İSTANBUL TİCARET ODA S I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TİCARET ODA S I"

Transkript

1

2 TİCARET ODA S I

3

4 TİCARET ODA S I ADRES KITABI Ihracatçzlar- Exporters ISTANBUL C HAM BER OF COMMERCE DIRECTORY

5

6 V ÖN SÖZ Ticaretin milli hudutları aşarak uluslararası bir hüviyet kazandığı çağımızda dünyanın dört bir tarafına yayılan iş adamları ile taeirierin birbirleriyle temasa g eçınelerinde ADRES KiTAPLARI'nın yardımı olduğu aşikardır. Bu meyanda, milli hudutlar içinde de, müstahsilden başlıyarak her kademedeki iş adamlarının birbirleriyle temasında aracılık vazifesi yine ADRES KiTAPLARI'na düşmektedir. Odamız, gerek dış ticaret ve gerekse iç ticaret sahasında tarafları birleştirmek ve köprü vazifesini layikiyle yapabilmek maksadiyle ihracatın memleket ekonomisindeki önemini de gözönünde tutarak, önce «İHRACATÇlLAR ADRES KİTABI» nı hazırlayarak bu alandaki boşluğu doldurmak suretiyle ticaret hayatımıza ve dolayısiyle üyelerine faydalı bir hizmette bulunmaya gayret etmiştir. İHRACATÇlLAR ADRES KİTABI iki bölüm üzerine hazırlanmıştır. Birinci bölümde; ihraç maddeleri esas alınar al.: firmalar sicil numaraları itibariyle tasnife tabi tutulmuştur. İkinci bölümde ise; firma isimleri alfabetik bir sıraya konarak ihraç maddeleri firma bünyesinde gösterilmiştir. Bu tertiple arayıcıların isteklerini daha kolay bir şekilde bulmalarının sağlanmasına çalışılmıştır. Bu ADRES KİTABI ile ticaret alemine ve üyelerimize yararlı bir hizmette bulunabilir isek, Odamız bundan gelecek çalışmalar için hız ve gayret kazanacaktır. İstanbul Ticaret Odası

7

8 VII TİCARET ODASI İstanbul Ticaret Odası, 'e yakın tacir ve küçük sanayıcı üyesiyle İstanbul'da mevcut özel teşebbüsün taazzuv etmiş en büyük mesleki teşekküldür. Oda, aynı zamanda Türkiye'de ilk açılan Ticaret Odası olmak bakımından da özel bir mevkiye sahiptir yılında, kuruluş hazırlıklarını inceleyerek tamamlamak üzere kurulan «Cemiyeti Ticariye», çalışmaları sonunda, bir iç tüzük hazırlayarak bunu Ticaret Nezaretine tasdik ettirmiştir. Böylece İstanbul Ticaret Odası 16 Ocak 1882 yılında resmen kurularak memleket hizmetine katılmıştır. Bugün kamu tüzel kişiliği niteliğinde bulunan Odamızda iki çeşit organ mevcuttur. A - Seçimle kurulan teşkilat B - Tayinle kurulan teşkilat A - Seçimle kurulan teşkihit: 1) Meslek Komiteleri Halen 75 meslek komitesi mevcuttur. Her Komite, ait bulunduğu meslek kolundan üç yıl için seçilen beş veya yedi üyeden teşekkül eder. 2) Oda Meclisi Her Meslek Komitesinden üç yıl için seçimle ayrılan iki üyeden teşekkül eder. 3) Yönetim Kurulu Oda Meclisinin kendi aralarından bir yıl için seçtikleri ll üyeden mürekkeptir. Yönetim Kurulu kendi üyeleri arasında görev bölümü yapar. B - Tayinle kurulan teşkilat: Odanın işlerini yürütmekle görevli idari teşkilat aşağıda yazılı ünitelere bölünmüştür: a) Genel Katiplik, b) Müşavirler, c) Şube Müdürlükleri, d) Büro Müdürlükleri, e) Müstakil Şeflikler. a) Genel Katiplik Genel Katiplik, Genel Katip, Genel Katip Yardımcısı ve Grup Müdürlerinden terekküp eder. Genel Katip idari teşkilatın en yüksek amiridir.

9 VIII b) Müşavirler Müşavirler, teşkilata ilmi ve teknik bakımdan yardımcı olarak vazife gören mütehassıs elemanlardır. c) Şubeler Şubeler, mahiyetleri itibariyle biribirine benziyen veya birbirini tamamlıyan çeşitli işleri yürütmekle vazifeli en büyük idari teşkilat ünitesidir. Şubelerin başında Şube Müdürleri bulunur. Şubeler doğrudan doğruya Genel Katipliğe bağlıdır. Şubeler servislere bölünür. Her servisin başında bir şef ve işin ehemmiyetine ve hacmine göre bir veya müteaddit raportör bulunur. Servisler masalara bölünür. Masalarda, işin ehemmiyetine göre raportörler veya memurlar vazife görür. d) Bürolar Bürolar, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Katipliğin ve Meslek Komitelerinin bilcümle büro hizmetini yürütmekle görevli idari teşkilat ünitesidir. Bürolar doğrudan doğruya Genel Katipliğe bağlıdır. Büroların başında büro müdürleri bulunur. Bürolar muhtelif masalara bölünür. Masalarda işin ehemmiyetine göre raportör, sekreter veya memurlar vazife görür. e) M üstakil şeflikler Müstakil şeflikler, mahiyetleri itibariyle biribirine benzeyen ve fakat hacim itibariyle nisbeten kabarık olan işleri yürütmekle vazifeli en küçük idari teşkilat ünitesidir. Müstakil şeflikler doğrudan doğruya Genel Katipliğe bağlıdır. Müstakil şefliklerde muhtelif masalar bulunabilir ve işin ehemmiyet ve hacmine göre bir veya müteaddit raportör istihdam olunabilir. Halen İstanbul Ticaret Odası bünyesinde mevcut olup ana hatlarile yapısı yukarıda açıklanan ve Genel Katipliğe bağlı bulunan idari üniteler ile bu ünitelerin görevleri aşağıda belirtilmiştir: ı) Etüd ve Araştırma Şubesi: «Etüd ve Araştırma» ile «İstatistik» servislerinden meydana gelen bu Şube; a) İktisadi, mali ve hukuki konularda araştırmalar yapmak, b) İktisadi faaliyetlerle ilgili mevzuatı takip etmek, Türkiyeyi ilgilendiren milletlerarası andlaşma ve olayları izlemek, c) Endeks ve istatistikleri düzenlemek, d) Mahalli örf ve adetleri tesbit eylemekle görevlidir. 2) Dış Münasebetler ve Turizm Şubesi: «Enformasyon» ile «Fuarlar ve Adres Kitabı» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen bu Şube; a) Taeirierin çeşitli meselelere ait sorularını cevaplandırmak, b) İç ve dış piyasalar hakkında bilgiler vermek, c) İlgiiiiere iç ve dış sergi ve fuarlar hakkında bilgi vermek, d) Adres Kitabı hazırlamak ve turizmin geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmakla görevlidir. 3) Neşriyat Şubesi: a) Oda Gazetesini ve Mecmuasını yayınlamak,

10 IX b) Oda tarafından hazırlanan veya hazırlattınlan etüd ve araştırmaları Oda Gazetesi ve Mecmuasında yayınlamak. 4) Ticaret Şubesi: «İthalat», «İhracat», «Muamelat» ve «Fiat» adlarını taşıyan dört servisten meydana gelen Şube; a) Menşe şahadetnamesi vermek, b) ihraç mallarının fiat tescilini ve fiat kontrolünü yapmak, c) E kspertiz işleri ile iştigal etmek, d) Müracaat halinde hale ve maziye ait rayiç fiatları bildirmek, fatura tasdik etmek, muhammen bedelleri tesbit etmek, e) Yedivahit belgeleri vermek, f) İthalatla ilgili işleri ifa etmek, g) Tenzilatlı satışların müsaade ve mürakabesine ait işlerle uğraşınakla görevlidir. 5) Hesap İşleri Şubesi: a) Oda gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini sağlamak, b) Sarfiyatın bütçeye ve mevzuata uygun olarak yapılmasını temin etmek, c) Aylık mizan, bilanço ve kat'i hesapları çıkartınakla görevlidir. 6) Tescil Şubesi: a) Oda üyelerinin kayıt muamelelerini yapmak, b) Üyelere hüviyet varakası ve ithalatçı vesikası vermek, c) Sicil kayıt suretleri vermek, d) İmza tasdik vesikası vermek, e) Firmaların sicil kayıtlarına ait soruları cevaplandırmak, f) Ticari imza ve kefaleti tasdik etmekle görevlidir. 7) istihbarat Şubesi: a) Yeni firmaların ve eskiden kayıtlı olanların istihbaratını yapmak ve derecelerini tayin etmek, b) Sermaye değişikliklerini tayin etmek, c) Derece itirazlarını tetkik etmekle görevlidir. 8) Sanayi Şubesi: «Sanayi» ve «Tevzi» adlarını taşıyan iki servisten meydana gelen bu Şube; a) Odaya kayıtlı «Küçük Sanayici»lerin ihtiyaçları ile ilgilenmek ve bunların makine, ham madde, işletme malzemesi ve yedek parça ihtiyaçlarını temine çalışmak, b) Küçük sanayici tahsislerinin tevziatını yapmak, c) Küçük sanayicilerin kapasitelerini tesbit etmek, d) Küçük sanayicileri tenvir etmekle görevlidir. 9) Başkanlık ve Umumi Katiplik Bürosu: a) Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu toplantılarına ait her türlü işi yapmak, b) Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Genel Katipliğin sekreterlik işlerini çevirmekle görevlidir. lo) Meslel{ Komiteleri Bürosu: Meslek Komitelerinin toplanmalarını temin etmek ve bu toplantıların raportörlük görevini yerine getirmekle görevlidir.

11 X takip ve sonuçlan ll) Personel Servisi: Oda personeline ve stajyerlere ait her türlü işi dırmakla görevlidir. 12) Levazım Servisi : a) Oda ihtiyaçları ile ilgili mübayaları yapmak, b) Demirbaş eşyanın kayıt ve muhafazasiyle görevlidir. 13) İdare Arnirliği Servisi: Odanın emniyet ve temizliğini sağlamakla görevlidir. 14) Gümrüli Daimi Eksperler Kurulu Servisi: Kurulun çalışmaları ile ilgili işleri çevirmekle görevlidir. 15) Evrak ve Dosya Servisi : Evrak kaydı, dağıtımı, tasnifi, muhafazası ile ilgili işleri yerine getirmekle görevlidir. 16) Kütüphane: İktisat ve ticaret konularında mevkutelerin koleksiyonlarını yapmak, mevcut kitapları ilgililerin istifadesine arz etmek, yeni neşriyatı takip ederek, Odaya faydalı olabilecekleri satın almakla görevlidir.

12 XI FOREWORD Now that trade has acquired an international character trade directories play a useful part in bringing together businessmen of all countries. Trade directories also act as intermediaries between the businessmen of all walks within the national boundaries of a country, farmers included. Our Chamber, bearing in mind its duty of putting in closer commercial relations Turkish and foreign as well as domestic merchants, thus forming a bridge between them, and considering the importance of exports to the Turkish economy, and finally, observing the lack of means in the solving of this problem, proceeded to the publications of this present DIRECTORY OF EXPORTERS in the hope of rendering a useful service to the business world in general and to its members in particular. This Directory of Exporters is divided into two sections. In the first seetion under the headings of the article exported are listed the firm names in the sequence of their registration numbers. In the second seetion under the headings of the article exported are listed the firms names in the sequence of their registration numbers. In the second seetion firm names are listed alphabetically, each firm listing followed by its particnlar export items. We think this assures quick use of the Directory. Should this Directory render a useful service to the business world in general and to our members in particular, we would be encouraged to later efforts in this field. Istanbul Chamber of Commerce

13

14 XIII THE CHAlVIBER OF COMMERCE OF ISTANBUL With its about merchants and small industrialists the Istanbul Chamber of Commerce is the largest professional organization of the private sector in the city. Besides, because of its being the first established of its kind, our Chamber has a privileged position amongst The Chambers in Turkey. «The Association of Merchants», which submitted its articles of association to the Ministry of Commerce in 1880 for approval, formed the embryo of our Chamber. From this the Istanbul Chamber of Commerce was set up on January 16, 1882 and entered into the service of the country. The Istanbul Chamber of Commerce has the attributes of a public service corporation and passesses two kinds of units: A - Units set up by election, B - Units set up by nomination. A - Elected units of the Chamber: 1) Trade Committees: The Chamber has 75 trade committees, each of which is composed of at least 5 and at most 7 members elected for 3 years by the members of the trade branch which it represents. 2) The Assembly of the Chamber: The Assembly of the Chamber is composed of 2 representatives from each of the trade committees who are elected for a 3 year term. 3) The Bo ard of Management: The Board of Management of the Chamber is constituted of ll members elected for 1 year by the Assembly. B - Nominated units of the Chamber: The nominate units whose duty is the carrying out of the tasks bestawed upon the Chamber are the following: a) Secretariat general b) Advisers c) Department directarates d) Bureau directarates e) Independent chieftaincies. a) Secretariat General: The Secretariat General includes the Secretary General, the Assistant Secretary General and the Group Directors. The Secretary General is the highest in authority.

15 XIV b) Advisers: The Advisers are specialists who assist the Chamber in technical and scientific matters. c) Department directorates: The department directarates are the largest administrative units charged with conducting individual or related tasks and are headed by a director under the direct authority of the Secretary General. They are sub-divided into services headed by a chief with one or more reporters, depending on the importance of the job. The services are, in turn, sub-divided into «tables» provided with sufficient numbers of officials. d) Bureau directorates: These are units entrusted with the task of carrying out the clerical works of the Trade Committees, the Assembly, the Board of Management and the Secretariat General. Bureaus, headed by a director, are under the direct authority of the Secretary General. They are sub-divided into services, and the services into «tables» equipped with sufficient numbers of reporters, secretaries and officials. e) Independent chieftaincies: Independent chieftaincies are the smallest administrative units in charge of the execution of jobs related by nature. They are under the direct authority of the Seçretary General. They may be subdivided into «tables» provided with one or more reporters according to the importance of the job. Here are the details of the jobs given the departments, the bureaus and the independent chieftaincies: 1) The Research Department: The Research Department which is sub-divided into «Research}> and «Statistics» Services has the duty of: a) doing research work on economic, financial and legal matters b) keeping track of Turkish legislation concerning economic matters and of international conventions of interest to Turkey, c) preparing indexes and statistics, d) defining the local commercial customs. 2) The Public Relations and Tourism Department: This Department is sub-divided into «Information» and «Fairs, Exhibitions and Trade Directories» Services and it is in charge of accomplishing the following jobs: a) replying in written or oral form to the questions of Turkish or foreign merchants, b) informing merchants on domestic or foreign markets, c) giving information on domestic or foreign fairs and exhibitions, d) preparing trade directories and aiding activities for the development of tourism. 3) The Publications Department: This Department has to: a) edit the Chamber's Newspaper and the Journal

16 xv b) publish the results of the research works done or ordered by the Ohamber. 4) The Commerce Department: The Oommerce Department which is composed of «Imports», «Exports», «Prices» and «Applications» Services has to: a) deliver certificates of origin, b) register and ascertain the prices of export articles, c) deliver expert and connoisseur reports, d) certify current and past prices, e) estimate (on application) the prices of commercial articles. f) deliver sole ageney documents, g) accomplish some im port formalities. 4) The Accounts Department: This Department is entrusted with the duty of: a) assessing and collecting the Ohamber's income, b) seeing that the Chamber's money is spent in accordance with legislation, c) preparing the monthly balances, statements of accounts and final accounts. 6) The Registers Department: This Department has to: a) register firms with the Ohamber, b) deliver identification cards and importers' certificates to the members, c) deliver copies of the register, d) deliver documents certifying the signatures of merchants, e) reply to questions concerning registration records of firms, f) deliver certifications and annotations showing the registered status of the signatories of sureties and contracts. 7) The Inquiries Department: This Department is in charge of: a) the completion of inquiries about firms already registered or newly registered, and the determination of the ranks thereof, b) the ascertainment of changes in the capital holdings of the firms, c) examination of protests against decisions of ranks. 8) The Department of Small Industries: The tasks of this Department which is composed of the Services of «<ndustries» and «Distribution» are as fonows: a) to make inquiries on the requirements of «sman industries» registered with the Ohamber and to perform the necessary formalities to enable them to obtain machinery, raw materials, runuing materials and spare parts for the proper functionning of their plants, b) to distribute among individual firms the foreign exchange allocated to the Ohamber for their import needs, c) to measure the production capacities of sman industrial firms d) to furnish information to sman industries.

17 XVI 9) The Bureau of the President and the Secretary General: This Bureau has to: a) perform all the work involved in the meetings of the Chamber's Assembly and the Board of Management, b) do the clerical works of the Chamber's Assembly, the Board of Management and the Secretary General. 10) The Bureau of Trade Committees: The task of this Bureau is to invite the members of trade committees for meetings and to do the clerical work of the said committees. ll) The Service of Personnel: The duty of this Service is to deal with all kinds of administrative work concerning the status of officials and trainees. 12) The Supply Service: This Service: a) buys necessities for the Chamber's units, b) numbers, enters and keeps the stock and furniture of the Chamber. 13) The M essenger Service: The mission of this Service is to be responsible for the security and the cleanliness of the Chamber. 14) The Service of Standing Committee of Customs Experts: This Service is in charge of the formalities necessary for the proper accomplishment of the duties bestewed upon it. 15) The Service of Documents and Files: This Service enters, distributes, classifies and keeps the documents of the Chamber. 16) The Service of the Library: The Service of the Library buys, collects, and makes available books and periodicals useful to the members.

18 XVII AVANT-PROPOS De nos jours oiı, depassant les frontieres nationales, le commerce a acquis un caractere international, Ies hommes d'affaires de tous les pays doivent se mettre en contact entre eux beaucoup plus frequemment,qu'au siecle de:rnier. Un des facteurs qui rendent possible ce contact est la pubucation et l'utilisation des annuaires sur une grande echelle. La Chambre de Commerce d'istanbul dont un des buts principaux est de mettre en contact les acheteurs et les vendeurs aussi bien sur les marches interieurs que dans le commerce exterieur prenant en consideration l'importance de rexportation dans la politique economique de la Turquie, a prepare cet Annuaire des Exportateurs dans l'espoir de remedier a cette lacune dans ce domaine. L' Annuaire des Exportateu:rs est divise en deux parti es. Dans la premie:re partie, les firmes sont groupe~~s par ordre de numeros de registre comme:rcial sous les articles qu'elles exporten t. Dans la seconde partie, elles suivent l'ordre alphabetique, les articles exportes figurant apres l'adresse de chacu.ne d'elles. Cette classification a ete conçue en vue d:e faciliter I'utilisation rapide de l'ouvrage. Dans la mesure oiı cet Annuaire rendrait quelques services au monde des affaires, nous serons encourages dans nos travaux fu turs. La Chambre de Commerce d'istanbul

19

20 XIX CHAMBRE DE COMMERCE d'istanbul Avec ses membres commerçants et petits industriels, d'environ , la Chambre de Commerce d'istanbul est le plus grand organisme professionnel de l'entreprise privee qui soit a Istanbul. Elle est non seulement le plus grand organisme professionnel mais encore la plus ancienne Chambre de Commerce du pays. Fondee le 16 janvier 1882, apres une phase preparatoire de deux ans, elle continue, depuis lors, a ses fonctions au service des commerçants du monde entier. La Chambre de Commerce d'istanbul qui est a present une institution du service public fonetianne par deux sortes d'organes: A - Organes crees par election B - Organes crees par namination A - Organes elus a) Comite Professionnels Chaque Comite Professionnel se compose de cinq ou sept membres elus pour trois ans parmi et par les membres d'un groupe professionnel. -Actuellement les membres de la Chambre de Commerce d'istanbul sont groupes sous soixante-quinz.e professions- il y a done soixante-quinze Camites Professionnels. 2) Assemblee Elle se compose de cent cinquante membres elus pour trois ans parmi et par les membres des Camites Professionnels a raison de deux membres pour chaque comite. 3) Conseil d'administration Il se compose de onze membres elus, pour un an, parmi et par ceux de l'assemblee. La divison interne des fonctions du Conseil d'administration se fait dans le Conseil meme. B- Organes nommes La structure administrative de la Chambre de Commerce d'istanbul se compose des organes suivants: a) Secretariat General b) Contentieux c) Directions de seetion d) Directions de bureau e) Services attaches au Secretariat General a) Secretariat General n se compose du Secretaire General, du Secretaire General Adjoint et des Directeurs de Groupe.

21 xx b) Contentieux Il se compose des experts specialises dans les sciences et les techniques et qui pretent leur assistance aux divers organes de la structure administrative. c) Directions de Seetion Elles constituent les plus amples organes de l'administration chargees d'executer des fonctions analogues ou completant les unes les autres et presidees par un Directeur Elles peuvent se diviser en deux ou plusieurs Services dont chacun est dirige par un chef et a un ou plusieurs rapporteurs. Les services peuvent, a la rigueur, presenter des subdivisions suivant les sujets qu'ils traitent. Ces derni<~res sont dirigees par des rapporteurs ou employes. d) Directions de Bureau lls sont des organes charges d'executer le secretariat de la Presidence de l'assembıee, de la Presidence du Conseil d'administration, des Comites Professionnels et du Secretaire General. lls sont directement attaches au Secretariat General et presides par un Directeur. lls ont des subdivisions dirigees par des rapporteurs, seeretaires ou employes e) Services attaches au Secretariat General Non incorpores dans des Sections, ces services dits independants constituent les plus petits organes administratifs. lls sont charges de remplir des fonctions plus ou moins analogues. lls peuvent avoir des subdivisions dirigees par des rapporteurs. Les fonctions detaillees des organes sont les suivantes: 1) Sections des E tu des et Recherches Se composant de deux Services nommes «Etudes et Recherches» et «Statistique» elle est chargee a) de proceder a des etudes economiques, financi<~res et juridiques, b) de suivre le procedure relative aux activites economiques, les traites et evenernents internationaux interessan t la Turquie, c) d'etablir des indices de prix et des statistiques, d) de definir les moeurs et coutumes locaux 2) Seetion des Relations Exterieures et du Tourisme Se composant de deux Services nommes «Informations» et «Foires et Annuaires», elle est chargee. a) de fournir des renseignement aux commerçants indigenes et etrangers sur des sujets les plus divers, b) de preparer des ann u aires, c) de contribuer aux travaux touristiques du Ministere du Tourisme et de la Prefecture, d) d'organiser la participation locale ou nationale aux foires etrangeres.

22 XXI 3) Seetion des Publieations Elle est chargee a) de publier l'hebdomadaire et le Bi-mensuel de la Chambre de Commerce d'istanbul, b) d'inserer, dans ces deux organes, les e tu des et rapports rediges par les elements de la Chambre. 4) Seetion du Commeree Se compasant de quatre services nommes «lmportations», «Exportations», «Operations internes» et «Prix», elle est chargee a) de delivrer les certificats d'origine, b) de contrôler les prix d'exportation et de vente sur le marche interieur, c) de delivrer des rapports d'expertise pour certains articles d'exportation, d) de legaliser les factures redigees par les firmes membres, e) d'evaluer les prix courants au passes, f) de delivrer les certificats de representation exclusive, g) d'accomplir certaines formalites relatives a l'importation, h) de donner des autorisations aux ventes au rabais et de contrôler celles-ci. 5) Seetion de la Comptabilite Elle est chargee a) de percevoir les cotisations des membres, b) de contrôler les depenses en les accordant aux dispositions du budget, c) de tenir les livres de la Chambre. 6) Seetion du Registre Commercial Elle est chargee a) d'enregistrer les membres, b) de leur delivrer les certificats d'importateur, c) de produire la copie de leur acte d'enregistrement, d) d'homologuer les signatures des membres, e) d'homologuer les certificats de cautionnement. 7) Sections des Enquetes Elle est chargee a) de fixer, en faisant des investigations, les classes dont les membres devraient faire partie, b) d'etablir les changements de capital, c) d'etudier les protestations faites en ce qui concerne les classes dont font partie les membres 8) Seetion de l'industrie Se compasant de deux Services nommes «Industrie» et «Distribution», elle est chargee a) de procurer aux petites industries enregistrees aupres de la Chambre le materiel dont celles-ci auraient besoin, b) de proceder a la distribution du materiel importe et destine a la petite jndustrie,

23 XXII c) d'etablir les capacites de production des petites industries, d) de fournir des renseignements aux petits industriels. 9) Cabinet de la Presidence et du Secretariat General Il est charge a) d'organiser les reunions ordinaires et extraordinaires de l'assemblee et du Conseil d'administration, b) de proceder au secretariat de l'assemblee, du Conseil d'administration et du Secretariat General. 10) Bureau des Comites Professionnels Il est charge de rediger, sous forme de rapports, les decisions prises aux reunions ordinaires et extraordinaires des Comites. ll) Service du Personnel Il est charge de poursuivre et de resoudre toute affaire relative aux employes et aux etudiants faisant leur stage aupres de la Chambre. 12) Service d'approvisionnement rı est charge a) de faire les achats necessaires au service de la Chambre, b) d'entretenir les objets inventories. 13) Service d'entretien rı est charge a) de veiller a la securite du batiment, b) d'entretenir les bureaux et les salles. 14) Service du Conseil Permanent des Experts Donaniers Il est charge d'organiser les reunions du Conseil 15) Service des Archives Il est charge a) de recevoir le courrier, b) de le distribuer, c) d'affranchir le courrier, d) de classer les dossiers clos 16) Bibliotheque Passedant pres de six mille volumes en turc, allemand, français et anglais, et abonnee a 115 periodiques, la Bibliotheque de la Chambre de Commerce d'istanbul est une des plus grandes bibliotheques des organismes professionnels du pays.

24 XXIII VORWORT Bei der heutigen Ausdehnung des Handels über nationale Grenzen hinaus ist es für Geschaeftsleute aller Laender von besonderem Wert, dass sie leicht und schnell zu einander finden, selbst dann, wenn grosse Entfernungen zwischen ihnen liegen. Hierbei leisten ihnen Firmen-Adressbücher den grössten Dienst. Die Firmen-Adressbücher erweisen sich auch innerhalb der nationalen Grenzen als besonders nützliche Einrichtungen, da sie den Kontakt vermitteln zwischen Geschaeftsleuten aller Gattungen sowie zwischen Produzent und Haendler. In der Absicht eine verbindende Brücke zu selılagen zwischen künftigen Geschaeftspartnern im In-und Ausland und im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung des Exportgeschaefts für die türkische Wirtschaft gibt die Handelskammer-Istanbul zunaechst dieses Exportfirmen-Adressbuch heraus, überzeugt, dass sie dadurch eine Lücke ausfüllt und, im Sinne ihrer Mitglieder handelnd, der Sache des türkisehen Exportwesens dient. Das Exportfirmen-Adressbuch setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im Te il 1 sin d die einzelnen Firmen nach Art der W aren gruppiert, die sie exportieren. Bei jeder Firma ist die Handelsregister-Nummer angegeben. Im Teil 2 sind die Firmen in alphabetischer Reihenfolge eingeordnet, unter Angabe der \Varen, die sie exportieren. Diese Anordnung soll dazu dienen, den Interessenten die Auffindung der gewünschten Daten zu erleichtern. Hat dieses Adressbuch Zuspruch in der Geschaeftsweıt und bei den Kammermitgliedern, so wird dies der Handelskammer-Istanbul als Aniass zu neuen Initiativen dienen. Die Handelskammer - İstanbul

25

26 XXV HANDELSKAMMER ISTANBUL Die Handelskammer Istanbul ist mit ihrer Mitgliederzahl von fast Kaufleuten und Kleingewerbetreibenden die grösste Berufsorganisation aller in Istanbul varhandenen Privatunternehmerverbaende. Unsere Kammer ist die aelteste Handelskammer der ganzen Türkei. Sie nimmt deshalb eine besandere Stellung unter den Handelskammern ein. Nach beendigung der Vorbereitungsarbeiten zur Gründung der Kammer waren von der eigens zu diesem Zweck errichteten «Handelsgesellschaft» die Statuten ausgearbeitet worden, die im Jahre 1880 von der Handelsaufsichtsbehörde genehmigt worden sind. Nach offizieller Gründung am 16. Januar 1882 hat die Handelskammer Istanbul ihre Taetigkeit für die gesamte Türkei aufgenommen. Bei den amtierenden Institutionen der Handelskammer untercheidet man heute zwei verschiedene Organe : A- gewaehlte Organe B - ernann te Organ e A - Zu den gewaehlten Organen gehören: 1) Ausschiisse der Berufsgruppen Derzeit gibt es 75 Ausschüsse der verschiedenen Berufsgruppen. Jeder Ausschuss besteht aus 5-7 Mitgliedern der jeweiligen Berufsgruppe. Die Mitglieder werden für 3 Jahre gewaehlt. 2) Der Kammerrat Der Kammerrat wird von je zwei Mitgliedern aus den Ausschüssen der einzelnen Berufsgruppen gebildet. Diese werden alle 3 Jahre neu gewaehlt. 3) Der Verwaıtungsrat Dieser setzt sich aus ll Mitgliedern zusammen, die zum Kammerrat gehören und von diesem für jeweils 1 Jahr gewaehlt werden. B- Zu den ernannten Organen gehören: Zur Durchführung aller Arbeiten der Handelskammer ist die amtierende Verwaltungsorganisation in nachstehende Organe aufgegliedert worden : a) Generalsekretariat b) Berater c) A bt e il ungsdirektion

27 XXVI d) Bureauvorstand e) selbstaendige Sektionen a) Das Generalsekretariat Zum Generalsekretariat gehören der Generalsekretaer, der stellvertretende Generalsekretaer und die Gruppendirektoren. Der Generalsekretaer ist das höchste Verwaltungsorgan. b) Die Berater Die Berater stehen der Verwaltungsorganisation als Spezialisten in wissenschaftlicher und technischer Hinsicht zur Seite. c) Die Abieilungen Die Abteilungen, die sich ihrer Struktur nach aehneln oder sich gegenseitig ergaenzen, stellen mit ihren verschiedenen Arbeitsgebieten die höchste Stelle der amtierenden Verwaltungsorganisation dar. In jeder Abteilung befindet sich ein Abteilungsdirektor. Die Abteilungen unterstehen direkt dem Generalsekretariat. Die Abteilungen bestehen aus einzelnen Unterabteilungen, die von einem Abteilungschef geleitet werden und in denen je nach Umfang und Wichtigkeit der Arbeit je ein oder mehrere zum Vortrag berechtigte Beamte Arbeiten. Die Unterabteilungen sind in Arbeitsgruppen aufgeteilt, in denen je nach Wichtigkeit der Arbeit zum Vortrag berechtigte Beamte oder Angestellte den Dienst versehen. d) Die Büros Die Büros sind die Stellen der amtierenden Verwaltungsorganisation, die saemtliche Arbeiten des Kammerrates und des Verwaltungsrates, sowie des Generalsekretariats und der Ausschüsse der Berufsgruppen durchführen. Die Büros unterstehen direkt dem Generalsekretariat. Sie werden durch einen Bürovarstand geleitet. Die Büros sind in verschiedene Arbeitsgruppen untergeteilt, in denen je nach Wichtigkeit der Arbeiten zum Vortrag berechtigte Beamte, Sekretaere oder Angesteııte arbeiten. e) Selbstaendige Sektionen Die selbstaendigen Sektionen aehneln sich ihrer Struktur nach sind aber hinsichtlich ihres Arbeitsumfanges die kleinste Stelle der amtierenden Verwaltungsorganisation. Die selbstaendigen Sektionen unterstehen direkt dem Generalsekretariat. Bei den selbstaendigen Sektionen können sich verschiedene Arbeitsgruppen befinden und können je nach Wichtigkeit und Umfang der Arbeit ein oder mehrere zum Vortrag berechtigte Beamte beschaeftigt sein. Die derzeit zur Struktur der Handelskammer Istanbul gehörigen und in ihren Grundzügen vorhergehend angeführten, dem Generalsekretariat unterstehenden Verwaltungsorgane und deren Funktionen sin d folgende: 1) Studien-und Forschungsabteilung Diese Abteilung setzt sich aus den Unterabteilungen «Studien und

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site.

We realise productions in our workshop while continuing to work on large projects based on site. NK CEPHE 17 yıldır Kayseri de faaliyet gösteren, dış cephe konusunda kendini kanıtlamış, Üçel Alüminyumun bir kolu olarak Neslihan IRVANA ve Kamil KOCAPAŞ tarafından 2014 yılında kurulmuştur. Şirketimizin

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GALATASATARAY ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI (GSÜÖSYS) CONCOURS INTERNE DE L UNIVERSITE GALATASARAY (GSÜÖSYS) ÖĞRENCİ KONTENJANI Türk-Fransız ortak

Detaylı

Research Game - The European scientific research game Spielregeln

Research Game - The European scientific research game Spielregeln Research Game The European scientific research game Spielregeln 1.. Das Spiel 1. 1 Research Game das Forschungsspiel Das Projekt kombiniert praktische und theoretische Aktivitäten mit der Arbeit am Computer,

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2012 YILI ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 2012 YILI ADAY MESLEK MEMURLUĞU GİRİŞ SINAVI YABANCI DİLDE KOMPOZİSYON SORUSU Türkiye nin terörizmle mücadelesinde dost ve müttefik ülkelerden yeterli destek aldığını düşünüyor musunuz? Bu konudaki görüşlerinizi tavsiyelerinizle birlikte anlatınız.

Detaylı

Your trade gateway between. Switzerland & Turkey

Your trade gateway between. Switzerland & Turkey Your trade gateway between Switzerland & Turkey 01 Our Values The Swiss Chamber of Commerce in Turkey always strives to develop the following philosophy for its members Değerlerimiz Türkiye de İsviçre

Detaylı

B16 MÜHENDİSLİK. B16 Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933 Kat:2 Ofis No:246 Nilüfer/BURSA

B16 MÜHENDİSLİK. B16 Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Uludağ Üniversitesi Görükle Mh. Üniversite-1 Cd. No:933 Kat:2 Ofis No:246 Nilüfer/BURSA B16 MÜHENDİSLİK B16 MÜHENDİSLİK Kalıp tasarımında 10 yıllık tecrübe 10 years experience of die design 10 Jahre Erfahrung in der Werkzeugkonstruktion 2012 yılında kurulan B16 Mühendislik, Otomotiv ve Beyaz

Detaylı

FREN MODÜLÜ MODULER BRAKES BREMSMODULE

FREN MODÜLÜ MODULER BRAKES BREMSMODULE DS lanet Redüktörleri hidrolik frenlerle ve yağ banyolu disklerle donatılmış olup frenleme için özel olarak dizayn edilmiştir. Frenleme için kullanılan yağlama, planet dişlileri için kullanılan yağlamadan

Detaylı

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri

HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Amt für Volksschule HSK Unterricht in Heimatlicher Sprache und Kultur Ana dili ve Kültür Dersleri Informationsflyer mit Anmeldeformular Deutsch Türkisch Başvuru Formları ile Birlikte Bilgi broşürü Almanca

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der

Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei. Praktische Erfahrungen in der Projektierung von Photovoltaik- Systemen in der Türkei Praktische Erfahrungen in der New Energy, Renewable Energy Projektierung und dem Netzanschluss Mustafa HERDEM Genel Müdür Else Enerji 19.11.2013 Gliederung

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler Fransızca-Hintçe Dilekler : Evlilik Félicitations. Nous vous souhaitons à tous les deux tout le bonheur du monde. त म ह र श द क अवसर पर बध ई ह. म र आश र व द ह क त म सद स ख रह. Yeni evli bir çifti Félicitations et meilleurs

Detaylı

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr

FOREIGN TRADE. Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets. www.worldsert.com.tr FOREIGN TRADE Dünya pazarına uzanan yollarda klavuzunuz olalım Let us quide to extending the global markets www.worldsert.com.tr www.worldsert.com.tr World Sert Dış Ticaret Hakkında / About World Sert

Detaylı

FREN MODÜLÜ MODULER BRAKES BREMSMODULE

FREN MODÜLÜ MODULER BRAKES BREMSMODULE DS lanet Redüktörleri hidrolik frenlerle ve yağ banyolu disklerle donatılmış olup frenleme için özel olarak dizayn edilmiştir. Frenleme için kullanılan yağlama, planet dişlileri için kullanılan yağlamadan

Detaylı

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER

Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER Prof. Dr. Selim KANETİ MAKALELER İÇİNDEKİLER DEKAN IN MESAJI... vii SUNUŞ...ix PROF. DR. SELİM KANETİ NİN HAYAT HİKAYESİ...xv PROF. DR. SELİM KANETİ NİN KİTAPLARI... xvii İÇİNDEKİLER...xix Ekonomik Hukuk

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13

YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 YEDĐTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ KAMU YÖNETĐMĐ TAHSĐN BEKĐR BALTA FATĐH KELEŞ JULY,13 260506006 Abstract Turkey is the root of administrative law to the end of the century goes xıx. Administrative law in the same

Detaylı

Özel etkinliklerinizde güvenilir partneriniz Ihr zuverlässiger Partner bei Ihren Events und Reisen in der Türkei Your reliable partner for your

Özel etkinliklerinizde güvenilir partneriniz Ihr zuverlässiger Partner bei Ihren Events und Reisen in der Türkei Your reliable partner for your Özel etkinliklerinizde güvenilir partneriniz Ihr zuverlässiger Partner bei Ihren Events und Reisen in der Türkei Your reliable partner for your events and tours in Turkey İçerik Hakkımızda........ 3 Ekibimiz.......

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın

Tavsiyeniz için 60, EUR ya varan primler. Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın Tavsiyeniz için 60, ya varan primler Arkadaşınıza tavsiye edin ve primlerden faydalanın 2 3 Dost tavsiyesi Dosta tavsiye size prim Size tavsiyemiz: Bizi tavsiye edin. Eş, dost, akraba, arkadaş ve iş arkadaşlarınıza

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir.

Firmamız her türlü endüstriyel tesisin proje, imalat ve montaj safhalarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin tamamını vermektedir. Kurumsal Türkiye nin önde gelen firmalarının yurtiçi ve yurtdışı projelerinde edinilen deneyimler ile 17. 04. 2006 tarihinde Mas Endüstriyel Proje Danışmanlık Mühendislik İnşaat Sanayi Ticaret Limited

Detaylı

Übersetzung in die türkische Sprache

Übersetzung in die türkische Sprache Übersetzung in die türkische Sprache Wer macht was? Kim ne yapıyor? ı Ihre Seniorenarbeit informiert und berät Sie zu seniorenspezifischen Angeboten und Veranstaltungen innerhalb und außerhalb von Seniorenfreizeitstätten.

Detaylı

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 )

MINISTERS OF FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR TERMS OF OFFICE (*) ( 1920 2007 ) MINISTERS FINANCE (FINANCE DEPUTIES) AND THEIR S FICE (*) ( 1920 2007 ) Presidents of the Republic / Ministers of Finance Term of Office PERIOD GRAND NATIONAL ASSEMBLY GOVERNMENT Mustafa Kemal 23.04.1920

Detaylı

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ

BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ BAŞHUKUK MÜŞAVİRİ ve MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLERİ SIRA ADI SOYADI BAŞLAYIŞ TARİHİ AYRILIŞ TARİHİ 1 Ahmet Selahattin ODABAŞIOĞLU 27.02.1930 29.06.1936 2 Fevzi Daim ARBİL 22.07.1936 16.06.1941 3 Cafer Tayyar

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Your Warehouse Partner. edessalift

Your Warehouse Partner. edessalift Your Warehouse Partner www. edessalift.com www.edessalift.com EDESSA ELEKTİRİK ASANSÖR SAN. vetic.ltd.şti. 1994 yılında kurulmuş olan firmamız, asansör sektöründeki faaliyetlerini geçen bu süre içinde

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: *

Bedri Baykam. Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: * 08~29 Ocak/Jan. 2016 Kültür Sanat Merkezi Kordon'da Atatürk Caddesi 386/A, Alsancak 35220, Izmir Tel/Fax: +90 232 4649935 * 4649835 Http://www.kedikultursanat.org*info@kedikultursanat.org Kültür Sanat

Detaylı

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE

STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ UNIVERSITE GALATASARAY FACULTE D'INGENIERIE ET DE TECHNOLOGIE STAJ SORULARI QUESTIONNAIRE DEPARTEMENT DE GENIE INDUSTRIEL QUESTIONNAIRE DU PREMIER

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Zierpflanzenproduktion in der Türkei

Zierpflanzenproduktion in der Türkei Zierpflanzenproduktion in der Türkei Dr.Savaş Titiz Essen-2008 Entwicklung der Produktionsflaechen ım türkischen Zierpflanzenanbau Anbauflaechen Üretim alanı (dekar) (da) 30000 25000 20000 15000 10000

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİL (ALMANCA) YETERLİK SINAVI A DNN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YBNCI DİLLER YÜKSEKOKULU YBNCI DİL (LMNC) YETERLİK SINVI DI SOYDI FKÜLTE / YÜKSEKOKUL : ÖĞRENCİ NO GENEL ÇIKLMLR VE SINVL İLGİLİ KURLLR 1. Bu soru kitapçığının türü dır. Bunu

Detaylı

Geschäftskorrespondenz

Geschäftskorrespondenz - Einleitung Sayın Başkan, Sayın Başkan, Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Formell, weibliche Empfängerin,

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş.

PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS. SAN VE TİC. A.Ş. Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanve TicAŞ http://wwwplastikkartcomtr PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİS SAN VE TİC AŞ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI I AMAÇ Bu dökümanın

Detaylı

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart)

FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) FRANKOFON TOP 50 BİRİNCİ AŞAMA A1/A2 FİŞİ (17 Mart - 28 Mart) Etkinlik 1: Fransız şarkılarını biliyorum Tanıdığınız Fransız sanatçılar kimlerdir ve hangi şarkılarını biliyorsunuz? Sanatçı... Şarkı.....

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca -

Kontakt / Temas. Interkulturelles Netzwerk für Krebstherapie: - Türkisch / Deutsch Kültürler arası kanser tedavi ağı. - Türkçe / Almanca - Parkplätze im Parkhaus O10 vorhanden. Sie erreichen uns mit den Buslinien 281, 20, 25 und 5 (Verbindung zu den Bahnhöfen Dammtor und Hauptbahnhof). Park yerleri park binası O10 da mevcuttur. 281, 20, 25

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Working Paper Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Dış Ticareti Içerisindeki Yeri ve Önemi

Working Paper Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Türkiye Dış Ticareti Içerisindeki Yeri ve Önemi econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Bakan,

Detaylı

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm

18-carat white or red gold or platinum Diameter: 43 mm TECHNICAL DATA Model Reference Calibre Power reserve J01513xxxx Jaquet Droz 5L60 68 hours Number of jewels 30 Case Watch glasses Display Water-resistant 18-carat white or red gold or platinum Diameter:

Detaylı

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden.

Den Studierenden sollen grundlegende Kenntnisse und die Strukturen des deutschen Polizei-, Bau- und Infrastrukturrechts vermittelt werden. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu HUK- 7 Dersin Adı İleri Alman Hukuku III Polizeiliche Gefahrenabwehr, Bauen und Infrastruktur Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Den

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site Aziziye Mahallesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

LN796 Turkish: Level One (Standard)

LN796 Turkish: Level One (Standard) 2010 Examination (Language Centre) LN796 Turkish: Level One (Standard) Instructions to candidates This paper constitutes 20% of your final mark Time allowed: 50 minutes This paper contains 2 sections.

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Tarihi Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi GÜLŞEN FATMA APAYDIN 12.08.2013 Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Bütçe ve Ofis Sorumlusu Şekerbank Pazarlama Müdürü Adı

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

Hallo Manni! Merhaba Medo!

Hallo Manni! Merhaba Medo! 1 Hallo Manni! Merhaba Medo! Vorwort Vorerst möchten wir uns dafür bedanken, dass Sie sich entschieden haben, unser Buch im Unterricht zu verwenden. Das vorliegende Lehrwerk soll eine wertvolle Unterstützung

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50

ANAHTAR KELİMELER: TKDK, kalkınma, kırsal, destek, hibe, proje, Göller Bölgesi Aylık Hakemli Ekonomi ve Kültür Dergisi Ayrıntı/ 50 ÖZET: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme (TKDK) İl Koordinatörlüğü; İl Koordinatörü ve Proje Başvuru Yönetimi, Yerinde Kontrol, Ödeme Talep İşlemleri ve Destek Hizmetleri Birimi olmak üzere 4 ayrı birimden

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAZICILAR HOLDİNG Şirket Genel Bilgi Formu Şirket Genel Bilgi Formu Contact Information Head Office Address Production Facilities Address Web-site FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ,BALKAN

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel:

%100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans Tel: www.aydinkompresor.com %100 YERLİ İMALAT En Zor Şartlarda En Yüksek Performans AYKO 65 AYKO 600 TEK KADEMELİ KOMPRESÖRLER SINGLE STAGE RECIPROCATING AIR COMPRESSORS AZİZ AYDIN KOMPRESÖR Aziz Aydın kompresör

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu

Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan Weil Başkanlığındaki Türkiye Ekonomi Heyeti (Ankara, Konya, Istanbul) 4. 9. Mayıs 2014 Kayıt Formu Anmeldung zur Teilnahme an der Wirtschaftsdelegationsreise unter Leitung von Ministerpräsident Stephan Weil in die Türkei (Ankara, Konya, Istanbul), 4. 9. Mai 2014 Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Stephan

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA İÇİNDEKİLER OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI

Detaylı

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC.

PRESS BASIN YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. BASIN PRESS YAŞAR ÖZKAN MÜHENDİSLİK VE MÜTEAHHİTLİK A.Ş. YAŞAR ÖZKAN ENGINEERING & CONTRACTING CO. INC. SUPERSTRUCTURE ÜST YAPI INFRASTRUCTURE ALTYAPI ELETRICAL AND ELECTRONICAL WORKS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Galatasaray University

Galatasaray University Inflation Galatasaray University 11 Novembre,2013 Inflation ( ch. 6 R. Hahnel 1/ 23 definition Le prix est le montant monétaire échangé contre un bien ou un service lors d un achat ou d une vente Les prix

Detaylı

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS. Üniversite Yerleşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar Üniversite leşkeleri Ar-Ge Yapıları ve Enstitüler Okullar EĞİTİM VE ARAŞTIRMA YAPILARI EDUCATION AND RESEARCH CENTERS University Campuses Research Institutes Schools 47 EĞİTİM ve ARAŞTIRMA YAPILARI REFERANS

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat dakikan ve iki canın var, ve biri seni tanıyor. Bölüm 06 Kırmızılı Kadın Anna panayırda kendisiyle 1961 yılında arkadaş olduğunu iddia eden bir kadınla karşılaşır. Ayrıca kırmızılı bir kadının kendisini takip ettiği haberini alır. Anna yı her köşede

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı