GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜNDEM. Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek"

Transkript

1

2

3 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN GÜNDEM Dan tay n alkolde kald rd s n rlar Avrupa daralt yor Dan tay n içki sat nda ya s n r n geni leten karar, Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu na içkide vergiler art r ls n, promil limiti yükseltilsin gibi önerilerde bulunan ngiltere nin gençleri korumak için seferber oldu u belirlendi. Türk sivil toplum örgütleri de tedavi gören alkol ba ml s say s n n h zla artt ülkemizde Dan tay karar n sorumsuzluk örne i olarak nitelendirdi. Diyanet tarihinde bir ilk: Cemevini ziyaret edecek AY E TOSUN STANBUL Diyanet leri Ba kan -Prof. Dr. Mehmet Görmez, bugün stanbul da Erikli Baba Kültür Derne i ve Cemevi ni ziyaret edecek. Bu ziyaretin bir ilk oldu unu belirten Cemevi Ba kan Metin Tarhan, Görmez in bizzat arayarak, Sizi ziyaret edip, lokman z yemek istiyoruz. dedi ini aktard. Zeytinburnu Kazl çe me de bulunan cemevi ziyaretinde Görmez, dernek üyeleriyle yemek yiyecek. Ziyaret talebini memnuniyetle kabul ettiklerini söyleyen Metin Tarhan, büyük bir kitlenin ibadet yeri olan cemevinin Diyanet PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ ÇA LAR AVCI STANBUL Dan tay n 24 ya alt na içki sat - serbest b rakan karar tart malara -n yol açt. Karar, ki i ba na alkol tüketiminin 15 litreye ula t Avrupa daki uygulamalar gündeme getirdi. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için ciddi çal ma yürüten ngiltere Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün Avrupa Komisyonu na sundu u raporda yer alan öneriler dikkat çekti. Raporda önlemler öyle s raland : çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Komitesi nin Alkol Eylem Plan yla ilgili son toplant s nda ise gençlerin alkolden korunmas için etkin politikalar n bir an önce hayata geçirilmesi gündeme al nd. Çocuklar n, gençlerin reklam ve promosyon tekniklerine kar korunmas için de çal malara öncelik verilmesi karara ba land. Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nde görevli Peter Anderson ve Ben Baumberg in 2006 y l nda haz rlad raporda, içkilerden al nan vergilerin özellikle gençler üzerinde etkili oldu u ve bu yöndeki çal malar n desteklenmesi istendi. Çal mada, içki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r l rsa, bir sonraki y l 9 bin ölümün engellenece i belirtildi. K tada alkole ba lama ya ortalama 12,5 olurken, ya ndaki ö rencilerin yüzde 90 ndan fazlas, hayatlar n n herhangi bir döneminde sarho oluyor. Rapora göre, Avrupa da alkolün sebep oldu u sa l k, sosyal ve adli suçlara ba l olarak olu an maliyet y ll k 300 milyar Euro. Alkol, bölgede her y l 200 bin ölümün sorumlusu ve hastal klar n nedenleri aras nda 3. s rada. ÇÖZÜM: ALKOLE ULA IM VE REKLAM KISITLANSIN Hem DSÖ nün Avrupa Bölge Komitesi hem de ngiltere deki Alkol Ara t rmalar Enstitüsü nün çal malar nda genç ve çocuklar n alkole ula m n n k s tlanmas ve reklam promosyonlar n n engellenmesi temel çal ma noktas olarak gösteriliyor. Haz rlanan raporlarda, Avrupa da ülkelerin üçte birinden fazlas nda alkol sat saatlerinin s n rl oldu u aktar l yor. Fakat bu yeterli görülmüyor. çki sat yap lan yerlerin haftada 24 saat kapat lmas da talep ediliyor. Ayr ca Avrupa genelinde alkollü ürünlerin sat için bir minimum lisanslama sistemi uygulamaya konulmas isteniyor. Kurallara uymayan i letmelerle ilgili ruhsatlar n geri al nmas, geçici ve sürekli kapatmalar n tavizsiz uygulanmas çözüm olarak sunuluyor. Alkollü araç kullanma konusunda gençlerde yasal s n r n 0,5 ten 0,2 promil e çekilmesi isteniyor. Alkolün, sa l k, aile ve toplum üzerindeki zararlar n n e itim programlar yla gençlere aktar lmas, önemli bir yöntem olarak s ralan yor. leri Ba kan taraf ndan görülmesinin çok anlaml olaca n kaydetti. Sorunlar konu arak a abilmeyi olumlu bir ad m olarak de erlendiren Tarhan, toplumsal bar ve uzla mayla bir arada ya- aman n zeminini olu turacak bir görü me olaca n ifade etti. Tarhan unlar söyledi: Bu ziyaret bizim için çok büyük anlam ta yor. Takdir edersiniz ki Aleviler cemevlerini ibadethane olarak görüyor ve yasal statüye kavu turulmas için talepleri var. Bu alanla ilgili idari kurumlar n ba- nda bulunan say n ba kan m z n ziyaretleri bizim için çok de erli. Gençleri alkolün zararlar ndan korumak için Avrupa Komisyonu na rapor haz rlayan ngiltere, çki yatlar vergiler yoluyla yüzde 10 art r ls n. çki sat yap lan yerler haftada 24 saat kapat ls n. Alkollü araç kullanma limiti gençlerde 0,5 ten 0,2 promile indirilsin. önerilerinde bulundu. FOTO RAF: C HAN, MEHMET GÜLER MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Sa l k-sen den tepki: Karar ideolojik - Dan tay n çocuk ve gençlerin alkolden korunmas için içki sat n ve rmalar n özendirici tan t mlar n s n rlayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas na Sa l k-sen den tepki geldi. Genel Ba kan Metin Memi, çocuklar ve gençleri alkolden koruman n devletin asli bir sorumlulu u oldu unu hat rlatt. Dan tay n millet ad na karar veren ba ms z yarg erki olmas gerekti ini dile getiren Memi, verilen karar n ideolojik oldu unu belirterek, ülke gençli inin kar kar ya oldu u sosyal tehditlerin hiçe say ld n anlatt. Bat ülkelerinde gençli in alkol ve uyu turucudan korunmas konusunda daha sert yapt r mlar bulundu unu aktaran Memi, Gençli i alkole kar korumada geç kald m z sürece, bu ülkede, tekne turlar yla alkol partileri düzenleyen ilkö retim ö rencilerini daha fazla görmeye ba lar z. uyar s nda bulundu. TBMM Sa l k Komisyonu Ba kan Cevdet Erdöl de Dan tay n 24 ya na kadar içki sat ve ikram n yasaklayan yönetmeli in yürütmesini durdurmas n ele tirdi. Gençler ve çocuklar ad na üzücü bir karar. diyen Cevdet Erdöl, Alkol komas ndan ölen bir çocu u, karaci er nakline muhtaç bir insan hat rlad klar nda Dan tay üyeleri de do acak zarardan kendilerini mesul hissedeceklerdir. diye konu tu. ANLIURFA TAB P ODASI: KARAR SORUMSUZLUK ÖRNE Dan tay n tart malara sebep olan karar na anl urfa Tabip Odas da kar ç kt. Ba kan ahin Aksoy, Bugün gerek t bb n gerekse sosyal bilimlerin aç kça ortaya koydu u üzere alkollü içecekler hem insan sa l hem de toplum sa l aç s ndan zararl d r. diyerek karar sorumsuzluk örne i olarak de erlendirdi. Yaz aylar n n yakla t, mezuniyet törenleri haz rl klar n n yap ld dönemde herkesin verdi i karar n yasal ve vicdani sonucuna katlanmak zorunda oldu unu hat rlatan Aksoy, konuyla ilgili kurum ve kurulu lar bu karar düzeltme yönünde gerekli giri imlerde bulunmaya davet etti. HASAN BOZKURT, FETH ALTUN ANKARA, ANLIURFA, C HAN FOTO RAF: AA, BRAH M ÖZDEM R 11 ya nda olmas na ra men okulla tan mayan Tunahan Bostan n odas, Vali Saliho lu nun talimat yla s n fa dönü türülecek. Vali talimat verdi, okul Tunahan n evine gelecek Gümü hane nin Torul ilçesinde -bedensel engeli ve ekonomik s k nt s nedeniyle okula gidemeyen 11 ya ndaki Tunahan Bostan, Vali Enver Saliho lu nun talimat yla önümüzdeki y ldan itibaren evinin bir odas nda olu turulacak s n fta e itim görecek. Bir ziyaret vesilesiyle babas Ergin Bostan taraf ndan engelli arabas yla gezdirilen Tunahan la tan an Gümü hane Valisi, durumu hakk nda bilgi sahibi oldu. 6 ayl kken geçirdi i ate li hastal k sonucu engelli kalan Tunahan n e itimi için Torul Halk E itim Merkezi Müdürü Ya ar Bayram görevlendirildi. Küçük Tunahan n gelecek y lki e itim-ö retim döneminde e itim görmesi için evinin bir odas nda s n f olu turulacak. Tunahan, e itimini bu s n fta görevlendirilecek ö retmeninden alacak. E itim ilkö retim süresince devam edecek. Vali Saliho lu, S n f nda Atatürk ün posteri ve stiklal Mar ile Atatürk ün Gençli e Hitabesi de bulunacak. Evinde okuma-yazma ö renecek. Okulu Tunahan n aya na getirece iz. dedi. GÜMÜ HANE AA

4 EH RLER MSAK GÜNE Ö LE K ND AK AM YATSI STANBUL ANKARA ZM R BURSA ED RNE KOCAEL BOLU ZONGULDAK SAKARYA TEK RDA B LEC K KIRKLAREL YALOVA DÜZCE MAYIS 2011 CUMA, 1432 C.AH R 24 Etiler de bombal sald r : 8 yaral Seçime haftalar kala, gerginlik ç karmak isteyen -gruplar dün yine i ba ndayd. Terörün bu seferki adresi stanbul un göbe i Be ikta t. Etiler de Koç Köprüsü alt nda elektrikli bisiklet üzerine yerle tirilen bomba saat de büyük bir gürültüyle patlad. Binlerce stanbullunun i e gitme tela nda oldu u saatte meydana gelen patlamada biri polis 8 ki i yaraland. Patlamada, arkada Ceyhan Mercan ile otomobille olay yerinden geçen Ayten Bal (38) baca n kaybetti. Patlaman n Etiler Polis Okulu na çok yak n bir mesafede gerçekle mesi, hede n polis mi oldu u sorusunu ak llara getirdi. Patlama sonras çevrede k sa süreli panik ya an rken, polis ikinci bir bomba ihtimaline kar- bölgeyi bo altt. Patlaman n ya and alana 500 metre çap nda güvenlik eridi olu turuldu. Patlaman n etkisiyle 5 araç ve çok say da ev ve i yeri zarar gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri, iki ETT otobüsü, bir taksi ve sivil plakal bir otomobili incelemeye ald. kinci bir patlama ihtimaline kar bölgede tüm cep telefonu sinyalleri bir süreli ine kesildi. Bomban n patlat ld yolun, servis güzergâh oldu- u, olay s ras nda ö renci bulunmamas n n büyük bir faciay önledi i belirtildi. Olay Yeri nceleme ekipleri ile bomba uzman polisler, patlama bölgesinden parça örnekleri ald. Deliller, incelenmek üzere kriminal laboratuvar na gönderildi. Bölgede ve civarda bulunan MOBESE ve güvenlik kameralar da ara t rmaya al nd. Yap lan ilk incelemede, bomban n plastik patlay c oldu u belirlendi. Elektrikli bisikletin 4 aküsüne ba lanarak patlaman n iddetinin art r ld tespit edildi. Teröristlerin hede nin polis okulu ö rencileri oldu u ancak bomban n uzaktan kumanda ile patlat ld aktar ld. Etiler Polis Okulu nda okuyan ö rencileri ta yan okul servisinin sular nda okula giri yapt ö renildi. Teröristlerin eylemi bu saatte yapamamas n n sebebi de ara t r l yor. SERKAN SA LAM, MUZAFFER SALCIO LU, DERV GENÇ, MET N ÇOLAK, FAZLI MERT STANBUL Bisikletli bomba, dördüncü kez kullan ld Emniyet kay tlar na göre bisiklet içine yerle tirilmi bombal sald r lar, daha önce de Mersin, zmir ve Diyarbak r da benzer ekilde gerçekle tirildi. 1 Ekim 2006 da Mersin Devlet Hastanesi Acil Servisi nin giri ine b rak lan bisikletin üzerindeki bomban n patlat lmas sonucu 3 ki i yaraland. Yaral lar aras ndaki F.K. örgüt ad na bombal eylem yapmak suçundan tutukland. Bombal bisiklet ile gerçekle tirilen en büyük sald r ise 14 May s 2007 de zmir Bornova da 1 ki inin öldü ü, 18 ki inin yaraland sald r yd. Bu sald r dan yakla k 1 ay sonra bu kez bisikletli bomba Diyarbak r kana bulad. Diyarbak r n O s semtindeki minibüs dura ndaki bomba 2 nci Taktik Hava Üssü ne personel ta yan askeri servis arac n hede iyordu. Patlamada biri asker 7 ki i yaraland. Etiler Koç Köprüsü alt nda, elektrikli bisiklete yerle tirilen parça tesirli bomban n patlamas sonucu 8 ki i yaraland. Patlaman n iddetiyle köprünün beton parçalar koptu. Çevredeki ev ve i yerleri hasar görürken baz galerilerde bulunan lüks otomobillerin de camlar k r ld. FOTO RAF: ZAMAN, MEHMET AL POYRAZ Yöntem, PKK y akla getiriyor Ba bakan Recep Tayyip Erdo- an, patlamayla ilgili olarak, u anda kesin bir netice al nmadan söylersek yanl olur ama ekline bakt m z zaman terör örgütüyle alakal oldu u ç k yor ortaya. dedi. Ni de de düzenlenen mitingin ard ndan gaze- BA BAKAN ERDO AN tecilerin stanbul da meydana gelen patlamaya ili kin sorular n cevaplayan Erdo an, de erlendirme ve incelemelerin sürdü ünü ifade ederek, Kesin bir ey yok. Netle tikten sonra zaten ba ta stanbul Valim olmak üzere emniyet müdürü gerekli aç klamay yapacakt r. diye konu tu. Patlaman n hede siviller stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, sald r da hede- n siviller oldu unu aç klad. Patlay c n n büyük ihtimalle zaman ayarl oldu unu belirten Vali Mutlu, Bundan önceki olaylarda oldu u gibi bu olay da çözüp sivil yurtta lar m z n can na kasteden failleri adalete teslim edece iz. dedi. Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk n da sald r da polis memurlar n n da hedef al nd n söyledi. Patlaman n polis okulu yak n nda olmas alt çizilmesi gereken bir husustur. diyen Çapk n, Bu kimsenin yan na kalmaz. diye konu tu. Deprem oldu zannettik Görgü tan klar n n anlatt klar, patlaman n deh- etini gözler önüne serdi. Olayda arac hasar gören taksi oförü Yalç n Demirk ran, Akmerkez den Zincirlikuyu ya ilerliyordum. Büyük patlamayla sars ld k. nsanlar panik halinde ba r yordu. diye konu tu. Patlamay mutfakta i yaparken duyan Sevim Gündo- an da, Büyük bir sallant hissettim. Deprem oldu unu sand m. dedi. Eczac G lman Do an ise, Seçim öncesi bunlar n ya anmas manidar. ifadelerini kulland. SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN Temmuz sonuna kadar ilk kez Pegasus Kart alan herkese PEGASUS a

5

6 06EKONOM 27 EKONOMÝ MAYIS 2011 CUMA ZAMAN BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ DOLAR SERBEST PÝYASA EURO SERBEST PÝYASA CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL ,5920 1,5870 1,6060 1,6000 1,6100 1,6080 2,2540 2,2470 2,2540 2,2570 2,2600 2, ,00 527,00 524,00 526,00 528,00 525,00 109,74 112,78 109,41 111,92 112,93 114,90 18 Mayýs 20 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Koalisyonla i ler yürümüyor tek ba na iktidar art dünyas ndaki istikrar n devam için tek ba na iktidar krine Limak Holding in patronu Nihat Özdemir de destek verdi. Koalisyon dönemlerinde 6 ayda al namayan karar imdi bir günde ç k yor. diyen Özdemir, ekonomi yönetimini de ba ar l buluyor. Limak Holding Yönetim Kuru- Ba kan ve Fenerbahçe Spor -lu Kulübü Ba kan Vekili Nihat Özdemir, Türkiye de tek ba na iktidar n art oldu unu söyledi. Buna çevre ülkelerin de ihtiyac oldu unu belirten TÜS AD üyesi Özdemir, Yan ba m zda AB ülkelerinin ya ad ekonomik s k nt lar var. Ortado u da siyasi çalkant lar ya an yor. Güneydo u da etnik s k nt lar m z var. Bunlar bir koalisyonun çözmesi mümkün de ildir. Onun için can yürekten bu seçimlerde de tek ba na bir iktidar n olmas n arzuluyorum ve bekliyorum. dedi. TRT Haber de yay nlanan Ekonomi Kulübü program nda konu an Özdemir, Günümüzdeki durum ile geçmi dönemi k yaslad mda tek partiden yanay m. Koalisyonlarda Yüksek Planlama Kurulu (YPK) karar 6 aydan önce ç kmazd. Hazine garantili Bakanlar Kurulu karar içinse en az 8 ay beklemek gerekirdi ten bu yana YPK karar 1 günde, Bakanlar Kurulu karar 3 haftada ç k yor. eklinde konu urken imdi kim bana koalisyonlar daha iyi diyebilir? diye sordu. Belki 20 y l sonra koalisyonun Türkiye için daha iyi olabilece ini dile getiren ba ar l i adam, bugünkü modelle ve Türkiye nin bu büyüme potansiyeli ile koalisyonun uyumlu olmayaca n vurgulad. Do u ve Güneydo u daki yat r mlar n da anlatan Özdemir, Ba bakan Her i adam kendi memleketine fabrika kuracak dedi. Bunu k ramazd m. TMSF den çimento fabrikalar n ald m. Bitlis in en güzel yerine fabrika kurdum. 2 bin ki i ekmek yiyor. Bugün Do u ve Güneydo u da 12 bin ki inin çal t, 6 fabrikas olan grup haline geldik. Sadece Güneydo u daki çimento fabrikalar n n de eri 1 milyar dolar. diye konu tu. AMP YONLAR L G NDE YARI F NAL OYNARIZ 18 nci ampiyonlu una ula an Fenerbahçe nin Ba kan Vekili Özdemir, daha önce iki kez ya ad klar ampiyonlu u son dakikada kaç rma travmas n bu y l da ya ayabiliriz korkusu çektiklerini itiraf etti. Sivasspor maç 4-3 e geldi inde korkmaya ba lad n anlatan Özdemir, Trabzonspor un da çok iyi bir performans ortaya koydu- unu vurgulad. Hakem hatalar ndan herkesin dert yand n söyleyen Özdemir, Hakemler bizim de lehimizde, aleyhimizde hatalar yapt. Trabzon un da ayn ekilde. Hatta Be ikta l yöneticiler geri kalmalar nda hakem hatalar n gösterdiler. Maç yöneten bir hakem iki saniyede karar veriyor. Bizler kameralarla karar veriyoruz. Hakemlerde kötü niyet aramam z söz konusu de il. dedi. Özdemir, Bu sene ampiyonlar Ligi ne direkt gidiyoruz. Söz veriyorum çeyrek nali a aca z. Yar nal ya da nal oynayaca z. diye konu tu. Ba kan Aziz Y ld r m n 24 saatin 14 saatini Fenerbahçe ile geçirdi ini, 2 saat ise kendi i ine bakt n kaydeden Özdemir, kendisinin Ankara da Fenerbahçe nin devletle ili kilerinde görevli oldu unu anlatt. Fenerbahçe nin kamp yapmak için art k yurtd na gitmeyece ini, Düzce Topuk Yaylas ndaki tesiste yeni sezona haz rlanaca n sözlerine ekledi. EKONOM SERV S 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Fenerbahçe ba kan vekilli i görevini de sürdüren Nihat Özdemir, kulübün 2011 bütçesinin 250 milyon dolara ula t n belirterek, Fenerbahçe art k bir dünya tak m d r. dedi. Özdemir, Kardemir Karabüksporlu Emenike nin transferini ise canl yay nda ö rendi. FOTO RAF: ZAMAN, MUSTAFA KU EN 20 Mayýs 21 Mayýs 23 Mayýs 24 Mayýs 25 Mayýs 26 Mayýs Yeni Meclis in ilk gündemi memurlar olacak SA YAZAR ANKARA 2,5 milyon memurun y llard r bekledi i top- sözle me hakk 12 Eylül de yap lan referan- -lu dumla Anayasa ya girdi. Ancak memurlar n toplu sözle me hakk n n uygulamaya geçmesi için uyum yasas n n a ustos ay ndan önce ç kar lmas gerekiyor. 12 Haziran da yap lacak seçimler sebebiyle Meclis ancak temmuzda toplanabilecek. Bu durumu dikkate alan hükümet, sendikalarla uyum yasas çal malar n sürdürüyor. Ç kacak yasa konusunda büyük ölçüde anla ma sa land. Buna göre yeni Meclis in ilk gündem maddelerinden birisi, toplu sözle me hakk n n hayata geçirilmesi olacak. Memur-Sen Genel Ba kan Ahmet Gündo du, Devlet Bakan Hayati Yaz c ile yürütülen çal malar kapsam nda üzerinde çal lan uyum yasas nda yüzde 80 uzla t klar n söyledi. Anayasa de i- ikli i ile birlikte toplu görü me düzene inin ortadan kalkt n hat rlatan Gündo du, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun yap s n n ikincil mevzuatla düzenlenmesi gerekiyor. Say n Ba bakan da, Endi- eniz olmas n, bu y l toplu sözle me yapar z diyerek kararl l n ortaya koydu. Meclis de kararl l n göstermeli. kincil mevzuat düzenlemesi yap lmazsa kaos olur. Muhalefetin destek verece ini dü ünüyorum. Kimse 2,5 milyon memuru kar s na almak istemez. Acil olan, toplu sözle me düzene i ve kurulun yap s. diye konu tu. Toplu sözle meye geçilmesiyle birlikte memura zam oran nda son sözü hükümetin söylemesi dönemi son bulacak. Anla ma sa lanamamas durumunda Uzla t rma Kurulu devreye girecek. Kurulun verece i karar, hem hükümet hem de çal - anlar için ba lay c olacak. Uzla t rma Kurulu nun geçmi kararlar na bak ld nda hükümetten daha yüksek zam önerdi i görülüyor. Ancak bugüne kadar verdi i kararlar ba lay c olmad için bu oranlar memura yans mad. SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

7 07EKONOM 27 Ayd n, uluslararas pilot e itim merkezi oluyor THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, Ba kan Vekili Cemal anl, Ba pilot ve Genel Müdür Yard mc s Asaf Bora ile birlikte Ayd n a gitti. Topçu, Ayd n Valisi H.Avni Co a (sa da) uçak maketi hediye etti. Uzanlar a kara para aklama dan yakalama emri OSMAN ARSLAN STANBUL C HAN üye yapt lar. imi kaybetmemek için Yurtd nda kaçak hayat ya ayan kabul ettim. Yasal yetkim yoktu. S radan bir i çiydim. dedi. Mahkeme -Uzan ailesine yönelik bir yakalama karar da kara para aklanmas ndan ç kt. stanbul 10. A r Ceza Mahkemesi, Kemal Uzan, e i Melahat Uzan, o lu Murat Hakan Uzan, k z Ay egül Uzan ve karde i Yavuz Uzan hakk nda kara para akland iddias na ili kin dava kapsam nda yakalama emri ç kard. Dünkü duru maya tutuksuz san klar Erol Hürba, Ya ar Avni Güral, Birol Çilingir, Nedim Çokçok, Mehmet Koray Özkaya, Ali Cenap Ermutlu, aban Ak ve Ne e Cesur kat ld. Duru mada müdahiller Mü is mar Bankas as daresi, Maliye Bakanl ve Tasarruf Mevduat ba kan Ömer Diken, Cem Cengiz Uzan n halen yakalanamad n tutana a geçirdi. Mahkeme ba kan n n sorusu üzerine, avukat aylan Ç g n müvekkili Cem Uzan n Fransa da ya ad n ve Türkiye ye gelmeyece- ini, Melahat ve Ay egül Uzan n nerede oldu unu bilmedi ini söyledi. Savc Kas m limo lu, geçerli mazeret olmaks z n duru maya gelmeyen san klar hakk nda zorla getirilme karar verilmesini istedi. Mahkeme ise yakalamal san k Cem Cengiz Uzan n yakalama halinin devam na, hakk ndaki k rm z Sigorta Fonu nun (TMSF) avukatlar da haz r KEMAL UZAN bülten gereklerinin ye- rine getirilmesinin beklenmesine bulundu. Duru mada eski mar Bankas yönetim kurulu üyeleri kara para aklama suçuna i tirak etmediklerini söyledi. Yap ve Ticaret A de s radan biri olarak çal t n belirten san klardan aban Ak, mar Of-Shore da yönetici olarak gösterilmesine ili kin olarak, Uzan grubunda bütün çal anlar, çayc s ndan oförüne kadar herkesi çe itli irketlerde yönetim kuruluna üye yapt lar. Beni de bir kurula karar verdi. Mü is mar Ban- kas as daresi, Maliye Hazinesi ve TMSF nin müdahillik taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, san klar Kemal Uzan, Yavuz Uzan, Melahat Uzan, Murat Hakan Uzan ve Ay egül Uzan hakk nda dosya kapsam, suçun niteli i, kaçt klar na dair olgular n bulunmas dikkate al narak CMK n n 98. maddesi uyar nca yakalama emri ç kar lmas n kararla t rd. MUSTAFA GÜN STANBUL Türk Hava Yollar (THY), - Ayd n da dünya çap nda pilot e itimi verecek Uçu E itim Akademisi kurmak üzere harekete geçti. Yakla k 3 ay sonra 18 e itim uça ile hizmet sunmaya ba layacak olan THY Uçu Akademisi, y lda 200 pilot yeti tirecek. THY Yönetim Kurulu Ba kan Hamdi Topçu, konuyla ilgili görü melerde bulunmak üzere dün Ayd n Jandarma Filo Komutanl bünyesindeki Ç ld r Havaalan na gitti. Topçu ve beraberindekiler, havaalan nda, Ayd n Valisi Hüseyin Avni Co, Belediye Ba kan Özlem Çerçio lu ve sivil toplum kurulu lar n n temsilcileri taraf ndan kar land. Akademiyle ilgili Zaman a aç klamalarda bulunan Hamdi Topçu, 18 e itim uça ile Ayd n da dünya markas haline gelecek uçu e itim akademisi kuracaklar n söyledi. Topçu, Ç ld r Havaalan na yap lacak yat r mlarla uzman e itmenlerin yan s ra yerel halktan olu an 350 ekibe istihdam sa layacaklar n bildirdi. Devlet Hava Meydanlar letmesi (DHM ) Genel Müdürlü ü nden bu ay sonuna kadar uçu izni alarak haziran ba nda stanbul daki uçu okulunun Ayd n a ta naca n anlatan Topçu, Hangarlar n yap lmas yla en geç 3 aya kadar e itime ba lamay planl yoruz. Adnan Menderes Üniversitesi ile i birli ine de giderek baz e itimleri ortak verece iz. dedi. ABD de pilot e itimi sunan bir akademi ile i birli ine gideceklerini ifade eden Topçu, Ayd n a uluslararas kimlikli bir okul açmak için hiçbir fedakârl ktan kaç nmayacaklar n vurgulad. Akademinin sadece THY ye de il, bölgede pilotlar n yeti tirmek isteyen tüm ülkelere e itim hizmeti sunaca na dikkat çeken Topçu, Ayd n n k sa sürede bölgenin en cazip pilot yeti tirme merkezi haline gelece ini kaydetti. THY Yönetim Kurulu Ba kan, Ç ld r Havaalan n hem meteorolojik artlar hem de konum itibar yla e itime uygun bulduklar n belirterek, stanbul daki tra k yo unlu u bulunmayan Ç ld r Havaalan n n pilot e itimi aç s ndan son derece uygun bir meydan oldu unu dile getirdi. Ç ld r Havaalan n n Jandarma Filo Komutanl na tahsis edildi ini anlatan Topçu, Havaalan, önümüzdeki süreçte bölgesel uçu larla ilgili sivil havac l k sahas na aç labilir nin ba nda olabilir diye tahmin ediyoruz. Ama buna DHM karar verecek. Buran n bölgesel uçu lara da uygun oldu unu zannediyorum. eklinde konu tu. FOTO RAF: AA, S NAN ÖZMÜ Yeni Opel Corsa. Rengarenk... MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Meslek liselerine elektrikli ev aletleri laboratuvar - Koç Holding ve Milli E itim Bakanl i birli inde ba lat lan Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsam nda Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program n n 2011 de hayata geçirilmesine yönelik protokol imzaland. Protokole, Milli E itim Bakanl Erkek Teknik Ö retim Genel Müdürü Hüseyin Ac r ve Koç Holding Dayan kl Tüketim Grubu Ba kan ve Arçelik Genel Müdürü Levent Çak ro lu imza koydu. Dört y l sürmesi planlanan projede Elektrik-Elektronik Teknolojileri Alan - Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis bölümünde okuyan ö rencilerin, Arçelik Elektrikli Ev Aletleri Teknik Ö retim Program yla Arçelik laboratuvarlar nda ö renecekleri bilgilerle elektrikli ev aletleri teknisyenli- i yapabilecek düzeye gelmeleri hede eniyor. Projede, okullardaki e itim içeri inin güncel teknolojilere uygun hale getirilmesi amac yla, Milli E itim Bakanl ile müfredat program haz rlanacak. Yeni teknolojilere sahip elektrikli ev aletlerinin bulundu u Arçelik laboratuvarlar kurularak, haz rlanan e itim materyalleri okullara da t lacak. Ö retmenler için de sektördeki yeni teknolojiler ve geli meleri içeren hizmet içi e itimler düzenlenecek. Uygulama için 3 stanbul da, 1 de Diyarbak r da olmak üzere toplam 4 okul tespit edildi. Seçilen ö renciler, okullarda olu turulan Arçelik laboratuvarlar nda e itim alacak. Ö rencilere ayn zamanda Arçelik yetkili servislerinde staj imkan da sa lanacak. Yetkili servislerde veya Arçelik bünyesinde çal mak isteyen ö renciler, irket taraf ndan bir s nava al narak, ba ar l olanlara serti ka imkan verilecek. EKONOM SERV S SAYFA TASARIM: MEHMET M EK

8 08 27 MAYIS 2011 CUMA ZAMAN - Kayseri Yamula - - son aylarda ba ÖZEL HABER

9 Vodafone Grubu CEO su Vitto- - MAYIS 2011 CUMA ZAMAN KENAN MEHMETZADE Gören de bir, görmeyen de Zambak, Türkiye nin önde - lerinden biri. ilgi gören Zam- - na yeni bir marka daha ekliyor

10 10EKONOM 27 Art k bonodan de il, komisyondan kazanaca z BRAH M BALTA STANBUL Faizlerdeki dü ü ün ard ndan tah- ve bonodan getirileri azalan ban- -vil kalar gözünü hizmetlerden ald klar ücret ve komisyonlara dikti. EFT ve havale ücretleri, hesap i letim ücreti ve kart aidatlar tüketicilerin tepkisini çekerken bankac lar ücret ve komisyonlarda srarl. Komisyon ve ücret almaya devam edeceklerini belirten Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen, bunlar n kârlar içindeki pay n n yüzde 14 oldu unu, önümüzdeki dönemde artmas n n sa l kl olaca n söyledi. Özen, Kaliteli kâr, ücret ve komisyondan gelen kâr, Hazine Bonosu ndan gelen de il. dedi. Web üzerinden yap lan i lemleri art rmak isteyen Garanti Bankas da 10 milyon dolar harcayarak internet ubesini yeniledi. ubeden yap labilecek bütün i lemleri internete ta yan banka, yeni web sitesini dün yapt bir bas n toplant s yla duyurdu. Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil, kendilerindeki tüm bankac l k i lemlerinin yüzde 55 inin internet üzerinden yap ld n söyledi. nternetin en çok para transferi, EFT ve havale için, ard ndan fatura ve kredi kart ödemeleri için kullan ld n belirten Erbil, internet ubesinin - ziki ubeye göre maliyeti 70 kat azaltt n vurgulad. Erbil, internetten yap lan i lemlerden al nan ücretlerde bir de i iklik öngörmediklerini aktard. Ayn ehirde vatanda paras n taksiyle götürse banka havale ücretinden ucuza mal olur. ele tirisinin hat rlat lmas üzerine Genel Müdür Ergun Özen, Taksiyle götürmenin hesab n n sa lamas n birisi yapsa diyorum. sözleriyle kar ç kt. Özen, Türk bankac l k sisteminde toplam gelirler içinde ücret ve komisyonlar n geliri hâlâ çok dü ük, yüzde ler civar nda, bunun artmas gerekiyor. Bu kârl l n kalitesinin artmas için de gerekli. Dünya bankac l ndan bu konuda çok gerideyiz. Verdi imiz hizmetin kar l olarak ücret ve komisyonlar almaya devam edece iz, almam z laz m. Bu kompozisyonun önümüzdeki günlerde ücret ve komisyon gelirleri lehine de i ece ini dü ünüyorum. eklinde konu tu. nternet ubesinin ziki ube say s n etkileyip etkilemeyece ine ili kin soruya ise Özen, Orta vadede ben bunu görmüyorum. Biz hem ziki ubelerde hem de alternatif da t m kanallar nda büyümeye devam edece iz. Y lda ortalama ube açmaya devam ediyoruz, önümüzdeki 3 y lda bu plan m zda en ufak bir de- i iklik yok. cevab n verdi. Halen mü terilerinin dörtte birini olu turan 1,8 milyon ki inin internet ubesini kulland n aktaran Erbil, 2-3 y l içinde 2,5 milyon ki iye ula may hede ediklerini kaydetti. Garanti, do rudan bankac l k ismini verdi- i yeni web ubesini en büyük interaktif dijital ajans LBI i birli i ile haz rlad. MAYIS 2011 CUMA ZAMAN Garanti Bankas Genel Müdürü Ergun Özen (ortada), Genel Müdür Yard mc s Ali Fuat Erbil (solda) ve Garanti Teknoloji Genel Müdürü Hüsnü Eren, yeni internet ubesinin tan t m n birlikte yapt. fhaber turu stanbul un Fethi ne özel kalem 650 milyon Euro ciro yapan talyan kalem üreticisi Omas, stanbul un Fethi ne özel kalem üretti ile 26 bin Euro aras nda sat a sunulan ve toplam adet üretilen kalemlerin 20 si hemen sat ld. Omas Sat ve Marka Müdürü Luca Baglione, Bu kalemlerin stanbul un Fethi ne adanmas büyük gurur. dedi. Baglione, edindikleri tüm tecrübeyi 1453 stanbul un Fethi kalemlerine ta d klar n söyledi. Kalemin üstünde Ayasofya n n kubbesi, gövdesinde stanbul ve Fatih Sultan Mehmet in minyatürleri bulunuyor. En çok Aveal konu uyor Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu nun 2011 in ilk çeyrek rakamlar na göre cep telefonuyla bu y l hem daha çok konu uldu hem de daha fazla k sa mesaj at ld. Bu art ta Turkcell, Vodafone ve Avea aras ndaki rekabetin ucuz tarifeler getirmesi etkili oldu. Bir abonenin ayl k ortalama konu ma süresi, Turkcell li bir abone için 206,1 dakika, Vodafone lu bir abone için 294,8 dakika, Avea l bir abone içinse 316,9 dakika eklinde gerçekle ti. Yarg dan Sonera n n talebine ret Turkcell, hissedarlardan Sonera Holding in, ola anüstü genel kurulun toplant ya ça r lmas için kendilerine yetki verilmesi talebiyle açt davan n duru mas nda, mahkemenin davan n ön art yoklu- undan reddine karar verdi ini aç klad. Ayr ca, 21 Nisan tarihli ola an genel kurul toplant s nda kanuni denetçi seçilememi olmas nedeniyle Yönetim Kurulu Ba kan Colin Williams taraf ndan aç lan davan n duru mas nda mahkeme, ola anüstü genel kurula kadar mevcut kanuni denetçilerin görevlerinin devam etti inin tespitine karar verdi. Serin tutan 220 graml k ceketler Abdullah Ki l, erkekler için yepyeni bir ceket koleksiyonu haz rlad. Koleksiyonda yer alan Seer Sucker ceketler; serin tutan % 100 pamuklu kuma lar, k kesimi, özenle tasarlanm desenleri ile yeni sezona damgas n vurmaya haz rlan yor. Ceketler sadece 220 gram a rl nda üretildi. Lacivert-beyaz pötikare ile aç k ve koyu mavi renklerin beyazla birle ti i düz ve çubuk çizgilerle olu turulan desen çe itlili ine sahip ceketler 4 ve 6 drop seçeneklerine sahip. Sony 3,1 milyar dolar zarar etti Japon elektronik devi Sony, 31 Mart 2011 de sona eren mali y lda 3,1 milyar dolar zarar etti. Bu zarar n büyük oranda ocak-mart döneminde 4,4 milyar dolar tutar nda ertelenmi vergi varl klar n n gider yaz lmas ndan kaynakland n aç klayan irket, yenin de er kazanmas n n da zarar edilmesinde etkili oldu unu belirtti. Bu arada Japon Ricoh, maliyetlerini azaltmak için gelecek üç y lda 10 bine yak n çal an n i ten ç karaca n aç klad. Fotokopi ve foto raf makinesi üreticisi Ricoh, küresel çapta 110 bin ki iye istihdam sa l yor. Torunlar, 12,6 milyon kâr da tt Halka arz sürecini tamamlayarak 21 Ekim de MKB de i lem görmeye ba layan Torunlar GYO, ilk genel kurul toplant s n önceki gün gerçekle tirdi. Genel kurulda da t labilir kâr n tamam olan 12,6 milyon TL nin hissedarlara da t lmas karar al nd. Genel kurulda ayr ca mevcut yönetim ile devam karar da al nd. SAYFA TASARIM: N YAZ DEM RCAN

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI

2015 YILI 3.ÇEYREK NET DÖNEM KARLARI MCT Danışmanlık 226-236 a.d. 711-852 a.d. 141 13 977 344-48 -414 133 25.191 44 10,0 59,6 Kiler Gıda -20.915-21.630 a.d. -134.455-40.330 a.d. -43.752 375 a.d. -69.788-7.380 15.336 6.594 658.292 169-124,5

Detaylı

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS

Enflasyona Göre Düzeltilmiş Tarihi Maliyetli Enflasyona Göre Düzeltilmiş. Konsolide UFRS Tarihi Maliyetli ABANA ELEKTRO. -193,292 ADEL KALEMCİLİK 4,273,304 AFM FİLM 451,206 AFYON ÇİMENTO 2,653,663 AKAL TEKSTİL -9,648,135 AKBANK 883,884,000 1,140,761,000 -%23 870,225,000 1,151,550,000 -%24

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) -1.59-18.0 215,867,532 54,845,591 12.3 1.48 SANAYİ (XUSIN) -0.12-4.7 63,905,988 15,753,854 13.2 1.76 0.8 7.4 6.0 13.3 BANKACILIK (XBANK) -2.95-26.8 70,600,335 18,723,756 8.2

Detaylı

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2011 YILI NİSAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 22.044 321.261 210.993 17.629 290.385 192.120

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2013 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 29.45-11 26.30 37.20-11 26 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 4.22 17 3.32 5.06-21 20 30/01/2014 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.90 15 2.30 3.48-21 20 30/01/2014

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri 18 Temmuz 2011 Kapanış B.SİZ ARTTIRIMI Acıbadem Sağlık 21.20 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 4.57 0.36 0.30 31/05/2011 - - - - - - - Adana Çimento (B)

Detaylı

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK

F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Aktif TOPLAM PİYASA (XUTUM) 0.03-14.2 234,634,535 59,523,726 12.9 1.55 SANAYİ (XUSIN) -0.39-3.0 68,373,745 16,628,753 13.7 1.81 0.8 7.8 5.9 13.3 BANKACILIK (XBANK) 0.59-21.4 78,449,601 20,894,546 8.8 1.4

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) -0,7 8,1 196.168.512 59.542.842 11,7 1,28 SANAYİ (XUSIN) -1,3 11,0 69.167.177 19.324.584 14,6 1,99

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. HA Piyasa Değeri. Ödenmiş Sermaye. Piyasa Değeri (%) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Toplamı TOPLAM PİYASA (XUTUM) 1,2 14,0 215.642.688 66.011.061 13,2 1,36 SANAYİ (XUSIN) 2,8 17,5 75.653.109 21.439.807 16,9 2,01 1,1 9,4 5,0 11,88 BANKACILIK

Detaylı

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI MART AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 285,475 7,185,009 4,023,663 141,205 3,579,727

Detaylı

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012

İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 İMKB Sermaye Arttırımı ve Temettü Bilgileri - 2012 13 Şubat 2012 Kapanış Acıbadem Sağlık 25.00 - - - - - - - - - - Adana Çimento (A) 3.71 - - - - - - - - - - Adana Çimento (B) 2.63 - - - - - - - - - -

Detaylı

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%)

31/12/2014 29/04/2016 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 3,79 4,29 13 3,24 6,94-24 62 15/02/2016 08/07/2015 Adana Çimento (A) 4,91 7,66 56 4,89 8,04-36 5 31/12/2014 13/04/2016 Adana Çimento (B) 3,34 5,40 62 3,32 5,72-38 6 31/12/2014

Detaylı

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem)

YBB Relatif Getiri. YBB Değişim. Özsermaye (Son Dönem) F/K PD/DD FD/NS FD/ FAVÖK Net Kar Net Kar % Değ. Net Kar Net Kar Aktif Toplamı (Son dönem) TOPLAM PİYASA (XUTUM) -2.4 20.6 270,329,747 79,000,896 14.7 1.56 SANAYİ (XUSIN) -2.3 20.9 82,202,574 21,954,353 16.6 2.03 0.9 10.1 4.92 12.20 BANKACILIK (XBANK) -3.2 28.4 84,909,152 27,500,836 10.2 1.2

Detaylı

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI TEMMUZ AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 50 1.228 677 51.907 1.269.508 699.871 ADANA ÇİMENTO (A) 150.327 510.461 283.569 4.677 15.793 8.759 ADANA ÇİMENTO (B) 1.643 3.927 2.166 1.633 3.919 2.166 ADANA

Detaylı

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2012 YILI EYLÜL AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 187.616 651.241 363.310 105.502 366.759 204.753 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR

2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR 2013 YILI OCAK AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER PAY PİYASASI ULUSAL PAZAR ADANA ÇİMENTO (A) 257,834 1,026,710 582,338 34,019 137,382 77,954 ADANA ÇİMENTO

Detaylı

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR

2012 YILI HAZİRAN AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASAS ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 0 0 0 1.591 38.282 21.061 ADANA ÇİMENTO (A) 804.581 2.735.317 1.497.951 1.205.699 4.074.650 2.253.702 ADANA ÇİMENTO (B) 1.979 4.636 2.520 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (C) 43.311 29.452 16.225 70.678

Detaylı

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR

2012 YILI MAYIS AYINDA YABANCI BANKA/ARACI KURUM VEYA ŞAHIS NAM VE HESABINA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HİSSE SENETLERİ PİYASASI ULUSAL PAZAR ACIBADEM SAĞLIK 15.000 354.750 199.298 0 0 0 ADANA ÇİMENTO (A) 366.182 1.300.181 716.560 195.474 727.214 397.867 ADEL KALEMCİLİK 3.361 110.286 60.286 17.650 639.284 364.760 ADANA ÇİMENTO (C) 23.200 16.856

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI 69,510,472 320,253,048 213,281,543 40,524,406 185,783,434 123,699,660 89,581,882 TURKCELL 44,680,625 407,892,985 271,622,968 34,573,851 314,745,672 209,693,549 61,929,419 TEKFEN HOLDĐNG

Detaylı

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ

BORSA I TAKAS DÖKÜMLERİ TAKAS SON 4/12/16 12:12 PM Page 88 ABD HAZ. BON. DOLAR BYF Finans Yatırım 56.837 38,65 45,47 Gedik Yatırım 12.334 21,27 9,87 Garanti Yatırım 9.743-12,50 7,79 Halk Yatırım 6.954 13,13 5,56 Ziraat Yatırım

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE

DİP-ZİRVE ANALİZİ-XUTUM HİSSELER, 2012 BAŞINA GÖRE Acıselsan Acıpayam 33.10 30.80-7 26.30 37.20-15 21 18/12/2013 14/02/2013 Adana Çimento (A) 3.62 3.57-1 3.34 5.06-6 42 27/12/2013 22/05/2013 Adana Çimento (B) 2.53 2.56 1 2.42 3.48-5 36 27/12/2013 24/05/2013

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU

BAĞIMSIZ DENETİM ZORUNLULUĞU MALİ TABLOLARIN BORSAYA SON GÖNDERİLME TARİHLERİ (13.04.2009 tarihine kadar yapılan beyanlar esas alınmıştır.) Sermaye Piyasası Kurulu'nca şirketlere verilen ek süreler dikkate alınmış olup, ek süre alan

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

Şirket temettü getirileri

Şirket temettü getirileri temettü (YTL) TKBNK T. Kalkınma Bankası 122,350,000 103,997,500 0.765 0.650 31/05/2007 10.0% AKMGY Akmerkez GYO ** 47,950,000 47,950,000 3.500 3.500 28/05/2007 7.6% ASLAN Lafarge Aslan Çimento ** 35,509,711

Detaylı

02.01.2014 06.03.2015 Dibe Uzaklık (%)

02.01.2014 06.03.2015 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 54,35 64 26,30 59,00-52 9 17.03.2014 04.02.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,57 97 3,09 7,05-53 7 30.01.2014 18.02.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,35 82 2,13 4,57-51 5 30.01.2014

Detaylı

02.01.2014 23.01.2015 Dibe Uzaklık (%)

02.01.2014 23.01.2015 Dibe Uzaklık (%) Acıselsan Acıpayam Selüloz 33,10 55,05 66 26,30 57,00-52 4 17.03.2014 14.01.2015 Adana Çimento (A) 3,34 6,37 91 3,09 6,62-51 4 30.01.2014 20.01.2015 Adana Çimento (B) 2,38 4,13 73 2,13 4,24-48 3 30.01.2014

Detaylı

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014

Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ 07 Temmuz 2014 ULUSLARARASI YATIRIMCI İŞLEMLERİ HARUN DERELİ hdereli@ziraatyatirim.com.tr Uluslararası Yatırımcı İşlemleri Analizi-Haziran 2014 Borsa İstanbul tarafından açıklanan uluslararası

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

MKK 607 sayılı genel mektup eki

MKK 607 sayılı genel mektup eki A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 29.000.000,000 A 2.732.566,522 B 26.267.433,478 ABANA ELEKTROMEKANİK SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 2.673.000,000 GRUP YOK 2.673.000,000 ACIBADEM

Detaylı

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu

Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi Tanı%m Sunumu Ka#lım 50 Endeksi BİST de işlem gören ve Ka4lım Bankacılığı prensiplerine uygun hisse senetlerinden oluşan bir borsa endeksidir. Hisse senedi seçimi, bu prensiplerdeki Endeks

Detaylı

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES

TEXTILE, WEARING APPAREL AND LEATHER INDUSTRIES MARKET CAPITALIZATIONS OF BORSA ISTANBUL COMPANIES (1000 TL, AS OF OCTOBER 2013) AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING AR TARIM ORGANİK GIDA 70.650 YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFT. 18.105 TOTAL 88.755 MINING İHLAS

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (13 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 824 (% 106) puanlık düşüş ile 76887 seviyesinden ve 2776 milyon TL işlem hacmiyle kapattı Endekste dalgalı seyirle düşüş sürüyor Bono faiz oranları

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 18 Nisan 2016 Geçtiğimiz hafta BIST-100 endeks 84.400 direncini geçerek %3,72 lik getiri yakaladı. ABD de düşük kalan enflasyon, Çin de büyüme verilerinin hayalkırıklığı yaratmaması

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ

NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ 05/2012 06/2012 07/2012 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 04/2013 %16 %18 %17 %18 %22 Araştırma ĠMKB YABANCI ĠġLEMLERĠ 7 Mayıs 2013 NİSAN AYI YABANCI İŞLEMLERİ Yabancı yatırımcılar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016)

GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016) GÜNLÜK BÜLTEN (06 Haziran 2016) BIST100 Endeksi dünü 1.8672 (% 2.45) puanlık yükseliş ile 78.139 seviyesinden ve 3.444 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Endekste son günlerdeki düşüş sert tepki alımlarıyla

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002

Günlük Bülten. 23 Eylül 2002 Günlük Bülten PİYASA KAPANIŞLARI Kapanõş Günlük Değ. İMKB-100 9,325 %0.7 TL/$ 1,651,792 -%0.5 Bono Faizi (7 Mayõs 2003) %72.4 %0.0 İMKB İşlem Hacmi ($ mn) 9,093 67 9,225 9,258 9,325 9,264 94 İMKB-100 118

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İPEKYOLU KALKINMA AJANSI TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU ARAŞTIRMA SERİSİ - 18 Gaziantep 2015 TRC1 BÖLGESİ FİNANSAL GÖRÜNÜM RAPORU İpekyolu Kalkınma Ajansı Araştırma Serisi - 18 Gaziantep 2015 TRC1

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu

Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu Katılım Endeksleri Tanıtım Sunumu Katılım Endeksleri 2011 den bu yana yayınlanan Katılım Endeksi nin adı Katılım 30 Endeksi olarak güncellenmiştir. 30 hisse senedinden oluşmaktadır ve 3 ayda bir mali tablo

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 21 Eylül 2015 Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed in açıklamaları beklentilerden daha fazla güvercin olarak

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu nun

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı