1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve"

Transkript

1 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, ENCÜMEN-İ DÂNİŞ VE OSMANLI AYDINLANMASI Dr. Fatih ARSLAN Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Özet Türk toplumu iki yüz yıldan fazla bir süredir batılılaşma çabası içerisindedir. Batılılaşma çabaları, ıslahat hareketleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu süreçte Batı gibi olma gayretindeki devletin yönetici elitleri, bir yandan kurumları Batı modelinde şekillendirmeye çalışırken, bir yandan da Batı nın bilim ve felsefe gibi alanlarda ortaya koyduğu üstün başarıları anlama yönünde iş görmeleri için çeviri faaliyetlerine önem vermeye başlamışlardır. Çalışmamızın merkezinde işte bu Batı gibi olma çabaları durmaktadır. Batı da doğal bir süreç olarak ortaya çıkan Aydınlanma, Osmanlı İmparatorluğu için Batı gibi olmanın ön şartlarından biri olarak, yapay bir şekilde kurulmaya çalışılmıştır. Dönemin askeri ve siyasal ıslahatlarının yeterli görülmediği noktada eğitim alanında ıslahatlara girişilmiştir. Çalışmamızda, ıslahatlar çerçevesinde kurulan Encümen-i Dâniş bağlamında bir Osmanlı aydınlanmasından bahsedilip bahsedilemeyeceği ele alınacaktır. Anahtar Sözcükler: Aydınlanma, Encümen-i Dâniş, Osmanlı İmparatorluğu. ENCÜMEN-İ DÂNİŞ AND OTTOMAN ENLIGHTENMENT Abstract Turkish society has been in a struggle for westernization over two centuries. Struggles for westernization have appeared as reform movements. Administrative elites of the government; who were trying to behave as western people, have been trying to rebuild the institutions in the forms of western styles in one hand, and on the other hand they have begun to emphasize on translation activities in order to comprehend the achievements of the West in the fields of science and philosophy. At the centre of our study, these westernization struggles stand.the Enlightenment; that has emerged in a natural process in West, has been reestablished in Ottoman Empire artificially as a preliminary condition of westernization. Reform actions have been introduced in educational fields at the point where military and political reforms considered as inadequate. In our study, it will be examined that if there exists an Ottoman enlightenment in connection with Encümen-i Daniş which were built within the frame of the reforms or not. Key Words: The Enlightenment, Encümen-i Dâniş, Ottoman Empire.

2 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması GİRİŞ Osmanlı İmparatorluğu nda ıslahat hareketlerinin başlangıç tarihi olarak 1773 yılı kabul edilebilir. Bu tarihte, o döneme kadar askeri başarılarla gelişimini sürdürmüş olan ancak bir süredir gelişiminde sıkıntılar hatta zorunlu geri çekilişler yaşayan İmparatorluk, ıslaha muhtaç kurumlarının başında ordusunu görmüş ve orduyu modernize etmek amacıyla Mühendishane-i Bahri-i Hümayun adıyla deniz subayı ve mühendisleri yetiştirecek bir okul açmıştır. Bu tarihten önce Humbarahanei Mühendishane ve Baron de Tott tarafından kurulan Topçu Okulu gibi okullar bulunsa da, bu okullar çeşitli siyasi ve mali nedenlerle kendilerinden beklenen yararları gösteremeden, kapanıp gitmişlerdir. 1 Osmanlı ıslahat hareketlerinin askeri karakterinin, Batı nın gelişmişliğinin sebeplerinin Osmanlılarca eksik algılanmasından kaynaklandığı söylenebilir. Batı nın o dönemdeki askeri yeterliliği, Doğu nun öncüsü 2 konumundaki Osmanlı karşısındaki üstünlüğünün nedeni değil bir belirtisidir. Temelde yer alan şey, bir zihniyet dönüşümüdür; dünyanın Batı tarafından yeni ve farklı bir tarzda algılanmaya başlamasıdır. Ancak dönemin Osmanlı sında bu temel nokta gözden kaçırılmış, öze değil şekle dair değişiklerin yeterli olacağı düşünülmüştür. Batıyı örnek alan ıslahat teşebbüsleri, devam edegelen yenilgiler karşısında duyulan zorunlulukla 18. yüzyıldan itibaren hız kazanmıştır. TANZİMAT 19. yüzyıla gelindiğinde, ıslahat hareketleri, bir önceki yüzyılın ıslahat hareketlerinden daha fazla siyasi içerikli bir hal almıştır. 19. yüzyıl ıslahat hareketlerinin zirve noktası, ilanından önceki ıslahatların bir hülasasını sunan ve ilanından sonra yapılacak ıslahatların programını ortaya koyan belge olması hasebiyle Tanzimat Fermanı dır. Bu fermanın Topkapı Sarayı'nın Gülhane bahçesinde okunup ilan edilmesinden dolayı diğer bir adı da Gülhane Hatt-ı Hümayunu dur. 3 Kasım 1839'da Tanzimat-ı Hayriyye Fermanı'nın ilan edilmesiyle başlayan Tanzimat dönemi, XIX. asırda Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılan ıslahatlar için kullanılan genel bir tabir haline gelmiştir. Tanzimat, III. Selim zamanından beri yapılan 1 Modern eğitim kurumlarının öncüleri olarak Mühendishaneler için bkz. (KAÇAR, 1999). 2 Osmanlı, Doğu nun egemen gücü, öncü ve sözcüsüdür. Osmanlı varlığını ve dünya tarihi içindeki önemini Doğu içindeki bu bağımsız siyasi rolüne borçludur. Osmanlı, Batı karşısında, Doğu nun koşullarını en iyi biçimde değerlendiren bir cephe Devleti, Doğu imparatorluğudur (EĞRİBEL ve GENÇ, 2001: 145). 423

3 Fatih Arslan şuurlu ve bileşik ıslahat hareketlerinin bir devamı olup, imparatorluğun sonuna kadar devam eden bir harekettir. Tanzimat dönemi, ıslahat hareketlerinin yöneliminin belirlenmesinde Batı etkisinin arttığı bir devre işaret eder. Tanzimat'ın ilanında Avrupa kültür ve medeniyetinin tesirinin ölçüsünü anlayabilmek için Batılı bir tarihçinin konuyla ilgili yorumuna bakmamız aydınlatıcı olacaktır. Alan Palmer ın belirttiği üzere, Padişahı Osmanlı tarihindeki en görkemli jesti yapmaya ikna eden kişi Westminster ve Paris'le iyi niyete dayalı ilişkiler geliştirme konusunda sağlam içgüdüleri olan Reşit Paşa oldu (Palmer, 1995, 171). Jest in kime karşı yapıldığını görebilmek için aynı tarihçiyi biraz daha izlememiz yeterlidir. İngiliz sefiri Lord Ponsonby, Palmerstone'a iki gün sonra yolladığı bir yazıda Bu imparatorluğun eski model yönetimle asla kurtulamayacağını söyleyenlere zafer dolu bir cevap diyordu. Dışişleri bakanı da aralık ayı başlarında ona verdiği cevapta, Sayısız avantajlarla yüklü bir olay diye yazmıştı. Büyük bir siyasal başarı. Hem burada, hem de Fransa'da kamuoyu üzerinde çok büyük etkileri oluyor (Palmer, 1995, 172). Tanzimat Fermanı beş temel alanda düzenlemeler getiriyordu: Tanrı haklarına ilaveten kabul edilen laik haklar sistemi alanında yapılan düzenlemeler, ekonomi, askeriye, eğitim ve edebiyat-sanat alanında öngörülen düzenlemeler. Tanzimat Fermanı uygulama alanında fazla bir varlık gösterememiştir. Siyasi ve entellektüel alanda bir hava değişiminden söz edilebilinse de, uygulayıcı konumundakilerce araç olarak algılanan Ferman'ın, amaçlara ulaşıldığına inanıldığında uygulanması savsaklanır olmuştur. Ancak bu durum Tanzimat Fermanı doğrultusunda hiçbir ıslahatın yapılmadığı şeklinde anlaşılmamalıdır. Mustafa Reşit Paşa'nın hariciye nazırlığı devrine rastlayan Tanzimat'ın ilk yıllarında birçok yenilikler yapıldı. Yeni kanunlar çıkarıldı. Maliye ıslah edilmeye çalışıldı. Ticaret mahkemeleri kuruldu Başka alanlarda da olumlu gelişmelerden söz edilebilir. Bunların başında maarif alanı gelmektedir. Açılan bir takım mektepler, maarifimize yeni bir yön vermeye çalışıyordu. Batı modeli belediye teşkilatı ile arşivcilik yine bu dönemin önemli faaliyetlerinden sayılabilir (Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 1989a: ). Tanzimat Fermanı'nın ilanını takip eden yıllarda Islahat Fermanı ve Fermanı Adalet gibi fermanlar çıkarılmıştır. Islahat Fermanı, Kırım savaşındaki müttefiklerimizin isteklerini karşılamak üzere hazırlanan ve 1856 Paris Antlaşması nda da sözü edilen bir vesikadır. Islahat Fermanı, Tanzimat Fermanı'ndaki ana haklar teminatına eşitlik esasını da ekliyor, gayrimüslimlerin durumu başta olmak üzere birçok sahada ıslahatı öngörüyordu. Islahat Fermanı, gayrimüslim teba lehine koyduğu hükümler 424

4 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması sebebiyle Müslüman halkı memnun etmemiştir. Namık Kemal gibi vatansever bir şair, Islahat Fermanı'nı, imtiyaz fermanı diye nitelendirmiştir. Ferman-ı Adalet ise 1876'da ilan olunmuş ve memleket için huzursuzlukları gidermek ve yabancı devletlerin müdehale ihtimalini de önlemek maksadı ile mahkeme istiklalini ve hâkim teminatını kapsayan hükümlere yer vermiştir (Eroğlu, 1990: 54-55). Bu fermanlar belirli ve sınırlı alanlara etki etseler de bir takım ıslahat hareketlerine sebep teşkil etmişlerdir. Görüldüğü üzere, bütün bu ıslahat hareketleri, bir şekilde batılı devletlerle olan ilişkilerde siyasal malzeme olarak kullanılmıştır. İmparatorluğun gücünü yitirmesiyle, diplomasi savaştan daha önemli bir hale gelmiştir. Ancak buna tam anlamıyla diplomasi demek doğru olmayabilir. Osmanlılar 18. yüzyıla kadar öteki devletleri kendileriyle eşit değerlendirmedikleri için, Avrupa da oluşan uluslararası hukuk kurallarıyla kendilerini bağlı saymamışlardır. Güçlü oldukları dönemlerde sürekli büyükelçi göndermedikleri gibi, bir iki istisna dışında, başka devletlerden sürekli büyükelçi de kabul etmemişlerdir. Dolayısıyla, kuramda da olsa eşitlik kavramının temeli olduğu uluslar arası sistemde teknik anlamda diplomasi yapmamışlardır. Öte yandan, son zamanlara kadar merkezde dış politikayı belirleyip biçimlendirecek bağımsız bir kurum (Dışişleri Bakanlığı) olmadığından ve böyle bir politikayı çeşitli yönergeler ve amaçlar doğrultusunda uygulayacak dış temsilcilikler de kurulmadığından teknik anlamda Osmanlı dış politikası ndan da söz etmek pek doğru görünmüyor. İşte bu düşüncelerin ışığı altında, Osmanlı devletinin uluslar arası sistemdeki yeri ve rolünün değerlendirilmesi ancak Osmanlı dış ilişkileri başlığı altında yapılabilir (Sander, 2008: 13). Osmanlı, dış ilişkilerde zora girdikçe tercüme işi giderek önem kazanmıştır. Osmanlı entelektüel yaşamının batılılaşmasında önemli bir yere sahip olan Tercüme Odası işte bu ortamda şekillenmiştir. TERCÜME ODASI Tercüme Odası'nın temelini oluşturan yapı, Divan-ı Hümayun Tercümanları 3 denilen, Türkçe bilmeyen imparatorluk unsurlarıyla veya yabancı ülkelerle ilişkilerin yürütülmesiyle görevli tercümanlarca oluşturulmuştur. XVIII. yüzyıldan itibaren Reisülküttab ın yabancı devlet 3 Gerek Divan toplantısı sırasında Türkçe bilmeyenler için ve gerekse yabancı devletler elçileriyle olan mükalemeler için kullanılan tercümanlardır. İlk zamanlarda elçiler kendi tercümanlarını kullanır idiyse de sonru bu usül mahzurlu görülerek terk ve devlet tarafından resmi tercüman tayin olunmuştur. Bu açıklama ve konuyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. (SERTOĞLU, 1986:. 88). 425

5 Fatih Arslan elçileriyle görüşmelerinde önemli rol oynayan tercümanların ehemmiyetleri daha da artmıştır. Bir elçi ile yapılan görüşmede elçinin tercümanı Türkçe hitab etse bile, reisülküttab tercüman vasıtası ile konuşmayı sürdürürdü. Tercümanların hemen hepsi XVI. ve XVII. asırlarda müslümanlardan olup kendilerine maaş olarak timar verilmişti. XVII. yüzyıldan itibaren XIX. asrın ilk yarılarına kadar divan tercümanlığı tamamen Fenerli Rumların elinde kalmıştır (Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 1989b: 329). Askerlerde olduğu gibi babadan oğula geçen bir meslek olarak dış işleri memurluğunun zamanla, genel anlamda gayrimüslim unsurlardan özelde ise Fener Rumları ndan arındırılmaya çalışıldığı göze çarpmaktadır. Dış dünya ile yapılan yazışmaların ciddiyeti ve yoğunluğu artınca Saray'daki Saltanat Divanı'ndan alınıp buranın başı olan Reis-ül Küttap'la birlikte Bab-ı Ali'ye taşındı ve zaman içinde bu Divan-ı Hümayun'un başında bulunan Reis-ül Küttap bir çeşit 'dışişleri bakanı' konumuna yükseltildi. Reis-ül Küttap'tan sonra en önemli ikinci kişi konumunda olan Divan-ı Hümayun Tercümanı bünyesindeki tercümanlar da Saray'daki divandan alınıp Bab-ı Ali'ye bağlandı ve böylece Divan-ı Hümayun Kalemi memurları haline geldiler (Ersoy, 1999: 226). Fenerli Rumlar'ın tercüman olmaları ve hariciye işlerinde merkezi yer işgal etmeleri, 1789 Fransız İhtilali'nin etkileriyle ortaya çıkan milliyetçilik hareketleri doğrultusunda gelişen Yunan isyanları sonucu Osmanlı İmparatorluğu devlet yapısı içinde çeşitli rahatsızlıklar doğurmuştur. Yunan isyanı ile Tercüme Odasının kurulması kronolojik olarak paralellik arz etmektedir. Buradan yola çıkarak devletin çıkarlarını koruyabilecek tercümanların istihdam edilmesi amacının Tercüme Odası'nın kuruluş saiklerinin başında geldiği söylenebilir tarihli Yunan İsyanı üzerine Rum tercümanlardan şüphe duyulmaya başlandı. Bu çerçevede Divan-ı Hümayun Tercümanı Constantine Mourouzi'nin işine son verildiği gibi isyanla ilişkisi olduğu gerekçesiyle idam edildi. Yeterli vasıfları taşıyan bir Müslüman bulunamadığı için onun yerine bir Rum olan Stavraki Aristarchi vekâleten atandı. Ne var ki o da bir yıl sonra görevden alınıp sürgüne gönderildi. Onun yerine ise Rum Ortodoksluktan dönme mühendishane öğretmeni Bulgarzade Yahya Efendi atandı. Onun yardımcısı olarak da Ermeni kökenli Zenob Manasseh atandı. Görüldüğü gibi henüz bu yıllarda yabancı dil bilen vasıflı Müslüman bürokratlara rastlanmamaktadır. Onun için devletin yabancı ülkelerle olan ilişkileri neredeyse tamamen gayrimüslim bürokratlara emanet edilmiştir. Zaman içinde bunun böyle devam edemeyeceğini anlayan Babıâli, Müslüman bürokratların dil öğrenmesini salık vermiştir. (...) Eylül 1821 tarihinde kurulan Babıâli Tercüme Odası Hariciye Nezareti'nin en temel unsurlarını 426

6 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması içermekte ve birçok devlet adamının yetiştiği bir kurum olarak ortaya çıkmaktadır. Kurum öğrencilerin eğitildiği Lisan Odası ve bunların beceri ve deneyim kazandıkları Tercüme Odası diye iki ayrı birimden oluşuyordu. Bulgarzade Yahya Efendi'nin yerine gelen Yahudi kökenli İshak Efendi oldukça yetenekliydi ve birçok Avrupa dilini konuşabilirdi. Ne acıdır ki 1824 tarihinde Babıâli İshak Efendi ve Zenob'dan şüphelenmeye başladı ve görevlerine son verildi. Bunun üzerine öğretmensiz kalan Lisan Odası da kapandı. Ancak Tercüme Odası İshak Efendi'nin damadı olan Halil Esrar Efendi'ye bırakıldı. Aslında Tercüme Odası personel sayısının 1833 tarihine kadar üç kişiyi geçmediği dikkate alındığında neden bir türlü gelişemediği daha iyi anlaşılmaktadır (Ersoy, 1999: 268). Burada bahsedilen, Tercüme Odası mensuplarının sayısının 1833 yılına kadar sınırlı kalması hususu odanın kuruluşu ile ilgili birçok kaynakta 1832 tarihinin veriliyor olmasını açıklar mahiyettedir. 4 Tercüme Odası'nın büyümesi ve önem kazanması 1830'larda başlamıştır. Osmanlı ordularının 1832 yılında Mehmet Ali'ye Konya Savaşında yenilmesi ile 1833 tarihli Hünkâr İskelesi antlaşmasına kadar olan yoğun diplomatik ortamda, Oda nın itibarı yükselmiştir. Ayrıca Oda ya ilerde hem hariciye nazırı, hem de sadrazam olacak Ali ve Savfet Efendiler ve yine ileride sadrazam olacak Keçecizade Fuat ve Ahmet Vefik Efendiler gibi yetenekli kişiler girmiştir. Bernard Lewis e göre, Osmanlı İmparatorluğu nun yaşama endişesini çok fazla hissettiği bir dönemde devletin önemli karar organlarının başına, kaçınılmaz olarak, Avrupa yı, dilini ve işlerini bilen kimseler geçti. Yeni iktidar eliti, ordudan ve ulemadan değil, Tercüme Odası ndan ve elçilik kâtiplerinden oluşuyordu. Bir zamanlar hakir görülen ve yarı süfli bir iş olarak değerlendirilen bu görev, artık bir devlet idaresi okulu ve iktidarı ele geçirmek için mücadelelerin yapıldığı bir savaş alanı haline gelmişti (Lewis, 1993: 118). Kuruluşta, Mustafa Reşit de dâhil, gelecek dönemin önemli devlet adamlarının bulunması ofisin ne denli önemli ve saygın bir yer olduğunu göstermektedir. Ahmet Hamdi Tanpınar, Oda'da yetişen önemli devlet adamları, bu devlet adamlarının siyasi ve entellektüel hayattaki önemleri ve mensuplarının muhalif karakterleri üzerinde ayrıntılı olarak durmuştur. Tanpınar a göre, 1839'dan sonra burası adeta bir mektep haline gelmiştir. Tanzimat devrinde Ali, Fuad, Safvet Paşaları yetiştiren bu oda, sade yeni yetişenlere ecnebi dili öğretmekle kalmaz. Yavaş yavaş yeni bir dünya görüşünün, yeni bir siyasi idealin geliştiği çok ileri bir muhit olur. Abdülaziz 4 Örneğin;"1832'de kurulmuş bulunan Tercüme Odası..." (GÖÇGÜN, 1992: 385) veya " 'de kurulan Tercüme Odası..." (TANPINAR, 1976: 142). 427

7 Fatih Arslan devrinde hızlanan fikir hayatının başında bu kalemin büyük hissesi vardır. Garplılaşma fikrinin, siyasi mücadele fikriyle beraber yürümesi ve yeninin bütün düşünce ve sanat hayatını sarması, nispeten sade dil ve düzgün nesir endişesinin ön safta yer alması gibi vakıalar, bu kalemde kendiliğinden teşekkül eden muhitin eserleridir. Mustafa Refik, Namık Kemal, Edhem Pertev Paşa, Sadullah Paşa gibi Abdülmecid zamanının son senelerinde yetişen gençler, Said Bey'in 'Babıâli'nin muhalefet fırkası' adını verdiği bu muhitte şahsiyetlerini idrak ederler. (Tanpınar, 1976: ) yılına gelindiğinde beş birinci sınıf, beş ikinci sınıf tercümanın yanı sıra onyedi tercüman ve öğretmenlerle birlikte Tercüme Odası mensupları otuz kişiydi ki ünlü İngiliz oryantalist Redhouse de bunların arasındaydı (Ersoy, 1999: 268). ENCÜMEN-İ DÂNİŞ Şekle yönelik değişimlerin bekleneni verememesi kurumsallaşmanın öneminin anlaşılmasını sağlamıştır. Kurumsallaşmanın temeli ise eğitimdir. Nitelikli ve çağın gereklerine uygun insan yetiştirme ihtiyacı, ıslahatçı padişahların eğitim alanına yönelik ilgiyi artırmıştır. Osmanlı tarihinde III. Selim ile birlikte ıslahat hareketleriyle ismi özdeşleşen bir diğer padişah olan II. Mahmut'un 1808 yılında tahta çıkmasıyla her alanda olduğu gibi eğitim alanında da reformlarda hızlanma gözlenmiştir. II. Mahmut döneminde, eğitimin tabana kadar yayılması hedeflenmiştir. Batı teknik, ilim ve düşüncesinin ancak maarif yoluyla Osmanlı Devleti'ne girebileceğini idrak etmiş olan padişah 1824 yılında ilköğretimin mecbur kılındığı bir ferman yayınlamıştır. Bu fermanla gayenin; din eğitimi yapan sıbyan mekteplerine Müslüman çocuklarının devamını sağlamak ve onlara İslam'ın şartlarıyla inanç esaslarını, 'şerait-i islamiyeyi ve akaid-i diniyeyi' öğretmek olduğu belirtilmiştir. (Kayaoğlu, 1998: 49). Yine II. Mahmut döneminde kurulan ve modern ordulara benzer bir yapıya sahip olması planlanan Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu, eğitimli subay ve doktor ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu doğrultuda 1827'de Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Ma'mure açılmıştır. 1834'de subay ihtiyacını karşılamak için Mekteb-i Harbiye kurulmuştur yılında ilk Milli Eğitim Meclisi olarak addedilen Meclis-i Umur-ı Nafia kurulmuştur. Medresenin yerini bu meclis almış, eğitim ve öğretimin planlanmasını üstlenerek, eğitim sisteminin yeniden düzenlenmesine çalışmıştır (Kayaoğlu, 1998: 50). 5 Askeri ve tıbbi okullar hakkında daha geniş bilgi için bkz. (KOÇER, 1992: 34,57-58). 428

8 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması II. Mahmut'un başlattığı eğitim alanındaki yenileşme hareketi Abdülmecid zamanında da devam etmiştir. Abdülmecid eğitime özel önem vermiş ve imar işleriyle eğitim işlerinde sert ve acil önlemler alınması yönünde 1845 yılında bir ferman yayınlamıştır. Padişahın eğitim işleriyle bizzat ilgilenmesi ve bu sert tutumu karşısında devlet mekanizması hemen harekete geçerek memleketin imar ve ıslah işleriyle uğraşacak Meclis-i Muvakkat ve Meclis-i İmariye adlarıyla İstanbul ve taşrada bir takım meclislerin açılmasına karar vermiştir. Bu sebeple Meclis-i Vala Padişah'ın emirlerini iyice tetkik ettikten sonra eğitim işlerini düzenlemek, sağlam ve sürekli bir sisteme bağlanmak üzere 4 Rebiülevvel 1261 (13 Mart 1845) tarihinde ulema, asker ve memur sınıfından oluşan bir Muvakkat Meclis-i Maarif (geçici maarif meclisi) kurulmasını kararlaştırdı. Batı kültürüne vakıf kimselerden müteşekkil bu kurulun başkanlığını Meclis-i Vala üyelerinden Abdülkadir Bey getirilmişti (Kayaoğlu, 1998: 51-52). Meclis-i Muvakkat kuruluş amaçları doğrultusunda çalışarak mevcut okulların bir dökümünü yapmış ve bir yıl gibi bir süre sonra da eğitim konusunda bir rapor hazırlayarak Meclis-i Vala'ya sunmuştur. Rapordaki önde gelen konular şunlardır; 1. Terbiye ve talim-i sıbyan için mevcut olan bütün Sıbyan mekteplerinin durumlarının ıslah edilmesi, 2. Rüşdiye mekteplerine ait düzenlemelerin, usul-i diniyeye müteallik umum halk için bilinmesi zaruri olan ilimleri öğretecek bir okul olacak şekilde yapılması, 3. Osmanlı tebaasından kim olursa olsun, mükemmel bir insan olmak için bütün bir ilim ve fenni öğrenmeye hevesi olanlara, padişahın yakınında bir vazife almak isteyenlere yüksek bir tahsil verebilmek için bütün teşkilatı tam olan İstanbul'da bir Darülfünun, yani üniversite açılması, 4. Bütün bu öğretim kademeleri için lüzumlu nizamname ve program tasarılarını meydana getirmek, eğitim işlerine nezaret etmek ve bu alanda meydana gelecek güçlükleri bertaraf etmek için bir Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması (Kayaoğlu, 1998: 52). Bu rapordaki tavsiyeler doğrultusunda Meclis-i Vala tarafından Daimi Meclis-i Maarif kurulması kararı alındı. Daimi Meclis-i Maarif in görev ve amaçları, Darülfünun'un kurulması, orta dereceli okulların oluşturulması, maarif alanında gerekli reformların yapılması gibi ıslahatları tespit ve müzakere etmek, bunların nasıl icra edildiğini denetlemek, Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin lağvedilmesiyle, buradan yönetilmekte olan birimlere alınacak kişilerin tespiti ve işlemlerin yürütülmesi ve bir yandan da, Meclis-i 429

9 Fatih Arslan Muvakkat'ın hazırlayıp Meclis-i Vala'ya sunduğu layihaları daha geniş bir şekilde ele alarak uygulamak, ülkenin eğitim ile ilgili meselelerini müzakere ederek gerekli değişiklikleri yapmak olarak sıralanmıştır. Meclis-i Muvakkat, hazırlayıp Meclis-i Vala'ya sunduğu raporda Darülfünun binası yapıldıktan sonra burada okutulacak kitapları hazırlamak üzere bir de Encümen-i Dâniş 6 kurulmasını tavsiye etmişti (Kayaoğlu, 1998: 53). XIX. yüzyıl ıslahatlarının eğitime yönelik olanları arasında Darülfünun kurulması çalışmalarının özel bir yeri vardır. Batılı tarzda bir üniversite olarak kurulması planlanan Darülfünun un kuruluşuna 1846 yılında karar verilmiş ve 1862'de dersler verilmeye başlanmıştır. Bazı kesintilerle de olsa eğitime 1933 yılına kadar devam edilen Darülfünun bu tarihte ilga edilerek yerine İstanbul Üniversitesi kurulmuştur. 7 İlk etapta Darülfunun a kitap hazırlamak için oluşturulan Encümen-i Dâniş in yerine getirmesi öngörülen yalnızca bununla sınırlı değildir. Kayaoğlu (1998: 63-64), Encümen'in görevleri hususunda dönemin devlet raporlarını incelemiş ve şu dört ana unsurun belirlendiğini belirtmiştir: 1. Devamlı gelişmekte olan ilim ve fikir cereyanlarını takip etmek suretiyle ileride kurulacak üniversite (Darülfünun)'de okutulmak üzere telif ve Arapça, Farsça ve Batı dillerinde yazılmış mühim eserleri tercüme etmek. 2. Fenler ve sanayiye dair yazılacak kitapların herkesin anlayabileceği bir dille telif ve tercümelerini gerçekleştirmek. Halkın cehaletinin giderilmesi ve genel eğitimi için faydalı olacak eserleri de yine onların anlayabilecekleri sade bir üslupla telif ve tercüme etmek. (...) 3. Türkçede çeşitli fenlere dair ihtiyaç duyulan eserlerin çoğalmasını sağlamak. 4. Son olarak, Encümen'in kuruluş gayelerinden birinin de; Lisan-ı Türkinin ilerlemesine hizmet etmek. Encümen-i Dâniş'in üyelerinin sayıları, özellikleri ve seçim yöntemlerini içeren nizamname 1 Haziran 1851'de Takvim-i Vekayi'de dört bölüm ve yirmialtı madde halinde yayınlanmıştır. Bu nizamnameye göre 6 Daniş kelimesinin sözcük anlamı "biliş, bilim, ilim"dir. Encümen-i Dâniş'in ise karşılığı "akademi" olarak verilmiştir. Ancak bu anlamın Encümen'in kuruluşundan sonra verilip yaygınlaşmış olması kuvvetle muhtemeldir. bkz. (DEVELLİOĞLU, 1970: 197). 7 Darülfünun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. (SERTOĞLU, 1986: 79). 430

10 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması encümenin kuruluşu ve üyelerinin seçimi yolundaki hususlar Cahit Bilim tarafından beş madde halinde sıralanmıştır: 1. Encümen-i Dâniş'in dâhili (asli) ve harici (fahri) olmak üzere iki kısım üyesi olacaktır. Dâhili üyelerin sayısı kırk kişidir. Harici üyelerin sayısı ise serbest bırakılmıştır. 2. Encümen'in birinci ve ikinci olmak üzere iki başkanı olacaktır. Ayrıca yazı işlerini yapacak yeterince sekreter görevlendirecektir. 3. Encümen'in dâhili üyeleri ve başkanları Meclis-i Maarif tarafından belirlenmiştir. Ancak bundan sonra boşalan bir üyeliğe, gösterilen adaylardan birinin encümen genel kurulunda kabulü, Meclis-i Maarifin oluru ve Padişah'ın onayı ile seçim yapılacaktır. 4. Başkanlıklardan birinin boşalması halinde, Meclis-i Maarif encümenin dâhili üyelerinden birini seçecek ve bu da yine Padişah onayı ile göreve başlayacaktır. 5. Başkanlıklardan birinin başka bir göreve atanması halinde üyelik statüsü devam edecek, fakat yerine belirtilen şekilde yenisi seçilecektir (Bilim, 1985: 85). Encümen-i Dâniş'in ilan olunan dâhili üyeleri şunlardır: Mustafa Reşit Paşa, Arif Hikmet Bey, Mehmet Paşa, Rıfat Paşa, Ali Paşa, Emin Paşa, İsmail Paşa, Yusuf Kamil Paşa, Arif Efendi, Tahsin Bey, Şerif Efendi, Fuad Efendi, Ziver Efendi, Lebip Efendi, Recai Efendi, Hayrullah Efendi, Etem Paşa, İbrahim Paşa, Derviş Paşa, Celal Efendi, Hüsam Efendi, Emin Efendi, Kemal Efendi, Ahmet Celal Bey, Ali Galip Bey, Salih Efendi, Subhi Bey, İlyas Efendi, Tahir Bey, Nurettin Bey, Ahmet Vefik Efendi, Nurettin Bey, Osman Efendi, Ali Fethi Efendi, Cevdet Efendi, Hoca Şakî Efendi, Ahmet Hilmi Bey, Tevfik Efendi. 8 Encümen'in yerli, yabancı tanınmış şahsiyetleri arasından seçilmiş harici üyelerinin bazıları ise şunlardır: Müverrih Hammer, Müftü Şakir Efendi, Şam ulemasından Ebussut Efendi, Fransız Bianchi, Ermeni Agop Efendi, İngiliz Redhause, Aleko Efendi, Hekim Edirneli İstifirak Efendi, Hoçe Sahak Efendi, Müderris Hüseyin Nazım Efendi, Müderris Ahmet Reşid Efendi, Davut Paşa, Veli Paşa, Nazif Molla, Müderris Emin Rıfkı, 8 Bu zevat arasında ordudan Paşalar, Ticaret Nazırı, Meclis-i Vala Azası, Şeyhülislam, Sadrazam, Mütercim, Tercüme Odası Memuru, Darülmuallim Hocası vd. gibi çok çeşitli mevkilerden önemli kişiler bulunmaktaydı. Belirtilen kişilerin ayrıntılı ünvanlarıyla yapılan Encümen-i Dâniş üyeleri sıralaması için bkz. (İSKİT, 2000: 39-40). 431

11 Fatih Arslan Antakyalı Ömer Efendi, Mısırlı Edhem Paşa, Maliye Nazırı Kani Mehmed Paşa, Abdullah Paşa, Dramalı Akif Efendi, Vensan Efendi, İstifinaki Efendi, Vasilaki Efendi, David Efendi, Beşiktaşlıoğlu Aleksandri Efendi (Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, 1979: 44). Encümen-i Dâniş'in çalışma şekli sekiz madde halinde sıralanmıştır; 1. Encümen-i Dâniş'in görevi çeşitli bilim dallarında Türkçe kitaplar yazılmasını sağlamak, bunları yaygınlaştırmak ve Türkçe'nin geliştirilmesine çalışmaktır. Bu nedenle Meclis-i Maarif veya encümen tarafından yazılması veya çeviri yapılması istenen bir kitap encümence seçilecek bir kişiye verilir. Üyelerin belirtilen günlerde veya olağanüstü toplantılara katılarak çeşitli dallarda bilimlerin geliştirilmesine ve bunların yaygınlaştırılmasına ve öğrenimlerinin kolaylaştırılmasına çalışmaları ve bunlarla ilgili Meclis-i Maarif'e öneriler götürebilmesi encümenin asli görevleri arasındadır. 2. Bir kitap veya makalenin yazılması için encümen başkanınca bu konuda uzman olanlara görevin verilmesi ve bir ön çalışma yaptırılarak bunlardan encümende beğenilenin yazarına yazma işi verilmesi esastır. 3. Harici üyelerin hizmetleri yazmış oldukları eserlerle encümenin çalışmalarına katılmak şeklindedir. 4. Yazılan bir kitap, Meclis-i Maarif'te beğenilir ve padişahca onaylanırsa ancak basılabilir. 5. Encümen, üye tam sayısının 1/3'nün katılmasıyla toplanır. Bütün üyelerin encümenin her türlü toplantılarına katılmaları gerekmektedir. Özürsüz olarak toplantılara katılmayanlar üyelikten çıkarılarak yerlerine yenileri seçilir. 6. Üyelerden başka ülkelere gidenler buraların sosyal ve kültürel durumlarıyla ilgili olarak encümene bilgi vereceklerdir. 7. Dâhili üyelerin belirtilen yerde her ayın ilk cumartesi günü kışın saat altıda, yazın saat dörtte toplanmaları gerekmektedir. İşlerin olduğu zamanlarda başkanın çağrısı ile daha sık toplantı yapılabilecektir. 8. Yazılacak kitapların sade Türkçe ile yazılmasına özen gösterilecek ve eser niteliğindeki kitaplara ödül verilecektir (Bilim, 1985: 87). Encümen'in devamlı ve düzenli olarak toplanıp toplanmadığı, çalışmalarının yürütülüşü ve toplantılarda görüşülen konular hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Encümen-i Dâniş gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra 18 Temmuz 1851 tarihinde açıldı. Açılış töreni oldukça görkemli idi. Açılış günü başta Reşit Paşa olmak üzere, devrin 432

12 Encümen-i Dâniş ve Osmanlı Aydınlanması bütün vükela ve uleması ile akademiye aza seçilen zatlar Darülmaarif binasında Encümen'e tahsis olunan dairenin salonunda toplandılar. Açılış törenine Abdülmecid Han da geldi. Sadrazam Koca Reşit Paşa kürsiye çıkarak irticalen kısa bir nutuk söyledi ve sonunda Velinimet Efendimiz Encümen-i Dâniş'in küşadını emr-ü ferman buyurdular diyerek akademiyi resmen açtı (Pakalın, 1993: 530). Encümen-i Dâniş bahsinin mevcut olduğu kaynaklarda, Encümen hakkında tartışılan konuların en önemlilerinden biri Encümen'in bir akademi olup olmadığıdır. Kayaoğlu (1998: 95-96), kitabının Encümen-i Dâniş'in bir akademi olup olmadığı ya da Fransız Akademisi benzeri bir yapıya sahip olup olmadığını tartıştığı kısımlarında bu konu üzerinde var olan görüşlerden bazı örnekler vermiştir; Görebildiğimiz kadarıyla araştırmacılardan sadece Ekmeleddin İhsanoğlu, Encümen'in bir akademi olmayıp ilmi bir cemiyet olduğu hususunda ısrar etmektedir. Aynı zamanda Fransız Akademisi'ne benzetilmesinde de devlet tarafından kurulmasının haricinde bir benzeme olmadığını ve bunun haricindeki bir benzetmenin 'değerlendirme zorlaması' olacağını ifade etmektedir. Kenan Akyüz de; konuya ihtiyatlı bir şekilde yaklaşarak Encümen-i Dâniş'le Fransız Akademisi arasında bazı benzer ve farklı yanları ortaya koymuş ve bir kaç benzerlik haricindeki benzemenin formel ve 'seremoniel' benzerliklerden ibaret olduğunu kaydetmiştir. Kenan Akyüz, eğer bir bilimler akademisi kurulma niyeti olsaydı bunun modelinin o dönem Osmanlı sı için kültürel ilişkilerin en yoğun olduğu Fransa dan alınmasından daha doğal bir şey olmayacağını belirtmiştir. Akyüz e (1975: 30) göre, eldeki resmi belgelerde açıklanmış olmasa da, Encümen-i Dâniş kurucularının Batı daki bilim akademilerini ve bu arada bilhassa Fransız Akademisi ni düşünmemiş olduklarını kabul etmek güçtür. Kayaoğlu (1998: ) da, Encümen-i Dâniş ile Fransız Akademisi arasındaki benzerlikler hususunda; her ikisinin de devlet eliyle kurdurulduğu, her iki kurumun da dilde sadeleşme ve lügat hazırlama yönünde çalıştıkları, beğenilen eserlere ödül verdikleri vb. konulara dikkat çekmiş, sonuç olarak Encümen-i Dâniş'in Fransız Akademisi örnek alınarak kurulmuş bir akademi olduğu hükmüne varmıştır. Encümen-i Dâniş dahilinde yazılan eserler ve Encümen'in faaliyetleri, konuyla ilgili kaynakların ekserisinde yeterince üzerinde durulmamış bir husustur. Bu kaynaklarda Tarih-i Cevdet, Mukaddime Tercümesi, Kavaid-i Osmaniye dışında Encümen'in faaliyetinin bulunmadığı yaygın olan görüştür. Örneğin; Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü'nde Tarih-i Cevdet dışında meydana getirilen bir eserden söz edilmemekte, Kavaid-i Osmaniye ve bir de Lügat hazırlanması kararı alındığı, ancak, bu 433

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Osman Zahit Küçükler * Özet: 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kapsamlı bir modernleşme çabasına giren Osmanlı Đmparatorluğu, hem mevcut kurumlarında bazı değişiklikler

Detaylı

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE*

TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2) TANZİMATTAN SONRA HALK EĞİTİMİ İÇİN KURULAN İKİ CEMİYET: CEMİYET-İ İLMİYE-İ OSMANİYE VE CEMİYET-İ TEDRİSİYE-İ İSLAMİYE* Eskişehir Osmangazi

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ

XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI TARİH ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE TARİH EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Danışman

Detaylı

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION

19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE İŞLETME EĞİTİMİ. BUSINESS EDUCATION OF 19 th CENTURY IN TURKISH HIGHER EDUCATION Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü DergisiYıl: 2012/2, Sayı:16 Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social SciencesYear: 2012/2, Number:16 19. YÜZYIL TÜRK YÜKSEKÖĞRETİMİNDE

Detaylı

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış

Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2009, Sayı:20, ss.103-120. Türkiye de Felsefe Dilinin Gelişimi ve Çeviri Faaliyetlerine Genel Bir Bakış Emel KOÇ * ÖZET Felsefe, varlık, bilgi

Detaylı

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma

Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Yabancı Dil Öğreniminin Bireylerin Sosyal Yaşamına Etkisi: Isparta da Öğretmenler Üzerine Bir

Detaylı

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI

ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ATATÜRK ve İNÖNÜ DÖNEMİ KÜLTÜR POLİTİKALARI Hacı Veli GÖK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARİH ANABİLİM DALI KIRŞEHİR 2011 i T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir.

Böyle olunca konunun daha iyi anlaşılması için bazı kavramların açıklığa kavuşturulması zorunlu görünmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ ve TÜRK DEVRİMİ Birinci Bölüm Temel Kavramlar Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti ni yıkan Batılı emperyalist devletlere karşı verilmiş bir bağımsızlık savaşı sonucu kurulmuş

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Ders Notları İnkılâp ( ) Arapça =klb=kalb kökünden türetilmiş bir kelimedir. Bir halden başka bir hale dönüşme, biçim değiştirme anlamına gelir. İnkılâplar, sanayi, bilim, kültür, sosyal, v.b. alanlarda olabilir. Etimolojik

Detaylı

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI İstanbul 2012 MESLEK LİSELERİNİN SORUNLARI ÇALIŞTAYI ( 16 Nisan 2011 tarihinde yapılan Meslek Liselerinin Sorunları adlı çalıştayın bant

Detaylı

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ **

HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f. 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 45, ERZURUM 2011, 235-262 HALKEVLERİ (1932 den 1951 e) People s Houses from f 1932 to 1951 Dr. Yavuz ÖZDEMİR * Elif AKTAŞ ** ÖZ Bu araştırmanın amacı

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER*

OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* OSMANLI NIN SON DÖNEMİNDEN CUMHURİYET İN İLK YILLARINA LİBERALİZM-DEVLETÇİLİK ÇATIŞMASI Şarika GEDİKLİ BERBER* ÖZET Liberalizm, Yakın Çağda ortaya çıkmış ve dünyayı geniş çapta etkilemiş bir fikir akımıdır.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ

1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI 1945-1980 ARASI TÜRKİYE DE İNGİLİZCE EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLAL GÜNEŞ Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. KADİR KASALAK ISPARTA,

Detaylı

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ

TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ i TÜRKİYE MUALLİMLER BİRLİĞİ MECMUASININ SİSTEMATİK TAHLİLİ Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Filiz OKMAK Danışman: Doç. Dr. Nurettin ÖZTÜRK

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ

CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM TARİHİMİZDE I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASI (17 23 TEMMUZ 1939) ve UYGULAMALARI Sait DİNÇ A. I. MİLLİ EĞİTİM ŞÛRASININ TOPLANMASI Eğitim ve öğretim, insan ve toplum hayatının en önemli

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ T. C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı HALİM SABİT ŞİBAY IN İSLÂM HUKUKU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ Murat ÇALKAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 HALİM SABİT ŞİBAY

Detaylı

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci

Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Tanzimat tan Ulusal Programa Yeniden Yapılanmanın Hukuki Gelişim Süreci Takdim Konu, Yeniden Yapılanma olunca, bunun eski şekli ve uygulaması vardır diye düşünülür. Gerçekten de yapılanma, bir hareketi,

Detaylı

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK

OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK 1 OSMANLI'NIN SON DÖNEMİNDEKİ ÜÇ DÜŞÜNCE AKIMININ SOSYOLOJİK ANALİZİ: BATILILAŞMA, İSLAMCILIK VE MİLLİYETÇİLİK I. GİRİŞ M. Cengiz YILDIZ * İbn-i Haldun, "Mukaddime"sinde devletlerin de insanlar gibi tabii

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDE (1939-1945) MUHALİF BASIN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ahmet ÇELİK 0830204324 Danışman Yrd.

Detaylı

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950)

CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) CUMHURİYET DÖNEMİ HİKÂYELERİNDE ANADOLU (1923-1950) Hazırlayan: Polat SEL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN Lisansütü eğitim,öğretim ve sınav yönetmeliğinin Türk Dili ve Edebiyatı ana bilim dalı için

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI DEMOKRAT PARTİ İKTİDARINDA HÜKÜMET-BASIN İLİŞKİLERİ (1950-1957) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Naim

Detaylı

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP

*** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP YUSUF AKÇURA VE ZİYA CÖKALP *** YUSUF AKÇURA AND ZryA GOKALP Sayİm TÜRKMAN* ı. BÖLÜM: YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI VE FİKİRLERİ A. YUSUF AKÇURA'NIN HAYATI Yusuf Akçura, 1876 yılında Volga kıyısında bulunan

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ OSMANLI DA TANZİMAT DÖNEMİNDE MERKEZİYETÇİLİK VE BU BAĞLAMDA YAPILAN İDARİ DÜZENLEMELER Hazırlayan Şerife GÜLPİNAR Kamu Yönetimi Anabilim

Detaylı