TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR"

Transkript

1 e-issn: Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 28 (3) 33-4 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme Performansının Đncelenmesi Özet Đsmail UCUN*, Kubilay ASLANTAŞ*, Đ. Sedat BÜYÜKSAĞĐŞ** * Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Afyonkarahisar. ** Kocatepe Üniversitesi, Meslek Yüksek okulu, Mermer Teknolojileri Programı, Afyonkarahisar. Bu çalışmada, elmas kesici diskin performansı ve olarak isimlendirilen iki farklı kayaç için araştırılmıştır. Güç tüketimini, kesme kuvvetlerini, spesifik enerjiyi ve kesme gürültüsünü belirlemek amacıyla bir seri test yapılmıştır. Kesme deneyleri bilgisayar kontrollü blok kesme makinesi ile gerçekleştirilmiştir. Kesme kuvvetlerinin ölçülmesinde üç eksenli bir dinamometre kullanılmıştır. Spesifik enerji analitik bir yaklaşım kullanılarak kesme kuvvetlerinden hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, ün kesilmesinde elde edilen kesme kuvvetleri, dan daha yüksektir. Aynı zamanda, için elde edilen spesifik enerji ve güç tüketimi için elde edilen değerlerden yüksektir. Anahtar Kelimeler: Kesici Disk, Güç Tüketimi, Elmas Soket, Kesme Kuvvetleri, Granit Kesme, Spesifik Enerji 1. Giriş Granit, mermer, traverten gibi kayaçların kesme mekanizması temelleri metal kesme mekanizması üzerine dayanmaktadır. Đlk olarak, metal kesme mekanizmaları geliştirilmiş ve bunun sonucu olarak kayaç kesme mekanizmaları bu modellere göre düzenlenmiştir. Nishimatsu [1] kayaç kesme mekanizması üzerinde bir teori önermiş ve kayaç kesmedeki hasar süreçleri üzerindeki gözlemlerini rapor etmiştir. Kayaç kesimi için metal kesmedeki bilinen Merchant ın formülü kullanılmıştır. Ortogonal kesme işleminde, elde edilen talaşlarda hiçbir plastik deformasyon gözlenmemiştir. Fakat bu gözlem daha ileri yıllardaki Tönshoff vd. [2] tarafından farklı olarak değerlendirilip, kesme işleminde kayaç üzerinde plastik deformasyon bölgesinin oluştuğunu vurgulamıştır. Tönshoff vd. [3] S/T tezgâhında kullanılan 9 mm çaplı bir elmas kesici testere ile doğal taşların kesilmesinde kesme kuvvetlerini elde etmişlerdir. Kesme kuvvetleri, bazı kesme parametreleri (kesme derinliği, ilerleme ve çevresel hız) için elde edilmiştir. Kesme derinliği ve kesme hızının artması ile normal ve teğetsel kuvvetlerinin arttığı görülmüştür. Ayrıca, çevresel hızın artması kesme kuvvetlerini bir miktar düşürmüştür. Normal kuvvetler, teğetsel kuvvetlere göre daha büyük elde edilmiştir. Elmas kesici diskler ile ilgili yapılan çalışmalarda genel olarak spesifik enerji [4], kesme kuvvetleri [5] ve soket aşınması [6] üzerinde durulmuştur. Xu [7] elmas soketli bir testere ile granitin kesilmesi esnasındaki sürtünme özelliklerini incelemiştir. Öncelikle belirli kesme oranlarını göz önüne alarak bazı deneyler yapmış ve kesme kuvvetleri ve spesifik enerji değerlerini elde etmiştir. Kesme derinliğinin artması ile spesifik enerjilerinin de arttığı görülmüştür. Burada, sürtünme katsayısı ile spesifik enerji arasında bir ilişki kurulmuş ve sürtünme katsayısının artması ile spesifik enerji değerlerinin arttığı görülmüştür. Başka bir çalışmada, Xu ve Li [8] dört farklı soğutma sistemi kullanılarak granitin kesilmesi işleminde kesici disk performansı incelenmiştir. Çalışmada, su, hava, suda çözülebilir yağ ve gres yağı tercih edilmiştir. Gres yağında daha büyük teğetsel ve normal kuvvetler elde edilmiştir. Suyun kullanılmasında ise kesme kuvvetlerinin minimum olduğu görülmüştür. Bununla birlikte spesifik enerji açısından değerlendirildiğinde en az enerji suda çözülen yağda görülmüştür. Jennings ve Wright [9] yaptıkları bir çalışmada farklı kayaç türlerinin

2 Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme elmas soketler ile kesilmesi işleminde aşınma ve güç tüketimini incelemişlerdir. Denkena vd. [1] ise yaptıkları çalışmada elmas soket üzerinde meydana gelen hasarların işleme parametreleri, iş parçası malzemesi, makine durumu, kesici disk ve elmas soket özelliklerine bağlı olarak değiştiği vurgulamışlardır. Bu çalışmada, iki farklı granit türünün elmas kesici diskler ile kesilebilirliği deneysel araştırılmıştır. Kesilebilirlik deneylerinde kesme kuvvetleri, güç tüketimi, spesifik enerji ve kesme gürültüsü tespit edilmiştir. Tüm kesme deneylerinde birim zamandaki kesme miktarları dikkate alınmıştır. 2. Materyal ve Metot Đş Parçasının Özellikleri Kesici diskin kesme performansının incelenmesinde deney numunesi olarak ve granit türleri kullanılmıştır. Deneylerde kullanılan granitlerin görünümleri Şekil 1 de verilmiştir. Deneyler laboratuar ortamında yapıldığı için, 115 X 7 X 5 mm boyutlarında numuneler tercih edilmiştir. Ayrıca bu numune boyutları kullanılan kesme makinesi için ideal olan boyutlardır. Her iki granitin mekanik özellikleri ise Tablo 1 de verilmiştir. 3. Deneysel Yöntem a) b) Şekil 1. Deneylerde kullanılan granitlerin görünümleri a), b) Tablo 1. Granitlerin mekanik özellikleri Yoğunluk (g/cm 3 ) Basma mukavemeti (MPa) Eğme mukavemeti (MPa) Gözeneklilik (%) Shore sertlik 2,62 114,68 7,74,28 69,4 2, ,21 99 Deneylerde, bilgisayar kontrollü blok kesme makinesi kullanılmıştır. Makinenin motor gücü 5,5 kw olup, OMRON marka bir invertör ile motorun devir kontrolü sağlanmıştır. Kesme testlerinde kullanılan kesici diskin çapı 4 mm olup, çevresinde 24 soket bulunmaktadır. Bir elmas soketin boyutları ise 3,5 x 7 x 4mm dir. Kesme deneylerinde kullanılan elmas soketin özellikleri ise Tablo 2 de verilmektedir. Elmas tipi Tablo 2. Testerede kullanılan elmas soketlerin özellikleri Elmasın boyutu (US Mesh) Matriks kompozisyonu Elmas konsantrasyonu Elmas soket sertliği (HRB) SDA Co

3 Ucun, Đ., Aslantaş, K., Büyüksağiş, Đ.S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 Testlerde kullanılan kesme parametreleri, kesme derinliği (a p ) mm, kesme hızı (V f ) m/dk ve çevresel hız (V c ) m/s dir. Her bir deney üç kez tekrarlanmıştır. Bu parametrelere bağlı olarak birim zamanda kesilen kayaç miktarı Q = a * V göz önüne alınarak, her iki kayaç türü için 8 ile 24 cm 2 /dk arasında w p c değişen değerler alınmıştır. Kesme işleminde soğutma olarak kullanılan sıvının debisi 15 lt/dk. olarak sabit alınmıştır. F x and F y bileşke kuvvetler bir dinamometre (ESIT) ile ölçülmüştür. Kesici disk üzerine etki eden normal (F n ), teğetsel (F t ) ve kesme (F c ) kuvvetleri testerenin kinematik davranışlarından hesaplanmıştır. Şekil 2. Kesici diske etkiyen kuvvetler ve blok kesme makinesinin şematik gösterimi Kesme işlemlerinde kullanılan deney düzeneğinin şematik görünümü Şekil 2 de verilmektedir. Kesme kuvvetlerinin ölçülmesinde ESIT marka üç yönlü bir dinamometre kullanılmıştır. Dinamometreden elde edilen sonuçlara örnek teşkil etmesi bakımından F x, F y ve F z kuvvetlerinin kesme zamanına bağlı değişimi Şekil 3 (a) da verilmiştir. Testlerdeki güç ölçümleri, mermer kesme cihazının kontrol ünitesinde yer alan enerji analizörü kullanılarak yapılmıştır. Enerji analizörü, dairesel testereyi döndüren ana motora bağlı olup, değerlerin okunmasında bir yazılım kullanılmış ve elde edilen datalar RS-232 kablo bağlantısıyla bilgisayara aktarılmıştır. Enerji analizörü ile elde edilen gücün kesme zamanına bağlı değişimine bir örnek grafikte yine Şekil 3 (b) de verilmiştir. Kuvvetler (N) 25 Fx Fy Fz Kesme Zamanı (sn) Güç (W) Kesme Zamanı (sn) a) b) Şekil 3. a) F x, F y ve F z kuvvetlerin değişimi b) Tüketilen gücün zamanla değişimi Kesme kuvveti (F c ), x ve y yönündeki bileşke kuvvetlere bağlı olarak [11], F + c 2 2 1/ 2 = ( Fx Fy ) (1) şeklinde hesaplanmaktadır. Diske etkiyen teğetsel kuvvet ise; P F t = (2) V c dir. Kesme ve teğetsel kuvvetlere bağlı olarak normal kuvvet, 35

4 Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme F n 2 2 1/ 2 = ( Fc Ft ) (3) şeklinde hesaplanmaktadır. F x ve F y kuvvetleri x ve y yönündeki reaksiyon kuvvetleridir. F t teğetsel kuvvet ve F n ise normal kuvvetlerdir. Burada, P (w) güç ve V c (m/s) ise çevresel hızdır. Spesifik enerji (SE) ise malzemenin birim hacmini kesmek için tüketilen enerji olup, P * t SE= (4) ' Q W ile ifade edilir. Burada, t kesme zamanı ve 4. Deney Sonuçları ve Tartışma ' Q W kesilen kayaç hacmidir. Đki farklı granit türü ve değişik birim zamanda kesilen kayaç miktarları göz önüne alınarak yapılan çalışmalarda elde edilen güç tüketimi Şekil 4 de verilmiştir. Her iki kayaç türü için birim zamanda kesme miktarının artması ile güç tüketimi önemli ölçüde artmaktadır. En büyük güç tüketimi için elde edilmiş olup, 24 cm 2 /dk için maksimum güç tüketimi 6 W civarındadır. Aksaray yaylak için elde edilen güç tüketimleri den daha düşük seviyelerde kalmıştır. Bu durumun nedeni ise derinlik kayacı olduğu için tan daha sert bir kayaçtır. Dolayısıyla kesme için daha fazla güç tüketimine neden olmaktadır. Ayrıca, kayacın diğerine göre daha iri taneli olması kesme işlemini zorlaştırmaktadır. Bunun sonucu olarak da, güç tüketimi önemli ölçüde artmaktadır. Güç tüketimi doğrudan elektrik enerjisi tüketimini yansıttığından dolayı, burada Aksaray Yaylağın kesimi sırasında daha az elektrik enerjisi tüketildiği söyleyebilir. 7 6 Güç Tüketimi (W) Şekil 4. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı güç tüketimi Kesme esnasında testere üzerine etki eden teğetsel ve normal kuvvetler diskin performansını önemli ölçüde etkilemektedir. Birim zamanda kesilen kayaç miktarlarına bağlı olarak teğetsel kuvvetlerin değişimi Şekil 5 te verilmiştir. Teğetsel kuvvet, elmas kesici diskin kayaç içersinde ilerlemesi için gerekli kuvvetlerdir. için elde edilen teğetsel kuvvetlerin, diğerine göre daha fazla olduğu görülmektedir. için elde edilen teğetsel kuvvetlerin büyük çıkması, büyük tane boyutuna sahip olmasından kaynaklanmaktadır. ise daha küçük tane yapısına sahiptir. Elmas kesici disk, daha küçük tane yapılı kayaçları keserken taneler rahatlıkla ayrılabilmektedir. Büyük tane yapısında ise kesici diskin önündeki tane ayrılmak yerine kesilmeye zorlanmaktadır. Bu durumda daha büyük teğetsel kuvvetler elde edilmektedir. Normal kuvvetler ise, elmas kesici diskin derinliğini koruyabilmesi için gerekli kuvvetlerdir. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak elde edilen normal kuvvetler Şekil 6 da verilmiştir. Normal kuvvetler, teğetsel kuvvetlere göre daha büyük değerlerde elde edilmiştir. Maksimum normal kuvvet değerleri de 24 cm 2 /dk için, yaklaşık 6N civarında çıkmıştır. için elde edilen kuvvet değerleri Aksaray Yaylağa göre daha fazladır. 36

5 Ucun, Đ., Aslantaş, K., Büyüksağiş, Đ.S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 F t (N) Şekil 5. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak teğetsel kuvvetlerin değişimi F n (N) Şekil 6. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak normal kuvvetlerin değişimi Elmas bir kesici ile kesme esnasında elde edilen F x ve F y kuvvetlerinin yanında, yanal olarak tabir edilen F z kuvvetleri kesici diski etkilemektedir. F z kuvvetleri, elmas kesicinin aşınmasına etki ettiği gibi, aynı zamanda kesme işleminin zorluğu veya kolaylığı hakkında önemli bilgiler vermektedir. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak elde edilen F z kuvvetleri Şekil 7 de verilmiştir. Şekil 5 ve 6 da verilen sonuçlara paralel olarak, maksimum F z kuvvetleri için elde edilmiştir. Ayrıca, birim zamanda kesilen kayaç miktarının artması ile F z kuvvetleri artmaktadır. Bu artış de daha fazla gerçekleşmiştir. Kesme esnasında, daha iri taneler tarafından zorlanan elmas kesici diskin kesmesi güçleşmekte ve bu da yanal kuvvetlerin artmasına neden olmaktadır. 37

6 Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme F z (N) Şekil 7. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak F z nin değişimi Kesme kuvvetlerin oranının birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı değişimi Şekil 8 de verilmiştir. Aksaray Yaylak da elde edilen kuvvet oranlarının daha dağınık olduğu görülmektedir. Her iki kayaç türü için birim zamanda kesilen kayaç miktarının artmasıyla kuvvet oranlarında düşme görülmüştür. Kuvvet oranları elmas kesicinin sürtünme katsayısı hakkında önemli bir bilgi vermektedir. Özellikle, kesilen birim zamandaki kayaç miktarının cm 2 /dk arasında oranların çok fazla değişmediği görülmüştür. Minimum kuvvet oranı için elde edilirken, genellikle için daha yüksek çıktığı görülmüştür. F t /F n,45,4,35,3,25,2,15,1, Şekil 8. F t /F n oranının birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı değişimi Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak elde edilen spesifik enerji değişimi Şekil 9 da verilmiştir. Birim zamanda kesilen kayaç miktarının artması ile spesifik enerji miktarı önemli ölçüde azalmaktadır. Kesilen kayaçlar açısından değerlendirildiğinde Aksaray yaylağın diğerine göre daha az enerji harcadığını söyleyebiliriz. Burada, maksimum üretim ile optimum verimin sağlanması için Aksaray Yaylağın 24 cm 2 /dk ve ün ise 18 ile 24 cm 2 /dk arasındaki kesme koşullarında kesilmesi daha uygun olacaktır. ve Aksaray Yaylağın optimum çevresel hızı ise 4 m/sn dir. 38

7 Ucun, Đ., Aslantaş, K., Büyüksağiş, Đ.S. Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 SE (j/mm 3 ) Şekil 9. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı spesifik enerjinin değişimi Doğal taş işleme endüstrisinde gürültü işçi sağlığı açısından önemli bir unsurdur. Bu nedenle kesme sırasındaki gürültüyü en aza indirmek için alternatif disk tasarıma dair çalışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada da, birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı olarak her iki kayaç için gürültünün değişimi Şekil 1 da verilmiştir. Aksaray yaylak daki gürültü değişimi hemen hemen aynı seviyede kalırken, Blue pearl deki gürültü birim zamanda kesilen kayaç miktarının artmasıyla artış göstermiştir. Kesici disk de elde edilen güç tüketimi, teğetsel ve normal kuvvetlerden elde edilen sonuçların gürültüye de yansıdığı görülmüştür. Bu ilişki bize kesilen kayacın zorluğu veya kolaylığı hakkında bir fikir verebilmektedir. daki maksimum gürültü seviyesi 17,12 db iken, Blue Pearl de 18,11 db civarındadır. Burada ilginç olan bir diğer sonuç ise, özellikle için elde edilen gürültü değerlerinde çok değişme olmasıdır. da, elde edilen maksimum ve minimum gürültü değerleri arasında % 8,73 fark bulunurken, bu durum için % 3 civarındadır. Gürültü (db) i Sonuç Şekil 1. Birim zamanda kesilen kayaç miktarına bağlı gürültünün değişimi Đki farklı kayaç türü için yapılan kesme deneylerinde elmas kesici diskin kesme kuvvetleri, güç tüketimi, spesifik enerji ve gürültüye bağlı olarak bulunmuştur. Her iki kayaç türü için elde edilen normal kuvvetler, teğetsel kuvvetlere göre daha büyük elde edilmiştir. Normal ve teğetsel kuvvetler graniti için daha fazla elde edilmiştir. Bunun sebebi olarak ün tane yapısının daha iri olması ve derinlik kayacı olmasından kaynaklamaktadır. Kuvvetlerden elde edilen bu sonuçlar güç tüketimine yansımıştır ve ün daha fazla güç tükettiği görülmüştür. Aksaray Yaylağın kesme esnasında daha az enerji harcadığı görülmüştür. Spesifik enerjilerine baktığımızda, Aksaray Yaylağın kesme esnasında daha az enerji harcadığını göstermektedir. Bu bize 39

8 Teknolojik Araştırmalar: MTED 28 (3) 33-4 Kayaç Kesme Đşleminde Kullanılan Elmas Soketli Kesici Diskin Kesme kesme esnasında Aksaray yaylak granitin e göre daha kolay kesilebildiğini göstermektedir. En büyük gürültü değerleri için elde edilmiştir ve birim zamandaki kesme miktarının artmasıyla artış göstermiştir. 6. Teşekkür Bu çalışma, 16M189 TÜBĐTAK projesi tarafından desteklenmiştir. Kaynaklar 1. Nishimatsu, Y., 1972, The Mechanics of Rock Cutting, Int. J. Rock Mech. Min. Sci., Vol. 9, pp Tönshoff, H.K., Hillmann-Apmann, H., 22, Diamond Tools for Wire Sawing Metal Components, Diamond and Related Materials, Vol. 11, pp Tönshoff, H.K., Wobker, H.G., Przywara, R., 1993, Das Arbeitsverhalten von Werkzeugen zum Trennschleifen von Gestein, Industrial Diamond Related, Vol. 3, Büyüksağis, I.S., Göktan, R. M., 25, Investigation of Marble Machining Performance Using an Instrumented Block-Cutter, Journal of Materials processing Tech., Vol. 169, Luo, S.Y., Liao, Y.S., 1993, Effects of Diamond Grain Characteristics on Sawblade Wear, Int. J. Mach. Tools Manufact., Vol. 33 (2), pp Liao, Y.S., Luo, S.Y., 1992, Wear Characteristics of Sintered Diamond Composite During Circular Sawing, Wear, Vol. 157, pp Xu, X., 1999, Friction Study on the Process in Circular Sawing of Granites, Tribology Letters, Vol. 7 (4), pp Xu, X. P., Li, Y., 23, The Effects of Swarf in the Diamond Sawing of Granite, Key Engineering Materials Vol. 25, pp Jennings, M., Wright, D., 1989, Guidelines for Sawing Stone, Industrial Diamond Review, Vol. 2., Denkena, B., Tönshoff, H. K., Friemuth, T., Glatzel, T., 23, Development of Advanced Tools for Economic and Ecological Grinding of Granite, Key Engineering Materials, Vol. 25, pp Xu, X.P., Li, Y., Zeng, W.Y., Li, L.B., 22, Quantitative Analysis of the Loads Acting on the Abrasive Grits in the Diamond Sawing of Granites, Journal of Materials Processing Technology, Vol. 129, pp

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 10, No: 2, 2013 (73-86) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 10, No: 2, 2013 (73-86) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:134-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 27 (2) 15-24 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Fındık Yağının Dizel Motorlarda Alternatif Yakıt Olarak Kullanılması Ve

Detaylı

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

KAPLAMASIZ SEMENTİT KARBÜR KESİCİ TAKIM VE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 59-64

Detaylı

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ISIL İŞLEMLE SERTLİĞİ 53 HRC YE ÇIKARILMIŞ AISI 1050 ÇELİĞİNİN KAPLAMALI KARBÜR TAKIMLA İŞLENMESİNDE TAKIM AŞINMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 379-388

Detaylı

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ

İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 21, No 3, 581-586, 2006 Vol 21, No 3, 581-586, 2006 İŞLEME PARAMETRELERİNDEN KESME HIZININ INCONEL 718 SÜPER ALAŞIMIN İŞLENEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI CNC TEL EROZYON TEZGAHLARINDA FARKLI MALZEMELERİN İŞLENEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI U. ÇAYDAŞ * & A. HASÇALIK * Özet Bu çalışmada, tel erozyon yönteminde işlem parametrelerinin farklı kesme alanlarına sahip

Detaylı

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ

AA5052 ALAŞIMININ İŞLENMESİNDE İŞLEME PARAMETRELERİNİN KESME KUVVETİ VE YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN DENEYSEL OLARAK İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 3 : 295-301

Detaylı

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi

Tel Erozyonda Kesme Parametrelerinin Parçanın Boyut Ölçüsüne Etkilerinin Deneysel İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 13, 2010 (31-44) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 3, 2010 (31-44) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi

Lazerle Derin Oyma Tekniğinde EN 7075 Alüminyum Alaşımı için İşlem Parametrelerinin Etkilerinin Taguchi Methodu Kullanılarak İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 2, 2011 (41-54) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 2, 2011 (41-54) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Al-SiCp MMK LERDE PARTİKÜL TAKVİYE ORANININ MEKANİK ÖZELLİKLERE VE İŞLENEBİLİRLİĞİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 26 : 2 : 3 : 33-32

Detaylı

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 25, No 2, 293-298, 2010 Vol 25, No 2, 293-298, 2010 INCONEL 718 İN DELİNMESİNDE KESME PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ VE TALAŞ OLUŞUMU

Detaylı

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength

Relations on The AISI 4140 Steel Hardness and Fatigue Strength KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, 13(1), 2010 21 KSU Journal of Engineering Sciences, 13(1), 2010 AISI 4140 Çeliğinde Sertlik, Yorulma Dayanımı İlişkisi Mehmet SUBAŞI *, Çetin KARATAŞ Gazi Üniversitesi,

Detaylı

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ

CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ CNC TEZGÂHLARINDA İŞLEME ESNASINDAKİ TİTREŞİMLERİ ANALİZ EDEREK CNC OPERATÖRÜNE REHBERLİK EDEN BİR SİSTEM GELİŞTİRİLMESİ FİGAN DALMIŞ DOKTORA TEZİ BİLGİSAYAR

Detaylı

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 32, 2, 81-88, 2012 J. of Thermal Science and Technology 2012 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 DENEYSEL BİR KURUTMA SİSTEMİ TASARIMI VE ÇALIŞMA PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması

Otomotiv Endüstrisinde Kullanılan Galvanizli Çelik-Alüminyum Sac Form Punta Bağlantılarının Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 4, 2010 (25-38) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 7, No: 4, 2010 (25-38) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI ÖZET

PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI ÖZET PNÖMATİK TİP AŞINMA DENEY CİHAZININ TASARIMI VE İMALATI Gökçen AKGÜN 1, Cihan ÖZEL 2, Ahmet BİLGİN 3, Gökhan YURTSEVEN 1 gakgun@firat.edu.tr Iğdır Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü, 76000 Iğdır

Detaylı

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI

KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK SAÇ MALZEMENİN İŞLENEBİLME PERFORMANSININ ARAŞTIRILMASI İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 61-75, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 61-75, 2013 KRİYOJENİK İŞLEM UYGULANMIŞ SOĞUK İŞ TAKIM ÇELİĞİ ZIMBA İLE AISI 304 PASLANMAZ

Detaylı

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi

Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi Al-7075 Malzemesinin Freze Tezgâhında Delme İşleminde Farklı Devir Ve İlerleme Hızları İçin Oluşan Titreşimlerin İncelenmesi C. Sevim, O. Genc Abstract: This study investigates the vibration of Al-7075

Detaylı

AŞINDIRICILI SU JETİ

AŞINDIRICILI SU JETİ T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TASARIM ve KONSTRÜKSİYON EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI AŞINDIRICILI SU JETİ (BİTİRME TEZİ) HAZIRLAYAN : 2402928 İbrahim AY TEZ DANIŞMANI

Detaylı

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP) ve NAYLON 6 (PA6) KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 5, Sayı 1. (2001, 11-19 ENJEKSİYON PARAMETRELERİNİN CAM ELYAF TAKVİYELİ POLİPROPİLEN (PP ve NAYLON 6 (PA6 KOMPOZİTLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER

BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ. Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER BİR DAĞITIM TRANFORMATÖRÜ BÖLGESİNDEKİ KAYIPLARIN İNCELENMESİ Celal YAŞAR, Yılmaz ASLAN, Tarık BİÇER Dumlupınar Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Kütahya cyasar@dpu.edu.tr, yaslan@dpu.edu.tr,

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım

Anahtar Kelimeler: Sürtünme Karıştırma Kaynağı (FSW), Uçak Yapısı, Çekme ve Yorulma Testi, Mikroyapısal İnceleme, Uçak Bakım Onarım DOI 10.7603/s40690-014-0018-9 Sürtünme Karıştırma Kaynağıyla Birleştirilmiş Havacılık ve Uzay Yapılarında Kullanılan AL 6013T6 Alaşımın HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2014 CİLT 7 SAYI 2

Detaylı

Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi

Zor İşlenen Parçaların Ön Isıtmalı İşlenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 3, 2012 (1-15) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 3, 2012 (1-15) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer

The Examination Of Microhardness And Microstructure Of FeCrC-B 4 C-Ti Layer Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 3, 2009 (49-58) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 3, 2009 (49-58) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi

Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1), 2008 82 KSU Journal of Science and Engineering, 11(1), 2008 Kültivatör Uç Demirlerinde Farklı Aşınma Oranları ve Đlerleme Hızlarının Çeki Kuvvetine Etkisi Tayfun

Detaylı

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ

TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOZ METALURJİSİ İLE ÜRETİLEN ALAŞIMLI ÇELİKLERİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Özgür ÖZGÜN Enstitü Anabilim Dalı : METAL EĞİTİMİ

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 2003 CİLT 1 SAYI 2 (41-48) PLAZMA (İYON) NİTRÜRLEME YÖNTEMİ VE MALZEME ÖZELLİKLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ufuk ÖZDEMİR Hava Harp Okulu Dekanlığı Yeşilyurt-İstanbul

Detaylı

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi *

Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2015 7115-7137, Yazı 436 Farklı Tip Esnek Kaplamaların Yol Yüzey Özelliklerinin Arazi Ölçümleriyle Değerlendirilmesi * Bülent KAÇMAZ* Ali TOPAL** Burak ŞENGÖZ*** Serhan TANYEL**** ÖZ

Detaylı

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI

SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI T.C. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SÜPER ALAġIMLARIN AġINDIRICILI SUJETĠ ĠLE ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠNĠN ARAġTIRILMASI ĠBRAHĠM AY YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MAKĠNE EĞĠTĠMĠ ANABĠLĠM DALI DANIġMAN Yrd. Doç.

Detaylı