Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè"

Transkript

1 Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè DC 6000 Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. ðåæäå åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, òî àì âñå ïîíßòíî. TR (2-16) RU (17-33)

2 SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller Uyarı düzeylerinin açıklaması UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı ında bu makine, kullanan veya baflkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Uyarılar üç düzeye ayrılır. UYARI D KKAT UYARI Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında operatör için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. NOT D KKAT Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında operatörün yaralanması tehlikesi veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. UYARI Ö ütme sırasında solundu unda sa lı a zarar verebilecek toz ortaya çıkar. Onaylanmıfl bir solunum maskesi kullanın. Daima iyi havalandırma koflulları sa layın. NOT Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında malzemelerin veya makinelerin zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur. Çevreyle ilgili iflaretler. Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak de erlendirilemeyece ini belirtir. Bu ürüne do ru önemin verilmesini sa layarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi taktirde bu ürünün yanlıfl atık yönetimi olması durumunda negatif etkiler olabilir. Bu ürünün geri dönüflümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenize, mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldı ınız ma azaya danıflın. Makina üzerindeki di er semboller/etiketler kimi pazarlarda onay almak için gerekli özel koflullarla ilgilidir. 2 Turkish

3 çindekiler SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller... 2 Uyarı düzeylerinin açıklaması... 2 Ç NDEK LER çindekiler... 3 SUNUM De erli Müflterimiz,... 4 Tasarım ve özellikler... 4 SUNUM Makinede ne nedir?... 5 MONTAJ VE AYAR Makinenin ba lanması... 6 ÇALIfiTIRMA Koruyucu ekipman... 7 Genel güvenlik açíklamalarí... 7 Çalıflma güvenli i... 8 Taflıma ve saklama... 9 ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Bafllamadan önce Çalífltírma Stop BAKIM Genel Günlük bakím Haftalík bakím Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Siklonun ve kabın temizlenmesi Filtrenin temizlenmesi/de ifltirilmesi Nakliye konumu Tamir SORUN G DERME Sorun giderme TEKN K B LG LER Teknik bilgiler Uygunluk konusunda AB deklarasyonu Ç NDEK LER Turkish 3

4 De erli Müflterimiz, Bir Husqvarna ürünü tercih etti iniz için teflekkür ederiz Dile imiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar kullanmanızdır. Ürünlerimizden birini satın almanız tamirler ve servisler ile birlikte profesyonel yardıma ulaflmanızı sa lar. Makinenizi satan kifli yetkili bayilerimizden biri de ilse, ondan en yakın servis atölyesinin adresini isteyin. Bu operatör kılavuzunu faydalı bulaca ınızı umuyoruz. Kılavuzun iflyerinde her zaman el altında bulunmasını sa layın. çinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düflme satıfl de erini artırabilirsiniz. Bir gün makinenizi satarsanız, yeni sahibine kullanım kılavuzunu da vermeyi ihmal etmeyin. 300 yılı aflan yenilik Husqvarna AB gelenekleri, sveç Kralı Charles XI misket tüfe i üretimi için bir fabrika kurulması emrini verdi i 1689 tarihine kadar geri giden bir sveç flirketidir. Avcılık silahları, bisikletler, motosikletler, ev aletleri, dikifl makineler ve dıfl mekan ürünleri gibi alanlarda dünyanın önde gelen ürünlerinden bazılarının gelifltirilmesinin ardındaki mühendislik becerilerinin temelleri o zamanlar atılmıfltı. Husqvarna ormancılık, park bakımı ve çimen ve bahçe bakımı için dıfl mekanda kullanılan güç tahrikli ürünlerin yanında inflaat ve tafl iflleme endüstrileri için kesme ekipmanları ve elmas aletleri konusunda da bir global liderdir. Kullanıcının sorumlulu u Operatörün makinenin güvenle nasıl kullanaca ına iliflkin yeterli bilgiye sahip olmasını sa lamak ürünün sahibinin/ iflverenin sorumlulu undadır. Amirler ve operatörler Kullanım Kılavuzunu okumalı ve anlamalıdırlar. Afla ıdaki hususları bilmelidirler: Makinenin güvenlik talimatları. Makinenin uygulama alanları ve sınırlılıkları. Makinenin kullanımı ve bakımı. Ulusal mevzuatta, bu makinenin kullanılmasına iliflkin yasalar bulunabilir. Bu makineyi kullanmaya bafllamadan önce çalıfltı ınız yerde geçerli mevzuatı ö renin. Üreticinin flartları Husqvarna bu kılavuzun basılmasından sonra bu ürünün güvenli kullanımına iliflkin ek bilgiler yayınlayabilir. En güvenli kullanım yöntemlerinin uygulanması kullanıcının görevidir. Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak gelifltirmeye çalíflmaktadír, bu yüzden ürünlerin biçim ve görünüflleri konusunda önceden haber vermeksizin de ifliklik yapma hakkímíz saklídír. Kullanıcı bilgileri ve yardım için bize web sitemizden ulaflın: SUNUM Tasarım ve özellikler Yüksek performans, güvenirlik, yenilikçi teknoloji, geliflmifl teknik çözümler ve çevreye duyarlılık gibi de erler Husqvarna ürünlerinin ayırt edici özellikleridir. Operatör bu ürünü güvenli bir biçimde kullanmak için bu kılavuzu dikkatle okumalıdır. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda bayinize veya Husqvarna ya danıflın. Ürününüzün benzersiz özelliklerinden bazıları afla ıda belirtilmifltir. 0,1-0,3 mikronda %99,95 verimli parçacık filtreleme sa layan HEPA 13 filtre. Filtredeki gevflek tozların giderilmesi için filtrede hava akıflı sa layan diyafram özelli i. >%95 ayrıfltırma verimlili inde çift kabuklu siklon. Vakum pompası ve elektronik parçalar için ek koruma sa layan yerleflik aflama düzeltme özelli i. Husqvarna PG 680 ve PG 820 için güç çıkıflı. 75 mm (3 inç) hortum girifli. Araçla nakliyeyi kolaylafltırmak için DC 6000 modeli makinenin boyunun kısaltılmasını sa layan nakliye modu. Servis kolaylı ı. Dökme alüminyumdan üretilen dayanıklı hortum ba lantıları. 4 Turkish

5 SUNUM Makinede ne nedir? 1 basınç kabı 2 Arka sap 3 Toz torbası tutucu 4 Kontrol paneli 5 Devre dıflı bırakma dü mesi KAPALI (makine) 6 Vakum Açma ve Kapatma dü mesi 7 Kronometre 8 Manuel diyafram 9 Devre dıflı bırakma dü mesi AÇIK (makine) 10 Etkinlefltirme lambası (makine) 11 Uyarı lambası 12 Diyafram ayarı 13 Siklon kabı 14 Ön kulp 15 Vakum hortumu girifli 16 Siklon kelepçe ayracı 17 fiasi/gövde Nakliye konumu 18 Motor 19 Egzoz 20 Filtre tutucu 21 Kayıfl, koni filtre 22 Siklon hortum ba lantısı 23 Zemin araçlı vakum borusu 24 2 x hortum (3 inç 10 m, 2 inç 10 m) 25 Ö ütücü güç kablosu 26 Longopac (torba) 27 Kullanım kılavuzu 28 Kaldırma halkası 29 Kablo ba ı tutucu 30 Gerilim kayıflı 31 Kablo ba ları Turkish 5

6 Makinenin ba lanması Genel MONTAJ VE AYAR Ö ütücünün fiflini toz aspiratöründeki prize takın. NOT Güç kayna ını açmadan önce vakumun KAPALI konumuna getirildi inden emin olun. Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması gerekir. "Çalıfltırma" bölümündeki talimatlara bakın. Kuru kullanım Toz torbalarını makineye takın. Fifli prize takın. Çalıfltırma (Çamur yönetimi) D KKAT Koni filtre makineden çıkarılırken tüm kullanıcıların solunum koruması/gaz maskesi kullanması kesinlikle önerilir. Husqvarna DC 6000, sulu ö ütme sırasında oluflan çamurun yönetilmesi gibi durumlarda sulu malzemelerin vakumlanması için de kullanılabilir. Toz torbasını de ifltirme talimatlarına bakın. Ö ütücünün hortumunu aletten makinedeki vakum hortumu girifline ba layın. 6 Turkish

7 ÇALIfiTIRMA Koruyucu ekipman Genel Herhangi bir kaza durumunda, yardım olmadan asla bir daha makineyi çalıfltırmayınız. Kiflisel koruyucu araçlar Makineyi her kullandí ínízda, onaylanmífl kiflisel koruyucu araçlar kullanmalísíníz. Kiflisel koruyucu araçlar sakatlanma tehlikesini ortadan kaldírmasalar da, herhangi bir kazanín meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltírlar. Uygun kiflisel koruyucu araçlar seçmekte satícínízín yardímíní isteyiniz. UYARI Testereler, ö ütücüler ve matkaplar gibi ürünlerin kullanımı sa lı a zararlı kimyasallar içeren tozların ve buharların üretilmesine sebep olabilir. fllem yapaca ınız malzemenin yapısını kontrol edin ve uygun bir solunum maskesi kullanın. UYARI Kesme ifllemini yaparken uzun süre gürültüye maruz kalma, duyma bozuklu una yol açabilir. Bu nedenle daima onaylanmıfl bulunan, gürültüye karflı koruma cihazı kullanınız. Gürültüye karflı koruma cihazı kullanılırken, uyarı sinyallerine ve seslerine karflı daima dikkatli olunuz. Motor durdurulduktan hemen sonra, gürültüye karflı koruma cihazını çıkartınız. UYARI Hareketli parçalar içeren ürünler ile çalıflırken her zaman sıkıflma sonucu yaralanma riski vardır. Vücut yaralanmalarını önlemek için koruyucu eldivenler takın. Her zaman kullanílmasí gereken malzemeler: Koruyucu mi fer Gürültüye karflí kulaklík Koruyucu gözlük ya da yüz siperi Nefes alma maskesi Sa lam, sıkı kavrayan eldiven. Tam hareket serbestli i sa layan, sıkıca oturan, sa lam ve rahat giysiler. Çelik burunlu, kaymaz çizme. Giysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilece i için dikkatli olun. Di er koruyucu ekipmanlar Genel güvenlik açíklamalarí Bu bölüm, makine kullanımıyla ilgili temel güvenlik talimatlarını açıklar. Bu bilgi profesyonel beceri ve deneyimin yerine geçemez. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Tüm uyarı ve talimatları ilerde baflvurmak üzere saklayın. nsanların veya malların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasından operatörün sorumlulu u olaca ını unutmayın. Tüm operatörler makinenin kullanımı konusunda e itilmelidir. Operatörlere e itim verilmesi makine sahibinin sorumlulu undadır. Makine temiz tutulmalıdır. flaretler ve etiketler tam olarak okunaklı olmalıdır. UYARI Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatlar gözardı edilirse elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı ında bu makine, kullanan veya baflkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir. Çocukların veya makinenin kullanılması konusunda e itilmemifl yetiflkinlerin makineyi kullanmasına veya makinede servis ifllemleri yapmasına hiçbir zaman izin vermeyin. Kullanım kılavuzu içeri ini anladı ından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Yorgunsanız, alkollüyseniz, görme veya muhakeme yetene inizi veya koordinasyonunuzu zayıflatacak ilaçlar aldıysanız makineyi asla kullanmayın. Elektrik ile çalıflan makinelerde her zaman elektrik çarpması riski vardır. Elveriflsiz hava koflullarından ve paratonerlerle ve metal cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluflacak hasarları engellemek için her zaman Kullanım kılavuzuna uyun. UYARI Makineyle çalıflırken kıvılcım çıkabilir ve yangın bafllatabilir. Yangın söndürme ekipmanlarını her zaman elinizin altında tutun. Yangın söndürme ekipmanları lk yardím çantasí her zaman kolay ulaflílír bir yerde olmalídír. Turkish 7

8 ÇALIfiTIRMA Her zaman sa duyulu davranın. Karflılaflabilece iniz tüm olası durumları incelemek mümkün de ildir. Her zaman dikkatli olun ve sa duyunuzu kullanın. Kendinizi kullanımla ilgili güvensiz hissetti iniz bir durumda kalırsanız, çalıflmayı bırakın ve uzman tavsiyesi alın. Satıcınızla, servisinizle veya daha deneyimli bir motorlu testere kullanıcısıyla irtibata geçin. Kendinize güvenemedi iniz hiçbir ifli denemeyin Çalıflma güvenli i Çalıflma alanı güvenli i Kötü hava koflullarínda çalíflmaktan kaçíníníz. Örne in yo un sis, kaygan zemin, a acín düflme yönünü etkileyecek hava koflullarí v.b. Çalıflma alanını temiz ve iyi aydınlatılmıfl tutun. Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir. Makine, yangın veya patlama olasılı ının bulundu u alanlarda kullanılmamalıdır. Elektrik güvenli i UYARI Makine üzerinde yetkisiz olarak de ifliklik yapılması ve/veya onaylı olmayan aksesuarların kullanılması, makineyi kullanan kifli veya baflka kiflilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Makineyi orijinal tasarımından uzaklaflacak biçimde modifiye etmeyin, baflkası tarafından modifiye edilmifl gibi görünüyorsa kullanmayın. Hiçbir zaman arızalı bir makineyi kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik kontrolleri ile bakım ve servis talimatlarına uyun. Bazı bakım ve servis ifllerinin sadece yetkili ve kalifiye teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Bakım bafllı ı altındaki talimatlara bakın. Her zaman orijinal yedek parça kullanílmalídír. UYARI Elektrik ile çalıflan makinelerde her zaman elektrik çarpması riski vardır. Elveriflsiz hava koflullarından ve paratonerlerle ve metal cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluflacak hasarları engellemek için her zaman Kullanım kılavuzuna uyun. Fifl veya kablo hasar görmüflse makineyi kesinlikle prize takmayın. fiebeke voltajının, makinenin nominal de erler plakasında belirtilen voltaja uygun olup olmadı ını kontrol edin. Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken yapılmalıdır. Fifli çıkarmadan önce makineyi mutlaka kapatın. Çalıflmaya uzun süre ara verildi inde her zaman makineyi prizden çıkarın. Makineyi kesinlikle kablosundan tutarak sürüklemeyin ve fiflini asla kabloyu çekerek çıkartmayın. Güç kablosunu çıkarmak için fifli tutun. Herhangi bir kablo veya fifl hasar görmüflse makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin. Makine, suyun içindeyken asla makine donanımına ulaflan bir derinlikte çalıfltırılmamalıdır. Donanım zarar görebilir ve çalıflan makine yaralanmalara yol açabilir. Topraklama talimatları UYARI Yanlıfl ba lantı, elektrik floku riskine yol açabilir. Cihazın gerekli flekilde nasıl topraklanaca ından emin de ilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine danıflın. Fifli de ifltirmeyin. Fifli prize takamazsanız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından takılmıfl uygun bir priz bulun. Yerel yönetmeliklere ve kurallara uydu unuzdan emin olun. Topraklama talimatlarını tam olarak anlayamazsanız yetkili bir elektrik teknisyenine danıflın. Makinenin topraklama kablosu ve fifli bulunur ve her zaman topraklanmıfl bir prize ba lanmalıdır. Böylelikle arıza durumunda elektrik floku riski azaltılır. Makineyle birlikte adaptörlerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Uzatma kabloları Uzatma kablosunun üzerindeki iflaret, makinenin nominal de erler plakasında belirtilen de erle aynı veya bu de erden yüksek olmalıdır. Topraklanmıfl uzatma kabloları kullanın. Elektrikli aleti dıfl mekanda kullanırken, dıfl mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dıfl mekan için uygun kordon kullanmak, elektrik floku riskini azaltır. Uzatma kablosu ba lantısını kuru ve yerden yüksekte tutun. Kordonu ısıdan, ya dan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüfl veya dolaflmıfl kordonlar elektrik floku riskini artırır. Kabloların sa lam ve iyi durumda oldu unu kontrol edin. Herhangi bir kablo veya fifl hasar görmüflse makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin. Aflırı ısınmadan kaçınmak için uzatma kablosunu toplanmıfl iken kullanmayın. Kordonun hasar görmemesi için makineyi kullanmaya baflladı ınızda kordonun arkanızda oldu undan emin olun. 8 Turkish

9 Kiflisel güvenlik Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Yorgun ya da içkili iken ya da görüfl, karar verme ve bedensel denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir ilaç almíflsaníz makineyi asla kullanmayíníz. Kullanım kılavuzu içeri ini anladı ından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Tüm operatörler makinenin kullanımı konusunda e itilmelidir. Operatörlere e itim verilmesi makine sahibinin sorumlulu undadır. nsanlar ve hayvanlar dikkatinizi da ıtarak makinenin kontrolünü yitirmenize sebep olabilir. Bu yüzden sürekli iflinize konsantre olun ve odaklanın. Hiçbir zaman çocukların makineyi kullanmalarına veya yakınında olmalarına izin vermeyin. Giysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilece i için dikkatli olun. Hareketli parçalar içeren ürünler ile çalıflırken her zaman sıkıflma sonucu yaralanma riski vardır. Uzak durun Makineyi kullanırken yakınınızda baflka birinin oldu undan emin olun böylece bir kaza oldu unda yardım isteyebilirsiniz. Motor çalıflırken makinenin baflından asla ayrılmayın. Çalıflmaya uzun süre ara verildi inde her zaman makineyi prizden çıkarın. stenmeyen çalıfltırmaları önleyin. Anahtarın KAPALI konumda oldu undan emin olun. Makinenin üzerinde herhangi bir alet veya nesne bırakılmadı ından emin olun. Her zaman güvenli ve sa lam bir çalıflma pozisyonunda oldu unuzdan emin olun. Kullanım ve bakım Husqvarna beton tozu elektrikli süpürgesi DC 6000, sulu veya kuru beton tozunun emilmesi ve sıvı çamur yönetimi için tasarlanmıfltır. Makine, deneyimli operatörler tarafından endüstriyel uygulamalarda kullanılması için tasarlanmıfltır. Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken yapılmalıdır. Tüm parçaları çalıflır durumda tutun ve tüm ba lantıların uygun flekilde sıkılmıfl olmasını sa layın. Makine, toz toplama torbası takılmadan çalıfltırılmamalıdır. ÇALIfiTIRMA Taflıma ve saklama Kullanım veya nakliye sırasında makineye her zaman bir toz toplama torbasının takılı olması kesinlikle önerilir. Makine hiçbir zaman kaldıraç veya forklift gibi mekanik yollar kullanılarak kaldırılmamalıdır. Makine tutma yerlerinden, motor flasisinden veya di er parçalarından tutularak kaldırılmamalıdır. Makinenin sa lam bir flekilde sabitlenece i bir palet/kızak üzerinde nakledilmesi en iyi yöntemdir. Makineyi kaldırırken her zaman makineye monte edilmifl kaldırma halkasını kullanın. Makine boyutları, kaldırılmıfl halde 1892 mm, indirilmifl halde 1612 mm dir. Nakliye sırasında hasar görmesini ve kaza olmasını önlemek için nakliye sırasında ekipmanı sa lam bir flekilde sabitleyin. Baflta ya mur ve kar olmak üzere do al unsurlara maruz kalmasını önlemek için makine mümkün oldu unca üzeri örtülerek nakledilmelidir. ÖNEML Mümkünse makinenin dik durumda nakledilmesi önerilir. Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz. Makineyi ve ekipmanlarını kuru olan ve don yaflanmayacak bir yerde saklayın. Turkish 9

10 Bafllamadan önce ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Toz torbası tutucuyu kaba yerlefltirin. UYARI Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Yetkili olmayan kifli veya kiflilerin çalıflma alanına girmemesine özen gösteriniz, aksi takdirde bu insanların yaralanmaları riski almıfl olursunuz. Makinenin do ru monte edildi ini ve herhangi bir hasar belirtisi göstermedi ini kontrol edin. "Montaj ve ayar" bölümündeki talimatlara bakın. Günlük bakımı yapın. "Bakım" bölümündeki talimatlara bakın. Bafllatırken ve çalıfltırmadan önce manuel diyafram ifllevini kullanın. GM 3000 i çalıfltırırken ö ütücünün üzerindeki ete i kaldırarak yerle makinenin ete i arasında yaklaflık 0,5 cm lik bir boflluk bırakılmasını sa layın. Toz torbalarının de ifltirilmesi Husqvarna tarafından önerilen toz torbalarını kullanın. Toz torbasını de ifltirmeden önce 2 defa manuel diyafram ifllevini kullanın. Toz torbası yaklaflık 20 kg toz topladıktan sonra, toz torbalarının aflırı dolmasına ba lı kaldırma tehlikelerini önlemek amacıyla toz torbasının de ifltirilmesi gerekir. Toz torbalarını tutucuya takın. Torbayı, torba tutucudan çekerek kabın etrafına geçirin. Torbayı kabın etrafına sabitlemek için bir sıkıfltırma kayıflı kullanın. Toz torbasını çekerek torba tutucunun etrafına geçirin. Toz torbasının alt kısmını kablo ba larıyla kapatın. Toz torbasının yarım palet üzerine yerlefltirilerek doldurulması mümkündür. Siklon kabın altındaki alt plakayı çıkarın. Altına bir yarım palet yerlefltirin. 10 Turkish

11 Çalífltírma Süpürgeyi çalıflma alanına yerlefltirin. Toz torbası tutucunun, kaplardaki ba lantılarına sabitlendi inden emin olun. Toz torbasının kapların etrafına sabitlendi inden ve alt kısmında kablo ba larıyla toplandı ından emin olun. Emme hortumunun konektöre ba lı olup olmadı ını kontrol edin. ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Stop Anahtarı KAPALI konuma (O) getirin. Yaklaflık saniye boyunca makinenin yavafllamasını bekleyin. Yeflil dü meye (1) basın. Beyaz bir lamba yanar. Kompresör do ru basınca ulaflana kadar yaklaflık 30 saniye bekleyin. Makine güç almaktadır ve bekleme modundadır. Anahtarı AÇIK konuma (I) getirin. Turkish 11

12 Genel UYARI Kullanıcının, Kullanım Kılavuzu nun yalnız bu bölümünde belirtilen bakım ve servisi yapması gerekir. Daha kapsamlı ifllerin yetkili bir servis tarafından yapılması zorunludur. BAKIM Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Makineyi kapalı konuma getirin. Makine kapatılmalı ve güç kablosu prizden çekilmelidir. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Tüm operatörlerin toz torbalarını de ifltirirken veya makine üzerinde bakım ifllemleri yaparken bir toz maskesi/solunum cihazı kullanmaları kesinlikle önerilir. Makine do ru bir flekilde kullanılmaz ve gerekli onarımlar ve bakımlar yetkili servis ve bilirkifliler tarafından yapılmazsa, o taktirde makinenin ömrünün uzunlu u kısalabilir ve kaza riski artabilir. E er daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, en yakın servis istasyonuna baflvuruda bulununuz. Günlük bakím Makinenin güvenlik donanımının hasarsız oldu unu kontrol edin. "Makinenin güvenlik ekipmanları" bölümündeki talimatlara bakın. Kordonun ve uzatma kablosunun sa lam ve iyi durumda olup olmadı ını kontrol edin. Makinenin dıfl kısmını temizleyin. Filtreyi kontrol edin ve gerekirse tozu silkeleyerek giderin. Gerekti inde, filtreyi Husqvarna nın önerileri do rultusunda suyla yıkayın Filtreyi kesinlikle basınçlı havayla temizlemeyin. Bkz. Filtrenin temizlenmesi/ de ifltirilmesi. Kullanıcı, filtre muhafazasındaki toz miktarını her gün kontrol etmelidir. Haftalík bakím Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Siklondaki lastik körükleri kontrol edin. Siklon tutucusundaki ızgaranın temiz oldu undan emin olun. Siklon kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Makineyi nakliye konumuna indirin. Siklon kabının kapa ını kaldırın Siklonun toz veya baflka maddelerle tıkanmadı ından emin olun. 12 Turkish

13 Siklonun ve kabın temizlenmesi Makineyi kapalı konuma getirin. Siklonun çıkarılmasını kolaylafltırmak için makineyi ters çevirin ve arka tutma yerinin üzerine yerlefltirin. BAKIM Siklon vidasını ve kabı temizlemek için basınçlı hava veya fırça kullanın. UYARI Makine, yaralanmaları önlemek için iki kifli tarafından indirilmelidir. Siklon kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Siklon vidasını tekrar kaba takın. Kapa ı takın ve sıkın. Filtrenin temizlenmesi/de ifltirilmesi Filtre, polyester malzemeden üretilmifltir ve gerekti inde suyla yıkanabilir. Filtreyi 500 saat veya 6 ay kullanımdan sonra de ifltirin. Kaplamanın veya eptfe membranın zarar görmesini önlemek için filtre elemanlarını hafifçe su püskürterek temizleyin. Suyun güçlü/ani bir flekilde püskürtülmesi, eptfe membrana zarar verir. Temizlik sırasında yumuflak bir fırça kullanılabilir. Filtre elemanlarını yukarıdan afla ıya do ru yıkayın. Belirli noktaları ovuflturmaktan veya ovalamaktan kaçının. Filtre elemanlarını dikkatle kurutun C de yaklaflık bir hafta veya 70 C ye ısıtılmıfl fırında 14 saat boyunca bekletin. %100 kuru olmaları çok önemlidir. Yukarıda açıklanan flekilde yıkanan filtre elemanları, düflük basınç altında yeniden kullanılabilir. Yıkama sonrasında kullanım ömrü, yeni filtre elemanlarının kullanım ömrünün yaklaflık %60-70 i kadardır. NOT Filtreyi kuruduktan sonra tekrar yerine takarak monte ediniz. Dü meyi döndürerek tutma yerini gevfletin. Kapa ı kaldırın ve siklon vidasını kaptan sökün. Filtre kabının hortum konektörünü gevfletin. Turkish 13

14 BAKIM Filtre kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Dü meyi çevirerek tutma yerine vidalayın. Filtre kabının alt çerçevesinden tutarak kabı kılavuz olu undan kaldırın. Filtre kabı düflmez ve tutma yerinin üzerinde durur. Nakliye konumu Makine, nakliye ifllemlerini kolaylafltırmak için kaldırılabilir ve indirilebilir. ÖNEML Mümkünse makinenin dik durumda nakledilmesi önerilir. Pimi ve kilit pimini çıkarın. Filtreyi çekerek çıkarın. Filtreyi temizleyip kurutun veya yeni bir filtre takın. Makinenin üst bölümünü, alt konum ba lantı noktasına ulaflana kadar itin. Filtre koni fleklindedir ve genifl bölümünün filtre kabının üst kısmında olması gerekir. Filtre kabını yeniden tutma yerindeki kılavuz olu una yerlefltirin. Makine, bir gaz yayı aracılı ıyla üst konumda tutulur. Makinenin düflmesi gibi bir risk söz konusu de ildir. Kilit pimini ve pimi yerine takın. Tamir ÖNEML Her tür tamirat yetkili tamirciler tarafından yapılmalıdır. Böylece operatörler büyük risklerden kurtulmufl olur. Kelepçe ayraçlarını kullanarak kabı sıkın. Hortumu filtre kabının hortum konektörüne ba layın. 14 Turkish

15 Sorun giderme SORUN G DERME UYARI Makinelerle ilgili ço u kaza, personelin makinenin riskli alanda çalıflmasını gerektiren sorun giderme, servis ve bakım ifllemleri sırasında gerçekleflir. Dikkatli davranarak, ifli planlayıp gerekli hazırlıklarla kazaları önleyin. Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde açıklanan ifllemler sırasında motor kapalı konumda olmalıdır. Elektrikli bileflenlerle ilgili tüm kontroller, yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından gerçeklefltirilmelidir. Sorun Olası Neden Olası ifllem Makine çalıflmıyor Makinede girifl veya çıkıfl gücü yok. Güç kablosunun ba lı oldu unu ve makinenin açık oldu unu kontrol edin. Sol taraftaki kontaktörün üst kısmında güç bulunup bulunmadı ını yetkili bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin. Kontaktörlerde güç yoksa güç kayna ında güç bulunup bulunmadı ını test edin. Kablolar zarar görmüfltür. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Devre kesici etkinlefltirilmifltir. Devre kesicinin etkin oldu undan emin olun. AÇIK oldu unda makineden alçak düzeyde u ultu sesi geliyor Makine farklı bir güç kayna ına ba landı ında emme yerine üfleme gerçeklefltiriyor Makine çalıflıyor ancak aksesuar güç çıkıflına güç gelmiyor Makinenin emifl gücü yetersiz Makinenin egzozundan toz çıkıyor Diyafram, çalıflmıyor ve/veya filtreyi temizlemiyor. Kompresör sürekli çalıflıyor. Faz hatası. Yalnızca iki faz bulunmaktadır. Motorun yanmasını önlemek için makineyi derhal kapatın. Motorun pervanelerine toz girmifltir. Motor yanmıfltır. Faz rölesi hatalı. Ünite do ru ba lanmamıfltır. Elektrik kutusunda kontak sorunları. Filtre tıkalıdır. Siklon tıkalıdır. Filtre düzgün flekilde takılmamıfltır. Filtre kopmufltur. Koni filtrede delikler veya perforaj delikleri var. Basınçlı hava hortumu gevflemifl veya kopmufltur. Kompresör üzerindeki filtre tıkalıdır. Kompresör üzerindeki filtre tıkalıdır. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Servis noktası ile irtibata geçin. Makineyi prizden çıkarın ve yetkili bir elektrik teknisyenin motordaki L1 ve L3 ü de ifltirmesini ve arızalı faz rölesini do rulamak amacıyla emifl testi gerçeklefltirmesini sa layın. Ünitenin do ru bir flekilde ba landı ını ve üniteye uygun bir flekilde güç verildi ini kontrol edin. (Örne in, emniyet kesicinin ve acil durdurma dü mesinin ö ütücü üzerinde do ru konumda bulunması.) Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. Siklon vidasını ve kabı temizlemek için basınçlı hava veya fırça kullanın. Filtrelerin düzgün flekilde takılmasını sa layın. Filtrelerin düzgün flekilde takılmasını sa layın. Filtreyi de ifltirin. Kompresörün, basınç anahtarının ve diyafram tankının hortumlarını kontrol edin. Kompresör üzerindeki filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. Kompresör üzerindeki filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. *Filtre muhafazasında çok fazla miktarda toz bulunması, filtreyle ilgili bir sorun oldu unu gösterir. Turkish 15

16 Teknik bilgiler TEKN K B LG LER DC 6000 Etki, kw 5,75 Nominal voltaj, V Nominal akım, A 15,4 Güç kayna ı 3 faz Hortumlar ba lı de ilken tüm makinede ölçülen hava akımı. Hava akımı, m 3 /h/l/s 700 Vakum - maks., bar 0,42 Emme girifli çapı, mm 75 Toplam filtre alanı, m 2 7,8 A ırl 290 Boyut (UxGxY), mm 1252*766*1899 Düflürülmüfl 1252*766*1620 Gürültü emisyonlarí (1 nolu dipnota bakíníz) Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl db(a) 93 Ses gücü düzeyi, garantili L WA db(a) 93 Ses düzeyi (2 nolu dipnota bakíníz) Operatörün kula ında ses basıncı düzeyi, db (A) 77 Not 1: Çevreye gürültü yayma, EN a uygun flekilde ses gücü (L WA ) olarak ölçülmüfltür. Not 2: Ses basıncı düzeyi EN a göre belirlenmifltir. Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik da ılım (standart sapma) 1,0 db (A) fleklindedir. Uygunluk konusunda AB deklarasyonu (Sadece Avrupa için geçerlidir) Husqvarna AB, SE Huskvarna, sveç, tel: , yegane sorumlu olarak, 2014 ve sonrası tarihli ve seri numaralı (yıl ve seri numarası, nominal de erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna DC 6000 modelinin KONSEY YÖNERGES gereksinimleri ile uyumlu oldu unu beyan eder: 17 Mayıs 2006 tarihli, makinelerle ilgili, 2006/42/EC. elektromanyetik uygunluk hakkínda bafllíklí, 15 aralık 2004 tarih ve 2004/108/EEC sayílí KONSEY D REKT F ve geçerli ekler. 12 Aralık 2006 elektrikli ekipmanla ilgili 2006/95/EC. 8 Haziran 2011 tarihli, belli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına iliflkin 2011/65/EU Uygulanan standartlar: EN ISO 12100:2010, EN :2006, EN /A1:2001, EN :2006, EN :2008, EN :2009. Gothenburg 13 Aralık 2013 Helena Grubb Baflkan Yardımcısı, Yapı Ekipmanları Husqvarna AB (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.) 16 Turkish

17 Ÿ ˆ ˆŒ ñëîâíûå îáîçíà åíèß íà ìàøèíå ˆ ðè íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ìîæåò ïðè èíèòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèß èëè òðàâìó ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì äëß ïîëüçîâàòåëß èëè äëß äðóãèõ. ðåæäå åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, òî àì âñå ïîíßòíî. îëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. ì. ðàçäåë ' ðåäñòâà çàùèòû ïîëüçîâàòåëß'. ˆ ðè øëèôîâêå îáðàçóåòñß ïûëü, âäûõàíèå êîòîðîé ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì. ˆñïîëüçóéòå ðåêîìåíäîâàííûé ðåñïèðàòîð. ñåãäà îáåñïå èâàéòå íàäëåæàùóþ âåíòèëßöèþ. òà ïðîäóêöèß îòâå àåò òðåáîâàíèßì ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ EC. áîçíà åíèß, êàñàþùèåñß îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. èìâîëû íà èçäåëèè ëèáî íà óïàêîâêå îáîçíà àþò, òî äàííîå èçäåëèå íå äîëæíî óòèëèçèðîâàòüñß â êà åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ. áåñïå èâ ñîîòâåòñòâóþùóþ óòèëèçàöèþ äàííîãî èçäåëèß, ïîìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü ïîòåíöèàëüíî íåãàòèâíîå âëèßíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ëþäåé, êîòîðîå èíà å ìîãëî áûòü ïîñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè äàííîãî èçäåëèß. îëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðåðàáîòêå äàííîãî èçäåëèß ïîëó èòå â ƒîðîäñêîì óïðàâëåíèè, ó ñëóæáû, îáåñïå èâàþùåé ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ îòõîäîâ ëèáî â ìàãàçèíå, ãäå û ïðèîáðåëè èçäåëèå. ðóãèå ñèìâîëû/íàêëåéêè íà ìàøèíå îòíîñßòñß ê ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèßì ñåðòèôèêàöèè íà îïðåäåëåííûõ ðûíêàõ. îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé óùåñòâóåò òðè óðîâíß ïðåäóïðåæäåíèé. ˆ áðàòèòå âíèìàíèå Œ ˆ ˆ ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïðè èíåíèß ñåðüåçíûõ òðàâì èëè ñìåðòè îïåðàòîðà èëè ïîâðåæäåíèß íàõîäßùåãîñß ðßäîì èìóùåñòâà. áðàòèòå âíèìàíèå ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïðè èíåíèß òðàâì îïåðàòîðó èëè ïîâðåæäåíèß íàõîäßùåãîñß ðßäîì èìóùåñòâà. Œ ˆ ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïîâðåæäåíèß ìàòåðèàëîâ èëè ìàøèíû. Russian 17

18 îäåðæàíèå Ÿ ˆ ˆŒ ñëîâíûå îáîçíà åíèß íà ìàøèíå îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé ˆ îäåðæàíèå ˆŸ âàæàåìûé ïîêóïàòåëü Šîíñòðóêöèß è ôóíêöèè ˆŸ òî ïðåäñòàâëßþò ñîáîé îòäåëüíûå êîìïîíåíòû ñòàíêà Š ˆ Šˆ îäêëþ åíèå ìàøèíû Š ˆŸ àùèòíîå îáîðóäîâàíèå áùèå ìåðû áåçîïàñíîñòè åõíèêà áåçîïàñíîñòè ðàíñïîðòèðîâêà è õðàíåíèå Š ˆ åðåä çàïóñêîì àïóñê ñòàíîâ ˆ Š ˆ ˆ áùèå ñâåäåíèß æåäíåâíîå îáñëóæèâàíèå æåíåäåëüíîå îáñëóæèâàíèå ðîâåðêà öèêëîíà è äåðæàòåëß èñòêà öèêëîíà è ðåçåðâóàðà èñòêà/çàìåíà ôèëüòðà ðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå áñëóæèâàíèå ˆ Š ˆ îèñê è óñòðàíåíèå íåèñïðàâíîñòåé ˆ Šˆ Š ˆ ˆŠˆ åõíè åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ƒàðàíòèß î ñîîòâåòñòâèè ˆ 18 Russian

19 âàæàåìûé ïîêóïàòåëü ïàñèáî çà òî, òî û âûáðàëè ïðîäóêöèþ Husqvarna àäååìñß, òî û îñòàíåòåñü äîâîëüíû àøåé ìàøèíîé, è òî îíà áóäåò àøèì ñïóòíèêîì íà äîëãîå âðåìß. ðèîáðåòåíèå êàêîãî-ëèáî èç íàøèõ èçäåëèé äàåò ïðàâî íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîìîùü ïî åãî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ. ñëè ìàøèíà ïðèîáðåòåíà íå â îäíîì èç íàøèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìàãàçèíîâ, óçíàéòå àäðåñ áëèæàéøåé ñåðâèñíîé ìàñòåðñêîé. àäååìñß, òî ýòî ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè îêàæåòñß ïîëåçíûì. ðîâåðüòå, òîáû îíî âñåãäà áûëî ïîáëèçîñòè íà ðàáî åì ìåñòå. ûïîëíßß òðåáîâàíèß èíñòðóêöèè (ïîëüçîâàíèå, ñåðâèñ, îáñëóæèâàíèå è ò.ä.), û çíà èòåëüíî ïðîäëèòå ñðîê ñëóæáû ìàøèíû è ïîäíèìèòå åå âòîðè íóþ ñòîèìîñòü. Šîãäà û áóäåòå ïðîäàâàòü àøó ìàøèíó, íå çàáóäüòå ïåðåäàòü èíñòðóêöèþ íîâîìó âëàäåëüöó. îëåå 300 ëåò èííîâàöèîííûõ ðàçðàáîòîê Šîìïàíèß Husqvarna AB áûëà îñíîâàíà â âåöèè â 1689 ãîäó, êîãäà êîðîëü Šàðë XI ïîñòàíîâèë ñîçäàòü ôàáðèêó ïî èçãîòîâëåíèþ ìóøêåòîâ. æå â òî âðåìß áûë çàëîæåí ôóíäàìåíò èíæåíåðíîãî ìàñòåðñòâà, ïîñëóæèâøèé îñíîâîé äëß ðàçðàáîòêè íåêîòîðûõ èç ëó øèõ â ìèðå èçäåëèé â òàêèõ îáëàñòßõ, êàê îõîòíè üå îðóæèå, âåëîñèïåäû, ìîòîöèêëû, áûòîâûå ïðèáîðû, øâåéíûå ìàøèíû è òîâàðû äëß èñïîëüçîâàíèß âíå ïîìåùåíèé. Husqvarna - ìèðîâîé ëèäåð â îáëàñòè ñèëîâûõ ïðèáîðîâ äëß èñïîëüçîâàíèß âíå ïîìåùåíèé - â ëåñíîì õîçßéñòâå, îðãàíèçàöèè ïàðêîâ, äëß óõîäà çà ãàçîíàìè è ñàäàìè, à òàêæå ðåæóùåãî îáîðóäîâàíèß è àëìàçíûõ èíñòðóìåíòîâ äëß ñòðîèòåëüñòâà è îáðàáîòêè êàìíåé. òâåòñòâåííîñòü âëàäåëüöà òâåòñòâåííîñòü çà íàëè èå ó îïåðàòîðà äîñòàòî íîãî îáúåìà çíàíèé è íàâûêîâ ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ìàøèíîé âîçëàãàåòñß íà âëàäåëüöà ìàøèíû èëè ðàáîòîäàòåëß. óêîâîäèòåëßì è îïåðàòîðàì íåîáõîäèìî ïðî èòàòü íàñòîßùåå óêîâîäñòâî îïåðàòîðà è ïîíßòü åãî ñîäåðæàíèå. íè äîëæíû îçíàêîìèòüñß ñ: èíñòðóêöèßìè ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè ïðè ðàáîòå ñ ìàøèíîé; ñôåðàìè ïðèìåíåíèß è îãðàíè åíèßìè äëß ìàøèíû; ïîðßäêîì ýêñïëóàòàöèè è òåõíè åñêîãî îáñëóæèâàíèß ìàøèíû. ˆñïîëüçîâàíèå äàííîé ìàøèíû ìîæåò ðåãóëèðîâàòüñß âíóòðåííèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. åðåä ïóñêîì ìàøèíû ˆŸ îçíàêîìüòåñü ñ ïðàâîâûìè àêòàìè, êîòîðûå äåéñòâóþò íà ìåñòå ïðîâåäåíèß ðàáîò. ðàâî, ñîõðàíßþùååñß çà ïðîèçîäèòåëåì îñëå ïóáëèêàöèè äàííîãî ðóêîâîäñòâà êîìïàíèß Husqvarna ìîæåò âûïóñòèòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè äàííîãî èçäåëèß. îáëþäåíèå áåçîïàñíûõ ìåòîäîâ ýêñïëóàòàöèè ßâëßåòñß îòâåòñòâåííîñòüþ âëàäåëüöà. Husqvarna AB ïîñòîßííî ðàáîòàåò íàä ðàçðàáîòêîé ñâîèõ èçäåëèé è ïîýòîìó îñòàâëßåò çà ñîáîé ïðàâî íà âíåñåíèå èçìåíåíèé â ôîðìó è âíåøíèé âèä áåç ïðåäâàðèòåëüíûõ ïðåäóïðåæäåíèé. ëß ïîëó åíèß èíôîðìàöèè è êîíñóëüòàöèé ñâßæèòåñü ñ íàìè åðåç âåá-ñàéò: Šîíñòðóêöèß è ôóíêöèè ðîäóêöèþ êîìïàíèè Husqvarna îòëè àþò âûñîêèå ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàêòåðèñòèêè, íàäåæíîñòü, ïðèìåíåíèå èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé, ñîâðåìåííûå òåõíè åñêèå ðåøåíèß è ýêîëîãè íîñòü. ëß áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè ìàøèíû îïåðàòîð äîëæåí âíèìàòåëüíî ïðî èòàòü äàííîå ðóêîâîäñòâî. ñëè âàì òðåáóåòñß äîïîëíèòåëüíàß èíôîðìàöèß, îáðàòèòåñü ê ìåñòíîìó äèëåðó èëè â êîìïàíèþ Husqvarna. èæå îïèñàíû íåêîòîðûå óíèêàëüíûå ñâîéñòâà ïðèîáðåòåííîãî âàìè èçäåëèß. èëüòð HEPA 13 ñ ýôôåêòèâíîé (99,95%) ôèëüòðàöèåé àñòèö ðàçìåðîì 0,1-0,3 ìèêðîí. à ñ åò ïðîäóâêè âîçäóøíûé ïîòîê ïðîõîäèò åðåç ôèëüòð è âûäóâàåò ñóõóþ ïûëü èç ôèëüòðà. ôôåêòèâíûé äâóõêîðïóñíûé öèêëîí ñ ýôôåêòèâíîñòüþ ñåïàðàöèè > 95%. ñòðîåííàß ñèñòåìà ôàçîâîé êîððåêöèè ãàðàíòèðóåò äîïîëíèòåëüíóþ çàùèòó âàêóóìíîãî íàñîñà è ýëåêòðîíèêè. åòåâàß ðîçåòêà äëß Husqvarna PG 680 è PG 820. õîä äëß øëàíãà 75 ìì (3 äþéìà). Œîäåëü DC6000 ìîæíî óñòàíîâèòü â ðåæèì òðàíñïîðòèðîâêè; ïðè ýòîì âûñîòà ìàøèíû óìåíüøàåòñß â öåëßõ òðàíñïîðòèðîâêè. ðîñòîòà îáñëóæèâàíèß. ðî íûå ñîåäèíåíèß øëàíãîâ èç ëèòîãî àëþìèíèß. Russian 19

20 ˆŸ òî ïðåäñòàâëßþò ñîáîé îòäåëüíûå êîìïîíåíòû ñòàíêà 1 åçåðâóàð âûñîêîãî äàâëåíèß 2 àäíßß ðó êà 3 åðæàòåëü ìåøêà äëß ñáîðà ïûëè 4 àíåëü óïðàâëåíèß 5 Šíîïêà Š. äåàêòèâàöèè (ìàøèíà) 6 ó êà âêëþ åíèß è âûêëþ åíèß ïûëåñîñà 7 ðîíîìåòð 8 ó íàß ïðîäóâêà 9 Šíîïêà Š. äåàêòèâàöèè (ìàøèíà) 10 àìïà àêòèâàöèè (ìàøèíà) 11 âåòîâàß ñèãíàëèçàöèß 12 àñòðîéêà ïðîäóâêè 13 åçåðâóàð öèêëîíà 14 åðåäíßß ðó êà 15 õîä äëß øëàíãà ïûëåñîñà 16 àæèìíîå êðåïëåíèå, öèêëîí 17 àññè/ðàìà ðàíñïîðòíîå ïîëîæåíèå 18 âèãàòåëü 19 ûïóñê 20 åðæàòåëü ôèëüòðà 21 åìåíü, êîíè åñêèé ôèëüòð 22 Šðåïëåíèå øëàíãà, öèêëîí 23 åðåõîäíèê ïûëåñîñà ñ èíñòðóìåíòîì äëß ïîëà 24 2 øëàíãà (3 äþéìà 10 ì, 2 äþéìà 10 ì) 25 Šàáåëü ïèòàíèß äëß øëèôìàøèíû 26 Œåøêè Longopac 27 óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè 28 îäúåìíàß ïåòëß 29 åðæàòåëü êàáåëüíîé ñòßæêè 30 åìåíü 31 Šàáåëüíûå ñòßæêè 20 Russian

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı

421 A/B 510 B. Kullanma Talimatı 421 A/B 510 B Kullanma Talimatı Giriş Bu talimatlar makineyi tanımanıza ve doğru bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Makineyi kullanmadan önce talimatları okuyun. Teknik değişiklik yapma hakkımız

Detaylı

èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè kullanma kýlavuzu

èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè kullanma kýlavuzu èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè kullanma kýlavuzu Ñòåêëîêåðàìè åñêàÿ ïîâåðõíîñòü Cam-seramik ocak bˆlmesi EHS60210P We were thinking of you when we made this product Äîáðî ïîæàëîâàòü â ìèð Electrolux Âû âûáðàëè

Detaylı

DM 340 BG RO TR UA. Instrucöiuni de utilizare

DM 340 BG RO TR UA. Instrucöiuni de utilizare BG RO TR UA úêîâîäñòâî çà åêñïëîàòàöèß ðåäè äà çàïî íåòå ðàáîòà ñ ìàøèíàòà ïðî åòåòå âíèìàòåëíî ðúêîâîäñòâîòî çà åêñïëîàòàöèß è ñå óáåäåòå, å ãî ðàçáèðàòå ïðàâèëíî. Instrucöiuni de utilizare Citiöi cu

Detaylı

Kullanım kılavuzu TA1100. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu TA1100. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu TA1100 Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish Semboller UYARI Temizlik ifllerinde kullanılan testereler, Örn: çalı temizleme testerelerinin

Detaylı

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ ÇİT BUDAMA MODEL RTM925 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER -RTM925- VOLTAJ 230V~50HZ GİRİŞ GÜCÜ 710W BIÇAK UZUNLUĞU 530MM DEVİR HIZI 1600 R/MİN DİŞ ARALIĞI 20MM MAX KESİLECEK ÇALI

Detaylı

KIRICI VE DELİCİ MATKAP

KIRICI VE DELİCİ MATKAP KIRICI VE DELİCİ MATKAP MODEL RTM232 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 3 4 5 1 6 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. YAN SAP 3. KIRICI DELİCİ SEÇİM ANAHTARI 4. YAĞ KAPAĞI 5. ANAHTAR 6. DEVİR AYARI NOT: BU ÜRÜN

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM306 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 4 6 7 1 2 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ TUTUCU 2. AYDINLATMA IŞIĞI 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. TORK KONTROL 5. YÖN DEĞİŞTİRME 6. ŞARJ SEVİYE IŞIĞI

Detaylı

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI

NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI NILFISK BackVacuum KULLANMA TALİMATI İÇİNDEKİLER İNGİLİZCE 8 VERİ 13 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler dahil temel önlemleri daima alın : CİHAZI KULLANMADAN

Detaylı

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ZIMPARA TAŞ MOTORU MODEL RTM415A RTM417A RTM420A TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA /KAPAMA ŞALTERİ 2. İŞ PARÇASI TABLASI 3. KIVILCIM/ÇAPAK KORUYUCU 4. ZIMPARA TAŞI 5. ZIMPARA TAŞI

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM215 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZ 1 3 4 5 7 6 2 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ MANDRENİ 2. İLAVE SAP 3. DERİNLİK MESNEDİ SIKIŞTIRMA VİDASI 4. DARBELİ / DARBESİZ SEÇİM ANAHTARI

Detaylı

HAVA ÜFLEME MAKİNASI

HAVA ÜFLEME MAKİNASI HAVA ÜFLEME MAKİNASI MODEL RTM301 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 2 3 5 CİHAZIN ÜNİTELERİ 4 1. HIZ AYAR DÜĞMESİ 2. TETİK KİLİTLEME BUTONU 3. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 4. HAVA EMİŞ YERİ 5. HAVA ÜFLEME BORUSU TEKNİK

Detaylı

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES USER MANUAL MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 B INSTRUCTIONS FOR USE BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO VP300 SERIES USER MANUAL Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir. Diğer bütün

Detaylı

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ

VESTEL YER VANTiLATÖRÜ VESTEL YER VANTiLATÖRÜ KULLANIM KILAVUZU AIRMASTER 16 GARANTİ 2 YIL UYARI: Yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanma risklerini azaltmak için: a) Bu vantilatörü herhangi bir hız kontrol cihazı ile

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

ENG ENG 2 3 ENG ENG 4 5 ENG ENG 6 7 ENG ENG 8 RU RU 10 11 RU RU 12 13 RU RU 14 15 RU RU 16 EST EST 18 19 EST EST 20 21 EST EST 22 23 EST EST 24 LT LT 26 27 LT LT 28 29 LT LT 30 31 LT LT 32 LV LV 34 35

Detaylı

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI

HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI HAVALI SOMUN SIKMA MAKİNASI MODEL RTM 0125 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. UÇ KOVANI 2. ÇALIŞTIRMA TETİĞİ 3. HAVA GİRİŞİ 4. BASINÇ AYARLAYICI 5. SAĞ SOL BUTONU TEKNİK VERİLER Hız Maks.

Detaylı

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKLİ AĞAÇ KESME MAKİNASI MODEL RTM902 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 9 8 1 4 5 3 6 2 7 10 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ELEKTRİK KABLOSU 2. TUTMA KOLU 3. EL SİPERİ(FREN KOLU) 4. ÖN TUTMA KOLU 5. KLAVUZ 6. TESTERE

Detaylı

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI

Polisaj Makinası. GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI Polisaj Makinası GİRİŞ Bu alet, zımparalama, cilalama ve fırçalama işlerinde kullanılır. TEKNİK VERİLER ALETİN KISIMLARI 1. Disk sabitleme butonu 2. Yardımcı kulp 3. Açma/kapama şalteri 4. Anahtar kilitleme

Detaylı

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU

MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU MERMER KESİCİ MODEL RTM 389 KULLANIM KILAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER Gerilim Frekans 220V 50Hz Giriş Gücü 1400 W Yüksüz Hız 15000 Devir/dk (+/- %10) Testere Çapı φ110/115 φ20 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. ÇALIŞTIRMA

Detaylı

Kullanım kılavuzu. K3000 Cut-n-Break. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. K3000 Cut-n-Break. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu K3000 Cut-n-Break Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: UYARI Yanlıfl veya

Detaylı

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI

ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI ELEKTRİKLİ FREZE MAKİNASI MODEL RTM378 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 5 2 8 1 3 7 6 4 TEKNİK VERİLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ HIZ KESME DERİNLİĞİ BİLEZİK GENİŞLİĞİ 230V - 50Hz 2000W 23000r/min 0-65mm 12mm CİHAZIN

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101013 DB 1050-10

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101013 DB 1050-10 Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI Art.-Nr.: 101013 DB 1050-10 TR İKAZ yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına

Detaylı

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER

Dikkat GÜVENLİKLE İLGİLİ ÖNLEMLER Dikkat Cihazınızın yanlış kullanımı nedeniyle herhangi bir zarar gelmemesi için, cihazınızı kullanmaya başlamadan önce lütfen bu talimatları dikkatlice okuyun. Özellikle cihazınızla ilgili güvenlik talimatlarını

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ

KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ KIRICI DELİCİ MATKAP MODEL RTM226 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZ 1. Mandren 2. Darbeli / Darbesiz seçim anahtarı 3. Yan tutma kolu 4. Sağ/sol dönüş ayar kolu 5. Anahtar kilitleme butonu 6. Çalıştırma anahtarı

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B

Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI. Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B Orjinal Kullanma Talimatı SDS MAX KIRICI Art.-Nr.: 101014 DB 11-1500 B TR İKAZ yaralanma riskini azaltmak için Kullanma Talimatını okuyunuz Kulaklık takın. Çalışma esnasında oluşan gürültü işitme kaybına

Detaylı

HAVALI ZIMBA MAKİNASI

HAVALI ZIMBA MAKİNASI HAVALI ZIMBA MAKİNASI MODEL RTM0116 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. TUTMA KOLU 2. HAVA ENJEKTÖRÜ 3. TETİK 4. ŞARJÖR DEĞİŞTİRME DÜĞMESİ 5.ZIMBA TELİ ŞARJÖRÜ TEKNİK VERİLER 1. TAVSİYE EDİLEN

Detaylı

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU ŞARJLI MATKAP MODEL RTM315 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİ TELERİ 1. ANAHTARSIZ MANDREN 2. TORK AYAR YERİ 3. SAĞ / SOL AYAR DÜĞMESİ 4. HIZ AYARLI TETİK 5. BATARYA SÖKME TAKMA PİMİ 6. BATARYA KASASI

Detaylı

Kullanım kılavuzu. K 3000 Vac. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. K 3000 Vac. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu K 3000 Vac Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU

Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Nilfisk PS 333 A KULLANMA KILAVUZU Genel Uyarılar DİKKAT! DİKKAT EDİLECEK HUSUS: Cihazı kullanmadan önce muhtemel yangın, elektrik çarpması veya benzer kaza tehlikelerini bilmeniz ve gerekli önlemleri

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DEMİR KESME VE BÜKME MAKİNELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1. Makineyi kullanma konusunda bilgili olmayan kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyiniz. Bu makine sadece makinenin kullanılması konusunda

Detaylı

SİSTEM İnverter Klimalar

SİSTEM İnverter Klimalar KULLANIM KILAVUZU SİSTEM İnverter Klimalar MODELLER Tavana monteli Kanal tipi FXM40LVE FXMQ40MVE FXMQ40MAVE FXMQ200MAV7 FXM50LVE FXMQ50MVE FXMQ50MAVE FXMQ250MAV7 FXM63LVE FXMQ63MVE FXMQ63MAVE FXM80LVE

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri MULTİ SİKLON SİSTEMLİ Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz! HAZAN ISI VE

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 436LiB 536LiB. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. 436LiB 536LiB. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu 436LiB 536LiB Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: Orijinal sveççe kullanım

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

545 KULLANMA KILAVUZU

545 KULLANMA KILAVUZU 545 KULLANMA KILAVUZU Giriş Bu kullanma kılavuzu size makinenizi tanımanızda ve doğru kullanmanızda yardımcı olacaktır. Lütfen makineyi çalıştırmadan önce uyarılarımızı okuyunuz. Teknik değişiklik hakkı

Detaylı

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000

AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 AKÜ TAKVİYE CİHAZLI POWER BANK 9000 Kullanım Kılavuzu 31889 Ürünü kullanmadan önce lütfen bu kullanma kılavuzunu okuyun. Bu uyarıya uymamak ciddi yaralanmalara neden olabilir. Taşınabilir Çok Fonksiyonlu

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ UYARI LEVHALARI KATALOĞU Levha No Levha Temsili Resim Levha Boyutları (cm) Yükseklik x En UL-001 Makine, Alet ve Malzemelerinizi Özenli Kullanınız UL-002 Dikkat Tüpleri Bağlı Tut

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Monofaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Monofaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

S S. Panjur Motoru RolTop

S S. Panjur Motoru RolTop TR Panjur Motoru RolTop Kullanma kılavuzunu saklayın! Motor montajından sonra kılavuzu uzman elektrikçi için kabloya sabitleyin. Cihaz fonksiyonlar : Tesisin koruması (Dönme anının kapanması) Motor montaj

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU

GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAK KULLANMA KILAVUZU GAZLI OCAĞI ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AGO 890 1 İÇİNDEKİLER I- Gazlı Ocakların Kullanım Alanı 3 II- Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 4 III- Teknik Özellikler

Detaylı

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu

Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD. Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com. Orijinal Kullanım Kılavuzu Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu WT 3 SPD Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 30521E(1)2012-04-10 A 2012-04-10 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU TAŞLAMA MAKİNASI MODEL RTM118 RTM123 RTM126 RTM129 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 6 7 4 3 2 5 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. KORUYUCU KAPAK 2. KORUYUCU KAPAK SIKIŞTIRMA KOLU 3. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 4. İLAVE SAP

Detaylı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı

Endüstriyel Temizlik Makineleri. Trifaze. Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi. Kullanım Kitapçığı Endüstriyel Temizlik Makineleri Trifaze Sanayi Tipi Elektrik Süpürgeleri Garanti Belgesi Kullanım Kitapçığı ÖNEMLİ : Makineyi çalıştırmadan önce lütfen bu kitapçığı okuyunuz. HAZAN ISI VE MAKİNA SANAYİ

Detaylı

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür.

Kusursuz bir onarım ancak cihazın tamamı gerekli olduğu her zaman zarar verilmeden sökülebiliyorsa mümkündür. Kurulum yalnızca uzman personel tarafından yapılabilir. Tüm iş adımları sırasıyla eksiksiz olarak uygulanmalı ve kontrol edilmelidir. Geçerlilik kapsamı Bu kurulum kılavuzu aşağıdakiler için geçerlidir:

Detaylı

Cihazınızın Tanıtılması

Cihazınızın Tanıtılması GARANT 2 YIL Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. Cihazınızın Tanıtılması 1. Tutamak 2. Ön Kapak 3. Açma/Kapama Düğmesi 4. Devir Ayar Düğmesi

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 5 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce

Güvenlik Bilgileri. Uyarılar. Kullanmadan Önce Bu cihaz, ev tipi kullanım içindir, ticari kullanım için uygun değildir. Kullanma kılavuzunu itinalı bir şekilde okuyunuz ve ileride lazım olma ihtimaline karşı saklayınız! Güvenlik Bilgileri Uyarılar

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U

Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası. Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U Orjinal Kullanma Talimatı Seramik Kesme Makinası Art.-Nr.: 43.012.62 I.-Nr.: 01029 RT-TC 430 U TR 2 TR 3 TR 4 TR 5 TR 6 Dikkat! Yaralanmaları ve maddi hasarı önlemek için aletler ile çalışırken bazı iş

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE APW-896/IP-420 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ TÜRKÇE i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii TÜRKÇE iii iv APW-896 daha güvenli şekilde kullanmak için alınması gereken önlemler 1. Elektrik şokunun

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 436LiB 536LiB 536LiBX. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. 436LiB 536LiB 536LiBX. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu 436LiB 536LiB 536LiBX Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: Orijinal sveççe

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ Cihazınızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. BU CİHAZ SADECE EV TİPİ KULLANIMLAR İÇİNDİR. ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARILARIN AÇIKLANMASI

Detaylı

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları

STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları STEREO MİKROSKOP Kullanma talimatları Ürn.No. 91-19000 D D 1! 1) B H c G F J 2x AA E I G e i Genel Uyarı Boğulma tehlikesi: Bu ürün çocukların yutabileceği küçük parçaları içerir. Bu durum bir boğulma

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 536LiLX. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. 536LiLX. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu 536LiLX Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish Makinenin üzerindeki semboller: Orijinal sveççe kullanım talimatının çevirisi. UYARI

Detaylı

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1

Montaj kılavuzu. Dijital basınç gösterge kiti BHGP26A1 Montaj kılavuzu Dijital basınç gösterge kiti BHGP6A BHGP6A Dijital basınç gösterge kiti Montaj kılavuzu İçindekiler Sayfa Montaj Aksesuarlar... Montaj... İşlem prosedürü... İşletim kontrolü... 3 Sorun

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 356BTX-series. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. 356BTX-series. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu 356BTX-series Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish Semboller UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı ında bu makine, kullanan veya

Detaylı

Kullanım kılavuzu. 136 LiC. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. 136 LiC. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu 136 LiC Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish Makinenin üzerindeki semboller: Translation of the original Swedish operating instruction.

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

GD 110 KULLANIM TALİMATI

GD 110 KULLANIM TALİMATI GD 110 KULLANIM TALİMATI İÇİNDEKİLER İngilizce 3, 4, 5, 6 Temel talimatlar, sadece İngiltere için 7 Veriler 20 21 Servis 22-23 Resimlerde gösterilen aksesuarlar modele göre değişebilir. TOZ TORBASI VE

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4997/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4997/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4997/22 TR Kullanım kılavuzu d e c b f a i g h Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL

VESTEL. V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL V-BRUNCH SERiSi 3000 INOX KAHVE MAKiNESi KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL 1. Hazne kapağı 2. Hazne 3. Üst kapak 4. Filtre 5. Cam sürahi Bu kahve makinesini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

SUNTA KESME MAKİNASI

SUNTA KESME MAKİNASI SUNTA KESME MAKİNASI MODEL RTM384 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 2 3 5 4 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. TUTMA KOLU 3. AÇI ÖLÇEĞİ 4. AÇI AYAR KOLU 5. TESTERE KORUMASI 6. LAZER AÇMA / KAPAMA

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE

HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE HAIR DRYER IONIC HD 6080 TÜRKÇE TR A B C D E F 3 TÜRKÇE 18-23 4 GÜVENLİK Cihazı kullanırken lütfen aşağıdaki talimatlara dikkat edin: 7 Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. 7 Cihazı banyoda,

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU

SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU SÜTUNLU MATKAP MODEL RTM613 TANITMA VE KULLANIM KLAVUZU 8 6 10 9 7 5 4 3 2 1 1. TABAN 2. ÇALIŞMA TABLASI 3. ÇALIŞMA TABLASI MANDALI 4. SÜTUN 5. MANDREN 6. AÇMA/KAPAMA BUTONU 7. TUTMA KOLU 8. KASNAK SİSTEMİ

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4996/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4996/22 TR Kullanım kılavuzu d c b e f g h a i Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Hairdryer. Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu

Hairdryer.  Register your product and get support at HP8183 HP8182 HP8181 HP8180. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8183 HP8182 HP8181 HP8180 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU

MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU MERKEZİ SÜPÜRGE SİSTEMLERİ WOLLY2 KULLANMA KILAVUZU İçindekiler GENEL BİLGİLER Kullanma Kılavuzu Teknik Servisimiz ile İrtibata Geçiniz Ünite Etiketi Teknik Destek Emniyet ve Güvenlik Önlemleri TAŞIMA

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU 0 ile 6 ay arası için uygun, maksimum 12 kg ÜRÜN NO.:SB504 İletişim Bilgileri : Zaman Gıda Çiçekçilik Hırdavat Teks.San.ve Tic.Ltd.Sti. T.Cemal Beriker Bulv.Adana Mersin Yolu Sarıhamzalı Mh.47007 Sk.No:79/A Tel : 0322 445 23 93 Fax: 0322 445 23 94 Web : www.starbaby.com.tr

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY

Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 CMY Beyaz utu KK02.pdf 3 14.02.2011 17:10 C M Y CM MY CY CMY K Cihazınızın Özellikleri ve Yapısı: Cihazınız, ısı ayarı, sprey özelliği, kuru ütüleme, değişken buhar, ani buhar vb gibi birçok fonksiyona sahiptir.

Detaylı

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. GARANTİ 2 YIL Bu cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmeniz için, lütfen kullanım kılavuzundaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun. Bu ürünün kullanımı süresince bu açıklamalara dikkat edin. Bu açıklamalar,

Detaylı

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin)

Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ET22 ve ET14 Kiti İçin) Montaj Kılavuzu Lumination TM Yüzeye Montaj Kiti (ET Serisi Yüzeye Montaj ve Kiti İçin) BAŞLAMADAN ÖNCE Bu talimatların tümünü dikkatli bir şekilde okuyun. ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ Her türlü inceleme, montaj

Detaylı

RF 600 RF 700 RF 800

RF 600 RF 700 RF 800 RF 600 RF 700 RF 800 REPEL RF 800 ELECTRONİC ANIMAL & RAT REPELLER Fare Haşere Yarasa kovucu cihaz eşsiz ve dayanıklı metal kasa tasarımı,elektrikli ve pilli kullanıma uygun ve zaman ayarlı çalışma özelliği

Detaylı

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 TÜRKÇE A B C D E F G H I 1 2 3 3 TÜRKÇE 14-17 4 GÜVENLİK Lütfen cihazı kullanmadan önce bu kullanma kılavuzunu tam olarak okuyun! Hatalı kullanımdan

Detaylı

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU

SF VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU SF 6718 18 VANT LATÖR KULLANMA KILAVUZU TR EN FR NL DE ES RU UK HR AR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m için cihaz kullanmadan

Detaylı

4P S. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P S. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2S Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj kilavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, montaj

Detaylı

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL

VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU GA RA NT İ 2 YIL VESTEL VANTİLATÖR KULLANIM KILAVUZU Vestel Cool Fan MV GA RA NT İ 2 YIL DĠKKAT Cihazınızı güvenli bir Ģekilde kullanmak için lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere

Detaylı

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler

Güvenlikle İlgili Önemli Bilgiler Değerli Müşterimiz, Elektrikli süpürge cihazımızı tercih etmekle, kaliteli bir VESTEL ürünü satın almış bulunmaktasınız. Cihazınızı hızlı bir biçimde tanımak ve cihazınızın tüm fonksiyonlarından eksiksiz

Detaylı

Kullanım kılavuzu. K 760 Cut-n-Break. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz.

Kullanım kılavuzu. K 760 Cut-n-Break. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kullanım kılavuzu K 760 Cut-n-Break Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Turkish SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller: UYARI Yanlıfl veya

Detaylı

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack

BP1730 Lithium-Ion Battery Pack BP1730 Lithium-Ion Battery Pack Güvenlik Bilgileri Ürününüzü kaydettirmek, kılavuzları indirmek ve daha fazla bilgi edinmek için www.fluke.com adresine gidin. Uyarı, kullanıcı için tehlikeli olan koşulları

Detaylı

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg

Kullanım Kılavuzu ECE R44/04. Çocuk araba koltuğu grubu Vücut ağırlığı 9-36kg Kullanım Kılavuzu ECE R44/04 Çocuk araba koltuğu grubu 1+2+3 Vücut ağırlığı 9-36kg DİKKAT Lütfen bu kılavuzu saklayın ve koltuğun kullanımından önce iyice okuyun. Kılavuz size çocuk koltuğunu doğru kurmanız/monte

Detaylı

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL

Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Termosifon Kullanma kılavuzu T 7350 SL T 7365 SL T 7380 SL Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmiş olan ürününüzün size en

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na

Bu Addendum Kullanıcı El Kitabı'na Oksijen sensörünün değiştirilmesi Giriş Oksijen sensörünün her iki senede bir ya da gerekirse daha kısa aralıklarla değiştirilmesi gerekir. Genel onarım talimatları Ventilatöre bakım yaparken, ventilatör

Detaylı