MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."

Transkript

1 YÖNETMELĐK T.C. Resmî Gazete 18 Ağustos 2007 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : Sağlık Bakanlığından: DĐYALĐZ MERKEZLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐKTE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK MADDE 1 8/5/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "üç yıl" ibaresi "iki yıl" olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasının ilk cümlesinin başındaki "Sertifikalı bir sorumlu tabip ve sertifikalı hemşire" ibaresi "Sertifikalı bir sorumlu tabip ve diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire " olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Hemodiyaliz merkezleri için ilgili mevzuata ve alınacağı tarihteki standartlara uygun üretilmiş, orijin ülkede üretimi ve kullanımı devam eden ve üretici veya yetkili temsilci firma tarafından performans yeterliliği kanıtlanmış olan, en az beş adet faal ve bir yedek olmak üzere toplam altı hemodiyaliz cihazı," "Diyaliz merkezi, hastalarına acil durumda hizmet vermek üzere bir ambulans bulundurabilir" "Diyaliz merkezi sadece diyaliz hastalarına yönelik olmak ve bu Yönetmeliğin EK-13 ündeki tetkikleri yapmak üzere ilgili mevzuat uyarınca ruhsatlandırılmış bir laboratuvar kurması veya bu nitelikleri haiz bir laboratuvar ile anlaşması zorunludur. Diyaliz merkezinin kendi bünyesinde kuracağı laboratuvar ile diyaliz hastaları haricindeki hastalara laboratuvar hizmeti vermek istemesi halinde müstakil girişli laboratuvar oluşturmak ve diyaliz hastaları ile doğrudan teması engellemek zorundadır." MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (e) bendi eklenmiştir. "a) Sorumlu Uzman: Her diyaliz merkezinde, Türkiye de tababet icrasına engel hali olmayan, hastaların yaş grubuna göre nefroloji uzmanı veya çocuk nefrolojisi uzmanı bir tabibin tam veya kısmi zamanlı olarak bulunması şarttır. Hemodiyaliz merkezi için sorumlu uzmanlık görevini yürütecek Nefroloji Uzmanı veya çocuk nefrolojisi uzmanı bulunamadığı hallerde sorumlu uzmanlık görevi, on sekiz yaş ve üzeri yaş grubu hastalar için sertifikalı iç hastalıkları uzmanı; on yedi yaş ve altı yaş grubu hastalar için sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından yürütülür. Bu Yönetmelik kapsamında olan merkezlerin, 31/12/2014 tarihinden sonra herhangi bir şekilde sorumlu uzman değişikliğine gitmesi halinde veya bu tarihten sonra açılacak merkezlerde ise merkezin türüne göre sorumlu uzmanlarının, Nefroloji Uzmanı veya Çocuk Nefrolojisi Uzmanı olması gereklidir. Hem hemodiyaliz ve hem de periton diyalizi merkezi olarak faaliyet gösterecek merkezlerde görev yapan nefroloji uzmanları, her ikisinin de sorumlu uzmanlık görevini yürütebilirler. Sorumlu uzman sertifikası; Bakanlıkça yetkilendirilmiş diyaliz eğitim merkezlerinde en az üç ay süre ile eğitim görmüş, eğitim sonunda bu merkezde yapılan teorik ve pratik sınavlarda başarılı olmuş iç hastalıkları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları dallarında uzman olanlara Bakanlık tarafından verilir. Erişkin hemodiyaliz merkezlerinde ondan fazla pediatrik yaş grubu hasta tedavi görüyor ise, bu merkezde bir çocuk nefrolojisi uzmanının veya sertifikalı çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanının konsültan olarak bulunması gerekir. Pediatrik diyaliz merkezlerinde ondan fazla erişkin yaş grubu hasta tedavi görüyor ise, bu merkezde de bir Nefroloji Uzmanının veya sertifikalı Đç Hastalıkları Uzmanının konsültan olarak bulunması gerekir. Sorumlu uzman, tam gün çalışmak şartı ile aynı merkezde sorumlu tabip olarak da çalışabilir. Bu durumda, birden fazla özel diyaliz merkezinin sorumlu uzmanlık görevini üstlenemez. Merkezde ayrıca sorumlu tabibin bulunması halinde, sorumlu uzman en fazla bir diğer diyaliz merkezinin sorumluluğunu üstlenebilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 2368 sayılı Sağlık Personeli Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanuna veya özel kanunlarına göre çalışıp, ayrıca serbest meslek icra etmek hakkı ve sorumlu uzmanlık yetkisini haiz tabipler, sadece bir özel diyaliz merkezinin sorumlu uzmanlık görevini üstlenebilirler. Ancak Bakanlık ya da Valilik makamının onayı ile, il sınırları içinde ya da ihtiyaç duyulan illerde, kamuya ait diyaliz ünitelerinde konsültan uzman olarak ve her diyaliz hastasını ayda en az bir kez görüp tedavisini düzenleyecek şekilde görevlendirilebilir. Sorumlu uzmanın izinli veya hasta olması gibi kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması hallerinde, sorumlu uzman sertifikasını haiz bir uzman, en çok altı aylık süreyle ve müdürlüğe bildirilmek suretiyle çalıştırılabilir. Bu sürenin sonunda sorumlu uzmanın görevine dönmemesi halinde merkez, yeni bir sorumlu uzman ile sözleşme yaparak müdürlüğe bildirmek zorundadır." "c) Diyaliz teknikeri veya hemşiresi: Diyaliz merkezlerinde diyaliz işlemini uygulayacak; üniversitelerin sağlık hizmetleri meslek yüksek okulu diyaliz bölümlerinden mezun diyaliz teknikeri veya sertifika sahibi bir hemşire olacak şekilde en az iki personel bulunması zorunludur. Bu personelden birisi sorumlu olarak seçilir.

2 Diyaliz hemşireliği sertifikası; diyaliz eğitim merkezinde üç ay süreyle hemodiyaliz veya periton diyalizi eğitimi görmüş hemşire veya hemşirelik yetkisine haiz sağlık hizmetleri sınıfı personele eğitim merkezlerinde yapılan teorik ve pratik sınavda başarılı olmak kaydıyla Bakanlıkça verilir. Hemodiyaliz merkezlerinde Açılma Đzin Belgesi için diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire sayısı, merkezdeki hemodiyaliz cihazının sayısına göre belirlenir. Đlk kaç cihazla açılırsa açılsın on cihaza kadar iki, bu sayının üzerinde ilâve her beş cihaz için ilâve bir hemşire veya diyaliz teknikeri bulunması zorunludur. Açılma izin belgesi almış diyaliz merkezlerinde her tedavi seansında on hastaya kadar en az iki diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire; daha sonraki her beş hasta için ilâve bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunması gereklidir. Ancak, ilk on cihaz için gerekli olan ruhsata esas personel haricinde, diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunmaması hallerinde, her tedavi seansında öngörülen diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire sayısının yarısını aşmayacak şekilde ve tam gün süreyle çalışmak kaydıyla sertifikasız hemşire çalıştırılabilir. Bu durumda çalışacak personelin gözetiminden sorumlu, o seans için en az bir diyaliz teknikeri veya sertifikalı hemşire bulunması gerekir. Bu şekilde çalıştırılan hemşireler için, merkez tarafından işe başladığı tarihten itibaren en geç iki ay içinde eğitim için başvuru yapılması zorunludur. Periton diyalizi merkezi diyaliz hemşiresi sayısı, merkezdeki hasta sayısına göre belirlenir. Đlk yirmi beş hasta için bir; ilâve her elli hasta için bir periton diyaliz hemşiresi çalıştırılır. d) Teknisyen veya Tekniker: Her hemodiyaliz merkezinde diyaliz cihazları ile müştemilatı ve su sistemi konusunda en az üç ay süre ile eğitim gördüğüne dair belge veya diplomayı haiz en az bir teknisyen veya tekniker bulunması gereklidir. e) Yardımcı personel: Hemodiyaliz merkezlerinde her beş hemodiyaliz cihazı için bir yardımcı personel; periton diyalizi merkezlerinde ise, en az bir yardımcı personel bulunması gereklidir. " MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 14 Hemodiyaliz merkezlerinde bulundurulacak diğer personel; a) Diyetisyen: Her hemodiyaliz merkezinin, bir diyetisyenle danışmanlık hizmeti alınmasına dair sözleşme yapması ve belgelendirmesi gereklidir. Diyetisyen her hastayı ayda en az bir kere ya da hasta veya sorumlu hekim tarafından istendiği zamanda görebilecek şekilde danışmanlık hizmetini yürütür, hastaların beslenme sorunlarını dinler ve diyet rejimini belirler. b) Psikiyatri Uzmanı: Hastaların talebi ve/veya sorumlu tabibin gerek görmesi halinde bir psikiyatri uzmanından danışmanlık hizmeti alınır. c) Sosyal Hizmet Uzmanı: Sorumlu tabibin gerek görmesi halinde bir sosyal hizmet uzmanından danışmanlık hizmeti alınır. Diyaliz merkezi (b) ve (c) bendinde belirtilen uzmanların isim, adres ve her an ulaşılabilecek telefon numaralarını merkezde ve dosyasında bulundurmak zorundadır. Bu madde kapsamındaki personel, mesai ve ulaşım imkânları uygun olmak kaydıyla, aynı il veya ilçelerdeki hemodiyaliz merkezlerinden en çok beş tanesinde bu şekilde görev yapabilir ve çalışmalarına dair tüm bilgileri hasta dosyasına kayıt edip tarih atarak imzalamakla yükümlüdür." MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (j) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (l) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. "a) Merkezin her katı için ayrı olmak üzere mimar tarafından düzenlenmiş, yerleşim ve kullanım alanlarını gösteren 1/100 ölçekli planlar," "j) Yeterli nitelikte ve kapasitedeki su sisteminin yaptığı arıtma sonrasında elde edilen suyun, bakteriyolojik ve kimyasal analiz sonuçlarının Avrupa Birliği Farmakopesisindeki standartlara uygun olduğunu gösterir belge," MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri bünyesinde açılacak diyaliz merkezi veya üniteleri için bu Yönetmelik hükümlerine uygun şekilde hazırlanan dosya, başvuru dilekçesi ile birlikte doğrudan Bakanlığa sunulur ve gerekli iş ve işlemler yapılarak diyaliz merkezleri için açılma izin belgesi ile üniteler için uygunluk belgesi Bakanlıkça düzenlenir." MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 18 Diyaliz merkezlerinde diyaliz tedavisi gören her hasta için ayrı bir hasta takip dosyası tutulur. Hastalara, Yönetmeliğin eki (EK-13) de sayılan laboratuvar tetkikleri belirtilen periyotlarda yaptırılır." MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin madde başlığı "Diyaliz teknikeri ve hemşiresinin görevleri " olarak, birinci fıkrasında geçen "Diyaliz hemşiresi" ibaresi "Diyaliz teknikeri ve hemşiresi" olarak değiştirilmiştir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin madde başlığı " Teknisyen veya teknikerin görev ve yetkileri" olarak değiştirilmiştir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 25 Özel diyaliz merkezlerinde sorumlu uzman veya sorumlu tabibin ayrılma talebinde bulunması, hastalık hali ve izin durumlarında bu görev, en fazla altı aylık süre için sorumlu uzman veya sorumlu tabip niteliklerini haiz başka bir tabip tarafından yürütülür. Altı aylık sürenin sonunda sorumlu uzman veya sorumlu tabip bulunamaz ise,

3 diyaliz merkezinin faaliyetine son verilerek, açılma izin belgesi Valilikçe iptal edilir. Bu durumda, hastaların mağdur edilmemesi için Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Merkezde sertifika sahibi hemşire veya diyaliz teknikeri sayısı, Yönetmelikte seans başına belirlenen asgarî sayının altına düştüğü takdirde, merkez tam gün çalıştırmak kaydıyla sertifikasız hemşire çalıştırabilir. Merkez, eksilen sayı kadar personeli bulmak, sertifikasız çalışan hemşirenin sertifikasyon eğitimi için ilk eğitim döneminde başvurusunu yapmak zorundadır. Buna uymayan diyaliz merkezine, Müdürlük tarafından kırk beş günlük süre verilerek yazılı olarak ihtar edilir ve bu süre sonunda sertifikalı hemşire veya diyaliz teknikeri eksikliğini gidermeyen merkezin hasta sayısı mevcut personel sayısına uygun olacak şekilde azaltılır. Buna uygun davranmayan merkezin açılma izin belgesi Valilikçe iptal edilir." MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "c) Eğitim yetkisi verilecek diyaliz merkezlerinin aktif olarak kullanılmakta olan en az on adet, pediatrik diyaliz merkezlerinin ise beş adet hemodiyaliz cihazına sahip olması," MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yukarıda sayılanlar dışında, kamu personeli olup da diyaliz eğitim başvurusu yapanlardan ihtiyaç halinde Bakanlığın uygun göreceği ve ihtiyaç duyulan diyaliz merkezlerinde iki yıl süre ile görev yapmayı kabul ettiği taahhütname veya ihtiyaç halinde Bakanlık tarafından daha önce açıklanmış olan merkezlere tayin edilerek iki yıl çalışmayı taahhüt etmesi ve müdürlüğün uygun görüşü aranır." MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Diyaliz eğitim başvuruları, ilgili müdürlüğe yapılır. Müdürlük tarafından başvurusu uygun olanların adı, soyadı, unvanı, çalıştığı kurumunun belirtildiği liste 29 uncu maddede belirtilen dönemlerde Bakanlığa intikal ettirilir. Eğitime başvuran personelin evrakları daha sonraki işlemlere esas olmak üzere müdürlükte muhafaza edilir." MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Diyaliz eğitim merkezlerinde yapılan sınavlar sonucunda düzenlenen sınav komisyonu raporu, eğitime alınan personelin kursa başlayış ve kurstan ayrılış evrakı ile sınav sonuç belgeleri Bakanlığa gönderilir ve sınavlarda başarılı olanlara Bakanlıkça diyaliz sertifikası düzenlenir. Bakanlıkça düzenlenen sertifika, Yönetmeliğin 28 inci maddesi ikinci fıkrasındaki ve 30 uncu maddesinin (c) ve (d) bentlerinde istenen taahhütnamenin süresi sonunda sahibine teslim edilir. Bu süre zarfında gerekli hallerde ilgili personel için eğitim belgesi düzenlenebilir." MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "MADDE 35 Sorumlu uzmanlık, sorumlu tabiplik ve diyaliz hemşireliği sertifikaları, düzenlenme tarihinden itibaren beş yılda bir Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendireceği üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili kamu kurum kuruluşları tarafından resertifikasyona tabi tutulur. Bu kuruluşlar resertifikasyon sonucunu her yıl Bakanlığa rapor olarak bildirmek zorundadır. Resertifikasyon değerlendirmesinde iki defa üst üste başarılı olamayanların sertifikaları, altıncı yılın sonunda hükümsüz hale gelir. Resertifikasyon değerlendirmesinde başarılı olamayanlar, Yönetmelikte belirtilen usûl ve esaslara göre tekrar diyaliz eğitim programına başvurabilirler. Bu başvurular öncelikli olarak değerlendirilir. Resertifikasyonun nasıl yapılacağı, değerlendirilmesi ve sair konuları, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde Bakanlıkça yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir." MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir "MADDE 42 Bütün diyaliz merkezlerinin; kendisine en yakın organ nakli merkezi ve Bakanlık ile koordinasyon kurarak, böbrek nakline aday hastalarının, kan ve doku grupları tayinlerini yaptırıp, Ulusal Bekleme Listesi ne kaydettirmeleri gereklidir. Diyaliz merkezleri; hastalarını her yıl kendisine en yakın organ nakli merkezi sorumlusu veya uzmanı ile konsulte ederek organ nakline uygun hastaları birlikte belirlemek ve bu konsültasyon raporlarını hasta dosyasında muhafaza etmek, nakil için uygun görülenler listesine ilave olan hastaların bilgilerini ve kayıt olmuşlarsa nakil merkezi isimlerini her yıl Bakanlığa bildirmekle yükümlüdürler." MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "GEÇĐCĐ MADDE 4 Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan mevzuat hükümlerine göre 1/1/2002 tarihinden önce diyaliz eğitimi görerek sertifika alanlar, Resertifikasyon Tebliğinin yayımını izleyen yılın Nisan ayında yapılacak olan ilk resertifikasyona tâbidirler. Bu hükme göre resertifikasyona tâbi olacak olanlarla ilgili usul ve esaslar 35 inci maddede belirtilen Tebliğ ile düzenlenir." MADDE 21 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-1), (EK-5), (EK-6) ve (Ek-8) ekteki şekilde değiştirilmiş, Yönetmeliğe (EK-13) eklenmiştir. MADDE 22 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 23 Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

4 EK-1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü KAMU VE ÖZEL DĐYALĐZ MERKEZLERĐ ASGARĐ PERSONEL STANDARTLARI PERSONELĐN UNVAN VE NĐTELĐKLERĐ. 0-5 Cihaz 6-10 Cihaz Cihaz Cihaz Cihaz Cihaz Personel SINIFI Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sayısı Sorumlu Uzman; Nefroloji Uzmanı Yoksa Sertifikalı Đç Has.Uz Çoc.Has.Uz.) SHS Sorumlu Tabib (Sertifikalı) SHS Diyaliz Teknikeri veya Diyaliz Hemşiresi (Sertifikalı) SHS Tekniker veya Teknisyen SHS Yardımcı Personel YHS EK-5 HEMODĐYALĐZ EĞĐTĐM MERKEZĐ ADANA ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ADANA NUMUNE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANKARA BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANKARA ETLĐK ĐHTĐSAS HASTANESĐ ANKARA FATĐH ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA GÜLHANE ASKERĐ TIP AKADEMĐSĐ ANKARA HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA NUMUNE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANKARA T.YÜKSEK ĐHTĐSAS EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANTALYA AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BURSA ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ DĐYARBAKIR DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ELAZIĞ FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ERZURUM ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ESKĐŞEHĐR OSMANGAZĐ ÜNĐVERĐSTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ISPARTA SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL GATA HAYDARPAŞA EĞĐTĐM HASTANESĐ ĐSTANBUL GÖZTEPE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ĐSTANBUL HAYDARPAŞAPAŞA NUMUNE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ĐSTANBUL KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ĐSTANBUL MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐSTANBUL TIP FAKÜLTESĐ ĐZMĐR ALSANCAK DEVLET HASTANESĐ

5 ĐZMĐR ATATÜRK EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ĐZMĐR DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐZMĐR EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐZMĐR TEPECĐK EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ KAYSERĐ ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KOCAELĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KONYA SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MERAM TIP FAKÜLTESĐ SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TRABZON NUMUNE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ VAN YÜZÜNÜCÜYIL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ EK-6 PERĐTON DĐYALĐZĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ ADANA ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA BAŞKENT ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ ANKARA GAZĐ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ANTALYA AKDENĐZ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ BURSA ULUDAĞ ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ DĐYARBAKIR DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ERZURUM ATATÜRK ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL MARMARA ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐSTANBUL TIP FAKÜLTESĐ ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ ĐSTANBUL TIP FAKÜLTESĐ ( PEDĐATRĐ ) ĐZMĐR ALSANCAK DEVLET HASTANESĐ ĐZMĐR DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐZMĐR EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ĐZMĐR EGE ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ ( PEDĐATRĐ ) ĐZMĐR TEPECĐK EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ KAYSERĐ ERCĐYES ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ KONYA SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MERAM TIP FAKÜLTESĐ SAMSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ TIP FAKÜLTESĐ TRABZON NUMUNE EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü DĐYALĐZ EĞĐTĐMĐ BAŞVURU FORMU EK:8 ADI: SOYADI: BABA ADI:

6 DOĞUM TARĐHĐ: DOĞUM YERĐ: MEZUN OLDUĞU OKUL: MEZUN OLDUĞU YIL: ÇALIŞTIĞI KURUM: ADRES: EĞĐTĐM ALMAK ĐSTEDĐĞĐ ĐL/EĞĐTĐM MERKEZĐ 1.Tercih 2.Tercih 3.Tercih Tasdik Olur Başvuru Sahibi (Paraf): Kurum Yetkilisinin Adı Soyadı Đmza / Mühür TAAHHÜTNAME Eğitimi takiben uygun görülen diyaliz merkezinde en az 2 yıl çalışacağımı, bu süre dolmadan ayrılmam halinde eğitim süresince tarafıma yapılan tüm ödemeler ile adıma yatırılan sosyal güvenlik ve sağlık primlerinin bedelini geri ödeyeceğimi kabul ve taahhüt ederim. Başvuru Sahibinin Adı Soyadı Tarih ve Đmza EK-13 DĐYALĐZ HASTALARINA YAPILMASI GEREKEN LABORATUVAR TETKĐKLERĐ Diyaliz tedavisine ilk defa alınacak hastalarda kan grubu bilinmiyorsa kan grubu tayini ve son bir ay içinde bakılmamışsa HIV ve Hepatit testleri (HBsAg, Anti HBs ve Anti HCV) yapılır. Daha sonra kronik hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaların takibinde; Hemodiyaliz hastalarında; a) Ayda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) Kan üre veya üre nitrojeni (giriş ve çıkış), 2) Serum kreatinini (giriş ve çıkış), 3) Serum Potasyumu (giriş ve çıkış), 4) Serum Na, Ca ve P seviyesi, 5) Alanin aminotransferaz (ALT), 6) Kan şekeri,

7 7) Serum total protein ve albümin, 8) Hemogram (6-12 parametre), Merkezler ayrıca diyaliz yeterliliğini belirleyen parametreleri (Kt/V ve URR) aylık olarak hesaplayarak istendiğinde Bakanlığa bildirmek zorundadırlar. b) Üç ayda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) Hepatit göstergeleri negatif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül Đmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, 2) Serum demiri, total demir bağlama kapasitesi, ferritin, 3) Ürik asit, 4) CRP, 5) Bikarbonat (total karbondioksit). 6) Alkalen fosfataz, 7) Đntact PTH, 8) Diabetik hastalarda HbA1c, c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) Lipitler (total kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid), 2) Anti-HIV tetkikleri (ELĐSA 2-3, Mikropartikül Đmmünassay-MEIA veya kemiluminesans), 3) Tele kardiyogram, 4) Elektro kardiyogram, d) Yılda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) Hepatit göstergeleri pozitif olan hastalarda ELISA 2, 3 veya Mikropartikül Đmmün Assay (MEIA) veya kemiluminesans) yöntemiyle tayin edilmek kaydıyla HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, Bu periyodlarda tetkikleri yapılan hastalar başka merkezde diyalize girdiğinde HBsAg, HCV ve Anti-HIV tetkikleri dışındaki tetkiklerin yeniden yapılmasına gerek yoktur. Periton diyalizi hastalarında ise; Takip sıklığı: Tedavi ile ilgili bir tıbbi komplikasyon veya sorun olmadığı sürece periton diyalizi tedavisine başlayan hastaların ilk üç ayda on beş günde bir, takip eden aylarda bir kez periton diyalizi merkezi tarafından kontrolü yapılır. Tedavinin birinci yılını tamamlamış olan hastalar, klinik durumları stabil ise merkez tarafından iki ayda bir izlenebilir. Periton diyalizine yeni başlayan veya periton diyalizi merkezine ilk kez gelen hastaların kan grubu tayini, HIV ve hepatit testleri öncelikle yapılır. a) Her kontrolde yapılması gereken tetkikler; 1) Kan üre veya üre nitrojeni 2) Serum kreatinin 3) Serum sodyum 4) Serum potasyum 5) Serum klor 6) Kalsiyum 7) Đnorganik fosfor 8) Kan şekeri 9) Total protein ve albümin 10) Alanin aminotransferaz 11) Hemogram (6-12 parametre) b) Dört ayda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) Ürik asit, 2) Lipid profili (total kolesterol, HDL-kolesterol, LDL-kolesterol, trigliserid), 3) Venöz bikarbonat, 4) Serum demiri ve total demir bağlama kapasitesi, 5) Ferritin, 6) C-reaktif protein, 7) Đntakt parathormon, 8) Alkalen fosfataz, 9) HbA1c (diyabetik hastalarda), c) Altı ayda bir defa yapılması gereken tetkikler, 1) Elektrokardiyogram, 2) Telekardiyogram, 3) Peritoneal eşitlenme testi (PET) ( Đlk test periton diyalizine başlandıktan sonra 2-4. haftalarda yapılır ve daha

8 sonra 6 ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir.), 4) Diyaliz yeterlilik göstergeleri (Kt/Vüre ve kreatinin klirens) (Đlk test periton diyalizine başlandıktan sonra 2-4. haftalarda yapılır ve daha sonra 6 ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir.), d)yılda bir defa yapılması gereken tetkikler; 1) HBsAg, HBsAb, Anti-HCV, Anti-HIV (ELISA 2,3 veya mikropartikül immünassay veya kemiluminesans yöntemiyle; klinik gereklilik durumunda daha sık yapılabilir), 2) Kateter kontrolü için direkt grafi (klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir), 3) Burun kültürü (klinik gereklilik halinde daha sık yapılabilir), e) Diğer uygulamalar; 1) Bağlantı seti değişimi: Altı ayda bir yapılır. Sık peritonit geçiren hastalarda bağlantı seti 3-4 ayda bir değiştirilebilir. 2) Ev ziyaretleri: Đlk yıl altı ayda bir, daha sonra yılda bir kez yapılır. Hastanın durumuna göre sıklığı arttırılabilir. 3) Hasta eğitimi: Altı ayda bir tekrarlanır. Klinik gereklilik durumunda her kontrolde yapılabilir.

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:18.06.2010-27615 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; akut ve kronik böbrek yetmezliği bulunan hastaların

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 27/01/05 Resmi Gazete Sayı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, halk sağlığını ve huzurunu

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî

Detaylı

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.07.2005 R.G. Sayısı:25869 MADDE 1 21/8/1987 tarihli ve 19551 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Üremeye Yardımcı

Detaylı

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 25 Mayıs 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27591 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ SAĞLIK KURULUŞLARI RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 30 Eylül 2014 Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

29 Aralık 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28866 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28866 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28866 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK 30 Eylül 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29135 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDAYÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 25.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28539 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; a) Birinci

Detaylı

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078 Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 13.04.2003 Sayı: 25078 MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 2

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762

Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 Sağlık Bakanlığından: 22 Mayıs 2002 Sayı : 24762 İlkyardım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK

Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELĐK http://rega.basbakanlik.gov.tr/main.aspx?home=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/200 81203.htm&main=http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2008/12/20081203.htm 3 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG 18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25709 BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönetmelik,

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513 13 Haziran 2011 BUGÜN TARİHE GİT GÜNDEM ABONELİK ARAÇLAR Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 6 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27513 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÜREMEYE

Detaylı

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci,

YÖNETMELİK. b) 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 ve 12 nci, 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ĐŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLĐĞĐ HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Resmî Gazete YÖNETMELĐK ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK 27 Kasım 2010 CUMARTESĐ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELĐK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından: ĐŞYERĐ HEKĐMLERĐNĐN GÖREV, YETKĐ, SORUMLULUK VE EĞĐTĐMLERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768

Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları Ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından:

Detaylı