Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè"

Transkript

1 Kullaním kílavuzu óêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè DC 6000 Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. ðåæäå åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, òî àì âñå ïîíßòíî. TR (2-16) RU (17-33)

2 SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller Uyarı düzeylerinin açıklaması UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı ında bu makine, kullanan veya baflkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Uyarılar üç düzeye ayrılır. UYARI D KKAT UYARI Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında operatör için ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi varsa veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. NOT D KKAT Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında operatörün yaralanması tehlikesi veya etrafın zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. UYARI Ö ütme sırasında solundu unda sa lı a zarar verebilecek toz ortaya çıkar. Onaylanmıfl bir solunum maskesi kullanın. Daima iyi havalandırma koflulları sa layın. NOT Kılavuzdaki talimatlara uyulmadı ında malzemelerin veya makinelerin zarar görmesi tehlikesi varsa kullanılır. Bu ürün geçerli CE direktiflerine uygundur. Çevreyle ilgili iflaretler. Ürün veya ambalajı üzerinde bulunan semboller, bu ürünün evsel atık olarak de erlendirilemeyece ini belirtir. Bu ürüne do ru önemin verilmesini sa layarak, çevreye ve insanlara olabilecek potansiyel negatif etkisini önlemeye yardımcı olabilirsiniz, aksi taktirde bu ürünün yanlıfl atık yönetimi olması durumunda negatif etkiler olabilir. Bu ürünün geri dönüflümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için belediyenize, mahalli atık hizmetinize veya ürünü satın aldı ınız ma azaya danıflın. Makina üzerindeki di er semboller/etiketler kimi pazarlarda onay almak için gerekli özel koflullarla ilgilidir. 2 Turkish

3 çindekiler SEMBOLLER N AÇIKLANMASI Makinenin üzerindeki semboller... 2 Uyarı düzeylerinin açıklaması... 2 Ç NDEK LER çindekiler... 3 SUNUM De erli Müflterimiz,... 4 Tasarım ve özellikler... 4 SUNUM Makinede ne nedir?... 5 MONTAJ VE AYAR Makinenin ba lanması... 6 ÇALIfiTIRMA Koruyucu ekipman... 7 Genel güvenlik açíklamalarí... 7 Çalıflma güvenli i... 8 Taflıma ve saklama... 9 ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Bafllamadan önce Çalífltírma Stop BAKIM Genel Günlük bakím Haftalík bakím Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Siklonun ve kabın temizlenmesi Filtrenin temizlenmesi/de ifltirilmesi Nakliye konumu Tamir SORUN G DERME Sorun giderme TEKN K B LG LER Teknik bilgiler Uygunluk konusunda AB deklarasyonu Ç NDEK LER Turkish 3

4 De erli Müflterimiz, Bir Husqvarna ürünü tercih etti iniz için teflekkür ederiz Dile imiz, ürünümüzden memnun kalmanız ve uzun yıllar kullanmanızdır. Ürünlerimizden birini satın almanız tamirler ve servisler ile birlikte profesyonel yardıma ulaflmanızı sa lar. Makinenizi satan kifli yetkili bayilerimizden biri de ilse, ondan en yakın servis atölyesinin adresini isteyin. Bu operatör kılavuzunu faydalı bulaca ınızı umuyoruz. Kılavuzun iflyerinde her zaman el altında bulunmasını sa layın. çinde önerilenleri (kullanım, servis, bakım, vs.) yerine getirerek makinenizin ömrünü uzatabilir ve elden düflme satıfl de erini artırabilirsiniz. Bir gün makinenizi satarsanız, yeni sahibine kullanım kılavuzunu da vermeyi ihmal etmeyin. 300 yılı aflan yenilik Husqvarna AB gelenekleri, sveç Kralı Charles XI misket tüfe i üretimi için bir fabrika kurulması emrini verdi i 1689 tarihine kadar geri giden bir sveç flirketidir. Avcılık silahları, bisikletler, motosikletler, ev aletleri, dikifl makineler ve dıfl mekan ürünleri gibi alanlarda dünyanın önde gelen ürünlerinden bazılarının gelifltirilmesinin ardındaki mühendislik becerilerinin temelleri o zamanlar atılmıfltı. Husqvarna ormancılık, park bakımı ve çimen ve bahçe bakımı için dıfl mekanda kullanılan güç tahrikli ürünlerin yanında inflaat ve tafl iflleme endüstrileri için kesme ekipmanları ve elmas aletleri konusunda da bir global liderdir. Kullanıcının sorumlulu u Operatörün makinenin güvenle nasıl kullanaca ına iliflkin yeterli bilgiye sahip olmasını sa lamak ürünün sahibinin/ iflverenin sorumlulu undadır. Amirler ve operatörler Kullanım Kılavuzunu okumalı ve anlamalıdırlar. Afla ıdaki hususları bilmelidirler: Makinenin güvenlik talimatları. Makinenin uygulama alanları ve sınırlılıkları. Makinenin kullanımı ve bakımı. Ulusal mevzuatta, bu makinenin kullanılmasına iliflkin yasalar bulunabilir. Bu makineyi kullanmaya bafllamadan önce çalıfltı ınız yerde geçerli mevzuatı ö renin. Üreticinin flartları Husqvarna bu kılavuzun basılmasından sonra bu ürünün güvenli kullanımına iliflkin ek bilgiler yayınlayabilir. En güvenli kullanım yöntemlerinin uygulanması kullanıcının görevidir. Husqvarna AB ürünlerini sürekli olarak gelifltirmeye çalíflmaktadír, bu yüzden ürünlerin biçim ve görünüflleri konusunda önceden haber vermeksizin de ifliklik yapma hakkímíz saklídír. Kullanıcı bilgileri ve yardım için bize web sitemizden ulaflın: SUNUM Tasarım ve özellikler Yüksek performans, güvenirlik, yenilikçi teknoloji, geliflmifl teknik çözümler ve çevreye duyarlılık gibi de erler Husqvarna ürünlerinin ayırt edici özellikleridir. Operatör bu ürünü güvenli bir biçimde kullanmak için bu kılavuzu dikkatle okumalıdır. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda bayinize veya Husqvarna ya danıflın. Ürününüzün benzersiz özelliklerinden bazıları afla ıda belirtilmifltir. 0,1-0,3 mikronda %99,95 verimli parçacık filtreleme sa layan HEPA 13 filtre. Filtredeki gevflek tozların giderilmesi için filtrede hava akıflı sa layan diyafram özelli i. >%95 ayrıfltırma verimlili inde çift kabuklu siklon. Vakum pompası ve elektronik parçalar için ek koruma sa layan yerleflik aflama düzeltme özelli i. Husqvarna PG 680 ve PG 820 için güç çıkıflı. 75 mm (3 inç) hortum girifli. Araçla nakliyeyi kolaylafltırmak için DC 6000 modeli makinenin boyunun kısaltılmasını sa layan nakliye modu. Servis kolaylı ı. Dökme alüminyumdan üretilen dayanıklı hortum ba lantıları. 4 Turkish

5 SUNUM Makinede ne nedir? 1 basınç kabı 2 Arka sap 3 Toz torbası tutucu 4 Kontrol paneli 5 Devre dıflı bırakma dü mesi KAPALI (makine) 6 Vakum Açma ve Kapatma dü mesi 7 Kronometre 8 Manuel diyafram 9 Devre dıflı bırakma dü mesi AÇIK (makine) 10 Etkinlefltirme lambası (makine) 11 Uyarı lambası 12 Diyafram ayarı 13 Siklon kabı 14 Ön kulp 15 Vakum hortumu girifli 16 Siklon kelepçe ayracı 17 fiasi/gövde Nakliye konumu 18 Motor 19 Egzoz 20 Filtre tutucu 21 Kayıfl, koni filtre 22 Siklon hortum ba lantısı 23 Zemin araçlı vakum borusu 24 2 x hortum (3 inç 10 m, 2 inç 10 m) 25 Ö ütücü güç kablosu 26 Longopac (torba) 27 Kullanım kılavuzu 28 Kaldırma halkası 29 Kablo ba ı tutucu 30 Gerilim kayıflı 31 Kablo ba ları Turkish 5

6 Makinenin ba lanması Genel MONTAJ VE AYAR Ö ütücünün fiflini toz aspiratöründeki prize takın. NOT Güç kayna ını açmadan önce vakumun KAPALI konumuna getirildi inden emin olun. Makinenin topraklanmıfl bir prize takılması gerekir. "Çalıfltırma" bölümündeki talimatlara bakın. Kuru kullanım Toz torbalarını makineye takın. Fifli prize takın. Çalıfltırma (Çamur yönetimi) D KKAT Koni filtre makineden çıkarılırken tüm kullanıcıların solunum koruması/gaz maskesi kullanması kesinlikle önerilir. Husqvarna DC 6000, sulu ö ütme sırasında oluflan çamurun yönetilmesi gibi durumlarda sulu malzemelerin vakumlanması için de kullanılabilir. Toz torbasını de ifltirme talimatlarına bakın. Ö ütücünün hortumunu aletten makinedeki vakum hortumu girifline ba layın. 6 Turkish

7 ÇALIfiTIRMA Koruyucu ekipman Genel Herhangi bir kaza durumunda, yardım olmadan asla bir daha makineyi çalıfltırmayınız. Kiflisel koruyucu araçlar Makineyi her kullandí ínízda, onaylanmífl kiflisel koruyucu araçlar kullanmalísíníz. Kiflisel koruyucu araçlar sakatlanma tehlikesini ortadan kaldírmasalar da, herhangi bir kazanín meydana gelmesi durumunda yaralanma derecesini azaltírlar. Uygun kiflisel koruyucu araçlar seçmekte satícínízín yardímíní isteyiniz. UYARI Testereler, ö ütücüler ve matkaplar gibi ürünlerin kullanımı sa lı a zararlı kimyasallar içeren tozların ve buharların üretilmesine sebep olabilir. fllem yapaca ınız malzemenin yapısını kontrol edin ve uygun bir solunum maskesi kullanın. UYARI Kesme ifllemini yaparken uzun süre gürültüye maruz kalma, duyma bozuklu una yol açabilir. Bu nedenle daima onaylanmıfl bulunan, gürültüye karflı koruma cihazı kullanınız. Gürültüye karflı koruma cihazı kullanılırken, uyarı sinyallerine ve seslerine karflı daima dikkatli olunuz. Motor durdurulduktan hemen sonra, gürültüye karflı koruma cihazını çıkartınız. UYARI Hareketli parçalar içeren ürünler ile çalıflırken her zaman sıkıflma sonucu yaralanma riski vardır. Vücut yaralanmalarını önlemek için koruyucu eldivenler takın. Her zaman kullanílmasí gereken malzemeler: Koruyucu mi fer Gürültüye karflí kulaklík Koruyucu gözlük ya da yüz siperi Nefes alma maskesi Sa lam, sıkı kavrayan eldiven. Tam hareket serbestli i sa layan, sıkıca oturan, sa lam ve rahat giysiler. Çelik burunlu, kaymaz çizme. Giysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilece i için dikkatli olun. Di er koruyucu ekipmanlar Genel güvenlik açíklamalarí Bu bölüm, makine kullanımıyla ilgili temel güvenlik talimatlarını açıklar. Bu bilgi profesyonel beceri ve deneyimin yerine geçemez. Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Tüm uyarı ve talimatları ilerde baflvurmak üzere saklayın. nsanların veya malların kazalara veya tehlikelere maruz kalmasından operatörün sorumlulu u olaca ını unutmayın. Tüm operatörler makinenin kullanımı konusunda e itilmelidir. Operatörlere e itim verilmesi makine sahibinin sorumlulu undadır. Makine temiz tutulmalıdır. flaretler ve etiketler tam olarak okunaklı olmalıdır. UYARI Tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun. Uyarılar ve talimatlar gözardı edilirse elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmaya neden olabilir. UYARI Yanlıfl veya dikkatsizce kullanıldı ında bu makine, kullanan veya baflkaları açısından ciddi veya ölümcül yaralanmalara yol açabilecek tehlikeli bir araç haline gelebilir. Çocukların veya makinenin kullanılması konusunda e itilmemifl yetiflkinlerin makineyi kullanmasına veya makinede servis ifllemleri yapmasına hiçbir zaman izin vermeyin. Kullanım kılavuzu içeri ini anladı ından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Yorgunsanız, alkollüyseniz, görme veya muhakeme yetene inizi veya koordinasyonunuzu zayıflatacak ilaçlar aldıysanız makineyi asla kullanmayın. Elektrik ile çalıflan makinelerde her zaman elektrik çarpması riski vardır. Elveriflsiz hava koflullarından ve paratonerlerle ve metal cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluflacak hasarları engellemek için her zaman Kullanım kılavuzuna uyun. UYARI Makineyle çalıflırken kıvılcım çıkabilir ve yangın bafllatabilir. Yangın söndürme ekipmanlarını her zaman elinizin altında tutun. Yangın söndürme ekipmanları lk yardím çantasí her zaman kolay ulaflílír bir yerde olmalídír. Turkish 7

8 ÇALIfiTIRMA Her zaman sa duyulu davranın. Karflılaflabilece iniz tüm olası durumları incelemek mümkün de ildir. Her zaman dikkatli olun ve sa duyunuzu kullanın. Kendinizi kullanımla ilgili güvensiz hissetti iniz bir durumda kalırsanız, çalıflmayı bırakın ve uzman tavsiyesi alın. Satıcınızla, servisinizle veya daha deneyimli bir motorlu testere kullanıcısıyla irtibata geçin. Kendinize güvenemedi iniz hiçbir ifli denemeyin Çalıflma güvenli i Çalıflma alanı güvenli i Kötü hava koflullarínda çalíflmaktan kaçíníníz. Örne in yo un sis, kaygan zemin, a acín düflme yönünü etkileyecek hava koflullarí v.b. Çalıflma alanını temiz ve iyi aydınlatılmıfl tutun. Kalabalık veya karanlık alanlar kazalara neden olabilir. Makine, yangın veya patlama olasılı ının bulundu u alanlarda kullanılmamalıdır. Elektrik güvenli i UYARI Makine üzerinde yetkisiz olarak de ifliklik yapılması ve/veya onaylı olmayan aksesuarların kullanılması, makineyi kullanan kifli veya baflka kiflilerin yaralanmasına veya ölümüne neden olabilir. Makineyi orijinal tasarımından uzaklaflacak biçimde modifiye etmeyin, baflkası tarafından modifiye edilmifl gibi görünüyorsa kullanmayın. Hiçbir zaman arızalı bir makineyi kullanmayın. Bu kılavuzda belirtilen güvenlik kontrolleri ile bakım ve servis talimatlarına uyun. Bazı bakım ve servis ifllerinin sadece yetkili ve kalifiye teknisyenler tarafından yapılması gerekir. Bakım bafllı ı altındaki talimatlara bakın. Her zaman orijinal yedek parça kullanílmalídír. UYARI Elektrik ile çalıflan makinelerde her zaman elektrik çarpması riski vardır. Elveriflsiz hava koflullarından ve paratonerlerle ve metal cisimlerle vücut temasından kaçının. Oluflacak hasarları engellemek için her zaman Kullanım kılavuzuna uyun. Fifl veya kablo hasar görmüflse makineyi kesinlikle prize takmayın. fiebeke voltajının, makinenin nominal de erler plakasında belirtilen voltaja uygun olup olmadı ını kontrol edin. Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken yapılmalıdır. Fifli çıkarmadan önce makineyi mutlaka kapatın. Çalıflmaya uzun süre ara verildi inde her zaman makineyi prizden çıkarın. Makineyi kesinlikle kablosundan tutarak sürüklemeyin ve fiflini asla kabloyu çekerek çıkartmayın. Güç kablosunu çıkarmak için fifli tutun. Herhangi bir kablo veya fifl hasar görmüflse makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin. Makine, suyun içindeyken asla makine donanımına ulaflan bir derinlikte çalıfltırılmamalıdır. Donanım zarar görebilir ve çalıflan makine yaralanmalara yol açabilir. Topraklama talimatları UYARI Yanlıfl ba lantı, elektrik floku riskine yol açabilir. Cihazın gerekli flekilde nasıl topraklanaca ından emin de ilseniz yetkili bir elektrik teknisyenine danıflın. Fifli de ifltirmeyin. Fifli prize takamazsanız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından takılmıfl uygun bir priz bulun. Yerel yönetmeliklere ve kurallara uydu unuzdan emin olun. Topraklama talimatlarını tam olarak anlayamazsanız yetkili bir elektrik teknisyenine danıflın. Makinenin topraklama kablosu ve fifli bulunur ve her zaman topraklanmıfl bir prize ba lanmalıdır. Böylelikle arıza durumunda elektrik floku riski azaltılır. Makineyle birlikte adaptörlerin kullanılmasına izin verilmemektedir. Uzatma kabloları Uzatma kablosunun üzerindeki iflaret, makinenin nominal de erler plakasında belirtilen de erle aynı veya bu de erden yüksek olmalıdır. Topraklanmıfl uzatma kabloları kullanın. Elektrikli aleti dıfl mekanda kullanırken, dıfl mekan kullanımı için uygun bir uzatma kablosu kullanın. Dıfl mekan için uygun kordon kullanmak, elektrik floku riskini azaltır. Uzatma kablosu ba lantısını kuru ve yerden yüksekte tutun. Kordonu ısıdan, ya dan, keskin kenarlardan veya hareketli parçalardan uzakta tutun. Hasar görmüfl veya dolaflmıfl kordonlar elektrik floku riskini artırır. Kabloların sa lam ve iyi durumda oldu unu kontrol edin. Herhangi bir kablo veya fifl hasar görmüflse makineyi asla kullanmayın, tamir için yetkili bir servis atölyesine gönderin. Aflırı ısınmadan kaçınmak için uzatma kablosunu toplanmıfl iken kullanmayın. Kordonun hasar görmemesi için makineyi kullanmaya baflladı ınızda kordonun arkanızda oldu undan emin olun. 8 Turkish

9 Kiflisel güvenlik Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Yorgun ya da içkili iken ya da görüfl, karar verme ve bedensel denetim yeteneklerinizi etkileyebilecek olan bir ilaç almíflsaníz makineyi asla kullanmayíníz. Kullanım kılavuzu içeri ini anladı ından emin olmadan hiçbir kimsenin makineyi kullanmasına izin vermeyin. Tüm operatörler makinenin kullanımı konusunda e itilmelidir. Operatörlere e itim verilmesi makine sahibinin sorumlulu undadır. nsanlar ve hayvanlar dikkatinizi da ıtarak makinenin kontrolünü yitirmenize sebep olabilir. Bu yüzden sürekli iflinize konsantre olun ve odaklanın. Hiçbir zaman çocukların makineyi kullanmalarına veya yakınında olmalarına izin vermeyin. Giysiler, uzun saçlar ve takılar hareketli parçalara takılabilece i için dikkatli olun. Hareketli parçalar içeren ürünler ile çalıflırken her zaman sıkıflma sonucu yaralanma riski vardır. Uzak durun Makineyi kullanırken yakınınızda baflka birinin oldu undan emin olun böylece bir kaza oldu unda yardım isteyebilirsiniz. Motor çalıflırken makinenin baflından asla ayrılmayın. Çalıflmaya uzun süre ara verildi inde her zaman makineyi prizden çıkarın. stenmeyen çalıfltırmaları önleyin. Anahtarın KAPALI konumda oldu undan emin olun. Makinenin üzerinde herhangi bir alet veya nesne bırakılmadı ından emin olun. Her zaman güvenli ve sa lam bir çalıflma pozisyonunda oldu unuzdan emin olun. Kullanım ve bakım Husqvarna beton tozu elektrikli süpürgesi DC 6000, sulu veya kuru beton tozunun emilmesi ve sıvı çamur yönetimi için tasarlanmıfltır. Makine, deneyimli operatörler tarafından endüstriyel uygulamalarda kullanılması için tasarlanmıfltır. Kontrol ve/veya bakım, motor kapalı ve fifl çekili iken yapılmalıdır. Tüm parçaları çalıflır durumda tutun ve tüm ba lantıların uygun flekilde sıkılmıfl olmasını sa layın. Makine, toz toplama torbası takılmadan çalıfltırılmamalıdır. ÇALIfiTIRMA Taflıma ve saklama Kullanım veya nakliye sırasında makineye her zaman bir toz toplama torbasının takılı olması kesinlikle önerilir. Makine hiçbir zaman kaldıraç veya forklift gibi mekanik yollar kullanılarak kaldırılmamalıdır. Makine tutma yerlerinden, motor flasisinden veya di er parçalarından tutularak kaldırılmamalıdır. Makinenin sa lam bir flekilde sabitlenece i bir palet/kızak üzerinde nakledilmesi en iyi yöntemdir. Makineyi kaldırırken her zaman makineye monte edilmifl kaldırma halkasını kullanın. Makine boyutları, kaldırılmıfl halde 1892 mm, indirilmifl halde 1612 mm dir. Nakliye sırasında hasar görmesini ve kaza olmasını önlemek için nakliye sırasında ekipmanı sa lam bir flekilde sabitleyin. Baflta ya mur ve kar olmak üzere do al unsurlara maruz kalmasını önlemek için makine mümkün oldu unca üzeri örtülerek nakledilmelidir. ÖNEML Mümkünse makinenin dik durumda nakledilmesi önerilir. Ekipmanı kilitlenebilir bir yerde tutarak çocukların ve izinsiz kiflilerin eriflmesini engelleyiniz. Makineyi ve ekipmanlarını kuru olan ve don yaflanmayacak bir yerde saklayın. Turkish 9

10 Bafllamadan önce ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Toz torbası tutucuyu kaba yerlefltirin. UYARI Makineyi kullanmadan önce kullaním kílavuzunu iyice okuyarak içeri ini kavrayíníz. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Yetkili olmayan kifli veya kiflilerin çalıflma alanına girmemesine özen gösteriniz, aksi takdirde bu insanların yaralanmaları riski almıfl olursunuz. Makinenin do ru monte edildi ini ve herhangi bir hasar belirtisi göstermedi ini kontrol edin. "Montaj ve ayar" bölümündeki talimatlara bakın. Günlük bakımı yapın. "Bakım" bölümündeki talimatlara bakın. Bafllatırken ve çalıfltırmadan önce manuel diyafram ifllevini kullanın. GM 3000 i çalıfltırırken ö ütücünün üzerindeki ete i kaldırarak yerle makinenin ete i arasında yaklaflık 0,5 cm lik bir boflluk bırakılmasını sa layın. Toz torbalarının de ifltirilmesi Husqvarna tarafından önerilen toz torbalarını kullanın. Toz torbasını de ifltirmeden önce 2 defa manuel diyafram ifllevini kullanın. Toz torbası yaklaflık 20 kg toz topladıktan sonra, toz torbalarının aflırı dolmasına ba lı kaldırma tehlikelerini önlemek amacıyla toz torbasının de ifltirilmesi gerekir. Toz torbalarını tutucuya takın. Torbayı, torba tutucudan çekerek kabın etrafına geçirin. Torbayı kabın etrafına sabitlemek için bir sıkıfltırma kayıflı kullanın. Toz torbasını çekerek torba tutucunun etrafına geçirin. Toz torbasının alt kısmını kablo ba larıyla kapatın. Toz torbasının yarım palet üzerine yerlefltirilerek doldurulması mümkündür. Siklon kabın altındaki alt plakayı çıkarın. Altına bir yarım palet yerlefltirin. 10 Turkish

11 Çalífltírma Süpürgeyi çalıflma alanına yerlefltirin. Toz torbası tutucunun, kaplardaki ba lantılarına sabitlendi inden emin olun. Toz torbasının kapların etrafına sabitlendi inden ve alt kısmında kablo ba larıyla toplandı ından emin olun. Emme hortumunun konektöre ba lı olup olmadı ını kontrol edin. ÇALIfiTIRMA VE DURDURMA Stop Anahtarı KAPALI konuma (O) getirin. Yaklaflık saniye boyunca makinenin yavafllamasını bekleyin. Yeflil dü meye (1) basın. Beyaz bir lamba yanar. Kompresör do ru basınca ulaflana kadar yaklaflık 30 saniye bekleyin. Makine güç almaktadır ve bekleme modundadır. Anahtarı AÇIK konuma (I) getirin. Turkish 11

12 Genel UYARI Kullanıcının, Kullanım Kılavuzu nun yalnız bu bölümünde belirtilen bakım ve servisi yapması gerekir. Daha kapsamlı ifllerin yetkili bir servis tarafından yapılması zorunludur. BAKIM Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Makineyi kapalı konuma getirin. Makine kapatılmalı ve güç kablosu prizden çekilmelidir. Kiflisel koruyucu araçlar kullaníníz. Kiflisel koruyucu araçlar bölümüne bakíníz. Tüm operatörlerin toz torbalarını de ifltirirken veya makine üzerinde bakım ifllemleri yaparken bir toz maskesi/solunum cihazı kullanmaları kesinlikle önerilir. Makine do ru bir flekilde kullanılmaz ve gerekli onarımlar ve bakımlar yetkili servis ve bilirkifliler tarafından yapılmazsa, o taktirde makinenin ömrünün uzunlu u kısalabilir ve kaza riski artabilir. E er daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, en yakın servis istasyonuna baflvuruda bulununuz. Günlük bakím Makinenin güvenlik donanımının hasarsız oldu unu kontrol edin. "Makinenin güvenlik ekipmanları" bölümündeki talimatlara bakın. Kordonun ve uzatma kablosunun sa lam ve iyi durumda olup olmadı ını kontrol edin. Makinenin dıfl kısmını temizleyin. Filtreyi kontrol edin ve gerekirse tozu silkeleyerek giderin. Gerekti inde, filtreyi Husqvarna nın önerileri do rultusunda suyla yıkayın Filtreyi kesinlikle basınçlı havayla temizlemeyin. Bkz. Filtrenin temizlenmesi/ de ifltirilmesi. Kullanıcı, filtre muhafazasındaki toz miktarını her gün kontrol etmelidir. Haftalík bakím Siklonu ve tutucuyu kontrol edin Siklondaki lastik körükleri kontrol edin. Siklon tutucusundaki ızgaranın temiz oldu undan emin olun. Siklon kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Makineyi nakliye konumuna indirin. Siklon kabının kapa ını kaldırın Siklonun toz veya baflka maddelerle tıkanmadı ından emin olun. 12 Turkish

13 Siklonun ve kabın temizlenmesi Makineyi kapalı konuma getirin. Siklonun çıkarılmasını kolaylafltırmak için makineyi ters çevirin ve arka tutma yerinin üzerine yerlefltirin. BAKIM Siklon vidasını ve kabı temizlemek için basınçlı hava veya fırça kullanın. UYARI Makine, yaralanmaları önlemek için iki kifli tarafından indirilmelidir. Siklon kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Siklon vidasını tekrar kaba takın. Kapa ı takın ve sıkın. Filtrenin temizlenmesi/de ifltirilmesi Filtre, polyester malzemeden üretilmifltir ve gerekti inde suyla yıkanabilir. Filtreyi 500 saat veya 6 ay kullanımdan sonra de ifltirin. Kaplamanın veya eptfe membranın zarar görmesini önlemek için filtre elemanlarını hafifçe su püskürterek temizleyin. Suyun güçlü/ani bir flekilde püskürtülmesi, eptfe membrana zarar verir. Temizlik sırasında yumuflak bir fırça kullanılabilir. Filtre elemanlarını yukarıdan afla ıya do ru yıkayın. Belirli noktaları ovuflturmaktan veya ovalamaktan kaçının. Filtre elemanlarını dikkatle kurutun C de yaklaflık bir hafta veya 70 C ye ısıtılmıfl fırında 14 saat boyunca bekletin. %100 kuru olmaları çok önemlidir. Yukarıda açıklanan flekilde yıkanan filtre elemanları, düflük basınç altında yeniden kullanılabilir. Yıkama sonrasında kullanım ömrü, yeni filtre elemanlarının kullanım ömrünün yaklaflık %60-70 i kadardır. NOT Filtreyi kuruduktan sonra tekrar yerine takarak monte ediniz. Dü meyi döndürerek tutma yerini gevfletin. Kapa ı kaldırın ve siklon vidasını kaptan sökün. Filtre kabının hortum konektörünü gevfletin. Turkish 13

14 BAKIM Filtre kabının kapa ındaki kelepçe ayraçlarını gevfletin. Dü meyi çevirerek tutma yerine vidalayın. Filtre kabının alt çerçevesinden tutarak kabı kılavuz olu undan kaldırın. Filtre kabı düflmez ve tutma yerinin üzerinde durur. Nakliye konumu Makine, nakliye ifllemlerini kolaylafltırmak için kaldırılabilir ve indirilebilir. ÖNEML Mümkünse makinenin dik durumda nakledilmesi önerilir. Pimi ve kilit pimini çıkarın. Filtreyi çekerek çıkarın. Filtreyi temizleyip kurutun veya yeni bir filtre takın. Makinenin üst bölümünü, alt konum ba lantı noktasına ulaflana kadar itin. Filtre koni fleklindedir ve genifl bölümünün filtre kabının üst kısmında olması gerekir. Filtre kabını yeniden tutma yerindeki kılavuz olu una yerlefltirin. Makine, bir gaz yayı aracılı ıyla üst konumda tutulur. Makinenin düflmesi gibi bir risk söz konusu de ildir. Kilit pimini ve pimi yerine takın. Tamir ÖNEML Her tür tamirat yetkili tamirciler tarafından yapılmalıdır. Böylece operatörler büyük risklerden kurtulmufl olur. Kelepçe ayraçlarını kullanarak kabı sıkın. Hortumu filtre kabının hortum konektörüne ba layın. 14 Turkish

15 Sorun giderme SORUN G DERME UYARI Makinelerle ilgili ço u kaza, personelin makinenin riskli alanda çalıflmasını gerektiren sorun giderme, servis ve bakım ifllemleri sırasında gerçekleflir. Dikkatli davranarak, ifli planlayıp gerekli hazırlıklarla kazaları önleyin. Aksi belirtilmedikçe, bu bölümde açıklanan ifllemler sırasında motor kapalı konumda olmalıdır. Elektrikli bileflenlerle ilgili tüm kontroller, yalnızca yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından gerçeklefltirilmelidir. Sorun Olası Neden Olası ifllem Makine çalıflmıyor Makinede girifl veya çıkıfl gücü yok. Güç kablosunun ba lı oldu unu ve makinenin açık oldu unu kontrol edin. Sol taraftaki kontaktörün üst kısmında güç bulunup bulunmadı ını yetkili bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin. Kontaktörlerde güç yoksa güç kayna ında güç bulunup bulunmadı ını test edin. Kablolar zarar görmüfltür. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Devre kesici etkinlefltirilmifltir. Devre kesicinin etkin oldu undan emin olun. AÇIK oldu unda makineden alçak düzeyde u ultu sesi geliyor Makine farklı bir güç kayna ına ba landı ında emme yerine üfleme gerçeklefltiriyor Makine çalıflıyor ancak aksesuar güç çıkıflına güç gelmiyor Makinenin emifl gücü yetersiz Makinenin egzozundan toz çıkıyor Diyafram, çalıflmıyor ve/veya filtreyi temizlemiyor. Kompresör sürekli çalıflıyor. Faz hatası. Yalnızca iki faz bulunmaktadır. Motorun yanmasını önlemek için makineyi derhal kapatın. Motorun pervanelerine toz girmifltir. Motor yanmıfltır. Faz rölesi hatalı. Ünite do ru ba lanmamıfltır. Elektrik kutusunda kontak sorunları. Filtre tıkalıdır. Siklon tıkalıdır. Filtre düzgün flekilde takılmamıfltır. Filtre kopmufltur. Koni filtrede delikler veya perforaj delikleri var. Basınçlı hava hortumu gevflemifl veya kopmufltur. Kompresör üzerindeki filtre tıkalıdır. Kompresör üzerindeki filtre tıkalıdır. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Servis noktası ile irtibata geçin. Makineyi prizden çıkarın ve yetkili bir elektrik teknisyenin motordaki L1 ve L3 ü de ifltirmesini ve arızalı faz rölesini do rulamak amacıyla emifl testi gerçeklefltirmesini sa layın. Ünitenin do ru bir flekilde ba landı ını ve üniteye uygun bir flekilde güç verildi ini kontrol edin. (Örne in, emniyet kesicinin ve acil durdurma dü mesinin ö ütücü üzerinde do ru konumda bulunması.) Yetkili bir elektrik teknisyeniyle irtibata geçin. Filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. Siklon vidasını ve kabı temizlemek için basınçlı hava veya fırça kullanın. Filtrelerin düzgün flekilde takılmasını sa layın. Filtrelerin düzgün flekilde takılmasını sa layın. Filtreyi de ifltirin. Kompresörün, basınç anahtarının ve diyafram tankının hortumlarını kontrol edin. Kompresör üzerindeki filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. Kompresör üzerindeki filtreyi temizleyin ya da de ifltirin. *Filtre muhafazasında çok fazla miktarda toz bulunması, filtreyle ilgili bir sorun oldu unu gösterir. Turkish 15

16 Teknik bilgiler TEKN K B LG LER DC 6000 Etki, kw 5,75 Nominal voltaj, V Nominal akım, A 15,4 Güç kayna ı 3 faz Hortumlar ba lı de ilken tüm makinede ölçülen hava akımı. Hava akımı, m 3 /h/l/s 700 Vakum - maks., bar 0,42 Emme girifli çapı, mm 75 Toplam filtre alanı, m 2 7,8 A ırl 290 Boyut (UxGxY), mm 1252*766*1899 Düflürülmüfl 1252*766*1620 Gürültü emisyonlarí (1 nolu dipnota bakíníz) Ses gücü düzeyi, ölçülmüfl db(a) 93 Ses gücü düzeyi, garantili L WA db(a) 93 Ses düzeyi (2 nolu dipnota bakíníz) Operatörün kula ında ses basıncı düzeyi, db (A) 77 Not 1: Çevreye gürültü yayma, EN a uygun flekilde ses gücü (L WA ) olarak ölçülmüfltür. Not 2: Ses basıncı düzeyi EN a göre belirlenmifltir. Ses basıncı düzeyi için bildirilen verilerdeki tipik istatistik da ılım (standart sapma) 1,0 db (A) fleklindedir. Uygunluk konusunda AB deklarasyonu (Sadece Avrupa için geçerlidir) Husqvarna AB, SE Huskvarna, sveç, tel: , yegane sorumlu olarak, 2014 ve sonrası tarihli ve seri numaralı (yıl ve seri numarası, nominal de erler plakasında açıkça belirtilmifltir) Husqvarna DC 6000 modelinin KONSEY YÖNERGES gereksinimleri ile uyumlu oldu unu beyan eder: 17 Mayıs 2006 tarihli, makinelerle ilgili, 2006/42/EC. elektromanyetik uygunluk hakkínda bafllíklí, 15 aralık 2004 tarih ve 2004/108/EEC sayílí KONSEY D REKT F ve geçerli ekler. 12 Aralık 2006 elektrikli ekipmanla ilgili 2006/95/EC. 8 Haziran 2011 tarihli, belli tehlikeli maddelerin kısıtlanmasına iliflkin 2011/65/EU Uygulanan standartlar: EN ISO 12100:2010, EN :2006, EN /A1:2001, EN :2006, EN :2008, EN :2009. Gothenburg 13 Aralık 2013 Helena Grubb Baflkan Yardımcısı, Yapı Ekipmanları Husqvarna AB (Husqvarna AB yetkili temsilcisi ve teknik dokümantasyon sorumlusu.) 16 Turkish

17 Ÿ ˆ ˆŒ ñëîâíûå îáîçíà åíèß íà ìàøèíå ˆ ðè íåïðàâèëüíîì èëè íåáðåæíîì èñïîëüçîâàíèè ìàøèíà ìîæåò áûòü îïàñíûì èíñòðóìåíòîì, êîòîðûé ìîæåò ïðè èíèòü ñåðüåçíûå ïîâðåæäåíèß èëè òðàâìó ñî ñìåðòåëüíûì èñõîäîì äëß ïîëüçîâàòåëß èëè äëß äðóãèõ. ðåæäå åì ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå ñ ìàøèíîé âíèìàòåëüíî ïðî èòàéòå èíñòðóêöèþ è óáåäèòåñü, òî àì âñå ïîíßòíî. îëüçóéòåñü ñðåäñòâàìè èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû. ì. ðàçäåë ' ðåäñòâà çàùèòû ïîëüçîâàòåëß'. ˆ ðè øëèôîâêå îáðàçóåòñß ïûëü, âäûõàíèå êîòîðîé ìîæåò ïðèâåñòè ê òðàâìàì. ˆñïîëüçóéòå ðåêîìåíäîâàííûé ðåñïèðàòîð. ñåãäà îáåñïå èâàéòå íàäëåæàùóþ âåíòèëßöèþ. òà ïðîäóêöèß îòâå àåò òðåáîâàíèßì ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâîâ EC. áîçíà åíèß, êàñàþùèåñß îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû. èìâîëû íà èçäåëèè ëèáî íà óïàêîâêå îáîçíà àþò, òî äàííîå èçäåëèå íå äîëæíî óòèëèçèðîâàòüñß â êà åñòâå áûòîâûõ îòõîäîâ. áåñïå èâ ñîîòâåòñòâóþùóþ óòèëèçàöèþ äàííîãî èçäåëèß, ïîìîæåòå ïðåäîòâðàòèòü ïîòåíöèàëüíî íåãàòèâíîå âëèßíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó è çäîðîâüå ëþäåé, êîòîðîå èíà å ìîãëî áûòü ïîñëåäñòâèåì íåïðàâèëüíîé óòèëèçàöèè äàííîãî èçäåëèß. îëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïåðåðàáîòêå äàííîãî èçäåëèß ïîëó èòå â ƒîðîäñêîì óïðàâëåíèè, ó ñëóæáû, îáåñïå èâàþùåé ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ îòõîäîâ ëèáî â ìàãàçèíå, ãäå û ïðèîáðåëè èçäåëèå. ðóãèå ñèìâîëû/íàêëåéêè íà ìàøèíå îòíîñßòñß ê ñïåöèàëüíûì òðåáîâàíèßì ñåðòèôèêàöèè íà îïðåäåëåííûõ ðûíêàõ. îßñíåíèå ê óðîâíßì ïðåäóïðåæäåíèé óùåñòâóåò òðè óðîâíß ïðåäóïðåæäåíèé. ˆ áðàòèòå âíèìàíèå Œ ˆ ˆ ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïðè èíåíèß ñåðüåçíûõ òðàâì èëè ñìåðòè îïåðàòîðà èëè ïîâðåæäåíèß íàõîäßùåãîñß ðßäîì èìóùåñòâà. áðàòèòå âíèìàíèå ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïðè èíåíèß òðàâì îïåðàòîðó èëè ïîâðåæäåíèß íàõîäßùåãîñß ðßäîì èìóùåñòâà. Œ ˆ ˆñïîëüçóåòñß, êîãäà íåñîáëþäåíèå èíñòðóêöèé ðóêîâîäñòâà ìîæåò ñîçäàòü óãðîçó ïîâðåæäåíèß ìàòåðèàëîâ èëè ìàøèíû. Russian 17

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S)

Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Çamaflır Makinesi Kullanma Kılavuzu B1445A(V/S)/ B1245A(V/S)/ B1045A(V/S)/ R1245A(V/S)/ R1045A(V/S)/ F1245A(V/S)/ F1045A(V/S) Güvenlik Önlemleri Bu Samsung çamaflır makinesini satın aldı ınız için sizi

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM 50-65 - SHAPE ECO 50-65 - - 100 SHAPE ECO SLIM 50-65 serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve

Detaylı

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s

EFG 425-430. letme Kılavuzu 10.11 - 04.13. EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s EFG 425-430 10.11 - letme Kılavuzu 51247137 04.13 T EFG 425k EFG 425ks EFG 425 EFG 425s EFG 430k EFG 430ks EFG 430 EFG 430s EFG S30 EFG S30s Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg

Detaylı

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11

EJC 110 / 112. letme Kılavuzu 09.07 - EJC 110 EJC 112 02.11 EJC 110 / 112 09.07 - letme Kılavuzu 51080489 02.11 EJC 110 EJC 112 T Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte yer alan temsilci Tip Opsiyon Seri No.

Detaylı

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU

FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU FXH 401 - FXH 401 X OCAK KULLANIM KILAVUZU Değerli Müşterimiz, Öncelikle doğa ve teknoloji dostu bir VESTEL ürününü tercih ettiğiniz için sizi kutlarız. Beklentilerinizin üzerinde ürün sunmayı amaç edinen

Detaylı

K-45 Kanal Açma Makinesi

K-45 Kanal Açma Makinesi Kanal Açma Makinesi K-45 Kanal Açma Makinesi U Y A R I Bu aleti kullanmadan önce Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzun içeriğinin anlaşılmaması ve ona uyulmaması elektrik çarpması, yangın

Detaylı

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU

ÇAMAfiIR MAK NES KULLANMA KILAVUZU KULLANMA KILAVUZU ÇAMAfiIR MAK NES Lütfen çamafl r makinenizi çal flt rmadan önce bu kullan m k lavuzunu dikkatle okuyunuz ve ileride bir baflvuru kayna olarak muhafaza ediniz. F1479FDS(1~9) P/No.: MFL67085053

Detaylı

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16

ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 ERC 212/214/216/Z12/Z14/Z16 02.04 - letme Kılavuzu 50434904 03.11 T ERC 214 ERC 216 ERC Z12 ERC 212 ERC Z14 ERC Z16 Uygunluk beyanı Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da bir birlikte

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY

Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY Bulaşık Makinesi Kullanma Kılavuzu D3 3001 SY www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28)

Çamaşır Makinesi ALM 781. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) ALM 781 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523648 / 05-09-13.(16:28) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003

Kullanma kılavuzu. Elektrikli kırıcı tabanca 25, 65, 75. 0226245tr / 003 Kullanma kılavuzu Elektrikli kırıcı tabanca EH 25, 65, 75 04.2011 0226245tr / 003 Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45)

Çamaşır Makinesi ALM 581 A. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) ALM 581 A Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523218 / 14-12-12.(13:45) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu

Açık kasa dizel jeneratör seti. Kullanım Kılavuzu Açık kasa dizel jeneratör seti Kullanım Kılavuzu Tek faz: KDE25E KDE30E KDE35E Üç faz: KDE13E3 KDE30E3 KDE45E3 KDE75E3 KDE20E3 KDE35E3 KDE60E3 KDE100E3 High speed: KDE40E3 Model yapısı(kde60e3 örnek alınmıştır)

Detaylı

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300

LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 LOGOBLOC L 50 L 300 DÜ ÜK SICAKLIK KAZANI MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU L 50 L 70 L L 90 L 120 L 150 L 180 L 240 L 300 çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu

0212727tr 004 12.2009. Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS. Kullanma kılavuzu 0212727tr 004 12.2009 Elektrikli kırıcı tabanca EHB 11 BL, BLM, BLS Kullanma kılavuzu Üretici Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Detaylı

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SAF R SER S KAR I BASINÇLI KAZAN MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU çindekiler: 1. El Kitabına ili kin......4 1.1 El Kitabı içeri i...4 1.2 Kullanılan semboller...5 1.3 El Kitabı kime hitap ediyor?...5 2. Güvenlik...6

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243

bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 bulaşık makinesi kullanma kılavuzu 6243 I 6243 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı

Detaylı

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES

Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG-17. KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES Kullanma K lavuzu WDYN 11746PG17 KURUTMALI ÇAMAfiIR MAK NES TEBR KLER Ç NDEK LER BÖLÜM Hoover marka bu ev aletini sat n almakla ödün vermeyi kabul etmeyece inizi göstermifl oldunuz: sadece en iyisini istiyorsunuz.

Detaylı

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun.

TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR2470 HR2470F HR2470FT HR2470T ÇİFT YALITIMLI. KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) Kırıcı - Delici HR470 HR470F HR470FT HR470T ÇİFT YALITIMLI KULLANIM KILAVUZU ÖNEMLİ: Kullanmadan Önce Okuyun. TÜRKÇE (Orijinal Talimatlar) ÖZELLİKLER Kapasiteler Sürekli yürütülen

Detaylı

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07

ICC142-2TR2.pdf 2010-06-07 Talimatlar kılavuzu ICC142-2TR2.pdf Çalıştırma ve Bakım Vibrasyonlu silindir CC142 Motor Deutz D2011 L03 I Seri numarası *60214252*, *60214255* - 10000309x0A000001 - Orijinal talimatların çevirisi Değişiklik

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49)

Çamaşır Makinesi ALM 601. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) ALM 601 Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820523754 / 17-02-14.(19:49) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Altus ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR ANWENDERHANDBUCH ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL PROPIETARIO GEBRUIKERSHANDLEIDING USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZJ-S SRR35ZJ-S SRR50ZJ-S SRR60ZJ-S1 MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE

Detaylı

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (2) 2014-03#2-3238 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

Detaylı

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU

AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU AKHL1250E(CE) YÜKSEK BASINÇLI KOMPRESÖR KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU TÜRKÇE BU KOMPRESÖRÜ KULLANMADAN ÖNCE, GÜVENLİK VE TALİMATLARINI YERİNE GETİRMEK İÇİN BU KILAVUZU İNCELEYİN. GELECEKTE KULLANMAK ÜZERE

Detaylı

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES

Kullanma K lavuzu HLSI 60-17. BULAfiIK MAK NES TR Kullanma K lavuzu HLSI 60-17 BULAfiIK MAK NES Ç NDEK LER Güvenlik önerileri Cihaz n kurulmas ve montaj Yumuflat c bölümü Tuzun doldurulmas Üst sepetin ayarlanmas Bulafl klar n yerlefltirilmesi Test

Detaylı

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15)

Çamaşır Makinesi ALM 701 S. Kullanma Kılavuzu. Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) ALM 701 S Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Document Number 2820524124 / 27-05-14.(8:15) 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı

Detaylı