KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU"

Transkript

1 KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen bilgiler ve ekli örnek ödeme planı teklif niteliğinde olup, Banka, Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi imzalanmasına kadar geçecek süre zarfında söz konusu kredi koşullarında/ödeme planında değişiklik yapabilir. Değişiklik yapılması halinde bu değişiklikler konusunda Müşteri bilgilendirilecektir. Kredinin herhangi bir nedenle kullandırılmaması durumunda, kredi kullandırımına ilişkin olarak Banka tarafından 3. kişilere yapılan ödemeler (ekspertiz ücreti v.b.) Müşteri tarafından Banka ya nakden ve defaten ödenecektir. 1-Konut finansman kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer iletişim bilgileri; Anadolubank A.Ş.... Şubesi (Bu bilgi formunda Banka olarak anılacaktır.) Açık Adres : Tel No :... 2-Sabit, değişken veya sabit değişken faizin birlikte uygulandığı kredi tiplerinin tanımları ile bu kredi tipleri arasındaki farklara ve Kredi Müşterisi muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar; Sabit Faizli Konut Finansman Kredisi: Kullanılan krediye ait faiz oranının sözleşmede sabit olarak belirlenmesi ve iki tarafında ortak rızası dışında kredi bitimine kadar değişiklik yapılmama durumudur. Bu kredi türünde borçlunun bir ya da birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması durumunda gerekli faiz indirimi yapıldıktan sonra Erken Ödeme Ücreti tahsil edilebilir. Değişken Faizli Konut Finansman Kredisi: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve faiz oranlarına Banka tarafından uygulanacak marj oranının eklenerek bulunan faiz oranının kullanıldığı kredi türüdür. Bu kredi türünde faiz oranı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen endeks ve faiz oranları baz alınarak değiştirilebilir ancak her dönem için dönemsel geri ödeme tutarı o dönem için belirlenen azami dönemsel geri ödeme tutarını aşamaz. Kredi borçlusunun bir ya da birden fazla ödemeyi erken yapmak istemesi halinde Erken Ödeme Ücreti talep edilemez. Değişken faizli Konut Finansmanı kredilerinde dönemsel geri ödeme tutarı, azami dönemsel geri ödeme tutarına kadar yükselebileceğinden, kredi geri ödemelerinin tamamının azami dönemsel geri ödeme tutarı üzerinden yapılması söz konusu olabilecektir. Sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı Konut Finansman Kredisi: Aynı kredi için her iki faiz türünün de uygulandığı kredi türüdür. Kredi borçlusunun bir ya da birden fazla ödemeyi erken yapmak istemesi halinde Erken Ödeme Ücreti talep edilemez. Değişken faiz ya da sabit ve değişken faizin birlikte uygulandığı faiz sistemi ile imzalanan sözleşmelerde, faiz oranında değişiklik olması durumunda bu değişiklik ile ilgili olarak müşteriye, oluşacak yeni faiz oranları doğrultusunda hazırlanacak yeni bir ödeme planı ile birlikte 30 gün önce bildirim yapılmalıdır. 1/5

2 Hayat sigortası, konut sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. (Zorunlu deprem sigortasının yaptırılması yasal bir yükümlülüktür.) Konut Finansmanının dövize endekslenmesi durumundaki finansman riskleri ve bu tip finansmanlar için toplam borç tutarı ve ödemelerin hesaplanmasında baz alınacak kurun belirlenmesi; Konut Finansmanının dövize endekslenmesi durumunda kredi tutarı, kullandırım tarihindeki Banka nın o yabancı para için uyguladığı Efektif Alış Kuru üzerinden hesaplanarak TL olarak kullandırılır. Kredi geri ödemeleri, ödeme planında gösterilen tarihte ödeme gününde Banka nın o yabancı para için uyguladığı Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak TL karşılığı olarak yapılacaktır. Sabit Faizli Kredilerde; - Sözleşmenin sabit faizli belirlenmiş olması durumunda sözleşme başlangıcında her iki tarafında rızası olmadan değiştirilemez. Faiz oranı değişmediği sürece aylık kredi geri ödeme tutarları kredi sözleşmesi ekinde yer alan ödeme planından farklılık gösteremez. Piyasa koşullarında oluşabilecek değişiklikler neticesinde her iki tarafın da (Borçlu ve varsa kefiller tek taraf olarak kabul edilebilir) mutabakat sağlaması durumunda yeni bir sözleşme imzalanması kaydı ile kredi şartlarında değişiklik yapılabilir. Bu durumda ek bir konut finansmanı sözleşme öncesi bilgi formu ve ekinde örnek ödeme planı verilir. Bu şekilde müşteri kredi şartlarında yapacağı değişiklikl er ile ilgili yazılı bilgilendirilmiş kabul edilir. Yıllık faiz oranı ve yıllık maliyet oranı Tablo 1 de belirtilmiştir Kullanılacak Kredi tutarına göre aylık ve yıllık geri ödeme tutarı Ek 1 de belirtilmiştir. Toplam borç tutarının anapara, faiz ve diğer giderler itibari ile dağılımı, efektif yıllık faiz ve kredinin toplam maliyeti; Ek 1 de yer almaktadır. 3-İstenecek Teminatlar; Kredi müşterisi, anapara ve anaparaya ilave edilerek hesaplanan faizlerden oluşan Ödeme Planında yer alan taksitler ile, her türlü fon, gider ve ödemeleri her ne sebeple olursa olsun Bankaya karşı olan her türlü borç, taahhüt ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen, kredi sözleşmesi için üzerine ipotek tesis edilecek konuta tümü itibariyle, yani istisnai veya ihtiyari herhangi bir kayıtla bağlı olmaksızın, Banka lehine 1. derecede veya Bankaca kabul edilecek derece ve sırada serbest dereceden istifade kaydıyla, fekki Banka tarafından bildirilinceye kadar ipotek tesis edecektir. Banka bunlara ilave ek teminat etme talebinde bulunabilir. Ancak Bankanın ödemeleri bir kıymetli evraka bağlaması ya da kıymetli evrak kabul etmek suretiyle teminat altına alması yasaktır. Banka bu yasağa rağmen, kredi müşterisinden bir kıymetli evrak alacak olursa, kredi müşterisi bu evrakı bankadan geri isteme hakkına sahip olmakla beraber kıymetli evrakın devri sebebi ile uğrayacağı zararı tazmin etme hakkı vardır. 4-İdari Giderler, Hukuki giderler ve aracı kurum gibi kredi sözleşmesine ilişkin faiz dışı tüm maliyet kalemlerinin dökümü 2/5

3 Tablo 1 Kredi Türü : Kredi Tutarı Döviz Cinsi : ( )Konut /( )Konut Destek Krd /( )Transfer Konut /( ) Konut Tamamlama /( ) Diğer....../... Kredi Aylık Faiz Oranı :...% /...% Kredi Yıllık Faiz Oranı :...% /...% Kredi Vadesi :... ay /... ay Kredinin Yıllık Maliyeti :...% /...% Efektif Yıllık Faiz Oranı :..%/ % Toplam Geri Ödeme Tutarı : Kredinin Toplam Maliyeti (Masraflar Dahil) :. Tablo 2 Tahsis Ücreti : Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti (E-rehin uygulaması üzerinden yapılan işlemlerde ücret alınmaz) : Ekspertiz Ücreti : Tapu harçları : Hayat Sigortası Ücreti : Konut Sigortası Ücreti : Zorunlu Deprem Sigortası Ücreti : Diğer Sigorta Ücretleri : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ( BSMV) oranı; Konut edinimi veya konutun tamamlanması amacı ile kullanılan kredilerde %0 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranı; Konut edinimi amacı ile kullanılan kredilerde %0 Kredi müşterisinin sahip olduğu konutların teminatı altında kullandırılan tüketici kredilerinde %15 3/5

4 5-Ödemelerde temerrüde düşülmesi halinde uygulanacak gecikme faiz oranı; Ödeme tarihinde ödenmeyen taksitlerde, ödemenin gerçekleştirildiği tarihe kadar Ek 1 de yer alan ödeme planında belirtilen akdi faiz oranının %30 fazlasını geçmeyecek şekilde belirlenir. Muacceliyet uyarısında belirtilen süre içerisinde Kredi Müşterisinin borcunu ödememesinin hukuki sonuçları; Ödeme Planında gösterilen taksitler başkaca bir ihtara gerek kalmaksızın ödeme tarihlerind e muaccel olur. Ödeme tarihinin tatil günü olması halinde, ödeme o günü izleyen ilk iş günü olarak kabul edilir. Ödeme tarihinde ödenmeyen taksitlere, ödemenin gerçekleştirildiği tarihe kadar, yukarıda belirtilen gecikme faizi oranı uygulanır. Birbirine izleyen en az iki taksidin ödenmemesi halinde, Banka temerrüt tarihinden itibaren kredi müşterisine otuz gün süre vererek muacceliyet uyarısında bulunacaktır. Bu süre içinde borç ödenmediği takdirde Banka, borcun tamamının ifasını talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda Banka kredi müşterisi hakkında yasal süreç başlatacak ve 5582 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra İflas Kanunu nun ilgili maddeleri uygulanmak suretiyle taşınmazın tahliyesini talep edecektir. 6-Bağlı kredilerde Bankanın sorumluluğu; Konut Finansmanı kredisini belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda Banka, konutun hiç ya da zamanında teslim edilememesi halinde satıcı ile birlikte Kredi müşterisine karşı kullandırdığı kredi miktarı kadar sorumlu olur. Konut Finansmanı kredisini belirli bir konutun satın alınması ya da belirli bir satıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile vermesi durumunda Banka, konutun ayıplı olması halinde satıcı ile birlikte kredi müşterisine karşı 1 yıl süre ile kullandırdığı kredi miktarı kadar sorumlu olur. Bankanın bu sorumluluğu, Banka tarafından verilen ipotek finansmanı kuruluşlarına, konut finansmanı fonlarına veya ipotek teminatlı menkul kıymet havuzuna devrolması halinde de vam eder. 7-Erken Ödeme/Erken Ödeme Tazminatı; Müşteri vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesi yapabileceği gibi, borcun tamamını da erken ödeyebilir. Bu hallerde erken ödenen tutara göre Banka tarafından faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılır. Sabit faizli kredilerde Banka erken ödeme tazminatı talep eder. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve müşteri tarafından erken ödenen tutarın kalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde biri, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisi kadardır. Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız. Kredi Müşterisi, bu bilgi formunda yer alan bilgileri okuyup anladığını ve bu bilgi formunun bir nüshasını almış olduğunu kabul ve beyan eder. 4/5

5 Kredi Müşterinin Adı ve Soyadı : İmza : Tarih : Adres Tel : Ek 1 : Örnek ödeme planı 5/5

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 10/B maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 1-Giriş SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, konut sigortası gibi isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMAN KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Krediye İlişkin

Detaylı

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT KAR PAYLI KREDİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu bilgi formu konut edinmeleri amacıyla bankamızca müşterilerimize kredi kullandırılması, sahip oldukları konutların

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir.

Hayat Sigortası, Konut Sigortası gibi yapılması isteğe bağlı sigortaların yaptırılması zorunlu değildir. KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun amacı, konut finansmanı kuruluşlarınca tüketicilere verilecek olan Sözleşme Öncesi Bilgi Formunun usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK

28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK 28 Mayıs 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29369 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. İHTİYAÇ VE TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU Madde 1. Taraflar ve Kredi Limiti Bir taraftan aşağıda Banka diye adlandırılacak olan Türkiye Vakıflar Bankası

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından

Detaylı

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi

AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi AKBANK Kredi Başvuru No:... Türk Anonim Şirketi SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ ve TALEP FORMU Aşağıda Bankamızın sabit faizli konut finansmanına ilişkin güncel bilgi ve koşullarına

Detaylı

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ

TEB KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞMESİ Madde 1: Taraflar, Konu ve Kapsam a) Bir tarafta bu sözleşmede kısaca Banka diye anılacak olan ile diğer tarafta son sayfada isim ve imzaları bulunan Kredili Müşteri ve Kefiller (birlikte Taraflar olarak

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri Müşteri Numarası Müşteri Adresi Kredi Numarası KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri ve Banka arasında imzalanan Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi nin ( Çerçeve Sözleşme ) eki ve ayrılmaz bir parçası

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TAŞIT KREDİSİ VE REHİN SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir.

Kullanacağınız kredi sebebiyle, isteğe bağlı sigortaların (hayat sigortası, konut sigortası vb. gibi) yaptırılması zorunlu değildir. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Merkez Adresi: Büyükdere Caddesi No:129/1 Esentepe/Şişli/İstanbul Ticaret Sicil No:198060/250489 Mersis No: 3714 4399 8856 5282 Web Adresi: www.kuveytturk.com.tr BANKA:

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1 Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri Banka tarafından kendisine tüketici kredisi tahsis edilen

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş.

KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞMESİ (TL) Odea Bank A.Ş. ( Banka ) adına Odea Bank A.Ş. Şubesi ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu konut finansmanı kredisi sözleşmesi akdedilmiştir:

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı