23 Temmuz 2012-TORBA YASA VE TAMAMLAYICI SİGORTA İLE İLGİLİ SPÇG GÖRÜŞÜ. Sayın TTD Genel Başkanı,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "23 Temmuz 2012-TORBA YASA VE TAMAMLAYICI SİGORTA İLE İLGİLİ SPÇG GÖRÜŞÜ. Sayın TTD Genel Başkanı,"

Transkript

1 23 Temmuz 2012-TORBA YASA VE TAMAMLAYICI SİGORTA İLE İLGİLİ SPÇG GÖRÜŞÜ Sayın TTD Genel Başkanı, SPÇG na yönlendirilen 09 Temmuz 2012 tarihli görevlendirme yazınızda yeni yürürlüğe giren Torba Yasa ve Tamamlayıcı Sigorta hakkında TTD görüşü oluşturulması istenmektedir. Bu yazıya istinaden ÇG üyeleri ile gerekli iletişim kurulmuştur. Sadece YK üyeleriyle sınırlı kalmayıp, SPÇG nin tüm üyelerinin tartışmasına açılan konuya ilişkin sadece 3 geri bildirim alınabilmiştir. Bu durumun yaz tatili dönemine rastlamasıyla ilgili olabileceği de düşünülmektedir. Bu nedenle ÇG muza tanınan 10 günlük rapor hazırlama süresinde de 4 günlük gecikme yaşanmıştır. Az sayıda geri bildirim alınması nedeniyle öncelikle durum tespiti, yasanın üyelerimize tanıtılması ve sorunun saptanması yönünde bir çalışma yapabilmiş durumdayız. Kısa ve uzun vadeli çözüm önerileri oluşturmak ve icra makamına sunabilmek konusunda TTD SPÇG ye üye olan meslektaşlarımızın davet edileceği yüz yüze bir toplantı gerçekleşmesinin uygun olacağı kanısındayız. Yasada bizleri yakından ilgilendiren maddeleri koyu renkle işaretleyerek ve takiben yorumlarımızı ileterek ilerledik. İletilen görüşler çerçevesinde oluşturduğumuz aşağıdaki raporumuzu değerlendirmenize saygılarımızla sunarız. Şule Akçay TTD SPÇG adına Öner Balbay

2 1. TORBA YASA 04 Temmuz 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülen 301 sıra sayılı Torba Yasa özet raporunda, ülkemiz sağlık çalışanlarını ilgilendiren maddelere ilişkin SPÇG YK ve SPÇG üyelerinin geri bildirimleri alınarak yapılan yorumlar aşağıda yer almaktadır. Ayrıca konuya daha da ayrıntı sunabilmek amacıyla TBMM 131. birleşim tutanakları raporun sonuna eklenmiştir. 04 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE TBMM GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLEN TORBA YASASI (301 SIRA SAYILI) ÖZET RAPORU MADDE 1 İsteğe bağlı sezaryen uygulamasına son verilmiş olup tıbbi zorunluluk bulunması şartı getirilmiştir. MADDE 2 - İdari halk sağlığı müdür yardımcılarının döner sermaye tavan oranı idari sağlık müdür yardımcıları gibi yüzde 250 olacaktır. MADDE sayılı Kanunun ikinci görev verilmesine ilişkin 88. maddesindeki Tabiplere; sağlık müdürlüğü, sağlık müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik ve baştabip yardımcılığı ikinci görev olarak yaptırılabilir. ibaresi Tabiplere; il ve ilçe sağlık müdürlüğü, il sağlık müdür yardımcılığı, halk sağlığı müdürlüğü, halk sağlığı müdür yardımcılığı, sağlık grup başkanlığı, baştabiplik, baştabip yardımcılığı ile il sağlık ve halk sağlığı müdürlüklerinde ilgili mevzuatı uyarınca tabipler tarafından yürütülmesi öngörülen şube müdürlükleri, ikinci görev olarak yaptırılabilir."şeklinde değiştirilecektir. MADDE 4 Üniversitelerde görev yapan uzman tabiplerin döner sermaye katsayısı yüzde 600 olacaktır. YORUM: Bu yasa maddesi ile üniversitelerde çalışan uzman tabiplerin döner sermaye oranlarının düzeltilmesinin bir boşluğu gidermesi yönüyde olumlu bir gelişme olduğu görüşündeyiz. MADDE sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında KHK ya Sağlık Bakanlığı için Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği kadrosu, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için 150 adet ürün denetmeni, 100 adet ürün denetmen yardımcısı kadrosu eklenecektir.

3 MADDE 6 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ve vakıflara ait olanlar da dâhil olmak üzere yükseköğretim kurumlarının kadro ve pozisyonlarında bulunmayan profesör ve doçentler, ihtiyaç duyulan alanlarda teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim ile araştırma faaliyetlerinde bulunmak ve bu faaliyetlerin gerektirdiği işleri yapmak üzere sözleşmeli eğitim görevlisi olarak çalıştırılabilir. Sözleşmeler, aylık çalışma süresi 80 saati geçmemek üzere bir yıla kadar yapılabilir. YORUM: Bu yasa maddesi Tam Gün Yasası nın ilk hali ile belirgin olarak çelişmektedir. Ekim 2011 tarihli TTD SPÇG nun Tam Gün konulu raporlarında da belirtildiği gibi, hekimlerimiz tüm mesailerini ve zamanlarını sadece kurumlarına, hastalarına ayırmalıdır. Ek gelir elde etmeye zorlanmaktan; bunun getirdiği bölünmüşlükten, ağır iş yükü ve zaman baskısı altında çalışmaktan kurtarılmalıdır. Kamu üniversitelerinde çalışan öğretim üyelerinin vakıf üniversiteleri veya eğitim araştırma hastanelerinde sözleşmeli olarak çalıştırabilmenin yolunun açıldığı bu yasa maddesi ile, kamu üniversitelerinde tam gün çalışan öğretim üyelerinin mesleki yaşamları daha zorlaşacaktır. Ayrıca EAH lerinde benzer konumlarda çalışan eğitim görevlilerini kapsamayan bu madde bu yönüyle de adaletsiz görünmektedir. Yine EAH lerinde uzman ve asistan hekim açığı bulunduğu, öğretim ve eğitim görevlileri yönünden bir takviye gereksinimi olmadığı da yeni tarihli kaleme alınan insan gücü raporlarında yansıtılmaktadır. MADDE 7 - Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesisleri ve üniversitelere ait birimlerin birlikte kullanımı ve işbirliğine ilişkin temel esaslar düzenlenmiştir. Buna göre; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin ilgili birimleri, karşılıklı olarak işbirliği çerçevesinde birlikte kullanılabilecektir. YORUM: Bu yasa maddesinde belirtilen işbirliğinin çerçevesinin nasıl çizileceği ayrıntılandırılmalıdır. İl nüfusu 'e kadar olan illerde eğitim ve araştırma hizmetleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinden yalnızca biri tarafından verilecektir. YORUM: Bu madde ile üniversite kurumlarının özerklikleri tamamen ortadan kalkacaktır. İl nüfusu in altında olan bazı illerde (örneğin Bolu, Düzce) üniversite hastanesi bulunuyorken, EAH bulunmamaktadır. Eğitim ve araştırma hizmetleri politik iradenin etkisi altında kaldığı durumda verimlilik ve etkinlik kaybı kaçınılmazdır. Ayrıca sağlık hizmeti sunumu ile eğitim-araştırma hizmetinin birbirinden ayrı değerlendirilmesi akademisyenleri yeni bir açmaza sürükleyecektir. Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde tıpta uzmanlık ve lisans eğitimleri, Sağlık Bakanlığı uzmanlık öğrencilerinin eğitimi de dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata göre tıp fakültesi dekanının yetki ve sorumluluğunda yürütülecektir.

4 YORUM: Birlikte kullanımdaki sağlık tesislerinde eğitim faaliyetlerinin tıp fakültesi dekanının yetkisine bırakılmasının yerinde bir karar olduğu görüşündeyiz. Birlikte kullanıma geçilen sağlık tesisleri, Bakanlığın tâbi olduğu mevzuat uyarınca işletilecek ve tesis, üniversitenin görüşü alınarak Bakanlıkça atanan başhekim tarafından yönetilecektir. YORUM: Bu madde yine üniversite özerkliğini zedelemektedir. Üniversite hastanelerinin bakanlık tarafından atanacak başhekimlerce yönetilecek olması üniversite yönetimi-bakanlık yönetimi arasında yaşanacak çok sayıda sorunu da beraberinde getirecektir. Birlikte kullanılan sağlık tesisinde görev yapan personelin disiplin ve tüm özlük işlemleri kadrosunun bulunduğu kurumun ilgili mevzuatına göre yürütülecektir. Üniversite tarafından, birlikte kullanılan kurum ve kuruluşlarda görevli personelin profesör ve doçent kadrolarına atanabilmesi için Bakanlığa ve bağlı kuruluşlarına ait eğitim görevlisi kadroları da kullanılabilecektir. MADDE 8 Nargileler de dahil olmak üzere hiçbir tütün mamulü üzerinde üretici ve satıcılarının marka veya diğer alametleri kullanılamayacaktır. MADDE 9 Nargileler de dahil olmak üzere hiçbir tütün ürünü cazip kılınacak şekilde sunulamayacak ve üzerlerinde zararlarına ilişkin ibareler olacaktır. MADDE 10 Kamuya açık kapalı ortamlarda getirilen tütün ürünlerini içme yasağına ilişkin cezalar düzenlenmiştir. YORUM: Bu maddelere ilişkin Tütün Kontrol ÇG görüşü alınmalıdır. Ancak bu maddeler TTD politikalarıyla örtüşmektedir ve olumlu olarak değerlendirilmektedir. MADDE 11 - Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç sebebiyle haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilmesi halinde kendilerine nöbet ücreti ödenecektir. MADDE 12 Aile hekimliğinde mesai saatlerinin belirlenmesinde aile hekiminin talebi Bakanlıkça belirlenen kıstaslara bağlanacaktır. MADDE 13 Bakanlığın hizmet birimleri arasına Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği eklenmektedir. MADDE 14 - Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin görevleri 663 sayılı KHK ya eklenmektedir.

5 MADDE sayılı KHK nın mevcut haline göre kamu hastane birliklerindeki sözleşmeli personel ihtiyaç halinde Kurumun ve Bakanlığın merkez teşkilatında süreli olarak görevlendirilebilir. Ancak torba sadece Kurumun değil, diğer bağlı kuruluşların merkez teşkilatında da görev yapabilmelerinin önü açılmıştır. Buna göre tabip, diş tabibi ve eczacılardan sözleşmeli personel olarak görev yapanlar, ihtiyaç hâlinde Bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatında daire başkanı ve daha üst yönetici kadrolarında süreli olarak görevlendirilebilecektir. Devlet hizmeti yükümlülüğü yapmakta olan personel de Birliklerde sözleşmeli olarak çalıştırılabilecektir. İl merkezindeki sağlık kurumlarına atanmış olan Devlet hizmeti yükümlüleri Birlik merkezinde de çalıştırılabilecektir. Bu personelin sözleşmeli olarak geçen süreleri Devlet hizmeti yükümlülüğünden sayılır. MADDE 16 Türkiye İlaç ve tıbbi Cihaz Kurumunda ürün denetmeni ve ürün denetmen yardımcısı istihdam edilecektir. MADDE 17 Hukuk müşavirleri ve avukatlar vekaletname ibraz etmeksizin personeli vekil sıfatıyla temsil edecektir. MADDE sayılı KHK nın ek (III) sayılı Kamu Hastane Birlikleri Sözleşme Ücreti Cetvelindeki Başhekim ve Başhekim Yardımcısı bölümüne Uzman Diş Hekimi ve Diş Hekimleri de eklenmiştir. Ayrıca Başhekim Yardımcıları bölümüne diğer ibaresi de eklenmiştir. Hekim ve diş hekimi olan başhekim yardımcılarının sözleşme ücreti oranı %150 olarak belirlenmişken, diğer sağlık bilimleri lisansiyerlerininki %100 olarak belirlenmiştir. Başhekim yardımcısı olarak görev yapacak diğer sağlık personelinin yüksek lisans mezunu olması gerekmektedir. YORUM: Başhekim ve yardımcılarının tıp doktoru olma zorunluluğunun ortadan kalkması, kurumların işletme mantığı ile yönetilmesi gerçeğini daha da pekiştirecektir. TTD'nin sağlık politikası temel ilkelerinin ruhuna aykırı biçimde kar ve ticaret amacıyla bir sağlık hizmet organizasyonu anlamına gelebilecek bu değişikliğin benimsenmesi elbette ki olanaksızdır. MADDE 19 İlaç, tıbbî cihaz ve ürünler dışında kalan alanlarda yapılacak klinik araştırmalarla ilgili düzenlemeleri yapmak, izin vermek ve denetlemek ve kura ile ataması yapılan sağlık personelinin planlama ve yerleştirme işlemlerini yapmak görevleri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri arasından çıkarılmaktadır. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünün görevleri arasından da Bakanlığın basın hizmetlerini yürütmek çıkarılmaktadır. MADDE 20 İl sağlık müdürleri Bakanlığın ildeki temsilcisi ve valinin sağlık müşaviridir. ibaresi 663 sayılı KHK nın 25. maddesinden çıkarılmaktadır. MADDE 21 Perfüzyonist ve ağız ve diş teknikeri yetkisiyle çalışabilmek için 1219 sayılı Yasa daki en az bir yıldan beri bu görevleri yürütme yetkisi, son beş yıl içinde en az toplam bir yıl süreyle yürütmek olarak değiştirilecektir. Ayrıca perfüzyonist yetkisi için üniversitelerin perfüzyon teknikerliği bölümünden

6 mezun olanlar da Sağlık Bakanlığınca belirlenen eğitimlere ve sınavlara katılarak perfüzyonist yetkisiyle çalıştırılabileceklerdir.sağlık Bakanlığının bu sınavları tarihine kadar yapması gerekmektedir. En az bir yıldan beri eczanede çalışanlardan eczanede çalışan destek personeli eğitimini tamamlamış olanlar ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak düzenlemeye göre eğitim alacak olanlar eczane teknikeri yetkisiyle çalışabilecektir. MADDE 22 Ebelik diplomasına sahip olduğu halde en az üç yıldan beri yataklı tedavi kurumları ile ağız ve diş sağlığı merkezlerinde fiilen hemşirelik yapanlardan talepte bulunanlara hemşirelik yetkisi verilecektir. Ayrıca sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümlerinin de 5 yıl süre ile öğrenci alımına devam etmesi sağlanmıştır. MADDE 23 Tütün ürünlerine ilişkin yeni düzenlemenin 6 ay içinde uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. MADDE 24 Araştırmacı kadrosuna atanmış sayılanlardan önceki görevlerini yapmaya devam edenlere, 02/11/2011 tarihinden itibaren altı ayı geçmemek üzere ve söz konusu görevleri yürüttükleri sürece döner sermayeleri eski kadroları esas alınmak suretiyle aynı ödenecektir.

7 2. TAMAMLAYICI SİGORTA GSS kapsamında olan vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliği önemli bir finansal sorundur. Bununla ilgili katkı payı alınması çözüm yollarından biri olarak yıllardır uygulanan bir yöntemdir. Devlet konuya çözüm arayışı içinde yeni tarihli Tamamlayıcı Sağlık Sigortasını, sürdürülebilirlik için gerekli olduğu gerekçesiyle gündeme almış görünmektedir. Yüksek kalitede sağlık hizmetini tercih edip fark ödeyen vatandaşların beklentisi ve sisteme katkıda bulunmasına rağmen, GSS hizmetlerinden faydalanamayan önemli sayıda vatandaşımızın varlığı temel çıkış noktaları olarak sunulmaktadır. Diğer bir sav ise, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yeni genelgesi araçlardaki kasko sigortasına benzetilmektedir. Sağlık hizmeti için Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ne üç kez (vergi, genel sağlık sigortası primi, katılım payı) ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile de özel sigorta kapsamında dördüncü kez prim ödenmektedir. Bu durumun sağlık üzerinden para kazanmak isteyen yapılanmalar haricinde herkes için anlamı sağlığa cebinden daha fazla ödeme yapmasıdır. Bu uygulama "sosyal devlet" anlayışına uymamaktadır. Akciğer kanseri başta olmak üzere pek çok hastalık grubu için bu durum çok önemli bir harcama kalemi olacak, tedaviler aksayacaktır. Öte yandan tamamlayıcı sağlık sigortası kişilerin ödeme nispeti oranında kişiler arasında farklı sağlık uygulamalarına neden olacaktır. Bu nedenlerden dolayı tamamlayıcı sağlık sigortası TTD'nin Sağlık Politkası Temel İlkeler metninin birinci, üçüncü, dördüncü ve sekizinci (b maddesi) maddelerine aykırıdır. TTD SPÇG olarak, GSS kapsamındaki vatandaşların aldıkları sağlık hizmeti daraltılmadan, sadece özellikli (özel hastane, üst düzey otelcilik hizmeti, özellikle talep edilen hekimin bulunduğu hastane) sağlık beklentisi olan vatandaşların beklentilerine dönük bir düzenlemenin daha uygun olabileceğini düşünmekteyiz.

8 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ DÖNEM: İNCİ BİRLEŞİM YASAMA YILI:2 3 TEMMUZ 2012 SALI SAAT: 13:00 KISIMLAR 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 S E Ç İ M 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 5 MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 6 GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER

9 7 SÖZLÜ SORULAR 8 KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 1.- Genel Kurulun toplantı günlerinden Salı gününün denetim konularına (Anayasanın süreye bağladığı konular hariç), Çarşamba ve Perşembe günlerinin de kanun tasarı ve teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işlerin görüşülmesine ayrılması, Salı ve Çarşamba günlerinde birleşimin başında bir saat süre ile sözlü soruların görüşülmesi, Sunuşlar ve işaret oyu ile yapılacak seçimlerin her gün yapılması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 4/10/2011 tarihli 2 nci Birleşiminde kabul edilmiştir.) ve 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarılarının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, 287 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün Geçici Madde 1 ve 2 dahil olmak üzere 8 ila 13 üncü maddelerden, 280 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 7 nci maddelerden, ikinci bölümünün 9 uncu maddeye bağlı birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile Geçici Madde 1 dahil omak üzere 8 ila 11 inci maddelerden, oluşması önerilmiştir. (Genel Kurulun 19/6/2012 tarihli 121 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) 3.- Genel Kurulun; Türkiye Büyük Millet Meclisinin İçtüzüğünün 5 inci maddesine göre 1 Temmuz 2012 de tatile girmeyerek Genel Kurulun çalışmalarına devam etmesi, önerilmiştir. (Genel Kurulun 29/6/2012 tarihli 127 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) GRUP ÖNERİLERİ Sıra Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi;

10 birinci bölümünün 1 ila 9 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 10 ila 18 inci maddelerden oluşması, önerilmiştir. (Genel Kurulun 31/1/2012 tarihli 58 inci Birleşiminde kabul edilmiştir.) Sıra Sayılı Kanun Tasarısının İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi ve birinci bölümünün 1 ila 30 uncu maddelerden, ikinci bölümünün 31 ila 60 ıncı maddelerden, üçüncü bölümünün Geçici Madde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 dahil olmak üzere 61 ila 83 üncü maddelerden, oluşması önerilmiştir. (Genel Kurulun 27/3/2012 tarihli 83 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) ve 301 Sıra Sayılı Kanun Tasarıları ve Tekliflerinin İçtüzüğün 91 inci maddesine göre temel kanun olarak görüşülmesi, 302 Sıra Sayılı Kanun Teklifinin birinci bölümünün 1 ila 21 inci maddelerden, ikinci bölümünün 22 ila 42 nci maddelerden, üçüncü bölümünün Geçici Madde 1, 2 ve 3 dahil omak üzere 43 ila 59 uncu maddelerden, 301 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının birinci bölümünün 1 ila 13 üncü maddelerden, ikinci bölümünün 14 ila 26 ncı maddelerden, oluşması önerilmiştir. (Genel Kurulun 27/6/2012 tarihli 124 üncü Birleşiminde kabul edilmiştir.) 4.- Genel Kurulun; 3 Temmuz 2012 Salı günü saat 13:00 te toplanarak bu Birleşimde Sözlü Sorular ve diğer denetim konularının görüşülmeyerek Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan işlerin görüşülmesi ve 10 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; 3 Temmuz 2012 Salı günkü birleşiminde 10 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanamaması halinde 4 Temmuz 2012 Çarşamba günü saat 14:00 te toplanarak bu Birleşimde Sözlü Soruların görüşülmeyerek 10 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar; Yukarıda belirtilen birleşimlerde gece 24:00 te günlük programların tamamlanamaması halinde günlük programların tamamlanmasına kadar; çalışmalarını sürdürmesi,

11 Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmında yer alan 10 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına kadar olan işlerin görüşülmesinin tamamlanmasından itibaren başlamak ve 1 Ekim 2012 Pazartesi günü saat 15:00 te toplanmak üzere tatile girmesi, önerilmiştir. (Genel Kurulun 2/7/2012 tarihli 130 uncu Birleşiminde kabul edilmiştir.) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ DÖNEM: İNCİ BİRLEŞİM YASAMA YILI:2 3 TEMMUZ 2012 SALI SAAT: 13:00 KISIMLAR 1 BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI

12 1.-Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ün; 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin (2/147) İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınmasına İlişkin Önergesi 2 ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 3 SEÇİM 4 OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 5 MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 6 GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 1. İstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın ve 20 Milletvekilinin, İstanbul Kağıthane ve Ayamama dereleri üzerindeki imara aykırı yapıların dere yataklarını yok etmesi ve yoğun yağışlarda adı geçen derelerin taşması sonucu oluşan can ve mal kayıplarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/1) 2. İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak ve 22 Milletvekilinin, spor sektöründeki siyasi baskı iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/2) 3. İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel ve 23 Milletvekilinin, Türkiye de siyanür ve benzeri kimyasal maddeler kullanılarak yapılan madencilik faaliyetlerinin neden olduğu çevre kirliliğinin ve olası kirlilik tehditlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/3) 4. Konya Milletvekili Atilla Kart ve 19 Milletvekilinin, Konya Ovası Projesi nin (KOP) revize edilmesi ve hayata geçirilmesine yönelik alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/4) 5. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Grup Başkanvekili Yalova Milletvekili Muharrem İnce nin, Yalova daki mevcut ve kurulması planlanan sanayi tesislerinin çevreye etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/5)

13 6. Antalya Milletvekili Menderes Mehmet Tevfik Türel ve 23 Milletvekilinin, turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/6) 7. Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba ve 22 Milletvekilinin, jeotermal kaynakların enerji ve turizm yönünden daha verimli kullanılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/7) 8. Aydın Milletvekili Mehmet Erdem ve 21 Milletvekilinin, üzüm yetiştiriciliği ve bağcılık sektöründeki sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/8) 9. Kocaeli Milletvekili Azize Sibel Gönül ve 26 Milletvekilinin, boşanma olaylarının ve sebeplerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 10. Antalya Milletvekili Sadık Badak ve 24 Milletvekilinin, seracılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 11. Malatya Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı ve 21 Milletvekilinin, kayısı üretimi ve pazarlamasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 12. İzmir Milletvekili Erdal Kalkan ve 23 Milletvekilinin, balıkçılığın sorunları ve çözüm yollarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 13. Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ve 24 Milletvekilinin, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimi ve pazarlanmasında yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/13) 14. İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve 19 Milletvekilinin, Riva Deresi ve havzasındaki kirliliğin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 15. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 21 Milletvekilinin, eğitim kurumlarındaki tarikat örgütlenmesi iddialarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 16. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 22 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16)

14 17. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 20 Milletvekilinin, İstanbul daki su havzalarının araştırılarak havzaların korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 18. Bursa Milletvekili Sena Kaleli ve 23 Milletvekilinin, Uludağ ın doğal ve tarihi zenginliklerinin korunması, değerlendirilmesi ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 19. Tokat Milletvekili Orhan Düzgün ve 25 Milletvekilinin, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi hastalığının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 20. Çanakkale Milletvekili Mustafa Serdar Soydan ve 25 Milletvekilinin, Kaz Dağlarındaki çevre sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin Mersin Milletvekili Vahap Seçer ve 28 Milletvekilinin,belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 21. Mersin-Akkuyu da kurulması planlanan nükleer santralin başta insan ve hayvan sağlığı ile gıda üzerindeki etkileri olmak üzere tüm etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 22. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, tahıl ürünlerinin üretim ve tüketiminin planlanmasında karşılaşılan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 23. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, üniversite öğrencilerinin barınma sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 24. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, su kaynakları potansiyelinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 25. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, Tekel in özelleştirilmesinden kaynaklanan sosyal ve ekonomik sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 26. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, muhtarların sosyal ve ekonomik sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 27. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, belediyelere aktarılan ödeneklerin hizmette eşitliğin sağlanması açısından adil ve dengeli tahsis edilmesi

15 için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27) 28. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 26 Milletvekilinin, baz istasyonlarının insan sağlığına ve çevreye etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28) 29. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı istihdam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 30. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 23 Milletvekilinin, alışveriş merkezlerinin geleneksel ticaret sistemine etkilerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/30) 31. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, GAP kapsamında yapılması planlanan sulama projelerinin tamamlanmama nedenlerinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31) 32. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, kamudaki taşeron şirket uygulamasının işçilerin hak ve özgürlüklerine etkisinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 33. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, kayıt dışı içki üretimi ve satışının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 34. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, mevsimlik tarım işçilerinin ilköğretim çağındaki çocuklarının eğitime devam sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 35. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, İstanbul daki içme ve kullanma suyuna karışan kimyasal atıklar nedeniyle oluşan çevre sorununun araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/35) 36. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 24 Milletvekilinin, sulama birliklerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/36)

16 37. Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve 24 Milletvekilinin, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 38. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin, ormanların korunması konusunda alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 39. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 28 Milletvekilinin, zihinsel özürlü çocukların eğitiminde yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 40. İzmir Milletvekili Oğuz Oyan ve 22 Milletvekilinin, basın özgürlüğünün kısıtlanması ve Oda TV ile ilgili iddiaların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/40) 41. Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk ve 24 Milletvekilinin faili meçhul siyasi cinayetlerin araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 42. Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ve 20 Milletvekilinin, şehit aileleri, gaziler ile harp ve vazife malullerinin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 43. Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek ve 24 Milletvekilinin, emeklilerin sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 44. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin taksici esnafının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 45. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 21 Milletvekilinin, özel güvenlik sektörünün sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 46. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 25 Milletvekilinin, yerel basın ve yayın kuruluşlarının sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 47. İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu ve 22 Milletvekilinin taş ocaklarının yol açtığı sorunlarının araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6354 SAYILI TORBA YASA Ve SAĞLIK MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 12 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan torba yasa ile sağlık alanını düzenleyen mevzuatta yine pek çok değişiklik yapıldı. Değişiklikleri

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ SIRA SAYISI: 454 ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ. Ocak 2013 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 3 SIRA SAYISI: 454 SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK ARTAN ŞİDDET OLAYLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 91 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 57 nci Birleşim 2 Şubat 2011 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 11 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 46'ncı Birleşim 8 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 422 II. - GELEN KÂĞITLAR 424 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ. 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı DÖNEM: 23 CİLT: 13 YASAMA YILT: 2 TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ TUTANAK DERGİSİ 55'inci Birleşim 29 Ocak 2008 Salı İÇİNDEKİLER I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KÂĞITLAR III. - YOKLAMA IV. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI

TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI DONEM: 23 CİLT: 16 YASAMA YILI: 2 TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI TUTANAK DERGISI 78'inci Birleşim 18 Mart 2008 Salı İÇİNDEKİLER Sayfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 546 II. - GELEN KAĞITLAR 547 III. - GÜNDEM DIŞI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 24 CİLT: 31 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 9 uncu Birleşim 16 Ekim 2012 Salı (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 2013 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ARA RAPORU 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 74 Üyelere Verilen Hizmetler... 80 Kurumsal Đlişkilerimiz...

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 83 YASAMA YILI: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 24 üncü Birleşim 1 Aralık 2010 Çarşamba (Bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür

Detaylı

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014

ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 ANKARA DĐŞHEKĐMLERĐ ODASI 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2012-2014 104 Đçindekiler Tablosu ODA ORGANLARI... 3 14. DÖNEME BAKIŞ... 8 TDB Eylem ve Etkinliklerine Katılım... 91 Üyelere Verilen Hizmetler... 106

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 58 YASAMA YILI: 4 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 43'üncü Birleşim 5 Ocak 2010 Salı (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her tür belge

Detaylı

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN

18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN 18 Ocak 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28886 KANUN SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer)

2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) 2 Kasım 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28103 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Sayısı: KHK/663

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ BİRGÜL AYMAN GÜLER İzmir Milletvekili TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013 2014 SORU ÖNERGELERİ Ankara, Temmuz 2013 KİTAP HAKKINDA Bu kitap, TBMM Soru Önergeleri 2011 2013 başlıklı çoğaltma kitabın ikinci

Detaylı

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r

ANKARA BÜLTENİ İ Ç İ NDEKİ LER. Ankara Bülteni TÜSİ AD Ankara Temsilciliğ i Tarafı ndan Hazı rlanmaktadı r T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ ANKARA TEMSİLCİLİĞİ ANKARA BÜLTENİ [Hizmete Özel] TS-ANK-05-251 01 Temmuz 2005 Sayı : 2005-07

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI AKOFİS BİLGİ NOTU İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN TASARISI (TORBA KANUN) Değerli; Ana Kademe, Kadın

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Kanun No: 5502 Kabul Tarihi: 16.05.2006 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar, Kuruluş ve Görevler Amaç ve kuruluş MADDE 1 Bu Kanunun amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunun kuruluş, teşkilât, görev ve yetkilerine ilişkin

Detaylı

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü,

g) Genel müdürler: Sosyal Sigortalar Genel Müdürü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürü ve Hizmet Sunumu Genel Müdürünü, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 5502 Kanun Kabul Tarihi : 16/05/2006 Resmi Gazete Tarihi : 20/05/2006 Resmi Gazete Sayısı : 26173 BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ, TANIMLAR, KURULUŞ VE GÖREVLER AMAÇ

Detaylı

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ

T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 22 YASAMA YILI: 3 T. B. M. M. TUTANAK DERGİSİ CİLT: 77 67 nci Birleşim 8 Mart 2005 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 11 II. - GELEN KÂĞITLAR 13 III. - YOKLAMA 26 IV. - BAŞKANLIĞIN

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 42 YASAMA YTLI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 69'uncu Birleşim 31 Mart 2009 Salı İÇİNDEKİLER Savfa I.- GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 61 IL- GELEN KÂĞITLAR 61 IIL- ÖLÜM, SAYGI DURUŞU

Detaylı

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12 Temmuz 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28351 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012 MADDE 1 10/2/1954 tarihli ve

Detaylı

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ

TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ DÖNEM: 23 CİLT: 46 YASAMA YILI: 3 TÜRKİYE BUYUK MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ 103'üncü Birleşim 11 Haziran 2009 Perşembe (Bu Tutanak Dergisi 'nde yer alan ve kâtip üyeler tarafından okunmuş bulunan her

Detaylı

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu

24. 24. Dönem 1. 1. ve ve 2. 2. Yasama Yılı Faaliyet Raporu Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi 24. 1. 1. ve ve 2. 2. 12 12 Haziran 2011 2011 4 Temmuz 4 2012 2012 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 24. DÖNEM YASAMA YILI YASAMA, DENETİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 12 Haziran

Detaylı

KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ

KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ KAPAK KAP KASIM AYI İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI BÜLTENİ 01.11.2014/29162 Resmi Gazete Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Yönetmeliği nde değişiklik yapıldı. - Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için gereken

Detaylı

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015

ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI. II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 ERTAN YILMAZ TABİP DIŞI PERSONEL ATAMA DAİRE BAŞKANI II. Yönetici Çalıştayı 10.04.2015 12.04.2015 MD 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU

SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU 6945 SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU Kanun Numarası : 3359 Kabul Tarihi : 7/5/1987 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/5/1987 Sayı : 19461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 26 Amaç Madde 1 Bu Kanunun

Detaylı

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI

TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN BİLGİ NOTU (KANUN NO: 6552) TBMM BÜTÇE BAŞKANLIĞI İÇİNDEKİLER

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı