GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek"

Transkript

1

2

3 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN GÜNDEM Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor Dan tay n içki sat nda ya s n r n geni leten karar, Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu na içkide vergiler art r ls n, promil limiti yükseltilsin gibi önerilerde bulunan ngiltere nin gençleri korumak için seferber oldu u belirlendi. Türk sivil toplum örgütleri de tedavi gören alkol ba ml s say s n n h zla artt ülkemizde Dan tay karar n sorumsuzluk örne i olarak nitelendirdi. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek AY E TOSUN STANBUL Diyanet leri Ba kan -Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün stanbul da Erikli Baba Kültür Derne i ve Cemevi ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin bir ilk oldu unu belirten Cemevi Ba kan Metin Tarhan, Görmez in bizzat arayarak, Sizi ziyaret edip, lokman z yemek istiyoruz. dedi ini aktard. Zeytinburnu Kazl çe me de bulunan cemevi ziyaretinde Görmez, dernek üyeleriyle yemek yiyecek. Ziyaret talebini memnuniyetle kabul ettiklerini söyleyen Metin Tarhan, büyük bir kitlenin ibadet yeri olan cemevinin Diyanet PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ ÇA LAR AVCI STANBUL Dan tay n 24 ya alt na içki sat - serbest b rakan karar tart malara -n yol açt. Karar, ki i ba na alkol tüketiminin 15 litreye ula t Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için ciddi çal ma yürüten ngiltere Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün Avrupa Komisyonu na sundu u raporda yer alan öneriler dikkat çekti. Raporda önlemler öyle s raland : çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi nin Alkol Eylem Plan yla ilgili son toplant s nda ise gençlerin alkolden korunmas için etkin politikalar n bir an önce hayata geçirilmesi gündeme al nd. Çocuklar n, gençlerin reklam ve promosyon tekniklerine kar korunmas için de çal malara öncelik verilmesi karara ba land. Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nde görevli Peter Anderson ve Ben Baumberg in 2006 y l nda haz rlad raporda, içkilerden al nan vergilerin özellikle gençler üzerinde etkili oldu u ve bu yöndeki çal malar n desteklenmesi istendi. Çal mada, içki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r l rsa, bir sonraki y l 9 bin ölümün engellenece i belirtildi. K tada alkole ba lama ya ortalama 12,5 olurken, ya ndaki ö rencilerin yüzde 90 ndan fazlas, hayatlar n n herhangi bir döneminde sarho oluyor. Rapora göre, Avrupa da alkolün sebep oldu u sa l k, sosyal ve adli suçlara ba l olarak olu an maliyet y ll k 300 milyar Euro. Alkol, bölgede her y l 200 bin ölümün sorumlusu ve hastal klar n nedenleri aras nda 3. s rada. ÇÖZÜM: ALKOLE ULA IM VE REKLAM KISITLANSIN Hem DSÖ nün Avrupa Bölge Komitesi hem de ngiltere deki Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün çal malar nda genç ve çocuklar n alkole ula m n n k s tlanmas ve reklam promosyonlar n n engellenmesi temel çal ma noktas olarak gösteriliyor. Haz rlanan raporlarda, Avrupa da ülkelerin üçte birinden fazlas nda alkol sat saatlerinin s n rl oldu u aktar l yor. Fakat bu yeterli görülmüyor. çki sat yap lan yerlerin haftada 24 saat kapat lmas da talep ediliyor. Ayr ca Avrupa genelinde alkollü ürünlerin sat için bir minimum lisanslama sistemi uygulamaya konulmas isteniyor. Kurallara uymayan i letmelerle ilgili ruhsatlar n geri al nmas, geçici ve sürekli kapatmalar n tavizsiz uygulanmas çözüm olarak sunuluyor. Alkollü araç kullanma konusunda gençlerde yasal s n r n 0,5 ten 0,2 promil e çekilmesi isteniyor. Alkolün, sa l k, aile ve toplum üzerindeki zararlar n n e itim programlar yla gençlere aktar lmas, önemli bir yöntem olarak s ralan yor. leri Ba kan taraf ndan görülmesinin çok anlaml olaca n kaydetti. Sorunlar konu arak a abilmeyi olumlu bir ad m olarak de erlendiren Tarhan, toplumsal bar ve uzla mayla bir arada ya- aman n zeminini olu turacak bir görü me olaca n ifade etti. Tarhan unlar söyledi: Bu ziyaret bizim için çok büyük anlam ta yor. Takdir edersiniz ki Aleviler cemevlerini ibadethane olarak görüyor ve yasal statüye kavu turulmas için talepleri var. Bu alanla ilgili idari kurumlar n ba- nda bulunan say n ba kan m z n ziyaretleri bizim için çok de erli. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için Avrupa Komisyonu na rapor haz rlayan ngiltere, çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. önerilerinde bulundu. FOTO RAF: C HAN, MEHMET GÜLER MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Sa l k-sen den tepki: Karar ideolojik - Dan tay n çocuk ve gençlerin alkolden korunmas için içki sat n ve rmalar n özendirici tan t mlar n s n rlayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas na Sa l k-sen den tepki geldi. Genel Ba kan Metin Memi, çocuklar ve gençleri alkolden koruman n devletin asli bir sorumlulu u oldu unu hat rlatt. Dan tay n millet ad na karar veren ba ms z yarg erki olmas gerekti ini dile getiren Memi, verilen karar n ideolojik oldu unu belirterek, ülke gençli inin kar kar ya oldu u sosyal tehditlerin hiçe say ld n anlatt. Bat ülkelerinde gençli in alkol ve uyu turucudan korunmas konusunda daha sert yapt r mlar bulundu unu aktaran Memi, Gençli i alkole kar korumada geç kald m z sürece, bu ülkede, tekne turlar yla alkol partileri düzenleyen ilkö retim ö rencilerini daha fazla görmeye ba lar z. uyar s nda bulundu. TBMM Sa l k Komisyonu Ba kan Cevdet Erdöl de Dan tay n 24 ya na kadar içki sat ve ikram n yasaklayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas n ele tirdi. Gençler ve çocuklar ad na üzücü bir karar. diyen Cevdet Erdöl, Alkol komas ndan ölen bir çocu u, karaci er nakline muhtaç bir insan hat rlad klar nda Dan tay üyeleri de do acak zarardan kendilerini mesul hissedeceklerdir. diye konu tu. ANLIURFA TAB P ODASI: KARAR SORUMSUZLUK ÖRNE Dan tay n tart malara sebep olan karar na anl urfa Tabip Odas da kar ç kt. Ba kan ahin Aksoy, Bugün gerek t bb n gerekse sosyal bilimlerin aç kça ortaya koydu u üzere alkollü içecekler hem insan sa l hem de toplum sa l aç s ndan zararl d r. diyerek karar sorumsuzluk örne i olarak de erlendirdi. Yaz aylar n n yakla t, mezuniyet törenleri haz rl klar n n yap ld dönemde herkesin verdi i karar n yasal ve vicdani sonucuna katlanmak zorunda oldu unu hat rlatan Aksoy, konuyla ilgili kurum ve kurulu lar bu karar düzeltme yönünde gerekli giri imlerde bulunmaya davet etti. HASAN BOZKURT, FETH ALTUN ANKARA, ANLIURFA, C HAN FOTO RAF: AA, BRAH M ÖZDEM R 11 ya nda olmas na ra men okulla tan mayan Tunahan Bostan n odas, Vali Saliho lu nun talimat yla s n fa dönü türülecek. Vali talimat verdi, okul Tunahan n evine gelecek Gümü hane nin Torul ilçesinde -bedensel engeli ve ekonomik s k nt s nedeniyle okula gidemeyen 11 ya ndaki Tunahan Bostan, Vali Enver Saliho lu nun talimat yla önümüzdeki y ldan itibaren evinin bir odas nda olu turulacak s n fta e itim görecek. Bir ziyaret vesilesiyle babas Ergin Bostan taraf ndan engelli arabas yla gezdirilen Tunahan la tan an Gümü hane Valisi, durumu hakk nda bilgi sahibi oldu. 6 ayl kken geçirdi i ate li hastal k sonucu engelli kalan Tunahan n e itimi için Torul Halk E itim Merkezi Müdürü Ya ar Bayram görevlendirildi. Küçük Tunahan n gelecek y lki e itim-ö retim döneminde e itim görmesi için evinin bir odas nda s n f olu turulacak. Tunahan, e itimini bu s n fta görevlendirilecek ö retmeninden alacak. E itim ilkö retim süresince devam edecek. Vali Saliho lu, S n f nda Atatürk ün posteri ve stiklal Mar ile Atatürk ün Gençli e Hitabesi de bulunacak. Evinde okuma-yazma ö renecek. Okulu Tunahan n aya na getirece iz. dedi. GÜMÜ HANE AA

4 EH RLER MSAK GÜNE Ö LE K ND AK AM YATSI STANBUL ANKARA ZM R BURSA ED RNE KOCAEL BOLU ZONGULDAK SAKARYA TEK RDA B LEC K KIRKLAREL YALOVA DÜZCE MAYIS 2011 CUMA, 1432 C.AH R 24 Etiler de bombal sald r : 8 yaral Seçime haftalar kala, gerginlik ç karmak isteyen -gruplar dün yine i ba ndayd. Terörün bu seferki adresi stanbul un göbe i Be ikta t. Etiler de Koç Köprüsü alt nda elektrikli bisiklet üzerine yerle tirilen bomba saat de büyük bir gürültüyle patlad. Binlerce stanbullunun i e gitme tela nda oldu u saatte meydana gelen patlamada biri polis 8 ki i yaraland. Patlamada, arkada Ceyhan Mercan ile otomobille olay yerinden geçen Ayten Bal (38) baca n kaybetti. Patlaman n Etiler Polis Okulu na çok yak n bir mesafede gerçekle mesi, hede n polis mi oldu u sorusunu ak llara getirdi. Patlama sonras çevrede k sa süreli panik ya an rken, polis ikinci bir bomba ihtimaline kar- bölgeyi bo altt. Patlaman n ya and alana 500 metre çap nda güvenlik eridi olu turuldu. Patlaman n etkisiyle 5 araç ve çok say da ev ve i yeri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki ETT otobüsü, bir taksi ve sivil plakal bir otomobili incelemeye ald. kinci bir patlama ihtimaline kar bölgede tüm cep telefonu sinyalleri bir süreli ine kesildi. Bomban n patlat ld yolun, servis güzergâh oldu- u, olay s ras nda ö renci bulunmamas n n büyük bir faciay önledi i belirtildi. Olay Yeri nceleme ekipleri ile bomba uzman polisler, patlama bölgesinden parça örnekleri ald. Deliller, incelenmek üzere kriminal laboratuvar na gönderildi. Bölgede ve civarda bulunan MOBESE ve güvenlik kameralar da ara t rmaya al nd. Yap lan ilk incelemede, bomban n plastik patlay c oldu u belirlendi. Elektrikli bisikletin 4 aküsüne ba lanarak patlaman n iddetinin art r ld tespit edildi. Teröristlerin hede nin polis okulu ö rencileri oldu u ancak bomban n uzaktan kumanda ile patlat ld aktar ld. Etiler Polis Okulu nda okuyan ö rencileri ta yan okul servisinin sular nda okula giri yapt ö renildi. Teröristlerin eylemi bu saatte yapamamas n n sebebi de ara t r l yor. SERKAN SA LAM, MUZAFFER SALCIO LU, DERV GENÇ, MET N ÇOLAK, FAZLI MERT STANBUL Bisikletli bomba, dördüncü kez kullan ld Emniyet kay tlar na göre bisiklet içine yerle tirilmi bombal sald r lar, daha önce de Mersin, zmir ve Diyarbak r da benzer ekilde gerçekle tirildi. 1 Ekim 2006 da Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi nin giri ine b rak lan bisikletin üzerindeki bomban n patlat lmas sonucu 3 ki i yaraland. Yaral lar aras ndaki F.K. örgüt ad na bombal eylem yapmak suçundan tutukland. Bombal bisiklet ile gerçekle tirilen en büyük sald r ise 14 May s 2007 de zmir Bornova da 1 ki inin öldü ü, 18 ki inin yaraland sald r yd. Bu sald r dan yakla k 1 ay sonra bu kez bisikletli bomba Diyarbak r kana bulad. Diyarbak r n O s semtindeki minibüs dura ndaki bomba 2 nci Taktik Hava Üssü ne personel ta yan askeri servis arac n hede iyordu. Patlamada biri asker 7 ki i yaraland. Etiler Koç Köprüsü alt nda, elektrikli bisiklete yerle tirilen parça tesirli bomban n patlamas sonucu 8 ki i yaraland. Patlaman n iddetiyle köprünün beton parçalar koptu. Çevredeki ev ve i yerleri hasar görürken baz galerilerde bulunan lüks otomobillerin de camlar k r ld. FOTO RAF: ZAMAN, MEHMET AL POYRAZ Yöntem, PKK y akla getiriyor Ba bakan Recep Tayyip Erdo- an, patlamayla ilgili olarak, u anda kesin bir netice al nmadan söylersek yanl olur ama ekline bakt m z zaman terör örgütüyle alakal oldu u ç k yor ortaya. dedi. Ni de de düzenlenen mitingin ard ndan gaze- BA BAKAN ERDO AN tecilerin stanbul da meydana gelen patlamaya ili kin sorular n cevaplayan Erdo an, de erlendirme ve incelemelerin sürdü ünü ifade ederek, Kesin bir ey yok. Netle tikten sonra zaten ba ta stanbul Valim olmak üzere emniyet müdürü gerekli aç klamay yapacakt r. diye konu tu. Patlaman n hede siviller stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sald r da hede- n siviller oldu unu aç klad. Patlay c n n büyük ihtimalle zaman ayarl oldu unu belirten Vali Mutlu, Bundan önceki olaylarda oldu u gibi bu olay da çözüp sivil yurtta lar m z n can na kasteden failleri adalete teslim edece iz. dedi. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk n da sald r da polis memurlar n n da hedef al nd n söyledi. Patlaman n polis okulu yak n nda olmas alt çizilmesi gereken bir husustur. diyen Çapk n, Bu kimsenin yan na kalmaz. diye konu tu. Deprem oldu zannettik Görgü tan klar n n anlatt klar, patlaman n deh- etini gözler önüne serdi. Olayda arac hasar gören taksi oförü Yalç n Demirk ran, Akmerkez den Zincirlikuyu ya ilerliyordum. Büyük patlamayla sars ld k. nsanlar panik halinde ba r yordu. diye konu tu. Patlamay mutfakta i yaparken duyan Sevim Gündo- an da, Büyük bir sallant hissettim. Deprem oldu unu sand m. dedi. Eczac G lman Do an ise, Seçim öncesi bunlar n ya anmas manidar. ifadelerini kulland. SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN Temmuz sonuna kadar ilk kez Pegasus Kart alan herkese PEGASUS a

5

6 06EKONOM 27 EKONOMÝ MAYIS 2011 CUMA ZAMAN BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ DOLAR SERBEST PÝYASA EURO SERBEST PÝYASA CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL ,5920 1,5870 1,6060 1,6000 1,6100 1,6080 2,2540 2,2470 2,2540 2,2570 2,2600 2, ,00 527,00 524,00 526,00 528,00 525,00 109,74 112,78 109,41 111,92 112,93 114,90 18 Mayýs 20 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Koalisyonla i ler yürümüyor tek ba na iktidar art dünyas ndaki istikrar n devam için tek ba na iktidar krine Limak Holding in patronu Nihat Özdemir de destek verdi. Koalisyon dönemlerinde 6 ayda al namayan karar imdi bir günde ç k yor. diyen Özdemir, ekonomi yönetimini de ba ar l buluyor. Limak Holding Yönetim Kuru- Ba kan ve Fenerbahçe Spor -lu Kulübü Ba kan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye de tek ba na iktidar n art oldu unu söyledi. Buna çevre ülkelerin de ihtiyac oldu unu belirten TÜS AD üyesi Özdemir, Yan ba m zda AB ülkelerinin ya ad ekonomik s k nt lar var. Ortado u da siyasi çalkant lar ya an yor. Güneydo u da etnik s k nt lar m z var. Bunlar bir koalisyonun çözmesi mümkün de ildir. Onun için can yürekten bu seçimlerde de tek ba na bir iktidar n olmas n arzuluyorum ve bekliyorum. dedi. TRT Haber de yay nlanan Ekonomi Kulübü program nda konu an Özdemir, Günümüzdeki durum ile geçmi dönemi k yaslad mda tek partiden yanay m. Koalisyonlarda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar 6 aydan önce ç kmazd. Hazine garantili Bakanlar Kurulu karar içinse en az 8 ay beklemek gerekirdi ten bu yana YPK karar 1 günde, Bakanlar Kurulu karar 3 haftada ç k yor. eklinde konu urken imdi kim bana koalisyonlar daha iyi diyebilir? diye sordu. Belki 20 y l sonra koalisyonun Türkiye için daha iyi olabilece ini dile getiren ba ar l i adam, bugünkü modelle ve Türkiye nin bu büyüme potansiyeli ile koalisyonun uyumlu olmayaca n vurgulad. Do u ve Güneydo u daki yat r mlar n da anlatan Özdemir, Ba bakan Her i adam kendi memleketine fabrika kuracak dedi. Bunu k ramazd m. TMSF den çimento fabrikalar n ald m. Bitlis in en güzel yerine fabrika kurdum. 2 bin ki i ekmek yiyor. Bugün Do u ve Güneydo u da 12 bin ki inin çal t, 6 fabrikas olan grup haline geldik. Sadece Güneydo u daki çimento fabrikalar n n de eri 1 milyar dolar. diye konu tu. AMP YONLAR L G NDE YARI F NAL OYNARIZ 18 nci ampiyonlu una ula an Fenerbahçe nin Ba kan Vekili Özdemir, daha önce iki kez ya ad klar ampiyonlu u son dakikada kaç rma travmas n bu y l da ya ayabiliriz korkusu çektiklerini itiraf etti. Sivasspor maç 4-3 e geldi inde korkmaya ba lad n anlatan Özdemir, Trabzonspor un da çok iyi bir performans ortaya koydu- unu vurgulad. Hakem hatalar ndan herkesin dert yand n söyleyen Özdemir, Hakemler bizim de lehimizde, aleyhimizde hatalar yapt. Trabzon un da ayn ekilde. Hatta Be ikta l yöneticiler geri kalmalar nda hakem hatalar n gösterdiler. Maç yöneten bir hakem iki saniyede karar veriyor. Bizler kameralarla karar veriyoruz. Hakemlerde kötü niyet aramam z söz konusu de il. dedi. Özdemir, Bu sene ampiyonlar Ligi ne direkt gidiyoruz. Söz veriyorum çeyrek nali a aca z. Yar nal ya da nal oynayaca z. diye konu tu. Ba kan Aziz Y ld r m n 24 saatin 14 saatini Fenerbahçe ile geçirdi ini, 2 saat ise kendi i ine bakt n kaydeden Özdemir, kendisinin Ankara da Fenerbahçe nin devletle ili kilerinde görevli oldu unu anlatt. Fenerbahçe nin kamp yapmak için art k yurtd na gitmeyece ini, Düzce Topuk Yaylas ndaki tesiste yeni sezona haz rlanaca n sözlerine ekledi. EKONOM SERV S 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Fenerbahçe ba kan vekilli i görevini de sürdüren Nihat Özdemir, kulübün 2011 bütçesinin 250 milyon dolara ula t n belirterek, Fenerbahçe art k bir dünya tak m d r. dedi. Özdemir, Kardemir Karabüksporlu Emenike nin transferini ise canl yay nda ö rendi. FOTO RAF: ZAMAN, MUSTAFA KU EN 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Yeni Meclis in ilk gündemi memurlar olacak SA YAZAR ANKARA 2,5 milyon memurun y llard r bekledi i top- sözle me hakk 12 Eylül de yap lan referan- -lu dumla Anayasa ya girdi. Ancak memurlar n toplu sözle me hakk n n uygulamaya geçmesi için uyum yasas n n a ustos ay ndan önce ç kar lmas gerekiyor. 12 Haziran da yap lacak seçimler sebebiyle Meclis ancak temmuzda toplanabilecek. Bu durumu dikkate alan hükümet, sendikalarla uyum yasas çal malar n sürdürüyor. Ç kacak yasa konusunda büyük ölçüde anla ma sa land. Buna göre yeni Meclis in ilk gündem maddelerinden birisi, toplu sözle me hakk n n hayata geçirilmesi olacak. Memur-Sen Genel Ba kan Ahmet Gündo du, Devlet Bakan Hayati Yaz c ile yürütülen çal malar kapsam nda üzerinde çal lan uyum yasas nda yüzde 80 uzla t klar n söyledi. Anayasa de i- ikli i ile birlikte toplu görü me düzene inin ortadan kalkt n hat rlatan Gündo du, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun yap s n n ikincil mevzuatla düzenlenmesi gerekiyor. Say n Ba bakan da, Endi- eniz olmas n, bu y l toplu sözle me yapar z diyerek kararl l n ortaya koydu. Meclis de kararl l n göstermeli. kincil mevzuat düzenlemesi yap lmazsa kaos olur. Muhalefetin destek verece ini dü ünüyorum. Kimse 2,5 milyon memuru kar s na almak istemez. Acil olan, toplu sözle me düzene i ve kurulun yap s. diye konu tu. Toplu sözle meye geçilmesiyle birlikte memura zam oran nda son sözü hükümetin söylemesi dönemi son bulacak. Anla ma sa lanamamas durumunda Uzla t rma Kurulu devreye girecek. Kurulun verece i karar, hem hükümet hem de çal - anlar için ba lay c olacak. Uzla t rma Kurulu nun geçmi kararlar na bak ld nda hükümetten daha yüksek zam önerdi i görülüyor. Ancak bugüne kadar verdi i kararlar ba lay c olmad için bu oranlar memura yans mad. SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

7 07EKONOM 27 Ayd n, uluslararas pilot e itim merkezi oluyor THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, Ba kan Vekili Cemal anl, Ba pilot ve Genel Müdür Yard mc s Asaf Bora ile birlikte Ayd n a gitti. Topçu, Ayd n Valisi H.Avni Co a (sa da) uçak maketi hediye etti. Uzanlar a kara para aklama dan yakalama emri OSMAN ARSLAN STANBUL C HAN üye yapt lar. imi kaybetmemek için Yurtd nda kaçak hayat ya ayan kabul ettim. Yasal yetkim yoktu. S radan bir i çiydim. dedi. Mahkeme -Uzan ailesine yönelik bir yakalama karar da kara para aklanmas ndan ç kt. stanbul 10. A r Ceza Mahkemesi, Kemal Uzan, e i Melahat Uzan, o lu Murat Hakan Uzan, k z Ay egül Uzan ve karde i Yavuz Uzan hakk nda kara para akland iddias na ili kin dava kapsam nda yakalama emri ç kard. Dünkü duru maya tutuksuz san klar Erol Hürba, Ya ar Avni Güral, Birol Çilingir, Nedim Çokçok, Mehmet Koray Özkaya, Ali Cenap Ermutlu, aban Ak ve Ne e Cesur kat ld. Duru mada müdahiller Mü is mar Bankas as daresi, Maliye Bakanl ve Tasarruf Mevduat ba kan Ömer Diken, Cem Cengiz Uzan n halen yakalanamad n tutana a geçirdi. Mahkeme ba kan n n sorusu üzerine, avukat aylan Ç g n müvekkili Cem Uzan n Fransa da ya ad n ve Türkiye ye gelmeyece- ini, Melahat ve Ay egül Uzan n nerede oldu unu bilmedi ini söyledi. Savc Kas m limo lu, geçerli mazeret olmaks z n duru maya gelmeyen san klar hakk nda zorla getirilme karar verilmesini istedi. Mahkeme ise yakalamal san k Cem Cengiz Uzan n yakalama halinin devam na, hakk ndaki k rm z Sigorta Fonu nun (TMSF) avukatlar da haz r KEMAL UZAN bülten gereklerinin ye- rine getirilmesinin beklenmesine bulundu. Duru mada eski mar Bankas yönetim kurulu üyeleri kara para aklama suçuna i tirak etmediklerini söyledi. Yap ve Ticaret A de s radan biri olarak çal t n belirten san klardan aban Ak, mar Of-Shore da yönetici olarak gösterilmesine ili kin olarak, Uzan grubunda bütün çal anlar, çayc s ndan oförüne kadar herkesi çe itli irketlerde yönetim kuruluna üye yapt lar. Beni de bir kurula karar verdi. Mü is mar Ban- kas as daresi, Maliye Hazinesi ve TMSF nin müdahillik taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, san klar Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Melahat Uzan, Murat Hakan Uzan ve Ay egül Uzan hakk nda dosya kapsam, suçun niteli i, kaçt klar na dair olgular n bulunmas dikkate al narak CMK n n 98. maddesi uyar nca yakalama emri ç kar lmas n kararla t rd. MUSTAFA GÜN STANBUL Türk Hava Yollar (THY), - Ayd n da dünya çap nda pilot e itimi verecek Uçu E itim Akademisi kurmak üzere harekete geçti. Yakla k 3 ay sonra 18 e itim uça ile hizmet sunmaya ba layacak olan THY Uçu Akademisi, y lda 200 pilot yeti tirecek. THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, konuyla ilgili görü melerde bulunmak üzere dün Ayd n Jandarma Filo Komutanl bünyesindeki Ç ld r Havaalan na gitti. Topçu ve beraberindekiler, havaalan nda, Ayd n Valisi Hüseyin Avni Co, Belediye Ba kan Özlem Çerçio lu ve sivil toplum kurulu lar n n temsilcileri taraf ndan kar land. Akademiyle ilgili Zaman a aç klamalarda bulunan Hamdi Topçu, 18 e itim uça ile Ayd n da dünya markas haline gelecek uçu e itim akademisi kuracaklar n söyledi. Topçu, Ç ld r Havaalan na yap lacak yat r mlarla uzman e itmenlerin yan s ra yerel halktan olu an 350 ekibe istihdam sa layacaklar n bildirdi. Devlet Hava Meydanlar letmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü nden bu ay sonuna kadar uçu izni alarak haziran ba nda stanbul daki uçu okulunun Ayd n a ta naca n anlatan Topçu, Hangarlar n yap lmas yla en geç 3 aya kadar e itime ba lamay planl yoruz. Adnan Menderes Üniversitesi ile i birli ine de giderek baz e itimleri ortak verece iz. dedi. ABD de pilot e itimi sunan bir akademi ile i birli ine gideceklerini ifade eden Topçu, Ayd n a uluslararas kimlikli bir okul açmak için hiçbir fedakârl ktan kaç nmayacaklar n vurgulad. Akademinin sadece THY ye de il, bölgede pilotlar n yeti tirmek isteyen tüm ülkelere e itim hizmeti sunaca na dikkat çeken Topçu, Ayd n n k sa sürede bölgenin en cazip pilot yeti tirme merkezi haline gelece ini kaydetti. THY Yönetim Kurulu Ba kan, Ç ld r Havaalan n hem meteorolojik artlar hem de konum itibar yla e itime uygun bulduklar n belirterek, stanbul daki tra k yo unlu u bulunmayan Ç ld r Havaalan n n pilot e itimi aç s ndan son derece uygun bir meydan oldu unu dile getirdi. Ç ld r Havaalan n n Jandarma Filo Komutanl na tahsis edildi ini anlatan Topçu, Havaalan, önümüzdeki süreçte bölgesel uçu larla ilgili sivil havac l k sahas na aç labilir nin ba nda olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama buna DHM karar verecek. Buran n bölgesel uçu lara da uygun oldu unu zannediyorum. eklinde konu tu. FOTO RAF: AA, S NAN ÖZMÜ Yeni Opel Corsa. Rengarenk... MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Meslek liselerine elektrikli ev aletleri laboratuvar - Koç Holding ve Milli E itim Bakanl i birli inde ba lat lan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsam nda Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program n n 2011 de hayata geçirilmesine yönelik protokol imzaland. Protokole, Milli E itim Bakanl Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürü Hüseyin Ac r ve Koç Holding Dayan kl Tüketim Grubu Ba kan ve Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu imza koydu. Dört y l sürmesi planlanan projede Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan - Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis bölümünde okuyan ö rencilerin, Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program yla Arçelik laboratuvarlar nda ö renecekleri bilgilerle elektrikli ev aletleri teknisyenli- i yapabilecek düzeye gelmeleri hede eniyor. Projede, okullardaki e itim içeri inin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi amac yla, Milli E itim Bakanl ile müfredat program haz rlanacak. Yeni teknolojilere sahip elektrikli ev aletlerinin bulundu u Arçelik laboratuvarlar kurularak, haz rlanan e itim materyalleri okullara da t lacak. Ö retmenler için de sektördeki yeni teknolojiler ve geli meleri içeren hizmet içi e itimler düzenlenecek. Uygulama için 3 stanbul da, 1 de Diyarbak r da olmak üzere toplam 4 okul tespit edildi. Seçilen ö renciler, okullarda olu turulan Arçelik laboratuvarlar nda e itim alacak. Ö rencilere ayn zamanda Arçelik yetkili servislerinde staj imkan da sa lanacak. Yetkili servislerde veya Arçelik bünyesinde çal mak isteyen ö renciler, irket taraf ndan bir s nava al narak, ba ar l olanlara serti ka imkan verilecek. EKONOM SERV S SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

8 08 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN - Kayseri Yamula - - son aylarda ba ÖZEL HABER

9 Vodafone Grubu CEO su Vitto- - MAYIS 2011 CUMA ZAMAN KENAN MEHMETZADE Gören de bir, görmeyen de Zambak, Türkiye nin önde - lerinden biri. ilgi gören Zam- - na yeni bir marka daha ekliyor

10 10EKONOM 27 Art k bonodan de il, komisyondan kazanaca z BRAH M BALTA STANBUL Faizlerdeki dü ü ün ard ndan tah- ve bonodan getirileri azalan ban- -vil kalar gözünü hizmetlerden ald klar ücret ve komisyonlara dikti. EFT ve havale ücretleri, hesap i letim ücreti ve kart aidatlar tüketicilerin tepkisini çekerken bankac lar ücret ve komisyonlarda srarl. Komisyon ve ücret almaya devam edeceklerini belirten Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, bunlar n kârlar içindeki pay n n yüzde 14 oldu unu, önümüzdeki dönemde artmas n n sa l kl olaca n söyledi. Özen, Kaliteli kâr, ücret ve komisyondan gelen kâr, Hazine Bonosu ndan gelen de il. dedi. Web üzerinden yap lan i lemleri art rmak isteyen Garanti Bankas da 10 milyon dolar harcayarak internet ubesini yeniledi. ubeden yap labilecek bütün i lemleri internete ta yan banka, yeni web sitesini dün yapt bir bas n toplant s yla duyurdu. Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil, kendilerindeki tüm bankac l k i lemlerinin yüzde 55 inin internet üzerinden yap ld n söyledi. nternetin en çok para transferi, EFT ve havale için, ard ndan fatura ve kredi kart ödemeleri için kullan ld n belirten Erbil, internet ubesinin - ziki ubeye göre maliyeti 70 kat azaltt n vurgulad. Erbil, internetten yap lan i lemlerden al nan ücretlerde bir de i iklik öngörmediklerini aktard. Ayn ehirde vatanda paras n taksiyle götürse banka havale ücretinden ucuza mal olur. ele tirisinin hat rlat lmas üzerine Genel Müdür Ergun Özen, Taksiyle götürmenin hesab n n sa lamas n birisi yapsa diyorum. sözleriyle kar ç kt. Özen, Türk bankac l k sisteminde toplam gelirler içinde ücret ve komisyonlar n geliri hâlâ çok dü ük, yüzde ler civar nda, bunun artmas gerekiyor. Bu kârl l n kalitesinin artmas için de gerekli. Dünya bankac l ndan bu konuda çok gerideyiz. Verdi imiz hizmetin kar l olarak ücret ve komisyonlar almaya devam edece iz, almam z laz m. Bu kompozisyonun önümüzdeki günlerde ücret ve komisyon gelirleri lehine de i ece ini dü ünüyorum. eklinde konu tu. nternet ubesinin ziki ube say s n etkileyip etkilemeyece ine ili kin soruya ise Özen, Orta vadede ben bunu görmüyorum. Biz hem ziki ubelerde hem de alternatif da t m kanallar nda büyümeye devam edece iz. Y lda ortalama ube açmaya devam ediyoruz, önümüzdeki 3 y lda bu plan m zda en ufak bir de- i iklik yok. cevab n verdi. Halen mü terilerinin dörtte birini olu turan 1,8 milyon ki inin internet ubesini kulland n aktaran Erbil, 2-3 y l içinde 2,5 milyon ki iye ula may hede ediklerini kaydetti. Garanti, do rudan bankac l k ismini verdi- i yeni web ubesini en büyük interaktif dijital ajans LBI i birli i ile haz rlad. MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen (ortada), Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil (solda) ve Garanti Teknoloji Genel Müdürü Hüsnü Eren, yeni internet ubesinin tan t m n birlikte yapt. fhaber turu stanbul un Fethi ne özel kalem 650 milyon Euro ciro yapan talyan kalem üreticisi Omas, stanbul un Fethi ne özel kalem üretti ile 26 bin Euro aras nda sat a sunulan ve toplam adet üretilen kalemlerin 20 si hemen sat ld. Omas Sat ve Marka Müdürü Luca Baglione, Bu kalemlerin stanbul un Fethi ne adanmas büyük gurur. dedi. Baglione, edindikleri tüm tecrübeyi 1453 stanbul un Fethi kalemlerine ta d klar n söyledi. Kalemin üstünde Ayasofya n n kubbesi, gövdesinde stanbul ve Fatih Sultan Mehmet in minyatürleri bulunuyor. En çok Aveal konu uyor Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu nun 2011 in ilk çeyrek rakamlar na göre cep telefonuyla bu y l hem daha çok konu uldu hem de daha fazla k sa mesaj at ld. Bu art ta Turkcell, Vodafone ve Avea aras ndaki rekabetin ucuz tarifeler getirmesi etkili oldu. Bir abonenin ayl k ortalama konu ma süresi, Turkcell li bir abone için 206,1 dakika, Vodafone lu bir abone için 294,8 dakika, Avea l bir abone içinse 316,9 dakika eklinde gerçekle ti. Yarg dan Sonera n n talebine ret Turkcell, hissedarlardan Sonera Holding in, ola anüstü genel kurulun toplant ya ça r lmas için kendilerine yetki verilmesi talebiyle açt davan n duru mas nda, mahkemenin davan n ön art yoklu- undan reddine karar verdi ini aç klad. Ayr ca, 21 Nisan tarihli ola an genel kurul toplant s nda kanuni denetçi seçilememi olmas nedeniyle Yönetim Kurulu Ba kan Colin Williams taraf ndan aç lan davan n duru mas nda mahkeme, ola anüstü genel kurula kadar mevcut kanuni denetçilerin görevlerinin devam etti inin tespitine karar verdi. Serin tutan 220 graml k ceketler Abdullah Ki l, erkekler için yepyeni bir ceket koleksiyonu haz rlad. Koleksiyonda yer alan Seer Sucker ceketler; serin tutan % 100 pamuklu kuma lar, k kesimi, özenle tasarlanm desenleri ile yeni sezona damgas n vurmaya haz rlan yor. Ceketler sadece 220 gram a rl nda üretildi. Lacivert-beyaz pötikare ile aç k ve koyu mavi renklerin beyazla birle ti i düz ve çubuk çizgilerle olu turulan desen çe itlili ine sahip ceketler 4 ve 6 drop seçeneklerine sahip. Sony 3,1 milyar dolar zarar etti Japon elektronik devi Sony, 31 Mart 2011 de sona eren mali y lda 3,1 milyar dolar zarar etti. Bu zarar n büyük oranda ocak-mart döneminde 4,4 milyar dolar tutar nda ertelenmi vergi varl klar n n gider yaz lmas ndan kaynakland n aç klayan irket, yenin de er kazanmas n n da zarar edilmesinde etkili oldu unu belirtti. Bu arada Japon Ricoh, maliyetlerini azaltmak için gelecek üç y lda 10 bine yak n çal an n i ten ç karaca n aç klad. Fotokopi ve foto raf makinesi üreticisi Ricoh, küresel çapta 110 bin ki iye istihdam sa l yor. Torunlar, 12,6 milyon kâr da tt Halka arz sürecini tamamlayarak 21 Ekim de MKB de i lem görmeye ba layan Torunlar GYO, ilk genel kurul toplant s n önceki gün gerçekle tirdi. Genel kurulda da t labilir kâr n tamam olan 12,6 milyon TL nin hissedarlara da t lmas karar al nd. Genel kurulda ayr ca mevcut yönetim ile devam karar da al nd. SAYFA TASARIM: N YAZ DEM RCAN

11 11EKONOM 27 Süta, Bingöl e 100 milyon dolara tesis kuruyor, bin ki i i sahibi olacak Süt ve süt ürünlerinde Türkiye nin önde gelen irketlerinden Süta, Bingöl de büyük çapl yat r ma haz rlan yor. irketin Bingöl de tesis kuraca n do rulayan Devlet Bakan Cevdet Y lmaz, bu yat r m çekmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Yat r m tamamland nda yakla k bin ki iye istihdam sa lanacak. Ürünler ise bölge illeri ile ran ve Irak a ihraç edilecek. ERCAN BAYSAL B NGÖL Do u ve Güneydo u Anadolu böl- huzur ve güven ortam n n -gelerinde sa lanmas, yat r mlar da beraberinde getirdi. Türkiye nin önde gelen g da irketlerinden Süta, Bingöl de 100 milyon dolarl k yat r ma haz rlan yor. lk etapta 500, yat r mlar n tamamlanmas yla birlikte bin ki iye istihdam kap s sa layacak entegre tesis için Süta yönetiminin son karar n önümüzdeki günlerde vermesi bekleniyor. Kurulacak yem ve süt fabrikalar ndan elde edilecek ürünlerin Irak ve Suriye gibi kom u ülkeler ba ta olmak üzere Karadeniz ve Güneydo u Anadolu bölgelerine gönderilmesi planlan yor. Yat r m için son karar n verilmesinin ard ndan i çilere e itim verilmeye ba lanacak. Toplamda çiftlik kurulmas planlan rken, yat r m kapsam nda çevre illerden de süt toplanacak. Söz konusu yat r m n ehirde günlük 1-2 milyon liral k ticari potansiyel olu turaca hesaplan yor. Türkiye nin önde gelen süt üreticilerinden Süta n Bingöl e yönelik giri imini do rulayan Devlet Bakan Cevdet Y lmaz, yat r m çekmek için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti. Y lmaz, sürecin olumlu yönde i ledi i bilgisini verdi. Süta Yönetim Kurulu Ba kan Muharrem Y lmaz n önceki günlerde yer bakmak için Bingöl de incelemelerde bulundu u belirtildi. Devlet Bakan Y lmaz, önceki ak am Bingöl de kat ld bir toplant da ise ekonomik ve siyasi istikrar n devam etmesine vurgu yaparak kay p y llar n unutulmamas gerekti ine dikkat çekti. Gemiyi sa lam tutmak zorunday z. diyen Y lmaz, geminin huzur içerisinde hedefe gitmesinin sa lanmas gerekti ini söyledi. Y lmaz, Bu olmadan ne Elaz, ne Bingöl ün kalk nmas mümkün de il. 90 l y llarda faili meçhuller gibi bu bölgelerde ne ya and n hepimiz biliyoruz. eklinde konu tu. Bingöl Giri imci adamlar Derne i nin (B NG AD) toplant s nda konu an Y lmaz, bölgenin gelece i için huzur ve güven ortam n n her f rsatta vurgulanmas gerekti ini ifade ederek yat r mc n n karar verirken belli artlar arad n dile getirdi. Tar m ve hayvanc l n dünyada kritik sektörlerden biri oldu unun alt n çizen Y lmaz, büyük rmalar n da bu i e girmesi gerekti ine dikkat çekti. TUSKON Ba kan R zanur Meral ise siyasi ve ekonomik istikrar n yan s ra izlenen proaktif d politika sebebiyle Türkiye nin itibar n n üst düzeyde oldu unu söyledi. Meral, 31 y ld r yurtd na gidiyorum. u ana kadar Türk i adamlar na gösterilen ilgiyi daha önce görmedim. Vizelerin kald r lmas önemli oldu. CEVDET YILMAZ Rusya ya geçen hafta vizesiz gittik. Rusya gibi kat devlet tedbirleri olan bir ülkede vizelerin kald r lmas dünyadaki zihniyet de i iminin göstergesidir. Türkiye nin zihniyet devrimi tüm dünyay etkiliyor. dedi. B NG AD Ba kan Medeni Arifo lu da yeni yat r mlar n artmas gerekti ini ifade ederek Bingöllü zenginlere ça r da bulundu. Bat da hayvanc l n zenginler ve büyük holdingler taraf ndan yap ld n aktaran Arifo lu, Bizim zenginlerimiz de bu i e el atmal lar. diye konu tu. Süta n Bingöl e yapaca yat r m do rulayan Devlet Bakan Cevdet Y lmaz, son küresel krizin tar m ve hayvanc l n stratejik konumunu daha da güçlendirdi- ini söyledi: Büyük holdingler bu sektörlere yat r m yaps n. FOTO RAF: ZAMAN MAYIS 2011 CUMA ZAMAN TÜB TAK Ba kan Prof. Dr. Nüket Yeti, Türk irketlerinin Ar-Ge ye yat r m yapmadan cari aç n kapat lmas n n zor oldu unu söyledi. Hiçbir hükümet, Ar-Ge ye bu kadar destek vermedi BAYRAM KAYA STANBUL Hükümetin son 8 y lda i dünyas na verdi- - i deste i öven Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ara t rma Kurumu (TÜB TAK) Ba kan Prof. Dr. Nüket Yeti, hiçbir siyasi partinin bugüne kadar i çevrelerine bu kadar destek vermedi ini söyledi. Özellikle 2002 öncesinde hükümetlerin KOB lere verdi i Ar-Ge deste inin 709 milyon dolar civar nda oldu unu aktaran Yeti, 2011 itibar yla bu oran n 3,4 milyar dolar seviyesine yükseldi ini dile getirdi. Müstakil Sanayici ve adamlar Derne i nin (MÜS AD) Per embe Toplant s na kat lan TÜB TAK Ba kan Nüket Yeti, Türkiye nin son dönemde ihracat n önemli oranda art rd na ancak ithalat n da ayn oranda yükseldi ine dikkat çekti. Yeti, bunun da cari aç art rd n kaydetti. Türk i letmelerin Ar- Ge ve yenilik yapmadan cari aç n kapat lmas n n çok zor oldu unu sözlerine ekleyen TÜB TAK Ba kan, bunun önlenmesi ad na i letmelerin bu alanlara yat r m yapmalar ça r s nda bulundu. Yeti, art k rekabetin sadece uluslararas pazarlarda de il, ulusal pazarlarda da olu tu unu ifade ederek, u anda binek otomobillerde ithalat n pay n n yüzde 70 lere ula t - n, bunun da 6,8-7 milyar dolar etti ini söyledi. Yeti, TÜB TAK n, KOB lerin ihtiyaçlar do rultusunda üniversite ve kamu ara t rma kurumlar n n yürütece i ürün ve sürece dönük projelere üst limiti 300 bin lira olan yeni destek program ba latt n, TÜ- B TAK 1505 KOB Yarar na Teknoloji Transferi Destek Program kapsam nda proje giderlerinin yüzde 75 inin TÜB TAK taraf ndan hibe olarak verilece ini, yüzde 25 inin ise KOB taraf ndan kar lanaca n söyledi. MÜS AD Ba kan Ömer Cihad Vardan da Türkiye de Ar-Ge ve yenilikçili in h zla büyüyen ekonomiye yak acak düzeyde olmad n n alt n çizerek, gelinen noktan n eskiye göre iyi oldu unu ancak dünya inovasyon liginde yer alamad n ifade etti.

12 Konut sat lar h z kesti 1. SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý.ADEDÝ A.ORT ACIBADEM HAST. 23,55 23,65 24,00 23, ,80 23,55 25,25 24, ,62 ADANA CIMENTO 5,08 5,06 5,12 5, ,09 5,06 5,10 5, ,08 ADANA CIMENTO (B) 3,38 3,35 3,40 3, ,38 3,35 3,40 3, ,39 ADANA CIMENTO (C) 0,87 0,86 0,88 0, ,87 0,85 0,87 0, ,86 ADEL KALEMCILIK 24,30 24,15 24,60 24, ,40 24,35 24,55 24, ,40 ADVANSA SASA 2,14 2,14 2,18 2, ,16 2,09 2,15 2, ,12 AFM FILM 13,80 13,80 14,15 14, ,02 13,80 14,35 14, ,13 AFYON CIMENTO 139,00 127,00 142,00 137, ,22 130,00 137,50 134, ,45 AK ENERJI 3,60 3,60 3,66 3, ,63 3,59 3,65 3, ,62 AKAL TEKSTIL 2,62 2,57 2,68 2, ,63 2,57 2,66 2, ,62 AKBANK 7,38 7,40 7,52 7, ,46 7,36 7,48 7, ,41 AKCANSA 7,32 7,32 7,40 7, ,35 7,30 7,40 7, ,34 AKFEN 11,05 11,00 11,15 11, ,06 10,85 11,05 11, ,99 AKIN TEKSTIL 4,16 4,17 4,40 4, ,31 4,25 4,37 4, ,28 AKSA 4,46 4,38 4,42 4, ,40 4,34 4,41 4, ,38 AKSA ENERJI 4,65 4,61 4,68 4, ,65 4,62 4,65 4, ,64 AKSIGORTA 1,70 1,71 1,73 1, ,72 1,69 1,72 1, ,71 AKSU ENERJI 5,04 5,06 5,16 5, ,10 5,08 5,18 5, ,11 ALARKO CARRIER S. 39,30 39,50 42,70 40, ,15 40,10 41,60 40, ,68 ALARKO HOLDING 3,51 3,52 3,59 3, ,56 3,53 3,57 3, ,55 ALBARAKA TURK 2,07 2,06 2,10 2, ,09 2,07 2,10 2, ,09 ALCATEL TELETAS 3,64 3,66 3,71 3, ,69 3,61 3,68 3, ,64 ALKIM KAGIT 1,53 1,52 1,54 1, ,53 1,51 1,53 1, ,51 ALKIM KIMYA 8,26 8,26 8,36 8, ,31 8,22 8,30 8, ,28 ALTERNATIFBANK 1,50 1,47 1,54 1, ,48 1,45 1,49 1, ,47 ALTINYAG K. 1,06 1,06 1,08 1, ,07 1,06 1,08 1, ,07 ALTINYILDIZ 18,55 18,25 20,10 19, ,51 19,80 21,45 21, ,87 ANADOLU CAM 3,74 3,72 3,79 3, ,77 3,77 3,95 3, ,87 ANADOLU EFES 22,35 22,40 22,55 22, ,50 22,45 22,80 22, ,55 ANADOLU HAYAT 4,55 4,51 4,55 4, ,53 4,50 4,56 4, ,52 ANADOLU ISUZU 11,90 11,90 12,20 12, ,07 11,75 12,15 11, ,92 ANADOLU SIGORTA 1,12 1,11 1,13 1, ,12 1,11 1,13 1, ,12 ANEL ELEKTRIK 2,03 2,04 2,08 2, ,06 2,04 2,09 2, ,06 ANEL TELEKOM. 1,21 1,21 1,24 1, ,23 1,21 1,27 1, ,24 ARCELIK 8,00 8,02 8,12 8, ,08 8,02 8,14 8, ,10 ARENA BIL. 2,45 2,47 2,66 2, ,56 2,55 2,63 2, ,59 ARSAN TEKSTIL 2,44 2,41 2,52 2, ,46 2,32 2,44 2, ,38 ASELSAN 8,60 8,60 8,76 8, ,70 8,66 8,80 8, ,74 ASYA KATILIM B. 2,59 2,61 2,64 2, ,63 2,58 2,63 2, ,60 AVIVA SIGORTA 12,70 12,70 13,00 12, ,80 12,70 13,05 12, ,84 AYEN ENERJI 2,89 2,88 2,91 2, ,90 2,87 2,91 2, ,88 AYGAZ 11,25 11,05 11,35 11, ,29 11,10 11,30 11, ,21 BAGFAS 161,00 161,50 164,00 162, ,57 159,50 163,50 160, ,93 BAK AMBALAJ 2,30 2,31 2,38 2, ,35 2,28 2,36 2, ,33 BANVIT 4,71 4,72 4,80 4, ,75 4,76 4,86 4, ,80 BATI CIMENTO 9,42 9,42 9,72 9, ,57 9,26 9,50 9, ,37 BATI SOKE CIM. 1,84 1,81 1,85 1, ,84 1,82 1,85 1, ,83 BESIKTAS 8,90 8,96 9,14 9, ,04 8,90 9,06 8, ,97 BIM MAGAZALAR 52,00 52,00 53,00 52, ,54 52,25 53,00 53, ,80 BIMEKS 3,72 3,73 3,76 3, ,74 3,73 3,85 3, ,80 BZIM TOPTAN 26,40 26,20 26,70 26, ,46 26,40 26,80 26, ,57 BOLU CIMENTO 1,69 1,67 1,69 1, ,68 1,66 1,69 1, ,68 BOROVA YAPI 1,92 1,92 1,98 1, ,95 1,91 1,95 1, ,93 BORUSAN 29,60 30,00 31,00 30, ,57 29,70 30,50 29, ,00 BORUSAN YATIRIM 13,25 12,40 13,55 13, ,33 12,85 13,30 13, ,16 BOSCH FREN S. 179,50 181,00 187,00 183, ,20 181,00 185,00 185, ,19 BOSSA 3,70 3,72 3,86 3, ,79 3,70 3,90 3, ,76 BOYNER BUYUK M. 3,44 3,47 3,67 3, ,59 3,58 3,80 3, ,68 BRISA 158,50 159,00 162,50 160, ,81 155,50 161,50 155, ,68 BSH EV ALETLERI 121,50 121,50 123,50 122, ,25 121,00 123,50 122, ,95 BURCELIK 202,50 182,50 182,50 182, ,50 180,00 180,00 180, ,00 BURCELIK VANA 3,43 3,35 3,47 3, ,38 3,30 3,37 3, ,33 BURSA CIMENTO 5,12 5,14 5,26 5, ,19 5,12 5,20 5, ,14 CARREFOUR SA 17,75 17,80 18,00 17, ,86 17,60 17,95 17, ,72 CARFB 22,90 22,85 23,30 22, ,05 22,75 23,00 22, ,84 COCA COLA 21,55 21,55 21,75 21, ,62 21,30 21,60 21, ,45 COMPONENTA DOK. 8,10 8,04 8,18 8, ,13 8,06 8,14 8, ,09 CRDFA 4,08 4,05 4,15 4, ,10 4,07 4,13 4, ,07 CELEBI 26,50 26,40 26,60 26, ,46 26,40 26,80 26, ,58 CELIK HALAT 4,19 4,15 4,21 4, ,20 4,15 4,25 4, ,18 CEMTAS 1,42 1,42 1,45 1, ,44 1,41 1,44 1, ,42 CIMBETON 58,00 58,00 58,75 58, ,30 56,00 58,50 56, ,27 CIMENTAS 9,28 9,32 9,40 9, ,36 9,32 9,52 9, ,41 CIMSA 9,52 9,48 9,52 9, ,50 9,44 9,52 9, ,48 DEMISAS DOKUM 1,95 1,94 1,99 1, ,96 1,95 1,98 1, ,96 DENIZBANK 10,45 10,30 11,00 10, ,64 10,25 10,60 10, ,37 DENIZLI CAM 10,65 10,65 10,85 10, ,80 10,65 10,75 10, ,68 DENTAS AMBALAJ 1,70 1,71 1,74 1, ,72 1,70 1,73 1, ,72 DERIMOD 4,83 4,81 4,87 4, ,83 4,78 4,94 4, ,87 DESA 1,27 1,26 1,29 1, ,27 1,27 1,29 1, ,28 DEVA HOLDING 2,90 2,89 2,92 2, ,91 2,88 2,92 2, ,90 DITAS DOGAN 3,26 3,26 3,35 3, ,29 3,27 3,38 3, ,33 DO&CO RESTAURANTS 66,00 66,00 69,25 67, ,36 67,00 68,00 68, ,30 DOGAN BURDA 2,82 2,80 2,87 2, ,84 2,81 2,87 2, ,84 DOGAN GAZTCLK. 2,78 2,79 2,83 2, ,81 2,75 2,81 2, ,79 DOGAN HOLDING 1,10 1,10 1,12 1, ,11 1,09 1,11 1, ,10 DOGAN YAYINCILIK 1,32 1,31 1,34 1, ,33 1,30 1,33 1, ,31 DOGUS OTOMOTIV 5,01 5,04 5,12 5, ,08 5,00 5,08 5, ,04 D.DOGAN BASIM 2,73 2,73 2,78 2, ,75 2,72 2,75 2, ,73 DYO BOYA FAB. 1,68 1,69 1,74 1, ,72 1,67 1,72 1, ,69 ECZACIBASI ILAC 2,34 2,34 2,38 2, ,36 2,31 2,36 2, ,34 ECZACIBASI YAPI 3,00 3,00 3,06 3, ,02 2,99 3,03 3, ,01 ECZACIBASI YAT. 6,00 6,02 6,12 6, ,09 5,94 6,08 5, ,00 EDIP IPLIK 1,82 1,81 1,85 1, ,83 1,82 1,85 1, ,83 EGE ENDUSTRI 40,20 40,40 41,30 40, ,03 40,00 41,40 40, ,64 EGE GUBRE 115,00 116,00 119,00 116, ,77 115,50 117,00 116, ,11 EGE SERAMIK 2,80 2,81 2,87 2, ,84 2,77 2,83 2, ,80 EMEK ELEKTRIK 1,70 1,69 1,77 1, ,73 1,74 1,78 1, ,76 EMINIS AMBALAJ 5,32 5,34 5,38 5, ,35 5,34 5,62 5, ,48 ENKA INSAAT 5,84 5,84 5,90 5, ,87 5,78 5,88 5, ,84 ERBOSAN 25,00 25,10 25,60 25, ,36 24,70 25,30 24, ,94 EREGLI DEMIR C. 4,23 4,25 4,29 4, ,27 4,23 4,28 4, ,25 EREGLI D.C. (YENI) 4,00 4,02 4,08 4, ,03 4,01 4,04 4, ,02 ERSU GIDA 1,12 1,12 1,17 1, ,15 1,13 1,15 1, ,14 ESCORT COMPUTER 9,36 9,38 9,60 9, ,46 9,38 9,44 9, ,41 FAVORI DINLENME Y 0,77 0,76 0,78 0, ,77 0,76 0,77 0, ,76 F.BAHÇE SPORTIF 74,50 74,00 79,00 76, ,66 74,75 77,00 76, ,07 FENIS ALUMINYUM 2,73 2,73 2,81 2, ,78 2,72 2,79 2, ,75 FINANS FIN. KIR. 3,69 3,51 3,69 3, ,64 3,55 3,67 3, ,63 FINANSBANK 4,95 4,94 4,98 4, ,96 4,93 5,04 5, ,99 F-M IZMIT PISTON 22,80 23,00 23,40 23, ,18 22,80 23,60 22, ,21 FORD OTOMOTIV 14,55 14,60 14,80 14, ,72 14,70 14,75 14, ,71 FRIGO PAK GIDA 1,10 1,12 1,14 1, ,13 1,12 1,14 1, ,13 GALATASARAY 386,00 389,00 397,00 390, ,43 386,00 400,00 393, ,56 GARANTI BANKASI 7,06 7,08 7,18 7, ,13 7,04 7,14 7, ,10 GARANTI FAKTOR. 5,60 5,58 5,68 5, ,63 5,56 5,66 5, ,60 GENTAS 2,89 2,89 2,92 2, ,90 2,86 2,93 2, ,89 GERSAN ELEKTRIK 1,39 1,38 1,42 1, ,40 1,37 1,40 1, ,38 GLOBAL YAT. HLD. 1,18 1,17 1,20 1, ,18 1,16 1,19 1, ,17 GOLDAS KUYUM. 0,90 0,89 0,91 0, ,90 0,89 0,90 0, ,90 GOODYEAR 55,75 55,25 56,75 56, ,15 55,25 56,50 55, ,85 GOLTAS CIMENTO 72,25 70,50 73,75 71, ,69 70,50 76,50 71, ,82 ÝMKB 26 MAYIS SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT GSD HOLDING 0,94 0,94 0,97 0, ,96 0,94 0,97 0, ,95 GUBRE FABR. 13,95 14,00 14,25 14, ,11 13,85 14,20 13, ,03 GUNES SIGORTA 2,40 2,40 2,47 2, ,44 2,36 2,45 2, ,40 HAZNEDAR TUGLA 3,33 3,33 3,38 3, ,36 3,34 3,50 3, ,39 HEKTAS 1,96 1,95 1,98 1, ,96 1,93 1,96 1, ,94 HURRIYET GAZ. 1,47 1,47 1,50 1, ,49 1,47 1,52 1, ,50 ISIKLAR YAT.HOLD. 0,96 0,95 0,96 0, ,95 0,93 0,96 0, ,94 IDAS 1,16 1,16 1,21 1, ,19 1,17 1,19 1, ,18 IDAS (YENI) 1,12 1,11 1,14 1, ,13 1,12 1,13 1, ,12 IHLAS EV ALETLRI 1,27 1,26 1,34 1, ,29 1,23 1,27 1, ,25 IHLAS GAZETECLK. 2,83 2,84 2,88 2, ,86 2,80 2,86 2, ,83 IHLAS HOLDING 1,20 1,17 1,22 1, ,19 1,17 1,20 1, ,19 IHLAS.YAY.HOLD. 1,72 1,69 1,78 1, ,72 1,66 1,70 1, ,68 INDEKS B.SAYAR 3,42 3,37 3,42 3, ,40 3,38 3,43 3, ,40 INTEMA 8,54 8,62 8,74 8, ,70 8,48 8,64 8, ,53 IPEK MATBAACILIK 3,80 3,83 3,88 3, ,86 3,77 3,85 3, ,81 IS BANKASI (B) 1700, , , , , , , , ,00 IS BANKASI (C) 4,98 5,02 5,06 5, ,04 4,96 5,06 4, ,01 IS FINANSAL KIR. 1,58 1,57 1,59 1, ,58 1,57 1,61 1, ,60 IS YAT.MEN. D. 2,25 2,23 2,29 2, ,27 2,25 2,27 2, ,26 ITTIFAK HOLDING 9,75 9,82 10,08 9, ,94 9,80 10,06 9, ,96 IZMIR DEMIR CELIK 6,56 6,46 6,60 6, ,54 6,52 6,64 6, ,59 IZOCAM 52,00 52,25 54,50 53, ,48 52,50 53,50 52, ,78 KAPLAMIN 20,20 20,40 22,00 21, ,48 21,05 21,65 21, ,32 KARDEMIR A 1,15 1,15 1,17 1, ,16 1,14 1,16 1, ,15 KARDEMIR B 1,25 1,25 1,27 1, ,26 1,23 1,26 1, ,24 KARDEMIR D 0,89 0,89 0,91 0, ,90 0,88 0,90 0, ,89 KAREL 3,47 3,48 3,53 3, ,51 3,47 3,51 3, ,49 KARSAN OTOMOT. 1,74 1,67 1,76 1, ,70 1,67 1,69 1, ,68 KARSU TEKSTIL 2,60 2,62 2,75 2, ,70 2,64 2,70 2, ,66 KARTONSAN 212,00 212,00 215,50 213, ,81 211,50 214,50 212, ,84 KELEBEK MOBILYA 1,15 1,14 1,17 1, ,15 1,14 1,17 1, ,15 KENT GIDA 170,00 174,00 174,50 174, ,39 174,50 175,00 174, ,56 KEREVITAS GIDA 77,25 77,25 78,00 77, ,71 76,75 78,25 77, ,62 KILER (YENI) 6,36 6,36 6,44 6, ,41 6,30 6,42 6, ,36 KLIMASAN 4,37 4,40 4,51 4, ,47 4,38 4,46 4, ,42 KOC HOLDING 7,28 7,30 7,40 7, ,35 7,14 7,32 7, ,24 KONFRUT GIDA 14,00 14,00 14,20 14, ,05 13,95 14,70 14, ,38 KONYA CIMENTO 291,00 288,00 297,00 292, ,21 286,00 293,00 287, ,41 KORDSA 5,06 5,06 5,14 5, ,09 4,98 5,10 5, ,02 KOZA ALTIN 21,75 21,90 22,25 22, ,11 20,95 22,05 20, ,45 KOZA MADENCÝLÝK 4,83 4,85 4,94 4, ,90 4,80 4,89 4, ,86 KRISTAL KOLA 1,32 1,33 1,35 1, ,34 1,32 1,34 1, ,33 KUTAHYA PORSELN 3,00 3,03 3,06 3, ,04 3,02 3,08 3, ,06 LATEK LOJÝSTÝK 2,74 2,75 2,82 2, ,79 2,74 2,81 2, ,77 LINK YAZILIM 6,90 6,80 7,00 6, ,88 6,70 6,88 6, ,77 LOGO YAZILIM 2,37 2,38 2,42 2, ,40 2,39 2,47 2, ,44 LUKS KADIFE 3,56 3,59 3,95 3, ,82 3,71 3,87 3, ,78 MARDIN CIMENTO 7,98 7,98 8,04 7, ,00 7,94 8,00 8, ,98 MARMARIS A.YUNUS 23,10 23,10 23,40 23, ,27 22,30 23,15 22, ,66 MARTI OTEL ISLET. 1,13 1,13 1,15 1, ,14 1,12 1,14 1, ,13 MARSHALL 51,50 51,75 52,75 52, ,25 50,00 52,00 50, ,37 MENDERES TEKSTIL 0,99 0,98 1,01 1, ,00 0,99 1,01 0, ,00 MERKO GIDA 1,34 1,34 1,37 1, ,36 1,34 1,42 1, ,39 METEM ENERJI TEKSTIL 2,19 2,15 2,24 2, ,18 2,11 2,19 2, ,15 METRO TIC.VE MALI 1,02 1,01 1,03 1, ,02 1,00 1,03 1, ,02 MGROS 21,45 21,30 21,75 21, ,51 21,10 21,50 21, ,32 MILPA 2,09 2,10 2,17 2, ,11 2,07 2,13 2, ,10 MUTLU AKU 5,20 5,22 5,28 5, ,26 5,12 5,26 5, ,19 NET HOLDING 1,45 1,43 1,45 1, ,44 1,42 1,47 1, ,44 NET TURIZM 1,19 1,18 1,20 1, ,19 1,18 1,20 1, ,19 NETAS TELEKOM 152,00 152,00 154,00 153, ,92 151,00 158,50 156, ,73 NUH CIMENTO 12,55 12,55 12,85 12, ,72 12,45 12,80 12, ,63 OLMUKSA 11,70 10,60 10,75 10, ,60 10,25 11,40 10, ,94 OTOKAR 34,30 34,00 35,30 34, ,67 33,90 34,90 34, ,43 PARK ELEKTRIK 4,02 4,01 4,04 4, ,02 3,98 4,06 4, ,01 PARSAN 2,59 2,60 2,65 2, ,63 2,57 2,65 2, ,61 PENGUEN GIDA 2,48 2,48 2,56 2, ,52 2,48 2,54 2, ,51 PETKIM 2,54 2,54 2,57 2, ,55 2,50 2,55 2, ,52 PETROL OFISI 6,48 6,48 6,58 6, ,54 6,46 6,62 6, ,52 PINAR ET VE UN 7,84 7,82 7,98 7, ,89 7,74 7,90 7, ,82 PINAR SU 5,50 5,50 5,62 5, ,56 5,50 5,60 5, ,54 PINAR SUT 16,65 16,65 16,90 16, ,70 16,45 16,75 16, ,60 PIMAS 3,70 3,69 3,74 3, ,72 3,69 3,72 3, ,70 PLASTIKKART 2,10 2,10 2,12 2, ,11 2,08 2,12 2, ,10 RAY SIGORTA 1,59 1,62 1,67 1, ,66 1,58 1,64 1, ,60 REYSAS TASMA.L. 1,73 1,72 1,75 1, ,73 1,71 1,74 1, ,72 SABANCI HOLDING 7,24 7,26 7,34 7, ,31 7,18 7,32 7, ,26 SANKO PAZARLAMA 4,75 4,77 4,84 4, ,79 4,70 4,88 4, ,78 SARKUYSAN 4,30 4,30 4,37 4, ,35 4,31 4,36 4, ,34 SELCUK ECZA 2,39 2,35 2,39 2, ,38 2,34 2,38 2, ,36 SERVE KIRTASIYE 1,41 1,36 1,41 1, ,38 1,37 1,41 1, ,39 SODA SANAYII 2,73 2,72 2,78 2, ,74 2,71 2,75 2, ,73 SOKTAS 16,00 15,80 16,60 16, ,32 15,90 16,35 15, ,16 SEKER PILIC 3,47 3,48 3,53 3, ,51 3,47 3,54 3, ,51 SEKERBANK 1,51 1,52 1,54 1, ,53 1,51 1,54 1, ,52 SISE CAM 4,38 4,40 4,52 4, ,45 4,39 4,48 4, ,42 HALKBANK 11,80 11,85 12,00 11, ,91 11,70 11,95 11, ,83 T.KALKINMA BANK. 7,94 7,92 8,00 7, ,98 7,94 8,10 8, ,99 TAT KONSERVE 3,60 3,61 3,71 3, ,63 3,59 3,66 3, ,62 TAV HAVALIMANLARI 7,74 7,76 8,02 7, ,93 7,84 8,00 7, ,93 T. EKONOMI BANK. 2,17 2,16 2,18 2, ,17 2,16 2,18 2, ,17 T.DEMIRDOKUM 15,45 15,10 15,85 15, ,52 15,55 16,15 15, ,85 TEK-ART TURIZM 1,27 1,27 1,30 1, ,28 1,26 1,29 1, ,27 TEKFEN HOLDING 6,04 6,02 6,10 6, ,06 5,96 6,04 6, ,00 TEKSTIL FIN.KIRL. 1,42 1,46 1,58 1, ,55 1,58 1,66 1, ,62 TEKSTILBANK 0,92 0,92 0,95 0, ,94 0,92 0,94 0, ,93 TESCO KIPA 8,84 8,00 8,44 8, ,26 8,06 8,26 8, ,20 M.TIRE KUTSAN 1,47 1,47 1,49 1, ,48 1,46 1,49 1, ,48 TOFAS OTOMOBIL F. 7,68 7,70 7,80 7, ,76 7,72 7,80 7, ,76 TRABZON SPOR 15,15 15,05 16,15 15, ,53 15,05 15,45 15, ,24 TRAKYA CAM 3,47 3,47 3,56 3, ,51 3,48 3,52 3, ,50 T.S.K.B. 2,49 2,50 2,54 2, ,52 2,47 2,53 2, ,50 T.TUBORG 3,87 3,88 4,00 3, ,95 3,94 3,95 3, ,95 TUKAS 1,39 1,39 1,41 1, ,40 1,40 1,54 1, ,52 TURCAS PETROL 3,96 3,92 3,98 3, ,95 3,93 3,97 3, ,95 TUPRAS 42,30 42,50 43,20 42, ,97 42,70 43,30 42, ,89 TURK HAVA YOLLARI 4,27 4,28 4,33 4, ,31 4,26 4,32 4, ,29 T. PIRELLI KABLO 1,52 1,52 1,57 1, ,55 1,52 1,55 1, ,54 TURK TELEKOM. 8,06 7,98 8,12 8, ,05 7,96 8,10 8, ,05 TURK TRAKTOR 36,80 36,90 37,80 37, ,38 37,20 37,70 37, ,51 TURKCELL 9,00 9,02 9,12 9, ,06 8,98 9,08 9, ,02 USAK SERMAIK 6,70 6,70 6,80 6, ,74 6,62 6,74 6, ,68 UYUM GIDA 8,52 8,54 8,64 8, ,59 8,52 8,68 8, ,60 ULKER GIDA 5,84 5,84 5,94 5, ,91 5,80 5,92 5, ,85 UNYE CIMENTO 4,67 4,64 4,70 4, ,67 4,64 4,68 4, ,66 VAKIFLAR BANKASI 3,68 3,70 3,75 3, ,72 3,69 3,73 3, ,71 VAKIF FIN.KIR. 5,30 5,24 5,34 5, ,29 5,18 5,30 5, ,24 VAKKO TEKSTIL 1,88 1,90 2,09 2, ,03 2,12 2,24 2, ,20 VESTEL BEYAZ ESYA 2,93 2,95 2,97 2, ,96 2,95 2,99 2, ,97 VESTEL 2,67 2,66 2,71 2, ,70 2,64 2,72 2, ,68 VIKING KAGIT 1,50 1,51 1,54 1, ,53 1,50 1,53 1, ,52 imkb 26 MAYIS SEANS FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT. DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT YAPI KREDI FIN.K. 4,78 4,77 4,85 4, ,80 4,78 4,83 4, ,80 YAPI KREDI SIGORTA 16,45 16,30 16,55 16, ,47 16,40 16,60 16, ,50 YAPI VE KREDI BNK 3,98 3,99 4,05 4, ,02 3,98 4,04 3, ,01 YATAS 2,69 2,72 2,94 2, ,86 2,83 2,92 2, ,88 YAZICILAR HOLDING 12,30 12,25 12,40 12, ,32 12,20 12,35 12, ,28 YUNSA 3,24 3,22 3,30 3, ,26 3,21 3,24 3, ,23 ZORLU ENERJI 2,40 2,40 2,41 2, ,40 2,38 2,41 2, ,40 ÝKÝNCÝ ULUSAL PAZAR A.YUNUS CESME 11,90 11,80 11,95 11, ,88 11,80 12,05 11, ,90 ARMADA B.SAYAR 3,76 3,75 3,86 3, ,82 3,78 3,83 3, ,80 ASLAN CIMENTO 73,00 70,00 70,00 70, ,00 70,50 71,00 71, ,80 AVRASYA PETROL 2,22 2,20 2,26 2, ,23 2,15 2,23 2, ,18 BAYINDIR MADEN. 2,47 2,47 2,55 2, ,51 2,38 2,50 2, ,44 BRKO 0,87 0,87 0,89 0, ,88 0,87 0,88 0, ,87 BIRLIK MENSUCAT 0,80 0,80 0,82 0, ,81 0,79 0,81 0, ,80 BISAS TEKSTIL 1,23 1,22 1,28 1, ,26 1,23 1,26 1, ,24 BISAS TEKSTIL (YENI) 1,10 1,09 1,13 1, ,12 1,10 1,14 1, ,12 BILICI YATIRIM 2,45 2,42 2,46 2, ,43 2,42 2,46 2, ,44 CEMAS DOKUM 4,02 3,92 4,06 4, ,02 3,93 4,02 3, ,97 DATAGATE BILG.M. 3,53 3,51 3,59 3, ,54 3,49 3,55 3, ,52 DESPEC BILGISAYAR 6,10 6,14 6,28 6, ,21 6,12 6,24 6, ,18 DOGUSAN 1,39 1,39 1,42 1, ,40 1,39 1,41 1, ,39 EGE PROFIL 6,96 7,00 7,12 7, ,06 6,92 7,12 6, ,01 EGELI & CO.YAT.H. 1,06 1,06 1,09 1, ,07 1,05 1,07 1, ,06 EKIZ YAG 4,17 4,14 4,20 4, ,16 4,13 4,17 4, ,15 EURO YATIRIM M.D. 1,45 1,43 1,45 1, ,44 1,43 1,45 1, ,44 HEDEF YAT.HOLDING 1,63 1,57 1,64 1, ,60 1,44 1,62 1, ,48 FON FINANSAL KIR. 2,13 2,15 2,21 2, ,18 2,14 2,17 2, ,15 GEDIK YAT.MENK.D. 1,90 1,89 1,91 1, ,90 1,86 1,90 1, ,88 GOZDE F.K. 4,14 3,81 4,51 3, ,09 3,81 4,15 4, ,94 HATAY TEKSTIL (YENÝ) 22,60 22,55 25,00 25, ,87 23,10 25,70 24, ,93 KATMERCILER 13,05 12,85 13,00 12, ,93 12,65 13,00 12, ,80 LOKMAN HEKIM 4,72 4,72 4,80 4, ,76 4,71 4,80 4, ,74 MAKINA TAKIM 3,44 3,41 3,49 3, ,46 3,36 3,50 3, ,41 MANGO GIDA 5,08 5,08 5,16 5, ,11 5,06 5,12 5, ,09 MENSA SINAI TIC.MALI.Y. 0,87 0,87 0,89 0, ,88 0,87 0,89 0, ,88 MENSA S.T.M.Y(Oyd.Yoks) 0,89 0,88 0,90 0, ,89 0,88 0,89 0, ,88 METEMTUR 1,36 1,35 1,38 1, ,36 1,35 1,40 1, ,37 MERT GIDA GIYIM S. 1,82 1,83 1,90 1, ,86 1,83 1,94 1, ,90 MERT GIDA (YENI) 1,67 1,66 1,70 1, ,68 1,65 1,75 1, ,71 PETROKENT TURIZM 111,00 110,50 111,00 110, ,62 110,00 110,50 110, ,05 RANLO 1,45 1,42 1,48 1, ,46 1,42 1,47 1, ,44 SILVERLINE 1,57 1,57 1,60 1, ,58 1,56 1,58 1, ,57 SONMEZ F.MENT 3,49 3,50 3,52 3, ,51 3,48 3,65 3, ,56 SONMEZ PAMUKLU 3,32 3,30 3,36 3, ,33 3,31 3,67 3, ,55 SEKER FINANSAL 1,18 1,20 1,24 1, ,22 1,18 1,22 1, ,20 TRANSTURK H. 1,83 1,74 1,90 1, ,83 1,72 1,80 1, ,76 USAS 2,24 2,23 2,29 2, ,27 2,22 2,27 2, ,25 UTOPYA TURIZM 3,35 3,33 3,43 3, ,38 3,35 3,42 3, ,39 YAPRAK SUT 5,98 5,96 6,02 5, ,99 5,96 6,30 6, ,15 KURUMSAL ÜRÜNLER PAZARI AK B TÝPÝ YATIRIM ORT. 1,53 1,51 1,57 1, ,53 1,51 1,53 1, ,52 AKFEN GYO 2,01 1,99 2,03 2, ,01 2,00 2,02 2, ,01 AKMERKEZ G.M.Y.O 73,75 78,50 78,50 78, ,50 78,50 86,50 82, ,52 ALARKO G.M.Y.O. 18,45 18,55 19,05 18, ,84 18,55 19,15 18, ,86 ALTERNATIF Y.ORT. 0,98 0,97 1,02 0, ,00 0,98 0,99 0, ,98 ATA YAT.ORT. 1,20 1,20 1,24 1, ,22 1,19 1,21 1, ,19 ATAKULE G.MENKUL 1,31 1,29 1,32 1, ,30 1,29 1,31 1, ,30 ATLANTIS YAT.ORT. 1,04 1,04 1,06 1, ,05 1,03 1,05 1, ,04 ATLAS YAT.ORT. 1,61 1,60 1,64 1, ,61 1,56 1,60 1, ,59 AVRASYA GMYO 1,43 1,40 1,44 1, ,42 1,39 1,42 1, ,40 BASKENT Y.O 1,32 1,31 1,32 1, ,31 1,31 1,32 1, ,31 BUMERANG Y.ORT. 1,20 1,19 1,23 1, ,21 1,19 1,22 1, ,20 DENIZ YAT.ORT. 1,53 1,52 1,54 1, ,53 1,52 1,60 1, ,54 DOGUS GMYO 1,84 1,84 1,90 1, ,87 1,85 1,91 1, ,88 ECZACIBASI Y.O. 1,52 1,52 1,55 1, ,53 1,52 1,54 1, ,53 EGELI CO. Y.ORT. 1,59 1,61 1,71 1, ,68 1,61 1,68 1, ,64 EMLAK KONUT GYO 2,85 2,86 2,90 2, ,88 2,85 2,89 2, ,87 EURO TREND YO 1,41 1,38 1,45 1, ,43 1,40 1,44 1, ,42 EURO B TIPI Y.O. 1,07 1,07 1,08 1, ,08 1,06 1,08 1, ,07 FINANS Y.ORT. 1,00 0,99 1,01 1, ,00 0,99 1,00 0, ,99 GARANTI Y.ORT. 0,74 0,75 0,82 0, ,79 0,76 0,77 0, ,76 GEDIK Y.ORT. 1,09 1,09 1,10 1, ,09 1,09 1,10 1, ,09 HEDEF YAT.ORT. 1,31 1,30 1,34 1, ,32 1,30 1,33 1, ,31 HEDEF YAT.ORT.(YENI) 1,30 1,30 1,30 1,30-1,30 1,30 1,30 1,30-1,30 IDEALIST GYO 3,00 3,00 3,12 3, ,07 3,05 3,38 3, ,31 INFO YAT.ORT. 1,02 1,01 1,03 1, ,02 1,00 1,02 1, ,01 INFOTREND B M.YO 0,77 0,76 0,78 0, ,77 0,76 0,78 0, ,76 IS GIRISIM 2,18 2,16 2,28 2, ,21 2,17 2,25 2, ,20 IS GMYO 1,70 1,71 1,73 1, ,72 1,71 1,74 1, ,72 IS YAT. ORT. 1,13 1,13 1,15 1, ,14 1,13 1,14 1, ,14 KILER GYO 5,28 5,28 5,36 5, ,32 5,22 5,32 5, ,26 MUSTAFA YILMAZ Y.O 0,83 0,81 0,83 0, ,82 0,81 0,82 0, ,81 MARBAS B Y.O 1,33 1,32 1,35 1, ,34 1,28 1,34 1, ,30 MARTI GMYO 1,08 1,08 1,10 1, ,09 1,07 1,09 1, ,08 METRO YAT.O. 1,24 1,22 1,25 1, ,23 1,23 1,26 1, ,25 NUROL GMYO 7,34 7,54 7,98 7, ,86 7,66 8,32 7, ,08 OYAK YAT. ORT. 0,77 0,77 0,81 0, ,79 0,77 0,78 0, ,77 OZDERICI GYO 1,12 1,12 1,14 1, ,13 1,11 1,13 1, ,12 PERA G.M.Y.O. 0,97 0,97 0,98 0, ,97 0,96 0,98 0, ,97 PERO GMYO (YENI) 0,95 0,94 0,96 0, ,95 0,94 0,96 0, ,95 REYSAS GYO 1,19 1,20 1,22 1, ,21 1,19 1,21 1, ,20 RHEA GIRISIM 4,52 4,52 4,72 4, ,64 4,58 4,69 4, ,64 SAGLAM GMYO 0,84 0,85 0,87 0, ,86 0,85 0,87 0, ,85 SINPAS GYO 1,96 1,96 1,99 1, ,98 1,95 1,98 1, ,96 TACIRLER YO 0,85 0,85 0,87 0, ,86 0,86 0,87 0, ,86 TAC YAT.ORT. 1,99 1,98 2,04 1, ,01 1,96 1,99 1, ,98 TAKSIM YAT.ORT. 1,10 1,11 1,11 1, ,11 1,11 1,11 1, ,11 TORUNLAR GYO 6,20 6,22 6,30 6, ,27 6,24 6,28 6, ,26 TSKB GMYO 0,83 0,82 0,84 0, ,83 0,82 0,84 0, ,83 TSKB YATIRIM ORT. 0,83 0,82 0,84 0, ,83 0,82 0,84 0, ,83 VAKIF G.M.Y.O. 3,40 3,37 3,54 3, ,45 3,34 3,42 3, ,38 VAKIF YAT.ORT. 2,22 2,15 2,25 2, ,19 2,12 2,17 2, ,14 YESIL GMYO 1,34 1,34 1,36 1, ,35 1,33 1,36 1, ,34 YAPI KREDI KORAY 2,37 2,38 2,45 2, ,42 2,41 2,44 2, ,42 YAPI KREDI B TÝPÝ Y.O 1,21 1,20 1,21 1, ,20 1,19 1,21 1, ,20 GELÝÞEN ÝÞLETMELER PÝYASASI BERKOSAN 4,78 4,70 4,91 4, ,79 4,68 4,81 4, ,72 FON PAZARI DJ IST. 20 FONU 18,76 18,74 18,98 18, ,92 18,76 18,94 18, ,84 IS YAT.DJTEA 15 F. 17,80 17,80 18,06 17, ,94 17,80 18,02 17, ,92 DOW JONES TR A BYF 13,42 13,40 13,42 13, ,42 13,38 13,50 13, ,44 FB DJ BANKA BYF 12,02 12,02 12,14 12, ,10 12,00 12,14 12, ,06 FB GT 30 BYF 9,75 9,77 9,87 9, ,83 9,77 9,84 9, ,81 FB IMKB 30 BYF 27,70 27,85 28,05 27, ,94 27,70 28,00 27, ,83 FTSE IST.BONO B 173,00 173,00 173,25 173, ,18 173,25 173,25 173, ,25 GAR.MSCI A TIPI BYF 12,28 12,30 12,42 12, ,37 12,30 12,38 12, ,35 ISTANBUL ALTIN BYF 75,80 75,00 75,60 75, ,12 75,00 75,40 75, ,18 KUVEYT TURK ALTIN 78,60 77,90 78,50 78, ,44 77,90 78,30 78, ,04 ISIGTF 15,56 15,56 15,56 15, ,56 15,54 15,56 15, ,56 NON-FINANCIAL 20 A 25,00 25,00 25,30 25, ,25 25,05 25,30 25, ,20 ÝMKB 26 MAYIS 2011 EN ÇOK KAZANDIRANLAR (YÜZDE) 1. VAKKO TEKSTIL 17,55 2. ALTINYILDIZ 14,02 3. IDEALIST GYO 12,67 4. TEKSTIL FIN.KIRL. 11,97 5. AKMERKEZ G.M.Y.O 11,86 6. ESEM SPOR GIYIM 10,89 7. TUKAS 10,79 8. SONMEZ PAMUKLU 10,54 9. BOYNER BUYUK M. 10, NUROL GMYO 7,08 EN ÇOK KAYBETTÝRENLER (YÜZDE) 1. BURCELIK 11,11 2. HEDEF YAT.HOLDING 11,04 3. SELCUK GIDA 10,53 4. OLMUKSA 8,12 5. TESCO KIPA 6,56 6. CBS PRINTAS 6,25 7. VAKIF YAT.ORT. 4,05 8. TRANSTURK H. 3,83 9. KOZA ALTIN 3, AFYON CIMENTO 3,60 Hisse senetlerinde dün TL/Gram USDolar/Ons Euro/Ons Toplam ÖNCEKÝ KAPANIÞ FÝYATI , , ,00 - EN DÜÞÜK FÝYAT , , EN YÜKSEK FÝYAT , , KAPANIÞ FÝYATI , , AÐIRLIKLI ORTALAMA FÝYAT , , TOPLAM ÝÞLEM MÝKTARI (kg) Altýn borsasý 26 MAYIS 2011 FÝRMA ÖNCEKÝ DÜÞÜK YÜKSEK KAPANIÞ Ý. ADEDÝ A. ORT. BERDAN TEKSTIL 0,64 0,63 0,65 0, ,65 CBS BOYA 0,50 0,50 0,50 0, ,50 CBS PRINTAS 0,48 0,45 0,46 0, ,45 CEYLAN GIYIM 2,04 2,00 2,02 2, ,01 DARDANEL 1,55 1,55 1,55 1, ,55 EGEPLAST 0,72 0,72 0,72 0, ,72 EGS YAT. ORT. 0,35 0,34 0,34 0, ,34 ESEM SPOR GIYIM 1,01 1,07 1,12 1, ,12 GEDIZ IPLIK 1,20 1,17 1,20 1, ,19 MAZHAR ZORLU H. 0,71 0,72 0,72 0, ,72 SELCUK GIDA 0,57 0,51 0,51 0, ,51 TUMTEKS 0,29 0,30 0,30 0, ,30 1. SEANS ÖNCEKÝ KAPANIÞ DGÞ. (%) BÝLEÞÝK 63609, ,45 0,92 MALÝ 92950, ,42 1,02 SANAYÝ 56319, ,72 0,81 2. SEANS BÝLEÞÝK 63609, ,35 0,23 MALÝ 92950, ,26 0,02 SANAYÝ 56319, ,76 0,48 Gözaltý pazarý 26 MAYIS 2011 Endeks Ýþlem hacmi: 2 milyar 273 milyon lira 2. SEANS 2. SEANS 2. SEANS DÖVÝZÝN CÝNSÝ DÖVÝZ ALIÞ DÖVÝZ SATIÞ EFEKTÝF ALIÞ EFEKTÝF SATIÞ 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI DANÝMARKA KRONU EURO ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ ÝSVÝÇRE FRANGI ÝSVEÇ KRONU KANADA DOLARI KUVEYT DÝNARI NORVEÇ KRONU SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ JAPON YENÝ BULGAR LEVASI RUMEN LEYÝ RUS RUBLESÝ ÝRAN RÝYALÝ ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖVÝZLER TL KARÞILIÐI 1 SURÝYE LÝRASI ÜRDÜN DÝNARI YENÝ ÝSRAÝL ÞEKELÝ Döviz kurlarý MERKEZ BANKASI 27 MAYIS ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI DANÝMARKA KRONU ÝSVÝÇRE FRANGI ÝSVEÇ KRONU JAPON YENÝ KANADA DOLARI NORVEÇ KRONU SUUDÝ ARABÝSTAN RÝYALÝ BULGAR LEVASI RUMEN LEYÝ RUS RUBLESÝ ÝRAN RÝYALÝ 1 EURO= ABD DOLARI 1 KUVEYT DÝNARI= ABD DOLARI 1 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ= ABD DOLARI EURO DÖNÜÞÜM KURLARI ALMAN MARKI BELÇÝKA FRANGI LÜKSEMBURG FRANGI ÝSPANYOL PEZETASI FRANSIZ FRANGI ÝRLANDA LÝRASI ÝTALYAN LÝRETÝ HOLLANDA FLORÝNÝ AVUSTURYA ÞÝLÝNÝ PORTEKÝZ ESKÜDOSU FÝN MARKKASI YUNAN DRAHMÝSÝ 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) ABD DOLARI TÜRK LÝRASI Serbest piyasa Çapraz kurlar SAYFA TASARIM: NÝYAZÝ DEMÝRCAN PERÞEMBE MAYIS 2011 DÖVÝZ ALIÞ SATIÞ ABD DOLARI 1,6020 1,6080 EURO 2,2630 2,2700 ÝSVÝÇRE FRANGI 1,8250 1,8750 ÝNGÝLÝZ STERLÝNÝ 2,6000 2, JAPON YENÝ 1,9400 2,0000 DANÝMARKA KRONU 0,2800 0,3200 ÝSVEÇ KRONU 0,2300 0,2750 AZERÝ MANATI 1,6260 1,6480 AVUSTRALYA DOLARI 1,6750 1,7250 KANADA DOLARI 1,6100 1,6600 ALTIN ALIÞ SATIÞ CUMHURÝYET 517,00 525,00 REÞAT 527,00 557,00 24 AYAR KÜLÇE 78,15 78,50 22 AYAR 71,59 71,91 22 AYAR BÝLEZÝK 71,12 78,35 18 AYAR 58,61 58,88 14 AYAR 45,72 45, AYAR GÜMÜÞ 1,6830 1, ONS ALTIN 1.519,50 $ HAM PETROL (BRENT) 114,90 $/Varil (Haziran 2011 teslimi) BANKALARARASI PÝYASA ABD DOLARI ALIÞ: 1,6030 SATIÞ: 1,6060 EKONOM MAYIS 2011 CUMA ZAMAN - Türkiye genelinde 2011 y l Ocak- Mart döneminde konut sat lar, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6,07 artarken, geçen y l n son çeyre ine (ekimaral k) göre yüzde 6,61 dü tü. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), bu y l n ocak-mart dönemine ili kin konut sat istatistiklerini aç klad. Buna göre, 2011 Ocak-Mart aylar nda 91 bin 71 adet konut sat ld. Geçen y l n ocak-mart döneminde 85 bin 857 adet, 2010 Ekim-Aral k döneminde ise 97 bin 517 adet konut el de i tirmi ti. Bu y l n ilk üç ay ndaki konut sat lar nda, bir önceki döneme göre en yüksek art yüzde 93,48 ile A r, Kars, I d r, Ardahan bölgesinde görüldü. Bu bölgede, geçen y l n son çeyre inde 399 adet olan konut sat, bu y l n ilk çeyre inde 772 ye ç kt in ilk üç ay nda konut sat lar n n yüzde 20,60 stanbul da, yüzde 17,24 ü Ankara da gerçekle ti. Konut sat lar ocak-mart döneminde, bir önceki döneme göre, stanbul da yüzde 10,2 azalarak 18 bin 768 e, Ankara da yüzde 1,7 gerileyerek 15 bin 705 e, zmir de yüzde 5,18 azalarak 5 bin 28 e geriledi. Ayn dönemde sat lar, Kars, I d r, Ardahan bölgesinde yüzde 93,48, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya bölgesinde yüzde 9,45, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova bölgesinde yüzde 5,34, Antalya, Isparta, Burdur bölgesinde yüzde 2,86, Gaziantep, Ad yaman, Kilis bölgesinde yüzde 2,83 art gösterdi. Söz konusu dönemde konut sat lar nda en fazla azal gösteren bölgeler ise s ras ile yüzde 25,18 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, yüzde 21,70 ile Mardin, Batman, rnak, Siirt, yüzde 20 ile Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli, yüzde 19,30 ile Tekirda, Edirne, K rklareli ve yüzde 17,88 ile Konya, Karaman bölgeleri oldu. Ocak-mart dönemi itibar yla 2008 y l nda 112 bin 168 adet, 2009 y l nda 108 bin 861 adet, 2010 y l nda ise 85 bin 857 adet konut el de i tirmi ti. ÜÇ BÜYÜK EH RDE SATI LAR AZALDI TÜ K kay tlar na göre, bu y l n ocak-mart döneminde, geçen y l n ayn dönemine göre 20 bölgede konut sat lar artt, 6 bölgede azald. Konut sat en çok art gösteren bölgeler aras nda, yüzde 284 oran yla A r, Kars, I d r, Ardahan ilk s rada yer ald. Bu bölgede, geçen y l n ilk çeyre inde 201 konut sat l rken, 2011 y l nda bu say 772 ye ç kt. Konut sat lar en fazla artan di er bölgeler, yüzde 59 ile Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, yüzde 33,6 ile Tekirda, Edirne, K rklareli, yüzde 32 ile Bal kesir, Çanakkale ve yüzde 29,9 ile Zonguldak, Karabük, Bart n bölgeleri oldu. Bu dönemde, konut sat en fazla dü en bölgeler ise s ras yla, yüzde 4,7 ile Ayd n, Denizli, Mu la, yüzde 3,9 ile Ankara, yüzde 2,9 ile Kastamonu, Çank r, Sinop yüzde 2,2 ile Bursa, Eski ehir, Bilecik bölgeleri oldu. 4 dönemlik ortalamalara göre hiçbir bölgede konut sat artmad. Ancak ayn dönemde, konut sat lar, Erzurum, Erzincan, Bayburt bölgesinde yüzde 46,88, stanbul da yüzde 37,53, zmir de yüzde 37,53 ve Ankara da yüzde 35,81 düzeyinde geriledi. 500 bin konutluk proje uygulanmas öngörülen Ankara da, geçen y l n tamam nda 62 bin 6 konut sat l rken, ilk üç aydaki sat lar, 16 bin 348 den 15 bin 705 e dü tü. EKONOM SERV S Bu y l n ilk üç ay nda konut sat lar geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 6 artarak 91 bin 71 adede ula t. Sat lar 2010 un son çeyre ine göre ise yüzde 6,6 azald. Merkez Bankas n n banka munzam kar l klar n art rmas ve konut kredi maliyetlerinin yükselmesinin etkisiyle üç büyük ehirdeki sat larda dü ü ler görüldü. kinci çeyrekte artar Halk, seçimleri bekliyor I k Gökkaya (GYODER Ba kan ): 2010 son çeyre ine göre yüzde 6 l k azalma, seçim dönemi olmas ve mevsimsellikten kaynaklanan bir dü ü. Konut sat lar mevsimsel olarak y l n ilk çeyre inde azal r, 3. ve 4. çeyreklerde ciddi art lar olur un ilk çeyre- inde konut sat var, bu y l n ilk çeyre inde 91 bin. Buna göre 2011 in, 2010 dan çok daha iyi olaca n söyleyebiliriz. Büyük ehirlerdeki yüzde 37 lik küçülmenin nedeni seçim senesi olmas ve yat r m amaçl da konut al nmas. Faiz art ve munzam kar l klar n artmas na ba l olarak bu y l konut kredisindeki büyüme tahminimizi yüzde 35 ten yüzde e çektik. Nazmi Durbakay m ( stanbul n aatç lar Derne i Ba kan ): Bekledi imiz bir eydi. Rakamlar normal. Her y l n belli dönemlerinde artar ve azal r. Bu y l n ikinci çeyre inde z plama bekliyorum. Seçimler, yaz tatili, Ramazan ay sonras y l n son çeyre inde tekrar bir hamle olacak. Bu y l seçim y l. Seçimden beklenen bir netice ç kmas sonras nda tekrar bir hamle olmas n umut ediyoruz. Sat lar n patlad 2005 te faizler yüzde 1,57 idi. imdi yüzde 1 in alt nda. Seçim sonras imalatç lar zam yapacak, faizler de bir miktar artabilir. Nizamettin A a ( stanbul Umum Emlakç lar Odas 2. Ba kan ): Bu y l n ocak ve ubat aylar nda bir k p rdanma oldu, bir talep olu tu sat l k ve kiral klarda. Piyasa canland. Dönemsel bir eydi, devam etmedi. Halk bekliyor, seçim psikolojisine girdi. Fiyatlar dü ecek mi yükselecek mi ne olacak diye bekliyor. Orta üstü gelir grubuna 2006 dan beri çok konut sat ld. imdi o kitle ortada yok bin lira aras ndaki konutlar için ayda lira ödeme gücü olan al c kitlesi var. Bu kitleye uygun konut üreten müteahhitler iyi sat yor. Munzam kar l klar ve kredi maliyetlerinin artmas da sat lar olumsuz etkiliyor. GRAF K: ZAMAN, YUNUS EMRE HATUNO LU Bu y l daha iyi olacak

13 13GÜNDEM ANKARA ZAMAN kendilerine 3. Ordu bize terör olayla- size her türlü des- - lanmak istediler ZAMAN ZAMAN SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK

14 14GÜNDEM 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Menderes le konu an askerleri zindana att lar Yass ada da ya anan dram n tan klar ndan biri de brahim Ç nar. Hukukun ayaklar alt na al nd duru ma salonunda Adnan Menderes in hemen arkas nda nöbet tutan askerlerden biri. Anlatt klar, ya anan zulmü gözler önüne seriyor: Subaylar Menderes e hakaret ediyordu. So ukta palto giymesine bile izin vermediler. Menderes le konu mak yasakt. 5 arkada m z konu tu u için zindana at ld. B R NC SAYFADAN DEVAM Askerli ini Yass ada da ya- brahim Ç nar, Ad- -pan nan Menderes le geçirdi i 11 ay Zaman a anlatt. Ç nar, mahkeme ba lamadan önce Yass ada da aylarca ne yapacaklar konusunda s k bir e itim ald klar n söylüyor. Menderes ve arkada lar adaya getirilmeden önce her eyin haz rland n ifade ediyor: Özel olarak seçilen 120 ki ilik muhaf z askerlerin içinde yer ald m. Mahkeme ba lamadan önce bize sanki Menderes ve arkada lar varm gibi günlerce e itim yapt rd lar. Subaylar bize sesli de il de i aret diliyle komut veriyordu. Menderes ve arkada lar n n Yass ada ya getirildi inde adan n havadan, karadan ve denizden ola- anüstü güvenlik önlemiyle donat ld n belirtiyor. Ç nar, Hücumbotlarla günlerce adaya insan getirildi. Bunlar sahilden al r, komutanl k binas na götürürdük. Menderes ve arkada lar n da gemiden oraya götürdük. Kesinlikle tutuklularla konu ma, bir ey al p verme gibi en küçük eylemler yasakt. Çok sert dille uyar l yorduk. diyor. ONUN KADAR BEYEFEND S N GÖRMED M brahim Ç nar, her sabah ko u- undan ald klar Menderes i ellerinde Thomson tabancayla mahkeme salonuna götürdüklerini söylüyor. Menderes i, Hayat mda onun kadar beyefendi bir insan görmedim. diyerek anlat yor. Menderes e subaylar n hakaret ve a a lay c tav rlar n unutam yor: Hava çok so uktu. Rahmetli bir palto giymek istedi. Subay izin verdi. Kolunun birini paltoya geçirdi subay ikinci kolunu geçirmesine izin vermedi. Yürü diye sert bir ekilde ç k t. Kendilerince dalga geçiyorlard. Elimizden bir ey gelmiyordu. B rak n bir kelime konu may ses ç karmam z dahi yasakt. 5 arkada m z Menderes ve di er yarg lananlarla konu mu. Adada Rumlardan kalma korkunç zindanlara at lm lard. Hayvan n ya- ayamayaca pislik içindeki zindanlarda kald lar. Daha sonra onlardan haber alamad k. brahim Ç nar, duvardaki foto raftan mahkeme salonundaki izleyicileri i aret ediyor. zleyici s ralar nda oturanlar n gö- üslerine ili tirilmi ziyaretçi kartlar n göstererek, konu mas na devam ediyor: Bu insanlar duru malar izlerler sonra da foto rafç n n çekti i ve kendilerinin oldu u foto ra ar sat n al rlard. Ben ilk muhaf z grubunda oldu um için tüm foto ra arda olurdum. Bir gün çekilen foto ra ara bak yordum. Komutan n birisi Neden bak yorsun? dedi. Efendim bunlar bize satm yorlar. dedim. Görevli subaya, Bu ere bir tane verin. Ancak kimseye gösterip söylemeyeceksin. diye s k s k tembih etti. Duru malar bittikten sonra idam karar ç kanlar n mral ya götürüldü ünü söyleyen Ç nar, Menderes e subaylar n e lik etti ini, di er idam mahkumlar n ise askerlerin götürdü ünü hat rl yor. nfazdan sonra adadaki atmosferi u sözlerle aktar yor: Uzun süre gözya döktük. Adadaki muhaf zlar n üzerine bir yas çökmü tü. Menderes in e yalar n benim nöbet tuttu um emanet yerine getirdiler. Rahmetlinin e yalar çantan n içindeydi. Bir tane alt n kalemi vard. Onu o ullar ndan birine vasiyet etmi ti. Ancak kaleme sonra ne oldu bilmiyorum. Yass ada da olanlardan milletin haberi yoktu brahim Ç nar, askerlik görevi bitince köyüne geldi inde insanlar n hâlâ olaylar n iç yüzünü bilmediklerini gördü ünü anlat yor. Ac s n ha etmek için büyük o luna Menderes ismini veriyor. Ç nar, bir torununun askerlik görevini Silivri deki mahkemede muhaf z olarak yapt bilgisini vererek, öyle konu uyor: htilal yap p, ülkedeki güzel gidi at engelleyip Menderes i asan güçlerin uzant lar n n bugün Ergenekon davas nda yarg lanmas Türkiye ad na çok büyük bir geli me. Ben içim kan a layarak Yass ada da muhaf zl k yapt m. 25 torunum var. Onlardan biri de Silivri de darbe yanl lar n n yarg land mahkemede muhaf zl k yaparak askerli ini bitirdi. Allah, dünyadan ayr lmadan önce bunu bana ya att ya ükürler olsun. Askerlik vazifesini Yass ada da yapan brahim Ç nar, Adnan Menderes in sa çapraz nda (beyaz mi ferli) görülüyor. Ç nar, Menderes i her gün duru malara getirip götürdüklerini ancak tek kelime bile konu- amad klar n anlat yor. FOTO RAF: AR V Yarg lama s ras nda Yass ada da bulunan brahim Ç nar, hat ra olarak ald ve kendisinin de bulundu- u resmi 50 y ld r sakl yor. FOTO RAF: ZAMAN, NURULLAH KAYA Cihan Haber Ajans, Adnan Menderes in darbeden yakla k 4 öy önce K r ehir e gerçekle tirdi i gezinin görüntülerini ilk kez yay nlad. K r ehir gezisinin saklanan görüntüleri gün yüzüne ç kt AYKUT AKTA KIR EH R 27 May s darbesi sonras nda yönetime el -koyan Milli Birlik Komitesi (MBK), Adnan Menderes i olumlu gösteren tüm görsel dokümanlar n imha edilmesi için bir dizi kararlar alm t. Bu kararlar kapsam nda Menderes e ait pek çok görüntü ve foto raf sakland. Onlardan biri de Menderes in darbeden sadece 4 ay önce gerçekle tirdi i K r ehir gezisine ait görüntü ve foto raflard. te o görüntü ve foto ra ara Cihan Haber Ajans ula t. Görüntülerde 1 ubat 1960 tarihinde K r ehir i ziyaret eden Menderes e bölge halk n n büyük ilgi gösterdi i dikkat çekiyor. Evlerin çat lar na, balkonlara, a açlara ve yollara dolu an binlerce vatanda, Ba bakan a yo un sevgi gösterisinde bulunuyor. Taklar n kuruldu u ehirde, Adnan Menderes i ta yan arac n tezahüratlarda bulunan kalabal k sebebiyle ilerlemekte bir hayli zorland görülüyor. Sessiz kaydedilen görüntü üzerine yap lan seslendirmede Ba bakan Menderes in halka öyle seslendi i ifade ediliyor: Sizlerin itimad ve muhabbeti sayesindedir ki memlekete hizmet için hiçbir engelin bizi hede mizden döndürmesine müsaade etmeyece iz. Hiçbir kuvvet bizi size hizmet etmekten al koyamaz. Nev ehir in Hac bekta ilçesine geçen Adnan Menderes, kendi döneminde restore edilen Hac Bekta - Veli nin türbesini de ziyaret ediyor s s s s - s - - s s s s s - s - - s s - s - SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK

15 15GÜNDEM 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN FOTO RAF: ZAMAN, ÜSAME ARI CHP askere göz k rpmasa 27 May s darbesi olmazd Yass ada da kurulan göstermelik mahkemede idama mahkum edilen ancak ya nedeniyle dara ac na gitmekten kurtulan dönemin Cumhurba kan Celal Bayar n k z Nilüfer Bayar Gürsoy, 51. y ldönümünde 27 May s darbesini anlatt. Genel ba kanl n smet nönü nün yapt CHP nin, darbe için askeri te vik etti ini anlatan Gürsoy, Darbenin mimarlar ndan 50 y ld r özür bekliyorum. dedi. Celal Bayar n k z Nilüfer Bayar, CHP nin, iktidar olmak için askeri kulland n anlat yor. AYTEN Ç FTÇ STANBUL Kanl 27 May s n üzerinden yar m as r - geçti. Bugün darbenin 51. y ldönümü. Ba bakan Adnan Menderes ve iki bakan Fatin Rü tü Zorlu ile Hasan Polatkan idama götüren darbenin zemin ta lar n n nas l dö- endi i art k daha net bir ekilde ortaya ç k yor. Darbenin tan klar n n aç klama ve itira ar, söz konusu dönemde ortaya konulan kirli oyunlar de ifre ediyor. Geçti imiz günlerde haftal k haber dergisi Aksiyon a konu- an CHP li avukat Orhan Birgit, ö renci olaylar n bizzat kendisinin organize etti ini anlat yordu. Gazeteci kimli iyle de bilinen Birgit, k yma makineleri haberlerinin de tam bir dezenformasyon oldu unu anlat yordu. 27 May s sonras nda Yass ada da yarg lananlardan biri de dönemin Cumhurba kan Celal Bayar d. Demokrat Parti nin iktidara geldi i 1950 de, Türkiye nin 3. cumhurreisi olarak Çankaya ya ç km t. Cumhurba kanl n n 10. y l nda darbe oldu. O da gözalt na al nd. Demokrasiden yana koydu u tav rla tan nd. Mahkeme sürecinde verdi i ifadelerle Adnan Menderes e destek oldu. Yarg land. dama mahkum edildi ancak ya sebebiyle (79) dara ac na gitmekten kurtuldu. ASKER EL YLE KT DARI ALDILAR K z Nilüfer Bayar Gürsoy, ya ananlardan CHP ve cuntay sorumlu tutuyor. Seçimle ba a gelemeyece ini anlayan CHP nin iktidar olabilmek için askeri darbeye te vik etti ini aktar yor. unlar söylüyor: Darbeyi yapt ranlar onlar. CHP te kilat. Bütün provokatif eylemleri onlar düzenledi. Demokrat Parti ilk defa iktidara geldi inde baz askerler nönü nün kap s n çald. sterseniz seçimlere hile kar m der ve iktidar vermeyiz dediler. Ama artlar n da zorlamas yla bu yap lamad. Sonraki seçimleri de kaybedince, asker eliyle iktidar oldular. CHP askere göz k rpmasayd darbe olmazd. Nilüfer Gürsoy, darbe haz rl klar n n 1957 de ba lad n anlat yor. 27 May s ta askerin k ladan ilk kez ç kt n aktaran Gürsoy, O tarihten sonra darbeleri mubah görür olduk. Bugün gördü ümüz bütün çöküntülerin kayna 27 May s. Adalet ve e itim sistemi çöktü. CHP ve asker daha sonraki darbeleri normalle tirdi. Asker demokrasiye müdahale etmeyi al kanl k haline getirdi. Atatürk ün ölümünden sonra CHP ink lâplar göz ard etti. Atatürk ün haz rlad kitaplar ölür ölmez okullardan kald rd lar. DP demokrasinin yerle mesi için mücadele etmi tir. Ancak parti ile devletin bir arada i lemesi zihniyetinde olan CHP ile demokrasi mücadelesinde yenik dü mü tür. Cumhuriyetin esaslar bir partinin mal olamaz. Cumhuriyetin getirdi i prensipler her partiyi ba lar. ifadelerini kullan yor. Darbenin ard ndan Yass ada da kurulan sözde mahkemede yarg lanan dönemin Cumhurba kan Celal Bayar, askerler aras nda görülüyor. Bayar da t pk Adnan Menderes, Fatin Rü tü Zorlu ve Hasan Polatkan gibi idama mahkum ed liyor. Ancak ya n n ilerlemi olmas sebebiyle cezas infaz edilmiyor. FOTO RAF: AR V Darbenin 51. y l nda STK lar Yass ada ya ç karma yapacak EM NE DOLMACI STANBUL 27 May s 1960 darbesi sonras nda Ba bakan Adnan Menderes, D i leri Bakan Fatin Rü tü Zor- - lu ve Maliye Bakan Hasan Polatkan n yarg land - ve idam cezas na mahkum edildi i Yass ada n n Türkiye nin tarihinde özel bir yeri var. Bu ac olayla an lan ada, art k darbelere kar gelen ve seslerini yükseltenlerin ortak mekan haline geldi. Darbelere Kar 70 Milyon Ad m Koalisyonu emsiyesi alt nda bir araya gelen sivil toplum örgütleri ve vatanda lar Yass ada ya giderek, Ergenekon: 51 y l önce neyse imdi de o. Bir daha asla! ba l yla bir forum gerçekle tirecek. Vatanda lar n kat l m na aç k program için saat de Kabata iskelesinden kalkacak vapur da Kad köy e de u rayacak. kinci bir vapur ise ö leden sonra te Kad köy den Yass ada ya gidecek. 27 May s darbesi sonras nda Yass ada da kurulan Yüksek Adalet Divan, 9 ay 27 gün süren yarg lama sonunda 14 ki inin idam na, 31 ki inin de ömür boyu hapse mahkûm edilmesine karar verdi. Geri kalan 418 san k ise 6 ay ile 20 y l aras nda de i en hapis cezalar na çarpt r ld veya beraat etti. Milli Birlik Komitesi; Celâl Bayar, Adnan Menderes, Hasan Polatkan ve Fatin Rü tü Zorlu d ndakilerin idam cezas n affetti. Celâl Bayar n cezas ya haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Bu ac l sürece tan kl k eden ve bir dönemin halk n iradesiyle seçilen hükümet ve parlamento üyelerinin yarg land ada imdi demokrasi taleplerinin seslendirildi i bir yer oldu. Darbenin 51. y ldönümünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri, bir daha darbelerin olmamas için Yass ada ya ç karma yap yor. Darbelere Kar 70 Milyon Ad m Koalisyonu öncülü ünde yap lan organizasyona Mazlum-Der, Sivil Dayan ma Platformu, Genç Siviller ile Demokrasi ve Özgürlük Hareketi gibi sivil toplum örgütleri de i tirak ediyor. 27 May s darbesinin 51. y ldönümünde Yass ada day z. Bir daha asla! Ergenekon: 51 y l önce neyse imdi de o! sloganlar ile gerçekle tirilen programda, Ufuk Uras, Sacit Kayasu, Osman Can, Mete Tunçay, Emine Gürsoy Naskali, Süleyman Soylu, Tatyos Bebek, Mahmut Övür, Cahit leri, Rasim Cinisli, Ferhat Kentel, Roni Margulies, Bekir Berat Özipek, Turgay O ur, Ayhan Ogan gibi isimler konu ma yapacak. FOTO RAF: ZAMAN, TURGUT ENG N s s s s - s s Eminsular - - s - s s SAYFA TASARIM: SEYFULLAH ÖZTÜRK

16

17 17 27 POL T KA MAYIS 2011 CUMA ZAMAN KILIÇDARO LU NUN ST FA EDER M ÇIKI INA, DEM REL ÜZER NDEN CEVAP VERD : 500 gün, indi 4 aya boynuz kula geçti Ba bakan Erdo an, K l çdaro lu nun, Vaatlerimi ilk 4 ayda gerçekle tiremezsem ba bakanl ktan da, genel ba kanl ktan da istifa ederim. sözüne kar l k, Demirel in 1991 deki, Ekonomiyi düzlü e ç karmak için 500 gün istiyorum. eklindeki aç klamas n hat rlatt. Arkas ndan, 500 gün indi 4 aya, yani 120 güne. Ma allah, boynuz kula geçti. Talebe, hocas n a t. yorumunu yapt. AK Parti Genel Ba kan ve Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, CHP - lideri Kemal K l çdaro lu nun, önceki gün Rize de yapt, Vaatlerimi ilk 4 ayda gerçekle tiremezsem ba bakanl ktan da genel ba kanl ktan da istifa ederim. eklindeki aç klamaya, eski Cumhurba kan Süleyman Demirel üzerinden cevap verdi. Demirel in, 1991 seçimlerinde, Ekonomiyi düzlü- e ç karmak için 500 gün istiyorum. dedi ini hat rlatarak, Tan d k geldi mi bu söz size? Hat rl yor musunuz? Hat rl yorsunuz... imdi bu da ezber yap yor, dersini ma allah iyi ö reniyor. Dün ç kt, 500 günü 4 aya indirdi... Verdi imiz sözleri yerine getirmezsem, ilk 4 ay içinde siyaseti de genel ba kanl da b rakaca m. diyor. 500 gün indi 4 aya, yani 120 güne... Ma allah, boynuz kula geçti. Talebe, hocas n a t. ifadelerini kulland. Ba bakan Erdo an, dün Ni de ve Aksaray da halka hitap etti. K l çdaro lu nun bu ç k n yorumlarken, tutulmayan sözler e dikkat çekti. Dolay s yla bu sözün de hiçbir anlam olmad n savunarak, Ben inan yorum ki bu süreyi CHP Genel Ba kan 30 dakikaya kadar indirebilir. Dilin kemi i yok. Hele Say n K l çdaro lu nda hiç yok. Nas l olsa çark etme rekoru 30 dakika. Omurga yok, kemik yok, hiçbir ey yok. ele tirilerini yöneltti. Arkas ndan Antalya Büyük ehir Belediye Ba kan Mustafa Akayd n n yerel seçimler öncesi verdi i ama sonras nda yerine getirmedi i vaatleri hat rlatt. Erdo an, özetle unlar söyledi: CHP ve MHP, 5. viteste giden arabay hep geri vitese takm t r: Antalya daki vaatleri hat rlay n. Elektrik bedava, su bedava, hava bedava, süt bedava, maa, sigorta bedava. Antalyal bedava ya ayacak. Ne oldu? Bol keseden at p tutan o Belediye Ba kan, imdi elimde sihirli de nek yok dedi, kenara çekildi. te CHP budur. Bu CHP de, MHP de be inci viteste giden arabay, her seferinde geri vitese takm, anz man da tm. CHP, Hakkâri de 157 oy ald : CHP Genel Ba kan, Hakkâri de BDP lilerle kol kola miting yapt. Kar s ndakiler CHP liler de ildi, Hakkâri den zaten ald oy 157 tane. Oraya BDP lileri toplad lar ve alanda bir tane Türk bayra yok. Çünkü anla ma öyle. E er Türk bayra olsa BDP lileri oraya getiremez. Çünkü BDP lilerin ve ba lant l olduklar n n, bizim bayra m za kar ciddi bir alerjisi var. Belediyelerinde bile neyi tart yorlar? Türk bayra olsun mu, olmas n m? Yani ellerinden gelse koymayacaklar. K l çdaro lu nun vaatlerine cevap verdi: Kelin ilac olsa ba na sürer : K l çdaro lu nun genel müdürlü ü döneminde SSK hastanelerinde benim Ay e, Fatma ablam az m çile çekti. Anam z a latt n, anam z. K l çdaro lu na diyoruz ki kelin ilac olsa ba n sokarm. Bu milleti inim inim inlettin. Senin u andaki vaatlerin oradan belli. Benim milletim 12 Haziran da genel müdürlük yapt n sekiz y l n da hesab n soracak. BRA- H M KOYUNCU N DE, ERGÜN ULU AKSARAY N DE 2007 GENEL SEÇ MLER Oy (%) Milletvekili AK Parti: 49 2 MHP: 19 1 CHP: 16 - Vekil say s de i medi: 3 12 EYLÜL REFERANDUMU Evet: % 60 Hay r: % 40 AKSARAY 2007 GENEL SEÇ MLER Oy (%) Milletvekili AK Parti: 64 3 MHP: 16 1 CHP: 10 - Vekil say s 1 azald : 3 12 EYLÜL REFERANDUMU Evet: % 77 Hay r: % 23 Bir ç lg n proje de Diyarbak r için aç klay p nali yapaca z B R NC SAYFADAN DEVAM K l çdaro lu na sitem: lginç eyler Erdo an n mesajlar öyleydi: oluyor. BDP, CHP nin Hakkâri mitingine kalabal k topluyor. Bir tane -Ege de icra edilen Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 askerî tatbikatlar n n iptali: Biraz fazla muamma biz kapatt rmad k diyor. S rt n da- Türk bayra yok. BDP bu dükkânlar haline getiriliyor. Söyledikleri ey yad n örgüt yap yor. Ondan ald burada, Askerî gerekçeler sebebiyle yapt k. Sordum, Genelkurmay litikalar. K l çdaro lu, orada yerel güçle devam ediyor. Sindirme po- Ba kan m z, Gerçekten benim tasarrufum. dedi. Böyle bir tatbikat- onu kastetmedim diyor. KCK davas özerklikten söz ediyor, Ardahan da ta, sizin kanaatleriniz çok önemli, sivil yönetim olarak illa da yap ya ziyareti ve sözleri üzerine) Adalet (Kemal K l çdaro lu nun ba savc - diye dayatmam z olmaz dedim. Bakan ndan konuyu ara t rmas n Komutanlar ifadeye ça r lm, içeri ini bilmiyorum: Komutanlar ifade- istedim. Yarg mensubunu sorgulayaca n tahmin etmiyorum. Ama bu ye ça r lm diye ö rendim. Nedir, ülkenin ba bakan na, kar s nda katil diye ba r yorlar. CHP li ise lüt- ne var ne yok bilemiyorum. Hava Kuvvetleri nden Orgeneral Bilgin Balanl, üç deniz, 7 hava... çeri inde ne fen yanl yap yorsun demeli. Siirt te beni dinleyenler pet i e f rlat yordu. var ne yok bilemiyorum. Halk teskin ettik. Etiler deki sald r : Üstlenmeye göre MHP baraj s n r nda: 50 vilayette anket karar verilmez. Eylemlerin ekilleri yapt rd k. Henüz dönü olmad. Oyumuz u an art yor. Artaca n tahmin var. Arkada lar, üzerinde çal yor. Nihai karar verecekler. Yakalananlar ediyorum. MHP, s n rda görünüyor. olacak m görece iz. Seçim sürecinde Son anlar çok eyi de i tirebilir. Siyasette 24 saat deyip geçmeyece iz. olaca n tahmin ettik. lginç eyler oluyor. Dükkânlar zorla kapatt r l yor. Bu dükkânlar biz kapatt rmad k. etmiyorum: (Aile dan man Sibel Çok e lilik yasal olsun önerisini tasvip Bunu sa r sultan bile biliyor. 100 ü Üresin in çok e lilik yasal olsun önerisiyle ilgili olarak) Okudum, Benim a k n seçim büromuza moloto a sald rd lar. Silvan ilçe ba kan m z n i ahsen böyle yasay tasvip etmem makinelerini yakt lar. Sindirme politikalar bunlar. Hedefte AK Parti var. i i yapanlar da tasvip mümkün de il. Gayri ahlaki olarak bu etmiyorum. Ba bakan Erdo an, mitinglerini dün Ni de ve Aksaray da sürdürdü. lk olarak Ni delilere hitap eden AK Parti lideri, önceki gün Ankara için aç klad klar projelerin aras nda Ni de yi de yak ndan ilgilendiren bir projenin yer ald n hat rlatt. Yüksek standartl otoyol ile Ni de nin Avrupa, Asya ve Ortado u nun tüm yollar n n kesi me noktas haline gelece ini söyledi. FOTO RAF: AA, KAYHAN ÖZER Ba bakan Erdo an, dünkü Aksaray mitinginin ard ndan beraberindeki gazetecilerin gündeme ili kin sorular n cevaplad. Sürpriz aç klamas ise Diyarbak r içindi. FOTO RAF: ZAMAN, AL ÜNAL - Fehmi Koru Türkiye bu seçimle bir yol a z na geldi. Son dokuz y ld r uygulanan politikalar n dört y l daha devam ihtimalinden uykular kaçan, bunun mutlaka önüne geçilmesine çal an ki iler, çevreler ve örgütler oldu- unu biliyoruz. S radan bir seçim gözüyle bakm yor o tipler 12 Haziran seçimine, bir var olmak yok olmak randevusu say yorlar. Türkiye spanya de il ama... Terör dün Seçimde beni de hesaba kat n demek üzere stanbul/etiler den ba n uzatt. Bunca y ld r yaz yorum, en kaç nd m ey, om a zl denilmeyi hak edecek tarzda davranmakt r. Bu sebeple, en a r y dü ünsem de okurlar n kar s na yumu at lm uyar larla ç kar m. Dünkü olay benim bile dengemi bozdu. Sebebi u: Seçimleri etkilemenin, gidi i tersine çevirmenin en kestirme yolunun büyük kentlere yönelik ölümcül eylemler oldu unu teröristler çoktand r biliyor ve gerekti inde bu yola ba vurmaktan çekinmiyorlar... Örnek isteyen spanya da olup bitene bakabilir. 11 Mart 2004 tarihinde Madrit tren istasyonunda büyük ve geni çapl patlamalar ya and. Olayda 191 ki i öldü, ikibine yak n insan yaraland. O s rada iktidarda muhafazakâr Jose Maria Aznar n Halk Partisi (Partido Popular, ya da PP) bulunuyordu. Kamuoyu yoklamalar PP nin rakiplerinin önünde gitti ini ve sand ktan yeniden iktidar ç kaca n gösteriyordu. Halk n sand k ba na gitmesine yaln zca üç gün kala tren istasyonunda patlayan bombalar siyasi dengeleri bozdu. Seçime ne kadar as l rsa as ls n iktidara gelmesi mümkün görülmeyen Jose Luis Rodriguez Zapatero nun spanya Sosyalist çi Partisi (PSOE) sand kta öne geçiverdi Mart ay ndan beri Zapatero taraf ndan yönetiliyor spanya... stasyonda patlayan bombalarda ola an üpheli ayr l kç ETA terör örgütüydü, ancak olaya kar anlar n Kuzey Afrikal olmas ndan hareketle eylemleri derhal el-kaide ye mâl edildi; 21 ay süren soru turma ve ara t rmalar sonunda ise ilk elde konulan te hisi do rulayacak bir bulguya rastlanamad. Üç y l süren yarg laman n sonunda eylem herhangi bir örgüte mal edilemedi. spanya da o gün bugündür seçimin kaderini de i tiren terör eylemi üzerinde akla gelmeyecek spekülasyonlar yap l p duruyor. Eylemle ilgili bilinen ve herkesin üzerinde birle ti i tek gerçek, patlayan bombalar n seçmenin davran tarz n etkiledi i ve iktidar de i tirdi i... Dün stanbul/etiler de meydana gelen patlamada, Allah a ükür, can kaybedilmedi. Ancak bu tür bir eylemin yap labiliyor olmas herkesi dü- ündürmeli ve yetkililerin uykusunu kaç rmal. Bombalamalar sonras nda spanya da ba lat lan soru turmada en fazla dikkat çeken nokta, güvenlik güçlerinin sergiledi i deh etengiz zaa ar ve beceriksizliklerdi. hbarlar üzerinde yeterince durmam, tehlikenin nereden gelebilece ini öngörememi, ipuçlar n de erlendirememi ve ülkeyi derinden sarsan, siyasi dengeleri de i tiren eylemleri engelleyememi ti güvenlik güçleri... Meydana geldi i dönem ve ortam ne kadar benzese de ba ka bir ülkede ya anan n Türkiye de de aynen tekrarlanaca elbette ileri sürülemez. Yine de ola anüstü dikkatli olmakta yarar var. Türkiye bu seçimle bir yol a z na geldi. Son dokuz y ld r uygulanan politikalar n dört y l daha devam ihtimalinden uykular kaçan, bunun mutlaka önüne geçilmesine çal an ki iler, çevreler ve örgütler oldu unu biliyoruz. S radan bir seçim gözüyle bakm yor o tipler 12 Haziran seçimine, bir var olmak yok olmak randevusu say yorlar. Böyle ortamlarda terör ba n gösterirse korkar m... Türker: Do uda ba ka bat da ba ka konu muyoruz DSP Genel Ba kan Masum Türker, CHP lideri Kemal K l çdaro lu nun özerklik ç k n ele tirdi. Türkiye nin seçimlerde bölünmeye gitti ini ve federal bir devlet kurulmak istendi ini öne sürerek, DSP olarak, seçim dolay s yla kimseye mavi boncuk da tm yoruz, do uda ba ka bat da ba ka konu muyoruz. dedi. Seçim çal malar kapsam nda dün Be ikta ilçe te kilat nda vatanda larla bir araya gelen Türker, MASUM TÜRKER Türkiye nin seçimlerle birlikte büyük bir karma an n içine çekilmek istendi ini savundu. AKP nin 2023 diye önüne koydu u vizyon, Türkiye nin geli me vizyonu de il, Türkiye de çok e lili i öngören bir vizyondur. iddias nda bulunan Türker, partisinin seçim mücadelesini, sadece AK Parti ye kar yapmad n ifade etti. DSP lideri, Light AKP haline gelen CHP ile de mücadele etmek zorunday z. Atatürk milliyetçili ini sorgulayan, cumhuriyetin de erlerini tart l r hale getiren ve Türkiye nin bölünmesine yol açacak hiçbir görü AKP den farkl de ildir. ki partinin de söz verdi i yer ABD dir. ifadelerini kulland. Masum Türker, Türkiye de kalk nman n, sadece milli gelirin artmas ile de il, ayn zamanda toplum refah n n artmas yla da ölçülmesi gerekti ini de sözlerine ekledi. Türker, daha sonra seçim otobüsüyle kent turuna ç kt. STANBUL AA SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ

18 18 27 BDP den itiraf: CHP mitingine MAYIS 2011 CUMA ZAMAN - 2 Haziran Nisan Nisan AA SAYFA TASARIM: ERCAN YAVUZ

19 SAYFA TASARIM: ONUR UMUTLU f19 DI HABERLER Gazze 1967 den sonra ilk kez özgürlü ü tadacak CUMAL ÖNAL KAH RE Ordunun kontrolündeki M s r geçici hükümetinin geçti imiz ay ald karar do rultusunda - M s r ile Gazze aras ndaki Refah S n r Kap s yar ndan itibaren aç l yor. Kap cuma hariç haftan n 6 günü sabah 9 ak am 9 saatleri aras nda aç k olacak Arap- srail Sava ndan sonra ilk kez hiçbir k s tlama olmadan M s r a geçebilecek olan Gazzelilerin s n r kap s nda vize almalar yeterli olacak. Kad nlar, 18 ya ndan küçük ve 40 ya ndan büyük erkekler ise pasaportlar ve kimlikleriyle vize almadan M s r a geçebilecek. M s r hükümetinin vizeye tabi olmayanlar n geçi ini daha da h zland rmak için 3 ay içinde yeni bir s n r kap s daha açmak istedi i de belirtiliyor. srail 1967 y l nda i gal etti i Gazze den 2005 y l nda çekilmi, ancak Hamas n 2007 y l nda bölgeyi kontrol etmesi üzerine srail Gazze ye karadan, havadan ve denizden abluka uygulamaya ba lam t. M s r da srail ile i birli i yaparak Refah S n r Kap s ndan geçi leri baz istisnalar d nda kapatm t. M s r, ABD ve srail in talepleri do rultusunda Gazze ile olan 12 km lik s n ra sensörlü çitler de örmeye ba lam, bu ekilde M s r ve Gazze aras nda faaliyet gösteren tünellerin faaliyetlerini durdurmaya çal m t. Yüzlerce tünel, srail ve M s r n ablukas ile dünyan n en büyük aç k hava hapishanesine dönü en Gazze nin dünyaya aç lan tek kap s durumuna gelmi ti. Tünellerin faaliyetlerine göz yuman ve hatta kendisi de tünel i leten Hamas, tünelleri i leten i adamlar ndan vergi al yordu. Ekonomik ve siyasi büyük bir çalkant içinde bulunan M s r n özellikle Filistin cephesinde elde etti i ba ar lar, halk üzerinde büyük bir pozitif etki meydana getiriyor. M s r geçti imiz ay da Filistinli gruplar Hamas ve El Fetih in uzla mas n sa layarak bir ay içinde geçici bir hükümet olu turulmas na zemin haz rlam t. ki grup aras ndaki görü meler M s r n ev sahipli inde devam ediyor. Karardan çok büyük bir memnuniyet duyduklar n belirten Hamas n D i leri Bakan Muhammed Avvad, karar n Filistin ve M s r aras ndaki derin tarihî ili kileri gösterdi ini ifade etti. M s r D i leri Bakanl da kararla hem Filistin sorununun çözümüne katk sa lamak hem de Filistin halk n n y llard r içinde bulundu u kötü artlar sona erdirmek istediklerini duyurdu. M s r, kap y açma konusunda hiçbir ülkeye dan mad n da vurgulad. M s r n gözde D i leri Bakan ve Arap Birli i nin müstakbel Genel Sekreteri Nebil el-arabi geçti imiz ay yapt bir aç klamada Refah S n r Kap s n açarak mide buland ran bir konuyu art k kapatmak istediklerini ve s n r kap s n bir hafta 10 gün içinde açacaklar n ifade etmi ti Arap- srail Sava s ras nda Gazze ile birlikte Sina Yar madas, Do u Kudüs, Bat eria ve Golan Tepeleri de srail taraf ndan i gal edilmi ti. srail ile M s r aras nda imzalanan 1979 tarihli Camp David Anla mas ile M s r Sina Yar madas n geri alm, ancak M s r n kontrolündeki Gazze ise srail in i gali alt nda kalmaya devam etmi ti. 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN srail e girmeden Gazze ye ula labilen tek geçi noktas Refah Kap s n n aç lmas yla Filistinliler ablukadan kurtulacak. FOTO RAF: AP, EYAD BABA FOTO RAF: REUTERS, AMMAR AWAD Devlet Ba kan Ali Abdullah Salih hükümetiyle çat an Ha id kabilesinin liderinin evine dün sald r düzenlendi. Yemen kontrolden ç kt ABD diplomatlar n çekiyor - Yemen, a iretler aras ç kan çat malar sebebiyle iç sava n e i ine geldi. Çat malar n iddetlenmesi üzerine vatanda lar ndan ülkeyi derhal terk etmesini isteyen ABD, baz diplomatlar n da geri çekiyor. Sadece çar amba gecesi ya anan olaylarda onlarca ki inin öldü ü belirtiliyor. Bir ordu yetkilisi, çar amba gecesi ba kent Sana n n kuzeybat s ndaki Arhab bölgesinde Salih in korumalar ile a iret milisleri aras nda ç kan çat mada 6 askerin öldü ünü, 21 askerin de yaraland n aç klad. Savunma Bakanl ise bir silah deposu yak n nda meydana gelen çat malarda 28 ki inin öldü ünü duyurdu. Yaral say s ise yüzlerce olarak ifade ediliyor. Reuters haber ajans na konu an Ha id a iretinin lideri eyh Sad k el Ahmar, Arap ülkelerinden, Devlet Ba kan Ali Abdullah Salih in iktidar b rakmas için bask yapmas n istedi. Sana havaalan yak n nda çat malar n devam etti ini belirten eyh Sad k, Havaalan n n kapanabilece ini de kaydetti. Hükümet yetkilileriyse havaalan n n çat malar yüzünden k sa süreli ine kapand n, ancak yeniden aç ld n söyledi. A iret lideri, Devlet Ba kan Salih in ülkeyi yal nayak b rakaca n iddia etti. Dün Fransa da toplanan G-8 ülkelerinden Salih e bir kere daha görevini b rakmas ça r s geldi. ABD D i leri Bakan Hillary Clinton, Ali Abdullah Salih in görevinden ayr lmas yolunda yapt ça r y bir kez daha yinelerken, Devam eden çat malardan çok endi eliyiz. Tüm tara ara ate kes ça r s yap yoruz. dedi. DI HABERLER SERV S El Fetih ile Hamas Ankara da bulu tu El Fetih ile Hamas yetkilileri, Filistinli gruplar aras nda ulusal uz- - la n n güçlendirilmesi yönünde geçti- imiz hafta Ankara da bir araya geldiler. Finlandiya dan bir sivil toplum örgütünün tertip etti i toplant ya Türk taraf destek verdi. Zaman n edindi i bilgiye göre D i leri Bakanl ndan bir yetkili toplant n n aç l ndaki resepsiyonda bir konu ma yapt ; ancak görü melere kat lan bir Türk yetkili olmad. Toplant ya kat lanlardan Filistin Meclisi nin El Fetihli üyesi E ref Cuma, cumartesi günü düzenlenen ve Finli bir sivil toplum kurulu unun organize etti- i bu toplant da, Hamas liderleriyle görü meler yapt klar n aç klad. Filistin yerel haber ajanslar ndan Ma an ya konu an E ref Cuma, toplant da El Fetih taraf ndan Devrim Konseyi üyeleri ile Han Yunus Belediye Ba kan Üsame el- Farra n n, Hamas taraf ndan ise Hamas Ba bakan smail Haniye nin siyasî dan man Ahmed Yusuf ile milletvekilleri Yahya Musa, smail el-askar ve Huda Naim in yer ald n kaydetti. El Fetihli Cuma, toplant da, iki grup aras nda uzla ma mekanizmalar n n uygulanmas ve diyalo un güçlendirilmesinin yan s ra genel olarak tüm sorunlar n ortakla a ele al nd n anlatt. Cuma, uzla ma anla mas n n ileriye ta nmas çabalar do rultusunda birçok konuyu ele ald klar n ve El Fetih-Hamas aras nda, diyalog do rultusunda yeni bir lisan geli tirmeyi amaçlad klar n dile getirdi. ANKARA ZAMAN

20

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS Tarihi Maliyetli ABANA ELEKTRO. -193,292 ADEL KALEMCİLİK 4,273,304 AFM FİLM 451,206 AFYON ÇİMENTO 2,653,663 AKAL TEKSTİL -9,648,135 AKBANK 883,884,000 1,140,761,000 -%23 870,225,000 1,151,550,000 -%24

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) -1.59-18.0 215,867,532 54,845,591 12.3 1.48 SANAYİ (XUSIN) -0.12-4.7 63,905,988 15,753,854 13.2 1.76 0.8 7.4 6.0 13.3 BANKACILIK (XBANK) -2.95-26.8 70,600,335 18,723,756 8.2

Detaylı

2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR

2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR 2009 YILI KASIM AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 69.700 5.708 3.829 523.600 42.094 28.570 ADANA ÇİMENTO (A) 16.970.900

Detaylı

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 22.044 321.261 210.993 17.629 290.385 192.120

Detaylı

(YTL) ŞİRKET ADI ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA

(YTL) ŞİRKET ADI ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA (YTL) ŞİRKET ADI 30.12.2006 ABANA ELEKTROMEKANİK -257,242 ACIBADEM SAĞLIK 6,285,426 ADANA ÇİMENTO 127,842,590 ADEL KALEMCİLİK 7,376,844 ADVANSA SASA 73,187,643 AFM 2,113,801 AFYON ÇİMENTO 12,226,943 AKBANK

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) -3.90-21.0 205,174,993 51,870,703 11.9 1.43 SANAYİ (XUSIN) -4.64-8.7 60,152,326 14,785,818 12.6 1.68 0.7 7.2 6.0 13.3 BANKACILIK (XBANK) -4.09-29.5 67,215,226 17,666,695 7.9

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 29.45-11 26.30 37.20-11 26 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 4.22 17 3.32 5.06-21 20 30/01/2014 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.90 15 2.30 3.48-21 20 30/01/2014

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri 18 Temmuz 2011 Kapanış B.SİZ ARTTIRIMI Acıbadem Sağlık 21.20 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 4.57 0.36 0.30 31/05/2011 - - - - - - - Adana Çimento (B)

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl Rel. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl Rel. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 63,402 26% 281,292 1,754-1.8% -1.3% 12% 0.0% 0.7% 1.4% 56,854 70,572 11.5 12.0 12.6 8.9 1.6 1.7 1.5 9.3 1.4 89,318 2.06 XU100 62,909

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 63,734 26% 280,524 1,734 0.1% -0.6% 10% -0.2% 0.5% 1.8% 57,089 70,572 11.5 12.0 12.7 9.0 1.6 1.7 1.5 9.3 1.4 89,624 2.05 XU100 63,261

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) 0.03-14.2 234,634,535 59,523,726 12.9 1.55 SANAYİ (XUSIN) -0.39-3.0 68,373,745 16,628,753 13.7 1.81 0.8 7.8 5.9 13.3 BANKACILIK (XBANK) 0.59-21.4 78,449,601 20,894,546 8.8 1.4

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -0,7 8,1 196.168.512 59.542.842 11,7 1,28 SANAYİ (XUSIN) -1,3 11,0 69.167.177 19.324.584 14,6 1,99

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) HA Piyasa Değeri.

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) HA Piyasa Değeri. Haftalık (TL) TOPLAM PİYASA (XUTUM) 5,5 12,3 163.372.252 49.013.121 10,6 1,30 SANAYİ (XUSIN) 6,9 19,7 58.517.997 16.644.608 14,4 2,04 1,2 9,8 5,8 14,14 BANKACILIK (XBANK) 5,1 9,6 42.969.473 14.084.447

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 1,2 14,0 215.642.688 66.011.061 13,2 1,36 SANAYİ (XUSIN) 2,8 17,5 75.653.109 21.439.807 16,9 2,01 1,1 9,4 5,0 11,88 BANKACILIK

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 62,009 26% 262,686 1,546 0.5% -2.7% 3% -0.3% -0.2% 1.6% 57,623 70,572 11.5 12.0 12.5 8.8 1.6 1.7 1.5 9.2 1.3 88,106 2.11 XU100 61,759

Detaylı

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3)

Firma Değ. (USD) (mn) En Yük. En Düş. 1 Yıl. Getiri S4.Ç (1) 2011T (3) 1 Fiy. Fiy. 2009 2010 2011 (1) 2011T (3) 2009 2010 2011 (1) (1) XUTUM 61,485 26% 259,115 1,536 0.0% -3.5% 3% -0.4% -0.3% 1.4% 57,623 70,572 11.5 12.0 12.4 8.8 1.6 1.7 1.5 9.1 1.3 87,551 2.13 XU100 61,315

Detaylı

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 285,475 7,185,009 4,023,663 141,205 3,579,727

Detaylı

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 4,29 13 3,24 6,94-24 62 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,91 7,66 56 4,89 8,04-36 5 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 3,34 5,40 62 3,32 5,72-38 6 31/12/2014

Detaylı

31/12/ /05/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/ /05/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 4,13 9 3,24 6,94-22 68 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,91 7,11 45 4,89 8,04-31 13 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 3,34 5,07 52 3,32 5,72-34 13 31/12/2014

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 13 Şubat 2012 Kapanış Acıbadem Sağlık 25.00 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 3.71 - - - - - - - - - - Adana Çimento (B) 2.63 - - - - - - - - - -

Detaylı

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,82 0 3,24 6,94-15 82 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,14 43 4,28 7,01-30 14 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,26 46 2,90 5,08-32 19 02/01/2015

Detaylı

31/12/ /07/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/ /07/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 3,90 3 3,24 6,94-17 78 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,28 6,03 41 4,26 7,01-29 16 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,20 44 2,90 5,08-31 21 31/12/2014

Detaylı

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,57-6 3,24 6,94-9 94 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,30 46 4,28 7,01-32 11 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,30 48 2,90 5,08-33 18 02/01/2015

Detaylı

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /09/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,65-4 3,24 6,94-11 90 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,21 44 4,28 7,01-31 13 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,35 49 2,90 5,08-33 17 02/01/2015

Detaylı

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%)

02/01/ /08/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,81 3,73-2 3,24 6,94-13 86 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,30 6,12 42 4,28 7,01-30 15 02/01/2015 13/04/2016 Adana Çimento (B) 2,92 4,24 45 2,90 5,08-32 20 02/01/2015

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) Piyasa F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -0,5 7,6 189.525.471 57.207.193 11,3 1,26 SANAYİ (XUSIN) -0,2 11,7 66.314.165 18.666.338 13,9 1,95

Detaylı

YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) Aktif Karlılığı(1)

YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) Aktif Karlılığı(1) Piyasa F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 8,2 192.757.188 58.076.473 11,4 1,27 SANAYİ (XUSIN) 11,9 67.273.156 18.894.273 13,9 1,95 1,1 9,1 5,7

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) TOPLAM PİYASA (XUTUM) -2.4 20.6 270,329,747 79,000,896 14.7 1.56 SANAYİ (XUSIN) -2.3 20.9 82,202,574 21,954,353 16.6 2.03 0.9 10.1 4.92 12.20 BANKACILIK (XBANK) -3.2 28.4 84,909,152 27,500,836 10.2 1.2

Detaylı

Dibe Uzaklık (%)

Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 33,50 1 26,30 37,75-21 13 18.12.2013 01.07.2014 Adana Çimento (A) 3,62 4,80 33 3,32 5,06-31 5 30.01.2014 22.05.2013 Adana Çimento (B) 2,53 3,27 29 2,30 3,48-30 7 30.01.2014

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -1.3-5.0 216,347,669 60,705,544 10.2 1.34 SANAYİ (XUSIN) -1.2-4.7 67,678,427 16,907,790 12.2 1.71 0.8 9.6

Detaylı

Dibe Uzaklık (%)

Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 55,70 68 26,30 59,00-53 6 17.03.2014 04.02.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,74 102 3,09 7,05-54 5 30.01.2014 18.02.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,42 85 2,13 4,57-52 3 30.01.2014

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 5.0 10.7 253,103,877 73,420,456 12.3 1.47 SANAYİ (XUSIN) 1.9 7.6 75,766,483 19,972,310 12.6 1.85 0.9 9.7 6.1

Detaylı

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 50 1.228 677 51.907 1.269.508 699.871 ADANA ÇİMENTO (A) 150.327 510.461 283.569 4.677 15.793 8.759 ADANA ÇİMENTO (B) 1.643 3.927 2.166 1.633 3.919 2.166 ADANA

Detaylı

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 257,834 1,026,710 582,338 34,019 137,382 77,954 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 187.616 651.241 363.310 105.502 366.759 204.753 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 0 0 0 1.591 38.282 21.061 ADANA ÇİMENTO (A) 804.581 2.735.317 1.497.951 1.205.699 4.074.650 2.253.702 ADANA ÇİMENTO (B) 1.979 4.636 2.520 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (C) 43.311 29.452 16.225 70.678

Detaylı

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 15.000 354.750 199.298 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (A) 366.182 1.300.181 716.560 195.474 727.214 397.867 ADEL KALEMCİLİK 3.361 110.286 60.286 17.650 639.284 364.760 ADANA ÇİMENTO (C) 23.200 16.856

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI 69,510,472 320,253,048 213,281,543 40,524,406 185,783,434 123,699,660 89,581,882 TURKCELL 44,680,625 407,892,985 271,622,968 34,573,851 314,745,672 209,693,549 61,929,419 TEKFEN HOLDĐNG

Detaylı

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ TAKAS SON 4/12/16 12:12 PM Page 88 ABD HAZ. BON. DOLAR BYF Finans Yatırım 56.837 38,65 45,47 Gedik Yatırım 12.334 21,27 9,87 Garanti Yatırım 9.743-12,50 7,79 Halk Yatırım 6.954 13,13 5,56 Ziraat Yatırım

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ

TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ EK: 1/1 01.07.2009-30.09.2009 TARİHLERİ ARASINDA İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI ENDEKSLERİNDE YERALACAK HİSSE SENETLERİ XU100 XU050 XU030 XYUZO XKURY XUTUM XTUMY XUSIN XGIDA XTEKS XKAGT XKMYA XTAST XMANA

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL)

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI. Halka Arz Büyüklüğü (TL) ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN GÖREV ALDIĞI PAY HALKA ARZLARI Logo Şirket Halka Arz Tarihi VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ 05-06/03/1998 337.500 Konsorsiyum Üyesi (Bakiyeyi Yüklenim) TÜRKİYE İŞ BANKASI

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB DeğiĢim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB DeğiĢim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) ye TOPLAM PĠYASA (XUTUM) 1.7 18.3 262,933,984 76,832,076 13.3 1.49 SANAYĠ (XUSIN) 1.0 20.1 81,316,989 21,692,997 15.5 1.96 0.9 9.9 5.26 12.65 BANKACILIK (XBANK) 2.1 23.5 81,545,160 26,271,543 10.0 1.2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 30.80-7 26.30 37.20-15 21 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 3.57-1 3.34 5.06-6 42 27/12/2013 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.56 1 2.42 3.48-5 36 27/12/2013 24/05/2013

Detaylı

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 07 Temmuz 2014 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Şirket temettü getirileri

Şirket temettü getirileri temettü (YTL) TKBNK T. Kalkınma Bankası 122,350,000 103,997,500 0.765 0.650 31/05/2007 10.0% AKMGY Akmerkez GYO ** 47,950,000 47,950,000 3.500 3.500 28/05/2007 7.6% ASLAN Lafarge Aslan Çimento ** 35,509,711

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU MALİ TABLOLARIN BORSAYA SON GÖNDERİLME TARİHLERİ (13.04.2009 tarihine kadar yapılan beyanlar esas alınmıştır.) Sermaye Piyasası Kurulu'nca şirketlere verilen ek süreler dikkate alınmış olup, ek süre alan

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 %16 %18 %17 %18 %22 Araştırma ĠMKB YABANCI ĠġLEMLERĠ 7 Mayıs 2013 NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 18 Nisan 2016 Geçtiğimiz hafta BIST-100 endeks 84.400 direncini geçerek %3,72 lik getiri yakaladı. ABD de düşük kalan enflasyon, Çin de büyüme verilerinin hayalkırıklığı yaratmaması

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 824 (% 106) puanlık düşüş ile 76887 seviyesinden ve 2776 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Endekste dalgalı seyirle düşüş sürüyor Bono faiz oranları

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı