T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF Soru Sayısı: 80 dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C. Kimlik No) : 2 EKİM 2011 Saat: Sınav Süresi: 90 dakika UYRI: 1. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Sınavla ilgili soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları not etmeyiniz. 3. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakikadan önce dışarı çıkmayınız. CEVP KÂĞIDI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. dınıza düzenlenmiş olan cevap kâğıdını almamış iseniz bunu salon görevlilerine bildiriniz. Bu durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz takdirde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 2. Cevap kâğıdındaki bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz. Cevap kâğıdında yer alan bilgiler size ait değilse veya cevap kâğıdı kullanılamayacak durumdaysa verilecek yedek cevap kâğıdına, kimliğinizle ilgili bilgileri salon görevlilerinin açıklamalarına göre yazınız. 3. Cevap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız kodlamalarda kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 4. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde sınavınızın değerlendirilmesi mümkün olmayacaktır. ÖRNEK KODLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. Her sorunun dört seçeneği vardır. Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 2. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 3. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. BŞLYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 1. I- İnsan haklarına saygılı olması II- tatürk milliyetçiliğine bağlı olması III- Başkentinin nkara olması IV- Sosyal bir hukuk devleti olması T.C. nayasası na göre değiştirilemeyecek hükümler aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 2. T.C. nayasası na göre sendika kurma hakkı aşağıdaki hangi sebepten dolayı sınırlandırılamaz? 5. T.C. nayasası na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanma yollarından biri olan soru nasıl tanımlanmıştır? ) Belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemedir. B) Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemektir. C) Toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. D) Başbakan ve bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile açılan soruşturmadır. ) Genel ahlakın korunması B) Suç işlenmesinin önlenmesi C) Yüksek işsizliğin önlenmesi D) Başkalarının haklarının korunması 3. I- Savaş II- Seferberlik III- Sıkıyönetim IV- Olağanüstü hâl T.C. nayasası na göre, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulmasını gerektiren durumlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? ) I - II - III B) I - III - IV C) II - III - IV D) I - II - III - IV 4. T.C. nayasası na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili görev ve yetkilerindendir? ) TBMM yi gerektiğinde toplantıya çağırmak B) Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek C) Üniversite rektörlerini seçmek D) Kararnameleri imzalamak 6. T.C. nayasası na göre milletlerarası hukukun meşru saydığı hâllerde savaş hâli ilanına ve Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmaların gerektirdiği hâller dışında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine izin verme yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) Bakanlar Kurulu B) Millî Savunma Bakanlığı C) Genelkurmay Başkanlığı D) Türkiye Büyük Millet Meclisi 7. şağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı nda İtilaf Devletleri yanında yer almıştır? ) Fransa B) lmanya C) Osmanlı Devleti D) vusturya-macaristan İmparatorluğu 8. Kapitülasyonlar aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile kaldırılmıştır? ) Mudanya teşkes ntlaşması B) Mondros teşkes ntlaşması C) Lozan Barış ntlaşması D) Sevr ntlaşması 2

3 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 9. Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dahil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunması ve kollanması faaliyetlerine ne ad verilir? sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memuruna savunmasını yapabilmesi için en az kaç gün süre verilir? ) 10 B) 7 C) 5 D) 3 ) Millî güç B) Millî güvenlik C) Seferberlik D) Jeopolitik 10. İktisadi devlet teşekküllerinin özel kesime ait anonim ortaklıklarda sahip oldukları en az % 15 ve en çok % 50 lik paya ne ad verilir? ) İştirak B) Bağlı kuruluş C) Teşekkül D) Müessese 15. şağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre disiplin cezası değildir? ) Kınama B) ylıktan kesme C) Görevden uzaklaştırma D) Devlet memurluğundan çıkarma 11. Köy ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? ) Muhtar, köy yönetiminin başıdır. B) Köy kurma yetkisi İçişleri Bakanlığına aittir. C) Köy derneğini o köy nüfusuna kayıtlı bütün vatandaşlar oluşturur. D) Muhtar, köy derneği tarafından beş yıl için seçilir. 16. I- Memleketin ekonomik gelişmesi II- Genel geçim şartları III- Devletin mali imkânları 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre mali yılın ikinci yarısında gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek göstergelerin aylık tutarlarına çevrilmesinde uygulanacak kat sayının tespitinde, göz önünde bulundurulacaklar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? ) I - III B) I - II C) II - III D) I - II - III 12. şağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurları için tesis edilen sınıflardan değildir? ) Din Hizmetleri B) vukatlık Hizmetleri C) Millî İstihbarat Hizmetleri D) Hâkimlik ve Savcılık Hizmetleri sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre memurlara kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süre tedavi gerektiren hastalıklar hariç hastalanmaları hâlinde (ilk seferinde) kaç aya kadar izin verilir? ) 12 B) 9 C) 6 D) sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Sayıştaya hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla, vezne açığından sorumlu veznedarlara ödenen para aşağıdakilerden hangisidir? ) Eleman teminindeki güçlük zammı B) Mali sorumluluk tazminatı C) İş güçlüğü zammı D) İş riski zammı sayılı Devlet Memurları Kanunu na göre Devlet memurunun ölümü hâlinde ödenen ölüm yardımı ödeneği, en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dâhil) kaç katıdır? ) Bir B) İki C) Üç D) Dört 3

4 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuata göre kurumlarınca mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini arttırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurt dışı aylığının ne kadarı ödenir? 23. şağıdaki cümlelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur? ) Günümüzde iletişim hızla gelişiyor. B) Uzun süre, sıkıcı bir nehir yolculuğu yapmıştık. C) Sonunda kitapların gizemli dünyasını keşfettim. D) Dağdan büyük bir hızla yuvarlanıp gelen kaya parçalandı. ) Tamamı B) 3/4 C) 2/3 D) 1/3 20. Küçük ünlü uyumu kuralına göre, Türkçe kelimelerde düz ünlülerden sonra gelen hecelere aşağıdakilerden hangisi gelir? 24. şağıdakilerden hangisi, resmî yazılarda bulunmaz? ) Sol alt köşede, imzalayan amirin adresi B) Gönderilen makamın ya da kişinin adı C) Kayıt numarası D) Sayı ve tarih ) Düz ünlüler B) Yuvarlak ünlüler C) Kalın ünlüler D) İnce ünlüler 21. Dilimize girmiş bazı yabancı kelimeler yardımcı fiillerle birleşik fiil oluştururken ses düşmesi olursa kelime ile yardımcı fiil birleştirilerek yazılır. Buna göre, aşağıdaki birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? ) azletmek B) şükretmek C) hükmetmek D) arzetmek 22. şağıdaki cümlelerin hangisinde ki nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır? ) Sendeki gazeteleri verir misin? B) Benki bunları hiç hak etmedim. C) Zannetme ki hiçbir şeyden haberim yok. D) Sokaktaki çocuklara yeterince yardımcı olamıyoruz. 25. Bir durumu bildirmek, bir istek ya da dilekte bulunmak amacıyla yazılıp resmî veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara ne denir? ) Tutanak B) Mesaj C) Dilekçe D) İhtarname 26. Çeşitli haberleşme araçlarından ve kitleyle ilişki kurulacak çeşitli yöntemlerden yararlanarak, hedef kitleler için hazırlanan mesajların yerine ulaştırılmasıdır. Yukarıda tanımlanan halkla ilişkilerin çalışma aşaması aşağıdakilerden hangisidir? ) Çalışma planının hazırlanması B) Değerlendirme C) Bilgi toplama D) Uygulama 27. şağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkilerin amaçlarından biri değildir? ) Vatandaşlık gururunu aşılamak ve geliştirmek B) Halkta yönetime karşı daha olumlu tutumlar oluşturmak C) Yönetimle olan ilişkilerde halkın işini kolaylaştırmak D) Hizmetlerin görülmesinde halkın iş birliğini sağlamak 4

5 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 28. Kurum ve kuruluşlarda oluşturulan etik komisyonları, kurum içinden en az kaç kişiden oluşur? ) 5 B) 4 C) 3 D) sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre gümrük vergilerinden kısmen muaf olarak ithal edilen eşyayı tahsis amacı dışında devreden kişiye ceza vermeye yetkili merci hangisidir? 29. Oluştuğu tarihi izleyen günden başlayarak en fazla ne kadar süre içinde yapılmayan, etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular incelenmez? ) Üç ay B) ltı ay C) Bir yıl D) İki yıl 30. Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik e göre aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı kapsamındadır? ) Öğretmenlerin finansal kurumlarından piyasa koşullarına göre kredi alması B) Valiye hoşgeldiniz ziyaretinde bulunan müteahhitin kıymetli bir el halısı vermesi C) Tapu hizmetlerinden memnun kalan yşe Hanım ın işlemlerini yürüten tapu memuruna 20 TL vermesi D) Bir hastanın hastanedeki tedavisi bittikten sonra gördüğü güler yüzlü ve samimi davranışları nedeniyle hemşirelere çiçek göndermesi 31. şağıdakilerden hangisi kamu görevlilerinin, kamu hizmetlerini yerine getirirken göz önüne alacağı esaslardan değildir? ) Katılımcılık B) Öngörülebilirlik C) Hizmette yerindelik D) Kişisel çıkar gözetmek 32. İki veya daha fazla yarışan değerin, çatışma hâlinde olmasına ne ad verilir? ) Cumhuriyet savcısı B) sliye ceza mahkemesi C) Sulh ceza mahkemesi D) ğır ceza mahkemesi sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre aşağıdaki fiillerden hangisi suç niteliğindedir? ) İzne tabi olup aldatıcı işlemle ithal edilen eşya B) Genel idari işlemlerle ithali yasaklanan eşyayı ithal etmek C) İhracat gerçekleşmediği hâlde gerçekleşmiş gibi göstermeye teşebbüs etmek D) Geçici ithalat rejimi çerçevesinde ülkeye getirilen eşyayı gümrük işlemi gerçekleştirmeksizin serbest dolaşıma sokmak 35. Taşıma belgelerinde kayıtlı olarak gümrüğe getirilen yasak eşyaya 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? ) Teminat altında geldiği ülkeye sevk edilir. B) Cumhuriyet Savcılığına bildirilir. C) Yasak eşyaya el konulur. D) İdari para cezası verilir. 36. şağıdakilerden hangisi Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu nun amaçları arasında yer almaz? ) Kaçakçılığın yaptırımlarını belirlemek B) Kaçakçılığı soruşturmak C) Kaçakçılığı takip etmek D) Kaçakçılığı önlemek ) Etik İkilem B) Yozlaşma C) Bürokratik Oligarşi D) Bürokratik Sabotaj 5

6 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 37. şağıdakilerden hangisi tutanakta bulunması gereken unsurlardan değildir? ) Tutanağın kaç nüsha düzenlendiği B) Tarih, yer, düzenleyenlerin unvan ve isimleri C) İlgilinin kimlik, iş ve yerleşim yeri ile varsa ifadesi D) Hâkim kararının tarih ve sayısı ile Cumhuriyet savcısının yazılı emri ile yapılması durumunda emrin tarih ve sayısı 40. şağıdakilerden hangisi kaçakçılığı önleme, izleme ve araştırmakla görevli mercilerden değildir? ) Mülki amirler B) Gümrük Müsteşarlığı personeli C) Orman Genel Müdürlüğü personeli D) Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 38. şağıdakilerden hangi yasak eşyanın geri gönderilmesi konusunda yapılması gereken doğru işlemdir? ) Yasak eşyalar derhal müsadere edilir. B) Yasak eşyalar, vergileri tahsil edildikten sonra sahibine teslim edilir. C) Kaçakçılık fiilinin konusunu, toplum ve çevre sağlığı yönünden tehlikeli ve zararlı eşya ile atık maddelerin oluşturması hâlinde, ilgililer hakkında soruşturma işlemleri başlatılmakla birlikte, eşyalar imha edilir. D) Yabancı ülkelerden gelen yasak eşya, yükleme veya taşıma belgelerinde belirtilerek gümrüğe getirilirse, teminat altında ve gerekli güvenlik tedbirleri alınarak geldiği yere veya diğer bir ülkeye iade ve sevk olunur sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu na göre tasfiye edilecek eşyalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Satılarak tasfiye edilen eşya veya taşıma araçlarının satış bedeli olan para hemen sahibine verilir. B) Kanun un uygulanmasında tasfiye, tasfiye idaresi tarafından Gümrük Kanunu hükümlerine göre yapılır. C) Eşya kamu davasının açıldığı tarihten itibaren bir yıl içinde kovuşturmanın sonuçlanmaması hâlinde derhal tasfiye edilir. D) Kanun kapsamında tanımlanan suçların veya kabahatlerin konusunu oluşturması dolayısıyla müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımlarının uygulanabileceği eşya sahibine iade edilemez. 41. şağıdakilerden hangisi 6183 sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre teminat olarak kabul edilen değerlerden değildir? ) Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları B) Yabancı şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri C) Haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar D) Devlet iç borçlanma senetleri sayılı mme lacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun a göre, ödeme süresinin son gününü aşağıdakilerden hangisi ifade eder? ) Vade tarihi B) Tatil saati C) Tebliğ tarihi D) Verginin tahakkukunun kesinleşmesi 43. Limited şirket ortağının payını devretmesi hâlinde, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı karşısında devreden şahsın sorumluluğu nedir? ) Devreden şahsın alacakların ödenmesi konusunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. B) Devir öncesine ait olan alacakların tamamının ödenmesinden müteselsil sorumlu olacaktır. C) Devir sonrasına ait olan alacakların ödenmesinden sermaye hissesi oranında müteselsil sorumlu olacaktır. D) Devir öncesine ait olan alacakların ödenmesinden sermaye hissesi oranında müteselsil sorumlu olacaktır. 6

7 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 44. Tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılması sebebiyle gümrük idarelerince terkin edilebilecek güncel tutar kaç liradır? ) 10 B) 15 C) 20 D) şağıdakilerden hangisi ihracı yasak olan eşya listesinde değildir? ) Salep B) Yarış atları C) Datça hurması D) Tütün tohumu sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun (Çerçeve Kanun) ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirleyen yönetmelikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? ) Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik B) CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik C) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği D) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik 46. şağıdakilerden hangisi İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat uyarınca alınabilecek geçici korunma önlemi değildir? ) Tarife Kontenjanı B) Miktar kısıtlaması C) Ek mali yükümlülük D) Gözetim Belgesi ibrazı 47. Pazar Bozulması veya Önemli Ticaret Sapması nedeniyle uygulanan ticaret politikası önlemleri hangi mevzuatta düzenlenmiştir? ) Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Malların İthalatında Korunma Önlemleri Hakkında Mevzuat B) İthalatta Gözetim Uygulanması Hakkında Mevzuat C) İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat D) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat 49. şağıdaki ifadelerden yanlış olanı hangisidir? ) (2011 yılı için ) TL ye kadar olan geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya ilgili gümrük müdürlükleri yetkilidir. B) (2011 yılı için ) TL nin üzerindeki geri verme veya kaldırma işlemlerini yapmaya Müsteşarlık yetkilidir. C) Eşyanın kusurlu olduğu veya sözleşmenin şartlarına uygun olmadığı teyit edildikten sonra ithalatçı tarafından satılması durumda geri verme ve kaldırma yapılır. D) Bir alıcı ile satıcı arasında yapılan sözleşmenin, özellikle fiyat da dahil olmak üzere şartları belirlenirken eşyanın kusurlu mahiyetinin dikkate alınması durumda geri verme ve kaldırma yapılmaz. 50. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Şüphe veya ihbar olmadıkça, yakıt, yağ ve kumanya muayeneye tabi tutulmaz ve sadece gümrük idaresinin gözetimi altında gemiye yüklenir. B) Yurt dışı seferden dönen gemilerin Türk limanlarında yüklerinin tamamını boşalttıktan sonra diğer Türk limanlarına ihraç yükünü almak üzere boş veya kısmen ihraç yükü alarak hareket etmeleri hâli dış seferin devamı sayılmaz. C) Türk bandıralı deniz ve hava taşıtlarının yakıt ve kumanya muafiyeti hükümlerinden yararlanabilmesi için aldıkları söz konusu eşyayı dış sefere çıkacağı limandan itibaren tüketmeleri gerekir. D) Geçici depolama yeri veya antrepodan verilecek henüz serbest dolaşıma girmemiş yakıt, yağlayıcı madde ve kumanyalardan gümrük vergileri aranmaz. 7

8 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 51. şağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin belge saklama süresi beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. B) Gümrük işlemleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili bulunan kişiler gümrük işlemleriyle ilgili bilgi ve belgeleri 10 yıl süreyle saklamak zorundadırlar. C) İhracat rejimine ilişkin belge saklama süresi beyannamenin tescil edildiği yılın sonundan itibaren işlemeye başlar. D) Gümrük Kanunu nda belirtilen süreler aksine özel bir hüküm bulunmadıkça uzatılamaz. 55. I- Satış Bedeli Yöntemi II- Hesaplanmış Kıymet Yöntemi III- Benzer Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi IV- İndirgeme Yöntemi V- ynı Eşyanın Satış Bedeli Yöntemi Yukarıda belirtilen kıymet tespit yöntemlerinin Gümrük Yönetmeliği itibarıyla uygulama sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? ) I - V - III - IV - II B) I - II - IV - III - V C) I - II - III - IV - V D) I - IV - II - III - V 52. şağıdaki belgelerden hangisiyle bir eşyanın Transit Rejimi kapsamında taşınmasına izin verilmez? ) Form 302 B) TIR Karnesi C) Kara yolu taşımasında CMR Belgesi D) Demir yolu taşımasında CIM Taşıma Belgesi 56. Serbest dolaşıma giriş rejiminde beyanname tescil edildiğinde eksik beyanda bulunulması durumunda eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tamamlanması için beyan sahibine tanınan süre tescil tarihinden itibaren ne kadardır? ) ltı ay B) Üç ay C) Bir ay D) On beş gün 53. şağıdakilerden hangisi bir gümrük rejimi değildir? ) Transit Rejimi B) Geçici İthalat Rejimi C) Hariçte İşleme Rejimi D) Serbest Bölge Rejimi 54. Tarife kontenjanı nedir? ) Belli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değeri B) Belli bir eşyanın Gümrük Vergisi oranlarında belirli bir miktar veya değer için indirim yapılması ya da muafiyet sağlanması C) Bir eşyanın ticaretine ilişkin olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ya da kanun, kararname, yönetmelik ve benzeri mevzuat çerçevesinde, ilgili kurumlarca belirlenmiş özel düzenlemeler D) İki ya da daha çok ülkenin yaptıkları ticaret anlaşması uyarınca, aralarındaki ticarette karşılıklı olarak ya da bir ülkenin belli ülke ya da toprak parçaları menşeli eşyaya tek taraflı olarak daha düşük tarife uygulaması 57. şağıdakilerin hangisinde sadece genel antrepo tipleri sayılmıştır? ), B, F B), E, C C), D, F D) B, D, E 58. Gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması hâlinde eşyanın gümrük yükümlülüğü ne zaman başlar? ) Gümrük gözetimine girdiği tarihte B) Gümrük gözetiminden çıkarıldığı tarihte C) Türkiye Gümrük Bölgesine girdiği tarihte D) Eşyaya ilişkin rejim beyanında bulunulduğu tarihte 8

9 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 59. Gümrük müşavir ve yardımcılarına ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 63. Serbest bölgelere ilişkin aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? ) Gümrük müşavirleri her türlü gümrük işlemini dolaylı temsil yoluyla sonuçlandırır. B) Yanında çalıştırdığı gümrük müşavir yardımcılarının fiil ve hareketlerinden doğacak mali sorumluluğu gümrük müşavirine aittir. C) Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilir. D) Staj amacıyla bir gümrük müşavirinin yanında üç yıl çalışmış olanlar doğrudan gümrük müşavir yardımcısı olur. ) Eşyanın serbest bölgede kalma süresi sınırsızdır. B) Serbest bölgeler, Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olarak kabul edilmez. C) İthalat vergilerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilir. D) Bir serbest bölgeye giriş veya çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresi tarafından kontrol edilir. 64. Götürü teminat sisteminden aşağıdaki hangisi faydalanabilir? 60. Genel ve özel antrepoların altışar aylık dönemlerde yapılan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılan fiziki sayım ile tespit edilmesi işlemine ilişkin olarak düzenlenen raporlar aşağıdaki hangi birime sunulur? ) Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne B) ntrepoda eşyası bulunan şirket C) İlgili Gümrük Müdürlüğü D) Gümrük Müsteşarlığı 61. Serbest dolaşımda bulunan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edilmesi üzerine, bu eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında tahsil edilen ithalat vergilerinin geri verilmesi, aşağıdaki hangi rejim kapsamında mümkündür? ) Geçici ithalat rejimi B) Hariçte işleme rejimi C) Gümrük kontrolü altında işleme rejimi D) Dahilde işleme rejimi geri ödeme sistemi 62. Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin turistik amaçlı seyahatlerinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen taşıtları için ulusal kefil kuruluş tarafından yalnız Türkiye için geçerli olacak şekilde düzenlenen üç parçadan ibaret teminat hükmünde olan belge aşağıdakilerden hangisidir? ) Herkes faydalanabilir. B) Sermayesi TL yi aşan Ş ler C) nonim Şirket statüsüne sahip şirketler D) C sınıfı onaylanmış kişi statüsüne sahip olan yükümlüler 65. Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması hâlinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla düzenlenen belgeye ne ad verilir? ) Konşimento B) yrıntılı fatura C) Çeki listesi D) Ordino 66. Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümü ifadesi neyi ifade eder? ) Gümrük harcı B) Gümrük vergileri C) Gümrük masrafları D) Gümrük yükümlülüğü ) Triptik Belgesi B) Sigorta Poliçesi C) T Karnesi D) Taşıt Giriş-Çıkış Formu 9

10 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 67. şağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idaresinin ilgilinin lehine kararlarının iptali için bir arada bulunması gereken koşullardan biri değildir? ) Kararın yanlış veya eksik bilgilere dayanılarak verilmesi hâlinde B) Başvuru sahibinin bu yanlışlık veya eksikliği bilmesi veya bilmesi gerektiği hâllerde C) Karara esas teşkil eden bir veya birden fazla koşulun gerçekleşmemiş olması hâlinde D) Kararın doğru veya tam bilgilere dayanılarak verilmesinin mümkün olmamasının tespiti hâlinde 70. Eşyanın Gümrük Vergisine esas alınacak kıymetinin beyanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Türk Lirası olarak beyanı zorunludur. B) Kıymet bildirim formu kullanımı tercihe bağlıdır. C) Fatura veya diğer belgelerde yabancı paralar cinsinden kayıtlı olabilir. D) Beyanname eki belgelerdeki yabancı para cinsinden kayıtlar gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihte yürürlükte olan T.C. Merkez Bankası döviz satış kurları üzerinden Türk Lirasına çevrilir. 68. Gümrük Kanunu nda ay olarak belirtilen sürenin bittiği ayda tekabül eden bir gün yoksa sürenin sona ermesinde hangisi doğrudur? ) Süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. B) Süre sonraki ayın ilk gününün mesai saati bitiminde sona erer. C) Süreye ilişkin son ay 30 gün kabul edilerek sürenin son gününün mesai saati bitiminde sona erer. D) Süre bitimleri kontrol edilerek bu tür süre verilmez. 69. şağıdakilerden hangisi gümrük kıymeti belirlenirken, ithal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına ilave edilecek kalemlerden değildir? ) Kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretleri B) Gümrük işlemleri sırasında söz konusu eşya ile tek eşya muamelesi gören kapların maliyetinden, eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş, ancak alıcı tarafından üstlenilen bölümü C) İthal eşyasının tekrar satışı veya diğer herhangi bir şekilde elden çıkartılması ya da kullanımı sonucu doğan hasılanın, doğrudan veya dolaylı olarak satıcıya intikal eden kısmı D) İthal eşyasının Türkiye de çoğaltılması hakkı için yapılan ödemeler 71. Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutuluncaya kadar yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarına konulan eşyanın buralarda kalabileceği süre kaç aydır? ) 12 B) 6 C) 3 D) şağıdakilerden hangisi Gümrük Kanunu uyarınca gümrük idaresince beyannamede değişiklik yapılmasına izin verilmeyecek hâllerden değildir? ) Özet beyanın verilmesinden sonra B) Beyan sahibine eşyanın muayene edileceğinin bildirilmesinden sonra C) Söz konusu bilgilerin yanlış olduğunun tespit edilmesinden sonra D) Gümrük Kanunu nun 73 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, eşyanın teslim edilmesinden sonra 73. şağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usul Kanunu nda gösterilen usullere tabi değildir? ) Danıştay B) İdare Mahkemeleri C) Bölge İdare Mahkemeleri D) sliye Hukuk Mahkemeleri 10

11 GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF 74. şağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapabilirler. B) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. C) İdare mahkemeleri idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. D) Cumhurbaşkanının doğrudan doğruya yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. 78. Finansal kiralama işlemlerinde uygulanacak KDV oranı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? ) KDV oranı % 1 olarak uygulanır. B) KDV oranı % 50 indirimli uygulanır. C) İşleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranı uygulanır. D) KDV oranı, işleme konu olan malın tabi olduğu KDV oranının % 10 udur. 75. İdari işlemlerle ilgili olarak, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hâllerde dava açma süresi, Danıştayda ve idare mahkemelerinde kaç gündür? ) 100 B) 90 C) 60 D) İdari Yargılama Usulü Kanunu nda hüküm bulunmayan, hâkimin davaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat gibi hususlarda hangi kanun hükümleri uygulanır? ) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu B) Ceza Muhakemesi Kanunu C) Türk Medeni Kanunu D) Vergi Usul Kanunu 77. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (2007/13033) çerçevesinde, (I) ve (II) sayılı listeler dışında kalan mallar için KDV oranı nedir? 79. ÖTV Kanunu na göre ithalat ne anlama gelir? ) Verginin konusuna giren malların, yurt içi tüketime girişidir. B) Verginin konusuna giren malların Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişidir. C) Verginin konusuna giren malların, gümrüklü sahaya girişidir. D) Verginin konusuna giren malların, serbest dolaşıma girişidir. 80. ÖTV Kanunu ndaki ihracat istisnası ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Mal bedelinin tahsil edilmiş olması gerekir. B) Teslim yurt dışındaki bir müşteriye yapılmalıdır. C) Teslim konusu mal, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olmalıdır. D) Malın ihraç edilmeden önce alıcıya işlenmek üzere yurt içinde teslimi ihracat sayılmaz. ) % 1 B) % 8 C) % 10 D) % 18 TEST BİTTİ. CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 11

12 Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

13 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 3. GRUP: GÜMRÜK VE MUHFZ BŞMÜDÜRLÜĞÜ (TŞR) ŞEF TEST KİTPÇIĞI CEVP NHTRI 1. D 2. C 3. D B 6. D C 9. B C 12. D B 15. C 16. D 17. B 18. B 19. C D 22. B 23. D C 26. D C 29. D 30. B 31. D B 34. C B D C 41. B D 44. C 45. B 46. D C 49. C 50. B 51. B 52. C 53. D 54. B C B 59. D 60. C 61. D B 64. D 65. C 66. B 67. C D 70. B 71. C D C D 78. C 79. B 80.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 7. GRUP: HUKUK MÜŞVİRİ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI GÜMRÜK VE TİCARET

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK dayın

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ İÇİŞLERİ BKNLIĞI PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 12. GRUP: ÇÖZÜMLEYİCİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ MLİYE BKNLIĞI MUHESEBT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHSEBE UZMNLIĞI ÖZEL SINVI 26 ŞUBT 2011 Saat: 10.00

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMAYE PİYASASI KURULU LİSANSLAMA SINAVLARI S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI GYRİMENKUL DEĞERLEME UZMNLIĞI (DU) 21 ĞUSTOS 2011

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ TOPRK MHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI 1. GRUP: MUHSEBE

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S104 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE PİYASASI KURULU

Detaylı

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP)

1. GRUP KONTROLÖR (HESAP) KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. GRUP KONTROLÖR (HESP) TOPRK MHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINVI

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP YZI İŞLERİ MÜDÜRÜ DLET BKNLIĞI EĞİTİM DİRESİ BŞKNLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı S404 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ A TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ SERMAYE

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLANTILARI (MEMUR UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. Geçici depolanan eşya statüsünü aşağıdakilerden hangisi sona erdirir? A) Antrepo rejimi B) Eşyanın geçici

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü KİTAPÇIK TÜRÜ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI MUHASEBE YETKİLİSİ SERTİFİKA SINAVI Sınav Tarihi : 18 MAYIS 2013 Sınav Başlangıç Saati : 10:00 Sınav Süresi : 120

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme Ve Yerleştirme Grup aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ KAMU GÖZETİMİ MUHASEE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU AĞIMSIZ DENETÇİLİK

Detaylı

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul - Tarihi : 21/3/2007 Yürürlük ve Yayım: 31.03.2007 tarihli, 26479 sayılı R.G. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı (28 Eylül 2014) (A) Soru Kitapçığı SINAVA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR T.C. MLİYE BKNLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Personel Müdür Yardımcılığı Sınavı () () Soru Kitapçığı day No dı Soyadı :. :. SINV İLİŞKİN ÇIKLMLR 1. Soru kitapçığında baskı hatası olup olmadığını kontrol

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. GRUP ŞEF (TEKNİK İŞLER) TOPRAK MAHSÜLLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007

Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları ile kaçakçılığı önleme, izleme,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı GRUP KODU S104 SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSIND

Detaylı

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler

YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler 7 Ekim 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27369 (Mükerrer) Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YÖNETMELİK GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire aşkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP:

Detaylı