2012 ULUSLARARASI KONGRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2012 ULUSLARARASI KONGRE"

Transkript

1 2012 ULUSLARARASI KONGRE YER NDE PS KOLOJ K TAC Z Nisan 2012, zmir-türk YE Bilim nsanları Derne i www. bilinder.org

2 2012 ULUSLARARASI YER NDE PS KOLOJ K TAC Z KONGRES Bilim nsanları Derne i Yayın Kurulu tarafından Yayınlanması Uygun Görülen Türkçe Sunulan Bildiriler Ba Editör Yrd. Doç. Dr Emine Sonal Editör Hukuk Av. Gülnur Erdo an Editör Fikret Özçelebi Bilinder Yayınları, zmir Haziran,

3 Kongre Ba kanı: Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever Yayın Hakları: Bu kitaptaki bildirilerin yayın sorumlulukları yazarlarına aittir. Yazarın izni olmadan tamamen ya da kısmen ço altılamaz. KONGRE DÜZENLEME KURULU Bilim nsanları Derne i Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever Prof Dr. Nilgün Morali Yrd. Doç Dr. Emine Sonal Ümit Emsal Ilhan Kongre Danı ma Kurulu Prof. Dr. Asaf Sava Akat Bilgi Üniversitesi, stanbul Prof. Dr. Berin Yenigül Ege Üniversitesi, zmir Prof. Dr. Pınar Tınaz, Mobbing-consulting, stanbul Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi, stanbul Kongre Bilim Kurulu Aliye Mandıracıo lu Ege Üniversitesi, zmir Prof. Dr. Fatma SIRMATEL AIBU, Tıp Fakultesi 3

4 Prof. Dr. Hüseyin GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi Prof Dr. M. Ali Gürol Gazikent University, Gaziantep Prof Dr. Olcay Çam, Ege Üniversitesi, zmir Prof. Dr. Songül SALLAN GÜL Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta Doç. Dr.Sibel Gök Marmara Üniversitesi, stanbul Yard. Doç. Dr. I ıl Karatuna,, Kırklareli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Miman Toros Üniversitesi, Mersin Açılı Konu ması Ba kanı: Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever Türkan Miço ulları ( CHP, 22. Dönem zmir Milletvekili) Prof. Dr. Hülya Güven (CHP zmir Milletvekili ) Davetli Konu macılar Prof. Dr. Pınar Tınaz Psikolo u Konu: Mobbing Nedir? Ne De ildir? Prof. Dr. Tankut Centel Konu: Türk Hukukunda Psikolojik Taciz Koç Üniversitesi, ve Sosyal Güvenlik Hukuku Konu: yerinde Mobbing Prof. Dr. ükran Ertürk Dokuz Eylül Üniversitesi, ve Sosyal Güvenlik Hukuku Konu: yerinde Ayrımcılık Prof. Dr. Songül Sallan Gül Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Konu: Yönetim ve Psikolojik Taciz Yrd. Doç. Dr. Lütfiye Bozda 4

5 stanbul Kemerburgaz Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Konu: Üniversitelerde Mobbing: Ya anmı bir Tecrübe BASIN NE SÖYLED? YER NDE DUYGUSAL DDET ZM R'DE MASAYA YATIRILDI. Bilim insanları Derne i, Mobbing'i masaya yatırdı. CHP'li eski ve yeni vekillerin konu tu u konferansta, " yerlerindeki duygusal iddetin yasayla cezalandırılması gerekiyor" dedi. B L NDER'in izmir Kordon Otel'de 2 gün sürecek olan " Yerinde Duygusal iddet" konulu uluslararası konferansta mobbing tartı ıldı. Konferansta, mobbing in özellikle üniversitelerde ve kadınlara kar ı yo un oldu u belirtilerek, uygulanmasında yapılması gereken duygusal ve yasal önlemler anlatıldı. Konferansa konu macı olarak katılan CHP zmir Milletvekili Hülya Güven, mobbing e i yerlerinde kadınların daha çok maruz kaldı ına dikkat çekerek, "Erkek ya da kadın çalı ma hayatında mutlaka psikolojik tacize u ruyor. Ancak kadınların psikolojik tacize u rama sıklı ı çok daha fazla. Bir nsan Hakları sorunu olan mobbing in uygulanmasının ve mobbing e verilen tepkilerin, ki ilerin yeti me tarzından, alınan e itime kadar farklılık gösterdi i kanıtlanmı tır" dedi. Üniversitelerin en fazla mobbing uygulanan kurumlar oldu unu belirten Prof. Dr. Güven, akademisyenlerin ileriye gitme çabası içinde oldu u için rekabet ettiklerini ve bu nedenle bu kurumlarda mobbingin daha yo un oldu unu vurguladı. Mobbing in Türkiye'de yeni yeni bir sorun olarak algılandı ını aktaran Prof. Dr. Güven, davaların arttı ını ve bu konuda ne kadar fazla konu ulursa, sorunun çözümüne de o kadar çabuk ula ılabilece ini söyledi. CHP 22. dönem zmir Milletvekili Türkan Miço lu ise, mobbingin konu ulmaya ba lanmasıyla bu konudaki farkındalı ın arttı ını kaydetti. MOBB NG, NSAN HAKLARI HLAL B L NDER Ba kanı Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever ise, mobbing in bir insan hakları ihlali oldu una vurgu yaparak, bu konudaki akademik çalı maların artırılması gerekti ini bildirdi. Konu macılardan Psikolo u Prof. Dr. Pınar Tınaz, mobbing in, bir Anayasal çalı ma hakkının ki ilerin elinden alınması oldu unu savunarak, "Psikolojik, ekonomik sorunlar ile i e yaramayan insan olma endi esi mobbing in bireysel sonuçlarıdır. Bu konuda kurumlarda e itimler verilmeli. Kadın akademisyenler daha çok mobbing e maruz kalırken üretkenlikleri 5

6 de törpüleniyor" diye konu tu. Koç Üniversitesi ve Sosyal Güvenlik Hukuku Profesörü Tankut Cantel, yasaların bu konuda yetersiz kaldı ını, düzenlemeler gerekti ine vurguladı. Prof. Dr. Cantel, "Zeki ve çalı kan insanın önünü kesme, çalı anın kendini göstermesini engelleme, ki inin mesleki konumuna saldırma, ki inin itibarını sarsmak mobbing konularıdır. Yasal düzenlemelerin yakında yapılaca ına inanıyorum" dedi. Konferans kapsamında Alsancak, Kordon, Asansör, Kemeraltı, Kızlara ası Hanı, Konak Saat Kulesi ve nciraltı turları da yapılacak %C4%B1n-ma%C4%9Fduriyetine-dikkat-%C3%A7ekti&Itemid=44 nlar_maruz_kaliyor.html chp_izmir_milletvekili_guven_is_yerlerinde_psikolojik_tacize_daha_cok_kadinlar_maruz_kali yor html 6

7

8 KONGRE SONUÇ B LD RGES De erli Konuklar, Psikolojik taciz sadece bireye zarar vermez aynı zaman da kurumun çalı ma iklimini ve ba arısını da etkiler. Psikolojik taciz kurumda müsaade edildi i zaman ortaya çıkar. Bu nedenle yönetimin psikolojik tacize kar ı tutumu çok önemlidir. Yasal de i im davranı de i ikli ini te vik edebilir ama her zaman tavır de i ikli ini garanti etmez. Sadece cezalandırma yöntemi ile psikolojik taciz mücadele örgüt iklimini daha da olumsuz yönde etkiyebilir. Psikolojik tacizin daha gizli yapılmasına neden olabilir. Psikolojik taciz, ki isel bir sorun olarak nitelendirilmeyip örgütün yapısal bir problemi olarak algılanması çok önemlidir. Psikolojik tacizin önlenmesi için olumlu örgüt iklimi, adaletli çalı ma ortamı ve çatı ma yönetimini kurulması gerekir. leti im sisteminin açık, karar verme mekanizmasının effaf ve her türlü ayrımcılı a müsaade etmeyen bir liderlik tarzının olması gerekmektedir. Örgütlerde böyle bir yönetim ve liderlik ekli kurulmadı ı sürece psikolojik tacize kar ı yapılan mücadeleler sadece etkiye tepki olarak kalacaktır. Bir ba ka deyi le, psikolojik taciz mücadele ça da ve demokratik örgüt yönetimi ile mümkündür. Tüm katılımcılara ve dinleyicilere ara tırmalarını, bilgi birikimlerini, deneyimlerini payla arak, kar ıla ılan sorunları ve onların çıkı yollarını tartı mak için yaptıkları de erli katkılarından dolayı te ekkür ederiz. Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever Bilim nsanları Yönetim Kurulu Adına 8

9 SUNU Sayın Milletvekillerim, Meslekta larım, Kamu Kurulu ları ve Sivil Toplum Örgütlerinin yöneticileri, de erli Basın Mensupları, sevgili Ö renciler ve Misafirler Hepinizi, Bilim nsanları Derne i (B L NDER) Yönetim Kurulu adına saygıyla ve içtenlikle selamlıyorum, Ho geldiniz! Sivil toplum örgütleri kurulu ların sadece demokratikle me sürecini kolayla tırmaz aynı zamanda bu sürece danı manlık yapar. Dernek olarak, ülkemizdeki devlet ve vakıf üniversitelerinin, kamu ve özel ara tırma kurumlarının ve çe itli organizasyonların daha demokratik bir yönetim sistemi uygulamasına katkı sa lamayı amaçlıyoruz ve aynı zamanda yön gösteremeye çalı ıyoruz. Dünyanın ço u ülkelerinde hükümet, bilimsel kuru lar ve bilim insanları tarafından nsan Hakları yeterince önemsenmemektedir. Yaptı ımız ara tırmalara göre, Özellikle, ülkemiz Avrupa daki ülkeler ile kar ıla tırıldı ında insan hakları ile ilgili bilimsel kongrelerin ve toplantıların en az yapıldı ı ülkelerden biri olarak kar ımıza çıkmaktadır. Kadın örgütleri ve Kadın Ara tırma birimlerinin büyük çaba ile düzenledi i Kadın Hakları ile bilimsel faaliyetlerin dı ında Türkiye de insan hakları ile ilgili uluslararası veya ulusal bilimsel kongre düzenleyen üniversite yok denilecek kadar azdır. B L NDER, insan haklarını özellikle bilim insanlarının haklarını korunması için network kurmak ve bilimsel ara tırma yapmak için çaba vermektedir. Bu kongremiz de bu amaçla düzenlenmi tir. Psikolojik taciz insan haklarının bir ihlalidir. Psikolojik taciz, üniversitelerde çalı an görevliye uygulanan yıldırma, bezdirme, dünyasını dar etme, a a ılama, çalı ma iste ini yok etme, mutsuz olmasını sa lama gibi biçimlerde görülmekte olup ülkede yerle tilmeye çalı ılan demokratikle me sürecini de olumsuz yönde etkilemektedir. Atatürk ilke ve devrimlerine ba lı, özgüveni yüksek, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk sahibi, onurlu, mutlu ve sa lıklı bireyler yeti tirmeyi misyon edinmi bilim insanları Türk Üniversitelerinde ya anan mobbing e objektif olarak çözüm getirilmeyi ine bir tepki olarak dernegimiz bu konuyla ilgili olarak çalı malarına ve tartı malarına yılmadan devam edecektir. Yapılan ara tırmalar, üniversiteler çalı an ö retim elemanlarına uygulanan psikolojik taciz oranın % 70 ine ula tı ını ortaya 9

10 koymaktadır. Konferansımız süresince psikolojik tacizin nedenleri detaylı olarak tartı ılacaktır. Ancak, iki önemli etkenden söz etmek isterim: Birincisi, Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde görev yapan 120 Rektörün CV sini (özgeçmi ve yayın listesini) inceledim. Çok acı bir gerçekle kar ıla tım. Rektörlerimizin % 77 sinin uluslararası bir ara tırması ve yayını yok, % 52si ise son 7 yılda hakemli dergilerde yayın yapmamı durumdalar. Ayrıca, söz konusu ara tırmaya dahil olan üniversitelerin sadece ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ( BF) dekanlarının CV lerini inceledim. % 75 sinin uluslararası yayının olmadı ının üzerinde durmak istiyorum. Ayrıca, % 44ünün son 7 yılda hakemli dergilerde yayınları yer almamı tır. Bu istatiksel sonuçlardan yola çıkarak u sözleri söylemek istiyorum: Ara tırma yapmayan Rektör, ara tırmaya yapmayan arkada takımı ile üniversiteyi yönetiyor. Daha açık bir ifade ile belirtmek gerekirse, Türkiye deki üniversitelerin ço u bilimsel ara tırma yapmayan ki iler tarafından yönetiliyor. Yönetimin bu ki ilerin elinde olması, bilim için attı ınız her adımın olumsuz olarak kar ılanaca ı anlamını ta ımaktadır. Susturmanın en kolay yolu ise psikolojik tacizdir çünkü bunun ispatı zordur. Ümit ederim, YÖK, üniversitelere atanacak rektörlerden daha farklı kriterleri gerekli kılacak ekilde yeni bir düzenlemeye gider. Öncelikle, adayın bilimsel nitelikleri dikkate alınması gerekir. Rektörlük seçimlerin her dört yılda bir sosyal bilimler, temel bilimler ve sa lık bilimleri gruplarından birinden seçilmelidir. Rektörlük seçimi üniversite meclisi tarafından yapılmalıdır. Rektör ün deolu turulan bu meclise hesap vermesi gerekir. Rektörler makama oturduktan sonra üniversite elamanları ile ileti imi keserek kendilerini eri ilmez bir makamda imtiyaz sahibi ki iler olarak sergiliyorlar. Bu durumda ö retim üyelerinin yönetime katılması söz konusu olamamaktadır. Üniversite meclisi ise ö retim elamanları (profesör, doçent, yardımcı doçent, ara tırma görevlisi ve ö retim görevlisi), idari personel, ö renciler, mezunların temsilcileri ve dı arıdan (hükümet tarafından) atanan temsilcilerinden olu malıdır. (Yurtsever, 2012). Üniversite bünyesinde olu turulacak böylesi kurulların yetkilerinin de artırılması gerekir. Vakıf Üniversitelerinde yapılacak Rektörlük seçimlerinde de aynı ekilde üniversite meclislerinin kurulması gerekir. Üniversite meclisi ise ö retim elamanları (profesör, doçent, yardımcı doçent, ara tırma görevlisi ve ö retim görevlisi), idari personel, ö renciler, mezunların temsilcileri ve dı arıdan (hükümet tarafından) atanan temsilcilerden olu malıdır. Bu meclis olu turulmadıkça vakıf üniversiteleri irket gibi yönetilmeye devam edecektir. Vakıf üniversitelerinde yıllık yapılan sözle meler mobbing için ko ulları daha uygun hale 10

11 getirmektedir. Ö retim elamanını i ini kaybetme korkusu ya ayarak uygulanan psikolojik tacize ses çıkarmamaktadırlar. Bu durum ise yapacakları bilimsel ara tırmayı olumsuz etkilemektedir. Aynı üniversitede sürekli olarak iki yıldan fazla çalı mı ö retim elamanının sözle mesine son verilmeden kendisine 12 ay önceden bu konuda bilgi verilmesi gerekir. Bu bilgi, ikinci yarıyıl ba lan ıcından en az iki hafta önce yapılmalıdır. Aynı üniversitede iki yıldan az çalı an ö retim elamanın sözle mesine son verilece i bilgisi de en az altı ay öncesi sözle mesi yenilenmeyecek ki ilere bilgi verilmesi gerekmektedir. Yani, bu bilginin ikinci yarıyılın ikinci ayından önce kendine iletilmesi bir zorunluluk olmalıdır. Bu karar verilirken ö retim elamanın bütün akademik çalı ması dikkate alınmalıdır. ine son verilen ö retim elamanın bu standartlara uymadı ı da kesin olarak ispatlanması gerekmektedir. kinci konu olarak, hiyerar ik yapılanmı gruplarda ve kontrolün tek elde olması uzun ve sistematik olan psikolojik tacize uygun ortam sa lamaktadır. YÖK, denetim mekanizması sadece evraklar üzerinden yapılmamalı aynı zamanda üniversitenin duygusal iklimini de dikkate almalıdır. Her yıl bütün üniversitelerde duygusal iklim anketi (ayrımcılık, mobbing, alay etme gibi boyutları olan) uygulaması gerekir. Yönetimle ilgili ve her türden ikâyetlerin oldu u üniversiteler için gerekli yaptırım uygulanması gerekmektedir. Bilindi i gibi, ba arılı bir ö retim üyesi olmak uzun zaman ve çaba gerektiren bir süreçtir. Mobbing ile kar ı kar ıya kalan ö retim elamanı bu durumu açıklamak istemez çünkü akademik imajının olumsuz yönde etkilenece ini dü ünür. Mobbing olayının saklanması ise, mobbing yapan ki i veya ki ilere fırsat verir. lerine gelmeyen (istemedikleri) herkese mobbing yaparak onları susturmak isterler. Akademik mobbing konusunda kamu bilinci ve anlayı ına ihtiyaç vardır. Kamu bilincinin olu turulması için analizlere, konferanslare, gönderilen e- postalara, örgütlenmelere ve hattaülke çapında yapılacak protestolara dahi ihtiyaç vardır. Böylelikle, bir ö retim üyesi mobbing ile kar ıla tı ı zaman daha bilinçli bir ekilde mücadele edecektir. Bugün, insan do asına, hak ve özgürlüklerine aykırı, çarpık bir düzeyde ve her türlü e itsizli i içinde barındıran -ironik bir soylemle- e itimin en üst kademesi ve saygın bir kurum sayılan üniversitelerde uygulanan Psikolojik taciz konusunu farklı açılardan tartı aca ız. Konferansımıza geldi iniz ve bizimle birlikte oldu unuz için sizlere tekrar te ekkür ediyor, verece iniz destek ve sa layaca ınız katkılarınızla daha iyi çalı ma ko ullarına ula abile imizi umuyor ve ba arılar diliyorum. Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever 11

12 Düzenleme Kurulu Ba kanı Prof. Dr. Pınar Tınaz Pinartinaz.com, Sayın milletvekilleri, sayın vali, sayın konuklar, de erli akademisyenler, Bugün burada, Mobbing konusunun, Türkiye de ilk kez bu denli kapsamlı olarak farklı disiplinler açısından ele alınaca ı; ya anmı mobbing olgularının bilimsel yakla ımla sunulup irdelenece i; ayrıca bilim insanları olarak, üniversitelerde akademisyenlerin ki ilik ve mesleki onur ve haklarına saldırılar eklinde sergilenen, akademik özgürlük ve üretkenli in yara almasının hedeflendi i mobbingi konu aca ımız, bir Kongre de biraraya gelmi bulunuyoruz. Bilinmezi çok, sistemati i derin ve karma ık bu çok disiplinli konuyu fazla da ıtmadan, bu Kongre nin de kapsamına ve amacına uygun olarak belirli hususlara de inerek ve açıklamalarda bulunarak izninizle konu mama geçmek istiyorum. Mobbing, çalı ma ya amının tarihi kadar eski bir olgu olmakla birlikte insanın, çalı ma ya amıyla olan etkile iminin temelinde yer alan ve ayrıca kendi do asından da kaynaklanan hususlardan ötürü açıklamaktan kaçınılmı, adeta bilinmezden gelinmi se de, bugün, çalı ma ya amının en ciddi sosyal sorunlarından biri olarak kar ımızda durmaktadır. Yasal düzenlemeler nedeniyle, özellikle i yerlerinde fiziksel iddetin kabul edilemezli inden ötürü, psikolojik iddetin uygulanması günümüzde çok yaygınla mı tır. Bu sorun, asla ihmal edilmemeli; duyarlılık ve ciddiyetle ele alınıp; önlem ve çözüm mutlak surette geli tirilmelidir. yerinde ya anan psikolojik tacize ili kin bilimsel çalı malar, her ne kadar 1970 li yıllarda görülse de konuya ili kin esas ilginin, 1980 li yıllarda sveç te ya ayan Alman asıllı i psikolo u Heinz Leymann ın çalı an insanların arasında uzun dönemli, dü manca ve sinsi saldırgan davranı lara dair yaptı ı saptamalar sonucunda mobbing kavramını kullanmasıyla ba ladı ı bilinmektedir. Mobbing, i yerinde hedef seçilmi bir çalı ana üstleri, astları ve e it düzeydeki i arkada ları tarafından veya tamamen kurumun stratejisi olarak sistematik biçimde uygulanan tehdit, a a ılama, bıktırma, yoksun bırakma, engelleme, geciktirme, alay etme, arkasından 12

13 konu ma, iftira etme, konu mama, dı lama gibi her tür kötü tutum ve davranı ların sergilendi i ve gözlendi i bir olguyu tanımlayan bir kavramdır. Ancak tam olarak bu kavramdan söz edebilmek için olgunun, belirli evreler ve kriterlere uygun bir süreç içinde geli mesi arttır. Çalı ma ya amının ahlaka ve hukuka aykırı, sinsi ve acımasız bir gerçe ine i aret eden ve sonuçta ödenmesi gereken bedelin de er biçilemeyecek kadar a ır oldu u, kısaca i yerinde psikolojik taciz, psikolojik iddet veya psikolojik terör diyebilece imiz olguyu ifade etmek üzere bugün, pek çok ülkede mobbing kavramı kullanılmaktadır. Ben, konu mamın ilerleyen dakikalarında mobbing konusuna ili kin kendi çalı malarımın geli imine ve tabii ki benim çalı malarıma paralel Türkiye de konunun ele alını ına ve ya anmı lıklara dair her ne kadar sizlere özet bilgi sunacaksam da, yeri gelmi ken kavramın Türkçele tirilmesi hususuna de inmek istiyorum. Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uzman iki akademisyenle birlikte yazdı ım ve 2008 yılında yayınlanan Çalı ma Psikolojiisi ve Hukuki Boyutlarıyla yerinde Psikolojik Taciz adlı kitabımda konuya ili kin gerçekle tirdi im bilimsel terminoloji çalı ması sonrasında Türkçe de mobbing yerine kullanılması gereken yeni bir kavram türettim ve bu kavramın kullanılmasının uygunlu unu gerekçeleriyle açıkladım. Türkçe de mobbing yerine kullanılmasını önerdi im bu kavram, yıldırkaçır dır. Bu kavramı olu turmaktaki gerekçeme gelince, mobbing süreci içinde sergilenen eylem, ki iyi yıldırmak ; nihai amaç ise, ki iyi o i yerinden ama kendi iste iyle ama ba ka bir ekilde kaçırmak tır. Mobbing, tüm kültürlerde ve tüm ülkelerde, cinsiyet, ya, ö renim düzeyi, dı görünü, kıdem, hiyerar ik konum farkı gözetmeksizin çalı an herkesin ba ına gelebilecek bir i yeri sorunudur. Mobbing, sadece temel insan hakları ve özgürlüklerine ili kin kuralların ihlali de il, aynı zamanda çalı an insanın onurunun, ki ilik de erlerinin ve Anayasal çalı ma hakkının ihlalini de ifade eden bir kavramdır. Süreç içerisinde üç çe it rol ayırt edilir. Kurban ki i rolü, Zorba ki i rolü, Tanık ki i rolü. Her bir rolü üstlenen ki ilerin sayısı, bir ya da birden fazla olabilir. Bazen ba langıçta belli bir rolü oynayan bir ki i varken sürecin ilerleyen evrelerinde aniden aynı rolü oynayan iki, üç ya da daha fazla ki i ortaya çıkabilir. Özellikle zorba ki i rolü ve tanık ki i rolünü oynayanların sayısı, ili kiler, çıkarlar, gizli zevkler, kompleksler, hesaplar, yararlar ya da yaranmaların sebebiyle farklıla ır. Tanık ki i, 13

14 birden bire zorba ki i rolünü öylesine sever ve benimser ki, kurbana yönelik sinsi saldırıların gerçekle tirilmesinde esas zorba ile yarı ır hale gelebilir. Kurban ise, kurallarını ba kalarının belirledi i oyun içerisindeki rolünü, maddi manevi acı çekmesine ra men tüm iyi niyetiyle oynamak zorundadır. Süreç, hep aynı ekilde geli ir. Zorba ya da zorbalar, kurbanı yıldırmaya, canından bezdirmeye, onun ruhsal ve fiziksel sa lı ını yıpratmaya yönelik, ki ilik ve meslek hak ve onuruna saldırı niteli indeki davranı ları acımasızca birbiri ardına sergiler. Sürecin sonunda amaçlanan, kurbanın, kendi rızasıyla olsun veya olmasın bir ekilde o i yerinden kaçırtılması, yok edilmesidir. Mobbingin sonuçlarını, hem bireysel hem kurumsal düzeyde ele almak gerekir. Ya anan fiziksel ve psikolojik sa lık sorunları, ekonomik sorunlar, özgüven ve özsaygının yitirilmesiyle birlikte genel saygınlı ın kaybı ve i e yaramayan insan olma endi esi; ileri ve a ır olgularda ise intihar e ilimi, mobbingin bireysel sonuçlarıdır. Sa lık harcamalarının artması, i e gelmeme ve i ten ayrılma oranlarında yükselme; i doyumu ve çalı ma huzurunda azalma; verimde dü ü ; kurumun isim ve saygınlı ının zarar görmesi ise, belli ba lı kurumsal sonuçlardır. Ülkemizde i yerinde psikolojik taciz konusuna ilgi, 2000 li yılların ortalarında ba lamı tır. Bu konuda yazmı oldu um yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) adlı kitabımın yayınlanma tarihi de 2006 yılına denk gelmektedir. O dönemde bu kitabı yazmamdaki amaç, mobbing kavramının, sürecinin ve sonuçlarının bilimsel olarak ayrıntılı bir ekilde açıklanması yanında; ba ta akademik çevre olmak üzere kamuoyu ve medyanın dikkatini çekmek, bir ba ka deyi le bir bilim insanı olarak konuya ili kin bireysel ve kurumsal farkındalı ın arttırılmasına hizmet vermekti. Kitabın ilk basımından bugüne kadar geçen süre içinde ülkemizde tanı ı ve parçası oldu um bazı ilkler ya andı. Bu ilklerin bir kısmını, huzurlarınızda özetle belirtmekte yarar görüyorum Mart ayında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim tarafından düzenlenen yerinde Psikolojik Taciz ve Cinsel Taciz konulu panelde mobbing, Türkiye de ilk kez i psikolojisi ve ceza hukuku bilimleri kapsamında ayrıntılarıyla tartı ıldı Ö retim yılında Çalı ma Ya amında Taciz adlı ders, ilk kez üniversitede bir doktora programında tarafımdan okutulmaya ba landı. Yine aynı dönemde çalı ma psikolojisi dersi kapsamında mobbing konusu, tarafımdan yüksek lisans ve lisans ö rencilerine 14

15 sunuldu. Dolayısıyla bu dersi alan ö renciler, belki o zaman kendileri de farkında de ildi ama onlar da, ülkemizde mobbingle ilgili ya anmı lıklar arasında mobbing konusunun üniversitede ders olarak e itimini alan ö renciler olarak bir ilk özelli ini ta ımaktadırlar. Bugün bu dersler, halen aynı üniversitede aynı fakültede ilgili bölümün lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında yönetim ve çalı ma psikolojisinde uzmanla mı akademisyen arkada larım tarafından yürütülmektedir Haziran ayında stanbul Barosu Çalı ma Hukuku Komisyonu tarafından düzenlenen Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna li kin Sorunlar ve Çözüm Önerileri adlı iki gün süren toplantının bir oturumunda Avrupa Birli i Hukuku ve Kar ıla tırmalı Hukukta Psikolojik Taciz; Türk Hukukunda Psikolojik Taciz konuları ayrıntılı olarak ele alındı Ocak ayında stanbul ili Kadıköy lçe Milli E itim Müdürlü ü, ilk ve orta dereceli okulların yöneticilerine yönelik olarak düzenledi i seminer programının bir gününü, Mobbing konusuna ayırdı. Bu seminer, dört yıl öncesini de dü ündü ümüzde, ülkemizde e itim sektöründe görevli profesyonellerin mobbing konusunda bilgilendirilmeleri açısından fevkalade önemli bir giri imdir. Bu giri im, Türkiye için bir ilk olmakla birlikte ne yazık ki alanda bildi im kadarıyla devamı getirilememi tir. Ankara 8. Mahkemesi nin, 20/12/2006 tarihli ve E.2006/19,K. 2006/625 no lu kararında, Türkiye de mobbing kavramı, ilk kez bir yargı kararında yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) adlı kitabımdan alınan bir ifadeyle tanımlanmı ve karar temyiz edilmi tir. Ancak bu karar daha sonra, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi nin 30/05/2008 tarihli ve E.2007/9154, K.2008/13307 sayılı Kararı nca oybirli i ile onanmı tır. Bu ekilde kavram, ilk kez Yargıtay kararında da yerini almı tır. Yine bu davaya ili kin delil dilekçesinde, adı geçen kitaba atıfta bulunulmu ve önsözünden alıntılar yapılmı tır. Böylelikle ilk kez bir delil dilekçesi, bu tarzda zenginle tirilmi tir. Ekim 2009 da XI Çalı ma Ekonomisi ve Endüstri li kileri Toplantısı kapsamında düzenlenmi olan ve akademisyenler, Türkiye çi Sendikaları Konfederasyonu Ba kanı, Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve bürokratlarının katıldı ı Kapalı sti are Toplantısı nda ben, "Mobbingin Önlenmesi ve Çözümü için Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı'na Ba lı Bir Ara tırma ve E itim Birimi Kurulması Önerisi" hakkında kısa bir açıklama yaptıktan sonra, dönemin Bakanına, ilgili "Öneri Dosya"sını taktim ettim Yılı sonbaharında gerçekle tirilen bu toplantıya katılan pek çok ki inin, o dönemde "mobbing" kavramının ne oldu una dair henüz bilgisi dahi olmadı ını, size rahatlıkla söyleyebilirim. Mobbing konusunda -hele ki bundan 3 yıl kadar önce- daha henüz ulusça bilinçlendirilme düzeyinde oldu umuzu da 15

16 dü ünürsek, sundu um öneride, üzerlerine vurgu yaptı ım kavramlar, önerinin adından da anla ılaca ı üzere, mobbing hakkında ara tırma ve e itim kavramlarıdır. 20 Mart 2011 de ülkemizde Ba bakanlık Mobbing Genelgesi yayınlandı. Genelge de her ne kadar tarafımdan gözlemlenen bazı hata ve eksiklikler söz konusuysa da, Devlet in mobbing konusuna gösterdi i ilgi ve hassasiyeti sergilemesi açısından bu, çok önemli bir adımdır. Nitekim Genelge nin 8. maddesinde belirtilen Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı, Devlet Personel Ba kanlı ı ve sosyal taraflar, i yerlerinde psikolojik tacize yönelik farkındalık yaratmak amacıyla e itim ve bilgilendirme toplantıları ile seminerler düzenleyeceklerdir hususuna ili kin olarak, ilk kez 23 Mayıs 2012 tarihinde, Ankara da, Çalı ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlı ı E itim Merkezi (ÇASGEM) Ba kanlı ı nca, Çalı ma Hayatında Psikolojik Taciz (Mobbing) adlı bir Panel ve Çalı tay yapılacaktır. Konu mamın ba ında da belirtti im gibi bugün burada birarada bulunmamıza vesile olan Bilim nsanları Derne i nin düzenledi i bu Kongre, farklı yönleriyle Türkiye de bir ilk olma özelli i ta ımaktadır. Ancak kapsamında, üniversitelerde ya anan ve akademisyenlerin, daha da çok kadın akademisyenlerin hedef alındı ı, üretkenliklerinin törpülendi i mobbingin tartı ılmasının hedeflenmi olması sonucunda bu Kongre, büyük bir tesadüfle ülkemizdeki bir ba ka ilkle örtü mü ve e zamanlı gerçekle mi tir. Yeni yayınlanan Mobbing: Bugün Bana, Yarın Sana adlı son kitabım, adeta bu Kongre nin amacına hizmet eder niteliktedir. Zira bir mobbing vakasının, öykü akıcılı ıyla ilk kez bir edebiyat denemesi olarak sunuldu u bu kitapta sahne, bir üniversite; hedef ise bir kadın akademisyendir. Bir üniversitede ya anan uzun ve karma ık mobbing vakasının ola anüstü zenginli i, bir mobbing ara tırmacısı ve mücadelecisi olarak beni, üniversitelerde ya ananları, mobbing çerçevesi içinde anlatabilece im tamamen farklı formatta bir kitap yazmaya sevk etti. Hukuka, ahlaka, kural ve yönetmeliklere aykırı bu i ya amı öyküsünün bir vaka analizi eklinde düzenlenerek kitap halinde yayınlanmasının, ileride benzer olayların ya anmasına bir miktar da olsa engel olu turaca ına inancım ise, kitabı yazmamda bana, adeta itici bir güç vazifesi gördü. Son olarak bugün ülkemizde mobbing konusuyla ilgili olarak varılan noktada birkaç söz söylemek istiyorum. Bazı hususlara ili kin gözlemlerimi sunarken, izninizle endi elerimi de dile getirece im. Bugün ülkemizde Mobbing konusu, hiçbir ülkede olmadı ı kadar magazinle tirilmi ; adeta frapan bir magazin malzemesi haline getirilmi tir. Dolayısıyla kar ımıza çıkan tabloda iki çe it mobbingden söz etmek mümkün gözüküyor: Bilimsel mobbing ve magazinle tirilmi mobbing. 16

17 Disiplin içinde tanımlanmı mobbingle magazinle tirilmi mobbing söylemlerinin karı tırılmaması gerekir. Uygulanması, sistemati i, tanısı, önlenmesi, mücadele yöntemleri, bireysel ve kurumsal boyutta psikolojik ve hukuksal müdahale ve çözümleri çok karma ık olan; insanlık onuru, sa lı ı ve ki ilik haklarını tehdit eden bir insan hakları suçu, kapsam ve arz etti i önem açısından çok basite indirgenmektedir. Konu, basitle tirilme tehlikesiyle kar ı kar ıyadır. Dolayısıyla burada vurgulamam gereken husus, magazinle tirilmi mobbingin, bilimsel mobbingin en büyük dü manı oldu u dur. Sonuçta ortaya çıkması kaçınılmaz olan kurallar kirlenmesi ise, konuyu, hem mobbing ma duru hem mobbing suçlusu açısından gri, göreceli ve belirsiz bir alan haline getirecektir. Konu, esnek hale getirildi inde ise sistemin, bunu dı laması kaçınılmazdır. Her ne kadar mobbing konusuyla ilgili yerli yersiz bir haber bombardımanı sürdürülüyorsa da kavram, toplumumuz açısından yeni oldu u kadar bilinmezi de çok fazladır. Bireysel, örgütsel ve nihayet toplumsal boyutta yol açabilece i psikolojik, fiziksel, sosyal ve ekonomik zararların bilinçli bir ekilde algılanması için yapılması gereken bilgilendirmeler, duyurular ve uyarılar ne yazık ki hala çok az sayıdadır. Mobbing, i yeri ortamında ya anan günlük çatı malar veya i anla mazlıklarıyla karı tırılabilmektedir. Mobbing konusunda çalı mı farklı bilim dallarına mensup akademisyenler ile insan ve çalı ma ya amıyla ilgili farklı mesleklerden olup mobbing konusunda e itim formasyonuna sahip ki ilerden olu an uzman komisyonlarda ele alınması gereken bu son derece hassas ve bilinmezi çok konu, maalesef bugün ülkemizde, sayılı isimlerin çalı mı oldu u akademik bilgileri esas alarak, konunun danı manlı ını üstlenmi ve uzman oldu unu iddia eden ki ilerin açıklamalarıyla yön bulur hale gelmi tir. Bu noktada dikkatinizi çekmek istedi im husus, bir insan hakları suçu olarak mobbingin önlenmesi ve çözümü için mücadele vermek ba ka; tüm perspektiflerin kavrandı ı iddia edilerek konunun uzmanlı ını üstlenmek ba kadır. Mobbing tanısını koymak ve müdahalede bulunmak, hassas bir konudur. Zira mobbingin normal bir çatı madan, cinsel tacizden, bir ki ilik bozuklu undan veya fazla i yükünün getirdi i bir i yeri stresinden ayırıcı tanısının koyulması, pek kolay olmayabilir. Ma duru yönlendirmek de öyle sanıldı ı kadar kolay de ildir. Tanı, müdahale ve çözümde ba ta çalı ma psikolo u olmak üzere farklı uzmanlık alanlarından hekimlere ve hukukçulara görev dü mektedir. Çalı ma psikolo u, çalı ma sosyolo u, hukukçu, tıp bilimci olmayan ve en önemlisi konuyla ilgili akademik uzmanlı ı bulunmayan ki ilerin, tüm bu perspektifleri kavradıklarını iddia ederek fikir beyan etmeleri; ba kalarının çalı malarını temel alarak yönlendirmede 17

18 bulunmaları, bir hekimin yanlı tanı koyması ve tedavi önermesi gibi a ır sonuçlara sebebiyet verebilir. Bu hatanın bedelini ise, hem çalı an hem i veren çok a ır ödemek zorunda kalabilir. Mobbing, ülkemiz açısından yeni oldu u kadar bilinmezi çok fazla olan bir konudur. Kavram, bugün ülkemizde i ortamında ya anan her türlü olumsuzlu a veya baskıya verilen genel bir ad olma tehlikesiyle kar ı kar ıyadır. Böyle bir durum, bir yandan i in niteli i ve süreci; di er yandan çalı ma ortamı için büyük tehlike olu turacaktır. Konu esnek hale getirildi inde ise, biraz önce de vurguladı ım gibi, sistemin bunu dı laması kaçınılmazdır. Bu nedenle öncelikle Türkiye de mobbing algısındaki eksik yönler ve mevcut problemler çok iyi de erlendirilmelidir. Kavramın yanlı kullanılması ve belirsizlik arz eden örneklerle toplumun cesaretlendirilmeye çalı ılması, uzun vadede hem birey hem örgüt açısından çok tehlikelidir. te özellikle bu sebepten ötürü i veren, mobbing sözcü ünden korkmamalı; süreci ve zararlarını ö renmeli; çalı anlarının da bilgilenmesini sa lamalıdır. Bireysel veya örgütsel danı manlık, mutlak surette belli bir akademik alt yapı üzerine bu konuda belli kriterlere göre uzmanla mı, mesleki etik de erlere sahip ki ilerden alınmalıdır. Aksi takdirde çalı an ve i verenin kar ı kar ıya gelece i bir ortama yanlı bilgilerle alt yapı yaratılması kaçınılmazdır. Çalı an bireyi koruma adına yapılan yanlı yönlendirmelerin, i sürecine, i yerine ve bireye çok daha büyük zararlar verebilece i unutulmamalıdır. Sözlerimi bitirirken, mobbing konusuyla ilgili olarak Türkiye de ya anan ilkler arasında, niteli iyle, bugün itibariyle yerini alacak olan, yerinde Duygusal iddet konulu bu Uluslararası Kongre nin düzenleyicisi Bilim nsanları Derne i Yönetim Kurulu nu Sayın Ba kanları Prof. Dr. Gülçimen Yurtsever nezdinde kutluyor ve Kongrenin ba arılı geçmesini diliyorum. Saygılarımla. 18

19 SEÇ LM B LD R LER 1) yerindeki Psikolojik Tacizin Hukuki Boyutu 2) Hem irelere Kar ı Uygulanan Psikolojik iddet 3) Yüksekö retimde Psikolojik Taciz Konulu Ara tırmalar Üzerine Bir nceleme 4) Yüksekö retimde Psikolojik Taciz Olgusuna li kin Bir Örnek Olay ncelemesi 5) yerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Davranı larının Hukuksal Açısından De erlendirilmesi 6) Bilim Kadınlarına Yapılan Ayrımcılı ın Nedenleri 7) yerinde Duygusal iddet Ve Akademik Mobbing 8) Bilim Kadınları Gayrı Resmi Engeller le Kar ıla maktadırlar 9) Bir Uzman Doktorun Mobbing le Mücadelesi 10) Belediyede Ya anan Psikolojik Taciz 19

20 YER NDEK PS KOLOJ K TAC Z N HUKUK BOYUTU Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi, Hukuk Fakültesi; Psikolojik taciz (mobbing), genel olarak, psikolojik yönden istenmeyecek durum ve davranı larla ki inin rahatsız edilmesini anlatır. Bunun sonucunda i çi, özgüvenini yitirmeye, i inden zevk almamaya ve giderek verimsizle meye ba lamaktadır. Bu anlamda, i çinin görevinde yükseltilmemesi, i yerinde soyutlanıp kendisiyle kasten sosyal ili ki kurulmaması ve kendisinin söylediklerine itibar edilmemesi, psikolojik tacizin uygulamada en çok rastlanan ve en açık örneklerini olu turmaktadır. Belirtilen durumların ise, hukuken, i çinin ki ilik haklarına ters dü tü ü söylenmelidir. Buna göre, i veren söz konusu nitelikteki davranı lardan kaçınmak ve i çinin ki ili ini tehdit eder nitelikteki bu tür durumlarla kar ıla maması konusunda önlem almak zorundadır (TBK. m. 417/I). Ara tırma kapsamında, i yerinde psikolojik tacizi düzenleyen hukuki kurallar üzerinde durulacaktır. Yöntem olarak, genelde psikolojik tacizin biçim ve içeri i üzerinde durulmayacak; mevcut düzenlemeler ele alınıp, bunlara ba lanan hukuki yaptırımlar irdelenecektir. Bununla birlikte, çok geni ölçüde olmasa da, psikolojik tacizin kavram ve kapsamı üzerinde durulmadan geçilmeyecektir. Sonuçta, söz konusu hukuki düzenlemelerin yeterli i üzerinde durulacak ve olması gereken hukuk (de lege ferenda) bakımından ne gibi ölçütlerin benimsenmesi gerekece i noktasına gelinecektir. Anahtar Kelimeler:, psikolojik, taciz, hukuk, kurallar, mobbing I. Giri yerindeki psikolojik taciz (mobbing) olaylarının, son yıllarda ülkemiz çalı ma ya amında, önemli ölçüde rahatsızlık yarattı ı görülmektedir. Nitekim geçti imiz yıl Ba bakanlık; psikolojik tacizle mücadele konusunda, yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi hakkındaki genelgenin (2011/2 sayılı Ba bakanlık Genelgesi, RG , No ) yayımlanması gereksinimini duymu tur. Anılan genelge kapsamındaki önlemler çerçevesinde olu turulan Çalı ma ve Sosyal Güvenlik leti im Merkezi ne, yakla ık dokuz ay içinde, psikolojik taciz ikâyetinde bulunulmu tur. Bu ba lamda, psikolojik taciz olayı sayısı ço unlu unun; 371 i kamu sektörüne ve 544 ü özel sektöre ait olmak üzere, özel sektör i yerlerine ait oldu u görülmektedir ( günlü Hürriyet; ayrıca, mobbing in e itim ile sa lık kurumlarında daha sıklıkla görüldü ü ileri sürülmektedir, bkz. Turanlı, 2010, s. 196). 20

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG. Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE MOBBİNG Avukat Ümit Işıl Gültekin Gültekin Hukuk Bürosu 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, hukukumuzda yeni bir

Detaylı

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing)

İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli. (Mobbing) İş Yerinde Psikolojik Tacizle Mücadele Paneli (Mobbing) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -BUGÜNE KADAR 103 PERSONELİMİZ TARAFINDAN KOMİSYONUNA BAŞVURUDA BULUNULMUŞTUR MOBBİNG İLE MÜCADELE

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ

PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ PSİKOSOSYAL RİSK ETMENLERİ Mesleki Risk Faktörleri Biyolojik Riskler Kimyasal Riskler Fiziksel Riskler Psikososyal Riskler Uluslararası Çalışma Örgütü psikososyal tehlikeleri iş doyumu, iş örgütlenmesi

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 ÖNSÖZ II İÇİNDEKİLER 13 KİSALTMALAR 25 GİRİŞ 27 BİRİNCİ BÖLÜM EŞİTLİK KAVRAMI 1. Genel Olarak 29 I. Felsefi Açıdan Eşitlik Kavramı 29 II. Eşitlik İlkesi ve Değer Yargıları 30 III. Eşitlik

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk.

Kurumsalla ma nedir? FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M. yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir. kavram, verebilirlik ve sorumluluk. FUTBOLDA KURUMSAL YÖNET M VE DENET M XV.TÜRK YE Ç DENET M KONGRES, 17 Ekim 2011 stanbul Kurumsalla ma nedir?! Türk sporunun içine, özellikle 2000 li yıllardan sonra dahil olmu popüler bir terimdir.! Literatürde

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m :

3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : 3. NSAN KAYNAKLARI ve E T M MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Personel ve E itim Müdürlü ü, 22/04/2006 tarih ve 26147 say l resmi gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 29/11/2005 tarih ve 2006/9809 say l Belediye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A

İÇ KONTROL. ç Kontrol Dairesi. I lda Arslan. 2 ubat 2009 / ISPART A İÇ KONTROL ç Kontrol Dairesi I lda Arslan 2 ubat 2009 / ISPART A İç Kontrol Tanım ç Kontrol, kurumlar n, yöneticileri ve çal anlar taraf ndan uygulanan; kurumlar n hedeflerinin el de edilmesinde gereken

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me)

Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me) Yaratıcı Drama E itmenleri/liderleri ve Tiyatro Pedagoglarının Davranı ve Tutumuna li kin Etik Bildirge (Sözle me) Internationales Übereinkommen über das Verhalten und zur Ethik von Theaterpädagoginnen

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009

Ya! Satarım Bal Satarım Satı Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu. www.satisoyunu.com. Fuad Almeman Proje Ba Danımanı Aralık 2009 U N I C O N D A N I! M A N L I K G R U B U Ya! Satarım Bal Satarım Satı" Oyunu Etkinlik Ölçümü Sonuç Raporu Fuad Almeman Proje Ba" Danı"manı Aralık 2009 www.satisoyunu.com Muallim Naci Cd. No. 53/2 Ortaköy

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI

SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI SPOR KULÜBÜ HİZMET PROGRAMI Sporculara Zihin antrenmanları, tüm çalışanlara ekip ruhu içerisinde sporcu motivasyonuna katkı sağlama, teknik ekibe psikolojik yönetim tarzları konusunda destek olamyı amaçlayan

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI

ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞANLARIN YASAL HAK VE SORUMLULUKLARI İŞÇİLERİN GÖREVLERİ Doğru Çalışma Kendisinin ve Diğerlerinin Sağlığını Koruyacak Biçimde + Doğru Kullanma Tesisat / Makine / Tezgah / El Aleti / Malzeme/ Kişisel

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ «Mobbing», yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-şiddet uygulama. «Mobbing», örgütlerde işgörene yapılan psikoloji saldır

Detaylı

Yolsuzlukla Mücadele Politikası

Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yolsuzlukla İçindekiler Amaç 1 1. Kapsam 2 2. Tanımlar 3 3. Görev ve Sorumluluklar 4 3.1. Yönetim Kurulu 4 3.2. Kurumsal Yönetim Komitesi 4 3.3. Çalışanlar 5 3.4. Uygulamaların İzlenmesi ve Politika ile

Detaylı

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi.

Temmuz 2012'de yürürlüğe giren Yeni Borçlar Kanunu ile birlikte işverene işçiyi psikolojik ve cinsel tacizden koruma yükümlüğü getirildi. YASAL HAKLARIMIZI ÖĞRENELĠM MOBBĠNG NEDĠR? YAZAN: AV.ÖZLEM AYATA İş gücüne katılımlarının zaten çok düşük olduğu ülkemizde kadınların, çalışma hayatında uğradıkları, kadın olmalarından kaynaklı ayrımcılık,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenin İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Yükümlülükleri Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bu seminer materyali üzerindeki,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu çalışma usul ve esasları ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu bünyesinde yer alan

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi 1 Av. Tuncay Songör 2 Av. Oğuzhan SONGÖR Emekli Hakim Rekabet Kurulu Eski İkinci Başkanı Başkent-Ufuk-Atılım Üniversiteleri Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi I. YASAL DÜZENLEME ELEKTRİK PİYASASINDA KAYIP-KAÇAK

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013. Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4 Aralık 2013 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI DOĞAN GRUBU TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ POLİTİKASI Sayfa : 1/7 1. AMAÇ Bu politikanın amacı Doğan Grubu nun tedarikçileri ile ilişkilerinde gözettiği standartları ve temel ilkeleri açıklamaktır. Doğan Grubu,

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 18/02/2014 Toplantı Sayısı : 381 Karar Sayısı : 3219 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3219- Ankara Üniversitesi Mobbinge (Psikolojik Tacize) Karşı Destek Birimi Yönergesi taslağının

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması

Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Prof. Dr. YEŞİM M. ATAMER İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Kredi ve Diğer Finansman Sözleşmelerinde Tüketicinin Korunması Kredi Sözleşmeleri Konut Kredisi Sözleşmeleri

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR. DAVACI VEKİLLERİ DAVALI KONU : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok Sokak No: 8 Balgat Ankara : Av.

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi

SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi SAYMANLIK YETK VE SORUMLULUKLARININ DEVR Hamdi Mete TU RUL Sayı tay Ba denetçisi G R 1050 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, en genel anlamıyla gelirleri toplama, giderleri hak sahiplerine ödeme ve

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

VERGİ DENETMENİ TANIM

VERGİ DENETMENİ TANIM TANIM Vergi vermekle yükümlü şahıs ve tüzel kişilerin (vergi mükelleflerinin) vergilerini yasalara uygun olarak verip vermediklerini denetleyen kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Vergi

Detaylı

EU- OSHA/Tomas Bertelsen

EU- OSHA/Tomas Bertelsen Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU- OSHA), 12. İş Sağlığı ve Güvenliği Avrupa İyi Uygulama Ödülleri için adaylık başvurusu yapmaya davet ediyor. 2014-2015 Sağlıklı İşyerleri Kampanyasının bir parçası

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu AKILCI İLAÇ KULLANIMI PROJE YARIŞMASI BAŞVURU FORMU BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI * BAŞVURU SAHİBİNİN MESLEĞİ BAŞVURU SAHİBİNİN YAŞI BAŞVURU SAHİBİNİN MEDENİ : DURUMU BAŞVURU SAHİBİNİN EĞİTİM DURUMU BAŞVURU

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Stj. Av. Oğuzhan SAPAN

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu. Stj. Av. Oğuzhan SAPAN Stj. Av. Oğuzhan SAPAN 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) ile hukukumuzda yasal zemine kavuşan psikolojik taciz (mobbing1) gerek kanunun tasarı aşamasında, gerekse yasalaşma aşamasından sonra kamuoyunda

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler:

Bu amaç çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları aşağıda belirtilen faaliyetlerde bulunmayı taahhüt ederler: YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ Yükseköğretim Kurulu bünyesinde yer alan üniversiteler ve diğer bütün kurumlar çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve adaletine duyarlı

Detaylı

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır?

Otizm lilerin eğitim hakkı var mıdır? Nedir ve nasıl olmalıdır? Nisan, 01.04.2013 OTĠZM, EĞĠTĠM HAKKI VE UYGULAMALARI Nisan ayı otizm farkındalık ayı olarak belirlenmiştir. Gün, ay ve yıl olarak belli amaçlara hasredilen tema lar, toplumda dikkat çekmek, konunun önemini

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması

TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması TÜRK SANAY C LER VE ADAMLARI DERNE TÜS AD Yönetim Kurulu Ba kanı Arzuhan Do an Yalçında ın Rotary Bölge Asamblesi Konu ması 22 Nisan 2007 i li Grand Cevahir Otel Sayın Ba kanlar, de erli konuklar, TÜS

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Kentli Haklar El Kitab

Kentli Haklar El Kitab Kentli Haklar El Kitab (Avrupa Kentsel fiart ) Bu El Kitabı Deniz Altay L. Yıldız Tokman Aslı Tanrıkulu tarafından Birle mi Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının Haklarının Korunması ve Geli tirilmesi

Detaylı

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ TDS 220 İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Yrd.Doç.Dr. Soner METE Ders Hakkında Çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehdit eden etmenleri, bu etmenlerin önlenmesine ilişkin yürütülen politikalar, işverenlerin

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN

ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN ÖZEL EGE LKÖ RET M OKULU DO RULARIN DANSI HAZIRLAYAN: YANKI TURGUT DANI MAN Ö RETMEN: AY EGÜL GÜRKAN zmir,2009 1 TE EKKÜR Bu projede eme i geçen danı man ö retmenim Ay egül Gürkan a, sunum hazırlamamda

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi)

İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ. www.iikm.itu.edu.tr. (Kariyer Ofisi) İTÜ İŞ VE İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ www.iikm.itu.edu.tr (Kariyer Ofisi) HAKKIMIZDA 1997-1998 yılları arasında İşletme Fakültesi nde Kariyer Ofisi adı altında kurulmuştur. 2005 yılında Rektörlük Makamı na

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STRATEJİK PLAN EL KİTABI 2007-2010 Aralık 2006 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i GİRİŞ...iii I. GRUPLARIN ORTAK SWOT ANALİZİ ÇALIŞMASI...

Detaylı

Mobbing Araştırması. Haziran 2013

Mobbing Araştırması. Haziran 2013 Mobbing Araştırması Haziran 2013 Araştırma Hakkında 2013 Haziran ayında PERYÖN ve Towers Watson tarafından düzenlenen Mobbing Araştırması na çeşitli sektörlerden 143 katılımcı veri sağlamıştır. Ekteki

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD.

Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing. Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Sağlık Çalışanlarına Psikolojik Şiddet: Mobbing Prof.Dr.Türkan Günay Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Performans sistemi Gün aşırı nöbetler Fazla mesai Kötü çalışma koşulları Temel

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ Revizyon Yayın Tarihi V.1 Mayıs 2016 1. AMAÇ ve KAPSAM GİRİŞ GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Global Yatırım Holding Anonim Şirketi ( GYH ) ve bağlı şirketleri (aksi belirtilmedikçe

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol

Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde. İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Yeni Mali Yönetim ve Kontrol Sisteminde İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İç Kontrol Tanımı İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı