Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN 0-8108-4332-3)"

Transkript

1 OFFICE Sabancı University Faculty of Arts and Social Sciences Orhanlı-Tuzla Đstanbul-TURKEY Tel. (216) Fax (216) EDUCATION CURRICULUM VITAE SELÇUK AKŞĐN SOMEL Ph.D. : Bamberg University, 1993 (Turkology-History-Sociology) M.A. : Boğaziçi Üniversitesi, 1987 (History) B.A. : Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası Đlişkiler Bölümü, 1983 (Faculty of Political Sciences, Department of International Relations) Ph.D.Thesis : Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamids II ( ) [Primary education in the Ottoman provinces during the reign of Abdülhamid II] M.A.Thesis : Sırat-ı Müstakim: Islamic Modernist Thought in the Ottoman Empire ( ) SCHOLARSHIPS Friedrich-Ebert-Stiftung Graduate Scholarship ( ) BOOKS Das Grundschulwesen in den Provinzen des Osmanischen Reiches während der Herrschaftsperiode Abdülhamids II ( )(Egelsbach-Frankfurt-St.Peter Port: Hänsel-Hohenhausen Verlag, 1995) (ISBN ) The Modernization of Public Education in the Ottoman Empire ( ). Islamization, Autocracy and Discipline (Brill Academic Publishers: 2001) (ISBN ) Historical Dictionary of the Ottoman Empire (Lanham, Maryland and Oxford : Scarecrow Press, 2003) (ISBN ) (edited together with Amy Singer and Christoph Neumann): ReSounding Silences: Untold Histories of the Middle East (forthcoming at the University of Utah Press (2009 )) Yerel Tarih Araştırmaları Đçin Kılavuz (Đstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 2000) [A guide to local historical research]

2 1885 Tarihli Đstanbul Đstatistikleri (in progress) [Statistics of Istanbul of 1885] Ali Fuad Türkgeldi nin Maruf Simalar ı (together with Mehmet Kalpaklı, in progress) [Selected bureaucrats of the late Ottoman period, ] ARTICLES Osmanlı Tarihi-Çağdaş Dönem, Yurt Ansiklopedisi-Türkiye Genel Cildi (Đstanbul: Yurt Yayınları, 1982, ), pp [Ottoman history, modern period. Encyclopedia article] Sırat-ı Müstakim: Islamic Modernist Thought in the Ottoman Empire, The Journal of the Middle East Studies Society at Columbia University, Vol.1 Nr , Arap Eyaletleri ve Günümüz Arap Devletleri: Tarihsel Bir Perspektiften Genel Bir Bakış, Yeni Türkiye Sayı 3 (Mart-Nisan 1995) [Ottoman Arab provinces and the present-day Arab nation states: a general view] Osman Nuri Paşa nın 17 Temmuz 1885 Tarihli Hicaz Raporu, Tarih Araştırmaları Dergisi (A.Ü.DTCF Tarih Bölümü) XVIII-29 (1996) [The Hijaz (Mecca & Medina) report of governor Osman Nuri Pasha, dated 17 July 1885] Ottoman Islamic Education in the Balkans in the Nineteenth Century, Islamic Studies. Special Issue: Islam in the Balkans (Islamabad), 36;2, 3 (1997) Osmanlı dan Cumhuriyet e Türk Kimliği, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik. Nuri Bilgin (haz.) (Đstanbul: Bağlam, 1997) [Turkish ethnic identity from the Ottoman times to the Republican era] Gericilik, Đlericilik ve Aydınlar, Doğu Batı Düşünce Dergisi No.1/3 (Mayıs Haziran Temmuz 1998) [Reaction, progressivism, and Turkish intellectuals] Bahar ve Filiz Pastaneleri, Yerel Tarih Nr.4 (Temmuz 1998) [The social-institutional histories of two bakery-shops in Ankara] The Interwoven Relationship Between Religion, Nationalism and Education in the 19 th Century Balkans, in Encounter or Conflict of Civilizations on the Balkans. International Scientific Conference. December 10-12, Ed.by Slavenko Terzic (Belgrade: Historical Institute of Serbian Academy of Sciences and Arts, 1998) Yerel Tarih ve Tarihte Yerellik, Yerel Tarih Nr.6 (Kasım 1999) [Local history and provinciality in history] The Problem of Crypto-Christians in Albania during the Hamidian Period, South East Europe in History: the Past, the Present and the Problems of Balkanology (Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 1999) 2

3 Arnavut Milliyetçiliği, Bab-ı Âlî ve Đstanbul Ekümenik Patrikhanesi, Tarih ve Milliyetçilik. I.Ulusal Tarih Kongresi (Mersin: Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1999) [Albanian nationalism, the Sublime Porte, and the Orthodox Patriarchate of Istanbul] Osmanlılarda Đslamiyet ve Modernleşme. Eğitim Tarihi Perspektifinden Kısa Bir Yeniden Değerlendirme, Türkiye Günlüğü 58 (Kasım-Aralık 1999) [Islam in the late Ottoman times and the issue of modernization : an evaluation from the perspective of educational history] Osmanlı Modernleşme Döneminde Periferik Nüfus Grupları, Toplum ve Bilim 83 (Kış 1999/2000) [Peripheral populations during the age of Ottoman reforms] Yanıbaşımızdaki Tarih, Tarihçe. Yerel Tarih Grupları Bülteni (Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı) 1( Nisan 2000) [History at our frontdoor] The Period of Reform and The End (together with Oktay Özel ve Özlem Çaykent), The Ottomans. A Brief Story of a World Empire (Ankara: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, 2000). Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi, Kebîkeç. Đnsan Bilimleri Đçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 10 (2000) [The development of female education during the Ottoman reform period] Rumî 1301 (1885) Tarihli Đstanbul Sayımı, Osmanlı Devleti nde Bilgi ve Đstatistik. Data and Statistics in the Ottoman Empire. Edited by Halil Đnalcık and Şevket Pamuk (Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Đstatistik Enstitüsü, 2000) [An evaluation of the population census of Istanbul of 1885] Đstanbul Đsveç Araştırma Enstitüsü'nün Mart 2001 tarihleri arasında düzenlediği Ottoman Intellectual Heritage başlıklı konferansa ilişkin gözlemler, Türkiye Kültür Araştırmaları Bülteni 2 (Nisan 2001) [Some observations concerning the conference titled Ottoman Intellectual Heritage, organised by the Swedish Research Institute in Istanbul (15-17 March 2001)] Osmanlı Reform Çağında Osmanlıcılık Düşüncesi ( ), Modern Türkiye de Siyasî Düşünce. Cilt 1: Cumhuriyet e Devreden Düşünce Mirası: Tanzimat ve Meşrutiyet in Birikimi (Đstanbul: Đletişim, 2001) [The state ideology of Ottomanism during the age of reforms, ] Bir Malî Sorun Olarak Osmanlı Son Döneminde Eğitim Yatırımları ve Vergilendirme Meselesi, Doğu Batı. Düşünce Dergisi 4-17 ( ) [The problem of taxation and educational investment during the Hamidian era] Osmanlı Son Döneminde Đskat-ı Cenin Meselesi, Kebîkeç. Đnsan Bilimleri Đçin Kaynak Araştırmaları Dergisi 13 (2002) [The problem of abortion during the late Ottoman period. The edict of 1838] Osmanlı Tarihi Sahasında Türkçe Başvuru Eserler : Akademik ve Siyasal Bir Durum Tespiti, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 1-2 (2003) [An academic and political 3

4 evaluation of Turkish-language reference books on Ottoman history] The Religious Community Schools and Foreign Missionary Schools, Halil Đnalcık and Günsel Renda (eds.): Ottoman Civilization Vol.2 (Ankara: Republic of Turkey Ministry of Culture, 2003). Osmanskaia Imperia : Mestniye Elitiy i Mehanizmiy ih Integratsii, Aleksei Miller (ed.): Rossiyskaia Imperiya v Sravnitel noi Perspektive (Moscow: Novoe Izdatel stvo, 2004) [Ottoman Empire: Provincial elites and mechanisms of their integration] (together with Milena B.Methodieva) Keeping the bonds: The Ottomans and Muslim Education in Autonomous Bulgaria, , Turcica. Revıe d Etudes Turques 36 (2004). Christian Community Schools During the Ottoman Reform Period, in Elisabeth Özdalga (editor), Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy (London: RoutledgeCurzon Press, 2005). Sources on the Education of Ottoman Women in the Prime Ministerial Ottoman Archives, in Amira Sonbol (editor), Beyond the exotic: women s histories in Islamic societies (Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2005). The Issue of Abortion in 19th Century Ottoman Empire, in Halil Đnalcık and Oktay Özel (editors), IXth International Congress of Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik- Croatia, August 2002) (Ankara: Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History. Publications of the Turkish Historical Society, 2005). Maarif müdürü Radovişli Mustafa Bey in raporları ve Müslim ve Gayrimüslim eğitimi: II. Abdülhamid devri Selânik taşrasında maarif meselesi ( ), Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005) [The reports of the provincial director of education, Mustafa Bey of Radovište, concerning Muslim and non-muslim education: The issue of education in the province of Salonica in ] Aleksandır Ekzarh ve Yüzyıllarda Avrupa ya Giden 'Bulgar Yolları', Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005) [The 'Bulgarian Roads' toward Europe in the 19th and 20th centuries and Alexander Exarch. Report of the Conference on Alexander Exarch, held in Stara Zagora between 7-8 May 2005] Education, Middle East, in Thomas Benjamin (ed.), Encyclopedia of Western Colonialism since 1450 (Detroit: Macmillan Reference USA, 2006) Female Education in the Ottoman Empire, in Suad Joseph (ed.), Encyclopedia of Women and Islamic Cultures Vol. IV (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006) Kırım Savaşı, Islahat Fermanı ve Osmanlı Eğitim Düzeninde Dönüşümler, in Feridun Emecen (ed.), Savaştan Barışa: 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (Đstanbul: Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi, 2007) [The Crimean War, the Reform Edict of 1856 and the Transformation of the Ottoman Educational Structure] 4

5 Osmanlı Ermenilerinde kültür modernleşmesi, cemaat okulları ve Abdülhamid rejimi, Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 5 (245) (Bahar 2007) [Cultural modernization among the Ottoman Armenians, community schools and the regime of Abdülhamid II] Regulations for Raising Children during the Hamidian Period, in François Georgeon and Klaus Kreiser (eds.), Enfance et jeunesse dans le monde musulman. Childhood and Youth in the Muslim World (Paris: Maisonneuve et Larose, 2007) (together with Tuba Demirci) Women s Bodies, Demography, and Public Health: Abortion Policy and Perspectives in the Ottoman Empire of the Nineteenth Century, in Journal of the History of Sexuality (Austin, Texas) Vol. 17, Nr.3 (September 2008). Rusdiye Schools, in Peter N. Stearns (ed.), Oxford Encyclopedia of the Modern World (New York: Oxford University Press, 2008). Abdülaziz, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Abdülhamid II, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Abdülmecid, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Constitution/Constitutional Period, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mehmed V, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mehmed VI, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Murad V, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mustafa IV, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Parliament, Gabor Agoston and Bruce Masters (ed.), Encyclopedia of the Ottoman Empire (New York: Facts on File, 2008). Mustafa Bey of Radoviş ( ): Bureaucrat, Journalist and Deputy of Salonica at the First Ottoman Parliament, in The First Ottoman Experiment in Democracy (Würzburg: Ergon [Istanbuler Texte und Studien 18], forthcoming in 2009). Rüşdiye Schools, Encyclopedia of the Modern World (Amira Sonbol ed.) (Oxford University Press) (forthcoming) Ayşe Sıddiqa, Encyclopedia of Islam. 3 rd (forthcoming). Edition (Brill Publishers, The Netherlands) Hâlet Efendi, Persian Encyclopaedia of Islam (Encyclopaedia Islamica Foundation, Iran) (forthcoming) 5

6 Hüsrev Pasha, Persian Encyclopaedia of Islam (Encyclopaedia Islamica Foundation, Iran) (forthcoming) Enseignement, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (forthcoming). Mekteb, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Nosayris, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Sécularisation, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). Université, Le Dictionnaire de l Empire Ottoman (Fayard, Paris) (projected). BOOK AND SOFTWARE REVIEWS Đsmail Kara :2.Meşrutiyet'te Đslamcılık. Tarih ve Toplum, Nr.46 (Ekim 1987) [Review on Đ.Kara s book concerning Islamism during the Young Turk period] "31 Mart'a 31 Martçı Bakış" Toplum ve Bilim, Nr.41 (Bahar 1988) [Review on S.Albayrak s book concerning the Islamist rebellion of 31 March 1909] "Türk Ordusu ile Filistin'de" Tarih ve Toplum, Nr.66 (Haziran 1989) [Review on A.Aaronsohn s memoirs concerning the Ottoman army in Palestine] "Joel C.Hodson: Lawrence of Arabia and American Culture. The Making of a Transatlantic Legend, Journal of American Studies of Turkey 4 (1996) "Türkiye Kültürüne Önemli Bir Katkı: Elektronik Ortama Aktarılan Cumhuriyet Dönemi Makaleler Bibliyografyası ( )", Virgül (May 2002) [Review on the electronic database of the Turkish bibliography of periodical articles ( )] "M. Şükrü Hanioğlu: Preparation for a Revolution. The Young Turks, ," Slavic Review LXII 1 (Spring 2003) (ISSN: ) (ISI Arts and Humanities Index). "Benjamin C. Fortna: Imperial Classroom: Islam, the State, and Education in the Late Ottoman Empire," The English Historical Review CXVIII 477 (June 2003) (ISSN ). Erol Köroğlu: Đkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı döneminde Türkçülük ve ulusal kimlik inşası, Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar 2 (242) (Güz 2005). Oliver Jens Schmitt: Levantiner. Lebenswelten und Identitäten einer ethnokonfessionellen Gruppe im osmanischen Reich im langen 19.Jahrhundert, Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 55 (2007). Erol Köroğlu: Ottoman Propaganda and Turkish Identity. Literature in Turkey during World War I, ew Perspectives on Turkey Nr.39 (Fall 2008) (ISI SSCI). 6

7 TRANSLATIONS "Klaus Peter Schwarz ( ) [In Memoriam Klaus Peter Schwarz, by Hans Robert Roemer, originally in the ZDMG, vol.141/1 (1991)], The Journal of Ottoman Studies XI (1991) CONFERENCE PAPERS II.Abdülhamid döneminde meşruiyet aracı olarak eğitim ve devlet okulları, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Problemler, Araştırmalar, Tartışmalar. Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı 1.Uluslararası Tarih Kongresi (ODTÜ, Mayıs 1993). Bab-ı Ali - Fener Patrikhanesi - Arnavut Milliyetçiliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Ankara Grubu (28 Ocak 1994). The Interwoven Relationship Between Nationalism and Religion in the Late Ottoman Empire: An Ottoman Perspective, International Conference on Minorities and Related Problems in the Balkans (Bilkent, October 1994). Ottoman Bureaucracy During the Hamidian Period : Structural Problems, VII.International Congress on the Economic and Social History of the Ottoman Empire ( ) (Heidelberg, July 1995) II.Abdülhamid Döneminde Arnavut Milliyetçiliği, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Đzmir Grubu (15 Ocak 1996). Osmanlı dan Cumhuriyet e Türk Kimliği Sorunsalı, Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik Sempozyumu (Đzmir, Nisan 1996). Education and Socialization in the Late 19 th Century Ottoman Beirut and Skutari, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Granada, May 1996). The Problem of Crypto-Christians in Albania During the Hamidian Period, Ankara Üniversitesi 50.Yılı Uluslararası Sempozyum: Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanolojinin Dünü, Bugünü ve Sorunları (Ankara, Kasım 1996) Yüzyılda Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişimi, Mersin Üniversitesi I.Ulusal Tarih Kongresi (Mersin, 1-2 Mayıs 1997). The Problem of Turkish Identity within the late 19 th Century Ottoman Administration, 35 th 7

8 ICA AS Meeting (Budapest, July 7-12, 1997). Sources on the Education of Ottoman Women in the Prime Ministerial Ottoman Archives, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Mulhouse, September 20-21, 1997). The Interwoven Relationship Between Religion, Nationalism and Education in the 19 th Century Balkans, International Scientific Conference: Encounter or Conflict of Civilizations on the Balkans (Belgrade, December 10-12, 1997) Sunni-Islamic Orthodoxy as a Means of Political Uniformity: Hamidian Educational Policy Toward the Heterodox Alevis in the Late 19 th Century Ottoman Empire, European Social Science History Conference (Amsterdam, March 5-7, 1998). II.Abdülhamid Üzerine, Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü (Ankara, 22 April 1998). Educational Situation in the Vilayet of Salonica in the 1880s, VIII.International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Bursa, June 18-21, 1998). Textbooks as Determiners of Moral Education in the 19 th Century Ottoman Muslim Primary Schools, European Science Foundation ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Salamanca, October 15-17, 1998). Crypto-Christianity in the 19 th Century Ottoman Empire, Middle Eastern Studies Association of orth America 32 nd Annual Meeting (Chicago, December 3-6, 1998) Yerel Tarih ve Tarihte Yerellik, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yerel Tarih Yarışması Tarih Öğretmenleri Danışma Toplantısı (Ürgüp, Nisan 1999). Son Dönem Osmanlı Tarih Yazımcılığında Osmanlı Kuruluş Dönemi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü. Sempozyum: Osman dan Fatih e: Osmanlı Devletinin Doğuşu ve Đmparatorluğun Kuruluşu (Ankara, 5 Mayıs 1999). Tanzimat ve II.Abdülhamid Dönemlerinde Doğu Anadolu da Toplumsal Yapı ve Modern Eğitim Sorunları, Van Valiliği Osmanlı Devletinin 700.Yılı Kutlama Etkinlikleri: Doğu ve Güneydoğu Anadolu nun Toplumsal Tarihi Sempozyumu (Van, Haziran 1999). Ottoman Islamic Education in the Balkans in the Nineteenth Century, VIIIth International Congress of South-East European Studies (Bucharest, August 1999). Tanzimat Döneminde Eğitim, Đstanbul Bilgi Üniversitesi Osmanlı Devletinin 700.Yılı Kutlama Etkinlikleri: Osmanlı Eğitim Tarihi Kongresi (Đstanbul, Ekim 1999). Regulations for Raising Children during the Hamidian Period, European Science Foundation 8

9 ISMM Group 1: Forms of Belonging and Modes of Social Integration (Munich, October 30-31, 1999) Yanıbaşımızdaki Tarih: Yerel Tarihçiliğin Türkiye Açısından Önemi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Toplantısı (Gaziantep, 3 Mart 2000). Yerel Tarih, Bilkent Üniversitesi Türk Dili Koordinatörlüğü Konferansı (Bilkent, Ankara, 12 Nisan 2000). 19.Yüzyılda Balkanlarda Dinsel Cemaatler ve Milliyetçilik Meselesi, Uluslararası I.Balkan Sempozyumu (Trakya Üniversitesi, Edirne, Nisan 2000). Das Osmanische Reich-Atatürk-die Türkische Republik. Historische Wurzeln der heutigen Türkei, Cusanuswerk Semineri-Kultur und Religion in der Türkei. Zusammenprall oder Zusammenspiel? (Ankara, 20 Eylül 2000). Osmanlı Son Döneminde Filistinliler ve Yahudiler, Güncelin Tarihi Konferans Dizisi- Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği (Ankara, 1 Kasım 2000) The Historical Role of the Iranian People in the Islamization Process of the Turkic People in Turan, International Seminar on the Iranian World and Turan (Center for Documents and Diplomatic History, Iranian Ministry of Foreign Affairs, Teheran, February 2001). Ottoman Educational Reform: Westernization or Islamization?, Conference on the Ottoman Intellectual Heritage. Swedish Research Institute in Đstanbul (15-17 March 2001). Children s Impressions of School and the Process of Early Socialization in the Late Ottoman Reform Period, XXVIII. Deutscher Orientalistentag. Bamberg, March 26-30, Government Education as a Means of Political Legitimation in the Ottoman Reform Period, Authority and Legitimacy in the Ottoman Empire. Symposium. Boğaziçi University Campus (Đstanbul, July 6-7, 2001). On the Issue of Abortion in the Early Nineteenth Century Ottoman Empire, IX. International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Dubrovnik, August 20-23, 2001). XIX. Yüzyıl Sonlarında Balkanlarda Türk Olmayanlara (Gayrı Müslim ve Müslüman) Yönelik Osmanlı Eğitim Siyaseti, Bulgar-Türk Konferansı; XVIII. Yüzyıl-XX. Yüzyılın Başlarında Osmanlı Đmparatorluğu nun Balkan Eyaletleri. Ekonomi, Toplum, Kültür (Sofya Kliment Ohridski Üniversitesi Tarih Fakültesi, 5-6 Ekim 2001) Osmanlı da Eğitim ve Siyasal Meşruiyet, Yeditepe Üniversitesi Tarih Kulübü (Đstanbul, 12 9

10 Nisan 2002). Tarihte Osmanlılar ve Moldova, 10. Yıldönümünde Moldova-Türkiye Đlişkileri Sempozyumu (Đstanbul, 9-11 Ekim 2002). Düzenleyenler: Türk Tarih Kurumu ve Moldova Büyükelçiliği. Globalleşme ve Türkiye Hakkında Bazı Gözlemler, Kadıköy Düşünce Platformu (15 December 2002) Schools as an Arena of Politics: Armenian Schools and Ottoman Educational Policies Toward Armenians, Vectors of Violence: War, Revolution, and Genocide : A Turkish- Armenian Workshop. University of Minnesota (28-30 March 2003). Ottoman Empire : Administrative Mechanisms, Bureaucracy, and Local Elites, History of Empires: Comparative Approaches to Research and Teaching (Open Society Institute, Moscow, 6-10 June 2003). Das Problem der Abtreibung im Osmanischen Reich im 19. Jahrhundert, Ludwig- Maximilian Universität München (Munich, 30 October 2003). Socialization and Formal Schooling in the Late Otoman Empire ( ), Schule und Sozialisation in Historischer Perspektive. eue Ansätze und Ergebnisse Historischer Sozialisationsforschung. Symposion des DFG-Projekts (Universität Mannheim, Mannheim, November 2003) Eliten im Osmanischen Reich, Internationale Konferenz. Herrschaft und Beherrschte in kontinentalen europäischen Imperien im Vergleich (Austrian Academy of Sciences, Vienna, March 2004). Osmanlı Đmparatorluğu nda Eğitimin Modernleşmesi ve Laikleşmesi, Eğitimde Laikliğin Đki Yüzü: Fransa ve Türkiye. Bir Yüzyılın Bilançosu (Galatasaray Üniversitesi, Istanbul, May 2004). Art, Culture, and Education in the Central Balkans under Ottoman Rule : Evaluation of Recent Turkish Academic Publications, Workshop on Central Balkan Lands : The State of Art in Bulgaria and Turkey. Evaluation of Developments and Trends (Sabancı University and Netherlands Historical and Archaeological Institute, Istanbul, June 2004). 19th Century Ottoman Educational Reform and Islam, Workshop : Religion and Politics in Turkey (Journal of Turkish Studies & German Orient Institut, Istanbul, 2-4 July 2004). On the Modernization of Ottoman Empire and the Issue of Popular Culture: Some Observations, Boğaziçi Üniversitesi Đktisat Tarihi/Đktisat Politikaları Semineri (Boğaziçi Üniversitesi, 13 December 2004). 10

11 2005 Division or Enrichment? Educational Networks in the Nineteenth Century Balkans under Ottoman Rule, International Conference. Alexander Exarh and Bulgarian Ways to Europe, ineteenth and Early Twentieth Century (Church-School-Press-Diplomacy-State).(Organized by the Municipality of Stara Zagora, Institut Français of Bulgaria, and Bulgarian Academy of Sciences: Stara Zagora, 7-8 May 2005). Osmanlı Modernleşmesi ve Kültür Meselesine Đlişkin Bazı Gözlemler, Bilim ve Sanat Vakfı (Đstanbul Süleymaniye, 23 Mayıs 2005). Ermeni Eğitimi ve Abdülhamid Rejimi, Đmparatorluğun Çöküş Döneminde Osmanlı Ermenileri: Bilimsel Sorumluluk ve Demokrasi Sorunları (Đstanbul Bilgi Üniversitesi, Eylül 2005). Division or Enrichment? Educational Networks in the Nineteenth Century Balkans under Ottoman Rule, X. International Congress on the Economic and Social History of Turkey (Venice, September 28-October 1, 2005). Die komplizierte Beziehung zwischen Konfession, Nationalismus und Schulwesen im osmanischen Balkanraum des 19.Jahrhunderts, International Humboldt Conference. Challenges to the Science in South-east European Countries before their Membership in European Union (Humboldt Union in Bulgaria, Sofia, October 2005) Woman, State, and Religion: The Issue of Abortion in the Late Ottoman Empire, Sixth European Social Science History Conference (IISH, Amsterdam, March 2006). Kırım Savaşı ve Islahat Fermanı nın Osmanlı Eğitim Düzeninde Yarattığı Dönüşümler, Savaştan Barışa: 150.Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması ( ) (Đstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi ve Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Đstanbul, Mayıs 2006). II.Abdülhamid Devri Tarihçiliğinin Sorunları, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı ve Mülkiyeliler Birliği (Ankara, 24 Mayıs 2006). Islahat Fermanı ve Osmanlı Eğitiminin Çağdaşlaşması, in Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Tarih Söyleşisi (Đstanbul, 20 October 2006). Medeniyet ve Sivilleşme, in Siyasal Ufuk Hareketi-Cumhuriyet, Sivilleşme ve Hukukun Üstünlüğü: Sivil Cumhuriyet (Đstanbul, 29 October 2006) Altaylardan Urallara: Boylar, Diller, Kültürler, in Sakıp Sabancı Müzesi (Đstanbul, 15 February 2007). Altaylardan Urallara: Boylar, Diller, Kültürler, in Sabancı University History Speaker Series 11

12 (Đstanbul, 22 February 2007). Education as a means of integrating peripheral populations into the imperial system, etwork of Ancient and Modern Imperialism (Institute of Classical Studies, Senate House, London, March 2007). Islam, Turkey, and Europe, in Islam in Europe today: Challenges and Prospects (Round Table organized by the Holy Metropolis of Demetrias. Volos Academy for Theological Studies, Volos, Greece, April 2007). Educational Modernization and Muslim Private Educational Initiatives in the Ottoman Provinces after 1856, The Ottoman Empire in the 19th Century: Aspects of Reform and Change (University of Haifa, Aviva and Sammy Ofer Observation Gallery, Eshkol Tower, Haifa, Israel, June 2007). Osmanistik, Orientalistik und Middle East Studies im 21.Jahrhundert: Politische Notwendigkeit für Integration dieser Forschungsgebiete, XXX. Deutscher Orientalistentag (Universität Freiburg, September 2007) Đslam Dünyasında Karşılaştırmalı Eğitim Tarihi, Sakarya Üniversitesi Uluslararası Đlişkiler Öğrenci Kulübü (Adapazarı, 9 April 2008). Sırat-ı Müstakim ve Sebilürreşad Dergileri: 2.Meşrutiyet Döneminde Đslam Modernizmi, : Centennial of the Young Turk Revolution. International Congress (Ankara University Faculty of Political Sciences, May 2008). A Provincial Journalist, Politician and Bureaucrat: Mustafa Bey of Radoviş (d.1893), XI International Congress of Social and Economic History of Turkey (Bilkent University, Ankara, June 2008). Historical Determinants of Turkish Development, Darmstadt University Students Visit: Istanbul Policy Center at Sabancı University (3-10 September, 2008). Ottoman Educational Life in the 19 th Century Istanbul, Advanced Academic Seminar organized by the Hebrew University (Erboy Hotel, Sirkeci, Đstanbul, 21 September 2008). Abdülhamid döneminde eğitim meselesi. Vefatının 90.Yıldönümünde II.Abdülhamid ve Dönemi Atölye Çalışması (Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, Đstanbul Ekim 2008). Roundtable on late Ottoman education. Workshop on Education and school in a multiconfessional context, Southeastern Europe and Eastern Mediterranean s (Rhodes Island, Greece, November 2008). COLLEGE TEACHING 12

13 Sabancı University Assistant Professor (2002- present) Bilkent University - Instructor/Assistant Professor ( ) Bamberg University Research Assistant/Lecturer ( ) Freiburg University - Lecturer ( ) Boğaziçi University - Research Assistant/Lecturer ( ) COURSES TAUGHT Sabancı University (2002-present) - Ottoman Reform Movements I ( ) (HIST 461) - Ottoman Reform Movements II ( ) (HIST 462) - The Making of Modern Turkey I-II ( ) (HIST ) - Diplomatic History of the Modern Era I : ( ) (HIST 348) - Diplomatic History of the Modern Era II : ( ) (HIST 349) - Russian History I: From the 17 th Century until 1917 (HIST 434) -19 th Century Ottoman Everyday Life : Impressions from Memoirs (HIST 494) -Gender Issues in the Ottoman Empire and Turkish Republic (HIST 524) - Peripheral Populations in the Ottoman Empire (HIST 484) - Sources and Methods for 19th Century Ottoman History (HIST 580) Bilkent University ( ) - Comparative History of Elites: Political and Religious I-II (joint-course) (HIST ) - Ottoman Reform Movements I ( ) (HIST 347) - Ottoman Reform Movements II ( ) (HIST 348) - Intellectual Movements in the Tanzimat Period (HIST 513) - Religion and ationalism in 19th Century Europe and the Ottoman Empire (joint-course) (HIST 557) - Ottoman Social and Economic History (19 th Century) (HIST 512) - The Rise of the Hanedans and the Sublime Porte, (HIST 617) 13

14 - Ottoman History: (HIST 412) - Methodology in History (HIST 507) - Seminar in Reading 19th Century Ottoman Documents I-II (HIST ) - History of Western Civilizations I-II (HCIV ) Bamberg University ( ) - Public Institutions of the Present-Day Turkish Republic - Everyday Culture Reflected in the Turkish Daily Press Freiburg University ( ) - Introduction into Contemporary Turkish - Conversation in Turkish - Reading of Contemporary Turkish Texts (Newspapers, Academic Texts, Literary Texts, etc.) - Translation from Turkish into German - Translation from German into Turkish Boğaziçi University ( ) - Introduction into Ottoman Turkish EDITORIAL BOARD MEMBERSHIP Tarih ve Toplum. Yeni Yaklaşımlar [Turkish-language referee-journal History and Society. New Approaches ] Toplumsal Tarih [Turkish-language popular historical journal Social History ] [January December 2005] PROFESSIONAL ACTIVITIES - Session Chair at the XI International Congress of Social and Economic History of Turkey (Bilkent University, Ankara, June 2008). 14

Curriculum Vitae. Christoph K. Neumann

Curriculum Vitae. Christoph K. Neumann Curriculum Vitae Christoph K. Neumann Institut für den Nahen und Mittleren Osten (Institute of Near and Middle Eastern Studies) Ludwig-Maximilians-Universität München Veterinärstraße 1, D-80539 München

Detaylı

NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL

NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL NADİR ÖZBEK ASSOCIATE PROFESSOR ATATÜRK INSTITUTE FOR MODERN TURKISH HISTORY BOĞAZİÇİ UNIVERSITY 34342, BEBEK - İSTANBUL E-Mail: ozbekn@boun.edu.tr Tel: 90-212-359 7607 (work) Mobile: 0542 240 3422 Fax:

Detaylı

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism

CURRICULUM VITAE (Academic) Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science Jean Monnet Chair of European Politics of Interculturalism Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968

Detaylı

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic)

Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science. CURRICULUM VITAE (Academic) Name, Surname: Ayhan Kaya, Prof. Dr Place, Date of Birth: Erzurum, 01.03.1968 Citizenship: Languages: Occupation: Turkish Prof. Dr. AYHAN KAYA Political Science CURRICULUM VITAE (Academic) Turkish (mother

Detaylı

Administrative duties: October 1991-October 1994: Member of the Executive Board of the School of Arts and Sciences, Boğaziçi University.

Administrative duties: October 1991-October 1994: Member of the Executive Board of the School of Arts and Sciences, Boğaziçi University. CURRICULUM VITÆ Edhem ELDEM Department of History, School of Arts and Sciences, Boğaziçi University, 34342 Bebek - Istanbul - Turkey Office telephone: 90-212-359 6633; fax: 90-212-359 6546 E-mail address:

Detaylı

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460

ŞENER AKTÜRK. 34450, İstanbul, Türkiye Bağlantı: ORCID Scopus ID Google Scholar Telefon: +90-212-338-1460 ŞENER AKTÜRK Uluslararası İlişkiler Bölümü E-posta: sakturk@ku.edu.tr Koç Üniversitesi Araştırmacı ID F-8796-2011 Rumelifeneri Yolu, Sarıyer Website: http://home.ku.edu.tr/~sakturk/ 34450, İstanbul, Türkiye

Detaylı

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22075 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Os, Nicolina Anna Norberta Maria van Title: Feminism, philanthropy and patriotism

Detaylı

Department of History, School of Arts and Sciences, Boğaziçi University, 34342 Bebek - Istanbul - Turkey

Department of History, School of Arts and Sciences, Boğaziçi University, 34342 Bebek - Istanbul - Turkey CURRICULUM VITÆ Edhem ELDEM Department of History, School of Arts and Sciences, Boğaziçi University, 34342 Bebek - Istanbul - Turkey Office telephone: 90-212-359 6633; fax: 90-212-359 6546 E-mail address:

Detaylı

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957

Netice YILDIZ. Curriculum Vitae [2011] Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Curriculum Vitae [2011] Netice YILDIZ Assoc. Professor. Dr Date of Birth: 3 February 1957 Address: Eastern Mediterranean University Faculty of Architecture Department of Architecture Famagusta - North

Detaylı

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi

Özgeçmiş. : Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi (Profesör), Sabancı Üniversitesi Özgeçmiş Adı, Soyadı : Ersin Kalaycıoğlu Doğum Yeri ve Tarihi : Istanbul, 13 Haziran, 1951 Medeni Hali Yabancı Dil : Evli, iki çocuklu : İngilizce Eğitim ve Kariyer Bilgileri Okuduğu Üniversiteler : İstanbul

Detaylı

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION Name [ SURNAME, other name(s) Address [ House number, street name, postcode, city, country ] Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3

Detaylı

Near East University, Department of International Relations, Lefkoşa, TRNC, (English), fullscholarship,

Near East University, Department of International Relations, Lefkoşa, TRNC, (English), fullscholarship, Muzaffer Şenel Department of Political Sciences and International Relations E mail: muzaffersenel@sehir.edu.tr Tel: + 90 216 44 44 0 34 ext: 9070 Education Ph.D.: Marmara University, Institute of Social

Detaylı

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR

CURRICULUM VITAE. Ayhan T. AKTAR CURRICULUM VITAE Ayhan T. AKTAR Istanbul Bilgi University, Institute of Social Sciences, Dolapdere Campus, Room no. 510 Beyoglu, Istanbul 34440 TURKEY ayhan.aktar@bilgi.edu.tr Personal website: http://www.ayhanaktar.com.tr

Detaylı

Curriculum Vitae. Associate Professor Rank Granted by the Higher Education Council in Turkey, 2000 PROMOTIONS POSITIONS HELD

Curriculum Vitae. Associate Professor Rank Granted by the Higher Education Council in Turkey, 2000 PROMOTIONS POSITIONS HELD Curriculum Vitae DILEK BARLAS Koç University Rumelifeneri Yolu Sarıyer 34450 Istanbul-Turkey Tel: (90-212) 3381408 Fax: (90-212) 338 3760 e-mail:dbarlas@ku.edu.tr http://home.ku.edu.tr/~dbarlas EDUCATION

Detaylı

SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015

SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015 SİBEL BOZDOĞAN Özgeçmiş Mayıs 2015 EĞİTİM: Ph.D., 1983 M.Arch. 1979 B.Arch., 1976 University of Pennsylvania, Philadelphia (Tez başlığı: Towards Professional Legitimacy and Power: The Struggle, Achievements

Detaylı

EDUCATIONAL BACKGROUND

EDUCATIONAL BACKGROUND CURRICULUM VITAE PERSONAL DETAILS Name : ġebnem ÖNAL HOġKARA Date and Place of Birth : 29.09.1968 - Ankara Nationality : Turkish Marital Status : Married Correspondence Address : Eastern Mediterranean

Detaylı

DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions

DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions DEPARTMENT OF HISTORY Undergraduate Curriculum Course Descriptions HIST 121 History of Civilizations-I: A basic understanding of different cultures and civilizations evolved in Central Asia, Mediterranean,

Detaylı

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com

Adı Soyadı (Unvanı) rgozen@hotmail.com Adı Soyadı (Unvanı) Ramazan Gözen (Prof. Dr.) Doktora Reading Üniversitesi, Siyaset Bölümü (Department of Politics), İngiltere, 1994 E-posta: (kurum/özel) Web sayfası ---- rgozen@hotmail.com Santral No

Detaylı

CURRICULUM VITAE *****************************************************

CURRICULUM VITAE ***************************************************** CURRICULUM VITAE ***************************************************** SULEYMAN OZDEMIR, PH.D. PROFESSOR OF INDUSTRIAL RELATIONS & SOCIAL POLICY UNIVERSITY OF ISTANBUL * FACULTY OF ECONOMICS DEPARTMENT

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm. 1997 2003 Columbia Üniversitesi Teachers College

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm. 1997 2003 Columbia Üniversitesi Teachers College ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. SEYFİ KENAN Akademik Deneyim Ünvan Başlangıç Bitiş Üniversite Fakülte Bölüm Araştırma Görevlisi 1997 2003 Columbia Üniversitesi Teachers College Eğitim ve Beşeri Bilimler Doçent Doktor

Detaylı

FACULTY of ARTS and SOCIAL SCIENCES. Academic Activity Record 2006-2007

FACULTY of ARTS and SOCIAL SCIENCES. Academic Activity Record 2006-2007 FACULTY of ARTS and SOCIAL SCIENCES Academic Activity Record 2006-2007 FACULTY of ARTS and SOCIAL SCIENCES Academic Activity Record 2006-2007 CONTENTS Pages DEAN S FOREWORD... 5 STAFF The Faculty... Administrative

Detaylı

Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL. Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey

Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL. Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey Date of Birth: August 30, 1967 Curriculum Vitae NURI ZAFER YENAL Work Address: Sociology Department, Bogazici University Bebek 80815, Istanbul, Turkey Telephone: Work: 0 212 359 70 57 E-mail: Current Position:

Detaylı

Curriculum Vitae. Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU, PhD.

Curriculum Vitae. Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU, PhD. Curriculum Vitae Elem EYRİCE TEPECİKLİOĞLU, PhD. 1. ACADEMIC TITLE Research Assistant: Yaşar University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of International Relations, EISA, Turkey,

Detaylı

: Utrecht Üniversitesi (Hollanda), EkonomiTarihi,(2000).

: Utrecht Üniversitesi (Hollanda), EkonomiTarihi,(2000). Prof. Dr. Mehmet BULUT ÖZGEÇMİŞ DOĞUM TARİHİ : 2 Şubat 1970. DOĞUM YERİ :Çanakkale MEDENİ HALİ :Evli KULLANILAN DİLLER : ModernveOsmanlıTükçesi, İngilizce, Felemenkçe, Bulgarca, Arapça. EĞİTİM DURUMU Doktora

Detaylı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara PROF. DR. SABRİ BÜYÜKDÜVENCİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü, Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı Başkanı Sıhhiye, Ankara Tel: 0312 310 32 80 / 1277 e-posta: buyukduvenci@ankara.edu.tr

Detaylı

A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL

A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL M. Burak BULUTTEKİN A CITY RIGHT AT THE CORE OF GLOBAL, POLITICAL, ECONOMICAL AND SOCIAL CHANGES OF THE 19TH- CENTURY: ISTANBUL M. Burak BULUTTEKİN ABSTRACT 19th-century -all around the world- is considered

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bianca Kaiser-Kaya Doğum Tarihi: 16 Aralık, 1962 Ünvanı: Doçent Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat, İngilizce ve Justus-Liebig

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Deniz ILGAZ Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Lise Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Robert Lisesi, İstanbul 1962 Lisans Y. Lisans (M.S) English Literature Graduate School of Journalism

Detaylı

Kadro Yeri: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH ANABİLİM DALI. University

Kadro Yeri: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH ANABİLİM DALI. University PROF. DR. AYŞE SELÇUK ESENBEL ÖZGEÇMİŞ Adres: İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon: 02164740860-1343 E-posta: sesenbel@29mayis.edu.tr Kadro Yeri: İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ/EDEBİYAT

Detaylı

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen

PERSONAL. Full Professor (Ph.D.) Academic Status: Place and Date of Birth: Istanbul, Turkey, June 12, 1947 Turkish Citizen GÜZVER YILDIRAN Boğaziçi University Department of Educational Sciences P.K. 2 Bebek, 80815 telephone: (212) 358 15 40 / 1574-1608 e-mail: yildiran@boun.edu.tr fax: (212) 263 02 33 or 257 50 36 PERSONAL

Detaylı