MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler"

Transkript

1 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER VE MUHASEBE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, işletme/fabrika müdürlüklerinin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesini, işletme faaliyetleri sonuçlarının muhasebe usul ve esasları çerçevesinde mali tablolar aracılığı ile ilgililere süresinde ulaştırılmasını, yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları ve Genel Müdürlük emirleri uyarınca düzenli olarak yapılmasını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ile işletme/fabrika müdürlüklerinin faaliyet sonuçlarına ilişkin kıymet hareketlerinin muhasebe usul ve esasları çerçevesinde muhasebeleştirilmesinde, izlenmesinde ve raporlandırılmasında uygulanacak yöntemler ile bu görevleri yürütecek olan personelin yetki ve sorumluluğunu kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsüne dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari ihtisas bölümlerini, b) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü, c) Merkez Teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri, ç) MKE/Kurum/Teşekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatını, d) Taşra Teşkilatı: Teşekkül merkezi dışındaki işletme/fabrika müdürlüklerini, e) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu, ifade eder. İlkeler MADDE 5- (1) Bu Yönerge, Teşekkülün mali nitelik taşıyan işlemlerini ve benzeri ekonomik olaylarını miktar ve tutar olarak, genel kabul görmüş muhasebe esas ve usullerine göre sınıflandırarak kaydetme, toplama ve meydana gelen sonuçları rapor haline getirerek, yorumlama suretiyle bilgi üretmek ve yönetimin alacağı kararlara yardımcı olmak amacını taşır. Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları MADDE 6- (1) Bu Yönergenin uygulanması ve izlenmesinde Genel Müdürlükte, I.Hukuk Müşaviri, Teftiş Kurulu Başkanı, daire başkanları, şube müdür ve yardımcıları ile kayıt ve izleme işlemlerini yürüten uzman, şef ve diğer ilgili personel, işletme/fabrika 1

2 müdürlüklerinde ise işletme/fabrika müdürü ile yardımcıları, birim müdürleri, kısım müdürleri ile kayıt ve izleme işlemlerini yürüten uzman, şef ve diğer ilgili personel sorumludur. (2) Bu Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir, gereğinde Genel Müdüre sunulmak üzere rapor düzenlenir. (3) Müfettişler ile uygulamadan ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu birim amirleri bu yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak rapor verebilirler. Değişiklik esasları MADDE 7- (1) Bu Yönergede, uygulamalar, ihtiyaçlar ve yürürlükte bulunan kanun, tüzük, yönetmelik ile diğer dış ve iç mevzuat hükümlerinde meydana gelen değişmeler uyarınca gerekli değişiklik işlemleri, ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. Dağıtım ve kullanma esasları MADDE 8- (1) Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır. İKİNCİ BÖLÜM Muhasebe Kayıtları, Muhasebe Fişleri, Muhasebe Defterleri ve Bunların Saklama Süreleri Muhasebe kayıtları MADDE 9- (1) Muhasebe kayıtları muhasabeye konu teşkil eden iş ve işlemlere ait belgeler yardımı ile saptanan olay ve işlemlerin, önce düzenlenen muhasebe fişleri üzerinde muhasebeleştirilmesi, sonrada bu fişlerden ilgili defterlere aktarılması suretiyle yapılır. Muhasebe fişleri MADDE 10- (1) Muhasebe fişleri; tahsil fişi, tediye fişi ve muhasebe mahsup fişi olmak üzere üç çeşittir. (2) Bu fişlerden, kasa işlemlerinde tahsil ve tediye fişleri, diğer muhasebe işlemlerinde ise muhasebe mahsup fişleri kullanılır. Söz konusu fişler makbuzlu, dekontlu biçimlerde olabilir. Muhasebe fişlerinin düzenleme esasları MADDE 11- (1) Muhasebe fişleri aşağıdaki esaslara göre düzenlenir. a) Muhasebe fişleri, muhasebe servislerinde fiilen çalışan personel tarafından düzenlenir. b) Kasa işlemlerinde kullanılan tahsil ve tediye fişleri düzenlendikleri günün tarihini ve yılbaşından yılsonuna kadar müteselsil olarak verilen sıra numarasını taşır. Tahsil ve tediye fişlerinde para tahsil edilen veya para ödenen gerçek veya tüzel kişinin ad ve ünvanı, gerçek veya tüzel kişinin alacak veya borcunun kayıtlı bulunduğu ana, tali ve fihrist hesapların numaraları ile adları, tahsil ve tediye işleminin yapılış gerekçesine ilişkin kısa açıklama, rakam ve yazı ile tahsil veya tediye edilen Türk Lirası tutarı yazılır. c) Mahsup fişleri, düzenlendikleri günün tarihini ve yevmiye maddesi sıra numarasını taşır. Yevmiye kayıtlarının kanuni süresi içerisinde yapılabilmesi için, mahsup fişlerinde yer alacak madde numaraları her ay itibariyle (1)'den başlatılır. Mahsup fişlerinde, fişin muhtevasının borç veya alacak kayıtlandığı muhasebe ana, tali ve fihrist hesapların numaraları ile adları, yapılan işleme ait kısa açıklama, rakam ve yazı ile yapılacak işleme ait Türk Lirası tutarı yazılır. ç) Gerçekleştirilen işlemlerin dayanağı olan belgelerin asıl nüshaları tahsil, tediye ve mahsup fişlerine tam olarak eklenir. 2

3 d) Tahsil, tediye ve mahsup fişleri, fişi düzenleyen görevlinin parafını, biri ikinci, diğeride birinci dereceden olmak üzere Teşekkül adına imza yetkisine sahip iki yetkilinin imzasını taşır. e) Tahsil fişlerinde, veznedar tarafından üzerlerinde yazılı para tutarının kasaya tahsil edildiğini belirtmek üzere "tahsil edildi", tediye fişlerinde veznedar tarafından üzerlerinde yazılı para tutarının kasadan ödendiğini belirtmek üzere "tediye edildi" veya "ödendi" ibareli kaşeler basılarak paraflanır. f) Tediye fişleri parayı alanlara imzalattırılır. Ödeme gerçek veya tüzel kişilerin vekillerine veya mutemetlerine yapılacak ise, gerekli yetki belgelerinin aslı veya tasdikli örnekleri tediye fişinin altına eklenir. Muhasebe fişlerinin dosyalanması ve muhafazası MADDE 12- (1) Yukarıda 11 inci maddede belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenip, yetkililer tarafından paraf ve imza edilen muhasebe fişleri ile ekleri düzenlendiği günü izleyen iş gününde, tahsil-tediye ve mahsup fişleri sıra numaralarını takip eden dizi itibariyle üst üste aynı dosyaya konularak muhafaza edilir. Muhasebe defterleri MADDE 13- (1) Kanunen tutulması zorunlu olan defterler, a) Yevmiye defteri: Kayda geçirilmesi gereken işlemlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan "Muhasebe Mahsup Fişleri"nin tarih sırasıyla ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir. b) Büyük defter (defter-i kebir): Yevmiye defterine kaydedilen işlemleri usulüne uygun olarak hesaplara dağıtan ve dağıtılan hesaplarda tasnifli olarak toplayan defterdir. c) Envanter defteri: İşe başlama tarihinde ve müteakiben her hesap döneminin sonunda çıkarılan envanterler ve bilançoların kaydedildiği defterdir. Envanter defteri ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı olur. Bu defter tüzel kişiliği olan kuruluşlar tarafından tutulur. (2) Yönetim ve işletmenin ihtiyacına cevap verecek özel olarak düzenlenmiş ve ihtiyaca göre tutulacak defterler, defter föyü ve kartlar a) Yardımcı kayıtlar defteri (muavin defter): Büyük defter (defter-i kebir) kayıtlarına alınan işlemlerin, fihrist hesaplar planında yer alan hesaplara kaydedildiği defterdir. b) Gider çeşidi defteri: Maliyet hesaplarına yapılan kayıtlara ilişkin tutarların, gider çeşidi ve masraf yeri itibariyle kaydedildiği defterdir. c) Üretim defteri (Üretim miktar maliyet ve hareketlerini izleme defteri): Üretim faaliyetlerinde bulunan kuruluşların iş emirleri itibariyle, üretim miktarının maliyet tutarlarının (maliyet ögelerine göre) ve hareketlerinin kaydedildiği defterdir. ç) İlk madde ve malzeme ve emtia stok kartı: İlk madde malzeme ve emtia stoklarının, giriş ve çıkış hareketlerinin miktar ve tutar olarak kaydedildiği ve izlendiği kart veya defter yapraklarıdır. d) Mamul maddeler stok kartı: Mamul madde stoklarının, giriş ve çıkış hareketlerinin miktar ve tutar olarak kaydedildiği ve izlendiği kart veya defter yapraklarıdır. e) Nazım hesaplar defteri: Nazım hesaplarda izlenen kıymet hareketlerinin kaydedildiği ve izlendiği defterdir. Kanuni defterlerin noter tasdikleri ve tasdik zamanı MADDE 14- (1) Kanunen tutulması zorunlu olan Yevmiye defteri, Büyük defter ve Envanter defterinin Vergi Usul Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre notere açılış tasdiklerinin yaptırılması zorunludur. Defterlerin açılış tasdikleri defterlerin kullanılacağı yıldan önceki yılın Aralık ayı içerisinde, yeni işe başlayanlar ise işe başlama tarihinden önce, tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyle veya diğer sebeplerle yıl içinde 3

4 yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce bulunulan yer noterine tasdik ettirirler. (2) Yevmiye defteri Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri uyarınca, kullanıldığı yılı takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar bulunulan yer Noterine ibraz edilerek son kaydın altına "GÖRÜLMÜŞTÜR" ibaresi ile tasdik ettirilir. (3) Envanter defteri ise, Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri uyarınca, Bilançonun Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmasından sonra Mart ayı sonuna kadar bulunulan yer Noterine ibraz edilerek "GÖRÜLMÜŞTÜR" ibaresi ile tasdik ettirilir. Muhasebe işlemlerinin defterlere kaydedilme genel esasları MADDE 15- (1) Yevmiye defterine, büyük deftere yapılacak kayıtlar, bu Yönergenin 11 inci maddesinde yer alan esaslara göre düzenlenmiş olan muhasebe fişlerine dayanılarak, Türkçe ve bilgisayar aracılığı ile yapılır. (2) Envanter defterine yapılacak kayıtlar mürekkepli kalem kullanılarak elle yapılır. (3) Yevmiye defterine yapılmış olan hatalı kayıtlar muhasebe usullerine göre düzeltilir. (4) Noter tasdikli defter ve föylere kayıt yapılırken sayfa sırası bozulmaz, teknik arızalar sebebi ile boş kalmış, hatalı ve okunaksız yazılmış, hasar görmüş föyler yok edilemez, defterden ayrılmaz, müteselsil sırasında muhafaza edilir. (5) Muhasebe işlemleri ile ilgili fişlerin defterlere kaydedilmesi 10 (On) gün zarfında yapılır. Bu 10 (On) günlük süre muhasebe servislerine gelmiş olan belgelerin geliş tarihini takip eden 10 (On) günlük zamandır. (6) Defter kayıtlarında, Kurumun üçüncü kişiler nezdindeki alacak ve borçlarının tutarları, ilgili kişilerin kısaltılmadan yazılan ad soyadı ve varsa ticaret ünvanları karşısında gösterilir. Defterlerin, muhasebe fişlerinin ve eklerinin saklanma süresi MADDE 16- (1) Kanunen tutulması zorunlu olan ve noter tasdiki gereken defterlerle, özel olarak düzenlenmiş ve ihtiyaca göre tutulan diğer defter ve föyler, defter kayıtlarına dayanak teşkil eden fişlerin asılları ve ekleri, Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri uyarınca, ilgili yılın son tarihinden itibaren 10 (On) yıl müddetle saklanır. (2) Saklanması zorunlu olan defterler ile muhasebe fişleri ve eki belgeler yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi bir tabii afet nedeniyle saklama süresi içerisinde yok olursa, sözkonusu defter ve belgelerin yokolduğunun öğrenildiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içinde, bulunulan yerin yetkili mahkemesine müracaat edilerek Türk Ticaret Kanununun amir hükümleri uyarınca, bir belge alınır. Bu belge, üzerinde yazılı tarihten itibaren 10 (On) yıl müddetle saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Envanter İşlemleri Envanter çıkarma esasları MADDE 17- (1) Envanter çıkarmak; hesap dönemine ilişkin bilanço günündeki (31 Aralık) mevcutları, alacakları ve borçları saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir biçimde ve ayrıntılı olarak saptamaktır. Tartılması, sayılması ve ölçülmesi mutad olmayan malların değerlendirilmesi ticari teamüllere göre isabetli tahminler kullanılarak saptanır. (2) Envanterlerin düzenlenmesinde, Vergi Usul Kanunu'nun 186 ve 188 nci Maddeleri hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen esaslar uygulanır. 4

5 Muhasebe içi envanter çalışmaları MADDE 18- (1) Muhasebe içi envanter: Hesap dönemi (31 Aralık) tarihi itibariyle düzenlenecek bilançonun aktif tablosunda yeralacak olan alacaklar, avanslar, gelecek hesap dönemine aktarılması gereken peşin ödemeler ve pasif tablosunda yeralacak olan her türlü borçlar, faaliyet dönemiyle ilgili olup henüz kesinleşmemiş olan borç tahakkukları ve gelecek hesap dönemiyle ilgili gelir ve karlar hesapları itibariyle incelenir. (2) Bankalardaki mevduat, krediler ve üçüncü kişilerden alacaklar ilgili hesap kalıntıları itibariyle incelenir. (3) Bu incelemeler sonucu hesaplarda uyumluluk sağlanır ve belgelenir. Muhasebe dışı envanter çalışmaları MADDE 19- (1) Muhasebe dışı envanter: Hesap dönemi sonu (31 Aralık) itibariyle bilançonun aktifinde yer alacak olan; nakit para, damga ve posta pulları ile diğer kıymetli kağıtların, hisse senedi, tahvil ve hazine bonolarının, ilk madde ve malzemelerin, yarı ve ara mamullerin, mamul maddelerin, mağaza ve konsinyaterlerdeki malların, diğer stokların, maddi duran varlıkların gerçek miktarlarının saptanmasıdır. Kayıtları nazım hesaplarda izlenen her türlü kıymetlerde sayıma tabi tutulur. (2) Muhasebe dışı envanter çalışmaları, MKE Kurumu Maddi Duran Varlıklar Yönergesi ile MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Stoklar ve Ambarlar Yönergesinin sayımlarla ilgili hükümleri doğrultusunda yapılır. Bu çalışmaların başlatılması için her yıl Kasım ayında, Teşekkül birimlerine Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanıp Makamca imzalanan Bilanço Genel Mektubu gönderilir. (3) Nakit ve kıymetli kağıtların sayımı: Hesap dönemi son iş gününde, Teşekkül Merkezinde, idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı tarafından, Mali İşler Dairesi Başkanlığı personelinden oluşturulacak sayım ekipleri tarafından sayılır. Sayım ekibi bir ekip şefi ve 3 üyeden oluşturulur. Bu ekip tarafından sayılan her ana hesap kalemi için ayrı ayrı düzenlenecek miktar ve tutarları kapsayacak sayım zabıtları imzalanarak, bir takımı ilgili şubede kalmak üzere bir takımı da bilanço ekine konulmak üzere ilgili birime verilir. İşletme/fabrika müdürlüklerinde sayım ekipleri, ilgili birimden 1 ve diğer birimlerden de 3 kişi olmak üzere işletme/fabrika müdürleri tarafından oluşturulur. Bu ekip tarafından sayılan her ana hesap kalemi için ayrı ayrı düzenlenecek, miktar ve tutarları kapsayacak sayım zabıtları imzalanarak, ilgili birime verilir. İlgililer, sayım zabıtlarının bir takımını bilanço ekine ilave ederler. (4) Envanter çıkarılması işi ile ilgili işlemler, hesap dönemi son iş günü akşamına kadar sonuçlandırılır ve sayımların sonuçlandırıldığı, Genel Müdürlük Mali İşler Dairesi Başkanlığı'na yazı/faks ile bildirilir. Sayım sonuçlarına ait işlemler MADDE 20- (1) Hesap dönemi sonu itibariyle yapılan sayımların sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır. a) Maddi duran varlıkların sayım ve amortisman listeleri ve malzeme sayım ve kayıt karşılaştırma çizelgelerinin 1 inci ve 2 nci kopyaları noksansız olarak takip eden yılın Ocak ayının 10'uncu günü akşamına kadar, Teşekkül merkezinde İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Mali İşler Dairesi Başkanlığına, işletme/fabrika müdürlüklerinde Ticaret Müdürlükleri tarafından Mali İşler Müdürlüklerine, intikal ettirilir. b) İşletme/fabrika müdürlüklerinin maddi duran varlıklar sayım ve amortisman listeleri ve malzeme sayım ve kayıt karşılaştırma çizelgelerinin 1 inci nüshaları, ilgili yıl bilançosu ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderilir. c) Maddi duran varlıkların sayım ve amortisman listeleri ve malzeme sayım ve kayıt karşılaştırma çizelgeleri, envanter defteri kayıtlarının ayrıntısını teşkil ettiğinden, envanter defterinin saklama süresine tabi olarak Mali İşler Dairesi Başkanlığında saklanır. 5

6 ç) Mali İşler birimlerince muhafaza edilen kıymetlerin sayımı sonucunda düzenlenen sayım tutanakları ilgili yılın bilançosuna eklenir. d) Kayıttaki miktarlar ile sayılan miktarlar arasında bir fark olması halinde, bu farklara ilişkin tutarlar, muhasebe hesap planı açıklamalarında yer alan sayım fazlalıkları ve sayım noksanlıkları hesaplarının izleyişine ilişkin açıklamalar uyarınca muhasebeleştirilir. e) Sayım farklarının ne suretle meydana geldiği izleyen yılın sonuna kadar araştırılarak, fark hesaplarına yapılan kayıtlar tasfiye edilir. Yapılan araştırma ve incelemeler izleyen yılın sonuna kadar tamamlanamaz ise, fark hesaplarının tasfiyesi geriye bırakılabilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Değerleme, Karşılıklar, Amortismanlar, Dağıtıma Tabi Giderler Değerleme MADDE 21- (1) Değerleme; hesap dönemine ilişkin olarak bilançonun aktif ve pasif tablolarında yer alan değerlerin, gerçek durumlarını belirtmek amacıyla Vergi Usul Kanunun 261 inci Maddesi hükmü uyarınca, bilanço günü itibariyle değerlemeye tabi tutulmasıdır. (2) Değerleme, Vergi Usul Kanununda belirtildiği gibi iktisadi kıymetlerin nevi ve mahiyetine göre, aşağıdaki ölçülerden biri ile yapılır. a) Maliyet bedeli: İktisadi bir kıymetin iktisab edilmesi veya değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara ait diğer giderlerin toplamını ifade eder. Maliyet bedeli ile değerleme, iktisadi işletmelerde satın alınmış malların sene sonlarında kalanları ile gayrimenkuller ve demirbaş eşyalar için geçerlidir. b) Borsa rayici: Gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerini ifade eder. Kuruluşların kasa ve bankalarında bulunan yabancı paralar genel olarak borsa rayici ile değerlenir.ancak ülkemizde yabancı paraların değerlemesi Maliye Bakanlığınca ilan edilen resmi kur değerleri esas alınarak yapılır. c) Tasarruf değeri: İktisadi kıymetin değerleme gününde sahibi için arz ettiği gerçek değerdir. Bir malın tasarruf değeri mali kârın belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır. ç) Mukayyet değer: İktisadi kıymetin muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeridir. İktisadi işletmeye dahil kıymetlerden, alacaklar, ilk tesis ve taazzuv giderleri, aktif geçici hesap kıymetleri, borçlar, karşılıklar, Veraset ve İntikal Vegisi Kanununa göre intikal eden tescile tabi haklar mukayyet değerle değerlenir. d) İtibari değer: Her çeşit senetlerle esham ve tahvillerin üzerinde yazılı olan değerlerdir. İktisadi işletmeye dahil kıymetlerden kasa mevcudu, itibari değerle değerlendirilir. e) Vergi değeri: Bina ve arazinin rayiç bedelidir. f) Rayiç bedel: İktisadi kıymetin değerleme günündeki normal alım satım değeridir. g) Emsal bedeli: Gerçek bedeli belli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın, değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Bilançoda yer alan kıymetlerin değerlendirilmesi MADDE 22- (1) Bilançoda yer alan kıymetlerin değerlendirilmesinde, yukarıda 21 nci Maddede belirtilen değerleme yöntemlerinden hangisinin kullanılacağı aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Muhasebe işlem ve kayıtlarının bu esaslara göre yapılması zorunludur. a) Kasa ve banka mevcutlarının değerlendirilmesi: Kasa ve bankalarda, Türk Lirası olarak bulunan paralar Türk Lirası cinsinden, yabancı paralar ise borsa rayici ile 6

7 değerlendirilir. Ancak ülkemizde yabancı paraların değerlendirilmesinde Maliye Bakanlığınca ilan edilen resmi kur değerleri esas alınır. b) Menkul kıymetlerin değerlendirilmesi: Hisse senetleri ile fon portföylerinin en az % 51'i Türkiyede kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunların haricinde kalan her türlü menkul kıymetler borsa rayici ile değerlenir. c) Alacakların değerlendirilmesi: Her türlü alacaklar, mukayyet değerle değerlendirilir. ç) Borçların değerlendirilmesi: Her türlü borçlar, mukayyet değerle değerlendirilir. (2) Enflasyon düzeltmesi : 5024 sayılı Kanunla değiştirilen Vergi Usul Kanununun, mükerrer 298 inci maddesi hükmü uyarınca bilançoda yer alan parasal olmayan kıymetler enflasyon düzeltmesine tabi tutulacaktır. (3) Yukarıda belirtilen esaslara göre yapılan değerlemenin sonuçları, muhasebe usul ve esaslarına göre muhasebeleştirilir. Karşılıklar MADDE 23- (1) Karşılıklar, faaliyetlerle ilgili olarak meydana gelen veya meydana geleceği beklenen, fakat miktarı ve tutarı kesin olarak saptanamayan borç özelliği taşıyan bazı zararları karşılamak üzere hesaben ayrılan tutarlardır. Karşılıklar, aktifle ilgili karşılıklar ve aktifle ilgisiz karşılıklar olmak üzere iki genel ayrım altında toplanır. a) Aktifle ilgili karşılıklar, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı, şüpheli ticari alacaklar karşılığı, şüpheli diğer alacaklar karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, diğer dönen varlıklar karşılığı, menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı, iştirakler sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı, bağlı ortaklıklar sermaye payları değer düşüklüğü karşılığı olmak üzere, bilançonun aktif tablosunda yer alan değerlerin gerçek durumlarının bilinmesi için karşılık ayrılır. Her karşılığın kendisine ilişkin hesapta yer alması gerekir. b) Aktifle ilgisiz karşılıklar, kıdem tazminatı karşılıkları, diğer borç ve gider karşılıkları, (dahili sigorta risk karşılıkları, memur emekli ikramiyesi karşılığı, davalı muhtemel borçlar karşılığı, satış riskleri karşılığı) olmak üzere, bilançonun pasif tablosunda yer alan değerlerin gerçek durumlarının bilinmesi için karşılık ayrılır. Her karşılığın kendisine ilişkin hesapta yer alması gerekir. c) Karşılıkların ayrılması, iptal edilmesi, mahsup edilmesi ve kullanılması işlemlerinde hesap planı uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi işlem yapılır. Şüpheli alacaklar karşılığı için uygulanacak işlemlerde Vergi Usul Kanunu'nun 322 ve 323 sayılı maddeleri hükümleri göz önünde bulundurulur. Amortismanlar MADDE 24- (1) Amortisman, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkuller ile Vergi Usul Kanununun 296 ncı Maddesi hükmü gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş eşya gibi duran varlıkların değerlerinin (0,01) Türk Liralık iz bedeli dışında kalan kısmının hesaben yok edilmesidir. a) Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların amortismana tabi tutulabilmesi için, duran varlığın; envantere dahil edilmesi, işletmede bir yıldan fazla kullanılması, yıpranma, aşınma nedeniyle değerinin düşmeye maruz bulunması ve edinilme değerinin işletmeye alındığı yıl Maliye Bakanlığınca belirtilen tutardan fazla olması gereklidir. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmaz. b) Kurum birimlerinde uygulanacak amortisman usulü, Genel Müdürlük tarafından tespit edilir. c) Amortismana tabi tutulacak varlıkların ilk yıl amortismanları iktisap tutarları üzerinden, sonraki yıllar amortismanları, enflasyon düzeltmesi yapılmış yeni değerler 7

8 üzerinden ayrılır. Binalarda amortisman enflasyon düzeltmesi yapılmış yeni değeri üzerinden ayrılır ve amortisman uygulaması itfa sonuna kadar devam eder. ç) Normal amortisman yönteminin kullanılmasında, beher yıl için ayrılacak amortisman oranı %20'yi geçmemek üzere serbestçe belirlenir. Azalan bakiyeler yönteminde ise ayrılacak amortisman oranı %40 oranını geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katı olarak ayrılır. d) Arazi ve binalar ile %20 oranından daha yüksek oranda amortismana tabi tutulacak kıymetlere ait amortisman oranları, Maliye Bakanlığınca tespit edilir. e) Amortisman süresi, (1) rakamı, uygulanan normal amortisman oranına bölünerek bulunur. f) Gayrimenkullerin kullanma ömrünü uzatıcı nitelikteki giderler, asıl gayrimenkule ait sürede ve fakat aktifleştirildikleri yıldan başlayarak itfa edilirler. g) Amortisman tefrikine, duran varlıkların aktife girdiği yılda başlanır ve yıllık olarak ayrılır. Ancak Maliye Bakanlığının amortismanlar ile ilgili olarak yapacağı düzenlemeler öncelikle dikkate alınır. ğ) Bir maddi varlık üzerinden normal usulde amortisman ayrıldıktan sonra azalan bakiyeler usulüne geçilmez. Ancak azalan bakiyeler usulünden normal usüle geçilebilir. h) Amortismana tabi duran varlıkların satılması için, önce, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Maddi Duran Varlıklar Yönergesinin ilgili hükümleri uyarınca ihraç işlemi yapılır. Bu işlemi müteakip maddi duran varlığın amorti edilmemiş tutarı, Elden Çıkarılacak Stoklar ve Hurdalar hesabına kayıtlanır. Varlığın satış bedeli ile stok bedeli arasında ortaya çıkan fark, usulünce kâr veya zarar hesaplarına aktarılır. ı) Maddi olmayan duran varlıklar, aktifleştirilmek suretiyle amortismana tabi tutulan, kuruluş, örgütlenme vb. giderler olup, bu tür giderler aktifleştirildikleri yıldan başlamak üzere 5 yılda eşit tutarlarla itfa edilirler. i) Amortisman işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, hesap planı uygulamalarıyla ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi yapılır. Dağıtıma tabi giderler MADDE 25- (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü esasları içinde işletme/fabrika müdürlüklerine; pazarlama satış, ikmal ( alım ve gümrük), personel temini ve eğitimi, muhasebe organizasyonu ve kontrolü, araştırma geliştirme, yatırım projelerinin hazırlanması ve takibi, bilgisayar hizmetleri, sosyal hizmetler, üretim hedefleri ve cinslerinin tespiti, hukuk müşavirliği, finansman gibi konularda her türlü hizmeti vermektedir. (2) Genel Müdürlüğün, işletme/fabrika müdürlüklerine vermiş olduğu hizmetlere ait giderleri, araştırma geliştirme giderleri, pazarlama satış ve dağıtım giderleri, genel yönetim giderleri ve finansman giderleri başlığı altında toplanır. (3) Genel Müdürlüğün bünyesinde işletme/fabrika müdürlüklerine verilen ve yukarıda belirtilen hizmetlere karşılık oluşan dönem giderleri ile finansman giderleri belli bir oran dahilinde işletme/fabrika müdürlüklerine dağıtılır. (4) MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğüne, dönem giderleri ve finansman giderlerinden pay verilmez. a) Dönem giderlerinin dağıtımı: Genel Müdürlük bünyesinde biriken dönem giderlerinden giderlere karşılık yapılan tahsilatlar düşüldükten sonra kalan bakiye işletme/fabrika müdürlüklerine üçer aylık dönemler itibariyle dağıtımın yapılacağı dönemde, yılbaşından bir önceki aya kadarki işletme/fabrika müdürlüklerine kümülatif üretim, satış ve harcamalarının toplamının % (oransal) dağılımı dikkate alınarak dağıtılır. Dönem giderlerinin ne kadarının dağıtılacağı İşletme Bütçesi Genel Mektubu ile belirlenir, fiili dağıtımda bu esas üzerinden yapılır. b) Finansman giderlerinin dağıtımı: Genel Müdürlük bünyesinde biriken finansman giderleri de işletme/fabrika müdürlüklerine, üçer aylık dönemler itibariyle, dağıtımın 8

9 yapılacağı dönemde, yılbaşından bir önceki aya kadarki işletme/fabrika müdürlüklerinin kümülatif üretim, satış ve harcamalarının toplamının % (oransal) dağılımı dikkate alınarak dağıtılır. Finansman giderlerinin ne kadarının dağıtılacağı İşletme Bütçesi Genel Mektubu ile belirlenir, fiili dağıtımda bu esas üzerinden yapılır. c) Hizmet komisyonları: Genel Müdürlük ile işletme/fabrika müdürlükleri, birbirlerine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı komisyon talep edemezler, verilen hizmetlere ilişkin olarak, verilen mal ve hizmetin fatura tutarı karşılığını talep edebilirler. BEŞİNCİ BÖLÜM Hesapların Düzeltilmesi, Mizan, Mali Tablolar ile Faaliyet Raporunun Düzenlenmesi Hesapların düzeltilmesi MADDE 26- (1) Muhasebe hesapları kesin mizan düzenlenmeden önce kayda geçirilmiş işlemler, envanter durumları dikkate alınarak incelenir ve varsa hatalı işlemler usulune uygun olarak aşağıda belirtilen hususlara göre düzeltilir. a) Bilançonun aktif ve pasif tablolarında yer alacak değerlerin gerçek durumlarını yansıtabilmesi için, borç bakiyesi göstermesi gereken hesaplarda alacak bakiyesi, alacak bakiyesi göstermesi gereken hesaplarda da borç bakiyesi gösterenler varsa, bu hesapların karakterlerine göre düzeltilir. b) Dönem faaliyet sonuçlarının gerçek durumu göstermesini teminen faiz tahakkuk ettirilmesi gereken borç ve alacakların faizleri hesaplanarak muhasebeleştirilir. c) Dönem faaliyeti içerisinde, ayrılması gereken karşılıkların ayrılması, iptal edilmesi, hesaplarına mahsup edilmesine ilişkin işlemler yerine getirilir. Şüpheli alacaklardan tahsil edilmesi mümkün olmayanların, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınarak, mevcut karşılığı ile mahsup edilmesi hususunda, Genel Müdürün onayı doğrultusunda işlem yapılır. ç) Genel Müdürlük ile işletme/fabrika müdürlükleri arasındaki cari hesap bakiyeleri kapatılır. d) Yapılmakta olan yatırımlardan hizmete girenlerin mal oluş tutarları ilgili maddi duran varlık hesaplarına aktarılır ve bunların amortismanları ayrılır. e) Kurum personeline ödenen her çeşit avansın 31 Aralık tarihi itibariyle kapatılması esastır. Ancak, fiilen tesellümü yapılmamış olan mallara ilişkin avanslar ile Kurum dışında görevli bulunan ve görev süreleri 31 Aralık tarihini aşan durumlardaki personele verilen avanslar takip eden yıla aktarılabilir. f) Kurum tarafından bir iş karşılığı olarak personelimiz adına tahakkuk ettirilmiş olan paralardan, tahakkuk tarihini izleyen beş yıl içinde istenmemiş olanların tutarları borçlar kanunu hükümleri uyarınca kâr hesaplarına aktarılarak kapatılır. g) Hesap dönemine ilişkin faaliyet dışı hasılat ve kârlarla, faaliyet dışı gider ve zararlar hesaplarına yapılan kayıtlar ayrıntılı olarak formları üzerinde düzenlenerek iki kopyası bilanço yılını izleyen Ocak ayının onuncu gününe kadar Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilir ve alınacak talimata göre işlem yapılır. ğ) Kurum personelinin kişisel sorumluluklarından kaynaklanan cezalar gider veya sonuç hesaplarına kaydedilemez. Bu gibi hallerde cezalara ilişkin konu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunulur ve alınacak karar doğrultusunda işlem yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdüre verilen ceza limitleri içerisinde oluşan gider ve zararlar, gerekçeleri ile birlikte Genel Müdürün onayına sunulur, alınan talimata göre işlem yapılır. h) Kurum personelinin kişisel sorumluluklarından kaynaklanmayan, protokol ve diğer yasal nedenlerden oluşan cezalar Genel Müdürün Olur'ları ile zarar kaydedilir. Ancak bu tür 9

10 zarar kayıtları ödemenin yapıldığı tarihten sonraki ilk Yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulunun bilgisine sunulur. Muhasebe hesapları mizanının düzenlenmesi MADDE 27- (1) Mizan, muhasebe hesap planında yer alan tali hesapların borç-alacak ve kalan tutarlarının ilgili ana hesaplar altında toplandığı tablodur. (2) Mizan tablosunda ayrıntılı olarak yer almayan yardımcı kayıtlara ait fihrist hesapların borç-alacak toplam tutarlarının, mizan tablosuna alınmış olan ilgili tali hesapların borç-alacak tutarlarına, tali hesapların borç-alacak toplam tutarlarınında büyük defterdeki ilgili ana hesabın borç-alacak toplamına eşit olması gerekir. (3) Mizan tablosuna alınmış olan ana hesapların borç-alacak tutarlarının genel toplamlarının birbirine eşit olması zorunludur. Ayrıca, mizan toplamlarının aynı tarih itibariyle yevmiye defteri kayıtlarına ilişkin tutarların toplamına da eşit olması gerekir. (4) Muhasebe kayıtlarına ilişkin olarak düzenlenen mizanın gerçekleri yansıtabilmesi için, a) Kıymet hareketleri ile ilgili düzenlenmiş olan fişlerin defter kayıtlarına geçirilmiş olması, b) Kıymet hareketleri ile ilgili o dönemi kapsayan belgelerin muhasebeye intikal ettirilmiş olması, c) Stoklara ilişkin giriş ve çıkış hareketlerine göre düzenlenen belgelerin, belgenin taşıdığı tarihi izleyen üç iş gününde, muhasebe servisine intikal ettirilmesi, ç) İşçiliklerin masraf yerleri ile masraf hamillerine dağıtımını gösteren belgelerin, belgenin ilgili olduğu ayı izleyen ayın ilk haftası içinde muhasebe servisine intikal ettirilmesi, d) Cari hesaplarla ilgili olarak düzenlenecek olan belgelerin, ilgili ayı izleyen ayın 10 uncu günü akşamına kadar gönderilmesi, e) Bunların dışında olup, gider hesaplarına kaydedilmesi gereken işlemlerinde ilgili ayın son işgünü akşamına kadar muhasebeye verilmesi, zorunludur. (5) Geçmiş hesap yılından devredecek kesin hesap sonuçlarının cari yılın ilk üç ayı içinde saptanabileceğinden, cari yılın ilk mizanı Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsayacak şekilde Nisan ayı sonu, bundan sonra yıl sonuna kadar her ay sonu itibariyle ilgili ayı izleyen ayın 20 nci gününe kadar düzenlenir. (6) Yıl sonu (31 Aralık) itibariyle düzenlenecek mizanın hangi tarihe kadar düzenleneceği Genel Müdürlükçe yayınlanacak olan bilanço işlemleri Genel Mektubunda belirtilir. Mali tablolar MADDE 28- (1) Mali Tablolar: Bilanço, Gelir Tablosu, Satışların Maliyet Tablosu, Fon Akım Tabloları, Nakit Akım Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu, olup, bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ekleri ile birlikte temel mali tablolar, diğerleri ise ek mali tablolardır. a) Bilanço: Bilanço, bir işletmenin belli bir tarihte sahip olduğu varlıklar ile bu varlıkların sağladığı kaynakları gösteren mali tablodur. Bilançonun aktifinde yeralan varlıklar, paraya dönüşme hızlarına göre en çok likitten en az likit değere doğru, pasifinde yeralan kaynaklar ise en az vadeli kaynaktan en uzun vadeli kaynağa doğru sıralanır. b) Gelir tablosu: İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ile aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net kârını veya dönem net zararını gösterir. 10

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği.

T.C CEVDETİYE SULAMA BİRLİĞİ MECLİS SAYI:. (K A R A R )..\...\2015. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. ÖZÜ: Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği. CEVDETİYE Sulama Birliğinin Kasım Dönemi olağan meclis toplantısı için, günü saat 10:00 de, birlik meclis toplantı salonunda, birlik başkanı Mustafa AYDIN başkanlığında,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar

TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ. BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar TOPRAK MAHSULLERĐ OFĐSĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavramlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu uygulama yönetmeliğinin amacı, Toprak Mahsulleri

Detaylı

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler

T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Amaç T.C. AKSU ORTA SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel Kavram ve İlkeler Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, AKSU ORTA Sulama Birliği

Detaylı

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007

Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Yönetmelik Resmi Gazete tarihi: 12.09.2005 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 15.7.2006 Değişiklik Resmi Gazete tarihi: 20.7.2007 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar

Detaylı

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği

Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği İÇINDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 11 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları... 11 Amaç... 11 Kapsam... 11 Tanımlar... 11 Yevmiye sistemi, muhasebeleştirme

Detaylı

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları

MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları MERKEZÎ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Sayı : 29450 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULUNUN KURULMASINA DAİR İŞLEM T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-11 MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 30/12/2006 R.G. Sayısı: 26392 (3. Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük)

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392 (3.Mük) MERKEZİ YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME BÜTÇESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Makina

Detaylı

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ

MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ MERKEZĠ YÖNETĠM MUHASEBE YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yevmiye Sistemi ve Defter Kayıtları Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin,

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 75 31 Aralık 2007 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26743 (2. Mükerrer) YÖNETMELİK Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan: ESNAF VE SANATKÂRLAR MESLEK KURULUŞLARI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ VI-18 DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ R.G Tarihi : 01/05/2007 R.G. Sayısı : 26509 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14

Mevcut Elektronik İmzalar Defterlerde kayıt düzeni...14 Evrak Tarih ve Sayısı: 26/05/2015-8635 İÇİNDEKİLER AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İKTİSADİ İŞLETME YÖNERGESİ... 3 Genel Hükümler... 3 Amaç...3 Kapsam

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU MUHASEBE UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ 29.04.2006 tarih ve 26153 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmılştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı

Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Önder YEGEN BDDK Kurum Danışmanı Demirbaş kayıtlarının oluşturulması Hurdaya ayırma işlemleri Amortisman işlemleri Bu Yönetmeliğin amacı, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait

Detaylı

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir.

MUHASEBE. Tanım = Mali nitelikteki olayları. Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 1 MUHASEBE Tanım = Mali nitelikteki olayları Kaydeden Sınıflandıran Raporlayan Yorumlayan bir bilimdir. 2 Kaydetme = Muhasebe, para ile ifade edilebilir olayları düzenleyip, belirlenen kurallar içinde

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET

FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI. SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 1 FİNANSAL MUHASEBE SMMM SINAVLARINA YÖNELİK DERS KİTABI SMMM Dr.Murat DEMET FİNANSAL MUHASEBE 2 MUHASEBENİN TANIMI VE ÇEŞİTLERİ Muhasebenin temel amacı bir işletmede ortaya çıkan ve

Detaylı

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V.

Yönetmelik. M. AYDIN Devlet Bakanı. M. BAŞESGİOĞLU Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı. H. ÇELİK Kültür ve Turizm Bakanı V. Karar Sayısı : 2005/8844 Yönetmelik Ekli Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği nin yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/3/2005 tarihli ve 6243 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEK VE İKTİSADİ İŞLETMESİ BÜTÇE, MUHASEBE, GİDER VE ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İç

Detaylı

DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı

DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. Konu: Muhasebe Politikaları Kitapçığı Sayfa: 1/1 Uygulama Tarihi: 01.07.2014 Politika No: I Giriş 1. Bu kitapçık, DM Yapım, Fotoğraf-Video, Tasarım ve Organizasyon Ltd. Şti. (DM YAPIM) muhasebesinin Tek Düzen Hesap Planı (THP) düzenine uygun

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ Yönetim Kurulu Kararının: Tarihi: 13/06/2006 Sayısı: 191 Stok No: 150.0001-009733 (175X250) 2006 ANKARA - 2006 Sayfa:1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008

DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU İŞBİRLİĞİ İLE Ocak 2008 DÖNEM SONU İŞLEMLERİ MUHASEBE VE VERGİSEL BOYUTU GİRİŞ İşletmelerin süresiz olarak varsayılan ömrü, faaliyet sonuçlarının tespiti

Detaylı

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ MALZEME HAREKETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, PTT A.Ş.ve bağlı

Detaylı

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU

MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU MUĞLA SMMM ODASI DÖNEM SONU İŞLEMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU Emre KARTALOĞLU Yeminli Mali Müşavir emre.kartaloglu@turkmenymm.com Murat ATAMER Serbest Muhasebeci Mali Müşavir murat.atamer@atamerac.com MUĞLA

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı