V Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "V 3 0 0 0 3 4. Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )"

Transkript

1 FİZİKSEL METALURJİ Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Malzemelerin temel fiziksel özelliklerinin öğretilmesi, temel malzeme kuralları ile pratik uygulamalar arasında köprü kurma becerisi kazandırmak, özellikle ileri çalışmalar ve uygulamada çalışacak mühendisler için malzemelerin temel özelliklerini vermek. PY1 PY2 PY5 1. Atomik seviyeden başlayarak mühendis adaylarının malzeme özelliklerini algılaması, 2. Termodinamik ve kinetik verilerin malzeme özellikleri üzerindeki etkisi, 3. Atom hareketleri, konumları, boşlukların özellikler üzerindeki öneminin kavratılması, 4. Atom yayınmasının olumlu ve olumsuz yönlerinin anlaşılması, 5. Değişik ortamlar için malzeme seçimi mantığının oluşturulması, 6. Malzeme üretiminde çekirdekleşme ve büyümenin etkilerinin bilinmesi, 7. Uygulamada teori ile temel mesleki bilgiler arasında köprü kurulması, Anlatım, problem çözme Ara Sınavlar X 40 Ödevler 1 Faz Dönüşümlerinin Termodinamiğine Giriş 2 Atom Boşluklarının Tanıtımı ve Entropinin İstatiksel Mekanik Anlamı 3 Kristallerde Atom Boşlukları ve Hatalar 4 Kristallerde Atom Boşluklarının Hareketi 5 Difüzyon ve Difüzyon Mekanizmaları 6 Yer Alan Atomların Difüzyonu 7 Difüzyon Katsayısı ve Sıcaklığa Bağımlılığı 8 Yüzeylerin Tanımı ve Sınıflandırılması 9 Arayüzeylerin Enerjileri 10 Tane Sınırlarının Hareketi 11 Nano Ölçekli Sınırlar ve Yüzeylerin Kararlılığı 12 Dihedral Açı kavramı ve Uygulamada Önemi 13 Çekirdekleşme ve Çeşitleri 14 Heterojen Çekirdeklenmenin Metalurjik Uygulamaları

2 MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Malzemelerin mekanik özelliklerini öğretmek, bu bilgilerin ürün tasarımında ve üretimde nasıl kullanılacağını öğretmek PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 1. Malzemelerin mekanik özellikleri ve etkileyen faktörleri öğretip bunların tasarımlarda kullanım becerisi kazandırmak 2. Deney tasarlama ve deney sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak Anlatım, problem çözümü Ara Sınavlar X 40 Ödevler 1 Mekanik Metalürjiye Giriş 2 Sertlik 3 Sertlik 4 Gerilme-gerinim değerleri ve eğrileri 5 Gerilme gerinim değerlerini etkileyen faktörler 6 Kırılma tokluğu ve deneyleri 7 Kırılma tokluğu ve deneyleri 8 Darbe dayanımı (tokluk) ve etkileyen faktörler 9 Yorulma ve etkileyen faktörler 10 Yorulma ve uygulama örnekleri 11 Sürünme ve etkileyen faktörler 12 Aşınma 13 Şekillendirmede malzeme tutumu ve testleri 14 Şekillendirmede malzeme tutumu ve testleri

3 DEMİR-ÇELİK ÜRETİMİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi V Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Demir ve çelik malzemelerin standartlara ve sınırlandırmalara uygun üretimlerini öğretmek, özelliklerini geliştirmekle ilgili teorik ve pratik bilgileri kazandırmak, 2- Demir çelik üretimi problemlerini belirleme, analiz etme ve temel mühendislik bilgilerini demir çelik üretim proseslerinde görülen problemlere uygulayarak çözümleme ve sonuçlarını analiz edip, yorumlama becerisini kazandırmak, 3- Geleneksel ve yeni geliştirilen demir çelik üretimi yöntemlerini öğreterek, güncel ve çağdaş konulara ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlamak, küresel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavratmak. PY1. PY2. PY3. PY4. 1- Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini demir çelik üretim problemlerine uygulama becerisi kazandırmak, 2- İstenen özellikte çelik üretimi için üretim sürecini tasarlama becerisi kazandırmak, 3- Yüksek fırın hammaddeleri-pik ve çelik ürünler-özellik ilişkilerini kavrayarak mühendislik çözümlerinin, geniş boyutlarda çözümlenmesini öğretmek, 4- Dünya çapında üretim teknolojilerini ve yeni eğilimleri öğrenerek çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum Ara Sınavlar X 30 Ödevler X 10 Giriş: Dünyada ve Türkiye de demir-çelik sanayii, üretim akım şeması, demir-çelik ürünlerinin endüstriyel uygulamaları ve ekonomideki yeri Ham demir üretiminde kullanılan hammaddeler ve ön işlemleri: Cevher hazırlama, sinterleme, peletleme, demir cevherlerinin karakterizasyonu 3 Metalurjik kok üretimi: Özellikleri ve özelliklere parametrelerin etkisi Yüksek fırında sıvı ham demir üretimi: Yüksek fırın ve tesisleri, Yüksek fırında sıvı ham demir üretiminin 4 prensipleri ve oluşan kimyasal reaksiyonlar 5 Yüksek fırında ham demir üretiminin termodinamiği, demir cevheri redüksiyonunun kinetiği 6 Yüksek fırın şarj hesaplamaları 7 Yüksek fırın şarj hesaplamaları Yüksek fırında pikin bileşimini etkileyen faktörler, yüksek fırında elementlerin sıvı ham demir ve cürufta 8 dağılma özellikleri, yüksek fırında verim arttırıcı önlemler. Çelik üretimi: Çelik üretiminin tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu, Çelik üretiminin temel prensipleri ve 9 teknolojisi 10 Çelik üretiminin termodinamiği Siemens-Martin yöntemi ile çelik üretimi, temel prensipleri ve reaksiyonları, Oksijen konverterleri ile çelik 11 üretimi. 12 Elektrik ark fırını ile çelik üretiminin prensipleri, Elektrik Ark Fırınlarındaki teknolojik gelişmeler. 13 İkincil çelik üretimi: Çeliklerin deoksidasyonu, alaşım ilaveleri, prensipler ve uygulamalar. 14 Demir-çelik üretiminde alternatif yöntemler ve yeni teknolojiler. Ders Kitabı veya Kaynakları 1- F. Habashi, Handbook of Extractive Metallurgy, Vol. II, Wiley-VCH, Weinheim, L. V. Bogdandy and H. J. Engel, The Reduction of Iron Ores, Springer, Verlag, Berlin, R. A. Sweetser, Blast Furnace Practice, McGraw-Hill, New York, D. W. Hopkins, Fundamentals of Metallurgical Processes, International Series on Materials Science and Technology, Vol. 27, 221.

4 METALURJİ LABORATUVARI I Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi V Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu 1- Metalurji ve Malzeme Mühendisliği eğitimi boyunca verilen tüm derslerin deneysel olarak uygulamasını yapmak, 2- Temel bilimler, alan dersleri ve deneyler arasındaki bağlantıyı kurdurmak, 3- Metalurjide uygulanan prosesleri tanıtmak. PY1. PY2. Program Yeterlilikleri PY3. PY4. PY5. PY7. Öğrenme Kazanımları 1- Deney sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve deney sırasında karşılaşılabilecek problemleri saptama, çözme becerisini geliştirmek, 2- Uygulama sırasında oluşturulan gruplarla ortak çalışma becerisi ve etkin iletişim kurma becerisi kazanmak, 3- Laboratuar teçhizatı kullanma becerisi kazanmak. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Sunum,, Rapor Hazırlama, Grup Ara Sınavlar X 40 Ödevler X 20 Dönem Sonu Sınavı X 40 1 Üretim Prosesleri Deneyleri Açılış Dersi 2 Kırma, öğütme, elek analizi, 3 Yoğunluk farkına göre zenginleştirme, flotasyon, 4 Kurutma, aglomerasyon. 5 Kalsinasyon, 6 Problem çözümü 7 Problem çözümü 8 Kavurma, 9 Hidrometalurjik işlemler; çözeltiye alma, 10 Hidrometalurjik işlemler; çözeltiden kazanım, elektrokazanım. 11 Seramik çamur hazırlanması, akışkanlık ve yoğunluğunun belirlenmesi 12 Seramiklerde kurutma ve pişirme küçülmeleri, gözenekliliğin belirlenmesi. 13 Problem çözümü 14 Telafi Ders Kitabı veya Kaynakları 1- Cankut, S., Ekstraktif Metalurji, İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 884, Butts, A., Metalurji Problemleri, İ. T. Ü. Yayınları, Sayı 802, (Çeviren Prof. Dr. Veli Aytekin), Mackowiak, J., Physical Chemistry for Metallurgists, George Allen and Unwin Ltd Metz, C. R., 2000 Solved Problems in Physical Chemistry, McGraw-Hill Publishing Company, Fuat Yavuz BOR, 1977, Ekstraktif Metalurji Prensipleri, Kısım I, İTÜ Yayını, Yayın No: Güven ÖNAL ve Gündüz ATEŞOK (Editörler), Cevher Hazırlama El Kitabı, Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı Yayını, Üner İPEKOĞLU, Susuzlandırma (Katı-Sıvı Ayrımı) ve Yöntemleri, DEÜ Yayını, Yayın No: 179, Mehmet CANBAZOĞLU, Çözelti Madenciliği Ders Notları, C.Ü., Yalçın KAYTAZ, Cevher Hazırlama, İTÜ Yayını, Yayın No: 1424, Mustafa AKDAĞ, Üretim Metalurjisi- Temel Prensipler ve Uygulama Örnekleri, DEÜ yayını, Yayın No: 176, 1992.

5 11- Mevlüt KEMAL, Aglomerasyon, DEÜ Yayını, Yayın No: 041, Orhan KURAL (Editör), Kömür, 1991.

6 TAŞINIM OLAYLARI Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Zorunlu Metaller, kimyasallar ve diğer malzemelerin üretimi çeşitli işlemler dizisinden oluşmakta, momentum ve enerji transferi, kütle ve ısı transferi ve değişik fazlar arasındaki kimyasal reaksiyonları içermektedir. Genel olarak, metalurjik prosesler çeşitli fiziksel ve kimyasal dönüşümleri ve taşınımları kapsamaktadır. Bu dönüşüm ve taşınım olaylarının hızı malzemelerin üretim proseslerini, seçimini, dizaynını ve ekonomisini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle metalurjik proseslerde taşınım olaylarının (kütle, ısı, enerji, momentum, vs.) çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu ders kapsamında metalurjistlerin bu konuda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Program Yeterlilikleri PY1 PY2 1.Matematik (cebir ve diferansiyel denklemler) ve fizik (kütle, momentum, ve enerjinin korunumu kanunları) bilgilerini ilgili malzemelerde gerçekleşen taşınım olaylarına uygulayabilmek, 2.İlgili malzemelerde gerçekleşen taşınım olayları problemlerini matematiksel olarak formüle edebilmek (uygun sınır koşullarına sahip diferansiyel denklemlere dönüştürerek) ve analitik olarak Öğrenme Kazanımları veya denklem çözme araçları kullanarak çözebilmek, 3.Taşınım olayları kapsamında malzeme işleme prosesleri (örneğin, döküm, kaynak, kristal büyütme, yarı iletken işleme, vb.) tasarlayabilmek, 4.Malzeme işleme proseslerinde gerçekleşen taşınım olayları hakkında güncel bilgi sahibi olmak, örneğin, malzeme üretiminin ve işlenmesinin bilgisayar simülasyonu. Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma Ara Sınavlar X 30 Ödevler X 10 1 Giriş ve taşınım olaylarında temel kavramların tanıtımı 2 Enerji dengesi 3 Gaz ve sıvıların viskoziteleri, sıvı metal ve cüruflarda viskozite 4 Akış türleri ve problemleri 5 Isı transfer türleri ve ısıl iletkenlik 6 İletim (kondüksiyon) ile ısı transferi 7 Taşınım (konveksiyon) ile ısı transferi 8 Işınım (radyasyon) ile ısı transferi 9 Kombine ısı transfer uygulamaları 10 Kütle transferi kavramı ve difüzivite 11 Kararlı ve kararsız kütle taşınımları 12 Metalurjik kütle transfer olayları 13 Homojen ve heterojen reaksiyonlar 14 Problem çözümleri Ders Kitabı veya Kaynakları 1- Transport Phenomena in Metallurgy, G.H.Geiger, D.R.Poirier, Addison Wesley Pub.Comp., Örneklerle Isı Transferi, S. Kakaç, Tip ve Teknik Yayıncılık, 12. Basım Conduction of Heat in Solids, H.S. Carlslaw, J.C. Jaeger, 1978

7 MESLEKİ YABANCI DİL I Öğrenme Kazanımları Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V İngilizce Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Zorunlu Bu dersin amacı, öğrencileri başlangıç seviyesinde teknik İngilizceyi, yazma alanında etkili olarak kullanabilecek şekilde hazırlamak, malzeme, makine, kimya ve fizik ile ilgili konuları okuyabilecek ve bu konularda teknik rapor yazabilecek şekilde eğitmektir. PY8 Teknik İngilizce ile ilgili makaleleri İngilizceden ye çevirebilme yeteneği. Herhangi bir gruptaki fiziksel nesneleri tasvir edebilecek seviyede teknik İngilizceyi kullanma kapasitesi. Anlatım, çeviri çalışmaları, okuma çalışmaları Ara Sınavlar X 30 Ödevler X 10 1 Zamirler, sıfatlar, edatlar, çoğul isimler 2 Cisimleri tasvir etme 3 Şimdiki zaman-aktif 4 Zaman cümlecikleri 5 Sıklık, hal ve yer zarfları 6 Sıfat olarak kullanılan edat cümlecikleri 7 Bağlantı kelimeleri- However, therefore 8 Neden ve sonuç cümleleri 9 Miktar belirten kelimeleri ve bileşik isimler 10 Şimdiki zaman-pasif (düzenli) 11 Şimdiki zaman-pasif (düzensiz) 12 Şart cümleleri 13 Kıyaslama sıfatları 14 Sıfat olarak kullanılan mastarlar

8 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi V Dersin Verildiği Düzey Zorunlu / Seçmeli Program Yeterlilikleri Öğrenme Kazanımları Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu Ekonomik kavramların öğrenilmesi, mühendislik problemlerinin ekonomik analizlerinin yapılabilmesi ve çözüm yollarının değerlendirilebilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazandırılması PY2 PY6 PY15 1. Mühendislik problemlerinin ekonomik boyutunun anlaşılması ve çözümlenmesi Teorik dersler, sunumlar Ara Sınavlar X 30 Ödevler X 10 1 Dersin tanımı ve kaynak tavsiye edilmesi 2 Mühendislik Ekonomisine Giriş: 3 Mühendislik Ekonomisi Kararları 4 Maliyet, gelir, başabaş noktası 5 Faiz Çeşitleri: basit, bileşik, reel faiz, nominal faiz 6 Alternatiflerin değerlendirilmesi 7 Ara Sınav 8 Bugünkü ve gelecek değer 9 Paranın zaman değeri 10 Ekonomik analiz 11 Ekonomik analiz 12 Yıllık eşdeğer nakit akışı ve ekonomik olarak incelenmesi 13 Belirsizlik ve risk altında karar verme teknikleri 14 Genel tekrar

9 HASARSIZ MALZEME MUAYENESİ Proje/Alan Teori Uygulama Ulusal Kredi AKTS Kredisi VII Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X ) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Zorunlu / Seçmeli Seçmeli Malzemelerdeki bazı yüzey ve içyapı hatalarının belirlenmesinde kullanılan hasarsız muayene yöntemlerini tanıtmak PY2. PY4. Program Yeterlilikleri PY5. Öğrenme Kazanımları 1-Hasarsız malzeme muayene yöntemlerini bilir. 2-Bu muayenelerde kullanılan cihazları ve kullanımını öğrenir. Anlatım, Sunum, Ara Sınavlar X 40 Ödevler 1 Malzemelerdeki hatalar 2 Hasarsız malzeme muayenesinin tanıtılması 3 Hasarsız malzeme muayenesinin tanıtılması 4 Hasarsız test yöntemlerinin sınıflandırılması 5 Penetrant sıvı testi 6 Penetrant sıvı testi 7 Manyetik Toz Testi 8 Manyetik Toz Testi 9 Radyografik Test 10 Radyografik Test 11 Ultrasonik Test 12 Ultrasonik Test 13 Eddy Current Testi 14 Eddy Current Testi Ders Kitabı veya Kaynakları

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri

BİRİNCİ YIL. I.YY Dersleri BİRİNCİ YIL I.YY Dersleri ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2-0) 2 Temel Kavramlar (Cumhuriyet, Meşrutiyet, Mutlakiyet, Modernizm, Sosyalizm, Liberalizm, İnkılap ve Reform). Türk İnkılabının

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009)

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA-METALÜRJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (2009) İSTANBUL, 2009 ÖNSÖZ Kimya-Metalürji Fakültesi nde eğitim, öğretim, araştırma, uygulama

Detaylı

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011

Hitit Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Endüstri Mühendisliği Bölümü. Ders İçerikleri 2010-2011 Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Ders İçerikleri 2010-2011 I. DÖNEM Kodu ve Adı: MAT101 Matematik I Bölüm/ın Adı: Endüstri Mühenisliği AKTS si 1 56 0 0 0 0 30 39 125

Detaylı

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr.

MAK1011 DERS TANITIM FORMU. Ön Şart Durumu Kredi Kuramsal Uygulama Laboratuvar Seminer Proje Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0. Yrd.Doç.Dr. MAK1011 DERS TANITIM FORMU MAK 1011 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Güz/1 2 Yok Zorunlu 2 2 0 0 0 0 Yrd.Doç.Dr. Ümit Nazlı TEMEL Bu derste; günümüzde kullanılan birçok programlama dilinin temelini oluşturan C programlama

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat MATEMATİK I Ön Koşul Dersleri YOK 0301201 0302201 Kredi AKTS 1 4+0 4 5 Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Dersin Hedefleri Dersin Amacı EK-4 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu ve Adı: MKM-601 İleri Akışkanlar Dinamiği Anabilim Dalı : Makine Mühendisliği Türü:

Detaylı

DERSLERİN İÇERİKLERİ

DERSLERİN İÇERİKLERİ DERSLERİN İÇERİKLERİ TB 101 Mühendislik Fiziği I (3-0) 3 Bir boyutta hareket, düzlemde hareket, parçacık dinamiği, ısı ve enerji, enerjinin korunumu, çarpışma, akışkanlar mekaniği, dönme kinematiği ve

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/9 I. YARIYIL DERSLERİ MAD1001 MATEMATİK I (4 2 5) Ön bilgiler ve fonksiyonlar, limit ve süreklilik, türev, türevin uygulamaları, integrasyon, belirli integrallerin uygulamaları, transandant fonksiyonlar,

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MALZEME VE MALZEME İŞLEME TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ LASTİK VE PLASTİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ III.DERS İZLENCESİ Diploma Programının

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI MKM 576 DÖKÜM İÇİN PARÇA TASARIMI, Dönemi: Bahar Dili: Türkçe Öğretim Üyesi Prof.Dr.M.Baki KARAMIŞ Görüşme Saatleri E posta: karamisb@erciyes.edu.tr http://me.erciyes.edu.tr/bkaramis/index.html

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENERJĠ SĠSTEMELERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ BĠRĠNCĠ YARIYIL Mühendislik Fiziği-I (2 2 3) (AKTS: 5) Birimler, vektörler,

Detaylı

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab.

Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Teori Uygulama Lab. Dersin Kodu ve Adı: 000 - Kimya Mühendisliği Matematiği Bölüm / Program Adı: Kimya Mühendisliği ABD Proje / Alan Kısa Ara Final Toplam Ulusal AKTS Çalışması / Ödev si Güz - - - 0 Dersin Verildiği Düzey

Detaylı

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU

DERS ADI : MATEMATİK-I DERS İÇERİĞİ VE DERS BİLGİ FORMU DERS ADI : MATEMATİK-I MATEMATİK-I VE METAL TEKNOLOJİSİ DÖNEMİ 1 Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) 3+1 56 44 100 Kredisi AKTS Kredisi (1kredi=25 30 saat), (1modül=1 kredi)

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE)

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 1. YARIYIL FIZ183 FİZİK I (3-0-3) 4 AKTS Fizik ve ölçme, vektörler, bir boyutlu hareket, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket

Detaylı

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS ETM000 İngilizce Hazırlık 0 0 0 0 0 EK-1 ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ DERS PROGRAMI İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK BİLİMSEL İNTİBAK KOD DERS ADI T U LAB K AKTS TBI000 Bilimsel İntibak 15 0 0 0 0 İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK KOD

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl ENF 100 Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 1 2 0 (0) Temel bilgiler. Dos. Windows. Kelime işletme. Veri tabanı kullanma.

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERS TANITIM FORMU EK-4 Dersin Kodu ve Adı: E-ticaret ve İnternet Yolu ile Pazarlama Yarıyıl Teorik Uygulama Toplam Bölüm / Anabilim Dalı : İşletme

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI 2009-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS MÜFRADATI I. Yarıyıl Benzin Motorları

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KATALOGU DERS KATALOGU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Ders Adı Bölümü Ders Sorumlusu Mesleki İngilizce I Bahar Gıda Mühendisliği Yrd.Doç.Dr. Mustafa FİNCAN DERS SAATİ: 2 ECTS: 3 Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18

A. Sınıf Tipi Uygulamalar... 16 B. Tatbikat ve Laboratuvar Tipi Uygulamalar... 17 C. Proje Tipi Uygulamalar... 18 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans Programı Kataloğu İstanbul 2015 İçindekiler SUNUM... 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği Tanımı... 1 EEM Bölümünün Vizyon

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Yarıyıl Güz - Bahar. Kredi Kredisi I - II 42 - - 60 26 31 81 240 3 8 Dersin Kodu ve Adı: 000 Mühendislikte Sayısal Yöntemler Güz - I - II - - 0 0 Zorunlu Bu dersin amacı, yüksek lisans öğrencilerine, mühendislik problemlerinde karşılaşılan problemlerin çözümünde kullanılan

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ. Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 1. Sınıf Güz Dönemi (1. Dönem) Dersin Kodu Dersin Adı T U K AKTS 0803103 Genel Kimya I 6 0 6 6 0803104 Genel Kimya Lab. I 0 4 2 2 0803112 Seçmeli Beden Eğitimi

Detaylı