T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü"

Transkript

1 T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ No: 2013/ 27) SATIN ALMA KĠTABI EskiĢehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA Tel : (312) Faks : (312) Ġnternet sayfası : ANKARA 2013 (KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

2 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI MAKĠNA VE EKĠPMAN ALIMLARINDAKĠ SATIN ALMA ĠġLEMLERĠNE AĠT USUL VE ESASLAR A. GENEL Yürütülmekte olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 10 Mart 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde makine ve ekipman alımlarının Desteklenmesi hakkında Tebliğine (Tebliğ No:2013/ ) istinaden yatırımcılara verilecek hibe desteği ile gerçekleştirilecek olan makine ve ekipman alımları çerçevesinde yapılacak satın alma işlemlerinin satın alma usul ve esaslarına uygun olarak gerçekleştirilebilmesini teminen bu El Kitabı hazırlanmıştır. B. TANIMLAR Bu Satın alma kitabında geçen; a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını, b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı, c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri, ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü, d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi, e) İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü, f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi, g) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını, ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını, h) Referans fiyat: Bakanlık tarafından hazırlanıp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt grupları için belirlenen fiyatı, ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi, i) Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi, j) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri, k) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları, ifade eder.

3 C. PROJE KAYNAKLARINDAN HĠBE DESTEĞĠ VERĠLECEK PROJE GĠDERLERĠ Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin; Başvuruları kabul edilen ve kendileri ile Hibe Sözleşmesi akdedilen yatırımcılarca gerçekleştirilmesi, Hibe Sözleşmesi ekinde kabul edilen başvuru dosyasında belirtilmiş olması ve hibe desteği verilecek proje giderleri kapsamında olması,hibe sözleşmesinde öngörülen süre içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına TL ve tüzel kişiler için mal başına TL yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler TL lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler. Bu el kitabında belirtilen kurallara uygun olarak satın alım işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve belgelere dayandırılmış olması gereklidir. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde; gerçekleştirilecek olan makine ve ekipman satın alımları, ilgili bölümlerde belirtilen istisnalar geçerli olmak kaydıyla hibe desteği kapsamında değerlendirilecektir ve KKYDP kapsamında verilecek hibe desteği %50 (yüzde elli) oranında olacaktır. KKYDP kapsamında; başvuru sahibinin bütün işlemleri ile ilgili olarak Hibe Sözleşmesi öncesine kadar oluşan hiç bir gider karşılanmayacak olup, bu giderlerden dolayı hiç bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmeyecektir. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir. Hibenin nihai tutarı fiili satın alımlar ve tahakkuklar sonucu ortaya çıkar. D. SATIN ALMA YÖNTEMLERİ a) Genel Esaslar: Başvuru sahiplerince, hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra uygulamaya yönelik olarak hibe desteği kapsamında yapılacak her türlü makine ve ekipman satın alımları bu satın alma el kitabına göre yapılacaktır. Ancak bu el kitabında belirtilen satın alma usul ve esasları dışında kalan hususlarda yatırımcılar ve yükleniciler, yürürlükte olan kanun, yönetmelik vb. ulusal mevzuata uymak zorundadırlar. Yatırımcılar tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu personeli (Devlet yetkilileri ve memurları ücretli veya ücretsiz izinde olmalarına veya geçici olarak görevlendirilmiş olmalarına bakılmaksızın) ve kamu kurumları ile kamu kuruluşları (Devlet üniversiteleri, araştırma enstitüleri gibi) tedarikçi olamazlar. Yüklenici olarak iş görmeleri durumunda, bunlara ait giderlere hibe desteği verilmesi mümkün değildir. Bir yüklenici, yeterli kapasiteye ve yeteneğe sahip olması ve menfaat çatışmasına meydan verilmemesi kaydıyla, aynı anda, finansmanı KKYDP kapsamında sağlanan birden fazla makine ve ekipman tedarikçisi olabilir. Yatırımcı aynı zamanda yüklenici vasfına sahip olamaz, böyle bir durum tespitinde satın alıma onay verilmez. 2

4 b) BaĢvuru değerlendirme, Hibe sözleģmesi ve Satın alma iģlemleri özetleri: 1- Gelen baģvuruların SGB.net üzerinden giriģleri yapılır. Ġl Müdürlüğüne gelen baģvurularla ilgili yatırımcı isim ve sayılarını ve baģvuru proforma fiyat tutarlarını içeren listeler hazırlanmalıdır.(tablo 1) 2- Ġl proje yürütme birimi tarafından baģvuru değerlendirme kriterlerine göre puanlamaya tabi tutarak, her makine ve ekipman için yatırımcı puanına göre sıralama yapılır. 3- Ġllere tahsis edilen ödenek kapsamında Ġl proje yürütme birimi, ilinde destekleyeceği makine ve ekipmanların çeģitlerini ve adetlerini içeren listeleri hazırlar ve bir olura bağlar.(tablo 2) 4- SGB.net üzerinden duyurulan 2013 yılına ait Referans fiyat listesini Ġl müdürlükleri kaynak olarak kullanacaklardır.listede olmayan makine ve ekipmanların makine tanımlama bölümünden sisteme giriģlerinin yapılması gerekir. Ġl proje yürütme birimi piyasa araģtırması yapılarak yeni makine ve ekipmanlar için Referans fiyatlar tespit ederek listeye ilave etmelidir. 5- Bakanlıkça 2013 yılına ait referans fiyatlar üzerinden hibe desteği verilecektir. Üstündeki fiyat farkını ayni katkı olarak yatırımcı karģılayacaktır. 6- Ġl proje yürütme biriminin görevleri arasında yatırımcının alacağı makine ve ekipman fiyatının piyasa rayiçleri içerisinde olmasını sağlamaktır. Çiftçinin yüksek fiyattan makine ve ekipman alımı yapmasını engellemek gerekir. Böyle durumunda sistem üzerinden merkez seçilirse illerimizin girdiği bütün fiyatları görebilirsiniz. Tebliğ yayım tarihinden itibaren Ġl proje yürütme birimi yüklenicinin kestiği fatura veya faturaları istemeye yetkilidir. 7- Yatırımcı baģvuruda bulunduğu aynı makine ve ekipmanın markasını ve fiyatını değiģtirme kararı verirse, puanlamayı etkilememek kaydı ile yeni firmaya ait proforma fatura ve teknik Ģartnameyi dosya ekinde getirmelidir. 8- Hibe sözleģmesi ilk sayfası doldurulurken; Makine ve Ekipmanın yatırımcı tarafından karģılanacak ayni katkısı var ise bu değer muhakkak yazılmalıdır. Hibeye esas yatırım tutarı aynı zamanda Referans fiyatı göstermektedir. 3

5 E. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARINA YÖNELİK OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK SATIN ALIMLAR. 1. Yatırımcı alacağı Makine ve Ekipman için piyasa araştırması yapar. İl müdürlüğü Referans fiyatlarının üstündeki kısmı ayni katkı olarak yatırımcı karşılayacaktır. Bu duruma göre fiyatta anlaştığı yüklenici ile uygulama sözleşmesi imzalar. Bir nüshasını İl Müdürlüğüne verir. 2. İl müdürlüğünün onayından sonra Uygulama Sözleşmesi yaptığı yükleniciden satın alınan makine ve ekipmanın bedeli, ilgili yürürlükteki mevzuatlara uygun olarak yatırımcı tarafından ödenir. Ödeme işleminden sonra yüklenici tarafından yatırımcının adına fatura düzenlenir. 3. Satın alınan makine ve ekipmanla ilgili olarak yatırımcı ile yüklenici arasında teslim tutanağı düzenlenir ve makine ve ekipman tam ve sağlam olarak teslim alınır. 4. Bütün bu işlemlerin sonunda yatırımcı Uygulama Rehberindeki ödeme talep formu ve eklerini İl Müdürlüğüne verilir. Mal alım dikkat edilecek hususlar: Yatırımcı piyasa araştırması yapar,. Hibeye esas tutar gerçek kişiler için mal başına TL ve tüzel kişiler için mal başına TL yi geçemez. Mal alım bedellerinin bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır. Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır ve 2013 model, kullanılmamıģ olan makine ve ekipman alınacaktır. Satın alınacak makine ve ekipmana ait bilgiler gövdeye kazıma yazıyla veya numaratör vasıtasıyla pres baskı yöntemi kullanılarak yazılacak olup görülecek bir yerde olmalıdır. Ancak Ġl müdürlüğü gerek gördüğü hallerde puntalı olan etiketleri de kabul edebilir. Destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler, il müdürlüğü internet sitesinde ilan edilerek, beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar. Ticari teamüller kapsamındaki satın alımlar; aşağıdaki bölümlerde ana hatları ile açıklanan şeffaflığı, rekabeti, en uygun fiyatı sağlayacak şekilde imzalanacak uygulama sözleşmeleri vasıtası ile temin edilecek ve aşağıda açıklanan işlem basamaklarına göre yürütülecektir. 4

6 Satın Alma ĠĢlem Sırası; 1. Yatırımcının Yüklenici ile uygulama sözleşmesi yapması, 2. İl müdürlüklerine uygulama sözleşmesinin ve yüklenici belgesinin bir nüshası ile satın alacağı makine ve ekipmanın belgelerinin teslim edilmesi, 3. İl müdürlüklerinin uygulama sözleşmelerinin kontrol etmesi ve uygun olması durumunda yatırımcıya mal alımı yapmak için İl müdürlüklerinden *onay verilmesi, 4. Makine ve ekipman bedelinin ödenmesi 5. Makine ve ekipmana ait teslim tutanağı düzenlenmesi ve yatırımcıya malın verilmesi *Onay veverilmesi. Şekli (Satın alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Ek2 deki dilekçe ve ekleri olan Uygulama Sözleşmesi ve Yüklenici belgesini ibraz eden yatırımcıların; evrak ve belgelerinin 2013/27 sayılı Tebliğ, Uygulama Rehberi ve Satın alma el kitabına uygunluğu İl yürütme birimleri tarafından incelenerek uygun görülenlerin listesi, yatırımcıların satın alma işlemlerini tamamlaması için satın alma sürecince her haftanın Cuma günü İl Müdürlüğünün internet sitesinde ilanen duyurulur. İnceleme ve ilanen duyurulma sürecinde geçen zaman 30 günlük satın alma süresini arttırmaz. İlanen duyuru yapıldığı için ayrıca yatırımcılara yazılı uygun görüş tebligatı yapılmaz. Sadece Uygulama sözleşmesi uygun görülmeyen yatırımcılara yazılı olarak bilgi verilir. F. YÜKLENĠCĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ : Yüklenici,program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşlardır. Yükleniciler aşağıdaki özelliklerin herhangi birinin olması yeterlidir. 1) Makine ve ekipmanı üreten veya ithal eden firmalar, 2) Makine ve ekipmanı üreten veya ithal eden firmanın bayi ağında bulunan firmalar, 3) Tarım makinaları satıģı yapan esnaf ve sanatkârlarlarda zirai alet imal ve satıģ temsilciliği olanlar, 4) Tarım kredi kooperatifleri, Pankobirlik ve TZOB üyeleri Yükleniciler tüzel kişiliğini gösterecek aşağıdaki belgelerden herhangi birini yatırımcı vasıtası ile İl Müdürlüğüne vereceklerdir. 1) Üretim yapan veya ithalat yapan firma yüklenici ise, Sanayi ve Ticaret Odasından alınmıģ oda sicil kaydı (2013 tarihli) 2) Bayi olarak satıģ yapan yüklenicilerden bayilik belgesi (Ġmalatçı veya ithalatçı firma tarafından düzenlenmiģ 2013 tarihli) 3) Küçük esnaf için,esnaf ve sanatkarlar odasından alınmıģ 2013 yılına ait sicil kaydı 4) Yüklenici vasıflarına sahip kooperatifler ve birlik üyelerinden sadece tüzel kiģiliği gösterecek resmi belge istenecektir. 5) Pülverizatör yüklenicilerinin, Zirai mücadele alet ve makineleri hakkındaki yönetmeliğin izin verdiği gerçek yada tüzel kiģiler olması gerekir. 5

7 Mal alımında bütün sorumluluk yatırımcıya aittir. Yatırımcılar istedikleri yükleniciden mal alımı yapabilirler, yatırımcılar yüklenici ile uygulama sözleşmesi imzalar ve siparişini verir. Yüklenici bu uygulama sözleşmesini kabul ederek her sayfayı imzalar. Uygulama sözleşmesi üç takım olarak imzalanır. İki sureti İl Müdürlüğüne verilir. İl Müdürlüğü onayladığı uygulama sözleşmesi suretinin birini yatırımcıya geri verir. Makine ve Ekipmanların Teslim Alınmasında; Satın alınan makine ve ekipmanla ilgili olarak yatırımcı ile yüklenici arasında üç nüsha teslim tutanağı düzenlenmelidir. Adı geçen tutanağın bir nüshası ödeme evraklarıyla birlikte yatırımcı tarafından İl müdürlüğüne teslim edilir.satın alınan makine ve ekipman bedeli, ilgili yürürlükteki mevzuata uygun olarak yüklenici tarafından yatırımcıya yönelik düzenlenmiş fatura karşılığı ödenecektir. Yatırımcılar, satın alınan makine ve ekipman bedelinin KDV sinin tamamını ödemek zorundadırlar. Program tarafından finanse edilecek kısmı için Ödeme Talep Formu ve ekleri düzenlenerek İl Müdürlüğüne verilir. Yatırımcılar, satın alım iģlemi ile ilgili tüm doküman ve belgelerin aslını dosyasında muhafaza edeceklerdir. G. SATIN ALMA ĠġLEMLERĠNĠN ĠZLENMESĠ KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi tebliğ hükümleri gereği; uygulama sorumluluğu yatırımcılara, uygulamaların izlenmesi ve gözlenmesi İl Gıda,Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine verilmiştir. Satın Alma El Kitabı ve bu maksatla düzenlenecek eğitim çalışmaları ile yatırımcılar ve İl Proje Yürütme Birimlerine yönelik olarak teknik destek sağlanacaktır. Makine ve Ekipman Alımı Teknik ġartname: Teknik şartnameler makine ve ekipmanın detaylı teknik özelliklerini içermelidir. Makine ve ekipman alım bedelleri ile birlikte tek bir mal alım faturası olarak düzenlenmesi gerekir. Ġl proje yürütme birimi yatırımcı vasıtası ile istemiģ olduğu bütün belgeleri yüklenici firmalar zamanında ve tam olarak teslim etmek zorundadır. 6

8 TEBLĠĞĠN YAYIM TARĠHĠ GÜNLÜK BAġVURU SÜRESĠ GÜNLÜK DEĞERLENDĠRME SÜRESĠ GÜNLÜK ĠLAN SÜRESĠ VE ĠL BÜTÇESĠ KADAR SON YATIRIMCI LĠSTESĠ HĠBE SÖZLEġMESĠ ĠMZALAMA SÜRESĠ (10 GÜN) GÜNLÜK MAL ALIM SÜRESĠ GÜNLÜK EVRAK TESLĠM SÜRESĠ GÜNLÜK YERĠNDE TESPĠT 30 GÜNLÜK SÜT SAĞIM TESPĠT Makine ve Ekipmanlar için Süt Sağım Üniteleri için (ÖDEMELER) 7

9 TEKNĠK ġartname (Makine ve Ekipmana ait Detaylı Teknik Özellikleri içermelidir.) EK 1 8

10 UYGULAMA SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, bir taraftan... (bundan sonra YATIRIMCI olarak anılacaktır.) ve diğer taraftan...(bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında 2013 yılının...ayının...gününde akdedilmiştir. 1. Yüklenici ekli Teknik Şartnamede teknik özellikleri, teslim koşulları belirtilen ve aşağıda miktar ve tanımı yapılan makine ve ekipmanı işbu sözleşmenin imza tarihini müteakip aşağıda belirtilen adresteki yatırımcıya teslim edecektir. 2. Satın alınacak Makine ve Ekipman, aşağıda gösterilen miktar ve tanımlarda ve Teknik Şartname de belirtilen teknik özelliklere veya daha üstün teknik özelliklere sahip olacaktır. Satın alınacak Makine ve Ekipmanın tanımı: Yüklenici bu Sözleşme ile satın alınacak Makine ve Ekipmanları Teknik Şartname de istenen koşullarda, belirtilen şartlara uygun olarak verilen miktar ve süreler içinde yatırımcı tarafından belirtilecek adres veya adreslere montajını yapılmış vaziyette teslim edecektir. 4. Madde 2 de belirtilen ve işbu sözleşme kapsamında satın alınacak Malların toplam satın alma bedeli KDV ve varsa ÖTV hariç...yazı ve rakam ile) TL dir. Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. 5. Bu Sözleşme kapsamında satın alınacak Makine ve Ekipmanın tamamının teslim edilmesini müteakiben, yatırımcı tarafından Teknik Şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir. Makine ve ekipmanların Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri tamamen karşılamadığı durumda her türlü eksiklik Yüklenici tarafından giderilecek 6. Aşağıda belirtilen yatırımcıya ve yükleniciye ait adreslere yapılacak tebligatlar taraflara yapılmış addolunacaktır. 6.1 Yatırımcı: (yatırımcı adı/ unvanı ve adresi) 6.2 Yüklenici: : (yüklenici adı/ unvanı ve adresi) 9

11 7. KDV ve varsa ÖTV nin tamamı yatırımcı tarafından ödenecektir. 8. Satın alınacak Makine ve Ekipmana ait uygulama rehberinde belirtilen teknik belgeler uygulama sözleşmesi ekinde yüklenici tarafından verilecektir. 9. Sözleşmede geçerli dil Türkçe dir. 10. Vadeli mal alımlarında, yatırımcının ilgili bankadaki hesabına ödemesi yapılan %50 makine ve ekipman hibe miktarı, bankaya yatırılma tarihinden itibaren en geç 10(on) gün içerisinde yatırımcı yükleniciye ödeyecektir. Hesaptan yapılacak kanuni kesintiler (stopaj vb) yükleniciye yansıtılmayacaktır. 11. Sözleşme hükümlerine ilişkin, bir anlaşmazlık oluştuğunda ya da taraflardan birinin Sözleşme hükümlerine uymaması ya da hükümler dışında hak talep etmesi halinde ve taraflar sorunu kendi aralarında sulh yoluyla çözemedikleri takdirde, uyuşmazlıkların çözümünde... (Yatırımcı tarafından başvurunun yapıldığı il belirtilecek) Mahkemeleri yetkilidir. 12. Eki: 1-Teknik Şartname 2-Yüklenici belgesi(ayrıntılı yazılmalıdır.) İşbu Sözleşme tarafların rızası ile.. / /2013 tarihinde müştereken imzalanmıştır. YÜKLENİCİ YATIRIMCI EK 2 10

12 Uygulama sözleşmesi onayı alınması için yatırımcı dilekçe örneği ĠL MÜDÜRLÜĞÜ NE (Yatırımcı Adı ve Unvanı). ne ait Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Makine ve Ekipman Alımları Kapsamında..Proje Numaralı. Alımı işi için. Yüklenici firma ile ekteki uygulama sözleşmesini imzaladık. Malın alımı için onay verilmesi hususunu; Bilgilerinize arz ederim. /../2013 Eki: 1- Uygulama sözleģmesi 2- Yüklenici belgesi (ayrıntılı yazılmalı) YATIRIMCI Ad Soyadı/unvanı EK 3 11

13 MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI 2013/27 NO LU TEBLĠĞ KAPSAMINDA UYGULAMA SÖZLEġMESĠ ĠMZALAYAN. ĠLĠ YATIRIMCILARIN LĠSTESĠ No Yatırımcının Adı Soyadı/Unvanı Makine alacağı Yüklenicinin Adı Soyadı/Unvanı Proje No Hibe SözleĢme Tarihi Makine ve Ekipman Adı ve Modeli Makine Ekipman Toplam Tutarı (A) Uygulama SözleĢmesine Bağlanan Hibe Esas Yatırım Tutarı (..Ġline ait Referans fiyat) (B) Ayni katkı tutarı A-B Talep Edilen Hibe Desteği Tutarı (B *0,50) HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Ġl Proje Yürütme Birimi ġube Müdürü Ġl Müdür Yrd. Ġl Müdürü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ (IV. Etap) 28 Nisan 2008 Tarih ve 26861 Sayılı Resmi

Detaylı

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/43) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

(V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR -

(V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR - (V) UYGULAMA REHBERİ EKLERİ - ÖRNEK FORMATLAR - KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDAKİ TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2013/59)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO:

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIġMANLIK HĠZMETLERĠNE DESTEKLEME ÖDEMESĠ YAPILMASI HAKKINDA TEBLĠĞ (TEBLĠĞ NO: 2015/19) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

PROJE UYGULAMA REHBERİ

PROJE UYGULAMA REHBERİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI HAYVANCILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE MEVCUT DAMIZLIK SIĞIR VE KOYUN İŞLETMELERİNİN

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19) BİRİNCİ BÖLÜM 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29371 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNE DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/19)

Detaylı

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün

İl Müdürlüğümüz/Hizmet Merkezimizce aşağıda yer alan bilgilere uygun olarak hizmet alımı yapılacaktır. Eğitim süresi Ders Saati Gün K-3: Mesleki Eğitim Kursları Hizmet Alım İlan Örneği T.C. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIM İLANI 1 İl Müdürlüğümüz/Hizmet

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi

KOSGEB DESTEKLERİ YÖNERGESİ. Doküman No: USE-0041 Revizyon Tarihi: _DH Revizyon No:16 Sayfa No:1/128. KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi No:1/128 KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Uygulama Yönergesinin amacı; 05 Nisan 2005 tarih

Detaylı

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ. İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2014 YILI LOBİCİLİK, EĞİTİM, DANIŞMANLIK TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR22/14/LEDTD İlan Tarihi: 14 Şubat 2014 KAYS Üzerinden Son başvuru tarihi ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI. Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No. 2014 Yılı Başvuru Rehberi T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI Başvuru Dönemi Son Başvuru Tarihi Saat Referans No 1. Dönem (Temmuz-Ağustos) 2. Dönem (Eylül-Ekim) 3. Dönem (Kasım-Aralık) 29.08.2014 17:00 TR71/2014/TD01

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 2012 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No:TR41-12-TD İÇİNDEKİLER TANIMLAR... 1 PROGRAM KÜNYESİ... 3 1. TEKNİK DESTEK PROGRAMI... 4 1.1.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (U) BENDİNE GÖRE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINA İLİŞKİN SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI YÖNETMELİĞİ (TASLAK) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1-

2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- 2011 Yılı Mali Destek Programları Proje Uygulama Süreci Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -1- SATIN ALMA VE İHALE SÜRECİ Soru 1: İhale sürecinde görev yapacak değerlendirme komisyonuna, proje yararlanıcısı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463

Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 Resmi Gazete Tarihi: 10.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28463 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI SATINALMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 04.03.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27159 Mükerrer HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI

T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI T.C. BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI 2014 YILI BAŞVURU REHBERİ Referans No: TR41-14-DFD Son başvuru tarihi: 28 Kasım 2014 saat 17:00 1 UYARI DOĞRUDAN FAALİYET

Detaylı

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU

BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU 2012 Yılı Proje Teklif Çağrısı Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar, Kısal Kalkınma, Sosyal Kalkınma ve Turizm Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları -4-2012 Proje Teklif Çağrısı Çevreye

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) 2014 Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) ÖDEME TALEP PAKETİ HAZIRLAMA REHBERİ Ağustos 2014 KISALTMALAR AB: IPA: Avrupa

Detaylı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı

Bölgesel Rekabet ve Yenilik Mali Destek Programı Mali Destek Programı 2014 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI REFERANS NUMARASI: TR62 / 14 / BREY Başvuru Rehberi Proje Teklif Çağrısı İlan Tarihi 19 Kasım 2013 Salı Son Başvuru Tarihi Elektronik Başvuru - 3 Şubat

Detaylı