IF ÇELİĞİ İLE AA 6061 ALAŞIMININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IF ÇELİĞİ İLE AA 6061 ALAŞIMININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ"

Transkript

1 IF ÇELİĞİ İLE AA 6061 ALAŞIMININ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEBİLİRLİĞİ S. M. AKTARER 1, D. M. SEKBAN 2, T. KÜÇÜKÖMEROĞLU 3 1 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, RİZE 2 SDBF, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON 3 3 Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi, TRABZON ÖZET Son yıllarda otomotiv endüstrisinde geleneksel malzemelerin yerine daha hafif malzemelerin kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Hafif alaşımların kullanılması daha hafif, ekonomik ve verimli araçların üretilmesini mümkün kılmaktadır. Bu amaçla klasik kaynak yöntemleriyle birleştirilmesi oldukça güç olan IF çeliği (Interstitial Free) ile AA 6061 alaşımının sürtünme karıştırma kaynak (SKK) yöntemi kullanılarak alın alına birleştirilme kabiliyeti sistematik olarak incelenmiştir. En yüksek çekme mukavemeti IF çeliğinin çekme mukavemetinin % 63 üne ulaşmıştır. Bu çalışma, takım konumunun ve takım dönme hızının kabul edilebilir birleşmelerin elde edilmesi açısından oldukça önemli olduğunu göstermiştir. Anahtar kelimeler: Sürtünme karıştırma kaynağı, IF çeliği, 6061 alüminyum alaşımı, Mikro yapı, Mekanik özellikler. ABSTRACT In recent years, the application of light materials instead of traditional materials in the automotive industry has been increasing day by day. The use of light materials makes it possible to manufacture vehicles of lightweight, economical and efficient. For this purpose, the 6061-T6 Al alloy and IF (interstitial Free) steel plate, which is very difficult joining with conventional welding methods, were joined by friction stir welding (FSW) and investigated systematically. Ultimate tensile strength of welded sample approximately was 63% of the IF steel. In this study, the rotational speed and the tool position have shown that it is very important to obtain an acceptable welded. Keywords: Friction stir welding, IF steel, AA 6061alloy, Microstructure, Mechanical properties. 435

2 1. GİRİŞ Otomotiv endüstrisi, şasi ve gövde elamanlarının tasarımında mekanik özelliklerden ödün vermeden hafifletilmiş çevre ile uyumlu ekonomik araçların üretilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte, araç güvenliğinin son yıllarda önem kazanması geliştirilen yeni tasarımlarda ağırlık artışına neden olmaktadır. Hem hafif tasarım hem de güvenli araç gereksinimlerini birlikte karşılayabilecek mekanik özellikler genellikle farklı tür veya farklı kalınlıktaki sacların birleştirilmesi ile daha etkin bir şekilde elde edilmektedir [1-3]. Bu amaç doğrultusunda alüminyum alaşımları ve çelik otomotiv endüstrisinin beklentilerini karşılayan iki farklı malzeme türü olarak kullanılmaktadır. Bu yüzden, bu tip malzemelerin birbirleriyle veya farklı türden malzemelerle olan birleştirilmelerinde kullanılacak yöntemler son derece önemli hale gelmektedir. Alüminyum ve çeliğin farklı fiziksel özelliklerinden dolayı geleneksel kaynak yöntemleriyle birleştirilmesi oldukça güçtür[4, 5]. Sürtünme karıştırma kaynağı farklı tür malzemelerin birleştirilmesine imkân tanıyan yeni geliştirilmiş katı hal kaynak yöntemidir. Bu yöntemde, özel olarak tasarlanmış pim ve omuza sahip aşınmaya dayanıklı dönen bir takım birleştirilecek iş parçalarının arasına daldırılır ve birleşme çizgisi boyunca hareket ettirilir. Dönen takımın etrafındaki bölgesel ısı malzemeyi yumuşatır ve ilerleme esnasında pimin ilerisinden pimin gerisine malzemenin hareketini sağlar. Bu işlemin sonunda birleşme katı hal olarak elde edilir [6]. Son yıllarda bazı araştırmacılar sürtünme karıştırma spot [2, 3, 7] bindirme [4, 8-11] ve alın kaynak yöntemlerini [1, 5, 6, 12-17] farklı alüminyum alaşımları ve çelikler üzerinde denemişlerdir. Bozi ve ark. IF çeliği (Interstitial Free, arayer atomsuz) ile 6016 alüminyum alaşımının sürtünme karıştırma spot kaynağı (SKSK) sonrası birleşme ara yüzeyinde oluşan metaller arası bileşiklerin katman kalınlıklarının artan batma derinliği ve artan takım dönme hızıyla birlikte arttıklarını rapor etmişlerdir [3]. Benzer sonuçlar Sun ve ark tarafından SKSK ile birleştirilen 6061 alüminyum alaşımı ve düşük karbonlu çeliğin ara yüzeyindeki metaller arası bileşiklerin özellikleri değişen kaynak parametreleriyle şekillendiğini bildirmişlerdir [2]. Sürtünme karıştırma bindirme kaynak (SKBK) yöntemiyle birleştirilen alüminyum ve çeliğin birleşme mukavemetine ısıl işlemin etkisi Movahedi ve ark. tarafından araştırılmış ve C ve C sıcaklıklarda uygulanan tavlama işleminin süresi uzadıkça birleşme mukavemetinin artığını tespit etmişlerdir [4]. Ogura ve ark alüminyum alaşımıyla SUS304 paslanmaz çeliği SKBK yöntemiyle birleştirmişlerdir. Kaynak bölgesinin mukavemeti 78.8MPa ile 3003 alüminyum alaşımının % 64 üne karşılık geldiğini bildirmişlerdir [11]. SKBK yöntemiyle birleştirilen 5083 alüminyum alaşımı ve SS400 çeliğinin kesme çekme gerilmesi takım ilerleme hızı azalması ve takım dönme hızının artmasıyla arttığı Kimapong ve ark. tarafından rapor edilmiştir [8]. Sürtünme karıştırma kaynağı yöntemiyle alın alına birleştirilen 6061 alüminyum alaşımı ve yüksek mukavemetli TRİP 780 çeliğinin birleşme mukavemetine kaynak parametrelerinin etkisi Liu ve ark tarafından incelenmiş ve en yüksek çekme mukavemeti 6061 alüminyum alaşımının yaklaşık % 85 i olarak elde edilmiştir [1]. Benzer sonuç Derazkola tarafından A441 AISI çeliğini üç farklı (AA1100, AA5050, AA6082) alüminyum alaşımıyla SKK yöntemi kullanarak birleştirmiş ve en yüksek çekme mukavemetini ana malzemenin yaklaşık % 85 i olarak belirlemiştir [12]. 436

3 SKK yöntemiyle alüminyum alaşımı ve çeliklerin alın alına birleştirilmesi üzerine yapılan diğer çalışmalar genellikle metaller arası bileşik oluşumu ve mekanik özelliklere odaklanmıştır [13, 15, 17]. IF çeliği ile 6xxx serisi alüminyum alaşımlarının sürtünme karıştırma spot ve bindirme kaynağı üzerine çalışmalar yapılmış [3, 10] fakat alın kaynağı üzerine yapılan çalışmalar oldukça sınırlı kalmıştır [16]. Bununla birlikte, her üç birleşme türünde de SKK kaynağının mikroyapı ve mekanik özellikleri üzerine etkisini tespit etmek için daha detaylı araştırmalara hala ihtiyaç duyulmaktadır. SKK parametrelerindeki değişimin birleşmenin mikroyapısal ve mekaniksel karakteristiğine etkisi henüz çok iyi anlaşılmamıştır. Ayrıca, birleştirilecek numuneler içindeki takım konumunun birleşmenin mekanik ve mikroyapısı üzerine etkisi çok yaygın çalışılmamıştır [1, 5]. Bu çalışmanın amacı IF çeliği ile 6061 T-6 alüminyum alaşımının SKK kaynak yöntemiyle birleştirilebilirliğini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, ideal takım konumunu ve takım dönme hızının birleşmenin mekanik ve mikroyapı özelliklerine etkisi sistematik olarak araştırılmıştır. 2. DENEYSEL SÜREÇ Bu çalışmada, 2 mm kalınlığındaki ticari 6061-T6 alüminyum alaşımı ve IF çeliği sürtünme karıştırma kaynak yöntemiyle alın alına birleştirilmiştir. SKK için üniversal freze tezgâhı kullanılmış ve takım baskı kuvveti tezgâha yerleştirilen hidrolik düzenek sayesinde kontrol edilmiştir. Deneylerde kullanılan takım tungsten karbürden imal edilmiş olup, omuz çapı 16 mm, pim çapı 5 mm ve pim uzunluğu 1,8 mm boyutlarında düz silindirik geometriye sahiptir. Kaynak işlemi üç farklı (1000, 1250 ve 1600 dev/dk) takım dönme hızında ve 115 mm/dk sabit ilerleme hızında gerçekleştirilmiştir. Takım eğim açısı 3 o ve takım baskı kuvveti 6 kn olarak belirlenmiş ve bu değerler deney süresince sabit tutulmuştur. SKK gerçekleştirilecek olan alüminyum alaşımı ve çelik numuneler içersine yerleştirilecek olan takımın ideal konumunu belirlemek için Şekil 1 de görüldüğü gibi başlangıç konumunda pim çelik numuneye teğet (x=0) iken bitiş konumunda ise alüminyum alaşımına teğet (x=5) olacak şekilde ayarlanmıştır. Takım kaynak doğrultusu boyunca ilerleyen pim 6061 alüminyum alaşımından IF çeliğine doğru 200 mm mesafede 5 mm yer değiştirmiştir. SKK sonrası, kaynak doğrultusu boyunca birleşme ara yüzeyine dik konumdan çekme numuneleri çıkarılmıştır. Takımın birleşme ara yüzeyindeki en ideal konumu çekme deneylerinden elde edilen verilerden tespit edildikten sonra üç farklı devir için ideal konumda SKK işlemi gerçekleştirilmiştir. Çekme deney numuneleri köpek-kemiği şeklinde (dog-bone shaped) 2x5x26 mm boyutlarında hazırlanmıştır(şekil 1). Çekme deneyleri, Instron 3382 elektro mekanik çekme cihazında 5.4x10-4 s -1 deformasyon hızında gerçekleştirilmiştir. Metalografi incelemeleri için birleşme ara yüzeyine dik doğrultuda çıkarılan numuneler standart parlatma tekniklerine uygun hazırlandıktan sonra % 3 nital ile dağlanmıştır. SKK enine ve dik konumda sertlik profili Vickers sertlik yöntemiyle 10sn süre ve 2.96 N yük uygulanarak çıkarılmıştır. Birleşme bölgesinin mikroyapı özellikleri ve çekme numunelerinin kopma yüzeyleri optik ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) ile incelenmiş ve enerji dağılım spektrometresi (EDS) analizleri yapılmıştır. Çekme deneyi sonrası numunelerin kırılma yüzeyleri SEM ile incelenmiştir. 437

4 Şekil 1 Sürtünme karıştırma kaynağının şematik gösterimi Tablo T-6 Alüminyum alaşımının kimyasal bileşimi Element Fe Si Cr Mn Mg Zn Cu Ti Al % Ağ Kalan Tablo 2 IF çeliğinin kimyasal bileşimi Element C Si Mn P S Ti Fe % Ağ Kalan 3. DEĞERLENDİRME 3.1. Takım Konumun Çekme Mukavemetine Etkisi İdeal takım konumu belirlemek için takım dönme hızı 1250 dev/dk ve ilerleme hızı 115 mm/dk kaynak parametrelerinde gerçekleştirilen deneyde pim in çelik numune içindeki konumu 0,4 mm olduğu şartlarda çekme mukavemeti 171 MPa ile en yüksek değere ulaşmıştır. Takım pim in çelik numune içindeki yüzdesi arttıkça yani pim çelik numuneye doğru ilerledikçe çekme mukavemeti düşmektedir. Takımın konumu çelik numune içinde 1,2 mm olduğunda çekme mukavemeti sıfıra inmektedir. Bir başka ifade ile 1,2 mm takım 438

5 konumundan sonra birleşme gerçekleşmemektedir. Takımın çelik içindeki yüzdesi arttıkça ortaya çıkan sıcaklık artışı alüminyum numunenin ergimesine yol açabilir. Bu yüzden birleşme ara yüzeyinde boşlukların oluşmasına ve dolayısıyla başarısız kaynakların elde edilmesine neden olabilir [18]. Takımın çelik içindeki yüzdesinin çok fazla azalması metaller arası bileşik katmanının oluşmamasına, bu da kabul edilebilir birleşmenin gerçekleşmesini engeller [15, 18] Mikro Yapı Özellikleri Üç farklı dönme hızında ve 0,4 mm takım konumunda (x=0,4) gerçekleştirilen SKK deneyleri sonrası birleşme ara yüzey görüntüleri Şekil 2 de verilmiştir. SKK esnasında dönen takımın aşırı plastik deformasyonu sonucu tüm kaynak bölgesi içerisinde özellikle alüminyum alaşımı tarafında büyük IF çeliği parçaları ve parçalanmış küçük çelik tozları mevcuttur [5]. Karıştırma bölgesinin büyük bir kısmı 6061 alüminyum alaşımından (açık renkli) oluşur ve daha küçük bir kısmı IF çeliği (koyu renkli) tarafındadır. Karıştırma bölgesi dinamik yeniden kristalleşmeye (DXR) uğramış eş eksenli ince taneli yapıdır [17] ve Şekil 2 (a), (b), (c) deki mikroyapı görüntülerinde IF çeliği tarafındaki daha koyu olarak görünen ince taneli bölgedir. Takım dönme hızının artması karıştırma bölgesindeki deformasyonun etkisini arttırmaktadır. Bu yüzden deformasyon etkisinin artması karıştırma bölgesinin genişlemesine yol açarken aynı zamanda ortaya çıkan sıcaklığın artmasına neden olur. Diğer bir ifadeyle, artan dönme hızıyla birlikte ortaya çıkan sıcaklık seviyeleri de artmaktadır [5, 15, 17]. IF çeliği ile takım pimi arasında ki sürtünme ve deformasyon sonucu ortaya çıkan sıcaklık seviyesi 6061 alüminyum alaşımını ergime sıcaklığının üzerinde çıkması durumunda yetersiz malzeme akışıyla birlikte alüminyum alaşımının ergimesine ve bundan dolayı birleşme ara yüzeyinde boşluk oluşmasına neden olabilir (Şekil 2(c)) [5]. Şekil 2 (a) 1000 dev/dk, (b) 1250 dev/dk, (c)1600 dev/dk dönme hızlarında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 6 kn takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen SKK sonrası 6061Alaşımının ve IF çeliğinin optik mikroskop görüntüsü. Şekil 3 te görüldüğü gibi takım dönme hızının artmasıyla artan sıcaklık birleşme ara yüzeyinde oluşan metaller arası bileşik katmanının kalınlığının artmasına yol açmıştır [17]. Metaller arası bileşik katmanın kalınlığı 1000 dev/dk dönme hızında 1.25 µm, 1250 dev/dk dönme hızında 1.55 µm ve 1600 dev/dk dönme hızında 2.75 µm ortalama kalınlığa sahip olup takım dönme hızının artmasıyla doğrusal olarak artmıştır (Şekil 3). Birleşme yüzeyine uygulanan EDS analizi kırmızı renklendirdiği 6061 alüminyum alaşımı ile yeşil renklendirdiği IF çeliğinin birleşme ara yüzeyinde görece daha az renklendirilmiş olan 439

6 metaller arası bileşik (Şekil 4) katmanın varlığını ortaya koymuştur [5]. Bununla birlikte Şekil 4, karıştırma bölgesinde 6061 alaşımı içinde parçalanmış demir tozlarını ve IF çeliği içinde de çok küçük parçacıklar halinde alüminyumun içerdiğini göstermiştir. Şekil 3 (a) 1000 dev/dk, (b) 1250 dev/dk, (c)1600 dev/dk dönme hızlarında 115 mm/dk ilerleme hızında ve 6 kn takım baskı kuvvetinde gerçekleştirilen SKK sonrası 6061 Alaşımının ve IF çeliğinin birleşme ara yüzey SEM görüntüsü. Şekil dev/dk dönme hızındaki birleşme bölgesinin enerji dağılım spektrometresi (EDS) (a) Analiz bölgesi, (b)kırmızı bölge Al dağılımı, (c)yeşil bölge Fe dağılımı Mekanik Özellikler Üç farklı dönme hızındaki sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen 6061 alüminyum alaşımı ile IF çeliğinin birleşme enine kesit yüzeyinin mikro sertlik profili Şekil 5 te verilmiştir. Her üç dönme hızında da en yüksek sertlik değerleri birleşme ara yüzeyine yakın IF çeliğinde elde edilmiştir. Artan dönme hızıyla birlikte ölçülen en yüksek sertlik değerleri artmıştır. En yüksek mikro sertlik değeri 1600 dev/dk dönme hızında IF çeliği tarafında başlangıç sertliğine göre % 94 artarak 194 VSD olarak ölçülmüştür. Başlangıç mikro yapısı haddeleme etkisiyle yönlenmiş ve ortalama tane boyutu 40 µm olan IF çeliğinin en yüksek sertliğin ölçüldüğü bölgede mikro yapısı eş eksenli ve ortalama tane boyutu 5 µm olarak ölçülmüştür dev/dk ve 1000 dev/dk dönme hızlarında ölçülen en yüksek sertlik değerleri sırasıyla 184 ve 161 VSD dir. IF çeliği tarafındaki termo mekanik olarak etkilenen bölgede sertli 140VSD-100 VSD arasında değişmektedir. IF çeliği tarafındaki karıştırma bölgesindeki sertlik artışı tane incelmesinin bir sonucu olarak açıklanabilir [17]. Artan takım 440

7 dönme hızıyla birlikte en yüksek sertlik değerlerindeki artış plastik deformasyon miktarının artmasının bir sonucu olabilir. Alüminyum alaşımın ortalama mikro serliği 78 VSD den termo mekanik olarak etkilenen bölgede (TMEB) ortalama 87 VSD ve karıştırma bölgesinde ortalama 93 VSD çıkmıştır. Alüminyum alaşımı tarafındaki karıştırma bölgesinde farklı dönme hızları arasından en yüksek takım dönme hızında en düşük sertlik profili ortaya çıkmıştır. Bu sertlik profilinde ki düşüşünün nedeni çökeltilerin çözünmesi olabilir [14]. Şekil 5 Farklı dönme hızlarında SKK birleştirilen numunelerin farklı mikro sertlik profili Sürtünme karıştırma kaynaklı numunelerden elde edilen en yüksek çekme mukavemeti 171Mpa ile alüminyum alaşımının yaklaşık % 63 tür. Ana malzemelerin ve 1250 dev/dk dönme hızında birleştirilen numunelerden elde edilen gerilme uzama eğirleri Şekil 6 da verilmiştir. Gerilme uzama diyagramından elde edilen verilerden ana malzemelerin mekanik özellikleri Tablo 1 de farklı dönme hızlarındaki birleştirilen numunelerin mekanik özellikler Tablo 2 de özetlenmiştir. En yüksek uzama % 6,4 ile 1250 dev/dk dönme hızında elde edilmiştir ve bu uzama değeri IF çeliğinin yaklaşık yedide birine ve 6061 alüminyum alaşımının yaklaşık üçte birine denk gelmektedir dev/dk dönme hızındaki numunelerden elde edilen çekme mukavemeti 113 MPa iken 1600 dev/dk dönme hızında ki numunelerde ise 25 MPa ile başarısız birleşmeler elde edilmiştir. 441

8 Şekil 6 IF çeliği, 6061 alüminyum alaşımı ve 1250 dev/dk dönme hızımda gerçekleştirilen SKK sonrası gerilme uzama eğrileri. Düşük dönme hızında (1000 dv/dk) metaller arası bileşik katman kalınlığı daha az yüksek dönme hızlarında ise daha çok olması birleşmenin mukavemetini etkileyebilir [17]. Ancak, yüksek dönme hızında ortaya çıkan yüksek sıcaklık, alüminyum alaşımının yerel olarak ergimesine ve karıştırma bölgesinde boşluk içeren birleşmelere neden olabileceğinden başarısız birleşmelerin ortaya çıkmasına yol açabilir (Şekil 2 (c) ve Tablo 4). Tablo 3 SKK ile birleştirilen malzemelerin mekanik özellikleri Malzeme Akma Gerilmesi σ Y (MPa) Çekme Gerilmesi σ UTS (MPa) Uzama (%) 6061-T6 270 ±3 295 ±4 23 ±2 IF Çeliği 150 ±5 275 ±4 46 ±3 Tablo 4 IF çeliği ve 6061 alüminyum alaşımının üç farklı dönme hızında gerçekleştirilen SKK sonrası birleştirilen numunelerin mekanik özellikleri Dönme Hızı (dev/dk) Akma Gerilmesi σ Y (MPa) 442 Çekme Gerilmesi σ UTS (MPa) Uzama (%) ±7 113±5 1.5 ± ±6 171±6 6.4 ± ±4 25 ±4 1.25±1

9 Sürtünme karıştırma kaynağıyla farklı dönme hızlarında birleştirilen numunelerin çekme deneyi sonrası kırılma yüzey görüntüleri Şekil 7 de verilmiştir. Yüksek dönme hızında ki (1600 dev/dk) çekme numunelerinin hem 6061 alüminyum alaşımı hem de IF çeliği tarafındaki kırılma yüzeylerinde boşluklar Şekil 7 (e-f) de açıkça görülmektedir. Bu boşlukların sebebi yüksek dönme hızının ortaya çıkardığı yüksek sıcaklık etkisi olabilir. Bundan dolayı en düşük çekme mukavemeti (25 MPa) 1600 dev/dk dönme hızında elde edilmiştir. Ayrıca kırılma yüzeyinde sünek kırılma karakteri gösteren çukurcuklar gözlenmemektedir. Düşük dönme hızlarındaki kırılma yüzeyleri hem klivaj düzlemi hem de çukurcuk görüntüsü sergiler. Ancak, 1000 dev/dk dönme hızındaki kırılma yüzeyi 1250 dev/dk dönme hızındaki kırılma yüzeyine göre daha fazla klivaj düzlemi ve daha az çukurcuk içerir. Üç farklı dönme hızındaki en sünek kırılma 1250 dev/dk ile % 6,4 tür ve bu numunenin her iki taraftaki kırılma yüzeyi daha sünek kırılma karakteri sergilemiştir (Şekil 7(c-d)). Şekil 7 Sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilen numunelerin çekme deneyi sonrası kırılma yüzey SEM görüntüleri 4. SONUÇLAR Bu çalışmada IF çeliği ile 6061 alüminyum alaşımının 1000, 1250 ve 1600 dev/dk dönme hızlarında ve 115 mm/dk sabit ilerleme hızında 6 kn takım baskı kuvveti ve 3 0 takım eğim açısında gerçekleştirilen sürtünme karıştırma kaynağının sonuçları aşağıda özetlenmiştir dev/dk dönme hızında gerçekleştirilen SKK sonrası en yüksek birleşme mukavemeti takımın IF çeliği tarafına doğru 0,4 mm (x=0,4) olan konumudur. 2. Takım dönme hızı arttıkça IF çeliği tarafındaki karıştırma bölgesi (DRX) genişlemektedir. 443

10 3. Takım dönme hızı arttıkça sertlik değerleri de artmaktadır. IF çeliğinin ve 6061 alüminyum alaşımının karıştırma bölgesindeki ortalama sertlikleri başlangıç durumlarına göre daha yüksektir. 4. Üç farklı dönme hızında SKK gerçekleştirilen birleşmelerden elde edilen çekme deneyi sonuçları en yüksek mukavemet değerinin ve en fazla uzamanın 1250 dev/dk dönme hızında elde edildiğini göstermiştir. Bu dönme hızındaki birleşme bölgesinin mukavemeti 171 MPa ve uzaması ise % 6,4 olarak belirlenmiştir. 5. KAYNAKÇA 1. Liu, X., Lan,S. and Ni J., Analysis of process parameters effects on friction stir welding of dissimilar aluminum alloy to advanced high strength steel. Materials & Design, 59: p Sun, Y.F., et al., Microstructure and mechanical properties of dissimilar Al alloy/steel joints prepared by a flat spot friction stir welding technique. Materials & Design, 47: p Bozzi, S., et al., Intermetallic compounds in Al 6016/IF-steel friction stir spot welds. Materials Science and Engineering: A, 527(16-17): p Movahedi, M., et al., Effect of annealing treatment on joint strength of aluminum/steel friction stir lap weld. Materials & Design, 44: p Dehghani, M., A. Amadeh, and S.A.A. Akbari Mousavi, Investigations on the effects of friction stir welding parameters on intermetallic and defect formation in joining aluminum alloy to mild steel. Materials & Design, 49: p Mishra, R.S. and Ma, Z.Y Friction stir welding and processing. Materials Science and Engineering: R: Reports, 50(1-2): p Uematsu, Y., et al., Fatigue behaviour of dissimilar friction stir spot weld between A6061 and SPCC welded by a scrolled groove shoulder tool. Procedia Engineering, 2(1): p Kimapong K. and Watanabe T., Lap Joint of A5083 Aluminum Alloy and SS400 Steel by Friction Stir Welding.Materials Transactions, 46(4): p Liyanage, T., et al., Joint formation in dissimilar Al alloy/steel and Mg alloy/steel friction stir spot welds. Science and Technology of Welding and Joining, 14(6): p Chen, Y.C., Gholinia, A. and Prangnell, P.B Interface structure and bonding in abrasion circle friction stir spot welding: A novel approach for rapid welding aluminium alloy to steel automotive sheet. Materials Chemistry and Physics, 134(1): p

11 11. Ogura, T., et al., Partitioning evaluation of mechanical properties and the interfacial microstructure in a friction stir welded aluminum alloy/stainless steel lap joint. Scripta Materialia, 66(8): p Derazkola, H.A., Elyasi, M. and Hossienzadeh,M Feasibility Study on Aluminum Alloys and A441 AISI Steel. Advanced Design and Manufacturing Technology. 7(4). 13. Mashiko, Y., et al., Evaluation of joint interface of friction stir welding between dissimilar metals using HTS-SQUID gradiometer. Physica C: Superconductivity, (20): p Bang, H., et al., 2012.Gas tungsten arc welding assisted hybrid friction stir welding of dissimilar materials Al6061-T6 aluminum alloy and STS304 stainless steel. Materials & Design, 37: p Coelho, R.S., et al., 2012.Friction-stir dissimilar welding of aluminium alloy to high strength steels: Mechanical properties and their relation to microstructure. Materials Science and Engineering: A, 556: p Göttmann, A., et al., 2013.Properties of Friction Stir Welded Blanks Made from DC04 Mild Steel and Aluminum AA6016. Advanced Materials Research, 769: p Kundu, S., et al., Microstructure and tensile strength of friction stir welded joints between interstitial free steel and commercially pure aluminium. Materials & Design, 50: p Kasai, H., Y. Morisada, and H. Fujii, 2015.Dissimilar FSW of immiscible materials: Steel/magnesium. Materials Science and Engineering: A, 624: p

12 446

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3.

Nida Katı Sermin Ozan Fırat University, Elazığ-Turkey nkati@firat.edu.tr; serozan@firat.edu.tr. http://dx.doi.org/10.12739/nwsa.2014.9.3. NWSA-Technological Applied Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7223 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2A0086 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Nida Katı

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞINA BAKALİT ARA TABAKA TOZUNUN ETKİSİ Bekir ÇEVİK 1 ÖZET Bu çalışmada, polietilen malzemelerin sürtünme karıştırma nokta kaynağına bakalit ara

Detaylı

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009

İlker EKER a ve İbrahim SEVİM b, * Geliş Tarihi/Received: 06.05.2009, Kabul Tarihi/Accepted: 02.06.2009 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 137-141 6061 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemi ile Kaynak Edilebilirliğinin İncelenmesi Investigation

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2 (2014) 271 277 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Polimer Malzemelerin Sürtünme Karıştırma Nokta Kaynağı Bekir ÇEVİK a,* a

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN AA6061/AA7075 ÇİFTİNDE KARIŞTIRICI UÇ OMUZ GENİŞLİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN AA6061/AA7075 ÇİFTİNDE KARIŞTIRICI UÇ OMUZ GENİŞLİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN AA6061/AA7075 ÇİFTİNDE KARIŞTIRICI UÇ OMUZ GENİŞLİĞİNİN MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİSİ Furkan SARSILMAZ, Niyazi ÖZDEMİR, Serkan ÖZEL Fırat Üniversitesi,

Detaylı

SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ SKK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA İŞLEM PARAMETRELERİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Özet Furkan SARSILMAZ, Niyazi ÖZDEMİR Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING

THE PRODUCTION OF AA5049 ALLOY SHEETS BY TWIN ROLL CASTING AA5049 ALÜMİNYUM ALAŞIMI LEVHALARIN İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET AA5049 alaşımı

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI SÜRTÜNME KARIŞTIRMA VE ELEKTRİK ARK KAYNAK TEKNİKLERİ İLE BİRLEŞTİRİLEN CuZn30 LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hüseyin UZUN 1, Ramazan ÖZBEKMEZ 2 1 Sakarya Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Çift Fazlı Paslanmaz Çeliklerde Yaşlandırma Koşullarının Mikroyapı Özellikleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Alptekin Kısasöz 1,a, Ahmet Karaaslan 1,b 1 Yildiz Technical University, Department of Metallurgical

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 4 (2016) 894-901 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Farklı Alüminyum Alaşımlarının Mıg Kaynak Yöntemi İle Kaynak Edilebilirliğinin

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar, Kırşehir 2. mustafa.sudag@ahievran.edu.tr, b aakkurt@gazi.edu.tr.

Ahi Evran Üniversitesi, Mucur Meslek Yüksek Okulu, Teknik Programlar, Kırşehir 2. mustafa.sudag@ahievran.edu.tr, b aakkurt@gazi.edu.tr. SÜRTÜNME KARIġTIRMA NOKTA KAYNAĞI ĠLE BĠRLEġTĠRĠLEN AA6061 ALÜMĠNYUM ALAġIMLARININ ÇEKME DAYANIMININ ÇOKLU REGRESYON ANALĠZĠ ĠLE TAHMĠNĠ Mustafa Sudağ 1,a, Adnan Akkurt 2,b 1 Ahi Evran Üniversitesi, Mucur

Detaylı

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SÜRTÜNME KAYNAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ AISI 1040/DUPLEX PASLANMAZ ÇELİK ÇİFTİNDE SÜRTÜNME SÜRESİNİN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 2. Sayı, s. 69-75, 2012 13.01.2012 İlk Gönderim 15.02.2012 Kabul Edildi Sürtünme Kaynağıyla Birleştirilmiş AISI 1040/DUPLEX Paslanmaz Çelik Çiftinde Sürtünme Süresinin

Detaylı

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 3 Sayı: 3 sh. 65-73 Ekim 21 FARKLI ÇELİKLERE UYGULANAN DEĞİŞEN ISITMA HIZLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ ( THE INVESTIGATION

Detaylı

BORULARIN PLAKALARA DIŞTAN BİR TAKIMLA SÜRTÜNME KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

BORULARIN PLAKALARA DIŞTAN BİR TAKIMLA SÜRTÜNME KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ BORULARIN PLAKALARA DIŞTAN BİR TAKIMLA SÜRTÜNME KAYNAK EDİLEBİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ Prof.Dr. Cemal MERAN 1, Arş.Gör. Emre KORKMAZ 2, Doç.Dr. Tevfik KÜÇÜKÖMEROĞLU 3 Mehmet Arda AKSOY 4, Murat KESTEL 4,

Detaylı

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU

İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ. Koray TURBALIOĞLU İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM TEKNİĞİ İLE AA5754 MALZEME ÜRETİMİ Koray TURBALIOĞLU Teknik Alüminyum San. A.Ş., İstanbul koray.turbalioglu@teknikaluminyum.com.tr ÖZET Yüksek mekanik özellikleri ve korozyon

Detaylı

Destructive and Non-Destructive Inspection of Dissimilar Aluminium Joints Welded by Friction Stir Welding Process

Destructive and Non-Destructive Inspection of Dissimilar Aluminium Joints Welded by Friction Stir Welding Process Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 13-1 (2009),88-95 Sürtünme Karıştırma Kaynak Yöntemiyle Birleştirilen Farklı Tipteki Alüminyum Bağlantıların Tahribatlı ve Tahribatsız Muayenesi

Detaylı

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007

19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 583-592, 2007 19 (4), 583-592, 2007 Sürtünme Kaynak Yöntemiyle Birleştirilmiş AISI 420/AISI 1010 Çelik Çiftinde Çevresel Hızın

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences ALÜMİNYUM VE BAKIRIN YÜKSEK DEVİRLİ SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAĞINDA TAKIM POZİSYONUNUN ETKİSİ THE

Detaylı

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ

POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE KARIŞTIRICI TAKIM DÖNME YÖNÜ VE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 28-33, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 28-33, 2013 POLİETİLEN LEVHALARIN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAĞI İLE BİRLEŞEBİLİRLİĞİNE

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AŞIRI PLASTİK DEFORMASYON METOTLARININ ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Mak. Müh. Kaan ÖZEL YÜKSEK LİSANS TEZİ Makina Mühendisliği ANA

Detaylı

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER

MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER MALZEMELERİN MUKAVEMETİNİ ARTIRICI İŞLEMLER Malzemelerin mekanik özelliği başlıca kimyasal bileşime ve içyapıya bağlıdır. Malzemelerin içyapısı da uygulanan mekanik ve ısıl işlemlere bağlı olduğundan malzemelerin

Detaylı

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels)

3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR. Karbon çelikleri (carbon steels) 3. MALZEME PROFİLLERİ (MATERİALS PROFİLES) 3.1. METAL VE ALAŞIMLAR Karbon çelikleri (carbon steels) Çelik, bileşiminde maksimum %2 C içeren demir karbon alaşımı olarak tanımlanabilir. Karbon çeliğin en

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 1-7 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale AA 5251 Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynağı Đle Birleştirilebilirliğine

Detaylı

ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU

ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU ALUMİNYUM ÇELİK FARKLI METAL KAYNAKLI BAĞLANTILARIN MİKROYAPISAL KARAKTERİZASYONU Dr. Emel Taban 1,2,*, Dr. Jerry E. Gould 3, Prof. Dr. John C. LIppold 1 1 Ohio State Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi

AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey AA 5754 Alüminyum Alaşımının Robot (MIG) Kaynağı ile Birleştirilmesi ve Mikroyapısının İncelenmesi Welding of

Detaylı

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi

Sürtünme Kaynaklı Bakır ve AISI 1040 Çeliğinin Mekanik ve Mikroyapı Özelliklerinin İncelenmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 9, No: 4, 2012 (11-20) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 9, No: 4, 2012 (11-20) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Aydın ŞIK, İbrahim ERTÜRK ve Murat ÖNDER* Geliş Tarihi/Received : 20.01.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 15.03.2010

Aydın ŞIK, İbrahim ERTÜRK ve Murat ÖNDER* Geliş Tarihi/Received : 20.01.2010, Kabul Tarihi/Accepted : 15.03.2010 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Cilt 16, Sayı 2, 2010, Sayfa 139-147 AA2024 Alüminyum Alaşımının Sürtünme Karıştırma Kaynağında Farklı Parametrelerin Mekanik Özelliklere Etkisinin

Detaylı

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ

FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ II. ULUSAL KONGRESİ 21 FARKLI MALZEMELERİN KAYNAĞININ DENEYSEL VE TEORİK İNCELENMESİ * Ayhan Çelik, ** Adnan Özel, ***Akgün Alsaran ÖZET Bu çalışmada AISI 304 paslanmaz çelik ile St37

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altında elastik ve plastik davranışını belirlemek amacıyla uygulanır. Çekme deneyi, asıl malzemeyi temsil etmesi için hazırlanan

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (2) 1-9 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale 4 Farklı Çeliğin Bazı Mekanik Özelliklerine Fe-Fe 3 c Faz Diyagramında

Detaylı

7075-T651 Alüminyum Levhaların Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım İlerleme Hızının Kaynak Özelliklerine Etkisi

7075-T651 Alüminyum Levhaların Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım İlerleme Hızının Kaynak Özelliklerine Etkisi 7075-T651 Alüminyum Levhaların Sürtünme Karıştırma Kaynağında Takım İlerleme Hızının Kaynak Özelliklerine Etkisi 1 Zafer Barlas 1 Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü, Sakarya

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net

MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY. www.fatihay.net fatihay@fatihay.net MALZEME BİLGİSİ DERS 8 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net BÖLÜM IV METALLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ GERİLME VE BİRİM ŞEKİL DEĞİŞİMİ ANELASTİKLİK MALZEMELERİN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ

Detaylı

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir.

= σ ε = Elastiklik sınırı: Elastik şekil değişiminin görüldüğü en yüksek gerilme değerine denir. ÇEKME DENEYİ Genel Bilgi Çekme deneyi, malzemelerin statik yük altındaki mekanik özelliklerini belirlemek ve malzemelerin özelliklerine göre sınıflandırılmasını sağlamak amacıyla uygulanan, mühendislik

Detaylı

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN

TOKLUK VE KIRILMA. Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK VE KIRILMA Doç.Dr.Salim ŞAHĠN TOKLUK Tokluk bir malzemenin kırılmadan önce sönümlediği enerjinin bir ölçüsüdür. Bir malzemenin kırılmadan bir darbeye dayanması yeteneği söz konusu olduğunda önem

Detaylı

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR:

BURULMA DENEYİ 2. TANIMLAMALAR: BURULMA DENEYİ 1. DENEYİN AMACI: Burulma deneyi, malzemelerin kayma modülü (G) ve kayma akma gerilmesi ( A ) gibi özelliklerinin belirlenmesi amacıyla uygulanır. 2. TANIMLAMALAR: Kayma modülü: Kayma gerilmesi-kayma

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2006 (4) 45-52 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Difüzyon Kaynağı İle Birleştirilen Fe- Cu Çiftinin Mekanik Özelliklerinin

Detaylı

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1

ÇİNKO ALAŞIMLARI :34 1 09.11.2012 09:34 1 Çinko oda sıcaklıklarında bile deformasyon sertleşmesine uğrayan birkaç metalden biridir. Oda sıcaklıklarında düşük gerilimler çinkonun yapısında kalıcı bozunum yaratabilir. Bu nedenle

Detaylı

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control

Emre Yalçın (Odöksan ELBA) 7.Oturum: Süreçler ve Kontrol 7th Session: Process and Control «İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri» «The Effect of Heat Treatment To Microstructure and Mechanic Properties of Thin

Detaylı

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI

ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI ALÜMİNYUM DÖKÜMDE MEKANİK ÖZELLİKLERİ ETKİLEYEN PARAMETRELER İÇİN DENEY TASARIMI Can DEMİR*, Elvan B. MENTEŞE*, M.Alper TOGAY* *COMPONENTA DÖKTAŞ., Manisa ÖZET Alüminyum dökümde; artan oranda emniyet parçaların

Detaylı

Sondaj Boru Çeliğinin Sürtünme Kaynak Kabiliyeti

Sondaj Boru Çeliğinin Sürtünme Kaynak Kabiliyeti 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Sondaj Boru Çeliğinin Sürtünme Kaynak Kabiliyeti H. E. Emre 1, R. Kaçar 1 1 Karabük Üniversitesi, Karabük/Türkiye,

Detaylı

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ

TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ TAHRİBATLI MALZEME MUAYENESİ DENEYİ MAK-LAB15 1. Giriş ve Deneyin Amacı Bilindiği gibi malzeme seçiminde mekanik özellikler esas alınır. Malzemelerin mekanik özellikleri de iç yapılarına bağlıdır. Malzemelerin

Detaylı

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan

Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ISIL İŞLEMLER Isıl işlem, katı haldeki metal ve alaşımlarına belirli özellikler kazandırmak amacıyla bir veya daha çok sayıda, yerine göre birbiri peşine uygulanan ısıtma ve soğutma işlemleridir. İşlem

Detaylı

4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 3, 1-9, 2013 Journal of Advanced Technology Sciences Vol 2, No 3, 1-9, 2013 4000 SERİSİ ALÜMİNYUM LEVHALARIN TIG KAYNAĞINDA AKIM TÜRÜNÜN MİKROYAPI VE MEKANİK

Detaylı

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ

DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ makale DĐRENÇ NOKTA KAYNAK ELEKTRODU ÖMRÜNÜN DENEYSEL ANALĐZĐ Selahaddin ANIK *, Ahmet OĞUR, ** Murat VURAL ***, Haldun TURAN ****, * Prof. Dr., ĐTÜ Makina Fakültesi, ** Prof. Dr., SAÜ Mühendislik Fakültesi

Detaylı

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS

THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS THE EXAMINATION OF METALLURGICAL PROPERTIES OF WELDED 6351 ALUMINUM ALLOYS WITH INERT GAS METHODS Nurullah KIRATLI* & Salih Hakan YETGIN* & Mustafa INCI** * Dumlupınar Üniversitesi, Simav Teknik Eğitim

Detaylı

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri

MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri K O C A E L İ ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü MMT407 Plastik Şekillendirme Yöntemleri 2 Malzemelerin Mekanik Davranışı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı 2. Malzemelerin

Detaylı

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ

TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA SÜRESİNİN ETKİSİ İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Cilt 3, Sayı 2, 69-74, 2014 Journal of Advanced Technology Sciences Vol. 3, No 2, 69-74, 2014 TERMOPLASTİK POLİMERLERİN SKNK YÖNTEMİ İLE KAYNAKLANABİLİRLİĞİNE KARIŞTIRMA

Detaylı

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt:10 Sayı: 3 s.271-276, 2007 Vol: 10 No: 3 pp.271-276, 2007 Alüminyumun TIG Kaynağında Argon-Hidrojen Gaz Karışımının Mikroyapı ve Mekanik Özelliklere Etkisi

Detaylı

DUAL FAZLI ÇELİKLERDE MARTENZİT VE YÜKLEME HIZININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ

DUAL FAZLI ÇELİKLERDE MARTENZİT VE YÜKLEME HIZININ MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ YIL PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE CİLT MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ SAYI JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES SAYFA : 1998 : 4 : 3 : 692-697

Detaylı

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ

Prof. Dr. HÜSEYİN UZUN KAYNAK KABİLİYETİ KAYNAK KABİLİYETİ Günümüz kaynak teknolojisinin kaydettiği inanılmaz gelişmeler sayesinde pek çok malzemenin birleştirilmesi artık mümkün hale gelmiştir. *Demir esaslı metalik malzemeler *Demirdışı metalik

Detaylı

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 17, No 2, 75-85, 2002 Vol 17, No 2, 75-85, 2002 ARK KAYNAK YÖNTEMİ İLE BİRLEŞTİRİLEN OSTENİTİK PASLANMAZ ÇELİK İLE DÜŞÜK KARBONLU ÇELİĞİN

Detaylı

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK LEVHALARDA ZIMBA HIZININ KESME YÜZEYİ GEOMETRİSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Özet-Bu çalışmada düşük karbonlu çelik levhalarda (St37) zımba hızının kesme yüzeyi geometrisine etkisi incelendi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İbrahim SEVİM Doğum Tarihi: 01 Ekim 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Erciyes Üniversitesi 1982 Y. Lisans

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI

İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI İÇECEK KUTULARINA YÖNELİK OLARAK İKİZ MERDANELİ SÜREKLİ DÖKÜM YÖNTEMİ AA 3104 ALÜMİNYUM ALAŞIMININ DÖKÜMÜ VE TERMOMEKANİK PROSESLERİN TASARIMI Cansu KIYAK*, Mithat MARMARA*, Özgül KELEŞ**, * Teknik Alüminyum

Detaylı

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi:

MALZEME ANA BİLİM DALI Malzeme Laboratuvarı Deney Föyü. Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi. Deneyin Tarihi: Deneyin Adı: Malzemelerde Sertlik Deneyi Deneyin Tarihi:13.03.2014 Deneyin Amacı: Malzemelerin sertliğinin ölçülmesi ve mukavemetleri hakkında bilgi edinilmesi. Teorik Bilgi Sertlik, malzemelerin plastik

Detaylı

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi

Kovan. Alüminyum ekstrüzyon sisteminin şematik gösterimi GİRİŞ Ekstrüzyon; Isı ve basınç kullanarak malzemenin kalıptan sürekli geçişini sağlayarak uzun parçalar elde etme işlemi olup, plastik ekstrüzyon ve alüminyum ekstrüzyon olmak üzere iki çeşittir. Biz

Detaylı

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN

PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI. Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN PLAZMA TRANSFER ARK YÖNTEMİYLE FeCr/FeCr+C TOZUNUN DÜŞÜK KARBONLU ÇELİK YÜZEYİNE ALAŞIMLANMASI Serkan ÖZEL, Bülent KURT, İlyas SOMUNKIRAN Özet Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Metal Eğitimi

Detaylı

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME

Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME Doç.Dr.Salim ŞAHİN SÜRÜNME SÜRÜNME Malzemelerin yüksek sıcaklıkta sabit bir yük altında (hatta kendi ağırlıkları ile bile) zamanla kalıcı plastik şekil değiştirmesine sürünme denir. Sürünme her ne kadar

Detaylı

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok

Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok Bir cismin içinde mevcut olan veya sonradan oluşan bir çatlağın, cisme uygulanan gerilmelerin etkisi altında, ilerleyerek cismi iki veya daha çok parçaya ayırmasına "kırılma" adı verilir. KIRILMA ÇEŞİTLERİ

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2007 (4) 39-44 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Barış GÖKÇE Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı

Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3 Takviyeli Kompozit Kaplamaların Mikroyapısı Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 19 (4), 593-599, 2007 19 (4), 593-599, 2007 Gaz Tungsten Ark Kaynak Yöntemiyle AISI 304 Paslanmaz Çelik Yüzeyinde Üretilen M 7 C 3

Detaylı

YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERE SU VERME İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERE SU VERME İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Sayı 2, 2014 ARAŞTIRMA YÜKSEK KARBONLU ÇELİKLERE SU VERME İŞLEMİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ Hande GÜLER * Reşat ÖZCAN ** Özet:

Detaylı

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir.

formülü zamanı da içerdiği zaman alttaki gibi değişecektir. Günümüz endüstrisinde en yaygın kullanılan Direnç Kaynak Yöntemi en eski elektrik kaynak yöntemlerinden biridir. Yöntem elektrik akımının kaynak edilecek parçalar üzerinden geçmesidir. Elektrik akımına

Detaylı

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analiz Kongresi 11-12 Kasım 2010- Balıkesir ERDEMİR 3237 MALZEMESİNİN KAYNAK YÖNTEMLERİNE VE SICAKLIĞA BAĞLI KIRILMA DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ N. Sinan KÖKSAL*, İlter KİLERCİ**,

Detaylı

Lazer Bindirme Kaynaklı Çelik-Aluminyum Bağlantılarının Mekanik ve Metalurjik Özellikleri

Lazer Bindirme Kaynaklı Çelik-Aluminyum Bağlantılarının Mekanik ve Metalurjik Özellikleri Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 11, No: 1, 2014 (31-45) Electronic Journal of Machine Technologies Vol:11, No: 1, 2014 (31-45) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler.

BA KENT ÜNİVERSİTESİ. Malzemeler genel olarak 4 ana sınıfa ayrılabilirler: 1. Metaller, 2. Seramikler, 3. Polimerler 4. Kompozitler. MALZEMELER VE GERĐLMELER Malzeme Bilimi mühendisliğin temel ve en önemli konularından birisidir. Malzeme teknolojisindeki gelişim tüm mühendislik dallarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir.

Detaylı

KAYNAK KONGRESİ IX. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI

KAYNAK KONGRESİ IX. ULUSAL KONGRE VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN DP1000 ÇELİK SACLARIN UZAKTAN LAZER (RLW) VE DİRENÇ NOKTA KAYNAKLI (RSW) BAĞLANTILARININ MEKANİK ÖZELİKLERİ İLE YORULMA DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 1 Emel AYDEMİR, Dr.

Detaylı

Yakup KAYA, Nizamettin KAHRAMAN Karabük üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Balıklarkayası mevkii, 78050, Karabük

Yakup KAYA, Nizamettin KAHRAMAN Karabük üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Balıklarkayası mevkii, 78050, Karabük Politeknik Dergisi Cilt:14 Sayı: 4 s. 263-2, 11 Journal of Polytechnic Vol: 14 No: 4 pp.263-2, 11 Titanyum Sacların Nokta Direnç Kaynağı ile Birleştirilmesinde Kaynak Parametrelerinin Çekirdek Oluşumuna

Detaylı

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI

LABORATUAR DENEY ESASLARI VE KURALLARI GİRİŞ 425*306 Makine Mühendisliği Laboratuarı dersinde temel Makine Mühendisliği derslerinde görülen teorik bilgilerin uygulamalarının yapılması amaçlanmaktadır. Deneysel çalışmalar, Ölçme Tekniği, Malzeme

Detaylı

Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir.

Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir. SIVAMA Sıvama, dairesel simetriye sahip derin parçalarınüretilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Metalik düz bir sacın, üretilecek parçanın şekline uygun olarak hazırlanmış dönen bir kalıp üzerine bastırılması

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ. Arş. Gör. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ ve MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ METALİK MALZEMELERİN DARBE DENEY FÖYÜ Arş. Gör. Emre ALP 1.Metalik Malzemelerin Darbe Deneyi Darbe deneyi gevrek kırılmaya

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı 1 Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2012-2013 Bahar Yarıyılı 1. Deformasyon ve kırılma mekanizmalarına giriş 1.1. Deformasyon

Detaylı

Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ

Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 2, 349-357, 2011 Vol 26, No 2, 349-357, 2011 Al-Cu-Al MALZEME ÇİFTİNİN SÜRTÜNME KARIŞTIRMA NOKTA KAYNAK KABİLİYETİ R. KAÇAR, H.

Detaylı

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri

İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri İnce ve Kalın Kesitli SiMo Küresel Dökme Demirlerin, Isıl İşlem Öncesinde ve Sonrasında Mikroyapı ve Mekanik Özellikleri Emre YALÇIN* *Elba Basınçlı Döküm San. A.Ş. Odöksan Osmaneli Şubesi ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5.

MALZEME BİLİMİ. Mekanik Özellikler ve Davranışlar. Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR. (DERS NOTLARı) Bölüm 5. MALZEME BİLİMİ (DERS NOTLARı) Bölüm 5. Mekanik Özellikler ve Davranışlar Doç. Dr. Özkan ÖZDEMİR ÇEKME TESTİ: Gerilim-Gerinim/Deformasyon Diyagramı Çekme deneyi malzemelerin mukavemeti hakkında esas dizayn

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ. Çağlar Yüksel 2. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ. Çağlar Yüksel 2. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI MOTOR BLOĞU OLARAK KULLANILABİLECEK ALÜMİNYUM ALAŞIMIN TERCİHİ Ali Özgür 1 Erdöküm Makine

Detaylı

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri

Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Malzeme Bilgisi ve Gemi Yapı Malzemeleri Grup 1 Pazartesi 9.00-12.50 Dersin Öğretim Üyesi: Y.Doç.Dr. Ergün Keleşoğlu Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Davutpaşa Kampüsü Kimya Metalurji Fakültesi

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA ETKİSİ ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 5 Sayı: 4 s. 321-333, 2002 Vol: 5 No: 4 pp. 321-333, 2002 ALÜMİNYUM ALAŞIMLARININ KAYNAKLANABİLİRLİĞİ VE KAYNAK PARAMETRELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERE VE MİKROYAPIYA

Detaylı

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım...

HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. PASLANMAZ ÇELİK BORU. Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... HEATING ELEMENT TECHNOLOGIES CORP. BORU Kaliteyi Biz Üretelim, Sizler İle Paylaşalım... Şirketimiz yan sanayi olarak hizmet verdiği sektörlere ilave olarak boru üretimi ve p r o f e s y o n e l k aynak

Detaylı

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM

ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM ATOM HAREKETLERİ ve ATOMSAL YAYINIM 1. Giriş Malzemelerde üretim ve uygulama sırasında görülen katılaşma, çökelme, yeniden kristalleşme, tane büyümesi gibi olaylar ile kaynak, lehim, sementasyon gibi işlemler

Detaylı

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 1 (2013) 32 38 Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi Araştırma Makalesi Örtülü Elektrot Ark Kaynağında Farklı Kutuplamanın Kaynak Nüfuziyetine Etkisinin

Detaylı

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK

ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK ÇELİK YAPILAR (2+1) Yrd. Doç. Dr. Ali SARIBIYIK Dersin Amacı Çelik yapı sistemlerini, malzemelerini ve elemanlarını tanıtarak, çelik yapı hesaplarını kavratmak. Dersin İçeriği Çelik yapı sistemleri, kullanım

Detaylı

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması

2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması 1. Deney Adı: ÇEKME TESTİ 2. Amaç: Çekme testi yapılarak malzemenin elastiklik modülünün bulunması Mühendislik tasarımlarının en önemli özelliklerinin başında öngörülebilir olmaları gelmektedir. Öngörülebilirliğin

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-100 Mayıs 2004 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 95-1 Mayıs 24 FARKLI KARBON İÇERİKLİ ÇELİKLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ISIL İŞLEMLERLE DEĞİŞİMİ (DIFFERENCES IN MECHANICAL PROPERTIES

Detaylı

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALÜMİNYUM ALAŞIMLARINDA SİLİSYUMUN KAYNAK DİKİŞİ MEKANİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 3 : 441-445

Detaylı

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN AA2124/SiCp/25 KOMPOZİT LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TAKIM AŞINMASININ ETKİSİ

SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN AA2124/SiCp/25 KOMPOZİT LEVHALARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİNE TAKIM AŞINMASININ ETKİSİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gazi Univ. Cilt 26, No 1, 139-149, 2011 Vol 26, No 1, 139-149, 2011 SÜRTÜNME KARIŞTIRMA KAYNAK YÖNTEMİYLE BİRLEŞTİRİLEN AA2124/SiCp/25 KOMPOZİT LEVHALARIN

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.org ISSN:1304-4141 Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (4) 41-45 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Teknik Not Soner BUYTOZ, İlyas SOMUNKIRAN Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar

1.GİRİŞ. 1.1. Metal Şekillendirme İşlemlerindeki Değişkenler, Sınıflandırmalar ve Tanımlamalar 1.GİRİŞ Genel olarak metal şekillendirme işlemlerini imalat işlemlerinin bir parçası olarak değerlendirmek mümkündür. İmalat işlemleri genel olarak şu şekilde sınıflandırılabilir: 1) Temel şekillendirme,

Detaylı

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi

Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi Al-Cu Alaşımlarında Porozite ve Mikroyapının Yaşlandırma Üzerine Etkisi 1 Muhammet ULUDAĞ, 1 Muhammed Raşit ERYILMAZ, 1 Serdar ÇELEBİ ve * 2 Derya DIŞPINAR 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

MECHANICS OF MATERIALS

MECHANICS OF MATERIALS T E CHAPTER 2 Eksenel MECHANICS OF MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Yükleme Fatih Alibeyoğlu Eksenel Yükleme Bir önceki bölümde, uygulanan yükler neticesinde ortaya çıkan

Detaylı

AN INVESTIGATION ON THE PRODUCIBILITY OF TRAIN WHEELS BY CASTING METHOD

AN INVESTIGATION ON THE PRODUCIBILITY OF TRAIN WHEELS BY CASTING METHOD 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye DÖKÜM YÖNTEMİ İLE TREN TEKERLEĞİ ÜRETİLEBİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI AN INVESTIGATION ON THE PRODUCIBILITY OF TRAIN

Detaylı

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI

KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI KATI HAL KAYNAĞI İLE BİRLEŞTİRİLEN AISI 3343 S 600 AISI 4140 ÇELİKLERİNİN KAYNAK KABİLİYETİNİN ARAŞTIRILMASI Üstün DUMAN, Sibel DAĞLILAR * Özet Bu çalışmada, matkap ucu üretiminde kullanılan yüksek hız

Detaylı

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır.

HASSAS KESME. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin hemen hemen tamamı parlak ve dik açılıdır. HASSAS KESME İlk defa saat endüstrisinin gelişmiş olduğu İsviçre'de uygulanan bu yöntemin 1920'li yıllara kadar giden uzun bir araştırma geçmişi vardır. Hassas kesme ile üretilmiş parçalarda kesilme yüzeyinin

Detaylı

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey

Ahmet Durgutlu Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 ykaya@karabuk.edu.tr 2010 www.newwsa.com Karabuk-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2010, Volume: 5, Number: 2, Article Number: 1A0088 Yakup Kaya ENGINEERING SCIENCES Nizamettin Kahraman Received: August 2009 Ahmet Durgutlu Accepted:

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı