İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI"

Transkript

1 38 38 Ortadoğu nun en gelişmiş demokrasisi olduğunu iddia eden İsrail, işgal ettiği topraklardaki insanların temel hak ve hürriyetlerini hiçe sayıyor. Yrd. Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN Selçuk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI Israel and the Occupied Territories: Human Rights in the Shade of Security Abstract Israel that is considered as a free democracy according to the Freedom House data, is perceived as one of the countries where human rights are violated the most, in the world public opinion. As she gives weight to the security in the democracy-security and freedom-security equation, even her democratic feature cannot keep her out of the violations. Israel denies the high standards of living, freedom, security that she makes available to the Jewish citizens to the non-jewish citizens and to the Palestinians, living in the Occupied Territories. The tyranny on the Occupied Territories, the democracy dilemma in the country have severly damaged the international image of Israel and has condemned her to world public opinion conscience. In order to avoid this dilemma and to dignify her democracy, Israel should make new democratic, moral and humanitarian resolutions both for her non-jewish citizens and for the Palestinians, living on the Occupied Territories.

2 39 İsrail sadece Yahudilerden oluşan bir ülke olmuş olsaydı yüksek yaşam standartları, çoğulcu demokratik yapısı ve ileri bir insan hakları rejimiyle sadece bölgede değil, dünyada örnek bir ülke olabilirdi, fakat öyle değil. Giriş İnsan olması hasebiyle sahip olunan temel hak ve özgürlükler, Evrensel İnsan hakları Beyannamesi nin (EİHB) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edildiği 1948 yılından itibaren hep uluslararası gündemin üst sıralarında özellikle ihlaller nedeniyle- yer almıştır. Dünyada insan hakları ihlallerinin bu kadar yoğun tartışılmasında, yine aynı yıl BM kararıyla kurulan ve çoğulcu parlamenter demokratik bir ülke olarak kabul edilen İsrail in etkisi/rolü nedir? Tıpkı insan hakları gibi, kurulduğu günden itibaren uluslararası politikanın(filistin ve diğer komşu ülkelerle sorunları nedeniyle) önemli bir gündem maddesi olagelen İsrail, bir yandan, başta işgal edilmiş topraklardaki, insan hakları ihlalleri nedeniyle dünya kamuoyunda eleştirilirken, öbür yandan ülkede demokratik ve çoğulcu yapısını korumaya çalışması, sivil-asker ilişkilerinde demokratik standartlardan taviz vermemesi ve azınlık haklarına riayet etmesi yönüyle de takdir toplamaktadır. Bu kısa değerlendirmede, İsrail in insan hakları karnesini detaylı bir şekilde incelemek zor olduğundan, işkence ile din ve vicdan özgürlüğü etraflıca analiz edildikten sonra, diğer haklara yapılacak kısmi bir referansla bu kısa değerlendirme sonuç bölümüyle bitirilecektir. İnsan Hakları ve Egemenlik İnsan hakları, sadece devlet otoritesine karşı bireyi koruyan bir mekanizma olmayıp, devlet egemenliğinin ve demokratik meşruiyetinin de kaynağıdır. John Locke, devletin ana görevinin insanın temel hak ve özgürlüklerini korumak olduğu, bunları ihlal eden bir devletin meşruiyetini kaybedeceğini iddia eder ve ihlal durumunda vatandaşın da direnme hakkı olduğunu ileri sürer. Aynı şekilde, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi nin(eihb) giriş bölümünde insanın zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak başkaldırmak zorunda kalmaması için, insan haklarının hukukun egemenliğiyle korunmasının önemli olduğu 1 vurgusu yapılmaktadır. Bu nedenle, İnsan haklarını koruma ve yayma, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ilkesiyle kurulmuş olan Birleşmiş Milletler in (BM) dört ana amacından birisi olarak sayılmış 2 ve sistematik ihlaller durumunda BM ye ilgili ülkenin egemenliğini ihlal etme pahasına müdahale hakkı tanınmıştır. İnsan haklarını korumayı dünya barışının teminatı olarak gören BM, insan hakları ihlallerini barbarlığın alameti olarak değerlendirmektedir. EİHB nin giriş bölümünde, İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, insan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca eylemlere yol açtığı 3 vurgulanarak, ihlalci ülkeleri barbarlık ve vicdansızlığa karşı uyarmaktadır. İnsan haklarını daha iyi korumak ve yaygınlaştırmak için hangi yönetim biçimlerinin uygun olduğu tartışması da literatürde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bir sebep-sonuç ilişkisi olmamasına rağmen, demokrasi-insan haklarının korunması arasında sıkı bir korelasyon olduğu ileri sürülmektedir. Teorik düzeyde, demokrasi ve insan hakları, özellikle, demokratik gücün özgürlükler, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı gibi mekanizmalarla sınırlandırılması konularında bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık sürerken, uygulamada ise, insan haklarını en iyi düzeyde yine demokrasinin koruduğu düşüncesi yaygındır. Hal böyle iken ve dünya demokrasilerinin özgürlük durumlarını değerlendiren en önemli

3 40 İsrail işgal altındaki topraklarda yaşayan insanların özgürlüklerini büyük ölçüde kısıtlamış durumda. kuruluşlardan Freedom House İsrail i tam özgür bir ülke olarak görüyorken 4, -aynı kuruluşa göre Türkiye yarım özgür bir ülke 5 - başta Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere, birçok uluslararası insan hakları kuruluşuna göre, İsrail en çok insan haklarını ihlal eden ülkelerden biri olarak sayılmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan hakları raporlarına bakmak yeterli olacaktır. İnsan Hakları Kimin İçin? İsrail in insan hakları karnesine bakıldığında çok ilginç durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ülke sadece çok dilli ve çok kültürlü değil, aynı zamanda çok hukuklu bir yapıya sahiptir. Toplum hayatında dinin çok belirleyici ve etkin olduğu bir ülke olmasına karşın, din ve vicdan özgürlüğünün sadece Müslüman ve Hristiyanlar a yönelik değil, farklı Yahudi gruplarına karşı da - en çok ihlal edildiği ülkelerden biridir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, yaşama ve emniyet özgürlüğünün ihlali ve ayrımcılığın günlük işlerden olduğu ülkede insan hakları ihlallerinde İsrail ve İşgal Edilmiş Topraklar da farklı uygulamalar mevcuttur. Ahlaken ve vicdanen en kabul edilemez nokta ise, dünyanın hiçbir yasal düzenlemesinde var olmayan ve bütün insan hakları belgelerinde vurgulanan ve kimi uzmana göre tek mutlak hak olarak kabul edilen işkence görmeme hakkı, İsrail de uzun bir müddet( ) yasal bir uygulama ile ihlal edildi. Bu nedenle, İsrail işkenceyi kabul eden tek hukuk sistemi, işkencenin yasal olduğu tek ülke ve işkence istatistiklerinin de olduğu yegâne devlet olarak tarihe geçmiştir. Demokratik bir yapıya sahip olmasına rağmen, insan hakları ihlallerinin yoğun olduğu İsral in demokrasi-güvenlik ya da özgürlük-güvenlik denkleminde güvenliğe ağırlık vermesinden kaynaklandığı ileri sürenlerin sayısı az değil. İsrail in insan hakları performansı değerlendirilirken, İsrail ve İşgal edilmiş Topraklar diye kategorize edilebileceği gibi, İsrail in Yahudi ve Yahudi olmayan vatandaşlarına karşı uyguladığı ayrı muameleler şeklinde de kategorize edilebilir. Tom Head aynı nokta üzerinde durarak İsrail in çok partili liberal bir demokrasi ve bağımsız bir yargıya sahip olduğunu vurgular. Ayrıca, İsra-

4 41 İsrail de Yüksek Mahkeme nin birçok alanda vermiş olduğu özgürlük ve hak temelli kararlarına rağmen, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere bürokratlar, siyasetçiler ve radikal Yahudi gruplar sertlik yanlısı politikaların devamından yana olmuşlardır. il Bağımsızlık Deklarasyonu nun(1948) bütün vatandaşlar için temel hakları garantilemesine rağmen, İsrail in, İşgal Edilmiş Topraklardaki Filistinlilere 6 ve yine kendi içindeki Yahudi olmayan vatandaşlarına karşı ayrımcı davrandığını ileri sürer. Vatandaşlar arasında uygulanan en bariz ayrımcılıklardan birisi Yahudi ve Dürzîlere askerliğin zorunlu, Müslüman ve Hıristiyanlara ise zorunlu olmamasıdır. Bu uygulama, Müslüman ve Hıristiyanlar için bir pozitif ayrımcılık gibi görünmesine karşın, temelde devletin Müslüman ve Hıristiyan vatandaşına güvenmemesi yatmaktadır. Aynı şekilde başka bir ayrımcılık ise, Ulusal Çocuk Konseyi(NCC) verilerine göre, 2009 itibariyle büyük bir çoğunluğu Kudüs te oturan Filistinli aile çocuklarının oluşturduğu 146 bin çocuğun nüfus cüzdanları yani İsrail vatandaşlığı yoktur. 7 Paralel bir hak ihlali de, eğitim alanında yapılmaktadır. Arapça eğitim devlet desteğiyle yapılmakta, fakat Arap okullarına ve çocukların eğitimine ayrılan kaynaklar hem daha az hem de daha düşük kalitede olduğu ileri sürülmektedir. 8 Bu tür ayrımcılıklar, ülkede yaşayan etnik ve dini toplumlar arasındaki güvensizliği ve sorunları giderek derinleştirmektedir. Din ve Vicdan Özgürlüğü: Ortodoks Olmayan Yahudiler de Mağdur EİHB nin 18. maddesiyle güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğü din değiştirme dahil, uygulama, eğitim ve ibadeti kapsamaktadır: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar. 9 ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail de Din Özgürlüğü raporuna göre, İsrail in bir anayasası yok, fakat temel hak ve özgürlükleri belirleyen uluslararası düzenlemelerin yanında ulusal bir takım temel yasalar da vardır. 10 İsrail 2010 istatistiklerine göre 7,6 milyon nüfusa 11 sahip olup%76.6 sı Yahudi ve %23,4 ü ise Yahudi değildir. Azınlıklar temelde Müslüman, Dürzî ve Hıristiyanlardan oluşmakta olup 12 hepsine genellikle İsrail Arapları denmektedir. Dini grupların oranları ise şöyle; %75,4 ü Yahudi, %16,8 i Müslüman, %2,1 i Hıristiyan, %1,7 si Dürzî ve %3,9 u diğer topluluklardan oluşmaktadır. 13 Temel Yasaya göre, demokratik ve bir Yahudi devleti olarak tanımlanan İsrail de Yahudiolmayan vatandaşlar din dâhil değişik ayrımcı politikalarla karşılaşmaktadır. 14 Aynı noktaya değinen Jewish Virtual Library 2009 İsrail İnsan Hakları Raporu, Arap vatandaşlara(müslüman, Hıristiyan ve Dürzîler), Filistinliler, Ortodoks olmayan Yahudiler ve diğer dini gruplara yönelik kurumsal, sosyal ve yasal ayrımcılık olduğunu vurgulamaktadır. 15 İsrail bazı dini grupları kanun ile tanıyarak onlara hem mensupları üzerinde birtakım otorite kullanma yetkisi vermekte hem de dini ve eğitim faaliyetleri için fon ayırmaktadır. İsrail 10 tanesi Hıristiyan gruplar olmak üzere 16 toplamda 14 dini grubu tanımaktadır: Doğu Ortodoks, Latin (Roman Katolik), Gregoryan-Ermeniler, Ermeni-Katolik, Süryani(Katolik), Süryani Ortodoks, Keldani(Uniate), Yunan-Katolik Melkite, Maronil, Evangelikal Episkopal Kilisesi, Ortodoks Yahudilik, İslam, Dürzîlik ve Bahailik. 17 Bunların yanında tanınmayan bir dizi dini gruplar da vardır ki bunlar genelde ibadetlerini yapmakta ve dini kurumlarını kurmakta serbest olmasına rağmen, din hizmetleri için devletten yardım alamamaktadırlar ten beri hiçbir yeni dini grup tanınmamıştır. Ortodoks olmayan Yahudiler ve birçok Protestan Hıristiyan grup bunlardan bazılarıdır. 18

5 42 İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin akıbeti bilinmiyor. Tanınma konusundaki ayrımcılığın yanında neredeyse bütün dibi gurupların şikayetçi olduğu diğer bir konu ise, dışarıdan getirilen din görevlileri için vize alımı ve daimi ikamet sorunlarıdır. Tanınan ve tanınmayan dini gruplar din adamlarına vize almada sıkıntı çektiklerinden şikâyetçiler. Daha önce 10 yıllık verilen vizeler, özellikle 2007 yılından beri başvurular ya reddediliyor ya da bir-iki yıllık vizelerle sınırlandırılıyor. 19 Din alanındaki diğer bir ayrımcılık ve hak ihlali ise, 1967 tarihinde yürürlüğe giren Kutsal Yerlerin Korunması Yasası, Yahudi olsun olmasın bütün dinlere ait kutsal yerleri korumayı garantilerken, hükümetler sadece Yahudilere ait kutsal yerleri koruma ve geliştirmeye tabi tutmakta, Hıristiyan ve Müslümanlara ait yerleri kaderine terk etmektedir. Yüksek Mahkemenin aksi kararlarına rağmen, hükümetler ve ilgili kurumlar bu hak ihlallerini sürdürmekte ısrar etmektedir. 20 Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında hak ihlalleri sadece Yahu-olmayan vatandaşla sınırlı olmayıp aynı zamanda Ortodoks olmayan Yahudi cemaatlere yönelik devletçe tanınmama gibi de ciddi bir ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri vardır. İşkence Bir Zamanlar Yasalmış EİHB nin beşinci maddesi Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz 21 diyerek, işkenceyi meşru kılacak herhangi bir nedenin olamayacağının altını çizmektedir. İnsan hakları literatüründe işkence hiçbir nedenle meşrulaştırılmayan tek mutlak hak olarak kabul edilmektedir. Örneğin, nefs-i müdafaa durumunda yaşama hakkı dahi ihlal edilebilir, fakat işkence

6 43 İsrail güvenlik merkezli toplum düzeni ile ne kendisine ne de bölgesine barışı getirebilmiştir. İsrail artık bir paradigma değişikliğine gitmeli ve Türkiye nin son yıllarda yaptığı gibi hak ihlallerine karşı sıfır tolerans ve komşularla sıfır sorun politikası gibi yeni açılımlar yapmalıdır. hiçbir şart altında kabul edilemez. Yeryüzünde hiçbir yasal düzenlemede de işkencenin legal bir eylem olarak kabul edildiği vaki değildir. Fakat İsrail de 1987 den 1999 yılına kadar kurulan bir komite kararına dayanarak Genel Güvenlik Hizmeti (GSS) birimi yasal olarak işkence yapabilme yetkisine sahip olmuştur. Bu uygulama, insan hakları tarihinde koca bir kara lekedir lerin sonlarında İsrail de GSS in sorgu metotları ve ilkeleri ülke çapında yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlandı. İsrail Hükümeti 1987 yılında eski Yüksek Mahkeme Başkanı Moshe Landau başkanlığında GSS sorgu metotlarını araştırmak amacıyla bir Landau Komitesi kurdu. Komite, bir bölümü kamuoyuna açıklanan (açıklanmayan bölümde sorguda kullanılan işkence metotları ile ilgilidir) 22 iki bölümden oluşan bir rapor hazırladı. Ve bu raporla, Komite sorgu sırasında gerekli olduğunda etkili koruma için GSS üyelerinin ılımlı fiziki baskı araçlarını (işkenceyi) kullanabileceğine karar vererek işkenceye resmen onay vermiş oldu larda bu karara yönelik eleştiriler ve Yüksek Mahkemeye yapılan başvurularda İsrail in işkenceyi yasaklayan İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CAT) 24 ile Uluslararası sivil ve Siyasal Haklar Anlaşmasına (ICCPR) 25 taraf olduğu gerekçesiyle Komite kararının iptali istendi. Yüksek Mahkeme hep hükümetin acil durumlarda önemli bilgileri elde etmek için fiziki baskının gerekli olduğu fikrini destekledi. 26 Fakat 12 yıl sonra, 1999 yılında Yüksek Mahkeme işkenceyi yasal hale getiren Landau Komitesi nin kararını bozdu ve işkencenin yasal olamayacağına karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi ; Doğru bir sorguda işkenceye, zalimane, insanlıkdışı davranışa ve hiçbir aşağılayıcı muameleye yer yoktur. Sorguda zalimane ya da insalıkdışı araçların kullanımı yasaktır. İnsanlık onuru aynı zamanda sorgulanan şüphelilerin de onurunu kapsamakta olup bu yasak kesin dir. Sorguda olanlar istisna olamaz ve dengeleyici diye bir neden ileri sürülemez. Daha doğrusu, bir şüphelinin vücuduna ya da ruhuna yöneltilen şiddet doğru bir sorgu uygulamasının bir parçası olamaz. 27 Yüksek Mahkeme vermiş olduğu bu hak-temelli karar ile İsrail Genel Güvenlik Hizmetleri (GSS) birimin gözaltında ya da tutuklu olan kişilere işkence yapmasını illegal bir hale getirmiştir. Public Committe Against Torture in Israel( İsrail de İşkenceyle Mücadele Kamu Komitesi) isimli İsrail merkezli insan hakları örgütüne göre, 1999 Mahkeme kararına kadar her yıl İsrail güvenlik güçlerinin binlerce Filistinliyi işkenceden geçirdiğini iddia eder. Ve bu süre zarfında sorguya alınan her kişinin en az bir işkence türü ile tanıştığını ileri sürmektedir. 28 Fakat Mahkeme kararı ile işkence uygulamasının bıçak gibi kesilmediği ve GSS ile ilgili işkence iddiaları hem yerel hem de uluslararası insan hakları örgütleri tarafından raporlanmaktadır. 29 Ayrıca daha 2004 yılında Washington Post Gazetesi nde yayımlanan bir yazıda İsrail de işkencenin devam ettiğini verilen Anan Labadeh örneğiyle vurgulanmıştır. 30 Güvenlik Her Şeydir, İnsan Hakları İsrail in güvenlik kaygısının toplumda ve devlette, özellikle Yahudi-olmayan İsrail vatandaşlarına karşı oluşturduğu algı, beraberinde sadece insan hakları ihlallerini getirmiyor, aynı zamanda bu ihlallere karşı Yahudi toplumunda (tabi ki duyarlı olan insan hakları STKları, özgürlükçü ve demokrat kesimler var) bir duyarsızlık hatta bir hak verme duygusu oluşturuyor. 31 Bu algı, hem ihlalcileri cesaretlendiriyor, hem de kararalma mekanizmasındaki siyasiler üzerinde büyük bir kamuoyu baskının oluşmasını engelliyor.

7 44 Bu genel görünüme rağmen, toplumsal, siyasal ve hukuksal yapının çoğulcu yapısı nedeniyle insan hakları örgütleri ve özgürlükçü kesimler zaman zaman toplumda güçlü bir duyarlılık oluşturabilmekte ve önemli bir denetim görevi görebilmektedir. Yüksek mahkeme nin 1999 yılında işkenceyi yasaklayan kararı buna güzel bir örnektir. İsrail de özellikle ulusal güvenlik sözkonusu olduğunda demokrasinin can damarı olan basın özgürlüğünün kısıtlanması yaygın bir uygulamadır tarihli bir kanun Hükümete ulusal güvenlik - özellikle işgal edilmiş topraklar ile ilgili konularda sansür uygulama hakkını vermektedir. Filistinlilere ait gazeteler reklamları dâhil hergün sabah saat 4.00 den önce bütün nüshayı askeri sansür birimine teslim etmek durumundadır. Yabancı gazeteciler bazı haber ve fotoğrafların sansürlenebilmesi için bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler. 33 Bütün bu uygulamaların demokratik bir ülkede olması, ifade ve basın özgürlüğü açısından önemli bir handikap ve hak ihlalidir. Daha vahimi sansür uygulamasında bile Yahudi ve Filistin ayırımının yapılması, bu ihlale bir de ayrımcılık boyutu katmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü nün 2010 yılı İnsan hakları raporunda İşgal Edilmiş Topraklar da İsrail in insan hakları uygulamaları çerçevesinde dile getirdiği bazı insan hakları ihlalleri şunlar: Gazze ye uyguladığı blokajın neden olduğu birçok insan hakları ihlalleri, Batı Şeria da ikamet edenlerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, keyfi gözaltına almalar, askeri mahkemelerin bölgede yargıyı oluşturması hatta çocuk yaşta Filistinlilerin askeri mahkemelerde yetişkin muamelesi görmesi ve işgal edilmiş topraklarda Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması 34 Uluslararası Af Örgütü 2010 İsrail-İşgal edilmiş Topraklar İnsan Hakları Raporuna göre ise, Batı Şeria ve Doğu Kudüs te Filistinlilerin evleri yıkılıp, kamulaştırma yoluyla el konurken,, illegal Yahudi yerleşimlerine izin verilmektedir yılı boyunca İsrail güvenlik güçleri Filistinli sivillere yönelik aşırı güç kullanmıştır. Filistinli tutuklulara karşı kötü muamele ile ilgili şikayetler sürmüş, ve bu şikayetlerin çok azı araştırılmaktadır. Yüzlerce kişi de idari olarak alıkonmakta ve önemli bir kısmı da adil olmayan askeri yargı kanalıyla cezalandırılmaktadır. Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden yerleşimciler ve askerler güçlü bir şekilde korunuyor ve dokunulmuyor. 35 Aynı rapora göre, İsrail Gazze saldırında insanlığa karşı suç işlemiş, ayırım edilmeksizin sivillere saldırmış, sağlık personelini öldürmüş, Filistinli sivilleri insan kalkanı olarak kullanmış ve fosfor silahı dahil sivil yerleşim yerlerini bombalamış, taramıştır. 330 u çocuk olmak üzere 1380 kişi katledilmiş, Gazze nin altyapısı yıkılmış, ekonomi felç edilmiş ve binlerce Filistinli evsiz bırakılmıştır. Aynı şekilde İsrail İşgal edilmiş Topraklarda Filistinlilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlamış ve gerekli olan kaynaklara, bağ ve bahçelerine ulaşmaları engellenmiştir. Gazze blokajı ile 1,5 milyon insan açık bir hapishaneye terk edilmiş ve bir insanlık dramına neden olunmuştur. Bütün bunlara rağmen Gazze ye insani yardımların girilmesi kısıtlanmış, engellenmiş, hatta tıbbi malzemenin girişi bile kısıtlanmış ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğu ileri sürülmüştür. 36 Sonuç Niyetine Çok partili parlamenter demokratik bir ülke olarak kabul edilen İsrail, insan hakları yönüyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. İsrail sadece Yahudilerden oluşan bir ülke olmuş olsaydı yüksek yaşan standartları, çoğulcu demokratik yapısı ve ileri bir insan hakları rejimiyle sadece bölgede değil, dünyada örnek bir ülke olabilirdi, fakat öyle değil. İsrail in yaklaşık ¼ ü Yahudi değil ve buna ek olarak İşgal edilmiş Filistin toprakları ve Golan tepeleri var. Ciddi insan hakları ihlalleri, toplumsal, siyasal ve kurumsal ayrımcılıkların büyük bir kısmı da zaten bu insanlara ve/ya bölgelerde meydana gelmektedir. İsrail in kuruluş süreci, kuruluş felsefesi ve en önemlisi yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde Yahudilerin karşılaştıkları gayri insani muameleler neticesinde oluşturulan yüksek rakımlı güvenlik algısı ve ötekileştirme politikaları nedeniyle ulusal ve uluslararası insan hakları STKları raporlarına referans verilecek yukarıda bahsi geçen insan hakları ihlalleri, haber bültenlerinde

8 45 verildiği üzere günlük uygulamalar olmuş ve giderek dünya kamuoyu da hassasiyetini kaybetme sürecine girmiştir. İsrail de Yüksek Mahkeme nin birçok alanda vermiş olduğu özgürlük ve hak temelli kararlarına rağmen, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere bürokratlar, siyasetçiler ve radikal Yahudi gruplar sertlik yanlısı politikaların devamından yana olmuşlardır. Toplumda çoğunluğu oluşturmamasına rağmen çoğunluk adına konuşan ve hareket eden bu güç odakları ülke çapında ve İşgal edilmiş Topraklar da insan hakları ihlallerinin devamını ve sürdürülebilir bir hal almasına neden olmuşlar. Fakat bu politikalar nereye kadar sürdürülebilecek onu hep beraber göreceğiz. Bugünün küreselleşmiş dünyasında ülkelerin en önemli medeniyet, demokratikleşme ve dolayısıyla prestij göstergesi şüphesiz ki insan hakla- rına gösterdiği saygı ve insana verdiği değerde gizlidir. İsrail kuruluşundan beri sürdürdüğü bu güvenlik merkezli toplum düzeni ile ne kendisine ne de bölgesine barışı getirebilmiştir. İsrail barış ve demokrasi, insan hakları ve istikrar istiyorsa bir paradigma değişikliğine gitmeli ve Türkiye nin son yıllarda yaptığı gibi içerde işkence ve insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans ve komşularla sıfır sorun politikası gibi yeni açılımlar yapmalıdır. Bu tür politikalar tabi ki tek taraflı olarak uygulandığında başarılı olmayabilir, fakat bu yönde bir irade beyanı ve politikalar tarafları birbirine yakınlaştıracak belki de sürdürülebilir bir barış ortamı doğuracaktır. İsrail gibi demokratik ve çoğulcu bir yapı arzeden bir ülkeye yakışan da budur. Aksi uygulamalar bu demokratik özelliğini de gölgelemektedir. Hiçbir ülke sonsuza dek bir savaş halini sürdüremez, hele kendi vatandaşına karşı asla 1 EİHB, giriş bölümü. 2 BM şartı, Mad EİHB, giriş bölümü. 4 Freedom House, 2010 Map of Freedom in the world-israel, year=2010&country=7845 ( ). 5 Freedom House, 2010 Map of Freedom in the worldturkeyl, ear=2010&country=7937( ) 6 Head, Tom, Human rights in İsrael and Occupied Territories, israel101.htm( ) 7 Jewish Virtual Libraray(2009), Report on Human Rights Practices for 2009-Israel. 8 a.g.e. 9 EİHB, 18. mad. 10 US State Department, (2000), Reports on Religious Freedom in Israe in 2000, index.cfm?docid=5697 ( ). 11 Freedom House, CIA, CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html ( ) 13 a.g.e. 14 US State Department, Reports on Religious Freedom in Israel in Jewish Virtual Libraray, Report on Human Rights Practices for 2009-Israel, 16 US State Department(2000), Reports on Religious Freedom in Israel in Jewish Virtual Libraray(2009), Report on Human Rights Practices for 2009-Israel. 18 a.g.e. 19 a.g.e. 20 a.g.e. 21 EİHB, mad Public Committe Against Torture in Israel, ( ). 23 Meydani, Assaf, Security and Human Rights Policy: Israel and the Interrogation Case of 1999, Contemporary Security Policy, 28/3 (2007), ss Anlaşma metni 10 Aralık 1984 yılında BM Genel kurulu tarafından kabul edildikten sonra 26 Haziran 1987 yılında 20 ülkenin taraf olmasıyla yürürlüğe girdi itibariyle taraf ülkelerin sayısı 147 dir. 25 Anlaşma metni 16 Aralık 1966 yılında BM Genel kurulu tarafından kabul edildikten 23 Mart 1976 da yürürlüğe girdi itibariyle taraf ülke sayısı 167 dir. 26 Meydani, 2007,s Aralık 1999 yılında karara bağlanan Mahkeme yargılamasının tüm metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir. graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/terrorisraeljudgment.pdf adresinden ( ). 28 Public Committe Against Torture in Israel, Public Committe Against Torture in Israel, 30 Frankel, Glen, Prison Tactics A Longtime Dilemma For Israel, Washington Post, Foreign Service, 16 Haziran 2004, s. A=1. 31 Head, a.g.e. 33 US State Department, Country Report on Human Rights-Israel and Occupied Territories-2009, gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/index.cfm?docid=794 ( ). 34 Human Rights Wtach, Israel/Occupied Palestinean Territories,Country Summary-2010, node/87711( ). 35 Uluslararası Af Örgütü, Dünya İnsan Hakları 2010 Raporu-Israel s , ( ). 36 A.g.e., s.182. DİPNOTLAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR

C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ. Prof. Dr. Feride ACAR C E D A W KADINLARA KARŞI HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ CEDAW Nedir? CEDAW sekiz temel Birleşmiş Milletler insan hakları sözleşmesinden biridir. BM İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMELERİ Medeni ve Siyasi

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları,

07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA. Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi. Değerli Basın Mensupları, 07 Mayıs 2015 BASINA VE KAMUOYUNA Mayıs 2015 - İsrail İnsan Hakları İhlalleri Raporu na İlişkin Basın Bildirisi Değerli Basın Mensupları, Uluslararası Adalet ve Hürriyet Derneği`nin, 2015 Yılı İsrail tarafından

Detaylı

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ

SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ SURİYE TÜRKMEN PLATFORMU I. TOPLANTISI ONUR VE ÖZGÜRLÜK MÜCADELESİ SONUÇ BİLDİRİSİ Bismillairrahmanirrahim 1. Suriye de 20 ayı aşkın bir süredir devam eden kriz ortamı, ülkedeki diğer topluluklar gibi

Detaylı

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2-

ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- ANAYASAMIZI HAZIRLIYORUZ - 2- Değerlendirme Raporu Birey Hak ve Özgürlükleri (I) Yaşam hakkı Kişi dokunulmazlığı Özel yaşamın gizliliği www.tkmm.net 1 2 1. YAŞAM HAKKI Yaşam Hakkı kutsal mı? Toplumun/devletin

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi

BÜLTEN İSTANBUL AZİZ BABUŞCU. FİLİSTİN MESELESİ 2 5 te B İ L G İ NOTU. Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi 2 de Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya geldi AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları nda AK Öğretmenler ile öğrenciler yıllar sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. 8 de YIL: 2012 SAYI

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir?

Bu durum, aşağıdakilerden hangisin gösteren bir kanıt olabilir? DÜNYA GÜCÜ OSMANLI 1. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında ve Osmanlı İmparatorluğu nun Yükselme döneminde Anadolu daki zanaatkarlar lonca denilen zanaat gruplarına ayrılarak yöneticilerini kendileri seçmişlerdir.

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

frekans araştırma www.frekans.com.tr

frekans araştırma www.frekans.com.tr frekans araştırma www.frekans.com.tr FARKLI KİMLİKLERE VE YAHUDİLİĞE BAKIŞ ARAŞTIRMASI 2009 Çalışmanın Amacı Çalışma Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Türk Yahudi Cemaati ve Yahudi Kültürünü Tanıtma

Detaylı

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL

VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI MAYIS 2012, İSTANBUL VII. ULUSLARARASI BALKAN BÖLGESİ DÜZENLEYİCİ YARGI OTORİTELERİ KONFERANSI 28-30 MAYIS 2012, İSTANBUL Yargının Bağımsızlığı ve Yasama ve Yürütme Güçleriyle İşbirliği Türkiye Cumhuriyeti Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ Prof.Dr.Coşkun Can Aktan Demokrasi konusunda hep Batı demokrasilerini örnek gösterir ve bu ülkelerde demokrasinin gerçekten işler olduğundan sözederiz.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010

İNSAN HAKLARı. Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri. Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İNSAN HAKLARı Kısa Tarihi ve Felsefi Temelleri Doç. Dr. Doğan Göçmen Adıyaman Üniversitesi-Felsefe Bölümü Adıyaman Üniversitesi 10 Aralık 2010 İnsan hakları düşüncesi tamamlanmamış bir düşüncedir İnsan

Detaylı

Haklarım var, Hakların var, Hakları var...

Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Haklarım var, Hakların var, Hakları var... Çocuk haklarına giriş Herkesin hakları vardır. Ayrıca, 18 yaşından küçük bir erkek veya kız çocuğu olarak sizin özel bazı haklarınız vardır. Bu hakların bir listesi

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)]

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER. Genel Kurul GENEL KURUL KARARI. [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] BİRLEŞMİŞ MİLLETLER A Genel Kurul Dağıtım GENEL A/RES/53/144 8 Mart 1999 Elli üçüncü oturum Gündem maddesi 110 (b) GENEL KURUL KARARI [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/53/625/Add.2)] 53/144. Evrensel Olarak

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları)

Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler Bildirgesi (Havana Kuralları) 27 Ağustos- 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana da toplanan Suçların Önlenmesine ve Suçların Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiştir. Dünya halkları, Birleşmiş

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 KISALTMALAR 21 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 5 İÇİNDEKİLER II KISALTMALAR 21 GİRİŞ 25 A. ANAYASACIL1K VE ÖZGÜRLÜK 25 1. Giriş 25 2. Önceki Türk Anayasalarının Özgürlük Açısından İrdelenmesi 32 a. 1876 Kanuni Esasisi 32 b. 1921 Teşkilatı

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI

3 Hedef 3 Görev BÜLTEN. 2014 Seçimleri İçin İSTANBUL AZİZ BABUŞCU B İ L G İ. NOTU FİLİSTİN MESELESİ 2 de İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI 2 de 8 de 11 de AK 8de YIL: 2012 SAYI : 166 10-17 ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 10 da AZİZ BABUŞCU AK PARTİ İL BAŞKANI 2014

Detaylı

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015

Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi. Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Şubat 2015 Son 5 Yılda Türkiye Medyasında İnsan Hakları ve Nefret Söylemi Medya ve İletişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü

Detaylı

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10

www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Pratik - 1 2-10 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk 1 İçindekiler Milletlerarası Hukuk Çift-İ.Ö. 2. Dönem - Part 5 Konu sayfa Pratik - 1 2-10 1 www.salthukuk.com facebook.com/salthukuk twitter.com/salt_hukuk

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sorular ve Cevaplar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Sorular ve Cevaplar Sorular ve Cevaplar AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NEDİR? Bu soru ve cevaplar Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğü nce hazırlanmıştır. Bu belge Mahkeme yi bağlayıcı

Detaylı

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ

ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ 5 Aralık 2011 ANAYASA DEĞĠġĠKLĠKLERĠ HAKKINDA GÖRÜġ VE ÖNERĠLERĠMĠZ I.YENĠ BĠR ANAYASA MI? GENĠġ KAPSAMLI BĠR ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ MĠ? Anayasa hazırlığıyla ilgili olarak kamuoyunda önemli bir tartışma yaşanıyor:

Detaylı

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ

AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ AKP HÜKÜMETİNİN 2014 İTİBARSIZLIK ENDEKSİ Demokrasi Endeksi: 2014 yılı i bariyle 167 ülke arasında Türkiye 89 (Yalnızca ilk 26 ülke tam demokrasi sayılıyor. Türkiye bu ülkelerin çok gerisinde. Sivil Özgürlükler:

Detaylı

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı)

(DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) GAU AKADEMİK PERSONEL AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Prof.Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Kastamonu 01/08/1962 Profesör 07/12/2010 (DEÜ Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Anayasa Hukuku Anabilim Dalı) İzmir Ekonomi

Detaylı

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI Eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) günümüzde nüfusunun çoğunluğu veya bir kısmı Müslüman olan ülkelerin üye olduğu ve üye ülkeler arasında politik, ekonomik, kültürel,

Detaylı

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu.

FETHİYE. Tübakkom 10. Dönem Sözcüsü. Hatay Barosu. AVUKAT HATİCE CAN Av.haticecan@hotmail.com Atatürk cad. 18/1 Antakya 0.326.2157903-2134391 AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA FETHİYE DOSYA NO : 2011/ 28 KATILAN : B. S. KATILMA İSTEYEN Türkiye Barolar

Detaylı

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ

KASIM KARAGÖZ. ÖZGEÇMĠġ KASIM KARAGÖZ ÖZGEÇMĠġ I. KĠġĠSEL BĠLGĠLER Adı Soyadı : Doç. Dr. Kasım KARAGÖZ. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anayasa Hukuku Anabilim Dalı. Doğum Yeri ve Yılı: Yeşilhisar/KAYSERİ, 03.04.1973.

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG

COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE. Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Nezir KÜNKÜL/TÜRKİYE (Başvuru no. 57177/00) KARAR STRAZBURG 30 Kasım 2006 OLAYLAR Başvuran Nezir Künkül 1949 doğumlu bir Türk

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

2 Kasım 2011. Sayın Bakan,

2 Kasım 2011. Sayın Bakan, SayınSadullahErgin AdaletBakanı Adres:06659Kızılay,Ankara,Türkiye Faks:+903124193370 E posta:sadullahergin@adalet.gov.tr,iydb@adalet.gov.tr 2Kasım2011 SayınBakan, Yedi uluslarası insan hakları örgütü 1

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71

http://www.fisek.org ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı Faks. 0312.395 22 71 ÇOCUK HAKLARI VE YOKSULLUK Prof. Dr. A. Gürhan Çalışan Çocuklar Bilim ve Eylem Merkezi Vakfı http://www.fisek.org Faks. 0312.395 22 71 İnsana verilen değerin bileşik göstergesi Güvence Sağlık Hak arama

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ,

SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, SAYIN TAKİPÇİLERİMİZ, Araştırma grubumuza destek amacıyla 2000-2015 seneleri arasındaki konuları içeren bir ARŞİV DVD si çıkardık. Bu ARŞİV ve VİDEO DVD lerini aldığınız takdirde daha önce takip edemediğiniz

Detaylı

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014

Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma. BMMYK Kasim 2014 Uluslararası Mülteci Hukuku Kapsamında Uluslararası Koruma BMMYK Kasim 2014 Amaç 1951 Cenevre Sözleşmesi odaklı olarak Uluslararası Mülteci Hukuku temel ilkelerini anlamak. Kitlesel akın durumları için

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

İKV DEĞERLENDİRME NOTU

İKV DEĞERLENDİRME NOTU 130 Haziran 2015 İKV DEĞERLENDİRME NOTU TÜRKİYE SEÇİMLERE İLERLİYOR: 7 HAZİRAN A DOĞRU SİYASİ PARTİLERİN AB POLİTİKASI Gökhan KİLİT, İKV Uzmanı Büşra ÇATIR, İKV Uzman Yardımcısı 0 İKTİSADİ KALKINMA VAKFI

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 21 Ekim 2013 Nr. ref.: RK484/13 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: 135 /12 Svetozar Nikolić Kosova Yüksek Mahkemesi nin Rev. No: 36/2010 sayı ve 12 Eylül 20 12 tarihli kararı hakkında anayasal

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI Priştine, 14 Aralık 2012 Nr. Ref.: RK 330/12 KABUL EDİLMEZLİK KARARI Başvuru No: KI 84/12 Başvurucular Kosova Emekliler ve İş Malulleri Bağımsız Sendikası adına Vıçıtırın Şube Başkanı Rifat Halili Emeklilerin

Detaylı

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI

MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI MEDYA ENTELEKTÜEL PAYLAŞIM PROGRAMI İstanbul Enstitüsü Hakkında İstanbul Enstitüsü, toplumsal, iktisadi ve siyasal alanlarda yenilikçi bilgi ve fikirler üretmek amacıyla yüksek kaliteli, nesnel ve derinlemesine

Detaylı

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar

A. Giriş. B. Olumlu Unsurlar ÇOCUK HAKLARI KOMİTESİNİN TÜRKİYE NİN BM ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK ÇOCUK SATIŞI, ÇOCUK FAHİŞELİĞİ VE ÇOCUK PORNOGRAFİSİ EK PROTOKOLÜNE İLİŞKİN İLK DÖNEMSEL RAPORUNA YÖNELİK NİHAİ GÖZLEMLERİ 1. Komite,

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK

OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK OLGUN AKBULUT ANAYASAL DİNSEL ÇOĞULCULUK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... V GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM DİNSEL ÇOĞULCULUK ve BENZER KAVRAMLAR I. Vatandaşlık...7 A. Sosyal Bilimlerde Vatandaşlık Kavram(lar)ı...8

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler. Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mekanizması: Normlar, Standartlar, Göstergeler İzleme değerlendirme neden önemlidir? Kazanımlarımızın kurumlar içinde anlamından boşalmış bürokratik yapılara dönüşmesine

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3

Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge 2,3 Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nda 20 Aralık 1993 tarihinde oylamaya başvurulmadan kabul edilmiştir. Genel Kurul, Tüm insanların eşitliği,

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S.

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. S. İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE HOLLANDA SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNDE BİR DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU İzmir, Mayıs - 2015 İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ: TÜRKİYE

Detaylı

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI

TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN İNSAN HAKLARI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI ANABİLİM DALI TARİHSEL BİR VARLIK OLARAK İNSAN VE İNSAN HAKLARI Mehmet Ali UZUN Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN İstanbul, Aralık 2011 GİRİŞ

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.]

[Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] [Dünya Tabipler Birliği nin Eylül 1995, Bali, Endonezya da yapılan toplantısında kabul edilmiştir.] Giriş Hekimler, hastaları ve geniş toplum kesimleri arasındaki ilişkilerde son yıllarda önemli değişikler

Detaylı

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ

MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ MİLLETLERARASI İLİŞKİLER VE GÜVENLİK AÇISINDAN MEDENİYET SÖYLEMİNİN PSİKOLOJİK ANALİZİ Prof. Dr. Abdülkadir ÇEVİK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Medeniyet veya uygarlık, bir

Detaylı

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU

IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU CRI(98)29 Version turque Turkish version IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜĞE KARŞI AVRUPA KOMISYONU 3 NO.LU ECRI GENEL POLITIKA TAVSIYE KARARI : ROMANLAR/ÇINGENELER E YÖNELIK IRKÇILIK VE HOŞGÖRÜSÜZLÜKLE MÜCADELE

Detaylı

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR

FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR FASIL 23 YARGI VE TEMEL HAKLAR Öncelik 23.1 Yargının verimliliği, etkinliği ve işlevselliğinin arttırılması 1 Mevzuat Uyum Takvimi Tablo 23.1.1 No Yürürlükteki AB mevzuatı Taslak Türk mevzuatı Kapsam Sorumlu

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü

MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü MARUF VAKFI İslam Ekonomisi Enstitüsü İslam ekonomisi çalışmanın gerekliliği Ekonomik mükellefiyetler ibadetin önemli bir bölümüdür. Kur an da bu konuyla alakalı en az 250 ayet bulunmaktadır. Hz. Peygamber

Detaylı

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)

Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) AVRUPA KONSEYİ CPT/Inf/E (2002) 3 Türkçe / Turkish / Turc Avrupa İşkencenin ve İnsanlõkdõşõ veya Onurkõrõcõ Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) CPT nin Tanõtõmõ CPT nin Tanõtõmõ İşkencenin Önlenmesine

Detaylı

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI

HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI OMBUDSPERSON HALK AVUKATI ENSTİTÜSÜ ÇOCUK HAKLARI Hayat insanların ortak seyahatidir. Bu seyahatin mümkün olduğu kadar güzel olması için, birbirimizin haklarına saygı duymalıyız. Bunu hem büyükler, hem

Detaylı

Filistin halkı desteğinizi bekliyor!

Filistin halkı desteğinizi bekliyor! Filistin halkı desteğinizi bekliyor! İsrail in Gazze halkına uyguladığı ambargonun etkileri geçen yılki saldırıların ardından ölümcül boyutlarda devam etmektedir. 2009 yılının Ocak ayında gerçekleşen saldırılarda

Detaylı

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ

ESP/SOSYALİST KADIN MECLİSLERİ BASINA VE KAMUOYUNA Erkek egemen kapitalist sistemde kadınların en önemli sorunu 2011 yılında da kadına yönelik şiddet olarak yerini korudu. Toplumsal cinsiyetçi rolleri yeniden üreten kapitalist erkek

Detaylı

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi*

Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* Savcıların Mesleki Sorumluluk Standartları ile Temel Görev ve Hakları Beyannamesi* 23 Nisan 1999 tarihinde Uluslararası Savcılar Birliği tarafından onaylanmıştır. *Bu metin, HSYK Dış İlişkiler ve Proje

Detaylı

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study

Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Benim için İnsan Hakları Human Rights for Me Freedom of Thought, Conscience & Religion Case study Ton VEEN This project is co-financed

Detaylı

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( )

TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ ( ) TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GÜÇ KULLANMA SEÇENEĞİ (1923-2010) Teorik, Tarihsel ve Hukuksal Bir Analiz Dr. BÜLENT ŞENER ANKARA - 2013 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii TABLOLAR, ŞEKİLLER vs. LİSTESİ... xiv KISALTMALAR...xvii

Detaylı

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler

İçindekiler. xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz. 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler İçindekiler xiü Kısaltmalar xvü Üçüncü Basıya Önsöz xix İkinci Basıya Önsöz xxi Önsöz ı BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 BİRİNCİ KESİM Giriş 5 I. Genel Bilgiler 5 1. Yabancılar Hukukunun Varlık Nedeni 8

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

AGİK İNSANİ BOYUT KONFERANSI İLE İLGİLİ KOPENHAG TOPLANTISI BELGESİ

AGİK İNSANİ BOYUT KONFERANSI İLE İLGİLİ KOPENHAG TOPLANTISI BELGESİ AGİK İNSANİ BOYUT KONFERANSI İLE İLGİLİ KOPENHAG TOPLANTISI BELGESİ Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı nın (AGİK) katılımcı Devletleri nin temsilcileri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Kıbrıs,

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN*

ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* 1.Giriþ ANAYASA MAHKEMESÝ KARARLARINDA SENDÝKA ÖZGÜRLÜÐÜ Dr.Mesut AYDIN* Toplu olarak kullanýlmasýndan dolayý kolektif sosyal haklar arasýnda yer alan sendika hakký 1 ; bir devlete sosyal niteliðini veren

Detaylı

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü

Madde 2 Serbest dolaşım özgürlüğü İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME İLE BU SÖZLEŞME'YE EK BİRİNCİ PROTOKOL'DA TANINMIŞ BULUNAN HAKLARDAN VE ÖZGÜRLÜKLERDEN BAŞKA HAK VE ÖZGÜRLÜKLER TANIYAN Protokol No:

Detaylı

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda;

HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI. Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HASTA HAKLARI VE SORUMLULUKLARI Bir Sağlık Kuruluşuna, Sağlık Hizmeti Almak İçin Başvurduğunuzda; HAKLARINIZ İnsan, sadece insan olmasından dolayı doğuştan bazı hakları kazanarak dünyaya adımını atmaktadır.

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri:

Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Türk Göç ve İltica Hukukunun Temelleri: Yasal Statünün Belirlenmesine İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Bülent ÇİÇEKLİ HSYK Sunum Planı 1) Terminoloji 2) Disiplin Olarak 3) Göç ve İltica Hukukunun Kaynakları

Detaylı

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1

Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 Genel Kurul Tarafından Kabul Edilen Karar 1 [Üçüncü Komite raporu üzerine (A/63/425)] 63/155 Kadına yönelik her türlü şiddetle mücadelenin yoğunlaştırılması Genel Kurul, 19 Aralık 2006, 61/143 sayılı ve

Detaylı

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir

TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA. Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir TÜRKİYE DE ETNİK, DİNİ VE SİYASİ KUTUPLAŞMA Dr. Salih Akyürek Fatma Serap Koydemir 30 Haziran 2014 ÇALIŞMANIN AMACI Kutuplaşma konusu Türkiye de çok az çalışılmış olmakla birlikte, birçok Avrupa ülkesine

Detaylı

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL

Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL Tablo 4. Ders Programı 13 Ekim 2015 tarihli Akademik Kurul da değiştirilmiş metin BİRİNCİ YIL I. Yarıyıl. Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U AKTS Kodu Dersin Adı T U AKTS 103 HISTR 211 101 105 107 TURK 111 ENG

Detaylı