SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 SIRA DIŞI ANNELİK DERNEGİ BURS YÖNETMELİĞİ MADDE 1: AMAÇ Bu yönetmeliğin amacı, kabiliyetli, çalışkan, sağlam karakterli ikiz, üçüz, dördüz gençlerin öğrenimleri (ilkokul, ortaokul, lise, üniversite) süresince maddi destek sağlamak maksadıyla Sıra Dışı Annelik Derneği tarafından burs verilmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir. MADDE 2: KAPSAM Bu yönetmelik Sıra Dışı Annelik Derneği nin kendi kaynakları ile yapılacak bağışlardan ve bağışçılardan sağlayacağı burslardan yararlanacak öğrenim gören öğrencileri kapsar. MADDE 3: TANIMLAR Bu yönetmeliğin uygulanmasında; a. Dernek: Sıra Dışı Annelik Derneği ni, b. Dernek yönetimi: Sıra Dışı Annelik Derneği Yönetim Kurulu nu, c. Bursiyer: Dernek ten burs almaya hak kazanmış öğrenciyi, İfade eder. MADDE 4: İLKELER Dernek çe verilecek bursların esasları aşağıdaki ilkelere göre düzenlenmiştir. A. Öğrenim bursu, başarılı ancak maddi imkânı yeterli olmayan çoğul öğrencilerin öğrenim giderlerine katkıda bulunmak amacını güder, karşılığında bir hizmet ve geri ödeme mecburiyeti getirmez. B. İş bu yönetmeliğin amacına uygun olduğu takdirde; gerçek ve tüzel kişilerin burs bağışları da kabul edilebilir. MADDE 5: BURSİYERLERİN SEÇİMİ, BURS TAHSİS KOŞULLARI İÇİN ESASLAR, DEĞERLENDİRME Burs verilecek öğrencinin çalışkan ve başarılı, yüksek karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü, İKİZ, ÜÇÜZ, DÖRDÜZ olması aranılan temel niteliklerdir. Bu niteliklerini belgelerle kanıtlayan öğrencilerin durumları Dernek Yönetimince saptanan kıstaslara göre değerlendirilir.

2 Bu değerlendirilmelerde A. Burs almaya hak kazanan öğrencilerin okuduğu okul veya üniversitedeki başarı durumları, öğrencilerin ailesi ve kişisel konumları ile mali desteğe ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. T.C. Vatandaşı olmak, Maddi imkânları kısıtlı olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, Kazanç getiren herhangi bir işte çalışmamak, Başka bir kamu veya özel kurumdan burs almamak, Başarı Koşulları: İlkokul, Ortaokul ve Lise için: İlkokul, Ortaokul ve Lisenin birinci sınıflarını başarı ile ya da burslu kazanmış olmak, Ara sınıflarda okuyan öğrencilere 1 yıl verilecek burs için genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100'lük sistemde ise en az 75 olması) Üniversite için: Üniversiteyi kazanmış olmak, 1 yılsonunda, başarısız dersi olmayan ve genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması, İkiz, üçüz, dördüz kardeş olmak, Devlet okullarında öğrenim görüyor olmak, Aday Olamayacaklar Tekiz çocuk olanlar, Özel veya vakıf okullarında öğrenim görenler, Açık öğretim lisesi, üniversitesinde okuyanlar, Uzaktan eğitim gören öğrenciler, MADDE 6: BURSLAR İÇİN GEÇERLİ PUAN, BURS, BURSİYER SAYISI VE UYGULANACAK KRİTERLERİN HAZIRLANMASI Burslar için her yıl bütçeye konulacak para miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir. Her öğrenim yılının ve burs faaliyetlerinin başlama tarihine uygun olarak bursiyer sayısı ve burs miktarı bursiyerler için değerlendirme kıstasları ve esasları bu yönetmelik ilkelerine uygun olarak Dernek Yönetimince saptanır ve başvuru için aranan koşullar EYLÜL ayında Dernek üyelerine ve burs alan öğrencilere duyurulur.

3 MADDE 7: BAŞVURMA Burs için yapılan duyuruya uygun olan istekliler Dernek Sekreterliğinden sağlayacakları bilgi formunu doldurarak istenen belgeler ile birlikte Dernek Sekreterliğine gönderirler. Başvuru zamanı dernek yönetim kurulunca farklı bir karar alınmadığı takdirde her yıl 1 Eylül-30 Eylül tarihleri arasıdır. Üniversite öğrencileri için üniversitelerin açılış tarihlerine göre bu süre değiştirilebilir. Her yıl bu süre dışında yapılan başvurularla, noksan belge gönderenlerin veya durumları dernekçe yayınlanan Yönetmelik hükümlerine uymayanların başvuruları kabul edilmez. Dernek bunlara cevap vermek zorunda değildir. İlk yıl burs alamayanlar ertesi yıl yeniden başvurabilirler. Bunların durumu ve sınıf geçme notu genel esaslar dâhilinde değerlendirilir. GEREKLİ BELGELER: Burs başvurusu yapmak isteyenler, Sıra Dışı Annelik Derneği Yönetim Kuruluna ithafen, derneğin burs imkânlarından neden yararlanmak istediklerini belirten yazılı ve imzalı bir dilekçeyi aşağıdaki belgeler ile birlikte derneğin adresine posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Tüm öğrenciler: Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi, Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf (fotoğraf arkasına ad-soyad yazılacaktır), Her bir öğrenci adına ayrı ayrı Ziraat Bankasından açılmış IBAN nolu banka hesabını gösteren hesap cüzdanı fotokopisi veya okunaklı dekont, Ailenin mali durumunu gösteren belgeler: - Çalışanlar için maaş bordrosu, - Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, - Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi, - Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge (İlgili kurum veya internetten alınabilir) - e-devletin https://www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama web adresinden annebaba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm ekleyerek Sıra Dışı Annelik Derneği ne göndereceklerdir.

4 Burs Miktarı: İlkokul, Ortaokul ve Lise için: Çocuk başına aylık 50 TL dir. Burs 9 ay sürecektir. Bir yıllık bur imkânı çocuk başına 450 TL dir. Üniversite için: İkiz, üçüz, dördüz, beşiz teki için aylık 100 TL dir. Burs 9 ay sürecektir. Bir yıllık burs imkânı çocuk başına 900 TL dir. Bursun Ödenmesi: Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir yılı için bu durum Şubat- Haziran (5 ay) burs ödenecektir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır. Evrakların geç gelmesi vb. nedenlerle bursu yeni yılda başlayan öğrencilere geriye dönük ödeme yapılamaz. Bursun Devamı: Burs, her ders yılı sonunda başarılı olduğu belgelenen öğrenciye, normal öğrenim süresi boyunca verilir. Normal öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin bursu haziran ayı sonunda kesilir. SIRA DIŞI ANNELİK DERNEĞİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Birlik Mah. Şehit Vedat Çağlar Cad. N: 6 Esenler/ İSTANBUL Tel: MADDE 8: BİLDİRİM TETKİKİ Dernek Yönetimi gerek gördüğü hallerde öğrenci tarafından verilen bildirimi ve diğer bilgileri tetkik edebilir veya ettirebilir. Yapılan inceleme sonunda verilen bilgilerin yanlış olduğu saptanırsa verilmekte olan burs kesilir. MADDE 9: BURSİYERLERİN TESBİTİ VE BURSLARIN ÖDENMESİ Yönetim Kurulundan yapılan başvuruların değerlendirilmesinden sonra kesin sonuçlar, burs kazanan öğrencilere telefon yolu ile ayrıca Sıra Dışı Annelik Derneği nin web adresinden ilan edilecektir. Bursun kesin olarak tahsisi, istenilen belgelerin tamamlanmasından sonra olur. Ve ödemeler aşağıdaki esaslar dâhilinde yapılır a. Burs alan öğrencilere burs 9 (Dokuz) aylık olarak verilir. Bu nedenle Temmuz- Ağustos-Eylül aylarında burs ödenmez. Ancak öğretim kurumunun kararı ile öğrenimin bu aylarda da devamı ya da bir aydan fazla süre ile kesilmesi halinde, burs ödemeleri öğrenim yapılan ayları kapsayacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından ayarlanır. b. Burs ödemeleri, kursiyerlerin vereceği banka hesaplarına her ayın ilk haftası yatırılır.

5 MADDE 10: BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR Bursun devamı için kursiyerlerin öğreniminde başarılı olması ve tutum ve davranışlarının olumsuz bir gelişme göstermemesi gereklidir. Bu nedenle öğrenci Yönetim Kurulunun kendisinden istenen not sınıf geçme belgesi, takdir yazısı, ödül, ceza ve benzeri bilgi ve belgeleri ilgili makam ve kişilere imzalatarak her ders yılı sonunda bir üst sınıfa geçtiğini öğretim kurumundan alacağı belge ile kanıtlaması zorunludur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bursiyerin devam ettiği öğrenim kurumundan da bilgi isteyebilir. MADDE 11: BURSUN KESİLMESİ Bursiyerlerden, a. Sınıfta kalanların, b. Devam etmekte oldukları öğretim kurumunun öğretiminin başlamasını izleyen iki ay içinde bir üst sınıfa geçtiğini kanıtlayamayanların, c. Okulu bırakanların, okulla ilişiği kesilenlerin, d. Yönetim Kurulunun onayını almaksızın öğrenim kurumunu veya öğrenim dalını değiştirenlerin, e. Dernekten burs aldığı süre içinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan (Üstün Başarı nedeniyle alınan ödüller ve Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan kredi hariç) burs, öğrenim kredisi veya yardım alanların f. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde veya ülkemiz bütünlüğüne ve milli Menfaatlerimize aykırı faaliyette bulundukları yargı ve ilgili öğrenim kurumu yetkili organlarının kararı veya güvenilir belge ve şahitlerin tevsik ve beyanları ile sabit olanların, g. Öğrenim gördüğü okuldan ilişiğinin kesilmesini gerektirecek bir suçtan mahkûm olanların, öğretim kurumları yönetimince Sürekli çıkarma cezası verilenlerin, h. Bir suçtan zanlı olarak tutuklananların, tutukluluk halleri devam ettiği sürece, i. Her ne sebeple olursa olsun Derneğe yanlış beyanda bulunanların, j. Yönetim Kurulunca istenen belgelerin vermeyenlerin, k. Öğrenimini geçici bir süre için öğrenim kurumunca dondurulanların veya dönem izni alanların, Burslarının kesilmesine Yönetim Kurulunca karar verilir. Yukarıda sayılanlar dışında meydana gelebilecek ve bursun kesilmesini gerektirecek sebep ve faktörler de Yönetim Kurulunca değerlendirilerek karara bağlanır.

6 MADDE 12: İSTİNİ HALLER VE YENİDEN BURSA HAK KAZANMA Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 (ÜÇ) ayı geçen tedavi, istirahat veya hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs ödenmesine ara verilir. Yönetim Kurulu başvuru halinde yeniden bir değerlendirme yaparak aşağıdaki hallerde de kesilen bursun devamına karar verebilir. a. Bursiyere verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi, b. Yalan beyanda bulunma durumları hariç bursun kesilmesini gerektiren diğer Sebenlerin ortadan Kalkması MADDE 13: BURSLARIN BİTİMİ Burs alan öğrencilerin bursları, öğrenimlerini tamamladıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren kesilir. Bursiyer mezuniyetini en geç bir ay içinde Derneğe bildirmek zorundadır. MADDE 14: VİCDANİ YÜKÜMLÜLÜK Öğrenimini tamamlayan her burslu öğrenci hayata atıldıktan sonra kendisine yapılan ödeme süresi kadar en az bir başka öğrenciye Dernek aracılığı ile burs vermeyi vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder. Aynı zamanda derneğimize doğal üye olma hakkını kazanır. MADDE 15: BURSİYERİN İZLENMESİ Yönetim Kurulu burs alan öğrencilerin durumlarını Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Komitesi vasıtası ile uygun göreceği vasıta ve usullerle izler ve denetler. Bu maksatla dernekçe istenen bilgiler ve düzenlenen formlar bursiyerler tarafından düzenli olarak Derneğe gönderilir. Bursiyerlerin bu yönetmeliğe aykırı durumları tespit edildiği takdirde yapılacak uygulamaya Yönetim Kurulunca karar verilir. MADDE 16: MALİ HÜKÜMLER Verilecek her türlü bursların sayısı, para olarak miktarı Dernek Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir. YÜRÜTME Bu Yönerge Sıra Dışı Annelik Derneği Yönetim Kurulu nca yürütülür. YÜRÜRLÜK İş bu yönerge Sıra Dışı Annelik Derneği Yönetim kurulunun.. tarih. sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org

SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org HACı ÖMER SABANCı VAKFı SABANCı CENTER 4. LEVENT 34330 istanbul TEL: (0212) 385 88 00 FAX: (0212) 385 88 11 www.sabancivakfi.org SaYı: BRS/Gn-14/

Detaylı

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ MADDE 1: AMAÇ Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve

Detaylı

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ

BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ BURSA ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ BURS ve YARDIM YÖNETMELİĞİ A) BAŞLANGIÇ AMAÇ MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; Bursa Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği nin, mezunlarla, geleceğin mezunları arasında bağ

Detaylı

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKTAŞ EĞİTİM VAKFI BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. AKTAŞ EĞİTİM VAKFI tarafından, öğrenim aşamasındaki yetenekli ve başarılı, ancak maddi olanakları sınırlı

Detaylı

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI

KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI KURUMUN BURS, ÖĞRENİM VE KATKI KREDİLERİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARI Kurumca memleket içerisinde yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencilerine burs, öğrenim ve katkı kredisi verilmektedir. Burs nedir? Yurt

Detaylı

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında kurumiçi, kurumlararası

Detaylı

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler

BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR. Burs nedir? Burstan yararlanacak öğrenciler, Burstan Yararlanamayacak Olan Öğrenciler BURS, ÖĞRENĠM VE KATKI KREDĠLERĠNE YÖNELĠK AÇIKLAMALAR Kurum T.C. vatandaşı yurt içinde yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim ve katkı kredisi*, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs/öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve 2 Ekim 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29137 Millî Eğitim Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç

Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç Karadeniz Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Arasında Uygulanacak Yatay Geçiş Esasları Yönergesi Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde yer

Detaylı

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SİİRT ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL ESASLAR:

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 0 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 YÖNETMELİK Bursa Teknik Üniversitesinden: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 15 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28293 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS)

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL ESASLARI (LİSANS) KAPSAM MADDE 1 - (1) Bu esaslar, Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenim görmek üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci

Detaylı

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ NE YURTDIŞI ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGULANACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türk-Alman Üniversitesi

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin Uluslararası Antalya Üniversitesi

Detaylı

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMI BURS YÖNERGESİ (24.07.2014 tarih ve S-2014-14/03 sayılı Senato kararıyla kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU

T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU T.C. KARAMAN VALİLİĞİ KARAMAN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KAYIT KILAVUZU www.karamanfen.meb.k12.tr/ Telefon: 0338 2280236 Faks: 0338 2280238 Adres:

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1)

İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) İstanbul Bilgi Üniversitesi Burs ve Destek Programları Yönergesi (1) Kabul eden makam, tarih ve sayı : Mütevelli Heyet, 16.07.2004 (247) Ek ve değişiklikler : - Mütevelli Heyet, 16.02.2006 (304) - Mütevelli

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı

İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı İPEK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ 10.12.2013 Tarih 25 Sayılı Senato Kararı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; lisans düzeyindeki öğrencilerin İpek Üniversitesi nde yer alan lisans

Detaylı

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER

T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER T.C. AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ UYGULAMA ESASLARI GENEL HÜKÜMLER Başarı genel not ortalaması ile yapılan kurumlar arası ve kurum içi yatay geçişlerde; 1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde,

Detaylı

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI DENİZLİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI 1- HEDEF KİTLE ve AMAÇ: İl Müdürlüğümüz tarafından katılımcıların, mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak alanlarda düzenlenir. 2- GENEL

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29103 Hakkari Üniversitesinden: YÖNETMELİK HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ Bitlis Eren Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29078 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ LİSANS, ÖN LİSANS DİPLOMA PROGRAMLARINA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Acıbadem Üniversitesi Lisans, Ön Lisans ve Diploma

Detaylı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 )

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Önlisans- Lisans Yatay Geçiş Yönergesi ( Senato 28 Temmuz 2010 / 11-2 ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1)

Detaylı

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği

Yönetmelik. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Yönetmelik Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 13.05.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27227 BİRİNCİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, İnönü Üniversitesinin fakülte,

Detaylı

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI

2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI 2013-2014 AKADEMİK YILI LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN KAYIT KİTAPÇIĞI Bu kitapçıktaki bilgiler Sabancı Üniversitesi Mütevvelli Heyeti kararları ile yönetmelik ve yönergelere bağlı kalınarak hazırlanmıştır. Sabancı

Detaylı