ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ"

Transkript

1 ÜÇ BOYUTLU KADASTRO VE EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ Yük. Müh. Celalettin BİLGİN 1 2 Turkey, April

2 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ İnsanoğlu - toprak ilişkisini düzenleyen, kalkınmanın temeli yatırım projelerinin altlığını oluşturan kadastro, tarih boyunca ülkelerin öncelikli halletmesi gereken konular arasında yer almış ve bir kamu hizmeti olarak görülmüştür. 3 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre kadastro; Bir ülkedeki arazi ve mülklerin yerini, yüzölçümünü, sınırlarını belirleyip plana bağlama işi olarak tanımlanmaktadır. 4 Turkey, April

3 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG)'na göre; «araziyle ilgili hak, kısıtlama ve sorumlulukların kaydını içeren parsel tabanlı ve güncel bir arazi bilgi sistemi» olarak tanımlamıştır. 5 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ Kadastro; insan-toprak ilişkilerindeki değişiklikler ve gelişmelere paralel olarak; toplumdaki yönelimlere ve ihtiyaçlara göre şekillenmektedir. 6 Turkey, April

4 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ 20.yüzyılın ikinci yarısında artan teknolojik gelişmelerle toprak üretilemeyen, çoğaltılamayan niteliği ile toprağın önemi de daha iyi anlaşılmıştır. Ancak, günümüzde gittikçe karmaşık bir hal alan araziye ait hak, kısıtlama ve sorumlulukların mevcut arazi yönetim sistemleri ile üstesinden gelinmesi yeterli olmamaktadır. 7 KADASTRO KAVRAMI VE GELİŞME SÜRECİ 8 Turkey, April

5 9 Özellikle 20. yy. sonlarında yaşanmaya başlanan gelişmelerle birlikte, kadastro, mülkiyeti kaydetme temel işlevinden uzaklaşarak taşınmaz piyasaları ve planlamaya yönelmiştir. Bu yönelimlerle birlikte; Uluslararası Haritacılar Federasyonu (FIG), Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) Dünya Bankası (DB) gibi organizasyonlar geleceğin kadastral sistemlerini tartışmaya açarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. 10 Turkey, April

6 1994 yılında çalışmalarına başlanan Kadastro 2014 raporuyla, kadastral sistemlerle ilgili geleceğin yönelimleri 6 maddede özetlenmiştir. Kağıt-kalem kadastrosu yerini teknolojik veri modeline bırakacaktır. Kamu sektörü ile özel sektör yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Kadastro, maliyet geri kazanımlı olacaktır. 11 Kadastral harita yapımının yerini kadastral modelleme alacaktır. Kadastro, kamusal hak ve kısıtlamalar da dahil olmak üzere arazinin bütün yasal durumunu gösterecektir. Tapu ve Kadastro verileri bütünleşik hale gelecektir. 12 Turkey, April

7 Büyük kentlerde arazi kullanımı çok yoğundur ve bu yoğunluk sebebi ile arazinin hem altı hem de üzerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu sebeple 3 boyutlu nesneler özel mülkiyete konu olmaktadır. 13 Üç Boyutlu kadastro kapsamı, 3 boyutlu kadastro için ihtiyaç, imkân ve kısıtlamaları belirleyecek üç kısımdan oluşmaktadır. Bu üç kısım diğerleriyle hiyerarşik olarak bir bağ içerisinde olup her kısımda aşağıda özetlenen sorulara yanıt aranmaktadır. 14 Turkey, April

8 Hukuki kısım; Üst üste binen mülklerin yasal durumları nasıl tescil edilebilir? Mülkiyet sınırları 2 boyutlu parsel sınırlarından farklı olarak nasıl tesis edilebilir? Hangi haklar nasıl kullanılabilecektir? 15 Kadastral (kurumsal) kısım; 3 boyutlu durumlarda mülkiyetin yasal durumu arazide ve kayıtlarda tesis edilip tanımlandıktan sonra, bir sonraki aşama üç boyutlu olarak çevrelenmiş mülkiyetteki bu hak ve kısıtlamaların kadastroda nasıl tescil edileceği ve kadastronun 3 boyutlu mülkiyetle ilgili nasıl bilgi sağlayacağıdır. 16 Turkey, April

9 Teknik kısım; Nasıl bir sistem mimarisi (bilgisayar donanımı, yazılım, veri yapıları) 3 boyutlu bir kadastroyu desteklemek için gereklidir? Hangi mimari teknolojik olarak mümkündür? 17 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ 18 Turkey, April

10 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ Türkiye Kadastrosunun tek boyutlu içeriği, 21. yüzyılın beklentileriyle çelişmektedir. Kadastro verilerinin ülke ölçme verileriyle birlikte "mekânsal temel verileri" oluşturduğu günümüzde, Avrupa kadastroları, kendilerini "ekonominin, yönetimin, tüzenin, çevrenin," gereksinmelerine yöneltmişler ve mekânsal bilgi sistemlerinin zorunlu altyapını oluşturma görevini üstlenmişlerdir. Bu pencereden bakıldığında, ekonomi alanıyla ilişkilerin yeni bir düzlemde kurulması gerekmektedir. 19 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ Kalkınma, sermaye gerektirmektedir; toplumlar bu gereksinimlerini, mülkiyetleri altındaki taşınmaz mallarını değerlendirerek sağlayabilirler, hak ve kısıtlamaların devlet güvencesi altında olduğu bir üç boyutlu kadastro bu konuda güvenilir, kaliteli ve önemli bir araçtır. 20 Turkey, April

11 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ Ekonomik, sosyal, teknolojik ve çevresel bir dizi sorunun çözüme kavuşturulabilmesi için, arazi ve kaynaklarıyla ilgili güvenilir bilgilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan arazi kayıt sistemleri, Arazi Bilgi Sistemleri ve kadastral sistemler büyük önem taşımaktadır. 21 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ Kadastro, tüm resmi ve özel altyapı yatırımları ve piyasa ekonomisi faaliyetleri için temel koşulları yaratmaktadır. Yalnızca kesin olarak tanımlanmış olan bir şey satılabilir ya da ipotek edilebilir. Bunun anlamı şudur: Konumu, büyüklüğü ve kullanım biçimi kesin olarak tanımlanmış olan bir obje, bir toprak parçası, bir taşınmaz tüzel ve ekonomik olarak dolaşıma sokulabilir, satılabilir, ipotek edilebilir, kiralanabilir ya da bağışlanabilir. Ve öncelikle buna ilişkin bilgi, ilgili taraflara, ve tüm piyasa kamuoyuna, böyle faaliyetlere ilişkin bir karar vermeyi olanaklı kılar. 22 Turkey, April

12 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ 23 EKONOMİK AÇIDAN ÜÇ BOYUTLU KADASTRONUN İRDELENMESİ 24 Turkey, April

13 Mekâna yönelik tüm tasarımlar, doğru mekânsal bilgilere dayandıkları oranda doğru hedeflere ulaşırlar. Mekânsal bilgi, ülke topraklarının, fiziksel, yönetsel, sosyal, ekonomik ve kültürel nitelikleriyle birlikte çok boyutlu verilerin toplamıdır Turkey, April

14 21. yüzyıl ile birlikte gelişen teknolojik, sosyal ve ekonomik göstergeler ışığında toprak-insan ilişkileri de boyut değiştirmiştir. Gelişen bu ilişkiler için her türlü kaynak veriyi hazırlayan ve yöneten üç boyutlu kadastro ile, yatırımların, ekonominin ve diğer bilim disiplinlerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve gereksinimlere çözüm üretilebilecektir. 27 Son yıllarda nüfusun hızlı artışı sonucu, arazi yüzeyinin altını ve üstünü kullanma eğiliminin artmasıyla, üst üste binen yapılar, yerin altından ve üstünden geçen ulaşım ve altyapı tesisleri oluşmuştur. 28 Turkey, April

15 Mevzuatımızda üçüncü boyutla ilgili hükümler ve diğer ülkelerin gerçekleştirdikleri çalışmalar incelenerek, teknik imkân ve zorluklar ortaya konmuştur. Bu nedenle kadastronun, artan ihtiyaçlara cevap verebilmesi ve karmaşık mülkiyet haklarını etkili bir şekilde güvence altına alabilmesi için düşey boyuttaki konumsal bilgileri de içeren yönetme becerisine sahip bir yapıda olması gerekmektedir. 29 Üç boyutlu kadastro ile oluşacak sistem modelinin işleyiş döngüsü analiz edilerek mevcut sistem ileriye dönük bir şekilde evrimini tamamlayacak ve hem ekonomiye, hem devletin ilgili birimlerine hem de taşınmaz sahiplerine arzu edilen doğru ve güvenilir ve çağdaş bilgiyi sağlayacaktır. Bilginin doğruluğu ile taşınmaz malların hukuksal ve geometrik durumları güvence altına alınarak, yatırım ve ekonomik ilişkilerin düzen içinde yürütülmesi sağlanacaktır. 30 Turkey, April

16 Üç boyutlu görünüm, mekânsal bilginin son kullanıcı hangi meslek disiplininde olursa olsun, daha anlaşılır sonuçlara ulaşmasını ve bu bilgiler doğrultusunda yapılacak yatırımların daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. İki boyutlu mekânsal veri geçmişi yansıtırken, üç boyutlu görsel ve bilgi açısından doyurucu mekânsal veri geleceğin konseptini yansıtmaktadır. 31 Üç boyutlu kadastro sistemi ülkemizde, geleceğin akıllı kentlerinin oluşturulması ve yatırımların sağlıklı ve doğru planlanması aşamasında verdiği bilgilerle beklentileri karşılama noktasında mesleki açıdan daha iyi bir noktaya ulaşmamızı da mutlak kılacaktır. Üç boyutlu kadastro, bu alanda çalışan ve gelecekte çalışacak olan her meslek grubuna yeni teknolojileri kullanma ve adapte olma konusunda ışık tutacaktır. 32 Turkey, April

17 Ülkemizde düzenlenmesi sebebiyle gurur duyduğumuz bu organizasyonla birlikte, gelecekte haritacılık ve kadastro açısından bilgi teknolojileri ile bütünleşmiş, evrensel değeri olan, modern ve dinamik kadastro altyapılarını hedefleyen, daha kaliteli, güvenilir, yönetilebilir arazi politikalarının gerçekleştirilmesini temenni ederim. 33 SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SAYGILARIMI SUNARIM. 34 Turkey, April

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE ÜRETİLMİŞ KADASTRAL ALTLIKLARIN BİLGİ SİSTEMİ OLUŞTURMA İÇERİKLİ ÇALIŞMALARDA KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Şadi TÜLÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ VE SAYIŞTAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Giriş Necip POLAT Günümüzde kamu kurum ve kuruluşlarınca gerçekleştirilen işlem sayısı ve sahip olunan bilgi hızla artmakta, buna karşın işlemlerin

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENFORMATİK ANA BİLİM DALI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS DERSİ NURAY AKMAN 2601090217 DOÇ.DR. ZUHAL TANRIKULU İSTANBUL,2010 İçindekiler İçindekiler...

Detaylı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı

Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Kent Bilgi Sistemleri : Çağdaş Yerel Yönetim Aracı Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU * - Araş.Gör. Mehmet ÇETE * 1. Giriş Günümüz, bilişim çağı olarak nitelendirilmektedir. Bunun sonucunda bilgi ve teknolojiye

Detaylı

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR

ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR ONUNCU KALKINMA PLANI (2014-2018) Temmuz 2013 ÖZET RAPOR 1. Giriş... 2 2. Plan Öncesi Dönemde Türkiye de Ekonomik ve Sosyal Gelişmeler... 2 3. Planın Temel Amaçları ve İlkeleri... 3 4. Küresel Enerji Sisteminde

Detaylı

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası

Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Maliyet İnsangücü Gelişmişliğin Vazgeçilmez Unsuru: Ulusal Bilgi Politikası Mustafa SAĞSAN * Gelişmiş ülkeler bilginin gelecekteki önemini anlamış ve bu sayede ulusal bilgi politikalarını oluşturmuşlardır.

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ

KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI KAPSAMINDA TAHAKKUK ESASLI DEVLET MUHASEBESİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK ANALİZİ MALİYE UZMANLIĞI YETERLİLİK

Detaylı

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu

www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu www.pwc.com/tr Türk İş Dünyası nda sürdürülebilirlik uygulamaları değerlendirme raporu Ekim 2011 İçindekiler Yönetici özeti Sürdürülebilirlik mevcut durum anket çalışması Araştırma sonuçları Sürdürülebilirlik

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ KALKINMA AJANSI YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ARALIK 17/12/ TRA1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 1. TEMEL AMAÇLAR VE ÖNCELİKLER 5 2. YILI FAALİYETLERİ 5 2.1 KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ 6 2.1.1 Ajansın

Detaylı

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak

Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak 6.WFER Enerji Düzenleme Dünyasını Buluşturmak Program Geliştirmeye Yönelik Bir Kavram Belgesi Giriş 1. Dünya Enerji Düzenleme Forumu (WFER) enerji sektörü ve düzenlemeleri ile ilişkili olarak kaydedilen

Detaylı

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ

CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ CUMHURİYETÇİ TÜRK PARTİSİ ÖZGÜRLÜK VE REFORM PARTİSİ KOALİSYON HÜKÜMETİ HÜKÜMET PROGRAMI 30 EYLÜL 2006 Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Kıbrıs Türk Halkı 24 Nisan 2004'te gerçekleşen Referandum'da

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org

SUNUMUN İÇERİĞİ. www.erkankaraarslan.org STRATEJİK PLANLAMA SUNUMUN İÇERİĞİ STRATEJİK PLANLAMA NEDİR? Stratejik planlama; Bir işletmenin amaç ve misyonuna uygun yönetimsel kararlarını uygulamak için gerekli faaliyetlerin bütünüdür (Steiner, 1979)

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

The First International Records Management Standard: A Point of View

The First International Records Management Standard: A Point of View Özdemirci, Fahrettin. Đlk Uluslararası Belge Yönetim Standardı: Ülkemiz Açısından Bir Değerlendirme= The First International Records Management Standard: A Point of View, Türk Kütüphaneciliği, 17: 3 (2003),

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği)

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM SÜRECİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Motor Yenileştirmeci Meslek Alanı Örneği) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 16, Sayı: 1 Sayfa: 181-206, ELAZIĞ-2006 MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE MESLEK STANDARTLARI VE AVRUPA BİRLİĞİ NE UYUM

Detaylı

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fiziki, doğal, tarihi ve kültürel değerleri korumak ve geliştirmek, koruma ve kullanma dengesini

Detaylı

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69

Abstract. Bülent YILMAZ* ve Hakan AYDIN** BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 BİLGİ DÜNYASI, 2011, 12 (1) 46-69 Bilgi Politikası Konusundaki Uluslararası Çalışmalarda Kütüphane Kurumuna Yaklaşım: Avrupa Birliği Lizbon Stratejisi ile Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi

Detaylı

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu

Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu Türkiye nin 2012 BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansına (Rio+20) Hazırlıklarının Desteklenmesi Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir Kalkınmanın Mevcut Durumu -2012- Rio dan Rio ya: Türkiye de Sürdürülebilir

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT

TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT TÜRKİYE DE KONUT SORUNU VE KONUT İHTİYACI RAPORU KONUT İnsanların beslenme, giyinme gibi temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacını güvenli ve sağılıklı şekilde karşılayacak özellikleri taşıması

Detaylı

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ

TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ TOKAT TAKİ MESLEKİ EĞİTİMİN DURUMU VE İHTİYAÇ ANALİZİ i Prof.Dr. Mustafa BALOĞLU Yrd.Doç.Dr. Nail YILDIRIM Esra KARABAĞ KÖSE Ali UÇAR Tokat-2012 ii Bu rapor, T.C. Kalkınma Bakanlığı nın genel koordinasyonunda

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

ÖZEL KÜTÜPHANELER. Tanımı ve Özellikleri

ÖZEL KÜTÜPHANELER. Tanımı ve Özellikleri ÖZEL KÜTÜPHANELER ÖZEL KÜTÜPHANELER Tanımı ve Özellikleri Özel Kütüphane Nedir? Özel kütüphaneyi ifade etmek için her dilde birden çok terim kullanılmaktadır. Örneklersek, o Türkçe de o İngilizce de Özel

Detaylı

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA

BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR YOL HARİTASI GÖKHAN ÇETİNSAYA Yükseköğretim Kurulu Yayın No: 2014/2 BÜYÜME, KALİTE, ULUSLARARASILAŞMA: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİMİ İÇİN BİR

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı