SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ"

Transkript

1 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (İDARE HUKUKU) ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi Bora DEMİR Ankara 2011

2 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (İDARE HUKUKU) ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi Bora DEMİR Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan TEKİNSOY Ankara 2011 ii

3 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU (İDARE HUKUKU) ANABİLİM DALI SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL SEKTÖR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Ayhan Tekinsoy Tez Jürisi Üyeleri Adı ve Soyadı İmzası Tez Sınavı Tarihi... iii

4 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Bu belge ile, bu tezdeki bütün bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu beyan ederim. Bu kural ve ilkelerin gereği olarak, çalışmada bana ait olmayan tüm veri, düşünce ve sonuçları andığımı ve kaynağını gösterdiğimi ayrıca beyan ederim.( / /200 ) Tezi Hazırlayan Öğrencinin Adı ve Soyadı İmzası iv

5 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i KISALTMALAR... v GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİN HUKUKSAL NİTELİKLERİ I. GENEL OLARAK SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ KAVRAMLARI... 4 II. KAMU HİZMETİ OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ Kamu Hizmeti Kavramı ve Unsurları Bakımından Sağlık Hizmetleri A. Maddi Unsur B. Organik Unsur C. Şekli Unsur Kamu Hizmeti İlkeleri Bakımından Sağlık Hizmetleri A. Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi Eşitlik İlkesi Tarafsızlık İlkesi Bedelsizlik İlkesi Değişkenlik İlkesi III.TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİ ALANINDA FAALİYETTE BULUNAN ÖZEL KİŞİLER VE KAMU TÜZEL KİŞİLERİ Özel Sağlık kuruluşları Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu İKİNCİ BÖLÜM ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNİN TABİ OLDUĞU HUKUKSAL REJİM I. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNDE RUHSAT YÖNTEMİ Ruhsatın Hukuki Niteliği

6 2. İdarenin Sağlık Alanındaki Görevleri Bakımından Ruhsat Yönteminin Değerlendirilmesi Özel Sağlık Kuruluşlarının Ruhsat Yöntemi ile Sağlık Hizmetlerini Yürütmelerine İlişkin Esaslar II. ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN DENETİMİ VE SORUMLULUĞU III. SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALMA SÖZLEŞMELERİ VE HUKUKSAL NİTELİKLERİ İdari Sözleşme Kriterleri Açısından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmeleri İdarenin Özel Hukuk Sözleşmelerinin Hukuki Rejimi Açısından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmeleri SONUÇ KAYNAKÇA MAHKEME KARARLARI ÖZET ABSTRACT

7 KISALTMALAR age. AÜHF AÜSBF AYİM Bağ-Kur : adı geçen eser : Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi : Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar C. : Cilt Kurumu DPT GATS : Devlet Planlama Teşkilatı : General Agreement on Trade in Services (Hizmet Ticareti Genel Antlaşması) IMF İİBF İÜHF : International Monetary Fund (Uluslar arası Para Fonu) : İktisadi İdari Bilimler Fakültesi : İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi m. : madde s. : Sayfa S. : Sayı SSK WHO : Sosyal Sigortalar Kurumu : World Health Organisation (Dünya Sağlık Örgütü) 3

8 GİRİŞ Yetmişli yıllardan itibaren dünyayı sarmaya başlayan yeni iktisadî toplumsal akımın bakış açısı içinde devlet politikalarına ilişkin yeni seçeneklerin oluşturulmaya başlandığı ve devletin ekonomik yaşamdaki yerinin tartışmalara açıldığı görülmektedir. Temelde kamu kesiminin ve kamusal müdahalelerin daraltılmasını, sosyal harcamaların kısılmasını ve serbest piyasasının görünmez elinin tüm ekonomik faaliyetleri düzenleyen temel unsur olmasını amaçlayan neoliberal politikaların söylemleri birkaç on yıl içinde geniş bir yaygınlık kazanmış ve devlet politikalarını etkilemiştir. Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası malî kuruluşların sağlık ve sosyal güvenlik gibi hizmetlere bakış açılarının liberal düşünce küreselleşme çerçevesinde biçimlendirilmesi ve izledikleri politikaların buna uydurmaları da bu gelişmede ayrıca rol oynamıştır. Günümüzde sık sık karşımıza çıkan ve ülkeler arasındaki iktisadî ilişkilerde engelleri ortadan kaldırmaya çalışan küreselleşme, neo-liberal politikaların yaygın ve yoğun uygulamalarını getirmiştir. Küreselleşmenin sağlık alanına yansıması, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sağlık ölçütlerinde ve sağlık hizmetlerinin sunumunda özel sektörün etkinleştirildiği bir farklılaşma yaratmıştır. Oluşan farklılaşma sağlık hizmetlerinde bir takım fiziksel değişikliklere sebep olmuş ve fakat sağlığa ve sağlık hizmetlerinin önemine olumsuz bir etkide bulunmamıştır. Zira sağlık hizmeti insan hayatının kalitesi ile doğrudan etkili bir sorumluluk alanı oluşturduğundan, bu alandaki kötü yönetimin bedeli insan

9 hayatıdır. Sağlık hizmetlerine toplumun her kesimi tarafından özellikle dengeli bir şekilde erişilebilmesi gerekmektedir. Bu sebeple sağlık sektörü için tamamıyla piyasa şartlarının ve serbest rekabet ortamının oluşturacağı bir sistem savunulamamaktadır. Öte yandan kamu kuruluşlarının hantallığı, hızlı karar verip yapılanamaması gibi bir takım dezavantajlarının olduğu da bir gerçektir. Özel sektör, kamu hizmetleri alanında dinamik ve rekabetçi gücüyle ve kamunun kontrolü altında yer alabilmektedir. Dolayısıyla bu noktada devletin düzenleyici, denetleyici, kural koyucu ve yaptırım uygulayıcı yetkileri ile sağlık hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi en üst düzeyde sağlayabilen aktörlerin yer aldığı bir sistemin gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Ancak burada da sağlık hizmetlerinin genel özellikleri gereği, özellikle koruyucu sağlık hizmetleri alanındaki sağlık hizmetlerinin kar edememe sebebiyle özel sektör tarafından sunulamayacağı unutulmamalıdır. Tez konumuzun seçilişinde özel sağlık kuruluşlarının yerine getirdiği sağlık faaliyetlerinin sağlık sektöründeki payının sürekli büyüme göstermesine rağmen; bugüne kadar hizmet sunma usulleri ve özel sağlık hizmetlerinde idarenin sorumluluğu açısından tartışılmamış olan konulara açıklık getirilmesi amacı belirleyici olmuştur. Bu sebeple tezimizde ilk olarak sağlık ve sağlık hizmeti kavramlarıyla ilgili genel bilgiler verilecektir. Zira sağlık konusu bütünsel bir özellik arz etmektedir. Dolayısıyla özel sağlık hizmetlerinin sunulması konusunun, genel olarak sağlık ve sağlık hizmetleri kavramlarından yoksun şekilde anlaşılması zor olacaktır. Ayrıca 2

10 sağlık hizmetlerinin hukuksal nitelikleri, sağlık hizmetlerine hâkim olan temel özellik ve ilkeler genel kamu hizmeti teorisi bilgileri ışığında somut olarak açıklanmaya çalışılacak; özel sağlık sektöründe faaliyette bulunan aktörler ve özellikleri kamu hizmetleri konusu merkez alınarak incelenecektir. Tezimiz bakımından değinilecek bir diğer nokta da sağlık hizmetlerinin yürütülmesinin tabi olduğu hukuksal rejimdir. Bu doğrultuda özel sağlık hizmetlerinin yürütülmesi yöntemi olarak ruhsat usulü ve kolluk ruhsatları ile aralarındaki farklar açıklanmaya çalışılacak, ruhsat işleminin hukuki niteliği ile ilgili bilgiler verilecektir. Ayrıca sağlık hizmetlerinin özel kişilerce yürütülmesine ilişkin esaslar, bu konudaki mevzuat hükümlerinden yararlanılarak açıklanacaktır. Diğer yandan, çalışmamızda bugüne kadar ihmal edilmiş bir konu olan idarenin özel sağlık hizmetlerinden sorumluluğu, onun denetim yükümlülüğü bağlamında incelenecektir. Son olarak, özel sağlık hizmetleri alanında son yıllarda sıklıkla kullanılan ve bir tarafı idare olan sağlık hizmeti satın alma sözleşmelerinin hukuksal nitelikleri üzerinde durulacaktır. 3

11 BİRİNCİ BÖLÜM SAĞLIK HİZMETLERİNİN HUKUKSAL NİTELİKLERİ I. GENEL OLARAK SAĞLIK VE SAĞLIK HİZMETLERİ KAVRAMLARI İnsan hayatının kaynağı olan sağlık, toplum için temel bir ihtiyaçtır ve sağlıklı yaşama gerçekleştirilmeden sunulacak diğer mal ve hizmetlerin bir anlamı yoktur. Toplumların öncelikli amaçları her zaman için sağlıklı olarak hayatlarını devam ettirebilmek olmuştur. Sağlık, ayrıca ulusların gelişmişlik düzeylerine vurgu yapılırken de gündeme gelen sosyal ve ekonomik bir göstergedir. Bu nedenlerle sağlığın önemi tartışılmaz boyuttadır. Sağlığın korunup geliştirilmesi, ekonomik, sosyal, biyolojik ve fiziksel çevre şartlarının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması, toplumun üyelerinin davranış ve hayat tarzında gerekli değişikliklerin yapılması ve son olarak gerekli tıbbi yöntemlerin uygulanması ile sağlanabilir. Görüldüğü gibi sağlık çevresel, davranışsal ve tıbbi olmak üzere üç ana unsurla ilişkilendirilmektedir. İnsan sağlığını iyileştirme ve geliştirme sağlık ile ilgili yaklaşımlardan yalnızca biridir. 1 Dolayısıyla sağlık kavramı açıklanırken pek çok faktörü temel alan farklı tanımlar yapılabilir. Ancak günümüzde en yaygın ve geçerli şekilde kullanılan, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ/WHO) nce yapılan 1 Savaş Yıldırım, Sağlık Hizmetlerinde Harcama ve Maliyet Analizi, Devlet Planlama Teşkilatı, Yayın No: 2350, Ankara, 1994, s.12. 4

12 tanımlamadır. Bu tanıma göre sağlık; Yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil; bir bütün olarak bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. 2 Dünya Sağlık Örgütü nün tanımlamasında sağlık kavramının tüm unsurları öne çıkmaktadır. Hastalık ve sakatlık hali olmasa dahi ruhen, bedenen ve sosyal düzen bakımından tam bir iyilik ve mutlu olma halinin temini sağlık kavramının içinde yer almaktadır. Kişinin sağlık için gerekli ortamda bulunmaması ve sosyal yönden içinde bulunduğu ortamla uyum sağlayamaması beden ve ruh sağlığının olumsuz yönde etkilenmesi demektir. 3 Dolayısıyla sağlığın yalnızca bireysel bir olgu olmadığı, toplumsal ve sosyal yönünün de bulunduğu bir gerçektir. 4 Önemi yadsınamaz boyutta olan sağlık, hukuki metinlerde ve devletlerin anayasalarında güvence altına alınarak temel bir insan hakkı statüsüne kavuşmuştur. Nitekim sağlık hakkı, 1982 Anayasası nın Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler başlıklı Üçüncü Bölümü nde Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması başlığı ile birlikte 56. madde düzenlenmiştir. Maddede sağlık tek başına bir hak olarak açıkça ifade edilmemiştir. Ancak sağlık halinin, sağlıklı bir çevre içinde mümkün olabileceği kabul edilmiş ve böylece sağlığın bir hak olarak tarif edildiği sonucuna ulaşılmıştır 5. Ayrıca özellikle maddenin 3. Fıkrası nda devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak görevi olduğu açıkça belirtilerek, herkesin anayasal bir hak olarak sağlıklı yaşama hakkı olduğu açıkça 2 World Health Organisation, Official Record, No:2, Geneva, 1948, s Mehmet Özden, Sağlık Eğitimi, 1.Baskı, Ankara, 1993, s.1. 4 İlker Belek ve Ata Soyer, Sağlıkta Özelleştirme, Sorun Yayınları, 1. Baskı, Temmuz, 1995, s Ali Güzel ve Ali Rıza Okur, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, 11. Baskı, İstanbul, 2008, s.22. 5

13 vurgulanmıştır. Diğer yandan, 1961 Anayasasında aynı konuyu düzenleyen 49. maddenin baslığı sağlık hakkı iken, 1982 Anayasasında 56. maddenin başlığında sağlık hizmetleri sözcüğünün kullanılmış olması dikkat çekicidir. Bu farklılık sağlığın bir hak olmasının yanında bir hizmet sunumu meselesi olarak değerlendirildiğini de göstermektedir 6. Dolayısıyla Anayasamıza göre sağlık hakkının sağlıklı yaşama hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olmak üzere iki bileşeni olduğu anlaşılmaktadır. Başka bir ifadeyle sağlıklı yaşama bireyler için bir hak; sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesiyle bu hakkı sağlamak da devlet için bir görev olarak kabul edilmektedir. Bu durum Anayasa Mahkemesi kararlarında da dile getirilmiştir. 7 Sağlık hizmetleri ise bireylerin ve toplumların sağlıklarını korumak, hastalandıklarında tedavilerini yapmak, tam olarak iyileşemeyip sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumun genel sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla yapılan çalışmalardır. 8 Dünya Sağlık Örgütü ne göre sağlık hizmetleri, belirli sağlık kuruluşlarında, değişik tip sağlık personelinden yararlanarak toplumun gereksinme ve isteklerine göre değişen amaçları 6 A. Gürhan Fişek, Şerife Özşuca Türcan, Mehmet Ali Şuğle, Sosyal Sigortalar Kurumu Tarihi , Yayın No: 598, Ankara 1997, s Anayasa Mahkemesi, E.2005/145, K.2009/112, Karar Tarihi: , Resmi Gazete, 27538, Anayasa nın 56. Maddesi nde sağlık hakkının niteliği açısından iki temel unsur göze çarpmaktadır. Birincisi sağlık hakkının bir bileşeni olarak sağlıklı olma hakkı, diğeri de sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkıdır. Sağlıklı olma hakkı daha çok diğer bireylere olumsuz bir edimde bulunma yükümlülüğü yükleyen içeriğe sahiptir. Bu anlamda, kişilerin sağlıklı olma hakkı bir kamusal korumaya tabidir. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bir ekonomik ve sosyal haktır. Bu yönüyle kamuya ya da Anayasada geçen biçimiyle Devlete belli yükümlülükler öngörür. Devlet herkesin sağlık hizmetlerinden yararlanması için gerekli tedbirleri almalı, kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamalıdır. Bireyler için sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, devlet için bir sorumluluk anlamına gelir. Devlet, bu yükümlülüğünü bir yandan bireylerin sağlığına engel olan etmenleri ortadan kaldırarak diğer yandan da kaybolan sağlığın kazanılmasını sağlayarak gerçekleştirir. 8 Zafer Öztek, Sağlık Kavramı ve Sağlık Hizmetleri, Yeni Türkiye Dergisi, Sağlık Özel Sayısı, Sayı 39, Mayıs-Haziran 2001, s

14 gerçekleştirmek ve böylece kişilerin ve toplumun sağlık bakımını her türlü koruyucu ve tedavi edici etkinliklerle sağlamak üzere ülke çapında örgütlenmiş kalıcı bir sistemdir tarihli ve 224 Sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkındaki Kanunu na göre ise sağlık hizmetleri, İnsan sağlığına zarar veren çeşitli faktörlerin yok edilmesi ve toplumun bu faktörlerin tesirinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedeni ve ruhi kabiliyet ve melekeleri azalmış olanların işe alıştırılması; bir başka deyişle rehabilitasyonu için yapılan tıbbi faaliyetlerdir. Dolayısıyla sağlığın tam olarak gerçekleştirilmesi sağlık hizmetlerinin yanında bireylerin ve toplumun ruhen, bedenen ve sosyal düzen bakımından tam bir iyilik hali içinde olmalarını sağlayan tüm kamu hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine bağlı olmaktadır. Sağlık kavramının çok unsurlu tanımı karşısında; sağlık hizmetleri, sağlık kavramının yalnızca tıbbi; bir başka deyişle sadece insan sağlığını iyileştirme ve geliştirme yönü ile ilgilidir. Sağlık hizmetleri, yapılan tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, temel olarak koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmetleri şeklinde sınıflandırılmaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri, herhangi bir hastalık ortaya çıkmadan önce alınan her türlü önlem ve faaliyetleri içerir. Toplumdaki bireylerin hasta olmalarını önlemek ve erken dönemde hastalıklarını teşhis etmek için yapılan çalışmaları da kapsamaktadır. 10 Ana çocuk sağlığı, aile planlaması, aşılama, dengeli beslenme, 9 World Health Organisation, 10 Recep Akdur, Sağlık Sektörü Temel Kavramlar, Türkiye ve Avrupa Birliği nde Durum, ATAUM Araştırma Dizisi, Ankara 2003 s.12. 7

15 ilaçla koruma, çevre sağlığının korunması, sağlık eğitimi ve sağlığa zararlı alışkanlıklarla mücadele koruyucu sağlık hizmetlerindendir. Bunların yanında atıkların zararsız hale getirilmesi, hava kirliliği ve gürültüyle mücadele, suların kontrolü, gıda ve besin güvenliği, konut sağlığı ve çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hizmetler de çevreye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri olarak değerlendirilmektedir. 11 Koruyucu sağlık hizmetleri sosyal devletin en önemli görevlerindendir ve tüm dünyada ve ülkemizde genellikle devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından sunulmakta; ödeme gücüne bakılmaksızın toplumun tüm fertleri bu hizmetlerden yararlanmaktadır. Özel sağlık kuruluşları ise kar edememe kaygılarından ötürü koruyucu sağlık hizmetleri alanında faaliyette bulunmamaktadır. Zira koruyucu sağlık hizmeti faaliyetlerinin karları düşüktür. Bu sebeple tipik birer kamu ekonomisi üretimi olarak kabul edilirler. 12 Bir başka deyişle, bu alandaki hizmetler devlet tarafından zorunlu da olsa tekel biçiminde yürütülmektedir. Tedavi edici sağlık hizmetleri, hastalık tehlikesinin ortaya çıkmasından sonra tanı-teşhis-tedavi süreçlerini kapsayan hizmetlerdir 13 ve birinci, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetleri şeklinde üç kademeye ayrılmaktadır. Birinci basmak tedavi hizmetleri; hastaların yataklı tedavi kurumuna yatırılmadan evde veya ayakta poliklinik hizmeti veren sağlık ocakları, dispanserler, işyeri tabiplikleri, muayenehaneler, özel sağlık kuruluşları ve ana-çocuk sağlığı merkezlerinde sunulan 11 Akdur, age., s Kenan Bulutoğlu, Kamu Ekonomisine Giriş: Demokraside Devletin Ekonomik Bir Kuramı, Maliye ve Hukuk Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 2008, s Bülent Kılıç ve Gazanfer Aksakoğlu, Sağlık Sistemlerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar, Toplum ve Hekim, Özel Sayı, C.9, Kasım 1994-Şubat 1995, s.6. 8

16 gerekli muayene, müdahale ve tedavi hizmetleridir. 14 İkinci basamak tedavi hizmetleri; hastalıkları birinci basamak tedavi hizmetleriyle giderilemeyen hastaların sevk edilmeleri ya da doğrudan müracaat etmeleri sonucu bir hastaneye yatırılarak uzman hekimler tarafından muayene, tetkik ve tedavilerinin yapıldığı sağlık hizmetleri türüdür. 15 Üçüncü basamak tedavi hizmetleri ise; hastaların önemli ölçüde uzmanlık gerektiren tedaviye ihtiyaç duyduğu durumlarda o konuda gelişmiş teknoloji ve uzmanlaşmış personele sahip yataklı tedavi kuruluşlarında verilen hizmetlerdir. Belirli alanlarda uzmanlaşmış olan ihtisas hastaneleri (akıl- ruh sağlığı hastaneleri, onkoloji hastaneleri ve rehabilitasyon merkezleri), eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastaneleri, bu basamakta yer alan sağlık kuruluşlarıdır. 16 Son olarak rehabilite edici sağlık hizmetleri ise kaza, sakatlık, ruhsal bozukluk gibi durumlarda bireylerin yaşama yeniden uyumunu sağlamaya yönelik faaliyetlerdir. 17 Geçirmiş oldukları hastalık veya kazalara bağlı olarak, işgücünü kısmen veya tamamen kaybeden insanların tıbbi ve sosyal rehabilitasyonu; yani bedensel özürlerinin mümkün olduğunca azaltılması ve yeni iş ve beceri kazandırma faaliyetlerinin yürütülmesi rehabilite edici sağlık hizmetlerinin konusudur Selçuk Tabak, Sağlık Eğitimi, Somgür Yayıncılık, Ankara, 2000, s Kayahan Pala, 2000 e Doğru Türkiye de Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinin Durumu, Toplum ve Hekim Dergisi, Temmuz-Ağustos 1995, s Fahrettin Tatar, Sağlık Hizmetleri Finansman Kaynakları, Toplum ve Hekim, C.11, S.72, Mart- Nisan 1996, s Kılıç ve Aksakoğlu, age., s Akdur, age., s.14. 9

17 II. KAMU HİZMETİ OLARAK SAĞLIK HİZMETLERİ Dünya Sağlık Örgütü nün sağlık hizmetlerinin, devletin iktisadi işlevinin en az düzeyde olduğu ülkelerde bile kamu işlevi olduğu yönündeki değerlendirmesi sağlık hizmetlerinin kamusal bir yönünün olduğunu ortaya koymaktadır. 19 Ancak, sağlık alanında gerek devlet, gerekse özel sektör tarafından yürütülen faaliyetlerin kamu hizmeti olduğunun kabul edilebilmesi için öncelikle kamu hizmeti kavramından anlaşılması gerekenin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Diğer yandan belirtmek gerekir ki; sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin hemen hepsi de kamu hizmeti faaliyetlerinden oluşmaz. Zira devlet genel sağlığın korunması amacıyla kolluk faaliyetleri de yürütmektedir. O halde sağlık alanında yürütülen faaliyetler için kamu hizmeti faaliyetleri ve kolluk faaliyetleri şeklinde bir ayrım yapmak gerekecektir. Bu ayrıma ileriki bölümlerde değinilecektir. Tezimizin konusu ise esasen sağlık kamu hizmetlerine ilişkin olduğundan, kamu hizmeti kavramı ve unsurları ve sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin bu kavram ve unsurlarla ne ölçüde örtüştüğünün belirlenmesi sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin hukuki niteliğini tespit etmek açısından önem taşımaktadır. 1. Kamu Hizmeti Kavramı ve Unsurları Bakımından Sağlık Hizmetleri İdare Hukuku nun temel kavramı olmasına ve diğer idare hukuku terimlerinin tanımlanmasında ölçü-referans oluşturmasına rağmen 20 ; bugüne kadar 19 Fazıl Tekin, Türkiye de Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı, Anadolu Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 5, Sayı 1, Haziran 1987, s Ali Ulusoy, Kamu Hizmeti İncelemeleri, 1. Baskı, Ülke Kitapları, İstanbul, 2004, s

18 kamu hizmeti kavramı hakkında tam bir uzlaşmaya varılamamış; idare hukukçuları tarafından birçok tanım yapılmıştır. Yasama ve yargı organları ise değerlendirme serbestliklerini yitirmemek adına genel bir tanımlamaya gitmemiş, yalnızca yürütülen faaliyetlerin kamu hizmeti olup olmadığını belirlemişlerdir. 21 Yine de yapılan tüm değerlendirmelerden sonra doktrinde hâkim olan bir tanım oluşabilmiştir. Buna göre kamu hizmetleri; yasama organı tarafından kamuya yararlı kabul edilerek oluşturulan, bir kamu tüzel kişisi veya onun denetimi ve gözetimi altında bir özel hukuk kişisi tarafından yürütülen, özel hukuku aşan bir hukuksal rejime tabi tutulan ve nihai olarak idarenin sorumluluğunda olan faaliyetlerdir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere kamu hizmeti kavramında üç unsur öne çıkmakta ve bir faaliyetin kamu hizmeti olabilmesi için bu üç unsurun bir arada bulunması gereklidir. Dolayısıyla sağlık hizmetlerinin kamu hizmeti olma vasfının bu üç unsur yönünden de ayrıca irdelenmesi gereklidir. A. Maddi Unsur Kamu hizmetleri, karşılanmasında kamu yararı bulunan toplumsal ihtiyaçlar için yürütülen faaliyetlerdir. Bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilmesi için kamu yararı amacına yönelik olması gerekmektedir. 22 Ancak yalnızca kamu yararı 21 Şeref Gözübüyük ve Turgut Tan, İdare Hukuku, C.1, Turhan Kitabevi, 7. Bası, Ankara, 2010, syf.677 den D.Truchet Label de Service Public et Statut du Service Public, AJDA, 1982, S Metin Günday, İdare Hukuku, 8. Baskı, İmaj Yayıncılık, Ankara, 2003, s

19 unsurundan yola çıkarak sonuca varmak, kamu hizmeti olarak nitelendirilmek istenen faaliyetler ile kamu yararı arasında doğrudan bir bağ kurmak güçtür. 23 Zira hangi faaliyetin toplumsal ihtiyacı karşılayacağı ve böylece kamu yararını gerçekleştireceği veya toplumsal ihtiyacı karşılayacak faaliyetin kamu hizmeti haline getirilip getirilmeyeceği meseleleri hukukun ötesinde, değer yargıları ve ideolojilerle yakından ilgilidir. 24 Yani bunlar göreceli kavramlardır. Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiklik gösterirler. Örneğin; bir belediyenin sahip olduğu bir taşınmazı bir özel kişiye kiralamasında kamu yararı yoktur. Her ne kadar faaliyetin idareye gelir getirdiği ve dolayısıyla kamu yararına hizmet ettiği ileri sürülebilirse de; esasen kamu yararı kavramından kasıt, yapılan faaliyetin bir toplumsal ihtiyacı karşılamasıdır. Taşınmazın kiralanmasında ise olsa olsa kiracının bireysel yararı söz konusu olabilir. Dolayısıyla burada faaliyetin bir toplumsal ihtiyacı karşıladığını ileri sürmek ve kamu hizmeti olduğunu iddia etmek güçtür. Çoğu faaliyetin toplumsal ihtiyaçları karşıladığı, bu sebeple kamu yararına yönelik olduğu ve dolayısıyla kamu hizmeti sayılması gerektiği ileri sürülebilir. Ancak bu durum kamu hizmeti alanının oldukça genişlemesine, bireylerin temel haklarına ve özellikle özel girişim özgürlüğüne karşı müdahaleye yol açar. Kamu hizmetlerinin sahip olduğu özel hukuku aşan hukuksal rejim de düşünüldüğünde, kamu hukuku ilişkilerinin yoğun olduğu bir toplumsal düzen ortaya çıkar. 25 O halde, en objektif yöntem olarak, faaliyetin kamu yararına yönelik olduğunu belirtme ve 23 Ulusoy, age, s Cüneyt Ozansoy, Kamu Hizmetinde İdeolojik Boyut, Danıştay 2000 yılı Sempozyumu, 25 Cüneyt Ozansoy, Türkiye de kamu hizmeti tartışmaları: Bir Hamaset ve Hasabet Alanı, AÜHF Dergisi, Cilt 46, Sayı 1-4, 1997, s

20 dolayısıyla bu faaliyeti kamu hizmeti haline getirme yetkisini yasama organına bırakmak gerekecektir. 26 Yasama organı iki irade ortaya koyacaktır. Öncelikle faaliyetin kamu yararına yönelik olduğunu; daha sonra faaliyetin kamu hizmeti olduğunu belirtecektir. Ayrıca; kamu hizmeti haline getirilen her faaliyet, temel bir hak olan özel teşebbüs özgürlüğüne yönelik bir sınırlama olduğundan ve bu sınırlamanın kanunla yapılması gerekeceğinden, kamu hizmetinin oluşturulmasında yetkiyi yasama organına bırakmak, temel hak ve özgürlüklerin yalnızca kanunla, yani yasama organının iradesiyle sınırlanabileceği göz önüne alındığında, doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkacaktır. Diğer yandan bu durum demokratik ilkelere uygunluk açısından da daha doğru bir yaklaşım olacaktır. 27 Dolayısıyla kamu hizmetleri konusunda tek geçerli hukuki ölçütün yasama organının iradesi olduğu söylenebilir. Görüldüğü gibi yasama organının bir faaliyette kamu yararı olduğunu kabul ederek; o faaliyeti kamu hizmeti haline getirmesi hususunda takdir yetkisi vardır. Belirtmek gerekir ki, yasama organının buradaki yetkisinden doğan sorumluluğu hukuki değil; siyasi sorumluluktur. Dolayısıyla bu yetkinin yargı organları tarafından denetlenmesi söz konusu değildir. Bir başka deyişle bir davada faaliyetin kamu hizmeti olup olmadığı hususunun değerlendirilerek hükme esas alınması hukukilik denetiminin aşılarak yerindelik denetiminin yapılması demektir. 28 Anayasa nın 125. Maddesi nin 4. Fıkrası ise yargı yetkisinin hukukilik denetimi ile 26 Kemal Gözler, İdare Hukuku, Cilt II, 2. Baskı, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, Ekim 2009, s Ulusoy, age. s Gözler, age, s

21 sınırlı olduğunu açıkça belirterek yargısal faaliyetleri hukukilik denetimi ile sınırlandırmıştır. Yasama organının kamu hizmetlerinin belirlenmesi konusundaki takdir yetkisinin tek istisnasını ise eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, milli savunma ve adalet hizmetleri gibi anayasal kamu hizmetleri oluşturur. Buna göre anayasa, bazı faaliyetlerde kamu yararı olduğunu kabul etmiş ve bunların kamu hizmeti sayılmasını emretmiştir. Bu halde kamu hizmetinin oluşturulmasında yasama organın takdiri söz konusu olmayacaktır. Faaliyet, anayasa gereği kamu hizmeti sayılacaktır. Ancak hizmetin mutlaka kamu tüzel kişileri tarafından yerine getirilmesi zorunlu olmayacak; hizmetin yürütülme usulünün belirlenmesi yine yasama organının takdirinde olacaktır. 29 Anayasal kamu hizmetlerinin söz konusu olduğu hallerde kamu hizmetine konu olacak faaliyet anayasada devletin görevleri arasında sayılır. 30 Dolayısıyla bu hizmetlerin kurulup yürütülmesi anayasal bir zorunluluk haline gelir. İdare kamu hizmetini görüp görmemekte serbest değildir; çünkü bu çeşit faaliyetlerin yerine getirilmesi idare için anayasa tarafından tayin edilen bir ödev dir. 31 Diğer yandan, anayasal kamu hizmetlerinde, anayasa tarafından açıkça öngörülmedikçe, hizmetin sunumunun mutlaka idare tarafından yapılması da bir zorunluluk değildir. Bunlar idarenin gözetim ve denetiminde özel kişilere de gördürülebilir. Zira bu halde bile idarenin hizmetle bağı kopmamaktadır. 29 Onur Karahanoğulları, Kamu Hizmeti, Turhan Kitabevi, 2. Bası, Ankara 2004, s Pertev Bilgen, Kamu Hizmeti Hakkında, İdare Hukuku ve İdare İlimleri Dergisi, Mart 1980, s İl Han Özay, Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul, Ekim 2004, s

22 Anayasal kamu hizmetleri kabul edildiğinde, kamu hizmeti tanımının bileşenleri olan maddi, organik ve şekli unsurlar varlığını sürdürmektedir. Ancak toplumsal ihtiyacın karşılanmasında kamu yararı olduğunu var sayan ve kamu hizmetini kuran irade anayasal kamu hizmetlerinde farklılaşmakta; yasa koyucunun iradesinin yerini anayasa koyucunun iradesi almaktadır. 32 Sağlık hizmetleri açısından ise, yapılacak bir kamu yararı değerlendirmesi sonucunda bu faaliyetlerin yerine getirilmesi ile kamu yararının gerçekleştiği yargısına varmak ilk başta mümkündür. Zira sağlık hizmetleri, yerine getirilmeleri halinde toplumun tamamına dışsal fayda 33 sağlarlar. 34 Örneğin bir salgın hastalığın önlenmesi için koruyucu sağlık hizmeti olarak yerine getirilen aşılama faaliyetleri ya da hastalığın ortaya çıkmasından sonraki tedavi hizmetleri tüm toplum bireylerine fayda sağlamaktadır. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi bu değerlendirme, hukuki ve objektif olmaktan çok bir değer yargısını ifade eder ve dolayısıyla subjektiftir. Hâlbuki sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin kamu hizmeti olduğu hususunda hukuki bir sonuca varmak, ancak bu faaliyetlerin kamu hizmeti olarak nitelendirilmesinde yasama organının ya da anayasa koyucunun iradesinin varlığı ile mümkündür. O halde bu iki iradeden birinin varlığı sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin kamu hizmeti olduğunu ortaya koyacaktır. 32 Karahanoğulları, age., s Dışsallık, mal ve hizmetlerin üretim veya tüketim etkisinin diğer kişilere zarar (negatif dışsallık) veya yarar (pozitif dışsallık) getirdiği durumlar için ifade edilir. Coşkun Can Aktan, Kamu Ekonomisinden Piyasa Ekonomisine: Özelleştirme, Takav Matbaası, Ankara, 1993, s Orhan Şener, Kamu Ekonomisi, 8. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul, 2006, s

23 Nitekim, sağlık hizmetleri 1982 Anayasası nın 56. Maddesi nde devletin görevi olarak belirlenmiştir. Her şeyden önce maddenin, Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması kenar başlığıyla düzenlendiği göze çarpmaktadır. Madde başlığındaki sağlık hizmetleri ibaresinden sağlık faaliyetlerinin anayasa tarafından kamu hizmeti olarak kabul edildiği açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca maddenin 3. fıkrasında herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak devletin amaçlarından biri olarak ortaya konmuş ve bu amacı gerçekleştirmek için sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenlemek devletin görevi olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla sağlık alanında yürütülen faaliyetlerin Anayasa nın 56. Maddesi karşısında kamu hizmeti, hatta anayasal kamu hizmeti olduğundan kuşku duymamak gerekmektedir. Zira sağlık alanında yürütülen faaliyetlerde kamu yararı olduğu nitelemesi, anayasa tarafından yapılarak bu faaliyetlerin birer kamu hizmeti oldukları kabul edilmiş ve sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi devlete ödev olarak yüklenmiştir. Bunların yanında da anayasal kamu hizmetlerinin yürütülmesinde kamu tüzel kişileri veya idarenin gözetim ve denetiminde özel kişiler tarafından da yerine getirilebileceği kabul edilmiştir. B. Organik Unsur Organik unsur, kamu hizmetlerinin kimler tarafından yürütüleceğine ilişkindir. Buna göre bir faaliyetin kamu hizmeti olarak nitelendirilebilmesi için bir kamu tüzel kişisi tarafından veya onun denetimi ve gözetimi altında bir özel hukuk 16

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi

M. Gözde ATASAYAN. Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi M. Gözde ATASAYAN Kamu Hizmetlerinin Süreklilik ve Düzenlilik İlkesi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXI GİRİŞ...1 A. «KAMU HİZMETİ» KAVRAMI...1 1. Kamu Hizmetinin Klasik Tanımı...1

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ

SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ Dr. HÜSEYİN MELİH ÇAKIR Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖZEL HUKUK KİŞİLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri

Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizdeki Sağlık Kuruluşları VE Sağlık Hizmetleri Çevremizde bulunan sağlık kuruluşları, herhangi bir sağlık probleminde müdahalede bulunan ve tedavi amacı güden kuruluşlardır. Yaşadığınız çevrede bulunan

Detaylı

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015

Sağlık Nedir? Sağlık Tanımı Sağlık Hizmetleri Türk Sağlık Sistemi. Sağlık tipleri. Sağlık Nedir? Tıbbi Model. Sağlık Modelleri 19/11/2015 Sağlık Tanımı Türk Sağlık Sistemi Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Sağlık Nedir? Sağlık negatif yönden hastalığın yokluğu şeklinde tanımlanmaktadır. Pozitif yönden sağlık; bireylerin hayata katılabilme yetenekleri,

Detaylı

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi

Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi Türkiye de Sağlık Örgütlenmesi (224 Sayılı Yasa ) Doç.Dr.Melikşah ERTEM İdeal Bir Örgütün İlkeleri Eşitlik Sürekli hizmet Entegre hizmet Katılımcı hizmet Öncelikli hizmet Ekip hizmeti Kademeli hizmet İdeal

Detaylı

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI

SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ TÜRKİYE DE SAĞLIK BAKANLIĞI NIN ROLÜNÜN VE FONKSİYONLARININ YENİDEN TANIMLANMASI Hazırlayan: Prof. Dr. Coşkun Can Aktan SAĞLIK ALANINDA DEVLETİN DEĞİŞEN ROLÜ Hazırlayan:

Detaylı

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R.

KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. KURUM TABİPLERİ VE İŞYERİ HEKİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMİŞ AİLE HEKİMİ OLMASI ZORUNLU D E Ğ İ L D İ R. I- AİLE HEKİMLİĞİ MEVZUATI: HUKUKİ DÜZENLEMELER 1-5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu nun Tanımlar başlıklı

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI

T.C. DANIŞTAY BEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2004/4439 İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI İTİRAZ YOLUYLA ANAYASA MAHKEMESİNE BAŞVURULMASI KARARI Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi tarafından, 5.5.2004 günlü, 25453 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun

Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Ek 1: Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Kanun No: 5258 Kabul Tarihi : 24.11.2004 Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının pilot olarak belirleyeceği illerde, birinci

Detaylı

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora

2 Ders Kodu: KMY Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 1 Ders Adi: KARŞILAŞTIRMALI ANAYASA YARGISI 2 Ders Kodu: KMY6117 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Doktora 5 Dersin Verildiği Yıl: 1 6 Dersin Verildiği Yarıyıl 1 7 Dersin

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2

Esas Sayısı : 2015/60 Karar Sayısı : 2016/2 1) 27.3.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 7. maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (n)

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ

SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ SAĞLIK YÖNETİMİ TÜRKİYE DE SAĞLIK HİZMETLERİNİN GELİŞİMİ VE ÖRGÜTLENMESİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK *Türkiye de Sağlık

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR?

ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? ENGELLİLER HANGİ KOŞULLARI YERİNE GETİRDİKLERİNDE EMEKLİLİK HAKKINDAN YARARLANABİLİR? Mustafa CERİT 1 1. GIRIŞ Engelliler 2 için çalışabilecek bir iş bulmak ve bulunan bu işi sürekli olarak elde tutmak

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ

GENEL SAĞLIK-İŞ GENEL MERKEZİ Sayı: 2015-93 Tarih: 30/01/2015 Konu:Fiili hizmet süresi zammı kanun teklifi hk. Sayın: Nurettin DEMİR CHP İzmir Milletvekili Sağlık hizmeti sunumunda görev alan sağlık çalışanları 5510 Sayılı Kanun da

Detaylı

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ SIVACI ve BOYACI GİBİ VERGİDEN MUAF ESNAF ÖLÜMLERİNİN İŞ KAZASI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ: Sıvacı, boyacı, yapı ustası ve şap ustası gibi şahısların yaptıkları işler, 193 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

Endüstri İlişkileri Kapsamında

Endüstri İlişkileri Kapsamında çimento işveren ocak 2010 Endüstri İlişkileri Kapsamında Mevzuattaki Değişiklikler Ekim-Kasım-Aralık 2009 Dönemi Hazırlayan: Av. Füsun GÖKÇEN 22 Ekim 2009 tarih ve 27384 sayılı Resmi Gazete de Çevre Denetimi

Detaylı

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Türkiye de Belediye Atıkları Yönetiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri Recep ŞAHİN Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ekim 2015, Ankara Belediyeler ve Atıklar Belediyelerin sorumlu olduğu

Detaylı

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE Sayı : 97342770-934.99-E.1758100 08.08.2016 Konu : Personel Çalıştırılması DAĞITIM YERLERİNE Orman Mühendisleri Odası Başkanlığınca bazı Bölge Müdürlüklerimizde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI NA Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ek tedir. Gereğini saygılarımızla arz ederiz. GENEL GEREKÇE

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU TARAFINDAN TESİS EDİLEN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARIN YARGISAL DENETİMİ Av.Arzu ONGUR ERGAN GENEL OLARAK 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN BİRİNCİ BÖLÜM 11 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28350 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde l Bu Yönetmeliğin amacı, 4857 sayılı İş Kanununa tabi Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: 31.03.2004, Sayı:25419 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde

Detaylı

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER

EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER 4.bölüm EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI KAMU HİZMETLERİ DIŞSALLIKLAR KAMU HARCAMALARININ ARTIŞINA YÖNELİK GÖRÜŞLER EKONOMİK SÜREÇ İÇİNDE DEVLETİN FONKSİYONLARI 1.Kaynak Dağılımında Etkinlik:

Detaylı

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve

Personelin statüsü ve malî haklar: Madde 3- Sağlık Bakanlığı; Bakanlık veya diğer kamu kurum veya kuruluşları personeli olan uzman tabip, tabip ve AİLE SAĞLIĞI HİZMETLERİ KANUNU Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Kanunun amacı; Sağlık Bakanlığının ( )(2) belirleyeceği illerde, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda

Detaylı

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon

6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon 6331 sayılı Kanun Çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün Geliştirilmesi Açısından Koordinasyon Yrd.Doç.Dr.Zeynep Şişli İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Çalışmanın Sorusu; Türk hukukunda

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ

506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNU NDA İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜGÜ Kemal AKINBİNGÖL * İşyerinin bildirimine ilişkin konu, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 4857 sayılı

Detaylı

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET

HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET Dr. ESER US Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKİ BOYUTUYLA EVRENSEL HİZMET İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EVRENSEL HİZMET KAVRAMININ DOĞUŞU I.

Detaylı

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007

Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Yasal Çerçeve (Bilgi Edinme Kanunu ve Diğer Gelişmeler) KAY 465 Ders 1(2) 22 Haziran 2007 Ders Planı Ders İçeriği: Yasal Çerçeve Bilgi Edinme Kanunu Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI

SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI EK-18 SAĞLIK HİZMETLERİNİN FİNANSMANI Türk sağlık sisteminin temel özelliklerinden biri, gerek hizmet sunumu, gerekse finansmanı açısından farklı rejimlerden oluşmuş olmasıdır. Sağlık hizmetleri bir yandan

Detaylı

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞINA İLİŞKİN YAŞANAN TEREDDÜTLER ve ÖNERİLERİ Süleyman TUNÇAY* 1-Giriş: T.C. Anayasasının sosyal güvenlik hakkı başlıklı 60 ıncı maddesinde, Herkes, sosyal güvenlik

Detaylı

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU?

İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? İŞÇİLERE ÖDENECEK TAZMİNATLARIN BANKA ARACILIĞIYLA ÖDENMESİ ZORUNLU MU? Tevfik BAYHAN* I. GİRİŞ Sosyal Güvenlik Reformu olarak bilinen 5754 sayılı kanunla yapılan değişiklikle; ücret, prim, ikramiye ve

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ Madde 1 Hizmetin Konusu Bu Teknik Şartnamenin konusu Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) hizmeti sunan firmalardan temin edilecek

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ

NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ NÜFUS PLANLAMASI HİZMETLERİNİ YÜRÜTME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 6.10.1983; Sayı: 18183 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı, kişilerin istedikleri sayıda, istedikleri

Detaylı

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Maliye Anabilim Dalı- Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri MLY733 1 3 + 0 6 Araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma

Detaylı

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar.

2) İdari teşkilatları tanır. 3) İdari usul kavramını ve ilkelerini yorumlar. 4) İdarenin işlemlerini karşılaştırır. 5) İdarenin sözleşmelerini kavrar. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat İDARE HUKUKU 0102819 8 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Seçmeli

Detaylı

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I-

Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda. İşveren Yükümlülükleri -I- Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda İşveren Yükümlülükleri -I- Bilindiği üzere 30 haziran 2012 tarih 28339 sayılı resmi gazete de 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yayınlanmış olup işyerlerinde

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TAHKİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ARABULUCULUK KURALLARI GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 Bu Arabuluculuk Kuralları nın amacı, 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI SAĞLIK BAKANLIĞININ MESLEK HASTALIKLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI Dr. Ebru AYDIN Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Daire Başkanı Uzm.Dr. Sühendan ADIGÜZEL Birim Sorumlusu 1 BAKANLIĞIMIZDA, ÇALIŞAN SAĞLIĞI İLE

Detaylı

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU

KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU KENDİ NAM VE HESABINA BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR AÇISINDAN İŞ KAZASI, 3. KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE RÜCU Mikail KILINÇ* 1.Giriş 01.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi TÜRKİYEDE SAĞLIK HİZMETLERİ VE GELİŞİMİ Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi SAĞLIK HİZMETİ Kişilerin ve toplumların sağlığını korumak, hastalandıklarında

Detaylı

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ :

ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET NO : 02.2013/317 KARAR TARİHİ : 21/01/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ŞİKAYETİN KONUSU : Özel büro ve turizm tesisleri

Detaylı

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar

Hastane. Hastane Grupları 19/11/2015. Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Hastane Sağlık Kurumları Yönetiminde Temel Kavramlar Yük.Hem.Müge Bulakbaşı Ekonomik, verimli ve etkili olarak her türlü sağlık hizmetinin kesintisiz üretildiği, Eğitim, araştırma ve toplum sağlığı hizmetlerinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05.

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 15.05. MESGEMM İSG/Mevzuat/ler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Dayanak Madde 4 - Tanımlar İkinci Bölüm - Genel Hükümler Madde 5 -İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER

RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER RUH SAĞLIĞI ALANINDA ÇALIŞAN MESLEKLER Sağlık Dünya Sağlık Örgütü tanımlaması Biyolojik, ruhsal ve sosyal iyilik hali. Tıp Özgül bir kurama ve bu kuramdan biçimlenen yöntemle belirlenen uygulamalarla biyolojik,

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı

TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı TÜRK YARGI SİSTEMİ YARGITAY Öğr. Gör. Ertan Cem GÜL MYO Hukuk Bölümü Adalet Programı Yargıtay, tanımı Anayasa ile yapılan, işlevleri, mensupları ve bunların seçimi ve diğer kuruluş esasları, Anayasa'da

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Haziran 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29401 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE

Detaylı

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Uzmanlığı Tezi AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATINDA VE ULUSLARARASI HUKUKÎ METİNLERDE MÜLTECİLERİN ÇALIŞMA

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 5393 Sayılı Belediye Kanunu na Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederiz Umut Oran İstanbul Milletvekili (2)

Detaylı

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ

167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK HAKKINDA ILO SÖZLEŞMESİ NİN İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Barış ÖZTUNA Çankırı Karatekin Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi

1. Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevlerinin devredilmesi 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: KAMU PERSONELİNİN SAĞLIK HİZMETLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA DEVRİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 1. Kamu idarelerinin

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI

İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI İSTANBUL İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI KORUMA ÇALIŞMA GRUP BAŞKANLIĞI 1 GİRİŞ TÜRKİYE DE ULUSLARARASI KORUMA MEVZUATI GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL İLKELER-TANIMLAR Göç İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI MEDİKO-SOSYAL VE GENÇLİK DANIŞMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI

TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ SAĞLIK SİGORTALARI 1 AB de Özel Sağlık Sigortası Uygulamaları Geçtiğimiz dönemlerde sağlık harcamalarında kaydedilen artış, kamu sağlık sistemlerinin sürdürülmesinde sorun yaşanmasına

Detaylı

Esas Sayısı : 2015/10 Karar Sayısı : 2015/93

Esas Sayısı : 2015/10 Karar Sayısı : 2015/93 Askerlik borçlanması yoluyla edinilen sürenin, ölüm aylığı koşulları kapsamında belirlenen sigortalılık süresi ve gün sayısında gözetilmeyeceğine ilişkin 5510 sayılı Yasanın 32. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI

ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANAYASA DERSĐ (41302150) (2010-2011 GÜZ DÖNEMĐ YILSONU SINAVI) CEVAP ANAHTARI ANLATIM SORULARI 1- Bir siyasal düzende anayasanın işlevleri neler olabilir? Kısaca yazınız. (10 p) -------------------------------------------

Detaylı

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili

7- Kamu personeli ve aile fertlerinin katılım payının tahsili 7.1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payının tahsili 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 TEBLĐĞ Maliye Bakanlığından: TEDAVĐ KATILIM PAYININ UYGULANMASI HAKKINDA TEBLĐĞ (SIRA NO: 12) 1- Amaç Bu Tebliğin amacı; kapsama dahil kişilerden, ayakta tedavilerinde

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI

SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI SERVİS ARACI ŞOFÖRLERİNİN SİGORTALILIĞI Davut ULUÖZ 37 * 1. GİRİŞ 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik sistemimizde köklü değişikliklerin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII AVRUPA BİİRLİİĞİİ BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ

SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ SAĞLIK YÖNETİMİ HASTANE YÖNETİMİ Kaynak: Sağlık İşletmeleri Yönetimi Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU Yrd. Doç. Dr. Oğuz IŞIK Doç. Dr. Mahmut AKBOLAT *Hastanelerin Tanımı *Hastanelerin Özellikleri *Hastanelerin

Detaylı

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik

Özürlülerin. Sosyal Güvenlik. Özürlülerin Emeklilik Özürlülerin Sosyal Güvenlik Özürlülerin Emeklilik Şartları Hakları 02 GİRİŞ Sosyal güvenlik uygulamalarında, sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ve işe başladığı tarihten önce malül olan

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE

İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE İYTE SAĞLIK HİZMETLERİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu yönergenin amacı, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı olarak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ

VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ 12 murat go?ktas-mu?rsel baki:layout 1 11/9/10 3:15 PM Page 181 VERGİ İNDİRİM BELGESİNE SAHİP ENGELLİ SİGORTALILAR İLE BAŞKASININ BAKIMINA MUHTAÇ ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARIN EMEKLİLİĞİ Murat GÖKTAŞ*

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı