Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN 0-8108-4332-3)"

Transkript

1 OFFICE Sabancı University Faculty of Arts and Social Sciences Orhanlı-Tuzla Đstanbul-TURKEY Tel. (216) Fax (216) EDUCATION CURRICULUM VITAE SELÇUK AKŞĐN SOMEL Ph.D. : Bamberg University, 1993 (Turkology-History-Sociology) M.A. : Boğaziçi Üniversitesi, 1987 (History) B.A. : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Đlişkiler Bölümü, 1983 (Faculty of Political Sciences, Department of International Relations) Ph.D.Thesis : Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamids II ( ) [Primary education in the Ottoman provinces during the reign of Abdülhamid II] M.A.Thesis : Sırat-ı Müstakim: Islamic Modernist Thought in the Ottoman Empire ( ) SCHOLARSHIPS Friedrich-Ebert-Stiftung Graduate Scholarship ( ) BOOKS Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamids II ( )(Egelsbach-Frankfurt-St.Peter Port: Hänsel-Hohenhausen Verlag, 1995) (ISBN ) The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire ( ). Islamization, Autocracy and Discipline (Brill Academic Publishers: 2001) (ISBN ) Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN ) (edited together with Amy Singer and Christoph Neumann): ReSounding Silences: Untold Histories of the Middle East (forthcoming at the University of Utah Press (2009 )) Yerel Tarih Araştırmaları Đçin Kılavuz (Đstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000) [A guide to local historical research]

2 1885 Tarihli Đstanbul Đstatistikleri (in progress) [Statistics of Istanbul of 1885] Ali Fuad Türkgeldi nin Maruf Simalar ı (together with Mehmet Kalpaklı, in progress) [Selected bureaucrats of the late Ottoman period, ] ARTICLES Osmanlı Tarihi-Çağdaş Dönem, Yurt Ansiklopedisi-Türkiye Genel Cildi (Đstanbul: Yurt Yayınları, 1982, ), pp [Ottoman history, modern period. Encyclopedia article] Sırat-ı Müstakim: Islamic Modernist Thought in the Ottoman Empire, The Journal of the Middle East Studies Society at Columbia University, Vol.1 Nr , Arap Eyaletleri ve Günümüz Arap Devletleri: Tarihsel Bir Perspektiften Genel Bir Bakış, Yeni Türkiye Sayı 3 (Mart-Nisan 1995) [Ottoman Arab provinces and the present-day Arab nation states: a general view] Osman Nuri Paşa nın 17 Temmuz 1885 Tarihli Hicaz Raporu, Tarih Araştırmaları Dergisi (A.Ü.DTCF Tarih Bölümü) XVIII-29 (1996) [The Hijaz (Mecca & Medina) report of governor Osman Nuri Pasha, dated 17 July 1885] Ottoman Islamic Education in the Balkans in the Nineteenth Century, Islamic Studies. Special Issue: Islam in the Balkans (Islamabad), 36;2, 3 (1997) Osmanlı dan Cumhuriyet e Türk Kimliği, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik. Nuri Bilgin (haz.) (Đstanbul: Bağlam, 1997) [Turkish ethnic identity from the Ottoman times to the Republican era] Gericilik, Đlericilik ve Aydınlar, Doğu Batı Düşünce Dergisi No.1/3 (Mayıs Haziran Temmuz 1998) [Reaction, progressivism, and Turkish intellectuals] Bahar ve Filiz Pastaneleri, Yerel Tarih Nr.4 (Temmuz 1998) [The social-institutional histories of two bakery-shops in Ankara] The Interwoven Relationship Between Religion, Nationalism and Education in the 19 th Century Balkans, in Encounter or Conflict of Civilizations on the Balkans. International Scientific Conference. December 10-12, Ed.by Slavenko Terzic (Belgrade: Historical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts, 1998) Yerel Tarih ve Tarihte Yerellik, Yerel Tarih Nr.6 (Kasım 1999) [Local history and provinciality in history] The Problem of Crypto-Christians in Albania during the Hamidian Period, South East Europe in History: the Past, the Present and the Problems of Balkanology (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1999) 2

3 Arnavut Milliyetçiliği, Bab-ı Âlî ve Đstanbul Ekümenik Patrikhanesi, Tarih ve Milliyetçilik. I.Ulusal Tarih Kongresi (Mersin: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999) [Albanian nationalism, the Sublime Porte, and the Orthodox Patriarchate of Istanbul] Osmanlılarda Đslamiyet ve Modernleşme. Eğitim Tarihi Perspektifinden Kısa Bir Yeniden Değerlendirme, Türkiye Günlüğü 58 (Kasım-Aralık 1999) [Islam in the late Ottoman times and the issue of modernization : an evaluation from the perspective of educational history] Osmanlı Modernleşme Döneminde Periferik Nüfus Grupları, Toplum ve Bilim 83 (Kış 1999/2000) [Peripheral populations during the age of Ottoman reforms] Yanıbaşımızdaki Tarih, Tarihçe. Yerel Tarih Grupları Bülteni (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı) 1( Nisan 2000) [History at our frontdoor] The Period of Reform and The End (together with Oktay Özel ve Özlem Çaykent), The Ottomans. A Brief Story of a World Empire (Ankara: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2000). Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi, Kebîkeç. Đnsan Bilimleri Đçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 10 (2000) [The development of female education during the Ottoman reform period] Rumî 1301 (1885) Tarihli Đstanbul Sayımı, Osmanlı Devleti nde Bilgi ve Đstatistik. Data and Statistics in the Ottoman Empire. Edited by Halil Đnalcık and Şevket Pamuk (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü, 2000) [An evaluation of the population census of Istanbul of 1885] Đstanbul Đsveç Araştırma Enstitüsü'nün Mart 2001 tarihleri arasında düzenlediği Ottoman Intellectual Heritage başlıklı konferansa ilişkin gözlemler, Türkiye Kültür Araştırmaları Bülteni 2 (Nisan 2001) [Some observations concerning the conference titled Ottoman Intellectual Heritage, organised by the Swedish Research Institute in Istanbul (15-17 March 2001)] Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi ( ), Modern Türkiye de Siyasî Düşünce. Cilt 1: Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi (Đstanbul: Đletişim, 2001) [The state ideology of Ottomanism during the age of reforms, ] Bir Malî Sorun Olarak Osmanlı Son Döneminde Eğitim Yatırımları ve Vergilendirme Meselesi, Doğu Batı. Düşünce Dergisi 4-17 ( ) [The problem of taxation and educational investment during the Hamidian era] Osmanlı Son Döneminde Đskat-ı Cenin Meselesi, Kebîkeç. Đnsan Bilimleri Đçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 13 (2002) [The problem of abortion during the late Ottoman period. The edict of 1838] Osmanlı Tarihi Sahasında Türkçe Başvuru Eserler : Akademik ve Siyasal Bir Durum Tespiti, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 1-2 (2003) [An academic and political 3

4 evaluation of Turkish-language reference books on Ottoman history] The Religious Community Schools and Foreign Missionary Schools, Halil Đnalcık and Günsel Renda (eds.): Ottoman Civilization Vol.2 (Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture, 2003). Osmanskaia Imperia : Mestniye Elitiy i Mehanizmiy ih Integratsii, Aleksei Miller (ed.): Rossiyskaia Imperiya v Sravnitel noi Perspektive (Moscow: Novoe Izdatel stvo, 2004) [Ottoman Empire: Provincial elites and mechanisms of their integration] (together with Milena B.Methodieva) Keeping the bonds: The Ottomans and Muslim Education in Autonomous Bulgaria, , Turcica. Revıe d Etudes Turques 36 (2004). Christian Community Schools During the Ottoman Reform Period, in Elisabeth Özdalga (editor), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (London: RoutledgeCurzon Press, 2005). Sources on the Education of Ottoman Women in the Prime Ministerial Ottoman Archives, in Amira Sonbol (editor), Beyond the exotic: women s histories in Islamic societies (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2005). The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire, in Halil Đnalcık and Oktay Özel (editors), IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik- Croatia, August 2002) (Ankara: Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History. Publications of the Turkish Historical Society, 2005). Maarif müdürü Radovişli Mustafa Bey in raporları ve Müslim ve Gayrimüslim eğitimi: II. Abdülhamid devri Selânik taşrasında maarif meselesi ( ), Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005) [The reports of the provincial director of education, Mustafa Bey of Radovište, concerning Muslim and non-muslim education: The issue of education in the province of Salonica in ] Aleksandır Ekzarh ve Yüzyıllarda Avrupa ya Giden 'Bulgar Yolları', Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005) [The 'Bulgarian Roads' toward Europe in the 19th and 20th centuries and Alexander Exarch. Report of the Conference on Alexander Exarch, held in Stara Zagora between 7-8 May 2005] Education, Middle East, in Thomas Benjamin (ed.), Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 (Detroit: Macmillan Reference USA, 2006) Female Education in the Ottoman Empire, in Suad Joseph (ed.), Encyclopedia of Women and Islamic Cultures Vol. IV (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006) Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Osmanlı Eğitim Düzeninde Dönüşümler, in Feridun Emecen (ed.), Savaştan Barışa: 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (Đstanbul: Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 2007) [The Crimean War, the Reform Edict of 1856 and the Transformation of the Ottoman Educational Structure] 4

5 Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi, Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 5 (245) (Bahar 2007) [Cultural modernization among the Ottoman Armenians, community schools and the regime of Abdülhamid II] Regulations for Raising Children during the Hamidian Period, in François Georgeon and Klaus Kreiser (eds.), Enfance et jeunesse dans le monde musulman. Childhood and Youth in the Muslim World (Paris: Maisonneuve et Larose, 2007) (together with Tuba Demirci) Women s Bodies, Demography, and Public Health: Abortion Policy and Perspectives in the Ottoman Empire of the Nineteenth Century, in Journal of the History of Sexuality (Austin, Texas) Vol. 17, Nr.3 (September 2008). Rusdiye Schools, in Peter N. Stearns (ed.), Oxford Encyclopedia of the Modern World (New York: Oxford University Press, 2008). Abdülaziz, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Abdülhamid II, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Abdülmecid, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Constitution/Constitutional Period, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mehmed V, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mehmed VI, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Murad V, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mustafa IV, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Parliament, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mustafa Bey of Radoviş ( ): Bureaucrat, Journalist and Deputy of Salonica at the First Ottoman Parliament, in The First Ottoman Experiment in Democracy (Würzburg: Ergon [Istanbuler Texte und Studien 18], forthcoming in 2009). Rüşdiye Schools, Encyclopedia of the Modern World (Amira Sonbol ed.) (Oxford University Press) (forthcoming) Ayşe Sıddiqa, Encyclopedia of Islam. 3 rd (forthcoming). Edition (Brill Publishers, The Netherlands) Hâlet Efendi, Persian Encyclopaedia of Islam (Encyclopaedia Islamica Foundation, Iran) (forthcoming) 5

6 Hüsrev Pasha, Persian Encyclopaedia of Islam (Encyclopaedia Islamica Foundation, Iran) (forthcoming) Enseignement, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (forthcoming). Mekteb, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Nosayris, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Sécularisation, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Université, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). BOOK AND SOFTWARE REVIEWS Đsmail Kara :2.Meşrutiyet'te Đslamcılık. Tarih ve Toplum, Nr.46 (Ekim 1987) [Review on Đ.Kara s book concerning Islamism during the Young Turk period] "31 Mart'a 31 Martçı Bakış" Toplum ve Bilim, Nr.41 (Bahar 1988) [Review on S.Albayrak s book concerning the Islamist rebellion of 31 March 1909] "Türk Ordusu ile Filistin'de" Tarih ve Toplum, Nr.66 (Haziran 1989) [Review on A.Aaronsohn s memoirs concerning the Ottoman army in Palestine] "Joel C.Hodson: Lawrence of Arabia and American Culture. The Making of a Transatlantic Legend, Journal of American Studies of Turkey 4 (1996) "Türkiye Kültürüne Önemli Bir Katkı: Elektronik Ortama Aktarılan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ( )", Virgül (May 2002) [Review on the electronic database of the Turkish bibliography of periodical articles ( )] "M. Şükrü Hanioğlu: Preparation for a Revolution. The Young Turks, ," Slavic Review LXII 1 (Spring 2003) (ISSN: ) (ISI Arts and Humanities Index). "Benjamin C. Fortna: Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire," The English Historical Review CXVIII 477 (June 2003) (ISSN ). Erol Köroğlu: Đkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük ve ulusal kimlik inşası, Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005). Oliver Jens Schmitt: Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im langen 19.Jahrhundert, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 55 (2007). Erol Köroğlu: Ottoman Propaganda and Turkish Identity. Literature in Turkey during World War I, ew Perspectives on Turkey Nr.39 (Fall 2008) (ISI SSCI). 6

7 TRANSLATIONS "Klaus Peter Schwarz ( ) [In Memoriam Klaus Peter Schwarz, by Hans Robert Roemer, originally in the ZDMG, vol.141/1 (1991)], The Journal of Ottoman Studies XI (1991) CONFERENCE PAPERS II.Abdülhamid döneminde meşruiyet aracı olarak eğitim ve devlet okulları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 1.Uluslararası Tarih Kongresi (ODTÜ, Mayıs 1993). Bab-ı Ali - Fener Patrikhanesi - Arnavut Milliyetçiliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Grubu (28 Ocak 1994). The Interwoven Relationship Between Nationalism and Religion in the Late Ottoman Empire: An Ottoman Perspective, International Conference on Minorities and Related Problems in the Balkans (Bilkent, October 1994). Ottoman Bureaucracy During the Hamidian Period : Structural Problems, VII.International Congress on the Economic and Social History of the Ottoman Empire ( ) (Heidelberg, July 1995) II.Abdülhamid Döneminde Arnavut Milliyetçiliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Đzmir Grubu (15 Ocak 1996). Osmanlı dan Cumhuriyet e Türk Kimliği Sorunsalı, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu (Đzmir, Nisan 1996). Education and Socialization in the Late 19 th Century Ottoman Beirut and Skutari, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Granada, May 1996). The Problem of Crypto-Christians in Albania During the Hamidian Period, Ankara Üniversitesi 50.Yılı Uluslararası Sempozyum: Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunları (Ankara, Kasım 1996) Yüzyılda Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi, Mersin Üniversitesi I.Ulusal Tarih Kongresi (Mersin, 1-2 Mayıs 1997). The Problem of Turkish Identity within the late 19 th Century Ottoman Administration, 35 th 7

8 ICA AS Meeting (Budapest, July 7-12, 1997). Sources on the Education of Ottoman Women in the Prime Ministerial Ottoman Archives, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Mulhouse, September 20-21, 1997). The Interwoven Relationship Between Religion, Nationalism and Education in the 19 th Century Balkans, International Scientific Conference: Encounter or Conflict of Civilizations on the Balkans (Belgrade, December 10-12, 1997) Sunni-Islamic Orthodoxy as a Means of Political Uniformity: Hamidian Educational Policy Toward the Heterodox Alevis in the Late 19 th Century Ottoman Empire, European Social Science History Conference (Amsterdam, March 5-7, 1998). II.Abdülhamid Üzerine, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (Ankara, 22 April 1998). Educational Situation in the Vilayet of Salonica in the 1880s, VIII.International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Bursa, June 18-21, 1998). Textbooks as Determiners of Moral Education in the 19 th Century Ottoman Muslim Primary Schools, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Salamanca, October 15-17, 1998). Crypto-Christianity in the 19 th Century Ottoman Empire, Middle Eastern Studies Association of orth America 32 nd Annual Meeting (Chicago, December 3-6, 1998) Yerel Tarih ve Tarihte Yerellik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yerel Tarih Yarışması Tarih Öğretmenleri Danışma Toplantısı (Ürgüp, Nisan 1999). Son Dönem Osmanlı Tarih Yazımcılığında Osmanlı Kuruluş Dönemi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü. Sempozyum: Osman dan Fatih e: Osmanlı Devletinin Doğuşu ve Đmparatorluğun Kuruluşu (Ankara, 5 Mayıs 1999). Tanzimat ve II.Abdülhamid Dönemlerinde Doğu Anadolu da Toplumsal Yapı ve Modern Eğitim Sorunları, Van Valiliği Osmanlı Devletinin 700.Yılı Kutlama Etkinlikleri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun Toplumsal Tarihi Sempozyumu (Van, Haziran 1999). Ottoman Islamic Education in the Balkans in the Nineteenth Century, VIIIth International Congress of South-East European Studies (Bucharest, August 1999). Tanzimat Döneminde Eğitim, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Osmanlı Devletinin 700.Yılı Kutlama Etkinlikleri: Osmanlı Eğitim Tarihi Kongresi (Đstanbul, Ekim 1999). Regulations for Raising Children during the Hamidian Period, European Science Foundation 8

9 ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Munich, October 30-31, 1999) Yanıbaşımızdaki Tarih: Yerel Tarihçiliğin Türkiye Açısından Önemi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplantısı (Gaziantep, 3 Mart 2000). Yerel Tarih, Bilkent Üniversitesi Türk Dili Koordinatörlüğü Konferansı (Bilkent, Ankara, 12 Nisan 2000). 19.Yüzyılda Balkanlarda Dinsel Cemaatler ve Milliyetçilik Meselesi, Uluslararası I.Balkan Sempozyumu (Trakya Üniversitesi, Edirne, Nisan 2000). Das Osmanische Reich-Atatürk-die Türkische Republik. Historische Wurzeln der heutigen Türkei, Cusanuswerk Semineri-Kultur und Religion in der Türkei. Zusammenprall oder Zusammenspiel? (Ankara, 20 Eylül 2000). Osmanlı Son Döneminde Filistinliler ve Yahudiler, Güncelin Tarihi Konferans Dizisi- Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği (Ankara, 1 Kasım 2000) The Historical Role of the Iranian People in the Islamization Process of the Turkic People in Turan, International Seminar on the Iranian World and Turan (Center for Documents and Diplomatic History, Iranian Ministry of Foreign Affairs, Teheran, February 2001). Ottoman Educational Reform: Westernization or Islamization?, Conference on the Ottoman Intellectual Heritage. Swedish Research Institute in Đstanbul (15-17 March 2001). Children s Impressions of School and the Process of Early Socialization in the Late Ottoman Reform Period, XXVIII. Deutscher Orientalistentag. Bamberg, March 26-30, Government Education as a Means of Political Legitimation in the Ottoman Reform Period, Authority and Legitimacy in the Ottoman Empire. Symposium. Boğaziçi University Campus (Đstanbul, July 6-7, 2001). On the Issue of Abortion in the Early Nineteenth Century Ottoman Empire, IX. International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik, August 20-23, 2001). XIX. Yüzyıl Sonlarında Balkanlarda Türk Olmayanlara (Gayrı Müslim ve Müslüman) Yönelik Osmanlı Eğitim Siyaseti, Bulgar-Türk Konferansı; XVIII. Yüzyıl-XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Đmparatorluğu nun Balkan Eyaletleri. Ekonomi, Toplum, Kültür (Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Tarih Fakültesi, 5-6 Ekim 2001) Osmanlı da Eğitim ve Siyasal Meşruiyet, Yeditepe Üniversitesi Tarih Kulübü (Đstanbul, 12 9

10 Nisan 2002). Tarihte Osmanlılar ve Moldova, 10. Yıldönümünde Moldova-Türkiye Đlişkileri Sempozyumu (Đstanbul, 9-11 Ekim 2002). Düzenleyenler: Türk Tarih Kurumu ve Moldova Büyükelçiliği. Globalleşme ve Türkiye Hakkında Bazı Gözlemler, Kadıköy Düşünce Platformu (15 December 2002) Schools as an Arena of Politics: Armenian Schools and Ottoman Educational Policies Toward Armenians, Vectors of Violence: War, Revolution, and Genocide : A Turkish- Armenian Workshop. University of Minnesota (28-30 March 2003). Ottoman Empire : Administrative Mechanisms, Bureaucracy, and Local Elites, History of Empires: Comparative Approaches to Research and Teaching (Open Society Institute, Moscow, 6-10 June 2003). Das Problem der Abtreibung im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert, Ludwig- Maximilian Universität München (Munich, 30 October 2003). Socialization and Formal Schooling in the Late Otoman Empire ( ), Schule und Sozialisation in Historischer Perspektive. eue Ansätze und Ergebnisse Historischer Sozialisationsforschung. Symposion des DFG-Projekts (Universität Mannheim, Mannheim, November 2003) Eliten im Osmanischen Reich, Internationale Konferenz. Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich (Austrian Academy of Sciences, Vienna, March 2004). Osmanlı Đmparatorluğu nda Eğitimin Modernleşmesi ve Laikleşmesi, Eğitimde Laikliğin Đki Yüzü: Fransa ve Türkiye. Bir Yüzyılın Bilançosu (Galatasaray Üniversitesi, Istanbul, May 2004). Art, Culture, and Education in the Central Balkans under Ottoman Rule : Evaluation of Recent Turkish Academic Publications, Workshop on Central Balkan Lands : The State of Art in Bulgaria and Turkey. Evaluation of Developments and Trends (Sabancı University and Netherlands Historical and Archaeological Institute, Istanbul, June 2004). 19th Century Ottoman Educational Reform and Islam, Workshop : Religion and Politics in Turkey (Journal of Turkish Studies & German Orient Institut, Istanbul, 2-4 July 2004). On the Modernization of Ottoman Empire and the Issue of Popular Culture: Some Observations, Boğaziçi Üniversitesi Đktisat Tarihi/Đktisat Politikaları Semineri (Boğaziçi Üniversitesi, 13 December 2004). 10

11 2005 Division or Enrichment? Educational Networks in the Nineteenth Century Balkans under Ottoman Rule, International Conference. Alexander Exarh and Bulgarian Ways to Europe, ineteenth and Early Twentieth Century (Church-School-Press-Diplomacy-State).(Organized by the Municipality of Stara Zagora, Institut Français of Bulgaria, and Bulgarian Academy of Sciences: Stara Zagora, 7-8 May 2005). Osmanlı Modernleşmesi ve Kültür Meselesine Đlişkin Bazı Gözlemler, Bilim ve Sanat Vakfı (Đstanbul Süleymaniye, 23 Mayıs 2005). Ermeni Eğitimi ve Abdülhamid Rejimi, Đmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları (Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Eylül 2005). Division or Enrichment? Educational Networks in the Nineteenth Century Balkans under Ottoman Rule, X. International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Venice, September 28-October 1, 2005). Die komplizierte Beziehung zwischen Konfession, Nationalismus und Schulwesen im osmanischen Balkanraum des 19.Jahrhunderts, International Humboldt Conference. Challenges to the Science in South-east European Countries before their Membership in European Union (Humboldt Union in Bulgaria, Sofia, October 2005) Woman, State, and Religion: The Issue of Abortion in the Late Ottoman Empire, Sixth European Social Science History Conference (IISH, Amsterdam, March 2006). Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı nın Osmanlı Eğitim Düzeninde Yarattığı Dönüşümler, Savaştan Barışa: 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Đstanbul, Mayıs 2006). II.Abdülhamid Devri Tarihçiliğinin Sorunları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği (Ankara, 24 Mayıs 2006). Islahat Fermanı ve Osmanlı Eğitiminin Çağdaşlaşması, in Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tarih Söyleşisi (Đstanbul, 20 October 2006). Medeniyet ve Sivilleşme, in Siyasal Ufuk Hareketi-Cumhuriyet, Sivilleşme ve Hukukun Üstünlüğü: Sivil Cumhuriyet (Đstanbul, 29 October 2006) Altaylardan Urallara: Boylar, Diller, Kültürler, in Sakıp Sabancı Müzesi (Đstanbul, 15 February 2007). Altaylardan Urallara: Boylar, Diller, Kültürler, in Sabancı University History Speaker Series 11

12 (Đstanbul, 22 February 2007). Education as a means of integrating peripheral populations into the imperial system, etwork of Ancient and Modern Imperialism (Institute of Classical Studies, Senate House, London, March 2007). Islam, Turkey, and Europe, in Islam in Europe today: Challenges and Prospects (Round Table organized by the Holy Metropolis of Demetrias. Volos Academy for Theological Studies, Volos, Greece, April 2007). Educational Modernization and Muslim Private Educational Initiatives in the Ottoman Provinces after 1856, The Ottoman Empire in the 19th Century: Aspects of Reform and Change (University of Haifa, Aviva and Sammy Ofer Observation Gallery, Eshkol Tower, Haifa, Israel, June 2007). Osmanistik, Orientalistik und Middle East Studies im 21.Jahrhundert: Politische Notwendigkeit für Integration dieser Forschungsgebiete, XXX. Deutscher Orientalistentag (Universität Freiburg, September 2007) Đslam Dünyasında Karşılaştırmalı Eğitim Tarihi, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler Öğrenci Kulübü (Adapazarı, 9 April 2008). Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Dergileri: 2.Meşrutiyet Döneminde Đslam Modernizmi, : Centennial of the Young Turk Revolution. International Congress (Ankara University Faculty of Political Sciences, May 2008). A Provincial Journalist, Politician and Bureaucrat: Mustafa Bey of Radoviş (d.1893), XI International Congress of Social and Economic History of Turkey (Bilkent University, Ankara, June 2008). Historical Determinants of Turkish Development, Darmstadt University Students Visit: Istanbul Policy Center at Sabancı University (3-10 September, 2008). Ottoman Educational Life in the 19 th Century Istanbul, Advanced Academic Seminar organized by the Hebrew University (Erboy Hotel, Sirkeci, Đstanbul, 21 September 2008). Abdülhamid döneminde eğitim meselesi. Vefatının 90.Yıldönümünde II.Abdülhamid ve Dönemi Atölye Çalışması (Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, Đstanbul Ekim 2008). Roundtable on late Ottoman education. Workshop on Education and school in a multiconfessional context, Southeastern Europe and Eastern Mediterranean s (Rhodes Island, Greece, November 2008). COLLEGE TEACHING 12

13 Sabancı University Assistant Professor (2002- present) Bilkent University - Instructor/Assistant Professor ( ) Bamberg University Research Assistant/Lecturer ( ) Freiburg University - Lecturer ( ) Boğaziçi University - Research Assistant/Lecturer ( ) COURSES TAUGHT Sabancı University (2002-present) - Ottoman Reform Movements I ( ) (HIST 461) - Ottoman Reform Movements II ( ) (HIST 462) - The Making of Modern Turkey I-II ( ) (HIST ) - Diplomatic History of the Modern Era I : ( ) (HIST 348) - Diplomatic History of the Modern Era II : ( ) (HIST 349) - Russian History I: From the 17 th Century until 1917 (HIST 434) -19 th Century Ottoman Everyday Life : Impressions from Memoirs (HIST 494) -Gender Issues in the Ottoman Empire and Turkish Republic (HIST 524) - Peripheral Populations in the Ottoman Empire (HIST 484) - Sources and Methods for 19th Century Ottoman History (HIST 580) Bilkent University ( ) - Comparative History of Elites: Political and Religious I-II (joint-course) (HIST ) - Ottoman Reform Movements I ( ) (HIST 347) - Ottoman Reform Movements II ( ) (HIST 348) - Intellectual Movements in the Tanzimat Period (HIST 513) - Religion and ationalism in 19th Century Europe and the Ottoman Empire (joint-course) (HIST 557) - Ottoman Social and Economic History (19 th Century) (HIST 512) - The Rise of the Hanedans and the Sublime Porte, (HIST 617) 13

14 - Ottoman History: (HIST 412) - Methodology in History (HIST 507) - Seminar in Reading 19th Century Ottoman Documents I-II (HIST ) - History of Western Civilizations I-II (HCIV ) Bamberg University ( ) - Public Institutions of the Present-Day Turkish Republic - Everyday Culture Reflected in the Turkish Daily Press Freiburg University ( ) - Introduction into Contemporary Turkish - Conversation in Turkish - Reading of Contemporary Turkish Texts (Newspapers, Academic Texts, Literary Texts, etc.) - Translation from Turkish into German - Translation from German into Turkish Boğaziçi University ( ) - Introduction into Ottoman Turkish EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar [Turkish-language referee-journal History and Society. New Approaches ] Toplumsal Tarih [Turkish-language popular historical journal Social History ] [January December 2005] PROFESSIONAL ACTIVITIES - Session Chair at the XI International Congress of Social and Economic History of Turkey (Bilkent University, Ankara, June 2008). 14

15 - (together with Fikret Adanır, Ayşe Gül Altınay and Ayşe Parla) Co-organizer of the Workshop Frameworks of Diversity, Modalities of Interaction. Hrant Dink Memorial Workshops. Workshop 2008: Migrations, Connections, Perspectives. Anatolia and the eighboring Regions in the Twentieth Century (Sabancı University, Open Society Institute, Heinrich Böll Stiftung. Đstanbul, 30 May-1 June 2008). - (together with Amy Singer, Hakan Erdem and Christoph Neumann) Co-organizer of the Workshop Absent Spheres, Silent Voices: Recovering Untold Histories (The Hebrew University of Jerusalem; Đstanbul Bilgi University; Sabancı University; Tel Aviv University. Đstanbul, May 2007). - (together with Halil Berktay, Cemil Koçak, Edhem Eldem, Selim Deringil, Çağlar Keyder, Nükhet Sirman and Murat Belge) Co-organizer of the conference Đmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları (Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Eylül 2005). - (together with Rossitsa Gradeva and Machiel Kiel) Co-organizer of the Workshop on Central Balkan Lands : The State of Art in Bulgaria and Turkey. Evaluation of Developments and Trends (Sabancı University and Netherlands Historical and Archaeological Institute, Istanbul, June 2004) - Member of the Executive Committee of International Association for Ottoman Social and Economic History (IAOSEH). - Member of the Organizing Committee of the IX. International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik, August 20-23, 2001). - Session Chair at the Bulgar-Türk Konferansı; XVIII. Yüzyıl-XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Đmparatorluğu nun Balkan Eyaletleri. Ekonomi, Toplum, Kültür (Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Tarih Fakültesi, 5-6 Ekim 2001). - Session Chair at the XXVIII. Deutscher Orientalistentag (Bamberg, March 26-30, 2001) - Coordinator of the Ankara Jury for the "Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz Yerel Tarih Yarışması, organized by the Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı (July 15- September 15, 1998) - Session Chair at the 35 th ICANAS Meeting (Budapest, July 7-12, 1997) - Co-Organizer of the "Symposium on Politics, Reform and Dissent in Modern America at Bilkent University (March 14-15, 1995) PROJECTS Social Disciplining and Modernization in the Ottoman Reform Period ( ) Aspects: Women and maternality; morality; education; punishment; centralization; Islamic orthodoxy; esthetics. 15

16 MEMBERSHIPS - Corresponding member of the Turkish Historical Association (Türk Tarih Kurumu) - Member of the Middle East Studies Association of North America (MESA) ADMINISTRATIVE ACTIVITIES - Co-Director of the Institute of Economic and Social Sciences at Bilkent University (September 1997-August 2002) - Acting Chair of the Department of History at Bilkent University (October February 1999) - Member of the Administrative Council of the Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences at Bilkent University (October 1993-February 1999) LANGUAGES Turkish (native speaker) English (very good), German (very good), Albanian (reading skill), Arabic (reading skill), Bulgarian-Macedonian (reading skill), French (reading skill), Greek (reading skill), Ottoman Turkish (reading skill), Persian (reading skill), Serbo-Croatian (reading skill). 16

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi

TAR TAR TAR TAR TAR 722 Türk-Macar İlişkileri Tarihi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82114 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009

ÖZGEÇMİŞ. Misafir Öğretim Görevlisi, School of International Relations, University of Southern California, Bahar- Güz 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Sinan Birdal 2. Doğum Tarihi: 25.06. 1976 3. Ünvanı: Yrd. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Üniv., SBF 1999 Y. Lisans

Detaylı

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II

Demokrat Partiden Günümüze Siyasal Gelişmeler. XV. ve XVI. Yüzyıllarda Ortadoğu Ticaret Tarihi II SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ENSTİTÜ ANA BİLİM DALI-DOKTORA PROGRAMI-YENİ KATALOG BÖLÜM KODU : 82206 01.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS 02.Yarıyıl leri Adı İngilizce Adı TE PR KR AKTS Seçmeli

Detaylı

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık

Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Yrd.Doç.Dr Ahmet Kesgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesii Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı (Unvanı) Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ)

Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Sosyoloji Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2010 (ODTÜ) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serap (Türkmen) KAVAS 2. Doğum Tarihi: 12.01.1981 3. Unvanı: Yard.Doç 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Fatih Üniversitesi 2002 Edebiyatı Y. Lisans

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages)

Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Doç. Dr. Ümit KOÇ (You can see his CV in English on the following pages) Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı umit.koc@bayar.edu.tr, kocumit1971@gmail.com

Detaylı

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır.

Bu program akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. MÜFREDAT ADI: Siyaset 2015 Bu program 2015-2016 akademik yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2010 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İÇİN İNGİLİZCE İLÂHİYAT PROGRAMI DERS MÜFREDATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ GÖSTERİR ÇİZELGE EK-5 BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI Adı DIV101 Elementary Arabic I 4 4 8 6 12 DIV103

Detaylı

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD)

CURRICULUM VITAE. DERYA AYDIN OKUR (PhD) CURRICULUM VITAE DERYA AYDIN OKUR (PhD) Date of Birth: 21.06.1978 Address: TC Istanbul Kultur University, Faculty of Law International Law Dept., Sirinevler Campus, Bahcelievler, 34191 Istanbul, Turkey

Detaylı

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

Doktora Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 ÖZGEÇMİŞ I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Miyase Koyuncu Kaya (Yrd. Doç.Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mkkaya@ybu.edu.tr Web sayfası

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII NOVEMBER 2011 NUMBER: 81 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind

( Özet - Abstract ) 1-8 s ind Literatür Dergisi - Türk Eğitim Tarihi Türkiye Araştırmaları Literatür nin Güz Dergisi 2008 sayısı, daha önceki sayılarında dolaylı olarak ve ilgili konu çerçev Derginin bu sayısındaki yazılar, diğerlerinde

Detaylı

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985

Head of Department of History. MA: History of The Republic of Turkey, History, Hacettepe University, 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Personal Web Page: http: ysarinay@etu.edu.tr Administrative Duties : Dean of Faculty of Science and Letters Head of Department of History E-Mail : ysarinay@etu.edu.tr Phone: : +90

Detaylı

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY

Metehan Apt. Blok I, Daire: 3 Kermiya Lefkoşa/KKTC Via Mersin 10 TURKEY CURRICULUM VITAE Name Sex Marital status : Kudret Özersay : Male : Married Date of Birth : 16 December 1973 Nationality Address : TRNC : Eastern Mediterranean University Department of International Relations

Detaylı

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.)

(TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Akartürk Karahan (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) akartrk@yahoo.com Web sayfası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Seda Demiralp, seda.demiralp@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 07.05.1978. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s

ÖZGEÇMİŞ. Russian Foreign Policy in South Caucasus under Putin, Perceptions (Journal of International Affairs) 13, no.4 (Kış 2008), s ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fatma Aslı Kelkitli 2. Doğum Tarihi: 26 Eylül 1980 3. Ünvanı: Yar. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Boğaziçi Üniversitesi 2003 Y.Lisans Atatürk

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI Z ULI5302 ULI5328 EK: 1/7 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİLİM DALI / PROGRAMI ULUSLARARASI İLİŞKİLER/ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜN MÜFREDAT PROGRAMI( 4Yıllık) 1.SINIF GÜZ. Introduction to Philosophy. İNG103 Temel İngilizce I Basic English I Zorunlu 2 2 1.SINIF GÜZ DERS KODU FEL131 Felsefeye Giriş Philosophy ZORUNLU SEÇMELİ TEORİ/UYG./LAB (SAAT) 3 İNG103 Temel İngilizce I Basic English I 2 2 PSİ123 Genel Psikoloji General Pshicology 3 SBKY101 Siyaset

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

Education and Academic Degrees:

Education and Academic Degrees: CV SEDAT İŞÇİ Yeni Yüzyıl University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Translation, İstanbul, Turkey sedatisci@yahoo.co.uk, sedat.isci@gmail.com, sedat.isci@yeniyuzyil.edu.tr Education and Academic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Uluslararası İlişkiler Yakın Doğu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Uluslararası İlişkiler Yakın Doğu Üniversitesi 2003 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ali Dayıoğlu 2. Doğum Tarihi: 9 Temmuz 1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-Televizyon Ankara Üniversitesi 1992 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

Curriculum Vitae. Political Science and International Relations, Boğaziçi University

Curriculum Vitae. Political Science and International Relations, Boğaziçi University Curriculum Vitae Assoc. Prof. Kenan Çayır e-mail: kcayir@bilgi.edu.tr Address: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Silahtarağa mah. Kazım Karabekir cad. No. 1, 34060 Eyüp, İstanbul, Türkiye Education: Ph.D. 2000-2004

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) (Unvanı) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 E-posta:

Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) (Unvanı) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 E-posta: Yrd. Doç. Dr Ahmet Kesgin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Adı Soyadı Ahmet KESGİN (Yrd. Doç. Dr.) (Unvanı) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA.

ZEYNEP KUTLUATA. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EĞİTİM 2006-2014 Sabancı Üniversitesi, Tarih Bölümü, Doktora. Tez Başlığı: Ottoman Women and the State during World War I (Birinci Dünya Savaşı nda Osmanlı Kadınları

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ

Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ Prof. Dr. NESİB L. NESİBLİ ÖZEL BİLGİLER Hazırki görevi: Avrasya Üniversitesi, Trabzon Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, GünAz TV, Program yöneticisi Vatandaşlığı: Azerbaycan Cumhuriyeti

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cevat ŞAYİN 2. Doğum Tarihi : 1965 3. Unvanı : Doktor (E) Albay 4. Öğrenim Durumu : sayincevat@gmail.com, 5352443369 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Elektrik-Elektronik Kara

Detaylı

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ

Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Assc. Prof. Dr. Mahmut YAVAŞİ Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Law Department of International Law (European Union Law) PERSONAL DETAILS Adres Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: CEMAL BALTACI Anabilim Dalı: Siyaset ve Sosyal Bilimler Ofis: A-206 Telefon: 8153 E-posta: cemalbaltaci@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil Rahman AÇAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Adı Soyadı (Unvanı) Halil Rahman AÇAR (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: ODTÜ, Sosyal

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

TARİH BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.YIL 2. YY. 1 YDİ2 YDA2 YDF2 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Almanca) Temel Yabancı Dil

Detaylı

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118.

-I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. 71 -I- İ- ILGAZ; Aylık Fikir ve Sanat Dergisi Ilgaz, 1961-, a. 1972 12.c./133 1975 14.c./167. L IRAK; Aujourd hui Bagdad,?, 2a. 1981 118. ICOM NEWS Paris, 1948-, 3a. 1948 October, December 1949 2.c./1-6

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year

CURRICULUM VITAE. Level Program University Year CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Figen Yeşilada 2. Date of birth: 24.02.1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Faculty of

Detaylı

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER

JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER VOLUME: XXVII JULY 2011 NUMBER: 80 Mart, Temmuz ve Kasım Aylarında Yayımlanan Hakemli Dergi Peer Reviewed Journal Published in March, July and November ATATÜRK KÜLTÜR,

Detaylı

ZEYNEP KUTLUATA Sabancı University, Department of History, Ph.D.

ZEYNEP KUTLUATA Sabancı University, Department of History, Ph.D. ZEYNEP KUTLUATA zeynepkutluata@gmail.com EDUCATION 2006-2014 Sabancı University, Department of History, Ph.D. Dissertation Title: Ottoman Women and the State during World War I Comprehensive Exams: Major:

Detaylı

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.

MUHSIN DOĞAN. metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me. MUHSIN DOĞAN metu scıence and technology polıcy studıes ankara +90 312 210 38 10 +90 536 624 17 56 dmuhsın@metu.edu.tr muhsın.dogan@me.com CURRENT POSITION Middle East Technical University, Science and

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı:

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cafer ÇİFTCİ Doğum Tarihi ve Yeri: 1973 BURSA Unvanı: Prof. Dr. Ana Bilim Dalı: Yakınçağ Tarihi Doçentlik Alanı: ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Doğum Tarihi ve Yeri: Unvanı: Ana Bilim Dalı: Doçentlik Alanı: İdari Görevi: Cafer ÇİFTCİ 1973 BURSA Prof. Dr. Yakınçağ Tarihi Yeniçağ ve Yakınçağ Tarihi Tarih Bölümü Başkanı ÖĞRENİM

Detaylı

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi

Ad Soyad. İş Telefonu. E-mail(ler) İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Güvenevler Mahallesi Cinnah Caddesi No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA ÖZGEÇMİŞ (TÜRKÇE) I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı) Hülya Gökçe (Yrd. Doç. Dr) Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta:(kurum/özel) hgokce@ybu.edu.tr; hulyagokce06@gmail.com

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Ekonomi Bölümü Girne Amerikan Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ergin Akalpler 2. Doğum Tarihi: 13 Ekim 1962 3. Unvanı: Yardımcı Doçent/ Asst. Professor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Lisans Ekonomi Idari Bilimler Gazi Universitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Uluslararası İlişkiler Bölümü. ve Uluslararası İlişkiler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Seda Demiralp, seda.demiralp@isikun.edu.tr 2. Doğum Tarihi: 07.05.1978. Ünvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyaset Bilimi ve Boğaziçi

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ GÜNEYDOĞU AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Cilt / Volume: I Sayı / Number:1 Ankara 2012 ANKARA ÜNİVERSİTESİ İncitaşı Sokak No: 10 06510 Beşevler/ANKARA Tel: 0 (312)

Detaylı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı

Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi. Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Atamalar 1 Adı Soyadı Geçerlilik Bölüm ve Görevi Eski Şirketi ve Görevi AYCAN AKÇIN 01.04.2013 Uluslar Arası Programlar Ofisi Öğrenci Değişim Uzmanı Kadem Araştırma Merkezi Proje Koordinatörü ERTAÇ NEBİOĞLU

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Professor Dr. International Relations Near East University 2003

CURRICULUM VITAE. Assistant Professor Dr. International Relations Near East University 2003 CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Ali Dayıoğlu 2. Date of Birth: 9 July 1970 3. Academic Level: Assistant Professor Dr. 4. Educational Background: Level Program University Year Undergraduate Radio-Television

Detaylı

Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV

Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV Dr. TUĞBA AYDIN AZALOV KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi/Yeri Uyruğu Medeni Durum 17.10.1983/Bitlis T.C Evli EĞİTİM BİLGİLERİ 10/2010-12/2013 LUISS GUIDO CARLI UNIVERSITY (Roma-İtalya), PhD, Politik Teoriler

Detaylı

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi

Ad Soyad. Hakan ÖZKAN. İş Telefonu. İş Adresi Özgeçmiş Yrd. Doç. Dr. Hakan ÖZKAN Ad Soyad Hakan ÖZKAN İş Telefonu Tel: 0370 433 8200/2788 E-mail(ler) hakanozkan@karabuk.edu.tr altin_kaynak@hotmail.com İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl YDİ0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English)) - 2 YDF0 Temel Yabancı Dil (Fransızca) (Basic Foreign Language (French)) - YDA0

Detaylı

Aybiçe Tosun, PhD. Curriculum Vitae

Aybiçe Tosun, PhD. Curriculum Vitae Information Update: September 2016 1 Curriculum Vitae First - Last Name: Aybiçe Tosun Information Address : Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Theology Meşelik, 26480 Eskişehir, TURKEY Phone :

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. İslam ve Ortadoğu 2003

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. İslam ve Ortadoğu 2003 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Öğrenim Durumu: Doktora Unvanı : Yardımcı Doçent Derece Üniversite Alanı Yılı Lisans Boğaziçi Tarih 1999 Üniversitesi Yüksek Lisans McGill İslam ve Ortadoğu 2003 Üniversitesi Araştırmaları

Detaylı

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi CEYHUN YÜKSELİR Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ceyhunyukselir@osmaniye.edu.tr ceyhunyukselir@hotmail.com Eğitim Durumu Lisans : Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special

CURRICULUM VITAE. : Psychologist, Counsellor, Special Educationalist, : Psychology, Psychological Counseling, Special CURRICULUM VITAE GENERAL Name : Ahmet İsmail ÖZÇELİK Place and Date of Birth : Ankara, 27.08.1954 Position and Title Professor, Ph.D. Field Education Marital Status : Psychologist, Counsellor, Special

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER

Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Asst. Prof. Esma ESGİN GÜNDER Date of Birth / Place E-Mail Adress : 977 / Bandırma : esma.esgin@bayar.edu.tr Education Programme/Department University Year Bachelor Sociology Ege University 000 Master

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI

CURRICULUM VITAE. Assistant Prof. Dr. Birim BALCI CURRICULUM VITAE Assistant Prof. Dr. Birim BALCI 1- Name and Surname : Birim BALCI 2- Date of Birth : 28.07.1975 3- Department : Computer Engineering 4- Education: Degree Department University Year Bachelor

Detaylı

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012)

Öz Geçmiş. Öğretmen MEB (1999 2009) Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı (2011-2012) Öz Geçmiş I. Adı Soyadı (Unvanı) Nihal Çalışkan (Yrd. Doç. Dr.) Doktora: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009 E-posta: (kurum/özel) ncaliskan@ybu.edu.tr; caliskanihal@hotmail.com; nihalcaliskan@gmail.com

Detaylı

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014

Task-based video use for the improvement of English stress and intonation, Journal of Educational and Social Research, 4/2, 227-233, 2014 Ebru Atak DAMAR - ÖZGEÇMİŞ Tel: +90 (224) 294 22 47 e-mail: ebruadamar@gmail.com EĞİTİM Doktora, COMU, İngiliz Dili Eğitimi(2012-devam ediyor) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi, İngiliz Dili Eğitimi (2004)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS

20. ENSTİTÜLERE GÖRE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SAYILARI NUMBER OF GRADUATE STUDENTS IN THE VARIOUS GRADUATE SCHOOLS 124 TÜRKİYE TOPLAMI T 20971 16738 4233 71398 50986 20412 10693 8329 2364 TOTAL FOR TURKEY K 6856 5444 1412 24797 17661 7136 3981 3173 808 E 14115 11294 2821 46601 33325 13276 6712 5156 1556 ÜNİVERSİTELER

Detaylı

Curriculum Vitae. Rana Tekcan

Curriculum Vitae. Rana Tekcan Curriculum Vitae Rana Tekcan Address: Istanbul Bilgi University, Department of Comparative Literature santralistanbul Campus, Eyüp 34060, Istanbul/ Turkey e-mail: rana.tekcan@bilgi.edu.tr Education 2001

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş

ÖZGEÇMİŞ II. Akademik ve Mesleki Geçmiş ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Muammer Mete Taşlıova (Doç. Dr.) Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006 E-posta: (kurum/özel) metetasliova@gmail.com Web sayfası Santral No: 0312-4667533

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts

Curriculum Vitae. Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Curriculum Vitae 1. Name, Surname: Nurhan KAVAKLI 2. Academic Title: Assistant Professor 3. Degree: Doctorate of Philosophy Degree Field University Year of Graduation Bachelor of Arts Faculty Communication

Detaylı

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12.

-B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. 27 -B- BAHÇE; Aylık Fikir-Sanat-Edebiyat Dergisi Ankara, 1950.; 1975-, a. 1975 2.c./1-2. BALDIRHAN Almatı,1958-,a. 1983 12. BALKAN FORUM; An International Journal of Politics, Economics and Culture Skopje,1992-,

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Area University Year

Curriculum Vitae. Degree Area University Year Curriculum Vitae 1. Name Surname : Özlem ATEŞ 2. Title : Assist. Prof. Dr. 3. Administrative Positions : 4. Department : Primary Education 5. Program : Primary School Teaching 6. Birth Date : 07-02-1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester)

2. Yıl / III. Dönem (Second Year Third Semester) 1. Yıl / I. Dönem (First Year First Semester) TDE101 Osmanlı Türkçesi I (Ottoman Turkish I) 4 1 7 Tr AZ TDE103 Türkiye Türkçesi I: Ses Bilgisi (Turkish Language: Phonology) 3 0 5 Tr AZ TDE157 Türk Edebiyatı:

Detaylı

Degree Subject University Year BA. Middle East Technical University, Ankara, Administration

Degree Subject University Year BA. Middle East Technical University, Ankara, Administration ASLI YILMAZ UÇAR Personel Details: Address : İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dilmenler Cad. No:26 Mahmutbey Bağcılar İstanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983. 1994 Çocuk Gelişimi ve ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mesude ATAY Doğum Tarihi: 18.01.1961 Ünvanı: Profesör Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Hacettepe Üniversitesi, 1983 Eğitimi Ankara Y. Lisans Çocuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi

Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Yrd. Doç. Dr. Kemal Çiftçi Giresun Üniversitesi/Uluslararası İlişkiler Bölümü Adres : İkt.ve İd. Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Bölümü Güre Yerleşkesi Merkez/GİRESUN E-Posta: kemalciftci@hotmail.com

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu)

ÖZGEÇMİŞ. Yabancı Diller İngilizce (KPDS 2011/71.25), Arapça (Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunu) ÖZGEÇMİŞ I. Adı Soyadı (Unvanı) Zeynep Tek (Arş.Gör.) Yüksek Lisans Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (2013) Doktora: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam

Detaylı

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu,

-1989-1993 Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi Süreli Yayınlar Bölümü Sorumluluğu, Adı Soyadı (Unvanı) Mustafa BAYTER (Yrd.Doç.Dr.) Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008 E-posta: (kurum/özel) mbayter@ybu.edu.tr; mbayter@hotmail.com Web sayfası Santral No: 0312-324

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z

1. Yarıyıl. Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 1. Yarıyıl Türk Dili ve Edebiyatı Programı Ders Listesi KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS İNG127 TEMEL İNGİLİZCE I Z 2 2 3 3 TDE111 TÜRKİYE TÜRKÇESİ I Z 3 0 3 4 TDE113 TÜRKÇE KOMPOZİSYON I Z 2 0 2 3 TDE115

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI

Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Yrd.Doç.Dr. UTKU YAPICI Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 2001-2003 2003-2009 İşletme Fakültesi Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce) Yüksek LisansDokuz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES

RECENT PERIOD TURKISH STUDIES YAKIN DÖNEM TÜRKİYE ARAŞTIRMALARI RECENT PERIOD TURKISH STUDIES ISSN 1304-9720 CİLT/VOLUME:12 YIL/YEAR: 2013 / 1 SAYI/ISSUE: 23 Yılda İki Kez Yayımlanan Ulusal Hakemli Dergi National Peer Reviewed Journal

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1994 Y. Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1994 Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet BARDAKÇI 2. Doğum Tarihi: 05.06.1970 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Bilkent Üniversitesi 1994

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversity Faculty of Law

Yıldırım Beyazıt Üniversity Faculty of Law Assist. Prof. Dr. Ahmet KILINÇ Yıldırım Beyazıt Üniversity Faculty of Law Department of History of Law (Deputy Dean) PERSONAL DETAILS Adress : Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Cinnah Caddesi,

Detaylı

CURRICULUM VITAE December 2013. Hasan Sayim Vural. Office: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci 06590 Çankaya ANKARA

CURRICULUM VITAE December 2013. Hasan Sayim Vural. Office: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci 06590 Çankaya ANKARA CURRICULUM VITAE December 2013 Hasan Sayim Vural Office: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Cebeci 06590 Çankaya ANKARA E-mail: vural@politics.ankara.edu.tr Date of Birth: 28 August 1976 WORK: Lecturer in

Detaylı

EDUCATION Degree University Department / Program Years

EDUCATION Degree University Department / Program Years Dr. Aytunga BAĞDATLI EDUCATION Degree University Department / Program Undergrad Çanakkale Mart University Food Engineering 000-00 M.S. Celal Bayar University Food Engineering 00-00 Ph.D. Celal Bayar University

Detaylı