Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2"

Transkript

1 Kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işlettirilmesi (kiralanması) durumunda KDV de sorumluluk uygulaması, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri - 1 Armağan ÇETİN DEMİRCİ 1 Davut TAŞDELEN 2 ÖZET: Uygulamada mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığı na tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin, bizzat okul aile birliklerince işletilmeyerek, üçüncü kişilere işlettirildiği yani, işletme hakkının yapılan ihalelerle başka kişi veya firmalara kiralanması yoluna gidildiği sıkça görülmektedir. Söz konusu yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince kiralanması işleminde Gelir İdaresinin uygulaması, kiralayanın 2 No lu KDV beyannamesi ile kira tutarının %18 oranında hesaplayacağı KDV yi beyan edip ödemesidir. Ancak, vergilemedeki bu durum karşısında bazı mükellefler, okul aile birliklerince yapılan bu kiralamayı işletme hakkının verilmesi (kiralanması) olarak değil normal bir kiralama olarak değerlendirerek ve/veya okul aile birliklerinin gelirlerinin vergiden muaf olduğunu iddia ederek konuyu yargıya taşınmakta ve bazı mahkemelerce de idare aleyhine kararlar verilebilmektedir. Diğer yandan, bazı mükelleflerce; arz bedeli düşüldükten sonra, ödenen net kira üzerinden KDV stopajı yapıldığı, bazı mükelleflerce de; ödenen kiralar üzerinden KDV stopajı yerine Gelir Vergisi stopajı yapıldığı görülebilmektedir. Bu durum, uygulamada duraksamalara sebep olmaktadır. Makalemizin Amacı: Bu çalışmanın amacı, resmî okullardaki okul aile birliklerince; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin, işletmecilere kiralama usulü ile işlettirilesi durumunda vergilendirmenin nasıl olması gerektiğini mevzuattaki düzenlemeler ışığında ortaya koyarak uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Veri Kaynakları: Çalışmanın veri kaynaklarını, ağırlıklı olarak ilgili yasalar, tebliğler, yönetmelikler, sirküler, müktezalar, yargı kararları ve makaleler oluşturmaktadır. Ana Tartışma ve Sonuçlar: Çalışmada, resmî okullardaki okul aile birliklerince; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin, işletmecilere kiralama usulü ile işlettirilmesi durumundaki vergilendirilmede idare ile mükellefler arasında ortaya çıkan ihtilaflar ve sorunlar değerlendirilmiştir. Çalışmada, Millî Eğitim Bakanlığı na tahsisli olup, resmî okullardaki okul aile birliklerince kiralanan söz konusu alanların kiralama işleminin; genel anlamda bir kiralama değil, taşınmaz mal üzerinde bulunan işletme hakkının verilmesi (işletme hakkının kiralanması) anlamına geldiği ayrıca, ödenen brüt kira üzerinden hesaplanan KDV nin 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Okul aile birlikleri, kiralama, işletme hakkının verilmesi (kiralanması), KDV Stopajı. 1. GİRİŞ 1 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Denetim Koordinasyon Müdürlüğü, Gelir Uzmanı. 2 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı, Vergi Denetmeni, Denetim Koordinasyon Müdür V.

2 Mülkiyeti Hazineye ait olup, Milli Eğitim Bakanlığı na tahsisli okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince bizzat işletilmesi ile üçüncü kişilere işlettirildiği yani, işletme hakkının yapılan ihalelerle başka kişi veya firmalara kiralanması yoluna gidildiği durumlarda vergilendirme değişmektedir. Okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birlikleri tarafından İşletilmesi durumunda vergilendirmenin ne şekilde yapılması gerektiği 11 No lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde açıklanmıştır. Buna göre, bulunduğu okul bünyesinde ve okul adına faaliyet gösteren anılan birliklerin söz konusu yerleri işletmeleri halinde, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 1/C ve 4 üncü maddesi hükümleri uyarınca iktisadi kamu müessesesi olarak kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis ettirilmesi ve mükellefiyetle ilgili ödevlerini yerine getirmesi gerekir. Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmesinden, okul aile birliği yönetiminde bulunanlar sorumludur. 3 Söz konusu yerlerin üçüncü kişilere işlettirildiği yani, işletme hakkının yapılan ihalelerle başka kişi veya firmalara kiralanması yoluna gidildiği durumlarda ise okul aile birliklerinin vergisel yükümlülüğü bulunmamakta olup, tüm vergisel yükümlülükler işletme hakkını kiralayanlarda bulunmaktadır. İşte bu noktada, uygulamada; kira stopajı yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa sebebi, stopajın net üzerinden mi brüt üzerinden mi yapılacağı, hangi beyanname ile beyan edileceği konularında mükellefler arasında ciddi tereddütler olduğu ve bu durumun beyanlara yansıdığı görülmektedir. Makalemizde, öncelikle konuyla ilgili mahkeme kararları ve mevzuat ortaya konulacak ve daha sonra değerlendirmemize yer verilecektir. Makalemiz, ortaya koyacağımız görüş ve önerilerimiz ve sonuç bölümü ile tamamlanacaktır. 2. KONUYLA İLGİLİ MAHKEME KARARLARI Mükelleflerden bazılarınca yargı mercilerine baş vurularak; okul aile birliklerine tahsis edilen yerlerin işletmesinin anılan birlikçe kiraya verildiği, okul aile birliklerinin iktisadi işletme olmadığı, birliklerin okulun ihtiyaçları ve öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kurulduğu, dolayısı ile iktisadi işletme özelliği bulunmayan okul aile birlikleri tarafından yapılan kiraya verme işleminin, 3065 sayılı kanunun ilgili hükümleri uyarınca, vergiye tabi olmadığı, res'en yapılan cezalı tarhiyatların yasal dayanağının bulunmadığı iddia edilerek kaldırılması istenilmektedir. Adana 2. Vergi Mahkemesi, vermiş olduğu bir kararında; Dava konusu olayda davacının xx ilköğretim okulu kantininin işletmesi hakkını devralıp kira ödemesinde bulunmasına karşın ödenen kira tutarları üzerinden sorumlu sıfatı ile KDV tevkif edip 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan etmemesi nedeni ile takdire sevki üzerine takdir komisyonu kararına dayanılarak adına re'sen cezalı KDV tarhiyatı yapıldığı görülmektedir. Ancak, KDV tevkifatı sorumluluğundan söz edilebilmesi için, 3065 sayılı kanunun yukarıda anılan hükümleri uyarınca öncelikle teslim ve hizmetlerin ticari sınai zirai veya serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılması ve vergiden istisna edilmiş teslim ve hizmetler arasında bulunmaması gerekmektedir. Okul aile birlikleri Milli Eğitim Temel Kanunu na göre çıkarılan yönetmelik uyarınca okulun ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması amacı ile kurulmuş olup, bulundukları okul bünyelerinde faaliyet gösteren birliklerdir. Okul kantinleri ise mülkiyeti: Hazineye ait olup Maliye Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokoller uyarınca Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmiş olup, Bakanlıkça da kantinlerin işletilmesinin okul aile birliklerine bırakıldığı anlaşılmaktadır. Ancak okul aile birliklerinin kantinleri bizzat kendilerinin işletmediği ticari faaliyete konu mal alış ve satış işlemlerinde bulunmadığı, sadece kendilerine tahsis edilen kantinlerin mülkiyetiyle birlikte işletme hakkını üçüncü kişilere kiraya vererek kira geliri elde ettikleri anlaşılmaktadır. Bu itibarla okul aile birliklerinin yürütmekte olduğu işlev ve birliğin amacı dikkate alındığında yapılan kiralama 3 Kurumlar Vergisi Sirküleri, No:11, Tarih: , Sayı: KVK-11/2004-9/Okul Aile Birlikleri-1. 2

3 işleminin bu hali ile ticari kar maksadıyla yapılan bir işletmecilik ve birliğinde iktisadi işletme olduğundan söz edilmesine yasal olanak bulunmamaktadır. Bu durumda, iktisadi işletmeye dahil olmayan, ticari faaliyet kapsamında bir teslim ve hizmet de olmayan okul aile birliklerinden yapılan kantin kiralama işlemi karşılığında yapılan ödemelerin KDV ye tabi olmaması karşısında KDV tevkif edilip beyan edilmediğinden bahisle davacı hakkında re'sen yapılan cezalı tarhiyatta yasal uyarlık görülmemiştir.. denilmektedir. 4 Bursa 2. Vergi Mahkemesi nin benzer bir olaydaki kararında da; Dava konusu olayda; okul ihtiyaçlarının karşılanması, veli ve öğretmenler arasında işbirliğinin sağlanması amacıyla kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan okul aile birliğince işletilmeyerek üçüncü kişi konumunda olan davacıya kiralanan okul kantinin kiralanması işlemi, Katma Değer Vergisi Kanunu nun yukarıda yer verilen 17. maddesinin 4/d bendi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemi kapsamında vergiden istisna olduğundan, söz konusu kiralama nedeniyle kira bedeli üzerinden sorumlu sıfatıyla davacıdan tahsil edilen katma değer vergisinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır denilmektedir. 5 Yine, Bursa 2. Vergi Mahkemesi nde görülen bir davada; okul kantinin kiralanması işlemi, Katma Değer Vergisi Kanunu nun yukarıda yer verilen 17. maddesinin 4/d bendi uyarınca iktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemi kapsamında vergiden istisna olduğu gibi 1789 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 16. maddesinde de okul aile birliklerinin gelirlerinin her türlü vergiden muaf olduğu belirtilerek dava konusu ihtirazi kayıtla verilen beyannameye istinaden düzenlenen tahakkuk fişi ile tarh edilen KDV nin kaldırılmasına karar verilmiştir. 6 Bölge İdare Mahkemesi de bu dava ile ilgili olarak idarenin itirazını reddederek anılan kararı onamıştır. 7 Görüldüğü üzere, olaylar ve mahkeme kararları birbirlerine benzerlik arz etmektedir. Birbirine benzer bu yargı kararlarından anlaşılacağı üzere; mahkemelerin, okul aile birliklerince yapılan bu kiralamaları işletme hakkının verilmesi (kiralanması) olarak değil, normal bir gayrimenkul kiralaması olarak değerlendirdikleri ve iktisadi işletmelere kayıtlı olmayan gayrimenkullerin kiralamalarının da KDV Kanunu nun 17. maddesinin 4/d bendi uyarınca istisna olduğunu ve/veya okul aile birliklerinin gelirlerinin vergiden muaf olduğunu belirterek, yapılan tarhiyatların haksız olduğuna karar verdikleri görülmektedir. Diğer yandan özellikle Adana 2. Vergi Mahkemesi nin vermiş olduğu söz konusu karara dikkatli bir şekilde bakılır ise; mahkemenin, dava konusu olayda davacının xx ilköğretim okulu kantininin işletmesi hakkını devralıp kira ödemesinde bulunduğunu kabul ettiği görülmektedir. Ancak, dava konusu ile ilgili olarak karar içeriğinde daha sonra yapılan değerlendirme ve kararda bunun tam aksine olayda gayrimenkul kiralaması olduğu yorumu yapılarak bunun üzerinden karar verilmiştir. Bu durum da, olayda gayrimenkul kiralaması mı yoksa işletme hakkının kiralaması mı olduğunun tam olarak ortaya konma sorununun var olduğunu ortaya koymaktadır. Gelir idaresinin uygulaması karşısında bazı mükelleflerin konuyu yargıya taşımaları ve bazı yargı mercilerinde de yukarıda belirtilen şekilde kararlar verilmesi nedeniyle makalemizin ilerleyen bölümünde bu temel sorunlara cevap bulmaya çalışacağız. 3. KONUYLA İLGİLİ MEVZUAT VE DEĞERLENDİRME 3.1. Vergi Mevzuatı Dışında Konuyla İlgili Düzenlemeler ve Değerlendirme 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu nun Tarihi ve Bedii Değeri Olmayan Taşınmaz Mallarla İlgili İşlemler başlıklı 74. maddesinde; Tarihi ve bedii değeri olanlar hariç 4 Adana 2.Vergi Mahkemesi, Tarih:15/12/2009, Esas No:2009/1274, Karar No:2009/ Bursa 2. Vergi Mahkemesi, Tarih: , Esas No:2007/1378, Karar No:2008/ Bursa 2. Vergi Mahkemesi,Tarih: , Esas No:2009/1642, Karar No:2010/97. 7 Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Tarih: , Esas No:2010/2079, Karar No:2010/

4 Hazinenin özel mülkiyetindeki yerlerin satışı, kiraya verilmesi, trampası ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiraya verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir. denilmektedir Sayılı Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin, 13. maddesinde Milli Emlak Genel Müdürlüğünün görevleri sayılmıştır. Aynı maddenin d fıkrasında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanların; genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis edilmesi görevi de belirtilmiştir. 9 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 74 üncü maddesine ve 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik in Tahsisli ve kiralanmış yerlerdeki işlemler başlıklı 70. maddesinde; (1)Tahsisli taşınmazlar ile kamu hizmeti görülmek üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince kiralanmış olan taşınmazların ticari amaçla kullanılması mümkün olan yerler, tasarruf eden kuruluş amirinin görüşü alınmak suretiyle, ilde defterdarın, ilçede kaymakamın onayı ile İdarece kiraya verilebilir.(6)millî Eğitim Bakanlığına tahsisli olup, bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlarca kullanılan taşınmazların ticari amaçlı kullanılması mümkün olan kısımlarının kiraya verilmesine ilişkin özel hükümler saklıdır. denilmektedir Sıra No lu Milli Emlak Tebliği nin Özellik Arz eden Kiralama İşlemleri Başlıklı XVIII. Bölümünün Milli Eğitim Bakanlığına Tahsisli ve Bu Bakanlığa Bağlı Okul Ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin Kiraya Verilmesi başlıklı alt bölümünde; Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin esaslar Okul Aile Birliği Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Buna göre, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu kapsamında İlgili kuruluşlara devredilen okullar hariç olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerler, Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birlikleri tarafından aşağıdaki esaslar dahilinde işletilecek veya işlettirilecektir. denilmektedir. Ayrıca, yine aynı tebliğin aynı alt bölümünün Kiraya Verme ve Tahmini Kira Bedeli başlıklı alt bölümünde; Kira gelirlerinden okul ve kurumlara bırakılan kısmın harcanmasına ilişkin esaslar ile kantin, açık alan ve salonların üçüncü şahıslara kiralanmasında göz önünde bulundurulacak diğer hususlar Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecektir. denilmektedir. 11 Buraya kadar belirttiğimiz mevzuatlardan; Mülkiyeti Hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu Bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere Millî Eğitim Bakanlığının gözetim ve denetiminde okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesine ilişkin olarak özel düzenlemelerin yapıldığı ve konuyla ilgili asıl düzenlemelerin Milli Eğitim Bakanlığınca yapılmasının öngörüldüğü anlaşılmaktadır. 8 Resmi Gazete, Tarihi:10/09/1983, Sayısı: Devlet İhale Kanunu, Kanun Kabul Tarihi:08/09/1983, Kanun Numarası: Resmi Gazete, Tarihi:14/12/1983, No: Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK Tarihi:13/12/1983, No:178, Yetki Kanunu Tarihi:17/06/1982, No: Resmi Gazete, Tarihi:19/06/2007, Sayısı: 26557, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. 11 Resmi Gazete, Tarihi: , Sayı: Milli Emlak Tebliği, Sıra No:300. 4

5 Milli Eğitim Temel Kanunun 16. maddesinde; Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanır. Bu amaçla okullarda okul-aile birlikleri kurulur. Okul-aile birlikleri, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırmak, okulların ve maddi imkânlardan yoksun öğrencilerin zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere; aynî ve nakdî bağışları kabul edebilir, maddi katkı sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenleyebilir, okulların bünyesinde bulunan açık alan, kantin, salon ve benzeri yerleri işlettirebilir veya işletebilirler. hükmü yer almaktadır. 12 Okul-aile birliklerinin kuruluş, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin Gelirler başlıklı 15. maddesinde Okulların bünyesindeki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri birliğin gelirleri arasında sayılmaktadır. Aynı yönetmeliğin 17. maddesinde Resmî okullarda birlik; kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri, eğitim-öğretimi aksatmayacak şekilde öncelikle işletmecilere kiralama usulü ile işlettirir denildikten sonra aynı maddenin son fıkrasında İşletme hakkı verilen yerler, kiralama amacı dışında kullanılmaz. hükmüne yer verilmiştir. 13 Yine, Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 17. maddesinde; Bu yerler, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir (EK-2). denilmektedir. Yönetmelik ekindeki söz konusu sözleşmenin İş Tanımı başlıklı 3. maddesinde açıkça; Sözleşme konusu iş;... İli... İlçesi... ada... parsel m 2 yüzölçümlü ve Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmaz mal üzerinde bulunan Okulundaki yaklaşık m 2 lik işletme hakkının verilmesi (kiralama) sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır. denilmektedir. Ayrıca, işletme hakkı kelimeleri bazıları tekrar olmak üzere belirtilen sözleşmenin 10 yerinde; işletme hakkının verilmesi, İşletme hakkı verilen kantinin bulunduğu yer, işletme hakkı verilen taşınmaz, işletme hakkı verilen yüklenici,işletme hakkı verilen yerde, İşletme hakkı süresi sona erdiği veya süresinden evvel iptali hâlinde, işletme hakkı verilen yer idareye teslim edilmediği takdirde, şeklinde kullanılmaktadır. Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden ve bu düzenlemelere bağlı olarak yapılan sözleşmelerden anlaşılacağı üzere; okul-aile birlikleri ile okul kantin işletmecileri arasında yapılan sözleşme, klasik anlamda bir gayrimenkul kiralaması değil, bir işletme hakkının kiralanması sözleşmesidir. Bu nedenle; Hazinenin özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak üzere kiralanmış taşınmazlarda, görevli personelin ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun görülecek bir yerin ihtiyaca göre çay ocağı kantin vb. amaçlarla kullanılmak üzere kiraya verilmesi, işletme hakkının kiraya verilmesi olarak değerlendirilmesi gerekecektir. 14 Bu durumda; vergi tekniği bakımından, işletme hakkının verilmesi (kiralanması) durumundaki vergilendirme gayrimenkul kiralamasına göre değişiklik arz edecektir. Söz konusu yerlerin okul aile birliklerince kiraya verilmesi durumunda bu yerlerin kiralanmasının bir gayrimenkul kiralaması mı yoksa işletme hakkının kiralanması mı olduğu yönündeki tartışmaların yanında en çok tereddüt edilen ve tartışılan konulardan biri de okul aile birliklerinin gelirlerinin her türlü vergiden muaf olup olmadığı meselesidir. Milli Eğitim Temel Kanunu nun, 25/6/2009 tarih ve 5917 sayılı yasanın 17. maddesi ile değişmeden önceki, 16. maddesinde; Okul-aile birliklerinin gelirleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. denilmiştir. 15 Belirtilen bu madde hükmü 25/6/2009 tarih ve 5917 sayılı yasanın 12 Resmî Gazete, Tarihi: , No: Millî Eğitim Temel Kanunu, Kabul Tarihi:14/6/1973, Kanun Numarası: Resmî Gazete, Tarih: , No: Tebliğler Dergisi, Dönemi:Haziran 2005, No:2573. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. 14 Düzgün, Özden. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Okul Kantin İşletmelerinin Vergisel Açıdan Durumu. Tarih: , 15 Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:25642, Kanun No:

6 17. maddesi ile kaldırılmış ve yerine; Eğitim kampüsü yönetimleri ve okul-aile birlikleri, bu madde kapsamında yapacakları işlemler ve düzenlenen kâğıtlar yönünden damga vergisi ve harçlardan muaf; bunlara ve bunlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar ise veraset ve intikal vergisinden müstesnadır. hükmü getirilmiştir. Konu hem milli eğitim hem de vergi mevzuatını ilgilendirdiğinden bu konu aşağıdaki bölümde değerlendirilecektir Vergi Mevzuatı Yönünden Konuyla İlgili Düzenlemeler ve Değerlendirme Makalemizin bu bölümünde öncelikle okul aile birliklerince kiraya verilen yerlerle ilgili olarak elde edilen gelirlerin KDV den muaf olup olmadığını ortaya koymaya çalışacağız. Çünkü bu durum açıklanmadan vergilendirmeye ilişkin usul ve esasları tartışmak yersiz olacaktır. Bu durumda KDV nin ne üzerinden alındığı önem arz etmektedir Sayılı KDV Kanunu nun Kapsam başlıklı 1. maddesinde belirtildiği üzere; KDV, Türkiye'de yapılan ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, her türlü mal ve hizmet ithalatı ve diğer faaliyetlerden (gayrimenkul ve hakların kiralanması vs.) doğan teslim ve hizmetler üzerinden alınmaktadır. Diğer yandan, vergi mevzuatımıza göre; gelir üzerinden gelir vergisi, kazançlar üzerinden ise kurumlar vergisi alınmaktadır. Gelir/kazanç üzerinden alınan vergiler ile teslim ve hizmet, diğer bir anlatımla harcamalar, üzerinden alınan vergilerin ayrımını yaptıktan sonra konuyla ilgili Milli Eğitim Temel Kanunu nun, 25/6/2009 tarih ve 5917 sayılı yasanın 17. maddesi ile değişmeden önceki, 16. maddesindeki söz konusu düzenleme daha iyi yorumlanabilecektir. Buna göre, söz konusu yasa maddesinde okul aile birliklerinin KDV Kanunu nun 1. maddesinde belirtilen teslim ve hizmetleri yapmalarının vergiden muaf olduğu yönünde düzenleme bulunmamaktadır. Ayrıca, okul aile birliklerinin kiraladığı yerler için ödenen KDV nin gerçekte okul aile birliğinin ödemesi gereken yani kasasından çıkan KDV değil, aslında kiralayanın ödemesi gereken bir vergi olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Vergilemede genel olarak, KDV yi KDV mükellefleri müşterilerinden tahsil ederek 1 Numaralı KDV beyannamesi ile beyan ederler. Ancak, okul aile birliklerinin kantin işletme hakkını kiraya vermelerinde olduğu gibi, bazı durumlarda teslim veya hizmeti yapan kişiler KDV mükellefi değil iseler; bu durumda ödenmesi gereken KDV yi, teslim veya hizmeti yapanlar değil, teslim veya hizmet yapılan kişiler vergi dairesine 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan ederek ödemek durumundadırlar. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, okul aile birliklerinin gelirlerinin vergiden muaf olduğu şeklindeki öncesi düzenlemeden; okul aile birliklerinin, sadece aynî ve nakdî bağış gelirleri, kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme gelirleri, sosyal, kültürel, sportif, kurslar, proje, kampanya ve benzeri etkinliklerden sağlanan gelirleri ve diğer gelirlerinin vergiden muaf olduğu, varsa iktisadi işletmesinin veya işletme hakkının kiralanmasının vergiden muaf olmadığının anlaşılması gerektiğidir. Ayrıca, KDV Kanunu nun İstisnaların Sınırı başlıklı 19. maddesindeki; Diğer kanunlardaki vergi muaflık ve istisna hükümleri bu vergi bakımından geçersizdir. Katma değer vergisine ilişkin istisna ve muafiyetler ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenlenir. hükmünün de konunun değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Diğer yandan, Milli Eğitim Bakanlığı na tahsisli ve bu bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin bizzat okul aile birliğince işletilmeyerek üçüncü şahıslara işlettirilmesi uygulaması, yukarıdaki bölümde belirtilen yasal düzenlemeler ve açıklamalarımıza paralel olarak, Gelir İdaresi ve ilgili birimleri tarafından, işletme hakkının verilmesi (kiralanması) şeklinde değerlendirilmektedir. Bu durum, ilgili birimlerce verilen müktezalarda da açıkça görülmektedir. Nitekim, konuyla ilgili olarak Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı nca verilen müktezada; 2886 Sayılı Kanunun 74 üncü maddesine dayanılarak Bakanlığımızca çıkarılan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin 6

7 Gayri Ayni Hak Tesisi, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği nin inci maddesinde belirtildiği gibi; hazinenin özel mülkiyetinde olup tahsisli veya genel bütçeye dahil dairelerin hizmetlerini karşılamak üzere kiralanmış taşınmazlarda, görevli personelin ihtiyacını karşılamak amacıyla uygun görülecek bir yerin ihtiyaca göre çay ocağı kantin vb. amaçlarla kullanılmak üzere kiraya verilmesi, işletme hakkının kiraya verilmesi olarak değerlendirilmesi gerekecektir. İdare, bu yerlerde sahip olduğu işletme hakkını, belirli bir kira bedeli karşılığında belli bir süre kiralayabilecektir. Denilmektedir Sayılı KDV Kanunu nun Kapsam başlıklı 1. maddesinde Türkiye'de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir:1. Ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler, 2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 3.Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler denildikten sonra, diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler aynı yasa maddesinin f bendinde Gelir Vergisi Kanunu nun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri olarak sayılmıştır. 18 Görüldüğü üzere, hangi mal ve hakların KDV ye tabi olduğu konusunda Gelir Vergisi Kanunu na atıf yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesinde belirtilen mal ve haklar da aşağıdaki gibi sayılmıştır: 1. Arazi, bina (Döşeli olarak kiraya verilenlerde döşeme için alınan kira bedelleri dahildir), maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı; 2. Voli mahalleri ve dalyanlar; 3. Gayrimenkullerin, ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilumum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri; 4. Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar; 5. Arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanunî mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar, serbest meslek kazancıdır.), alameti farika, marka, ticaret unvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar 6. Telif hakları 7. Gemi ve gemi payları (Motorlu olup olmadıklarına ve tonilatolarına bakılmaz) ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları 8. Motorlu nakli ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri /12/1984 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği, 19/06/2007 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlüğe giren yeni yönetmelikte de eskisine paralel düzenleme vardır. 17 Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (Eski Adıyla Bursa Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü), Tarih: , Sayı:B.07.4.DEF Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:18563, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kanun No: Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:10700, Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No:193. 7

8 Buna göre, KDV Kanunu nun 1. maddesinden; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri nin dolayısıyla, işletme hakkının kiralanması işleminin diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler başlığının alt bentlerinde sayılmasından, söz konusu kiralama işlemlerinin KDV ye tabi olması için herhangi bir ticarî, sınaî, ziraî faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılma zorunluluğuna bağlanmadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, okul aile birliklerinin iktisadi faaliyette bulunup bulunmadığına veya kâr amacı güdüp gütmediğine bakılmaksızın söz konusu işletme hakkı kiralama işlemi katma değer vergisine tabi olacaktır. KDV Kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında Bu faaliyetlerin kanunların veya resmî makamların gösterdiği gerek üzerine yapılması, bunları yapanların hukukî statü ve kişilikleri, Türk tabiyetinde bulunup bulunmamaları, ikametgâh veya işyerlerinin yahut kanunî merkez veya iş merkezlerinin Türkiye'de olup olmaması işlemlerin mahiyetini değiştirmez ve vergilendirmeye mani teşkil etmez. denilmek suretiyle okul-aile birliklerinin kanunla kurulan birlikler olması, kamu tüzel kişiliklerinin olmaması veya özel hukuki statülerinin bulunmuş olmasının işletme hakkının kiralama işleminin KDV ye tabi olmasına engel teşkil etmeyeceği açıkça ortaya konmaktadır. Ayrıca, KDV Kanunu nun 17. maddesindeki Diğer istisnalar başlığı altında İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemleri istisna kapsamına alınmıştır. Gayrimenkuller esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla yerinde sabit olan mallardır. Bunlar Türk Medeni Kanunu nun 632. maddesinde arazi, tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere ayrıca kaydedilen haklar ve madenler olarak sayılmıştır. Yukarıdaki açıklamalar ışığında, okul aile birliklerince yapılan söz konusu kiralama işlemlerinin; somut bir kavram olarak gayrimenkulün kiralama işlemi değil, soyut bir kavram olan işletme hakkının kiralanması olduğu ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, GVK nın 70/5 md. yer alan arama, işletme ve imtiyaz hakları.. gibi hakların kiralanması KDV ye tabidir. Anılan haklar gayrimenkul özelliğinde bulunmadığı için KDV Kanunu nun 17/4-d md. hükmüne göre istisnadan yararlanamayacaktır. 20 Buraya kadar açıklanan mevzuat hükümleri doğrultusunda; Okul-aile birlikleri ile okul ve kurumlardaki kantin işletmecileri arasında yapılan işletme hakkının kiralanması işleminin KDV ye tabi olduğu ve istisna kapsamına girmediği anlaşılmaktadır. Öte yandan, KDV Kanunu nun 9. maddesinde; Maliye Bakanlığı nın gerekli görülen hallerde, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutulabileceği hükme bağlanmıştır. Bakanlığımız bu yetkiye istinaden düzenlediği 30 Seri No lu Katma KDV Genel Tebliğinde 21 ; F-Kiralama ve Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması" alt başlığında...kiralama işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin; kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla, okul-aile birliklerinin gerçek usulde KDV mükellefiyetleri bulunmaması ve okul kantin işletmelerinin ise gerçek usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunması nedeniyle, işletme hakkının kiralanması işlemi sonucunda ortaya çıkan KDV, okul kantin işletmeleri tarafından, 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmek zorundadır. Diğer yandan, 11 No lu Kurumlar Vergisi Sirkülerinde de aynı yönde düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, bu sirkülerde; Okul aile birliklerince söz konusu yerlerin kendilerince işletilmeyip üçüncü kişilere kiraya verilmesi halinde, Gelir Vergisi Kanunu nun 94 üncü maddesinde sayılanlardan olmaması nedeniyle, bunlara yapılacak kira ödemeleri üzerinden ödemeyi yapanlarca gelir vergisi tevkifatı yapılmayacağı belirtilerek gelir vergisi stopajı 20 Alparslan, Mustafa, Dr. ve Sakal, Mustafa, Doç. Dr. Okul-Aile Birliklerinde Vergilendirme İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar. 21 Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:20021, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:30. 8

9 yönünden de konuya açıklık getirilmiştir. 22 Kira ödemelerinin üzerinden %18 oranında hesaplayacakları KDV yi 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan etmek yerine, yanlışlıkla %20 oranından hesapladıkları vergiyi Gelir Stopaj Vergisi beyannamesi ile beyan eden kantin işletmecisi mükelleflerin bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Konuyla ilgili önemli bir başka husus da, 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gereken matrahın ne olması gerektiği ile ilgilidir. Uygulamada, bazı kantin işletmecileri tarafından, Hazineye arz bedeli ödendikten sonra kalan net tutar üzerinden KDV matrahının beyan edildiği görülebilmektedir. KDV Kanunun 4. maddesinde Hizmet; bir ödeme, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemlerdir. Bu işlemler; bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebilir. denildikten sonra aynı Kanunun 20. maddesinde Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedeldir. hükmü yer almaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı Okul- Aile Birliği Yönetmeliğinin Gelirlerin Dağılımı başlıklı 18. maddesinde İşletmecilere kiraya verilmesi hâlinde ise elde edilecek gayri safi gelirin %3 ü, üçer aylık dönemler hâlinde, takip eden ayın yirmisine kadar Hazineye arz bedeli olarak işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenir. denilmektedir. Bu nedenle, Hazineye arz bedeli, işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenmesine rağmen, okul-aile birliğinin elde ettiği gayrisafi kira gelirine dahildir. Okul-aile birliği tarafından elde edilen bu gayrisafi kira geliri aynı zamanda kantin işletmecisinin ödemiş olduğu bedel olduğundan matrah olarak 2 No lu KDV beyannamesi ile ilgili vergi dairesine beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, sorumlu sıfatıyla 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenen vergiler, vergi sorumluları açısından yüklenilen vergi niteliğindedir. Çünkü, verginin mükellefe (malı teslim edene veya hizmet ifa edene) ödenmesi ile vergi dairesine ödenmesi arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergilerin vergi sorumlusu tarafından indirilebilmesi için, mutlak suretle vergi dairesine ödenmiş olması gerekir. Çünkü, sorumlu sıfatıyla beyan edilen vergi ödenmediği sürece yüklenilmiş sayılmamaktadır. Sadece 2 No lu beyannamenin verilmesi, KDV indirimi için yeterli değildir. Sorumlu sıfatıyla beyan edilip vergi dairesine ödenen KDV nin indirim hakkı, verginin vergi dairesine ödendiği takvim yılı aşılmamak şartıyla, vergi dairesi makbuzlarının yasal defterlere kaydedildiği vergilendirme dönemi beyannamesi ile kullanılacaktır. Dolayısıyla, indirim hakkı sorumlu sıfatıyla beyan edilen verginin vergi dairesine nakden veya mahsuben ödendiği takvim yılı ile sınırlandırılmıştır. 23 Üzerinde durulması gereken önemli hususlardan birisi de; kantin işletmecilerinin 2 No lu KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermeleri hususudur. 376 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 24 ; Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine hiçbir hadle sınırlı olmaksızın Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerini elektronik ortamda gönderme zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle, ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükellefleri; Ekim 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Kasım 2007 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini, Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğlerine göre üçer aylık dönemler halinde beyanname vermelerine izin verilenler için Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine ilişkin olup, 24 Ocak 2008 tarihine kadar verilecek olan Katma Değer Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndereceklerdir. Bu Tebliğ ile elektronik ortamda gönderilme zorunluluğu getirilen beyannamelerin, elektronik ortamda gönderilme zorunluluğunun başladığı dönemleri izleyen dönemlerde verilecek mezkur beyannamelerin de elektronik ortamda gönderileceği tabiidir. Denilmektedir. 22 Kurumlar Vergisi Sirküleri, No:11, Tarih: , Sayı:KVK-11/2004-9/Okul Aile Birlikleri Şükrü KIZILOT, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Ankara 2. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, 1996, s Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:26674, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No:376. 9

10 Görüldüğü üzere, söz konusu genel tebliğde 1 ve 2 No lu KDV beyannamesi ayrımı yapılmamıştır. Bu nedenle, gerçek usulde mükellef olan okul ve resmi kurum kantin işletmecilerinin kantin işletme hakkının kiralaması nedeniyle vermeleri gereken 2 No lu KDV beyannamesini elektronik ortamda vermeleri gerekmekte olup, aksi takdirde 213 sayılı VUK un 355. maddesi gereğince özel usulsüzlük cezaları ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olacaktır. 4. SONUÇ Makalemizin yukarıdaki bölümlerinde görüldüğü üzere; mülkiyeti hazineye ait olup Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli ve bu bakanlığa bağlı okul ve kurumlardaki kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin okul aile birliklerince işletilmesi veya işlettirilmesi konusuyla ilgili olarak hem vergi mevzuatında hem de milli eğitim, mili emlak ve ihale mevzuatlarda çok detaylı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Mevcut düzenlemelere göre, konuyla ilgili açıklamalarımızı ve değerlendirmelerimizi maddeler halinde özetlemek gerekirse; -Okul-aile birlikleri ile okul ve kurumlardaki kantin işletmecileri arasında yapılan sözleşmede belirtilen işletme hakkının kiralanması işleminin KDV ne tabi olduğu, -Okul-aile birliklerinin kanunla kurulan birlikler olması, kamu tüzel kişiliklerinin olmaması veya özel hukuki statülerinin bulunmuş olmasının işletme hakkının kiralama işleminin KDV ne tabi olmasına engel teşkil etmeyeceği, -Kiralama işleminin somut bir kavram olarak gayrimenkulün kiralama işlemi değil, soyut bir kavram olan işletme hakkının kiralanması olduğundan istisna kapsamına girmediği, -Okul-aile birliklerinin gerçek usulde KDV mükellefiyetleri bulunmaması ve okul ve kurumlardaki kantin işletmelerinin ise gerçek usulde KDV mükellefiyetlerinin bulunması nedeniyle, işletme hakkının kiralanması işlemi sonucunda ortaya çıkan KDV nin okul kantin işletmeleri tarafından 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilip ödenmek zorunda olduğu, -Okul ve kurumlardaki kantin işletmecileri tarafından 2 No lu KDV beyannamesi ile beyan edilerek ödenen KDV stopajının ödendiği ayda 1 No lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabileceği, -Arz bedeli işletmeci tarafından defterdarlık/mal müdürlüğüne ödenmesine rağmen okulaile birliğinin elde ettiği gayrisafi kira gelirine dahil olduğundan gayrisafi kira gelirinin matrah olarak beyan edilmesi gerektiği, -Okul ve resmi kurum kantin işletmecilerinin kantin işletme hakkının kiralaması nedeniyle vermeleri gereken 2 No lu KDV beyannamesini elektronik ortamda vermeleri gerektiği, düşünülmektedir. Diğer yandan, uygulamanın belirttiğimiz şekilde olduğu düşünülmekle birlikte, yine de mükellefler ve yargı mercileri nezdindeki tereddütleri ve farklı uygulamaları ortadan tamamen kaldırmak için vergisel yönden konuyu detaylı olarak açıklayan yeni düzenlemeler yapılmasında da fayda olacaktır. KAYNAKÇA Adana 2.Vergi Mahkemesi, Tarih:15/12/2009, Esas No:2009/1274, Karar No:2009/1452. ALPARSLAN Mustafa, Dr. ve SAKAL Mustafa, Doç. Dr. Okul-Aile Birliklerinde Vergilendirme İle İlgili Karşılaşılan Sorunlar. Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı (Eski Adıyla Bursa Defterdarlığı Vasıtalı Vergiler Gelir Müdürlüğü), Tarih: , Sayı:B.07.4.DEF Bursa 2. Vergi Mahkemesi, Tarih: , Esas No:2007/1378, Karar No:2008/1236. Bursa 2. Vergi Mahkemesi,Tarih: , Esas No:2009/1642, Karar No:2010/97. 10

11 Bursa Bölge İdare Mahkemesi, Tarih: , Esas No:2010/2079, Karar No:2010/2170. DÜZGÜN, Özden. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir. Okul Kantin İşletmelerinin Vergisel Açıdan Durumu. istanbulsmmmodasi.org.tr KIZILOT Şükrü, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Uygulaması, Ankara 2. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Kurumlar Vergisi Sirküleri, No:11, Tarih: , Sayı:KVK-11/2004-9/Okul Aile Birlikleri-1. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:18563, Katma Değer Vergisi Kanunu, Kanun No:3065. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:10700, Gelir Vergisi Kanunu, Kanun No:193. Resmî Gazete, Tarihi: , No: Millî Eğitim Temel Kanunu, Kabul Tarihi: 14/6/1973, Kanun Numarası:1739. Resmi Gazete, Tarihi:10/09/1983, Sayısı: Devlet İhale Kanunu, Kanun Kabul Tarihi:08/09/1983, Kanun Numarası:2886. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:25642, Kanun No:5257. Resmi Gazete, Tarihi:14/12/1983, No: Maliye Bakanlığı nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, KHK Tarihi:13/12/1983, No:178, Yetki Kanunu Tarihi:17/06/1982, No:2680. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:26674, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 376. Resmi Gazete, Tarih: , Sayı:20021, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:30. Resmi Gazete, Tarihi: , Sayı: Milli Emlak Tebliği, Sıra No:300. Resmi Gazete, Tarih:16/12/1984, Sayı:18607, Devlete Ait Taşınmaz Mal Satış, Trampa, Kiraya Verme, Mülkiyetin Gayri Aynî Hak Tesis, Ecrimisil ve Tahliye Yönetmeliği Resmî Gazete, Tarih: , No: Tebliğler Dergisi, Dönemi:Haziran 2005, No:2573. Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği. Resmi Gazete, Tarihi:19/06/2007, Sayısı:26557, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik. 11

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ)

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI (GMSİ) Türkiye genelinde yapılan denetim ve çalışmalar sonucunda, kira geliri yönünden de oldukça yüksek miktarda vergi kayıp ve kaçağının olduğu, bu nedenle Mart/2011 ayının

Detaylı

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezi nin

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/37 İstanbul,28 Mart 2005 KONU : Özel Maliyet Bedelleri

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM

İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM İTHALATTA FAZLA VEYA YERSİZ OLARAK ÖDENEN KDV'NİN İADESİNDE SON DURUM KEMAL AKMAZ ZÜBEYİR BAKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ GİRİŞ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 2.

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Makale Necat KOLĞU YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ ÇERÇEVESİNDE VERGİSEL DURUM Bu makalemizde İstanbul vergi dairesi başkanlığı tarafından yap-işlet-devret modeli çerçevesinde 07.08.2013 tarihinde verilen mukteza

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No:4 80700 1. Levent / İSTANBUL Tel: (0212) 281 29 29 Fax: (0212) 280 01 80 www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 26 İST, 10. 02. 2005 İçindekiler: * Vergi borçlarının Hazineye gayrimenkul satışı yoluyla ödenmesine ilişkin tebliğ yayımlandı. VERGİ BORÇLARININ GAYRİMENKUL SATIŞI YOLUYLA ÖDENMESİ

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV İSTİSNASI KONUSUNDA KDV GUT NDE YAPILAN DÜZENLEME VE AÇIKLAMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanununun (KDVK) 17/4-r maddesinde; Kurumların

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

No: 2016/45 Tarih:

No: 2016/45 Tarih: No: 2016/45 Tarih: 30.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 20.04.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/46 KONU : 6639 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İle Vergi Kanunlarında

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ

SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ SİTELERDE ORTAK KULLANIM ALANLARININ KİRAYA VERİLMESİNE VERGİSEL BAKIŞ I-GİRİŞ: İkamet amaçlı sitelerde konut sahiplerine tahsisli ortak kullanım alanlarının kiraya verilmesi olağan bir durum olarak karşımıza

Detaylı

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA

ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA ADİ ORTAKLIK KASASINDAKİ NAKİT FAZLASININ ORTAKLARA KATILIM PAYLARI ORANINDA AVANS OLARAK VERİLMESİ HALİNDE TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI VE KDV UYGULAMASI Uygulamada sıkça karşılaşılan

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 1 / 6 B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[232-2012/VUK-1-...]--2532 13/08/2012 Konu : İkinci el otomobil

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları*

Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Finansal Kiralama Kapsamındaki Satıp Geri Kiralama İşlemlerine İlişkin Vergi İstisnaları* Hüseyin DİNÇER *BU MAKALE VERGİ DÜNYASI DERGİSİ KASIM 2013 SAYI 387 DE YAYIMLANMIŞTIR. 1.GİRİŞ Son yıllarda işletmelerin

Detaylı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı

Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Türkiye de Yerleşmiş Olmayan Yabancıların ve Türk Vatandaşlarının Türkiye deki Kira Gelirlerinin Beyanı Gelir Vergisi Kanunumuzda gelir vergisine tabi olacak gerçek kişiler tam mükellefler ve dar mükellefler

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu

Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Özelge: Bilgisayar oyunları için lokalizasyon, tercüme, uyarlama faaliyetinin gelir vergisi ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre durumu Sayı: 84098128-120.04[65-2013-4]-207 Tarih: 16/04/2014

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN VERİLEN BAZI HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI KONUSUNDA DEĞERLENDİRMELER 1. KONU: Katma Değer Vergisi Kanunu nun 9 uncu maddesinde KDV uygulamasında sorumluluk konusunda düzenlemeler

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER

GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER GİDER PUSULASI UYGULAMASINDA YAŞANAN TEREDDÜTLER I- GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu(VUK) nun 234. maddesinde birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerin, defter tutmak

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi:

Deniz Taşıtı İmal Edenlere Bu Kapsamda Yapılacak Teslim ve Hizmetler KDV den İstisna Edildi: SİRKÜLER NO: POZ-2011 / 30 İST, 28.02.2011 ÖZET: 6111 sayılı Kanunla bazı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamalar BAZI KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR 6111 sayılı Bazı

Detaylı

SİRKÜLER TARİHİ : 29/03/2011 SİRKÜLER NO : 2011/40 GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP TARİHİ:

SİRKÜLER TARİHİ : 29/03/2011 SİRKÜLER NO : 2011/40 GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP TARİHİ: SİRKÜLER TARİHİ : 29/03/2011 SİRKÜLER NO : 2011/40 GAYRİMENKULLERİN İKTİSAP TARİHİ: Bilindiği üzere; gerçek kişilerin gayrimenkulleri iktisap ettikten sonra 5 yıl içinde elden çıkarmaları halinde doğan

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

denetim güç katar Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No:

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR GAYRİMENKUL ALIM-SATIMINDA POTANSİYEL MÜKELLEFLER AÇISINDAN EN ÇOK YANLIŞ YAPILAN KONULAR Fatih GÜNDÜZ* I-GİRİŞ Son birkaç yıldır ekonomide meydana gelen olumlu ve olumsuz gelişmelerle gayrimenkul piyasası

Detaylı

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01

42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 İstanbul, 04.01.2010 42 Sıra No.lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/01 31.12.2009 tarih ve 27449 (4. mükerrer) sayılı Resmi Gazete

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAZANÇLARININ VERİLENDİRİLMESİ OSB KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE TEMEL YAKLAŞIM ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN KAZANÇLARI VE BU KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA KAPSAMLI

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15

413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 İstanbul, 20.01.2012 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2012/15 20.01.2012 tarih ve 28179 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 413 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu

Bilgi Notu. Yurtdışı Hizmet Alımlarında KVK ve KDV Sorumluluğu Yurt dışından gelen hizmet faturalarının stopaja tabi tutulabilmesi, faturanın geldiği ülke ile Türkiye arasında çifte vergiyi önleme anlaşmasının varlığına bağlıdır. Anlaşmada ilgili hizmetin stopaja

Detaylı

Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk.

Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk. Özelge: Belediyeden kiralanan gayrimenkullerin kiraya verilmesi hk. Sayı: 84098128-120-13 Tarih: 09/01/2015 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri

Detaylı

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir.

2016 VERGİ TAKVİMİ. Bu takvim 31.12.2015 tarihi itibariyle günceldir. ocak 01 2016 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. Maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ

BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ Yıllık Gelir Vergisi BEYANNAME VERME VE ÖDEME SÜRELERİ BEYANNAME TÜRÜ BEYANNAME VERME SÜRESİ ÖDEME SÜRESİ 1.Taksit Mart ayı İzleyen yılın Mart ayının başından 25. günü akşamına kadar sonuna kadar, 2.Taksit

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler

: Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Sirküler No : 2014/8 Sirküler Tarihi :19.03.2014 Konu : Son Zamanlarda Verilen Bazı Özelgeler Son zamanlar verilen bazı özelgelerin özeti aşağıda verilmiş olup, özelgeler ekte gönderilmiştir. 1. Performans

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Bu yayına elektronik ortamda  adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ÜCRETSİZDİR Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 118 Aralık 2010 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : 62030549-125[32A-2013/331]-269 17/02/2015 Konu : İndirimli kurumlar vergisi uygulaması.

Detaylı

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER

Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER Sirküler Rapor 05.05.2014/121-1 ÖZEL SİRKÜLER : KDV TEVKİFATI KONUSUNDA YENİ KDV UYGULAMA TEBLİĞİ İLE DEĞİŞENLER ÖZET : KDV tevkifatı uygulamasında bütün KDV tebliğlerini tek bir tebliğ haline getiren

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

Maliye Bakanlığı Sirküler 1. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Maliye Bakanlığı Sirküler 1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Konusu : Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Uygulanan Vergisel Teşvikler Tarihi : 28/10/2003 Sayısı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü. Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Tarih: 28/10/2003 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelirler Genel Müdürlüğü Kurumlar Vergisi Sirküleri/1 Sayı: KVK-1/ 2003-1 / Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 1 İlgili Olduğu Maddeler: Gelir Vergisi Kanunu Madde 37,

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı.

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009. Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 53 İST, 22.05.2009 ÖZET: Gemi, deniz ve iç su taşıtları ile ilgili bazı yasal değişiklikler yapıldı. GEMİ, DENİZ VE İÇ SU TAŞITLARI İLE İLGİLİ BAZI YASAL DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI 16

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI GEÇMİŞTE KAZANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI SINIRLI OLARAK YENİDEN GETİRİLDİ Konu: Yatırım indirimi 17.08.2010 30.3.2006 tarihli ve 5479 sayılı Kanunun 2'nci maddesiyle Gelir

Detaylı

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği

Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Konut teslimlerinde Satıcı Müteahhit Tarafından Fazla Hesaplanan KDV nin Konut alıcısına İade Edileceği Sabri Arpaç Yeminli Mali Müşavir sabriarpacymm@gmail.com Konut satıcısı müteahhit tarafından yüzde

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası

DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) Tutarı : TL Damga Vergisi,. Vergi Ziyaı Cezası ANKARA VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI : VERGİ KİMLİK NO. : DAVALI : Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (.. Vergi Dairesi Müdürlüğü) DAVA KONUSU VERGİ VE CEZANIN Nev i : Damga Vergisi Dönemi : Tutarı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ

ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ ALICIYA GEÇ İNTİKAL EDEN FATURADA YAZAN KATMA DEĞER VERGİSİNİN ÂKİBETİ Bülent SEZGİN * 1-GİRİŞ Bilindiği üzere katma değer vergisi (KDV), üretimin ilk aşamasından başlayıp mal ve hizmetlerin nihai tüketiciye

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?)

Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Know-how mı, danışmanlık mı? (Stopaj var mı, yok mu?) Değerli Dünya okurları bugün sizlerle oldukça yeni verilmiş bir muktezayı paylaşacağım. Son yıllarda vergi incelemelerinde eleştirilen bir konuda Mali

Detaylı

Konu hakkındaki detaylı açıklamalar 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nde yer almaktadır.

Konu hakkındaki detaylı açıklamalar 30.06.2007 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Seri: A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nde yer almaktadır. 02.03.2010 Açıklamalı Sirküler Rapor 2010/3 Konu: VERGĐ BORÇLARININ GAYRĐMENKULLER ĐLE ÖDENEBĐLMESĐ 6183 Sayılı Kanunun geçici 8'inci maddesinde yer alan şartların sağlanması durumunda, amme borcu bulunan,

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 19.01.2011 Sayı: 2011/08 Konu: 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 403 seri no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Özet: 19.01.2011

Detaylı

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Tarih : 25.01.2012 Sayı : 2012/141 Sirküler No : 2012/05 5 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Bu Tebliğde, türev ürünlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine ilişkin açıklamalar yapılmış

Detaylı

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI

SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI SERBEST MESLEK ERBABINA YAPILAN ÖDEMELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI Mehmet ALTINDAĞ * 1. GİRİŞ Serbest meslek erbabı genel olarak defter tutmak suretiyle kazançlarını tespit eder ve kazanç elde edilmemiş

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 15.12.2008 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/131 06.12.2008 tarih ve 27076 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 269 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir.

6327 sayılı kanun ile yapılan değişikliklerin vergi uygulamalarına etkileri madde madde aşağıdaki gibidir. MAKALE Tahir ÖZIRMAK BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE ŞAHIS SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYI VE PRİMLERİN VERGİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİMİ VE ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUSUNDA YENİ DÜZENLEMELER

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 9 bu?lent sezgin:layout 1 11/9/10 3:11 PM Page 141 VERGİ USUL KANUNU NUN CEZA HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN 6009 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ

www.gib.gov.tr VERGİ TAKVİMİ www.gib.gov.tr Ücretsiz dir VERGİ TAKVİMİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 154 Aralık 2012 2013 VERGI TAKVIMI Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/105 İstanbul 27 Aralık 2005 KONU : Sponsorluk Harcamalarının

Detaylı

367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ. 1 Şubat 2007 PERŞEMBE. Sayı : 26421 TEBLİĞ

367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ. 1 Şubat 2007 PERŞEMBE. Sayı : 26421 TEBLİĞ 367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ 1 Şubat 2007 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 26421 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı