GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek"

Transkript

1

2

3 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN GÜNDEM Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor Dan tay n içki sat nda ya s n r n geni leten karar, Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu na içkide vergiler art r ls n, promil limiti yükseltilsin gibi önerilerde bulunan ngiltere nin gençleri korumak için seferber oldu u belirlendi. Türk sivil toplum örgütleri de tedavi gören alkol ba ml s say s n n h zla artt ülkemizde Dan tay karar n sorumsuzluk örne i olarak nitelendirdi. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek AY E TOSUN STANBUL Diyanet leri Ba kan -Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün stanbul da Erikli Baba Kültür Derne i ve Cemevi ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin bir ilk oldu unu belirten Cemevi Ba kan Metin Tarhan, Görmez in bizzat arayarak, Sizi ziyaret edip, lokman z yemek istiyoruz. dedi ini aktard. Zeytinburnu Kazl çe me de bulunan cemevi ziyaretinde Görmez, dernek üyeleriyle yemek yiyecek. Ziyaret talebini memnuniyetle kabul ettiklerini söyleyen Metin Tarhan, büyük bir kitlenin ibadet yeri olan cemevinin Diyanet PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ ÇA LAR AVCI STANBUL Dan tay n 24 ya alt na içki sat - serbest b rakan karar tart malara -n yol açt. Karar, ki i ba na alkol tüketiminin 15 litreye ula t Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için ciddi çal ma yürüten ngiltere Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün Avrupa Komisyonu na sundu u raporda yer alan öneriler dikkat çekti. Raporda önlemler öyle s raland : çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi nin Alkol Eylem Plan yla ilgili son toplant s nda ise gençlerin alkolden korunmas için etkin politikalar n bir an önce hayata geçirilmesi gündeme al nd. Çocuklar n, gençlerin reklam ve promosyon tekniklerine kar korunmas için de çal malara öncelik verilmesi karara ba land. Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nde görevli Peter Anderson ve Ben Baumberg in 2006 y l nda haz rlad raporda, içkilerden al nan vergilerin özellikle gençler üzerinde etkili oldu u ve bu yöndeki çal malar n desteklenmesi istendi. Çal mada, içki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r l rsa, bir sonraki y l 9 bin ölümün engellenece i belirtildi. K tada alkole ba lama ya ortalama 12,5 olurken, ya ndaki ö rencilerin yüzde 90 ndan fazlas, hayatlar n n herhangi bir döneminde sarho oluyor. Rapora göre, Avrupa da alkolün sebep oldu u sa l k, sosyal ve adli suçlara ba l olarak olu an maliyet y ll k 300 milyar Euro. Alkol, bölgede her y l 200 bin ölümün sorumlusu ve hastal klar n nedenleri aras nda 3. s rada. ÇÖZÜM: ALKOLE ULA IM VE REKLAM KISITLANSIN Hem DSÖ nün Avrupa Bölge Komitesi hem de ngiltere deki Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün çal malar nda genç ve çocuklar n alkole ula m n n k s tlanmas ve reklam promosyonlar n n engellenmesi temel çal ma noktas olarak gösteriliyor. Haz rlanan raporlarda, Avrupa da ülkelerin üçte birinden fazlas nda alkol sat saatlerinin s n rl oldu u aktar l yor. Fakat bu yeterli görülmüyor. çki sat yap lan yerlerin haftada 24 saat kapat lmas da talep ediliyor. Ayr ca Avrupa genelinde alkollü ürünlerin sat için bir minimum lisanslama sistemi uygulamaya konulmas isteniyor. Kurallara uymayan i letmelerle ilgili ruhsatlar n geri al nmas, geçici ve sürekli kapatmalar n tavizsiz uygulanmas çözüm olarak sunuluyor. Alkollü araç kullanma konusunda gençlerde yasal s n r n 0,5 ten 0,2 promil e çekilmesi isteniyor. Alkolün, sa l k, aile ve toplum üzerindeki zararlar n n e itim programlar yla gençlere aktar lmas, önemli bir yöntem olarak s ralan yor. leri Ba kan taraf ndan görülmesinin çok anlaml olaca n kaydetti. Sorunlar konu arak a abilmeyi olumlu bir ad m olarak de erlendiren Tarhan, toplumsal bar ve uzla mayla bir arada ya- aman n zeminini olu turacak bir görü me olaca n ifade etti. Tarhan unlar söyledi: Bu ziyaret bizim için çok büyük anlam ta yor. Takdir edersiniz ki Aleviler cemevlerini ibadethane olarak görüyor ve yasal statüye kavu turulmas için talepleri var. Bu alanla ilgili idari kurumlar n ba- nda bulunan say n ba kan m z n ziyaretleri bizim için çok de erli. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için Avrupa Komisyonu na rapor haz rlayan ngiltere, çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. önerilerinde bulundu. FOTO RAF: C HAN, MEHMET GÜLER MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Sa l k-sen den tepki: Karar ideolojik - Dan tay n çocuk ve gençlerin alkolden korunmas için içki sat n ve rmalar n özendirici tan t mlar n s n rlayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas na Sa l k-sen den tepki geldi. Genel Ba kan Metin Memi, çocuklar ve gençleri alkolden koruman n devletin asli bir sorumlulu u oldu unu hat rlatt. Dan tay n millet ad na karar veren ba ms z yarg erki olmas gerekti ini dile getiren Memi, verilen karar n ideolojik oldu unu belirterek, ülke gençli inin kar kar ya oldu u sosyal tehditlerin hiçe say ld n anlatt. Bat ülkelerinde gençli in alkol ve uyu turucudan korunmas konusunda daha sert yapt r mlar bulundu unu aktaran Memi, Gençli i alkole kar korumada geç kald m z sürece, bu ülkede, tekne turlar yla alkol partileri düzenleyen ilkö retim ö rencilerini daha fazla görmeye ba lar z. uyar s nda bulundu. TBMM Sa l k Komisyonu Ba kan Cevdet Erdöl de Dan tay n 24 ya na kadar içki sat ve ikram n yasaklayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas n ele tirdi. Gençler ve çocuklar ad na üzücü bir karar. diyen Cevdet Erdöl, Alkol komas ndan ölen bir çocu u, karaci er nakline muhtaç bir insan hat rlad klar nda Dan tay üyeleri de do acak zarardan kendilerini mesul hissedeceklerdir. diye konu tu. ANLIURFA TAB P ODASI: KARAR SORUMSUZLUK ÖRNE Dan tay n tart malara sebep olan karar na anl urfa Tabip Odas da kar ç kt. Ba kan ahin Aksoy, Bugün gerek t bb n gerekse sosyal bilimlerin aç kça ortaya koydu u üzere alkollü içecekler hem insan sa l hem de toplum sa l aç s ndan zararl d r. diyerek karar sorumsuzluk örne i olarak de erlendirdi. Yaz aylar n n yakla t, mezuniyet törenleri haz rl klar n n yap ld dönemde herkesin verdi i karar n yasal ve vicdani sonucuna katlanmak zorunda oldu unu hat rlatan Aksoy, konuyla ilgili kurum ve kurulu lar bu karar düzeltme yönünde gerekli giri imlerde bulunmaya davet etti. HASAN BOZKURT, FETH ALTUN ANKARA, ANLIURFA, C HAN FOTO RAF: AA, BRAH M ÖZDEM R 11 ya nda olmas na ra men okulla tan mayan Tunahan Bostan n odas, Vali Saliho lu nun talimat yla s n fa dönü türülecek. Vali talimat verdi, okul Tunahan n evine gelecek Gümü hane nin Torul ilçesinde -bedensel engeli ve ekonomik s k nt s nedeniyle okula gidemeyen 11 ya ndaki Tunahan Bostan, Vali Enver Saliho lu nun talimat yla önümüzdeki y ldan itibaren evinin bir odas nda olu turulacak s n fta e itim görecek. Bir ziyaret vesilesiyle babas Ergin Bostan taraf ndan engelli arabas yla gezdirilen Tunahan la tan an Gümü hane Valisi, durumu hakk nda bilgi sahibi oldu. 6 ayl kken geçirdi i ate li hastal k sonucu engelli kalan Tunahan n e itimi için Torul Halk E itim Merkezi Müdürü Ya ar Bayram görevlendirildi. Küçük Tunahan n gelecek y lki e itim-ö retim döneminde e itim görmesi için evinin bir odas nda s n f olu turulacak. Tunahan, e itimini bu s n fta görevlendirilecek ö retmeninden alacak. E itim ilkö retim süresince devam edecek. Vali Saliho lu, S n f nda Atatürk ün posteri ve stiklal Mar ile Atatürk ün Gençli e Hitabesi de bulunacak. Evinde okuma-yazma ö renecek. Okulu Tunahan n aya na getirece iz. dedi. GÜMÜ HANE AA

4 EH RLER MSAK GÜNE Ö LE K ND AK AM YATSI STANBUL ANKARA ZM R BURSA ED RNE KOCAEL BOLU ZONGULDAK SAKARYA TEK RDA B LEC K KIRKLAREL YALOVA DÜZCE MAYIS 2011 CUMA, 1432 C.AH R 24 Etiler de bombal sald r : 8 yaral Seçime haftalar kala, gerginlik ç karmak isteyen -gruplar dün yine i ba ndayd. Terörün bu seferki adresi stanbul un göbe i Be ikta t. Etiler de Koç Köprüsü alt nda elektrikli bisiklet üzerine yerle tirilen bomba saat de büyük bir gürültüyle patlad. Binlerce stanbullunun i e gitme tela nda oldu u saatte meydana gelen patlamada biri polis 8 ki i yaraland. Patlamada, arkada Ceyhan Mercan ile otomobille olay yerinden geçen Ayten Bal (38) baca n kaybetti. Patlaman n Etiler Polis Okulu na çok yak n bir mesafede gerçekle mesi, hede n polis mi oldu u sorusunu ak llara getirdi. Patlama sonras çevrede k sa süreli panik ya an rken, polis ikinci bir bomba ihtimaline kar- bölgeyi bo altt. Patlaman n ya and alana 500 metre çap nda güvenlik eridi olu turuldu. Patlaman n etkisiyle 5 araç ve çok say da ev ve i yeri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki ETT otobüsü, bir taksi ve sivil plakal bir otomobili incelemeye ald. kinci bir patlama ihtimaline kar bölgede tüm cep telefonu sinyalleri bir süreli ine kesildi. Bomban n patlat ld yolun, servis güzergâh oldu- u, olay s ras nda ö renci bulunmamas n n büyük bir faciay önledi i belirtildi. Olay Yeri nceleme ekipleri ile bomba uzman polisler, patlama bölgesinden parça örnekleri ald. Deliller, incelenmek üzere kriminal laboratuvar na gönderildi. Bölgede ve civarda bulunan MOBESE ve güvenlik kameralar da ara t rmaya al nd. Yap lan ilk incelemede, bomban n plastik patlay c oldu u belirlendi. Elektrikli bisikletin 4 aküsüne ba lanarak patlaman n iddetinin art r ld tespit edildi. Teröristlerin hede nin polis okulu ö rencileri oldu u ancak bomban n uzaktan kumanda ile patlat ld aktar ld. Etiler Polis Okulu nda okuyan ö rencileri ta yan okul servisinin sular nda okula giri yapt ö renildi. Teröristlerin eylemi bu saatte yapamamas n n sebebi de ara t r l yor. SERKAN SA LAM, MUZAFFER SALCIO LU, DERV GENÇ, MET N ÇOLAK, FAZLI MERT STANBUL Bisikletli bomba, dördüncü kez kullan ld Emniyet kay tlar na göre bisiklet içine yerle tirilmi bombal sald r lar, daha önce de Mersin, zmir ve Diyarbak r da benzer ekilde gerçekle tirildi. 1 Ekim 2006 da Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi nin giri ine b rak lan bisikletin üzerindeki bomban n patlat lmas sonucu 3 ki i yaraland. Yaral lar aras ndaki F.K. örgüt ad na bombal eylem yapmak suçundan tutukland. Bombal bisiklet ile gerçekle tirilen en büyük sald r ise 14 May s 2007 de zmir Bornova da 1 ki inin öldü ü, 18 ki inin yaraland sald r yd. Bu sald r dan yakla k 1 ay sonra bu kez bisikletli bomba Diyarbak r kana bulad. Diyarbak r n O s semtindeki minibüs dura ndaki bomba 2 nci Taktik Hava Üssü ne personel ta yan askeri servis arac n hede iyordu. Patlamada biri asker 7 ki i yaraland. Etiler Koç Köprüsü alt nda, elektrikli bisiklete yerle tirilen parça tesirli bomban n patlamas sonucu 8 ki i yaraland. Patlaman n iddetiyle köprünün beton parçalar koptu. Çevredeki ev ve i yerleri hasar görürken baz galerilerde bulunan lüks otomobillerin de camlar k r ld. FOTO RAF: ZAMAN, MEHMET AL POYRAZ Yöntem, PKK y akla getiriyor Ba bakan Recep Tayyip Erdo- an, patlamayla ilgili olarak, u anda kesin bir netice al nmadan söylersek yanl olur ama ekline bakt m z zaman terör örgütüyle alakal oldu u ç k yor ortaya. dedi. Ni de de düzenlenen mitingin ard ndan gaze- BA BAKAN ERDO AN tecilerin stanbul da meydana gelen patlamaya ili kin sorular n cevaplayan Erdo an, de erlendirme ve incelemelerin sürdü ünü ifade ederek, Kesin bir ey yok. Netle tikten sonra zaten ba ta stanbul Valim olmak üzere emniyet müdürü gerekli aç klamay yapacakt r. diye konu tu. Patlaman n hede siviller stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sald r da hede- n siviller oldu unu aç klad. Patlay c n n büyük ihtimalle zaman ayarl oldu unu belirten Vali Mutlu, Bundan önceki olaylarda oldu u gibi bu olay da çözüp sivil yurtta lar m z n can na kasteden failleri adalete teslim edece iz. dedi. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk n da sald r da polis memurlar n n da hedef al nd n söyledi. Patlaman n polis okulu yak n nda olmas alt çizilmesi gereken bir husustur. diyen Çapk n, Bu kimsenin yan na kalmaz. diye konu tu. Deprem oldu zannettik Görgü tan klar n n anlatt klar, patlaman n deh- etini gözler önüne serdi. Olayda arac hasar gören taksi oförü Yalç n Demirk ran, Akmerkez den Zincirlikuyu ya ilerliyordum. Büyük patlamayla sars ld k. nsanlar panik halinde ba r yordu. diye konu tu. Patlamay mutfakta i yaparken duyan Sevim Gündo- an da, Büyük bir sallant hissettim. Deprem oldu unu sand m. dedi. Eczac G lman Do an ise, Seçim öncesi bunlar n ya anmas manidar. ifadelerini kulland. SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN Temmuz sonuna kadar ilk kez Pegasus Kart alan herkese PEGASUS a

5

6 06EKONOM 27 EKONOMÝ MAYIS 2011 CUMA ZAMAN BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ DOLAR SERBEST PÝYASA EURO SERBEST PÝYASA CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL ,5920 1,5870 1,6060 1,6000 1,6100 1,6080 2,2540 2,2470 2,2540 2,2570 2,2600 2, ,00 527,00 524,00 526,00 528,00 525,00 109,74 112,78 109,41 111,92 112,93 114,90 18 Mayýs 20 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Koalisyonla i ler yürümüyor tek ba na iktidar art dünyas ndaki istikrar n devam için tek ba na iktidar krine Limak Holding in patronu Nihat Özdemir de destek verdi. Koalisyon dönemlerinde 6 ayda al namayan karar imdi bir günde ç k yor. diyen Özdemir, ekonomi yönetimini de ba ar l buluyor. Limak Holding Yönetim Kuru- Ba kan ve Fenerbahçe Spor -lu Kulübü Ba kan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye de tek ba na iktidar n art oldu unu söyledi. Buna çevre ülkelerin de ihtiyac oldu unu belirten TÜS AD üyesi Özdemir, Yan ba m zda AB ülkelerinin ya ad ekonomik s k nt lar var. Ortado u da siyasi çalkant lar ya an yor. Güneydo u da etnik s k nt lar m z var. Bunlar bir koalisyonun çözmesi mümkün de ildir. Onun için can yürekten bu seçimlerde de tek ba na bir iktidar n olmas n arzuluyorum ve bekliyorum. dedi. TRT Haber de yay nlanan Ekonomi Kulübü program nda konu an Özdemir, Günümüzdeki durum ile geçmi dönemi k yaslad mda tek partiden yanay m. Koalisyonlarda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar 6 aydan önce ç kmazd. Hazine garantili Bakanlar Kurulu karar içinse en az 8 ay beklemek gerekirdi ten bu yana YPK karar 1 günde, Bakanlar Kurulu karar 3 haftada ç k yor. eklinde konu urken imdi kim bana koalisyonlar daha iyi diyebilir? diye sordu. Belki 20 y l sonra koalisyonun Türkiye için daha iyi olabilece ini dile getiren ba ar l i adam, bugünkü modelle ve Türkiye nin bu büyüme potansiyeli ile koalisyonun uyumlu olmayaca n vurgulad. Do u ve Güneydo u daki yat r mlar n da anlatan Özdemir, Ba bakan Her i adam kendi memleketine fabrika kuracak dedi. Bunu k ramazd m. TMSF den çimento fabrikalar n ald m. Bitlis in en güzel yerine fabrika kurdum. 2 bin ki i ekmek yiyor. Bugün Do u ve Güneydo u da 12 bin ki inin çal t, 6 fabrikas olan grup haline geldik. Sadece Güneydo u daki çimento fabrikalar n n de eri 1 milyar dolar. diye konu tu. AMP YONLAR L G NDE YARI F NAL OYNARIZ 18 nci ampiyonlu una ula an Fenerbahçe nin Ba kan Vekili Özdemir, daha önce iki kez ya ad klar ampiyonlu u son dakikada kaç rma travmas n bu y l da ya ayabiliriz korkusu çektiklerini itiraf etti. Sivasspor maç 4-3 e geldi inde korkmaya ba lad n anlatan Özdemir, Trabzonspor un da çok iyi bir performans ortaya koydu- unu vurgulad. Hakem hatalar ndan herkesin dert yand n söyleyen Özdemir, Hakemler bizim de lehimizde, aleyhimizde hatalar yapt. Trabzon un da ayn ekilde. Hatta Be ikta l yöneticiler geri kalmalar nda hakem hatalar n gösterdiler. Maç yöneten bir hakem iki saniyede karar veriyor. Bizler kameralarla karar veriyoruz. Hakemlerde kötü niyet aramam z söz konusu de il. dedi. Özdemir, Bu sene ampiyonlar Ligi ne direkt gidiyoruz. Söz veriyorum çeyrek nali a aca z. Yar nal ya da nal oynayaca z. diye konu tu. Ba kan Aziz Y ld r m n 24 saatin 14 saatini Fenerbahçe ile geçirdi ini, 2 saat ise kendi i ine bakt n kaydeden Özdemir, kendisinin Ankara da Fenerbahçe nin devletle ili kilerinde görevli oldu unu anlatt. Fenerbahçe nin kamp yapmak için art k yurtd na gitmeyece ini, Düzce Topuk Yaylas ndaki tesiste yeni sezona haz rlanaca n sözlerine ekledi. EKONOM SERV S 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Fenerbahçe ba kan vekilli i görevini de sürdüren Nihat Özdemir, kulübün 2011 bütçesinin 250 milyon dolara ula t n belirterek, Fenerbahçe art k bir dünya tak m d r. dedi. Özdemir, Kardemir Karabüksporlu Emenike nin transferini ise canl yay nda ö rendi. FOTO RAF: ZAMAN, MUSTAFA KU EN 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Yeni Meclis in ilk gündemi memurlar olacak SA YAZAR ANKARA 2,5 milyon memurun y llard r bekledi i top- sözle me hakk 12 Eylül de yap lan referan- -lu dumla Anayasa ya girdi. Ancak memurlar n toplu sözle me hakk n n uygulamaya geçmesi için uyum yasas n n a ustos ay ndan önce ç kar lmas gerekiyor. 12 Haziran da yap lacak seçimler sebebiyle Meclis ancak temmuzda toplanabilecek. Bu durumu dikkate alan hükümet, sendikalarla uyum yasas çal malar n sürdürüyor. Ç kacak yasa konusunda büyük ölçüde anla ma sa land. Buna göre yeni Meclis in ilk gündem maddelerinden birisi, toplu sözle me hakk n n hayata geçirilmesi olacak. Memur-Sen Genel Ba kan Ahmet Gündo du, Devlet Bakan Hayati Yaz c ile yürütülen çal malar kapsam nda üzerinde çal lan uyum yasas nda yüzde 80 uzla t klar n söyledi. Anayasa de i- ikli i ile birlikte toplu görü me düzene inin ortadan kalkt n hat rlatan Gündo du, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun yap s n n ikincil mevzuatla düzenlenmesi gerekiyor. Say n Ba bakan da, Endi- eniz olmas n, bu y l toplu sözle me yapar z diyerek kararl l n ortaya koydu. Meclis de kararl l n göstermeli. kincil mevzuat düzenlemesi yap lmazsa kaos olur. Muhalefetin destek verece ini dü ünüyorum. Kimse 2,5 milyon memuru kar s na almak istemez. Acil olan, toplu sözle me düzene i ve kurulun yap s. diye konu tu. Toplu sözle meye geçilmesiyle birlikte memura zam oran nda son sözü hükümetin söylemesi dönemi son bulacak. Anla ma sa lanamamas durumunda Uzla t rma Kurulu devreye girecek. Kurulun verece i karar, hem hükümet hem de çal - anlar için ba lay c olacak. Uzla t rma Kurulu nun geçmi kararlar na bak ld nda hükümetten daha yüksek zam önerdi i görülüyor. Ancak bugüne kadar verdi i kararlar ba lay c olmad için bu oranlar memura yans mad. SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

7 07EKONOM 27 Ayd n, uluslararas pilot e itim merkezi oluyor THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, Ba kan Vekili Cemal anl, Ba pilot ve Genel Müdür Yard mc s Asaf Bora ile birlikte Ayd n a gitti. Topçu, Ayd n Valisi H.Avni Co a (sa da) uçak maketi hediye etti. Uzanlar a kara para aklama dan yakalama emri OSMAN ARSLAN STANBUL C HAN üye yapt lar. imi kaybetmemek için Yurtd nda kaçak hayat ya ayan kabul ettim. Yasal yetkim yoktu. S radan bir i çiydim. dedi. Mahkeme -Uzan ailesine yönelik bir yakalama karar da kara para aklanmas ndan ç kt. stanbul 10. A r Ceza Mahkemesi, Kemal Uzan, e i Melahat Uzan, o lu Murat Hakan Uzan, k z Ay egül Uzan ve karde i Yavuz Uzan hakk nda kara para akland iddias na ili kin dava kapsam nda yakalama emri ç kard. Dünkü duru maya tutuksuz san klar Erol Hürba, Ya ar Avni Güral, Birol Çilingir, Nedim Çokçok, Mehmet Koray Özkaya, Ali Cenap Ermutlu, aban Ak ve Ne e Cesur kat ld. Duru mada müdahiller Mü is mar Bankas as daresi, Maliye Bakanl ve Tasarruf Mevduat ba kan Ömer Diken, Cem Cengiz Uzan n halen yakalanamad n tutana a geçirdi. Mahkeme ba kan n n sorusu üzerine, avukat aylan Ç g n müvekkili Cem Uzan n Fransa da ya ad n ve Türkiye ye gelmeyece- ini, Melahat ve Ay egül Uzan n nerede oldu unu bilmedi ini söyledi. Savc Kas m limo lu, geçerli mazeret olmaks z n duru maya gelmeyen san klar hakk nda zorla getirilme karar verilmesini istedi. Mahkeme ise yakalamal san k Cem Cengiz Uzan n yakalama halinin devam na, hakk ndaki k rm z Sigorta Fonu nun (TMSF) avukatlar da haz r KEMAL UZAN bülten gereklerinin ye- rine getirilmesinin beklenmesine bulundu. Duru mada eski mar Bankas yönetim kurulu üyeleri kara para aklama suçuna i tirak etmediklerini söyledi. Yap ve Ticaret A de s radan biri olarak çal t n belirten san klardan aban Ak, mar Of-Shore da yönetici olarak gösterilmesine ili kin olarak, Uzan grubunda bütün çal anlar, çayc s ndan oförüne kadar herkesi çe itli irketlerde yönetim kuruluna üye yapt lar. Beni de bir kurula karar verdi. Mü is mar Ban- kas as daresi, Maliye Hazinesi ve TMSF nin müdahillik taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, san klar Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Melahat Uzan, Murat Hakan Uzan ve Ay egül Uzan hakk nda dosya kapsam, suçun niteli i, kaçt klar na dair olgular n bulunmas dikkate al narak CMK n n 98. maddesi uyar nca yakalama emri ç kar lmas n kararla t rd. MUSTAFA GÜN STANBUL Türk Hava Yollar (THY), - Ayd n da dünya çap nda pilot e itimi verecek Uçu E itim Akademisi kurmak üzere harekete geçti. Yakla k 3 ay sonra 18 e itim uça ile hizmet sunmaya ba layacak olan THY Uçu Akademisi, y lda 200 pilot yeti tirecek. THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, konuyla ilgili görü melerde bulunmak üzere dün Ayd n Jandarma Filo Komutanl bünyesindeki Ç ld r Havaalan na gitti. Topçu ve beraberindekiler, havaalan nda, Ayd n Valisi Hüseyin Avni Co, Belediye Ba kan Özlem Çerçio lu ve sivil toplum kurulu lar n n temsilcileri taraf ndan kar land. Akademiyle ilgili Zaman a aç klamalarda bulunan Hamdi Topçu, 18 e itim uça ile Ayd n da dünya markas haline gelecek uçu e itim akademisi kuracaklar n söyledi. Topçu, Ç ld r Havaalan na yap lacak yat r mlarla uzman e itmenlerin yan s ra yerel halktan olu an 350 ekibe istihdam sa layacaklar n bildirdi. Devlet Hava Meydanlar letmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü nden bu ay sonuna kadar uçu izni alarak haziran ba nda stanbul daki uçu okulunun Ayd n a ta naca n anlatan Topçu, Hangarlar n yap lmas yla en geç 3 aya kadar e itime ba lamay planl yoruz. Adnan Menderes Üniversitesi ile i birli ine de giderek baz e itimleri ortak verece iz. dedi. ABD de pilot e itimi sunan bir akademi ile i birli ine gideceklerini ifade eden Topçu, Ayd n a uluslararas kimlikli bir okul açmak için hiçbir fedakârl ktan kaç nmayacaklar n vurgulad. Akademinin sadece THY ye de il, bölgede pilotlar n yeti tirmek isteyen tüm ülkelere e itim hizmeti sunaca na dikkat çeken Topçu, Ayd n n k sa sürede bölgenin en cazip pilot yeti tirme merkezi haline gelece ini kaydetti. THY Yönetim Kurulu Ba kan, Ç ld r Havaalan n hem meteorolojik artlar hem de konum itibar yla e itime uygun bulduklar n belirterek, stanbul daki tra k yo unlu u bulunmayan Ç ld r Havaalan n n pilot e itimi aç s ndan son derece uygun bir meydan oldu unu dile getirdi. Ç ld r Havaalan n n Jandarma Filo Komutanl na tahsis edildi ini anlatan Topçu, Havaalan, önümüzdeki süreçte bölgesel uçu larla ilgili sivil havac l k sahas na aç labilir nin ba nda olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama buna DHM karar verecek. Buran n bölgesel uçu lara da uygun oldu unu zannediyorum. eklinde konu tu. FOTO RAF: AA, S NAN ÖZMÜ Yeni Opel Corsa. Rengarenk... MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Meslek liselerine elektrikli ev aletleri laboratuvar - Koç Holding ve Milli E itim Bakanl i birli inde ba lat lan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsam nda Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program n n 2011 de hayata geçirilmesine yönelik protokol imzaland. Protokole, Milli E itim Bakanl Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürü Hüseyin Ac r ve Koç Holding Dayan kl Tüketim Grubu Ba kan ve Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu imza koydu. Dört y l sürmesi planlanan projede Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan - Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis bölümünde okuyan ö rencilerin, Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program yla Arçelik laboratuvarlar nda ö renecekleri bilgilerle elektrikli ev aletleri teknisyenli- i yapabilecek düzeye gelmeleri hede eniyor. Projede, okullardaki e itim içeri inin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi amac yla, Milli E itim Bakanl ile müfredat program haz rlanacak. Yeni teknolojilere sahip elektrikli ev aletlerinin bulundu u Arçelik laboratuvarlar kurularak, haz rlanan e itim materyalleri okullara da t lacak. Ö retmenler için de sektördeki yeni teknolojiler ve geli meleri içeren hizmet içi e itimler düzenlenecek. Uygulama için 3 stanbul da, 1 de Diyarbak r da olmak üzere toplam 4 okul tespit edildi. Seçilen ö renciler, okullarda olu turulan Arçelik laboratuvarlar nda e itim alacak. Ö rencilere ayn zamanda Arçelik yetkili servislerinde staj imkan da sa lanacak. Yetkili servislerde veya Arçelik bünyesinde çal mak isteyen ö renciler, irket taraf ndan bir s nava al narak, ba ar l olanlara serti ka imkan verilecek. EKONOM SERV S SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

8 08 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN - Kayseri Yamula - - son aylarda ba ÖZEL HABER

9 Vodafone Grubu CEO su Vitto- - MAYIS 2011 CUMA ZAMAN KENAN MEHMETZADE Gören de bir, görmeyen de Zambak, Türkiye nin önde - lerinden biri. ilgi gören Zam- - na yeni bir marka daha ekliyor

10 10EKONOM 27 Art k bonodan de il, komisyondan kazanaca z BRAH M BALTA STANBUL Faizlerdeki dü ü ün ard ndan tah- ve bonodan getirileri azalan ban- -vil kalar gözünü hizmetlerden ald klar ücret ve komisyonlara dikti. EFT ve havale ücretleri, hesap i letim ücreti ve kart aidatlar tüketicilerin tepkisini çekerken bankac lar ücret ve komisyonlarda srarl. Komisyon ve ücret almaya devam edeceklerini belirten Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, bunlar n kârlar içindeki pay n n yüzde 14 oldu unu, önümüzdeki dönemde artmas n n sa l kl olaca n söyledi. Özen, Kaliteli kâr, ücret ve komisyondan gelen kâr, Hazine Bonosu ndan gelen de il. dedi. Web üzerinden yap lan i lemleri art rmak isteyen Garanti Bankas da 10 milyon dolar harcayarak internet ubesini yeniledi. ubeden yap labilecek bütün i lemleri internete ta yan banka, yeni web sitesini dün yapt bir bas n toplant s yla duyurdu. Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil, kendilerindeki tüm bankac l k i lemlerinin yüzde 55 inin internet üzerinden yap ld n söyledi. nternetin en çok para transferi, EFT ve havale için, ard ndan fatura ve kredi kart ödemeleri için kullan ld n belirten Erbil, internet ubesinin - ziki ubeye göre maliyeti 70 kat azaltt n vurgulad. Erbil, internetten yap lan i lemlerden al nan ücretlerde bir de i iklik öngörmediklerini aktard. Ayn ehirde vatanda paras n taksiyle götürse banka havale ücretinden ucuza mal olur. ele tirisinin hat rlat lmas üzerine Genel Müdür Ergun Özen, Taksiyle götürmenin hesab n n sa lamas n birisi yapsa diyorum. sözleriyle kar ç kt. Özen, Türk bankac l k sisteminde toplam gelirler içinde ücret ve komisyonlar n geliri hâlâ çok dü ük, yüzde ler civar nda, bunun artmas gerekiyor. Bu kârl l n kalitesinin artmas için de gerekli. Dünya bankac l ndan bu konuda çok gerideyiz. Verdi imiz hizmetin kar l olarak ücret ve komisyonlar almaya devam edece iz, almam z laz m. Bu kompozisyonun önümüzdeki günlerde ücret ve komisyon gelirleri lehine de i ece ini dü ünüyorum. eklinde konu tu. nternet ubesinin ziki ube say s n etkileyip etkilemeyece ine ili kin soruya ise Özen, Orta vadede ben bunu görmüyorum. Biz hem ziki ubelerde hem de alternatif da t m kanallar nda büyümeye devam edece iz. Y lda ortalama ube açmaya devam ediyoruz, önümüzdeki 3 y lda bu plan m zda en ufak bir de- i iklik yok. cevab n verdi. Halen mü terilerinin dörtte birini olu turan 1,8 milyon ki inin internet ubesini kulland n aktaran Erbil, 2-3 y l içinde 2,5 milyon ki iye ula may hede ediklerini kaydetti. Garanti, do rudan bankac l k ismini verdi- i yeni web ubesini en büyük interaktif dijital ajans LBI i birli i ile haz rlad. MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen (ortada), Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil (solda) ve Garanti Teknoloji Genel Müdürü Hüsnü Eren, yeni internet ubesinin tan t m n birlikte yapt. fhaber turu stanbul un Fethi ne özel kalem 650 milyon Euro ciro yapan talyan kalem üreticisi Omas, stanbul un Fethi ne özel kalem üretti ile 26 bin Euro aras nda sat a sunulan ve toplam adet üretilen kalemlerin 20 si hemen sat ld. Omas Sat ve Marka Müdürü Luca Baglione, Bu kalemlerin stanbul un Fethi ne adanmas büyük gurur. dedi. Baglione, edindikleri tüm tecrübeyi 1453 stanbul un Fethi kalemlerine ta d klar n söyledi. Kalemin üstünde Ayasofya n n kubbesi, gövdesinde stanbul ve Fatih Sultan Mehmet in minyatürleri bulunuyor. En çok Aveal konu uyor Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu nun 2011 in ilk çeyrek rakamlar na göre cep telefonuyla bu y l hem daha çok konu uldu hem de daha fazla k sa mesaj at ld. Bu art ta Turkcell, Vodafone ve Avea aras ndaki rekabetin ucuz tarifeler getirmesi etkili oldu. Bir abonenin ayl k ortalama konu ma süresi, Turkcell li bir abone için 206,1 dakika, Vodafone lu bir abone için 294,8 dakika, Avea l bir abone içinse 316,9 dakika eklinde gerçekle ti. Yarg dan Sonera n n talebine ret Turkcell, hissedarlardan Sonera Holding in, ola anüstü genel kurulun toplant ya ça r lmas için kendilerine yetki verilmesi talebiyle açt davan n duru mas nda, mahkemenin davan n ön art yoklu- undan reddine karar verdi ini aç klad. Ayr ca, 21 Nisan tarihli ola an genel kurul toplant s nda kanuni denetçi seçilememi olmas nedeniyle Yönetim Kurulu Ba kan Colin Williams taraf ndan aç lan davan n duru mas nda mahkeme, ola anüstü genel kurula kadar mevcut kanuni denetçilerin görevlerinin devam etti inin tespitine karar verdi. Serin tutan 220 graml k ceketler Abdullah Ki l, erkekler için yepyeni bir ceket koleksiyonu haz rlad. Koleksiyonda yer alan Seer Sucker ceketler; serin tutan % 100 pamuklu kuma lar, k kesimi, özenle tasarlanm desenleri ile yeni sezona damgas n vurmaya haz rlan yor. Ceketler sadece 220 gram a rl nda üretildi. Lacivert-beyaz pötikare ile aç k ve koyu mavi renklerin beyazla birle ti i düz ve çubuk çizgilerle olu turulan desen çe itlili ine sahip ceketler 4 ve 6 drop seçeneklerine sahip. Sony 3,1 milyar dolar zarar etti Japon elektronik devi Sony, 31 Mart 2011 de sona eren mali y lda 3,1 milyar dolar zarar etti. Bu zarar n büyük oranda ocak-mart döneminde 4,4 milyar dolar tutar nda ertelenmi vergi varl klar n n gider yaz lmas ndan kaynakland n aç klayan irket, yenin de er kazanmas n n da zarar edilmesinde etkili oldu unu belirtti. Bu arada Japon Ricoh, maliyetlerini azaltmak için gelecek üç y lda 10 bine yak n çal an n i ten ç karaca n aç klad. Fotokopi ve foto raf makinesi üreticisi Ricoh, küresel çapta 110 bin ki iye istihdam sa l yor. Torunlar, 12,6 milyon kâr da tt Halka arz sürecini tamamlayarak 21 Ekim de MKB de i lem görmeye ba layan Torunlar GYO, ilk genel kurul toplant s n önceki gün gerçekle tirdi. Genel kurulda da t labilir kâr n tamam olan 12,6 milyon TL nin hissedarlara da t lmas karar al nd. Genel kurulda ayr ca mevcut yönetim ile devam karar da al nd. SAYFA TASARIM: N YAZ DEM RCAN

- - - - - Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr ANKARA - - - - - ANKARA GÖKSEL GENÇ

- - - - - Zaman Okur Hattý: 444 8 555. 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr ANKARA - - - - - ANKARA GÖKSEL GENÇ 07 - - -. 18 18-30 5 WWW.ZAMAN.COM.TR 50 Kr sosyalistler de yüz çevir- ANKARA - - - - - 13 - - - - 14 ANKARA - - - - - - - 06 - - - - - - - - - - 15 - - - - - 13 FOTOÐRAF: ZAMAN - - - - 14 GÖKSEL GENÇ

Detaylı

Ergenekon da s rlar gecesi

Ergenekon da s rlar gecesi EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yerli üretimi devlet de benimsemeli

Yerli üretimi devlet de benimsemeli ORGAN ZE SANAY GAZETES EK M 2010 1 Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit GÜÇLÜ Prodüksiyon :

Detaylı

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k

Ergün, Dolmabahçe Saray Ba bakanl k ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü Kemal ÇEKÜÇ Yay n Kurulu Orhan AYDIN S tk ÖZTUNA Bünyamin KANDAZO LU Ümit

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t

Bankac l k sektörünün verdi i. Küçük ve Orta Büyüklükteki letmeler. Kredisi takibe dü en KOB say s 200 bini a t ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 17 de efik ÇALI KAN 17 de Arzu AKAY 15 de Atilla ÇINAR 9 da Veli SARITOPRAK 16 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde

Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde MAYIS 2013 OSTİM ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ 1 Yerli Sanayinin Gözü Sivil Havacılıkta korhan@ostim.com.tr Ba ar l hamleleriyle dünya havac l k liginde h zla yükselen milli markam z Türk Hava Yollar, artan

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar.

Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki meydan projesini engelleyip onun yerine birilerine peşkeş çekmek istiyorlar. ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr OCAK/2010 YIL:1 SAYI:1 Ankaralılar Caddesi Gordion AVM 3. Kat Çayyolu / ANKARA Tel: 0312 236 74 10 Çayyolu Meydan Muharebesi Yenimahalle Belediyesi nin bu alan üzerindeki

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz E itimli polis köpekleri yetenekleriyle hayran b rak yor Polis teflkilat n n terör ve suç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR

www.kilispostasi.com Say : 15 N SAN - HAZ RAN 2014 Fiyat : 1 TL SOKAKLARDA HURDA ARABALAR ARTIYOR lim ve gönül insan Prof. Dr. Ba n tarihi imzay kaleme ald müthi yaz s 12 DE Meltemli Ö rencinin BÜYÜK BA ARISI Sayfa 12 de Tarih Kokan As rl k Kilis Evleri Sayfa 11 de Prof. Dr. Haydar BA Mütabakat n S

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi.

Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak. Uygulama Birimi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi. Sika Türkiye dünyan n en iyi Sika irketi seçildi Uygulama Birimi 2011 y l nda yüzde 60 büyüdü Gayrimenkulde en az 20 y l, çok ciddi f rsatlar olacak Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar.

örgütsüzdür ve hiçbir yürüyü lerle seslerini duyuran eydir! i çilere, patronlar Ya as n i çilerin birli i! tahammül edemiyorlar. Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org A ustos 2008 No:5 Örgütlenmeyi, Mücadeleyi ve Dayan may Büyütelim! Dünyan n birçok kö

Detaylı