TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun Üretim Süreci Takvimi, Bütçe Hazırlama Takvimi, Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi ile Haber Bülteni Yayımlama Takviminin bağlantılı ve uyumlu olarak hazırlanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir. Dayanak MADDE 2- (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 17 inci maddesinin ikinci fıkrasına, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu nun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3- (1) Bu Yönergenin uygulanmasında; a) Kurum: Türkiye İstatistik Kurumunu (TÜİK), b) Başkanlık: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığını, c) Başkan: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanını, d) Merkez teşkilatı: Başkanlık merkez birimlerini, e) Birim: Başkanlık merkez teşkilatındaki daire başkanlıkları, Özel Büro Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü ile taşra teşkilatındaki bölge müdürlüklerini, f) Harcama birimi: Kamu idare bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi, g) Üretim Süreci Takvimi: Kurum tarafından yürütülen araştırmaların tasarımından yayımına kadar geçen sürecin planlandığı takvimi, h) Bütçe Otomasyon Sistemi: Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (BÜMKO) ile Kurumların Strateji Geliştirme Daire Başkanlıkları veya Genel Müdürlüklerini sayısal ortamda entegre eden, Kurum bütçesinin hazırlanması, kullanılması ve raporlanmasına ilişkin işlemlerinin üzerinden yürütüldüğü bilgi sistemini, ı) Yönerge: Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Çalışma Takvimlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge yi ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler, Takvimlerin Hazırlık İlkeleri ve Uygulama Esasları Genel ilkeler MADDE 4- (1) Haber Bülteni Yayımlama Takvimi ile Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi Başkanlık Makamınca onaylanmadan Üretim Süreci Takvimi Başkan Olur una sunulamaz.

2 (2) Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi, Üretim Süreci Takvimine alınacak araştırmalar belirlenmeden hazırlanamaz. (3) Başkanlık Makamınca onaylanan takvimlere ilişkin herhangi bir değişiklik sadece Başkan Oluru yla yapılır. Değişikliğe ilişkin Başkan Oluru, imzalandıktan sonra en geç iki iş günü içerisinde ilgili birimlere bildirilir. Üretim Süreci Takviminin hazırlık ilkeleri MADDE 5- (1) Üretim Süreci Takvimi, Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı sorumluluğunda ilgili birimlerle koordineli bir şekilde yıllık olarak hazırlanır. (2) Takvimde yer alan araştırmaların gerekli tüm aşamaları için tarih verilir. (3) Merkez teşkilatı için ayrılan analiz süresi ile bölge müdürlükleri için ayrılan uygulama süresi, araştırmaların niteliğine göre, dengeli bir şekilde belirlenir. (4) Takvimde yer alan araştırmalar için veri giriş programının hazır hale gelmesi, altlık verisinin oluşturulması, veri tabanına atılması/bölge müdürlüklerine gönderilmesi, eğitim verilmesi ve bilgilendirme mektuplarının gönderilmesi aşamalarının aylık araştırmalar için alan uygulaması başlamadan en az bir işgününden, diğer araştırmalar için alan uygulaması başlamadan en az beş işgününden önce tamamlanması gerekir. (5) Üretim Süreci Takvimindeki araştırmaların ilgili aşamalarının tarihleri belirlenirken, Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları hariç, hafta sonlarına ve resmi tatillere denk gelmemesine dikkat edilir. (6) Üretim Süreci Takviminin alt aşamalarına ilişkin tarihler belirlenirken, birimlerin ve bölge müdürlükleri görüşleri ile önceki yıl uygulaması kapsamındaki deneyimler göz önüne alınır. (7) Araştırma ile derlenen verilerin analiz ve tutarlılık kontrollerinin yapılabilmesi için kullanılan istatistiksel yazılımlarla üretilen kodlar Harzemli Analiz Modülüne ya da Harzemli Yönetim Konsoluna veri girişinin başlangıç tarihinde yüklenir. Üretim Süreci Takviminin uygulama esasları MADDE 6- (1) Üretim Süreci Takviminin hazırlık aşamasında, öncelikle bir sonraki yılda yürütülmesi planlanan araştırmalar ve bu araştırmalara bağlı olarak yapılacak modüler anketlerin isimleri, uygulama tarihleri ve tahmini anket sayıları, Mayıs ayının ilk haftasında, ilgili daire başkanlıkları tarafından bağlı oldukları başkan yardımcılıkları vasıtasıyla Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına iletilir. (2) İlgili daire başkanlıkları tarafından Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına iletilen araştırmalara, sonraki süreçte ilave araştırma eklenemez. (3) Mayıs ayının ikinci haftasında, bir sonraki yılda yürütülmesi planlanan araştırmalar hakkında Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı tarafından Kurum Başkanlığı bilgilendirilir. (4) Üretim Süreci Takvimi kapsamına alınacak araştırmalara ait bilgiler Mayıs ayının son haftasında tüm harcama birimlerine Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı tarafından gönderilir.

3 (5) Haziran ayının birinci haftasında Üretim Süreci Takvimi kapsamına alınacak araştırmalara ait tahmini örneklem bilgileri Örnekleme ve Analiz Teknikleri Daire Başkanlığı tarafından Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına gönderilir. (6) Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına iletilen araştırmaların örnek hacimlerinde, araştırmanın yapısından ve çerçeveden kaynaklanan ilave maliyet oluşturacak bir değişiklik olması durumunda ilgili daire başkanlıkları tarafından Haziran ayının birinci haftasına kadar Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı bilgilendirilir. (7) Üretim Süreci Takvimi kapsamına alınacak araştırmalara ait maliyet unsurları ile ilgili bilgiler Haziran ayının ikinci haftasında Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı tarafından Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. (8) Ekim ayının ilk haftasında Üretim Süreci Takvimi kapsamına alınacak araştırmalara ait, uygulama tarihleri, örnek hacimleri, eğitim ve yayın tarihlerine ait bilgiler Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı tarafından bölge müdürlüklerine görüş ve bilgilendirme amaçlı olarak gönderilir. (9) Ekim ve Kasım aylarında Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığının koordinasyonunda ilgili daire başkanlıkları ve Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Üretim Süreci Takvimi hazırlıkları tamamlanır. (10) Üretim Süreci Takvimi, Aralık ayının ilk işgünü Başkanlık Makamının onayına sunulur. (11) Onaylanan Üretim Süreci Takvimi intranette yayımlanır. (12) Üretim Süreci Takviminin onaylanmasını müteakip Başkanlık Makamınca Takvime yeni bir araştırma eklenmesi, Takvimdeki mevcut araştırmaların aşamalarına ait tarihlerin değiştirilmesi, Takvimde mevcut bir araştırmanın iptal edilmesi veya Takvimde yer alan araştırmaların yayım ya da Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimindeki tarihlerin değiştirilmesi halinde, ilgili birimlerle koordineli şekilde Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı tarafından değişikliğe ilişkin Başkanlık Oluru alınarak, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, Eğitim Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve ilgili diğer birimlere derhal gönderilir. Bütçe Hazırlama Takviminin uygulama esasları MADDE 7- (1) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bütçenin hazırlanmasında kullanılacak belge ve cetveller ile gerekli dokümanlar harcama birimlerine her yıl Mayıs ayının son haftasında gönderilir. (2) Tüm birimler; Cari ve Yatırım bütçe tekliflerini, taslak Üretim Süreci Takvimi ve Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi ne uygun olarak yapacakları çalışmalarda (araştırmalar hariç) ihtiyaç duyulacak maliyet unsurlarını karşılayacak giderleri içerecek şekilde hazırlarlar. Araştırmalara ilişkin maliyet girdileri Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığı, araştırma bütçeleri ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hazırlanır. (3) Araştırmalara ilişkin maliyet girdileri ile tüm birimlerce hazırlanan cari ve yatırım bütçe teklifleri (araştırmalar hariç) her yılın Haziran ayının ikinci haftası itibariyle Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir.

4 (4) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Harcama Birimi temsilcileri arasında Cari ve Yatırım bütçe tekliflerini değerlendirmek üzere Haziran ayının üçüncü ve dördüncü haftasında görüşmeler yapılır. Görüşmeler öncesinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından hesaplanan araştırma maliyetleri ilgili harcama birimlerine duyurulur. (5) Bütçenin hazırlanmasına esas olan maliyetlere ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Temmuz ayının ilk haftasında Başkanlık Makamı bilgilendirilir. (6) Cari ve Yatırım bütçe teklifleri Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığınca belirtilen sürede Maliye Bakanlığı Bütçe Otomasyon Sistemine Bütçe Teklifi olarak girilir. (7) Maliye Bakanlığı Bütçe Otomasyon Sistemine girilen Başkanlık Cari bütçe teklifleri, Maliye Bakanlığı temsilcisi ile görüşme tarihine kadar revize edilebilir. (8) Sisteme girilen bütçe teklifleri her yıl Ağustos ayında Maliye Bakanlığı temsilcisi ile görüşülerek nihai hali verilir. (9) Yatırım bütçesi revize teklifleri Kalkınma Bakanlığının görüşme davet tarihine kadar yapılır. Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı hazırlık ilkeleri MADDE 8- (1) Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı, Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Mayıs ayında yapılan talep analizi doğrultusunda ihtiyaç/talep bazlı hazırlanır. (2) Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları yüz yüze veya video konferans yoluyla yapılabilir. Video konferans ile yapılması istenen toplantılar da takvimde yer alabilir. Ancak, ihtiyaç duyulması halinde bölge müdürlüklerine bir hafta önceden haber verilmek kaydıyla ilgili birimler tarafından video konferans yoluyla ilave toplantılar yapılabilir. (3) Toplantıların kapsamı tüm Kurum çalışmalarını içerecek şekilde belirlenir. Ancak prensip olarak idari kayıtlardan üretilen istatistik konularında Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı düzenlenmez. (4) Yıllık olarak hazırlanan Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi Başkan Oluru ile uygulamaya konulur. (5) Toplantı konuları ile tarihleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri ile koordineli bir şekilde belirlenir. (6) Toplantı tarihleri belirlenirken alan uygulama tarihleri ile çakışmamasına dikkat edilir ve üretim süreci takviminde de kapsanır. (7) Toplantıların süresi üç günü geçmeyecek şekilde ilgili birimler tarafından belirlenir. (8) Araştırma kapsamında metodoloji, soru kağıdı değişiklikleri ve güncellemeler olduğunda, alan çalışması başlamadan en erken bir ay, en geç bir hafta önce; araştırma tamamlandıktan sonra da en geç iki ay içinde olmak üzere, yıl içinde iki toplantı düzenlenir.

5 (9) Araştırma kapsamında önemli bir metodolojik değişiklik olmadığı durumlarda o konuyla ilgili olarak iki yılda bir toplantı yapılır. (10) Toplantılara takım sorumlusu ve iş sorumlusu başta olmak üzere alan tecrübesi olan kişilerin katılması esastır. (11) Metodolojik değişikliklerin değerlendirildiği toplantılara her bölge müdürlüğünden ikişer kişi (İstanbul Bölge Müdürlüğünden altı kişi), diğer toplantılara ise birer kişi (İstanbul Bölge Müdürlüğünden üç kişi) katılır. (12) Toplantılara ilgili birim dışındaki birimlerden prensip olarak katılım sağlanmaz. (13) Görev onayları Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından toplantı tarihinden bir ay önce, katılım listeleri ise toplantı sonrasında bölge müdürlüklerine gönderilir. (14) İlgili birim tarafından hazırlanan gündem ve dokümanlar, toplantı tarihinden en az bir hafta önce katılımcılara gönderilecek şekilde, Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne iletilir. (15) Toplantılarda bölge müdürlükleri sunum yapabilirler. Sunum yapacak personele bölge müdürlüklerinin görüşü alınarak ilgili daire başkanlığı tarafından karar verilir. (16) Sunum yapacak bölge müdürlüklerinin seçiminde, bölgenin cevapsızlık ve proxy oranları ve benzeri göstergelerine bakılarak, performansı iyi olan bölge müdürlükleri seçilir. Ayrıca, benzer özellik gösteren ve benzer sorunlar yaşayan bölgeler gruplandırılarak ortak sunumlar yaptırılabilir. (17) İlgili birim katılımcıları toplantılara konuya hâkim bir şekilde ve her türlü hazırlıklarını tamamlamış olarak katılır. (18) Toplantılar sadece teorik anlatımlar içermez, mümkün olduğunca uygulamalı yapılır. (19) Uygulamalar mümkün olduğunca canlı örneklerle yapılır ve katılımcıların uygulamalara aktif olarak katılması sağlanır. (20) Toplantılara, bir önceki toplantıda geliştirilen önerilerin uygulanma durumlarına ilişkin bilgi verilmesiyle başlanır. (21) Toplantının son gününde ilgili birim tarafından tüm katılımcılarla ortaklaşa olarak sonuç ve öneriler dokümanı oluşturulur ve katılımcılara Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memnuniyet Anketi uygulanır. (22) Toplantıya ilişkin sonuç ve önerileri de içeren ve ilgili birim tarafından hazırlanan Birim Değerlendirme Raporu na bir önceki toplantı sonucunda oluşan önerilerin uygulama durumuna ilişkin bilgilerin yer aldığı bir bölüm eklenir. (23) Birim Değerlendirme Raporu, ilgili birim tarafından toplantı sonrasında en geç beş iş günü içinde Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne gönderilir.

6 (24) Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne iletilen Birim Değerlendirme Raporu, Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan Memnuniyet Anketi Değerlendirme Raporu ile birlikte en geç üç iş günü içinde bölge müdürlerine, ilgili daire başkanına gönderilir. (25) Toplantı raporları, intranette Eğitim ve Araştırma Merkezi Faaliyetleri bölümünün altında paylaşılır. (26) Raporların Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından katılımcılar, ilgili daire başkanı ve bölge müdürlerine gönderilmesini takiben toplantıya katılan bölge personeli tarafından en geç beş iş günü içinde bölge müdürlüğünde bir bilgilendirme sunumu yapılır ve sunumlara ilgili personel ile takım ve grup sorumluları, uygun olduğu takdirde bölge müdürleri de katılır. Bilgilendirme sunumlarına katılanlar için imza çizelgesi düzenlenir ve bu çizelgeler bölge müdürlükleri tarafından dosyalanır, ayrıca Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne de e-posta ile gönderilir. Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takviminin uygulama esasları MADDE 9 (1) Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takviminin hazırlanması sürecinde, toplantı konuları ve tarihleri daire başkanlıkları ve bölge müdürlükleri ile koordineli bir şekilde Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından belirlenir. (2) Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından her yıl Mayıs ayının son haftası Yönergenin 8 inci maddesinde yer alan Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Hazırlık İlkeleri ne uygun olacak şekilde talepler alınır. (3) Alınan talep ve ihtiyaçlar değerlendirilerek, hazırlanan taslak takvim Haziran ayının ikinci haftası ilgili birimlere görüş için gönderilir. (4) Taslak Takvim Haziran ayının üçüncü haftası içerisinde Başkanlık görüşü alınarak Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına gönderilir. (5) Yıllık olarak hazırlanan Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Takvimi Kasım ayının üçüncü haftasında Başkanlık Makamının onayına sunulur. (6) Onaylanan takvimin Üretim Süreci Takviminde kapsanması için Kasım ayının son haftasında Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına gönderilir. (7) Onaylanan Takvim bilgi için tüm birimlere gönderilir ve intranette yayımlanır. Haber Bülteni Yayımlama Takvimi hazırlama ilkeleri MADDE 10- (1) Haber Bültenleri Yayımlama Takvimi hazırlık çalışmaları her yılın Eylül ayında bir sonraki yıl için yapılır. (2) Çalışmanın koordinasyonunu Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı yürütür. (3) Haber Bültenleri Yayımlama Takvimi hazırlanırken Resmi İstatistik Programı yayımlama dönemleri ile Uluslararası Para Fonu (IMF) Özel Veri Yayınlama Standartları (SDDS), Eurostat ve benzeri uluslararası kurum ve kuruluşlara taahhüt edilmiş zamanlamalara uyulur.

7 (4) Hafta sonu, resmi ve dini bayram tatili günlerinde haber bülteni yayımlanmaz. (5) Aynı günde bir Haber Bülteni yayımlanması esas ilkedir. Aynı günde iki ya da daha fazla Haber Bülteni yayımlanmasının zorunlu olduğu durumlarda ilgili daire başkanlığı/başkanlıkları seviyesinde, bu maddenin üçüncü fıkrası dikkate alınarak değerlendirme yapılır ve karar alınır. (6) Haber Bültenlerinin yayım takvimi belirlenirken bir önceki yıl yayımlanma takviminden daha geç yayımlanmaması esastır. (7) Haber Bültenleri Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanır. (8) İşgücü İstatistikleri, Sanayi Üretim Endeksi, Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haber Bültenlerinin yayımlandığı gün başka Haber Bülteni yayımlanmaması esastır. Haber Bülteni Yayımlama Takvimi uygulama esasları MADDE 11- (1) Haber Bültenlerinin yayımlanma tarihleri, ilgili daire başkanlıkları tarafından Haber Bülteni Yayımlama Takviminin Hazırlanması ilkelerine uygun biçimde hazırlanarak, 10 Eylül tarihine kadar ilgili sisteme girilir. (2) Veri girişi tamamlanan Taslak Takvim Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından 10 Eylül tarihini takip eden iki iş günü içerisinde Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığına iletilir. (3) Taslak Takvimdeki Haber Bültenlerinin haftalar ve günler bazındaki dağılımı ilgili daire başkanlarının katılımı ile Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı koordinasyonunda değerlendirilir ve gerekli değişiklikler yapılır. (4) Hazırlanan Taslak Haber Bülteni Takvimi, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından Eylül ayının üçüncü haftasında Başkanlık Makamının bilgisine sunulur. (5) Haber Bülteni Yayımlama Takviminde Kurum Başkanlığınca değişiklik yapılması halinde gerekli güncellemeler, ilgili daire başkanlıkları tarafından Eylül ayının son haftası içerisinde ilgili sistemde yapılır. (6) Haber Bülteni Yayınlama Takviminin son hali Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından Eylül ayının son haftasında Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına gönderilir. (7) Yayımlama tarihi uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından belirlenen araştırmaların yayım tarihinin Taslak Takvimin hazırlanmasından sonra belli olması halinde, ilgili daire başkanlığı tarafından bu haber bültenine ait tarihler, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığına ve Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına iletilerek, ilgili sisteme haber bülteni bilgileri girilir. (8) Yıllık olarak hazırlanan Haber Bülteni Yayımlama Takvimi Kasım ayının üçüncü haftasında Başkanlık Makamının onayına sunulur.

8 (9) Onaylanan Takvim, Üretim Süreci Takviminde kullanılması amacıyla Kasım ayının son haftasında Veri Toplama Koordinasyonu Dairesi Başkanlığına ve diğer ilgili daire başkanlıklarına gönderilir. (10) Kurum Haber Bülteni Yayımlama Takvimi, Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı tarafından Ulusal Veri Yayımlama Takvimine işlenerek en geç 31 Aralık itibariyle Kurum (TÜİK) web sayfasında ve resmi istatistik portalında kamuoyuna duyurulur. (11) Haber Bülteni hazırlayan birimler, Haber Bülteni Yayımlama Takvimlerinde değişikliğe ihtiyaç duydukları takdirde en az üç gün önce, kamuoyu duyurusu ile birlikte Başkan Oluru alarak, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı, Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Kayıt Sistemleri Daire Başkanlığı ve Veri Toplama Koordinasyonu Daire Başkanlığına derhal bildirir. (12) Duyuru işlemleri Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 12- Bu Yönergede yer almayan veya tanımlanmayan hususlar ile tereddüde düşülen durumlarda Başkanlık Makamının talimatına göre işlem yapılır. Kaldırılan düzenlemeler MADDE 13- Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Programı Uygulama İlkeleri ile Üretim Süreci Takvimi Hazırlık İlkeleri, yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 14- Bu Yönerge, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasını Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı yürütür.

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Maliye Bakanlığı Bütçe ve Performans Programı ile Kesin Hesap ve Raporlama İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Başkanlığınca

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*)

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Diyanet

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BÜTÇE VE PERFORMANS PROGRAMI İLE KESİN HESAP VE RAPORLAMA İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM :AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BÜTÇE PERFORMANS İŞLEMLERİ İŞ SÜRECİ Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/Kayıt Alt Gelen Evrak Resmi yazışma yolu veya elektronik ortamdan gelen evraklar kayda

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TTK İŞLETME BÜTÇESİ VE FAALİYET RAPORU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlke, Sorumluluk, Dağıtım ve Kullanma Esasları Amaç:

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DIŞ İLİŞKİLER KABUL, ZİYARET VE PROTOKOL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Bakanlığımızı ziyaret edecek yabancı ülke veya kuruluş temsilcisi

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler FIRAT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi İç denetim biriminin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DENİZLİ BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Denizli Belediyesi iç denetim faaliyetinin işleyişi ve yönetimi ile iç denetçilerin

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ 2013 İ S K İ G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü - E Y Ü P İ S T A N B U L Sayfa 1 / 80 İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı