İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI"

Transkript

1 38 38 Ortadoğu nun en gelişmiş demokrasisi olduğunu iddia eden İsrail, işgal ettiği topraklardaki insanların temel hak ve hürriyetlerini hiçe sayıyor. Yrd. Doç. Dr. Nezir AKYEŞİLMEN Selçuk Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü İSRAİL VE İŞGAL EDİLMİŞ TOPRAKLAR: GÜVENLİĞİN GÖLGESİNDE İNSAN HAKLARI Israel and the Occupied Territories: Human Rights in the Shade of Security Abstract Israel that is considered as a free democracy according to the Freedom House data, is perceived as one of the countries where human rights are violated the most, in the world public opinion. As she gives weight to the security in the democracy-security and freedom-security equation, even her democratic feature cannot keep her out of the violations. Israel denies the high standards of living, freedom, security that she makes available to the Jewish citizens to the non-jewish citizens and to the Palestinians, living in the Occupied Territories. The tyranny on the Occupied Territories, the democracy dilemma in the country have severly damaged the international image of Israel and has condemned her to world public opinion conscience. In order to avoid this dilemma and to dignify her democracy, Israel should make new democratic, moral and humanitarian resolutions both for her non-jewish citizens and for the Palestinians, living on the Occupied Territories.

2 39 İsrail sadece Yahudilerden oluşan bir ülke olmuş olsaydı yüksek yaşam standartları, çoğulcu demokratik yapısı ve ileri bir insan hakları rejimiyle sadece bölgede değil, dünyada örnek bir ülke olabilirdi, fakat öyle değil. Giriş İnsan olması hasebiyle sahip olunan temel hak ve özgürlükler, Evrensel İnsan hakları Beyannamesi nin (EİHB) Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edildiği 1948 yılından itibaren hep uluslararası gündemin üst sıralarında özellikle ihlaller nedeniyle- yer almıştır. Dünyada insan hakları ihlallerinin bu kadar yoğun tartışılmasında, yine aynı yıl BM kararıyla kurulan ve çoğulcu parlamenter demokratik bir ülke olarak kabul edilen İsrail in etkisi/rolü nedir? Tıpkı insan hakları gibi, kurulduğu günden itibaren uluslararası politikanın(filistin ve diğer komşu ülkelerle sorunları nedeniyle) önemli bir gündem maddesi olagelen İsrail, bir yandan, başta işgal edilmiş topraklardaki, insan hakları ihlalleri nedeniyle dünya kamuoyunda eleştirilirken, öbür yandan ülkede demokratik ve çoğulcu yapısını korumaya çalışması, sivil-asker ilişkilerinde demokratik standartlardan taviz vermemesi ve azınlık haklarına riayet etmesi yönüyle de takdir toplamaktadır. Bu kısa değerlendirmede, İsrail in insan hakları karnesini detaylı bir şekilde incelemek zor olduğundan, işkence ile din ve vicdan özgürlüğü etraflıca analiz edildikten sonra, diğer haklara yapılacak kısmi bir referansla bu kısa değerlendirme sonuç bölümüyle bitirilecektir. İnsan Hakları ve Egemenlik İnsan hakları, sadece devlet otoritesine karşı bireyi koruyan bir mekanizma olmayıp, devlet egemenliğinin ve demokratik meşruiyetinin de kaynağıdır. John Locke, devletin ana görevinin insanın temel hak ve özgürlüklerini korumak olduğu, bunları ihlal eden bir devletin meşruiyetini kaybedeceğini iddia eder ve ihlal durumunda vatandaşın da direnme hakkı olduğunu ileri sürer. Aynı şekilde, Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi nin(eihb) giriş bölümünde insanın zorbalık ve baskıya karşı son çare olarak başkaldırmak zorunda kalmaması için, insan haklarının hukukun egemenliğiyle korunmasının önemli olduğu 1 vurgusu yapılmaktadır. Bu nedenle, İnsan haklarını koruma ve yayma, devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ilkesiyle kurulmuş olan Birleşmiş Milletler in (BM) dört ana amacından birisi olarak sayılmış 2 ve sistematik ihlaller durumunda BM ye ilgili ülkenin egemenliğini ihlal etme pahasına müdahale hakkı tanınmıştır. İnsan haklarını korumayı dünya barışının teminatı olarak gören BM, insan hakları ihlallerini barbarlığın alameti olarak değerlendirmektedir. EİHB nin giriş bölümünde, İnsanlık ailesinin bütün üyelerinin doğal yapısındaki onuru ile eşit ve devredilemez haklarını tanımanın dünyada özgürlük, adalet ve barışın temeli olduğunu, insan haklarını göz ardı etmenin ve hor görmenin, insanlığın vicdanında infial uyandıran barbarca eylemlere yol açtığı 3 vurgulanarak, ihlalci ülkeleri barbarlık ve vicdansızlığa karşı uyarmaktadır. İnsan haklarını daha iyi korumak ve yaygınlaştırmak için hangi yönetim biçimlerinin uygun olduğu tartışması da literatürde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bir sebep-sonuç ilişkisi olmamasına rağmen, demokrasi-insan haklarının korunması arasında sıkı bir korelasyon olduğu ileri sürülmektedir. Teorik düzeyde, demokrasi ve insan hakları, özellikle, demokratik gücün özgürlükler, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı gibi mekanizmalarla sınırlandırılması konularında bir uyuşmazlık ve anlaşmazlık sürerken, uygulamada ise, insan haklarını en iyi düzeyde yine demokrasinin koruduğu düşüncesi yaygındır. Hal böyle iken ve dünya demokrasilerinin özgürlük durumlarını değerlendiren en önemli

3 40 İsrail işgal altındaki topraklarda yaşayan insanların özgürlüklerini büyük ölçüde kısıtlamış durumda. kuruluşlardan Freedom House İsrail i tam özgür bir ülke olarak görüyorken 4, -aynı kuruluşa göre Türkiye yarım özgür bir ülke 5 - başta Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü olmak üzere, birçok uluslararası insan hakları kuruluşuna göre, İsrail en çok insan haklarını ihlal eden ülkelerden biri olarak sayılmaktadır. Bu kapsamda, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları İzleme Örgütü ve ABD Dışişleri Bakanlığı İnsan hakları raporlarına bakmak yeterli olacaktır. İnsan Hakları Kimin İçin? İsrail in insan hakları karnesine bakıldığında çok ilginç durumlar ortaya çıkabilmektedir. Ülke sadece çok dilli ve çok kültürlü değil, aynı zamanda çok hukuklu bir yapıya sahiptir. Toplum hayatında dinin çok belirleyici ve etkin olduğu bir ülke olmasına karşın, din ve vicdan özgürlüğünün sadece Müslüman ve Hristiyanlar a yönelik değil, farklı Yahudi gruplarına karşı da - en çok ihlal edildiği ülkelerden biridir. İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü, yaşama ve emniyet özgürlüğünün ihlali ve ayrımcılığın günlük işlerden olduğu ülkede insan hakları ihlallerinde İsrail ve İşgal Edilmiş Topraklar da farklı uygulamalar mevcuttur. Ahlaken ve vicdanen en kabul edilemez nokta ise, dünyanın hiçbir yasal düzenlemesinde var olmayan ve bütün insan hakları belgelerinde vurgulanan ve kimi uzmana göre tek mutlak hak olarak kabul edilen işkence görmeme hakkı, İsrail de uzun bir müddet( ) yasal bir uygulama ile ihlal edildi. Bu nedenle, İsrail işkenceyi kabul eden tek hukuk sistemi, işkencenin yasal olduğu tek ülke ve işkence istatistiklerinin de olduğu yegâne devlet olarak tarihe geçmiştir. Demokratik bir yapıya sahip olmasına rağmen, insan hakları ihlallerinin yoğun olduğu İsral in demokrasi-güvenlik ya da özgürlük-güvenlik denkleminde güvenliğe ağırlık vermesinden kaynaklandığı ileri sürenlerin sayısı az değil. İsrail in insan hakları performansı değerlendirilirken, İsrail ve İşgal edilmiş Topraklar diye kategorize edilebileceği gibi, İsrail in Yahudi ve Yahudi olmayan vatandaşlarına karşı uyguladığı ayrı muameleler şeklinde de kategorize edilebilir. Tom Head aynı nokta üzerinde durarak İsrail in çok partili liberal bir demokrasi ve bağımsız bir yargıya sahip olduğunu vurgular. Ayrıca, İsra-

4 41 İsrail de Yüksek Mahkeme nin birçok alanda vermiş olduğu özgürlük ve hak temelli kararlarına rağmen, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere bürokratlar, siyasetçiler ve radikal Yahudi gruplar sertlik yanlısı politikaların devamından yana olmuşlardır. il Bağımsızlık Deklarasyonu nun(1948) bütün vatandaşlar için temel hakları garantilemesine rağmen, İsrail in, İşgal Edilmiş Topraklardaki Filistinlilere 6 ve yine kendi içindeki Yahudi olmayan vatandaşlarına karşı ayrımcı davrandığını ileri sürer. Vatandaşlar arasında uygulanan en bariz ayrımcılıklardan birisi Yahudi ve Dürzîlere askerliğin zorunlu, Müslüman ve Hıristiyanlara ise zorunlu olmamasıdır. Bu uygulama, Müslüman ve Hıristiyanlar için bir pozitif ayrımcılık gibi görünmesine karşın, temelde devletin Müslüman ve Hıristiyan vatandaşına güvenmemesi yatmaktadır. Aynı şekilde başka bir ayrımcılık ise, Ulusal Çocuk Konseyi(NCC) verilerine göre, 2009 itibariyle büyük bir çoğunluğu Kudüs te oturan Filistinli aile çocuklarının oluşturduğu 146 bin çocuğun nüfus cüzdanları yani İsrail vatandaşlığı yoktur. 7 Paralel bir hak ihlali de, eğitim alanında yapılmaktadır. Arapça eğitim devlet desteğiyle yapılmakta, fakat Arap okullarına ve çocukların eğitimine ayrılan kaynaklar hem daha az hem de daha düşük kalitede olduğu ileri sürülmektedir. 8 Bu tür ayrımcılıklar, ülkede yaşayan etnik ve dini toplumlar arasındaki güvensizliği ve sorunları giderek derinleştirmektedir. Din ve Vicdan Özgürlüğü: Ortodoks Olmayan Yahudiler de Mağdur EİHB nin 18. maddesiyle güvence altına alınan din ve vicdan özgürlüğü din değiştirme dahil, uygulama, eğitim ve ibadeti kapsamaktadır: Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır; bu hak, din veya inancını değiştirme özgürlüğünü ve din veya inancını, tek başına veya topluca ve kamuya açık veya özel olarak öğretme, uygulama, ibadet ve uyma yoluyla açıklama serbestliğini de kapsar. 9 ABD Dışişleri Bakanlığı İsrail de Din Özgürlüğü raporuna göre, İsrail in bir anayasası yok, fakat temel hak ve özgürlükleri belirleyen uluslararası düzenlemelerin yanında ulusal bir takım temel yasalar da vardır. 10 İsrail 2010 istatistiklerine göre 7,6 milyon nüfusa 11 sahip olup%76.6 sı Yahudi ve %23,4 ü ise Yahudi değildir. Azınlıklar temelde Müslüman, Dürzî ve Hıristiyanlardan oluşmakta olup 12 hepsine genellikle İsrail Arapları denmektedir. Dini grupların oranları ise şöyle; %75,4 ü Yahudi, %16,8 i Müslüman, %2,1 i Hıristiyan, %1,7 si Dürzî ve %3,9 u diğer topluluklardan oluşmaktadır. 13 Temel Yasaya göre, demokratik ve bir Yahudi devleti olarak tanımlanan İsrail de Yahudiolmayan vatandaşlar din dâhil değişik ayrımcı politikalarla karşılaşmaktadır. 14 Aynı noktaya değinen Jewish Virtual Library 2009 İsrail İnsan Hakları Raporu, Arap vatandaşlara(müslüman, Hıristiyan ve Dürzîler), Filistinliler, Ortodoks olmayan Yahudiler ve diğer dini gruplara yönelik kurumsal, sosyal ve yasal ayrımcılık olduğunu vurgulamaktadır. 15 İsrail bazı dini grupları kanun ile tanıyarak onlara hem mensupları üzerinde birtakım otorite kullanma yetkisi vermekte hem de dini ve eğitim faaliyetleri için fon ayırmaktadır. İsrail 10 tanesi Hıristiyan gruplar olmak üzere 16 toplamda 14 dini grubu tanımaktadır: Doğu Ortodoks, Latin (Roman Katolik), Gregoryan-Ermeniler, Ermeni-Katolik, Süryani(Katolik), Süryani Ortodoks, Keldani(Uniate), Yunan-Katolik Melkite, Maronil, Evangelikal Episkopal Kilisesi, Ortodoks Yahudilik, İslam, Dürzîlik ve Bahailik. 17 Bunların yanında tanınmayan bir dizi dini gruplar da vardır ki bunlar genelde ibadetlerini yapmakta ve dini kurumlarını kurmakta serbest olmasına rağmen, din hizmetleri için devletten yardım alamamaktadırlar ten beri hiçbir yeni dini grup tanınmamıştır. Ortodoks olmayan Yahudiler ve birçok Protestan Hıristiyan grup bunlardan bazılarıdır. 18

5 42 İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin akıbeti bilinmiyor. Tanınma konusundaki ayrımcılığın yanında neredeyse bütün dibi gurupların şikayetçi olduğu diğer bir konu ise, dışarıdan getirilen din görevlileri için vize alımı ve daimi ikamet sorunlarıdır. Tanınan ve tanınmayan dini gruplar din adamlarına vize almada sıkıntı çektiklerinden şikâyetçiler. Daha önce 10 yıllık verilen vizeler, özellikle 2007 yılından beri başvurular ya reddediliyor ya da bir-iki yıllık vizelerle sınırlandırılıyor. 19 Din alanındaki diğer bir ayrımcılık ve hak ihlali ise, 1967 tarihinde yürürlüğe giren Kutsal Yerlerin Korunması Yasası, Yahudi olsun olmasın bütün dinlere ait kutsal yerleri korumayı garantilerken, hükümetler sadece Yahudilere ait kutsal yerleri koruma ve geliştirmeye tabi tutmakta, Hıristiyan ve Müslümanlara ait yerleri kaderine terk etmektedir. Yüksek Mahkemenin aksi kararlarına rağmen, hükümetler ve ilgili kurumlar bu hak ihlallerini sürdürmekte ısrar etmektedir. 20 Din ve vicdan özgürlüğü bağlamında hak ihlalleri sadece Yahu-olmayan vatandaşla sınırlı olmayıp aynı zamanda Ortodoks olmayan Yahudi cemaatlere yönelik devletçe tanınmama gibi de ciddi bir ayrımcılık ve insan hakları ihlalleri vardır. İşkence Bir Zamanlar Yasalmış EİHB nin beşinci maddesi Hiç kimseye işkence ya da zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulanamaz 21 diyerek, işkenceyi meşru kılacak herhangi bir nedenin olamayacağının altını çizmektedir. İnsan hakları literatüründe işkence hiçbir nedenle meşrulaştırılmayan tek mutlak hak olarak kabul edilmektedir. Örneğin, nefs-i müdafaa durumunda yaşama hakkı dahi ihlal edilebilir, fakat işkence

6 43 İsrail güvenlik merkezli toplum düzeni ile ne kendisine ne de bölgesine barışı getirebilmiştir. İsrail artık bir paradigma değişikliğine gitmeli ve Türkiye nin son yıllarda yaptığı gibi hak ihlallerine karşı sıfır tolerans ve komşularla sıfır sorun politikası gibi yeni açılımlar yapmalıdır. hiçbir şart altında kabul edilemez. Yeryüzünde hiçbir yasal düzenlemede de işkencenin legal bir eylem olarak kabul edildiği vaki değildir. Fakat İsrail de 1987 den 1999 yılına kadar kurulan bir komite kararına dayanarak Genel Güvenlik Hizmeti (GSS) birimi yasal olarak işkence yapabilme yetkisine sahip olmuştur. Bu uygulama, insan hakları tarihinde koca bir kara lekedir lerin sonlarında İsrail de GSS in sorgu metotları ve ilkeleri ülke çapında yoğun bir şekilde eleştirilmeye başlandı. İsrail Hükümeti 1987 yılında eski Yüksek Mahkeme Başkanı Moshe Landau başkanlığında GSS sorgu metotlarını araştırmak amacıyla bir Landau Komitesi kurdu. Komite, bir bölümü kamuoyuna açıklanan (açıklanmayan bölümde sorguda kullanılan işkence metotları ile ilgilidir) 22 iki bölümden oluşan bir rapor hazırladı. Ve bu raporla, Komite sorgu sırasında gerekli olduğunda etkili koruma için GSS üyelerinin ılımlı fiziki baskı araçlarını (işkenceyi) kullanabileceğine karar vererek işkenceye resmen onay vermiş oldu larda bu karara yönelik eleştiriler ve Yüksek Mahkemeye yapılan başvurularda İsrail in işkenceyi yasaklayan İşkence ve Diğer Zalimane Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CAT) 24 ile Uluslararası sivil ve Siyasal Haklar Anlaşmasına (ICCPR) 25 taraf olduğu gerekçesiyle Komite kararının iptali istendi. Yüksek Mahkeme hep hükümetin acil durumlarda önemli bilgileri elde etmek için fiziki baskının gerekli olduğu fikrini destekledi. 26 Fakat 12 yıl sonra, 1999 yılında Yüksek Mahkeme işkenceyi yasal hale getiren Landau Komitesi nin kararını bozdu ve işkencenin yasal olamayacağına karar verdi. Mahkeme kararında şöyle denildi ; Doğru bir sorguda işkenceye, zalimane, insanlıkdışı davranışa ve hiçbir aşağılayıcı muameleye yer yoktur. Sorguda zalimane ya da insalıkdışı araçların kullanımı yasaktır. İnsanlık onuru aynı zamanda sorgulanan şüphelilerin de onurunu kapsamakta olup bu yasak kesin dir. Sorguda olanlar istisna olamaz ve dengeleyici diye bir neden ileri sürülemez. Daha doğrusu, bir şüphelinin vücuduna ya da ruhuna yöneltilen şiddet doğru bir sorgu uygulamasının bir parçası olamaz. 27 Yüksek Mahkeme vermiş olduğu bu hak-temelli karar ile İsrail Genel Güvenlik Hizmetleri (GSS) birimin gözaltında ya da tutuklu olan kişilere işkence yapmasını illegal bir hale getirmiştir. Public Committe Against Torture in Israel( İsrail de İşkenceyle Mücadele Kamu Komitesi) isimli İsrail merkezli insan hakları örgütüne göre, 1999 Mahkeme kararına kadar her yıl İsrail güvenlik güçlerinin binlerce Filistinliyi işkenceden geçirdiğini iddia eder. Ve bu süre zarfında sorguya alınan her kişinin en az bir işkence türü ile tanıştığını ileri sürmektedir. 28 Fakat Mahkeme kararı ile işkence uygulamasının bıçak gibi kesilmediği ve GSS ile ilgili işkence iddiaları hem yerel hem de uluslararası insan hakları örgütleri tarafından raporlanmaktadır. 29 Ayrıca daha 2004 yılında Washington Post Gazetesi nde yayımlanan bir yazıda İsrail de işkencenin devam ettiğini verilen Anan Labadeh örneğiyle vurgulanmıştır. 30 Güvenlik Her Şeydir, İnsan Hakları İsrail in güvenlik kaygısının toplumda ve devlette, özellikle Yahudi-olmayan İsrail vatandaşlarına karşı oluşturduğu algı, beraberinde sadece insan hakları ihlallerini getirmiyor, aynı zamanda bu ihlallere karşı Yahudi toplumunda (tabi ki duyarlı olan insan hakları STKları, özgürlükçü ve demokrat kesimler var) bir duyarsızlık hatta bir hak verme duygusu oluşturuyor. 31 Bu algı, hem ihlalcileri cesaretlendiriyor, hem de kararalma mekanizmasındaki siyasiler üzerinde büyük bir kamuoyu baskının oluşmasını engelliyor.

7 44 Bu genel görünüme rağmen, toplumsal, siyasal ve hukuksal yapının çoğulcu yapısı nedeniyle insan hakları örgütleri ve özgürlükçü kesimler zaman zaman toplumda güçlü bir duyarlılık oluşturabilmekte ve önemli bir denetim görevi görebilmektedir. Yüksek mahkeme nin 1999 yılında işkenceyi yasaklayan kararı buna güzel bir örnektir. İsrail de özellikle ulusal güvenlik sözkonusu olduğunda demokrasinin can damarı olan basın özgürlüğünün kısıtlanması yaygın bir uygulamadır tarihli bir kanun Hükümete ulusal güvenlik - özellikle işgal edilmiş topraklar ile ilgili konularda sansür uygulama hakkını vermektedir. Filistinlilere ait gazeteler reklamları dâhil hergün sabah saat 4.00 den önce bütün nüshayı askeri sansür birimine teslim etmek durumundadır. Yabancı gazeteciler bazı haber ve fotoğrafların sansürlenebilmesi için bir anlaşma yapmakla yükümlüdürler. 33 Bütün bu uygulamaların demokratik bir ülkede olması, ifade ve basın özgürlüğü açısından önemli bir handikap ve hak ihlalidir. Daha vahimi sansür uygulamasında bile Yahudi ve Filistin ayırımının yapılması, bu ihlale bir de ayrımcılık boyutu katmıştır. İnsan Hakları İzleme Örgütü nün 2010 yılı İnsan hakları raporunda İşgal Edilmiş Topraklar da İsrail in insan hakları uygulamaları çerçevesinde dile getirdiği bazı insan hakları ihlalleri şunlar: Gazze ye uyguladığı blokajın neden olduğu birçok insan hakları ihlalleri, Batı Şeria da ikamet edenlerin seyahat özgürlüğünün kısıtlanması, keyfi gözaltına almalar, askeri mahkemelerin bölgede yargıyı oluşturması hatta çocuk yaşta Filistinlilerin askeri mahkemelerde yetişkin muamelesi görmesi ve işgal edilmiş topraklarda Yahudi yerleşim yerlerinin kurulması 34 Uluslararası Af Örgütü 2010 İsrail-İşgal edilmiş Topraklar İnsan Hakları Raporuna göre ise, Batı Şeria ve Doğu Kudüs te Filistinlilerin evleri yıkılıp, kamulaştırma yoluyla el konurken,, illegal Yahudi yerleşimlerine izin verilmektedir yılı boyunca İsrail güvenlik güçleri Filistinli sivillere yönelik aşırı güç kullanmıştır. Filistinli tutuklulara karşı kötü muamele ile ilgili şikayetler sürmüş, ve bu şikayetlerin çok azı araştırılmaktadır. Yüzlerce kişi de idari olarak alıkonmakta ve önemli bir kısmı da adil olmayan askeri yargı kanalıyla cezalandırılmaktadır. Filistinlilerin insan haklarını ihlal eden yerleşimciler ve askerler güçlü bir şekilde korunuyor ve dokunulmuyor. 35 Aynı rapora göre, İsrail Gazze saldırında insanlığa karşı suç işlemiş, ayırım edilmeksizin sivillere saldırmış, sağlık personelini öldürmüş, Filistinli sivilleri insan kalkanı olarak kullanmış ve fosfor silahı dahil sivil yerleşim yerlerini bombalamış, taramıştır. 330 u çocuk olmak üzere 1380 kişi katledilmiş, Gazze nin altyapısı yıkılmış, ekonomi felç edilmiş ve binlerce Filistinli evsiz bırakılmıştır. Aynı şekilde İsrail İşgal edilmiş Topraklarda Filistinlilerin seyahat özgürlüğünü kısıtlamış ve gerekli olan kaynaklara, bağ ve bahçelerine ulaşmaları engellenmiştir. Gazze blokajı ile 1,5 milyon insan açık bir hapishaneye terk edilmiş ve bir insanlık dramına neden olunmuştur. Bütün bunlara rağmen Gazze ye insani yardımların girilmesi kısıtlanmış, engellenmiş, hatta tıbbi malzemenin girişi bile kısıtlanmış ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin sayısının 28 olduğu ileri sürülmüştür. 36 Sonuç Niyetine Çok partili parlamenter demokratik bir ülke olarak kabul edilen İsrail, insan hakları yönüyle ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. İsrail sadece Yahudilerden oluşan bir ülke olmuş olsaydı yüksek yaşan standartları, çoğulcu demokratik yapısı ve ileri bir insan hakları rejimiyle sadece bölgede değil, dünyada örnek bir ülke olabilirdi, fakat öyle değil. İsrail in yaklaşık ¼ ü Yahudi değil ve buna ek olarak İşgal edilmiş Filistin toprakları ve Golan tepeleri var. Ciddi insan hakları ihlalleri, toplumsal, siyasal ve kurumsal ayrımcılıkların büyük bir kısmı da zaten bu insanlara ve/ya bölgelerde meydana gelmektedir. İsrail in kuruluş süreci, kuruluş felsefesi ve en önemlisi yüzyıllardır dünyanın değişik bölgelerinde Yahudilerin karşılaştıkları gayri insani muameleler neticesinde oluşturulan yüksek rakımlı güvenlik algısı ve ötekileştirme politikaları nedeniyle ulusal ve uluslararası insan hakları STKları raporlarına referans verilecek yukarıda bahsi geçen insan hakları ihlalleri, haber bültenlerinde

8 45 verildiği üzere günlük uygulamalar olmuş ve giderek dünya kamuoyu da hassasiyetini kaybetme sürecine girmiştir. İsrail de Yüksek Mahkeme nin birçok alanda vermiş olduğu özgürlük ve hak temelli kararlarına rağmen, güvenlik bürokrasisi başta olmak üzere bürokratlar, siyasetçiler ve radikal Yahudi gruplar sertlik yanlısı politikaların devamından yana olmuşlardır. Toplumda çoğunluğu oluşturmamasına rağmen çoğunluk adına konuşan ve hareket eden bu güç odakları ülke çapında ve İşgal edilmiş Topraklar da insan hakları ihlallerinin devamını ve sürdürülebilir bir hal almasına neden olmuşlar. Fakat bu politikalar nereye kadar sürdürülebilecek onu hep beraber göreceğiz. Bugünün küreselleşmiş dünyasında ülkelerin en önemli medeniyet, demokratikleşme ve dolayısıyla prestij göstergesi şüphesiz ki insan hakla- rına gösterdiği saygı ve insana verdiği değerde gizlidir. İsrail kuruluşundan beri sürdürdüğü bu güvenlik merkezli toplum düzeni ile ne kendisine ne de bölgesine barışı getirebilmiştir. İsrail barış ve demokrasi, insan hakları ve istikrar istiyorsa bir paradigma değişikliğine gitmeli ve Türkiye nin son yıllarda yaptığı gibi içerde işkence ve insan hakları ihlallerine karşı sıfır tolerans ve komşularla sıfır sorun politikası gibi yeni açılımlar yapmalıdır. Bu tür politikalar tabi ki tek taraflı olarak uygulandığında başarılı olmayabilir, fakat bu yönde bir irade beyanı ve politikalar tarafları birbirine yakınlaştıracak belki de sürdürülebilir bir barış ortamı doğuracaktır. İsrail gibi demokratik ve çoğulcu bir yapı arzeden bir ülkeye yakışan da budur. Aksi uygulamalar bu demokratik özelliğini de gölgelemektedir. Hiçbir ülke sonsuza dek bir savaş halini sürdüremez, hele kendi vatandaşına karşı asla 1 EİHB, giriş bölümü. 2 BM şartı, Mad EİHB, giriş bölümü. 4 Freedom House, 2010 Map of Freedom in the world-israel, year=2010&country=7845 ( ). 5 Freedom House, 2010 Map of Freedom in the worldturkeyl, ear=2010&country=7937( ) 6 Head, Tom, Human rights in İsrael and Occupied Territories, israel101.htm( ) 7 Jewish Virtual Libraray(2009), Report on Human Rights Practices for 2009-Israel. 8 a.g.e. 9 EİHB, 18. mad. 10 US State Department, (2000), Reports on Religious Freedom in Israe in 2000, index.cfm?docid=5697 ( ). 11 Freedom House, CIA, CIA Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/is.html ( ) 13 a.g.e. 14 US State Department, Reports on Religious Freedom in Israel in Jewish Virtual Libraray, Report on Human Rights Practices for 2009-Israel, 16 US State Department(2000), Reports on Religious Freedom in Israel in Jewish Virtual Libraray(2009), Report on Human Rights Practices for 2009-Israel. 18 a.g.e. 19 a.g.e. 20 a.g.e. 21 EİHB, mad Public Committe Against Torture in Israel, ( ). 23 Meydani, Assaf, Security and Human Rights Policy: Israel and the Interrogation Case of 1999, Contemporary Security Policy, 28/3 (2007), ss Anlaşma metni 10 Aralık 1984 yılında BM Genel kurulu tarafından kabul edildikten sonra 26 Haziran 1987 yılında 20 ülkenin taraf olmasıyla yürürlüğe girdi itibariyle taraf ülkelerin sayısı 147 dir. 25 Anlaşma metni 16 Aralık 1966 yılında BM Genel kurulu tarafından kabul edildikten 23 Mart 1976 da yürürlüğe girdi itibariyle taraf ülke sayısı 167 dir. 26 Meydani, 2007,s Aralık 1999 yılında karara bağlanan Mahkeme yargılamasının tüm metnine aşağıdaki adresten ulaşılabilir. graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/terrorisraeljudgment.pdf adresinden ( ). 28 Public Committe Against Torture in Israel, Public Committe Against Torture in Israel, 30 Frankel, Glen, Prison Tactics A Longtime Dilemma For Israel, Washington Post, Foreign Service, 16 Haziran 2004, s. A=1. 31 Head, a.g.e. 33 US State Department, Country Report on Human Rights-Israel and Occupied Territories-2009, gov/g/drl/rls/hrrpt/2000/nea/index.cfm?docid=794 ( ). 34 Human Rights Wtach, Israel/Occupied Palestinean Territories,Country Summary-2010, node/87711( ). 35 Uluslararası Af Örgütü, Dünya İnsan Hakları 2010 Raporu-Israel s , ( ). 36 A.g.e., s.182. DİPNOTLAR

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara

Hakan ATAMAN. İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI * Hakan ATAMAN İnsan Hakları Gündemi Derneği 2010 /Ankara * Bu kitap Friedrich-Ebert-Stiftung'un (FES) desteğiyle hazırlanmış ve basılmıştır. AVRUPA SOSYAL ŞARTI VE UYGULAMASI

Detaylı

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu

SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK. Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu SİVİL TOPLUM EL KİTABI YASAL OKUR-YAZARLIK Helsinki Yurttaşlar Derneği (hyd), 2014 Fikret Toksöz Mustafa Utku Güngör Yasemin Zeytinoğlu İçindekiler Giriş Bölüm I. Haklar ve Ödevler I. Hakların Niteliği

Detaylı

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI TÜRKİYE DE HAK TEMELLİ SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI Türkiye de Hak Temelli Sivil Toplum Örgütleri Sorunlar Ve Çözüm Arayışları İkinci Baskı Hazırlayanlar İrfan Aktan, Serap Öztürk,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NDE KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİ HAKKI VE TÜRK HUKUKUNDAKİ YANSIMASI Hazırlayan Onur YERDELEN Kamu Yönetimi

Detaylı

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi

Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Hazırlayan Kâmil KURTUL, Y.Doç.Dr. Kırıkkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tasarım Ergahi GÜLBİTTİ, Yeni Televizyon Görsel Üretim Atölyesi Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu - UNICEF BM Binası

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASI KOMİTESİ - Genel Tavsiyeler - Türkiye Taraf Devlet Raporu ISBN: 978-975-01033-5-3 Aralık 2010 Bu yayın İnsan Hakları Ortak Platformu için Kapasite

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai)

GAYRİ RESMİ TERCÜME. AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390. TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) GAYRİ RESMİ TERCÜME AVRUPA KOMİSYONU Brüksel, 8 Kasım 2006 SEC (2006) 1390 TÜRKİYE 2006 İLERLEME RAPORU (COM(2006) 649 nihai) 1. Giriş...3 1.1 Önsöz...3 1.2 AB ve Türkiye Arasındaki İlişkiler...3 2. Genişletilmiş

Detaylı

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ

AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ AVRUPA KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN TÜRKİYE 2011 İLERLEME RAPORU NUN SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN KAPSAMLI ÖZETİ SİYASİ KRİTERLER Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2010 yılı İlerleme Raporu

Detaylı

Çocuk Hakları Programlaması

Çocuk Hakları Programlaması Çocuk Hakları Programlaması Hak Temelli Yaklaşımları Programlamaya Uygulama Yolları Uluslararası Save the Children Birliği Üyeleri için Bir Rehber İkinci Baskı Bu yayın, Gündem Çocuk: Çocuk Haklarını Tanıtma,

Detaylı

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE

KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE KAMU HİZMETİNDEN YARARLANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ACİL ÇAĞRI MERKEZLERİNİN YÖNETİMİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Ali EKŞİ

Detaylı

DOĞU TÜRKİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU

DOĞU TÜRKİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU 2010 DOĞU TÜRKİSTAN İNSAN HAKLARI RAPORU 1 Kapak Fotoğrafı 2009, 5 Temmuz olayları akabinde yakınları tutuklanmış Doğu Türkistanlı kadınların Çin yönetimine karşı protesto eylemi. 2 2010 DOĞU TÜRKİSTAN

Detaylı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı

tepav Mayıs2011 N201140 POLİTİKANOTU SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Yol Haritası Değil, Niyet Beyanı POLİTİKANOTU Mayıs2011 N201140 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Doç. Dr. Levent GÖNENÇ TEPAV Hukuk Çalışmaları Enstitüsü SİYASAL PARTİLERİN SEÇİM BİLDİRGELERİNDE ANAYASA KONUSU: Basında

Detaylı

2003 YILI TÜRKİYE İLERLEME RAPORU ÖZETİ ( ) A. GİRİŞ (Bu bölümde Türkiye için bir İlerleme Raporu hazırlanmasının gerekçeleri ve yasal dayanakları dile getirilmiş ve 2002 yılı raporundan bu yana Türkiye

Detaylı

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi

Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Eğitim Hakkı Ve İnsan Hakları Eğitimi Hakan Ataman İnsan Hakları Gündemi Derneği EĞİTİM HAKKI VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ Bu kitap parayla satılamaz. İnsan haklarının yaygınlaştırılması

Detaylı

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor:

Hakları nda Paine bu konuda şöyle diyor: GİRİŞ İnsanlar neden din özgürlüğüne ihtiyaç duyarlar? Bu soruyu cevaplandırabilmek için öncelikle dinin bireyler için taşıdığı anlamı ortaya koymak gerekir. Çoğu inanan için din, hayatı anlama ve anlamlandırmada

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ NİN TARAF DEVLETLERE YÜKLEDİĞİ POZİTİF YÜKÜMLÜLÜKLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık KOCABAŞ

Detaylı

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution

Avrupa da Türkiye. Turkey in Europe. Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci. In The Light Of A New Constitution EKOLOJİ Avrupa da Türkiye Yeni Anayasa Işığında Türkiye nin Demokratikleşme Süreci Turkey in Europe Democratisation Process Of Turkey In The Light Of A New Constitution ECOLOGY avrupa da türkiye YENİ ANAYASA

Detaylı

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU

Kafkas Dernekleri Federasyonu. YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Ankara, 2006 YOK OLMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ DİLLER ve ADIGE-ABHAZ DİLLERİNİN KONUMU Kafkas Dernekleri Federasyonu

Detaylı

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM

THE DEMOCRACY PERCEPTION OF THE MUSLIM BROTHERHOOD MOVEMENT IN EGYPT AND IT S EFFECT ON THE SYSTEM Alternatif Politika, Özel Sayı 1, 48-73, Kasım 2010 48 MISIR DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER HAREKETİNİN DEMOKRASİ ANLAYIŞI VE SİSTEME ETKİSİ Mehmet DALAR * ÖZET ABD gibi küresel güçlerin ve İsrail gibi bölgesel

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 M I S I R D A D Ö N Ü Ş Ü M Ü N A N AT O M İ S İ seta RAPOR S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g N i s a n 2 0 1 1 25 OCAK TAN

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes

ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR. Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes ANAYASAL REFORM VE YURTTAŞLIK: BAĞLAM VE ZORLUKLAR Edel Hughes Kasım 2012 3 Demokratik Gelişim Enstitüsü 11 Guilford Street Londra WC1N 1DH

Detaylı

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu

İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu İnsan Hakları Savunucuları: Masum Oldukları Kanıtlanıncaya Kadar Suçlu Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu (FIDH) ve Dünya İşkence Karşıtı Örgütü (OMCT), ortak programları İnsan Hakları Savunucularının

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF

ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF ÇOCUK HAKLARI ve GAZETECİLİK UYGULAMALARI HAK TEMELLİ PERSPEKTİF UNICEF ORTA VE DOĞU AVRUPA VE BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BÖLGE OFİSİ TARAFINDAN KABUL EDİLEN PROGRAM ÇOCUK HAKLARI VE GAZETECİLİK UYGULAMALARI

Detaylı

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI

İŞKENCE. ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE İZLEME RAPORU 2011 TOPLUM VE HUKUK ARAŞTIRMALARI VAKFI YAYINI Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayınları Yayına Hazırlayan Ruhşen Doğan Yıldız Baskı Berdan Matbaacılık Davutpaşa

Detaylı

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ

2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2009 YILI İLERLEME RAPORU SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLER BÖLÜMLERİNİN DEĞERLENDİRMESİ 2. SİYASİ KRİTERLER 2.1. Demokrasi ve hukukun üstünlüğü 2008 Yılı İlerleme Raporu nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı

Detaylı