İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI"

Transkript

1 İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİNE BAKIŞI Duygu SABANCILAR ÖZET Türkiye de sanat eğitiminin tarihine bakıldığında geleneksel çerçevede yürütülen usta çırak ilişkisine dayalı bir anlayışın olduğu görülür. Osmanlı nın son dönemlerinde başlayan eğitimde yenileşme hareketleri içerisinde sanat eğitimi girişimlerine de yer verildiği görülmektedir. Tanzimat döneminde batıdaki örnekler dikkate alınarak kurulan askeri ve sivil okulların programlarına Batılı anlamda sanatın girmesi Türkiye de sanat eğitimin başlangıcı sayılmakla birlikte, sanat eğitiminin başlangıcı II. Meşrutiyet döneminde Darülmuallim de yapılan ilk uygulamalara dayandırılabilir. Meşrutiyetten önce eğitsel mesleki ve endüstriyel olmak üzere iki amaç taşıyan sanat öğretiminin yenilenme çalışmaların da Darülmuallim in payı büyüktür. Satı Bey tarafından güzel yazı, elişleri ve eğitim bilimleri öğretmeni olarak Darülmuallim e atanan ve resmin pedagoji için önemli olmasının, onun şekillerin ve renklerin dili olmasından ileri geldiğini düşünen Baltacıoğlu sanat ve eğitimi birleştirmedeki başarası ile sanat eğitimine büyük katkılar sağlamıştır. Baltacıoğlu, kendi kültür ve değerlerimize sahip çıkılması gerektiğine inanarak aydınlanmanın ve ilerlemeciliğin altını çizen hem meşrutiyet hem de cumhuriyet adamı olarak yaşadığı dönemlerin kültürel ve sanatsal zenginliklerini sentezleyerek bir sanat eğitimi felsefesi oluşturmuştur. Bu araştırmada, yenilikçi görüşleri ve eğitim felsefesi ışığında, Baltacıoğlu nun sanat eğitimine bakışının vurgulanması esas alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Sanat, Eğitim, Sanat Eğitimi.

2 İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU S VIEW TO THE EDUCATION OF ART SUMMARY Duygu SABANCILAR ABSTRACT When we glance at the history of the education of art in Türkiye, we can see expert and non-expert conseption. Among the reform actions in education which was started in the last years of Ottoman, it s obviously seen it was given place to the education of art. However during the administrative reform, the military and non-military schools which were built according to examples of the west. With the acception of the West-Based art, it is thought the beginning of the education, it can be based on the first implementations in Darrülmuallim during the II. Constitutionalism. Before the Constitutionalism,on the works of renewal education which has two basic aims,occupational and industrial education, Darrülmuallim has a huge impact. Baltacıoğlu who was assigned to Darrülmuallim by Mr. Satı as a teacher of calligraphy, handcraft and educational sciences and also he thinks that art is important for pedogogy,gives important helps to the education of art by combining art and education. Baltacıoğlu, who believed in the need of owing our culture and values; and who underlined enlightenment and progressivism, was both a constitutional monarchy and a republic man. He synthesised the cultural and artistic richness of the periods he lived, he formed a art discipline phylosophy. In this research, with the light of his modernist opinion and education philosopy, Baltacıoğlu's view of art is emphasised. Keywords: İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Art, Education, Art Education.

3 1. GİRİŞ Türkiye de pedagoji hareketinin 1908 de Meşrutiyet ile başladığı görülmektedir. Bu tarihten önceki Türk kültüründe din ağırlık göstermektedir. İç siyaset katı ve sert olduğundan pedagojinin rolü, özgün kurumsallığa ve bireyci kültüre uygun bulunmamaktadır. II. Meşrutiyet le başlayan yenilikler, Cumhuriyet öncesi merkeziyetçi yapıdaki çözülmenin önüne geçmek için askeri ve kurumsal alanlara yenilikler eğitim yoluyla getirilmeye çalışılmıştır. Böylece geleneksel eğitim düşüncesinden farklı yeni bir eğitim anlayışı ortaya çıkmış ve bu düşünce sistemi içinde merkeziyetçi yapıyı yeni bir anlayışla yapılandırma rolü yüklenmiştir. Var olanı korumak isteyen toplumlar ile toplumsal değişimi ve dönüşümü sağlayan toplumlarda, yeni değerlere uygun birey yetiştirmekte eğitime büyük rol düşmektedir. Türkiye nin eğitim felsefisinin temellerine baktığımızda, Tanzimat döneminde, Rousseau ve Voltaire gibi Fransız düşünürlerinin etkili olduğu görülür. Meşrutiyet ten sonra ise Herbert Spencer ve Frederic Le Play in görüşleri etkili olmuştur. Daha sonra da bu görüşlerinin etkilerinin azalmasıyla birlikte sosyoloji eğiliminin ve de Bergson metafiziğinin öne çıktığı görülür. Aynı zaman diliminde Mustafa Satı Bey ve Ziya Gökalp arasında Spencercilikle Durkheimciliğin eğitim üzerindeki etkilerinin tartışıldığı gözlemlenir. Spencercilik ten sonra sosyalizmin karşısına, Pragmatizm ve Alman Romantizmi nden esinlenmiş idealizm görüşünün ortaya çıkmasıyla birlikte, İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun Durkheim sosyolojisi ve Bergson metafiziğini eğitim felsefesi bakımından uzlaştırmaya çalıştığı görülür. Baltacıoğlu nun Türk eğitim tarihindeki yeri ve önemi büyüktür. Baltacıoğlu nun eğitim konusundaki düşünceleri pedagojiye büyük yenilikler getirecek ve adeta devrim yaratacak niteliktedir. Değişmesi gereken eğitim için çalışarak sanat eğitimini bu değişimin önemli bir parçası olarak görmüş, sosyal birer olgu olarak ele aldığı eğitim ve sanat görüşlerini biçimlendirip sanat eğitiminin temellerini oluşturmuştur. Bu çalışmada İsmail Hakkı Baltacıoğlu nun yaşamı, sanat görüşleri ve eğitim anlayışıyla birlikte sanat eğitimine bakışı incelenmiştir.

4 2.1.HAYATI ( ) Türk eğitim tarihinde düşünce ve bilim insanı olarak çok önemli yeri olan Baltacıoğlu, 1886 yılında İstanbul da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır. 1903'te Vefa İdadisini, 1908'de Darülfünun'un Tabiiye Bölümünü bitirmiştir. Darülmuallim e yazı öğretmeni olarak atanmış ve 1910'da pedagoji ve elişleri öğretimini incelemek üzere Avrupa ya gönderilmiştir. Pedagoji üzerine inceleme ve araştırmalar yapmak üzere Avrupa da bulunduğu sırada J.J.Rousseau, Le Bon, Ovide Decroly, Compayre gibi batılı eğitimcilerin ilkelerini benimseyen ve kendi çalışmalarına uygulayan İsmail Hakkı Baltacıoğlu sosyolojik görüşlerinde Emile Durkheim ve Ziya Gökalp in etkisinde kalmış ve Bergson u incelemiştir de yurda dönen Baltacıoğlu Avrupa daki izlenimlerini aktarmak için Darülmuallim ve Darülfününun da konferanslar vermiş ve konu ile ilgili çeşitli yazılar yazmıştır. Milli Eğitim Bakanlığının isteği üzerine öğretmenlere rehber olacak Resmin Usulü Tedrisi adlı eserini yazmıştır yılında Darülfünun'da pedagoji profesörlüğüne getirilmiş, 1917'de Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, yılları arasında Darülfünun Rektörlüğü yapmıştır yılında Baltacıoğlu nun ilk defa elişi öğretmen okulu açma girişiminde bulunmuştur. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Şükrü Bey ilke olarak bu öneriyi benimsemiş, okul için arsa bulunmuş, para ayrılmış; ancak I. Dünya Savaşı nın uzamasıyla bu tasarı gerçekleştirilememiştir. (Baltacıoğlu, 1939:18)(Etike, 2001:100) 1927 yılında Güzel Sanatlar Akademisinde Resmin Usulü Tedrisi dersini veren Baltacıoğlu, 1928 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü müdür vekilliği yapmıştır Üniversite Reformu nda kadro dışı bırakılan Baltacıoğlu, 1934 te haftalık kültür, edebiyat dergisi Yeni Adam ı yayınlamaya başlamıştır. Hasan Ali Yücel in Milli Eğitim Bakanlığı döneminde, 1942 yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesine profesör olarak atanmış; bu fakültenin pedagoji kürsünün ilköğretim üyeliğini yapmıştır Afyon dan 1946 yılında Kırşehir den milletvekili seçilmiş ve 1950 yılında emekliye ayrılmıştır. Bu tarihten itibaren Yeni Adam dergisini yayınlamayı sürdürmüş; felsefe, toplumbilim, pedagoji, eğitim, estetik, din, ahlak, dil, yazı(hat), sosyoloji, tarih, tiyatroya ilişkin eserlerinin yanı sıra, sanat, resim, sanat eğitimi ile de ilgili pek çok çalışma yayınlamıştır. Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinin birer tanığı olan Baltacıoğlu, 1978 yılında Ankara da ölmüştür.

5 2.2.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN EĞİTİM ANLAYIŞI Yüzyılımızda her ulusun uygarlığı kendine özel ve aynı etkide de geneldir. Eğitimin amacı ulustan ulusa farklılık gösterdiği gibi, yüzyıldan yüzyıla da farklılık gösterir. Söz gelimi eğitim orta çağda dinsel temelli, Rönesans ta yaşama dönük, yirminci yüzyılda ise bağımsız kişilik oluşturmaya yöneliktir. Eğitimin Türkiye deki değişimi, II. Meşrutiyetle birlikte ortaya çıkan batılılaşma ve çağdaşlaşma hareketleri ile başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında da geleneksel eğitimin dışına çıkılarak çağa uygun yeni bir eğitim modeli oluşturmak ve yeni bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır. Türkiye de var olan yenilikçi eğitim anlayışının temsilcilerinden biri olan Baltacıoğlu; yüzyılın eğitim amaçlarının başka, yüzyılda yaşayan ulusların eğitim anlayışının başka olduğunu söyleyerek, ulusal kaynaklardan kopmadan düşünsel ve eylemsel alanda gerçekleşecek hem çağdaş, hem de ulusal bir eğitim anlayışını savunur. Yaratıcı yeni bireyler için, yeni bir eğitim anlayışını savunan Baltacıoğlu, öncelikle geleneksel eğitimdeki yanlışları belirler. Eğitimin amacını bilgi ezberleterek hayata hazırlamak olarak gören geleneksel eğitim anlayışını, eleştirir. Bireyin yaşamak zorunda olduğu toplum hayatına hazırlanması gerekir. Hayat hazırlanacak bir konu değil, yaşanacak bir süreçtir. Eğitimin bir parçası olan okul hayata hazırlamak yerine, bireye hayatı yaşatmalıdır. Okulun görevi devrim yapmak değil, olmakta olan devrime uygun bireyler yetiştirmektir. Bunun için okulun insana hayat verebilecek olan yeni şartları kazandırması gereklidir. Okul toplumun gereksinimlerine yanıt veren yeni şartlarını oluşturmalıdır. Baltacıoğlu, sosyal bir gerçeklik olarak kabul ettiği eğitim olgusunu, toplumsal okul (İçtimai Mektep) olarak nitelendirir ve her düzeyde eğitimi; kişilik, çevre, çalışma, verim ve başlatma başlıkları altında topladığı ilkelere dayandırır. Bu ilkelere göre eğitim; bireye toplumsal bir kişilik kazandırmalı, onu toplumsallaştırmalı, yaratıcı bir kişilik oluşturmalıdır. Kişilik edinmenin ve hayata hazırlanmanın başlangıcı olan eğitim, yalnız bir alanın bilgisini vermemeli, o konu ile ilgili kişiliği kazandırmalıdır. Eğitim bireye ulusal kültürü ve çağının bilgisini yaşayarak kazandırmalı, bunun için de eğitim kurumları yaşam deneyimlerinin kazanıldığı yerler olmalıdır. Okullar, bireyin kişilik kazanması için gerçek yaşam ortamlarını bireye hazırlamalıdır. Böylece eğitim toplumsal gerçeklere ve koşullara uygun olarak, üretici iş ile bütünleşerek, verimli bir sonuca ulaşabilir.

6 Baltacıoğlu, İstanbul da Şemsülmekatip adlı özel okulda çalıştığı sırada kendi aralarında bütünlük gösteren bu ilkelerle belirlediği eğitim anlayışının ilk uygulamalarını yapmıştır. Okul ve aile müsamereleri, kır gezintileri, zanaat işleri, öz tiyatro denemeleri yapmış, ilk defa açık hava okulu kurmuştur. Böylece teori ve uygulama sosyal gerçekliği ve işlerliği sağlamıştır.(baltacıoğlu, 1964:78-79) Baltacıoğlu nun aradığı pedagoji ne Tanzimat pedagojisi, ne Meşrutiyet pedagojisi, ne de Cumhuriyet pedagojisidir. O nun aradığı pedagoji, atom devrine yakışan yaratıcı insanı, yaratıcı bireyi yetiştiren yaratıcı pedagojidir. (Baltacıoğlu,1964:6) ve bu ancak toplumsal okul modeli içinde olanaklıdır. 2.3.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT ANLAYIŞI Toplumların kalkınmasını ağaca benzeten ve bu ağacı kalkınma ağacı olarak adlandıran Baltacıoğlu na göre bu ağacın üç tane kökü vardır. Bunlar; dil, din ve sanattır. Toplumların bu üç şeyle dirileceğini; bu üç şey olmazsa ve bu üç şeyin kökü sağlam olmazsa kalkınmanın olamayacağını belirtir.(baltacıoğlu,1983:36-38) Dil, din ve sanat sosyal olgulardır ve toplumlar bu olgulardan doğmuşlardır. Toplumların doğması gibi ölmesi de bu üç olgu ile ilgilidir.(baltacıoğlu,1964:28-29) Din, dil, ahlak, sanat dediğimiz düşünceleri ve duyguları birey toplumdan alır. Bu toplum kabile gibi ilkel ya da millet ve devlet gibi gelişmiş bir bünye taşır ve toplumun doğası daima birdir. Bu olgular toplumu temsil eden bireylerin irsiyet ile getirdikleri uzvi ve maddi kuvvetler değil, bireylerin toplumsal bir hayat sürdürmelerinden oluşmuş tarihi ve manevi birliklerdir ve değişim doğalarındadır. Her toplumun kendine özgü dili, dini, ahlaki olduğu gibi kendine özgü bir de sanatı vardır. Çünkü sanatın konusu olan manevi dünya ve onun duyguları, heyecanları, ihtirasları topluma göredir. Bu kuvvetler toplumlara göre değişmekte olduğundan tüm bu kuvvetleri ifade etmek, onlara bir şekil vermek görevinde olan sanatın da toplumla birlikte değişmesi kaçınılmazdır. (Baltacıoğlu, 1924:20) Sanat, aynı zamanda coğrafi bir bölgenin ürünüdür. Sanat eserine renkleri, şekilleri, oranları, duyguları, heyecanları veren ve barındıran, sanatçının yaşadığı coğrafyadır. Sanat çeşitlerini oluşturan da milletlerin ortaya koyduğu uygarlıklardır. Sanatçı oynayan bir çocuk değil, çalışan bir insandır. Sanatçının çalışmaları bilinçsiz iradesiz ve yönsüz değil, tersine bilim adamının çalışmaları gibi yönü, amacı ve usulü olan bilinçli bir faaliyettir. Çünkü sanatçı amacına ulaşmak için nereye döneciğini bilir. Sanatçının tüm çabası amacına ulaşmak içindir. Bu amaç ise rastgele bir çalışmayla yakalanamaz.

7 Sanatçı gördüğünü ve tasarladığını yapan hatta gördüğünü değil düşündüğünü yapan ve ideali olan insandır.(baltacıoğlu, 1938:201) Sanatçının ortaya koyduğu eser bireysel bir yaratım olarak algılansa da, sanat eserinin kökleri ortaya çıktığı ortama bağlıdır. Sanatçı beslendiği kültürden iç görüsü ve yaratıcılığı ile eserlerini ortaya koyar. Bir sanat eseri olabilmek için mutlaka iki unsur lazımdır: Biri oluşturan, diğeri oluşanı anlayan. Tolstoy un dediği gibi, sanat bir dildir. Dilin var olması için, onu anlayanların olması gereklidir. (Baltacıoğlu,1931:11-26) Sanat, toplumların kendine özgü olan düşünüş, duyuş ve işleyiş tarzlarını yansıtmakta ve kültürlerin aktarıcısı olarak görev yapmaktadır. Sanatçı da yaşadığı yerin değerleri ile birlikte sanat tekniğini, sanat gereksinimlerini, bilimi, iktisadi zorunluluklarını bilerek toplumsal birliğe hizmet eden insandır. Sanat görmeye, gördüklerini tekrar görmeye ve kontrol etmeye zorlayarak göz eğitimi yapar. Dış çevre ile zeka arasında kurduğu ilişkiyle ussal kişilik üzerinde etkili olur. Organize edici, kurucu yapıcı ve yaratıcı bireyler olmamızı sağlar. Güzellik değerleriyle birlikte estetik kişiliği oluşturur. İradeye bağlı bir karakter ile ahlaki, ince ve nazik hareketlerin yapılmasında etkililiği ile bedeni kişiliği oluşturur. 2.4.İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU NUN SANAT EĞİTİMİ ANLAYIŞI Yeni bir toplum için yeni bireyler yaratacak olan, yeni bir eğitim anlayışı oluşturan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, sanatı yeni eğitimin bir parçası olarak görmektedir. Sanat eğitiminin görevi çağdaş sanat hayatına hazırlamak olarak açıklamaktadır. Baltacıoğlu, sanat eğitiminde yapılan uygulamaların toplumsal hayatla bağlarının bulunmasını, sanatın sadece yapılmış olmak için yapılmamasını, hayat ve bireyle bağıntılı olmasını istemektedir. Sanatın toplumsal bir konu olmasından sanatçının ve sanat eserinin toplumla olan zorunlu ilişkilerini görmesi için sanat için sanat anlayışını reddederek, hayat ve toplum için sanat anlayışını benimsemekte ve sanat eğitimini toplumsal mektepte oluşturduğu ilkelere göre biçimlendirmektedir. Okullar genel olarak hayata hazırlama görevini yapan kurumlardır. Ama eğiticiler bu hazırlama işinin özünü bilmeden, yanlış uygulayarak bilimi yaşatacak yerde öğretiyor, sanatı uygulattıracak yerde seyrettiriyorlar. (Baltacıoğlu,1931:109) Oysaki hayat, meslek ve kişilik doğrudan doğruya yaşanması, tecrübe edilerek kazanılması gerekli olan gerçeklerdir. Eğitimin görevi hazırlayıcı bir rol oynamak değil, hazırlayıcı role konu olan gerçekliğe hizmet

8 etmektir. Bu nedenle okul temel bilgi ve becerileri kazandırarak sanatçı kişiliği oluşması için ilk adımı, ilk başlatmayı yapmalıdır. Bireyi sanat ve sanatçı hayatına hazırlamalıdır. Sanat ve sanatçı hayatını ona yaşatması içinde bireye gerçek sanat ortamı sunması gerekir. Toplumsal kişiliği yaratmak isteyen eğitim ilkesiyle birlikte sanat eğitiminin de amacı, sanat duygu ve düşüncesini vermek değil, bireyde sanatçı kişiliğini yaratmaktır. Her bireyin estetik bir kişiliğe sahip olması gerekmekle birlikte, sanat eğitimi yalnız ruhun eğitimi olarak anlaşılmamalı açıkça sanatçı yetiştirmek, bireyleri sanata yaklaştırmak olarak anlaşılmalıdır. Yaratmak için aramak, çabalamak, tekrar tecrübe etmek ve araştırmak gereklidir. Bunun içinde doğanın toplumsal zorunluluklarını bilmek gerekmektedir. Bu da zamanın değerlerine ve tekniğine hakim olmak ile olanaklıdır.(baltacıoğlu, 1931:115) Birey izleyici konumundan çıkarak üretici konumuna geçmelidir. Gerçek etkinlikler içinde çalışmalı, uygulama yapmalıdır. Sanat eğitiminde de birey sanatta etkin bir rol oynamalı, adım adım çalışarak yaratma eğilimine varmalıdır. İşle bütünleşen eğitim sürecinde sanat eğitimi de kendinden beklenen verimi sağlamalıdır. Sanat eğitimi alan bireyin iyi ürünler ortaya çıkarması gerekmektedir. Ortaya çıkan ürünler toplum için yapılmalı ve bu ürünler sergilenmelidir. İlk ve ortaokullarda genel eğitim verilmektedir. Genel eğitim ise kültürlerin en genel iddiaları, en insani unsurları demektir. Sanatın en genel kısmı ise, en evrensel ve en insani değerleri ifade eden deneyimler oluşlarıdır. Bireyin yaratma eğilimine varabilmesi için, uygun ortama gereksinim vardır. Sanatçı kişiliği, sanat çevresi içinde oluşacaktır. Sanat, sanatın var olduğu çevre içinde algılanabilir olduğundan, sanat eğitimi bu çevre koşulları sağlamalıdır. Sanat eğitiminin amacı ancak bu yolla gerçekleşebilir. Öğrencinin çalışma şartlarını sanatçının çalışma şartlarına yaklaştırılmalıdır. Sanatçı için gerekli olan atölye, teknik donanım vb. gibi öğeler var olmalı, sanatçı kişilik yetiştirmek için bu ortamlar sağlanmalı ve o ortam yaşatılmalıdır. Sanatçının yaratıcı faaliyeti için gerekli olan şartları yaratmak maddi ve fiili bir takım uygulamalar gerektirir. Nasıl bir bilim adamının çalışması için laboratuar gerekliyse, sanatçı içinde çalışabileceği uygun bir atölye gereklidir. Bu atölyede boyalar, kalemler, şövaleler, kopyalar, koleksiyonlar, ışık sistemi ve geniş hareket sahaları vb. gibi her şey bulunmalıdır. Eğitimbiliminin, sanat eğitimi adına anlaması gerektiği şey, bu atölyenin donanımı, fizyolojisi ve ruhudur. Eğitimci için bir sanat atölyesi oluşturulmalıdır. Her birey için bir sanatçının çalışabileceği donanımda atölye oluşturmak belki olanaklı değildir, fakat zengin bir atölye oluşturulmasa da asgari koşullarda bir atölye oluşturulmalıdır.

9 Aynı zamanda okul, estetik hayatı olan toplumdur. Onun binası, duvarları, mobilyası, bahçesi vb. vardır. Orda yaşayan bireylerin yalnız okulun sanatsal biçimi ile ilgili değil kıyafetleri, eşyalarıyla da estetik hayatla ile de ilişkisi vardır. Okul toplumsallaşmak için kendisini güzelleştirmeli, resimleştirmelidir. Okulun duvarları en güzel ve en uygun uygulama alanlarıdır. Okulda öğrenci resimlerinden, ürettiği eserlerden sergiler ve müzeler oluşturmak, bu toplumsal hayatın görünen yanıdır. (Baltacıoğlu, 1931:121) Okul eğitimini vermek istediği kurumun toplumsal ve ruhsal şartlarına ne kadar yaklaşırsa o derece gerçekçi olur. Gerçekçi girişimlerin sonucunda birey tam bir sanatçı olmaz, fakat sanatın yolu üzerinde olur. Bireyin kazanacağı deha, sanatçının dehası değildir, fakat o türdendir. Sanat eğitimin amacı bireyi bir dereceye kadar sanatçılaştırmaktır.(baltacıoğlu, 1931:110) 3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Dünyadaki değişimlerle birlikte, ülkemizde de önemli değişimlere tanık olan İsmail Hakkı Baltacıoğlu, değişimlerde, eğitimin rolünün önemli olduğunun kavranmasını istemiştir. Ulusal, toplumsal yenilikçi ve özgün bir eğitim anlayışı için sınıf denilen kapalı odaya, dünya okullarındaki kitap saplantısına, eğitim dünyasını kemiren mantıkçılığa karşı çıkar. Ezberciliğin ve sınavın bir bela olduğuna inanır. Okulların niçin var olduğunu sorgulayarak, pedagoji tarihinin bize ne öğretebildiğini inceler. Yaşadığı kültürü ve zamanın tekniğini kazanan insanın birey olabileceğine inanır. Bunun için yapılacak ilk iş bireyin yetişeceği çevreyi var etmektir. Birey cevre içinde var olur, sosyalleşir, üretime katılır. Eğitimcilerin öncelikle insanın genetik olarak getirdiklerinin farkına varması, onu elden geldiğince tanımaya çalışması ve onun doğasına uygun olacak şekilde eğitilmesi gerektiğine inanır. Baltacıoğlu, ulusça kalkınmanın büyük sırrını insanı tanımak ve insana değerini vermek olarak açıklar. Sanatın toplumların var oluşunda oynadığı role dikkat çekerek, sanatsız bir kalkınmadan söz edilemeyeceğini, sanatı oluşturmak için de öncelikle içinde yaşadığımız toplumun sanat idealini anlamamız gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitimin içinde önemli bir yer tutan sanat eğitiminin birey ve toplum için önemli olduğunun farkına varılması, çağdaş eğitimde yeni yolların açılmasını sağlayacaktır. Bireyin toplumsal gereksinimleri olan; ussal, bedensel, ahlaksal, estetiksel ve yaratıcı ihtiyaçları sanat eğitimi ile sağlanabilir, kişiliği oluşturulabilir. Sanat eğitimi, eğitimin bir

10 parçası olarak, ulusal değerleri yaşatır, korur ve bu değerlerin yanında, evrensel değerleri de bireye kazandırır. Sanat eğitimi, sanatın değerlerinin bireyin yaşamına geçmesini sağlar. Eğitim yaşamı içinde bilinçli, dikkatli, birbirini bütünler biçiminde hazırlanmış programlar ve uygun yöntemlerle estetik değerler bireyin yaşamına geçirilebilir. Sanat eğitimi programları özünde bireyin özgürleşmesine, yaratıcılığına kendini ifade etmesine olanak vermelidir. Hangi alanda üretkenliğe sahip olursa olsun sanat eğitimi alan bireyler, daha geniş perspektiften bakmayı ve düşünmeyi öğrendiklerinden, uğraş verdikleri alanlarda daha yaratıcı olacaklardır. Bir toplumu oluşturan bireylere, eğitim süreçlerinde, gerekli estetik donanım ve duyarlılık verilirse toplumsal yapıdaki sanat varlıklarının korunması ve yaşatılması da kendiliğinden sağlanmış olur. Sanat eğitimi veren ve sanat eğitimcileri yetiştiren kurumlara bu konuda çok önemli sorumluluklar düşmektedir. Aynı zamanda eğitim programlarına yön veren kişiler de bu sorumluluğun bilincinde, eğitim yapısı içerisinde sanat eğitimine gereken önemi vermelidirler. İsmail Hakkı Baltacıoğlu, bu gerekliliğe inanan ve bunu gerçekleştirmek için mücadele veren, bugünün sanat eğitimine önemli olan eğitimci bir aydındır. Toplumuzda bütünü gören eğitim inşacılarına ihtiyaç vardır. Baltacıoğlu nun eğitim ve sanat eğitimi üzerine oluşturduğu görüşlerinin tekrar gözden geçirilmesi, bugünün koşullarına uygun tekrar yorumlanması ve geliştirilmesi faydalı olacaktır. Çağdaş, yaratıcı ve üretken bireylerin oluşması eğitimde bütünlüğün yakalanabilmesi ile olanaklıdır.

11 KAYNAKÇA AKDAĞ, Bülent. 2006, Eğitim Felsefesinde İnsanı Görme Tarzı Felsefe Yazım Dergisi, Aralık-Ocak. AYHAN, Serap. İsmail Hakkı Baltacıoğlu ve Halk Eğitimi İle İlgili Görüşleri. AYTAÇ, Kemal. İsmail Hakkı Baltacıoğlu BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1924, Sanat Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1931, Demokrasi ve Sanat Kanaat Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1931, Resim ve Terbiye Kanaat Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1932, Terbiye Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1938, Toplu Tedris Sebat Basımevi. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1942, İçtimai Mektep Ankara Maarif Matbaası. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1964, Pedagojide İhtilal Özel Baskı. BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 1983, Kalkınma Felsefesi Sanat Çevresi, Nisan BALTACIOĞLU, İsmail Hakkı. 2005, Yüzyılın Amaçları-Ulusun Amaçları Çağdaş Eğitim Dergisi, Şubat. ERKOÇ, Gülay. 2003, Tiyatroda Bir Ayrışın Mimarı İsmail Hakkı Baltacıoğlu Bilim Ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi. ETİKE, Serap. 2001, Cumhuriyet Dönemi Resim Eğitimi Güldikeni Yayınları. ÖZSOY, Vedat. 2003, Görsel Sanatlar Eğitimi, Resim-İş Eğitiminin Tarihsel Ve Düşünsel Temelleri, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ

KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. Eğitimde Sanatın Önceliği. Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ KAYNAK: Birol, K. Bülent. 2006. "Eğitimde Sanatın Önceliği." Eğitişim Dergisi. Sayı: 13 (Ekim 2006). 1. GİRİŞ Sanat, günlük yaşayışa bir anlam ve biçim kazandırma çabasıdır. Sanat, yalnızca resim, müzik,

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli)

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI. Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı (Tezli) Ülkemizde Sanat ve Tasarım alanında yetişmiş uzman kişiler sınırlıdır. Üniversitelerimizde Güzel Sanatlar

Detaylı

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat!

Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! Not: Öğretmenimizin elinden taşlar üzerinde sanat! SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Sanat eğitimi, çizgi, form, mekan, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR?

TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? TEMEL SANAT EĞİTİMİ NEDİR? Temel sanat eğitimi çizgi, form, mekân, renk, üç boyutlu yapı, görsel algılama ve inceleme ile ilgilenir. Temel sanat eğitimi derslerinin temeli Bauhaus a, Johannes Itten in

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR?

YABANCI DİL ULUSLAR ARASI MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? YABANCI DİL ULUSLAR ARASI HAREKETLİLİKTE OLMAZSA OLMAZ MIDIR? BAŞARILI BİR HAREKETLİLİK İÇİN ÖN ŞART MIDIR? DOÇ.DR.DİLEK KARAASLAN Süleyman Demirel Üniversitesi it i Erasmus Kurum Koordinatörü 05 Kasım

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da

21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da 21 yıllık tecrübesiyle SiNCAN da geleceğin mimarı nesiller artık bizim ellerimizde, güvenle... Keşke Hep Çocuk Kalsak! Büyüyünce ne olacaksın diye sorarlar. Oysa çocuk kalmak en güzel şey değil midir?

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUTULACAK DERSLERDE UYGULANACAK ÖĞRETİM PROGRAMLARI AÇIKLAMALAR Haftalık ders çizelgeleri, 2014 2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9-10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır. Haftalık ders çizelgelerinde ortak

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve

Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve ÜNİvERSİTELERİMİzDE SANAT VE TASARıM EGİTİMİ Güner SÜMER* I-GİRİş Ülkemizdeki Güzel Sanatlar Fakültelerindeki Sanat Eğitimi ve Öğretiminin genel amacı öğrencilerin yaratıcı sanat yeteneklerini geliştirerek,

Detaylı

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir.

Fakültemiz; Fakültemiz yeni kurulmasına rağmen hızla büyümekte ve kadrolarını genişletmektedir. HOŞGELDİNİZ Fakültemiz; Bilimsel tutum ve becerileri kazanmış, mesleki donanım sahibi, içinde bulunduğu eğitimsel süreçlerle ilgili, toplumsal meselelere duyarlı, hür düşünen, demokratik ilkelere bağlı,

Detaylı

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler

21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler 21. YÜZYIL için EĞİTİM STANDARTLARI Erken Çocukluk Gelişiminde Kaliteli EğiGm ve Profesyonel Hizmetler Liana Ghent Direktör, ISSA BÖLGESEL BAKANLIK EĞİTİM KONFERANSI 12 Aralık, 2013 Istanbul ISSA Hakkında

Detaylı

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER

1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 1 Öğretmenlere Öneriler ÖĞRETMENLERE ÖNERĠLER 2 Öğretmenlere Öneriler Giriş Okul yaşantısı içinde öğrenci için en önemli unsur öğretmendir. Üstün yetenekli öğrencilere uygun eğitimin sağlanmasında öğretmenlere

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İlkokuma Yazma Öğretimi

İlkokuma Yazma Öğretimi İlkokuma Yazma Öğretimi Günümüzün ve geleceğin öğrencilerinin yetiştirilmesinde, ilk okuma-yazma öğretiminin amacı; sadece okuma ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, anlama,

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK)

10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) 10. hafta GÜZELLİK FELSEFESİ (ESTETİK) Estetik, "güzel in ne olduğunu soran, sorguluyan felsefe dalıdır. Sanatta ve doğa varolan tüm güzellikleri konu edinir. Hem doğa hem de sanatta. Sanat, sanatçının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz.

Düşüncelerimizi, duygularımızı ve kültürümüzü oyunlar aracılığı ile ifade ederiz. ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (8 Aralık 2014-23 Ocak 2015 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER

GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER İ ORTAK DERSLER SEÇMELİ DERSLER D GÜZEL SANATLAR LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ (MÜZİK) DERSLER 9. 10. 11. 12. DİL ANLATIM 2 2 2 2 TÜRK EDEBİYATI 3 3 3 3 DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 TARİH 2 2 - -

Detaylı

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri

Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri On5yirmi5.com Ülkelere göre öğretmen yetiştirme modelleri Öğretmenlerin yetiştirilmesi kapsamında üniversitelerin kabul koşulları, alınan eğitimin niteliği, değerlendirilme sistemleri her ülkede farklılıklar

Detaylı

Hakkımızda GHA 2007 / 2

Hakkımızda GHA 2007 / 2 Tanıtım Hakkımızda Kurucumuz, yaşam ile ilgili araştırma, deneyim, gözlem ve eğitim ile hayatın bilinçle uygulanması gereken bir süreç olduğunu belirledi ve bu bilincin insanlığa verilmesini hedefledi.

Detaylı

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum

Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama. Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Program Yeterlilikleri hazırlama Ders Öğrenme Çıktıları Yazma AKTS Hesaplama Fahri YAVUZ 1 Nisan 2010, Kültür Merkezi Mavi Salon Erzurum Neden? Bilişimsel, eğitimsel ve teknolojik gelişmeler yüksek öğretim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI : Güzel Sanatlar Eğitimi Modülü Yüksek Lisans Programı Z/S ÖĞRETİM ELEMANI Saati Gün Saat GSE5001 GSE5001 Okuma Kültürü ve Çocuk Edebiyatı S 3 0 3 3 8 Prof. Dr. Sedat

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5

TEKNİK GEZİ RAPORU. Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 TEKNİK GEZİ RAPORU Ders: MİM 121 MİMARİ TASARIM I. Tarih: 07.10.2011 Gezi alanı: Antrepo 3 & 5 Meclis-i Mebusan Caddesi - Liman İşletmeleri Sahası - Tophane Konumu: Bienal alanının konumunu gösteren harita

Detaylı

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir]

İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Danimarka Halk Okulları İçeriği, Amacı, Tarihsel Gelişimi ve Yapılan Değişiklikler [değiştir] Folkeskole Danimarka daki devlete bağlı olan ilköğretim ve ortaokul sistemidir. Bir yıl hazırlık sınıfı ile

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU

AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU AÇI OKULLARI ETİK MANİFESTOSU DEĞERLERİMİZ 1. Dürüstlük 2. Saygı 3. Sorumluluk 4. Üretkenlik 5. Farkındalık 6. Hoşgörü EVRENSEL DEĞERLERİMİZ 1. Evrensel kültür birikimine değer veririz. 2. Evrensel ahlak

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 12.02.2009 Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak, toplumsal sorunlara yaklaşımımız sorunların değil çözümün bir parçası olmaktır. Bu nedenle, ülke sorunlarının çözümüne yönelik somut projeler oluşturarak

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Bölüm Adı: Dersi Alan Birim(ler): Dersin Adı: Grafik Tasarımında Tipografi II Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği I Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ

TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME FEN BİLGİSİ PROGRAM, DERS KİTABI, ÖĞRETMEN EL KİTABI VE CD PROJESİ BÖLÜM I Genel Bilgi 1. Projenin adı: TEMEL EĞİTİM İKİNCİ KADEME (6.,7. VE 8. SINIF) FEN BİLGİSİ PROGRAM VE

Detaylı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Fatma YÜCEL UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği İhtisas Komitesi Başkanı Komite Başkanı: Fatma YÜCEL Toplumsal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği II Dersin Düzeyi: Doktora

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.

28.04.2014 SİSTEM. Sosyal Sistem Olarak Sınıf. Okulun Sosyal Sistem Özellikleri. Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu. SİSTEM SOSYAL BİR SİSTEM OLARAK SINIF Sınıfta Kültür ve İklim Yrd. Doç. Dr. Çetin ERDOĞAN cerdogan@yildiz.edu.tr Sistem: Aralarında anlamlı ilişkiler bulunan, bir amaç doğrultusunda bir araya getirilen

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: Bilgisayar Grafiği III Dersin Düzeyi:

Detaylı

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar

21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar 30.10.2012 21.Yüzyıl Öğrenenleri İçin Standartlar GENEL DEĞERLER Okuma dünyaya açılan penceredir. Okuma öğrenme, kişisel gelişim ve zevk için temel beceridir. Öğrencilerin bütün içeriklerde ve formatlarda

Detaylı

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler

11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi. Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler 11.12.2015 Cuma İzmir Basın Gündemi Edebiyattan sinemaya, sinemadan sosyolojiye Türkiye de sosyal bilimler İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Akademik Düşünce Konferansları

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi

Eğitim Tarihi. Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitim Tarihi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi Türk ve Batı Eğitiminin Tarihi Temelleri a-antik Doğu Medeniyetlerinde Eğitim (Mısır, Çin, Hint) b-antik Batıda Eğitim (Yunan, Roma)

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı

DEĞERLER EĞİTİMİ. Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı DEĞERLER EĞİTİMİ Prof. Dr. Emin Karip M illi Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başka nı Okulların, sınıfların, okul ile ilgili tüm içerik ve düzenlemelerin niteliği, değerlere ve değerler eğitimine

Detaylı

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları

Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Tarihin Faydalandığı Bilim Dalları Coğrafya Her tarihi olay belli bir coğrafi mekanda meydana gelir.tarihi olayların oluşumu esnasında iklim,yeryüzü şekiller,ekonomik faaliyetler konum vb. coğrafi faktörler

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: FEL 1001 Dersi Veren Birim: Felsefe Dersin Türkçe Adı: Felsefeye Giriş Dersin Orjinal Adı: Felsefeye Giriş Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: FEL 00 Dersin Öğretim Dili:

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ RESİM BÖLÜMÜ TANITIM FORMU Bölüm Başkanışkanı Bölüm Başkan Yardımcısı(ları) Koordinatörler Doç.Dr. Hakkı Engin GİDERER Öğr. Gör. Burhan YILMAZ 1. Bologna: Öğr. Gör. Reva

Detaylı

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, sabırlı, anlayışlı, çocuklara ve insanlara yardım etmeyi seven özverili kimseler olmaları gerekir.

Bu alanda çalışmak isteyenlerin, sabırlı, anlayışlı, çocuklara ve insanlara yardım etmeyi seven özverili kimseler olmaları gerekir. SÖZEL MESLEKLER COĞRAFYA Coğrafya bölümünde, yeryüzündeki doğal çevrenin özellikleri, çevre- ilişkileri, çevrede meydana gelen fiziki ve beşeri olayların dağılışı konularında inceleme, araştırma ve eğitim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım II Dersin Düzeyi:

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi

İBRAHİM DEMİREL FOTOĞRAF DİLİNDE BİR SÖYLEŞİ. asosöyleşi FOTOĞRAF DLNDE BR SÖYLEŞ K R K Y L N B R K M BRAHM DEMREL brahim DEMREL, 1941 yılında Malatya Akçadağ ilçesi Durulova (Körsüleyman) köyünde doğdu. lkokulu köyünde okuduktan sonra Akçadağ Öğretmen Okulu,

Detaylı

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR

ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 7. SINIFLAR YILLIK PLANI ETKİNLİKLER / KONULAR AÇIKLAMALAR KASIM EKİM EYLÜL HAFTA KUŞAK: DÜZEN KUŞAĞI ODAK NOKTASI : BİRİMDEN BÜTÜNE ÖZEL BAHÇELİEVLER İHLAS 0RTAOKULU 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak 2.Teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel Amaçlarını

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER...

1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER... 1 1.1. Ekonomi, İhtiyaç, Kıtlık ve Tercih... 1 1.2. Mal, Hizmet ve Fayda... 3 1.3. Üretim Faktörleri... 3 1.3.1. Emek... 4 1.3.2. Doğa... 4 1.3.3.

Detaylı

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir.

Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. KİTAP VE ÇOCUK Türkçe dili etkinlikleri, öğretmen rehberliğinde yapılan grup etkinliklerindendir. Bu etkinlikler öncelikle çocukların dil gelişimleriyle ilgilidir. Türkçe dil etkinlikleri çocuğun kendi

Detaylı

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları

Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Kimya Öğretmen de Hizmet İçi Eğitim Türkiye'de İhtiyaçları Murat Demirbaş 1, Mustafa Bayrakci 2, Mehmet Polat Kalak 1 1 Kırıkkale University, Education Faculty, Turkey 2 Sakarya University, Education Faculty,

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım

Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Androgojik ve Pedagojik Yaklaşım Pedagoji, Yunanca; paid (çocuk) ve agogos (rehberlik) köklerinden türetilmiştir ve özellikle "çocuklara öğretmenin bilim ve sanatı" anlamına gelir. Androgoji (ya da adragoloji)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI. Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU ÖĞRETİM YILI-YARIYILI Dersi Veren Birim(ler): Dersi Alan Birim(ler): Bölüm Adı: Dersin Adı: İleri Grafik Tasarım I Dersin Düzeyi:

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

RESİM / RESİM - İŞ ÖĞRETMENİ

RESİM / RESİM - İŞ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim/resim-iş ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE

Detaylı

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME DAŞÖZ, T. (2016). Murat Özbay Serisi Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(1), 526-533. MURAT ÖZBAY SERİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Tuğçe DAŞÖZ Geliş Tarihi:

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları;

NEDEN ÇiZGi OKULLARI. Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü. Çünkü Çizgi Okulları; NEDEN ÇiZGi OKULLARI Yılların Tecrübesi Çizgi ye Dönüştü Çünkü Çizgi Okulları; Özgün çizgisiyle bireyselleştirilmiş eğitim programı uygulayan bir okuldur. Öğrenci kalabalıkta kaybolmaz. Başarı için bütün

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

Prof.Dr.Hatice BENGİSU

Prof.Dr.Hatice BENGİSU Prof.Dr.Hatice BENGİSU EĞİTİM 1974-1975 Balıkesir Necati Bey İlköğretmen Okulu. 1977-1978 Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Enstitüsü, Resim-İş Bölümü. 1978-1986 Yozgat, Balıkesir, Tatvan, Antakya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI

TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI TIP FAKÜLTELERİNDE TEMEL TIP BİLİMLERİNİN YERİ VE AKADEMİK GELECEK PLANLAMASI Prof. Dr. Günfer Turgut Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Neden Temel

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (17 Aralık 2012 25 Ocak 2013) Sayın Velimiz, 17 Aralık 2012 25 Ocak 2013 tarihleri arasındaki temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları

Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Yaratıcı Metin Yazarlığı (SGT 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yaratıcı Metin Yazarlığı SGT 332 Seçmeli 1 2 0 2 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI

İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI İSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN IN KONUŞMASI 2023 e 10 Kala Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı nda konuya yönelik düşüncelerimi ifade etmeden önce sizleri, şahsım ve İstanbul

Detaylı

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin!

Günümüzün karmaşık iş dünyasında yönününüzü kaybetmeyin! YAKLAŞIMIMIZ Kuter, yıllardır dünyanın her tarafında şirketlere, özellikle yeni iş kurulumu, iş geliştirme, kurumsallaşma ve aile anayasaları alanlarında güç veren ve her aşamalarında onlara gerekli tüm

Detaylı