GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ"

Transkript

1 GÜMRÜK TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI:Sürücüler gerek Uluslar arası,gerekse Yurtiçi taşımacılık yapar iken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilirler.bu nedenle gümrüklerde hangi tür işlemlerin yapıldığını;bu işlemleri kimlerin(eşya sahibi-taşıyıcı-acente)yapacağını,ne kadar zamanda bitirileceğini bilmek zorundadırlar. Bu işlemlerin eksik yapılması veya zamanında bitirilmemesi kanuni sorunlara neden olur.bundan dolayı para veya hapis cezalarına maruz kalabilirsiniz. Dersimizin amacı sizleri bu konularda bilgilendirmek,işlerinizi kolay ve hızlı yapabilmenize yardımcı olmak,para ve hapis cezalarından uzakta kalmanızı sağlamaktır. TANIMLAR: T.C GÜMRÜK BÖLGESĠ:Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde kalan bölgenin tamamı,türkiye karasuları,iç suları ve hava sahası gümrük bölgesine dahildir. EġYA:Her türlü madde,ürün ve değer. EġYANIN GÜMRÜĞE SUNULMASI:Eşyanın Gümrük İdaresine ya da Gümrükçe tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirildiğinin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak,gümrük İdaresine bildirilmesidir. GEÇĠCĠ DEPOLANAN EġYA:Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen,serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar GEÇİCİ DEPOLANAN EŞYA statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. TEMSĠL:Gümrük İdaresindeki işleri takip etmek için görevlendirilen kişilere temsilci,bunların yaptığı işe de temsil denir.iki çeşit temsil vardır. DOĞRUDAN TEMSĠL:Başkasının adına hareket eder.temsil name gerekir. DOLAYLI TEMSĠL:Kendi adına,ancak başkasının hesabına hareket ederler.vekalet gerekir. GÜMRÜK TARĠFESĠ:Gümrük vergileri Gümrük Tarifesine göre hesaplanır.gümrük Tarife Cetveli,izah name ve eşya fihristi Gümrük MüsteĢarlığınca hazırlanır. GÜMRÜK KIYMETĠ:İthal eşyasının gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir.eşyanın kıymetinin YTL olarak beyanı zorunludur. T I R :Fransızca Transports Internationaux Routiers in baş harflerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Uluslar arası karayolu taģımacılığı anlamına gelmektedir. GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ Rejim Kavramı ve Gümrük Rejimlerinin Genel Tanımı Gümrük mevzuatına göre Türkiye Gümrük Bölgesine girerek nakliyeci tarafından bir gümrük idaresine sunulan ve geçici depolama statüsüyle geçici depolama yerlerinde gümrük gözetimi altında bekleyen eşya için mükellef, belli süreler içinde eşyayı gümrükçe onaylanmış bir işleme tabi tutmak zorundadır. Gümrükçe onaylanmış işlemlerden birisi olan Gümrük Rejimi, eşyaya uygulanacak işlemler bütününü ifada eder. Gümrük rejimi sekiz tane olup aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır; 1) SERBEST DOLAġIMA GĠRĠġ REJĠMĠ: Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi, ticaret politikası önlemlerinin uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin tahsili ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile mümkün olan işlemlerin adıdır. Serbest dolaşımda bulunmayan eşyaya serbest dolaşıma giriş rejimi hükümlerinin uygulanması halinde, eşya gümrük mevzuatına göre serbest dolaşımda bulunan eşya statüsünü kazanır. Diğer rejimleri çok iyi anlayabilmek için serbest dolaşım kavramını doğru olarak algılamak gerekir.

2 2) TRANSĠT REJĠMĠ: İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın, gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması işlemini TRANSİT adı verilir ve bu işlem, transit rejimi hükümlerine göre gerçekleştirilir. Transit rejime tabi tutulan eşya Türkiye Gümrük Bölgesi içinde; yabancı bir ülkeden gelip yabacı bir ülkeye, yabancı bir ülkeden Türkiye ye, Türkiye den yabancı bir ülkeye, bir iç gümrükten diğer bir iç gümrüğe taşınabilir. 3) GÜMRÜK ANTREPO REJĠMĠ 4) DAHĠLDE ĠġLEME REJĠMĠ 5) HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 6) GÜMRÜK KONTROLÜ ALTINDA ĠġLEME REJĠMĠ 7) GEÇĠCĠ ĠTHALAT REJĠMĠ 8) ĠHRACAT REJĠMĠ TAġITLARIN KONTROLÜ VE EġYAYA UYGULANACAK HÜKÜMLER TaĢıtların Kontrolü TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢ-ÇıkıĢı ve Gümrük Yolu Kavramı Taşıtların, Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve bu bölgeden çıkışı gümrük kapılarından yapılır. Gümrük yolu, Türkiye Gümrük Bölgesinin giriş noktalarındaki gümrük kapıları ile bu bölgenin içinde yer alan gümrük kapıları arasında izlenmesi zorunlu olan yollardır. Giriş ve çıkış gümrük kapıları ile havayolu taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde inebilecekleri ve gümrük işlemi yapılan havalimanları ve gümrük yolları ilgili kamu kuruluşlarının görüşleri alınarak Gümrük MüsteĢarlığı tarafından belirlenir ve Resmi Gazete de yayınlanır. Genel hizmete açık demiryolları gümrük yolu sayılır. Beklenmeyen hal ve mücbir sebeplerle gümrük kapıları dışından Türküye Gümrük Bölgesine girenler veya zorunlu olan yollar izlenemediği takdirde, söz konusu yükümlülüğü tabi olan ya da onun adına hareket eden kişiler, bu durumu en yakın gümrük idaresine bildirerek, getirilen eşyanın bulunduğu hal ve mahalden idareyi haberdar etmek zorundadır. Bu nitelikteki eşyanın gümrük denetimine olanak verecek ve gerektiğinde daha sonra belirlenen veya uygun görülen bir gümrük idaresine götürülmesini sağlayacak önlemler Gümrük MüsteĢarlığı tarafından belirlenir. İthalat veya ihracat vergilerinden muaf olan ve olmayan eşyayı gümrük kapıları dışında kalan yerlerden izinsiz olarak ithal veya ihraç edenler veya buna teşebbüs edenlerle ilgili olarak ceza öngören diğer kanunlardaki hükümler çerçevesinde işlem yapılır. Gümrük Gözetimine ve Denetimine Tabi TaĢıtlar Türkiye Gümrük Bölgesine giren ve çıkan karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolu taşıtları gümrük gözetimine tabidir. Söz konusu araçlar yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idarelerince denetlenir. TaĢıtlara ĠliĢkin Gümrük Denetimi TaĢıtların denetimi, görevli gümrük memurları tarafından yapılır. Ancak gelen ve giden karayolu taşıtlarının kontrolü hakkındaki hükümlerde ayrıca dikkate alınır. TaĢıtların denetimi günün her saatinde yapılabilir.

3 Taşıtların aranması gereken hallerde durum tutanakla saptanarak, arama, mahallin en büyük gümrük idare amirinden izin alınmak suretiyle yapılır. Denetlenen her türlü belge, resmi mühürle mühürlenir ve denetimi yapan memur ya da grup amiri tarafından imzalanır. Eşyanın zapt olunması veya mevzuata aykırılıklar bulunması halinde, durum bir tutanakla tespit edilir. Türkiye Gümrük Bölgesinden giden taşıtların denetiminden sonra söz konusu bölgeyi terk etmelerine kadar, her türlü eşyanın taşıtlara alınmasını ve taşıtlardan çıkarılmasını, yolcu indirilmesini ve bindirilmesini önleyecek tedbirler alınır. Denetimin Yapılacağı Yer Türkiye Gümrük Bölgesine gelen ve giden karayolu taşıtlarının denetimi sınır gümrük kapılarında, gümrük kapısı sınırdan içeride bulunduğu takdirde bu gümrük kapısına yapılır. Türkiye Gümrük Bölgesinin dışından gelen trenler gümrük idaresi bulunan ilk istasyonda, Türkiye Gümrük Bölgesinden gidecek trenler sınır istasyonunda denetime tabi tutulur. Gümrük yönetmeliği madde 179: Gümrük idareleri, beyanın doğruluğunu araştırmak üzere beyanname ve ekli belgeleri kontrol edebilir, beyannamesinin içerdiği bilgilerin doğruluğunu araştırmak amacıyla beyan sahibinden beyanın doğruluğunu kanıtlayan belgeleri isteyebilir, eşyayı muayene edebilir ve ayrıntılı muayene veya tahlil amacıyla numune alabilir. Beyanın kontrolü amacıyla, beyannamenin kabulünden sonra bilgisayar sitemi tarafından risk kriterine göre muayene türü ve görevli muayene memuru otomatik olarak belirlenir. Muayenenin türü KIRMIZI SARI YEŞİL MAVİ hatlara göre belirlenir. KIRMIZI HAT : Eşyanın fiziki muayenesi ile birlikte belge kontrolünün yapıldığı hattır. SARI HAT : Fiziki muayeneye gerek görülmeksizin eşyaya ait beyanname ve eklerinin doğruluğunun ve birbiri ile uygunluğunun kontrol edildiği hattır. MAVĠ HAT : Eşyanın ve buna ilişkin yazılı beyan ve ilgili belgelerin veya ticari belge ve verilerin sonradan kontrol edildiği hattır. YEġĠL HAT: Eşyanın belge kontrolüne veya fiziki muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Denetime ĠliĢkin Genel Yükümlülükler: Taşıtlarla ve taşıttaki eşyayla ilgili olarak aşağıdaki yükümlülüklere uyulması zorunludur: Kara taģıtlarının, Türkiye Gümrük Bölgesine gümrük kapılarından giriģ ve çıkıģ yapması gerekir. *Türkiye Gümrük Bölgesine karayoluyla gelen taşıtların gümrük denetlemesi bitmeden ve ilgili gümrük idaresinin izni alınmadan söz konusu taşıta yük ve yolcu alınıp verilemez, taşıt yoluna devam edemez. *Eşyanın, bulunduğu taşıtlardan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerlerde ve söz konusu idarelerin izniyle boşaltılması ya da aktarılması gerekir. Eşyanın, tamamen veya kısmen acilen boşaltılmasını gerektiren kaçınılmaz bir tehlikenin varlığı durumunda bu izin aranmaz. Bu gibi durumlarda, en yakın gümrük idaresi derhal haberdar edilir.

4 TaĢıtların GiriĢ ÇıkıĢ Zamanı Taşıtların Türkiye Gümrük Bölgesine girişi ve çıkışı ve buna ilişkin gümrük işlemleri normal çalıģma saatleri içinde yapılır. EġYANIN TÜRKĠYE GÜMRÜK BÖLGESĠNE GĠRĠġĠ, GÜMRÜĞE SUNULMASI VE BOġALTMA ĠġLEMLERĠ EĢyanın Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢ Esasları Karayolu taşıtlarıyla ancak sınırdaki yetkili bir gümrük idaresine eşya getirilebilir. Sınırdaki yetkili olmayan bir gümrük idaresine gelen eşya, gümrük gözetimi altında yetkili bir gümrük idaresine götürülmediği takdirde geri çevrilir. Türkiye Gümrük Bölgesinden karayoluyla transit geçecek eşya için bu hüküm uygulanmaz. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilecek canlı hayvanlar ise sağlık kontrolü yapılabilen gümrük kapılarından girebilir. Eşya Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği andan itibaren gümrük gözetimine tabidir. Söz konusu eşya, serbest dolaşımda olmadığı saptanırsa, serbest dolaşıma ya da serbest bölgeye girinceye kadar ya da yeniden yurtdışına ihraç edilinceye veya imha edilinceye kadar gümrük gözetimi altında kabul edilir. Taşıtlarının transit rejimi çerçevesinde Türkiye Gümrük Bölgesinden geçirilmesi mümkündür. Güzergahta TIR araçlarının denetim ve kontrollerinin sağlanması amacıyla TIR Güzergahı üzerinde belirlenen TIR Denetleme ve Konaklama Noktalarına uğramaları için sevkeden gümrük idaresince araç sürücüsü bilgilendirilerek verilecek haritada bu noktalar gerektiğinde işaretlenecektir Bu madde hükümlerine göre giriş veya hareket gümrük idarelerince belirlenen güzergaha; beklenmeyen durumlar ve mücbir sebepler dışında uymayan taşıtlara 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinde belirtilen para cezası uygulanır. Güzergah Kat etme Süresinin Tespiti Ve Belirlenen Süreye Uyulması: Güzergah kat etme süresi; a)nisan-mayıs Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında azami 144 saat, b )Ekim-Kasım-Aralık-Ocak-ġubat-Mart aylarında azami 192 saattir. EĢyanın Gümrüğe Sunulması Eşyanın gümrüğe sunulması, Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirimidir. Taşıt aracının, gümrük işlemlerinin yürütüldüğü alanlara girişine ilişkin gümrük veya gümrük muhafaza yetkililerince tutulan ilk kayıtlar eşyanın sunulmasının başlangıcının belirlenmesinde esas teşkil eder. Gümrük MüsteĢarlığı tarafından belirlenen esaslara uygun olarak gümrük idaresine ya da gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere gelen eşya, bunu Türkiye

5 Gümrük Bölgesine getiren kişi veya yerine göre eşyanın gelişinden sonra taşımasını üstlenen kişi tarafından gümrüğe sunulur. Serbest bölgeye konulan eģyanın gümrüğe sunulması zorunlu değildir. Ancak şu durumlarda söz konusu eşyanın gümrüğe sunulması gerekir: 1) Serbest bölgeye giren, çıkan ve burada kalan eşyanın fiziki muayenesinin gerektiği durumlarda, 2) Serbest bölgeden hiçbir gümrük rejimine tabi tutulmadan karayoluyla ya da demiryoluyla Türkiye Gümrük Bölgesine eşya getirildiği durumlarda, 3) Serbest bölgeye girişiyle sona erecek bir gümrük rejimine tabi tutulan eşya olduğu durumlarda, 4) Serbest bölgeye ithalat vergilerinin geri verilmesi veya kaldırılmasına ilişkin bir karardan sonra konulan eşya olması durumunda, 5) Serbest bölgeye ihracat kaydıyla konulan eşya olması durumunda, Gümrüğe sunulan bir eşyanın, gümrükçüye onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabi tutulmasından önce, eşyanın incelenmesi ya da bundan numune alınması konusunda sahipleri ya da yasal temsilcileri tarafından yapılan taleplere gümrük idarelerince izin verilir. Bu konudaki taleplerin yazılı yapılması ve aģağıdaki bilgileri içermesi gerekir: 1) Başvuru sahibinin adı, soyadı ve adresi, 2) Eşyanın bulunduğu yer, 3) Özet beyan sayısı ve kapsamı, daha önce uygulanan gümrük rejimi, eşyanın üzerinde bulunduğu taşıt aracı, 4) Eşyanın teşhisine yarayacak ayrıntılar. Eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması gümrük idaresinin gözetimi altında yapılır. Gümrük idaresi tarafından verilen izinlerde ne kadar numune alınacağına ilişkin miktar bilgileri de yer alır. Eşyanın incelenmesi talebinde bulunan kişi, paket açma, yeniden paketleri tartma işlemlerinin ya da taleple ilgili oluşabilecek diğer işlemlerin maliyetini ve riskini üstlenmiş kabul edilir. EĢyanın BoĢaltılması ve Özet Beyan Kavramı Özet Beyan Özet beyan, taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı, taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyandır. Özet beyanın, eģyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iģ günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilmesi zorunludur. Özet beyan verilirken, özet beyana orijinal manifesto veya ana konşimentonun eklenmesi zorunludur. Özet beyanın, taşıtın Türkiye Gümrük bölgesine gelişinden önce de ilgili gümrük idaresine tescil ettirilmesi mümkündür. Bu durumda, taşıt aracı gümrüklü sahaya gelmeden önce tescil edilmiş özet beyanın onay işlemleri yapılmaz. Gümrük mevzuatı gereğince aģağıdaki belgeler de özet beyan olarak kabul edilir ve özet beyan yerine geçer: 1) Orijinal Manifesto

6 2) Konşimento 3) CMR 4) CIM 5) CIV 6) Tır Karnesi 7) Serbest Bölge İşlem Formu TIR KARNELERĠNĠN Geçerlilik süresi en çok 60 gündür. Bu süre hiçbir Ģekilde uzatılmamaktadır. TIR KARNELERĠNĠN Her biri 4 taneye kadar yükleme ve boģaltma yeri içerebilir. TÜRKĠYEDE Tır Karnesi, kanunla öngörülen (KEFĠL) kuruluģ TOBB tarafından yetkilendirilmiģ TĠCARET ODALARI tarafından kota miktarında verilir. EĢyanın BoĢaltılması Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya gümrük gözetimi altında taşıttan boşaltılır. Eşyanın taşıttan boşaltılması sırasında boşaltmaya yetkili deniz, kara ve hava araçlarının sahipleri veya kaptan, pilot, sürücü veya acentenin yetkili personeli ile geçici depolama yeri işletmelerinin yetkili memurları tarafından eşyanın boşaltılmasını müteakip 24 saat içinde boşaltma listesi düzenlenir ve gümrük memuru ve taşıt sahibi, sürücüsü veya temsilcisi ile geçici depolama yeri işletme memuru tarafından imzalanır. BoĢaltma listesinde; eģyanın cinsi, brüt ağırlığı, kapların sayısı, cinsi,markası, numarası, taģıtın ismi ve sefer numarası gösterilir. Eşyanın boşaltmadan önce veya boşaltma sırasında zarar görmüş veya kapların kırık veya bozuk olduğu tespit edilirse bu durum yeni bir tutanakla tespit olunarak boşaltma listesi ekinde gümrük idaresine sunulur. Taşıtların sahipleri, kaptanları ya da acenteleri tarafından gümrük idaresine verilen özet beyan ya da özet beyan olarak kullanılan ticari ya da resmi belgelerdeki kayıtlar, eşyanın araçtan boşaltılması sırasında düzenlenen boşaltma listeleriyle karşılaştırılır. Farklılık görülürse bu durum, özet beyan ya da özet beyan yerine kullanılan belgelerin üzerine kaydedilir ve buna ilişkin tutanak düzenlenerek bu tutanak üzerinden özet beyan eksiklik/ fazlalık takibatına geçilir. BoĢaltma listesinde kayıtlı olmadığı halde özet beyanda kayıtlı bulunan eģya özet beyan eksidir. BoĢaltma listesinde kayıtlı oldu halde özet beyanda kayıtlı olmayan eģyada özet beyan fazlasıdır. EĢyaya Gümrükçe OnaylanmıĢ Bir ĠĢlem Belirleme Zorunluluğu Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için, eşyanın gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım belirlenmesi zorunludur. Bilindiği gibi gümrükçe onaylanmıģ iģlemler aşağıdakilerden birisi olabilir: 1) EĢya, bir gümrük rejimine tabi tutulabilir 2) Bir serbest bölgeye konulabilir 3) Türkiye Gümrük Bölgesi dıģına yeniden ihraç edilebilir 4) Ġmha edilebilir 5) Gümrüğe terk edilebilir. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan eşyanın, özet beyanın verildiği tarihten itibaren denizyoluyla geldiyse 45 gün, diğer bir yolla geldiyse 20 gün

7 içinde gümrükçe onaylanmıģ bir iģleme tabi tutulması ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir. Ancak aşağıdaki durumlarda bu süre işlem tarihinin başladığı tarihte durdurularak, yirmi veya kırk beş günlük sürelerin hesaplanmasında göz önünde bulundurulmaz ve işlemin sonuçlandığı tarihten itibaren kalan süre verilir: 1) Eşyanı herhangi bir adli veya idari takibata konu olması halinde bu takibat nedeniyle geçen süreler 2) Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması için dış ticaret mevzuatı ya da sair mevzuat gereğince ibraz edilmesi gereken uygunluk belgesi, kontrol belgesi, ithal lisansı, izin yazısı, gözetim belgesi gibi belgelerin alınması veya buna ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi sırasında geçen süreler. Geçici Depolama Kavramı ve Ġlgili ĠĢlemler Geçici Depolanan EĢya Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen serbest dolaşımda olmayan eşya gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar geçici depolanan eşya statüsünde bulunur ve bu şekilde adlandırılır. Talep halinde ihracat eşyasının da bu kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Geçici Depolama Yeri Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya indiği yerlere mümkün mertebe yakın olan ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir. Yolcu eģyasının, yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar konulduğu yolcu salonlarındaki gümrük ambarları da geçici depolama yeri olarak kabul edilir. Yolcu eģyasının buralarda bekleme süresi 3 aydır. Elleçleme: Geçici depolanan eşya görünüş ve teknik özelliklerinin değiştirilmemesi koşuluyla aynı durumda muhafazalarını sağlamak üzere gümrük idaresinin izni ve denetlemesi altında bazı işlemlere tabi tutulabilir. Bu işlemlere elleçleme adı verilir ve aşağıdaki türden işlemleri kapsar: 1) Kapların tamiri veya sağlamlaģtırılması 2) Kapların yenilenmesi 3) EĢyanın havalandırılması 4) Kalburlama 5) Büyük kaplardan küçük kaplara boģaltma veya kapların birleģtirilmesi 6) KarıĢtırma 7) Yeni çeģitler yapma 8) Kaplardan örnek veya numune alma 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU 2007 yılında kabul edilen 5607 sayılı kanun, modern hukuk sistemindeki ceza anlayışı paralelinde "ekonomik suça ekonomik ceza" temel prensibi üzerine kurulu olup, hürriyeti bağlayıcı cezaları ( hapis cezasını) asgari düzeye indiriyor olması ile daha çağdaş bir görünüm sergiliyor. Ayrıca 5607 sayılı kanun tüzel kişilerin ceza sorumluluğunu kabul etmemektedir.

8 Gümrük ve gümrükleme işlemleriyle bağlantılı olarak oluşan kaçakçılık suçları ile cezalarını ve kaçakçılığı önleme, izleme, soruşturma, yargılama usul ve esaslarını belirlemeyi amaçlayan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, suçu oluşturan filler, bu fiillere uygulanacak cezalar, usul hükümleri, kaçak eşyaya uygulanacak işlemler ve yargılama esasları olmak üzere beş ana başlık altında ele alınıp incelenebilir. Kaçakçılık Suçu OluĢturan Fiiller 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na göre bir eylemin kaçakçılık suçu sayılabilmesi İçin öncelikle suça ilişkin olarak maddi ve manevi unsurların oluşması şartı aranır. Buna göre aģağıdaki fiilleri iģlemek kaçakçılık suçu sayılır. 1. Herhangi bir eşyayı belirlenen gümrük kapılarından geçirmeksizin Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek. 2. Herhangi bir eşyayı gümrük işlemine tabi tutmaksızın Türkiye'ye ithal veya buna teşebbüs etmek. 3.Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakmak veya buna teşebbüs etmek. 4. Kaçak eşyayı bilerek taşımak, satmak, satın almak, saklamak, satışa arz etmek ya da alınıp satılmasına aracılık etmek. 5.Kanunlara veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslar arası antlaşma veya sözleşmelere göre ithali veya ihracı yasak olan herhangi bir eşyayı ithal veya ihraç etmek veya bunlara teşebbüs etmek, ithali yasak eşyayı bulundurmak, satmak, satın almak, saklamak, satışa arz etmek, alınıp satılmasına aracılık etmek veya bilerek taşımak. 6.Gerçeğe aykırı belge ile gümrük idaresini yanıltarak, vergilerini hiç ödememek veya eksik ödemek, vergileri ödenmeksizin ödenmiş veya işlemleri yaptırılmış gibi göstermek, vergiye tabi olduğu halde muafiyete tabiymiş gibi göstermek suretiyle eşya ithal veya ithale teşebbüs atmak. 7.ithali, insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve ticari kalite yönlerinden standardizasyon kontrolüne tabi olan eşyayı, standarda uygun olmadığı halde gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ile gümrük idaresini yanıltarak standarda uygun ya da standart dışı göstermek suretiyle mal etmek. 8.Özel kanunları gereğince belirli işler için vergiden tamamen veya kısmen muaf olarak ithal olunan eşyayı ithal amacı dışında kullanmak veya satmak veya bilerek satın almak, 9. Herhangi bir işlem veya amaç için belli şartlarla Türkiye'ye geçici olarak ithal olunan eşyayı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle gümrük bölgesinden çıkarmadığı halde çıkarmış gibi göstermek, belirtilen şekilde geçici olarak ithal olunan eşyayı satmak veya bilerek satın almak. 10. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi çerçevesinde ithal edilen veya bunun kullanılması sonucu elde olunan eşyayı gerçeğe aykırı her türlü beyanname veya belge düzenlemek suretiyle serbest dolaşıma sokmak veya buna teşebbüs etmek. 11. Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki eşyayı gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkarmak veya değiştirmek. 12. İhraç eşyasının yapılan beyan ve eki belgelere göre miktarı ve cinsinde yüzde ondan fazla farklılık çıkması. 13. ihraç eşyası için gerçeğe aykırı belge ibrazı suretiyle ihracat vergilerini ödememek veya eksik ödemek veya Devletçe uygulanan teşvik veya sübvansiyonlardan veya parasal iadelerden yararlanmak şeklinde haksız menfaat temin etmek. 14. ihracı lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, belirlenen kayıt ve koşullarına uymaksızın veya gerçeğe aykırı her türlü beyanname ve belge ibrazı ile gümrüğü yanıltarak işlemini yaptırmak suretiyle ihraç etmek

9 UYGULANACAK CEZALAR VE GENEL CEZA HÜKÜMLERĠ: 1. Eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Eşyanın, belirlenen gümrük kapıları dışından Türkiye ye ithal edilmesi halinde, verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılır. 2. Eşyayı, sahte belge kullanmak suretiyle gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin, Türkiye ye ithal eden kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 3.Transit rejimi çerçevesinde taşınan serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, rejim hükümlerine aykırı olarak gümrük bölgesinde bırakan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 4. Belli bir amaç için kullanılmak veya islenmek üzere ülkeye geçici ithalat ve dahilde isleme rejimi çerçevesinde getirilen eşyayı, sahte belge ile yurt dışına çıkarmış gibi işlem yapan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 5. Birinci ila dördüncü fıkralarda tanımlanan fiillerin islenmesine iştirak etmeksizin, bunların konusunu oluşturan eşyayı, bu özelliğini bilerek ve ticari amaçla satın alan, satışa kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 6. Özel kanunları gereğince gümrük vergilerinden kısmen veya tamamen muaf olarak ithal edilen eşyayı, ithal amacı dışında başka bir kullanıma tahsis eden, satan veya devreden ya da bu özelliğini bilerek satın alan veya kabul eden kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 7. İthali kanun gereği yasak olan eşyayı ithal eden kişi, fiil daha ağır bir cezayı gerektiren suç oluşturmadığı takdirde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. İthali yasak eşyayı, bu özelliğini bilerek satın alan, satışa arz eden, satan, taşıyan veya saklayan kişi, aynı ceza ile cezalandırılır. 8. Antrepo veya geçici depolama yerlerindeki serbest dolaşımda bulunmayan eşyayı, gümrük idaresinin izni olmadan kısmen veya tamamen çıkaran veya değiştiren kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. 9. Geçici ithalat, dahilde isleme ve gümrük kontrolü altında isleme rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı, gümrük işlemlerini gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokan kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. 10. Genel düzenleyici idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton basına yirmibin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap basına dört yüz Türk Lirası olarak hesaplanır. 11. İthali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. Eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton basına beşbin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap basına yüz Türk Lirası olarak hesaplanır. 12. İhracı kanun gereği yasak olan eşyayı Türkiye den ihraç eden kişi, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. 13. Genel düzenleyici idari işlemlerle ihracı yasaklanan eşyayı ihraç eden kişiye,eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir. İhracı, lisansa, şarta, izne,kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olan eşyayı aldatıcı işlem ve davranışlarla ihraç eden kişiye, eşyanın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir. 14. İhracat gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi göstermek ya da gerçekleştirilen ihracata konu malın cins, miktar, evsaf veya fiyatını değişik göstererek ilgili kanun hükümlerine Gore teşvik, sübvansiyon veya parasal iadelerden yararlanmak suretiyle haksız çıkar sağlayan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis ve onbin güne kadar adli para

10 cezası ile cezalandırılır. Beyanname ve eki belgelerde gösterilen ile gerçekte ihraç edilen eşya arasında yüzde onu asmayan bir fark bulunması halinde, sadece 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır. 15. Gümrük vergileri ödenmek suretiyle ihraç edilebilen eşyayı, gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın veya aldatıcı işlem ve davranışlarla gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin Türkiye den ihraç eden kişiye, eşyanın gümrük vergilerinin iki katı idari para cezası verilir. 16. İhracatın, aracı şirket üzerinden gerçekleştirilmesi halinde, iştirake ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bu madde hükümlerine göre ceza yaptırımı, imalatçı veya tedarikçi ihracatçılar hakkında uygulanır. Ancak bu Kanunun gerekli kıldığı nezaret görevini yerine getirmeyen aracı şirket yetkililerine, malın gümrüklenmiş değerinin yarısı kadar idari para cezası verilir. 17.Onaltıncı fıkra hariç, bu maddede tanımlanan kabahatler, ancak kasten işlenebilir. 18.Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçlar ile onuncu fıkrada tanımlanan kabahat fiilleri, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile, tamamlanmış gibi cezalandırılır. NĠTELĠKLĠ HALLER: (1) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde islenmesi halinde, verilecek ceza iki kat artırılır. (2) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte islenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (3) Bu Kanunda tanımlanan suçların, tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde veya yararına olarak islenmesi halinde, ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (4) Bu Kanunda tanımlanan suçların, kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek, araştırmak ve soruşturmakla görevli kişiler tarafından veya meslek ve sanatın sağladığı kolaylıklardan yararlanmak suretiyle islenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. (5) Bu Kanunda tanımlanan suçların ve kabahatlerin, belgede sahtecilik yapılarak islenmesi halinde, ayrıca bu suçtan dolayı da cezaya hükmolunur. (6) Kaçakçılık fiillerini önlemek, izlemek ve araştırmakla görevli olup da bu Kanunda tanımlanan suçların islenmesine kasten göz yuman kişi, islenen sucun müşterek faili olarak sorumlu tutulur. (7) Kaçakçılık sucunun konusunu oluşturan eşyanın, Devletin siyasi, iktisadi veya askeri güvenliğini bozacak ya da cevre veya toplum sağlığını tehdit edecek nitelikte olması halinde, fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, verilecek hapis cezası on yıldan az olamaz. ETKĠN PĠSMANLIK: (1) Bu suçlardan ve kabahatlerden birine iştirak etmiş olan kişi; resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, fiili, diğer failleri ve kacak eşyanın saklandığı yerleri merciine haber verirse, verilen bilginin, faillerin yakalanmasını veya kacak eşyanın ele geçirilmesini sağlaması halinde cezalandırılmaz. Haber alındıktan sonra fiilin bütünüyle ortaya çıkmasına hizmet ve yardım eden kişiye verilecek ceza üçte iki oranında indirilir. (2) Suçlardan birini islemiş olan kişi, etkin pişmanlık göstererek, soruşturma evresi sona erinceye kadar suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı kadar parayı Devlet Hazinesine ödediği takdirde, hakkında, bu Kanunda tanımlanan kaçakçılık suçlarından dolayı verilecek ceza yarı oranında indirilir. Bu fıkra hükmü, mukerrirler hakkında veya sucun bir örgütün faaliyeti çerçevesinde islenmesi halinde uygulanmaz. YOLCU BERABERĠNDE GETĠRĠLEN KACAK ESYA: (1) Yolcuların, gümrük mevzuatına göre zati ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya tasıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi zati eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir.

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir.

Madde 1 - (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme, araştırma usûl ve esaslarını belirlemektir. KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kanun Kabul Tarihi : 21/03/2007 Resmi Gazete Tarihi : 31/03/2007 Resmi Gazete Sayısı : 26479 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 - (1) Bu Kanunun

Detaylı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası. 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, Yasası 5607 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 31/3/2007 Sayı :

Detaylı

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU. Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun Numarası : 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 Resmî Gazete Tarihi : 31/3/2007 Resmî Gazete Sayısı : 26479 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı,

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 32 6/6/2002

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN

KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN KAÇAKÇILIĞIN MEN VE TAKİBİNE DAİR KANUN Kanun Numarası : 1918 Kabul Tarihi: 7.1.1932 Resmi Gazete: 12.1.1932 Düstur:3 tertip:13 Cilt:75;57 (Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir.

alacağı, mükelleften 6183 sayılı Kanun uyarınca gecikme zammı tatbik edilerek takip ve tahsil edilir. GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153 üncü maddesinden sonra gelmek üzere

Detaylı

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1 4/1/1961

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 18 11 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28615 KANUN GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013

Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 GÜMRÜK U İLE BAZI VE HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR Kanun No. 6455 Kabul Tarihi: 28/3/2013 MADDE 1-4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 153'üncü maddesinden sonra gelmek

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ KĠTAP Genel Hükümler BĠRĠNCĠ KISIM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO 840UH0047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 27/5/2007 tarihli ve 26534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idareleri ve defterdarlıkların,

Detaylı