TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU"
  • Oz Şen
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan Müşteri diye adlandırılacak olan.. ile Kefil/ Kefiller diye adlandırılacak olan..... arasında, tarafların karşılıklı vardıkları mutabakat sonucu kabul edilen ve aşağıda yazılı olan hükümler doğrultusunda ( ) TL (Yalnız.. TL) limitli ve ( ) ay vadeli Kredi kullandırılması amacıyla söz konusu bilgi formu düzenlenmiştir. Madde 2. Uygulanacak Hükümler Müşteri ve Kefil/Kefiller, kredinin kullandırılmaya başlanmasından tamamen tahsil ve tasfiye edileceği tarihe kadar işbu sözleşme ile ek belgelerde yer alan hükümlerinin cari ve muteber olacağını, sözleşmede hüküm bulunmaması halinde ilgili kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimatların uygulanacağını, söz konusu mevzuatta herhangi bir hüküm bulunmayan hallerde Bankanın iç mevzuat hükümleri ile Bankacılık teamüllerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt ederler. Madde 3. Krediye İlişkin Bilgiler Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Kullandırılan Kredinin Aylık Faiz Oranı Kullandırılan Kredinin Yıllık Faiz Oranı Aylık Akdi Faiz Oranı Yıllık Akdi Faiz Oranı Efektif Yıllık Faiz Oranı/ Kredinin Toplam Maliyeti Taksit Tutarı Yıllık Geri Ödeme Tutarı Yıllık Temerrüt Faiz Oranı Madde 4. Toplam Borç Tutarının Dağılımı İle Masraf, Ücret Ve Giderler Kredinin örnek ödeme planı Ek-1 de yer almakta olup, toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler cinsinden dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Toplam Borç Tutarı Anapara Tutarı Faiz Tutarı MASRAFLAR VE ÜCRETLER(*) : Kredi tahsis ücreti (BSMV Dahil) Faiz indirim komisyonu Faiz indirim Komisyonu KKDF Faiz İndirim Komisyonu BSMV Faiz İndirim Komisyonu Toplam (KKDF ve BSMV dahil)

2 Ara/erken ödeme komisyonu Ekspertiz ücreti Bireysel kredi inceleme komisyonu İhbarname masrafı Sigorta Giderleri(**) 1 yıllık hayat sigortası 1 yıllık konut paket sigortası 1 yıllık zorunlu deprem sigortası (DASK) Kasko Zorunlu Trafik Sigortası (*)Bir takvim yılı içinde bu formda belirtilen ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katından az yapılacak artışlar 30 gün önceden tarafınıza e-posta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bu bildirim üzerine, müşterinin bildirim yapıldığı tarihten itibaren on beş gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret ve/veya komisyon tahsil edilmeyecektir. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücretin değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Bankamızın, bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır. Ancak ürünü kullanılmaya veya hizmet alınmaya devam edilmesi halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılır. Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katı ve üzerinde yapılacak artışlar için ayrıca müşteri onayı alınacaktır. Mektup, kısa mesaj, internet, telefon ve noter aracılığıyla yapılan gecikme ve bilgilendirme bildirimlerden gönderim masrafı tahsil edilmektedir. Söz konusu ücretler, bilgilendirmenin yapıldığı tarihte geçerli olan tarife üzerinden tahsil edilir. Konut edinimi amaçlı Konut Finansman Kredisinde, KKDF, BSMV % 0 uygulanmaktadır. İpotek teminatlı ihtiyaç kredilerinde, krediyi kullanana ait konutun teminat verilmesi halinde BSMV % 0 olarak, KKDF ise % 15 olarak uygulanır. (**)Söz konusu bedeller kredinin ilk yılına ait sigorta bedelleridir. Kredi Hayat Sigortası nın diğer yıllara ait tutarları, ödeme planında Sigorta bölümünde gösterilmektedir. Dask ve Konut paket sigortasının diğer yıllara ait tutarları ise, değişkenlik gösterdiğinden yer almamaktadır. Müşterinin, Banka dain-i mürtehin olmak üzere, başka bir sigorta Şirketinden sigorta yaptırması durumunda söz konusu sigorta bedellerinin sözleşmede yer almayacağı tabiidir. Kredi kullanımı aşamasında müşterinin Bankadan, hayat, ferdi kaza, DASK ve/veya konut paket sigortası yaptırmak istemesi halinde, bu sigortalara ilişkin poliçeler ayrıca düzenlenerek prim tahsil edilecektir. Müşterinin mevcut sigorta poliçelerinin bu krediyle ilişkilendirilebilmesi için, sigorta poliçelerinin krediyle uyumlu olması gerekir. Müşteri, açılacak kredi nedeniyle kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borçları tamamıyla ödeninceye kadar sigorta prim ve masrafları kendisine ait olmak üzere Banka tarafından yaptırılacak sigortalar kapsamında bir risk doğması halinde sigorta bedellerinin Bankaca sigorta şirketinden alınarak kredi alacağına mahsup edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka tarafından kredinin teminatını oluşturan gayrimenkule yönelik yapılan sigortalar ile müşteriye yapılan hayat sigortası prim ücretleri her yıl değişebilecektir. Bankanın ilgili kanun ve sözleşmelerden doğan yetkileri çerçevesinde gerektiğinde tüketiciden talep edebileceği diğer idari ve hukuki giderler; Tapu harcı ve masrafları, ihbarname ve ihtarname masrafları, noter ihtarname ücreti ve noter masrafı, Banka nın yapacağı diğer masraflar, posta veya cep telefonu üzerinden gönderilen kısa mesaj veya başkaca her türlü iletişim araçları ve elektronik haberleşme kanallarını da kullanmak suretiyle yapılacak

3 masraflar ile ilave vergi, ücret ve masraflar, Mahkeme ve icra takip masrafları gibi masraflar olup, gerek sabit taksitli standart, gerekse alternatif ödeme şekillerini içeren tüm kredi çeşitlerinde alınan ilave masraf veya komisyonlar; kredinin kullandırılmaması, kredinin erken ya da vadesinde kapanması ve/veya sabit eşit taksitli ödeme planına dönüşmesi halinde müşteriye iade edilmez. Cayma hakkı hükümleri saklıdır. Yeniden yapılandırma komisyonu, erken ödeme ve erken kapamalarda erken ödeme ücreti gibi ücretler, gayrimenkule ilişkin ekspertiz işleminden alınan ücret ve giderler olup sabit taksitli, esnek veya alternatif ödeme planlarını içeren itfalarda alınan ilave masraf ve komisyonlar, kredinin erken veya vadesinden once kapanması ve/veya sabit taksitli itfaya dönüşmesi halinde müşteriye, iade edilmez. Ekspertiz sonucunda olumsuzluğa rastlanılması halinde Banka nın krediyi kullandırmama hakkı saklı olup, Müşteriler ne sebeple olursa olsun kredinin kullandırılmaması halinde tahakkuk etmiş ekspertiz ücreti, vesair harç ve masrafları Banka ya ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder. Madde 5. Kredinin Kullanıldığı Mal ve Hizmet Alanında Bankanın Sorumluluğu Banka söz konusu krediyi belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermemekte olup, Müşteri kullandırılan bu krediyi dilediği bir satıcı veya sağlayıcıdan alacağı dilediği marka bir mal veya hizmet için kullanmakta serbesttir. Bankanın Müşterinin satın alacağı mal veya hizmetin ayıbından ve satıcı ile Müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıktan hiçbir sorumluluğunun bulunmayacağını taraflar kabul etmiştir. Bağlı kredi sözleşmesi; tüketici kredisinin münhasıran belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşmenin finansmanı için verildiği ve bu iki sözleşmenin objektif açıdan ekonomik birlik oluşturduğu sözleşmedir. Banka ile satıcı veya sağlayıcı arasında belirli bir malın veya hizmetin tedarikine ilişkin bir sözleşme olmaksızın, Müşterinin kendisi tarafından belirlenen malın veya hizmetin bedelinin kredi veren tarafından ödenmesi suretiyle kullandırılan krediler bağlı kredi sayılmaz. Bağlı kredilerde, mal veya hizmet hiç ya da gereği gibi teslim veya ifa edilmez ise satıcı, sağlayıcı ve Banka, Müşterinin satış sözleşmesinden dönme veya bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde müteselsilen sorumludur. Müşterinin bedelden indirim hakkını kullanması hâlinde bağlı kredi de bu oranda indirilir ve ödeme planı buna göre değiştirilir. Müşterinin sözleşmeden dönme hakkını kullanması hâlinde, o güne kadar yapmış olduğu ödemenin iadesi hususunda satıcı, sağlayıcı ve Banka müteselsilen sorumludur. Ancak, Bankanın sorumluluğu; malın teslim veya hizmetin ifa edilmediği durumlarda satış sözleşmesinde veya bağlı kredi sözleşmesinde belirtilen malın teslim veya hizmetin ifa edilme tarihinden, malın teslim veya hizmetin ifa edildiği durumlarda malın teslim veya hizmetin ifa edildiği tarihten itibaren, kullanılan kredi miktarı ile sınırlı olmak üzere bir yıldır. Madde 6. Kredinin Geri Ödemesi; Erken Ödeme, Erken Kapatma ve Ara Ödeme Kredinin taksitleri ödeme planında yer alan tarihlerde ödenecektir. Geri Ödeme Planında/Planlarında belirlenen ödeme tarihlerinden herhangi birinin hafta sonu veya resmi tatile denk gelmesi halinde ilgili ödeme, hafta sonunu veya resmi tatil bitimini takip eden ilk iş günü gerçekleştirilecektir. Ancak Müşteri kredi taksitlerinin düzenli olarak Bankomat-724 hesabındaki tutardan ve/veya Bankomat-724 hesabına tahsis edilmiş krediden tahsil edilmesi konusunda Bankayı yetkilendirmişse, otomatik olarak çalışan Banka sistemi resmi tatile gelen ödeme gününde de kredi taksit tutarını düzenli ödeme talimatı verilmiş Bankomat-724 hesabından tahsil edebilmekte olduğundan, düzenli ödeme talimatı verilmiş kredilerde ödeme günü resmi tatil günü olacak ve kredi taksit tutarı resmi tatil gününde ödenecektir. Kredi taksit tutarı resmi tatil gününde Bankomat-724 hesabına ait krediden karşılanmışsa, bu krediye ilişkin faiz, tahsilatın yapıldığı resmi tatil gününden bir önceki iş gününde başlayacaktır. Müşteri ve Kefil/Kefiller, borçlandığı miktarı önceden ödeyebilir, vadesi gelmemiş bir ya da birden çok taksit ödemesinde bulunabilir, taksit miktarının azaltılması ya da vadenin kısaltılması amacıyla Bankaca belirlenecek esaslar doğrultusunda ara ödeme talebinde bulunabilirler. Müşteri; kendisinden alınan talimat ile kredi taksitlerinin düzenli ödeme vasıtasıyla hesabından otomatik olarak ödenmesi durumu hariç olmak üzere, Banka ya yazılı herhangi bir bildirim yapılmadan hesabına gönderdiği/gönderilen tutarlar ile ilgili olarak kredisine ara ödeme/kapatma vb işlemler yapılmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4 Madde 7. Cayma Hakkı Müşteri, sözleşme tarihinden itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin, krediyi kullandığı şubeye yazılı olarak cayma bildirimini yöneltmek kaydıyla işbu sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkını kullanan müşterinin krediden faydalandığı hâllerde, müşteri, anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede işbu sözleşmede kararlaştırılan akdi faiz oranına göre tahakkuk edecek faizi en geç cayma bildirimini Bankaya göndermesinden sonra otuz gün içinde geri ödeyecektir. Ödemenin geçerli sayılabilmesi için müşterinin ödemenin yapılmasına yönelik yazılı talimatını krediyi kullanıldığı şubeye belirtilen süre içerisinde iletmesi gerekmektedir. Müşteri, Banka nın kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masrafları da Bankaya ödemekle yükümlüdür. Yukarıda öngörülen süre içinde ödeme yapılmaması ve yazılı talimatın iletilmemesi hâlinde Müşteri kredisinden caymamış sayılır. Madde 8. Kredi Borcunun Muacceliyeti ve Temerrüde Düşmenin Hukuki Sonuçları Geri Ödeme Planında/Planlarında gösterilen vadelerinde ödenmeyen her taksit başkaca bir ihbar ve ihtara hacet kalmaksızın vade tarihinde muaccel, Müşteri nin de mütemerrit olacağını ve vadesinde ödenmeyen taksit miktarına vade tarihinden itibaren ödeme tarihine kadar Madde 4 de belirtilen faiz oranı üzerinden (ödemenin yapıldığı gün de dahil olmak üzere) temerrüt faizi işleyeceğini Müşteri ve Kefil/Kefiller kabul ve taahhüt ederler. Müşteri ve Kefil/Kefillerin, birbirini izleyen en az iki taksitin vadesinde ödenmemesi halinde ilgililere 30 gün süre verilerek muacceliyet uyarısında bulunulacaktır. İlgililer, Banka nın kalan borcun tamamını muaccel kılmaya ve 30 günlük sürenin akabinde içerisinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Madde 9. Sigorta Müşteri, kredisinin teminatında bulunan gayrimenkule ait zorunlu sigortaları yaptırmakla mükelleftir. Müşteri, bu sigortaları Banka nın belirleyeceği veya kredi konusu, vadesi ve meblağı ile uyumlu olmak kaydıyla kendi istediği sigorta şirketinden yaptırabilecektir. Müşteri; sigortaları Banka nın belirlediği sigorta şirketinden yaptırmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla Banka ya vermeyi, poliçeleri süresi içinde yenilemeyi ve sigorta bedellerini ödemeyi, poliçelerin Banka ca yapılacak bildirime rağmen yenilenmemesi ve/veya sigorta bedellerinin ödenmemesi halinde Banka nın söz konusu poliçeleri yenileme ve sigorta bedellerini Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; zorunlu sigortalara ilişkin sigorta poliçelerini, işbu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gün içinde kredi kullandığı Şubeye ibraz edeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka ya ibraz edilecek söz konusu poliçelerin kredi vadesi, tutarı ve konusu ile uyumlu olması ve Banka lehine dain-i mürtehin kaydıyla birlikte yaptırılması gerekmekte olup, Banka belirtilen şartlara uygun olmayan poliçeleri kabul etmekle yükümlü değildir. Poliçelerin belirtilen süre içinde ve/veya yukarıda belirtilen koşullara uygun olarak Bankaya ibraz edilmemesi ve/veya Bankaca önerilen sigorta şirketinden sigorta yaptırılması halinde, Bankanın kanunen ve sözleşme uyarınca sahip olduğu haklar saklı kalmak kaydıyla, krediyi kullandırmama hakkı saklıdır. Müşteri; sigortaları poliçelerini süreleri içinde ve sözleşmede öngörülen koşullara uygun olarak yenileyeceğini ve yenilenmiş sigorta poliçelerini, yenileme tarihinden itibaren 3 gün içinde Banka ya ibraz edeceğini, poliçelerin süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, Banka nın sigortaları yenileme ve sigorta bedellerini Müşterinin Banka nezdindeki hesaplarından tahsile yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri; zorunlu sigortalar dışında bir sigorta yaptırmak istemesi halinde, bu talebini yazılı olarak Banka ya iletecektir. Söz konusu poliçelerin Banka lehine dain-i mürtehin kaydıyla ve kredi konusu, vadesi ve tutarıyla uyumlu olmak şartıyla Müşterinin kendi belirleyeceği sigorta şirketlerinden yaptırılması mümkün olup, poliçelerin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren.. gün içinde kredi kullanılan Şubeye ibraz edilmesi gerekmektedir. Poliçelerin öngörülen şartlara aykırı olması ve/veya süresi içinde Banka ya ibraz

5 edilmemesi ve bu poliçelerin Banka tarafından belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırılmasının kabul edilmemesi veya kabul edilmekle birlikte bu konudaki yazılı talebin Banka ya verilmemesi halinde, Banka nın kredi kullandırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Müşterinin sigortaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Banka nın bir zarara uğraması halinde, Müşteri Banka nın uğrayacağı zararları herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın Banka nın ilk talebinde derhal nakden ve def aten ödemeyi, Banka ilave teminat talebinde bulunduğu takdirde bunu sağlamayı kabul ve taahhüt eder. Madde 10. Tebligat Adresi Sözleşmedeki hususların yerine getirilebilmesi için, yapılacak her türlü yazışma, gönderilecek tebligatlar, bu bilgi formunda belirtilen veya Adres Paylaşım Sistemi nde kayıtlı bulunan adreslerden Bankaca tercih edilenine gönderilecektir. Müşteri ve Kefil/Kefiller bilgi formunda belirttikleri adreslerde değişiklik olması halinde Bankaya yazılı olarak müracaat ederek, iletişim bilgilerinin güncellemesini sağlamakla yükümlü olacaktır. Bilgi güncellemesinin yapılmamasından kaynaklanan her türlü sorumluluk, Müşteri ve Kefil/Kefillere ait olacaktır. İMZA TARİHİ MÜŞTERİ (REHİN VEREN) TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O ADI SOYADI/ÜNVANI Şubesi ADRESİ AD-SOYAD AD-SOYAD İMZA İMZA İMZA A) KEFİL/KEFİLLER Kefaletin Niteliği : Adi Kefalet Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar :.-TL Yalnız (. ) TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi : Kefaletin Niteliği : Adi Kefalet Kefilin Sorumlu Olacağı Azami Miktar :.-TL Yalnız (. ) TL (Bu bölüme kredinin toplam geri dönüş tutarı yazılacaktır) Kefalet Tarihi :

6 B) TEMİNAT/REHİN VEREN İşbu sözleşme öncesi bilgi formunun bir nüshası tarafımca elden alınmıştır. MÜŞTERİ İMZA - KEFİL İMZA Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Sicil Numarası: Mersis Numarası: İnternet Sitesi: Telefon: (0212) Genel Müdürlük Merkez: Sultan Selim Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 59 Kağıthane/İSTANBUL

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. TÜKETİCİ KREDİSİ BORÇLANMA VE REHİN SÖZLEŞMESİ Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. adına Şubesi, diğer taraftan "Müşteri" diye adlandırılacak olan.. ile "Kefil/Kefiller"

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI:

MADDE 2- İŞBU SÖZLEŞMENİN AMACI VE TÜKETİCİ KREDİSİ TALİMATI: TÜKETİCİ KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ (KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfasının ayrılmaz bir parçası olup söz konusu Sözleşme ile KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER ve Ödeme Planı sayfaları bir bütündür.)

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (Bireysel İhtiyaç Kredisi TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu bireysel ihtiyaç kredisi sözleşmesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan aşağıda "Katılım Bankası" diye adlandırılacak olan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta (aşağıda Banka olarak adlandırılacak) BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. ile diğer tarafta adı soyadı ve adresi işbu Sözleşme sonunda yer alan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330

Detaylı

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ Tarih: Onay/Sözleşme No: TEB FİNANSMAN A.Ş. TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Tüketici Kredisi Veren :TEB Finansman A.Ş. Gayrettepe Mah. Yener Sok. no:1 34349 Beşiktaş / İstanbul www.tebcetelem.com.tr

Detaylı

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

TEB İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan... Şubesi ile diğer tarafta son sayfada isim ve soyadı, imza ve ikametgah (tebligat) adresleri bulunan Kredili

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile)

Kredi Konusu Ürün ve Kredi Tutarı: Satıcı Ürün Kredi Tutarı Kredi Tutarı (Yazı ile) Sözleşme No: - TÜKETİCİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR: 1. Müşteri: Müşteri T.C. Kimlik No: Müşteri Adresi : 2. ALJ Finans: (Adres bilgisi antette yer almaktadır.) 3. Kefil: İşbu sözleşmenin kefilleri

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ. İşbu Sözleşme nin uygulanmasında aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası TÜKETİCİ KREDİSİ (İHTİYAÇ / OTOMOBİL) SÖZLEŞMESİ 1. AMAÇ İşbu Tüketici Kredisi Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile düzenlenen tüketici kredisi, müşterinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/11 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda "Banka" diye adlandırılacak

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29363 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı