Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi"

Transkript

1 Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik tarımda marka oluyor Hedef: Dünyaya teknoloji pazarlamak Kelkit Havzası nda organik tarım üretimi ikiye katlandı. AB fonlarıyla yeni projeler üzerinde duruluyor. Markalı organik ürünler için çalışmalar sürüyor. eknoloji geliştirme merkezlerinde, ileri teknolojiye yönelik genç girişimciliğin özendirilmesi, işletmelerin AR-GE çalışmalarının desteklenmesi amaçlanıyor. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN A USOS 2006 YIL: 51 SAYI: 2419 ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi ekim ay nda yap lacak KOB lere Almanya dan görücü geliyor ürkiye nin ve Almanya n n küçük, orta ölçekli iflletmeleri 6-7 Ekim 2006 tarihinde birbirleriyle tan flacak. stanbul da yap lacak genifl çapl ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi nde Almanya da veya ürkiye de ifl yapmak isteyen ve ticari ortak arayan flirketler efllefltirilecek. ürk-alman KOB Efllefltirme Zirvesi ni, ürkiye Sanayi ve icaret Bakanl n n himayesinde, Almanya n n önde gelen ifladam birliklerinden olan Almanya Orta Ölçekli flletmeler Birli i (BVMW) düzenliyor. stanbul icaret Odas n n katk lar yla, Alman-ürk icaret ve Sanayi Odas, stanbul Sanayi Odas, KOSGEB ve OSYÖV ün iflbirli inde gerçeklefltirilecek etkinlikte, ürk ve Alman flirketleri ayn anda ayn yerde biraya gelerek, bilgi al flveriflinde bulunacaklar. Her iki ülkenin yat r m ve piyasa koflullar n ö renebilecekler. ürkiye ve Almanya daki yat r m bölgelerinin (ifl ve teknoloji merkezlerinin) ve sunduklar imkanlardan haberdar olabilecekler. icari ortak arayan flirketler efllefltirilecekler. an t m ve enformasyon standlar ndan faydalanabilecekler. Haber 5. sayfada Dünyan n en önemli yan sanayi fuar nda tan t m imkân ransa'n n baflkenti Paris te 7-10 F Kas m 2006 tarihleri aras nda düzenlenecek ve milli kat l m organi- zasyonu, O taraf ndan yap lacak olan MIDES 2006 Yan Sanayi Fuar süresince ziyaretçilere da t lmak üzere bir "milli ifltirak CD'si" haz rlanacak. CD'de sanayici ve yan sanayici firmalar m z n reklamlar na da yer verilecek. CD arka karton kapak için 500 YL, CD içi için ise 200 YL ücret ödenecek. lgilenecek firmalar n 4 Eylül tarihine kadar O nun Fuarlar ve D fl liflkiler fiubesi'ne baflvurmalar gerekiyor. (el : , stanbul tcaret odas yay n ÜK: Sanayi üretimi haziranda yüzde 11,4 artt Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi emen Su Ürünleri Sektörünün En- Y tegrasyonu ve Gelifltirilmesi Projesi O da düzenlenen bir toplant - da ürk ifladamlar na tan t ld. oplant ya konuflmac olarak kat lan Agro echn ques Development Foodstuf firmas ndan Funda Ercan, proje hakk nda aç klamalarda bulundu. Funda Ercan, Yemen Cumhuriyeti nin, 2. befl y ll k kalk nma plan nda öngördü ü Su Ürünleri Sektörünün Entegrasyonu ve Gelifltirilmesi ile ilgili projenin realizasyonunu Yemen Bal kç l k Bakanl ile imzalanan anlaflma ile kendi flirketlerine verdi ini ifade ederek, Al Hudaydah ve Al Mukalla da planlanan entegre tesislerin kapal alan yaklafl k olarak 100 bin metre kare ve 120 milyon dolar tutar nda olaca n aç klad. Haber 7. sayfada D evlet Bakan Kürflad üzmen, yurtd fl müteahhitlik sektörünün 2006 y l n n ocak-temmuz döneminde, 6,7 milyar dolarl k proje üstlendi ini bildirdi. Devlet Bakan üzmen, ''Ocak-emmuz aras nda müteahhitlerimizin yurtd fl nda gösterdikleri performans 12 milyar dolarl k hedefe ulaflaca m z gösteriyor. 2006'n n ilk 7 ay nda müteahhitlerimizin üstlendi i proje tutar 6,7 milyar dolara ulaflm fl durumda'' dedi. Müteahhitlerimizin ilk 7 ayda yurtd fl nda ald ifllerinin 3 milyar 384 milyon dolarl k k sm (yüzde 50'den fazla) petrol üreticisi Ortado u ülkelerinde, 1 milyar 585 milyon dolarl k k sm (yüzde 23,5) Afrika ülkelerinde, 1 milyar 538 milyon dolarl k k sm (yüzde 23) BD ülkelerinde, 109 milyon dolarl k k sm Avrupa ülkelerinde, 99 milyon dolarl k k sm Asya, 40 milyon dolarl k k sm da di er ülkelerde. ürk müteahhitlerinin yurtd fl nda üstlendi i 184 projeden 17'si ise, 100 milyon dolar n üzerinde. Haberi 10. sayfada KOB ler birinci olmak için yar fl yor Sanayi üretimi, dalgalanmay da içeren haziran ay nda yüzde 11.4 ile en büyük yüzde art fl oran na ulaflt. iyasadaki, sanayi üretiminin haziran ay nda yüzde 8,1 artaca beklentisine karfl l k üretim, beklentilerin yüzde 40,7 üzerinde, yüzde 11,4 düzeyinde gerçekleflti. Sanayi üretimi, ocak ay nda yüzde 6 azal rken, flubat ay nda yüzde 5,9, mart ay nda yüzde 9,8, nisanda yüzde 7,1, may sta yüzde 9, haziran ay nda ise yüzde 1.8 oran nda artm flt. ürkiye statistik Kurumu nun (ÜK), 2006 Haziran ay Sanayi Üretim Endeksi sonuçlar na göre, imalat sanayinde yüzde 11,3 art fl yafland. Alt ayl k ortalamalara göre ise toplam sanayi üretimi yüzde 6,3 oran nda artt. Geçen y l alt ayl k ortalamalara göre sanayi üre- P timi yüzde 3,7 art fl göstermiflti. Bu y l haziranda, imalat sanayi alt sektörleri itibar yla üretimi en fazla artan sektör, yüzde 216,2 art fl ile büro, muhasebe ve bilgi ifllem makineleri imalat nda oldu. Sanayi üretiminde haziran ay nda görülen s çrama, gazetelerin ekonomi yazarlar n n köflelerinde de ele al nd. Hürriyet Gazetesi yazar Ercan Kumcu, Gaza basm fl gidiyoruz bafll kl yaz s nda, Yeni yay nlanan ayl k sanayi üretimi endeksine göre, sanayi üretimi art fl yeniden h zland. Üç ayl k bazda bak ld nda, sanayi üretimindeki büyüme çok daha çarp c bir biçimde görülüyor. Y l n ikinci yar s nda üretim art fl nda belli bir yavafllama beklesek de, bu gidiflle 2006 y l da yüksek bir ekonomik büyümenin gerçekleflece i bir y l olacak gibi görünüyor derken, Akflam Gazetesi yazar Prof. Dr. Deniz Gökçe, Rekor sanayi üretimi bafll alt nda, görüfllerini özetle flöyle aktard : Yorumcular n, iç talebe esir olduk, sanayileflme durdu, bat yoruz feryatlar, sert resesyon beklentileri ortam nda, sanayi üretimi, türbülans da içeren Haziran 2006 ay nda 2004 emmuz ay ndan bu yana en büyük yüzde art fl oran n sergiledi: Yüzde Dalgalanma, faiz art fl, kur z plamas derken sanayi üretim düzeyi en yüksek düzeye de ulaflt. Haberi 8. sayfada Faks : ) Yemen de 120 milyon dolarl k proje ürk firmalar bekliyor ürk müteahhitlerin büyük baflar s O Meclisi nin a ustos toplant s nda konuflan Baflkan Murat Yalç ntafl: Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas büyük kazanç stanbul icaret Odas (O) A ustos Ay Meclis oplant s Muharrem Keçeli baflkanl nda gerçeklefltirildi. oplant da ilk konuflmay yapan O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, Ortado u da süren savafla dikkat çekerek, dünyan n art k bu konuda gözünü açmas n istedi. Baflkan Yalç ntafl, Körfez ülkelerindeki sermayenin büyüklü üyle ilgili olarak Katar örnek göstererek, Sadece Katar da ayn anda inflas devam eden 200 gökdelen var. Körfez ülkeleri hem kendi ülkelerinde hem de baflka ülkelerde yat r m aray fl na girdi. Körfez ülkelerinin ürkiye de yat r m yapmas bizim için büyük kazanç. Ziyarette eme i geçenleri kutluyorum. Meclis üyelerimizin bilmesini istiyorum ki, Kral Abdullah la birlikte gelen heyette çok say da ifladam n n bulunmas nda da O nun bü Haberi 6. sayfada yük katk s vard r dedi. flletmelerin yüzde 99 unu oluflturan küçük ve orta ölçekli iflletmeleri ( KOB) daha da baflar l çal flmalara yönlendirmede teflvik unsuru olarak stanbul içaaret Odas tara ndan düzenlenen Baflar l KOB Yaür flmas na kat l m için fiurmlalar n müracaatlar sürüyor. Baflvurular 8 Eylül tarihine kadar devam edecek. Yar flma Giriflimcilik, Kad n Giriflimci, hracat, eknoloji Uygulama, flbirli i, urizm Özel Ödülü ve O Özel Ödülü dallar nda gerçeklefltirilecek. Baflvurular, 24 kiflilik bir jüri taraf ndan de erlendirildikten sonra yar flmay kazanan KOB lere ödülleri Kas m ay nda verilecek. Haberi 12. sayfada Komflu ülkelere ihracat m z yüzde 11.5 artt ürkiye'nin komflu ülkelere ihracat nda art fl trendi devam ediyor y l n n ilk 6 ay nda toplam 7 ülkeden oluflan s n r komflusu ülkelere ihracat m z, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 11,5 artarak 3,9 milyar dolar oldu. hracatç Birlikleri rakamlar ndan yap lan hesaplamalara göre, s n r komflusu ülkelerin söz konusu dönemde ürkiye'nin 39,9 milyar dolarl k ihracat içindeki pay da yüzde 9,8 oldu. S n r komflusu ülkelere ihracatta s ralama flöyle: Yüzde 3,3'lük payla ilk s rada yer alan Irak, yüzde 1,8'lik payla Yunanistan, yüzde 1,7'lik payla Bulgaristan ve yüzde 1,2'lik payla ran izledi. ürkiye'nin ilk 6 ayda Irak'a ihracat 1,3 milyar dolar, Yunanistan'a ihracat 708,4 milyon dolar, Bulgaristan'a ihracat 659,8 milyon dolar, ran'a ihracat ise 459,2 milyon dolar oldu. ürkiye'nin söz konusu dönemde Suriye'ye ihracat 311,1 milyon dolar, Azerbaycan-Nahç van'a 286,7 milyon dolar, Gürcistan'a ihracat 172,1 milyon dolar oldu. O BLG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL 11 A USOS 2006 ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Anadolu e-ticareti sevdi Anadolu sanayi hamlesinin sembolü müze olacak C nayi müzesi olarak de erlendiril- kilometre tafllar ndan biridir. fiu mesi için çal flmalara bafllayacakla- anda at l durumda olan fabrika r n ifade etti. binas n n hat ras n n bir müze Palta, o güne kadar hiçbir yat - olarak canl tutulmas ve gele- r m n bulunmad geri kalm fl cek kuflaklara 'milli azim' örne i Anadolu'da, Cumhuriyet dönemiy- olarak akt r lmas n istiyoruz. le birlikte bacas tütmeye bafllayan Müzede tamamen fabrikan n fabrikalar n Anadolu insan n n da kendi orijinal makine aksamlar makus talihinin yenilmesinde sergilenecek.'' önemli rol oynad n belirtti. Anadolu da bulunman n avantajlar n- al flveriflin giderek yayg n ha- dan yararland n vurgulad. le gelmesiyle birlikte, ilk ola- ''Büyük flehirlerdeki firmalar ka- rak stanbul'da ortaya ç kan ''e-ticaret'' dar yüksek giderlerimiz olmad n- flirketleri Anadolu'ya aç l yor. dan di er online ma azalara göre ay- Edinilen bilgiye göre, Karadeniz n ürün için daha uygun fiyat verebi- Bölgesi nin ''e-ticaret'' alan ndaki ilk liyoruz'' diyen Ceylan, Anadolu mer- büyük yat r m ''teknogaraj.com'', ür- kezli olmalar n n ürünü gönderme h - kiye'de sanal al flveriflin yeni ve popü- z nda herhangi bir yavafllamaya neden ler isimlerinden birisi haline geldi. olmad n kaydetti. Zonguldak'ta bu y l içinde faaliyete ürkiye'de online al flveriflin özel- geçen ve 8 bini aflk n bilgisayar ve tek- likle elektronik ve yüksek teknoloji ci- noloji ürününün sat ld site, say ve hazlar alan nda yayg n oldu una ifla- çeflitlili i bak m ndan Karadeniz'in en ret eden Ceylan, ''Belli bir fiyat n üze- büyük al flverifl sitesi konumunda bu- rindeki sipariflleri ayn gün veya erte- lunuyor. si gün stanbul'daki birimimizden ANADOLU AVANAJLI kargoya veriyoruz. Bu sayede stan- Web sitesinin kurucular ndan De- bul merkezli büyük firmalarla reka- mirtunç Ceylan, bu alanda faaliyet bet edebilirken, Anadolu'daki rakip- gösteren stanbul merkezli birçok fir- lerimizin bir ad m önünde oluyoruz'' ma olmas na karfl n, eknogaraj n dedi. Genç ürkiye Cumhuriyeti nin ilk yat r mlar ndan 1924'de kurulan Aksaray daki Azmi Milli nin at l durumdaki binas, sanayi müzesine dönüfltürülüyor. umhuriyet döneminin Anadolu'daki ilk yat r mlar aras nda yer alan Aksaray Azmi Milli Un Fabrikas 'n n binas, sanayi müzesi olarak de erlendirilecek. Aksaray Belediye Baflkan Nevzat Palta, Cumhuriyetle özdeflleflen fabrikan n sanayi müzesi olarak düzenlenmesi için Kültür ve urizm Bakanl, valilik ve belediye olarak mutabakata vard klar n, bu konuda proje haz rl klar n n devam etti ini söyledi. Uzun y llar un üretimi yapan fabrikan n birçok aksam n n orijinal olarak korundu unu, ürkiye'de hatta dünyada bir örne inin daha bulunmad n belirten Palta, Kültür ve urizm Bakanl n n da deste i ile fabrikan n sa- ürkiye'de internet üzerinden Da köyünden Avrupa ya ihracat Aksaray halk n n azmi ve mil- O y llarda kurulan fabrikalar li iradesi ile kuruldu u için flirke- aras ndaki Azmi Milli Afi'nin tin ismine Aksaray Azmi Milli de- genç ürkiye Cumhuriyeti'nde nilmiflti y l nda kurulan fab- özellikle tar msal sanayideki kal- rika ikinci fabrika ile birlikte 1990 k nman n sembolü oldu unu be- y l na kadar un üretimine devam lirten Palta, flöyle konufltu: etti. kinci fabrika ise 2000 y l na ''Bu aç dan fabrika yak n ta- kadar üretim yapt. Hisseleri, rihimizin önemli bir hat ras d r. Özellefltirme daresi ne geçen Kurtulufl Savafl 'ndan sonra eko- Fabrika son olarak Aksaray Bele- nomideki kurtulufl savafl n n ilk diyesine devredildi. Sultanhisar köylüleri, defne yapra ihracat ndan y lda 800 bin YL gelir elde ediyor. Yat r m için memleketini seçti fladam Ahmet Ceylan, lirten Ceylan, ''Bunu ortadan Ceylan, tamamen öz serma- memleketi Uflak'a 18 kald rmak için tam teflekküllü yeyle oluflturulacak hastanede, bin metrekare alan bir hastane ve Uflak'ta olmayan 30'u uzman toplam 35 doktor ve üzerine 5 y ld zl otel ve tam do- 5 y ld zl otel yap m na karar 80 hemflirenin görev yapaca n nan ml özel hastane yapt racak. verdim. ki proje, 25 milyon kaydetti. Ceylan, 2.5 y lda tamamlan- YL'ye mal olacak'' dedi. Hastane inflaat sürerken, mas hedeflenen ve 25 milyon 1 katl infla edilecek özel has y l nda 5 y ld zl otelin ya- YL'ye mal olmas beklenen te- tanede anjiyo ve tüp bebek mer- p m na bafllanaca n belirten sislerle ilgili olarak yapt aç k- kezinin de yer alaca n ifade Ceylan, 8 bin metre kare alan lamada, Uflak'ta y llard r sa l k eden Ceylan, 100 odal tesisin, üzerine infla edilecek ve 8 mil- hizmetlerinde s k nt yafland yatak kapasitesine sahip yon YL'ye mal olacak 10 katl n söyledi. olaca n, acil servisin yan nda otelin 140 normal, 10 süit top- 24 saat süreyle poliklinik hiz- lam 150 odas bulunaca n meti verilece ini bildirdi. belirtti. Baz tedaviler için vatandafl- PLAFOR M lar n halen zmir'e gitti ini be- yd n' n Sultanhisar ilçesine ba l Demirhan köyünden Avrupa ülkelerine defne yapra ihraç ediliyor. Köyde yaflayan ve defne yapra üreten Cahit Okan, bas n mensuplar na yapt aç klamada, dere kenarlar nda yetiflen defne a açlar n n bugüne kadar de erinin bilinmedi ini ifade etti. Avrupa ülkelerinde defne yapra n n çeflitli sektörlerde tüketildi ini ö renince yurt d fl ba lant lar kurdu unu anlatan Okan, bir ayda 32 ton defne yapra n Avrupa ülkelerine gönderdi ini söyledi. Defne yapra n n ilaç sanayi sektöründe daha s k kullan ld n bildiren A Okan, flöyle konufltu: ''Ben köylülerden defne yapra n n kilogram n 250 YL'den yafl olarak al yorum. Köyümüzdeki yevmiyeci kad nlar defne yapraklar n ayr flt r p paketliyor. Böylece hem ben hem de köylü kad nlar m z yapt ifl karfl l para kazan yor. Defne yapra ihracat ndan köyümüze y lda 800 bin YL girdi sa l yorum.'' Okan, Demirhan köylülerinin daha önceleri de ipek böce i üzerinde çal flt n köyün yüzde 40' n n ipek böce i üretimi ile geçimini sa larken, daha iyi gelir sa l yor diye arazilerinin bofl kalan bölgelerine son dönemlerde defne yapra fidanlar diktiklerini kaydetti. Harita: brahim KARAKAfi Vatikan da Bilecik mermeri süslüyor Bilecik, nüfus ve yüzölçümü olarak ürkiye nin en küçük illerinden biri olmas na karfl l k, ekonomik geliflmifllik aç s ndan ürkiye nin ilk on ili aras nda. lde, bakanl k deste iyle kurulan ilk ve tek organize sanayi bölgesi olan Bilecik 1.Organize Sanayi Bölgesi nin yan s ra, Müteflebbis Heyeti l Özel daresi taraf ndan oluflturulan befl adet de Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Kurulufl aflamas ndaki Bilecik 3. Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte bu say alt ya ç kacak. Bilecik icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Ahmet Özünlü, Bizler Bilecik e yat r m yapacak olan her firman n her zaman yan nday z ve birçok önemli özelli i bünyesinde bar nd ran ilimize yat r m yapma konusunda tereddüdü olan herkese, Bilecik e yat r m yapan kazan r diyoruz. Bu ba lamda Ahmet Özünlü daha önceden de l d fl ndan gelen ürk ekonomisi üzerinde etkin ve büyük ölçekli kurulufllar n da ilimizde yat r mlar oldu unu ve bizlerin de yeni yat r mc lar ilimize çekmek amac yla firmalar n kurulufl ve faaliyet maliyetlerini en asgari düzeye çekmek amac yla çeflitli çal flmalarda bulundu umuzu belirtmekte fayda görüyorum diyor. Özünlü, Bilecik ekonomisinin hangi konularda güçlü ve avantajl oldu u fleklindeki sorumuzu da flu flekilde cevaplad : Son 10 y l içerisinde Bilecik herhangi bir eflvik Yasas kapsam na al nmam flt r y llar aras kalk nmada öncelikli iller aras nda yer alan Bilecik 1981 y l nda teflvik kapsam ndan ç kart lm flt r. ürkiye nin, Gümrük Birli i Antlaflmas na paralel olarak teflvik anlay fl ndaki de iflim sonucunda Bilecik sanayicisi de kendi öz kaynaklar n kullanmaya itilmifltir. Bu anlay fl sanayi alan ndaki büyüme h z n n düflmesine neden olmufltur. Mevcut teflviklerden ilimizin de yararlanabilmesi için, ülke genelinde, sektör baz nda teflvik çal flmalar n n biran önce bafllat lmas n beklemekteyiz. Bilecik ili olarak ülkemiz ihracat na katk m z mermer ve seramik sektörüyle en üst seviyelerdedir. Bilecik, tek bafl na ülkemiz toplam mermer ihracat n n yüzde 9,2 sini, seramik ihracat n n ise yüzde 56,2 sini karfl lamaktad r. Ancak bu noktada ilimiz ve ülkemiz ad na üzüntü verici bir meseleyi aktarmadan geçemeyece im; Ülkemizde özellikle kamu yat r mlar nda ürk mal mermer ve granit kullan m ndan kaç n lmas, bunun yerine hem pahal hem de kalitesiz olan ithal ürün kullan lmas üzüntü vericidir. Vatikan da Papa n n bulundu u mekan n yan s ra birçok Avrupa, Amerika ve Ortado u ülkesinin de kamu ve özel kurum binalar gibi önemli yap lar Bilecik te üretilen mermer, granit ve seramiklerle bezenmiflken, ülkemizdeki bu tersine durum anlafl l r bir fley de ildir. Bu nedenle yetkililerden yerli sanayimizin korunmas amac yla yerli mal ürünlerin kullan m n desteklemelerini beklemekteyiz. Kurdaki düflüflün hedefi Merkez Bankas na mesaj Prof. Dr. KEREM ALKN stanbul halk n n al m gücü zay f ç kt sviçreli bankac l k grubu UBS'in dünyan n önde gelen 70 flehri aras nda gerçeklefltirdi i al m gücü karfl laflt rmas na yönelik araflt rma, stanbul'un 53. s rada kald n gösterdi. stanbul halk al m gücü aç s ndan zay f kal rken, al m gücünün en yüksek oldu u flehirler okyo, Los Angeles ve fiikago olarak s ralanmakta. UBS'in her ülkedeki Mc Donald's hamburger fiyat n, ortalama maafllara göre oranlad hesaplama sistemi, bir hamburger sat n alabilmek için her flehirde kaç dakika çal fl lmas gerekti ini ortaya koyuyor. Listenin zirvesinde okyo yer al rken, bu flehirde sadece 10 dakika çal flarak bir hamburger al nabiliyor. Listede yer alan 70 flehrin ortalamas ise 35 dakika olarak belirlenmifl durumda. Araflt rmada, stanbul'da yaflayanlar n çal flma süresi ise 48 dakika olarak belirlenmifl.. Son 3 ay içerisinde, 1,32 YL se- da 23 milyar YL seviyesine ulafl- ka mevduat ve repo faizlerinin de Hazine ka tlar n n prim yapmas - viyesinden, önce 1,77 YL seviyesi- m flt. Dolay s ile, ekonomideki L cazip hale geldi i bir gerçek. Dola- n n yan s ra, MKB 100 Endeksi nin ne kadar yükselen dolar kuru, bitir- miktar nda gözlenen geniflleme, y s ile, portföy amaçl yabanc ser- de 38 bin puana do ru yükselmesi di imiz hafta içinde 1,44 YL ye ka- türbülans, yani dalgalanma an nda maye veya di er bir deyiflle, s cak ve söz konusu seviyeyi geçmesi ar- dar gerileyerek ekonomi aktörlerini dövize yöneldi ve kurlar yükseldi. paran n yeniden ürk para ve ser- zu edilmekte. Bu durumda, yukar - flafl rtt. Birkaç hafta öncesine kadar Bu noktada, CMB nin temmuz maye piyasalar na yönelmesi ihti- da sayd m z pek çok etkene ba l ekonomi çevrelerinin beklentisi, ay ndan bu yana, ekonomideki L mali, içeriye bu amaçla net döviz gi- olarak, dolar kurunun 1,44 YL nin 1,50-1,55 YL aral na oturacak bir miktar n azaltmak konusunda rifli de, daha önce oldu u gibi kur- dahi alt n, 1,40 YL seviyesini dahi dolar kuruydu. hracat kesimi ise, önemli çabalar sarf etti i gözleni- lar üzerinde bask oluflturacakt r. görmesi söz konusu. Yüzde 11,69 dolar kurunun 1,55-1,60 YL aral - yor. Bunun bir sonucu olarak, emis- Ayr ca, srail in Lübnan iflgali ve seviyesine ulaflm fl olan y ll k tüke- na oturmas n umut etmekteydi. yon hacmi 13 milyar YL ye kadar bu nedenle Lübnan daki yabanc tici enflasyonu ise, bugünkü 1,40 Do rusunu söylemek gerekirse, ge- gerilemifl durumda. Bu nedenle, sermayenin ürkiye ye çekilme ka- YL seviyesindeki dolar kurunun, nifl bir kesimin beklentilerinin öte- ekonomideki L miktar n n daral- rar almas, insanl k dram ndan ka- piyasalardaki dalgalanma öncesin- sinde dolar kurunda bir gerileme mas, do ald r ki, L ye ihtiyaç du- çanlar n ürkiye ye s n rken yan- deki 1,32 YL seviyesine karfl l k ge- gözlenmekte. Bu gerilemenin perde yan kesimleri döviz bozdurmaya lar nda getirmifl olabilecekleri dö- liyor. Yani, söz konusu 1,40 YL se- arkas nda birçok detay say labilir. zorlamakta. Bu da kurlar n düflmesi viz; ayr ca, Orta Do u ülkelerindeki viyesi, ürk ihracatç s aç s ndan Her fleyden önce, may s ve haziran olarak ekonomiye yans yor. Ayr ca, halklar n ürkiye yi güvenilir bir yeni s k nt lar n habercisi olabilir. aylar nda piyasalarda gözlenen tür- may s ve haziran aylar nda gözle- liman olarak görmeleri ve tasarruf- D fl ticaret aç n n y ll k bazda 49 bülansta Merkez Bankas n n izin nen türbülansta, faizlerin yüzde lar n savafl riski ne ba l olarak, milyar dolara, cari ifllemler aç n n verdi i emisyon art fl n n etkisi de 13,5 seviyelerinden, yüzde 22 lerin ürkiye ye kayd rm fl olma ihtimal- da 29 milyar dolara dayand bir göz ard edilmemeli y l yaz üstünü dahi test etmesi, ürk Hazi- leri de, döviz kurlar ndaki gevfle- ortamda, dolar kurundaki gevfle- bafl nda 7,5 milyar YL seviyesinde ne ka tlar n n ve genel olarak ür- menin nedeni olarak gösterilebilir. menin olas makro ekonomik riskle- olan emisyon, 2006 y l ilkbahar n- kiye nin faiz cazibesini artt rd. Ban- Ayr ca, dolar kuru geri geldikçe, ri umar z hesap ediliyordur. Dünya markalar ligi flampiyonu Coca-Cola Dünyan n önde gelen marka dan flmanl k firmalar ndan Interbrand ve tan nm fl haftal k ekonomi dergisi BusinessWeek'in birlikte gerçeklefltirdikleri bir araflt rma, küresel marka de eri en yüksek firman n Coca Cola oldu unu tescil etti. Araflt rmaya göre Coca Cola markas n n de eri 67 milyar dolar olarak öne ç karken, Pepsi nin de eri 12.7 milyar dolarda kald. Bu iki dev markayla ürkiye pazar nda ciddi bir rekabete girmifl olan Cola-urka n n mücadelesi ise, bu yönüyle takdirle karfl lanmakta. Araflt rmada, flirket s ralamas nda Coca Cola'y 56.9 milyar dolarla Microsoft ve 56.2 milyar dolarla IBM takip ediyor. Geçen y la göre en çok aflama kaydeden firma ise son dönemin gözde flirketi Google oldu. Bundan sekiz sene önce bir garajda iki kifli taraf ndan kurulan ve geçen y llar içerisinde çok önemli mesafeler alan Google, 2005'de ilk kez girdi i listede bu y l 24'üncülü e t rmanmay baflard. Google'dan sonra marka de eri en çok yükselen firmalar ise yüzde 20 art flla Starbucks ve yüzde 18 art flla ebay oldu. Marka de eri en çok düflen firmalar s rlamas nda tan nm fl tekstil markas GAP bafla otururken, onu Ford ve Kodak takip etti.

3 SAYFA 3 GUNDEM 11 A USOS 2006 Bakkaliye sektörünün sorunlar ele al nd Sanata katk ya teflekkür... stanbul icaret Odas (O) 19 no lu Bakkaliye Meslek Komitesi Zümre oplant s Meclis Salonu nda yap ld. O Yönetim Kurulu Üyesi Sait K l ç n baflkanl nda gerçeklefltirilen toplant da sektörün sorunlar masaya yat r ld. G da sektörünün çok önemli oldu unu ve komitenin yaklafl k 9 bin üyesi bulundueminönü Aç khava ve Sanat Merkezi nin sanatç lar, O Baflkan Murat Yalç ntafl a teflekkür ziyaretinde bulundu. Sanata verdi i katk için Baflkan Yalç ntafl a bir plaket sunan sanatç lar, bu katk n n sürekli olmas dileklerini ifade ettiler. Baflkan Yalç ntafl da, O nun sanata kat- unu hat rlatan Sait K l ç, ko- Bakkaliye Meslek Komitesi nin zümre toplant s nda sektörün sorunlar ele al nd. mitenin bugüne kadar yapt it K l ç, Rami piyasas ürki- yasas. Hipermarketlerin den- süpermarketler bu yasaya gö- 16 toplant da g da sektörünü ye ye hizmet veriyor. Rami pi- gesiz büyümesinin önüne re aç labilmeli diye konufltu. ilgilendiren konularda 79 karar yasas n n çok iyi yaflayabil- geçmek gerekiyor. Büyümeyi al nd n söyledi. mesi için çal flmalar m z de- de il, dengesiz büyümeyi en- önemli ve sosyal bir misyonu vam ediyor. gellemek laz m. O da bu oldu una da dikkat çeken K - Rami esnaf n n sorunlar - ürkiye nin en önemli ko- yasa ile ilgili çeflitli toplant - l ç, borsayla ilgili çal flmalar - runlar ndan biri de marketler lar yap ld. Hipermarket ve n n da devam etti ini belirtti. Üyeler neler dediler? zi nin sanatç lar ile sohbet etti. Resim, foto - mek ve halkla buluflmalar n sa lamak amac yla O taraf ndan bu y l üçüncü kez düzenlenen Aç khava Sanat Merkezi 14 Eylül de kapanacak. Avrupa n n En yi flletmesi olmak için baflvurun Avrupa fl Meclisi (EUROPEAN Business Assembly- EBA) Avrupa n n En yi flletmesi 2005 için O dan firma önerisi istedi. Önerilen firmalar uluslar aras uzman kurulu taraf ndan de erlendirilecek. Onay olan firmalar ödüle aday gösterilecek. Ödül töreni 21 Kas m 2006 da Londra da yap lacak. Baflvurular büyük ölçekli tüm firmalar n kat l m na aç k. Ödül sahibi giriflimciler ngiliz Yöneticiler Konseyi (British Council of Directors) üyeli ine getirilme flans na sahip olacaklar. Firmalar konuyla ilgili ayr nt l bilgiyi O Avrupa Birli i ve Uluslararas flbirli i fiubesi nden alabilirler. EBA, ba ms z bir uluslar aras proje gelifltirme ve pazar araflt rma organizasyonu. Kurum, Av- için lar da yapt klar n söyleyen Sa- kerek, Eminönü Aç khava ve Sanat Merke- da faaliyet gösteren sanatç lara destek ver- toplum n n çözümüne yönelik çal flma- k s n n çeflitli flekillerde sürece ine dikkat çe- raf, ebru ve hat gibi çok çeflitli sanat dallar n- Bakkal n Meclis Üyesi Ahmet Özer: Borsa konusunda çal flmalar m z var. Sadece stanbul da tescil ücreti var. Bu hakka ve adalete uymuyor. Konuyu Sanayi ve icaret Bakan Ali Coflkun a da götürdük. Kendisi bizden mükerrer tescille ilgili raporlar istedi. Bu raporlar kendisine teslim edece iz. Farkl KDV uygulamalar oluyor. Merdivenalt üretim sektöre çok zarar veriyor. flçi maliyetleri ve vergi oranlar ile ilgili s k nt lar var. O nun baz bankalar ile yapt anlaflmalarla üyelerimize kredi konusunda kolayl k sa lan yor. Bu çok önemli bir çal flma. Meclis Üyesi Fuat Fettaho lu: Hipermarket, KDV ve imar yasalar n savunuyorum. En az 10 bin toptanc m z var ten sonra hipermarketlerin aç lmas daha da h zland. optanc n n yüzde 90 ortada yok. stanbul da bakkal ve toptanc lar n yok olmas ndan dolay iflsizlik art yor. Marketler Yasas konusunda bize destek verin. mar konusu da önemli. stihdam konusu da önemli. Büyük yabanc flirketler yat r m ürkiye de yapt ktan sonra kazançlar n yine buruda kullan- mal. Yani karlar n n en az yüzde 95 ini ürkiye ye harcamal. Bu zorunlu olmal. Sorunlar n çözümü için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. stanbul G da optanc lar Derne i Baflkan Günay Kotil: Sektör 140 milyon dolarl k bir pastaya sahip. Yabanc firmalar ürkiye de bu pastadan pay almaya çal fl yor. G da toptanc lar para kazanam yor. Davam zda hakl y z. Çok büyük haks zl klar var. bakkallar n rekabet flans azal yor. Binlerce bakkal haks z rekabetten dolay yok oldu. Yasadan önce kendimiz önlem almal y z. optanc lar n bakkallar n rekabet gücünü art rmas laz m. Birlik, beraberlik içinde olmam z laz m. Yabanc sermayenin pastadan daha fazla pay almas n engellemek için birlikte çal flmal y z. Bakkala ve küçük esnafa da hipermarketlere verilen fiyatlardan mal verilmeli. stanbul Perakendeciler Derne i emsilcisi Erdal üfekçi: Sektördeki de iflik kesimlerin çeflitli s k nt lar var. Sektörün geliflimi, tüketi- cinin sa l kl ürünler almas için çal flmalar yap lmal. O, e itim anlam nda devreye girebilir. Sektörde personel istihdam ile ilgili de sorunlar var. Burada yerel market ve zincirlerini temsil ediyorum. Dünyan n geliflimine ürkiye de ayak uydurmal. Marketler yasas n n ç kmas taraftar y z. O da yap lan toplant larda biz de var z. Verimlilik esas na göre marketler yasas na bak yoruz. Sektörün geliflimine ayak uydurmal y z. Sorunlar birlikte çözmeliyiz. Uluslararas markalar n ülkemizdeperakendecilik yapmalar na karfl olmadan adaletli ve verimli bir yasa olmas için çal flmal y z. Kamil Bulut: 9 bin üyeli komitenin yaklafl k 6 bini bakkallardan olufluyor. Komitenin içinde marketler, toptanc lar, bakkallar var den sonra hipermarket zincirleri artamaya, bakkallar kepenklerini indirmeye bafllad. Yapanc flirketler baz iflkollar nda söz sahibi oldu. Marketler flehir merkezlerinde kurulmamal, çal flma saatleri düzenlenmeli. edarikçi flirketler kurarak bakkallara düflük fiyata mal satmalar sa lanmal. Küçük esnaf destekleyelim. Onlar soka n enerjisi ve canl l d r. rupal liderleri, ifl ve bilim insanlar n, kiflisel katk - Meclis Üyesi evfik Dinçer: G da sektöründeki sorunlar m z ortak. Kay td fl, denetim sorunlar önemli. De iflime ayak uydurmam z gerekiyor. MÜSAD emsilcisi Salih Keskin: Yasay destekliyoruz. Ancak, yabanc sermayeden de il de küresel sermayeden bahsetmeliyiz. Yabanc sermayenin oldu u yerde küçük yerel sermaye yaflam yor, bakkallar gibi. Bakkallar n yaflamas ve örgütlenmesi için çal flmalar yap lmal. stanbul Bakkallar Odas Baflkan smail Keskin: 25 bin faal bakkal var. Bakkallar örgütlenme içinde. Bakkallar n alternatifi yerel marketler olamaz. stanbul piyasas n n kald raca yük belli. stanbul piyasas n n gücü belli. Marketler bunu göze almal. Kenan Benan: Sektör mensuplar olarak elele verip sorunlar n çözümünü sa lay p, ülkemize sahip ç kmal y z. lar yla halk taraf ndan tan nan flah slar daha büyük baflar lara teflvik etmek amac yla çeflitli ödül törenleri düzenliyor. EBA, son olarak Haziran 2006 daki EMPEX Forumu nda gerçeklefltirdi i törende, ürkiye den D fliflleri Bakan Abdullah Gül, Maliye Bakan Kemal Unak tan ve ürkiye Londra Konsolosu Ak n Alptuna ya ödül vermiflti. Uluslararas Enerji Konferans Malezya da yap l yor Malezya n n baflkenti Kuala Lumpur da kas m 2006 tarihleri aras nda Uluslararas Enerji Konferans düzenleniyor. Malezya-Çin icaret ve Sanayi Odalar ve Güneydo u Asya Milletler Birli i Mühendislik ve eknoloji Akademisi ortakl nda düzenlenen konferans n amac flu: Yükselen küresel enerji talebinin petrol fiyatlar n n artmas na yol açmas yla ortaya ç kan zorluklar müzakere etmek, zorluklarla mücadele edebilmek için tedbirler ve kilit politikalar belirlemek. Bunun yan s ra, enerji ve buna ba l sektörlerle ilgili, bölgesel ba lant lar n ve yeni ifl olanaklar n n sa lanmas ; gelecekteki e ilimler, enerjinin korunmas ile ilgili ürünler ve teknolojiler hakk nda son bilgiler üzerine fikir al flveriflinde bulunmak için de bir platform sa lanacak. lgilenenler daha ayr nt l bilgiye adresinden ulaflabilirler. ULUSLAR AR ASI MAL YAR DIM PROGR AMLAR I AB hibeleri için ön teklifin sunulmas Avrupa Birli i hibe programlar ndan yararlanmak için sizlerle paylaflt m z yararl bilgiler kapsam nda bu hafta hibe baflvurular nda 2006 y l itibariyle en önemli dokümanlardan biri olan Ön eklif ten bahsetmek istiyoruz y l na kadar bir çok doküman haz rlay p, kal n dosyalarla yapt m z baflvurularda ön teklif format n n getirilmesi ile birlikte baflvuru sahiplerinin iflleri en az ndan biraz daha kolaylaflt r lm fl oldu. Art k de erlendirme jürileri baflvurular kapsam ndaki ön teklif formatlar n inceliyor ve yeterli puan alamayan kurumlar n projelerini eliyorlar. Ancak ilk elemede baflar l ön teklif sunan kurulufllar n proje baflvuru formlar, bütçeleri inceleniyor ve ard ndan kurum ile ilgili bürokrasi gerektiren dokümanlar kurumdan isteniyor. Daha önce benzer bir hibe program na baflvuran baflvuru sahipleri, bu k rtasiye ifllemlerinin fazlas yla yorucu ve zor oldu unu bilirler. abii projelerin de erlendirme süreçlerinde böylesi bir de ifliklik olmas projelerin k sa bir özetleri niteli inde olan ön teklif dokümanlar n daha önemli k l yor. Ön teklif format 4 sayfal k haz r bir form olarak baflvuru setinde baflvuru formunun öncesinde yer almaktad r. Proje baflvurusu yapacak kurulufllar n ön teklif formatlar n 4 sayfay geçmeyecek flekilde haz rlamak zorunda olduklar n ak llar ndan ç karmamalar gerekiyor. Burada maharet, uzun uzad ya tüm proje ile ilgili detaylar de il, projenin baflvuru yapt n z hibe program n n öncelikleri ile ilgili temel gereksinimlere nas l dokundu unu k sa bir flekilde anlatabilmemiz olacakt r. O nedenle ön tekliflerin özellikle projelerle ilgili tüm tasar m ve planlama çal flmalar n n ard ndan haz rlanmas büyük önem tafl maktad r. Önümüzdeki hafta ön teklif format n n içeri inde bulunan bafll klara girece iz. O UZ DEMR Örnek bir proje: Edirne de s n r ötesi iflbirli i, turizm odakl gerçeklefliyor Avrupa Birli i, bölgesel geliflim stratejisi ba lam nda s n r ötesi iflbirli i programlar büyük önem tafl yor. Öyle ki bu programlara her y l milyarlarca Euro kaynak aktar lmaktad r. ürkiye de ürk Yunan ve ürk Bulgar s n r ötesi iflbirli i programlar kapsam nda, bu ülkelerle s n r bölgelerindeki ekonomik ve sosyal iflbirli inin gelifltirilmesi için çeflitli mali yard mlardan yararlan l yor. Bu çerçevede geçti imiz y l ürk Bulgar s n r ötesi iflbirli i program ndan hibe almaya hak kazanan bir projeden bahsetmek istiyoruz. ürkiye s n r nda Edirne ve K rklareli, Bulgaristan taraf nda ise Burgas, Haskova ve Yambol flehirlerini kapsayan proje Edirne Genç fladamlar Derne i (EGAD) taraf ndan haz rlanm fl ve Avrupa Birli i taraf ndan bölgede verilen hibelerden en yüksek miktar ( Euro) almaya hak kazanm flt r. Proje, Edirne, K rklareli, Haskova, Burgas ve Yambol flehirlerininin tarihi, do al ve kültürel bir bütün olarak turizme aç lmas ve birlikte tan t lmas amac n tafl yor. Bu amaç için Edirne merkezli olarak bir u- rizm Gelifltirme Merkezi de AB deste i ile EGAD taraf ndan oluflturulmufltur. EGAD, sözkonusu illerin oluflturdu u bölgenin birlikte turizmden daha fazla gelir sa layaca n düflünerek bu amaca yönelik tan t m ve pazarlama stratejilerini gelifltirmifl ve bu do rultuda tan t m için uluslararas turizm flirketleri ile temaslar n sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde rakya n n tüm do al ve kültürel güzelliklerinin yer alaca bir internet sitesi ve katalog da yay nlanarak, ilgili kurumlara da t lacakt r. Bulgaristan taraf nda yer alan Burgas flehrine her y l 1 milyonu aflk n turistin geldi ini ifade eden EGAD Baflkan Yard mc s ve Proje Koordinatörü Hakan nci, bu turistleri Edirne ve K rklareli nin kültürel de erleri ile tan flt r p, Edirne ve K rklareli ndeki turistlerin de karayolu ile bir saat mesafede bulunan Bulgaristan taraf ndaki flehirlerin do al ve tarihi de erleri ile tan flt rarak bölgedeki iflbirli ini art racaklar n belirtti. nci ile yapt m z sohbette, bölgede proje sonras nda önemli turistik yat r mlar n da bafllad haberini ald k. GÜNDEM Hipermarket Yasas, dengesiz büyümeyi engellemeli ERU YAfiAR Vahfli kapitalizmin emrinde akas, para ile ticaret, uluslararas ticaret, derken son y llarda karfl m za yeni bir ticaret kavram ç kt : Elektronik ticaret ya da e-ticaret. Son befl y l n ürünü olan ve internetin çok h zlanmas ; bilgisayar kullan m n n da yay lmas ile gündeme gelen e-ticaret, uzun y llard r oturmufl bütün ticaret ilkelerini derinden sallayacak gibi görülüyor. ürkiye internet ve bilgi teknolojileri konusunda geri kalm fl bir ülke. ürkiye de kaç evde do ru dürüst bilgisayar ve internet ba lant s var ki? Evet, A ve B s n f olarak tan mlanan üst tüketim grubu tüketicilerin evinde mutlaka bilgisayar var. Ama çarfl ya ç karak zevkle al flverifl yapmak yerine, kim evinde dört duvar aras nda oturur da gereksinimlerini karfl lama yoluna gider ki? Yine de bir çok pazarlama uzman, e-ticareti gelece in en parlak ifl alan olarak görüyor. Hakl olabilirler. Ama bizce bütün bu kavramlardan önce, e-ticaretin neyi kapsad n iyi tan mlamak gerekir. Yani acaba e-ticaret: a) üketicilerin kullanmak için sat n ald klar nihai ürünün sat fl m (örne in kitap ve CD gibi)? b) Yoksa üretim sürecinde gereksinimi olan girdileri temin etmek için interneti kullanan sanayiciye yap lan sat fl m (bir bas mevinin kitap basmak için ka t ve mürekkep sat n almas gibi)? Genelde kamuoyu hep birinci kavram biliyor. Yani nihai tüketici, evinde ya da iflyerinde oturarak, zaman s n rlamas olmadan, istedi i mal internet üzerinden sat n almaktad r. Bizce burada temel etmen, zaman ve yer s n rlamas olmamas d r. Yani fiili al flverifl için mutlaka ifl yerlerinin aç k oldu u (genelde gündüz) saatlerini kullanmak ve iflyerinin fiziki mekan na gitmek gerekirken, e-ticaret ile zaman ve yer s n r olmadan al flverifl yap labilmektedir. Öte yandan genel kamuoyunun görmedi i ve as l e-ticaretin hacim olarak döndü ü yer, standard belli olan emtia ya da ara mallar n, kullan c lar taraf ndan internet üzerindeki aç k art rmalarla (asl nda aç k eksiltmelerle demek daha do ru olacak) sat n al nmas d r. Bizim de profesyonel iflimizle ilgili oldu u için bir örnek verelim. Örne in bir Amerikal maden firmas, dünyan n dört bir köflesinde ç kard madeni tafl mak için bir ambalaj malzemesi kullanmaktad r. Klasik tedarik yöntemi, üreticileri bulmak; bu üreticilere sat n al nacak mal n numune ya da spesifikasyonlar n yollamak; karfl l nda fiyat istemek; fiyat iyi olan üreticilerden numune istemek; numuneyi denemek; numune iyi ise sanayi denemesi ad verilen küçük boyutlu bir siparifl vermek (belki bu arada üretim birimini denetleyerek istenen özelliklere sahip oldu undan emin olmak); sanayi denemesi siparifli de iyiyse bir kontrat yaparak mal tedarikine bafllamak... E-ticaret portal, dünyan n neresinde olursa olsun, üreticilere ulaflarak bir Bilgi stek Formu yolluyor. Bilgi Formlar doldurulup geri gelince aç k eksiltmeye kat lacak firmalar belirleniyor ve bu firmalara sat n al nacak mallar n spesifikasyonlar ve aç k eksitmenin kurallar iletiliyor. Genelde sat n al nacak mallar teker teker de il de (sat c lar n akl daha fazla kar fls n diye!), gruplar halinde düzenleniyor. Aç k eksiltme günü gelince, e-ticaret portal ihaleyi gerçek zamanl olarak (on-line) bafllat yor. Fiyat verenler ne birbirlerini görüyorlar, ne rakiplerinin kim ve nereden oldu unu biliyorlar. Sadece ekranda azalan fiyatlar, azalan teklif verme dakikalar n, en düflük fiyat, kendi yerlerini ve ihalede birinci olmalar için o anda vermeleri gereken fiyat görüyorlar. Genelde ihaleler her grup için yar m saat sürüyor. Ama son üç dakikada ilk üçe girecek bir teklif gelirse, aç k eksiltme süresi bir üç dakika daha uzuyor... Yani tam anlam ile tam bir kör dövüflü... Bir çok kere bu tür aç k art rmalara kat ld m için biliyorum; kendinizi Las Vegas kumarhanesinde gibi hissediyorsunuz... Rakamlar ortal kta uçufluyor; ama neyin gerçek neyin düfl oldu u pek belli de il! Sonuç mu? Genelde ihaleye bafllanan rakam n nerede ise %50 sine inmifl bir sat fl fiyat ve ben flimdi ne yapt m? diye kendi kendine soran ihaleyi kazanan taraf! Hani vahfli kapitalizm dedikleri kavram var ya, iflte tam o! Ne kalite, ne teslimat zaman, ne kiflisel iliflki, ne uluslararas kurallara ve çevreye sayg, ne o, ne bu! Varsa yoksa fiyat, fiyat, fiyat... flte sadece iflin içinde olanlar n gördü ü ve pek kimsenin bilmedi i e-ticaretin ya da 21. yüzy l vebas n n bir baflka gerçek yüzü... Yani sanmay n ki siz internetten iki kitab ve üç müzik CD sini üç kurufl daha ucuza al nca e-ticaret yap yorsunuz? As l buzda n n görünmeyen yüzü baflka yerde biçimleniyor...

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

cat Ç karan Türkler aran yor

cat Ç karan Türkler aran yor Orhan AYDIN OSB ler ve üretimde yerel hafiflik... n 13 de Abdullah ÇÖRTÜ Üstün insanlar stratejilerle u rafl r n 10 da Subegüm BULUT fl gelifltirme çevrimi olmadan novasyon sadece bir fantazidir n 20 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet

EVDE BAKIM da aile odakl hizmet nternet kafe iflletenlere e itim verilecek GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Milli Botanik Bahçesi nin TEMEL ATILDI 4 KASIM

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi*

DEV DEV. KOÇ Holding. dünyan n yükselen. fi RKET. aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim 9/19/06 10:38 AM Page 1 dünyan n yükselen KOÇ Holding 25 DEV aras nda DEV fi RKET aras nda * BusinessWeek ifl dünyas n n birçok ülkede yay mlanan etkin ve prestijli ekonomi dergisi* kocumbenim

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt

Tahsilat krizi KOB leri bunaltt ORGAN ZE SANAY GAZETES A USTOS 2010 1 Abdullah ÇÖRTÜ 8 de efik ÇALI KAN 13 de Arzu AKAY 6 da Atilla ÇINAR 5 de Yalç n SÖNMEZ 10 da Ostim Medya A.. Ad na mtiyaz Sahibi Orhan AYDIN Genel Yay n Koordinatörü

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe

Polisten, uyuflturucu çetelerine a r darbe GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ak ll kameralar, flüpheli her olay takip edecek Gittikçe ak llanan kamera sistemleri; flüpheli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek

Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer. B ankalar KOB 'lere kredi. fiifle Cam Sanayii A.fi, Ankara Polatl. Halkbank KOB 'ler için sahaya inecek ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Cari aç n nedeninde yanl fl adres 7 de Abdullah ÇÖRTÜ Ostim tafl nabilir bir model olabilir mi? 4 te Arzu AKAY Bar fl kl k 5 te Mete BA DAT Kurum içi

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

KOSGEB çat kuruluflu olsun

KOSGEB çat kuruluflu olsun ORGAN ZE SANAY GAZETES HAZ RAN 2008 1 fiefik ÇALIfiKAN Ekonomik önlemlerin anlam 15 te KOSGEB çat kuruluflu olsun Abdullah ÇÖRTÜ Yabanc sermaye, milli gelir ve KOB lerimiz 14 te Fettah GÜVENTÜRK fl dünyas

Detaylı