İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI"

Transkript

1 İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI Duygu SABANCILAR ÖZET Türkiye de sanat eğitiminin tarihine bakıldığında geleneksel çerçevede yürütülen usta çırak ilişkisine dayalı bir anlayışın olduğu görülür. Osmanlı nın son dönemlerinde başlayan eğitimde yenileşme hareketleri içerisinde sanat eğitimi girişimlerine de yer verildiği görülmektedir. Tanzimat döneminde batıdaki örnekler dikkate alınarak kurulan askeri ve sivil okulların programlarına Batılı anlamda sanatın girmesi Türkiye de sanat eğitimin başlangıcı sayılmakla birlikte, sanat eğitiminin başlangıcı II. Meşrutiyet döneminde Darülmuallim de yapılan ilk uygulamalara dayandırılabilir. Meşrutiyetten önce eğitsel mesleki ve endüstriyel olmak üzere iki amaç taşıyan sanat öğretiminin yenilenme çalışmaların da Darülmuallim in payı büyüktür. Satı Bey tarafından güzel yazı, elişleri ve eğitim bilimleri öğretmeni olarak Darülmuallim e atanan ve resmin pedagoji için önemli olmasının, onun şekillerin ve renklerin dili olmasından ileri geldiğini düşünen Baltacıoğlu sanat ve eğitimi birleştirmedeki başarası ile sanat eğitimine büyük katkılar sağlamıştır. Baltacıoğlu, kendi kültür ve değerlerimize sahip çıkılması gerektiğine inanarak aydınlanmanın ve ilerlemeciliğin altını çizen hem meşrutiyet hem de cumhuriyet adamı olarak yaşadığı dönemlerin kültürel ve sanatsal zenginliklerini sentezleyerek bir sanat eğitimi felsefesi oluşturmuştur. Bu araştırmada, yenilikçi görüşleri ve eğitim felsefesi ışığında, Baltacıoğlu nun sanat eğitimine bakışının vurgulanması esas alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sanat, Eğitim, Sanat Eğitimi.

2 İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU S VIEW TO THE EDUCATION OF ART SUMMARY Duygu SABANCILAR ABSTRACT When we glance at the history of the education of art in Türkiye, we can see expert and non-expert conseption. Among the reform actions in education which was started in the last years of Ottoman, it s obviously seen it was given place to the education of art. However during the administrative reform, the military and non-military schools which were built according to examples of the west. With the acception of the West-Based art, it is thought the beginning of the education, it can be based on the first implementations in Darrülmuallim during the II. Constitutionalism. Before the Constitutionalism,on the works of renewal education which has two basic aims,occupational and industrial education, Darrülmuallim has a huge impact. Baltacıoğlu who was assigned to Darrülmuallim by Mr. Satı as a teacher of calligraphy, handcraft and educational sciences and also he thinks that art is important for pedogogy,gives important helps to the education of art by combining art and education. Baltacıoğlu, who believed in the need of owing our culture and values; and who underlined enlightenment and progressivism, was both a constitutional monarchy and a republic man. He synthesised the cultural and artistic richness of the periods he lived, he formed a art discipline phylosophy. In this research, with the light of his modernist opinion and education philosopy, Baltacıoğlu's view of art is emphasised. Keywords: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Art, Education, Art Education.

3 1. GİRİŞ Türkiye de pedagoji hareketinin 1908 de Meşrutiyet ile başladığı görülmektedir. Bu tarihten önceki Türk kültüründe din ağırlık göstermektedir. İç siyaset katı ve sert olduğundan pedagojinin rolü, özgün kurumsallığa ve bireyci kültüre uygun bulunmamaktadır. II. Meşrutiyet le başlayan yenilikler, Cumhuriyet öncesi merkeziyetçi yapıdaki çözülmenin önüne geçmek için askeri ve kurumsal alanlara yenilikler eğitim yoluyla getirilmeye çalışılmıştır. Böylece geleneksel eğitim düşüncesinden farklı yeni bir eğitim anlayışı ortaya çıkmış ve bu düşünce sistemi içinde merkeziyetçi yapıyı yeni bir anlayışla yapılandırma rolü yüklenmiştir. Var olanı korumak isteyen toplumlar ile toplumsal değişimi ve dönüşümü sağlayan toplumlarda, yeni değerlere uygun birey yetiştirmekte eğitime büyük rol düşmektedir. Türkiye nin eğitim felsefisinin temellerine baktığımızda, Tanzimat döneminde, Rousseau ve Voltaire gibi Fransız düşünürlerinin etkili olduğu görülür. Meşrutiyet ten sonra ise Herbert Spencer ve Frederic Le Play in görüşleri etkili olmuştur. Daha sonra da bu görüşlerinin etkilerinin azalmasıyla birlikte sosyoloji eğiliminin ve de Bergson metafiziğinin öne çıktığı görülür. Aynı zaman diliminde Mustafa Satı Bey ve Ziya Gökalp arasında Spencercilikle Durkheimciliğin eğitim üzerindeki etkilerinin tartışıldığı gözlemlenir. Spencercilik ten sonra sosyalizmin karşısına, Pragmatizm ve Alman Romantizmi nden esinlenmiş idealizm görüşünün ortaya çıkmasıyla birlikte, İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun Durkheim sosyolojisi ve Bergson metafiziğini eğitim felsefesi bakımından uzlaştırmaya çalıştığı görülür. Baltacıoğlu nun Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi büyüktür. Baltacıoğlu nun eğitim konusundaki düşünceleri pedagojiye büyük yenilikler getirecek ve adeta devrim yaratacak niteliktedir. Değişmesi gereken eğitim için çalışarak sanat eğitimini bu değişimin önemli bir parçası olarak görmüş, sosyal birer olgu olarak ele aldığı eğitim ve sanat görüşlerini biçimlendirip sanat eğitiminin temellerini oluşturmuştur. Bu çalışmada İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun yaşamı, sanat görüşleri ve eğitim anlayışıyla birlikte sanat eğitimine bakışı incelenmiştir.

4 2.1.HAYATI ( ) Türk eğitim tarihinde düşünce ve bilim insanı olarak çok önemli yeri olan Baltacıoğlu, 1886 yılında İstanbul da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1903'te Vefa İdadisini, 1908'de Darülfünun'un Tabiiye Bölümünü bitirmiştir. Darülmuallim e yazı öğretmeni olarak atanmış ve 1910'da pedagoji ve elişleri öğretimini incelemek üzere Avrupa ya gönderilmiştir. Pedagoji üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Avrupa da bulunduğu sırada J.J.Rousseau, Le Bon, Ovide Decroly, Compayre gibi batılı eğitimcilerin ilkelerini benimseyen ve kendi çalışmalarına uygulayan İsmail Hakkı Baltacıoğlu sosyolojik görüşlerinde Emile Durkheim ve Ziya Gökalp in etkisinde kalmış ve Bergson u incelemiştir de yurda dönen Baltacıoğlu Avrupa daki izlenimlerini aktarmak için Darülmuallim ve Darülfününun da konferanslar vermiş ve konu ile ilgili çeşitli yazılar yazmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının isteği üzerine öğretmenlere rehber olacak Resmin Usulü Tedrisi adlı eserini yazmıştır yılında Darülfünun'da pedagoji profesörlüğüne getirilmiş, 1917'de Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, yılları arasında Darülfünun Rektörlüğü yapmıştır yılında Baltacıoğlu nun ilk defa elişi öğretmen okulu açma girişiminde bulunmuştur. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Bey ilke olarak bu öneriyi benimsemiş, okul için arsa bulunmuş, para ayrılmış; ancak I. Dünya Savaşı nın uzamasıyla bu tasarı gerçekleştirilememiştir. (Baltacıoğlu, 1939:18)(Etike, 2001:100) 1927 yılında Güzel Sanatlar Akademisinde Resmin Usulü Tedrisi dersini veren Baltacıoğlu, 1928 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü müdür vekilliği yapmıştır Üniversite Reformu nda kadro dışı bırakılan Baltacıoğlu, 1934 te haftalık kültür, edebiyat dergisi Yeni Adam ı yayınlamaya başlamıştır. Hasan Ali Yücel in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, 1942 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine profesör olarak atanmış; bu fakültenin pedagoji kürsünün ilköğretim üyeliğini yapmıştır Afyon dan 1946 yılında Kırşehir den milletvekili seçilmiş ve 1950 yılında emekliye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Yeni Adam dergisini yayınlamayı sürdürmüş; felsefe, toplumbilim, pedagoji, eğitim, estetik, din, ahlak, dil, yazı(hat), sosyoloji, tarih, tiyatroya ilişkin eserlerinin yanı sıra, sanat, resim, sanat eğitimi ile de ilgili pek çok çalışma yayınlamıştır. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin birer tanığı olan Baltacıoğlu, 1978 yılında Ankara da ölmüştür.

5 2.2.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI Yüzyılımızda her ulusun uygarlığı kendine özel ve aynı etkide de geneldir. Eğitimin amacı ulustan ulusa farklılık gösterdiği gibi, yüzyıldan yüzyıla da farklılık gösterir. Söz gelimi eğitim orta çağda dinsel temelli, Rönesans ta yaşama dönük, yirminci yüzyılda ise bağımsız kişilik oluşturmaya yöneliktir. Eğitimin Türkiye deki değişimi, II. Meşrutiyetle birlikte ortaya çıkan batılılaşma ve çağdaşlaşma hareketleri ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da geleneksel eğitimin dışına çıkılarak çağa uygun yeni bir eğitim modeli oluşturmak ve yeni bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Türkiye de var olan yenilikçi eğitim anlayışının temsilcilerinden biri olan Baltacıoğlu; yüzyılın eğitim amaçlarının başka, yüzyılda yaşayan ulusların eğitim anlayışının başka olduğunu söyleyerek, ulusal kaynaklardan kopmadan düşünsel ve eylemsel alanda gerçekleşecek hem çağdaş, hem de ulusal bir eğitim anlayışını savunur. Yaratıcı yeni bireyler için, yeni bir eğitim anlayışını savunan Baltacıoğlu, öncelikle geleneksel eğitimdeki yanlışları belirler. Eğitimin amacını bilgi ezberleterek hayata hazırlamak olarak gören geleneksel eğitim anlayışını, eleştirir. Bireyin yaşamak zorunda olduğu toplum hayatına hazırlanması gerekir. Hayat hazırlanacak bir konu değil, yaşanacak bir süreçtir. Eğitimin bir parçası olan okul hayata hazırlamak yerine, bireye hayatı yaşatmalıdır. Okulun görevi devrim yapmak değil, olmakta olan devrime uygun bireyler yetiştirmektir. Bunun için okulun insana hayat verebilecek olan yeni şartları kazandırması gereklidir. Okul toplumun gereksinimlerine yanıt veren yeni şartlarını oluşturmalıdır. Baltacıoğlu, sosyal bir gerçeklik olarak kabul ettiği eğitim olgusunu, toplumsal okul (İçtimai Mektep) olarak nitelendirir ve her düzeyde eğitimi; kişilik, çevre, çalışma, verim ve başlatma başlıkları altında topladığı ilkelere dayandırır. Bu ilkelere göre eğitim; bireye toplumsal bir kişilik kazandırmalı, onu toplumsallaştırmalı, yaratıcı bir kişilik oluşturmalıdır. Kişilik edinmenin ve hayata hazırlanmanın başlangıcı olan eğitim, yalnız bir alanın bilgisini vermemeli, o konu ile ilgili kişiliği kazandırmalıdır. Eğitim bireye ulusal kültürü ve çağının bilgisini yaşayarak kazandırmalı, bunun için de eğitim kurumları yaşam deneyimlerinin kazanıldığı yerler olmalıdır. Okullar, bireyin kişilik kazanması için gerçek yaşam ortamlarını bireye hazırlamalıdır. Böylece eğitim toplumsal gerçeklere ve koşullara uygun olarak, üretici iş ile bütünleşerek, verimli bir sonuca ulaşabilir.

6 Baltacıoğlu, İstanbul da Şemsülmekatip adlı özel okulda çalıştığı sırada kendi aralarında bütünlük gösteren bu ilkelerle belirlediği eğitim anlayışının ilk uygulamalarını yapmıştır. Okul ve aile müsamereleri, kır gezintileri, zanaat işleri, öz tiyatro denemeleri yapmış, ilk defa açık hava okulu kurmuştur. Böylece teori ve uygulama sosyal gerçekliği ve işlerliği sağlamıştır.(baltacıoğlu, 1964:78-79) Baltacıoğlu nun aradığı pedagoji ne Tanzimat pedagojisi, ne Meşrutiyet pedagojisi, ne de Cumhuriyet pedagojisidir. O nun aradığı pedagoji, atom devrine yakışan yaratıcı insanı, yaratıcı bireyi yetiştiren yaratıcı pedagojidir. (Baltacıoğlu,1964:6) ve bu ancak toplumsal okul modeli içinde olanaklıdır. 2.3.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT ANLAYIŞI Toplumların kalkınmasını ağaca benzeten ve bu ağacı kalkınma ağacı olarak adlandıran Baltacıoğlu na göre bu ağacın üç tane kökü vardır. Bunlar; dil, din ve sanattır. Toplumların bu üç şeyle dirileceğini; bu üç şey olmazsa ve bu üç şeyin kökü sağlam olmazsa kalkınmanın olamayacağını belirtir.(baltacıoğlu,1983:36-38) Dil, din ve sanat sosyal olgulardır ve toplumlar bu olgulardan doğmuşlardır. Toplumların doğması gibi ölmesi de bu üç olgu ile ilgilidir.(baltacıoğlu,1964:28-29) Din, dil, ahlak, sanat dediğimiz düşünceleri ve duyguları birey toplumdan alır. Bu toplum kabile gibi ilkel ya da millet ve devlet gibi gelişmiş bir bünye taşır ve toplumun doğası daima birdir. Bu olgular toplumu temsil eden bireylerin irsiyet ile getirdikleri uzvi ve maddi kuvvetler değil, bireylerin toplumsal bir hayat sürdürmelerinden oluşmuş tarihi ve manevi birliklerdir ve değişim doğalarındadır. Her toplumun kendine özgü dili, dini, ahlaki olduğu gibi kendine özgü bir de sanatı vardır. Çünkü sanatın konusu olan manevi dünya ve onun duyguları, heyecanları, ihtirasları topluma göredir. Bu kuvvetler toplumlara göre değişmekte olduğundan tüm bu kuvvetleri ifade etmek, onlara bir şekil vermek görevinde olan sanatın da toplumla birlikte değişmesi kaçınılmazdır. (Baltacıoğlu, 1924:20) Sanat, aynı zamanda coğrafi bir bölgenin ürünüdür. Sanat eserine renkleri, şekilleri, oranları, duyguları, heyecanları veren ve barındıran, sanatçının yaşadığı coğrafyadır. Sanat çeşitlerini oluşturan da milletlerin ortaya koyduğu uygarlıklardır. Sanatçı oynayan bir çocuk değil, çalışan bir insandır. Sanatçının çalışmaları bilinçsiz iradesiz ve yönsüz değil, tersine bilim adamının çalışmaları gibi yönü, amacı ve usulü olan bilinçli bir faaliyettir. Çünkü sanatçı amacına ulaşmak için nereye döneciğini bilir. Sanatçının tüm çabası amacına ulaşmak içindir. Bu amaç ise rastgele bir çalışmayla yakalanamaz.

7 Sanatçı gördüğünü ve tasarladığını yapan hatta gördüğünü değil düşündüğünü yapan ve ideali olan insandır.(baltacıoğlu, 1938:201) Sanatçının ortaya koyduğu eser bireysel bir yaratım olarak algılansa da, sanat eserinin kökleri ortaya çıktığı ortama bağlıdır. Sanatçı beslendiği kültürden iç görüsü ve yaratıcılığı ile eserlerini ortaya koyar. Bir sanat eseri olabilmek için mutlaka iki unsur lazımdır: Biri oluşturan, diğeri oluşanı anlayan. Tolstoy un dediği gibi, sanat bir dildir. Dilin var olması için, onu anlayanların olması gereklidir. (Baltacıoğlu,1931:11-26) Sanat, toplumların kendine özgü olan düşünüş, duyuş ve işleyiş tarzlarını yansıtmakta ve kültürlerin aktarıcısı olarak görev yapmaktadır. Sanatçı da yaşadığı yerin değerleri ile birlikte sanat tekniğini, sanat gereksinimlerini, bilimi, iktisadi zorunluluklarını bilerek toplumsal birliğe hizmet eden insandır. Sanat görmeye, gördüklerini tekrar görmeye ve kontrol etmeye zorlayarak göz eğitimi yapar. Dış çevre ile zeka arasında kurduğu ilişkiyle ussal kişilik üzerinde etkili olur. Organize edici, kurucu yapıcı ve yaratıcı bireyler olmamızı sağlar. Güzellik değerleriyle birlikte estetik kişiliği oluşturur. İradeye bağlı bir karakter ile ahlaki, ince ve nazik hareketlerin yapılmasında etkililiği ile bedeni kişiliği oluşturur. 2.4.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİ ANLAYIŞI Yeni bir toplum için yeni bireyler yaratacak olan, yeni bir eğitim anlayışı oluşturan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, sanatı yeni eğitimin bir parçası olarak görmektedir. Sanat eğitiminin görevi çağdaş sanat hayatına hazırlamak olarak açıklamaktadır. Baltacıoğlu, sanat eğitiminde yapılan uygulamaların toplumsal hayatla bağlarının bulunmasını, sanatın sadece yapılmış olmak için yapılmamasını, hayat ve bireyle bağıntılı olmasını istemektedir. Sanatın toplumsal bir konu olmasından sanatçının ve sanat eserinin toplumla olan zorunlu ilişkilerini görmesi için sanat için sanat anlayışını reddederek, hayat ve toplum için sanat anlayışını benimsemekte ve sanat eğitimini toplumsal mektepte oluşturduğu ilkelere göre biçimlendirmektedir. Okullar genel olarak hayata hazırlama görevini yapan kurumlardır. Ama eğiticiler bu hazırlama işinin özünü bilmeden, yanlış uygulayarak bilimi yaşatacak yerde öğretiyor, sanatı uygulattıracak yerde seyrettiriyorlar. (Baltacıoğlu,1931:109) Oysaki hayat, meslek ve kişilik doğrudan doğruya yaşanması, tecrübe edilerek kazanılması gerekli olan gerçeklerdir. Eğitimin görevi hazırlayıcı bir rol oynamak değil, hazırlayıcı role konu olan gerçekliğe hizmet

8 etmektir. Bu nedenle okul temel bilgi ve becerileri kazandırarak sanatçı kişiliği oluşması için ilk adımı, ilk başlatmayı yapmalıdır. Bireyi sanat ve sanatçı hayatına hazırlamalıdır. Sanat ve sanatçı hayatını ona yaşatması içinde bireye gerçek sanat ortamı sunması gerekir. Toplumsal kişiliği yaratmak isteyen eğitim ilkesiyle birlikte sanat eğitiminin de amacı, sanat duygu ve düşüncesini vermek değil, bireyde sanatçı kişiliğini yaratmaktır. Her bireyin estetik bir kişiliğe sahip olması gerekmekle birlikte, sanat eğitimi yalnız ruhun eğitimi olarak anlaşılmamalı açıkça sanatçı yetiştirmek, bireyleri sanata yaklaştırmak olarak anlaşılmalıdır. Yaratmak için aramak, çabalamak, tekrar tecrübe etmek ve araştırmak gereklidir. Bunun içinde doğanın toplumsal zorunluluklarını bilmek gerekmektedir. Bu da zamanın değerlerine ve tekniğine hakim olmak ile olanaklıdır.(baltacıoğlu, 1931:115) Birey izleyici konumundan çıkarak üretici konumuna geçmelidir. Gerçek etkinlikler içinde çalışmalı, uygulama yapmalıdır. Sanat eğitiminde de birey sanatta etkin bir rol oynamalı, adım adım çalışarak yaratma eğilimine varmalıdır. İşle bütünleşen eğitim sürecinde sanat eğitimi de kendinden beklenen verimi sağlamalıdır. Sanat eğitimi alan bireyin iyi ürünler ortaya çıkarması gerekmektedir. Ortaya çıkan ürünler toplum için yapılmalı ve bu ürünler sergilenmelidir. İlk ve ortaokullarda genel eğitim verilmektedir. Genel eğitim ise kültürlerin en genel iddiaları, en insani unsurları demektir. Sanatın en genel kısmı ise, en evrensel ve en insani değerleri ifade eden deneyimler oluşlarıdır. Bireyin yaratma eğilimine varabilmesi için, uygun ortama gereksinim vardır. Sanatçı kişiliği, sanat çevresi içinde oluşacaktır. Sanat, sanatın var olduğu çevre içinde algılanabilir olduğundan, sanat eğitimi bu çevre koşulları sağlamalıdır. Sanat eğitiminin amacı ancak bu yolla gerçekleşebilir. Öğrencinin çalışma şartlarını sanatçının çalışma şartlarına yaklaştırılmalıdır. Sanatçı için gerekli olan atölye, teknik donanım vb. gibi öğeler var olmalı, sanatçı kişilik yetiştirmek için bu ortamlar sağlanmalı ve o ortam yaşatılmalıdır. Sanatçının yaratıcı faaliyeti için gerekli olan şartları yaratmak maddi ve fiili bir takım uygulamalar gerektirir. Nasıl bir bilim adamının çalışması için laboratuar gerekliyse, sanatçı içinde çalışabileceği uygun bir atölye gereklidir. Bu atölyede boyalar, kalemler, şövaleler, kopyalar, koleksiyonlar, ışık sistemi ve geniş hareket sahaları vb. gibi her şey bulunmalıdır. Eğitimbiliminin, sanat eğitimi adına anlaması gerektiği şey, bu atölyenin donanımı, fizyolojisi ve ruhudur. Eğitimci için bir sanat atölyesi oluşturulmalıdır. Her birey için bir sanatçının çalışabileceği donanımda atölye oluşturmak belki olanaklı değildir, fakat zengin bir atölye oluşturulmasa da asgari koşullarda bir atölye oluşturulmalıdır.

9 Aynı zamanda okul, estetik hayatı olan toplumdur. Onun binası, duvarları, mobilyası, bahçesi vb. vardır. Orda yaşayan bireylerin yalnız okulun sanatsal biçimi ile ilgili değil kıyafetleri, eşyalarıyla da estetik hayatla ile de ilişkisi vardır. Okul toplumsallaşmak için kendisini güzelleştirmeli, resimleştirmelidir. Okulun duvarları en güzel ve en uygun uygulama alanlarıdır. Okulda öğrenci resimlerinden, ürettiği eserlerden sergiler ve müzeler oluşturmak, bu toplumsal hayatın görünen yanıdır. (Baltacıoğlu, 1931:121) Okul eğitimini vermek istediği kurumun toplumsal ve ruhsal şartlarına ne kadar yaklaşırsa o derece gerçekçi olur. Gerçekçi girişimlerin sonucunda birey tam bir sanatçı olmaz, fakat sanatın yolu üzerinde olur. Bireyin kazanacağı deha, sanatçının dehası değildir, fakat o türdendir. Sanat eğitimin amacı bireyi bir dereceye kadar sanatçılaştırmaktır.(baltacıoğlu, 1931:110) 3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Dünyadaki değişimlerle birlikte, ülkemizde de önemli değişimlere tanık olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, değişimlerde, eğitimin rolünün önemli olduğunun kavranmasını istemiştir. Ulusal, toplumsal yenilikçi ve özgün bir eğitim anlayışı için sınıf denilen kapalı odaya, dünya okullarındaki kitap saplantısına, eğitim dünyasını kemiren mantıkçılığa karşı çıkar. Ezberciliğin ve sınavın bir bela olduğuna inanır. Okulların niçin var olduğunu sorgulayarak, pedagoji tarihinin bize ne öğretebildiğini inceler. Yaşadığı kültürü ve zamanın tekniğini kazanan insanın birey olabileceğine inanır. Bunun için yapılacak ilk iş bireyin yetişeceği çevreyi var etmektir. Birey cevre içinde var olur, sosyalleşir, üretime katılır. Eğitimcilerin öncelikle insanın genetik olarak getirdiklerinin farkına varması, onu elden geldiğince tanımaya çalışması ve onun doğasına uygun olacak şekilde eğitilmesi gerektiğine inanır. Baltacıoğlu, ulusça kalkınmanın büyük sırrını insanı tanımak ve insana değerini vermek olarak açıklar. Sanatın toplumların var oluşunda oynadığı role dikkat çekerek, sanatsız bir kalkınmadan söz edilemeyeceğini, sanatı oluşturmak için de öncelikle içinde yaşadığımız toplumun sanat idealini anlamamız gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitimin içinde önemli bir yer tutan sanat eğitiminin birey ve toplum için önemli olduğunun farkına varılması, çağdaş eğitimde yeni yolların açılmasını sağlayacaktır. Bireyin toplumsal gereksinimleri olan; ussal, bedensel, ahlaksal, estetiksel ve yaratıcı ihtiyaçları sanat eğitimi ile sağlanabilir, kişiliği oluşturulabilir. Sanat eğitimi, eğitimin bir

10 parçası olarak, ulusal değerleri yaşatır, korur ve bu değerlerin yanında, evrensel değerleri de bireye kazandırır. Sanat eğitimi, sanatın değerlerinin bireyin yaşamına geçmesini sağlar. Eğitim yaşamı içinde bilinçli, dikkatli, birbirini bütünler biçiminde hazırlanmış programlar ve uygun yöntemlerle estetik değerler bireyin yaşamına geçirilebilir. Sanat eğitimi programları özünde bireyin özgürleşmesine, yaratıcılığına kendini ifade etmesine olanak vermelidir. Hangi alanda üretkenliğe sahip olursa olsun sanat eğitimi alan bireyler, daha geniş perspektiften bakmayı ve düşünmeyi öğrendiklerinden, uğraş verdikleri alanlarda daha yaratıcı olacaklardır. Bir toplumu oluşturan bireylere, eğitim süreçlerinde, gerekli estetik donanım ve duyarlılık verilirse toplumsal yapıdaki sanat varlıklarının korunması ve yaşatılması da kendiliğinden sağlanmış olur. Sanat eğitimi veren ve sanat eğitimcileri yetiştiren kurumlara bu konuda çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Aynı zamanda eğitim programlarına yön veren kişiler de bu sorumluluğun bilincinde, eğitim yapısı içerisinde sanat eğitimine gereken önemi vermelidirler. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, bu gerekliliğe inanan ve bunu gerçekleştirmek için mücadele veren, bugünün sanat eğitimine önemli olan eğitimci bir aydındır. Toplumuzda bütünü gören eğitim inşacılarına ihtiyaç vardır. Baltacıoğlu nun eğitim ve sanat eğitimi üzerine oluşturduğu görüşlerinin tekrar gözden geçirilmesi, bugünün koşullarına uygun tekrar yorumlanması ve geliştirilmesi faydalı olacaktır. Çağdaş, yaratıcı ve üretken bireylerin oluşması eğitimde bütünlüğün yakalanabilmesi ile olanaklıdır.

11 KAYNAKÇA AKDAĞ, Bülent. 2006, Eğitim Felsefesinde İnsanı Görme Tarzı Felsefe Yazım Dergisi, Aralık-Ocak. AYHAN, Serap. İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Halk Eğitimi İle İlgili Görüşleri. AYTAÇ, Kemal. İsmail Hakkı Baltacıoğlu BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1924, Sanat Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1931, Demokrasi ve Sanat Kanaat Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1931, Resim ve Terbiye Kanaat Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1932, Terbiye Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1938, Toplu Tedris Sebat Basımevi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1942, İçtimai Mektep Ankara Maarif Matbaası. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1964, Pedagojide İhtilal Özel Baskı. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1983, Kalkınma Felsefesi Sanat Çevresi, Nisan BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 2005, Yüzyılın Amaçları-Ulusun Amaçları Çağdaş Eğitim Dergisi, Şubat. ERKOÇ, Gülay. 2003, Tiyatroda Bir Ayrışın Mimarı İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. ETİKE, Serap. 2001, Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi Güldikeni Yayınları. ÖZSOY, Vedat. 2003, Görsel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitiminin Tarihsel Ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF FELSEFE DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı 1.ÜNİTE - FELSEFEYLE TANIŞMA A-Felsefe Nedir? Felsefenin

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Ders No : 0310380124 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017)

12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) 12. SINIF MANTIK DERSİ SÖKE ANADOLU LİSESİ 1. ORTAK SINAVI KAZANIM TABLOSU (Sınav Tarihi: 4 Nisan 2017) ÜNİTE: 2-KLASİK MANTIK Kıyas Çeşitleri ÜNİTE:3-MANTIK VE DİL A.MANTIK VE DİL Dilin Farklı Görevleri

Detaylı

Her Okulun Bir Projesi Var

Her Okulun Bir Projesi Var T.C ÇORUM VALİLİĞİ ŞEHİT ALİ KARSLI İMAM HATİP ORTAOKULU Her Okulun Bir Projesi Var Merak Eden Çocuk Saati ÇORUM 2017 Proje Adı: Merak Eden Çocuk Saati Projenin Sahibi: Şehit Ali Karslı İmam Hatip Ortaokulu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri.

Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SEÇ.III: TÜRK EĞİTİM TARİHİ I Ders No : 0310440238 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Dersin Amaçları. Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANASANAT ATÖLYE III (RESİM) Ders No : 0310380091 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 10 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen

Ekim Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Ekim 2017 Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu Koleksiyonu ve Haldun Özen Boğaziçi Üniversitesi Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi nde bulunan, Haldun Özen tarafından bir araya getirilen Ismayıl Hakkı Baltacıoğlu na

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin ön koşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ SANAT Ders No : 0310380125 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS FELSEFEYE GİRİŞ DKB211 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ

OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK KAYMAKMLIĞI NENAHTUN ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ AİLEM OKULDA PROJESİ OSMANCIK 2015 Proje Adı: AİLEM OKULDA Projenin Sahibi: Nenehatun Ortaokulu Sekretarya: Nenehatun Ortaokulu Proje Ekibi Projenin Sloganı:

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Ders No : 0310380057 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANA SANAT ATÖLYE I (RESİM) Ders No : 0310380039 Teorik : 2 Pratik : 4 Kredi : 4 ECTS : 9 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.SANAT ATÖLYE III (TEK.VE TAS.EĞİTİMİ I) Ders No : 0310380092 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri

Detaylı

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar

Sosyoloji. Konular ve Sorunlar Sosyoloji Konular ve Sorunlar Ontoloji (Varlık) Felsefe Aksiyoloji (Değer) Epistemoloji (Bilgi) 2 Felsefe Aksiyoloji (Değer) Etik Estetik Hukuk Felsefesi 3 Bilim (Olgular) Deney Gözlem Felsefe Düşünme

Detaylı

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM

3/7/2010. ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİNİN YERİ ve ÖNEMİ EĞİTİM EĞİTİM ANLAYIŞLARI EĞİTİM EĞİTİM REHBERLİK ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖĞRENCİ KİŞİLİK NİN YERİ ve ÖNEMİ Eğitim? İnsana en iyi olgunluğu vermektir (Eflatun). İnsana tabiatında bulunan gizli bütün kabiliyetlerin geliştirilmesidir (Kant). Bireyin

Detaylı

Matematik Öğretimi. Ne? 1

Matematik Öğretimi. Ne? 1 Matematik Öğretimi Ne? 1 Matematik nedir? Matematik, sayı ve uzay bilimidir. Matematik, tüm olası modellerin incelenmesidir Matematiğin özü, sayı ve miktarla ilgili düşüncelerle çalışmak değildir. Matematik,

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu,

BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, PROGRAMIN TEMELLERİ PROGRAMIN TEMELLERİ BILIMSEL Eğitimde ortaya çıkan problemlere bilimsel arastırma yöntemlerini kullanarak çözüm arama EKONOMİK Mevcut olanaklarla uyumlu, SOSYAL Programlar bireyin sosyal

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK T.C. INKILÂP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK SORU BANKAM İLKÖĞRETİM 8 ( 1.KİTAP ) Genel Koordinatör Osman BULKAN Yazarlar Cengiz AYSEL OKUL istik Dizgi ve Grafik Gülçin KAYTAN Caner ÇAVUŞ Baskı Cilt : Umut Matbaacılık

Detaylı

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK İLKOKULU ETİK KOMİSYONU FAALİYET PROGRAMI ETİK Etik, Latince ethica kelimesinden Batı dillerine geçmiştir. Ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bilim, insanın kişisel ve

Detaylı

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları

Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Çağdaş Siyaset Kuramları (KAM 401) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Çağdaş Siyaset Kuramları KAM 401 Güz 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i - Dersin

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ. 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL(SOSYAL) TEMELLERİ 5. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN TOPLUMSAL TEMELLERİ Giriş Toplumsal Sosyalleşme ve Toplum Toplumsal Temel Olarak Eğitim

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK EĞİTİM TARİHİ * Ders No : 0310340055 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4.

Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları. 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar. 3. Milli Eğitim Şuraları. 4. Türkiye Milli Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları 1. T.C. Anayasası, 2. Eğitim ve Öğretimi Düzenleyen Yasalar 3. Milli Eğitim Şuraları 4. Kalkınma Planları 5. Hükümet Programları Milli Eğitim Temel Kanunu

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER ANADOLU LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 12. SINIF DERSLER 9. 10. 11. SINIF SINIF SINIF DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM

İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM İ ÇİNDEKİ LER 1. BÖLÜM ESTETİK ve SANAT 1.1 Düşünürlerin Estetik Kuramına İlişkin Genel Görüşleri... 3 1.1.a. Estetik Düşüncesine Genel Bakış... 5 1.1.b. Gerçekliğin Estetiksel Olarak Algılanması... 6

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları

Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Türk Yönetim Tarihi (KAM 315) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Yönetim Tarihi KAM 315 Her İkisi 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Önsöz İÇİNDEKİLER III BÖLÜM I: EĞİTİM BİLİMİ İLE İLGİLİ KAVRAMLAR 11 Eğitimin Amacı 12 Eğitim 13 Formal ve İnformal Eğitim 15 Formal (Biçimlendirilmiş) Eğitim 15 Örgün Eğitim 15 Yaygın Eğitim 16 İnformal

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : SANAT TARİHİNE GİRİŞ Ders No : 0310380032 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus

1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı. 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 1.Tarih Felsefesi Nedir? 2.Antikçağ Yunan Dünyasında Tarih Anlayışı 3.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-I: Hıristiyan Ortaçağı ve Augustinus 4.Tarih Felsefesinin Ortaçağdaki Kökenleri-2: İslâm Ortaçağı

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇMELİ SANAT ATÖLYE I (GRAFİK TASARIM)* Ders No : 0310380042 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM FELSEFESİ * Ders No : 0310340024 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları

Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Medya ve Siyaset (KAM 429) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Medya ve Siyaset KAM 429 Her İkisi 3 0 0 3 8 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Sabahattin GÜLLÜLÜ 2. Doğum Tarihi: 17.02.1940. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji İstanbul Üniversitesi 1962-1967 Doktora Sosyoloji

Detaylı

Estetik (MTT194) Ders Detayları

Estetik (MTT194) Ders Detayları Estetik (MTT194) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Estetik MTT194 Seçmeli 2 0 0 2 5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin Seviyesi

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ. 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ 3. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL FELSEFENİN ANLAMI Philla (sevgi, seven) Sophia (Bilgi, bilgelik) PHILOSOPHIA (Bilgi severlik) FELSEFE

Detaylı

* M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Görevlisi

* M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Öğretim Görevlisi M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1997. Sayı: 9 Sayfa: 255-261. ĠSMAĠL HAKKI BALTACIOĞLU'NUN EĞĠTĠM YAKLAġIMI A. Zeynep IŞIK * İsmail Hakkı Baltacıoğlu pedagoji konusunda görüşlerini

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.IV: ÖĞRENME/ÖĞRETME SÜR.ÇAĞ.YAK. Ders No : 0310340121 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders

Detaylı

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları

Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Hukuk Sosyolojisi (LAW 216) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Hukuk Sosyolojisi LAW 216 Bahar 2 0 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Sanata Giriş II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x ) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YARATICILIK Ders No : 0310190204 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : MATERYAL GELİŞTİRME Ders No : 0310340081 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Görsel Algı II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin

6. Tez Çalışmaları : Derece Bölüm/Program Yıl Doktora Animasyon Destekli Haritalarla Tarih Öğretiminin Öğrencilerin ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Tuba ŞENGÜL BİRCAN 2.Doğum Tarihi : 1979 3.Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4.Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora Tarih Eğitimi Gazi Üniversitesi 2013 Yüksek Lisans

Detaylı