EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI"

Transkript

1 EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş Zorunlu EGB503 Öğretim İlke ve Yöntemleri Zorunlu EGB505 Gelişim Psikolojisi Zorunlu EGB507 Türk Eğitim Tarihi Zorunlu BAHAR YARIYILI DERSLERİ EGB502 Ölçme ve Değerlendirme Zorunlu EGB504 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma Zorunlu EGB506 Sınıf Yönetimi Zorunlu EGB508 Öğrenme Psikolojisi Zorunlu YÜKSEK LİSANS GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB509 Bilimsel Araştırma Yöntemleri Zorunlu EGB511 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme I Zorunlu EGB513 Eğitimde Ölçme Teknikleri Seçmeli EGB515 Öğrenme Öğretme Süreçleri Seçmeli EGB517 Çağdaş Eğitim Akımları Seçmeli EGB519 Eğitim Programları ve İnternet Seçmeli EGB521 İlköğretim ve Ortaöğretim Programları Seçmeli EGB523 Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar Seçmeli EGB525 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi Seçmeli EGB527 Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar Seçmeli BAHAR YARIYILI DERSLERİ EGB510 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme II Zorunlu EGB512 Eğitimde İstatistiksel Teknikler Zorunlu EGB514 Anabilim Dalı Semineri Zorunlu EGB516 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Programları Seçmeli EGB518 Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Yenilikler Seçmeli EGB520 Yükseköğretim Programlarında Gelişmeler Seçmeli EGB522 Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri Seçmeli EGB524 Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar Seçmeli EGB526 Öğrenme Öğretme Stilleri Seçmeli EGB528 Yabancı Dil Eğitimi Programları Seçmeli EGB530 İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi Seçmeli

2 EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLİMSEL HAZIRLIK EGB501 Program Geliştirmeye Giriş (3 0 3) GÜZ DÖNEMİ İlköğretim, orta öğretim ve yükseköğretim düzeylerinde programların yapısı, süreci, zaman planlaması ve kaynakların kullanılması, örnek etkinlik ve deneme programlarının oluşturulması, uygulanması. EGB503 Öğretim İlke ve Yöntemleri (3 0 3) Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri. EGB505 Gelişim Psikolojisi (3 0 3) Gelişim Psikoloji ilişkisi, gelişim psikolojisinin tanımı ve işlevleri, öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar, gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim), öğrenmeyi etkileyen faktörler, öğrenme kuramları, öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları, etkili öğrenme, öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler, grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi). EGB507 Türk Eğitim Tarihi (3 0 3) Batıda eğitimin kuruluşu ve gelişimi; Türklerde eğitim geleneği; Osmanlı İmparatorluğunda eğitim sistemi, medreseler, sıbyan mektepleri, Enderun, askeri mektepler; Tanzimat, Mutlakıyet ve Meşrutiyet dönemlerinde eğitimde gelişmeler ve eğitimde Batı etkisi; Türk Eğitim Devrimi, Tevhid i Tedrisat Kanununun tarihsel temelleri, kapsamı, uygulanışı ve önemi, Türk eğitim sisteminde laikleşme; Yazı Devrimi, millet mektepleri, halk evleri; Türkiye Cumhuriyeti eğitim sisteminin dayandığı temel ilkeler; Köy Enstitüleri, Eğitim Enstitüleri ve Yüksek Öğretmen Okulları. Üniversiteler ve öğretmen yetiştirme. Yakın dönem Türk eğitim alanındaki gelişmeler; Ulus devletlerin kuruluşundan günümüze dünyada eğitim kurumları aracılığıyla vatandaş yetiştirme anlayışı. Avrupa Birliği vatandaşlığı ve Türk vatandaşlığını içeren çoklu kimlik anlayışının gelişimi ve bu anlayışın eğitime yansımaları.

3 BAHAR DÖNEMİ EGB502 Ölçme ve Değerlendirme (3 0 3) Eğitimde ölçme ve değerlendirmenin yeri ve önemi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel kavramlar, ölçme araçlarında bulunması istenen nitelikler (güvenirlik, geçerlik, kullanışlılık), eğitimde kullanılan ölçme araçları ve özellikleri, geleneksel yaklaşımlara dayalı olan araçlar (yazılı sınavlar, kısa yanıtlı sınavlar, doğru yanlış tipi testler, çoktan seçmeli testler, eşleştirmeli testler, sözlü yoklamalar, ödevler), öğrenciyi çok yönlü tanımaya dönük araçlar (gözlem, görüşme, performans değerlendirme, öğrenci ürün dosyası, araştırma kağıtları, araştırma projeleri, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tutum ölçekleri), ölçme sonuçları üzerinde yapılan temel istatistiksel işlemler, öğrenme çıktılarını değerlendirme, not verme, alanı ile ilgili ölçme aracı geliştirme. EGB504 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (3 0 3) Kütüphane sistemlerini tanıma, kaynaklara ulaşmak amacıyla internette ve elektronik veri tabanlarında tarama yapma, ödev ve rapor yazım kuralları. EGB506 Sınıf Yönetimi (3 0 3) Sınıf yönetimi ile ilgili temel kavramlar, sınıf içi iletişim ve etkileşim, sınıf yönetiminin tanımı, sınıf yönetimi kavramının sınıfta disiplini sağlamadan farklı yanları ve özellikleri, sınıf ortamını etkileyen sınıf içi ve sınıf dışı etkenler, sınıf yönetimi modelleri, sınıfta kurallar geliştirme ve uygulama, sınıfı fiziksel olarak düzenleme, sınıfta istenmeyen davranışların yönetimi, sınıfta zamanın yönetimi, sınıf organizasyonu, öğrenmeye uygun olumlu bir sınıf ortamı oluşturma (örnekler ve öneriler). EGB508 Öğrenme Psikolojisi (3 0 3) Öğrenmeyle ilgili temel kavram ve ilkeler, öğrenmeyi etkileyen etkenler, öğrenme kuramları, etkili öğrenme yöntem ve teknikleri.

4 YÜKSEK LİSANS EGB509 Bilimsel Araştırma Yöntemleri (3 0 3) GÜZ DÖNEMİ Araştırmanın Kuramsal Temelleri: Araştırma, Kuram ile ilgili kavramlar, Eğitim araştırmasının niteliği, Araştırmanın Planlanması ve Öneri: Hazırlama, Giriş, Literatür taraması, Araştırma hipotezleri ve soruları, Örnekleme Kuramı: Giriş, Örnekleme türleri, Ölçme ve Ölçekleme: Giriş, Geçerlilik, Güvenilirlik, Ölçek türleri, Veri Toplama Teknikleri: Anket, Mülakat, Gözlem, Araştırma Verilerinin Çözümlenmesi: İstatistiksel kestirim, Araştırma desenleri ve istatistiksel analizleri, Araştırma Etiği: Etik sorunları ve etik standartları, Bilimsel Raporların Hazırlanması: Tezin bölümleri, Kaynak geliştirme, Uygulama örnekleri, Raporun yazılması. EGB511 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme I (3 0 3) Eğitim programları, program geliştirme, program değerlendirme, eğitim programlarının oluşturulmasında göz önünde bulundurulan sosyal, siyasal ve kültürel süreçler, program değerlendirme yaklaşımları. EGB513 Eğitimde Ölçme Teknikleri (3 0 3) Ölçme ve değerlendirme, eğitimde ölçme yöntemleri, istatistik çalışmaları, ölçme ve değerlendirmenin özellikleri, işlevi, gerekliliği, ölçme ve değerlendirme yaparken dikkat edilmesi gereken özel noktalar. EGB515 Öğrenme Öğretme Süreçleri (3 0 3) Öğrenme, öğretme kavramları, bu kavramların birbirleri ile ilişkisi, öğrenme süreçleri, öğretme süreçleri, etkili öğrenme, etkili öğretim. EGB517 Çağdaş Eğitim Akımları (3 0 3) Felsefe ve Eğitim: Felsefenin Alanları, Eğitim, Ders Programı, öğretim Metodolojisi, öğretmenler ve Öğrenciler, eğitim Felsefeleri, İdealizm ve Eğitim, Realizm ve Eğitim, Tek Tanrıcı Realizm ve Eğitim, Naturalizm ve Eğitim, Pragmatizm ve Eğitim, Varoluşçuluk ve Eğitim, Liberalizm ve Eğitim, Essensializm ve Eğitim, Prennializm ve Eğitim, Progressivizm ve Eğitim, Toplumsal Yeniden Yapılanmacılık ve Eğitim. EGB519 Eğitim Programları ve İnternet (3 0 3) Eğitim programları ve internet uygulamaları arasındaki ilişki, internet tabanlı eğitim programları, e öğrenme, uzaktan eğitim çalışmaları, internet tabanlı eğitim programlarının nitel analizi, verimliliği, maliyeti, kazançları. EGB521 İlköğretim ve Ortaöğretim Programları (3 0 3) Türkiye de ilköğretimin ve ortaöğretimin gelişimi (Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet ten günümüze), Cumhuriyet ten günümüze uygulanan ilköğretim programları ve temel özellikleri, hali hazırda uygulamada olan programların programın öğeleri ve çağdaş program geliştirme yaklaşımları yönünden incelenmesi, uygulama çalışmaları. EGB523 Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) Öğretimin düzenlenmesinde yeni yönelimlerin incelenmesi etkin öğrenme, yaratıcılık, yaratıcı düşünme, düşünme becerileri, eleştirel düşünme ve kurmacılık yaklaşımları. EGB525 İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi (3 0 3) Eğitim ve insan, insan hakları bilinci oluşturma, Türkiye ve Avrupa da insan hakları eğitimi, demokrasi ve eğitim, demokrasi kültürü, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturmada eğitim programları, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturmada eğitim programlarının önemi, insan hakları ve demokrasi bilinci oluşturma konusunda programlar hazırlanırken dikkat edilecek hususlar. EGB527 Program ve Öğretimde Güncel Sorunlar (3 0 3) Eğitim öğretim faaliyetlerinin sorunları, sorunlara çözüm önerilerinin belirlenmesi, kaynakları, sorun çözmenin maliyeti, öğretim programlarının sorun çözme yetkinliği. eğitimde yaşanan güncel sorunların

5 BAHAR DÖNEMİ EGB510 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme II (3 0 3) Program Geliştirmede Temel Kavramlar (eğitim programı, öğretim programı, ders programı, örtük program, program geliştirme...), Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri: Program geliştirmenin tarihi temelleri, Program geliştirmenin felsefi temelleri, Program geliştirmenin psikolojik temelleri, Program geliştirmenin toplumsal temelleri.eğitim Programı Tasarımı ve Modelleri; Program tasarımı yaklaşımları, Konu merkezli program tasarımları, Öğrenen merkezli tasarımlar, Sorun merkezli tasarımlar; Program Geliştirmenin Planlanması, Program Tasarısı Hazırlama, Programın Denenmesi, Program Değerlendirilmesi, Programa Süreklilik Kazandırılması, Program Geliştirmede Yeni Yönelimler: Çoklu Zeka Kuramı, Etkin Öğrenme, İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Yaşam Boyu Öğrenme, Yaratıcı Düşünme, Eleştirel Düşünme, Yansıtıcı Düşünme, Kurmacılık. EGB512 Eğitimde İstatistiksel Teknikler (3 0 3) Nicel araştırma desenleri ve veri analizi, temel kavramlar. Betimsel istatistikler. Örnekleme dağılımı kuramı. Güven aralığı tahminleri. İstatistiksel hipotez testi. Basit doğrusal korelasyon teknikleri. Kısmi korelasyon. Basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon analizine giriş. İlişkisiz örneklemler ve ilişkili örneklemler için t testi. İlişkisiz örneklemler ve tekrarlı ölçümler için tek faktörlü ANOVA. Parametrik olmayan istatistikler ve uygulamaları. EGB514 Anabilim Dalı Semineri (0 3 0) Anabilim Dalında son yıllarda yapılmış araştırmaların incelenmesi, Araştırmalarda uygulamalı ölçme aracı geliştirme çalışmaları, Tez Önerisi hazırlanmasına ilişkin bilgiler ve örnek bir tez önerisi hazırlama. Yapılmış olan bir araştırmanın bulgu, yorum, sonuç ve önerilerinin nasıl yazılacağı üzerinde çalışmalar. EGB516 Türkiye de Öğretmen Yetiştirme Programları (3 0 3) Türk eğitim sisteminde öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi, öğretmenlik mesleğinin gelişim süreçleri, öğretmen yetiştirme sisteminde yaşanan yenilikler. EGB518 Avrupa Ülkelerinde Eğitimde Yenilikler (3 0 3) Avrupa ülkelerinin eğim sistemleri, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinin geçirdiği gelişim dönemleri, Avrupa eğitiminde modernleşme, Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerinin, sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişimler açısından analizi. EGB520 Yükseköğretim Programlarında Gelişmeler (3 0 3) Türkiye de yüksek öğretim, Avrupa da yüksek öğretim, yüksek öğretim programlarının gelişimi, yüksek öğretim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, yüksek öğretim programlarının tarihi gelişimi. EGB522 Eğitim Programlarının Psikolojik Temelleri (3 0 3) Eğitim programları türleri, eğitim programlarının gelişimi, eğitim programlarının psikolojik açıdan değerlendirilmesi, eğitim programlarının psikolojik açıdan temellendirilmesi. EGB524 Öğretim Tasarımı ve Materyal Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar (3 0 3) Öğretim teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi öğretim gereçlerinin geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya (VCD, DVD) gereçleri, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. EGB526 Öğrenme Öğretme Stilleri (3 0 3) Öğrenme stilleri nelerdir? Öğretme stilleri nelerdir? Öğrenme ve öğretme arasındaki ilişkilerin ayrıntılı incelenmesi, etkili öğrenme becerilerinin gelişimi, etkili öğretme becerilerinin gelişimi, modern öğretim metotları. EGB528 Yabancı Dil Eğitimi Programları (3 0 3) Türkiye de yabancı dil eğitiminin önemi, yabancı dil eğitiminin gerekliliği, dünyada yabancı dil eğitimi, yabancı dil eğitim programlarının geliştirilmesi, yabancı dil eğitim programlarının değerlendirilmesi, mevcut yabancı dil eğitim programlarının analizi, yabancı dil eğitiminde karşılaşılan sorunlar.

6 EGB530 İlköğretim Programlarının Değerlendirilmesi (3 0 3) Türkiye de ilköğretimin gelişimi (Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet ten günümüze), Cumhuriyet ten günümüze uygulanan ilköğretim programları ve temel özellikleri, hali hazırda uygulamada olan programların programın öğeleri ve çağdaş program geliştirme yaklaşımları yönünden incelenmesi, uygulama çalışmaları.

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ

FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Fransızca Dilbilgisi I 3 0 3 A Fransızca Dilbilgisi II 3 0 3 A Fransızca Okuma I 3 0 3 A Fransızca Okuma II

Detaylı

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi.

anaokulu kreş vb okul öncesi eğitim kurumunun fiziksel sosyal ve eğitsel ortam özellikleri okul öncesi eğitim döneminde ailenin rolü ve önemi. ZİRVE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi I (2-0-2) Kavramlar, tanımlar, ders yöntemleri ve kaynakların tanımı, Sanayi Devrimi

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Okul Öncesi Eğitime Giriş Erken çocukluk kavramı, Türkiye de ve dünyada erken çocukluk ve okul öncesi eğitim, okul öncesi eğitimin tanımı,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Coğrafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiçağ

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI. Ders OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I.YARIYIL II. YARIYIL Adı Ulusal Kredi AKTS Adı Ulusal Kredi AKTS OÖP101 Okul Öncesi Eğitime Giriş 3 0 3 4 OÖP102 Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım 3 0 3 8 OÖP103

Detaylı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL ELT 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri düzeydeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EGB 153 Psikolojiye Giriş (3-0-3) Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ TUR1001 TÜRK DİL BİLGİSİ I SES BİLGİSİ (2 0 2) Türk dilinin kaynağı, tarihî gelişimi, Türkçenin diğer dillerle karşılaştırılması, Türkçe nin sesleri; ünlü, ünsüz seslerin

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu yapılar ile sözcükler arasındaki ilişki, bu dil yapıları aracılığıyla

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ

AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ AMASYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) İleri seviyedeki dil ve tümce yapıları, bu

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Sosyal Bilgilerin Temelleri (2-0-2) "Sosyal bilimler" ve "sosyal bilgiler" kavramları, sosyal bilimlerde bilgi, sosyal bilimlerin

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Yazı Yazma Teknikleri 1 2 2 A Türk Dil Bilgisi II: Şekil Bilgisi 2 0 2 A Türk Dil Bilgisi I: Ses Bilgisi 2 0 2 A Edebiyat Bilgi ve Kuramları II

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (2-0-2) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri 2 0 2 A Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım 1 2 2 A Genel Jimnastik 1 2 2 A Artistik Jimnastik 1 2 2 A İnsan Anatomisi

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri I.YARIYIL BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Ders İçerikleri Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük

Detaylı

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects

KODU DERSĠN ADI T U K Ects KODU DERSĠN ADI T U K Ects NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ AHMET KELEġOĞLU EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ ĠLKÖĞRETĠM BÖLÜMÜ SOSYAL BĠLGĠLER ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI (I. ÖĞRETĠM) 2014 2015 ÖĞRETĠM YILI 1. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL 0310420004

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ-SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL SNÖ 1001 Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve

Detaylı

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 2006-2007 ÖĞRETĠM YILINDA YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMU TARAFINDAN UYGULAMAYA KONULAN BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ 1. SINIF I.YARIYIL (GÜZ) Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri

Detaylı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Matematik I (2-0-2) Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar,

Detaylı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı

Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Đngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Dersler ve Đçerikleri I.YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSĐN ADI T U K ECTS KODU DERSĐN ADI T U K ECTS ĐNA101 Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 5 ĐNA102 Bağlamsal Dilbilgisi

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Yazı Yazma Teknikleri (1-2-2) Yazı kavramı, güzel yazma yöntem ve teknikleri, büyük temel harfler, küçük temel harfler; eğik büyük yazı harfleri

Detaylı

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ EĞİTİMİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı,anlamı,işlevi:dinlerde iman kavramı,iman-akıl ilişkisi,iman-ahlak

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I.

İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) I. İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ (2011-2012 Öğretim Yılından itibaren ders kodları ve seçmeli derslerdeki değişiklikler) İEÖ 101 Özel Eğitim I.YARIYIL Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel

Detaylı

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3)

Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) DKAB Eğitimi Lisans Programı Ders İçerikleri I. YARIYIL Temel Dini Bilgiler I (3-0-3) Din kavramı, dinin kaynağı, anlamı, işlevi. Dinlerde iman kavramı, iman-akıl ilişkisi, imanahlak ilişkisi, Allah a

Detaylı

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KTÜ FATĠH EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ, YABANCI DĠLLER EĞĠTĠMĠ BÖLÜMÜ ĠNGĠLĠZ DĠLĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ I. YARIYIL IDE 101 Bağlamsal Dilbilgisi I (3-0-3) Bu ders, öğrencilerin ileri seviyedeki dil

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri. T U K EBS-103 Eğitsel Oyunlar 1 2 2 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU Engellilerde Egzersiz Ve Spor Eğitimi Bölümü Ders İçerikleri I.YARIYIL (GÜZ) EBS-101 Anatomi ve Kinesyoloji 3 0 3 İnsan vücudunu meydana getiren hücre,

Detaylı