Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: Sayı: 25457

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457"

Transkript

1 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: Sayı: BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının tabi olacağı sınavları, yetiştirilmeleri ve eğitimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 - Bu Yönetmelik; Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Şube Müdürlüklerinin görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının atanmalarını, özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş yardımcılarının çalışma usul ve esaslarını kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 18/7/1990 tarihli ve 90/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 14/9/1990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün 35 inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Tanımlar Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : Sağlık Bakanlığını, Bakan : Sağlık Bakanını, Kurul : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulunu, Başkanlık: Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığını, Başkan : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanını, Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini, Müfettiş : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı, Sağlık Bakanlığı Başmüfettişleri ve Müfettişlerini, Müfettiş Yardımcısı : Resen teftişe yetkili veya yetkisiz Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılarını, Şube Müdürlüğü : Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüklerini, Şube Müdürlüğü Personeli : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Şube Müdürlüğünde görevli Müdür, Şef ve şubede görevli diğer memurları, Tüzük : 18/7/1990 tarihli ve 90/671 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 14/9/1990 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünü, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş

2 Kuruluş ve Bağlılık Madde 5 - Teftiş Kurulu Başkanlığı; a) Başkan, b) Başmüfettişler, c) Müfettişler d) Müfettiş Yardımcıları e) Şube Müdürlüğü ve personelinden, müteşekkil olup, doğrudan Bakana bağlıdır. Müfettişlere Bakan ve Başkan dışında, hiçbir merciden emir verilemez. Görev Merkezi Madde 6 - Kurulun görev merkezi Ankaradır. Gerektiğinde Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile Ankara dışında görev merkezleri kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir. Bakan ve Başkan tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi, büro hizmetlerinin yürütülmesi, Müfettişlerin büro ile ilişkilerinin düzenlemesi konularında, o merkezdeki kıdemli müfettişlerden biri Başkanlıkça görevlendirilir. Görev merkezlerinde; Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının sağlıklı, verimli ve güvenli bir şekilde denetim hizmetlerine ilişkin çalışmalarını yürütebilmeleri için gerekli çalışma ortamı sağlanır. Bu amaçla, görev ve çalışma merkezlerindeki müfettiş sayısı da dikkate alınarak, gerekli nitelik ve nicelikte personel görevlendirilir. Görev merkezlerinin çalışma usul ve esasları yönerge ile düzenlenir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Kurulun Görevleri Madde 7 - Kurul, Bakanın emri ve onayı üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar: a) Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların her türlü fâaliyet ve etkinlikleriyle ilgili olarak teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek, b) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını sağlamak amacıyla, gerekli önerileri hazırlamak ve Bakana sunmak, c) Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yürütmek. İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanının Atanması, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Teftiş Kurulu Başkanının Atanması Madde 8 - Teftiş Kurulu Başkanlığına, en az on yıl müfettişlik yapmış olan başmüfettişler arasından atama yapılır. Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9 - Teftiş Kurulu Başkanı müfettiş sıfat ve yetkisine sahip olup, aşağıdaki görevleri yapar ve yetkileri kullanır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 7 nci maddede belirtilen görevlerini Bakanın emir ve onayı üzerine yürütmek, b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, c) Gerektiğinde bizzat teftiş, denetim inceleme ve soruşturma yapmak,

3 d) Yıllık teftiş ve çalışma programını hazırlayarak Bakanın onayına sunmak ve uygulanmasını sağlamak, e) Müfettişlerden gelen raporları incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, bunun üzerine görüş birliğine varılmadığı takdirde Teftiş Kurulu Tüzüğünün 29 uncu maddesine göre işlem yaptıktan sonra ilgili mercilere göndermek, ilgililerce alınacak tedbirleri ve yapılacak işlemlerin sonuçlarını takip etmek, f) Teftiş, inceleme ve soruşturma sonuçlarına göre yapılacak işlemler ve alınacak önlemler için Bakanlığa önerilerde bulunmak, g) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak, h)bakan tarafından göreviyle ilgili olarak verilen diğer işleri yapmak. Teftiş Kurulu Başkanına Yardım Madde 10 - Teftiş Kurulu Başkanı tarafından yeterli sayıda müfettiş, Başkan Yardımcısı olarak Bakan onayı ile görevlendirilebilir. Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet Madde 11 - Teftiş Kurulu Başkanının herhangi bir nedenle görevden ayrılması ve Başkanlığın boş kalması hallerinde, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan müfettişlerden biri, Bakan tarafından Başkan Vekili olarak görevlendirilir. Teftiş Kurulu Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, Başkanlığa atanma koşullarını taşıyan Başkan Yardımcılarından birine vekalet görevi Bakan onayı ile verilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişler Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 12 - Müfettişlerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir. a) Bakanlık teşkilatıyla bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak, b) Teftiş ve denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit ederek, bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri, teftişe tabi tutulanların mütalaa ve cevaplarıyla birlikte Bakanlığa bildirmek, c) Müfettişler, görevlerini yaparken bizzat ya da ihbar yoluyla öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluk ve usulsüzlükler için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere, durumu hemen Bakanlığa bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak, olayın derhal savcılığa duyurulması zorunlu görülen hallerde, Bakanlıkça isteğin yerinde görülmesiyle alınacak onaya istinaden doğrudan savcılığa duyuruda bulunup raporun bir örneğini Bakanlığa göndermek. Bakanlık personelinin, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu kapsamına giren eylemlerine ilişkin olarak, bu Kanun ile belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek, d) Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer, sempozyum ve toplantılara katılmak ve sonuçlarını Bakanlığa bildirmek, e) Kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

4 Müfettişler yaptıkları çalışmalar ve hazırladıkları raporlardan yürürlükteki mevzuat çerçevesinde sorumludurlar. Müfettiş yardımcılarının bu yetkileri kullanabilmeleri ya da bağımsız olarak görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine yetki verilmesiyle mümkündür. Görevden Uzaklaştırma Madde 13 - Müfettişler, haklarında soruşturma yaptıkları memurları ve diğer kamu görevlilerini aşağıdaki hususların gerçekleşmesi halinde görevlerinden uzaklaştırabilirler: a) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü demirbaş eşya ve ayniyatı, bunların hesaplarını belge ve defterlerini göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, teftiş, inceleme ve soruşturmayı güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yollara sürükleyecek davranışlarda bulunmak, (Bu hallerde, durum bir tutanakla tespit edilir.) b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamına giren eylem ve işlemlerde bulunmak, c) Evrakta sahtecilik veya kayıtlarda tahrifat yapmak, d) Hırsızlık, dolandırıcılık ve emniyeti suiistimal gibi yüz kızartıcı bir suç işlemek, e) Görev ile ilgili olarak ceza veya disiplin yönünden kovuşturmayı gerektiren başka önemli yolsuzluklarda bulunmak, f) Kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevi başında kalmasında sakınca görülmek, Görevden uzaklaştırma önlemi inceleme veya soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, ilgilinin görevi başında kalmasının sakıncalı görüldüğünün açık bir biçimde ortaya konulması gerekir. Görevden uzaklaştırma keyfiyeti; müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte görevden uzaklaştırılana, birinci derecedeki amiriyle atamaya yetkili amirine, Bakanlığa ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir. İnceleme ve soruşturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan görevden uzaklaştırma önleminin kaldırılması, müfettişlerce, ilgili mercilere ve Bakanlığa bekletilmeksizin bildirilir. Görevlendirme Madde 14 - Müfettişler, Bakandan veya Bakanın emri ve onayı üzerine Başkandan aldıkları emirle görev yaparlar. Aldıkları görevlerin sonuçlarını Başkanlığa bildirirler. Müşterek Çalışmalar Madde 15 - Yıllık teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma programlarının gruplar halinde uygulanmasında her gruba dahil kıdemli müfettiş çalışmaları düzenler. Grup kıdemli müfettişleri, çalışmaların seyri hakkında zaman zaman veya talep halinde Başkanlığa özet bilgi veya ön rapor verirler. Ayrıca, işlerin süresinde bitirilmesini sağlayacak önlemleri alırlar. İşlerin Devri ve Geri Bırakılması Madde 16 - Müfettişler, zorunlu ve istisnai haller dışında kendilerine verilen işleri ara vermeden bizzat yapıp bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip, alacakları talimata göre hareket ederler. Müfettişlere verilen işin devredilmemesi asıldır. Ancak, geri bırakma ve devir zorunluluğu doğarsa, müfettişler ellerindeki işleri, Bakanın veya Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir müfettişe devredebilirler.

5 Devredilecek işler için devri yapacak olan müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak olan devir notuna; Devredilen işin ne olduğu, Devir gününe kadar: İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka, devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan müfettişe imza karşılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Müfettişlerin Koordinasyon Görevi Madde 17 - Müfettişler, görevlendirildikleri konuda; Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarınca veya valilik ve kaymakamlıklarca başlatılmış olan teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaları koordinasyon görevini de yerine getirirler. Gerek gördükleri takdirde, daha önce yapılmış çalışmalar ile ilgili bilgi ve belgeler yetkili merciin bilgisi dahilinde derhal Müfettişe devredilir. Müfettişler, bu durumu raporlarında belirtirler. Yasaklar Madde 18 - Müfettişler, görevlerini yerine getirirken: a) Gidecekleri yer ve yapacakları işlerle, görevleri nedeniyle edindikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklamaktan, b) Teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturmayla görevli bulundukları sırada, bu işlerle ilgili kimselere konuk olmaktan, doğrudan ve dolaylı olarak soruşturmayla ilgili olanların hizmet ve ikramlarını kabul etmekten, bunlarla alışveriş yapmaktan, borç alıp vermekten, c) Mesleğin ve sıfatın gerektirdiği saygınlık ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmaktan, d) Denetime tabi olanların icra işlerine karışmaktan, e) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve düzeltme yapmaktan, yasaklıdırlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Kurulu Şube Müdürlükleri Teftiş Kurulu Şube Müdürleri ile Diğer Görevlilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 19 -Şube Müdürlükleri; Teftiş Kurulu Başkanının emri altında, inceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü ile İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğünden oluşur. Şube Müdürlüklerinin sayısı Başkanın teklifi ile artırılabilir İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü Madde 20 - İnceleme ve Soruşturma Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup, görevleri şunlardır:

6 a) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularında müfettişlere verilecek görevlendirme yazışmalarını yapmak, b) Müfettişlerden gelen rapor ve soruşturma evrakını kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, d) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma konularına ilişkin cetvellerle istatistikleri tutmak, e)teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü Madde 21 - İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü, bir Şube Müdürü ile yeterli sayıda personelden müteşekkil olup görevleri şunlardır: a) Kurulun yıllık bütçesini hazırlamak, tahakkuk işlerini yapmak, b) Müfettişlerin çalışma ve hakediş cetvellerini zamanında inceleyerek tahakkuka ait işlemi hazırlamak, c) Kurulda görev yapan müfettişlerin ve diğer memurların özlük haklarıyla ilgili idari ve mali işlemlerini yaparak takip etmek ve sonuçlarını ilgililere bildirmek, d) Kurulun ayniyatla ilgili her türlü işlemlerini yürütmek, kayıtlarını tutmak, e) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve arşivi düzenlemek, f) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak. Müdürlüklerin idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Başkan yardımcısı müfettişlere karşı birinci derecede Şube Müdürleri sorumludur. Şube Müdürleri ve Şube Müdürlüğü personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Teftişe ve Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri Teftişe ve Denetime Tabi Olanların Yükümlülükleri Madde 22 - a) Bakanlık teşkilatıyla, bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda ve Bakanlığın denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşlarda görevli bulunanlar ve denetime tabi kişiler, istendiğinde bütün belge, defter ve dosyaları, para ve para hükmündeki evrak ve senetleri, her türlü mal ve eşyayı müfettişe hemen göstermek inceleme ve saymasını kolaylaştırmakla yükümlüdürler. b) Müfettişler, görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları, gizli de olsa kayıt ve belgelerin örneklerini, herhangi bir yolsuzluğun kanıtı ise asıllarını, resmi daire ve kurumlarla Devletin denetimi altındaki bütün kurum, kuruluş ve ortaklıklardan, kamu yararına çalışan derneklerden, vakıflardan, diğer gerçek yada tüzel kişilerden istemeye ve bu konularda yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkilidir. Yasal engel yoksa talebin yerine getirilmesi zorunludur. Asılları alınan belgelerin, müfettişlerin mühür ve imzasıyla onaylı örnekleri, dosyasında saklanmak üzere, belgenin alındığı yere verilir. Teftişe tabi olanlar, müfettişce, sorulan sözlü ve yazılı soruları da geciktirmeden cevaplandırmakla yükümlüdürler. c) Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi tutulan daire ve kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği gibi yürütülebilmesi için gereken önlemleri almak, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak zorundadırlar.

7 d) Teftiş, denetim, inceleme veya soruşturmaya başlanılan kurum ve kuruluşların görevlilerine verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi zorunlu sebepler dışında, müfettişin isteği üzerine teftiş, inceleme ve soruşturma sonuna kadar durdurulabilir. İznini kullanmaya başlamış olanlar zorunluluk bulunmadıkça geri çağrılmaz. ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine Giriş Sağlık Bakanlığı Müfettişliğine Giriş Madde 23 - Sağlık Bakanlığı müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Sağlık Bakanlığı müfettiş yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının yapılmasına, Başkanın teklifi ve Bakanın onayı ile karar verilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Kurulu Madde 24 - Bakanlık müfettiş yardımcılığı giriş sınavını yapacak kurul, Teftiş Kurulu Başkanının başkanlığında kurulda görevli müfettişler arasından, Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile (Başkan hariç) dört üyeden oluşur. Zorunlu sebeplerden dolayı görev yapamayacak asil üyelerin yerine geçmek üzere, yine müfettişler arasından aynı usulle dört yedek üye tespit edilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şekli ve Yerleri Madde 25 - Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak sınav sonucunda; yabancı dilden, sorulan soru sayısının en az yarısını doğru cevaplayanlar ve Bakanlıkça belirlenen puan türlerinden en az 70 puan alanlar Bakanlıkça yapılacak giriş sınavına katılabilirler. Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşur. Yazılı sınav, gerektiğinde veya eleme sınavında başarılı olanların sayısının fazla olması durumunda Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezine yaptırılabilir. Bu sınavda başarı gösterenler sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınava, yazılı sınavda başarılı olan adaylardan alınacak müfettiş yardımcısı kadrosunun üç katına kadar aday, başarı sırasına göre çağrılabilir. Her iki sınavda başarı gösterenler giriş sınavını başarmış sayılırlar. Yazılı ve sözlü sınavlar Ankara da yapılır. Gerektiğinde sınav yerleri Başkanın önerisi ve Bakanın onayıyla çoğaltılabilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı Madde 26 - Giriş sınavının yapılış tarihi ve saati, yapılacağı yerler, giriş şartları, başvurma şekli ve belgeler son başvurma tarihi ve saati, sınav konuları belirtilmek suretiyle resmi ve günlük gazetelerle ilan olunur. İlanlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce yapılır. Adayların son müracaat tarihi ve kayıt süresi, yazılı sınav tarihinden en çok 20 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. Gerektiğinde tatil günlerinde de sınav yapılabilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Şartları Madde 27 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için aşağıda gösterilen nitelikleri taşımak gerekir:

8 a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel koşulları taşımak, b) Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager olmak veya hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak, c) Yazılı sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak, d) Askerliğini yapmış ya da erteletmiş olmak veya askerlikle ilgili olmamak, e) Sicili, tutum ve davranışları yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak, f) Sağlık durumu bakımından yurdun her yerinde görev ve yolculuk yapmaya elverişli olmak, Müfettiş yardımcılığı giriş sınavına iki kez girdiği halde kazanamayanlar bir daha sınava giremezler. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri Madde 28 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girmek isteyenler, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar. Dilekçeye isteklinin iş ve ikametgah adresleri yazılır ve aşağıdaki belgeler eklenir: a) Nüfus cüzdanının tasdikli örneği, b) Savcılıktan alınacak sabıka kaydı belgesi, c) 6 adet vesikalık fotoğraf, d) Askerlik görevini yaptığı veya sınav tarihi itibariyle erteletmiş olduğu veya askerlikle ilgili olmadığını gösterir belgenin aslı veya tasdikli örneği, e) Yüksek öğrenim diplomasının veya bitirme belgesinin aslı veya noterden tasdikli örneği, bu yönetmeliğin 27 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen denkliğin ilgili merci tarafından tasdik edildiğine dair belgenin aslı veya noterden tasdikli örneği, f) Kendi el yazısı ile hal tercümesi ve sınav müracaat formu, (Bu hal tercümesinde baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.) g) Giriş sınavı ilanının yapıldığı tarihte, 3/5/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde öngörülen süreye göre geçerli olan, Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin aslı veya noter onaylı sureti. Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında Başkanlığa ulaşmayan müracaatlar işleme konulmaz. Adaylık Belgesi Madde 29 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına girebilecek olanlara Teftiş Kurulu Başkanlığınca veya sınavı yapacak kuruluşça fotoğraflı Aday Belgesi verilir veya postayla gönderilir. Sınavlara, ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Konuları Madde 30 - Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı, aşağıdaki konulardan seçilmek suretiyle ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınarak yapılır.

9 A) Üniversitelerin hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, idari bilimler, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden, sağlık idaresi yüksek okulundan veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olan adayların yazılı sınav konuları: 1) HUKUK a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel esaslar ve Memur suçları) d) Medeni Hukuk (Genel esaslar ve ayni haklar) e) Borçlar Hukuku (Genel esaslar) f) Ticaret Hukuku (Genel esaslar) g) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel esaslar) 2) İKTİSAT a) İktisat Teorisi (Mikro İktisat, Makro İktisat) b) İktisadi Düşünceler ve Doktrinler Tarihi c) Para, Banka, Kredi ve Konjonktür d) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller e) İşletme İktisadı f) Güncel Ekonomik Sorunlar 3)MALİYE a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları b) Kamu Giderleri c) Bütçe 4) MUHASEBE a) Genel Muhasebe b) Bilanço Analizi ve Teknikleri c) Ticari Hesap 5) YABANCI DİL a) İngilizce b) Fransızca c) Almanca dillerinden birisi. B) Tabip, diş tabibi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager unvanlı üniversite mezunu adaylar için sınav konuları: 1) HUKUK a) Anayasa Hukuku (Genel esaslar) b) İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat c) Ceza Hukuku (Genel esaslar) d) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel esaslar) 2) Kendi meslek alanlarına ait ve adayın seçerek cevaplandırabileceği sorular veya fizik, kimya, matematik gibi ortak okutulan derslerden sorular, 3) YABANCI DİL a) İngilizce b) Fransızca c) Almanca

10 dillerinden birisi. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının Yapılma Şekli Madde 31- Yazılı sınav soruları ve her soruya verilecek puanlar ile cevapları veya cevap anahtarları ve sınav süreleri, sınav kurulunca tespit edilir. Hazırlanan sınav soruları ve cevapları veya cevap anahtarları sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak bir mühürlü zarf içinde sınav kurulu başkanına teslim edilir. Yazılı sınav sorularının puanları ve sınavın süresi soru kağıtlarında belirtilir. Yazılı sınavda, kurul başkanı tarafından görevlendirilen müfettişler gözcülük yaparlar. Sınava başlamadan önce, sınava girenlerin isimleri bir tutanakla tespit edilir, sonra soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir. Zarflar açılarak soru kağıtları sınava gireceklere dağıtılır. Sınavda, önceden mühürlenmiş cevap kağıtları kullanılır. Sınav kağıtlarının özel bölümü dışında ad, soyad ya da herhangi bir işaret konulamaz. Aksi takdirde sınav kağıdı iptal edilir. Sınav kağıdının özel bölümleri kapatılıp yapıştırılarak gözcülere teslim edilir. Yazılı sınav sona erdikten sonra, sınava girenlerin adı, soyadı, teslim ettiği kağıt adedi ile sınavın başlama ve bitiş saati ile ilgili olabilecek sair hususlar, sınavın sonucuna ilişkin düzenlenen tutanağa alınır. Sınav sonunda, toplanan sınav kağıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra tutanakla birlikte sınav kurul başkanına teslim edilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi Madde 32- Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavında her konu grubu için tam not 100 dür. Yazılı sınavı başarmış sayılmak için yabancı dil dışında her konu grubu için alınan notun 60 dan ve bu notlar ortalamasının da 70 den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil tam notu 100 olup başarılı sayılabilmek için notun 50 den aşağı olmaması gerekir. Sınav kağıtları, sınav kurulu tarafından ayrı ayrı veya birlikte kapalı bölümleri açılmadan değerlendirilir. Sınav kağıtlarındaki cevaplarla, cevap anahtarlarının karşılaştırılması sonucu verilen notlar sınav kağıdının üst kısmına yazılır. Tüm kağıtlar değerlendirildikten sonra, sınav kurulu üyeleri tarafından kapalı olan kimlik bölümü açılarak, en yüksek notlardan başlamak üzere başarı sırasını gösterir bir tutanak düzenlenir. Notların eşitliği halinde yabancı dil notu yüksek olana öncelik tanınır. Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava girecek olanların listesi Teftiş Kurulu Başkanlığında asılır. Ayrıca sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saat belirtilmek suretiyle ilan edilir. Sözlü sınavda; adayların genel olarak hukuki, iktisadi, mali ve kamu yönetimi bilgileri ile zeka, muhakeme ve algılama yeteneği, ifade yeteneği, genel kültürü, tavır ve hareket gibi şahsi vasıfları göz önünde bulundurulur. Sözlü sınavı başarmış sayılabilmek için bu sınavda alınan notun 70 den aşağı olmaması gerekir. Müfettiş Yardımcılığı sınavını başarmış sayılmak için giriş sınav notunun 70 den az olmaması gerekir. Giriş sınavı notu, yabancı dil dışında yazılı sınav notu ile sözlü sınav notu toplamının ortalaması alınarak bulunur. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı kadro sayısından fazla ise giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yabancı dil notu üstün olan aday

11 öncelik kazanır. Bunlar da eşit ise, kur a çekilir. Sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir ve sonuçlar Başkanlıkça uygun görülen şekilde ilan edilir. Yapılan sınav sonucunda, asıl adaylar belirlendikten sonra yedek adaylar da belirlenir. Asıl adaylardan atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adayların yerine yedek adaylar başarı sırasına göre çağırılır. Atama için gelmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 33 - Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına itiraz, sınav sonuçlarının ilanı gününden başlamak üzere 5 gün içinde yapılır. İtiraz mercii, Teftiş Kurulu Başkanlığıdır. Tatil ve bayram günleri bu sürenin dışındadır. Yazılı sınavın, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezine veya Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılması durumunda, sınav sonuçlarına itiraz, sınavın yaptırıldığı kuruma yukarıdaki fıkrada belirlenen süre içerisinde yapılır. Müfettiş Yardımcılığına Atanma Madde 34 - Aynı giriş sınavında başarı gösterenlerin Müfettiş Yardımcılığına atanmaları sınavdaki derece sırasına göre yapılır. Müfettiş Yardımcılığına Atanma İçin Müracaat Madde 35 -Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Kazanan aday, tebliğ tarihinden itibaren15 gün içinde Teftiş Kurulu Başkanlığına müracaat etmediği taktirde hakkını kaybeder. İKİNCİ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Madde 36 - Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde şu esaslara uyulur: a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b) Yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile teftiş, inceleme ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c)ilmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, d)yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak. Müfettiş Yardımcılarını Yetiştirme Programı Madde 37 - Müfettiş yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. a) Birinci dönem çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuatın müfettiş yardımcısına öğretilmesi ve yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem içerisinde müfettiş yardımcıları, yirmi sayfadan az olmamak üzere seçecekleri konu ile ilgili bir etüd hazırlar. Bu yetişme süresi en fazla altı ay olacak şekilde tertip edilir. Bu dönem çalışmalarında aylık periyotlarla sınavlar yapılır. Hizmetiçi eğitim programı ve uygulanacak sınavlar Başkanlıkça hazırlanacak yönerge ile belirlenir. b) İkinci dönem çalışmaları: Müfettiş yardımcıları bu dönemde, en fazla altı aylık süreler halinde ve üç ayrı müfettiş refakatinde teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere

12 yetiştirilirler. Müfettiş yardımcıları belirtilen süre içerisinde refakatinde bulundukları müfettişin denetim ve gözetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri, müfettişin talimatına göre yerine getirirler. Tek başlarına inceleme, denetim, teftiş ve soruşturma yapamazlar ve rapor düzenleyemezler. c) Üçüncü dönem çalışmaları: 1) Müfettiş yardımcısının birinci çalışma döneminde kurs, seminer ve etütlerden aldığı notlar ile refakatinde çalıştığı müfettişlerin vereceği Gizli Görüş Notlarının ortalaması 100 puan üzerinden en az 70 puan olduğu anlaşılan müfettiş yardımcılarına, makam onayı ile resen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi verilir. 2) Resen teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yetkisi verilmeyen müfettiş yardımcılarına, eksik görülen hususları Kurul Başkanlığınca yazılı olarak bildirilir. Durumları üçer aylık iki dönemde müfettiş refakatinde izlenerek değerlendirilir. Bu iki dönem sonunda da yeterli görülmeyen müfettiş yardımcıları, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışına başka bir memuriyete nakledilir. Resen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan müfettiş yardımcıları resen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya müfettişlerle birlikte vazife görürler. Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da göz önünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. Yeterlik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma Madde 38 - Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışına başka bir memuriyete nakledilirler. Müfettiş Yardımcılığı Dönemi ve Yeterlik Sınavı Madde 39 - Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavında başarı gösterenlerin müfettişliğe atamaları yapılır. Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Bakanlık teşkilâtında durumlarına uygun başka görevlere naklen atanırlar. Müfettiş yardımcılığı staj süresi içerisinde sürekli iki ay ve daha fazla hastalık izni verilenler ile aylıksız izin alanlar ve askerlik hizmeti nedeniyle fiilen üç yıl görev yapmamış olanların, müfettiş yardımcılığındaki yetişme süreleri, eksik kalan süre kadar uzatılır. Yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan müfettiş yardımcılarına, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde tabi tutulacakları yeterlilik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az bir ay önce yazı ile bildirilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişliğe Atama Müfettiş Yeterlik Sınavı Kurulu Madde 40 - Müfettiş yeterlik sınavını, bu yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen şekilde oluşturulacak sınav kurulu yapar. Sınavlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yapılır. Yeterlik Sınavı Programı Madde 41- Müfettiş yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı programında, aşağıdaki esasları açıklanan yürürlükteki mevzuat ve uygulama ile teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri yer alır.

13 a) Mevzuat 1) Devlet Memurları Kanunu ile ilgili hükümler, 2) Kamu Mali Yönetim mevzuatı 3) Harcırah Kanunu, 4) Sayıştay Kanunu, 5) Kamu İhale mevzuatı 6) Sağlık mevzuatı b) Muhasebe 1) Genel Muhasebe, 2) Devlet ve Döner Sermaye Muhasebesi, 3) Bilanço Analizi ve Teknikleri, c) İnceleme ve Soruşturma Usulü 1) Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 2) Türk Ceza Kanunu (Genel hükümler ve memur suçlarına dair hükümler) 3)3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu 4) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Yetişme Notu Madde 42 Yetişme Notu, yeterlik yazılı sınavından önce, sınav kurulu tarafından, Müfettiş yardımcılığı dönemine ilişkin olarak aşağıda belirtilen konuların her biri için 100 puan üzerinden verilen notların ortalamasıdır. a) Kurs, seminer ve etüd notu: Müfettiş yardımcılığı dönemine ait birinci çalışma döneminde kurs, seminer ve etüdlerden alınan notların ortalamasıdır. b) Gizli görüş notu: Müfettiş yardımcılarının tutum ve davranışları, mesleki bilgileri, çalışkanlıkları ve mesleki liyakatları hakkında refakatinde çalıştıkları müfettişler tarafından verilen notların ortalamasıdır. c) İnceleme, soruşturma ve denetim notu: Müfettiş yardımcılarının resen inceleme ve soruşturma yetkisi aldıktan sonra yaptıkları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma sonucu düzenledikleri raporlara, Başkanlıkça verilen notların ortalamasıdır. Notların verilmesine ilişkin usul ve esaslar yönergeyle belirlenir. Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi Madde 43 - Yeterlik puanı; yetişme notu, yeterlik yazılı notu ile sözlü sınav notu ortalamasından oluşur. Değerlendirmeler 100 tam puan üzerinden yapılır. Yeterlik yazılı sınavını başarmış sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Yeterlik sözlü sınavını başarmış sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması gerekir. Yeterlik Sınavında Başarılı Olanlar Madde 44 - Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü sınav notları ile yetişme notunun ortalaması 60 puan ve daha üstü olan Müfettiş Yardımcıları başarılı sayılır. Yeterlilik sınavında başarı gösteren müfettiş yardımcılarının boş olan müfettiş kadrolarına, yeterlilik notu başarı sırasına göre atamaları yapılır. Yeterlilik sınavı puanlarının eşitliği halinde, müfettiş yardımcılığı kıdemi esas alınır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yükselme, Kıdem Yetiştirilme ve Müfettişlik güvencesi

14 Yükselme, Kıdem, Yetiştirilme Madde 45 a)müfettişliğe yükselme; Yeterlik sınavını başarı ile verip müfettişliğe tayin edilen müfettişlerin, maaş dereceleri itibariyle müteakip terfileri genel hükümlere göre yapılır. b) Başmüfettişliğe yükselme; Bakanlık başmüfettişliğine yükselmede esas, kıdem, mesleki yetenek, gayret ve başarıdır. Başmüfettişliğe aday olabilmek için müfettiş yardımcılığı dahil Teftiş Kurulunda en az on yıl görev yapmış ve birinci derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olmak gerekir. Müfettişlerin başmüfettişliğe yükselmeleri, Kurul Başkanının yazılı teklifi üzerine yapılır. c) Müfettişlik kıdemine esas süre; müfettiş yardımcılığında, müfettişlikte, müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; müfettiş yardımcıları açısından giriş sınavındaki, müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecelerine göre tespit edilir. Başmüfettişlerin kıdem sırası müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde, başmüfettişliğe atanma tarihi, aynı tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı sırası esas alınır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler, döneminin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde müfettişlik kıdemleri esas alınır. Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlar, kıdem olarak dönemlerinin sonuna alınırlar. d) Yetiştirilme; Müfettişler, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla yurt içinde ve yurt dışında hizmet içi eğitimine tabi tutulurlar. Müfettişler görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere Başkanın önerisi ve Bakanlık Makamının onayı ile bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilir. Yurt dışına gönderilmede müfettişlik kıdemi ile birlikte mesleki yetenek, başarı ve yabancı dil bilgisi dikkate alınır. Yurt dışına gönderilme ile ilgili gerekli tedbirler, Başkanlıkça alınır. Ayrıca, müfettişler denetim tekniklerini, çağdaş değişme ve gelişmeleri izlemek ve bu yolla edinilen bilgiler ışığında, denetimdeki sürekli gelişmeyi sağlamak amacıyla Bakanlıkça yürütülen proje çalışmalarından ve yurt dışı temaslardan da yararlanarak Başkanın önerisi ve Bakanın onayı ile gruplar halinde belli sürelerle yurt dışına gönderilirler. e) Hizmet içi eğitimler, genel denetim programları öncesinde Başkanlıkça tertip edilir. Müfettişlik Güvencesi Madde 46 - Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden, müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır. Bakanlık müfettişleri, müfettişlik hakları saklı kalmak üzere, müfettişin rızasıyla, Başkanın teklifi ve Bakanın oluruyla, Bakanlık teşkilatı idari kademelerinde geçici olarak görevlendirilebilirler. BEŞİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulundan Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri

15 Kuruldan İstifa veya Nakil Suretiyle Ayrılmalar Madde 47 - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan müfettişler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları koşuluyla yeniden müfettişliğe kabulleri Bakanlık makamının iznine bağlıdır. DÖRDÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Müfettişlerin Çalışma Esasları Denetimler Madde 48 Müfettişler, Tüzüğün 8 inci maddesinin (A) bendi gereğince, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşların ve Bakanlık denetimi altındaki kişi, kurum ve kuruluşların her türlü hizmet ve faaliyetlerini denetler ve bu konularda çalışan personel hakkında inceleme ve soruşturmalar yapar ve gerekli raporları düzenler. Genel Denetim Madde 49 - Zorunlu haller dışında, Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşların merkez ve taşra teşkilatının her üç yılda bir genel denetimi yapılır. Genel denetimde birimlerin denetimi; yürürlükteki mevzuat, teftiş rehberi ile Bakanlık genelge ve emirleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Denetim programları en geç Nisan ayı sonuna kadar Başkanlıkça düzenlenir. Genel denetimlerde en fazla bir önceki genel denetim tarihine kadar inilir. Ancak suç unsuruna rastlanılmışsa suçun niteliğine göre geçmiş yıllara ait iş ve işlemlere bakılabilir. Ayrıca daha önceki genel denetimlerde müfettişlerce yazılan hususların ilgili birimlerce yerine getirilip getirilmediği araştırılır. Teftiş Defteri ve Teftiş Dosyası Madde 50- Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, Bakanlığın denetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarla özel müesseseler; Bakanlıkça hazırlanacak ve her sahifesi numaralı ve mühürlü, son sahifesi Başkanlık tarafından tasdikli birer teftiş defteri ve dosyası bulundurmak zorundadır. Teftiş defteri ve dosyasının tutulmasından, korunmasından ve devir teslim işleminden kurum ve kuruluş ile özel müessesenin amiri sorumludur. Teftiş defterleri sadece müfettişler tarafından kullanılır. Denetim Sonuçları Madde 51 - Müfettişlerin denetimleri sonucunda aşağıdaki işlemler yapılır. a) Müfettiş yaptığı denetim sonucunda belirlediği hususları beş nüsha halinde teftiş tenkidi olarak bir örneğini teftiş defterine yapıştırır, birer örneğini İl Sağlık Müdürlüğüne veya birim amirliğine, ikişer örneğini Başkanlığa intikal ettirir. Bir örnek de müfettişte kalır. b) Denetim sonuçlarının takip edilmesinden ve yerine getirilmesinden birim amirleri sorumludur. İKİNCİ BÖLÜM Raporlar Rapor Çeşitleri Madde 52 - Müfettişler, çalışmalarının neticelerini, işin özelliğine göre: a) Cevaplı Rapor b) İnceleme Raporu c) Genel Denetim Raporu

16 d) Soruşturma Raporu e) Ön İnceleme Raporu ile tespit ederler. Cevaplı Raporlar Madde 53 a) Cevaplı raporlar, yapılan teftişlerde noksan ve hatalı bulunan ve ilgili Kurum ve Kuruluşlarca düzeltilmesi gereken işlemler hakkında, esas itibariyle üç nüsha olarak ve her servis için ayrı ayrı düzenlenir. b) Raporun aslı ile bir nüshası; aslı usulüne göre cevaplandırıldıktan sonra geri gönderilmek, bir nüshası teftiş dosyasında saklanmak üzere rapor numarasını taşıyan birer yazıya ekli olarak ilgili yerlere tebliğ olunur. c) Cevaplı Raporlarda; 1-İşlemleri teftiş edilen memurların adları, soyadları ve memuriyet unvanları, teftiş edilen servislere hangi tarihten hangi tarihe kadar bakıldığı, 2-Hatalı ve noksan görülen hususların hangi kanun, tüzük, yönetmelik ve genel tebliğlerin hangi maddeleriyle ilgili olduğu, 3-Raporun ilgililerce cevaplandırılma süreleri, 4-Mevzuata göre yapılması gereken işlemler, belirtilir. d) Cevaplı raporlar, müfettiş tarafından belirtilen süreler içinde, teftiş edilen memur ile birinci ve ikinci derecedeki amirleri tarafından cevaplandırıldıktan sonra müfettişe iade olunur. Gelen raporlar, müfettiş tarafından son mütalâası da eklenerek genel denetim raporuyla birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. e) Cevaplı raporlara ilgililerce verilen cevapların müfettişlikçe uygun görülmemesi halinde; son mütalâanın açık ve gerekçeli hazırlanmasına önem verilir. Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle müfettişlikçe cevaplandırılamayan raporların son mütalâaları, Başkanın görevlendireceği bir müfettiş tarafından yazılabilir. f) Cevaplı raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir. g) Teftiş Kurulu Başkanlığı son mütalâaları yazılmış olarak gelen cevaplı raporları en kısa zamanda ilgili Kurul ve Kuruluşlara gönderir ve sonuçlarını yakından izler. h) Cevaplı rapor tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen kurum ve kuruluşa bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Ayrıca, denetim yapan müfettiş, kurum ve kuruluşlarca düzeltilebilecek ve tamamlanabilecek eksik ve aksaklıkları beş suret halinde yazarak bir suretini kurum veya kuruluşun teftiş defterine yapıştırmak suretiyle imzalayıp mühürler. Bu raporun bir sureti, vilayete ait sağlık kurum ve kuruluşlarının teftiş tenkitlerini içeren bir dosya halinde, üst yazı ile birlikte Sağlık Müdürlüğüne veya ilgili birim amirliğine verilir. Sağlık Müdürleri veya ilgili birim amirleri, bu yazılarda belirtilen eksiklikleri tamamlattırıp aksaklıkları giderdikten sonra her kurum ve kuruluşun cevabını toplayıp Bakanlığa göndermekle yükümlüdür. İnceleme Raporu Madde 54 İnceleme Raporu;

17 a) Yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, karar ve genel tebliğlerin uygulamalarında görülen noksanlıklar ve bunların düzeltilmesi yolları ile yeniden konulması gereken hüküm ve usuller hakkında görüş ve tekliflerin, b) Teftişlerde cevaplı raporlara bağlanması gerekli görülmeyen hususların, c) Bakanlıkça tetkik ettirilen çeşitli konular hakkındaki düşüncelerin, d) Şikayet ve ihbarlar üzerine yapılan inceleme ve soruşturmalar sonucunda cezai takibatı gerektirir hal görülmediği takdirde yapılacak işleme esas görüşlerin, bildirilmesi maksadıyla düzenlenir. Bakanlık Müfettişleri, bu raporları verilen görev gereği olarak düzenlerler. İnceleme raporları, konularının ilgilendirdiği kurum ve kuruluşlar gözönünde tutularak, yeterli sayıda hazırlanır. Bu raporlar Bakanlıkça gereği yapılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilir. Genel Denetim Raporu Madde 55 Genel Denetim Raporu, yıllık teftiş programlarının sonunda, program sırasında ifa edilen teftiş ve denetim görevleriyle ilgili olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına özet bilgi vermek amacıyla düzenlenir. Bu raporlara aşağıdaki hususlar yazılır. a) Teftiş yerleri, kurum ve kuruluşu, teftişi yapılan servisler ve yazılan raporlar. b) Bakanlıkça programla beraber veya sonradan gönderilen tetkik konuları, yapılan incelemelerin neticeleri. c) Mevzuatın uygulanmasında görülen genel hata ve noksanlıklar. d) Fiziki durum ve çalışma araçları ile diğer ihtiyaçlar. e) Teftiş edilen yerin verimlilik ve karlılık durumu. f) Teftiş yılına ve gerekirse daha önceki yıllara ait programların teftiş yerine ait kısımlarının gerçekleştirilme safhaları hakkında bilgiler ve bu husustaki görüşlerle uygun ve zorunlu görülen diğer hususlar. g) Teftiş edilen kurum ve kuruluşların kadro ve iş hacmi, kadro ve personelin sayı ve vasıfları yönünden yeterli olup olmadığı, Genel denetim raporları iki nüsha olarak düzenlenir ve Başkanlığa tevdi edilir. Ayrıca; birden fazla rapor düzenlenmesini gerektiren kapsamlı inceleme, soruşturma ve denetimler nedeniyle, müfettişler tarafından ihtiyaç duyulması veya Başkanlığın talebi halinde, alınması istenen önlemlerin, müfettişlik önerilerinin ve gerekli görülen diğer hususların özetlenmesi amacıyla da genel denetim raporu düzenlenebilir. Soruşturma Raporu Madde 56 Soruşturma raporları, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmaya tabi personel ile suça iştirak eden memur olmayan şahısların ceza ve/veya disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlerine ilişkin olarak yapılan adli ve idari soruşturmalar sonunda düzenlenen raporlardır. a) Adli Soruşturma Raporu Türk Ceza Kanununa veya ceza hükmü taşıyan özel kanunlara göre suç sayılan ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun kapsamında soruşturulamayan eylemlerle ilgili olarak düzenlenir. b) Disiplin Soruşturma Raporu

18 Disiplin soruşturma raporları, disiplin suçu niteliğindeki tutum ve eylemlere ilişkin olarak düzenlenir. Ön İnceleme Raporu Madde 57 a) 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılan incelemenin sonuçları ön inceleme raporuna bağlanır. b) Müfettiş, ön inceleme raporlarında tahkik konularını ve işlenen suçların unsurları ile suçlular hakkında hangi kanun hükümlerine göre takibat yapılması gerektiğini, suçun tespit edilememesi halinde ise gerekli teklifi sebeplerini belirtmek şartıyla getirirler. c) Müfettiş, ön incelemeyi bitirdikten sonra, 4483 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde raporunu tamamlayıp Teftiş Kurulu Başkanlığına veya karar vermeye yetkili mercilere verir. d) Düzenlenen raporların asılları kanunen verilmesi gereken makamlara gönderilmek üzere Teftiş Kurulu Başkanlığına verilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise rapor, müfettiş tarafından doğrudan kanunen karar vermeye yetkili merciye tevdi edilir. Raporun bir nüshası da Kurul Başkanlığına sunulur. Raporlar Üzerinde Yapılan İşlemler Madde 58 Raporlar, Başkan veya görevlendireceği bir Başkan Yardımcısı tarafından incelenir. Düzeltilmesi veya tamamlattırılması gereken hususlar varsa, bunların giderilmesi, raporu düzenleyen müfettişten istenir. Müfettişin isteğe katılmaması halinde Tüzüğün 29 uncu maddesi hükümlerine göre hareket edilir. Raporlar üzerinde Başkanlıkça yapılan incelemeden sonra, aşağıdaki usul uygulanır: a) Müfettişlerce verilen raporlar üzerine yapılması gereken işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarda izlenmesi Teftiş Kurulu Başkanlığına aittir. b) Müfettişlerin inceleme ve soruşturma görev onayı dışında kalan ve kurumun daha verimli ve mükemmel çalışmasına yönelik tavsiyeleri, makamca uygun görülmek şartıyla, tavsiyeler başlığı adı altında ilgililere tebliğ edilmek üzere ilgili birime gönderilir. Bunların yerine getirilip getirilmediği ilgililerce takip edilir. Uyulmaması haklı bir sebebe dayanıyorsa durum bir yazıyla belirtilir. Aksi halde sorumlular hakkında soruşturmaya geçilir. BEŞİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Müfettişlik Mühür ve Belgeleri Demirbaşlar Madde 59 - Müfettişlere birer resmi mühür ve Teftiş Kurulu Başkanı ile Bakan tarafından imzalanmış kimlik belgesi verilir. Müfettişlere, hesap makinesi, bilgisayar, valiz, çanta gibi mesleki araç ve demirbaşlar Başkanın göstereceği ihtiyaca göre Bakanlıkça sağlanır. Müfettişler bu araç ve gereçleri itinalı kullanmak ve müfettişlikten ayrıldıklarında geri vermekle yükümlüdürler. Haberleşme Madde 60 - a) Müfettişler, denetleme, inceleme ve soruşturma çalışmaları ile ilgili olarak çeşitli daire ve makamlarla münasebetlerinde doğrudan veya Başkanlık kanalıyla yazışma yapabilirler. b) Haberleşmenin yazılı olarak yapılması asıldır. Acele ve fakat gizli olmayan haberleşmelerde, duruma göre telgraf, faks veya telefon kullanılabilir.

19 c) Müfettişler, görevli gittikleri yerlere varış ve buradan ayrılışlarını yazılı olarak bildirirler. İzin Kullanılması Madde 61 Müfettişler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aldıkları izinleri, bu izinlere hangi gün başladıklarını ve göreve dönüş tarihlerini Başkanlığa yazıyla bildirirler. Başkanlıktan ayrıca müsaade alınmadıkça, iznin aralıksız kullanılması esastır. Gündelik, Yolluk, Diğer Hakların Alınması Madde 62 Müfettişler, gündelik, yolluk ve diğer haklarını, Maliye Bakanlığı Saymanlık Müdürlüklerinden yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre alırlar. Çalışma ve Hakediş Cetveli Madde 63 Müfettişler, çalışmalarını, gündelik, yolluk ve diğer haklarını aylık olarak düzenleyecekleri matbu formlar ve gerekli ekleriyle birlikte Başkanlığa bildirirler. Her ayın başında ise, bir önceki ay itibariyle Bakanlıkla yapılan yazışmalar, istatistiki bilgiler ile iş devirlerini gösteren Yazışma ve İş Devir Cetveli düzenleyerek Başkanlığa gönderirler. Görev Mahallinde Sevk ve Hastalık İşlemleri Madde 64- Görev mahallindeki hastalık hallerinde sevk işlemleri, kurumun o yerdeki en üst dereceli amiri tarafından, kurumun birimi bulunmayan il ve ilçelerde ise mülki amirler tarafından yapılır. Görev mahallinde alınan hastalık raporları en kısa sürede Başkanlığa intikal ettirilir ve bu raporlar Başkanlıkça hastalık iznine çevrilmeden görev mahalli terk edilmez. Yurt dışında görevli olanların, hastalık hallerinde sevk işlemleri bağlı bulundukları misyon şefliği tarafından yapılarak, alınacak hastalık raporları bu kuruluş tarafından Başkanlığa intikal ettirilir. İKİNCİ BÖLÜM Yürürlükten Kaldırılan, Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği tüm ek ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında başkan, başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak görev yapanların kazanılmış hakları saklıdır. Yürürlük Madde 66- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 67- Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3161 SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/7/1990, No : 90/671 Dayandığı KHK'nin Tarihi : 13/12/1983, No : 181 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 14/9/1990, No : 20635

Detaylı

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır.

: Sağlık Bakanlığı başmüfettiş ve müfettişi anlamında kullanılmıştır. SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 18/07/1990-90/671 Dayandığı KHK Tarihi - No: 13/12/1983-181 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 14/09/1990-20635 BİRİNCİ BÖLÜM:

Detaylı

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini,

Başkan Yardımcısı : Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanına yardımcı olmak üzere görevlendirilen Sağlık Bakanlığı Müfettişlerini, SAĞLIK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 09/05/2004 Resmi Gazete No: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Fatih Belediyesi

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ 3315 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1993 No: 93/4688 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/6/1937 No: 3201 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 17/8/1993 No:

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTĐŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 8/2/1991, No : 91/1467 Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 1/3/1991, No : 20801 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Kapsam,

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Deyimler Amaç Madde 1 - Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları;

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel

Detaylı

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 16.10.2014/198-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI

YÖNETMELİK BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI 2 Aralık 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26364 YÖNETMELİK Başbakanlıktan: BAKANLIKLAR VE BAŞBAKANLIK BAĞLI KURULUŞLARI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE AVRUPA BİRLİĞİ UZMANLIĞI YETERLİK

Detaylı

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI MÜDÜR Teftiş Büro Şefliği Müfettişler 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Teftiş Kurulu Müdürlüğü GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 03.10.2013/179-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI MALİYE UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ (24 Aralık 1994 tarih ve 22151 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) (Değişiklik: 31/07/2009 tarih ve 27305

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği. ve Çalışma Yönetmeliği. Resmi Gazete: 11 Haziran 2004 Cuma, Sayı: 25489 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Atama, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 11 Haziran 2004

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15/10/1993 Resmi Gazete Sayısı: 21729 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam Madde 1 - Bu yönetmelik Devlet

Detaylı

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU:

ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: ĠSTANBUL BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI, ĠETT ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAV DUYURUSU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş

Detaylı

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan:

27 Eylül 2006 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Kamu İhale Kurumundan: 27 Eylül 2006 tarih ve 26302 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Kamu İhale Kurumundan: KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLAR İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 6 Nisan 2012 tarih ve 28256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: DEVLET MALZEME OFİSİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 4/4/1996 No : 96/7994 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/1/1985 No : 3146 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 15/4/1996

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Bağlılık. BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri

İKİNCİ BÖLÜM Kuruluş ve Bağlılık. BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Müdürlüğünün Görevleri NİLÜFER BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş ve Bağlılık BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 05.11.2012 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C TOKAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Tokat Belediyesi

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ 3479 SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KONTROLÖRLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/1998, No : 98/10514 Dayandığı Kanunun Tarihi : 8/1/1985, No : 3143 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 3/2/1998

Detaylı

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK

Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : YÖNETMELİK Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Ekim 2016 Sayı : 29844 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLK DEFA AÇIKTAN ATANACAK MÜHENDİS PERSONEL HAKKINDA SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SENDİKAMIZIN GÖRÜŞLERİ KIRMIZI OLARAK BELİRTİLMİŞTİR. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI YÖNETİCİLERİ YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM Yönetmelik Maliye Bakanlığından: İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçi adaylarının belirlenmesini,

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM KURUMLARI YÖNETİCİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Şubat 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2

M.E.B. Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmenlik-2 Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamalar MADDE 22 (1) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim kurumu müdürlerinden bulundukları eğitim kurumunda beş yıllık çalışma süresini tamamlayanların görev yerleri,

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI Tanıtım Broşürü Kasım 2015 www.vdk.gov.tr ÜCRETSİZDİR VERGİ MÜFETTİŞLİĞİ MESLEĞİ VE GİRİŞ SINAVI ÜCRETSİZDİR. Bu broşüre

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden, HAVACILIK UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV,

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KATİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İcra Müdür

Detaylı

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK YURT DIŞI TEŞKİLATINDA SÜREKLİ GÖREVLENDİRİLECEK TARIM MÜŞAVİRLERİNİN ATANMALARININ ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2001 Resmi Gazete Sayısı:

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 30 kişi, - Hukuk,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 63 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 30/03/2010 Tarihli Memleket

Detaylı

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Hazine Müsteşarlığınca

Detaylı

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI Teftiş Kurulu Müdürü Müfettiş Müfettiş Yardımcıları İdari Personel KARS BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 28.03.2013/85-1 VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPAN YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının çalışma usul ve esaslarına ilişkin Yönetmelikte değişiklik

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Beşiktaş Belediyesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI FEN LİSELERİ VE SOSYAL BİLİMLER LİSELERİNİN ÖĞRETMENLERİ İLE GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ, MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR/RESİM ÖĞRETMENLERİNİN SEÇİMİ VE ATAMALARINA

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 2009 - ANKARA 1 2 İ Ç İ N D E K İ L E R Konular Madde No: Sahife Amaç ve Kapsam 1 5 Dayanak.. 2 5 Tanımlar.

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER - Atama Yapılacak Kadro Unvanı ve Sayısı: Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yardımcısı, 60 kişi, - Hukuk,

Detaylı

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Gerekçe, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Belediye

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam ve Tanımlar

T.C. GİRESUN BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç-Kapsam ve Tanımlar T.C. GİRESUN BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediyesi Teftiş Kurulu

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ I. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Hedefler, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde ve taşra teşkilatlarında

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Belediye Teftiş Kurulunun kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar Amaç Madde 1 Bu düzenlemenin amacı; BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Ankara Su ve Kanalizasyon

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 24 Aralık 1993 Resmî Gazete Sayı : 21798 YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ (2) BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik Orman

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ

UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI YETİŞTİRME VE SINAV YÖNETMELİĞİ (15/2/1991 tarihli ve

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİNDEN DİĞER KAMU KURUMLARINA NAKLEN GEÇMEK İSTEYEN İDARİ PERSONELE MUVAFAKAT VERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç Madde :1- Bu Usul ve Esasları amacı Gümüşhane Üniversitesinde

Detaylı

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Atatürk Kültür, Dil ve

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ

ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ ATAMA İŞLEMLERİ İDARECÎ-ÖĞRETMEN-PERSONEL ATAMA VE ADAYLIK İŞLEMLERİ (Özel Öğretim Kurumlan Yön. Göre) Özel Öğretim Kurumlarında personel atama işlemleri Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine

Detaylı

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KARS BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Muhtarlıklar Müdürlüğü'nün

Detaylı