281 NUMARALI KIRKAĞAÇ ŞER İYYE SİCİLİNDEKİ TEREKE KAYITLARI. Ertan Gökmen - Mustafa Akbel. Özet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "281 NUMARALI KIRKAĞAÇ ŞER İYYE SİCİLİNDEKİ TEREKE KAYITLARI. Ertan Gökmen - Mustafa Akbel. Özet"

Transkript

1 281 NUMARALI KIRKAĞAÇ ŞER İYYE SİCİLİNDEKİ TEREKE KAYITLARI Ertan Gökmen - Mustafa Akbel Özet Osmanlı tarihi kaynakları arasında Şer iyye Sicilleri nin önemli bir yeri vardır. Bu siciller içerisinde bulunan veya bazen de müstakil olarak tutulabilen tereke defterleri ise Osmanlı Sosyal ve iktisadi tarihi açısından bize çok önemli veriler sunarlar. Özellikle Osmanlı-Türk aile kurumu araştırmalarında tereke defterleri muhakkak müracaat edilmesi gereken kaynaklar arasındadır. Ölen kişilerin mirasçılarına bıraktıkları menkul ve gayrimenkulleri içeren tereke kayıtları, sosyal ve ekonomik tarih bakımından önemlidirler. Bu öneminden dolayı biz de bu çalışmada; Manisa nın 281 numaralı Şer iyye Sicilinde Kırkağaç kazası ile ilgili tereke kayıtları ele alınmıştır. Tereke kayıtlarındaki bilgiler doğrultusunda, Kırkağaçtaki aile yapısı, kişilerin maddi durumu ve kullanım eşyaları hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışma ile Kırkağaç kazsı sosyal tarihine ışık tutulacağı kanaatindeyiz. Anahtar Kelimeler: Manisa, Kırkağaç,, Şer iyye Sicili, Tereke, Kasaba. THE TEREKE RECORDS OF KIRKAĞAÇ ŞERİYYE REGİSTRATİON NUMBERED 281 Abtract Tereke records have an important place in Ottoman historical sources. The tereke records could be found inside of these sicilles or they could be held as a privately and these records give us critical informations in terms of Ottoman social and economic situation. Especially those records are crucial sources which must be take into consideretion at the research of the Ottoman-Turkish family foundation. Tereke records are significant for social and economic history since these records include moveable and immoveable properties which they left to their heirs. For this reason, in this study, it is discussed that tereke records registered at numbered 281Manisa Seriyye Registration related with Kirkagaç s tereke records. The information based on the tereke records, it is given informations about family structure, personal financial position and usage of goods. We hope to enlighten Kırkağaç s social history with the help of this study. Key Words: Manisa, Kırkağaç, Şer iyye Register, Tereke, Town. Doç. Dr.Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü. Arş. Gör. Celal Bayar Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

2 Giriş Bu çalışmada, 281 numaralı Kırkağaç şer iyye sicilindeki tereke kayıtları ele alınmıştır. Manisa sicilleri içerisinde yer alan bu defterde terekeler dışında ilam ve hüccet gibi diğer türden kayıtlar da bulunmaktadır. Çalışmamıza kaynaklık eden bu sicil defteri, 100 sayfa olup 2. sayfasındaki kaydın tarihi 1 Şaban 1262/25 Temmuz 1846, 100. sayfasındakinin ise 7 Safer 1260/27 Şubat 1844 dır. Ancak defterin ara sayfalarında bu tarih aralığı dışında kalan bazı kayıtlara rastlanmaktadır. Ele aldığımız tereke kayıtlarının tarihlerine gelince, bunlara ait en erken tarih 1250/ , en geç tarih ise 1267/ dir. Tereke defterleri, Osmanlı iktisadî ve sosyal tarihi için önemli kaynaklardandır. Tereke kayıtları, vefat eden kişinin menşeine, medenî hallerine ve aile yapılarına ait bilgiler yanında, hayatta iken sahip olduğu her çeşit giyim ve ev eşyası ile mutfak takımları, kiler mevcudu, ev, bağ, bahçe, değirmen gibi gayrimenkulleri, hayvan cins ve miktarları, ambarlarda mevcut ve tarlada ekili olan hububatın miktar ve çeşitleri, atölye ve işyerlerindeki aletlerin miktar ve çeşitlerini vermekte ve bunların tahminî veya fiili olarak gerçekleşmiş fiyatlarını ayrı ayrı göstermektedir. 1 Tereke defterlerine, kassâm, metrukât ve muhallefât defterleri de denilmektedir. Bir tereke kaydı dört kısımdan oluşmaktadır. Terekenin baş kısmında ölen kişinin kimliği, unvanı, ait olduğu zümre, mesleği, ikamet ettiği ve öldüğü yer, vefat şekli, ölüm tarihi ve mirasçılarının kimler olduğu gibi hususlara dair bilgiler bulunmaktadır. İkinci kısımda ölenin geride bıraktığı mallar ve bu mallar için tahminî veya bilirkişiler tarafından tespit edilen fiyatlar yazılmaktadır. Üçüncü kısımda cenaze masraflarına, borçlarına, ıskata ve tereke yazımı sebebiyle alınan vergilere, varsa mehir ve nafaka borçlarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Dördüncü kısımda ise, mirasçıların her birinin hisseleri oranında alacakları malın nakdî değeri yazılmaktadır. 2 Bir terekenin belirtilen kısımlarında Osmanlı iktisadî, sosyal ve kültürel hayatına ve şehir tarihine dair kıymetli bilgiler bulunmaktadır. Sahip oldukları bu önemden dolayı, Kırkağaç ın sosyal tarihine ışık tutmak amacıyla sadece birkaç sicili bulunan kazanın tereke kayıtları araştırma konusu olarak seçilmiştir. İncelenen bu tereke kayıtlarından çıkarılan sonuçlar aşağıda değişik başlıklar altında ele alınmıştır. 1 Ömer Lütfi Barkan, Edirne Askeri Kasamsına Ait Tereke Defterleri ( ) Belgeler III, Sayı 5-6, Ankara, 1993, s. 1 2 Tahsin Özcan, Muhallefât, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt, 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2005, s. 407

3 A-Tereke Sahipleri ve Tereke Miktarları Çalışmada 281 numaralı defterde yer alan 38 tereke kaydı kullanılmıştır. Tereke sahiplerinin büyük kısmının ikamet yeri Kırkağaç kasabası mahalleleridir. 38 tereke sahibinden 34 tanesi Kırkağaç kasabasının 12 mahallesinde ikamet etmekte iken vefat etmişlerdir. 3 Terekelerin bu mahallelere dağılımı şu şekildedir: Sarı Ağa 6, Küçük Musa Ağa 5, Kara Ali Oğlu 4, Cin Osman 4, Emir Oğlu 3, Bodur Oğlu 3, Zor Ağa 2, Melengeli 2, Koca Mehmed Ağa 1, Memiş Oğlu 1, Karaca Oğlu 1 ve Hızır Ağa mahallesine ait 1 tereke bulunmaktadır. 4 Dört tereke üç farklı köye aittir. Bu köylerden Bakır karyesineait 2, Kayadibi ve Öveçler karyesine ait birer tereke bulunmaktadır. Tereke sahiplerinin cinsiyetine baktığımızda, 38 terekeden 23 tanesinin ( %60) erkeklere 15 tanesinin (%40) kadınlara ait olduğu görülmektedir. Yine tereke sahiplerini Müslim ve Gayr-i Müslim şeklinde ayrıma tabi tuttuğumuzda bir tereke hariç geri kalanının Müslümanlara ait olduğu görülmektedir. Bu kişi Koca Mehmed Ağa mahallesinden Yanako veledi Dimitri olup tereke miktarı 688,5 kuruştur. Tereke kayıtlarının baş kısmında yer alan bilgiler, kişinin ne zaman ve hangi şekilde öldüğü hakkında bilgi vermektedir. İncelediğimiz tereke kayıtlarına göre 38 kişiden 36 sının ölüm nedeni hakkında bilgi bulunmazken iki kişinin tarîk-i hacda vefat ettiği belirtilmiştir. Bu kişilerden kuruş terekesi olan Kara Ali Oğlu mahallesinden Halil Halife bin İsmail hacdan dönerken İskenderiye de 9 ay önce vefat etmiştir. 6 Diğeri ise aslen Soma kazası, Kırkağaç kasabası Üçhavlılar karyesiden olup, Kara Ali mahallesinde sâkin iken vefat eden ve kuruş ile en yüksek terekesi olan Mustafa Ağa dır. 7 Vefat eden kişilerin değişik miktarlarda terekeleri bulunmaktadır. Bu terekeler içerisinde giyecek ve yiyecek maddeleri, mutfak malzemeleri, ev tefrişatında ve evde kullanılan eşyalar, gayr-i menkuller, nakit paralar, kişiler üzerinde olan alacakları ve hayvanları yer almaktadır. Vefat eden kişilerin malî durumları hakkında bir fikir vermek için aşağıda tereke miktarlarını gösteren bir tablo verilmiştir yılları arasında Kırkağaç ın 17 mahallesi bulunmaktadır. Bu mahalleler şunlardır: Sarı Ağa, Küçük Musa Ağa, Büyük Musa Ağa, Ağa Oğlu, Kara Ali Oğlu, Zor Ağa, Emir Ağa, Bodur Oğlu, Hıdır Oğlu, Koca Mehmed Ağa, Hacı Himmet Oğlu, Karaca Oğlu, Memiş Oğlu, Küçük, Melengeli, Cin Osman ve Ermeni mahallesi. Bkz. Ertan Gökmen, Kırkağaç Kazası Vakfiyeleri, Kırkağaç Sosyo-Ekonomik Tarih Sempozyumu Bildirileri, (Haz. Kenan Erdoğan, Mehmet Günay), 6-7 Eylül 2007 Kırkağaç, s Bkz. Ek Tablo-1 5 Manisa Şer iyye Sicili, 281 Nolu Defter, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21

4 Tablo-1 Vefat Eden Kişilerin Tereke Miktarları Tereke Miktarı (Kuruş) Belirtilen Miktarda Terekeye Sahip Erkek Sayısı Belirtilen Miktarda Terekeye Sahip Kadın Sayısı Tereke Belirsiz Miktarı 1 1 Toplam Yukarıdaki tablo 38 terekeden 33 nün (%86) miktarının 7500 kuruştan az olduğunu göstermektedir. Kadın terekelerinden biri hariç diğerleri 3000 kuruştan azdır. Erkek terekeleri, miktar olarak kadın terekelerinden fazladır. Âişe bint-i Halil 481 kuruş ile en az miktarda terekeye sahip olan kişidir. 8 Aslen Soma kazasına bağlı Kırkağaç kasabası Üçhavlılar köyünden olup Kırkağaç ın Kara Ali mahallesinde sâkin iken vefat eden Mustafa Ağa kuruşla en fazla terekesi olan şahıstır. 9 Bu kişiyi Kara Ali Oğlu mahallesinden kuruşla Halil Halife bin İsmail ve Cin Osman mahallesinden kuruşla Sandık Emini Şeyh Efendi bin Mehmed takip etmektedir. 10 Kadınlar içerisinde ise en fazla tereke kuruşla 8 MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s

5 Kara Ali oğlu mahallesinden Âişe bint-i Mehmed e aittir. 11 Kayıtlardaki eksiklik sebebiyle bir erkek ve bir kadının tereke miktarının ne kadar olduğu tespit edilememiştir. 12 B- Tereke Kayıtlarına Göre Kırkağaç Aile Yapısı 1-Çok Eşlilik Terekelerin giriş kısmında ve miras taksiminin yapıldığı bölümde vefat eden kişinin sahip olduğu eş ve çocuk sayısı hakkında bilgiler verilmektedir. Bilindiği üzere, Osmanlı hukuku şeriata dayanmaktadır. Şer î hukuk ise belli şartlarda erkeklerin dört kadına kadar evlenmesine izin vermektedir. Çok yaygın olmamakla birlikte, Osmanlı toplumunda çok eşliliğe rastlanmaktaydı. İstanbul tereke defterleri üzerine yapılan bir araştırmada evli erkekten 1147 sinin bir; 84 ünün 2; 7 sinin üç ve dört tanesinin de dört eşli olduğu tespit edilmiştir. 13 Sinop üzerine yapılmış bir diğer araştırmada ise 23 tereke sahibi erkekten çok eşli iki kişiden biri üç, diğeri iki eşlidir. 14 XVIII. yüzyılın ilk yarısı için Konya üzerine yapılmış bir diğer araştırmada da erkekten sinin tek eşli, 150 sinin iki eşli, 17 sinin üç eşli, üçünün dört eşli olduğu görülmüştür. 15 Kırkağaç a ait incelediğimiz 38 tereke sahibi içerisinde ise sadece iki kişinin iki eşli olduğu tespit edilmiştir. Kayıtlarda üç veya dört eşli aile yapısına rastlanmamıştır. İki eşli ailelerden biri Emir Ağa mahallesinde oturan altı çocuklu ve terekesi tespit edilemeyen Hatîbzâde Kerim Ağa ibn-i Emin dir. Bu kişinin sahip olduğu 6 çocuktan ikisi ikinci eşe aittir. 16 Bir diğeri Küçük Musa Ağa mahallesinde oturan kuruş terekesi ve iki oğlu bulunan Müderris Seyyid Ahmed bin Hüseyin dir. 17 Kırkağaç a ait bu rakamlar yukarıda belirttiğimiz araştırmaların sonuçlarıyla paralellik arz etmektedir. 2- Çocuk Sayıları Tereke kayıtları ailelerin sahip olduğu çocuk sayısını tespit etmeye yarayan bilgiler içermektedir. Kırkağaç mahalleleri ve köylerine ait 38 tereke sahibinden 9 unun (%23) hiç 11 MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 31, Said Öztürk, İstanbul Tereke Defterleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1995, s. 110; Osmanlı toplumunda çok evlilik konusu ile ilgili olarak şu makalelere bakılabilir: Abdurrahman Kurt, Osmanlı Toplumunda Poligami, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s ; Said Öztürk, Osmanlı Tolumunda Çok Evliliğin Yeri, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s İbrahim Güler, XVIII. Yüzyılda Aile: Sinop Örneği, Türkler, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s Hayri Ertan, Konya Şer iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Y. Y. İlk Yarısı), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 55

6 çocuğu bulunmamaktadır. 18 Geriye kalan tereke sahiplerinin sahip oldukları toplam çocuk sayısı ise 72 dir. Bu çocuklardan 38 i (%52) erkek, 34 ü (%48) kızdır. Ailelerin sahip olduğu çocuk sayısı ortalaması ise %1,8 dir. Sadece kız çocuğu olan aile sayısı 5 tir. 19 Sadece erkek çocuğu olan aile sayısı ise 4 tür. 20 Ailelerin sahip oldukları çocuk sayısına bakıldığında 3 ailenin birer, 16 ailenin ikişer, sekiz ailenin üçer, bir ailenin altı ve yine bir ailenin yedi çocuğu olduğu görülmektedir. Sahip olunan çocuk sayısı ile tereke miktarı arasında doğrudan bir ilişki bulunmamaktadır. Çünkü 688,5 kuruş terekesi olan ve Koca Mehmed Ağa mahallesinden Yanako Veledi Dimitri nin yedi çocuğu bulunmaktadır. 21 Yine kuruş terekesi olan ve aslen Soma kazası, Kırkağaç kasabası Üçhavlılar karyesiden olup Kırkağaç ın Kara Ali mahallesinde sâkin iken vefat iden Mustafa Ağa nın bir çocuğu bulunmaktadır. 22 Terekeler içerisinde altı çocuklu bir kişi daha bulunmaktadır. Bu kişi, Emir Ağa mahallesinde oturan iki eşli ve tereke miktarı tespit edilemeyen iki eşli Hatîbzâde Kerim Ağa ibn-i Emin olup 4 oğlundan biri ve iki kızından biri ikinci eşe aittir. 23 Yukarıdaki bilgiler, kazadaki erkek ve kız çocuk sayısı arasında önemli bir fark olmadığını ve ailelerin genelde 1-3 arasında değişen sayıda çocuk sahibi olduğunu göstermektedir. Kayıtlarımız kazada çok çocuklu aile yapısının yaygın olmadığını göstermektedir. Çocuk sayısı konusunda diğer şehirler üzerine yapılan araştırmalar da benzer sonuçları ortaya koymaktadır Terekelerde Geçen İsimler Terekelerin giriş kısmında vefat eden kişi ve yakınları hakkında bilgiler bulunmaktadır. Terekelerin bu kısmında vefat edenin ve mirasçılarının isimleri tek tek zikredilmektedir. İncelediğimiz tereke kayıtlarının giriş bölümünde yer alan bilgiler dikkate alınarak Kırkağaç kazasında kullanılan erkek ve kadın isimleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bilgilere göre, kazada Müslim erkek ismi olarak: Abdullah, Abdulkadir, Ahmed, Ali, Halil, Hasan, Hüseyin, İbrahim, İsa, İshak, İsmail, Kerim, Mahmud, Mehmed, Mehmed Ali, Musa, Mustafa, Süleyman, Şerif, Yusuf, gayr-i Müslim erkek ismi olarak Andon, Dimitri, Fresto Yanako, Yuvan kullanılmaktadır. Kadın ismi olarak, Âişe, Amine, Atike, Dudu, Fâtıma, Habibe, Hamîde, Hasibe, Hatice, Havva, Meryem, Nefise, Safiye, Ümmühan gibi Müslüman isimlerine, Aniko 18 MŞS, 281, s. 8, 17, 31, 33, 37, 56, 61, MŞS, 281, s. 19, 59, 64, 81, MŞS, 281, s. 51, 54, 55, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s Erten, a.g.e, s ; İsmail Doğan, Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri: Kuruluş, Klasik ve Yenileşme Dönemleri, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s. 381

7 Maryako, Mersuma gibi kadın isimlerine rastlanmıştır. Kadın isimleri arasında en fazla Âişe ve Fâtıma nın kullanıldığı dikkat çekmektedir. Çünkü 15 kadın tereke sahibinden beşi Âişe, beşi de Fâtıma ismini taşımaktadır. C- Mirasçıların Aile Hukukundan Kaynaklanan Hakları 1-Vâsi Tayinleri Vesayet, haklarını kullanma ehliyeti olmayan kişinin mallarını koruma, işletme ve tasarruf etme hakkının bir başkasına verilmesidir. Bu hakkın verildiği kimseye vâsi denilmektedir. Bir kişinin vâsi olabilmesi için âkil, bâliğ ve hür olması, hâkim tarafından tayin edilmesi ve kendisinin de vâsiliği kabul etmesi gerekmektedir. 25 İncelediğimiz tereke kayıtlarında ölen kişilerin bakıma muhtaç çocukları ile bu çocuklarına düşen ve korunması gereken malları bulunmaktadır. Her iki işlemi yerine getirmek üzere bu çocuklara mahkeme tarafından vâsiler tayin edilmiştir. Vâsi olarak atanan kişilerin genel olarak ölen kişinin yakınları olduğu görülmektedir. Bu kişiler içerisinde yetimlerin anneleri, 26 babaları, 27 amcaları, 28 dayıları, 29 halaları 30 ve vefat eden kişinin amcasının oğlu, 31 annesi, 32 baba tarafından ceddeleri ve anne tarafından ceddeleri yer almaktadır. 33 Bunun yanında mirasçısız vefat iden bir kişinin terekesi beytü l-mal tarafından zapt edilmiştir Mehir miktarları Mehir, nikâh akdi yapılırken evlenecek erkek tarafından şahitler huzurunda gelin adayına verilmesi gereken paradır. Mehrin peşin ödenen kısmına mehr-i muaccel, ileride ödenmesi kararlaştırılmış olan kısmına mehr-i müeccel denir. Nikâh akdi sırasında mehir tespit edilmediği takdirde, kızın emsal ve akranına bakılarak miktarı belirlenirdi. Bu miktar kadının dul, bâkire, zengin, fakir, yaşlı ve güzel olmasına göre değişmekteydi. 35 Mehr-i müeccel, evliliğin ölüm veya boşanma ile sona erdiğinde kadına ödenirdi. Bu o kadar önemli idi ki, koca öldüğünde öncelikle kadının mehr-i müecceli terekeden ödenir, daha sonra geriye kalan mirasçılar arasında taksim edilirdi. Mehiri ödenmeyen kadın mahkemeye müracaat 25 Hamza Aktan, İslam Aile Hukuku, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi II, Ankara, 1992, s MŞS, 281, s. 16, 20, 30, 32, 35, 55, 59, 60, 64, MŞS, 281, s. 2, 31, 51, 56, 61, 64, MŞS, 281, s. 54, MŞS, 281, s. 8, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 59, MŞS, 281, s Mehmet Aydın, Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri Osmanlı Araştırmaları III, 1982, s. 10; Aktan, ag.m., s. 406; İlber Ortaylı, Anadolu da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler, Osmanlı Araştırmaları I, 1980, s

8 ederek bunun ödenmesini isteyebilirdi. 36 İncelediğimiz Kırkağaç tereke kayıtlarındaki mehr-i müeccel miktarının 40 kuruş ile 333 kuruş arasında değiştiği görülmüştür. Tereke sahiplerinden 18 kadın için tespit edilen mehr-i müeccel miktarı 83 kuruş, 37 4 kadın için tespit edilen mehr-i müeccel miktarı ise 333 kuruştur. Mehr-i müeccellerin belirli miktarlar üzerinde yoğunlaşması, mehir miktarlarının baştan belirlenmediğini sonradan emsallerine göre bir miktarın tespit edildiğini göstermektedir. Mehir miktarı fazla olan bu kişiler arasında; kuruş terekesi olan Sarı Ağa mahallesinden Mustafa bin Süleyman, kuruş terekesi Zor Ağa mahallesinden Ahmed bin Süleyman, kuruş terekesi olan Küçük Musa Ağa mahallesinden Fâtıma bint-i Ali ve tereke miktarı belli olmayan Bodur Oğlu mahallesinden Fâtıma bint-i Molla Mehmed bulunmaktadır. 38 Bunlar dışında 3 kadının mehr-i müecceli kuruş arasında değişirken, diğer kadınlarınkiler ise 100, 133 ve 166 kuruştur. 39 Kırşehir le ilgili olarak yapılan bir araştırmada mehir miktarının 100, 155, 200, 300, 400 ve 500 kuruş, 40 Tokat üzerine yapılan bir diğer araştırmada ise 50 ile 100 kuruş arasında değiştiği tespit edilmiştir Vasiyet Vasiyet, sonucu ölümden sonra meydana gelmek üzere bir mal, alacak veya menfaatin karşılıksız olarak başkasına temlik edilmesidir. Vasiyetçiye musî, vasiyet edilene mûsâ leh ve vasiyet konusuna da mûsâ bih denilmektedir. Bir kişinin vasiyet yapabilmesi için borca batık olmaması gerekmektedir. Ölen kişi hiçbir mirasçısı yoksa malının tamamını, bir mirasçısı bile varsa malının ancak 1/3 ünü vasiyet edebilmektedir. Ayrıca vasiyet edilenin mirasçılardan olmaması gerekmektedir. 42 Kırkağaç ta bazı tereke sahipleri mallarından bir kısmının hayır işlerine sarf edilmesi için vasiyette bulunmuşlardır. İncelemiş olduğumuz 38 tereke sahibinden 9 unun az veya çok bir hayrata para bağışladığı görülmektedir. Terekelerin bir kısmında vefat eden şahısların hayır işleri için ayırmış oldukları paraların miktarı genelde techiz ve tekfin masrafları ile birlikte yazıldığından, bu paraların ne kadarının hayır işlerine ayrıldığı tespit edilememektedir. Ancak bazı terekelerde hayır için ayrılan paranın miktarı ve sarf yeri belirtilmiştir. Bu tür kayıtlara Kara Ali mahallesinden Mustafa Ağa nın terekesi 36 Gül Akyılmaz, Osmanlı Aile Hukukunda Kadın, Türkler, Cilt 10, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s MŞS, 281, s. 16, 19, 32, 34, 35, 37, 51, 54, 55, 59, 64, 65, 81, 91, 94, MŞS, 281, s. 30, 95, 59, MŞS, 281, s. 8, 61, 80, 64, 56, Rıfat Özdemir, Kırşehir de Ailenin Sosyo Ekonomik Yapısı ( ), Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını No: 5, (Der. Beylü Dikeçligil-Ahmed Çiğdem), Bilim Serisi 5/1, Ankara, 1991, s Rıfat Özdemir, Tokat ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını No: 5, (Der. Beylü Dikeçligil-Ahmed Çiğdem), Bilim Serisi 5/1, Ankara, 1991, s Halil Cin-Ahmed Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, 2. Cilt, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1996, s. 132, 134

9 örnek olarak verilebilir. Mustafa Ağa, kuruş terekesinden, mahallesi için 100, Hacı Himmet Ağa Camii ne 50, ismi okunamayan bir çeşmeye 50, Mısırlıoğlu Çeşmesi ne 50, Hacı Abidin Çeşmesi ne 25, Kara Ali Oğlu Camii ne 25, İlyas Çeşmesi ne 25, ismi okunamayan bir camiye 25, ismi belirtilmeyen bir çeşmeye 70, Sarı Ağa Cami kandiline ve ismi belirtilmeyen suya 30 kuruş vasiyet etmiştir. 43 Küçük Musa Ağa mahallesinden Fâtıma bint-i Ali de kuruşluk terekesinden iki farklı su hayratı için 25 er kuruşu ve nereye verileceği belirtilmemiş olan 150 kuruşu hayır için vasiyet etmiştir. 44 Karaca Oğlu mahallesinden 508 kuruş terekesi olan Hatice bint-i Mehmed ise Soğuk Çeşme Cami-i Şerifi suyuna 40, diğer bir hayrata da 60 kuruş bağışlamıştır. 45 Bazı terekelerde vasiyet edilen paranın miktarı belirtilmiş ancak sarf yeri hakkında bilgi verilmemiştir. Bodur Oğlu mahallesinden terekesi kuruş olan Fâtıma bint-i Mustafa 430 kuruşu, 46 Bakır karyesinden kuruş terekesi olan Ümmühan bint-i Ahmed kardeşine 150 kuruşu 47 ve Cin Osman mahallesinden kuruş terekesi olan Fâtıma bint-i Mustafa da 250 kuruşu 48 hayra sarf edilmesi için bağışlamışlardır. Kara Ali Oğlu mahallesinden toplam tereke miktarı 5483 kuruş olan Âişe bint-i Mehmed malının üçte biri olan 1827 kuruşun hayra sarf edilmesi hususunda vasiyette bulunmuştur. 49 Vasiyet yapan kişiler arasında hem kadınlar hem de erkekler bulunmaktadır. D- Tereke Kayıtlarında Geçen Eşyalar 1- Giyim ve Ziynet Eşyaları Tereke kayıtlarının en fazla bilgi verdiği hususlardan biri de giyim eşyalarıdır. İncelediğimiz 38 tereke kaydı içerisinde birçok elbise çeşidine rastlanmıştır. Elbise olarak giyilen ve kullanılanlar içerisinde; abdestlik, biniş, boğça, cebe, cepken, çakşır, çevre, dizlik, entari, fermane, ferace, gömlek, hammamiye, hırka, ihram, kuşak, libâde, nimten (mintan), kuşak, önlük, peşkir, silincek, yağmurluk, yelek ve yemeni; ayağa giyilenler içerisinde ise mest, çizme, pabuç, nalin; başa giyilenler arasında ise, fes, külah ve sarık yer almaktadır. Belirttiğimiz bu elbiseler ise alaca, ankene, basma, Bursa çekme, çitari, çuka, damga, dülbent, futa, kadife, keten, kumaş, kutni, makreme, ruka, Sivas(t)i 50, şal, Şam kumaşı, 43 MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 56

10 taraklı kumaş, telli kumaş ve yaşmak gibi kumaş çeşitlerinden üretilmişlerdir. Bu elbise ve kumaş çeşitlerinin ne olduğunu bilmek şüphesiz önemlidir. Çalışmanın hacmini genişletmemek için bu hususta bilgi verilmemiştir. İstenildiği takdirde bu konu ile ilgili aşağıda künyesi verilen esere bakılabilir. 51 Yukarıda giysi çeşitleri ile kumaş çeşitleri hakkında bilgi verilmiştir. Peki, hangi giysiler hangi kumaştan dikilmektedir? Bu konuda fikir vermek için elbise ve kumaş türlerinin birlikte zikredildiği şu giysileri örnek olarak verilebiliriz: Aba, 52 Abanî, 53 aba şalvar, abanî sarık, 54 abdestlik, 55 alaca parçası, alaca entari, abdestlik parça, 56 çuka dülbent, fermane, basma beyaz hümayun, basma şalvar, bayağı sarık, kısa entari, Ahmediye sarık, 57 ankene entari, 58 aknene şalvar, 59 basma boğça kuşak, 60 çuka cepken, basma entari, 61 beyaz entari, 62 biniş, 63 çuka çakşır, Bursa çekme entari, 64 fermane, cebe, 65 çevre, 66 çitari entari, 67 çizme, 68 çuka, 69 çuka cebe, 70 çuka elbise, 71 çuka ferace, 72 çuka nimten (mintan), 73 Diyarbakır şalvar, 74 damga entari, 75 dizlik, 76 ferace, dokuma şalvar, 77 don kuşak, 78 dülbent entari, 79 dülbent fermane, 80 entari, 81 fes, 82 taraklı yelek, tellice cebe, külah, ketenli gömlek, fes, külah, 50 Bu kumaşın isminin ipekli bir dokuma çeşidi olan sevâyi veya sevâi olma ihtimali vardır. Bkz. Ömer Demirel- Muhiddin Tuş-Adnan Gürbüz, Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya, ve Giyim Kuşam (XVI.-XIX. Yüzyıllar, Sosyo Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi 2, TC. Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Yayını No: 71, Ankara, 1992, s Baybars Gülensoy, Türkiye de Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü (Etimolojik ve Açıklamalı), (Haz. Baybars Gülensoy), Motif Vakfı Yayınları, Konya, MŞS, 281, s. 16, 60, MŞS, 281, s. 60, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 16, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s. 2, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 56, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 17, 51, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 55, 61, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, 23, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 30, MŞS, 281, s. 81, 76 MŞS, 281, s. 17, 23, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 2, 23, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 8, 16, MŞS, 281, s. 55, 95

11 sarık, 83 futa, 84 gömlek, 85 hammamiye, 86 hırka, 87 ihram, 88 kadife ferace, 89 kebir mest, 90 kısa entari, 91 yemeni libâde, Selimiye entari, köhne sarık, köhne çizme çift, kısa dülbent entari, kısa yelek, 92 köhne aba, 93 köhne entari, 94 köhne libâde, 95 önlük, makreme boğça, köhne yağmurluk, 96 kumaş entari, 97 penbe bezi top, kumaş top, 98 kuşak, 99 libâde 100 mest ve pabuç 101 nimten (mintan), 102 pabuç, 103 peşkir, 104 ruka entari, 105 sarık, 106 silincek, şal, uzun damga libâde, Sivasi(ti) cebe, 107 Sivasi(ti) libâde, 108 köhne şalvar, köhne şalvar, şitari entari, yemeni, sofra peşkiri ve ya(ğ)lığı, 109 şal entari, 110 şalî cübbe, 111 şalvar, 112 Şam kumaşı entari, 113 tarak, 114 taraklı entari, 115 telli entari, 116 yağmurluk 117 ve yaşmaktan kuşak, yemeni entari. 118 Burada zikrettiğimiz bu elbiselerin fiyatları hakkında bilgi verilmemiştir. Çalışmanın sonuna eklenen tablo-2 de bu giysilerin fiyatları hakkında bilgi verilmiştir. Bazı giysilerin Şam da, Bursa da ve Diyarbakır da üretilen kumaşlardan imal edildiği görülmektedir. Tereke kayıtlarında az da olsa ziynet eşyalarına da rastlanmıştır. Bu eşyalar arasında gümüş kuşak ve kemer, kutu içinde gümüş hurdası, rubbiyye altını (34 adet= 340 kuruş), sim 83 MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 2, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 16, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 2, 8 95 MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 2, 51, 55, MŞS, 281, s. 54, 55, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 17, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, 23, 37, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 61, MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s. 2, MŞS, 281, s. 55, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 61, MŞS, 281, s. 31, MŞS, 281, s. 23, MŞS, 281, s. 51; Giysi ve kumaş çeşitlerini karşılaştırma için bkz: Ömer Demirel ve diğerleri, a.g.m., s

12 kuşak (60 kuruş), altın küpe (çift= 22; 23 kuruş), sim bilezik (22 kuruş), yüzük (5 kuruş) yer almaktadır Ev Eşyaları Kırkağaç tereke kayıtlarında ev eşyası olarak kullanılan şu malzemelere rastlanmıştır: Çıkrık, penbe çıkrığı, iplik çıkrığı, kantar, sandık, kutu, küfe, 120 sim ayna, çuval (çift), kazma ve çapa, dürü (bel), bulgur taşı, gürbe, köfün, büyük saat, küçük saat, büyük ayna, testere ve burgu, patlı (çaltı) tırpanı, araba kayışı, bağ keseri, çift demiri, küp, kalbur, araba, gözer, ud ağacı, ıtır ağacı, ıtır yağı, mis kutu, 121 kömür, hatab, yaba, 122 bel, harar, ayna, heybe, sac, duhan kesesi, tahta, 123 küçük terazi, fener, saat, çift takımları, saman, kalbur, tekne, nacak, sacayağı, kandil, çalka, sepet, çırçır, ambar, zeytin gürbesi, oda takımı, iplik, kilim, kıl harar, kandil ve kiremit. 124 Bu eşyalardan, çıkrığa, pek çok kişinin evinde rastlanmaktadır. Çıkrık, pamuğu ipliğe çevirmede kullanılmaktadır. 3- Ev Döşemesine ve Yatak Takımlarına Ait Eşyalar Ev döşemesi ve yatak takımları ile ilgili olarak tereke kayıtlarında rastlanan malzemeler şunlardır: Halı, kilim, seccade, kıl çul, dokuma çul, penbeden çul, 125 yorgan, safir yorgan, basma yorgan, çuka yorgan, şal yorgan, 126 döşek, atlas döşek, makreme döşek, beledi döşek, 127 yastık, kutni yastık, kadife yastık, atlas yastık, beledi yastık, basma yastık, 128 minder, saman dolu minder, beledi minder, minder örtüsü 129 yorgan yüzü, çarşaf, işlemeli çarşaf kenarı, yatak, döşek, döşek içi, şilte ve boğça, 130 torba ve heybe. 131 Yatak takımları için değişik türde kumaşlar kullanılmıştır. 4- Mutfak Eşyaları Osmanlı ailesi, çok çeşitli ve zengin mutfak eşyasına sahiptir. Osmanlı evlerinin bir kısmında aşhane ve matbah-mutfak tabir edilen bir bölme bulunmaktadır. Mutfağın olmadığı evlerde ise bu eşyalar ocağın yakınında ocağın sağ ve sol tarafında bulunan gözlerde- 119 MŞS, 281, s. 17, 21, 61, MŞS, 281, s. 2, 8, 94, MŞS, 281, s. 17, 21, 94, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 60, 94, 95, MŞS, 281, s. 23, 31, 33, 34, 35, 54, 55, 56, 60, 61, 64, 91, 94, 95, 97, 125 MŞS, 281, s. 20, 21, 56, 80, MŞS, 281, s. 8, 31, 61, MŞS, 281, s. 8, 51, 81, MŞS, 281, s. 2 19, 21, 61, MŞS, 281, s. 17, 21, MŞS, 281, s. 8,16, 17, 21, 31, 61, 131 MŞS, 281, s. 37, 55

13 dolaplarda veya sergen diye tabir edilen, odayı tavana yakın yükseklikte çepeçevre dolanan ahşap raflarda saklanmaktadır. Mutfak eşyaları genel olarak bakır, pirinç, demir, toprak, porselen, cam ve taş benzeri malzemelerden yapılmaktadır. 132 Kırkağaç kazasında da mutfak malzemelerinin benzer şekilde muhafaza edildiği ve benzer malzemelerden yapıldığı tahmin edilebilir. Tereke kayıtlarında gördüğümüz mutfak eşyaları arasında, elek, kazan, tencere, sini, büyük sini, kenarlı sini, küçük tava, sahan, 133 leğen, bakraç, yağ tavası, 134 kahve takımı, kahve ibriği, kahve değirmeni, 135 çorba tası, 136 tabak, camesu leğen, güğüm, helva tavası, helva tası, kadayıf sinisi, süt sağacağı, kapaklı tencere, balık tavası, cezve, kahve tavası, şıra kazanı, bıçak, bıçak kını, büyük bıçak, lenger, kulplu tas, 137 pekmez tavası, 138 leğen ve ibrik, çanak, tahta sini, 139 fincan ve tepsi yer almaktadır. 140 Bu eşyalardan pekmez tavasına pek çok terekede rastlanması pekmezin çokça tüketildiğini ve kaza tarımında bağcılığın önemli yeri olduğunu göstermektedir. 5- Yiyecek, İçecek Maddeleri ve Tarım Ürünleri Terekelerde yiyecek maddeleri ile ilgili olarak fazla çeşide rastlanmamıştır. Rastlanan bu yiyecek maddelerini ve bunların birim fiyatlarını şu şekilde belirtebiliriz: Pekmez ( 5 kıyye = 20 kuruş), dakik ( 2 ölçek = 10 kuruş), bulgur ( 2 ölçek = 10 kuruş), zeytin, 141 hınta ( 2 kile = 70; 37 çeki = 281; 12 kile = 400; 4 kile = 160), nohut ( 4 kile = 160), 142 mercimek (destede), boya tohumu, üzüm ( 51 kıyye = 37; gürbesi ile 21,5 kıyye = 20), 143 koza (132 kıyye = 1728), ak darı ( 12 çeki = 21), badem, 144 torba içinde bir miktar afyon, penbe çekirdeği, 145 mısır, soğan, şair, tarhana, 146 penbe ( 2 kıyye= 20). 147 Pek çok terekede penbe çekirdeği, koza ve penbeye rastlanması kaza tarımında pamuk ziraatının yaygın olduğunu göstermektedir. 132 Demirel ve diğerleri, a.g.m., s MŞS, 281, s. 8, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 16, 17, 21,23, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s. 2, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 37, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 16, 21, 34, MŞS, 281, s. 17, 21, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 8, 94, MŞS, 281, s. 54, 55, MŞS, 281, s. 8

14 Terekeler içerisinde keyif verici maddelere ve bunları içmeye yarayan bazı araç- gereçlere rastlanmıştır. Bu maddeler ve malzemeler içinde duhan (31 kuruş) enfiye (8 kuruş) 148 ve çubuk (12 kuruş) bulunmaktadır Gayr-i Menkuller ve Menkuller Tereke sahiplerinin geriye bıraktıkları mallar arasında gayr-i menkuller de önemli bir yer tutmaktadır. Bu mallar arasında ev, bağ, kesik, dam, boya tarlası, dikili ağaçlar bulunmaktadır. Bu gayr-i menkuller ve fiyatları şu şekildedir: Ev ( Zor Ağa mahallesinde 800; Sarı Ağa mahallesinde =975 kuruş; Bodur Oğlu mahallesinde=180; Emir Ağa mahallesinde= 5000; Kara Ali mahallesinde= 2500; Kaya Dibi köyünde= 8000; Zor Ağa mahallesin= 300; Sarı Ağa mahallesinde= 400; Cin Osman mahallesinde= 4515; Melengeli Oğlu mahallesinde 3050 ); 150 bağ ( 3 evlek = 61; 1 dönüm = 150; Kızılca tımarında yarım evlek bağ = 10; Sakızlı Kuyusu yakının da bir evlek bağ=60 ; Cibali tımarında bir evlek bağ=40; 1 dönüm=2000; 1,5 dönüm=200; harab bağ = 20; 1 dönüm bağ= 100); 151 boya tarlası (1,5 dönüm=1000; sığır yolunda 3 dönüm = 1250; 3 dönüm= 1100; Güllü mevkiinde 3 dönüm=1900 ), 152 ceviz ağacı (10), zeytin ağacı (15; 20; 20; toplam zeytin ağacı= 500) 153 dükkan gediği(25), 154 kesik 155 ve tarlada dam (50). 156 Tereke sahiplerinin hemen hemen tamamının oturacak bir evinin olduğu görülmektedir. Tereke sahiplerinden bazısı geriye nakit para bırakmış olmakla birlikte bunların sayısı fazla değildir. Terekelerde rastlanan mevcut paraların miktarı şu şekildedir: 149 kuruş; tarik-i hâcdan ba-defteri kassam gönderilen iki parça halinde nakit 2896,5 ve 2419,5 kuruş; 39 kuruş; kuruş; 333 kuruş. 7-Ticarî Eşyalar Tereke kayıtları Kırkağaç ta ticarî değere sahip iki ürünün ziraatının yapıldığını göstermektedir. Bunlardan biri pamuk ve diğeri kök boyadır. Kök boya ziraatının yapıldığını gösteren kayıtlara gayr-i menkuller bahsinde değinildiğinden burada bu konuda bilgi verilmeyecektir. Pamuk, tereke kayıtlarında koza şeklinde geçmektedir. Bazı terekelerde 148 MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 31, 17, 55, MŞS, 281, s. 8, 97, 94, 60, 64, 54, 59, 81, 34, MŞS, 281, s. 8, 17, 2, 61, 65, MŞS, 281, s. 17, 34, MŞS, 281, s. 2, 64, 56, 59, MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 17, 21, 55, 81

15 kozanın birimi, fiyatı ve tutarı belirtilmişken, bazılarında miktarı ve birimi belirtilmeden sadece tutarı verilmiştir. Bu konuda bir fikir vermek için şu kayıtlar örnek olarak verilebilir: Koza (iki kıyye= 26; 20 kıyye= 250; 50 kıyye= 500; 5 kıyye= 35 kuruş). 158 Tereke sahiplerinden bir kişinin mal varlığı diğerlerine göre farklılık göstermektedir. Bu kişinin terekesinin büyük kısmı hayvan derilerinden oluşmaktadır. Bu kişi, 688,5 kuruş terekesi olup Koca Mehmed Ağa mahallesinde oturan ve muhtemelen deri esnafı olan Yanako Veled Dimitri dir. Yanako Efendi nin terekesinde geçen deri çeşitleri ve fiyatları şu şekildedir: Tilki boğazı cildi (22.5 kuruş), tilki cildi (10 adet= 30 kuruş), çakal cildi (3 parça=13), çakal cildi (boy dan 12 tane= 12 kuruş), çakal cildi (2 kuruş), boğaz cildi (3 tane 12 kuruş), sansar cildi (boy dan 15 kuruş), çakal parça ( 2 tane= 7 kuruş), dağ kedisi cildi (25 kuruş), kurt cildi, (5 tane=40 kuruş) tilki cildi ( 4 tane= 5 kuruş), kuzu cildi ( 3 tane= 3 kuruş), sansar cildi (12 tane= 50 kuruş), çakal cildi (6 tane= 12 kuruş) ve köhne ciltler ( 20 kuruş). 159 Bu kayıtlar, kurt, çakal, tilki, sansar ve dağ kedisi gibi hayvanların kaza çevresinde yaşadığını ve bunların avlandığını göstermektedir. 8- Tereke Sahiplerinin Hayvan Varlığı Tereke sahiplerinin mal varlıkları arasında gücünden, etinden ve sütünden yararlandıkları hayvanlar da yer almaktadır. Tereke kayıtlarına göre, Kırkağaç sâkinleri yük taşımada genelde merkep kullanmaktadırlar. 38 tereke sahibinden 15 nin (%39) birer tane, bir kişinin ise iki tane merkebi bulunmaktadır. Sadece 3 kişide bargir bulunması bu hayvanı herkesin alamadığını göstermektedir. Sütünden yararlanmak için karasığır ineği yanında manda ineği ve donbay beslenmektedir. Tereke sahipleri içerisinde sadece iki kişinin çift öküzü bulunmaktadır. Tereke kayıtlarında rastlanan hayvanlar ile bu hayvanların fiyatları şu şekildedir: Merkep ( 70, 150, 122, 190, 103, 90, 80, 22, 100, 65, 133, 60, 98, 110, 100, 50 kuruş), 160 arı kovanı ( 3 adet= 30 kuruş), 161 mısır tavuğu, 162 inek (200 kuruş), 163 öküz (çift= 200, 830 kuruş), 164 karasığır ineği ( 130, 80 kuruş), 165 manda ineği (180 kuruş), 166 bargir 158 MŞS, 281, s. 21, 65, 54, MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 20, 16, 17, 21, 97, 94, 64, 65, 54, 55, 55, 59, 80, 34, 35, 32 (sayfa numaraları verilen fiyat sırasına göre verilmiştir). 161 MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 97, MŞS, 281, s. 54, MŞS, 281, s. 55, MŞS, 281, s. 62

16 (200, 535, 210 kuruş) 167 ve donbay (260 kuruş). 168 Bir hayvana ait değişik fiyatların bulunması, bu hayvanların değerinin yaşına ve cinsine gör değiştiğini göstermektedir Kitaplar Tereke kayıtları içerisinde yer alan kitaplar şahısların ve içinde yaşadıkları toplumun sosyal ve kültürel düzeyleri hakkında fikir vermektedir. Terekelerde kitaplar genel olarak, bazen yazarının ismi ile bazen kitap adı ile bazen de her ikisi birden zikredilmeyip kitap, mecmua, risale gibi ifadelerle zikredilmektedir. 169 İncelediğimiz 38 tereke sahibinden sadece 5 inde (%13) kitap bulunmaktadır. Bu kişilerden biri varlıklı, biri müderris ve ikisi ise hâfızdır. Bu kişilerin oturdukları mahalleler ile tereke miktarlarını ve sahip oldukları kitapları şu şekilde zikredebiliriz: Emir Oğlu mahallesinden kuruş terekesi olan Mehmed Şerif bin İsmail in terekesinde Muhammediyye kitabı (25 kuruş), hurda kitaplar (18 kuruş) ve yine parça kitaplar (18 kuruş), 170 Kara Ali mahallesinden kuruş terekesi olan Mustafa Ağa nın terekesinde Mushaf-ı Şerif (25 kuruş), evrak (11 kuruş) ve Halebî kitabı, 171 Küçük Musa Ağa mahallesinden 2445 kuruş terekesi olan Müderris Ahmed bin Hüseyin in terekesinde eczalar ( 11 kuruş), Fenari ve Sarf şerhi (8 kuruş), Feraiz-i Seydi (13 kuruş), Tevbe... Şerhi (14 kuruş), 172 Bektaş Camii nde görevli Hâfız Süleyman bin Süleyman ın terekesinde Kelâm-ı Kadîm (80 kuruş) 173 Melengeli Oğlu mahallesinden Hâfız Ahmed ibn-i İsmail in terekesinde Kitabet-i Ecza (50 kuruş), Yusuf Kıssası (2,5 kuruş). 174 Yukarıda belirttiğimiz şekilde Kırkağaç terekelerinde de bazı kitaplar adları zikredilmeyip bunlar hurda kitap, kitap parçaları, kitâbet-i eczâ ve evrâk şeklinde belirtilmişlerdir. 10- Silahlar İncelediğimiz terekeler içerisinde kesici-delici ve ateşli silahlara rastlanmıştır. Sadece 6 kişinin (%15) belirttiğimiz türden silahlara sahip olduğu görülmektedir. Bu kişilerin sahip oldukları silahlar arasında tüfenk (132 kuruş), tabanca (160, 29), 175 hurda tabanca ( 10 kuruş), harbî (15 kuruş), kılıç (30, 30 kuruş), 176 tabanca ve tüfek ( 83 kuruş) 177 yer almaktadır. 167 MŞS, 281, s. 34, 23, MŞS, 281, s Ali İhsan Karataş, Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar, Türkler, Cilt 11, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 21, MŞS, 281, s. 60, 64, 64

17 E- Terekelerden Alınan Vergiler Kassâmlar yaptıkları iş karşılığında, resm-i kısmet adıyla terekeden bir ücret alırlardı. İncelediğimiz tereke kayıtlarında resm-i kısmet veya resm-i adi olarak alınan verginin miktarının az farklarla değiştiği görülmektedir. Bu miktar bazı terekelerde binde 30,7; 29,17; 26,24; 23,46; 19,9; 23,9; 28,8; 26,14 olarak gözükmektedir. 178 alındığında ise bu verginin miktarının binde 26,03 olduğu görülür. Terekelerden alınan bir diğer vergi, kâtibiyye, muhzıriyye ve dellâliyedir. Tereke kayıtlarında bu verginin binde 14,9; 14,6; 21,3; 18,6; 29,52 ve 34,21 oranında alındığı hesaplanmıştır. 179 Sonuç Bu rakamların ortalaması Rakamlardaki bu farklılık muhtemelen bazı terekelerdeki kâtibiyye, muhzıriyye ve dellâliyenin bazen ayrı bazen birlikte yazılmasından kaynaklanmaktadır. Çok geniş bir tarih aralığını kapsamamasına ve sınırlı sayıda olmasına rağmen incelemiş olduğumuz Kırkağaç a ait tereke kayıtları kazanın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına ışık tutacak bilgiler içermektedir. Tereke kayıtları, Kırkağaç ta çok çocuklu bir aile yapısının olmadığını, bir iki istisna dışında tek eşliliğin yaygın olduğunu göstermektedir. Kadınlar arasında Hatice, Meryem, Havva, Nefise ve Safiye gibi isimler kullanılmakla birlikte özellikle Âişe ve Fâtıma isminin çok yaygın olduğu görülmektedir. Çocuklara daha çok birinci dereceden yakınları vâsi olarak tayin edilmektedir. Mehr-i müeccellerin belli rakamlar üzerinde yoğunlaşması bu miktarın sonradan takdir edildiğini göstermektedir. Terekelerde giyim kuşama dair verilen bilgiler diğer Osmanlı şehirlerinden çok da farklı değildir. Elbise ve yatak takımları için değişik türden kumaşlar kullanılmıştır. Evlerde pamuğu ipe dönüştürmede çıkrıklar yaygın olarak kullanılmaktadır. Yine üzümü pekmeze dönüştürmede kullanılan şıra kazanı ve pekmez tavası gibi malzemelere sıkça rastlanmaktadır. Tereke sahiplerinin gayr-i menkulleri arasında sıkça boya tarlalarına rastlanması kazada kök boya ziraatının yapıldığını göstermektedir. Tereke sahiplerinin hemen hemen tamamının başını sokacak bir evinin bulunduğu görülmektedir. Taşıma işlerinde yaygın olarak merkep kullanılmaktadır. Sadece birkaç kişinin terekesinde bargir bulunmaktadır. Çift sürmek için kullanılan öküze ise bir iki terekede rastlanmıştır. Bir gayr-i Müslim terekesinde ticarî değere sahip bazı vahşi hayvan derilerine 177 MŞS, 281, s MŞS, 281, s. 32, 35, 23, 37, 64, 94, MŞS, 281, s. 2, 94, 97, 95, 59

18 rastlanması bu hayvanların kaza çevresinde yaşadığını ve bunların avlandığını göstermektedir. Kitap ve silah pek az kimsenin elinde bulunmaktadır. Kaynakça Manisa Şer iyye Sicili, 281 Nolu Defter Aktan, Hamza, İslam Aile Hukuku, Sosyo-Kültürel Değişme Sürecinde Türk Ailesi II, Ankara, 1992, s Aydın, Mehmet, Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri, Osmanlı Araştırmaları, 1982/III, s Barkan, Ö. Lütfi, Edirne Askeri Kasamsına Ait Tereke Defterleri ( ), Belgeler III, Sayı 5-6, Ankara, 1993, s Cin, Halil-Akgündüz, Ahmed, Türk Hukuk Tarihi, 2. Cilt, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1996 Demirel, Ömer- Tuş, Muhiddin-Gürbüz, Adnan, Osmanlı Anadolu Ailesinde Ev, Eşya ve Giyim Kuşam (XVI.-XIX. Yüzyıllar, Sosyo Kültürel Değişim Sürecinde Türk Ailesi 2, TC. Başbakanlık Aile Araştırmaları Kurumu Yayını No: 71, Ankara, 1992, s Doğan, İsmail, Osmanlı Ailesinin Sosyolojik Evreleri: Kuruluş, Klasik ve Yenileşme Dönemleri, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s Erten, Hayri, Konya Şer iyye Sicilleri Işığında Ailenin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı (XVIII. Y. Y. İlk Yarısı), Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara, 2001 Gökmen, Ertan, Kırkağaç Kazası Vakfiyeleri, Kırkağaç Sosyo-Ekonomik Tarih Sempozyumu Bildirileri, (Haz. Kenan Erdoğan, Mehmet Günay), 6-7 Eylül 2007 Kırkağaç, s Gülensoy, Baybars, Türkiye de Giyim-Kuşam ve Süslenme Sözlüğü Etimolojik ve Açıklamalı-, (Haz. Baybars Gülensoy), Motif Vakfı Yayınları, Konya, 2003 Güler, İbrahim, XVIII. Yüzyılda Aile: Sinop Örneği, Türkler, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s Karataş A. İhsan, Osmanlı Toplumunda Kitap (XIV-XVI. Yüzyıllar), Türkler, Cilt 11, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s Kurt, Abdurrahman, Osmanlı Toplumunda Poligami, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s Ortaylı, İlber, Anadolu da XVI. Yüzyılda Evlilik İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler, Osmanlı Araştırmaları I, 1980, s

19 Özcan, Tahsin, Muhallefât, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt, 30, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, İstanbul, 2005, s Özdemir, Rıfat, Kırşehir de Ailenin Sosyo Ekonomik Yapısı ( ), Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını No: 5, (Der. Beylü Dikeçligil-Ahmed Çiğdem), Bilim Serisi 5/1, Ankara, 1991, s Özdemir, Rıfat, Tokat ta Ailenin Sosyo-Ekonomik Yapısı, Aile Yazıları I, Temel Kavramlar Yapı ve Tarihi Süreç, TC. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayını No: 5, (Der. Beylü Dikeçligil-Ahmed Çiğdem), Bilim Serisi 5/1, Ankara, 1991, s Öztürk, Said, İstanbul Tereke Defterleri, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul, 1995 Öztürk, Öztürk, Osmanlı Toplumunda Çok Evliliğin Yeri, Osmanlı, Cilt 5, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 1999, s Gül, Akyılmaz, Osmanlı Aile Hukukunda Kadın, Türkler, Cilt 10, Yeni Türkiye Yayını, Ankara, 2002, s

20 EKLER Tablo-1 Tereke Sahiplerinin Adı, Mahale ve Köy Adı, Tereke Tarihi ve Tereke Sahiplerinin Erkek ve Kız Çocuk Sayıları Tereke Sahibinin Adı Tereke Sahibinin Mahalle veya Köyü Tereke Miktarı (Kuruş) Tarihi Erkek Çocuk Sayısı Kız Çocuk Sayısı Toplam Çocuk Sayısı Defter Sayfa No Âişe bint-i Mustafa Emir Oğlu Mahallesi 1234,5 ( 1262/ ) Fâtıma bint-i Hasan Zor Ağa Mahallesi 1691 ( 1260/ ) Ümmühan bint-i Ahmet Bakır Karyesi 1229 (1260/ ) Çakıcı Ali bin Yusuf Sarı Ağa Mahallesi 1174 ( 1260/ ) Mehmed Şerif bin İsmail Emir Oğlu Mahallesi 3640 (1260/ ) Fâtıma bint-i Mustafa Bodur Oğlu Mahallesi 2069 ( 1260/ ) Yanako Veledi Dimitri Koca Mehmed Ağa Mahallesi 688,5 ( 1260/ ) Mustafa Ağa Kara Ali Mahallesi ( 1267/ ) Mehmed ibn-i Mehmed Küçük Musa Ağa Mahallesi 5525 ( 1267/ ) Mustafa bin Süleyman Sarı Ağa Mahallesi 6199 (1259/ ) Fâtıma bint-i Molla Mehmed Bodur Oğlu Mahallesi - ( 1259/ ) Hüseyin bin Ahmed Memiş Oğlu Mahallesi 1575 (1259/ ) Hâfız Süleyman bin Süleyman Bektaş Câmii 1006 ( 1259/ ) Sandık Emini Şeyh Efendi bin Mehmed Cin Osman Mahallesi ( 1259/ ) Halil Halife bin İsmail Kara Ali Oğlu Mahallesi ( 1259/ ) Ahmed bin Mehmed Küçük Musa Ağa Mahallesi 588 ( 1259/ ) Hâfız Ahmed ibn-i Hacı İsmail Melengeli Oğlu Mahallesi 4432 ( 1259/ ) Âişe bint-i Abdullah Küçük Musa Ağa Mahallesi 803 (1259/ )

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 26 Volume: 6 Issue: 26 Bahar 2013 Spring 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TEREKE KAYITLARINA

Detaylı

ÖZET ABSTRACT. Abdulkadir GÜL

ÖZET ABSTRACT. Abdulkadir GÜL ANTAKYA DA AİLENİN SOSYAL VE EKONOMİK YAPISI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER (XVIII. YÜZYIL) SOME ASSESSMENTS ON SOCIAL AND ECONOMIC STRUCTURE OF FAMILY IN ANTAKYA (18 th CENTURY) Abdulkadir GÜL ÖZET Osmanlı

Detaylı

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1

EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 93 EBUTAHİR KAZASI NÜFUS VE TOPLUM YAPISI 1834 M (1250 H.) Salih AKYEL 1 1831 yılına

Detaylı

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot

Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ ( ) *dipnot Ali Efdal Özkul KIBRIS'IN SOSYO-EKONOMİK TARİHİ (1726-1750) *dipnot Ada ve Ebru'ya İçindekiler Kısaltmalar 9 Sunuş 13 Önsöz 15 Kaynaklar 17 1. BOA Kaynaklan 17 2. Kıbrıs Şer'iye Sicilleri 18 3. Yazmalar

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

OSMANLI- TÜRK AİLE KURUMU ARAŞTIRMALARINDA TEREKE DEFTERLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ (19. YY. Örnekleri Çerçevesinde) *

OSMANLI- TÜRK AİLE KURUMU ARAŞTIRMALARINDA TEREKE DEFTERLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ (19. YY. Örnekleri Çerçevesinde) * Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2008) 1/1, 17-26 OSMANLI- TÜRK AİLE KURUMU ARAŞTIRMALARINDA TEREKE DEFTERLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ (19. YY. Örnekleri Çerçevesinde) * Özet Nuri KÖSTÜKLÜ ** Yakınçağ

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS

TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS TANZİMAT DÖNEMİ NDE AHIRLI KÖYÜNÜN NÜFUS VE EKONOMİK YAPISI POPULATION AND ECONOMIC STRUCTURE OF AHIRLI VILLAGE DURING TANZİMAT PERIODS Ozan Batuhan ATICI * Öz Çalışmamızın konusu adından da anlaşılacağı

Detaylı

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ

GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ GEÇMİŞTEKİ İZLERİYLE KAYSERİ Prof. Dr. Mustafa KESKİN - Prof. Dr. M. Metin HÜLAGÜ İÇİNDEKİLER Sunuş Önsöz Giriş I. Tarihi Seyri İçerisinde Kayseri II. Şehrin Kronolojisi III. Kültürel Miras A. Köşkler

Detaylı

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden..

-AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -AYSEL KİBAROĞLU nun çeyizinden.. -ZARF FİNCAN (1930) Metal zarf içinde sapsız porselen fincan. Lütfiye Kibaroğlu nun, çocukluğundan beri dedesinin kullandığı fincanlar aile yadigarı olarak çeyizinde yer

Detaylı

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir

Bozkır hayatının başlıca ekonomik faaliyetleri neler olabilir Kısrak sütünden üretilen kımız, darıdan yapılan begni bekni ve boza Türklerin bilinen içecekleriydi Bozkır hayatının başlıca Bu Türklerin kültürün bilinen önemli en eski gıda ekonomik faaliyetleri neler

Detaylı

GALATA DA KAPTANLAR CAPTAINS IN GALATA Mustafa AKBEL

GALATA DA KAPTANLAR CAPTAINS IN GALATA Mustafa AKBEL Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 October 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GALATA DA KAPTANLAR

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

19. YÜZYIL SONLARINDA EDREMİT TE BEŞ KÖYLÜ BEŞ TEREKE. İsmail ARSLAN

19. YÜZYIL SONLARINDA EDREMİT TE BEŞ KÖYLÜ BEŞ TEREKE. İsmail ARSLAN Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Mart 2014 March 2014 Yıl 7, Sayı XVII, ss. 443-466. Year 7, Issue XVII, pp. 443-466. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh418 19. YÜZYIL SONLARINDA

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği /Buca Eğitim Fakültesi

Detaylı

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz

NAFAKA. Nafakasının yiyecek sınıfları ekmek veya un, tuz, yağ, sabun, odun ve her ihtiyaçta kullanılmak üzere laz NAFAKA 1 - İbni Nüceym Fetvalarından: "Hind, kendisini boşayan kocasından hamile olduğunu ifade edip, gebelik Açıklama: Kadın ister fakir isterse zengin olsun, ister Müslüman isterse ehl-i kitaptan bulunsun,

Detaylı

Gürkan CEVGER

Gürkan CEVGER 82 JOURNAL OF HISTORY AND FUTURE, Year: 2 (April 2016), Volume: 2. Issue.1 International Peer-Reviewed Journal of History Research TARİH ve GELECEK Uluslararası Hakemli Tarih Araştırmaları Dergisi Dergi

Detaylı

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni

2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI. Hazırlayan Engin GÜNEY İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 2. SINIF İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEST ÇALIŞMASI Hazırlayan İşitme Engelliler sınıf Öğretmeni 1 Saçları hangisi tarar? o A) Bıçak o B) Tarak o C) Eldiven o D) Makas 2 Hangisi okul eşyası değil?

Detaylı

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi

KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi KUġU ĠLE ĠLGĠLĠ ĠLK VERGĠ DEFTERĠ 19. YÜZYILDA KUġU GEDÜS KAZASI KUġU KARYESĠ TEMETTUAT DEFTERĠ * Hidayet GÜRAKAN Eski, tarihi yerleşim birimi olmayan, önemli tarihi olayların geçmediği küçük yerleşim

Detaylı

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN

GÖRSEL SANATLAR. Mehmet KURTBOĞAN GÖRSEL SANATLAR Mehmet KURTBOĞAN TÜRK SÜSLEME SANATLARI??? NELERDİR? Türk süsleme sanatları a) Tezhip b) Hat c) Ebru ç) Çini d) Minyatür e) Cam bezeme (Vitray) f) Bakırcılık g) Cilt sanatı h)halı sanatı

Detaylı

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi

Sonuç. Beylikler dönemi, Anadolu'da Türk kültür ve medeniyetinin gelişmesi 78 ağaçları bulunan yer, Ermenek'e bağlı Görme! Köyü'nde 32 Paşaçukuru olarak bilinen yer, Ermenek'te Emir Ahmed mülkü civarındaki yer, Ermenek'e bağlı Gargara Köyü'nde 33 yer, Mut Medresesi yakınındaki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Öğrenim Gördüğü Kurumlar: Adı Soyadı: Ertan GÖKMEN Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ email: ertan.gokmen@cbu.edu.tr Öğrenim Durumu Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Tarih Öğretmenliği

Detaylı

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN!

MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! MERHABA ARKADAŞLAR BEN YEŞİLCAN! Sağlıklı olan ne varsa yaparım. Zararlı olan her şeyle savaşırım. Kötülerin düşmanı, iyilerin dostuyum. Zor durumda kaldığınızda İmdaat! diye beni çağırabilirsiniz. Sesinizi

Detaylı

XVII. YÜZYIL ORTALARINDA ELİT BİR KADININ TEREKESİ: MANASTIR LI AİŞE HATUN. Heritage of an Elite Woman In The Midst of Xvıı th Century: Aise Hatun

XVII. YÜZYIL ORTALARINDA ELİT BİR KADININ TEREKESİ: MANASTIR LI AİŞE HATUN. Heritage of an Elite Woman In The Midst of Xvıı th Century: Aise Hatun Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Sayı/Number 54, Haziran/June 2015, 241-260 XVII. YÜZYIL ORTALARINDA ELİT BİR KADININ TEREKESİ: MANASTIR LI AİŞE

Detaylı

ŞERİYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA BURSA EVLERİ VE KULLANILAN EŞYALAR * ÖZET

ŞERİYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA BURSA EVLERİ VE KULLANILAN EŞYALAR * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 357-366, ANKARA-TURKEY ŞERİYYE SİCİLLERİNE GÖRE XVIII. YÜZYILDA BURSA EVLERİ VE KULLANILAN EŞYALAR * Rafet

Detaylı

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali

İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Aşağıda verilen isimleri örnekteki gibi tamamlayınız. Örnek: Ayakkabı--------uç : Ayakkabının ucu İsim İsim İsimlerin Tamamlanmış Hali Kalem sap Çanta renk Araba boya Masa kenar Deniz mavi Rüzgar şiddet

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014

Prof. Dr. Cemal BIYIK - Öğr. Gör. Dr. Okan YILDIZ - Yrd. Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU, KTÜ, 2014 11. MİRAS HUKUKU 1 Mirasın Konusu Miras bırakanın, ölümü ile sona ermeyen ve mirasçılarına intikal etmeye elverişli hakları, borçları, diğer hukuki ilişkileri mirasın konusunu oluşturur. 2 MİRAS HUKUKU

Detaylı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı

(22 Aralık 2012, Cumartesi) GRUP A. 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı 2012-2013 Türkçe Ortak Sınavı Lise Hazırlık Sınıfı AÇIKLAMALAR 1. Soruların cevaplarını kitapçıkla birlikte verilecek optik forma işaretleyiniz. 2. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşun kalemle

Detaylı

VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN. Doç. Dr. Süleyman Kaya

VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN. Doç. Dr. Süleyman Kaya VAKIFLAR İÇİN FİNANS KAYNAĞI OLARAK İCÂRETEYN Doç. Dr. Süleyman Kaya İCÂRETEYN KAVRAMI Arapça icâre kelimesinin tesniyesi olan icâreteyn kavramı çift kira anlamına gelip kira sözleşmesinde kira bedelinin

Detaylı

MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHİ MEHMED BAHÂEDDİN EFENDİ'NİN TEREKESİ (1771)

MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHİ MEHMED BAHÂEDDİN EFENDİ'NİN TEREKESİ (1771) Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies SAYI 9 MANİSA MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHİ MEHMED BAHÂEDDİN EFENDİ'NİN TEREKESİ (1771) The Estate Inventory of Mehmed Bahâeddin Efendi, Sheikh of Manisa Mevlevîhânesi (1771) Ertan

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 19 05 2014 Sayı 26 Genel Değerlendirme Ocak 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak 2014 verilerinin değerlendirildiği- 26. sayısında sigortalı ücretli istihdamı, kadın

Detaylı

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş:

MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: MİRAS HUKUKU ( ALMANYA-TÜRKİYE ) Giriş: Bilindiği gibi Almanya'da Türk asıllı Alman ya da Halen Türk vatandaşı olan Milyonlarca yurttaşımız yaşamaktadır.almanya'da Milyonlarca yurttaşımız olduğu gibi;

Detaylı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı Ali İhsan Karataş Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Özet En eski tarihli ve zengin şer iyye sicillerine sahip olan Bursa, bu hususiyetiyle şehir

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/12/2014 Şube Adı: Sayfa: 1-9 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Sayfa: 1-9 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.57 0.75 0.6517 3,460.00 KG 203,625.00 32 ARPA YEMLİK TTS 0.61 0.68 0.6740 509,950.00 KG 343,696.75 19 ARPA YEMLİK ı: 547,321.75 51 ARPA ı 547,321.75

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2

DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ cilt XIII, sayı 2, 2011/2 ULUSAL HAKEMLİ DERGİ CİLT: XIII, SAYI: 2 2011/2 DİYARBAKIR / 2011 DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ D Ü İ F D ISSN:

Detaylı

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER

TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER TİCARET BORSALARINA KOTE EDİLEN MADDELER I HUBUBAT : 1 Arpa (Tevkifata Tabi) 2 Bagala-Karamuk " " 3 Buğday " " 4 Çavdar " " 5 Çalkantı " " 6 Çeltik " " 7 Darı " " 8 Kaplıca " " 9 Kuşyemi " " 10 Mısır "

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/2011 Şube Adı: MERKEZ ŞUBE

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 30/04/2011 Şube Adı: MERKEZ ŞUBE Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK - 30/0/2011 T.C. Sayfa: 1-8 ARPA YEMLİK 2010 MTS 0.65 0.65 0.6500 12,905.00 KG 8,388.50 1 ARPA YEMLİK ı: 8,388.50 1 ARPA ı 8,388.50 1 ÇELTİK ÇELTİK ÇELTİK 2010 MTS 0.92

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler

Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tag Archives: chp döneminde yikilan camiler Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk imzalı birkaç belge NİS 272012 Tek parti döneminde satılan Camiler ile ilgili M. Kemal Atatürk

Detaylı

XVII. YÜZYIL SONLARINDA BALIKESİR DE GİYİM KUŞAM Dressing in Balıkesir at the End of the 17 th Century

XVII. YÜZYIL SONLARINDA BALIKESİR DE GİYİM KUŞAM Dressing in Balıkesir at the End of the 17 th Century XVII. YÜZYIL SONLARINDA BALIKESİR DE GİYİM KUŞAM Dressing in Balıkesir at the End of the 17 th Century İlker ER * Serdar GENÇ ** ÖZ Araştırmanın Temelleri: XVII. Yüzyıl sonlarında Balıkesir tereke kayıtlarındaki

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 01 07 2014 Sayı 27 Genel Değerlendirme Şubat 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Şubat 2014 verilerinin değerlendirildiği- 27. sayısında sigortalı

Detaylı

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER

* ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER KONULARIMIZ KAVRAMLARIMIZ * ÇEVRE KORUMA HAFTASI * BABALAR GÜNÜ * RAMAZAN (ŞEKER) BAYRAMI * KULLANDIĞIMIZ ARAÇ VE GEREÇLER RENK KAVRAMI: BEYAZ ŞEKİL KAVRAMI: SİLİNDİ SAYI KAVRAMI: 1DEN 20 KADAR SAYMA 17-18

Detaylı

TEREKE KAYDINDAN HAREKETLE BİR OSMANLI VEZİRİNİN 18. YÜZYIL BAŞLARINDAKİ YAŞAM TARZI: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA

TEREKE KAYDINDAN HAREKETLE BİR OSMANLI VEZİRİNİN 18. YÜZYIL BAŞLARINDAKİ YAŞAM TARZI: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA TEREKE KAYDINDAN HAREKETLE BİR OSMANLI VEZİRİNİN 18. YÜZYIL BAŞLARINDAKİ YAŞAM TARZI: AMCAZÂDE HÜSEYİN PAŞA Life Style of a Grand Vizier in the Beginning of 18th Century Based on the Estate Records: Amcazâde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254

Nominal Tutar (TL)* Satışa Konu Hisse Ünvanı. Tsp. Soyadı Ünvanı AKBNK 1 AKBANK T.A.Ş. E AHMET SOĞUKSU 29,254 Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri :I, :40 sayılı Tebliği nin 8 nci maddesi gereğince, hisse senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde hisse senetlerinin

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Şube Adı: Sayfa: 1-15 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. Ortalama Fiyat. Sayfa: - 5 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.45 0.85 0.5887 9,672,68.00 KG 5,694,242.83 44 ARPA YEMLİK TTS 0.52 0.76 0.686 3,20,596.00 KG,980,407.53 70 ARPA YEMLİK ı: 7,674,650.36 5 ARPA İTHAL

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BİRLİĞİ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 44,086. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK MTS 0.74 0.76 0.7500 58,780.00 KG 44,086.80 5 ARPA MTS 0.58 0.8 0.7363 3,922,622.00 KG 2,888,040.40 57 ARPA OFİS-S 0.68 0.75 0.7499 253,720.00 KG 90,27.00

Detaylı

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar)

ORTA HAZIRLIK TÜRKÇE ORTAK SINAVI-1 2015-2016. Açıklamalar GRADE. (20 Aralık 2015, Pazar) (20 Aralık 2015, Pazar) GRADE ORTA HAZIRLIK 2015-2016 ORTAK SINAVI-1 Açıklamalar 1. Bu sınav 50 adet çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. 2. Üç yanlış cevap bir doğru cevabı götürür. 3. Sınavın Süresi

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 38,520. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.72 0.72 0.7200 53,500.00 KG 38,520.00 ARPA MTS 0.57 0.77 0.683 6,364,272.00 KG 4,347,252.58 839 ARPA TTS 0.60 0.90 0.685 2,655,743.00 KG,809,986.97

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 30/06/2008. Tarih: Sayı: 6 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2008-30/0/2008 T.C. Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.49 2.10 0.510 224,180.00 KG 114,45.50 32 ARPA YEMLİK TTS 0.45 0.5 0.4981 213,530.00 KG 10,358.70 17 ARPA YEMLİK ı: 220,824.20

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI 26.11.2015 TARİHLİ İLANIMIZIN ÖN SONUÇLARI MYO PROGRAMI KADRO ÜNVANI : DEĞİRMENDERE ALİ ÖZBAY MYO : SERAMİK, CAM VE ÇİNİCİLİK : ÖĞR.GÖR. ADI SOYADI ALES MEZUNİY ET TU ALES %70 MEZUNİY ET TU %30 TOPLAM

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı:

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. 01/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri - 31/12/2012. Tarih: Sayı: Tarih: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/01/20-31//20 T.C. Sayfa: 1-20 ARPA YEMLİK MTS 0.55 0.55 0.5500 11,420.00 KG 6,281.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.51 0.63 0.5588 1,477,243.00 KG 825,411.14 21 ARPA MTS 0.45 0.73

Detaylı

2016 YILI BRİFİNG RAPORU

2016 YILI BRİFİNG RAPORU a AKHİSAR TİCARET BORSASI 216 YILI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/216-31/12/216 TARİHLERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU 216 H A Z I R L A Y A N : A Y Ş E N İ L G Ü V E N AKHİSAR TİCARET BORSASI

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI GÜNLÜK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK - 30/0/2013 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA MTS 0.65 0.66 0.6521 20,000.00 KG 13,02.50 2 ARPA TTS 0.69 0.70 0.6953 97,670.00 KG 67,907.0 ARPA BİRALIK ı: 80,99.90 6 ARPA ı 80,99.90 6 MISIR

Detaylı

Arş. Gör. İlker YİĞİT

Arş. Gör. İlker YİĞİT CV Arş. Gör. İlker YİĞİT Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Mail: iyigithg@gmail.com Tel: 0-376-218 11 23/5111 Faks: 0-376-218 10 31 WEB: http://websitem.karatekin.edu.tr/iyigit/sayfa/314

Detaylı

19. YÜZYILIN ORTALARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA YAŞAYAN AİLELERİN SAHİP OLDUKLARI ÇOCUK SAYILARI

19. YÜZYILIN ORTALARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA YAŞAYAN AİLELERİN SAHİP OLDUKLARI ÇOCUK SAYILARI 19. YÜZYILIN ORTALARINDA KOCAELİ SANCAĞI NDA YAŞAYAN AİLELERİN SAHİP OLDUKLARI ÇOCUK SAYILARI Ümit EKİN * Giriş Osmanlı İmparatorluğu nun nüfusu üzerine çok sayıda çalışma yapılmış olmakla birlikte, kesin

Detaylı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Çarşıları. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Çarşıları Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne Çarşıları ve İş Merkezleri................ 4 0.1.1 Alipaşa Çarşısı(Kapalı Çarşı).............. 4 0.1.2

Detaylı

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU

II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU II. ULUSLARARASI HELÂL ÜRÜN EKONOMİSİ SEMPOZYUMU (GİYİM-KUŞAM) 6-7 MART 2016 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE GİRİŞ Tarih boyunca insan, bedenini başkalarının bakışlarından saklayan kıyafetten arî olmamıştır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 11,270. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/203 T.C. Sayfa: - 20 ARPA YEMLİK TTS 0.58 0.58 0.5750 9,600.00 KG,270.00 ARPA MTS 0.49 0.73 0.5836,207,733.00 KG 6,540,880.60 3258 ARPA TTS 0.55 0.77 0.6230 4,694,597.00 KG

Detaylı

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ISSN: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ISSN: 2148-0494 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt/Volume: 4 Sayı/Issue: 7 Bahar/Spring 2016 Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 4 Sayı: 7 Bahar/2016

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , KG 87,569.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat MISIR , KG 87,569. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/09/206-30/09/206 Sayfa: - 0 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.84 0.6862 3,700,227.00 KG 2,539,249.9 50 ARPA YEMLİK MTS- 0.64 0.68 0.6674 4,42 KG 94,382.92 20 ARPA YEMLİK TTS 0.69 0.76 0.735

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 15,928. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-18 ARPA YEMLİK MTS 0.73 0.74 0.7388 21,560.00 KG 15,928.40 2 ARPA MTS 0.47 0.75 0.5951 11,301,552.00 KG 6,725,850.62 1252 ARPA OFİS-A 0.61 0.62 0.6164 952,720.00

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI

AKHİSAR TİCARET BORSASI AKHİSAR TİCARET BORSASI BRİFİNG RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASINA AİT 1/1/215-31/12/215 ATARİHERİ ARASI BİRİFİNG RAPORU HAZIRLAYAN: GÖKBEN DİKİLİ ALTAŞ GENEL SEKRETER AKHİSAR TİCARET BORSASI nın 215 yılında

Detaylı

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi

1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKİ GELİŞMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi DÜNYA: FAO 2011 yılı verilerine göre Dünya da Sığır sayısı bakımından birinci sırada 213 milyon hayvan sayısı ile Brezilya gelmektedir.

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi Y. Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1998 1. Adı Soyadı: Sedat Bayrakal 2. Doğum Tarihi: 17.08.1969 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sanat Tarihi Ege Üniversitesi 1995 Y. Lisans Sanat Tarihi Ege

Detaylı

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136.

T.C. NAZİLLİ TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK TTS , KG 68,136. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/201 T.C. Sayfa: 1-9 ARPA YEMLİK TTS 0.78 0.80 0.791 86,080.00 KG 68,136.40 6 ARPA YEMLİK ı: 68,136.40 6 ARPA ı 68,136.40 6 MISIR MISIR MISIR SARI TTS 0.76 0.82 0.777 1,77,32.00

Detaylı

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 9,552.

T.C. SUNGURLU TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat ARPA YEMLİK MTS , KG 9,552. HUBUBAT ARPA ARPA BİRALIK 0/0/2007-3/2/2007 T.C. Sayfa: - 6 ARPA MTS 0.25 0.52 0.388 528,230.00 KG 205,006.24 04 ARPA TTS 0.38 0.42 0.4009 66,080.00 KG 26,494.00 3 ARPA HASARLI TTS 0.25 0.30 0.2862 65,000.00

Detaylı

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1

T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR 604.80 KG 1 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-15 ARPA YEMLİK MTS 0.25 0.35 0.2992 116,60.00 KG 3,893.73 1 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.61 0.311 572,115.00 KG 195,152.60 35 ARPA YEMLİK ı: 230,06.33 9 ARPA ı 230,06.33

Detaylı

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ - 31/12/2016. Tarih: Sayı: 2 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/1/016-31/1/016 Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.83 0.757 1,675,898.00 KG 1,16,17.41 45 ARPA YEMLİK TTS 0.8 0.7535 686,580.00 KG 517,349.10 16 ARPA YEMLİK TTS- 0.68 0.75 0.6978

Detaylı

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ

YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ YAKIN DOGU ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YEŞİL GECE'NİN İNCELENMESİ EZİN DANIŞMANI : Doç. Dr. Bülent YORULMAZ IRLA YAN : Mete GÜRSOY INIFI : IV A NUMARA : 93309 HAZİRAN

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 16 09 2014 Sayı 29 Genel Değerlendirme Nisan 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2014 verilerinin değerlendirildiği- 29. sayısında sigortalı

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARINDA YÖNTEM VE TEKNİKLER SEMİNERİ KONU: ESKİ TÜRKLERDE KALIN VE KALININ HUKUKİ DURUMU HAZIRLAYAN

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat.

T.C. NİĞDE TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. - 31/01/2015 Şube Adı: Sayfa: 1-8 Maddelerin Cins ve Nev'ileri. Enaz Fiyat. - 3/0/205 Sayfa: - 8 HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.85 0.6446 89,400.00 KG 22,090.00 9 ARPA YEMLİK TTS 0.6 0.76 0.6887 85,586.00 KG 27,84.69 0 ARPA YEMLİK ı: 249,904.69 29 ARPA İTHAL ARPA

Detaylı

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı:

HUBUBAT HUBUBAT. Toplam HUBUBAT MAMÜLLERİ T.C. DENİZLİ TİCARET BORSASI HAFTALIK BORSA BÜLTENİ 18/01/ /01/2016. Tarih: Sayı: HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-13 ARPA YEMLİK MTS 0.62 0.66 0.6418 49,240.00 KG 31,600.80 5 ARPA YEMLİK TTS 0.70 0.82 0.7544 70,070.00 KG 52,862.50 7 ARPA YEMLİK ı: 84,463.30 12 ARPA ı 84,463.30

Detaylı

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص

MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص MERYEM SURESİNDEKİ MUKATTAA HARFLERİ كهيعص Ünlü İslam bilgini Taberi, tefsirinde, mukattaa harfleri ile ilgili, Abdullah b. Abbas, Said b. Cübeyr ve Abdullah b. Mesud dan şu görüşü nakletmiştir: Her bir

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ARPA TOHUMLUK MTS , KG 521,749. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 01/0/2017-31/0/2017 Sayfa: 1-10 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.91 0.166 9,534,079.60 KG 7,75,642.33 1435 ARPA YEMLİK MTS- 0.75 0.5 0.16 11,540.00 KG 14,2.0 1 ARPA YEMLİK TTS 0.0 0.90 0.407

Detaylı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200-31/12/2008. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-17 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı

HUBUBAT T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI YILLIK BORSA BÜLTENİ 01/01/200-31/12/2008. Tarih: Sayı: Sayfa: 1-17 Miktarı Br. Tutarı İşlem Sayısı HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-17 ARPA YEMLİK MTS 0.41 0.52 0.4715 4,499,193.00 KG 2,121,154.80 844 ARPA YEMLİK TTS 0.28 0.59 0.4876 4,357,661.00 KG 2,124,886.97 320 ARPA YEMLİK ı: 4,246,041.77 1164

Detaylı

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI XIX. YÜZYILDA ORTA ANADOLU BÖLGESİ NDE EVLİLİĞİN ORTAYA ÇIKIŞI, SONA ERMESİ VE SONUÇLARI Yrd. Doç. Dr. Esra YAKUT ÖZET Tanzimat Dönemi ile birlikte hukuksal alanda gerçekleştirilen kanunlaştırma hareketleri,

Detaylı

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1

T.C. KÜTAHYA TİCARET BORSASI A Y L I K B Ü L T E N BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : 1 BÜLTEN AYI : EYLÜL 06 BÜLTEN NO : 9 SAYFA NO : GÖREN MADDELERİN HUBUBAT BUĞDAY BUĞDAY 0,68,00 0,79 8..96 KG 6.98.78,89 HMS BUĞDAY 0,7 0,88 0,8.78.690 KG.6.98,79 HTS BUĞDAY 0,8 0,99 0,90 69.98 KG.,9 KOOP.A

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar

Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Deniz Esemenli ile Üsküdar Turu 27 Ekim 2013, Pazar Tur Danışmanımız: Doç. Dr. Deniz Esemenli, Sanat Tarihçisi Buluşma Noktası: Üsküdar Meydanı, III. Ahmet Çeşmesi önü Tur başlama saati: 09.00 Gezimizin

Detaylı

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG

Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG 1. KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDEKĠ GELĠġMELER a. Kırmızı Et Sektörü Pazar Analizi AVRUPA BĠRLĠĞĠ: Grafik-1: Avrupa Birliğinde Haftalık Dana Karkas Ortalama Fiyatları / 100 KG Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu,

Detaylı

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu;

b) Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgâhı yabancı bir memlekette ise Türkiye'deki son ikametgâhının bulunduğu; MADDE METNİ : MADDE 6 : TEKLİF MAHALLÎ Madde 6-Veraset ve İntikal Vergisi : a) Veraset tarikiyle vâki intikallerde ölen kimsenin, diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgâhının,

Detaylı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı

XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı XVIII. Yüzyılda Bursa Halkının Ekonomik Yapısı Ali İhsan Karataş Dr., Uludağ Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Özet En eski tarihli ve zengin şer iyye sicillerine sahip olan Bursa, bu hususiyetiyle şehir

Detaylı

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ

FİRMA SİCİL BİLGİLERİ FİRMA SİCİL BİLGİLERİ İSTANBUL TİCARET ODASI BİLGİ BANKASI Sicil No 304124/0 Takyidat bulunmamaktadır! Ünvan EDPA TEKSTİL TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Eski Ünvan İş Adresi HARBİYE MAH.VALİKONAĞI CAD. KOCATAŞ

Detaylı

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. KARAMAN TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Tarih: Sayı: - 31/01/ Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/0/2007-3/0/2007 Sayfa: - 5 ARPA YEMLİK MTS 0.24 0.36 0.293 906,00.00 KG 265,69.76 7 ARPA YEMLİK MTS- 0.26 0.26 0.2600 53,800.00 KG 3,988.00 3 ARPA YEMLİK TTS 0.26 0.35 0.2893

Detaylı

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇELTİK , KG 18,000.

T.C. ÇORUM TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat. Ortalama Fiyat ÇELTİK , KG 18,000. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK 0/06/206-30/06/206 T.C. Sayfa: - 9 ARPA YEMLİK MTS 0.57 0.72 0.6656 4,25,86.00 KG 2,829,968.96 624 ARPA YEMLİK TTS 0.56 0.75 0.6735 2,724,9 KG,834,694.25 65 ARPA YEMLİK ı: 4,664,663.2

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374.

T.C. AKŞEHİR TİCARET BORSASI AYLIK BORSA BÜLTENİ. Ortalama Fiyat. Enaz Fiyat. Ençok Fiyat MISIR , KG 10,374. HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK Sayfa: 1-10 ARPA MTS 0.68 0.74 0.7207 296,960.00 KG 214,005.90 21 ARPA TTS 0.71 0.75 0.769 95,492.00 KG 70,72.71 7 ARPA YEMLİK ı: 284,78.61 28 ARPA ı 284,78.61 28 MISIR MISIR MISIR

Detaylı

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri

HUBUBAT T.C. SAMSUN TİCARET BORSASI İKİ TARİH ARASI BORSA BÜLTENİ - 25/03/2016. Tarih: Sayı: 12 Maddelerin Cins ve Nev'ileri HUBUBAT ARPA ARPA YEMLİK T.C. Sayfa: 1-11 ARPA YEMLİK MTS 0.60 0.60 0.6000 36,000.00 KG 21,600.00 2 ARPA YEMLİK TTS 0.67 0.70 0.6889 816,970.00 KG 562,785.92 6 ARPA YEMLİK ı: 651,873.92 9 ARPA ı 651,873.92

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı