STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 Anadolu Üniversitesi Senatosunun Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri nin zorunlu veya isteğe bağlı staj uygulaması olan bölüm ve programlardaki öğrencilerin yurtiçi ve yurtdışı kurum ve kuruluşlarda staj çalışmalarının temel ilkelerini planlama, uygulama ve değerlendirme kurallarına ilişkin usul ve esasları belirler. Dayanak Madde 2- Bu Yönerge, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakülteleri Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede geçen; a) AÖF: Açıköğretim Fakültesini, b) AÖF Bürosu: Yurt içi ve yurt dışı Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bürolarını, c) AÖF Staj Koordinatörlüğü: Stajla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi için Açıköğretim Fakültesi bünyesinde oluşturulan birimi, ç) AÖF Staj Koordinatörü: Dekan tarafından görevlendirilen öğretim elemanını, d) Dekan: Açıköğretim Fakültesi Dekanını e) Dekan Yardımcısı: Staj faaliyetlerinden sorumlu ilgili Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısını, f) Fakülte: İlgili Fakülteleri, g) Fakülte Kurulu: İlgili Fakülte Kurulunu, ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: İlgili Fakülte Yönetim Kurulunu, h) Merkezi Açıköğretim: Ülke çapında kitlesel eğitime yönelik olarak yürütülen ve Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi, ı) Program Akademik Koordinatörü: Her bir program için ilgili fakülte dekanı tarafından atanan, alanında uzman öğretim elemanını, i) Program Staj Değerlendirme Komisyonları: Her bir programda staj değerlendirilmesi için öğretim elemanlarından oluşturulan komisyonları, j) Staj Komisyon Başkanı: Her bir Programın Akademik Koordinatörü tarafından belirlenen, ilgili fakülte dekanı tarafından onaylanan, alanında uzman öğretim üyesini, k) Staj Komisyon Üyesi: Her bir Programın Akademik Koordinatörü tarafından belirlenen, ilgili fakülte dekanı tarafından onaylanan, alanında uzman öğretim elemanını, l) Staj Yapılan Kurum veya Kuruluş: Öğrencilerin tercih edeceği ilgili kamu kurum ve özel kuruluşları, m) Staj Yeri Yetkilisi: Kurum veya kuruluş adına Dekanlığa karşı sorumlu olan yetkili kişi ya da vekilini, n) Uzaktan Eğitim: Ülke çapında, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü Anadolu Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen programlardaki öğretimi, o) SGK: Sosyal Güvenlik Kurumunu ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Staj Organizasyonu AÖF Staj Koordinatörlüğü Madde 4- AÖF Dekanı tarafından görevlendirilen Staj Koordinatörü ve ona bağlı personelden oluşur. a) Yurt içi staj başvurularında staj yeri onayını vermek, b) Yurt dışı staj başvurularında yurt dışındaki AÖF Büro Yetkilisinin staj yeri onayını takip etmek, c) Öğrencilerin, staja başlama dönemlerini belirlemek ve ilgili birimlere duyurmak, ç) Yurt dışı hariç, öğrencilerin SGK bildirimlerini yapmak ve takip etmek, d) İlgili kişi ve birimlerle koordinasyonu sağlamak, e) Gerektiğinde öğrenciyle iletişime geçmek, f) Staj formlarını, değerlendirilmesi için ilgili Staj Komisyon Başkanına, elektronik ortam üzerinden iletmek, 1

2 Program Staj Değerlendirme Komisyonları Madde 5- Her bir program için oluşturulan Program Staj Değerlendirme Komisyonları, bir başkan ve en az 2 üyeden oluşur. Üyeler alanında uzman öğretim elemanıdır. Komisyon Başkanı ve üyeler İlgili Programın Akademik Koordinatörü tarafından belirlenir, ilgili fakülte dekanı tarafından onaylanır. Program Staj Değerlendirme Komisyonlarında yer alan üye ve başkanın görev süresi atandığı tarihten itibaren bir yıldır. Komisyon Başkanı ve üyeler tekrar atanabilir. Program Staj Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır: a) AÖF Staj Koordinatörlüğü tarafından elektronik ortam üzerinden gönderilen, öğrenci staj formlarını değerlendirmek, b) Program Staj Değerlendirme Komisyon üyelerince verilen staj notlarının, Staj Komisyon Başkanı tarafından elektronik ortam üzerinden onaylanmasını sağlamak, c) Öğrencinin staj ile ilgili itirazlarını incelemek, ç) Dekan tarafından stajla ilgili verilen diğer görevleri yapmak. Stajın Başlaması, Staj Süresi ve Devam Zorunluluğu Madde 6- Zorunlu veya isteğe bağlı stajı olan programlarda, stajın hangi yarıyılda yapılacağı, stajın süresi, stajın yapılabileceği yerler, stajda uygulanacak usul ve esaslar, staj formları ve belgelerinin kabulü ilgili öğretim yılına ait Öğrenci Kılavuzunda ve ilgili programın web sayfasında yer alır. Staj uygulamasında devam mecburiyeti vardır. Öğrencilerin staj yaptığı dönemde geçerli mazeretler nedeniyle staja devam edememesi ve bu durumu yasal belgesi ile AÖF Staj Koordinatörlüğüne bildirmesi ve kabul edilmesi halinde, staj bitiminde öğrenci devam edemediği süre kadar stajına devam etmek zorundadır. Milli ve dini bayram günlerinde stajına devam eden öğrencilerin, bu günleri staj süresine dâhil edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Staj İşleyişi Staj Formları ve Belgeleri Madde 7- Öğrenciler, staj başvuru işlemleri için ilgili belge/formları hazırlamak ve staj sonunda da ilgili evrakları düzenlemekle yükümlüdür. Öğrenciler staj süresince aşağıda belirtilen formlara (Öğrenci Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi ve Genel Sağlık Sigortası Durumu nu gösteren belge hariç) Açıköğretim Öğrenci Otomasyon Sisteminden ulaşabilirler. Öğrenciye staj formları ayrıca posta ile gönderilmez. Staj süresince kullanılan formlar ve belgeler şunlardır: a) Staj Akış Şeması (Ek-1): Stajın başlangıç ve bitimine kadar öğrencinin izleyeceği yoldur. b) Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A): Açıköğretim Öğrenci Otomasyon Sisteminden doldurulan, öğrenci ve staj yapılacak yere ait bilgilerin yer aldığı formdur. c) Genel Sağlık Sigortası Durumu: Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan, öğrencinin genel sağlık sigortası durumunu gösteren belgedir. ç) Öğrenci Belgesi/Öğrenim Durum Belgesi (Ek-2): AÖF Bürolarından temin edilen, öğrencinin durumunu gösteren belgedir. d) Öğrenci Staj Faaliyet Formu (Ek-3): Öğrencinin staj süresince günlük olarak staj yerinde yaptığı faaliyetleri ayrıntılı olarak elektronik ortamda yazdığı formdur. e) Staj Ayrılış Formu (Ek-4): Öğrencinin stajı tamamlayamaması durumunda elektronik ortamda doldurduğu formdur. f) Staj Yeri Değişikliği Formu (Ek-4A): Öğrencinin staja başladıktan sonra tayin, işyerlerinde grev ve lokavt uygulaması; iş kazası; yangın; deprem ve sel gibi doğal afet olması durumunda elektronik ortamda doldurduğu formdur. g) Staj İptal Formu (Ek-4B): Öğrencinin Staj Başvuru ve Kabul Formu onaylandıktan sonra staja başlamama durumunda, elektronik ortamda doldurduğu formdur. ğ) Staj Bitiş Formu (Ek-5): Öğrencinin elektronik ortamda doldurduğu ve zorunlu stajını tamamladığını gösteren formdur. h) Öğrenci Staj Raporu (Ek-6): Öğrencinin staj bitiminde staj yeri ile ilgili bilgileri ve staj süresince elde ettiği görüşleri elektronik ortamda yazdığı rapordur. ı) Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7): Staj yeri yetkilisinin öğrenciyi değerlendirdiği ve not verdiği formdur. i) Program Staj Değerlendirme Komisyonu Formu (Ek-7A): Program Staj Değerlendirme Komisyonu tarafından öğrencinin stajının elektronik ortamda değerlendirildiği ve stajdan başarılı/başarısız olduğunu gösteren formdur. j) Staj Kılavuzu (Ek-8): İlgili Fakültelerin staj yönergesi çerçevesinde, staj uygulamalarını açıklayan dokümandır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Staj Yerlerinin Belirlenmesi ve Stajın İptali Staj Yerlerinin Belirlenmesi Madde 8- Her program için öğrencilerin staj yapabilecekleri yerlerin listesi Program Akademik Koordinatörlerince belirlenip, ilgili fakülte dekanı onayı ile elektronik ortamda ilan edilir. AÖF Staj Koordinatörlüğü, öğrenciye staj yeri bulmakla yükümlü değildir. Öğrenci staja başlamadan önce yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışındaki öğrenciler ise bağlı bulundukları AÖF Büro yöneticisinin onayını almak zorundadır. Aksi takdirde öğrencinin stajı geçersiz sayılır. 2

3 Stajdan Ayrılış Madde 9- Staj Başvuru ve Kabul Formunda (Ek-1A) belirtilen tarihte stajına başlayan ancak stajını tamamlayamayan öğrenci elektronik ortamda Staj Ayrılış Formunu (Ek-4) doldurup, bulunduğu ildeki AÖF bürosuna, yurtdışındaki öğrenciler ise bağlı bulundukları AÖF bürosuna en geç 2 gün içinde elden teslim eder. Aksi takdirde yurt içindeki programlarda SGK primlerinden doğabilecek maddi zararları öğrenci karşılar. Stajını tamamlamadan bırakan öğrencinin daha önce yapmış olduğu staj süresi geçerli değildir. Bu durumdaki öğrenci stajını yeniden yapmak zorundadır. Stajını tamamlamadan ayrılan öğrenci bilgisi öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. Staj Yeri Değişikliği Madde 10- Öğrenciler staja başladıktan sonra yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışında ise bağlı bulundukları AÖF Bürolarının bilgisi ve onayı olmaksızın staj yeri değişikliği yapamazlar. İşyerlerinde grev ve lokavt uygulaması; iş kazası; yangın; deprem ve sel gibi doğal afet olması durumunda öğrenci yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğünün, yurt dışında ise bağlı bulunduğu AÖF Bürosunun bilgisi ve onayı dâhilinde yeni staj yerinde kalan staj süresini tamamlar. Staj yeri değişikliği yapan öğrenci elektronik ortamda Staj Yeri Değişikliği Formunu (EK-4A) doldurarak, bulunduğu ildeki AÖF Bürosuna, yurt dışındaki öğrenciler ise bağlı bulundukları AÖF bürosuna en geç 2 gün içinde elden teslim eder. Aksi takdirde yurt içindeki programlarda SGK primlerinden doğabilecek maddi zararları öğrenci karşılar. Staj yeri değişikliği yurt içinde AÖF Staj Koordinatörlüğü, yurt dışında ise bağlı bulundukları AÖF Bürosu yöneticisi tarafından onaylandıktan sonra öğrenci otomasyon sisteminde ilan edilir. Staj İptali Madde 11- Staj Başvuru ve Kabul Formunun (Ek-1A) onayını alan ancak form üzerinde belirtilen tarihte stajına başlamayan öğrenci bulunduğu ildeki AÖF bürosuna, yurt dışındaki öğrenciler ise bağlı bulundukları AÖF bürosuna Staj İptal Formunu (Ek-4B) elektronik ortamda doldurup, staj başlama tarihinden 10 gün önce elden teslim eder. Aksi takdirde yurt içindeki programlarda SGK primlerinden doğabilecek maddi zararları öğrenci karşılar. Staj İptal Formunu (Ek-4B) teslim eden öğrencinin stajı AÖF Staj Koordinatörlüğü tarafından iptal edilir. Stajı iptal edilen öğrencinin bilgisi öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Stajın Uygulanması, Değerlendirilmesi ve Staj Muafiyeti Stajın Uygulanması ve İzlenmesi Madde 12- Staj süresince hem zorunlu hem de isteğe bağlı stajı olan program/larda yapılması ve uyulması gereken kurallar aşağıda açıklanmıştır. Bu kurallara uymayan öğrencilerin stajları geçersiz sayılır. a-staja Başlamadan Önce Yapılması Gerekenler Öğrenci staj yapacağı dönemi ilgili programın web sayfasındaki staj linkinden öğrenir. Hem yurtiçi hem de yurtdışında Açıköğretim Sistemi programlarına kayıtlı olup staj yapacak öğrenciler, staja başlamadan önce Staj Başvuru ve Kabul Formunu (Ek-1A) elektronik ortamda doldurup, çıktısını alır. Bu formu staj yeri yetkilisine onaylatır. Yurt içindeki Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olup staj yapacak öğrenciler Ek-1A formunu staj yerine onaylattıktan sonra SGK dan alacakları Genel Sağlık Sigortası Durumunu bildirir belgeyi, Ek-1A formu ile birlikte staja başlama tarihinden en az 20 gün önce, bulunduğu ildeki AÖF büro yöneticisine elden teslim eder. Büro yöneticisi bu formu elektronik ortamda AÖF Staj Koordinatörlüğüne iletir. AÖF Staj Koordinatörlüğü bu formu kontrol ederek 5 iş günü içinde uygunsa onaylar değilse reddeder. Yurtdışındaki Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olup staj yapacak öğrenciler ise Ek-1A formunu staj yerine onaylattıktan sonra staja başlama tarihinden en az10 gün önce bağlı bulundukları AÖF Bürosuna elden teslim eder. Büro yöneticisi bu formu kontrol ettikten sonra 5 iş günü içinde uygunsa onaylar değilse reddeder. Buna göre, Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) onaylanan ya da reddedilen öğrenci bilgisi öğrenci otomasyon sisteminden ilan edilir. Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) onaylanan ve ilan edilen öğrenci, Ek-1A formunda belirtilen tarihte staja başlar. Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) reddedilen öğrenci, tekrar Staj Başvuru ve Kabul Formu (Ek-1A) ile staj yeri müracaatını yeniden yapar. Mezun olabilecek durumunda olan ve isteğe bağlı stajı olan program/larda staj yapmak isteyen öğrenci, dönem sonu sınav tarihinden en az 65 gün önce staja başvurup isteğe bağlı stajına başlaması gerekir. b- Staj Süresince Yapılması Gerekenler Öğrenci staj süresince yürüttüğü faaliyetleri her bir staj günü için ayrı ayrı Staj Faaliyet Formuna (Ek-3) elektronik ortamda kaydeder. c-staj Tamamlandıktan Sonra Yapılması Gerekenler Öğrenci, staj süresince elektronik ortamda doldurduğu Staj Faaliyet Formlarının (Ek-3) çıktısı alır ve staj yeri yetkilisine onaylatır. Stajını tamamlayan öğrenci Staj Bitiş Formu (Ek-5) ile Öğrenci Staj Raporunu (Ek-6) elektronik ortamda doldurup çıktısını alır ve staj yeri yetkilisine onaylatır. Öğrenci, Staj Yeri Değerlendirme Formunun (Ek-7), elektronik ortamda çıktısını alır ve bu formun staj yeri yetkilisi tarafından değerlendirilmesini sağlar. 3

4 Öğrenci stajını tamamladıktan sonra onaylattığı formları (Ek-3, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7) en fazla 10 gün içinde AÖF bürosuna elden teslim eder. Büro yöneticisi bu formları elektronik ortamda AÖF Staj Koordinatörlüğüne iletir. Formların asıllarını, staj başarı durumu ilan edilinceye kadar öğrenciye saklaması için geri verir. Stajın Değerlendirilmesi Madde 13- AÖF Bürolarından AÖF Staj Koordinatörlüğüne elektronik ortamda gelen staj formları, ilgili programın Staj Değerlendirme Komisyon Başkanına gönderilir. Gelen formlardan Staj Faaliyet Formu (Ek-3), Öğrenci Staj Raporu (Ek-6) ve Staj Yeri Değerlendirme Formu (Ek-7), ilgili komisyonca değerlendirildikten sonra öğrencinin başarı durumu (başarılı / başarısız) belirlenir. Öğrencinin stajdan başarılı sayılabilmesi için başarı notu en az 60 olmalıdır. Staj notu, Staj Yeri Öğrenci Değerlendirme (Ek-7) notunun % 50 si, Öğrenci Staj Rapor (Ek-6) notunun % 30 u, Staj Faaliyet Rapor (Ek-3) notunun % 20 sinin toplamından oluşur. Staj Komisyon Başkanı tarafından onaylanan staj başarı notu Açıköğretim Öğrenci Otomasyon Sisteminden öğrenciye ilan edilir. Zorunlu stajı olan programlardaki öğrenciler stajlarında başarılı sayılana kadar stajlarını tekrarlamak zorundadır. İsteğe bağlı stajı olan programlardaki öğrenciler ise stajdan başarısız oldukları takdirde bir sonraki staj başvurularını tekrar isteğe bağlı olarak yaparlar. Ancak mezun durumda olan ve isteğe bağlı stajında başarılı olmayan, stajını yarım bırakan, stajını iptal eden veya dönem sonu sınav tarihine kadar stajını tamamlamayan öğrenci tekrar isteğe bağlı staj başvurusu yapamaz. Staj Muafiyeti Madde 14- Zorunlu staj uygulamasında staj muafiyeti yoktur. Ancak, öğrenciler aşağıda belirtilen durumları resmi olarak belgelendirmeleri durumunda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile stajdan muaf sayılabilir; a) Sürekli engelli olup engel oranı %40 ve üzeri olma ile malul sayılma, Yurt içindeki öğrenciler tam teşekküllü hastaneden alacakları sağlık kurulu raporu ile yurt dışındaki öğrenciler ise bulundukları ülkedeki hastaneden alacakları sağlık raporu ile sürekli engeli olduğunu, engel oranının %40 ve üzeri olduğunu belgelendirmeleri gereklidir. Ayrıca, ilgili mevzuat uyarınca malul sayılan öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gereklidir. b) Staj yapacağı dönem içerisinde programı ile ilgili sektörde Sosyal Güvenlik Kurumu na kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalışmış olma, c) Dört yıl ve üzeri hükümlülük ve tutukluluk hali olma. Yurt dışında Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri halinde, temin edecekleri her türlü belgenin yeminli Türkçe tercümesini bir dilekçe ile bağlı bulundukları AÖF Bürosuna elden teslim eder ya da posta ile gönderir. Yurt içinde Açıköğretim Sistemi Programlarına kayıtlı olan ve muafiyet talebinde bulunan öğrenciler yukarıda belirtilen durumları belgelendirmeleri halinde, temin edecekleri her türlü belgeyi AÖF Staj Koordinatörlüğüne, bir dilekçe ile elden teslim eder ya da posta ile gönderir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Diğer Hususlar Madde 15- Öğrenciler staj süresince Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine; staj yaptığı kurum ve kuruluşun çalışma ilkelerine, iş koşulları, disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına ve yasal düzenlemelere uymak zorundadır. Öğrenci tüm işletme faaliyetleri ile ilgili gizliliği gerektiren konularda başkalarına bilgi veremez ve sendikal etkinliklere katılamaz. Madde 16- AÖF Staj Koordinatörlüğü personeli, gerekli görüldüğü durumlarda stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli izlemeyi yapabilir veya stajın yapıldığı yerler ile iletişime geçip staj yapan öğrenci hakkında bilgi alabilir. Madde 17- Derslerin tamamından başarılı olan ancak zorunlu stajını yapmayan öğrenci mezun olamaz ve diploma alamaz. Bu durumdaki zorunlu stajını başarı ile tamamlayan öğrenciye, stajın bitiş tarihi mezuniyet tarihi kabul edilerek diploma düzenlenir. Öğrencinin staj başarı durumu, not durum belgesinde gösterilir. Madde 18- Fakültelerin ilgili bölüm ve programlarında isteğe bağlı staj uygulamaları söz konusu olduğunda staj yapmak isteyen öğrenciler için yukarıda belirtilen usul ve esaslara göre staj faaliyeti yürütülür. Madde 19- Stajı olan programlara kayıtlı öğrenci, herhangi bir ders seçimi yapmadan, sadece stajını yapmak isterse kaydını yeniletmesi ve öğretim gideri, öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi yapması gerekmez. Hüküm Bulunmayan Haller Madde 20- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı esas alınır. 4

5 Yürürlükten Kaldırılan Yönergeler Madde 21- Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile 18/9/2007 tarih ve 8 sayılı Anadolu Üniversitesi Senato kararıyla kabul edilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Önlisans Programı Staj Yönergesi ile 31/01/2012 tarih ve 1/9 sayılı Anadolu Üniversitesi Senato kararıyla kabul edilen İşletme Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü İsteğe Bağlı Staj Yönergesi yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 22- Bu Yönerge, Anadolu Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 23- Bu Yönergeyi Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür. 5

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28404 BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 Muş Alparslan Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 1 Temmuz 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28340 Cumhuriyet Üniversitesinden: YÖNETMELİK CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. Bu Yönergenin amacı Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesine kayıt, eğitim-öğretim

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Bu Yönetmelik, 28.09.2012 tarih ve 28425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖN

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞAÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIPTA UZMANLIK ve YAN DAL UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM VE SINAV YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin

Detaylı

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi,

YÖNETMELİK. e) Mevlana Değişim Programı öğrencisi: Mevlana Değişim Programına katılan öğrenciyi, 23 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28034 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesinde

Detaylı