakta zaten ilçemizdeki trafik sorunu ve dar sokaklarda uygunsuz park eden araçlar sorunu ile de çalıģmalarımızı daha da güçleģtirmektedir yılında personele verilen eğitimler, kullanılan teknolojik kaynaklar ve düzenli denetimler ile yaptığımız çalıģmalardaki hizmet kalitesinin yeterli olduğunu düģünmekteyiz. 84

85 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BELEDĠYEMĠZ SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDEKĠ UYGULAMA VE DĠKĠM ÇALIġMALARI Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan park ve yeģil alanlara toplam adet mevsimlik bitki, adet çalı türü, adet ağaç türü dikilmiģtir. BELEDĠYE BAHÇESĠ Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yeģil alanlarda m² alanda çim yenileme çalıģması, m² alana yeni çim ekimi yapılmıģtır. KIBRIS ġehġtlerġ CADDESĠ ORTA REFUJ MENDĠREK KAFE YANI ATATÜRK ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖNÜ VE YANI 85

86 KUMBAHÇE SAHĠL OMURÇA MEZARLIKLARI MANAVLARIN ÖNÜ GARAJ ALTI 86

87 GÜMBET KAVġAĞI BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU BELEDĠYE MEYDANI-KAYMAKAMLIK ÖNÜ ÇARġI CEVAT ġakġr KABAAĞAÇLI MÜZESĠ 87

88 AĞAÇLANDIRMA-BUDAMA VE OT BĠÇME ÇALIġMALARI MEZBAHA VE HAYVAN BARINAĞI ÇEVRESĠ DÜZENLEME ÇALIġMASI ORTAKENT SERA SEL BASKINI VE SONRASI SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA TOPLUMA YÖNELĠK ÇALIġMALARIMIZ Muğla Ġl Çevre Orman Müdürlüğü ile ortaklaģa fidan dağıtımı ÇağdaĢ YaĢamı Destekleme Derneği yaz okulu kapsaminda çocuklarımıza serada eğitim verdik. Sulama sistemi döģeme çalıģmaları ve bitkilerin sulanması Bodrum ve Ortakent deki seramızda tohum ekimi ve çelik alma yöntemiyle mevsimlik bitki, yer örtücü, çalı ve ağaç türlerinin üretimi gerçekleģtirilmiģtir. Hastalık ve zararlılarla mücadele çalıģmaları Palmiye kirmızı böceği ile mücadele çalıģmaları 88

89 BELEDĠYEMĠZ SINIRLARI ĠÇERĠSĠNDEKĠ PARKLARIN DÜZENLENMESĠ Belediye sınırları içerisinde bulunan parklara 25 adet oyun grubu, 2 adet engelli oyun grubu, 10 adet 2 li salıncak, 40 adet tahterevalli, 20 takım 9 lu açık alan spor aleti takılmıģtır. Ayrıca 2400 m² alan betonlanıp kauçuk kaplanmıģtır GÜMBET 65 EVLER OMURÇA ALAĠYELĠ ATATÜRK Ġ.Ö.O YANI CEMĠL UYAR ÇOCUK PARKI GALĠP EFENDĠ SOKAK ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI CĠZDAROĞLU EMĠN ANTER EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ EMSAN SĠTESĠ ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ALTINDAKĠ ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI GEMĠ YANAġMA ĠSKELESĠ GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER GERENCE GÜMBET DOLGU PAġA TARLASI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI GÜMBET PAZAR YERĠ KON SĠTESĠ KUMBAHÇE KAFE YANI OMURCA TIRMAN SOKAK ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI OSMAN KIZILDERELĠ ÖRSAN ÖYMAN ROTARY SARIASLAN ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI 89

90 TARLA SOKAK TEPECĠK TORBA ALĠ HAYDAR TORBA MAHALLESĠ ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI TÜRBE ÇOCUK PARKI TÜRK KUYUSU MAHALLESĠ ÜÇ KUYULAR ZARĠFE HANIM ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ÇOCUK PARKI ASARLIK ÇOCUK PARKI FEN ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ CUMHURĠYET CAD. ALT YAPI YENĠLEME VE ÇEVRE DÜZENLEME ĠġLERĠ 490 m lik cad. yağmur suyu, elektrik ve kaplamasının yenilenmesi.500 m yağmur suyu,içme suyu,aydınlatma ve mermer kaplama 90

91 KANLI DERE ISLAHI BODRUM BELEDİYESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU GÜMBET ZENGĠN HÜSEYĠN SOK. Proje Bedeli: TL Yağmur suyu kanal, aydınlatma, kaldırım ATATÜRK CAD. ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESĠ ĠġLERĠ 750 m yağmur suyu,içme suyu,aydınlatma ve mermer kaplama CEMĠL ĠPEKÇĠ VE BODRUM BELEDĠYESĠ SANAT EVĠ 2 NOLU SAĞLIK OCAĞI ENGELĠ RAMPASI ĠMALATI 91

92 YENĠKÖY MAH. UZUNKUYU SOK. ÇEVRE DÜZENLEMESĠ ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠNASI TADĠLAT ( Proje Bedeli: TL ) CUMHURĠYET CAD. MAHFEL MEYDANI ÇEVRE DÜZENLEMESĠ ESKĠÇEġME MAH. EMSAN SĠTESĠ YAĞMUR SUYU DRENAJ ĠMALATI 92

93 UMURÇA MAH.2202 SOK. (ÖZGÜN SOK.) ALT YAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESĠ MERKEZ TAKSĠ DURAK YAPIMI TORBA MAH DERE ISLAHI PROJESĠ BODRUMSPOR BĠNASI TADĠLAT Toplam 2 km uzunluğunda olan dereye 12 köprü, m3 civarında taģ duvar imalatı yapılmıģtır. Proje Bedeli: TL TORBA MAH. CAN SOK. GERENCE DERESĠ ISLAHI YAĞMUR SUYU DRENAJ YAPILMASI 93

94 2011 YILI ASFALT KAPLAMA YAPILAN YOLLAR UMURÇA PAMĠLLĠ SOK. ZENGĠN HÜSEYĠN SOK ĠÇMELER MEVKĠĠ DENĠZ YILDIZI SOK TOPLAM: 2000 M 2 TOPLAM : 5000 M 2 TOPLAM: 2000 M 2 TOPLAM:1000 M 2 TORBA MAH. GÜMBET MAH GÜMBET GÜMBET ESENDEMĠR ĠLE ALBAY KEMAL TOPAL CAD. ĠSMET ĠNÖNÜ CAD ERGUVAN SOK TOPLAM: 6000 M 2 TOPLAM:200 M 2 TOPLAM :1500 M 2 TOPLAM:2000 M 2 YOKUġBAġI MAH. GÜLER MUSTAFA GÜMBET MAH YOKUġBAġI MAH EMĠN ANTER BUL KIZILAĞAÇ Ġ. Ö. OKULU A.TANER KIġLALI SOK DR. ĠSMAĠL CAN SOK. TOPLAM: 200 M 2 TOPLAM 2000 M 2 TOPLAM:3000 M 2 TOPLAM: 2000 M 2 ESKĠÇEġME MAH GÜMBET MAH. GÜMBET MAH. TORBA MAH DEĞĠRMENLER SOK. GARA HASAN CAD. LODOS SOK KÖPRÜLER TOPLAM:300 M 2 TOPLAM : 1000 M 2 TOPLAM: 500 M 2 TOPLAM:600 M 2 94

95 KUMBAHÇE MAH. YENĠKÖY MAH TÜRKKUYUSU MAH TÜRKKUYUSU MAH ATATÜRK CAD. HACAMATLAR SOK SANAYĠ SĠTESĠ MARS MABEDĠ CAD TOPLAM: 4000 M 2 TOPLAM:2000 M 2 TOPLAM: 1000 M 2 TOPLAM: 200 M 2 TÜRKKUYUSU MAH. YENĠKÖY MAH. GÜMBET MAH. GÜMBET MAH. GÖKÇELER CAD. SEVERCAN CAD. DEDEMAN CAD. SADĠ IRMAK CAD. TOPLAM: 2000 M 2 TOPLAM: 2000 M 2 TOPLAM: 3000 M 2 TOPLAM: 600 M 2 GÜMRÜK BĠNASI YENĠLENMESĠ CEVAT ġakġr CADDESĠ Cevatġakir Cad. Kaldırım ve Yol düzenlemesi iģinde komple altyapı yenilenip, kaldırımlar mermer kaplandı, yol Ģehir içi gürültü seviyesini düģürmek ve araç konforunu arttırmak amacıyla asfalt kaplandı. 95

96 NEYZEN TEVFĠK CADDESĠ Neyzen Tevfik Cad. Kaldırım ve Yol düzenlemesi iģinde komple altyapı yenilenip, kaldırımlar mermer kaplandı, yol Ģehir içi gürültü seviyesini düģürmek ve araç konforunu arttırmak amacıyla asfalt kaplandı, yeģil alanlar düzenlenip daha modern bir görüntüye kavuģturuldu. DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ARAÇ TAMĠR ATÖLYESĠ Araç Tamir ve Bakım Atölyesi'nde iki personel görev yapmaktadır yılı içerisinde 55 adet araç, 4 Traktör, 3 kepçe, 1 adet küçük silindir, 3 adet asfalt kesme makinesi, 1 adet lombardini zift serpme motoru, 3 adet taģ kırma kompresörlerin tamir ve bakımları yapılmıģtır. 9 adet araç motoru rektifiyeli yeni motor yapılmıģtır. Arıza yapan araçların gerekli bakımları yapılarak arıza giderilmiģtir. Vizeye gidecek araçların kontrolleri yapılıp vizeye gönderilmiģtir. ARAÇ KAPORTA ATÖLYESĠ Kaporta atölyesinde iki personel çalıģmaktadır. 11 tane aracın komple kaporta iģleri yapılmıģ ve taban çürük yerleri tamir edilmiģtir. 35 tane aracın kapı kol ve kasa kilitleri değiģtirilmiģtir. 20 tane aracın eksoz tamiri yapıldı, 8 aracınki ise yenilendi. Boyadan çıkan araçların parçaları toplandı. Vizeye gidecek olan araçların gerekli iģleri yapıldı. 11 adet sivil araçlara motor ve Ģase numarası vurulmuģtur. 96

97 OTO BOYA ATÖLYESĠ Oto boya atölyesinde iki personel çalıģmaktadır. 11 tane aracın komple boya iģleri yapılmıģtır. 400 adet bank demiri, 120 metre korkuluk demiri boyanmıģtır. 200 adet çöp bidonu, 150 adet trafik uyarı, yön levhası vs. levhalar boyanmıģtır. 120 adet yol kapatma borusu boyanmıģtır. 47 adet ahģap kapı, 15 adet ahģap dolap, 100 m2 pergule ve 500 adet Bodrum Belediyesi amblemli bank tahtaları boyanmıģtır. 10 adet masa, 40 adet sandalye muhtelif renklerde boyanmıģtır. DEMĠRHANE ATÖLYESĠ Demirhane atölyesinde beģ personel çalıģmaktadır. 200 adet çöp konteynır tamiri, 120 metre korkuluk demiri, 400 adet bank demiri, 150 adet trafik tabelası yapılmıģtır. Bodrumda mevcut mahalle sokaklarına yağmur suyu giderleri için 200 adet mazgal yapılmıģtır. Torba ve Türkkuyusu Camisi'ne korkuluk yapıldı. Umurça Ġlköğretim Okulu'na 1 adet bayrak direği, 1 adet sürgülü kapı, 2 adet araç park yeri bölmesi, Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi'ne korkuluk yapıldı, Gülsevim RüĢtü Kaynak Anadolu Lisesi'ne pencere ve kenar korkuluk yapıldı. Zabıta, Su ĠĢleri, Fen ĠĢleri ve Ġmar ĠĢleri için emniyet Ģeridi olarak 250 adet demir çubuk yapıldı. Belediyeye ait kamyonların kasalarının kaynak iģleri yapıldı. Elektrik atölyesine aydınlatma direkleri altına 300 adet kaide yapıldı. Mezarlıkların kapı ve çitlerin düzenlenmesi yapıldı. Çocuk parklarına korkuluk ve kapıları yapıldı. Ġskele Meydanı'nda Bodrum Belediyesi Cemil Ġpekçi Moda ve Tasarım Atölyesi SatıĢ Noktası için çadır yapıldı. 97

98 OTO LASTĠK ATÖLYESĠ Oto lastik atölyesinde iki personel çalıģmaktadır. 48 adet kamyon ve kamyonet lastiği, 10 adet iģ makinası lastiği, 13 adet binek araç lastiği, 2 adet iģ makinası iç lastiği, 38 adet kamyon iç lastiği, 16 adet iģ makinaları jantı, 21 adet kamyon kolonu, 10 adet binek araç jantı, 12 adet kamyon ve kamyonet jantı yeni takıldı, 10 adet minübüs kaplama dıģ lastiği, 10 adet iģ makinaları kaplama lastiği, 15 adet kamyon lastiği kaplama kullanıldı.18 adet motorlubisiklet dıģ lastiği kullanıldı. 220 adet lastik tamir iģi ve haftalık lastik hava ayarı yapıldı. OTO ELEKTRĠK ATÖLYESĠ Oto elektrik atölyesinde bir personel çalıģmaktadır. 6 adet 150 amper akü kamyonlara, 9 adet 72 amper, 12 adet 105 amper akü 50NC, kamyonetlere ve traktörlere, 2 adet 90 amper, 16 adet 60 amper akü binek araçlara takıldı. 1 adet 45 amper akü küçük sanayi jeneratöre, 2 adet 135 amper akü kompresörlere yeni takıldı. 11 adet bakıma giren araçların komple elektrik tesisatları sökülüp bakımı yapıldıktan sonra yeniden takıldı. Arızalı araçların marģ motoru ve Ģarj motorları tamir edilip takılmıģtır. Mevcut araçların göreve çıkmadan önce far ve sinyal kontrolleri yapıldı. Vizeye giden araçların kontrolleri ve ayarları yapıldı. 98

99 MOTOR TAMĠR ATÖLYESĠ Motor tamir atölyesinde bir personel çalıģmaktadır. Zabıta biriminin 3 adet, Su ĠĢleri'nin 2 adet motorlarının komple bakımları yapıldı. 5 adet motorun jantı değiģti, jant telleri ayarlandı. Mevcut motorların yağları değiģti, eksik yağlar tamamlandı, balataları değiģti, fren ayarları yapıldı. Park Bahçe'nin ot biçme ve ağaç kesim motorlarının periyodik bakımları yapıldı. Vizeye gidecek araçları genel bakımları yapıldı. 7 adet yeni motor aküsü takıldı. OTO YIKAMA, YAĞLAMA ATÖLYESĠ Oto yıkama yağlama atölyesinde iki personel çalıģmaktadır. Belediyemiz bünyesine ait tüm araç ve iģ makinalarının periyodik bakım çizelgelerine göre bakımları yapılmaktadır. Günlük olarak Belediye hizmetinde kullanılan araçlara yıkama servisi yapılmıģtır. Yıl içerisinde motor, Ģanzıman, defransiyel, direksiyon, hidrolik yağlarının, yağ, hava ve hidrolik filitrelerinin miadı dolanları değiģtirilmiģtir. Eksik olan araçların yağları tamamlanmıģtır. Yıl içerisinde kullanılan yağlar ve filitreler aģağıda belirtilmiģtir. 10 numara dizel 378 litre, 10x40 dizel 25 litre, 15x40 dizel 720 litre, 20x50 dizel 432 litre, 30 numara dizel 106 litre, 32 numara dizel 22 litre, 46 numara dizel 22 litre, 68 numara dizel, 6 litre, 90 numara dizel 158 litre, 140 numara dizel 117 litre, 420 numara dizel 30 litre, 5x30 dizel 20 litre, 5x30 benzinli 18 litre, 20x50 benzinli 100 litre, ATF direksiyon yağı 50 litre, hidrolik fren yağı 81 litre, antifiriz 190 litre, mazot filitresi 138 adet, hava filitresi 64 adet, yağ filitresi 104 adet, su filitresi 9 adet, direksiyon filitresi 22 adet, motor koruyucu 11 adet, defransiyel koruyucu 1 adet, Ģanzıman koruyucu 3 adet, kompresör filitresi 1 adet, tahliye filitresi 3 adet, yıkanan araç sayısı 2135 adet, yağlanan araç sayısı 246 adet, gres yağı 216 litre olarak araçlara yıkama yağlama ve vizeye gidecek araçların bakım servisleri yapılmıģtır. 99

100 MARANGOZ ATÖLYESĠ Marangoz atölyesinde dört personel çalıģmaktadır. 55 adet ahģap kapı Kanuni Sultan Süleyman Lisesi, Karaova Su Kuyuları Lojmanı, yangından zarar görmüģ evlere, Meteoroloji Lojmanları'na ve GümüĢlük Jandarma Komutanlığı'na ahģap kapılar yapılarak takılmıģtır. 6 adet ahģap mutfak tezgahı ve mutfak dolapları, Kapalı Spor Salonu, Su ĠĢleri binası, Hüseyin Turgut Karabağlı Ġlköğretim Okulu, Karaova Su Kuyusu Lojmanı, iki adet yangından zarar görmüģ evlere yapılıp takılmıģtır. Ġki adet toplam 50 m² Pergule Türkkuyusu Camisi ve Fen ĠĢleri Müdürlüğü'ne hazırlanıp montajı yapılmıģtır. 40adet Turgut Karabağlı Ġlköğretim Okulu, Güler Mustafa Kızılağaç Ġlköğretim Okulu, Ġtfaiye Amirliği, Kaymakamlık Lojmanı, Bodrum Yarımada Belediyeler Birliği, Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu, Umurça Ġlköğretim Okulu, Askeri Kamp, Polis Lojmanları'na Belediye hizmet binası muhasebe bölümüne dolaplar yapılmıģtır. Yangından zarar görmüģ evlere yüklük ve dolap yapıldı. 150 adet oturma bankları yapılmıģ, bunlardan 35 adedi Bafa Belediyesi, 6 adet Tepecik Camisi'ne, 4 adet Cumhuriyet Ġlköğretim Okulu'na, 3 adet Kelerlik Camisi'ne, 8 adet Kumbahçe Mahallesi'ne, 16 adet Kale Caddesi'ne, 10 adet Torba Camisi'ne, 14 adet Güler-Mustafa Kızılağaç Ġlköğretim Okulu'na, 2 adet Türkkuyusu Parkı'na, 4 adet Ziraat Bankası önüne, 10 adet Sağlık Ocakları önüne, 12 adet Anadolu Kız Meslek Lisesi ve muhtelif yerlere teslim edilmiģtir. Park Bahçe Bölümü'ne 300 adet çiçeklerin kenarına kefil kesilmiģtir, inģaat bölümüne kalıp tahtası kesilmiģtir. Kalenin konser alanının zemininin tahtaları değiģtirildi. BOYA BADANA ATÖLYESĠ Boya Badana Atölyesi'nde iki personel çalıģmaktadır. Türbe, Karaburgaz, Torba ve Umurça Mezarlıkları'nın iç - dıģ ağaç ve duvar badanaları yapılmıģtır. Bodrum'daki su sarınçlarının badana iģleri yapılmıģtır. ĠĢgaliye çizimleri, pazaryeri çizimleri, yaya geçitleri çizimleri yapıldı. Oturma banklarının ceviz boyaları yapıldı. Bodrum Deniz Müzesi'nin, Ġtfaiye Müdürlüğü'nün, Su ĠĢleri'nin belediye hizmet binalarının alçı, boya ve badana iģleri yapılmıģtır. Muhtelif yerlerdeki parkların demirleri boyanmıģtır. 100

101 ELEKTRĠK ATÖLYESĠ Elektrik atölyesinde dört personel çalıģmaktadır. 35 adet Mümtaz Ataman Caddesi, 35 adet Yıllıkçı Caddesi, 90 adet Cevat ġakir Caddesi, 55 adet Barlar Sokağı, 5 adet Kumbahçe sahili, 2 tane projektör PaĢa Tarlası sahili, 6 adet Torba Itır Sokak, mevcut mezarlıkların aydınlatmaları, Kale konser alanı 5 tane aydınlatma direği, 20 tanede projektör takıldı metre civarı kablo kullanılmıģtır. Çevre aydınlatma bakımına civarı ampul kullanılmıģtır. Bodrum içindeki tüm karanlık sokaklara 270 adet aydınlatma direği dikilmiģtir. YılbaĢı süslemeleri yapılmıģtır. 101

102 KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu kurulması ve Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlileri Etik DavranıĢ Ġlkeleri ile BaĢvuru Usul ve Esasları hakkında Yönetmelik'in 29. maddesi gereğince Belediyemiz bünyesinde etik kültürü yerleģtirmek ve geliģtirmek, personelin etik davranıģ ilkeleri konusunda karģılaģtıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere "Etik Komisyonu" kurulmuģtur. Ġç kontrol eylem planı gereğince tüm birimlerin ; 1- Kontrol ortamı standartları, 2- Risk Değerlendirme Standartları 3- Kontrol faaliyetleri standartları 4- Bilgi ve iletiģim Standartları 5- Ġzleme standartları düzenlenerek eksik olan yönler ortaya çıkartılarak çözümlenmesi büyük ölçüde tamamlanmıģtır. A-ÜSTÜNLÜKLER *1881 yılında kurulan köklü bir Belediye olmamız. *Yönetim kadrosunun tecrübeli ve güçlü olması *Sosyal yönden tüm halkımıza her konuda ulaģma *Kültür ve sanat etkinliklerinin baģarıyla yürütülmesi. *Hizmet binası ve taģınmazlar yönünden yeterli olunması. *Teknolojik alt yapının yeniliklere uygun ve yeterli olması *ġehrin yeniden yapılanması için gerekli Koruma Amaçlı Revizyon Ġmar Planlarının yapılmıģ olması. *Alt yapı çalıģmalarında iç ve dıģ kaynak bulmada baģarı *Sorunların belirlenmesi konusunda baģarı *Her türlü çalıģmamızı basın-yayın yoluyla halka ulaģtırma *ÇalıĢan personelin verimli ve etkin çalıģması*belediye Kültür Merkezinin bulunması ve sosyal kültürel faaliyetlerin halk ile bütünleģmesi. B- ZAYIFLIKLAR *Personel ücretlerinin bütçe oranının yasal sınır üzerinde olması nedeniyle sıkıntı çekilmesi *ġehrin alt yapısının yetersiz olması *Emekliliği gelmiģ personel sayısının yüksek olması. *Belediyemiz çalıģanlarına yönelik sosyal hizmet ve donatı alanı sayısının az olması. 102

103 -DEĞERLENDĠRME 5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirdiği mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu ve anlayıģına dayanarak 2011 yılı faaliyet raporunu hazırlamıģ bulunmaktayız yılında da diğer yıllarda olduğu gibi bütçede mali disiplin sağlanarak, gelir-gider bütçesi arasında denklik korunmuģ, böylece bütçe açığı meydana gelmemiģtir GELĠR BÜTÇESĠ , ,61 GĠDER BÜTÇESĠ , , , , , , , , , , ,61 GELİR BÜTÇESİ GİDER BÜTÇESİ ,00 GİDER BÜTÇESİ 0, GELİR BÜTÇESİ MALĠ HĠZMETLER BĠRĠM YÖNETĠCĠSĠNĠN BEYANI Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde; Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin iģletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düģünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim. Ġdaremizin 2011 yılı Faaliyet Raporunun III/A- Mali Bilgiler bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. YaĢar YILDIZ Mali Hizmetler Müdürü 103

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ TEMUZ AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi TEMMUZ ayı

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No :105 Özü: 1/1000 ölçekli Uygulama Ġmar Planı Tadilatı. Karar Trh : (Ġlçemiz, Arabacıalanı Mahallesi, 1895 ada, 2 no lu Parsel) (PĠN: 6010,38) Belediye Meclisi, ın BaĢkanlığında, seçilmiģ Zeynep

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ. MADDE İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 2. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ ġubat AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı yılı 2016 Senesi ġubat ayı

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 25/ 09/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB sayılı yazısı. Karar No Kararın Barış Mah. 1806/3 sokakta yeni yapılan parka isim 2012 / 175 Özü verilmesi talebi 1.ci oturumu / Cuma günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 175 sayılı meclis karar suretidir.

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Yapı Kontrol Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK SEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ A) GENEL BİLGİLER Aşağıda belirtilen görevler, Malî Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülür: a) İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek

Detaylı

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü HAKKINDA YÖNETMELİK İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı,nün teşkilat

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) 2016 YILI PROSES PLANLAMASI EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (ADYÜ) Sayfa No 1/10 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI Satın alma

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESĠ 1 Amaç: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi)

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PLAN VE BÜTÇE MALİ KOMİSYONU RAPORU (2015 Yılı Bütçesi) Belediye Meclisinin 11/11/2014 Tarihli toplantısında Komisyonumuza havale edilen Muğla BüyükĢehir Belediyesinin 2015

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE MECLĠSĠ PLAN VE BÜTÇE KOMĠSYONU RAPORU. MECLĠS BAġKANLIĞINA Belediye Meclisi nin 18.07.2016 tarihli birleģiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ĠĢletme ve ĠĢtirakler Dairesi BaĢkanlığı ibareli 14.06.2016 tarih ve 23817205-756.01-2078 sayılı yazı okundu.

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI

TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI Gündem maddesi gereğince; Belediye BaĢkanlığı nın 29/04/2016 tarih ve 12271 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; TARSUS BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 MALĠ YILI KESĠN HESABI 1. TARSUS BELEDİYESİ

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. BALIKESĠR EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, Edremit Belediye

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BĠRĠNCĠ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE 1- Bu yönetmelik, Belediye Kanunu ile bağlayıcı yasa, yönetmelik, talimatlar ve

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :93 KARAR 93 : Gündem maddelerinin görüģülmesi tamamlanmıģ olduğundan Mart ayı meclis toplantısının birinci birleģiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleģiminin 7 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ)

EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI. HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) EK-2 ANTALYA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE İNŞAAT DAİRESİ BAŞKANLIĞI SIRA 21 Bina Aplikasyonu - Plankote ĠĢlemleri 1) Dilekçe 2) Aplikasyon krokisi 3) Plankote 22 Ġrtifak (Geçit) Hakkı Tesis Edilmesi ĠĢlemleri

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu

SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü 2006 Yılı Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğümüz tarafından 01/01/2006 tarihinde 1 nolu yevmiye kaydı ile 2005 yılından 2006

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gölyaka

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğü nün görev, yetki

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER

HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER GENEL BĠLGĠLER HUKUK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU MÜDÜR SUNUġU 5747 sayılı yasa ile 4 Belediye birleşerek büyük bir ilçe olan Çekmeköy Belediyesi oluşmuştur. İlçe Belediyesi kurulmasıyla birlikte Norm Kadro

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Tahir SARIOĞLU Remzi RuĢen AYAN Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar No : 56 : Meclis üyeliği hk. T.C. BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak 2013 yılı döneminin Kasım ayı toplantısının 13.birleĢiminin 1.oturumunu açtığını üyelere duyurdu. 07/10/2013 ve 11/10/2013

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Silivri Belediye

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ, TEġKĠLAT GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye

Detaylı

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı.

MECLİS KARARI. Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB / sayılı yazısı. 2012 / 89 Özü 1.ci oturumu / Salı günü saat 16:00 da yapılan meclis toplantısında alınan 89 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 89 : Ġlgi : Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/ 04/ 2012 tarih ve M.41.3.GEB.0.12.01.00.302.99/665-38604

Detaylı

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade

Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan azami derecede istifade etmek zorunludur. Bodrum Belediyesi nin Saygıdeğer Meclis

Detaylı

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Bilgi

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No Vatandaşa Sunulan Hizmet Başvuruda İstenilen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi 1- Ġskân dilekçesi 2- Temel vizesi,

Detaylı

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE-2 Bu yönetmelik tarihli 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mer i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır. T.C MANAVGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı; Manavgat

Detaylı

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına;

Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; BAŞKANIN SUNUŞU Karaköprü Belediyesi Meclis BaĢkanlığına; Karaköprü, ġanlıurfa ilimizin yeni yapılaģan ve kentleģme sürecini devam ettiren bir beldesidir. ÇağdaĢ ve modern imar planıyla gecekondusu olmayan,

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI ĠZMĠR ĠLĠ ÇĠĞLĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI Karar Tarihi:04.08.2017 Karar Sayısı: 84516765-301-05/47 Meclis BaĢkanı: ĠnĢ. Müh. Hasan ARSLAN Belediye BaĢkanı MECLĠS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

Ek-2 ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI ANTALYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA 1 SatıĢ, Kiralama, Ġrtifak Hakkı Tesisi (Bakanlık onay süresi hariç) 60 GÜN 2 Ecrimisil bedeli tahsilatı (SatıĢ, kira, irtifak

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı

MECLİS KARARI. Plan tadilatı 2013 / 100 meclis toplantısında alınan 100 sayılı meclis karar suretidir. KARAR 100 : Ġlgi : a) Ġlçe Müftülüğünün 25.04.2013 tarih ve 32692150-215-390 sayılı yazısı. b) Meclisimizin 02.05.2013 tarih ve

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ GEBZE BELEDİYESİ GECEKONDU VE SOSYAL KONUTLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanaklar ve Tanımlar Amaç: Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Gebze Belediyesi sınırları içerisindeki

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 117 KARAR 117 : Ġzmir BüyükĢehir Belediye Meclisi nin 14.05.2012 tarih ve 05.462 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Özbek Akkum Mevkii Nazım Ġmar Planı doğrultusunda Belediyemiz Plan ve

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK T.C. ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI

T.C. TARSUS BELEDĠYE MECLĠSĠ KARARI Karar No : 2015/6-1 (47) Gündem maddesi gereğince; Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 14259 sayılı yazısının incelenmesi sonucunda; Mersin BüyükĢehir Belediyesi Emlak ve Ġstimlak Daire

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :180 KARAR 180 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :179 KARAR 179 : Meclisimizce komisyonlarımıza

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ

T.C. ERBAA KAYMAKAMLIĞI HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ HÜKÜMET KONAĞI AMĠRLĠĞĠ UYGULAMA YÖNERGESĠ OCAK - 2012 Yazı ĠĢleri Müdürlüğü Sayı : B.05.4.VLK.0.60.43.00-010.04-10 02/01/2012 Konu : Hükümet Konağı Amirliği Uygulama Yönergesi ile imzalanmıģtır. ERBAA

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı; Bilgi İşlem Müdürlüğünün teşkilat

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi

Meclis BaĢkanı Katip Üye Katip Üye Recep ÖZKAN Remzi RuĢen AYAN Tahir SARIOĞLU Belediye BaĢkanı Meclis Üyesi Meclis Üyesi Karar Tarihi : 02/04/2012 Standart Dosya No 301.05 Karar No : 13 BaĢkan çoğunluğun mevcut olduğunu açıklayarak, 2012 Yılı Döneminin 4.Toplantısının 4.BirleĢiminin 1.Oturumunu açtığını üyelere duyurdu.

Detaylı

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ

HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM HAZIRLAYAN: HÜSEYİN KARADAĞ SPK LİSANSLI GAYRİMENKUL DEĞERLEME UZMANI HARİTA MÜHENDİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM Kentsel Dönüşüm Nedir? Kentsel sorunlar ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak bir bölgenin

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı