T.C. KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ"

Transkript

1 Yasal Dayanak T.C. KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Madde 1- Bu yönerge T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönerge de yer almayan konularda T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği nin hükümleri uygulanır. Amaç Madde 2- Bu yönergenin amacı T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu nda öğrencilerin ders kayıt işlemlerini ve bağıl değerlendirme sistemin uygulama ve başarı değerlendirme esaslarını düzenlemektir. Tanımlar Madde 3- Bu Yönergede adı geçen : Yüksekokul : T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu nu, Yüksekokul Kurulu : T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yüksekokul Kurulu nu, Yönetim Kurulu : T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu nu, Yönetmelik : T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ni, Danışman : İlgili Program Başkanı nı BDS : Bağıl Değerlendirme Sistemini Müdür : T.C. Kapadokya Meslek Yüksekokulu Müdürünü Kayıt Yenileme Madde 4- Kayıt yeniletme ve ders alma işlemleri, eğitim-öğretim yılı veya yarıyılı başında Yüksekokul Kurulunun belirleyeceği tarihler arasında yapılır. Kayıt yeniletmek ve ders almak için öğrenim katkı payı (burslu öğrenciler için) veya öğrenim ücretinin yatırılmış olması gerekir. a) Haklı ve geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletemeyen öğrenciler Yüksekokul Kurulu nun belirleyeceği sürenin sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğü ne başvurmak zorundadırlar. Başvurular, Yüksekokul Kurulunca karara bağlanır. b) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yarıyılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. İki yarıyıl üst üste kaydını yeniletmeyen öğrencinin Yüksekokuldan kaydı silinir. c) Kayıt yenilenmemesi nedeniyle kaybedilen süreler, kanunda belirtilen öğrenim süresinden sayılır. Öğrenciler Yüksekokul Yönetim Kurulu kararınca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yaptırmak zorundadırlar. Ders Alma Madde 5- Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde katkı payı (burslu öğrenciler için) veya öğrenim ücretini yatırdıktan sonra akademik danışmanlarının denetiminde "Ders Ekleme-

2 Çıkarma Formu" nu doldurarak alacakları dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir. a) Kayıt yeniletme süresi içinde birinci yıl öğrencileri, açılan tüm dersleri ve diğer öğrenciler ise öncelikle başarısız oldukları (FF ve FD notu aldıkları) veya daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak zorundadırlar. Öğrenciler, azâmi ders yükü sınırı içinde kalmak koşuluyla ilk kez aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler. b) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar ve söz konusu dersler transkripte G notu ile işlenir. c) Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavına giremezler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir. d) Bir öğrencinin her yarıyılda alabileceği haftalık kredi toplamı en fazla 40 dır. Azami ders yüküne; zorunlu, seçmeli, Atatürk İlkeleri ve İnkılap tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki yabancı Dil, Beden eğitimi ve Güzel Sanatlar, ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi vb. gibi haftalık ders dağıtım programına yer alan bütün dersler dâhildir. e) Genel not ortalaması arasında olan öğrenciler, azami ders yükünün en fazla % 75 i kadar ders alabilirler. Genel not ortalaması 1.00 ın altında olan öğrenciler ise azami ders yükünün en fazla %50 si kadar ders alabilirler. f) Başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenci iken ÖSYS sonucunda Yüksekokulumuz bölümlerine yeni kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki yükseköğretim kurumlarında alıp başarılı oldukları derslerden muafiyet talebinde bulunmak istedikleri takdirde, transkript ve ders tanımlarının ekli olduğu bir dilekçeyle, Yüksekokulumuza kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında ve en geç ikinci haftanın sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğüne başvurmak zorundadırlar. Belirtilen süre içinde muafiyet başvurusunda bulunmayan öğrenciler, bir daha muafiyet talebinde bulunamazlar. Muafiyet başvuruları yalnızca bir kez ve yukarıda belirtilen süre içinde yapılır ve başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, yüksekokul kurulunca değerlendirilip, karara bağlanır. Muafiyet talebinde bulunan öğrenciler, başvuruları yüksekokul kurulunca karara bağlanana kadar, muafiyet talebinde bulunduğu derslere devam etmek zorundadır. Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi Madde 6- a) Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir. b) Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri öğrencinin genel not ortalamasına katılırlar. Beden Eğitimi dersi öğrencinin genel not ortalamasına katılmaz. Beden Eğitimi dersinden başarılı olmak için en az DD notunu almak gerekir.

3 Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler Madde 7- Genel ve yarıyıl not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. O yarıyılın not ortalaması arasında olanlar yarıyıl onur öğrencisi, arasında olanlar üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her yarıyıl sonunda Yüksekokul Müdürlüğünce ilan edilir. Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Madde 8- Başarı Notu Katsayı Başarı Puanı Başarı Derecesi AA Üstün Başarı BA Pekiyi BB İyi CB Orta-İyi CC Orta DC Geçer-Orta DD Geçer FD Zayıf FF Çok Zayıf Bir dersten başarılı olmak için başarı notunun en az DD veya daha yukarı olması gerekir. Yukarıdaki tabloda AA, BA, BB, CB, CC notları şartsız başarılı notlardır. DC ve DD notları ise şartlı başarılı notlardır. Bir öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir a) Öğrencilerin ara sınav, ödev, laboratuar, uygulama, seminer, proje, gibi yıl içi etkinliklerden aldığı puanlar ile yarıyıl sonu sınavından aldığı puanın katkı oranı yardımı ile ham başarı puanı belirlenir. Yüksekokulumuzda bu oran aşağıdaki gibi uygulanmaktadır: Ara sınav ve yarıyıl içi etkinliklerden aldığı puanların ortalaması : % 40 Yarıyıl sonu sınavından aldığı puanı : % 60 Ham Başarı Puanı : (% 40 + % 60) oranında hesaplanarak toplanır ve böylece ham başarı puanı elde edilir. İşte bu puan, öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine esas olacak puanıdır. Ham başarı puanının hesaplanmasına ilişkin bir örnek Şekil 1 de hayali rakam ve isimlerle verilmiştir. Öğrenci No Adı, Soyadı Yarıyıl içi Yarıyıl Ham Başarı Etkinlik % 40 ı Sonu % 60 ı Puanı Ortalaması Sınavı Ali Uzun Veli Demirci Ayşe Değerli Şekil 1 1. Aritmetik Ortalama ve Standart Sapmanın Hesaplanması: Gruptaki öğrencilerin herhangi bir dersten aldıkları ham başarı puanları bulunduktan sonra, grubun aritmetik ortalaması ve standart sapması aşağıdaki eşitlikler yardımı ile hesaplanır.

4 Aritmetik Ortalama Standart Sapma Xi: i. değişken değeri Şekil 2 =Aritmetik ortalama Xi: i. değişken değeri n: Gruptaki birey sayısı = Grubun aritmetik ortalaması n: Gruptaki birey sayısı Yukarıda verilen eşitlikler yardımı ile grubun aritmetik ortalaması ve standart sapması bulunur. Grup Ortalaması ve Standart Sapmasının Bulunması Öğrenci No Adı soyadı Ham Başarı Puanları Ali Uzun Veli Demirci Ayşe Değerli 60 Şekil 3 Öğrencilerin ortalama notu Bu notların standart sapması : 192/3 = 64 : 10, Ham Başarı Puanlarının Z ve T-Skorlarına Dönüştürülmesi: Aritmetik ortalama, bir grubun tanıtıcı istatistiğidir ve o grubun sahip olduğu özellikler bakımından değişim genişliği sınırları içerisindeki yeri hakkında fikir verir. Standart sapma ise bir gruptaki puanların grup ortalamasına göre nasıl bir dağılım gösterdiğini belirten bir ölçüdür. Bir grubun ham başarı puanları, aşağıdaki eşitliklerden yararlanılarak Z ve T Skorlarına dönüştürülür. Z-Skoru Z= öğrencinin standart skoru Standart Sapma Xi= i. öğrencinin ham başarı puanı = Grup ortalaması T-Skoru S: standart sapma n= Gruptaki birey sayısı Şekil 4 T= ( )

5 Z ve T Skorlarının Ham Başarı Puanlarına Göre Bulunması Öğrenci No Adı soyadı Ham Başarı Z -skorları Puanları T-skorları Ali Uzun , Veli Demirci , Ayşe Değerli 60-0,38 46,2 Öğrencilerin ortalama puanı Bu puanların standart sapması : 192/3 = 64 : 10,583 Şekil 5 Ham başarı puanlarının Z ve T skorlarına dönüştürülmesi neden gereklidir? Sınavlar sonucunda elde edilen standart olmayan öğrenci ham puanları, Z ve T skoruna dönüştürülerek standart hale getirilirler. Böylece her bir öğrencinin grubundaki diğer öğrencilere göre bağıl konumu ve dolayısıyla performansı, matematiksel olarak ifade edilebilmekte ve öğrencilerin notları birbirleri ile karşılaştırılabilir hale getirilmektedir. Negatif ve kesirli sonuçlar verebilen Z skorları, T skorlarına dönüştürülerek pozitif değerler elde edilmekte ve olası bir takım matematiksel yanlışlıkların önüne geçilmektedir 3. Bağıl Not Aralıklarının Bulunması: Bağıl değerlendirme sisteminin esasında istatistiksel bir takım yaklaşımlar vardır. Burada temel düşünce, bir sınavda alınan puanların normal dağılım gösterdiğidir. Öğrenciler başarı düzeyine göre normal dağılım eğrisi altında kalan alandaki ilgili puanları almaktadırlar. Gerçekte sınav puanları her zaman normal dağılım göstermez ve grupta puanların ortalama ve standart sapmasına göre, yukarıda açıklandığı gibi düşük ortalamalı veya yüksek ortalamalı çarpık dağılım gösterirler. Bu değişkenliğe uyum göstermesi için eğri altında kalan alanın, grubun değişik puan ortalamaları için dağılımın normalden gösterdiği farklılığa göre değişkenlik göstermesi ve harfli not oranlarının da buna bağlı olarak değişmesidir. Bağıl notlar harf notuna dönüştürülmeden önce, ham başarı puanlarının aritmetik ortalamasından yararlanarak grubun başarı düzeyi belirlenir. Yüksekokulumuzda bağıl değerlendirme sisteminde bağıl not aralıkları sekiz ayrı başarı düzeyine göre ayrı ayrı belirlenmektedir. Bu aralıkların belirlenmesinde, benimsenen temel yaklaşım, üstün başarılı gruplarda AA, BA, BB gibi yüksek notları alan öğrenci sayısının çok olması ve zayıf gruplarda ise DD, FD, FF gibi düşük notları alan öğrenci sayısının çok olmasıdır. Bu düşünceden hareketle ham başarı puanı ortalamasına göre gruplandırma aşağıdaki gibidir: Üstün Başarılı grup = < 100 Mükemmel grup = < Çok İyi grup = < İyi grup = < Üst Orta grup = < Orta grup = < 52.50

6 4. Grubun Bulunduğu Bağıl Not Aralıklarına Göre Harf Notlarının Tespiti Bağıl Notların T Skoru Cinsinden Harf Aralıkları Sınıf Düzeyi Sınıf Ortalaması FF (0,0) FD (0,5) DD (1,0) DC (1,5) CC (2,0) CB (2,5) BB (3,0) BA (3,5) AA (4,0) Üstün 100,00 22,09 27,09 32,09 37,09 42,09 47,14 52,19 57,24 Başarı 80,01 0,00 22,10 27,10 32,10 37,10 42,10 47,15 52,20 57,25 Mükemmel 80,00 24,19 29,19 34,19 39,19 44,19 49,24 54,29 59,34 70,01 0,00 24,20 29,20 34,20 39,20 44,20 49,25 54,30 59,35 Çok İyi 70,00 26,29 31,29 36,29 41,29 46,29 51,34 56,39 61,49 62,51 0,00 26,30 31,30 36,30 41,30 46,30 51,35 56,40 61,50 İyi 62,50 28,39 33,39 38,39 43,39 48,39 53,49 58,59 63,69 57,51 0,00 28,40 33,40 38,40 43,40 48,40 53,50 58,60 63,70 57,50 30,99 35,99 40,99 45,99 50,99 56,19 61,39 66,59 Ortanın üstü 52,51 0,00 31,00 36,00 41,00 46,00 51,00 56,20 61,40 66,60 Orta 52,50 33,49 38,49 43,49 48,49 53,49 58,59 63,69 68,79 47,51 0,00 33,50 38,50 43,50 48,50 53,50 58,60 63,70 68,80 Zayıf 47,50 35,99 40,99 45,99 50,99 55,99 61,29 66,59 71,89 42,51 0,00 36,00 41,00 46,00 51,00 56,00 61,30 66,60 71,90 Kötü 42,50 39,49 44,49 49,49 54,49 59,49 64,99 70,49 76,49 0,00 0,00 39,50 44,50 49,50 54,50 59,50 65,00 70,50 76,50 b) Bağıl Değerlendirme Sisteminde Öngörülen Sınırlamalar Gerçekleştirilmiş diğer uygulamalar, bağıl değerlendirme sisteminde bir takım sınırlamalar getirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu sınırlamalar, Yüksekokulumuzdaki birimlerin özellikleri dikkate alınarak uygulamada ortaya çıkabilecek olumsuzlukları önlemek için aşağıdaki gibi seçilmiştir. 1. Bağıl Değerlendirmeye Katma Sınır Puanı < 15 : Sistemin işleyişi konusunda yapılan çalışmalar, 15 den düşük olan ham başarı puanlarının bağıl değerlendirme sistemi içerisine alınmaması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bunun için bağıl puanların hesaplanması aşamasında 15 den düşük ham başarı puanları, grup ortalaması ve standart sapmanın hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır. Bundan dolayı ham başarı puanı 15 den düşük öğrencilere doğrudan FF notu verilmektedir. 2. Yarıyıl Sonu Sınavı Puanı Sınırı : Bağıl değerlendirme sistemi uygulayan bazı üniversitelerde yarıyıl sonu sınavı puanı için de bir sınır konulmaktadır. Ancak Yüksekokulumuzda yarıyıl sonu sınavı puanları için bir sınır öngörülmemiştir. 3. Başarı Ham Puanı Alt Sınırı <35 : Grup ortalamasının düşük olduğu durumlarda BDS nin özelliği gereği az da olsa düşük puanlarla öğrencilerin doğrudan veya şartlı geçmeleri mümkün olabilmektedir. Bu bakımdan ham başarı puanı 35 den küçük 14 den büyük olan ham başarı puanları aritmetik ortalama ve standart sapma hesabında kullanılmakta, ancak 35 bağıl değerlendirme puanı sınırı olarak belirlenmektedir. Bundan dolayı ham başarı puanı 15 ve 34 dâhil, bu arada olan öğrencilere doğrudan FD notu verilir.

7 4. Bağıl Değerlendirmeye Esas Olan Öğrenci Sayısı Sınırı : Burada BDS ye esas öğrenci sayısından kasıt, bağıl değerlendirmeye katma sınırı üstünde ham başarı puanına sahip öğrenci sayısıdır. O sınava giren öğrenci sayısı değildir. BDS nin uygulandığı üniversitelerin tecrübeleri, sistemin 10 öğrenciye kadar sorunsuz çalıştığını göstermektedir. Öğrenci sayısı 10 dan az olan gruplarda öğretim elemanları, Türkiye Cumhuriyeti Kapadokya Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği nin 24. maddesinde verilen değerlendirme tablosunu kullanarak ham başarı puanlarını bağıl notlara (harf notlarına) çevireceklerdir c) Uygulamada Karşılaşılacak Özel Durumlar 1. Birden çok şubeye ayrılarak farklı veya aynı öğretim elemanlarınca okutulan derslerin sınav sonuçları; sınav, öğretim elemanlarının kendi istekleri ile aynı anda ve aynı sorularla yapıldığı durumlarda bağıl değerlendirmeye birlikte alınması öğretim görevlisinin inisiyatifindedir. 2. Ek sınavların sonuçlarına bağıl değerlendirme sistemi uygulanmayacaktır. 3. Öğrenciler, bağıl başarı notlarına itiraz edemezler. Sadece ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları sonuçları ile ham başarı puanlarına ilan tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, en geç on beş (15) gün içinde sonuçlandırılır. 4. Sınav sonuçlarına ilişkin mahkeme kararları ile Kapadokya Meslek Yüksekokulu nda sınav sonuçlarına yapılan öğrenci itirazlarına ilişkin birim yönetim kurulu kararları bireysel olarak uygulanacak ve aynı sınava giren diğer öğrencilerin puanlarına yansıtılmayacaktır. 5. Arasınav ve yarıyıl sonu sınav sonuçları hem internet ortamında hem de yazılı olarak ilan edilecektir d) Bazı Özel Notlar 1. G notu, Kapadokya Meslek Yüksekokulu na başka yüksek öğretim kurumlarından yatay veya dikey geçiş yolu ile gelen, evvelce ÖSYM tarafından bir yüksek öğretim kurumuna yerleştirilmiş ve söz konusu yüksek öğrenim kurumunda başarılı olduğu derslerden muaf olmayı talep etmiş öğrencilerin denkliği ilgili yönetim kurulunca tanınan muaf oldukları dersler için, yönetim kurulunca müfredattan kaldırılmış derslerden başarısız olmuş öğrencilere başarısız oldukları dersler için ve kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. G notu, not ortalamasına katılmaz. 2. K notu, not ortalamasına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. 3. S notu bir yarıyılda tamamlanamayan proje, tez ve benzer çalışmalar için verilir. Çalışma tamamlandığında S notu, harf notuna dönüştürülür. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 9- Öğrenciler, BDS notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları sonuçları ile ham başarı puanlarına itiraz edebilirler. Öğrenciler, itirazlarını ilan gününden itibaren yedi gün içinde yazılı olarak Yüksekokul Müdürlüğü ne yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra, bölüm başkanı tarafından tetkik edilir. Sonuç, Yüksekokul Kurulu nda karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır.

8 Kredi Hesabı Madde 10 - Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri aşağıda gösterildiği şekilde hesaplanır: a) Bir yarıyıl süreyle verilen teorik derslerin programlanmış haftalık bir saati bir kredidir. b) Bir yarıyıl süreyle programlanmış ders uygulamaları, laboratuar, atölye dersleri gibi uygulamalı dersler için bir saat uygulama bir kredi, iki saat uygulama bir kredi, üç-dört saat uygulama iki kredi sayılır. Öğrencinin yapacağı stajlar, kredi ve ders saati hesabında dikkate alınmaz. Kayıt Silme ve Sildirme Madde 11- Aşağıdaki hallerde öğrencinin Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararıyla yüksekokulla ilişkisi kesilir: a) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yüksekokul dan çıkarma cezası almış olmak, b) Mazeretsiz olarak iki defa üst üste kaydını yeniletmemek, c) 2547 sayılı Yasanın verdiği hakları kullandıkları halde başarısız olmak, d) Basit şizofreni, paranoid şizofreni, dissosiatif sendrom, borderline gibi ruhsal bozukluk nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenimlerine devam edemeyeceklerine Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilmiş olmak, e) Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olmak (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz). Yürürlük Madde 12- Bu Yönerge Yüksekokul Kurulunun kabulünden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13- Bu yönerge hükümleri Müdür tarafından uygulanır.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bozok Üniversitesinin fakülte, yüksekokul

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TOMARZA MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı ve kapsamı; Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi

T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Lisans Eğitim - Öğretim Yönergesi Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, T.C. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin lisans eğitimöğretimi ile

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNİVERSİTESİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Plato Meslek Yüksekokulunda ön lisans programlarında

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAM VE ÖĞRETİM DÜZEYLERİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönergenin amacı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 30 Ekim 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28806 İnönü Üniversitesinden: YÖNETMELİK İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28721 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Acıbadem Üniversitesinden: ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tıp Fakültesi

Detaylı

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK

11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam ***** MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bülent Ecevit

Detaylı

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 Selçuk Üniversitesinden: YÖNETMELİK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ. 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EGE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ESASLARI YÖNERGESĠ 1. BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1): Bu yönerge; Ege Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokullarının

Detaylı

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Medipol Üniversitesi

Detaylı

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler

SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde önlisans

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretim Esasları Resmi Gazete Tarihi: 11.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28704 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÖNETMELİK Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

25 Ocak 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28184 YÖNETMELİK AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Akdeniz Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuar ve meslek yüksekokullarında

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı)

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı) T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (Resmi Gazete 02 Kasım 2012 tarih ve 28455 Sayı) Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Ege Üniversitesinden: YÖNETMELİK EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ege Üniversitesine bağlı fakülteler,

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Ocak 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28188 İstanbul Teknik Üniversitesinden: Amaç YÖNETMELİK İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankırı Karatekin Üniversitesine bağlı

Detaylı