Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi"

Transkript

1 Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik tarımda marka oluyor Hedef: Dünyaya teknoloji pazarlamak Kelkit Havzası nda organik tarım üretimi ikiye katlandı. AB fonlarıyla yeni projeler üzerinde duruluyor. Markalı organik ürünler için çalışmalar sürüyor. eknoloji geliştirme merkezlerinde, ileri teknolojiye yönelik genç girişimciliğin özendirilmesi, işletmelerin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN A USOS 2006 YIL: 51 SAYI: 2419 ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi ekim ay nda yap lacak KOB lere Almanya dan görücü geliyor ürkiye nin ve Almanya n n küçük, orta ölçekli iflletmeleri 6-7 Ekim 2006 tarihinde birbirleriyle tan flacak. stanbul da yap lacak genifl çapl ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi nde Almanya da veya ürkiye de ifl yapmak isteyen ve ticari ortak arayan flirketler efllefltirilecek. ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi ni, ürkiye Sanayi ve icaret Bakanl n n himayesinde, Almanya n n önde gelen ifladam birliklerinden olan Almanya Orta Ölçekli flletmeler Birli i (BVMW) düzenliyor. stanbul icaret Odas n n katk lar yla, Alman-ürk icaret ve Sanayi Odas, stanbul Sanayi Odas, KOSGEB ve OSYÖV ün iflbirli inde gerçeklefltirilecek etkinlikte, ürk ve Alman flirketleri ayn anda ayn yerde biraya gelerek, bilgi al flveriflinde bulunacaklar. Her iki ülkenin yat r m ve piyasa koflullar n ö renebilecekler. ürkiye ve Almanya daki yat r m bölgelerinin (ifl ve teknoloji merkezlerinin) ve sunduklar imkanlardan haberdar olabilecekler. icari ortak arayan flirketler efllefltirilecekler. an t m ve enformasyon standlar ndan faydalanabilecekler. Haber 5. sayfada Dünyan n en önemli yan sanayi fuar nda tan t m imkân ransa'n n baflkenti Paris te 7-10 F Kas m 2006 tarihleri aras nda düzenlenecek ve milli kat l m organi- zasyonu, O taraf ndan yap lacak olan MIDES 2006 Yan Sanayi Fuar süresince ziyaretçilere da t lmak üzere bir "milli ifltirak CD'si" haz rlanacak. CD'de sanayici ve yan sanayici firmalar m z n reklamlar na da yer verilecek. CD arka karton kapak için 500 YL, CD içi için ise 200 YL ücret ödenecek. lgilenecek firmalar n 4 Eylül tarihine kadar O nun Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi'ne baflvurmalar gerekiyor. (el : , stanbul tcaret odas yay n ÜK: Sanayi üretimi haziranda yüzde 11,4 artt Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi emen Su Ürünleri Sektörünün En- Y tegrasyonu ve Gelifltirilmesi Projesi O da düzenlenen bir toplant - da ürk ifladamlar na tan t ld. oplant ya konuflmac olarak kat lan Agro echn ques Development Foodstuf firmas ndan Funda Ercan, proje hakk nda aç klamalarda bulundu. Funda Ercan, Yemen Cumhuriyeti nin, 2. befl y ll k kalk nma plan nda öngördü ü Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu ve Gelifltirilmesi ile ilgili projenin realizasyonunu Yemen Bal kç l k Bakanl ile imzalanan anlaflma ile kendi flirketlerine verdi ini ifade ederek, Al Hudaydah ve Al Mukalla da planlanan entegre tesislerin kapal alan yaklafl k olarak 100 bin metre kare ve 120 milyon dolar tutar nda olaca n aç klad. Haber 7. sayfada D evlet Bakan Kürflad üzmen, yurtd fl müteahhitlik sektörünün 2006 y l n n ocak-temmuz döneminde, 6,7 milyar dolarl k proje üstlendi ini bildirdi. Devlet Bakan üzmen, ''Ocak-emmuz aras nda müteahhitlerimizin yurtd fl nda gösterdikleri performans 12 milyar dolarl k hedefe ulaflaca m z gösteriyor. 2006'n n ilk 7 ay nda müteahhitlerimizin üstlendi i proje tutar 6,7 milyar dolara ulaflm fl durumda'' dedi. Müteahhitlerimizin ilk 7 ayda yurtd fl nda ald ifllerinin 3 milyar 384 milyon dolarl k k sm (yüzde 50'den fazla) petrol üreticisi Ortado u ülkelerinde, 1 milyar 585 milyon dolarl k k sm (yüzde 23,5) Afrika ülkelerinde, 1 milyar 538 milyon dolarl k k sm (yüzde 23) BD ülkelerinde, 109 milyon dolarl k k sm Avrupa ülkelerinde, 99 milyon dolarl k k sm Asya, 40 milyon dolarl k k sm da di er ülkelerde. ürk müteahhitlerinin yurtd fl nda üstlendi i 184 projeden 17'si ise, 100 milyon dolar n üzerinde. Haberi 10. sayfada KOB ler birinci olmak için yar fl yor Sanayi üretimi, dalgalanmay da içeren haziran ay nda yüzde 11.4 ile en büyük yüzde art fl oran na ulaflt. iyasadaki, sanayi üretiminin haziran ay nda yüzde 8,1 artaca beklentisine karfl l k üretim, beklentilerin yüzde 40,7 üzerinde, yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleflti. Sanayi üretimi, ocak ay nda yüzde 6 azal rken, flubat ay nda yüzde 5,9, mart ay nda yüzde 9,8, nisanda yüzde 7,1, may sta yüzde 9, haziran ay nda ise yüzde 1.8 oran nda artm flt. ürkiye statistik Kurumu nun (ÜK), 2006 Haziran ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar na göre, imalat sanayinde yüzde 11,3 art fl yafland. Alt ayl k ortalamalara göre ise toplam sanayi üretimi yüzde 6,3 oran nda artt. Geçen y l alt ayl k ortalamalara göre sanayi üre- P timi yüzde 3,7 art fl göstermiflti. Bu y l haziranda, imalat sanayi alt sektörleri itibar yla üretimi en fazla artan sektör, yüzde 216,2 art fl ile büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat nda oldu. Sanayi üretiminde haziran ay nda görülen s çrama, gazetelerin ekonomi yazarlar n n köflelerinde de ele al nd. Hürriyet Gazetesi yazar Ercan Kumcu, Gaza basm fl gidiyoruz bafll kl yaz s nda, Yeni yay nlanan ayl k sanayi üretimi endeksine göre, sanayi üretimi art fl yeniden h zland. Üç ayl k bazda bak ld nda, sanayi üretimindeki büyüme çok daha çarp c bir biçimde görülüyor. Y l n ikinci yar s nda üretim art fl nda belli bir yavafllama beklesek de, bu gidiflle 2006 y l da yüksek bir ekonomik büyümenin gerçekleflece i bir y l olacak gibi görünüyor derken, Akflam Gazetesi yazar Prof. Dr. Deniz Gökçe, Rekor sanayi üretimi bafll alt nda, görüfllerini özetle flöyle aktard : Yorumcular n, iç talebe esir olduk, sanayileflme durdu, bat yoruz feryatlar, sert resesyon beklentileri ortam nda, sanayi üretimi, türbülans da içeren Haziran 2006 ay nda 2004 emmuz ay ndan bu yana en büyük yüzde art fl oran n sergiledi: Yüzde Dalgalanma, faiz art fl, kur z plamas derken sanayi üretim düzeyi en yüksek düzeye de ulaflt. Haberi 8. sayfada Faks : ) Yemen de 120 milyon dolarl k proje ürk firmalar bekliyor ürk müteahhitlerin büyük baflar s O Meclisi nin a ustos toplant s nda konuflan Baflkan Murat Yalç ntafl: Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas büyük kazanç stanbul icaret Odas (O) A ustos Ay Meclis oplant s Muharrem Keçeli baflkanl nda gerçeklefltirildi. oplant da ilk konuflmay yapan O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Ortado u da süren savafla dikkat çekerek, dünyan n art k bu konuda gözünü açmas n istedi. Baflkan Yalç ntafl, Körfez ülkelerindeki sermayenin büyüklü üyle ilgili olarak Katar örnek göstererek, Sadece Katar da ayn anda inflas devam eden 200 gökdelen var. Körfez ülkeleri hem kendi ülkelerinde hem de baflka ülkelerde yat r m aray fl na girdi. Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas bizim için büyük kazanç. Ziyarette eme i geçenleri kutluyorum. Meclis üyelerimizin bilmesini istiyorum ki, Kral Abdullah la birlikte gelen heyette çok say da ifladam n n bulunmas nda da O nun bü Haberi 6. sayfada yük katk s vard r dedi. flletmelerin yüzde 99 unu oluflturan küçük ve orta ölçekli iflletmeleri ( KOB) daha da baflar l çal flmalara yönlendirmede teflvik unsuru olarak stanbul içaaret Odas tara ndan düzenlenen Baflar l KOB Yaür flmas na kat l m için fiurmlalar n müracaatlar sürüyor. Baflvurular 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yar flma Giriflimcilik, Kad n Giriflimci, hracat, eknoloji Uygulama, flbirli i, urizm Özel Ödülü ve O Özel Ödülü dallar nda gerçeklefltirilecek. Baflvurular, 24 kiflilik bir jüri taraf ndan de erlendirildikten sonra yar flmay kazanan KOB lere ödülleri Kas m ay nda verilecek. Haberi 12. sayfada Komflu ülkelere ihracat m z yüzde 11.5 artt ürkiye'nin komflu ülkelere ihracat nda art fl trendi devam ediyor y l n n ilk 6 ay nda toplam 7 ülkeden oluflan s n r komflusu ülkelere ihracat m z, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11,5 artarak 3,9 milyar dolar oldu. hracatç Birlikleri rakamlar ndan yap lan hesaplamalara göre, s n r komflusu ülkelerin söz konusu dönemde ürkiye'nin 39,9 milyar dolarl k ihracat içindeki pay da yüzde 9,8 oldu. S n r komflusu ülkelere ihracatta s ralama flöyle: Yüzde 3,3'lük payla ilk s rada yer alan Irak, yüzde 1,8'lik payla Yunanistan, yüzde 1,7'lik payla Bulgaristan ve yüzde 1,2'lik payla ran izledi. ürkiye'nin ilk 6 ayda Irak'a ihracat 1,3 milyar dolar, Yunanistan'a ihracat 708,4 milyon dolar, Bulgaristan'a ihracat 659,8 milyon dolar, ran'a ihracat ise 459,2 milyon dolar oldu. ürkiye'nin söz konusu dönemde Suriye'ye ihracat 311,1 milyon dolar, Azerbaycan-Nahç van'a 286,7 milyon dolar, Gürcistan'a ihracat 172,1 milyon dolar oldu. O BLG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL 11 A USOS 2006 ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Anadolu e-ticareti sevdi Anadolu sanayi hamlesinin sembolü müze olacak C nayi müzesi olarak de erlendiril- kilometre tafllar ndan biridir. fiu mesi için çal flmalara bafllayacakla- anda at l durumda olan fabrika r n ifade etti. binas n n hat ras n n bir müze Palta, o güne kadar hiçbir yat - olarak canl tutulmas ve gele- r m n bulunmad geri kalm fl cek kuflaklara 'milli azim' örne i Anadolu'da, Cumhuriyet dönemiy- olarak akt r lmas n istiyoruz. le birlikte bacas tütmeye bafllayan Müzede tamamen fabrikan n fabrikalar n Anadolu insan n n da kendi orijinal makine aksamlar makus talihinin yenilmesinde sergilenecek.'' önemli rol oynad n belirtti. Anadolu da bulunman n avantajlar n- al flveriflin giderek yayg n ha- dan yararland n vurgulad. le gelmesiyle birlikte, ilk ola- ''Büyük flehirlerdeki firmalar ka- rak stanbul'da ortaya ç kan ''e-ticaret'' dar yüksek giderlerimiz olmad n- flirketleri Anadolu'ya aç l yor. dan di er online ma azalara göre ay- Edinilen bilgiye göre, Karadeniz n ürün için daha uygun fiyat verebi- Bölgesi nin ''e-ticaret'' alan ndaki ilk liyoruz'' diyen Ceylan, Anadolu mer- büyük yat r m ''teknogaraj.com'', ür- kezli olmalar n n ürünü gönderme h - kiye'de sanal al flveriflin yeni ve popü- z nda herhangi bir yavafllamaya neden ler isimlerinden birisi haline geldi. olmad n kaydetti. Zonguldak'ta bu y l içinde faaliyete ürkiye'de online al flveriflin özel- geçen ve 8 bini aflk n bilgisayar ve tek- likle elektronik ve yüksek teknoloji ci- noloji ürününün sat ld site, say ve hazlar alan nda yayg n oldu una ifla- çeflitlili i bak m ndan Karadeniz'in en ret eden Ceylan, ''Belli bir fiyat n üze- büyük al flverifl sitesi konumunda bu- rindeki sipariflleri ayn gün veya erte- lunuyor. si gün stanbul'daki birimimizden ANADOLU AVANAJLI kargoya veriyoruz. Bu sayede stan- Web sitesinin kurucular ndan De- bul merkezli büyük firmalarla reka- mirtunç Ceylan, bu alanda faaliyet bet edebilirken, Anadolu'daki rakip- gösteren stanbul merkezli birçok fir- lerimizin bir ad m önünde oluyoruz'' ma olmas na karfl n, eknogaraj n dedi. Genç ürkiye Cumhuriyeti nin ilk yat r mlar ndan 1924'de kurulan Aksaray daki Azmi Milli nin at l durumdaki binas, sanayi müzesine dönüfltürülüyor. umhuriyet döneminin Anadolu'daki ilk yat r mlar aras nda yer alan Aksaray Azmi Milli Un Fabrikas 'n n binas, sanayi müzesi olarak de erlendirilecek. Aksaray Belediye Baflkan Nevzat Palta, Cumhuriyetle özdeflleflen fabrikan n sanayi müzesi olarak düzenlenmesi için Kültür ve urizm Bakanl, valilik ve belediye olarak mutabakata vard klar n, bu konuda proje haz rl klar n n devam etti ini söyledi. Uzun y llar un üretimi yapan fabrikan n birçok aksam n n orijinal olarak korundu unu, ürkiye'de hatta dünyada bir örne inin daha bulunmad n belirten Palta, Kültür ve urizm Bakanl n n da deste i ile fabrikan n sa- ürkiye'de internet üzerinden Da köyünden Avrupa ya ihracat Aksaray halk n n azmi ve mil- O y llarda kurulan fabrikalar li iradesi ile kuruldu u için flirke- aras ndaki Azmi Milli Afi'nin tin ismine Aksaray Azmi Milli de- genç ürkiye Cumhuriyeti'nde nilmiflti y l nda kurulan fab- özellikle tar msal sanayideki kal- rika ikinci fabrika ile birlikte 1990 k nman n sembolü oldu unu be- y l na kadar un üretimine devam lirten Palta, flöyle konufltu: etti. kinci fabrika ise 2000 y l na ''Bu aç dan fabrika yak n ta- kadar üretim yapt. Hisseleri, rihimizin önemli bir hat ras d r. Özellefltirme daresi ne geçen Kurtulufl Savafl 'ndan sonra eko- Fabrika son olarak Aksaray Bele- nomideki kurtulufl savafl n n ilk diyesine devredildi. Sultanhisar köylüleri, defne yapra ihracat ndan y lda 800 bin YL gelir elde ediyor. Yat r m için memleketini seçti fladam Ahmet Ceylan, lirten Ceylan, ''Bunu ortadan Ceylan, tamamen öz serma- memleketi Uflak'a 18 kald rmak için tam teflekküllü yeyle oluflturulacak hastanede, bin metrekare alan bir hastane ve Uflak'ta olmayan 30'u uzman toplam 35 doktor ve üzerine 5 y ld zl otel ve tam do- 5 y ld zl otel yap m na karar 80 hemflirenin görev yapaca n nan ml özel hastane yapt racak. verdim. ki proje, 25 milyon kaydetti. Ceylan, 2.5 y lda tamamlan- YL'ye mal olacak'' dedi. Hastane inflaat sürerken, mas hedeflenen ve 25 milyon 1 katl infla edilecek özel has y l nda 5 y ld zl otelin ya- YL'ye mal olmas beklenen te- tanede anjiyo ve tüp bebek mer- p m na bafllanaca n belirten sislerle ilgili olarak yapt aç k- kezinin de yer alaca n ifade Ceylan, 8 bin metre kare alan lamada, Uflak'ta y llard r sa l k eden Ceylan, 100 odal tesisin, üzerine infla edilecek ve 8 mil- hizmetlerinde s k nt yafland yatak kapasitesine sahip yon YL'ye mal olacak 10 katl n söyledi. olaca n, acil servisin yan nda otelin 140 normal, 10 süit top- 24 saat süreyle poliklinik hiz- lam 150 odas bulunaca n meti verilece ini bildirdi. belirtti. Baz tedaviler için vatandafl- PLAFOR M lar n halen zmir'e gitti ini be- yd n' n Sultanhisar ilçesine ba l Demirhan köyünden Avrupa ülkelerine defne yapra ihraç ediliyor. Köyde yaflayan ve defne yapra üreten Cahit Okan, bas n mensuplar na yapt aç klamada, dere kenarlar nda yetiflen defne a açlar n n bugüne kadar de erinin bilinmedi ini ifade etti. Avrupa ülkelerinde defne yapra n n çeflitli sektörlerde tüketildi ini ö renince yurt d fl ba lant lar kurdu unu anlatan Okan, bir ayda 32 ton defne yapra n Avrupa ülkelerine gönderdi ini söyledi. Defne yapra n n ilaç sanayi sektöründe daha s k kullan ld n bildiren A Okan, flöyle konufltu: ''Ben köylülerden defne yapra n n kilogram n 250 YL'den yafl olarak al yorum. Köyümüzdeki yevmiyeci kad nlar defne yapraklar n ayr flt r p paketliyor. Böylece hem ben hem de köylü kad nlar m z yapt ifl karfl l para kazan yor. Defne yapra ihracat ndan köyümüze y lda 800 bin YL girdi sa l yorum.'' Okan, Demirhan köylülerinin daha önceleri de ipek böce i üzerinde çal flt n köyün yüzde 40' n n ipek böce i üretimi ile geçimini sa larken, daha iyi gelir sa l yor diye arazilerinin bofl kalan bölgelerine son dönemlerde defne yapra fidanlar diktiklerini kaydetti. Harita: brahim KARAKAfi Vatikan da Bilecik mermeri süslüyor Bilecik, nüfus ve yüzölçümü olarak ürkiye nin en küçük illerinden biri olmas na karfl l k, ekonomik geliflmifllik aç s ndan ürkiye nin ilk on ili aras nda. lde, bakanl k deste iyle kurulan ilk ve tek organize sanayi bölgesi olan Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi nin yan s ra, Müteflebbis Heyeti l Özel daresi taraf ndan oluflturulan befl adet de Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Kurulufl aflamas ndaki Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte bu say alt ya ç kacak. Bilecik icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Özünlü, Bizler Bilecik e yat r m yapacak olan her firman n her zaman yan nday z ve birçok önemli özelli i bünyesinde bar nd ran ilimize yat r m yapma konusunda tereddüdü olan herkese, Bilecik e yat r m yapan kazan r diyoruz. Bu ba lamda Ahmet Özünlü daha önceden de l d fl ndan gelen ürk ekonomisi üzerinde etkin ve büyük ölçekli kurulufllar n da ilimizde yat r mlar oldu unu ve bizlerin de yeni yat r mc lar ilimize çekmek amac yla firmalar n kurulufl ve faaliyet maliyetlerini en asgari düzeye çekmek amac yla çeflitli çal flmalarda bulundu umuzu belirtmekte fayda görüyorum diyor. Özünlü, Bilecik ekonomisinin hangi konularda güçlü ve avantajl oldu u fleklindeki sorumuzu da flu flekilde cevaplad : Son 10 y l içerisinde Bilecik herhangi bir eflvik Yasas kapsam na al nmam flt r y llar aras kalk nmada öncelikli iller aras nda yer alan Bilecik 1981 y l nda teflvik kapsam ndan ç kart lm flt r. ürkiye nin, Gümrük Birli i Antlaflmas na paralel olarak teflvik anlay fl ndaki de iflim sonucunda Bilecik sanayicisi de kendi öz kaynaklar n kullanmaya itilmifltir. Bu anlay fl sanayi alan ndaki büyüme h z n n düflmesine neden olmufltur. Mevcut teflviklerden ilimizin de yararlanabilmesi için, ülke genelinde, sektör baz nda teflvik çal flmalar n n biran önce bafllat lmas n beklemekteyiz. Bilecik ili olarak ülkemiz ihracat na katk m z mermer ve seramik sektörüyle en üst seviyelerdedir. Bilecik, tek bafl na ülkemiz toplam mermer ihracat n n yüzde 9,2 sini, seramik ihracat n n ise yüzde 56,2 sini karfl lamaktad r. Ancak bu noktada ilimiz ve ülkemiz ad na üzüntü verici bir meseleyi aktarmadan geçemeyece im; Ülkemizde özellikle kamu yat r mlar nda ürk mal mermer ve granit kullan m ndan kaç n lmas, bunun yerine hem pahal hem de kalitesiz olan ithal ürün kullan lmas üzüntü vericidir. Vatikan da Papa n n bulundu u mekan n yan s ra birçok Avrupa, Amerika ve Ortado u ülkesinin de kamu ve özel kurum binalar gibi önemli yap lar Bilecik te üretilen mermer, granit ve seramiklerle bezenmiflken, ülkemizdeki bu tersine durum anlafl l r bir fley de ildir. Bu nedenle yetkililerden yerli sanayimizin korunmas amac yla yerli mal ürünlerin kullan m n desteklemelerini beklemekteyiz. Kurdaki düflüflün hedefi Merkez Bankas na mesaj Prof. Dr. KEREM ALKN stanbul halk n n al m gücü zay f ç kt sviçreli bankac l k grubu UBS'in dünyan n önde gelen 70 flehri aras nda gerçeklefltirdi i al m gücü karfl laflt rmas na yönelik araflt rma, stanbul'un 53. s rada kald n gösterdi. stanbul halk al m gücü aç s ndan zay f kal rken, al m gücünün en yüksek oldu u flehirler okyo, Los Angeles ve fiikago olarak s ralanmakta. UBS'in her ülkedeki Mc Donald's hamburger fiyat n, ortalama maafllara göre oranlad hesaplama sistemi, bir hamburger sat n alabilmek için her flehirde kaç dakika çal fl lmas gerekti ini ortaya koyuyor. Listenin zirvesinde okyo yer al rken, bu flehirde sadece 10 dakika çal flarak bir hamburger al nabiliyor. Listede yer alan 70 flehrin ortalamas ise 35 dakika olarak belirlenmifl durumda. Araflt rmada, stanbul'da yaflayanlar n çal flma süresi ise 48 dakika olarak belirlenmifl.. Son 3 ay içerisinde, 1,32 YL se- da 23 milyar YL seviyesine ulafl- ka mevduat ve repo faizlerinin de Hazine ka tlar n n prim yapmas - viyesinden, önce 1,77 YL seviyesi- m flt. Dolay s ile, ekonomideki L cazip hale geldi i bir gerçek. Dola- n n yan s ra, MKB 100 Endeksi nin ne kadar yükselen dolar kuru, bitir- miktar nda gözlenen geniflleme, y s ile, portföy amaçl yabanc ser- de 38 bin puana do ru yükselmesi di imiz hafta içinde 1,44 YL ye ka- türbülans, yani dalgalanma an nda maye veya di er bir deyiflle, s cak ve söz konusu seviyeyi geçmesi ar- dar gerileyerek ekonomi aktörlerini dövize yöneldi ve kurlar yükseldi. paran n yeniden ürk para ve ser- zu edilmekte. Bu durumda, yukar - flafl rtt. Birkaç hafta öncesine kadar Bu noktada, CMB nin temmuz maye piyasalar na yönelmesi ihti- da sayd m z pek çok etkene ba l ekonomi çevrelerinin beklentisi, ay ndan bu yana, ekonomideki L mali, içeriye bu amaçla net döviz gi- olarak, dolar kurunun 1,44 YL nin 1,50-1,55 YL aral na oturacak bir miktar n azaltmak konusunda rifli de, daha önce oldu u gibi kur- dahi alt n, 1,40 YL seviyesini dahi dolar kuruydu. hracat kesimi ise, önemli çabalar sarf etti i gözleni- lar üzerinde bask oluflturacakt r. görmesi söz konusu. Yüzde 11,69 dolar kurunun 1,55-1,60 YL aral - yor. Bunun bir sonucu olarak, emis- Ayr ca, srail in Lübnan iflgali ve seviyesine ulaflm fl olan y ll k tüke- na oturmas n umut etmekteydi. yon hacmi 13 milyar YL ye kadar bu nedenle Lübnan daki yabanc tici enflasyonu ise, bugünkü 1,40 Do rusunu söylemek gerekirse, ge- gerilemifl durumda. Bu nedenle, sermayenin ürkiye ye çekilme ka- YL seviyesindeki dolar kurunun, nifl bir kesimin beklentilerinin öte- ekonomideki L miktar n n daral- rar almas, insanl k dram ndan ka- piyasalardaki dalgalanma öncesin- sinde dolar kurunda bir gerileme mas, do ald r ki, L ye ihtiyaç du- çanlar n ürkiye ye s n rken yan- deki 1,32 YL seviyesine karfl l k ge- gözlenmekte. Bu gerilemenin perde yan kesimleri döviz bozdurmaya lar nda getirmifl olabilecekleri dö- liyor. Yani, söz konusu 1,40 YL se- arkas nda birçok detay say labilir. zorlamakta. Bu da kurlar n düflmesi viz; ayr ca, Orta Do u ülkelerindeki viyesi, ürk ihracatç s aç s ndan Her fleyden önce, may s ve haziran olarak ekonomiye yans yor. Ayr ca, halklar n ürkiye yi güvenilir bir yeni s k nt lar n habercisi olabilir. aylar nda piyasalarda gözlenen tür- may s ve haziran aylar nda gözle- liman olarak görmeleri ve tasarruf- D fl ticaret aç n n y ll k bazda 49 bülansta Merkez Bankas n n izin nen türbülansta, faizlerin yüzde lar n savafl riski ne ba l olarak, milyar dolara, cari ifllemler aç n n verdi i emisyon art fl n n etkisi de 13,5 seviyelerinden, yüzde 22 lerin ürkiye ye kayd rm fl olma ihtimal- da 29 milyar dolara dayand bir göz ard edilmemeli y l yaz üstünü dahi test etmesi, ürk Hazi- leri de, döviz kurlar ndaki gevfle- ortamda, dolar kurundaki gevfle- bafl nda 7,5 milyar YL seviyesinde ne ka tlar n n ve genel olarak ür- menin nedeni olarak gösterilebilir. menin olas makro ekonomik riskle- olan emisyon, 2006 y l ilkbahar n- kiye nin faiz cazibesini artt rd. Ban- Ayr ca, dolar kuru geri geldikçe, ri umar z hesap ediliyordur. Dünya markalar ligi flampiyonu Coca-Cola Dünyan n önde gelen marka dan flmanl k firmalar ndan Interbrand ve tan nm fl haftal k ekonomi dergisi BusinessWeek'in birlikte gerçeklefltirdikleri bir araflt rma, küresel marka de eri en yüksek firman n Coca Cola oldu unu tescil etti. Araflt rmaya göre Coca Cola markas n n de eri 67 milyar dolar olarak öne ç karken, Pepsi nin de eri 12.7 milyar dolarda kald. Bu iki dev markayla ürkiye pazar nda ciddi bir rekabete girmifl olan Cola-urka n n mücadelesi ise, bu yönüyle takdirle karfl lanmakta. Araflt rmada, flirket s ralamas nda Coca Cola'y 56.9 milyar dolarla Microsoft ve 56.2 milyar dolarla IBM takip ediyor. Geçen y la göre en çok aflama kaydeden firma ise son dönemin gözde flirketi Google oldu. Bundan sekiz sene önce bir garajda iki kifli taraf ndan kurulan ve geçen y llar içerisinde çok önemli mesafeler alan Google, 2005'de ilk kez girdi i listede bu y l 24'üncülü e t rmanmay baflard. Google'dan sonra marka de eri en çok yükselen firmalar ise yüzde 20 art flla Starbucks ve yüzde 18 art flla ebay oldu. Marka de eri en çok düflen firmalar s rlamas nda tan nm fl tekstil markas GAP bafla otururken, onu Ford ve Kodak takip etti.

3 SAYFA 3 GUNDEM 11 A USOS 2006 Bakkaliye sektörünün sorunlar ele al nd Sanata katk ya teflekkür... stanbul icaret Odas (O) 19 no lu Bakkaliye Meslek Komitesi Zümre oplant s Meclis Salonu nda yap ld. O Yönetim Kurulu Üyesi Sait K l ç n baflkanl nda gerçeklefltirilen toplant da sektörün sorunlar masaya yat r ld. G da sektörünün çok önemli oldu unu ve komitenin yaklafl k 9 bin üyesi bulundueminönü Aç khava ve Sanat Merkezi nin sanatç lar, O Baflkan Murat Yalç ntafl a teflekkür ziyaretinde bulundu. Sanata verdi i katk için Baflkan Yalç ntafl a bir plaket sunan sanatç lar, bu katk n n sürekli olmas dileklerini ifade ettiler. Baflkan Yalç ntafl da, O nun sanata kat- unu hat rlatan Sait K l ç, ko- Bakkaliye Meslek Komitesi nin zümre toplant s nda sektörün sorunlar ele al nd. mitenin bugüne kadar yapt it K l ç, Rami piyasas ürki- yasas. Hipermarketlerin den- süpermarketler bu yasaya gö- 16 toplant da g da sektörünü ye ye hizmet veriyor. Rami pi- gesiz büyümesinin önüne re aç labilmeli diye konufltu. ilgilendiren konularda 79 karar yasas n n çok iyi yaflayabil- geçmek gerekiyor. Büyümeyi al nd n söyledi. mesi için çal flmalar m z de- de il, dengesiz büyümeyi en- önemli ve sosyal bir misyonu vam ediyor. gellemek laz m. O da bu oldu una da dikkat çeken K - Rami esnaf n n sorunlar - ürkiye nin en önemli ko- yasa ile ilgili çeflitli toplant - l ç, borsayla ilgili çal flmalar - runlar ndan biri de marketler lar yap ld. Hipermarket ve n n da devam etti ini belirtti. Üyeler neler dediler? zi nin sanatç lar ile sohbet etti. Resim, foto - mek ve halkla buluflmalar n sa lamak amac yla O taraf ndan bu y l üçüncü kez düzenlenen Aç khava Sanat Merkezi 14 Eylül de kapanacak. Avrupa n n En yi flletmesi olmak için baflvurun Avrupa fl Meclisi (EUROPEAN Business Assembly- EBA) Avrupa n n En yi flletmesi 2005 için O dan firma önerisi istedi. Önerilen firmalar uluslar aras uzman kurulu taraf ndan de erlendirilecek. Onay olan firmalar ödüle aday gösterilecek. Ödül töreni 21 Kas m 2006 da Londra da yap lacak. Baflvurular büyük ölçekli tüm firmalar n kat l m na aç k. Ödül sahibi giriflimciler ngiliz Yöneticiler Konseyi (British Council of Directors) üyeli ine getirilme flans na sahip olacaklar. Firmalar konuyla ilgili ayr nt l bilgiyi O Avrupa Birli i ve Uluslararas flbirli i fiubesi nden alabilirler. EBA, ba ms z bir uluslar aras proje gelifltirme ve pazar araflt rma organizasyonu. Kurum, Av- için lar da yapt klar n söyleyen Sa- kerek, Eminönü Aç khava ve Sanat Merke- da faaliyet gösteren sanatç lara destek ver- toplum n n çözümüne yönelik çal flma- k s n n çeflitli flekillerde sürece ine dikkat çe- raf, ebru ve hat gibi çok çeflitli sanat dallar n- Bakkal n Meclis Üyesi Ahmet Özer: Borsa konusunda çal flmalar m z var. Sadece stanbul da tescil ücreti var. Bu hakka ve adalete uymuyor. Konuyu Sanayi ve icaret Bakan Ali Coflkun a da götürdük. Kendisi bizden mükerrer tescille ilgili raporlar istedi. Bu raporlar kendisine teslim edece iz. Farkl KDV uygulamalar oluyor. Merdivenalt üretim sektöre çok zarar veriyor. flçi maliyetleri ve vergi oranlar ile ilgili s k nt lar var. O nun baz bankalar ile yapt anlaflmalarla üyelerimize kredi konusunda kolayl k sa lan yor. Bu çok önemli bir çal flma. Meclis Üyesi Fuat Fettaho lu: Hipermarket, KDV ve imar yasalar n savunuyorum. En az 10 bin toptanc m z var ten sonra hipermarketlerin aç lmas daha da h zland. optanc n n yüzde 90 ortada yok. stanbul da bakkal ve toptanc lar n yok olmas ndan dolay iflsizlik art yor. Marketler Yasas konusunda bize destek verin. mar konusu da önemli. stihdam konusu da önemli. Büyük yabanc flirketler yat r m ürkiye de yapt ktan sonra kazançlar n yine buruda kullan- mal. Yani karlar n n en az yüzde 95 ini ürkiye ye harcamal. Bu zorunlu olmal. Sorunlar n çözümü için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. stanbul G da optanc lar Derne i Baflkan Günay Kotil: Sektör 140 milyon dolarl k bir pastaya sahip. Yabanc firmalar ürkiye de bu pastadan pay almaya çal fl yor. G da toptanc lar para kazanam yor. Davam zda hakl y z. Çok büyük haks zl klar var. bakkallar n rekabet flans azal yor. Binlerce bakkal haks z rekabetten dolay yok oldu. Yasadan önce kendimiz önlem almal y z. optanc lar n bakkallar n rekabet gücünü art rmas laz m. Birlik, beraberlik içinde olmam z laz m. Yabanc sermayenin pastadan daha fazla pay almas n engellemek için birlikte çal flmal y z. Bakkala ve küçük esnafa da hipermarketlere verilen fiyatlardan mal verilmeli. stanbul Perakendeciler Derne i emsilcisi Erdal üfekçi: Sektördeki de iflik kesimlerin çeflitli s k nt lar var. Sektörün geliflimi, tüketi- cinin sa l kl ürünler almas için çal flmalar yap lmal. O, e itim anlam nda devreye girebilir. Sektörde personel istihdam ile ilgili de sorunlar var. Burada yerel market ve zincirlerini temsil ediyorum. Dünyan n geliflimine ürkiye de ayak uydurmal. Marketler yasas n n ç kmas taraftar y z. O da yap lan toplant larda biz de var z. Verimlilik esas na göre marketler yasas na bak yoruz. Sektörün geliflimine ayak uydurmal y z. Sorunlar birlikte çözmeliyiz. Uluslararas markalar n ülkemizdeperakendecilik yapmalar na karfl olmadan adaletli ve verimli bir yasa olmas için çal flmal y z. Kamil Bulut: 9 bin üyeli komitenin yaklafl k 6 bini bakkallardan olufluyor. Komitenin içinde marketler, toptanc lar, bakkallar var den sonra hipermarket zincirleri artamaya, bakkallar kepenklerini indirmeye bafllad. Yapanc flirketler baz iflkollar nda söz sahibi oldu. Marketler flehir merkezlerinde kurulmamal, çal flma saatleri düzenlenmeli. edarikçi flirketler kurarak bakkallara düflük fiyata mal satmalar sa lanmal. Küçük esnaf destekleyelim. Onlar soka n enerjisi ve canl l d r. rupal liderleri, ifl ve bilim insanlar n, kiflisel katk - Meclis Üyesi evfik Dinçer: G da sektöründeki sorunlar m z ortak. Kay td fl, denetim sorunlar önemli. De iflime ayak uydurmam z gerekiyor. MÜSAD emsilcisi Salih Keskin: Yasay destekliyoruz. Ancak, yabanc sermayeden de il de küresel sermayeden bahsetmeliyiz. Yabanc sermayenin oldu u yerde küçük yerel sermaye yaflam yor, bakkallar gibi. Bakkallar n yaflamas ve örgütlenmesi için çal flmalar yap lmal. stanbul Bakkallar Odas Baflkan smail Keskin: 25 bin faal bakkal var. Bakkallar örgütlenme içinde. Bakkallar n alternatifi yerel marketler olamaz. stanbul piyasas n n kald raca yük belli. stanbul piyasas n n gücü belli. Marketler bunu göze almal. Kenan Benan: Sektör mensuplar olarak elele verip sorunlar n çözümünü sa lay p, ülkemize sahip ç kmal y z. lar yla halk taraf ndan tan nan flah slar daha büyük baflar lara teflvik etmek amac yla çeflitli ödül törenleri düzenliyor. EBA, son olarak Haziran 2006 daki EMPEX Forumu nda gerçeklefltirdi i törende, ürkiye den D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Maliye Bakan Kemal Unak tan ve ürkiye Londra Konsolosu Ak n Alptuna ya ödül vermiflti. Uluslararas Enerji Konferans Malezya da yap l yor Malezya n n baflkenti Kuala Lumpur da kas m 2006 tarihleri aras nda Uluslararas Enerji Konferans düzenleniyor. Malezya-Çin icaret ve Sanayi Odalar ve Güneydo u Asya Milletler Birli i Mühendislik ve eknoloji Akademisi ortakl nda düzenlenen konferans n amac flu: Yükselen küresel enerji talebinin petrol fiyatlar n n artmas na yol açmas yla ortaya ç kan zorluklar müzakere etmek, zorluklarla mücadele edebilmek için tedbirler ve kilit politikalar belirlemek. Bunun yan s ra, enerji ve buna ba l sektörlerle ilgili, bölgesel ba lant lar n ve yeni ifl olanaklar n n sa lanmas ; gelecekteki e ilimler, enerjinin korunmas ile ilgili ürünler ve teknolojiler hakk nda son bilgiler üzerine fikir al flveriflinde bulunmak için de bir platform sa lanacak. lgilenenler daha ayr nt l bilgiye adresinden ulaflabilirler. ULUSLAR AR ASI MAL YAR DIM PROGR AMLAR I AB hibeleri için ön teklifin sunulmas Avrupa Birli i hibe programlar ndan yararlanmak için sizlerle paylaflt m z yararl bilgiler kapsam nda bu hafta hibe baflvurular nda 2006 y l itibariyle en önemli dokümanlardan biri olan Ön eklif ten bahsetmek istiyoruz y l na kadar bir çok doküman haz rlay p, kal n dosyalarla yapt m z baflvurularda ön teklif format n n getirilmesi ile birlikte baflvuru sahiplerinin iflleri en az ndan biraz daha kolaylaflt r lm fl oldu. Art k de erlendirme jürileri baflvurular kapsam ndaki ön teklif formatlar n inceliyor ve yeterli puan alamayan kurumlar n projelerini eliyorlar. Ancak ilk elemede baflar l ön teklif sunan kurulufllar n proje baflvuru formlar, bütçeleri inceleniyor ve ard ndan kurum ile ilgili bürokrasi gerektiren dokümanlar kurumdan isteniyor. Daha önce benzer bir hibe program na baflvuran baflvuru sahipleri, bu k rtasiye ifllemlerinin fazlas yla yorucu ve zor oldu unu bilirler. abii projelerin de erlendirme süreçlerinde böylesi bir de ifliklik olmas projelerin k sa bir özetleri niteli inde olan ön teklif dokümanlar n daha önemli k l yor. Ön teklif format 4 sayfal k haz r bir form olarak baflvuru setinde baflvuru formunun öncesinde yer almaktad r. Proje baflvurusu yapacak kurulufllar n ön teklif formatlar n 4 sayfay geçmeyecek flekilde haz rlamak zorunda olduklar n ak llar ndan ç karmamalar gerekiyor. Burada maharet, uzun uzad ya tüm proje ile ilgili detaylar de il, projenin baflvuru yapt n z hibe program n n öncelikleri ile ilgili temel gereksinimlere nas l dokundu unu k sa bir flekilde anlatabilmemiz olacakt r. O nedenle ön tekliflerin özellikle projelerle ilgili tüm tasar m ve planlama çal flmalar n n ard ndan haz rlanmas büyük önem tafl maktad r. Önümüzdeki hafta ön teklif format n n içeri inde bulunan bafll klara girece iz. O UZ DEMR Örnek bir proje: Edirne de s n r ötesi iflbirli i, turizm odakl gerçeklefliyor Avrupa Birli i, bölgesel geliflim stratejisi ba lam nda s n r ötesi iflbirli i programlar büyük önem tafl yor. Öyle ki bu programlara her y l milyarlarca Euro kaynak aktar lmaktad r. ürkiye de ürk Yunan ve ürk Bulgar s n r ötesi iflbirli i programlar kapsam nda, bu ülkelerle s n r bölgelerindeki ekonomik ve sosyal iflbirli inin gelifltirilmesi için çeflitli mali yard mlardan yararlan l yor. Bu çerçevede geçti imiz y l ürk Bulgar s n r ötesi iflbirli i program ndan hibe almaya hak kazanan bir projeden bahsetmek istiyoruz. ürkiye s n r nda Edirne ve K rklareli, Bulgaristan taraf nda ise Burgas, Haskova ve Yambol flehirlerini kapsayan proje Edirne Genç fladamlar Derne i (EGAD) taraf ndan haz rlanm fl ve Avrupa Birli i taraf ndan bölgede verilen hibelerden en yüksek miktar ( Euro) almaya hak kazanm flt r. Proje, Edirne, K rklareli, Haskova, Burgas ve Yambol flehirlerininin tarihi, do al ve kültürel bir bütün olarak turizme aç lmas ve birlikte tan t lmas amac n tafl yor. Bu amaç için Edirne merkezli olarak bir u- rizm Gelifltirme Merkezi de AB deste i ile EGAD taraf ndan oluflturulmufltur. EGAD, sözkonusu illerin oluflturdu u bölgenin birlikte turizmden daha fazla gelir sa layaca n düflünerek bu amaca yönelik tan t m ve pazarlama stratejilerini gelifltirmifl ve bu do rultuda tan t m için uluslararas turizm flirketleri ile temaslar n sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde rakya n n tüm do al ve kültürel güzelliklerinin yer alaca bir internet sitesi ve katalog da yay nlanarak, ilgili kurumlara da t lacakt r. Bulgaristan taraf nda yer alan Burgas flehrine her y l 1 milyonu aflk n turistin geldi ini ifade eden EGAD Baflkan Yard mc s ve Proje Koordinatörü Hakan nci, bu turistleri Edirne ve K rklareli nin kültürel de erleri ile tan flt r p, Edirne ve K rklareli ndeki turistlerin de karayolu ile bir saat mesafede bulunan Bulgaristan taraf ndaki flehirlerin do al ve tarihi de erleri ile tan flt rarak bölgedeki iflbirli ini art racaklar n belirtti. nci ile yapt m z sohbette, bölgede proje sonras nda önemli turistik yat r mlar n da bafllad haberini ald k. GÜNDEM Hipermarket Yasas, dengesiz büyümeyi engellemeli ERU YAfiAR Vahfli kapitalizmin emrinde akas, para ile ticaret, uluslararas ticaret, derken son y llarda karfl m za yeni bir ticaret kavram ç kt : Elektronik ticaret ya da e-ticaret. Son befl y l n ürünü olan ve internetin çok h zlanmas ; bilgisayar kullan m n n da yay lmas ile gündeme gelen e-ticaret, uzun y llard r oturmufl bütün ticaret ilkelerini derinden sallayacak gibi görülüyor. ürkiye internet ve bilgi teknolojileri konusunda geri kalm fl bir ülke. ürkiye de kaç evde do ru dürüst bilgisayar ve internet ba lant s var ki? Evet, A ve B s n f olarak tan mlanan üst tüketim grubu tüketicilerin evinde mutlaka bilgisayar var. Ama çarfl ya ç karak zevkle al flverifl yapmak yerine, kim evinde dört duvar aras nda oturur da gereksinimlerini karfl lama yoluna gider ki? Yine de bir çok pazarlama uzman, e-ticareti gelece in en parlak ifl alan olarak görüyor. Hakl olabilirler. Ama bizce bütün bu kavramlardan önce, e-ticaretin neyi kapsad n iyi tan mlamak gerekir. Yani acaba e-ticaret: a) üketicilerin kullanmak için sat n ald klar nihai ürünün sat fl m (örne in kitap ve CD gibi)? b) Yoksa üretim sürecinde gereksinimi olan girdileri temin etmek için interneti kullanan sanayiciye yap lan sat fl m (bir bas mevinin kitap basmak için ka t ve mürekkep sat n almas gibi)? Genelde kamuoyu hep birinci kavram biliyor. Yani nihai tüketici, evinde ya da iflyerinde oturarak, zaman s n rlamas olmadan, istedi i mal internet üzerinden sat n almaktad r. Bizce burada temel etmen, zaman ve yer s n rlamas olmamas d r. Yani fiili al flverifl için mutlaka ifl yerlerinin aç k oldu u (genelde gündüz) saatlerini kullanmak ve iflyerinin fiziki mekan na gitmek gerekirken, e-ticaret ile zaman ve yer s n r olmadan al flverifl yap labilmektedir. Öte yandan genel kamuoyunun görmedi i ve as l e-ticaretin hacim olarak döndü ü yer, standard belli olan emtia ya da ara mallar n, kullan c lar taraf ndan internet üzerindeki aç k art rmalarla (asl nda aç k eksiltmelerle demek daha do ru olacak) sat n al nmas d r. Bizim de profesyonel iflimizle ilgili oldu u için bir örnek verelim. Örne in bir Amerikal maden firmas, dünyan n dört bir köflesinde ç kard madeni tafl mak için bir ambalaj malzemesi kullanmaktad r. Klasik tedarik yöntemi, üreticileri bulmak; bu üreticilere sat n al nacak mal n numune ya da spesifikasyonlar n yollamak; karfl l nda fiyat istemek; fiyat iyi olan üreticilerden numune istemek; numuneyi denemek; numune iyi ise sanayi denemesi ad verilen küçük boyutlu bir siparifl vermek (belki bu arada üretim birimini denetleyerek istenen özelliklere sahip oldu undan emin olmak); sanayi denemesi siparifli de iyiyse bir kontrat yaparak mal tedarikine bafllamak... E-ticaret portal, dünyan n neresinde olursa olsun, üreticilere ulaflarak bir Bilgi stek Formu yolluyor. Bilgi Formlar doldurulup geri gelince aç k eksiltmeye kat lacak firmalar belirleniyor ve bu firmalara sat n al nacak mallar n spesifikasyonlar ve aç k eksitmenin kurallar iletiliyor. Genelde sat n al nacak mallar teker teker de il de (sat c lar n akl daha fazla kar fls n diye!), gruplar halinde düzenleniyor. Aç k eksiltme günü gelince, e-ticaret portal ihaleyi gerçek zamanl olarak (on-line) bafllat yor. Fiyat verenler ne birbirlerini görüyorlar, ne rakiplerinin kim ve nereden oldu unu biliyorlar. Sadece ekranda azalan fiyatlar, azalan teklif verme dakikalar n, en düflük fiyat, kendi yerlerini ve ihalede birinci olmalar için o anda vermeleri gereken fiyat görüyorlar. Genelde ihaleler her grup için yar m saat sürüyor. Ama son üç dakikada ilk üçe girecek bir teklif gelirse, aç k eksiltme süresi bir üç dakika daha uzuyor... Yani tam anlam ile tam bir kör dövüflü... Bir çok kere bu tür aç k art rmalara kat ld m için biliyorum; kendinizi Las Vegas kumarhanesinde gibi hissediyorsunuz... Rakamlar ortal kta uçufluyor; ama neyin gerçek neyin düfl oldu u pek belli de il! Sonuç mu? Genelde ihaleye bafllanan rakam n nerede ise %50 sine inmifl bir sat fl fiyat ve ben flimdi ne yapt m? diye kendi kendine soran ihaleyi kazanan taraf! Hani vahfli kapitalizm dedikleri kavram var ya, iflte tam o! Ne kalite, ne teslimat zaman, ne kiflisel iliflki, ne uluslararas kurallara ve çevreye sayg, ne o, ne bu! Varsa yoksa fiyat, fiyat, fiyat... flte sadece iflin içinde olanlar n gördü ü ve pek kimsenin bilmedi i e-ticaretin ya da 21. yüzy l vebas n n bir baflka gerçek yüzü... Yani sanmay n ki siz internetten iki kitab ve üç müzik CD sini üç kurufl daha ucuza al nca e-ticaret yap yorsunuz? As l buzda n n görünmeyen yüzü baflka yerde biçimleniyor...

4 fi FIRSALARI SAYFA 4 CARE REHBER 11 A USOS 2006 HALELER RESM GAZEE GIDA 14 kalem muhtelif sebze ve meyve sat n al nacakt r - 1. Z rhl ugay hale Komisyon Baflkanl / Had mköy. haleler ile ilgili bilgiler an lan yerden elde edilebilece i gibi, Oda m z ç icaret fiubesinde de dosyas görülebilir. (Dos.No ç. ic) Süt, yumurta, yo urt, tereya sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat 14.00?de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.)6 kalem muhtelif enerji kablosu sat n al nacakt r. CDD flletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlü ü. hale tarihi saat 14.00?e kadar. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Alabal k ve yufka sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat 14.00?de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos. No ç.ic.) Muhtelif g da maddesi sat n al nacakt r - stanbul Jandarma kmal Merkezi Komutanl. hale tarihi saat 14.00?de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos. No ç.ic.) K rm z et al nacak - Ercifl Yat l lkö retim Bölge Okulu, 9 ton k rm z et (k sa dana budu) al m için ihaleye ç kt. 25 A ustosta yap lacak ihaleye iliflkin flartname okulda görülebilecek, tekliflerin ihale günü saat 11.00'e kadar ulaflt r lmas gerekecek. IBB MALZEME Kan say m kiti al nacak - Burdur Bucak Devlet Hastanesi, 100 bin test tan say m kiti al m için ihale açt. 6 Eylülde yap lacak ihaleye iliflkin ihale doküman, Hastanenin sat n alma biriminde görülebilecek, telifler ihale gününe kadar verilebilecek. bbi cihaz al nacak - Sar yer smail Akgün Devlet Hastanesi, biyokimya lab. otoanalizörü, imnun analizörü cihaz ve otomatik idrar cihaz al m için ihaleye ç kt. 4 Eylül tarihinde gerçeklefltirilecek ihaleye iliflkin flartname, Hastanenin sat n alma biriminde görülebilecek. Koagulometre kitleri al nacak - Bucak Devlet Hastanesi koagulometre kitleri al - m için ihaleye ç kt. 29 A ustos tarihinde yap lacak ihaleye iliflkin flartname, sat n alma biriminden 30 YL karfl l al nabilecek. ÇEfiL 4 kalem Connector-Copper Stud malat ifli ihale edilecektir - Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Poliüretan ve Epoksi boya temini ifli ihale edilecektir - Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü. hale tarihi saat de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Muhtelif vas talar n sat fl yap lacakt r -.C. Maliye Bakanl stanbul asfiye flletme fiube Müdürlü ü. hale tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos. No ç.ic.) 4 adet tafl nmaz mal sat lacakt r - Marmaris Mal Müdürlü ü. hale tarihi saat 10.00?da. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) PVC Do rama yapt r lmas ifli ihale edilecektir - Petkim Petrokimya Holding A.fi. ç Al m Müdürlü ü. hale tarihi saat 12.00?de. fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) Sümer Holding A.fi. ye ait Maz - da Fosfat tesisleri ile ürkiye Demir ve Çelik flletmeleri A.fi. ye ait Deveci demir madeni sahas özellefltirilecektir -.C. Baflbakanl k Özellefltirme daresi Baflkanl. hale tarihi fiartname an lan yerden temin edilebilir. (Dos.No ç.ic.) emizlik hizmeti al nacak - Göztepe E itim ve Araflt rma Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile temizlik hizmeti al nacak. hale 19 Eylül 2006 tarihinde saat 10.30'da Hastanede yap lacak. halenin doküman, Hastanede görülebilir veya bedeli mukabili al nabilir. emizlik hizmeti al nacak - Diyarbak r Anadolu Ö retmen Lisesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile temizlik hizmeti al nacak. hale, 25 A ustos 2006 tarihinde saat 09.00'da Okulda yap lacak. hale doküman, ayn yerde görülebilir veya bedeli mukabili al nabilir. emizlik ve ilaçlama hizmeti al - nacak - Ankara Numune E itim ve Araflt rma Hastanesi taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile 14 ayl k genel temizlik ve ilaçlama hizmeti al - nacak. hale, 21 Eylül 2006 tarihinde saat 10.00'da Hastanede yap lacak. hale doküman, ayn yerde görülebilir veya bedeli mukabili al nabilir. Yemek, da t m ve temizlik hizmeti al nacak - Diyarbak r Ergani MKB Yat l lkö retim Bölge Okulu taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile yemek, da t m ve temizlik hizmeti al nacak. hale, 01 Eylül 2006 tarihinde saat 11.00'da Okulda yap lacak. hale doküman, ayn yerde görülebilir veya bedeli mukabili al nabilir. K rtasiye malzemesi al nacak - Etimesgut Belediye Baflkanl E itim Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ü, 12 kalemden oluflan (29 bin 105 set) k rtasiye yard m malzemeleri al m iflini ihaleye ç kard. 31 A ustos tarihinde yap lacak ihaleye iliflkin flartname, E itim Kültür ve Sosyal fller Müdürlü ünde görülebilecek. Yemek hizmeti al nacak - rabzon Düzköy lçe Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan,''aç k ihale usulü'' ile 351 ö renciye ö le yeme i verilmesi ifli ihale edilecek. hale, 25 A ustos 2006 tarihinde saat 14.00'da Müdürlükte yap lacak. hale doküman, ayn yerde görülebilir veya bedeli mukabili al nabilir. Gocuk al nacak - MSB ç edarik Bölge Baflkanl 2 Nolu hale Komisyonu, Sentetik kaplamal kumafltan mamul 10 bin adet gocuk (ip 2) alacak.- 22 Eylül tarihinde 2 Nolu hale Komisyonu taraf ndan gerçeklefltirilecek ihale için flartname, Ankara-Etlik'te bulunan ç edarik Baflkanl nda, stanbul-sirkeci'deki ç edarik Bölge Baflkanl nda görülebilecek. Kanalizasyon borular ve ek parça al nacak - Erzincan Belediye Baflkanl (ES- K), kanalizasyon borular ve ek parçalar al - m için ihale açt. 31 A ustosta yap lacak ihaleye iliflkin flartnameye iliflkin teklifler, ayn saat 10.00'a kadar teslim edilebilecek. O dan güvenlik hizmeti ihalesi stanbul icaret Odas n n özel güvenlik hizmeti ihale edilecek olup, konu ile ilgili flartname, adresinden veya O dari Hizmetler fiubesi Müdürlü ü nden temin edilebiliyor. eklif vermek isteyen firmalar için son baflvuru tarihi 31 A ustos 2006 günü saat a kadar. ekliflerin bir ön yaz ekinde ve kapal olarak O Bilgi ve Doküman Yönetimi fiubesi Müdürlü ü ne teslim edilecek. Bilgi için: el: ve A ustos 2006 Baz Ölçü ve Ölçü Aletlerinin 3516 Say l Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsam na Al nmas na liflkin Karar. ar m Reformu Uygulama Alan lan Edilen Baz Yerlerde oprak Normunun Belirlenmesine liflkin Karar. 6 A ustos 2006 Gümrük Müsteflarl eftifl Kurulu üzü ü Dahilde flleme Rejimi Karar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Karar. Akrilonitril thalat nda arife Kontenjan Uygulanmas Hakk nda Karar. thalat Rejimi Karar na Ek Karar. 7 A ustos 2006 ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Aras nda mzalanan,çal flma ve atil Vizesine liflkin Mutabakat Muht ras 'n n Onaylanmas Hakk nda Karar. 8 A ustos 2006 ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda mzalanan "Diplomatik, Resmi, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülü ünün Karfl l kl Olarak Kald r lmas na Dair Anlaflma"n n Onaylanmas Hakk nda Karar. G da ve ar m çin Bitki Genetik Kaynaklar Uluslar aras Antlaflmas 'n n Onaylanmas Hakk nda Karar. Kufl Gribi ve nsana esir Eden Salg na Karfl Haz rl k ve Mücadele Projesi'nin K smi Finansman çin, Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas 'ndan Kredi Sa lanmas Amac yla, Ülkemiz ile Ad Geçen Banka Aras nda mzalanan Kredi Anlaflmas ve Eki Mektuplar n Yürürlü e Girmesi Hakk nda Karar. 10 A ustos 2006 Gümrük Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik (x) Gümrük Hatt D fl Eflya Sat fl Ma azalar ve Depolar Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik (x) e-devlet Kap s n n Kurulmas, flletilmesi ve Yönetilmesi ile lgili 2006?22 Say l Baflbakanl k Genelgesi Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1947 Say l Karar BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKEN HRACAÇILARA ALEPLER ALEP: Bayan iç giyim ve ince çorap Adres: Ceraflimopoulos Athanasios England el: ( ) / Faks: ( ) ALEP: Ayakkab, spor ayakkab sion, 11 Purana Patlan (4th Flor), GPO Box No. 3098, Dhaka-1000, - Bangladesh el: Faks: Greece el: Faks: Adres: Al-Bukhari Stores., P.O. Box lgili: Dos. No: ALEP: Bal k Adres: Golf Import Et Export Co., Jadda / Saudi Arabia el: ( ) / Faks: ( ) ALEP: S hhi malzeme Adres: Societe Soqop Distiribution., 19, Gazi Zakir Hussain - Dos. No: ALEP: Yünlü giysi, yünlü iplik, battaniye, hal, süveter, yünlü kumafl Adres: RNB Group., Bajaj House, Rani Egypt el/faks: (00 202) E- Bd Mohamed V1 Extre De Mediouna Bazar, B kaner # (Raj), - India Mail: ALEP: Çimento Casablanca Morocco el: ( ) Faks: ( el: / Faks: / Adres: Simplex Infrastructures Limited., 89, Hemkuntchamers 14 floor, Nehruplance, New Delhi India el: 00 ALEP: Mercimek ve di er baklagiller ALEP: Pencere Adres: Settorg Ltd., Rusya el/faks: Faks: Adres: Mehul Enterprises L.L.C., (343) ALEP: Filtre, pompa Adres: Sarl Beyat Nourredine & Freres, El Oued Algerie Faks: P.O.Box 901, Postal Code 117 Al Wadi Al Kabir Sultanate Of Oman el: / Faks: lgili: Elena Mano vitskaya ALEP: Hortum ve çeflitleri Adres: Icore International Ltd., Reguistered n England Under No Re lgili: lgili: Mehul Jesrani gistered Office: 21 Wilson Street, Lon- Beyat Nourredine - Dos. No: ALEP: So utulmufl bal k Dos. No: ALEP: Bebek mamas, süt tozu, diyet don EC2M 2D - England el: +44 (0) Faks: +44 (0) Adres: SD Sullivan et Associates., Unit g da ürünleri, diyet mamalar ldon 263, 95 Wilton Road London SWIVBZ Adres: Zakir Enterprise., Ibrahim Mangili: Edouard Bardinet - Dos. No: HALAÇILARA EKLFLER hracat dan flmanl k hizmeti sunulur el: GSM: ALEP: El dokuma hal. Adres: Authentic Zebra Marketing., - South Africa el/faks: ) ALEP: Sandalye. Adres: Societe Amen De Commerce International., - Libya el: ( ) Faks: ( ) ALEP: PVC. Adres: Ambassade De unisie Au Caire., 26, Av. El Guezirah? Cite Zamalek Le Caire/ Egypte el: (00 202) / SOLDAN SA A: 1- Setur Yönetim Kurulu Baflkan Motorlu tafl t yap m yla u raflan endüstri kolu... Meyvelerde çekirdekle deri aras ndaki bölüm Bir ay ad... Bir imama uyup namaz k - lan kifliler lki 1950 de Sultanhamam da aç lan ma azalar zinciri... Anadolu Ajans n n k saltmas... Param z simgeleyen harfler Alo nun sesli harfleri... Kuran da bir sure... Atefl Bir nota... çki sat lan ve içilen yer Evcil olmayan hayvanlar yakalama ifli... Kalsiyumun simgesi... Bir a rl k birimi flverenin iflçileri topluca iflten uzaklaflt rma veya iflten ç karma karar... Island zaman kolayca biçimlendirilebilen yumuflak ve ya l toprak Uluslararas Çal flma Örgütü nü simgeleyen harfler... Bir bilgisayar markas... Amerikal çizer Al Capp n ürkçeye Hofl... olarak kazand r - lan karakteri Bir günlük çal flma karfl l verilen ücret... Üretimine 1991 y l nda Kayseri'de yayl kanepe imalat ile bafllayan mobilya markas Bir hayvan ad... Anlat m Beyaz Nokta Geliflim Vakf Baflkan olan eski milletvekili. EKLF: K ymetli, yar k ymetli tafllar, antika eflya Adres: Sana raders Business Exporters., P.O.Box 584 GPO Post Code: Pashawar -Pakistan el: Faks: lgili: Muhammad Azam - Dos.No: EKLF: Elektrikli aletler, kamera, bilgisayar parça ve ürünleri Adres: c ecnologies Consulting Ltd., - Hong Kong el: (852) Faks: (852) lgili: Jan So Dos.No: EKLF: Laboratuvar malzemeleri Adres: Narang Enterprise., 46 Community Center Naraina PH1 New Delhi India el: Faks: EKLF: Medikal ekipmanlar Adres: Labtech Ltd., 4031 Debrecen, Vag Ut 4 Hungary el: Faks: EKLF: Zeytinya Adres: Rafael Salgado, S.A.,Pol. Ind Santa Ana-C Fundicion Rivas Vacia Madrid/Spain el: Faks: EKLF: Konserve sebze, domates, biber, kuflkonmaz Adres: Unfasa., Ctra Espartosan S/N Falces/Navarra Spain el: Faks: EKLF: Giyim Adres: Canpol Sc., Ul. Baltucka 51/ Lodz/Poland el: (48 42) Faks: (48 42) EKLF: Kozmetik ürünler için kimyasallar Adres: Arsenal Gdynia., Ul. adensza Wendy Gdynia/ Poland el: (48 58) Faks: (48 58) EKLF: G da, içecek, tütün Adres: Parvin Kumar Pawan Kumar., 29/1 Armenian Street Koklata , Branch Office Kiran Jyoti Apts 3rd Flor, S..A.C. Road Mallagwi, Siliguri Kolkata Inde / India el: EKLF: ekstil Adres: Jinyi extured Yarn Co, Ltd., Jindu Industrial Area Gaoyot zhaoqing, Guangdong China Zhaoqing Chine el: Faks: EKLF: Zirai ürünler Adres: Punto G.Lingerie., Circular 5ta # 66 B-23 Bario Sanjoaquin Modelin Colombie EKLF: Pirinç Adres: Attazaka., Hafizabad Pakistan el: Faks: E- Mail: EKLF: Çeflitli endüstriyel ürünler Adres: Alcotrade Ltd New Products Group., 5, Yaroslaviv Val Kyir Ukranie el: Faks: E- Mail: EKLF: ekstil Adres: Suzi FerreiraModa Fashion., Guido Straube, 233 Curitiba Brazil el: YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Uzakdo u kökenli ünlü bir elektronik firmas... Üretimde bir mal elde edilinceye de in harcanan de erlerin toplam Felsefeci Spinoza n n bir yap t... Bir spor terimi Her yan mor, koyu mor... Ço unlukla toprak veya tahtadan yap lan ar bar na Fakat... Armatür ve vitrifiye üzerine faaliyet gösteren bir firma... Maden etkik Arama n n k saltmas Bafll ca ürünleri otomobil, kamyon ve motosiklet olan Japon otomotiv markas... O uz Aral n yaratt, avanak lakapl çizgi kahraman Satrançta bir tafl... Samaryumun simgesi... Do rulama, do rulu unu onaylama Kazanç amac yla yürütülen al m sat m etkinli i... Profilo Holding cra Kurulu Üyesi, Kamhi soyadl ifl adam ürkiye nin GSM operatörlerinden biri... Dejenere... Astatin elementinin simgesi Yahni nin sessiz harfleri... Orta spanyol otomobil üreticisi... Çanakkale ye ba l bir belde A rl k ve uzunluk ölçüleri için kabul edilmifl yasal ölçü modeli... (ersi) embihleme sözü Bloke edilmifl bir de er üzerindeki blokaj n kald r lmas durumu. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising Atom ost Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2002 Faaliyet alan : G da Bafllang ç sabit yat r m tutar : 40,000 60,000 YL Sürekli franchise ödemesi: % 5 Franchise girifl bedeli: 10,000 Euro Reklam katk pay : Yok Firman n verdi i destekler: Personelin E itimi, Denetim, Prosedür Kontrolleri, edarikçi Firmalar n Görüflmeleri Adres: Atom G da San. Ve ic. Afi, Nispetiye Mah. Peker Sokak Cebeci Apt. 14/1 1.Levent stanbul, el: Yetkili kifli: As m Güler, Rocktel Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2004 Faaliyet alan : elekominikasyon Bafllang ç sabit yat r m tutar : YL Sürekli franchise ödemesi: Yok Franchise girifl bedeli: YL Reklam katk pay : Yok Firman n verdi i destekler: Bafllang ç paketi: Arama kartlar, cihazlar, promosyon materyalleri, e itim, doküman, bafllang ç görüflme kredisi. Bayilik flartlar : veya ten Berna Çeliky lmaz a ulafl larak bayilik flartlar hakk nda bilgi al nabilir. Adres: Kaya elekom Afi, Cinnah Caddesi K rkp nar Sokak No: 9/7 Çankaya Ankara / el: Faks: , stanbul fiube: Y ld z Posta caddesi 44/5 Gayrettepe stanbul el: Yetkili kifli: Berna Çeliky lmaz exco Ülke orijini: ürkiye / stanbul Kurulufl y l : 1954 Faaliyet alan : Hobi boyalar (ahflap boyalar kumafl boyalar cam ve seramik boyalar ipek boyalar guafl boyalar ebru boyalar ve 1000 in üzerinde çeflitle imalat ve ihracat seminerleri Bafllang ç sabit yat r m tutar : 5000 YL Firman n verdi i destekler: Ücretsiz e itim seminerleri dergilerde reklam ve tan t m hizmetleri sabit fiyat garantisi vererek kar pay - n n sürekli korunmas.yeni ç kan ürünlerle sektörün desteklenmesi ve daha uzun süre devam ettirilmesi Bayilik flartlar : En az baz model stand al m yaparak 3200 YL. Adres: Cevizlik Mahallesi, Muhasebeci Sokak, No 26/1 Bak rköy, stanbul, el: , Yetkili kifli: Emre Çavuflo lu MERKEZ BANKASI Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin SERBES PYASA Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin ALIN FYALARI Kapal Çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet Reflat YAIRIM FONLARI NDEKS Fon ürü Bileflik Fon A ipi B ipi okat, Gümüflhane, Sivas, Erzincan, Giresun illeri ile 16 ilçenin yerel yönetimleri ve bölge üniversitelerinin bir araya gelerek kurduklar Kelkit Havzas Platformu organik tar mda söz sahibi olmaya haz rlan yor. ürkiye nin en temiz ve en az kirlenen topraklar na sahip havza, bu özellikleriyle organik tar m için en uygun yer olarak gösteriliyor. Havzan n organik tar m ürünleri üretiminde bir dünya markas olma yönündeki çal flmalar sürdürüyor. Kelkit Havzas Platformu, bu amaçla üretti i projelerle AB fonlar ndan yararlan yor. Bölge; kendisine has ürünleri olan ve dünya pazarlar n n da önemli talebi olan, ceviz, kuflburnu, mad mak, koronka, okat elmas, patates, domates ve di er zengin sebze ve meyve türlerini markal organik ürünlere dönüfltürecek. AB fonlar bu aflamada devreye giriyor. Fonlarla; süt, süt ürünleri, hayvanc l k, dam zl k tesisleri kurulacak. Yeni yat r mlar yap lacak. Bu arada ar c l nda bölgede do- al süreç olarak kendili inde geliflmeye devam edece i bekleniyor. Bölgedeki organik tar m desteklemek, üreticiyi bilinçlendirmek için bir çok faaliyet düzenleniyor. Bu amaçla düzenlenen faaliyetlerden biri de temmuz ay nda yap lan bas n gezisi oldu. stanbul icaret Gazetesi nin kat ld gezi kapsam nda yap lan organik tar m paneli, ürkiye nin bu alandaki genel görüntüsüne fl k tuttu. ARIMA DESEK fiar okat ta düzenlenen Organik ar mda F rsatlar isimli bu panelde; tar m n ülkemiz için çok önemli oldu- una dikkat çekildi ve AB tar m ndan örnekler verildi. Paneldeki sunumlardan ilgi çekici noktalara gelince: AB'de tar m ciddi anlamda destekleniyor y l rakamlar nda AB, tar - ma milyar dolar destek verirken, ürkiye ayn dönemde 6.3 milyar dolar destek verdi. AB bütçesinin yüzde 50'sini, tar m sektörüne aktar yor y l nda AB çiftçi bafl na tar msal destek olarak 5 bin 700 dolar verirken, bu oran ürkiye'de 280 dolar düzeyinde kald. Di er bir de iflle AB çiftçisini, ürkiye'ye oranla 20 kat fazla destekliyor. 15 AB ülkesinde toplam tar m alan 135 milyon hektar ve 7 milyon tar m iflletmesi bulunuyor. ürkiye'de ise 28 milyon hektar tar m alanda, 4 milyon iflletme var. Bu durum da, AB'de ortalama iflletme büyüklü ünün ürkiye'nin 3 kat oldu- unu gösteriyor. Avrupa Birli i ülkeleri, fleker pancar ndan 1.5, tütünden 2.4, bu daydan 3 kat daha fazla verim al yor. AB ine i, ürkiye'den 3 kat daha fazla süt veriyor. ürkiye'de tar - m n ciddi anlamda desteklenmesi gerekiyor. E er sektöre yönelik gerekli tedbirler al nmazsa, hayvanc l k, tah l ve bakliyat gibi ürünlerde, rekabet koflullar gittikçe a rlaflacak. 1 MLYON ON ORGANK DOMAES okat Valisi Erdo an Gürbüz, amaçlar n n organik tar m yayg n hale getirmek oldu unu belirterek, Ön- SAYFA 5 GRfiM 11 A USOS 2006 elkit Havzas nda organik tar m üretimi ikiye katland. 90 ifladam n n 6 K trilyonluk yat r m yla kurulan Resüt, Avrupa n n organik sütçüsü haline geliyor. Havza da AB fonlar yla süt, süt ürünleri, hayvanc l k, dam zl k tesisleri kurulacak. Markal organik ürünler için çal flmalar sürüyor. Kelkit, organik tar mda dünya markas oluyor CAZBE ULUAfi celikle insanlara organik tar m do ru anlatabilmek gerekiyor. II. Dünya Savafl ndan sonra üretimi ço altabilmek için üretimde kimyasal katk lar kullan lmaya baflland. Ancak zamanla bu maddelerin kansere sebep oldu u anlafl ld ve organik tar - ma yönelme bafllad dedi. Organik tar m için Kelkit Havzas n n en uygun yerlerden birisi oldu- unu belirten Gürbüz flunlar söyledi: 256 kilometre uzunlu unda olan Kelkit Havzas nda geçen sene 550 bin ton olan organik domates üretimi bu sene 1 milyon 100 bin tona ç - kar ld dedi. 90 fiadami 6 RLYON VERD Bölgeden ç kan sanayicilerin bölgeye gelerek yat r m yapmas ile kurulan Refladiye Süt (Resüt), 10 bin köylünün sütünü alacak. Refladiyeli ifladamlar n n memleketlerine kazand rd Resüt 90 ifladam n n kat l m yla 6 trilyon liray bulan bir proje. Günde 160 ton süt iflleme kapasitesine sahip olan tesis flu anda tam kapasite ile çal flm yor. Refladiye, Zile, urhal gibi di er ilçelerden yaklafl k 10 bin köylünün sütünü alarak, bölge ekonomimizin canlanmas na büyük katk sa layacak olan tesis, sosyal sorumlulu a örnek olan, 'Birlikten Kuvvet Do ar' atasözünü çok güzel anlat yor. LK ORGANK SÜ SERFKASI Kelkit Vadisi, ürkiye de organik süt üretiminin yap ld tek havza. Ayd n Do an Organik Ürünler Projesi kapsam nda kurulan Organik Süt S - rc l flletmesi, 2001 y l nda Gümüflhane'nin Kelkit ilçesinde faaliyete geçti. esis, bütün uyum kriterlerini yerine getirerek uluslararas sertifikasyon kuruluflu IMO (Institut für Marktökologie GmbH) taraf ndan belgelendi ve bugün ürkiye'nin ilk organik sütünü üretiyor. Bu süt, geliflmifl ülkelerde pazar pay her y l artarak devam ediyor. Yetkililer, Kelkit Süt S rc l flletmesi nin Avrupa'daki en büyük kapasiteli organik süt iflletmesi olmay da baflard n söylüyorlar. flletme, Kelkit, i yem, süt ve besi üretiminde organik tar m ve hayvanc l n merkezi haline getirmeyi amaçl yor. Üretim süreçleri üzerine araflt rma yap yor, yeni teknolojiler yaratmaya çal fl yor. KELK, 2.GAP Refladiye fl Adamlar Derne i (REfiAD) Baflkan Mehmet Önder, "Kelkit Havzas nda organik tar m KOB'leri oluflturabiliriz. okat' n koronka, mad mak, ceviz ve kuflburnu gibi kendine has ürünlerini markalaflt rabiliriz" önerisini getirdi. okat ve ilçelerinde bafllayan organik tar m üretiminin bölgenin vizyonuna katk da bulundu unu ancak finansman sorununun çözüm bekledi ini anlatan Önder "Bölgenin yetifltirdi i sanayicilerin yapaca yat r mlar, KOSGEB destekleri ve AB fonlar yla birlikte bölge kalk nmas sa lanabilir. okat ve çevre illeri Karadeniz'in Çukurovas. Buralarda tar m ve hayvanc l n geliflimi, '2. bir GAP n hayata geçmesi anlam - na geliyor dedi. KOB lere Almanya dan görücü geliyor Kelkit Havzas dünya pazarlar nda büyük ilgi gören organik tar m ürünleri üretimi ile dikkat çekiyor. ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi Ekim ay nda stanbul da yap lacak ürkiye?nin ve Almanya n n küçük, orta ölçekli iflletmeleri 6-7 Ekim 2006 tarihinde birbirleriyle tan flacak. stanbul da yap lacak genifl çapl ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi nde Almanya da veya ürkiye de ifl yapmak isteyen ve ticari ortak arayan flirketler efllefltirilecek. ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi ni, ürkiye Sanayi ve icaret Bakanl?n n himayesinde, Almanya?n n önde gelen ifladam birliklerinden Almanya Orta Ölçekli flletmeler Birli i (BVMW ) düzenliyor. stanbul icaret Odas n n katk lar yla, Alman-ürk icaret ve Sanayi Odas, stanbul Sanayi Odas, KOSGEB ve OSYÖV?ün iflbirli inde gerçeklefltirilecek etkinlikte kat l mc lara sunulacak önemli imkanlar flunlar: ürk ve Alman flirketleri ayn anda ayn yerde biraya gelerek, bilgi al flveriflinde bulunacaklar. Her iki ülkenin yat r m ve piyasa koflullar n ö renebilecekler. ürkiye ve Almanya?daki yat r m bölgelerinin (ifl ve teknoloji merkezlerinin) ve sunduklar imkanlardan haberdar olabilecekler. icari ortak arayan flirketler efllefltirilecekler. an t m ve enformasyon standlar ndan faydalanabilecekler. Üst düzey konuflmac lar, firmalar n ifl hayat nda yararlanabilece i uygulamalardan örnekler sunacaklar. Firmalar, adet ve ücretsiz olarak da t lacak olan firma tan t m katalo unda yine ücretsiz olarak yer alacaklar. ki dilde firma profilinin tan t m n n yap laca katalogda, isteyen firma standart ücreti karfl l nda tam sayfa renkli ilan imkan na sahip olacak. Uzman dan flmanlar taraf ndan ücretsiz dan flma hizmeti verilecek. Zirveye kat lmak isteyen firmalar n kat l m üc- hraç ürünlerine broflürlü tan t m hracat Gelifltirme ve Etüt Merkezi (GEME), ürk ihraç ürünlerinin yurt d fl tan t m - n yapmak için, ücretsiz ''tan t m broflürleri'' haz rlayacak. GEME, ürk ihraç ürünlerinin yurt d fl nda tan t m n yapmak ve yurt d fl ndan gelen yo un bilgi taleplerini karfl lamak amac yla, ihracatç lar n ücretsiz olarak yer ald klar ngilizce tan t m broflürleri bast racak. GE- ME bu y l da, GEME ar m Dairesi ta- retini ödeyerek en geç 15 Eylül 2006 tarihine kadar kat l m formuyla kay t yapt rmas gerekiyor. Firma tan t m stand kiralamak isteyen, iflbirli i partneri arayan, iki dilli firma profil katalo unda yer almak isteyen firmalar için ise son baflvuru tarihi 31 A ustos. Zirvede sponsor olarak yer almak isteyen firmalar; Euro + KDV ile Euro + KDV aras nda de iflen farkl kategorilerde bu imkana sahip olabiliyorlar. Ayr nt l bilgiler ve baflvuru formlar adresinden veya BVMW-Almanya Orta Ölçekli flletmeler Birli i ürkiye emsilcili i?nden temin edilebilir. Baflvuru adresi: BVMW-Almanya Orta Ölçekli flletmeler Birli i ürkiye emsilcili i, el: ve Web adresi: raf ndan domates salças, bulgur, kesme çiçek, kuru kay s, dondurulmufl meyve ve sebze, helal g da, antepf st, baharat, flekerli ve çikolatal mamuller ile zeytin ve zeytinya konular nda ngilizce broflürler haz rlanacak. Söz konusu broflürlerde, sektöre iliflkin genel bilgiler ve ürün resimlerinin yan s ra standart firma bilgilerinin yer ald firma tan t m bölümüne de yer verilecek. Serbest bölgelerde 6 ayda 11.7 milyar dolar ticaret yap ld Geçen y l n Ocak-Haziran döneminde 11,1 milyar dolarl k ticaret gerçekleflen serbest bölgelerde, bu y l n alt ay nda yüzde 4,8'lik art flla 11,7 milyar dolarl k ticaret gerçekleflti. stanbul Deri Serbest Bölgesi'nde 3,4 milyar dolarl k ticaret gerçekleflirken, Ege Serbest Bölgesi'nde 1,9 milyar dolarl k, stanbul AHL'de 1,5 milyar dolarl k ticaret gerçeklefltirildi. Söz konusu dönemde, stanbul AHL, Mersin, Gaziantep, Adana-Yumurtal k, rabzon, Rize ve Mardin Serbest Bölgeleri'nin ticaret hacimlerinde yüzde 7,7 ile yüzde 68,3 aras nda de- iflen oranlarda gerileme yafland. Bu arada, Ocak-Haziran döneminde serbest bölgelerde en fazla ticaret OECD ve AB ülkeleri ile gerçeklefltirildi. Otomotiv pazar temmuzda darald Binek ve hafif ticari araç pazar nda, bir önceki aya göre daralma yafland. Otomotiv pazar nda Haziran 2006'ya göre binek otomobil sat fllar nda yüzde 31,3, hafif ticari araç sat fllar nda ise yüzde 31,7 azal fl görüldü y l binek ve hafif ticari araç toplam pazar 362 bin 780 adet sat flla, 366 bin 291 adet olan 2005 y l toplam pazar na göre yüzde 1 düflüfl gösterdi y l toplam pazarda 2005 y l - na göre, binek araçlarda yüzde 1,1, hafif ticari araçlarda ise yüzde 0,7 azalma yafland y l emmuz ay nda, geçen y l n ayn dönemine göre binek araçlarda yüzde 41,9, hafif ticari araçlarda ise yüzde 35,2 düflüfl görüldü. oplamda ise yüzde 39,4 azalma yafland. ODD'ye göre, may s ay nda otomotiv sektörünü etkileyen kur art fllar ve fiyat hareketleri, emmuz ay nda da piyasalar etkiledi. Yat r m istisnas için son tarih 14 A ustos Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden 2006'da yat r m indiriminden yararlanmak isteyenler, 14 A ustos Pazartesi akflam na kadar tercihlerini yapm fl olacak. Gelir ve kurumlar vergisi kanunlar nda yap lan de ifliklikler s ras nda kald r lan, ancak daha önce bu hakk elde etmifl mükelleflere yönelik 3 y ll k bir geçifl dönemi getirilen yat r m indiriminde uygulama esaslar belirlendi. Gelir daresi Baflkanl 'nca yay mlanan Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri ile daha önce yat r m istisnas hakk n elde etmifl mükelleflerin, 2006, 2007 ve 2008 y llar nda bu haktan yararlan p yararlanmayacaklar tercihlerine b rak ld. Mükellefler, bu tercihlerini 2006, 2007 ve 2008 y llar n n tamam için kullanabilecekleri gibi, bu y llar n herhangi biri için de belirtebilecek. Kazanç yetersizli i nedeniyle indirim yap - lamayan k s mlar da, takip eden y llarda indirim konusu yap labilecek. Sirkülere göre, 2006, 2007 ve 2008 y llar için yat r m indirimi uygulayan gelir vergisi mükellefleri, 2005 sonunda yürürlükte bulunan vergi tarifesi, kurumlar vergisi mükellefleri ise yüzde 30'luk eski tarife üzerinden vergilerini hesaplayacak. Yürürlükteki vergi kanunlar kitaplaflt Gelirler Kontrolörleri Derne i, Yürürlükteki ürk Vergi Kanunlar isimli bir yay n ç - kard. Dernekten yap lan aç klamada, vergi kanunlar n n günümüzde en çok de ifltirilen kanunlar haline gelmesinin, gerek mükellefler ve gerekse uygulamac lar taraf ndan takip edilmesini zorlaflt rd kaydedilerek, Bu sorunun çözümüne katk sa lamak amac yla Gelirler Kontrolleri Derne i Vergi Sorunlar Dergisi Yay n Kurulu taraf ndan Yürürlükteki ürk Vergi Kanunlar isimli bir yay n haz rlanarak ilgililerin istifadesine sunulmufltur denildi. Bilgi için: el:

6 HUKUK KÖfiES Önal m (fiuf a) hakk Önal m hakk, tafl nmaz malikinin, tafl nmaz üçüncü bir kifliye satarken, önal m hakk sahibine öncelikli olarak tafl nmaz n al c s olabilme yetkisi veren yenilik do uran bir hak olup; tafl nmaz n, özellikle istenilmeyen bir kiflinin eline geçmesini önlemek için tesis olunur. Medeni Kanun (MK) uyar nca, önal m hakk ; kanundan veya sözleflmeden do abilir. a. Yasal Önal m Hakk ; MK. 732 maddesi uyar nca, payl mülkiyetle bir paydafl n tafl nmaz üzerindeki pay n tamamen veya k smen üçüncü kifliye satmas halinde, di er paydafllar önal m hakk n kullanabilirler. Örne in, tafl nmaz ortaklar ndan biri kendi hissesini satmak isterse, di er ortak bu hisseyi öncelikli olarak sat n alma hakk ndan vazgeçmedi i sürece üçüncü kiflilerin bu tafl nmaz sat n alabilme imkan yoktur. b. Sözleflmeden Do an Önal m Hakk ; MK.735. maddesi uyar nca, malik ile di er bir kifli aras nda yap lacak bir sözleflme ile önal m hakk tan yabilir ve böylelikle önal m hakk sahibinin, söz konusu tafl nmaz mal n sat lmas halinde di er al c lara göre öncelikle sat n alma hakk vard r. Bununla birlikte, bahsi geçen sözleflmenin, Borçlar Kanunu 213. madde uyar nca adi yaz l flekilde yap lmas gerekmektedir. Yasal Önal m hakk n n tapu kütü üne flerhi gerekmemekle birlikte sözleflmeden do an flufan n tapu kütü üne flerhi gerekli olup (MK.m.732,735); aksi takdirde önal m hakk sadece sözleflme taraflar n ba lar ve mal iktisap eden iyiniyetli üçüncü kiflilere karfl ileri sürülemez. Ancak, flerhin tapuya ifllenmesi halinde, etkisi her durumda, flerhin verildi i tarihin üzerinden on y l geçmekle sona erer. Önal m hakk ; sat fl n malik ya da al c taraf ndan önal m hakk sahibine noter arac l yla; sat fl, konusu, ödeme koflullar ve giderlerinin bildirildi i tarihten itibaren üç ay ve her halükarda sat fl n üzerinden iki y l geçmekle düfler. (MK.m.733/IV) Bahsi geçen süreler içinde, önal m hakk yaln zca dava aç larak kullanabilir. (MK.m.734) Önal m hakk n n cereyan etmeyece- i haller; paydafllar aras nda yap lan sat fllarda, zorunlu (cebri) art rma yoluyla sat fllarda (MK.m.733/I), trampada (6. HD. 26/4/1983, 2962 E, 4513 K.), paydafl n sat fl vaadi bulunmas durumunda, ba fllamada, tafl nmaz n ortakl a sermaye olarak konuldu unda (Yarg tay ve 12/2 say l karar), kamulaflt rmada, hükümetçe da t lan toprak üzerinde ve tapusuz tafl nmaz mallar üzerinde önal m hakk n n kullan lmas gündeme gelmeyecektir. stanbul icaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURA YALÇINAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yönetmeni smail fien Haber-Araflt rma amer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN SANBUL CA- RE E YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINAAR. O NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRLEREK KISMEN YA DA AMAMEN KULLANILABLR. ABONE VE REKLAM ARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKC için YL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. SANBUL CARE ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda el: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: O Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYA YAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-sanbulel: (0212) Av. FLZ YÜKSEL O Hukuk Birimi stanbul icaret Odas (O) A ustos Ay Meclis oplant s Meclis Baflkan Muharrem Keçeli baflkanl nda gerçeklefltirildi. oplant da ilk konuflmay yapan O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Ortado- u da süren savafla dikkat çekerek, dünyan n art k bu konuda gözünü açmas n istedi. Kana kasabas, Hz. sa n n ilk mucizesini gösterdi i yerdir diyen Yalç ntafl, Kana daki son olaylar n dünyan n Ortado u daki kan n durmas için gözünü açmas nda bir dönüm noktas olmas n ümit etti ini söyledi. Formula 1 in ikincisinin önümüzdeki günlerde stanbul da gerçekleflece- ini hat rlatan Baflkan Yalç ntafl, ürkiye ve stanbul ekonomisinin bundan olumlu etkilenece ini ifade etti. Suudi Arabistan Kral ve beraberindeki heyetin ürkiye ziyaretinin çok önemli oldu- una de inen Yalç ntafl, 5 y l önce pet- SAYFA 6 O DAN 11 A USOS 2006 rolün varil fiyat 20 dolard. fiimdi bu rakam yaklafl k 80 dolara ç kt. Bu, petrol üreten ülkelerin gelir kaynaklar - n n 4 kat artmas ve bu ülkelerde finansal birikim oldu u anlam na geliyor diye konufltu. Baflkan Yalç ntafl, Körfez ülkelerindeki sermayenin büyüklü üyle ilgili olarak Katar örnek göstererek, Sadece Katar da ayn anda inflas devam eden 200 gökdelen var. Körfez ülkeleri hem kendi ülkelerinde hem de baflka ülkelerde yat r m aray fl na girdi. Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas bizim için büyük kazanç. Ziyarette eme i geçenleri kutluyorum. Meclis üyelerimizin bilmesini istiyorum ki, Kral Abdullah la birlikte gelen heyette çok say da ifladam n n bulunmas nda da O nun büyük katk - s vard r dedi. PRENS SUUD EL-FAYSAL LE GÖRÜfiME Suudi Arabistan da çok önemli pro- Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas büyük kazanç Gülümser Y ld r m: Bütçe Komisyonu baflkan istifa etti. O makam n neden ve hangi önemli sebeplerden dolay boflalt ld önemli. Meclis e istifa nedenini samimiyetle anlatmas laz m. Yönetim Kurulu oplant s nda yaflanan tats z olay bas ndan ö rendik. Birçok meclis üyesi bu olaya çok üzüldü. O ürk toplumuna rehber bir kurumdur. Bu güzide sivil toplum camias n n tafl d vizyon ve misyon gere i bu tür olaylar olmamal. Kiflilerin görüfl ve düflünceleri farkl d r. Demokratik yöntemle oylama yoluyla sorunlar çözümlenir. Bu tür olaylar kurum yap s d fl ndad r. Yönetim Kurulu nun baflar ya da baflar s zl meclise aittir. Her iki arkadafl n meclis önünde el s k flmas laz m. Buna herkesin ihtiyac var. Nurettin aflp nar: 5590 Say l Kanuna göre; odalar ve borsalar n mal ve hizmet ifllemlerinin, al m sat m ve ihale ifllemlerinin fleffaf, aç k ve serbest rekabet ilkelerine uygun olacak flekilde olmas gerekiyor. haleler, fleffaf ve serbest rekabet ilkelerine uygun olarak yap lmal. Sistem buna göre kurulmal. Sanki kötü kokular geliyor. O geleneklerinde meclis üyelerinin kurumdan ifl almalar yoktur. Bu ihaleler fleffaf biçimde yap l r ve paylafl l rsa kötü kokular n önüne geçilir. Murat Bar fl ansever: Barselona icaret Odas n n davetlisi olarak Akdeniz icaret Forumu na davetli olarak kat ld m. Önümüzdeki 10 y l tart fl ld. Akdeniz ülkelerinin dünya turizm pastas ndan daha fazla nas l pay alabilece i masaya yat r ld. urizme yap lan 10 bin dolar karfl l yat r m sayesinde 1 kifli istihdam edilebiliyor. Sanayi sektöründe 1 kiflinin istihdam edilebilmesi için 100 bin dolar gerekiyor. Yani turizm istihdam aç n kapatacak güçte. Ayn zamanda cari aç k sorununun da çaresi. Kültür, do a ve tarihimizi paylaflam yoruz. Alternatif yat r mlar yap lmal. Oda- kahvalt sistemiyle çal flan turistin al flverifle ç kmas n, tarihi ve insan m z tan mas n sa layan sistemler gelifltirilmeli. ürkiye yi cazibe merkezi haline getirerek, pastadan ald pay art rmam z laz m. stanbul cazibe merkezi haline gelmeye bafllad. Bu sevindirici bir olay. Unutulmamal ki yabanc ifladamlar en iyi tan - d klar ülkelere yat r m yap yor. E lence yerlerindeki müzi in stanbul da hafta içi 12 den, hafta sonu 01 den sonra kapat lma durumu var. Ancak bu stanbul un rekabet etti i ülkelerin gerisinde kalmas na neden olur. Ali Murad K z ltafl: ürkiye ekonomisi son y lda yüzde 7 oran nda büyüdü. Perakende sektörü 70 milyar dolarl k ifl hacmi gerçeklefltirdi. Sektörümüzde 300 bin kifli istihdam ediliyor. Al flverifl merkezlerinde ortalama yüzde 97, geleneksel iflyerlerinde yüzde 55, pazaryerlerinde yüzde 27,5 oran nda fifl veriliyor. Organize al flverifl merkezlerinde yaklafl k yüzde 97 oran nda al flveriflin belgeleniyor olmas demek, kay td fl ekonomiyle mücadelede de çok önemli bir rol oynuyor. Yerli perakende firmalar yo- un bir markalaflma sürecine girdi ve pazar paylar n büyütmeye çal fl yor. Osman Deveci: O nun irtibat bürosunun kitelli OSB de olmas için çaba sarfetmifl, bunun için mecliste bir konuflma yapm flt m. Bir çok yerden teklif alm flt m, bunlardan GY- KOP dan daha uygun olanlar bulunmas na karfl n, maalesef yer için GY- KOP seçildi. asarruf çok önemli. Devletimiz ve sivil toplum örgütlerimiz tasarruf konusunda öncülük etmeli. ürkiye yi bir ithalat cenneti haline getirdik ve s k nt l bir dönemden geçiyoruz. Bu durumda; kimse, tedbir alaca z, bunun önüne geçece iz demiyor. Mesela stanbul a 15 gün canl kalan ve sonras nda kuruyan laleler için milyonlarca dolar harcand. Beyo lu nun kald r mlar yine söküldü. Bunlar kim yap yor? Bunlar n hesab n n verilmesi laz m. Kurumlar vatandafla örnek olmal, vatandafl n güvenini sarsmamal. S k nt l bir dönemde niye yeni araba al ns n, ben eski arabama biniyorum, Baflkan m z da 99 model Mercedes e binebilir. Bu konudaki olay bas na kötü bir flekilde yans d. Zülfikar unç: Bizler ülkenin siyasi gündeminin de bir parças y z. Ekonomik sorunlar m z- ve mesleki sorunlar m z sizin fikirlerinize ayk r ise de hoflgörü göstermelisiniz. O daki kavga bir aile kavgas je ve reformlara imza at ld n n alt n çizen Yönetim Kurulu Baflkan Yalç ntafl, Suudi Arabistan D fliflleri Bakan Prens Suud el-faysal ile yapt görüflmeyi de flöyle aktard : Prens Suud el- Faysal, ülkelerinde ciddi reformlar yapmaya bafllad klar n ve bunu ürk ifladamlar ile gerçeklefltirmek istediklerini söyledi. Prens Suud el-faysal, ülkeleri birbirine ba layan en önemli etkenin ekonomi oldu unu, ürk ifladamlar ile göz göze bakarak iflbirli i yapmak istedi ini dile getirdi. O nun sosyal sorumluluk kapsam nda çok say da projesi oldu unu da söyleyen O Baflkan Murat Yalç ntafl, stanbul icaret Üniversitesi nin de bunlardan biri oldu unu kaydetti. Baflkan Yalç ntafl, fiimdi üniversitemiz için uygun bir bina al nmas na mütevelli heyeti toplant s nda karar verdik. O-ÜCÜ ba n güçlendirmek için, e er bina al n rsa, bir miktar katk da bulunmak istiyoruz. Meclis üyeleri kürsüde de il de bir rant kavgas olarak yans - d bas na. Bu konuda Baflkan m z bir rapor haz rlard Vatan gazetesinden Mustafa Mutlu ya. Bundan ben tatmin olmad m, gazeteci de tatmin olmayacakt r. O Meclisi görevini yeterince yapsayd, bu olaylar yaflanmaz ve bas na yans mazd. Ben 2005 y l nda bir soru önergesi vererek, baz sorular ma cevap istemifltim. Bunlara cevap verilmedi. O yönetimi bu sorulara bir cevap vermeli. O Yönetimi; OBB, Fiyafl ve müteahhitlerle olan durumumuzu dile getirmedikçe, bizi bilgilendirmedikçe O nun üzerindeki flaibe kalkmaz. Abdürrezzak Saybafl l : 25 emmuz günü vuku bulan talihsiz bir olayd r. Bunun bas na intikalinden ve yaz lanlardan dolay büyük rahats zl k duyduk. Yönetimin zaaf içinde oldu- u, birlik olmad ve seçimdeki ittifaklar yaz ld. Bu arada e-o projesi ile ilgili bilgisayar al m ihalesinde; IBM in, O nun eksik noktalar tamamlamas durumunda di er firmalar n verdi i tekliflerden oldukça afla- bir teklifle bu ifli üstlenebilecek oldu u ama ihalenin baflka bir firmaya verildi i konusu da bir köfle yaz s nda yer ald. Nat k Buda: O, 125 y ll k geçmifli ile ürkiye nin en büyük ve en itibarl odas. Yurtd fl nda da, Avrupa Birli i nde, Orta Do u da, Kuzey Afrika da fevkalade itibarl kurulufl. O nun üyeleri de bu itibara yak fl r bir kabul görüyor yurtd fl nda. DM nin yerinin O ya verilmesi, F 1 in al nmas, Baflkan m z n Suudi Prensiyle yemekte bir araya gelmesi bu itibar n, a rl n göstergesidir. O Yönetim Kurulu nda meydana gelen olay ne olursa olsun bu itibara gölge düflürür. Sebep ne olursa olsun bunu telafi etmemiz, bu itibar kurtarmam z laz md r srafil Kuralay: O nun itham edilmesi ile karfl karfl yay z. Öncelikle; bu mesajlar gazetelere kim servis ediyor sorusunu sormam z laz m. Meseleleri burada konuflup tart flmam z laz m, kamuoyu önünde tart flarak O nun itibar n zedelemeyelim. Yönetim kurulunda uyum sa layamayan arkadafl m z istifa etsin ve meclis üyesi olarak bu kürsüde görüfllerini dile getirsin. Yönetim kurulu, meselelerini kendi içinde halletsin. Bas na, O ya yak fl r flekilde ç ks nlar. O nun ve ürkiye nin yapmas gereken çok ifl var. Bir yang n n içindeyiz. 27 gündür Lübnan bombalan - yor de ABD ve ngiltere taraf ndan uydu bir devlet kuruldu. Her gün kan ve gözyafl var. Yeni ve adil bir dünyaya ihtiyac m z var. Bu olaylar fliddetle k n yor ve k y m n durmas n diliyorum. O olarak fikrimizi belirtmeliyiz. Irak, Filistin i yok ettiler, s - rada bizim topraklar m z var. Uyan k ve dikkatli olmak zorunday z Mehmet Seyfettin Küçük: Faizdeki yükselifl e ilimi ki; devam gelecek, ekonomiyi gerçekten menfi etkiledi. Hepimizi ve piyasay derinden sarst. Dövizdeki ani ç k fl ürkiye yi derinden etkiliyor, sonras ndaki düflüfl de bir o kadar tehlikeli. Kriz laflar ndan söz ediliyor. ürkiye de ekonomik kriz yoktur. Yoksa, kriz diye diye kendimizi derin bir ekonomik krizin içinde bulabiliriz. ürkiye; faizini düflürmüfl ihracat n ve yat r m n art rm fl, AB ye aday uygar bir ülke olmal d r. ürkiye nin stabilitesinde bafl aktör Merkez Bankas d r. O nun, ürk ifladam n n AB ül- O binan n tapu kayd nda bizim de bir hissemiz olsun ve ad m z geçsin istiyoruz. Böylece zaten güçlü olan ba m z daha da güçlendirmek istiyoruz. Bununla ilgili sizden 10 milyon YL ye kadar katk da bulunma yetkisi istiyoruz dedi. Daha sonra Meclis te yap lan oylamada, Yönetim Kuruluna bu yetki verildi. Bu arada Mecliste; srail in Lübnan a yapt sald r lar n k nanmas yla ilgili, üyelerin haz rlad önerge de oybirli iyle kabul edildi. Ayr ca Haziran ay geçici mizan da oy çoklu uyla Meclis ten geçti. O nun Yönetim Kurulu toplant - s nda yaflanan olaya da de inen Yalç ntafl, ats z bir olay yafland. Ancak arkadafllar m zdan biri Yönetim Kurulu ndan özür diledi. Di eri olay so ukkanl ve sakin karfl lad. Konuyla ilgili olarak, Disiplin Kurulu na yetki verdim fleklinde konufltu. kelerine vizesiz girifl yapabilmesi yönündeki giriflimleri son derece memnuniyet vericidir. O üyelerinin önünü aç c faaliyetler içinde olmal. Bu baflkandan ve yönetimden hizmet bekliyoruz. Seçim sonras nda, nas l herkesim ve herkes ABD Baflkan n n yan nda oluyorsa bizde baflkan m z n yan nda olmal y z, birlik olmal y z, destek olmal y z. O nun itibar n hep birlikte korumal y z. Onur Soysal: Odan n sayg nl - n zedeleyecek olaylar hepimizi üzdü. Yönetim Kurulundaki son derece üzücü hadisenin Meclis çat s alt nda çözülece ine inanc m tamd r. Bu tür tart flmalar aile içinde çözülmeli, d - flar ya abart l p, yans t l p mal edilmemeli. Aile içinde çözülmeyecek bir sorun yoktur. fieffaf, meseleleri ortaya koyan, bunlar meclise tafl yan, yapt her ifle ehemmiyet veren, kavgac olmayan, nazik bir baflkan ve yönetimi farkl göstererek y pratmaya çal flmak hangi anlay fl n ürünüdür. Faydas olmad n düflünen yollar n ay rabilir. Ortak akl m z etkin kullanmal y z Yahya U ur: Öncelikle Ortado- u da yaflanan olaylar k n yorum. Bunun yan nda O nun önemli çal flmalar yapt na dikkat çekmek istiyorum. O, üyelere yönelik olarak 6 ayda 60 e itim semineri yapt. Yurtd fl ndan gelen 50 den fazla heyet, ifladamlar yla biraraya getirildi. hracata lk Ad m Projesi ile firmalar n ihracat sevmesi sa land. ekstil sektöründe, KDV sorunlar n n çözümüyle ilgili çal flmalar yap ld. Hannover Sanayi Fuar nda ürkiye nin partner ülke olmas sa land. Bu üye odakl çal flmalar n baflar l oldu unu gösteriyor. O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, ekonomi konusunda ilk ayda en fazla haberi ç kan ikinci Yalç ntafl: Haks z ithamlara ayr nt lar yla cevap verece im Meclis üyelerinin ard ndan tekrar söz alan O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, üyelerin iste i do rultusunda, srail in Lübnan a yapt sald r lar n k nanmas yla ilgili olarak gerekli çal flmalar n yap laca n belirtti. Yönetim Kurulu nun haks z yere; yolsuzluk yapmak ve rant paylaflmakla itham edildi ini söyleyen Yalç ntafl, Bugüne kadar haram yemedim. Allah, bundan sonra da haram yemeyi nasip etmesin. Haram yedirtmedim. Allah, bundan sonra da haram yedirtmeyi nasip etmesin. Yolsuzlu a göz yumdu umuzla ilgili düflünceleri olan arkadafllar n önce benimle konuflmas gerekirdi. Ellerindeki yar m yamalak bilgilerle insanlar itham ediyorlar. Önümüzdeki meclis toplant s nda bu konularla ilgili çok daha ayr nt l bilgiler verece im. Bu arkadafllara benim de söyleyeceklerim olacak. Haks z yere itham edilmek beni çok rencide etti diye konufltu. kifli. Odalar aras nda da O, 1723 haberle birinci s rada. Yönetim Kurulu toplant s nda tats z bir olay yafland. Bu olay Yönetim Kurulu ve Baflkan na mal edilemez. Biz Baflkan m z n ve çal flmak isteyen yönetim kurulunun arkas nday z. Necmi Sad ko lu: Rehavete kap lmadan 6 y ld r halk n fedakarl ve siyasi istikrar ile sa lanan ekonomideki büyümenin devam etmesi için çal flmal y z. ürkiye ekonomi içinde kimya ana ve alt sektörü önemli bir paya sahip. Sektör AB sürecinde önemli at l mlar yapt. Sektörle ilgili bürokratlar yapacaklar de iflikleri bizden görüfl alarak gerçeklefltirmeli y l n n Ocak-emmuz döneminde 3,5 milyar dolar olan ihracat, 2006 n n ayn döneminde 4 milyar dolar aflt. Sektörün ihracat potansiyeli çok yüksek. Bunun d fl nda Ortado u da yaflananlar k n yorum. Binlerce kifli katlediliyor. Masum halk için yard m kampanyas düzenleyece iz. O yu da buna destek olmaya davet ediyorum. Hasan Basri Özbak r: Çin in Sincan eyaletine yap lan ticaret heyeti gezisi çok baflar l geçti. Önümüzdeki dönemde yararlar n n daha iyi ortaya ç kaca na inan yorum. Hüseyin Akarçeflme: O üyeleri olarak biz bir aileyiz. Sorunlar n fazla büyütülmeden kendi içimizde çözülmesi gerekiyor. Sait Düzyurt: Makam ve mevkiler gelip geçicidir. Bu meclis çat s alt nda yapt klar m z ve yapamad klar m z de erlendirmeliyiz. Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Barlak: Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar 2 binden fazla karar ald k. Bunlardan ancak 7-8 tanesine itiraz etmiflimdir. Bunlar da tekli itirazlar de il. Birkaç arkadaflla birlikte yapt m z itirazlard r. Yönetim Kurulu; olay, disiplin kuruluna, incelenmesi ve gere inin yap lmas için sevk etti. Buras bir aile. 10 y l aflk n süredir faaliyetlerim ve raporlar mla O ya hizmet veriyorum. O yu en iyi flekilde temsil etmeye çal flt m. Bu olayda ma dur olan benim. Bu olay n aile içinde çözümlenmesi gerekir diye düflünüyorum. O nun tüm çal flan, yönetim kurulu ve meclis üyelerine inan yorum, güveniyorum. En iyi flekilde aile içinde çözümlenebilir diye düflünüyorum. Bu olay büyütmeye gerek yok. Büyütülürse üzüntü getirir. O nun tüm kurumlar na ve size güveniyorum. Ertu rul Erdo an: Büyük al flverifl merkezler ve hipermarketlerin flehir içinde olmas s k nt lara neden oluyor. Kanunun orta yolu bulacak flekilde ç kmas n temenni ediyorum. Araç al m konusunda hassas davran lmas ve bir süre ertelenmesi gerekti ini düflünüyorum.

7 SAYFA 7 EKNOLOJ 11 A USOS 2006 Foto raflar, izleyicinin ruh haline göre de iflecek Yeni bir teknoloji ile, dijital foto raflar, ya l boya resim gibi görünüyor ve izleyicisinin ruh halini alg layarak, tarz de ifltirebiliyor. Örne in, izleyici mutsuz ve s k nt l ysa renkler karamsarlafl yor ve f rça darbeleri daha agresif olurken, mutlu bir izleyiciye resim daha yumuflak ve sakin renklerle görünüyor. Dijital foto raflar n ya l boya gibi görünmesi sayesinde de üzerine?estetik? yorumlar yap labiliyor. Resmin çerçevesinde izleyicinin yüzünü foto raflayan bir dijital kamera bulunuyor. Bu kameran n çekti i foto raflar bir bilgisayar program taraf ndan analiz ediliyor ve izleyicinin ruh haline dair veriler oluflturuluyor. Bilgisayar program izleyicinin a z ve dudaklar n, yüz hatlar n, göz kapaklar ve kafllar n n durumuna göre önceden girilen ruh hali tan mlar n efllefltiriyor. Bilgisayar, bu verileri dijital resme iflliyor ve böylece izleyici kendi ruh haline paralel bir resimle karfl lafl yor. Araflt rmay yürüten ngiltere?nin Bath Üniversitesi?nden John Collomosse, yeni teknolojinin interaktif dijital sanatlar alan nda yeni bir yöntem oldu unu ve gelecekte birçok kullan m alan olaca n vurguluyor. stanbul un 100 noktas na h zl deprem kay t cihaz Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araflt rma Enstitüsü ve AVEA n n yürüttü ü 1.5 milyon dolarl k projede, stanbul?un yo un yerleflim, sanayi ve ticaret bölgelerinden seçilmifl belirli 100 noktas na deprem kay t cihaz kuruldu. Olas bir deprem an nda, bu cihazlar tetikleniyor ve depremin merkezine yönelik veriler en geç 2 saniye içinde AVEA flebekesi üzerinden k sa mesaj olarak Kandilli Veri fllem ve De erlendirme Merkezi ne gönderiliyor. Kandilli Rasathanesi ne ulaflan veriler, radyo modemi ve AVEA GPRS a üzerinden yedeklenerek ilgili sivil savunma birimlerine iletilecek. Böylece sivil savunma ekipleri depremin olumsuz etkileme ihtimali yüksek veya stratejik önemi olan enerji nakil hatlar gibi noktalara daha h zl ulaflabilecek. Deprem kay t cihaz yerlefltirilen yerler aras nda Ayasofya Müzesi, Süleymaniye ve Fatih Camii, Kanyon al flverifl merkezi, fl Kuleleri ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bulunuyor. Yeni internet taray c s Firefox a büyük ilgi Mozilla Vakf?n n ç kard alternatif internet taray c s Firefox, bir hafta içinde 200 milyonuncu kullan c taraf ndan indirildi. Sektör analistleri 200 milyon rakam n n psikolojik bir s n r oldu unu ve Firefox?un baflar s n gösterdi ini vurguluyor. Firefox, 200 milyon indirmeyle taray c pazar n n yaklafl k yüzde 16?s na ulaflm fl oluyor. Alternatif bir taray c olarak Firefox için bu rakam oldukça anlaml bir baflar ya iflaret ediyor, buna karfl l k, yayg nl k artt kça hacker sald r lar n n da artmas beklenebilir. Mozilla Vakf, alternatif internet taray - c s Firefox?u daha genifl kitlelelere yaymak için agresif stratejiler gelifltiriyor. Bu amaçla vak f, Firefox için Real Networks ile da - t m anlaflmas imzalad. Microsoft?un yeni iflletim sistemiyle birlikte Windows Live ürünlerini piyasada agresif bir flekilde pazarlayaca n belirten uzmanlar, Windows Vista ile birlikte Internet Explorer n yeni versiyonunun Firefox için tam bir s nav olaca n da savunuyor. Bir görüfle göre, Firefox, özellikle Internet Explorer tercih etmeyen Oracle ve IBM gibi flirketlerle güçlü iflbirli i yapmal NADDE KULU ürkiye'de eknoloji Gelifltirme Merkezleri n- de (EKMER) bugüne kadar çok say da projenin hayata geçirildi i bildirildi. Edinilen bilgiye göre, KOS- GEB'in deste i ile stanbul eknik, ODÜ, Ankara, Karadeniz eknik, Bo aziçi, Y ld z eknik, Dokuz Eylül, Erciyes, Gebze Yüksek eknoloji Enstitüsü, Pamukkale, Ege üniversitelerinin ard ndan Ondokuzmay s Üniversitesi'nde de kurulmas yla ürkiye'deki EKMER'lerin say s 13'e ulaflt. Samsun eknoloji Gelifltirme Merkezi (EKMER) Müdürü urgut Arslan, yapt aç klamada, EKMER'lerde ülke sanayisinin geliflmesinin hedef al narak yeni ürün ve teknoloji gelifltirmeye yönelik bir fikre sahip olan giriflimci veya sanayicilere, ürün ve projelerini gelifltirebilmeleri için teknik deste in yan s ra, mekan, büro hizmetleri, yönetim ve iflletme becerisi gibi imkanlar n sa land n söyledi. EKMER'lerde amac n dünyaya pazarlanabilir teknolojik ürünleri gelifltirmek için üniversite sanayi iflbirli inin güçlendirilmesi oldu- unu kaydeden Arslan, ''Bu yap - l rken ileri teknolojiye yönelik genç giriflimcili in özendirilmesi, mevcut küçük iflletmelerin AR- GE çal flmalar n n desteklenmesi ve son olarak da AR-GE çal flmalar n ticarilefltirerek sonuçlar n n ekonomik de ere dönüfltürülmesi eknoloji gelifltirme merkezlerinde, ileri teknolojiye yönelik genç giriflimcili in özendirilmesi, mevcut küçük iflletmelerin AR-GE çal flmalar n n desteklenmesi ve AR-GE çal flmalar n ticarilefltirerek sonuçlar n n ekonomik de ere dönüfltürülmesi amaçlan yor. Hedef, teknoloji gelifltirip Y dünyaya pazarlamak oogle arama motoru, CaliforniaÜniversitesiyle anlaflma yapt n ve üniversite kütüphanesini internet ortam - na aktaraca n aç klad. Dünyan n önde gelen kütüphaneleri aras nda gösterilen California Üniversitesi kütüphanesinin sanal ortama tafl nmas, yeryüzündeki bütün bas l kitaplar internette yay mlamay tasarlayan Google' n bu iddial ve tart flmal projesi do rultusunda at lm fl ad m oldu. hedeflenmektedir'' dedi. ÖDEMEL VE ÖDEMESZ DESEKLER EKMER'lerde oluflturulan ofislerde, ofislerin cüzi miktara kiraland n, kiralayan firmalara da ofis ve sekreterya hizmetleri verildi ini anlatan Arslan, bu firmalar n EKMER'lerde üniversitelerdeki ö retim üyelerinden istedikleri alanda bilimsel destek alabildiklerini, bunun masraflar n n da EK- MER taraf ndan karfl land n belirtti. EKMER'lerin belirtilen flartlara uygun gelifltirilecek projeler için firmalar geri ödemeli ve geri ödemesiz olarak destekledi ini kaydeden Arslan, ''Geri ödemesiz destekler dan flmanl k hizmetinden patent belgesi, s nai mülkiyet haklar deste i, yurtiçinden ve yurtd fl ndan al nacak belgeler için verilecek limit, sempozyum, toplant, kongre, konferans teknoloji fuarlar na kat l m gibi konular kapsamaktad r'' diye konufltu. PROJE ÜREM Sanayi ve üniversiteler aras nda iflbirli i sa layarak, dünyaya pazarlanabilir yeni ürün ve teknolojilerin üretilmesini sa layan EKMER'ler sayesinde bugüne kadar çok say da proje üretildi ine dikkat çeken Arslan, EKMER'lerde hayata geçen baflar l projelerden baz lar n ise flöyle s ralad : ''ODÜ EKMER'de kurulan eknoplazma firmas ald destekle 1,2 milyon dolar de erinde cihaz üretti. Inter A.fi. firmas ise yapt çal flmalarla NAO Ordulararas haberleflme sistemlerinde California Üniversitesi yetkililerine göre, 10 kampüsteki 100'den fazla kütüphanede dünyan n en genifl akademik çal flma ve araflt rma arflivi bulunuyor. Google taraf ndan yay mlanan aç klamada, ''bundan böyle ister ö renci, ister profesör olsun, herhangi bir kimsenin California'dan binlerce kilometre uzakta, dünyan n en ücra köflesinde bile olsa, internette bir t klamayla üniversite kütüphanesine girebilece i'' belirtildi. dünya birincisi oldu. Ayr ca yine Inter Afi firmas, kalp sistemlerinin vücudun d fl ndan izlenmesi için cihaz gelifltirerek Amerika'ya 10 adet ihraç etti. Kardiosis firmas da, gelifltirdi i EKG cihaz ile ülkemizin y ll k ihtiyac n n yüzde 50'sini karfl lamaya devam ediyor. GAE Elektronik firmas elektronik kartlarda ar za bulma sistemini gelifltirdi.'' Ankara Üniversitesi EK- MER'de kurulan Onay Afi, oluflturdu u g da analiz laboratuvarlar ile ihraç edilen g da ürünlerinin uluslararas kodekse uygunlu unu belgelendirdi ini kaydeden Arslan, Ü EKMER'de de yer alan Alt nay Robotik Firmas 'n n ürkiye'nin ilk robotunu yapt n bildirdi. Yeni bir sanal kütüphane geliyor G Yemen de 120 milyon dolarl k proje, ürk firmalar bekliyor SNEM KARAHAN Funda Ercan, Yemen deki ifl f rsatlar n anlatt. emen Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu ve Gelifltirilmesi Projesi, O da düzenlenen bir toplant da ürk ifladamlar na tan t ld. oplant ya konuflmac olarak kat lan Agro echn ques Development Foodstuf firmas ndan Funda Ercan, proje hakk nda aç klamalarda bulundu. Funda Ercan, Yemen Cumhuriyeti nin, 2. befl y ll k kalk nma plan nda öngördü ü Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu Ve Gelifltirilmesi ile ilgili projenin realizasyonunu Yemen Bal kç l k Bakanl ile imzalanan anlaflma ile kendi flirketlerine verdi ini ifade ederek, Al Hudaydah ve Al Mukalla da planlanan entegre tesislerin kapal alan yaklafl k olarak 100 bin metre kare ve 120 milyon dolar tutar nda olaca n aç klad. Ercan, gazetemize proje ile ilgili bilgi verirken, yat r mlar n Suudi kökenli ngiliz Finans fiirketi taraf ndan finanse edilmekte oldu unu belirterek, Yat r m m z için gerekli makine ekipman ve hizmet ihtiyaçlar n n öncelikli olarak ürkiye den temin edilmesi arzusunday z. Yemen deki Al Hudaydah ve Al Mukalla flehirlerinde iki adet su ürünleri karasal entegre tesisi yan s ra yine Al Hudaydah flehrinde su ürünleri yetifltiricilik tesisleri kurulacak. Ana proje ile ba lant l olarak çeflitli yan sanayi tesisleri de aç lacak. Planlanan projelerimizin hayata geçmesi ile birlikte özellikle üretim merkezleri olan Hadramut bölgesi tesislerinde yaklafl k bin kifliye ve yerel bal kç lardan yaklafl k 4 bin kifliye ifl imkan sa layaca z ve söz konusu bölge ekonomisinde gözle görülür bir de ifliklik olacakt r diyen Ercan, Ayn zamanda ürkiye Cumhuriyeti nin de yapm fl oldu u anlaflmalardaki taahhütler yerine getirilmifl olacak. Bu ülkemiz için bir çok sanayi kuruluflunun Yemen Cumhuriyeti ne ilgili sektörlerde ihracat yapmas anlam na gelmekte dedi. Funda Ercan, amaçlar n n, ülkemiz ile çeflitli ikili anlaflmalara imza atan Yemen Cumhuriyeti nde sadece ticari faaliyet de il ayn zamanda söz konusu ülkenin tüm bal kç l k sektörünün kalk nmas için her flekilde destek verebilmek oldu unu anlat rken, Ayn zamanda, ülkemizin bu sektöre ba l ihracat girdisini artt rabilmek ve ülkemize taze so utulmufl, dondurulmufl ve di er flekillerde ifllenmifl kaliteli, ucuz su ürünleri temin edebilmek diye konufltu. Google'a göre, kütüphane sanal ortama tafl nd nda telif hakk da gözetilecek ve internet kullan c lar na baz k s tlamalar getirilecek. Harvard ve Stanford üniversiteleriyle Amerikan Kongresi kütüphanesi de Google'la daha önce benzer anlaflmalar yapm flt. 400 kadar Frans z yay nevini bünyesinde bar nd ran Ulusal Yay nc lar Birli i, Google' n bu projesine itiraz ediyor ve telif haklar yüzünden flirketi mahkemeye vermekle tehdit ediyor. PERSPEKF Dr. CAN GÜRLESEL Cari ifllemler aç n iyi analiz edelim Son iki y ld r yaflad m z ve may s haziran aylar ndaki dalgalanmaya ra men 2006 y - l nda da en az milyar dolar alaca öngörülen cari ifllemler aç na iliflkin tart flmalar 2001 ve öncesi koflullar ve tecrübeler fl nda yap l yor ve çok do ru sonuçlar üretmiyor. Cari ifllemler aç n halen sadece döviz kurlar n n seviyesi ve L nin de eri çerçevesinde tart fl yoruz. Halen döviz kurlar artarsa cari ifllemler aç n n azalaca n düflünüyoruz ve buna inan yoruz. Halbuki ürkiye ekonomisi 2001 sonras nda fiyat istikrar ve fiyat istikrar içinde sürdürülebilir büyümeye odaklanm fl bir ekonomi öncesinin 30 y ll k yüksek enflasyonu ve büyümedeki dalgalanmalar terk etmeye çal fl - yoruz. Bu de iflimi henüz tam anlam ile sa lam fl de iliz. Çünkü halen fiyat istikrar n yakalayamad k. De iflimi sa layacak tüm yap sal reformlar tamamlayamad k. Ekonomik aktörlerde karar verme süreçlerinde eski al flkanl klardan ve korkular ndan tamamen kurtulabilmifl de il. May s haziran ay ndaki dalgalanmay bu ifl zaten sürmezdi fleklinde de erlendiren ço unluk bu tespitimizi güçlendiriyor. Özellikle cari ifllemler aç n n nedenlerine iliflkin do ru tespitler yapal m. 1- Hedeflenen fiyat istikrar sa land kça büyüme h zlan yor ve büyümedeki h zlanma cari ifllemler aç n art r yor. 2- Yine hedeflendi i gibi büyümede özel sektörün pay art yor. Özel sektör tüketim ve yat r mlar art nca cari ifllemler aç n art r yor. 3- ürkiye 2001 e kadar biriken sorunlar n yaratt yüksek kamu borçlar n azaltmaya çal fl yor. Bu nedenle kamu özel sektörden daha çok kaynak çekiyor. Ekonomik genel denge içinde bu durumda özel sektörde d flar dan kaynak kullanmaya yöneliyor. Bu da cari ifllemler aç na yol aç yor. 4- ürkiye hem büyümek hem de iflletmelerin rekabet gücünü art rmak için yat r m yap - yor. leri teknolojili yat r m mallar da büyük ölçüde ithal. Bu nedenle yat r m e ilimi artt kça yat r m mali ithalat da art yor. 5- Hedeflendi i gibi ürkiye nin ihracat yap sal olarak de ifliyor. Bunda otomotivde oldu u gibi yabanc sermayeli yat r mlar n da pay var. Daha yüksek katma de erli sektörlerdeki ihraç ürünlerinde ithal ürün pay ise yükseliyor. Bu ürkiye ye özgü bir geliflme de il. eknoloji üretmeyen geliflmekte olan tüm ülkeler için geçerli. Bu nedenle ihracat artt kça ithal ara mali ithalat da art yor. Bu da cari ifllemler aç - na yol aç yor. 6- ürkiye nin bir di er önemli yap sal sorunu da enerji talebinin ve enerjide d fla ba- ml l n artmas. Enerji ithalat h zla art yor. Enerji fiyatlar da art nca bunun yükü yükseliyor. Nitekim Merkez Bankas n n 2006 y l II. Enflasyon Raporu nda bu konu analiz ediliyor y l nda öngörülen 25.5 milyar dolarl k cari aç k enerji fiyatlar artmasayd 16.1 milyar dolar olacak. 7- hracat ve döviz kazand r c flirketlerimizin rekabet koflullar ise halen rakipleri ile ayn de il. Kamunun a r yükleri halen devam ediyor ve bu flirketlerin rekabet ve ihracat olanaklar n s n rl yor. Bunlar n bafl nda da ifl gücü maliyetleri geliyor. ürkiye de cari ifllemler aç na yol açan yap sal sorunlar bunlar. Döviz kurlar ndaki art - fl n yukar daki yap sal sorunlar n çözümüne hiçbir katk s yok, hatta yarataca maliyet art fllar ile belki de olumsuz etkileri var. Cari ifllemler aç n n çözümü için üç aflamal bir strateji uygulanmal. 1- Fiyat istikrar korunarak ekonomi so utulmal ve bir türlü vazgeçemedi imiz h zl büyümeden 1 2 y l fedakârl k edilmeli. 2- Orta vadede yukar da say lan yap sal sorunlar n çözümüne a rl k verilmeli. 3- Cari ifllemler aç n n finansman ndaki iyileflme h zland r lmal.

8 SAYFA 8 GÜNCEL 11 A USOS 2006 flletmeler ikinci alt ay için daha iyimser stanbul Sanayi Odas 'n n (SO) Ekonomik Durum espit Anketi, 2006 y l n n ikinci yar s için iyimser sonuçlar ortaya koydu. Anket, 2006'n n ilk yar s n n, özellikle üretim ve iç sat fllar aç s ndan 2005 y l ikinci yar s na göre daha olumsuz geçti ini ortaya koydu y l n n ilk yar s nda üretimlerinde daralma yaflayan iflletmelerin oran, bir önceki döneme k yasla artt. Bu oran, büyük ölçekli iflletmelerde yüzde 20,6'dan yüzde 23,5'e ç kt. Orta ölçekli iflletmelerde bir önceki dönemdeki yüzde 27,9'luk oran aynen korundu. Küçük ölçeklilerde ise yüzde 30,8'den yüzde 32,3'e yükseldi. Çal flmada, iflletmelerin 2006 y l ikinci yar s na yönelik beklentilerinin bu y l n ilk yar s na göre daha iyimser oldu u ortaya ç kt. Bu y l n ikinci yar - s nda iç sat fllar nda düflüfl bekleyen iflletmelerin oran yüzde 16,5, d fl sat fllar nda düflüfl bekleyenlerin oran ise yüzde 12,5 oldu. Yeni siparifllerinde daralma bekleyen iflletmelerin oran yüzde 14,8, istihdamlar nda düflüfl bekleyen iflletmelerin oran ise yüzde 11,3 düzeyinde kal rken, sat fl ve siparifllerdeki olumlu beklentiler fl nda üretimlerinde daralma bekleyen iflletmelerin oran da düflerek yüzde 12,3 düzeyine indi. Yafl meyve-sebze ihracat geliri yüzde 20 artt ürkiye'nin yafl meyve, sebze ihracat miktar bu y l n yedi ayl k döneminde yüzde 9, gelirleri ise yüzde 20 oran nda artt. ürkiye Yafl Meyve Sebze hracatç lar Birli i (YMSB) Ortak Yönetim Kurulu Baflkan Kemal Kaçmaz, bu y l n yedi ayl k döneminde yafl meyve sebze ihracat n n, geçen y l n ayn dönemine oranla yüzde 9, ihracat gelirlerinin ise yüzde 20 oran nda art fl gösterdi ini söyledi. Geçen y l 1 Ocak-31 emmuz tarihleri aras nda toplam 980 bin 468 ton yafl meyve ve sebze ihracat yap ld n ve bu ihracattan 533 milyon 816 bin 715 dolar döviz girdisi sa land n kaydeden Kaçmaz, bu y l n ayn döneminde ise 1 milyon 65 bin ton yafl meyve ve sebze ihracat gerçeklefltirildi ini bildirdi. Kaçmaz, bu y l n yedi ayl k döneminde elde edilen döviz girdisinin ise 638 milyon 85 bin 491 dolara ulaflt n vurgulad. hracatta en yüksek pay n yüzde 49 ile narenciyeye ait oldu unu anlatan Kaçmaz, ihracat n yüzde 38'lik bölümünü yafl sebzenin, yüzde 14'lük bölümünü ise yafl meyvenin oluflturdu unu dile getirdi. Geçen y l n yedi ayl k dönemine oranla yafl sebze ihracat nda yüzde 5'lik azalma oldu unu hat rlatan Kaçmaz, sebze ihracat ndan elde edilen gelirin ise yüzde 14 oran nda art fl gösterdi ini kaydetti. Cari aç ktaki art fl sürüyor Merkez Bankas, 2006 y l Haziran ay nda cari aç n, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 14,8 art flla 2,5 milyar dolar olarak gerçekleflti ini aç klad. Merkez Bankas 'n n ocak-haziran dönemi Ödemeler Dengesi Geliflmeleri Raporu na göre, cari aç kta en büyük paya sahip olan d fl ticaret aç, ödemeler dengesi tablosunda yer ald flekliyle, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 4,2 oran nda artarak 3 milyar 144 milyon dolara ulaflt. Haziran ay tahmini net turizm gelirleri, geçen y l n ayn ay na göre yüzde 1 oran nda azalarak 1 milyar 224 milyon dolar oldu. Böylece, 2005 y l Ocak-Haziran döneminde 13 milyar 194 milyon dolar olarak gerçekleflen cari ifllemler aç, 2006 y l n n ayn döneminde yüzde 41,4 art flla 18 milyar 655 milyon dolara ulaflt. 005 y l n n haziran 2 ay nda yüzde 1.8 olan sanayi üretimi art fl, 2006 y l n n haziran ay nda yüzde 11,4 olarak gerçekleflti. Sanayi üretimi, ocak ay nda yüzde 6 azal rken, flubat ay nda yüzde 5,9, mart ay nda yüzde 9,8, nisanda yüzde 7,1, may sta yüzde 9 oran nda artm flt. Piyasada sanayi üretiminin haziran ay nda yüzde 8,1 artaca beklentisi olmas na ra men üretim beklentilerin yüzde 40,7 üzerinde olarak yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleflti. ürkiye statistik Kurumu (Ü- K), 2006 Haziran ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar na göre, haziran ay nda, üretimde madencilik sektöründe yüzde 10,9, imalat sanayinde yüzde 11,3, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 12,7 art fl yafland y l n n ayn ay nda toplam sanayi üretimindeki art fl yüzde 1,8 olurken, üretim madencilik sektöründe yüzde 8,5, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,2, elektrik, gaz ve Üretim art fl, beklentileri geçti, son y llar n en yüksek düzeyine ulaflt Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Hürriyet Gazetesi Yazar Ercan Kumcu Gaza basm fl gidiyoruz O da emlakç l kla ilgili düzenlemeler paneli yap ld su sektöründe ise yüzde 6 oran nda artm flt. Alt ayl k ortalamalara göre ise toplam sanayi üretimi yüzde 6,3 oran nda artt. Geçen y l alt ayl k ortalamalara göre sanayi üretimi yüzde 3,7 art fl göstermiflti. Bu y l haziranda, imalat sanayi alt sektörleri itibar yla üretimi en fazla artan sektör, yüzde 216,2 art fl ile büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat nda oldu. Söz konusu ay, mobilya imalat yüzde 51,4, di er ulafl m araçlar - n n imalat yüzde 31,2, elektrikli makine ve cihazlar imalat yüzde 40,3, makine ve teçhizat imalat yüzde 27,1, a aç ve mantar ürünleri imalat yüzde 29,9, derinin ifllenmesi, bavul el çantas yüzde 18, tütün ürünleri imalat yüzde 3,8, t bbi, hassas ve optik aletleri, saat imalat yüzde 6,1, ana metal sanayi yüzde 19,8, metalik olmayan di er mineral ürünlerin imalat yüzde 11, giyim eflyas imalat yüzde 2,8, g da ürünleri ve içecek imalat yüzde 6,3, tütün ürünleri imalat da yüzde 3,8, tekstil ürünleri imalat da yüzde 4,2 artt. Ayn ay, plastik-kauçuk ürünleri imalat yüzde 14,6, metal eflya sanayi yüzde 3,7, radyo, V, haberlefleme teçhizat ve cihazlar imalat ise yüzde 11,6 azald. Emlakç l k standarda kavuflacak stanbul icaret Odas, 3 A ustos 2006 tarihinde Emlakç l k Paneli düzenlendi. Panelde ürk emlakç l k standartlar ele al nd. oplant da ayr - ca, Emlak Müflavirli i Kanun asar s hakk nda görüfller dile getirildi. stanbul icaret Üniversitesi (CÜ) Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Ke- Azmi Zeki Sar bay (O Meclis üyesi) Her fleyden önce, Emlak Yasa asar s n n asla karfl s nda olmad m z belirtmek istiyorum. ek bir tebli olsun istedik. ebli öncesi mevcut ifli yapan kifliler ilkokul mezunu olsalar bile 6 y ll k e itim sonucunda lise mezunu seviyesine gelebilecekler. Son düzenlemeye göre meslek mensuplar, en az iki y ll k yüksekokul veya dört y ll k lisans mezunu olmal. Bu e itim için müfredat belirledik. Bu müfredat da MEB nin öngördü ü flekilde düzenledik. ebli konusunda uzmanlaflmay amaçl yoruz. Ekonomistler büyümeyi nas l yorumlad? Yeni yay nlanan ayl k sanayi üretimi endeksine göre, sanayi üretimi art fl yeniden h zland. Haziran ay nda sanayi üretimi geçen y l n ayn ay na göre yüzde 11.4 artarken, imalat sanayi üretimindeki büyüme yüzde 11.3 oldu. Üç ayl k bazda bak ld nda, sanayi üretimindeki büyüme çok daha çarp c bir biçimde görülüyor. Ayl k sanayi üretimi endekslerine göre, bu y l n ilk üç ay nda sanayi üretimi ortalama yüzde 3.4 ve imalat sanayi üretimi yüzde 2.8 artm flken, y l n ikinci üç ay nda hem toplam sanayi sektörü hem de imalat sanayi üretimi büyümeleri bir önceki y l n ayn dönemine göre ortalama yüzde 9.4 oldu. K sacas, sanayi sektöründe üretim aç s ndan gaza basm fl gidiyoruz denebilir. Y l n ikinci yar s nda üretim art fl nda belli bir yavafllama beklesek de, bu gidiflle 2006 y l da yüksek bir ekonomik büyümenin (yüzde 5?in üzerinde) gerçekleflece i bir y l olacak gibi görünüyor. En az ndan orta vadede enflasyon hedefiyle tutarl politikalar, iç talep art fl n dizginleyici önlemleri içermek zorundad r. Bu politikalar yaln zca "k sa vadeli faiz oranlar " ile oynamak olarak görmek yanl fl olacakt r? rem Alkin in Baflkanl nda yap lan Panele O Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç - nar, O Emlak Müflavirleri Meslek Komitesi Baflkan ve Meclis Üyesi Azmi Zeki Sar - bay, Ankara üm Emlakçiler Meslek Esnaf Odas Baflkan Ali aylan, stanbul Umum Emlak Komisyoncular Esnaf Odas Baflkan Sabri Atefl, Beyo lu apu Sicil Müdürü Ali aylan (Ankara üm Emlakç lar Meslek Esnaf Odas Baflkan ) Emlakçilik mesle i çok ciddi s k nt lar olan bir meslek. Bugün burada olmam z n sebebi umutla bakt m z gelecek hakk nda kararlar vermek. Biz mesleki düzen ve disiplini meslek odalar n n ve ticaret odalar n n sa lamas n istiyoruz. Gerçekten O yla anlaflam yoruz ve neden anlaflamad - m z bilmiyoruz. Hiçbir zaman unutulmamal ki Ankara üm Emlakçiler Meslek ve Esnaf Odas her zaman, her konuda stanbul icaret Odas na dan flacakt r Sabri Atefl (stanbul Umum Emlak Komisyoncular Esnaf Odas Baflkan ) Biz esnafl kla gurur duyuyoruz. Meslek odalar - n n ürkiye ye büyük katk lar olmufltur. Bunlar inkar edilemez. fiu anda Ankara da haz rlanan Emlak Müflavirli i Kanun tasar - s var. Çok yak n bir süre içerisinde de bu kanun tasar s yürürlü e girecek. Biz karar verirken meslektafllar m z kucaklayacak kararlar veriyoruz Akflam Gazetesi Yazar Prof. Dr. Deniz Gökçe Rekor sanayi üretimi Sektör mensuplar ve ilgililerin görüflleri Yorumcular n, iç talebe esir olduk, sanayileflme durdu, bat yoruz feryatlar, sert resesyon beklentileri ortam nda sanayi üretimi türbülans da içeren Haziran 2006 ay nda 2004 emmuz ay ndan bu yana en büyük yüzde art fl oran n sergiledi: Yüzde 11.4! Felaket haberlerine konu olan sanayi üretiminin bu ay en iyimser yüzde 8 olmas bekleniyordu. Dalgalanma, faiz art fl, kur z plamas derken sanayi üretim düzeyi gelmifl geçmifl en yüksek düzeye de ulaflt. Mevsimlik düzeltme yap l nca da ve üç ayl k veriler de göz önüne al - n nca 2. çeyrek say lar bir evvelki y la oranla 9.4 yüzde art fl anlam na geliyor. Böylece 2006 y l ilk yar s nda yüzde 6.5 büyüme yaflanm fl oluyor. Sonuçta ülkenin GSYH büyüme oran ikinci çeyrekte de güçlü ç kacak, y l bütününde yüzde 7-8 temposundan yüzde 3-4 temposuna do ru yavafllar. Biz y l n bütününde yüzde reel büyüme beklentisini tafl yoruz. Orta yolcu tahminler büyümeyi yüzde civar na çekiyor, kötümserler ise güçlü resesyon bekliyor. 0 Zaman bütün sorunlar n hakk ndan geldi i, gerçe i gösterdi i gibi, bu konuda da do ru analizi iflaretleyecek.? Murat Okumufl, ürk Standardlar Enstitüsü Kalite Kampüsü Genel Müdürü Fedai Çetin kat ld. Panelin aç l fl n yapan O Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Ç nar son y llarda emlakç l k sektöründe yaflanan s - k nt lar dile getirerek, bu sorunlar aflmak için O olarak her türlü giriflimde bulunacaklar n belirtti. Murat Okumufl (Beyo lu apu Sicil Müdürü) Emlakç l k, Osmanl mparatorlu u döneminden günümüze gelen önemli bir meslektir. ürkiye Cumhuriyeti nin kurulmas ve Borçlar Kanunu nun kabulü ile bu meslek dal Borçlar Kanunu nun ellaliye hükümleriyle düzenlenmifltir. Bu düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlar n karfl lamaktan uzak oldu u görülmektedir. Yasal bir düzenlemenin olmamas, çal flma usul ve esaslar n n belirlenmesi nedeniyle ilgili, ilgisiz, bilgili, bilgisiz herkes bu mesle i yapar hale gelmifltir. Bu da mesle in imaj n son derece olumsuz etkilemektedir. Günümüzde gayrimenkul sektörünün h zla geliflmesine paralel olarak emlakçilik mesle inin de cazip ve popüler bir meslek haline geldi- ini görüyoruz. Sektörün en önemli sorunlar ndan olan kay t d fl l k sorununun yap lacak yasal düzenlemelerle büyük oranda afl laca bir gerçektir. Fedai Çetin (SE Kalite Kampüsü Genel Müdürü) Fayda sa lay c bir fonksiyon olmak için hizmet standartlar n, tüketici ve ülke menfaatlerini göz önüne almak gerekir. Bunun yan nda sektöründe menfaatini korumak zorundalar. Yap lacak yasal düzenlemelerde tüketici menfaatleri ön plana al n rsa her fley çok daha kolaylafl r. llegallik ve kay t d fl l k gibi durumlar engellemek için ürk Emlakçilik Standard n n haz rlanmas çok faydal olacakt r. Bu nedenle bir an önce konuflulup, haz rlan p Resmi Gazete de yay nlanmas n istiyoruz. GÖRÜfi YAfiAR AfiDEMR flkolu kodunun tespiti ve dikkat edilecek hususlar 506 say l Sosyal Sigortalar Kanunu uygulamas nda ifl kazalar yla meslek hastal klar sigortas primi, yap lan iflin ifl kazas ve meslek hastal bak m ndan gösterdi i tehlikenin a rl na göre tesbit edilmektedir. Hangi ifl kollar n n hangi tehlike s n f na girdi i tehlike s n f ve derecelerine ait prim oranlar n n ve tehlike derecelerinin belli edilmesinde uygulanacak esaslar ise 31/03/1981 tarihli Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren fl kazalar ile Meslek Hastal klar Sigortalar Prim arifesi ne göre belirlenmektedir. Kanun uygulamas nda, tescili yap lan her iflyeri için ifl kazas ve meslek hastal klar prim oran ve tehlike s n f, Kurum bünyesinde oluflturulan flube s n fland rma komisyonunca tesbit edilmekte sonras nda tebligat ile iflverene bildirilmektedir. flverene Kurum taraf ndan yap lan tebligatta di er bir ifadeyle yaz l bildirim de yap lan iflin tehlike s n f ve derecesi ile prim oran n n, ola an prim oran n üstünde bir prim oran belirlenmiflse nedeninin, yaz l olmas gerekmektedir. E er ki iflverene yap lan tebligatta belirtilen hususlar yer alm - yorsa tebligata iliflkin iflverenin prim ödeme borcu do mamaktad r. flveren tebligat ald ktan sonra isterse bir ayl k süre içerisinde Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl na itiraz edebilir. Buradaki bir ayl k sürenin hesab ndaki bafllang ç an, ilk tebli in yap ld yani Kurumun yaz l bildiriminin iflverence tebellü edildi i gündür, sürenin sona erdi i gün ise tebellü edilen güne tekabül eden ertesi ay n ayn gününün tatil saatidir. Bakanl n vermifl oldu u karara karfl iflverenin idari yarg hakk n kullanabilme hakk sakl d r. Kesinleflen prim oran için art k iflveren aç s ndan kanuni süreç tamamlanm fl yap - lacak bir ifllem kalmam flt r. icari hayat n ola an ak fl içerisinde zaman zaman ilk defa tespit edilen prim oran na esas al - nan kriterlerde de ifliklikler olabilme ihtimali vard r. Bu gibi durumlarda ise iflverenlerin prim oran nda de ifliklik yapmalar gerekmektedir. Bu ba lamda iflverenler, tehlike s n f ve de iflikliklerini bir ay içinde Kuruma yaz ile bildirmekle yükümlüdürler. Bildirim bir ay içerisinde yap l rsa iflyerininin iflkolu kodu ile tehlike s n f, de iflikli inin meydana geldi i ay takibeden aybafl ndan itibaren de ifltirilecektir. Aksi halde bildirimin bir ay geçtikten sonra Kuruma yap lmas durumunda veya de iflikli in Kurumca ö renilmesi halinde; De ifliklik nedeniyle tehlike s n f yükseliyorsa, iflverenin iflkolu kodu ile tehlike s n f n n, de iflikli in meydana geldi i tarihi takibeden aybafl ndan, De ifliklik dolay s yle tehlike s n f alçal yorsa, iflyerinin iflkolu kodu ile tehlike s n f n n, de iflikli inin Kurumca ö renildi i tarihi takibeden aybafl ndan, De ifliklik sebebiyle iflyerinin tehlike s n f de iflmiyorsa, iflyerinin iflkolu kodu ile tehlike s n - f n n, de iflikli inin Kurumca ö renildi i tarihi takibeden aybafl ndan, itibaren de ifltirilmesi gerekmektedir. Bahsi geçen durumlar n yan s ra uygulamada iflyerlerinde birden fazla iflin yap ld durumlarda iflverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirirken yan lg ya düfltükleri görülmektedir. Bu yan lg lar en aza indirmek için iki ayr durumun iflverenlerce göz önünde bulundurulmas gerekmektedir. Öncelikli olarak bir iflyerinde ifl kazalar yla meslek hastal klar prim oran tespiti yap l rken yürütülmekte olan esas iflin tamamlay c s ve ayr lmaz parças mahiyetinde olan bütün ifllerin sigorta primleri, esas iflin tabi tutuldu u prim haddine göre hesaplanacakt r. Aksi durumda ise esas iflin tamamlay c s ve ayr lmaz parças say lan ifllerin, iflçilerinin birbirine kar flmayacak flekilde, ayr ve ba ms z olarak yürütüldü ü ve ayr bir iflyeri olarak 506 say l Kanun kapsam na al nd durumda herbiri kendi tehlike s n f ve prim haddine tabi olacakt r. Özen gösterilecek di er bir noktada ayn iflveren taraf ndan, ayn iflyerinde yürütülen ve mahiyetleri bak m ndan ayr özellikleri bar nd ran ve baflka tehlike s n flar nda dahil olan bütün ifller iflyerindeki en yüksek tehlike s n f na giren iflin prim haddine tabi k l nacakt r.

9 Van Uluslararas pek Yolu urizm icaret ve Sanayi Fuar aç l yor Van, Uluslararas pek Yolu urizm icaret ve Sanayi Fuar na 13. kez ev sahipli i yapacak. Fuar, 23 Eylül 01 Ekim 2006 tarihleri aras nda Van Altayl Fuar Alan nda düzenlenecek. Fuar, bu y l ilk defa ürk flbirli i Kalk nma daresi Baflkanl (KA) taraf ndan destekleniyor. Gürcistan, Hindistan, ran slam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, K rg zistan, Özbekistan, Pakistan slam Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, acikistan Cumhuriyeti, ürkmenistan, Suriye büyükelçileri ve bu ülkelerde bulunan yerel firmalar davetliler aras nda. Ayr ca KA koordinatörlü ünde bu ülkelerden delegasyonlar ve ticari heyetler de fuara bekleniyor. Gerek Do u Anadolu Bölgemizde, gerekse modernleflme ve kalk nma çabalar içinde olan ürk cumhuriyetlerinin kalk nma faaliyetleri için; Ayr ca ran, Irak, Suriye gibi s n r ve komflu ülkelerle olan ticari ba lar m z n gelifltirilmesi amac ile Van Valili i, Van Belediye Baflkanl, OBB, Van icaret ve Sanayi Odas koordinatörlü ünde organize edilen 13.Van Asya Uluslar aras pek Yolu urizm icaret ve Sanayi Fuar, yaln z ürkiye için de il bütün bat ülkeleri için de, Orta Do u ve Orta Asya ya geçifl için bir eflik oluflturuyor. Umman da Uluslararas G da Fuar Umman da 3-5 Aral k 2006 tarihlerinde Oman International Centre da Food Expo Uluslar aras G da Fuar düzenlenecek. Fuarda g da ürünleri, g da iflleme ve g da teknolojileri yan nda her çeflit yiyecek-içecek, tar m ürünleri, yiyecek-içecek servis elemanlar, mutfak gereçleri, otel ve restoran ekipmanlar sergilenecek. Food Expo Fuar n n ürk g da sektörü firmalar n n Ortado u pazarlar na aç lmalar için bir f rsat olaca düflünülüyor. Ayn zamanda fuarda ürk g da firmalar için resmi ürk pavyonu aç lacak. Detayl bilgi için; el: Minsk te ürk Moda Fuar düzenleniyor Moda ve tekstil sektörünün liderleri A ustos 2006 tarihleri aras nda Meridyen Uluslar aras Fuarc l k taraf ndan Beyaz Rusya n n baflkenti Minsk te Minsk Fashion Show ürk Moda Fuar yap lacak.moda ve tekstil sektörü,baflkent Minsk de bir araya gelerek sektörün öncüleriyle, uluslar aras arenada ürünlerini sergileme f rsat bulacak. Son 6-7 y ld r haz r giyim ve tekstil ürünlerine olan talebin artmas ve re-export olanaklar Beyaz Rusya ile çal flan firmalar m za önemli ifl olanaklar sa l yor. Fuarda; bay, bayan, çocuk giyim, spor giyim, iç giyim, deri konfeksiyon, örme kumafl, dokuma kumafl, aksesuar ve etiketask -tela ürünleri sergilenecek. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Semahat Arsel Otomotiv... Et Nisan... Cemaat YKM... AA... L Asr... Od Re... Meyhane Av... Ca... on Lokavt... Kil... 9 LO... Nec... Memo Yevmiye... pek s At... fade naz itiz. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Sony... Maliyet Etika... Vole Mosmor... Kovan Ama... Eca... MA Honda... Avni At... Sm... eyit icaret... Cefi Avea... Yoz... At Yhn... Midi SEA... Kepez Etalon... im E Deblokaj. ürkiye tar m n n verimlili ini artt rmak için gerekli olan bilgi ve teknolojinin, çiftçi ve tarla ile buluflmas n hedefleyen Agrostanbul, A ustos 2006 tarihleri aras nda ADG Fuarc l k taraf ndan stanbul Dünya icaret Merkezi Yeni Fuar Kompleksi nde yap l yor. Agrostanbul Fuar sektörün uzmanlar n uluslar aras bir platformda bir araya getirecek. Fuar; Bilimsel tar mdan elde edilen verimin artmas yla, Avrupa ve dünya ile sürekli bilgi al flveriflinde olan ürkiye tar m n n global pazarlara haz rlanmas na katk sa lamay amaçl yor. Buna paralel olarak da tar msal faaliyetlerin yaflam fleklinden ekonomik aktiviteye dönüflmesi ile göç gibi sorunlar n önüne geçilebilecek ve ürkiye nin aktif ifl gücünün üçte birinin çal flt tar m sektöründe gelir düzeyi artacak Yurtiçinden fuar ziyaret edecek iller aras nda ilk s ray alanlar flunlar: Konya, Bursa, Bal kesir, Manisa, zmir, Ayd n, Mu la, Antalya, Afyon, Aksaray, Adana, Gaziantep, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Çank r, Çorum, Samsun, Burdur, Yalova, Bilecik, K r kkale, Edirne, ekirda, Çanakkale, K rklareli, Uflak, Denizli, Zonguldak, Bolu, Kütahya, fianl urfa, Diyarbak r ARAP ÜLKELER ALIM HEYELER Yurtd fl ndan ise Arap ülkelerinden sektörel al m heyetleri SAYFA 9 FUAR DÜNYASI 11 A USOS 2006 Dünya tar m sektörü stanbul da bulufluyor DLfiAH KEFLO LU Do altafl Fuar 27 A ustos ta ürkiye, do altafl sektörünü bir araya getirip, yabanc teknolojiyle tan flmas n ve bu sayede sektörün kurumsallaflmas na katk sa lamay amaçlayan Natural Stone 2006, A ustos 2006 tarihlerinde CNR Uluslar aras Fuarc l k taraf ndan CNR EXPO da yap lacak. Uluslararas Fuarlar Birli i UFI onayl Natural Stone Fuar nda do- altafl sektöründeki tüm yenilikler ve tasar mlar görücüye ç kacak. Dünya kaynaklar n n % 40 na sahip olan ülkemizde, mermer, traverten, granit, oniks, kayrak gibi do altafl çeflitlerinin blok, plaka ve karo halinde sergilendi i fuarda Afyon dan Elaz a, Denizli den Bursa ya, Bal kesir den Diyarbak r a kadar tüm ülkeye yay lm fl ocaklardan gelecek yaklafl k 200 çeflit ürün SELANK E ÜRK SHOWROOM U FUARLAR REHBER Kuaför Güzellik 2006 Uluslararas Kuaför, Güzellik Salonu Malzemesi ve Ekipmanlar Fuar stanbul CNR EXPO Düzenleyen Firma: Media Force Fuarc l k A.fi. el: Agro stanbul stanbul ar m Fuar stanbul Dünya icaret Merkezi Yeni Fuar Kompleksi bulunacak. Ayn zamanda do altafl iflleme ekipman ve makineleri, ocak ve ifl makineleri ve kimyasallar gibi yan sanayi ürünleri de yerli ve yabanc pazara sunuluyor. Her ilde bölünmüfl olarak faaliyet gösteren fuar bu sayede tüm sektörü tek bir çat alt nda toplayacak DA DÜNYA LDERYZ Natural Stone 2006, ürkiye de mermer sektörünün en önemli sorunlar ndan biri olan teknoloji kullan m na, fuara kat lacak yabanc teknoloji ile büyük ölçüde çözüm sa layacak. stanbul Maden hracatç lar Birli i, stanbul Mermerciler Derne i, D fl icaret Müsteflarl - ve talya Mermer Makine Üreticileri Derne i nin deste iyle gerçekleflecek Natural Stone Fuar n n en büyük hedefi; 2010 y l nda sektörü ihracatta dünya lideri yapmak. oluflturularak ve bu ziyaretçiler için özel programlarla davetler yap lacak. Al m heyetleri fuarda sergilenecek ürünlerle birebir ilgili ifladamlar ndan oluflacak ve Agrostanbul yeni ifl imkanlar na zemin oluflturacak. Rusya, Ukrayna, srail, ran, Azerbaycan, Bulgaristan, Yunanistan, Suriye de di er kat - lan ülkeler aras nda yer al yor. ar m Makineleri kapsam nda flu ürünler sergilenecek: oprak iflleme, ekim, dikim ve gübreleme makineleri, toprak slah makineleri, hasat, harman makineleri, bitki bak m makineleri, ilaçlama makineleri, tar msal tafl ma ve yükleme donan mlar, tar m makineleri yedek parçalar. Hububat eknolojileri kapsam nda: De irmen makineleri, Yunanistan n Selanik flehrinde aç lan Showroom, ürkiye deki tüm imalatç ve ihracatç sektörlerine kap lar n aç yor ve ürk KOB ler için büyük f rsatlar sunuyor. Selanik in sanayi ve ticaret bölgesinde bulunan Showroom a kat lmak için ürkiye ofisine müracaat yeterli olacakt r. Kat l mc aç s ndan hizmetlerin ve özellikle fiyatlar n uygun olmas dikkat çekiyor. 12 metrekarelik alanlarda ürün sergileme, ürün tan t m hostesleri ve sizin ad n za biz çal flal m, ihracat siz yap n! hedefi ile hizmet veren Showroom hakk ndaki detayl bilgiler internet adresinden edinilebilir. Kat l m için ü araman z veya a bir göndermeniz yeterli olacakt r. Düzenleyen Firma: ADG Fuarc l k Ltd. fiti. el: Natural Stone-urkey 3. stanbul Mermer, Do altafl Ürünleri ve eknolojileri Fuar stanbul CNR EXPO Düzenleyen Firma: CNR Yurtiçi Fuarc l k A.fi. el: IF stanbul Haz r Giyim Fuar ( II ) 8. Haz r Giyim, riko, Çorap, Aksesuar ve Konfeksiyon Yan Sanayi Fuar hububat iflleme üniteleri, tar msal so utma ve depolama üniteleri, tar msal kontrol ve ölçüm cihazlar yer alacak. Hayvanc l k alan nda: Hayvansal yem haz rlama makineleri, ah r ekipmanlar, yem ve yem katk lar, tavukçuluk ve hindicilik ekipmanlar, deve kuflu yetifltirme ekipmanlar, su ürünleri yetifltirme ve iflleme teknolojileri, süt ve besi s rc l, veteriner gereçleri sergilenecek. Bahçecilikte sergilenecek ürünler ise flunlar: Bahçe makineleri ve aletleri, slah ve tohumculuk, gübreler, zirai ilaçlar, serac l k ekipmanlar. Fuar n ziyaretçi profili de; çiftçi, ziraat mühendisi, veteriner, tüccar, ithalatç, akademisyen sektörel dernek ve yay n temsilcilerinden olufluyor. 4. Kuaför ve Güzellik Fuar ürkiye nin Kuaför, güzellik ve estetik profesyonellerine yönelik ilk sektör fuar olan 4. Uluslar aras Kuaför & Güzellik 2006 Kuaför, Güzellik Estetik Malzemeleri ve Ekipmanlar Fuar, A ustos 2006 tarihleri aras nda stanbul CNR EXPO da düzenlenecek. Fuar, stanbul Kad n Kuaförleri ve Manikürcüleri Odas, stanbul Erkek Berberleri Odas, stanbul Artistik Kuaförler Derne i destekleri ile Media Force Fuarc l k taraf ndan organize ediliyor. 4. Uluslararas Kuaför & Güzellik Fuar, 15 ülkede bulunan yurtd fl temsilcilikleri arac l yla uluslar aras kat l mc ve ziyaretçi çal flmalar na h zla devam ediyor. Fuarda saç bak m ürünlerinden teknik kuaför malzemelerine, cilt bak m ürünlerinden profesyonel makyaj ürünlerine, solaryum makinelerinden epilasyon ürünlerine kadar birçok sergilenecek. ürkiye nin ve dünyan n en ünlü artistik kuaförlerinin ve ülke Showlar n n yer alaca 2.Uluslararas Bo aziçi Kuaför & Güzellik Festivali ne de, Kuaför Güzellik Fuar ev sahipli i yapacak. Fuar kapsam boyunca düzenlenecek Bosphorus Saç Yar flmas da, profesyonel ve 20 yafl alt bay bayan kuaförlerinin tasar mlar n yar flt racaklar bir f rsat olacak. Yar flma sonucunda gösteriflli saçlar n usta ve usta adaylar belirlenecek. Bo aziçi Festivali, ünlü mankenlerle firma gösterilerinin, Yunanistan, talya ve Azerbaycan n da aralar nda bulundu u sekiz ülkeden gelecek ünlü kuaför ekiplerinin bir gösteri yeri olacak. Mali de Sanayi ve ar m Fuar Kas m 2006 tarihleri aras nda, Mali de SIAGRI-1. Uluslararas Sanayi ve ar m Fuar düzenlenecek. SIAGRI-1. Uluslararas Sanayi ve ar m Fuar ticaret yapmak, ulusal ve uluslararas kat l mc lar ile profesyonel ziyaretçileri bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuar da Zira-s nai teknolojinin teflhiri ve halka yayg nlaflma vitrini, sanayi ve imalat sektörünün tan t m platformu, ürünlerin ve hizmetlerin sunum tan t m platformu, karar verici ve tan t c larla de- iflim ve mesleki temas kurulmas, yuvarlak masa konferanslar gibi etkinlikler düzenlenecek. Detayl bilgi için Mali Cumhuriyeti Fahri Baflkonsoloslu una baflvurabilirsiniz stanbul üyap Fuar ve Kongre Merkezi Beylikdüzü Düzenleyen Firma: International Exhibition of Medical & Pharmaceutial, Cosmetics & Health Care Instruments Uluslar aras Medikal & laç & Kozmetik & Sa l k Materyalleri Fuar Kabil / Afganistan Düzenleyen Firma: Milade Nur Company el: EKONOM VE POLKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN yimserlik k nanmal m? yimserli in ya c l k,kötümserli in ise bir ayd n erdemi say ld nadir ülkelerdeniz. Asl nda iyimserli in kal c bir ruh haleti olmay p zamana ve zemine göre de iflebilece ini bilmek laz m. abii kötümserli in de öyle olmas gerekir. Bu beyan m savunma içgüdüsü de sayabilirsiniz. Çünkü Anadolu yu dolafl rken zaman zaman beni afl r iyimser sayan dinleyicilerin isyan yla karfl laflt m oluyor.onlarla dilimin döndü ü kadar,devletin yay mlad resmi rakamlarla konufltu umu ve ekonomi ile ilgili rakam yay mlayan kurulufllar n gerekçelere ayk r rakam vermediklerini anlatmaya çal fl yorum. Asl nda kötümser olmak çok kolayd r. Üstelik kötümserlerin hakl oldu u dönemler de vard r. Çünkü milletin hayat nda,ayn fertlerinki gibi,sürekli saadet veya sürekli felaket gibi mümkün de ildir. yi günleri kötü günle,kötü günleri iyi günler kovalar gider. Onun için iyimserde olsan z bir gün hakl ç kars n z kötümser de olsan z. Hangisini tercih edece iniz dünya görüflünüze ba l. Ben gerçekçi iyimser olmay tercih ettim. Kalk nmaya çabalayan ülkelerin derdi bitmez. ürkiye de gelir da l m n n bozuk oldu unu,iflsizli in artt n,refah seviyesinin çok yavafl yükseldi ini herkes ezbere biliyor. eknolojide geri kald m z,altyap da yetersiz oldu umuz,sanayileflmenin hala bafllar nda bulundu umuz da malum. Ekonominin üç esasl derdinin oldu- unu,bu dertlerinde devletin müsrifli inden kaynakland n art k beflikteki bebekler bile biliyor.birinci dert makul bir büyümenin belli bir süre için bile olsa sürdürülememesi,ikincisi hala yakam z b - rakmamakta srar eden enflasyon,üçüncüsüde Demokles in K l c gibi tepemizde duran cari ifllemler aç d r. Bunun da anlam (ister iyimser, ister kötümser olsun) en marifetli hükümetlerin elinde bile bu sorunlar n daha bir süre devam edece idir. Ama sorunlar devam ediyor diye,arada iyi bir haber geldi i zaman dahi,hep somurtup oturman n alemi yok. Ezeli kötümserler de arada bir gülmesini bilmeliler ki yüzlerinde güller açs n. Yoksa,hep dertleri saya saya,okudu u her ac kl roman n bahts z kahraman yerine kendini koyup gece gündüz a layan tazelere benzeriz. abii bu arada ekonominin art k yaln z içerden de il d flar daki çalkant lardan da etkilendi ini görmek laz m. Onun için sürekli olarak ak ls zca iyimserlik zaten mümkün de il. Üstelik yurt d fl ndaki müzmin kötümser uzmanlar n dünya ekonomisi hakk ndaki tahminleri de en iyimserlerin dahi neflesini kaç r yor. Mesela ünlü ECONOMS dergisi tam befl y ld r, Amerikan halk n n ve yat r mc s - n n afl r borçlanarak para harcad n,bir gün gelip borçlar n tasfiye etmek için harcamalar n z nk diye durduraca - n,böylece hem Amerikan,hem de dünya ekonomisinin tepetaklak gidece ini srarla iddia ediyor. Ama aradan befl y l geçti i halde Amerikal lar cay r cay r para harcamaya devam ediyor. Uzun sözün k sas mesnetsiz kötümser olmak, sürekli iyimser olmak kadar mant ks zd r. En iyisi etrafta olup bitenleri dikkatlice izleyip gerçekçi olmakt r. Ama hayattan bir nebze zevk almak için bu gerçekçili e hafif bir iyimserlik kat l rsa iyi olur.

10 S caklar klimac lara nefes ald rm yor Son günlerde yurdun tamam nda etkili olan hava s cakl klar klima sat fllar n her geçen gün artt r rken, yanl fl ve yo un kullan m sonucu ar zalanan cihazlar da yetkili tamir servislerinde yo unluk yaflanmas na neden oluyor. S caklardan kurtulmak isteyenlerin çareyi klimalarda görmeleri üzerine cihazlarda afl r yüklenme sonucu oluflan ar zalar ve bak m ihtiyaçlar servislere olan talebi art rd. Klimalarda görülen ar zalar n yüzde 80'lik bölümünün kullan c hatas ndan kaynakland n ifade eden tamirciler, klima al rken kullan m amac na ve k lavuza uygun hareket edilmesi gerekti ini belirttiler. Yetkili sat c lar ve servis görevlileri, kullan lan kliman n s tma ve so utma kapasitesinin binan n yap s na, iç ve d fl ortam flartlar gibi birçok parametreye ba l oldu unu ve mutlaka profesyonel biri taraf ndan hesaplanmas gerekti ini vurgulad lar. Klimay satan firman n tüketici memnuniyetini ilke edinmifl, tüketicisini bilgilendiren, keflif ve montaj hizmetini eksiksiz gerçeklefltirebilen bir firma olmas na dikkat edilmesi gerekti ini vurgulayan servis yetkilileri, cihaz n bak m na da özen gösterilmesi gerekti ini kaydettiler. Montaj gerçeklefltiren servis yetkililerinin uyar lar na ra men basit kullan m kurallar na uyulmamas nedeniyle klimalarda özellikle hava s cakl n n art fl gösterdi i son günlerde yo un ar zalarla karfl lafl l yor. Ar zalardaki yo unluk nedeniyle müflteri taleplerine yetiflemeyen servisler, günde ortalama ar za onar m ve 40 montaj ifllemini gerçeklefltirmeye çal fl yor. En çok filtre bölümlerinde ar za yaflanan klimalar n bak m ve onar m için YL aras nda harcan yor. SAYFA 10 O DAN 11 A USOS 2006 ürk müteahhitleri yurtd fl nda y l n ilk 7 ay nda 6.7 milyar dolarl k ifl hacmine ulaflt ürk müteahhitlerin büyük baflar s evlet Bakan Kürflad D üzmen, yurtd fl müteahhitlik sektörünün 2006 y l n n ocaktemmuz döneminde, 6,7 milyar dolarl k proje üstlendi ini bildirdi. Devlet Bakan üzmen, ''Ocak-temmuz aras nda müteahhitlerimizin yurtd fl nda gösterdikleri performans 12 milyar dolarl k hedefe ulaflaca m z gösteriyor. 2006'n n ilk 7 ay nda müteahhitlerimizin üstlendi i proje tutar 6,7 milyar dolara ulaflm fl durumda'' dedi. ORADO U REVAÇA Müteahhitlerimizin ilk 7 ayda yurtd fl nda ald ifllerinin 3 milyar 384 milyon dolarl k k sm (yüzde 50'den fazla) petrol üreticisi Ortado u ülkelerinde, 1 milyar 585 milyon dolarl k k sm (yüzde 23,5) Afrika ülkelerinde, 1 milyar 538 milyon dolarl k k sm (yüzde 23) BD ülkelerinde, 109 milyon dolarl k k sm Avrupa ülkelerinde, 99 milyon dolarl k k sm Asya, 40 milyon dolarl k k sm da di er ülkelerdedir.' 2006 y l n n ilk 7 ay nda üstlenilen projelerin say s n n 184 oldu unu ve 21 ülkeyi kapsad - n kaydeden Devlet Bakan Kürflad üzmen, üstlenilen projelerin özellikle Libya, Katar, Ce- Sudan da Nil Nehri üzerinde bir ürk inflaat firmas nca yap m süren El Mek Nimir Köprüsü, Nil Nehri ndeki ürk damgas olarak nitelendiriliyor. zayir, ürkmenistan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Irak ve Rusya Federasyonu'nda yo unlaflt n bildirdi. ürk müteahhitlerinin yurtd fl nda üstlendi i 184 projeden 17'sinin 100 milyon dolar n üzerindeki projeler oldu unu belirten Devlet Bakan Kürflad üzmen, flu bilgileri verdi: ''ürk müteahhitlerinin teknik birikimi, ifl deneyimi, disiplini, yetiflmifl eleman kapasitesi her geçen gün yükselmektedir. ürk müteahhitleri her geçen y l daha büyük projelere imza atmakta ve taahhütlerini de zaman nda yerine getirmektedirler. ürk müteahhitlik firmalar yurtd fl nda art k marka olmufllard r. Gitti im her ülkede ürk firmalar n n yapt klar ifllerden övgüyle söz edilmesi bana gurur vermektedir. ürk müteahhitlik firmalar n n yurtd fl nda üstlendikleri projelerin artmas iflsizlik sorununun çözümüne de önemli katk lar yapmaktad r. fiu anda binlerce mühendisimiz on binlerce iflçimiz yurtd - fl nda üstlenilen projelerde çal flmaktad r. Müteahhitlerimiz ayr ca ifl ald klar ülkelerin istihdam na da önemli katk lar sa lamaktad rlar.'' Kamu ilk 6 ayda 14.2 milyar YL al m yapt lk 6 ayda 14,2 milyar YL kamu al m yap ld. hale usullerine göre, say sal bazda mal al m, parasal bazda hizmet al m ihaleleri ilk s - rada yer al yor. halelerde sözleflme bedeli, yaklafl k maliyetin ortalama yüzde 84'ü oran nda gerçekleflirken, Milli E itim Bakanl, en çok ihale yapan bakanl k s ralamas nda ilk s rada yer ald. Kamu hale Kurumu, 2006 y l n n 1 Ocak- 30 Haziran tarihlerini kapsayan ilk 6 ayl k dönemine iliflkin ihale verilerinin de erlendirildi- i ''2006 Y l 6 Ayl k hale statistikleri''ni aç klad. Bu dönemde Kamu hale Kurumu na ihale usullerine göre, 46 bin 837, Kamu hale Kanunu ndan istisna olan al mlara iliflkin ise 8 bin 517 olmak üzere toplam 55 bin 354 adet ihaleye iliflkin veri ulaflt. Bu verilere göre, y l n ilk 6 ay nda mal ve hizmet al mlar ile yap m iflleri için toplam 14,2 milyar YL kamu al m yap ld. Yap lan kamu al mlar n n, 11,3 milyar YL'si ihale usullerine göre, 1,3 milyar YL'si do rudan temin yoluyla, 1,6 milyar YL'si de istisna kapsam nda gerçeklefltirildi. 99 bin 664 iflsize 26.5 milyon 131 YL ödendi flsizlik Sigortas Fonundan, geçen ay 99 bin 664 kifliye 26 milyon 559 bin 131 YL 9 YKr ödendi. flsizlik Sigortas Fonu Bültenine göre, geçen ay iflsizlik sigortas ndan yararlanan kifli say s bir önceki aya göre 698 artarak 98 bin 966'dan 99 bin 664'e yükseldi. Bu kiflilere toplam 26 milyon 559 bin 131 YL 9 YKr ödenek verildi. Öte yandan, flsizlik Sigortas Fonu nun toplam varl 31 emmuz itibariyle 21 milyar 226 milyon 242 bin 32 YL 6 YKr'ye ulaflt. Ayn tarih itibar yla toplam fon varl n n yüzde 53.54'ü bono, yüzde 42.25'i tahvil, yüzde 3.76's döviz cinsi tahvil, yüzde 0.36's mevduat, yüzde 0.09'u da döviz tevdiat hesab ndan olufltu. O meclis üyeleri güncel sektörel konulara iliflkin görüfllerini aç kl yor ERKAN KINACI S LPG, 115 bin kifliyi v laflt r lm fl Petrol Gaz (LPG) ülkemizde;13,5 milyon hanede yemek piflirme, s cak su temin etme ve s nma amaçl olarak, ayr ca 1,5 milyon araçta da yak t olarak tüketilmektedir Sektörümüz; 115 bin kiflinin istihdam ile yaklafl k olarak 450 bin kifliye bir bak - ma afl sa lamaktad r. Sektörümüzün toplam cirosu 5,2 milyar olup 2,2 milyar vergisel de er yaratmaktad r y l nda 3,5 milyon ton ithalat ve 830 bin ton da ihracat yap lm flt r Sektörün 2000 y l nda 4.5 milyon ton olan sat fl hacmi, son 3 y ldaki vergi politikalar ve do- algaz n bir anlamda vergi yolu ile sübvansiyonu nedenleri ile % 22 küçülmütür. Bu nedenlerle y ll k tüketim 3.7 milyon tona gerilemifltir. Sektördeki küçülme 2005 y l nda da devam etmifl; tüplügazda % 4, özellikle de dökmegazda % 20 ile küçülme trendi devam etmifltir. Otogaz pazar, derne imizin tespitlerine göre 2005 y l nda % 8.3 oran nda büyümüfl olmas na ra men, LPG sektörü sat fllar kümülatifte 2004 y l na göre % 2 azalm flt r. Küçülmenin bafll ca nedenleri flunlard r; LPG üzerindeki vergi yükü nedeni ile fiyatlar artm fl ve böylece k rsal kesimde, seralarda ve tavuk çiftliklerinde kat yak tlar tercih edilir olmufltur. Alternatif enerji kaynaklar, elektrik fiyatlar n n efl de er fiyat karfl laflt rmas nda LPG nin alt na düflmüfl ve elektrik kullan m nda kaçak yayg nlaflm flt r. Sektörümüz gelecekle alakal endifleler tafl - makta, tüketicilerimizi, devletimizi direkt olarak ilgilendiren üç önemli sorunla yaflamaktad r. üplügazda uygulanan yüksek ÖV: LPG, ülkemizde özellikle gelir seviyesi düflük mahallerde, küçük sanayide ve de % 70 i k rsal kesimde kullan lmaktad r. Bu aç dan bak ld nda LPG ye uygulanmakta olan ÖV çok yük- istihdam ediyor sektir. Bu yüksek ÖV yasa d fl faaliyetlerin artmas na da neden olmaktad r. Do algaz ile mukayese edildi inde LPG tüketicisine uygulanan 28 kat fazla ÖV ile oluflan ciddi fiyat fark, gerçek anlamda dar gelirli tüketicilerin al m gücünü zorlamaktad r. Ülkemizde uygulanan tüplü ÖV yi baz AB ülkeleri ile mukayese etti imizde çarp kl k çok net olarak görülmektedir (Euro/ ton) : ürkiye 375, Hollanda 197, Almanya 61, talya 190, Belçika 23, Fransa, Polonya ve ngiltere s f r. üplügaz n ÖV tutar n n do algaz ve elektrik tüketicisi ve de AB ülkeleri uygulamalar ile eflde er tutulmas fiyatlar n ucuzlamas tüketicilerimizinde hakl beklentisidir ve en adil olacak uygulaman n da her üç ürünün vergilerinin kullan m yerleri dikkate al narak kalorifik bazda eflitlenmesidir. Otogaz ile tüplügaz ve dökmegaza uygulanan ÖV nin farkl l : Ayn kaynaktan, ayn kurumlar taraf ndan temin edilen LPG ye otogaz olarak sat flta (862 YL/ton) tüplügaz ve dökmegaz olarak sat fltan farkl (743 YL/ton) ÖV uygulanmas halen daha kaçakç l teflvik etmektedir. 7 Nisan 2006 tarihinden evvel 186 USD $ mertebesinde olan bu fark, derne imizin ve sektördeki flirketlerinin önerileriyle 88 USD $ mertebesine çekilmifltir. Kaçakç l n önlenmesi için bu fark n 40 USD $ seviyesinde sabitlenmesi gerekti i sektörümüzün beklentisidir. Kaçak elektrik kullan m n n yayg nlaflmas : Kaçak elektrik kullan m da sektörümüzü olumsuz etkilemektedir. Bu konuda gereken yapt r mlar n ve cezai müeyyidelerin uygulanamamas nedeniyle kaçak elektrik kullan m n n yayg nlaflt mahallerde bilhassa halk n can ve mal güvenli ini tehdit eden standart d fl elektrikli ev cihazlar na talep de artmaktad r. Daha etkin bir kontrol ve ceza mekanizmas kurulmas n n aciliyetine inan lmaktad r. SA DÜZYUR D ünyada entegrasyonun yafland bir dönemde art k ticari s n rlar, ekonomik s n rlar tamamen kalkm fl pozisyondad r. Ülkelerde, k talarda art k siyasi s n rlar mevcuttur. Küçülen dünyam zda dünya ile entegre olmak istiyorsak; düzenli, prensipli ve çok çal flarak aradaki mesafeyi kapatmak zorunda oldu umuza inan yorum. Bu mesafeyi kapatmak ve baflar l olman n yolu bireysel çal flmaktan de il, bir ekip tak m çal flmas ndan geçer. Benim buradan dostlar - m za, sanayicilerimize, tüccar arkadafllar ma görüflüm mutlaka tak m çal flmas yaps nlar bireysel çal flmadan mümkün oldu u kadar kaçs nlar. Ben flirketlerin yap s n futbol tak mlar - na benzetirim. ek bafl na tak m olunamaz. ak m n alaca baflar ; yöneticisine, teknik patronuna, oyuncusuna, hatta malzemecisine tüm ekibe aittir. fiirketlerde bunun gibi; ekip olursan z, paylafl mc olursan z, daima baflar l olursunuz Sektörümüzde gerek sanayicimiz, gerekse di er faaliyet gösteren dostlar m z n kendi çaplar nda yollar na bütün varl klar n ortaya koyarak devam ettiklerini görmekteyiz. Bu da bizi onurland r yor, gururland r yor. Burada bireysel baflar n n hiçbir önemi yoktur. opyekün kolektif çal flman n baflar sa layaca ve alüminyum sektöründe çal flan yüzlerce, binlerce insana afl, ifl, ekmek temin eden bu sektör, ne kadar canl olursa bundan ülkemizde fayda görür, sektörümüzde fayda görür, toplumumuzun da sosyal konumu, ekonomik konumu ile entegre olur. fl istihdam nda alüminyum sektörü gibi di er sektörlerde yoluna baflar grafi i çizerek devam ederlerse ülkemizin önü aç l r, ihracat artar, ekonomisi canlan r, yol al r, mesafe al r diye düflünüyorum. Alüminyum sektörüne bak fl Konu ülkemizden aç lm flken, 2005 y l n 2006 y l n n ilk 6 ay ile k yaslad m z zaman 2006 y l n n daha iyi geçti ini görmekteyiz. ek parti hükümetinin ülkeye getirmifl oldu u istikrara bakacak olursak bu durumu görmekteyiz. K sacas 2005 y l nda ülkemizde ihracat yapan kifli ve kurulufllar ihracat da müflteri kaybetmedi ama parada kazanmad diyebiliriz y l n n may s ay nda dövizin serbest dalgalanmas ndan yukar do ru hareketle yükselifl göstermesi ihracatç y azda olsa sevindirmifltir. ürkiye ekonomisine katk aç s nda da ihracat yapmayan kifli ve kurulufllar da bu konuda al nmas nlar ürk Liras ile döviz orant l bir flekilde hareket etmelidir. Hiç bir zaman birbirinden çok farkl de eri olmamal d r. hracatç n n önünü açaca z derken piyasan n da dengelerini bozmaya hiç kimsenin hakk olamaz. Eflit ve olumlu bir flekilde bütün güzellikler sektörümüzün yan nda olur. Ülkemizde ekonomisi itibari ile bir canlanma bir ivme kazanma, iktidar n ekonomik dengelerde yol ald n, borçlar konusunda ülkemizin iç ve d fl borçlar n n ödenebilirli i konusunda yol ald n, enflasyonun tek hanelere do ru gitti ini tabi bunlar yaparken de ülkemizi yöneten bugünkü iktidar n son derece dengeli hareket etmesi gerekti ini vurgulamaktay z. Sonuçta karamsar bir tablo hali haz rda ülkemizde söz konusu de ildir. O karamsar bulutlar da tm fl, ülkemizi tamamen ayd nl k günefllik bir hava içerisinde oksijen depolam fl konumda 4 nala koflan atl gibi, ülkemizin iktidar n, sanayicisini, ihracatç s n, tüccar n görmekteyiz, buda bizi umutland r yor önümüzü, ufkumuzu açmaya vesile oluyor. Bu duygular içerisinde 2006 y l n n 2005 e göre çok daha iyi geçece i kanaatindeyim. AL MURAD KIZILAfi Perakende sektörü ürk ekonomisi son y llarda her alanda güçlü bir ekonomik performans sergilemifl ve 2001 krizinden sonra ekonomide tesis edilmifl olan istikrar ortam, piyasadaki oyunculara önlerini daha rahat görme f rsat vermifltir. Yarat lan istikrar ortam nda yerli ve yabanc sermaye yat r mlar nda h zl art fllar görülmüfl ve son dört y lda ürk ekonomisi ortalama % 7 oran nda büyüme göstermifltir. ürk perakende sektörü de bu dönemde büyük at l m sergilemifl ve ayn dönemde 50 milyar dolardan 70 milyar dolara yaklaflan bir ifl hacmine ulaflm flt r. Sektörümüzde flu anda 300 bin kifli istihdam edilmektedir. Bu rakam ülkemizde elektronik sektöründe istihdam edilen iflçi say s n n 15 kat, beyazeflya sektöründe istihdam edilen iflçi say s n n 10 kat ve otomotiv sektöründe istihdam edilen iflçi say s n n 4,5 kat d r. fiu anda inflaat halinde olan ve planlanan al fl verifl merkezi yat r mlar göz önüne al nd nda k sa-orta vadede sektörümüzün 150 bin kifliye daha ifl imkan yarataca öngörülmektedir. Ayr ca, organize perakende flirketleri, yasal sorumluluklar n tam olarak yerine getirmekte ve bu özellikleri ile kay t d fl ile mücadele de önemli bir araç olarak önümüze ç kmaktad r. AMPD nin ba ms z araflt rma flirketlerine yapt rm fl oldu u bir araflt rma sonucuna göre Al flverifl Merkezlerinde yüzde 97, geleneksel mekanlarda yüzde 55,1 ve pazaryerlerinde yüzde 27,5 oran nda fatura veya fifl verildi i tespit edilmifltir. Son zamanlarda üzerinde yo unca tart flt - m z Büyük Ma azalar Kanun asar s, hem büyük geliflme kaydeden organize perakende sektörünü sekteye u ratacak, hem de ülkemiz ekonomisinin büyüme potansiyelini zay flatacakt r. ve yasa tasar s Ekonominin kay t alt na al nmas n sa layan, nitelikli çal flan oran n artt ran, iflçi ve tüketici haklar n koruyan organize perakende sektörü, bu yasa tasla kanunlaflt taktirde önemli s - k nt lar yaflayacakt r. Yasan n mevcut hali ile yasalaflmas, kay t d fl ekonominin engellenmesi, çal flan ve tüketici haklar n n korunmas ve gelecekteki yat r mlar aç s ndan ürk ekonomisine olumsuz etkileri olaca kesindir. Öte yandan, örnek al nd belirtilen Avrupa ülkelerinde sektörü denetlemeyi hedefleyen düzenlemelerin, büyük firmalar n pazardaki paylar n n belli bir büyüklü e geldikten sonra gündeme geldi i bilinmektedir. Daha önce de belirtti im gibi, ürkiye nin sosyal ve ekonomik geliflmesine paralel olarak, ürk perakende sektörü de büyük geliflme göstermifltir. Ama özellikle çok flikayet edilen süpermarket ve hipermarketlerin, pazar paylar, ma aza say lar ve yayg nl klar gibi parametrelere bak ld nda, organize perakendenin toplam pazar içindeki pay n n hala çok küçük oldu u ve geliflim sürecinde oldu u görülmektedir. Bu aflamada Oda Yönetim Kurulumuz önemli bir karar vermek zorundad r: E er Gün Kurtar lmak isteniyor ise bu kanuna olumlu fikir bildirilecektir. Böylece, dünya standartlar ile ba daflmayan geleneksel perakendecilik zihniyeti desteklenmifl olacakt r. E er, ülkemizde oluflturulan toplam ticaret hacminin yaklafl k % 50 sinin üyeleri taraf ndan gerçeklefltirilen bir ticaret odas n n yönetimi olarak, stanbul, dolay s ile ürkiye perakendesinin geliflmesi ve ölçek büyütmesi hedefleniyor ise bu kanun teklifine olumsuz fikir bildirilmelidir. fiehrimiz ve ülkemizdeki ticaret firmalar n n kurumsallaflmas, organize olmas, geliflmesi ve dünya firmalar ve markalar ile rekabet edebilir bir yap ve bilgi birikimine sahip olmas yönünde mücadele edilmesi gerekmektedir.

11 SAYFA 11 Der giler Hobi Yetenek Kendin -Yap Dergisi EKN Yay n Grubu (el: Web: ürk Sinema Sanat n n Önemli simlerinden Hülya Koçyi it le El Sanatlar ve Hobiler Üzerine Söylefli Yap m Aflamalar Ayr nt lar yla Gösterilen 11 Farkl Uygulama Projesi: Cam Boyama, Kurdele Nak fl, Kadife Doku, Dekoratif Boyama, ak asar m, Rölyef Uygulama, Polimer Kil Hamuru Uygulamalar... Sanatkarlar Soka ndan Yans yan Cam Ifl lt lar: Cam flleme ve Çeflm-i Bülbül Sanat n n emsilcileriyle Bir Buluflma. ürk slam Sanatlar Uzman Hattat ve Ebruzen Ömer Faruk Dere le Hat Sanat Üzerine... Kültür Sanat Dünyas ndan Haberler Sanatsal Hobi Endüstrisinden Sektör Haberleri Mobilya Dekorasyon Dergisi EKN Yay n Grubu (el: Web: Mobilyalar n S n fland r lmas ve arihi Geliflimi-1 Çin, ehdit mi F rsat m? Kereste Yüzey Düzgünlü ü Ölçümü Milano Fuar ndan Notlar, zlenimler... Sektörün Kadán Yöneticileri Dosyasá Etkinlik Haberleri, Yerli ve Yabancá Fuarlar Listesi nflaat Dünyas (Bileflim Yay nc l k ve Fuarc l k ve an t m Hizmetleri Afi el: Web: NOSALJ sim.com.tr) Kepirtepe de kültür devrimi an t nda bir demet çiçek... Yal t m sektörü h zl büyüme sürecinde Yal t mla 1 milyar dolar tasarruf mümkün Yal t mda ihtisaslaflma gerekli Bor madeni yal t m n hizmetinde Do ru ürün do ru uygulama gerektirir hracat milyar dolar efli inde Kaplanpostuyla bafllayan yolculuk Diyarbak r dan dünyaya mermer ihracat afltan kazan lan makinaya gidiyor Baykaralar dan yat r ma devam Amerikal lardan ürk serami ine büyük ilgi Güneflten enerji sa layan inflaat ürünleri nflaat sektörü kredileri sorunlu hale mi geliyor? Kamyon pazar büyüyor E itim kurumlar nda uygulanan havaland rma sistemleri ak-çal flt r m yoksa kar flt r-birlefltir mi? M fi E BRKM 11 A USOS 2006 Kitap esle inde k demli, toplant sektöründe deneyimli iki kad n gazetecinin 1995 y l nda yay nlamaya bafllad Kongre Dergisi, 11 y ld r sempozyum, konferans, seminer, panel, fuar ve festival gibi etkinliklerin nabz n tutuyor. Kitap: Giriflimcilik Keflif Süreci Yazar: Seyfi op Yay nevi: Beta Bas m Yay m Da t m A.fi Sektörün tek ve öncü dergisi: Kongre DLEK ÜLKER yl k olarak yay nlanan Kongre Dergisi, etkinlikleri izlemek için zaman olmayanlar için tam bir rehber görevi üstleniyor. Sektörel yay nc l n zor yönünün sektörün bütün kulvarlar nda koflmay iyi bilmek oldu unu söyleyen Kongre Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Okflan Atasoy, Bunun için de hangi sektörde yay n ç kar yorsan z, öncelikle o sektörün labirentlerine girmek gerek. Bu da, iflte ad na uzmanl k dedi imiz hassas bir gazetecili i gerektiriyor diye konufluyor. stanbul icaret: Derginizin sektördeki yeri nedir? Konular n içeri iyle ilgili bilgi verir misiniz? Okflan Atasoy: Yay n hayat na 1 Eylül 1995 te bafllayan Kongre Dergisi, mesle inde k demli, toplant sektöründe deneyimli iki kad n gazetecinin birlikteli i ile haz rlanan toplant endüstrisinin ilk ve tek yay n olma özelli ini tafl yor. Dergi, kongre ve özel etkinlikler sektöründeki tüm geliflmelere, yap lan, yap lacak tüm toplant lara, panellere, seminerlere, söyleflilere, fuarlara ve bu etkinliklerin programlar yla ilgili haberlere yer veriyor. Kongre Dergisi nde toplant mekanlar n n tan t m n n yan s ra, yurtiçi ve yurtd fl kongreler seminerler, fuarlar ve festivallerle ilgili olarak bir de rehber bölümü yer al yor. Benzer olmayan ve ürkiye de ilk kez kapsaml bir flekilde de erlendirilen Kongre Rehber ise, toplant larla ilgili olarak düzenlenen ilk ve tek takvim olma niteli ini tafl yor. stanbul icaret: Derginizin konular nas l seçiliyor ve haberler haz rlan rken hangi kriterler göz önünde tutuluyor? Okflan Atasoy: Kongre Dergisi nde yer alan toplant haberleri, özellikle bir ay içinde gerçekleflmifl olan toplant lar n ve ileri tarihlerde yap lacak tüm etkinliklerin bilgilerini içeriyor. Yay n ekibimiz, önemli toplant lar, delegeler ve düzenleyiciler aç s ndan farkl boyutlarda araflt rarak, konu ile ilgili haberlerin A Kongre Dergisi Genel Yay n Yönetmeni Okflan Atasoy, derginin toplant haberleri bölümlerine ve spot sayfalar na aktar l yor. Ayr ca ileriye dönük olarak yap lacak toplant lar seminerler paneller ve fuarlarla ilgili olarak kapsaml bilgilere de yer verilen Kongre Dergisi nde toplant lar n perde arkas ile organizasyon aflamalar ön planda tutuluyor. stanbul icaret: Hedef kitleniz ve okuyucu profiliniz hakk nda bilgi verir misiniz? Okflan Atasoy: Hedef kitlemizin liste bafl nda kongre düzenleyenler geliyor. Ayn zamanda kongre düzenlenen mekanlar n sahipleri, ço unlukla kongre merkezleri ve kongre salonlar olan tüm otellerin üst düzey yöneticileri de okuyucu profilinin büyük k sm n oluflturuyor. Akademisyenler, üniversitelerin halkla iliflkiler ve tan t m sorumlular, önemli holdinglerin üst dü- 47 y l önce zey yetkilileri, turizm sektöründe hizmet veren kurulufllar n büyük bir k sm profilimizin de önemli bir kesitini kaps yor. Bunun yan s ra, toplant endüstrisindeki 40 a yak n sektörden kongre dünyas n n geliflimini ve toplant lar takip etmek isteyen kurulufllar n ilgili kiflileri de abone kayd yla Kongre Dergisi ni izliyorlar. stanbul icaret: Okuyucu derginizde neler bulabilir? Derginizi nas l çekici hale getiriyorsunuz? Okflan Atasoy: Herkesin her toplant y izleyebilmek için yeterli zaman olmad için takip edemedi i toplant lar hakk nda bilgi almak isteyenler için kaynak olabilecek tek yay n Kongre Dergisi. Bu nedenle, dergiyi daha çekici hale getirmek için s k aral klarla dergi ile birlikte muhtelif ekler ç kar yoruz. Bu ekler aras nda belli sürelerle haz rlanan Kongre Otelleri ve mekan- lar içerikli özel yöresel ekler, p Kongreleri ile ilgili olarak yay nlad m z KONGREMED, fuarlarla ilgili olarak yay nlad m z KONGREXPO, özel olarak haz rlad m z KIBRIS eki, Stres Atma programlar n içeren Wellness&Spa Eki yer al yor. Kongre Dergisi nde ayr ca alanlar nda uzman kifliler de her ay farkl konular içeren makaleleri ile konuk yazar olarak görüfllerini aktar yor. stanbul icaret: Sektörel yay nc l n zor ve keyifli yanlar neler? Okflan Atasoy: Sektörel yay nc l n zor yönünü sektörün bütün kulvarlar nda koflmay iyi bilmek olarak aç klayabiliriz. Daha do rusu sektörü çok yak ndan tan mak, her alan n inceleyerek detayland rabilmek. Bunun için de hangi sektörde yay n ç kar yorsan z, öncelikle o sektörün labirentlerine girmek gerekiyor. Bu da, iflte ad na uzmanl k dedi imiz hassas bir gazetecili i gerektiriyor. Keyifli yönüne gelince çal flmalar n odak noktas bütün temal yay nlarda efl düzeyde. Sektörü iyice tan yan kadro ile çal flmak çok önemli. Verilerin de erlendirilmesinde haberlerin gerçek yönünün ortaya koyulmas nda di er bir deyiflle çok iyi tan d n z sularda seyretmekte oldu unuzdan, özellikle sektörel habercilikte size daha çok güven veriyor. stanbul icaret: ürkiye de sektörel yay nc l k hak etti i yeri bulabildi mi? Okflan Atasoy: ürkiye de sektörel yay nc l k gün geçtikçe daha geniflliyor. Ancak henüz yurtd fl nda oldu u gibi farkl alanlara girmifl durumda de il. Dünyaya bakt m zda, hemen her sektörün kendi bünyesi içinde özel yay n bulunmas hepimizin dikkatini çekiyor. Ancak ürkiye de okuyucu say s itibariyle daha hassas davranmak gerek. Az say da okuyucuya ulaflacak konularda sektöriçi yay n yaflayam yor. Onun için toplant endüstrisi alan nda oldu u gibi ayn çat alt na girebilecek 40 a yak n farkl sektörün biraraya geldi i daha derin ve genifl alanl sektörlerin yay nlar ayakta kalabiliyor. Giriflimcilik günümüzde sadece yoksullu un ve iflsizli in önlenmesinde mükemmel bir araç de il, ayn zamanda toplumlar n kötü talihlerinin de ifltirilmesinde ve gelece in infla edilmesinde de temel faktördür. Giriflimci ise, bu de iflim, dönüflüm ve bereketi yürütecek olan; teknolojiyi, f rsat ve de imi okuyup yazabilen s ra d fl insanlard r. Bu kitap giriflimcili i bir kariyer ve yaflam tarz olarak benimseyip, kendi sakl yeteneklerini keflfedenlere bir rehber olmas dile iyle haz rlanm flt r. e l e ek onomi ELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI fl Dünyas : 13 A ustos Geri Say m: Hafta içi her gün: Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, Finans Cafe: Hafta içi her gün: Son Bask : Hafta içi her gün: Parametre: Hafta içi her gün: Finans Bülteni: Hafta içi her gün: fl Yeme i: Hafta içi her gün: Paran n zi: Hafta içi her gün: Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe: Duayen: 16 A ustos Çarflamba: Stratejik Finans: 17 A ustos Perflembe: A ustos Cumartesi Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: Yolsuzluk ve Yoksulluk: 14 A ustos Pazartesi: Yaflayan Ekonomi: 12 A ustos Cumartesi, flte Hayat: 13 A ustos Pazar: Ekonomi Kufla : Hafta içi hergün: 09.10, 13.30, Eko Diyalog: 15 A ustos Sal : Barkot: 12 A ustos Cumartesi, lkin Gündefl le Ekonomi, Hafta içi her gün: y l önce Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 12 A ustos Cumartesi: Paran n Yönü: 13 A ustos Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 16 A ustos Çarflamba: 13 A ustos 1959 AHME ALMAZ Butum rak tespit edilmifltir. Dersaadet icaret Odas Gazetesi 28 emmuz 1322 (Rumi) 10 A ustos 1906 Kalay Piyasas delalet göstermiyorsa da evvelki ahvali bir nebze olsun gidermifltir. Butum, nohut büyüklü ünde, d fl ye- Di er taraftan Giresun bölgesinde bu Son hafta zarf nda Londra piyasas nda flil kabuklu, içi sert kabuk ve onun içinde seneki f nd k mahsulü 33,5 milyon kilo kalay fiyat iyice tutkun bir halde görül- olarak ilan edilmifltir. mektedir. Bununla beraber Datruva kalay pek ve Koza Fiyatlar nda enzilat Beklentisi mevcut maldan 166,12,6 ve 3 ay sonra tes- Mal sahipleri tenzil-i fiyata (fiyatlar n lim flart yla 166,10 ngiliz liras k ymetin- düflürülmesi ) bir derece daha r za göste- ya l bir levze bulunur ki, küçük bir antepf st d r. Yeflil kabu u hafifçe ezilirse ya görülür ve kendine has güzel bir koku hissedilir. Bu meyve sonbaharda olgunlafl r. A ac n d fl kabu u yeflil iken toplan r.statistiklerimiz de y ll k butum istihsalinin neden ibret oldu u hakk nda bir kayda tesadüf edilmemifltir. F nd k Rekoltesi Portekiz Milletleraras ktisadi eflekküllere Kat l yor Bildirildi ine göre, Portekiz Hükümeti Milletleraras Para Fonu ile Milletleraras mar ve Kalk nma Bankas na kabulü için müracaatta bulunmaya karar vermifltir. ngiliz kalay adi külçe içün 170 ve çubuklar için 171 ve tasfiye olunmufl külçeler içün 172 ngiliz liras k ymetindedir. Bak r Ahvali Asfalt ankeri Haliç e ndirildi yetindeki (sonundaki) muamelenin su-i te- Haliç tersanesinde inflas tamamlan- siri (olumsuz etkisi) bir derece izale (gi- Rize ve Çoruh vilayetleri dahil olmak m fl olan asfalt tankeri denize indirilmifl- üzere Vakf kebir e kadar olan sahada bu tir. ankerin tafl yaca asfalt 1750 ton ve seneki f nd k rekoltesi 22 milyon kilo ola- dedir. sürati de 10 deniz milidir. Aybafl bak r istatisti i geçen ay niha- dermek) olmufltur. Gerçi son istatisti in arai etti i (gösterdi i) ahvalin (durumun) hoflnut olaca na rirlerse emsalinin (benzerlerinin) te sirat n (etkileri) hilaf na (aksine) olarak muamelenin flimdikinden daha ziyade (fazla) EkoStar: Her Cumartesi fl Dünyam z: 8 A ustos Sal : Ekonomi Kulisi: 9 A ustos Çarflamba: Çerçeveden Yans malar: 11 A ustos Cuma: faaliyet kesbedece i (kazanaca ) flüphesizdir. flte bundan dolay fiyatlarda hiçbir tebeddül (de iflim) meflhud (görülmek) olmam flt r. Haz r maldan Edirne kozalar 10,35 ktisatç : 11 A ustos Cuma: EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, 12.15, 14.15, 15.15, Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: ve ran beyaz kozalar 9,45 frank fiyatla bir fl Günü: 14 A ustos Pazartesi: 16 emmuz Çar- miktar sat fl vaki olmufltur. flamba 13.00

12 GÜNDEM 11 A USOS 2006 Agro Aurasia 2006 Fuar n Bakan Eker ve Yalç ntafl açt Mirasla parçalanan arazi dönemi bitecek ar m ve Köyiflleri Ba- spanyollar n yeni gözdesi stanbul spanya'n n en yüksek tirajl gazetelerinden ABC'nin hafta sonu dergisi, stanbul'u Avrupal lar n yeni modas olarak tan ml yor. 5 milyon kifli taraf ndan okunan dergide, stanbul ile kentin gözde ve lüks mekanlar tan t ld. ''Gelenekler, camiler, saraylar, en iyi avangart otel ve lokantalarla beraber yafl yor. stanbul muhteflem bir kar fl m. Sadece Kapal çarfl ile yetinmeyip 'in' yerleri ve adresleri not al n ve Bo az fethedin'' ifadeleri yer alan dergide, ''Nerede Kal n r?, Nerede Yenir?, Ne Al n r?'' bafll klar alt nda da 16 yerden bahsedildi. Dergide, spanya'n n divas Monica Molina ile stanbul üzerine yap lm fl bir röportaj da yer ald. Madrid Kültür Müflavirli inin daveti ve Pasion urca organizasyonu ile ürkiye'ye gelen ve stanbul hakk nda ne düflündü ü sorulan Molina, ''stanbul'a her gitti imde sanki bir Binbir Gece Masal yafl yorum'' yan t n vererek, kent hakk ndaki düflüncelerini dile getirdi. kan Mehmet Mehdi Eker, tar mda miras MÜRSEL SÖNMEZ Bir arada yaflama olgunlu u-2 yoluyla arazinin par- Olgunluk ya da olmak, kendisi ola- çalanmas n önlemeyi amaçlayan rak, kendisini tamamlayan di er kimlik kanununun gündeme geldi ini alt maddeleriyle de buluflmak ve öteki belirterek, ''nflallah bu dönemde ve çevre ile sa l kl ve verimli iliflki kura- bunu kanunlaflt raca z'' dedi. bilmektir. Oluflumuzu daldaki meyve gi- ÜYAP üm Yap m Fuarc l k, bi bir bafl m za geçeklefltiremeyiz. Ki ar m ve Köyiflleri Bakanl, ür- meyve de yaln z de ildir ya, ayr bir ko- kiye Ziraat Odalar Birli i ile ürk nu. Bireysel ve sosyal yönlerimizle var z ar m Alet ve Makinalar malat- ve insan olman n do as böyle. Olgunlu- ç lar Derne i iflbirli iyle stan- umuz, her ne kadar kendi kendimize bul'da düzenlenen stanbul a- bir de er gibi görünse de, asl nda top- r m, Hayvanc l k, ohumculuk, lumsal bir de erlendirme konusudur. Fidanc l k, avukçuluk ve Süt En- Kendinizi koydu unuz yer de il, toplu- düstrisi Fuar n n (AGRO AURA- mun sizi koydu u yerdir yeriniz. Aslo- SIA 2006) aç l fl nda konuflan lan sizin yarg lar n zd r ama di er yarg - Eker, ürkiye'de ortalama iflletme lar da sizi mutlaka ba lar. büyüklü ünün 55 dekar oldu u- Hayat n ve varoluflun anlam n hangi nu, bunun da 4-5 parçadan olufl- stanbul'da düzenlenen stanbul ar m, Hayvanc l k Fuar n n aç l fl n, O Baflkan Yalç ntafl ile birlikte yapan ar m Bakan Mehdi Eker, tar m sektöründe yap lacak düzenlemeleri anlatt. tu unu söyledi. Fuara Çevre Or- toplulaflt rmakt r. oplulaflt r- fl nda gelen tar m sektörünün hem de uzun vadeli olabilecek, san z, kendinizi tan mlaman n sahici te- man Bakan Osman Pepe, stan- mayla birlikte ayn zamanda tar- donan ml bir flekilde ülkemiz- politik olmayan tutarl ve nitelikli mellerini bulmak ve bilmek durumun- bul icaret Odas Yönetim Kurulu la içi hizmetleri de getirece iz. de ve dünyadaki varl klar n bir eylem plan oluflturabilmenin das n z. Bu da toplumdaki yerinizi bil- Baflkan Murat Yalç ntafl, stanbul Daha verimli ve daha modern ta- sürdürebilmelerini sa lamak önemine dikkat çekti. mekle de tamamlanacak olan bir sonuç Sanayi Odas Baflkan (SO) an l r m yapma imkan olacak. nflal- bize düflen en büyük vazifedir Küçük de kat ld. lah bu dönemde bu kanunu ç - fleklinde konufltu. Eker, Avrupa'n n 25 ülkesinin ortalamas 175 dekar oldu u- olacakt r. Yani, eni konu ben birileri ile çüde tar mda ithalatç bir ülke buluflmak zorunda; öncelikle soyut ola- karaca z. Çünkü bu bizim ka- MLA: ARIM olmaktan kurtulabilir. Üretimi rak, ve somut durum da kendini fiilen nayan yaram z.'' KANUNU teflvik eden ve belirli bir plana yaflat yor. Ben bilincimiz nerelerde gezi- Nisan ay nda kabul edilen a- dayanan stratejileri hayata geçi- nirse gezinsin, biz insanlar n içinde, top- ARIMIN HAYA 3 kat na denk geldi ini belirterek, ÖNEM r m Kanunu nun çok önemli bir rebilir diyen Yalç ntafl; tar mda- ABD'de bu rakam n bin dekardan stanbul icaret Odas Yöne- milat oldu unu belirten Baflkan ki her sars nt n n hem sosyal hem tim Kurulu Baflkan Murat Yalç n- Yalç ntafl, tar ma ivme kazand ra- de ekonomik s k nt lar do uraca- Bakan Eker, flöyle konufltu: tafl da yapt konuflmada, tar m bilmek için öncelikle; hem k sa n kaydetti. ''50 dekarla 5 parçada üretim mi sektörünün ürkiye için hayati Kazakistan Baflkonsolosu Abu alip Ahme- verimli, 175 dekarla, bin dekarla önemi sahip oldu unu belirterek dov beraberindeki Kazak ürkleri Vakf Bafl- üretim mi? Onun sabit masrafla- Birbiriyle iç içe geçmifl birkaç kan Dervifl K l ç ile O Yönetim Kurulu Bafl- r ayn, Üretici Birlikleri Kanu- sektör bu fuarda bulufluyor. a- kan Murat Yalç ntafl ziyaret etti. Kazakistan nu, ar m Kanunugibi 10 tane r m,hayvanc l k, tohumculuk, fi- icaret Odas n n, stanbul da açmak istedi i kanun ç kartt k. fiimdi esas ürk danc l k, tavukçuluk ve süt en- temsilcilik için O Yönetim Kurulu Baflkan tar m n n en büyük sorununu düstrisi üreticileri bu fuar n çat - Murat Yalç ntafl dan destek isteyen Kazakistan çözecek kanunun haz rl n ya- s alt nda biraraya geliyor. Asl n- Baflkonsolosu Ahmedov, iki kardefl ülke aras n- p yoruz. Ben göreve geldikten da bu fuar ile ürkiye nin çok daki ticari iliflkilerin art r lmas n gerekti ini sonra çal flma bafllatt m. nflallah önemli bu üretim imkan na, eko- söyledi. O Yönetim Kurulu Baflkan Murat bu sonbaharda rapor halinde Yalç ntafl da sözkonusu temsilcilik için O nun Meclise sunulacak hale gelir. Ya- eleman e itiminden lojisti e kadar bir çok ko- ni tar mdaki miras yoluyla arazi- fazla oldu unu kaydetti. inanç ve düflünce düzlemine dayand r- ürkiye bunu baflard öl- nu, bunun ürkiye ortalamas n n Kazak icaret Odas stanbul da temsilcilik aç yor CAR E VE HAYA SAYFA 12 lumsal bir hayatta gezinip geçiniyoruz. Ben ve çevre bir al flverifl içinde. Etkileyip etkileniyor, geliflip gelifltiriyor ya da y k p yap yor. nsanlar n gittikçe daha çok yaln z- KOB ler birinci olmak için yar fl yor laflt bir zaman diliminde kiflinin kendi ruh sa l için de topluma gereksinimi var. Her ne kadar olumsuz etkilenimler olsa da bu böyle. Yaln zl k (eskilerin tevahhufl dedikleri hal) nadiren olumlu flletmelerin yüzde yar flmay kazanan KOB lere sonuçlara yol açsa da kimi insanlarda, 99 unu oluflturan kü- ödülleri Kas m ay nda verile- ço unlukla tehlikeli bir may n tarlas d r. çük ve orta ölçekli ifl- cek. Firmalar n n baflar l bir Kendi kurallar m z n çiti benlik arsam z nomisinin lokomotifi olacak bir letmeleri ( KOB) daha da bafla- performans sergiledi ini düflü- bir ölçüde koruyabilir, ama toplumu da alana dikkat çekiliyor dedi. r l çal flmalara yönlendirmede nen içine alan surlar daha da koruyucudur. teflvik unsuru olarak stanbul iflletmelerin (KOB) yönetiicile- Bunal p zindan gibi gördü ümüz bu ürkiye nin tüm sektörleriyle küçük ve orta boy nuda destek verece ini belirtti i konuflmas nda nin parçalanmas kanunu gün- küresel rekabete haz r olmas ge- içaaret Odas tara ndan dü- ri, yar flma baflvuru formunu, sur içi, koruna m zd r da ayn zaman- Kardefl ülke Kazakistan ile ürkiye aras n- deme geliyor. Çünkü bu birinci rekti ine vurgu yapan Baflkan zenlenen Baflar l KOB Yaür fl- adresinden ya da. Aile, yak nlar, millet ve ülke çerçeve- daki d fl ticaret potansiyeli yüksek. Bu potan- flartt r. önce parçalanman n önü- Yalç ntafl; AB ye uyumdan en mas na kat l m için fiurmlalar n da stanbul icaret Odas KOB leri, çevçevelerimizin rüzgârlarda parça- siyeli karfl l kl olarak art rmal y z dedi. ne geçmeliyiz. kincisi de bunu fazla etkilenecek sektörlerin ba- müracaatlar sürüyor. Baflvuru- Araflt rma fiubes inden temin lanmas n önleyen siperliklerdir. nsan lar 8 Eylül tarihine kadar de- edebiliyor. ne kadar güçlü bir kiflili e sahip bulu- vam edecek. Yar flma Giriflim- Yar flmaya baflvuru süreci- nursa bulunsun ve kendini merkeze ko- cilik, Kad n Giriflimci, h- nin çok basit oldu unu belirten yan bir anlay fla sahip olursa olsun, say- racat, eknoloji Uygulama, O yetkilileri, O web sayfa- d m z toplumsal halkalara mensup ol- flbirli i, urizm Özel Ödü- s ndan ya da Odam zdan temin mak zorunda ve durumundad r. lü ve O Özel Ödülü dalla- edilebilecek olan baflvuru form- Birarada yaflamak benlik yap m z n r nda gerçeklefltirilecek. Baflvu- lar n n doldurulmas ve kriterle- gereklerinden ise ki öyle-, o zaman bu rular, 24 kiflilik bir jüri taraf n- re uyulmazs baflvuru için ye- varoluflsal zorunlulu u yaflamak gerek- dan de erlendirildikten sonra terlidir dediler. mektedir. Bu da içsel bir itmeyle daha da güzelleflecek ve kolaylaflacak bir yolla Ana kategoriler ve kriterler 1 - GRfiMCLK: Giriflimin orjinalli i ve sürdürülebilir olmas, bilgiyi fikre dönüfltürme özelli i, öngörünün hayata geçirilmesi sürecinde gösterilen beceri, yarat c l k ve al nan riskler, katma de erin yüksekli i, giriflimin toplumsal ve çevresel boyutlar gibi kriterler de erlendiriliyor. 2 - KADIN GRfiMC: Giriflimcilik kategorisindeki de erlendirme kriterleri geçerli olacak ve giriflime kad n olarak getirilen ek katk, örnek ve öncü olmak gibi hususlar göz önünde tutuluyor. Bu kategori sadece kendi iflini kurmufl kad n giriflimcilere aç k. 3 - HRACA BAfiARISI: De erlendirmede yeni ürün, yeni pazar, yeni pazarlama yöntemleri, mevcut pazarlardaki büyüme oran, ülke ekonomisine katk, yurt d fl nda oluflturulan marka imaj, katma de erin yüksekli i ve toplumsal boyut gibi unsurlar dikkate al n yor. 4 - EKNOLOJ UYGULAMA: Kullan lagelen teknolojilerin gelifltirilmifl olmas, yeni teknolojiler ve tasar mlar n devreye sokulmufl olmas, üretimde verimlili i art rmaya ve proses gelifltirmeye yönelik çal flmalar n yap lm fl bulunmas, katma de erin yüksekli i ile yap labilir ve sürdürülebilir olma niteli i, toplumsal ve çevresel yaklafl m, s nai mülkiyet boyutu (patentli ürün, marka, faydal model say s vb.) yönlerinden de erlendiriliyor. Bu kategori sadece ticarileflmifl uygulamalara aç k. 5- fiBRL : Birden fazla iflletmenin yurtiçinde ve yurtd fl ndaki iflbirli inin yaratt sinerji, mevcut kaynaklar kullanmadaki ve yeni kaynak yaratmadaki katk lar, verimlilik ve rekabet gücüne olumlu etkiler ile iflbirli inin bölgesel, ulusal ya da uluslararas niteli i göz önünde tutulacak, ayr ca, uygulaman n toplumsal ve çevresel boyutlar ile verimlili i ve katma de erin yüksekli i dikkate al nacak. gerçeklefltirilebilir. Bu yol, aya yere basan bir sevginin k lavuzlu udur. Sevmek; zoru kolaylaflt ran, olmaz olduran, kifliyi ben çeperinden kurtararak üst ve aflk n düzeye ç karabilen bir duygusal güçtür. Kimi ucuz ve baya numaralara kurban edilse de, kimileri için baflkalar n tuza a düflürme arac olarak kullan lsa da, öz hali ile sevmek insan yukar lara ve olgunlu un zirvelerine tafl yan, s çratan bir ruh ata d r. Öfke ve bencil ak lla çözülemeyen, ka t üzerindeki yasalarla içinden ç k lamayan birçok sorunun üstesinden sevgi ile gelinebilir. Sevmeyi ve duyguyu hor gören bak fl aç lar m z bak mdan geçirmeli ve yeniden k ymet skalam z ayarlamal y z. Bir arada yaflaman n en etkin ve geçerli yolu belki de sevmekten geçecektir. Bir de böyle düflünsek, ne zarar m z olabilir? Hayat n ve ticaretin t kac, sevgisizlik olmas n sak n?

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni

2016 Yılı Mart Ayı Bülteni 2016 Yılı Mart Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 03.03.2016 tarihinde Afyonkarahisar Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi nin 2013-2014 ve 2015

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEKLERİ Esra ALAGÖZ KAYA Şubat 2015 SUNUM PLANI I. KÜMELENME ANA DESTEK ALANLARI II. KÜMELENME DESTEKLERİNDE TEMEL

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ

ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ ASYA DA TÜRK YEMEKLERİ ŞÖLENİ NÜFUS: 68.981.000 (2016-IMF tahmin) GSYİH: 412.295 (2016-IMF tahmin) İhracat: 227,5 milyar $ (2014) İhracat Ürünleri: Tayland ın mal ihracatının yaklaşık olarak %80 ini sanayi

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016

İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 www.ekonomi.gov.tr İŞ DÜNYASI İÇİN TİCARİ BİLGİYE ERİŞİM NİSAN 2016 T. C. EKONOMĐ BAKANLIĞI 1 WEB PORTAL Ekonomi Bakanlığı hizmet ve faaliyetleri ile ilgili çok sayıdaki web sitesinin içeriği birleştirilerek

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI

FONLAR GETİRİ KIYASLAMASI MART 15 FON BÜLTENİ Güncel Ekonomik Veriler Büyüme Oranı(Yıllık) 4,00% Cari Açık/GSYİH 5,90% İşsizlik oranı(yıllık) 10,10% Enflasyon(TÜFE/Yıllık) 7,55% GSMH(milyar USD) 819,9 Kişi Başı Milli Gelir (USD)

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı