UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMOR JUNIOR. Nem alma cihazı Dehumidifier. Instruction Manual Kullan m K lavuzu"

Transkript

1 UMOR JUNIOR Nem alma cihazı Dehumidifier Instruction Manual Kullan m K lavuzu

2

3 Girifl Uzun yıllar sorunsuz çalıflması için tasarlanan ve üretilen Fakir Umor Junior Nem Alma Cihazını satın almıfl oldu unuz için teflekkür ederiz. Benzer ürünleri kullanmaya alıflık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almıfl oldu unuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıfltır. Güvenlik Önemlidir Kendi güvenli iniz ve di erlerinin güvenli i için ürünü çal flt rmadan önce kullanma k lavuzunu okuyunuz. Bu k lavuzu ilerideki kullan mlar için güvenli bir yerde saklay n z. E er cihaz n z birisine veriyorsan z, kullanma k lavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihaz n z n çal flt ndan emin olana kadar da paketleri saklay n z. Umor Junior nem alma cihaz yeni konsept ev tipi kullan m için tasarlanm fl bir cihaz olup, afla daki ilave özellikleriyle yüksek teknolojiye sahiptir. Nem alma kapasitesi: 11 Litre / gün. Otomatik alarm & Su tank dolu göstergesi ve otomatik kapanma özelli i. Yüksek / düflük hava h z ayar özelli i. Otomatik defrost özelli i. Güvenlik Uyarıları: Elektrikli bir cihaz kullan l rken, afla daki önlemler her zaman al nmal d r. Yang n, elektrik çarpmas ve kiflisel yaralanmalar engellemek için; Cihaz n üzerinde yazan voltaj ile flebeke voltaj n n uyumlu oldu undan emin olunuz. Cihaz düflürülmüfl veya gözle görünür herhangi bir ar zas var ise, su s zd r yorsa veya anormal olarak çal fl yorsa kesinlikle kullan lmamal d r. Cihaz üzerinde kullan c n n yapabilece i herhangi bir bak m yoktur. Bu yüzden cihaz n herhangi bir parças n sökmeye çal flmay n z. Herhangi bir ar za durumunda tamir için Fakir Yetkili Servisi ne gönderiniz. 1- Cihazın düz ve sa lam bir zemin üzerine yerlefltirildi inden emin olunuz. E er yerlefltirildi i zemin düz de il ise, cihaz kayıp devrilebilir. 3- Cihazın hava girifl ve çıkıfllarına herhangi bir cisim sokmayınız. Cihazın hava girifl ve çıkıfllarına girecek herhangi bir cisim, elektrik çarpmasına ve kiflisel yaralanmalara neden olabilir. 4. Cihaza su tutmayınız. Bu durum cihazda onarılamayacak arızalara ve elektrik çarpmasına neden olur. 5. Cihazı radyatör ve di er ısıtıcı cihazların yakınına yerlefltirmeyiniz. Aynı zamanda cihazı do rudan günefl altında çalıfltırmayınız. 6. Cihazı banyoda veya dufl yanında kullanmayınız. 7. Cihazın fiflini ıslak ellerle prize takmayınız. 8. Cihazın devrilmesi durumunda, cihazı hemen fiflten çekiniz. Fifli prizden ıslak eller ile çekmeyiniz. Ürünü tekrar kullanmadan önce iyice kontrol ediniz. E er herhangi bir problem oldu unu düflünüyorsanız hemen Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. 9. Cihazı baflka bir yere taflımadan önce hem alt hem de üst su tanklarını boflaltınız. Bu flekilde yere veya elektrikli parçalara herhangi bir su sızmasını engellemifl olursunuz. 10. Bu cihaz akli dengesi yerinde olmayan kiflilerin ya da bu tip cihazlar kullanmak için yeterli bilgisi olmayan kiflilerin kullanmas için uygun de ildir. Bu tip kiflilerin cihaz kullanmas na kesinlikle izin vermeyiniz. 2- Cihazın hava girifl ve çıkıfllarının önünü tıkamayınız. Cihaz, hava girifl ve çıkıflları tıkanmayacak flekilde çalıflmalıdır. 03

4 Umor Junior Nem Alma Cihazı L Gaz fiarjı Kullanım Ömrü 120 gr 11.2 kg 35x21x54.4 cm 10 yıl Tutma sapı Kontrol paneli Hava girifli Hava çıkıflı Su Tankı Su boflaltma muslu u Tekerlek 04

5 Nem alma cihazının faydaları: 1. Kıyafetler ve deri ürünler üzerindeki nemi azaltır. Nem alma cihazını çalıfltırmadan önce gardırop içindeki askıları çıkartınız. 2.Tavan, duvar ve camlardaki nemi azaltır. Cihazın kullanımı sırasında en iyi performansı alabilmek için pencere ve camları açmaktan kaçınınız. 3. Kitaplık ve dolapların nemini azaltır. Nem alıcının etkin çalıflabilmesi için dolap kapaklarını açın ve cihazı dolabın önüne yerlefltiriniz. 4-Kullanım düflük hız yüksek hız nem ayarı sıcaklık a. Nem Alma Cihazının çalıfltırılması düflük hız otomatik defrost açma/kapama dü mesi su tankı dolu göstergesi b. Nem alma cihaz n n yüksek h zda çal flt r lmas : yüksek hız Nem oranı Arzu edilen hava nem oran %70 olarak ayarlanm flsa, ON/OFF tufluna bir kez daha bas n z. Bu durumda cihaz yüksek h zda çal flmaya bafllayacak ve istenilen hava nem oran %0 olacakt r. Bu ayar ayn zamanda sürekli nem alma içindir. Daha sonra Nem oran n %40 a ayarlamak için ON/OFF dü mesine 1 kere bas n z. Nem oran n %50 ye ayarlamak için ON/OFF dü mesine 2 kere bas n z. Nem oran n %60 a ayarlamak için ON/OFF dü mesine 3 kere bas n z. Nem oran n %70 e ayarlamak için ON/OFF dü mesine 4 kere bas n z. c. Yukar da belirtilen süreci izleyerek istedi iniz h z ve hava nemini ayarlayabilirsiniz. d. Nem alma cihaz n n kapat lmas : Nem alma cihaz n kapatmak için ON/OFF dü mesine birkaç saniye bas l tutunuz. e. Defrost özelli i: Defrosting nem oranı Cihaz, üzerinde yazan voltaj ile uyumlu bir prize tak n z ve ON/OFF dü mesine basarak cihaz çal flt r n z. Oda s cakl ve ba l nem miktar dijital ekranda gözükecektir. lk aç l flta görülecek olan ayar %0 ba l nemdir. Bu ayn zamanda sürekli nem alma içindir. Daha sonra Nem oran n %40 a ayarlamak için ON/OFF dü mesine 1 kere bas n z. Nem oran n %50 ye ayarlamak için ON/OFF dü mesine 2 kere bas n z. Nem oran n %60 a ayarlamak için ON/OFF dü mesine 3 kere bas n z. Nem oran n %70 e ayarlamak için ON/OFF dü mesine 4 kere bas n z. 05 Nem alma cihaz optimal olarak 15 C - 35 C aras nda çal flmak üzere tasarlanm flt r. Cihaz n 15 C alt nda kullan lmas durumunda havadaki nemin düflmesi ile birlikte, cihaz n toplayaca nem de azalacakt r. Bu durumun sürekli meydana gelmesi durumunda cihaz otomatik olarak defrost moduna geçecektir. Defrost modunda defrost fl yanacakt r.

6 f. Su tank dolu: Su tank doldu unda, su tank dolu göstergesi yanacakt r. Cihaz sinyali 10 kez öttükten sonra, cihaz otomatik olarak çal flmay durduracakt r. Nem alma cihaz n n tekrar çal flmas için, su tank boflat lmal ve yerine tekrar yerlefltirilmelidir. g. Sürekli Çal flma / Taban tank n boflaltma: plastik tıpa su tankı dolu a) Cihaz n fiflten çekildi inden emin olunuz. b) Su ç k fl n n ucundaki plastik parçay ç kart n z. Not: Plastik parça ç kart ld nda su akmaya bafllayacakt r. su akıtma hortumu 5- Temizlik ve Bak m: Herhangi bir temizlik ya da bak m yapmadan önce, mutlaka cihaz n kapat ld ndan ve fiflinin prizden çekildi inden emin olunuz. Temizlik haricinde cihaz üzerinde kullan c n n yapabilece i herhangi bir bak m bulunmamaktad r. Herhangi bir ar za ya da problem durumunda Fakir Yetkili Servisi ne baflvurunuz. a. Filtrenin temizlenmesi Filtreyi ç kartmak için hava girifl kasas n el ile sökünüz. Filtre üzerindeki iki ç k nt y bulunuz ve bu noktalardan filtreyi afla ya çekerek ç kart n z. Elektrikli süpürge ile ya da so uk suda y kayarak filtreyi temizleyiniz. Filtrenin tam olarak kurumas ndan sonra filtreyi yerine tak n z. b. Cihaz n d fl n n temizlenmesi Cihaz n kasas n n hiçbir afl nd r c veya solvent ile temizlemeyiniz. Cihaz n kasas na su tutmay n z. Sadece hafif nemli bir bez ile temizleyiniz. Sevk Cihaz n, orijinal ambalaj nda veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuflakpakette tafl nmas gerekmektedir. c) Sürekli çal flma için uygun bir hortumu tahliye borusuna ba lay n z. Di er ucunu da uygun bir yere ba lay n z. Bu flekilde nem alma cihaz n sürekli çal flt rabilirsiniz. d) Sürekli çal flma s ras nda su tank dolu uyar s çal flmayacakt r. NOT: Havadaki nem oran cihaz üzerinde seçilmifl olan de ere ulaflt nda cihaz otomatik olarak kapanacakt r. Havadaki nem oran cihaz üzerinde seçilmifl olan de eri geçti i zaman, cihaz otomatik olarak tekrar çal flmaya bafllayacakt r. E er cihaz kullan m esnas nda kendi kendine kapan rsa, 3 dakika boyunca tekrar çal flmas için bekleyiniz. E er cihaz n z çal flm yorsa, su tank n n yerine düzgün olarak yerleflip yerleflmedi ini kontrol edip, fiflinin prize tak l oldu undan emin olunuz. Cihaz bir yerden bir yere tafl rken ve ya kald r rken su tank n n bofl oldu undan emin olunuz. 06

7 07

8 Introduction Thank you for purchasing Fakir Umor Junior Dehumidifier which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service. You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase. Safety is Important For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working. Umor Junior dehumidifier is a new concept domestic appliance, besides stability dehumidification function, it also adopts advanced electronic mechanical technology to achieve the following additional functions. Dehumidification: 11 Liter/day. Automatic alarm & indication of water full and automatic turn off unit; High / Low air speed switch function. Automatic defrosting function. Safety Instructions When using an electric appliance, basic precautions should always be followed, including the following: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury: Check the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity supply. The unit is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking. Do not attempt to open the cabinet or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable part inside. If there is any damage, please apply to authorized Fakir Services. 1. Ensure that the unit is placed on a stable and flat floor surface. If the floor surface is not even there is a risk that the unit may be unstable and topple over. Also excessive unit vibration and noise may be result. 2. Do not block or restrict airflow around unit. The unit must be positioned in use so that the air inlet and exhaust grilles are not clocked or restricted in anyway. 3. Do not push any object in the unit air inlet and exhaust grilles. 08 Any inserted object may contact hazardous internal live electrical parts. 4. Do not spray water on unit. This may cause irreparable damage to the unit and the risk of electric shock. 5. Do not place unit near radiators or heating appliances. Also do not operate the unit in the direct sunlight. 6. Do not use the unit in the bathroom or shower room. 7. Do not plug unit into a power socket with wet hands. 8. If the unit eve tips or falls over, unplug the power cord immediately. Do not remove plug with wet hands. The unit must be thoroughly checked by a qualified engineer before being used again. 9. Empty both top and primary tanks before moving unit. This will ensure that any water will not flood on to the floorand also prevent water contacting any internal live partsin the unit. 10. This appliance is not designed to be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mentalcapacities or by persons lacking in experience and/or knowledge, unless they are supervised by someone who is responsible for their safety or have received instructions on how to use the appliance.

9 Umor Junior L x21x54.5 cm Usage life 10 years 09

10 Benefits of Dehumidifier 1. Reduces effects of mould growth on clothes and leather goods. Pull out drawers of the wardrobe before turning the dehumidifier ON. 2. Reduces formation of condensation on ceilings, walls and windows. Refrain from opening windows and doors to obtain best performance from the unit. 3. Reduces the dampness from bookshelves and cupboards. Open the door and put the dehumidifier in front of the cupboard for it to operate effectively. Usage low air speed temperature automatic defrosting high air speed water full Press ON/OFF three times: The required air humidity is set to 60%. Press ON/OFF four times: The required air humidity is set to 70%. b. High air speed mode High air speed Humidity setting When the required air humidity is set to 70%, press the ON/OFF button again, the air speed will turn to high air speed mode and the required air humidity becomes 00%. This is also the setting for continued dehumidification. Then: Press ON/OFF once: The required air humidity is set to 40%. Press ON/OFF twice: The required air humidity is set to 50%. Press ON/OFF three times: The required air humidity is set to 60%. Press ON/OFF four times: The required air humidity is set to 70%. humidity setting mode & On/OFF button c. Then repeat the process above to select required air humidity and air speed. a. Turning the dehumidifier ON at Low air speed mode: Low air speed d. Turning the dehumidifier OFF: To turn the unit off, press and hold down the ON/OFF button for three seconds. e. Defrost mode: Defrosting Humidity setting Connect the unit to a suitable power supply socket and press the ON/OFF button for one second. The current room temperature and air humidity are shown in the electronics display. The required air humidity is set to 00% and low air speed mode. This is also the setting for continued dehumidification. Then: Press ON/OFF once: The required air humidity is set to 40%. Press ON/OFF twice: The required air humidity is set to 50%. 10 The dehumidifier is designed to provide an optimum operating performance above 15 C and up to 35 C. When operating the unit at low room temperature (less than 15 C), the surface on the evaporator will accumulate ice and reduce the dehumidifier efficiency. Periodically when this happens, the unit will go into automatic defrost mode. In defrost mode the Defrost indicator will light.

11 f. Water Full Water Full When the water tank is full the water full indicator will light, the buzzer beeps ten times and the unit will automatically stop operating. The water tank must be emptied and reinstalled before the dehumidifier will operate. g. Continuous operation / Draining primary water tank a) Ensure that unit unplugged from power supply. b) Remove the rubber plug from the water outlet located at the rear base of the unit. (Note: When rubber plug is removed water may drain!) c) For continuous operation connect a suitable drainpipe to the water outlet. The unit can now be operated continuously. d) During continuous operation, the WATER FULL indicator is off. Apart from cleaning the filter there are no other user serviceable parts contained in the unit. a. Cleaning the filter Manually remove air intake case molding to expose filter assembly. Locate the two tabs at the top of the filter assembly, pull down and withdraw filter assembly. Use a vacuum cleaner or wash in cool water to clean filter. Allow to dry thoroughly before replacing filter assembly in the unit. b. External cleaning of unit Do not clean unit with any abrasive cleaning agents or solvents. Do not apply any water directly to the unit for cleaning. Only use a soft clean cloth for all cleaning purposes.when operating the unit at low room temperature (less than 15 C), the surface on the evaporator will accumulate ice and reduce the dehumidifier efficiency. Periodically when this happens, the unit will go into automatic defrost mode. In defrost mode the Yellow indicator will light. Dispatch Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance. Rubber Stopper Drainaga Pipe NOTE: The unit will turn itself off when the moisture in the air reaches the set position on the humidity setting. The unit will automatically turn itself on when the moisture in the air rises above the setting. If the unit is turned off during its operation, please leave for 3 minutes If the unit does not operate, check the water tank is correctly located in the unit and that the power socket is switched on. The water tank must be emptied before transporting or storing the unit. 5- Maintenance and Cleaning: Before carrying out any maintenance or cleaning the unit, make sure that the power to the unit is turned off and the power cord is removed from the power socket. 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 malatç / thalatç Firma: Fakir Elektrikli Ev Aletleri D fl Tic. A.fi. Meflrutiyet Cad. No:43 Tepebafl - stanbul TÜRK YE Tel:(212) (pbx) Fax:(212)

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan

VC 20 S. Kullanım Kılavuzu Vantilatör. Instruction Manual Pedestal Cooling Fan VC 20 S TR GB Kullanım Kılavuzu Vantilatör Instruction Manual Pedestal Cooling Fan Genel İçerik...1 Kullanım Klavuzu Hakkında...2 Sorumluluk...2 Kullanım Klavuzundaki İşaretler...2 Güvenlik CE deklarasyonu...3

Detaylı

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu

www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu www.sinbo.com.tr SBM 4705 Ekmek Yapma Makinası Kullanım Kılavuzu BREAD MAKER Instruction Manual MACHINE À PAIN Mode d emploi BROTBACKAUTOMAT Gebrauchsanweisung PEKAČ KRUHA Upute za Uporabu (TR) Türkçe

Detaylı

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual

ZTE MF58. 3G intelligent monitor. User Manual 3G intelligent monitor User Manual All rights reserved. No part of this publication may be excerpted, reproduced, translated or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter.

EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. NEXT YE-220 DIGITAL SATLOCK TR KULLANIM KILAVUZU Ürünü kullanmak için lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz. EN USER GUIDE Please read this manual carefully for using your Signal Meter. İÇİNDEKİLER :

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI.

KULLANICI KILAVUZU USER GUIDE LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES. w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m. t r KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. LASER SHOW SYSTEM ANIMATION LASER SERIES Türkiye Yetkili Temsilcisi & Ithalatcı Firma: MODEL AL-100 KARA ELEKTRONIK.LTD.STI. AL-500 KONYA - TÜRKİYE AL-560RGY w w w. k a r a e l e k t r o n i k. c o m.

Detaylı

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ

W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Kullan c K lavuzu W1942T W2042T W2242T W1942TB W1942TQ W2042TQ W2242TQ Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okudu unuzdan emin olun. Kullan c K lavuzu nu (CD) ileride baflvurmak üzere eriflilir

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K H DROL K DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K H DROL K DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DP30 - DP30K -DP42 - DP42 K HDROLK DÜMEN EL POMPASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU DP30 - DP30K DP42 - DP42 K HYDRAULIC STEERING HELM PUMP INSTALLER S AND OWNER SMANUAL ISO 10592: 2000 DATA hidrolik dümen

Detaylı

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K

Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu AL 662 K Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilmiş ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilmiş olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

SHD 2692 SAÇ fiek LLEND RME C HAZI KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UA HR AR PT De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için

Detaylı

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama

2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 2.1 Otomatik Arama 2.2 Manuel Arama 3.8 Favori Listeleri 3.9 Diğer Ayarlar 9 10 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 16 17 17 7.1 INFO ( Bilgi) 7.2 EPG ( Program Rehberi) 7.3 FIND (Bul) 7.4 Sayı Tuşları

Detaylı

SHD 2692 SAÇ DÜZLEfiT R C KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL ES RU HR AR G R fi De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi

Kullanma Kılavuzu. RT-N12 Serisi. Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi Kullanma Kılavuzu RT-N12 Serisi Superspeed Kablosuz N Yönlendiricisi TR7901 Birinci Baskı Aralık 2012 Telif Hakkı 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm hakları saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, onun içinde

Detaylı

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers

Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Dergisi 57 (2008) 11-17 Al flverifl Merkezleri Duman Kontrol Sistemleri Smoke Management For Shopping Centers Prof. Dr. Abdurrahman K l ç Üyesi Özet Al flverifl merkezleri; genellikle otopark, ma aza alanlar,

Detaylı

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS

CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS CEPHE SİSTEMLERİ FACADE SYSTEMS A 138 Kalebodur Kalesinterflex Kalebodur Kalesinterflex 139 KALESINTERFLEX Kalesinter ex 1000x3000mm boyutlarında, 3mm kalınlığında porselen seramik levhadır. Mimari tasarımlara

Detaylı

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale

EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale Model No: EC 314 Mutfak Baskülü / Kitchen Scale Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual EC 314 Mutfak Baskülü Kitchen Scale For the purpose of using and maintaining the kitchen scale, please read this instruction

Detaylı

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma

Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma ISSN 1302-2415 Is ve Güç Sistemi Olarak Melez Bir Toprak Kaynakl Is Pompas Kullanan S f r Enerji Binas : Örnek Bir Çal flma Prof. Dr. Birol K lk fl; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Bu makalede, sürdürülebilir

Detaylı

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU

Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU Model: SBM-4705 EKMEK YAPMA MAK NES KULLANIM KILAVUZU De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde Sinbo yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan once bu

Detaylı

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron

SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron Model No: P 735 SteaMax Buharlı Ütü/Steam Iron Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual P 735 SteaMax Buharlı Ütü Steam Iron MAIN PARTS A Skirt B Spraying nozzle C Water tank D Water filling cover E Spray

Detaylı

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR

D evletin borçlar nedeniyle halen uygulanmakta olan iktisat. T he economic policies currently pursued by the Turkish HRACAT S NYAL VER YOR ALARM BELLS RING FOR EXPORTS HRACAT S NYAL VER YOR O UZ SATICI Türkiye nin iktisadi sorunlar karfl s ndaki tutumu, büyük bir masan n üzerindeki, masaya küçük gelen bir örtüye benziyor. Örtüyü aç k kalan

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the

Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r. Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook. Duravit is the only firm in the 64 Sektörel Bak fl / Sectoral Outlook Temmuz - A ustos / July - August 2005 Seramik Türkiye Müfit Ülke: Duravit, dünyan n banyo modas yaratan tek firmas d r Röportaj / Interview fierife Deniz Ulueren serife@serfed.com

Detaylı

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN!

ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI TEHL KE UYARI Ç FT YALITIMLI ÜRÜNLER N BAKIMI BU TAL MATLARI SAKLAYIN! Güvenlik talimatlar 1 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI Bir elektirikli makine kullan ld nda, afla dakinide kapsayan güvenlik önlemleri her zaman takip edilmelidir. Bu dikifl bilgisayar n kullanmadan önce bütün

Detaylı

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl

Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Yap larda Enerji Ekonomisine Bütünsel Bak fl Rüknettin Küçükçal ; Mak. Yük. Müh. TTMD Üyesi ÖZET Binalarda enerji ekonomisi kavram y llar içinde geliflmifltir. Yönetmeliklerde konunun ele al nmas da buna

Detaylı

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu

Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 Kullan m K lavuzu Kompresörlü Nebulizatör Model NE-C801 TM Kullan m K lavuzu TR IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Cihaz kullanmadan önce çindekiler Cihaz kullanmadan önce Giri... 3 Kullan m amac... 3 Önemli güvenlik talimatlar...

Detaylı

Armatürler için aksesuar Valve Accessories

Armatürler için aksesuar Valve Accessories Armatürler için aksesuar Valve Accessories Mekanik/dijital basmalı şalteri Pressure Switch mechanical/digital Tanım / Basmalı şalter basınçlı hava sisteminin ya da kumanda basıncının basınç denetimi ve

Detaylı

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings

Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi. HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings ISSN 1302-2415 makale - article TTMD Dergisi 50 (2007) 18-22 Çok Katl Yüksek Konutlarda HVAC Sistemleri Seçimi HVAC Systems For High Rise Multistorey Buildings Rüknettin Küçükçalı; Mak. Yük. Müh. TTMD

Detaylı

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez.

LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR Aşağıdaki belirtiler LCD monitörler için normal olup herhangi bir sorun ortaya çıktığı anlamına gelmez. İÇERİK TABLOSU LCD MONITÖRLER HAKKINDA ÖZEL NOTLAR... 1 Güvenliğiniz ve rahatınız hakkında bilgiler... 2 ÜRÜN PAKETININ AÇILMASI... 5 Standin Takilmasi / Çikarilmasi... 6 EKRAN KONUMU AYARI... 6 ELEKTRİK

Detaylı