UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UYARILAR. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir."

Transkript

1 UYARILAR Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerini hayata geçirmek üzere yürürlüğe konulan ve kişilerin bilgi kamu faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmalarını hedefleyen 4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU ile BİLGİ DİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde BİLGİ EDİNME BİRİMİ oluşturulmuştur. Bilgi Edinme Birimi Yetkilisi Yazı İşleri Müdürü F. BAŞTUĞ olup, Adliye Sarayı B Blok Kat:3 No:65 Sıhhiye-Ankara adresindeki ofiste hizmet sunmaktadır. Bilgi edinme başvuruları doğrudan birim ofisine ya da posta veya elektronik posta ile yapılabilecektir. Bilgi edinme birimimiz, Kurum Dosya Planında yazılı ünitelerin, yalnızca idari işlemleri hakkında bilgi verebilecektir. Aşağıda yer verilen mevzuat hükümleri ile Bilgi Edinme Kurulunun ilke kararları çerçevesinde, yargısal işlemlere ait bilgi istekleri karşılanmayacaktır. Ayrıca kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği kapsamında kalan taleplere de cevap verilmeyecektir. ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI BİLGİ EDİNME BİRİMİ POSTA ADRESİ Adliye Sarayı B Blok Kat :3 No:65 Sıhhiye- Ankara E-POSTA ADRESİ MEVZUAT 4982 SAYILI KANUN Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek,

2 Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 31 - Açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanuni yollarla yakalanıp kovuşturulmasını tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlal edecek, nitelikteki bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır. BİLGİ EDİNME KURULU İLKE KARARLARI Raportör Görüşü doğrultusunda, İtirazın Konusu: XX, 27/06/2005 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı na başvurarak; Ekte sunduğum Adli Sicil kaydımdan da anlaşılacağı gibi 3167 sayılı kanuna göre sabıkam vardır. Bunların paralarını ödemiş bulunmaktayım. Ayrıca bu cezalar 5 yılı geçtiğinden adli sicil kaydımdan sildirmek istiyorum. Kocaeli Asliye Ceza Mahkemesi ilgili kararları istemektedir. Kocaelide ikamet ettiğim için ankaraya gelememekteyim. Paraları ödediğime dair ilgili mahkeme kararlarının ücreti mukabilinde gönderilmesini... demek suretiyle anılan belgelerin tarafına gönderilmesini talep etmiştir. Neticede, XX 28/07/2005 tarihli dilekçesi ile Kurulumuza müracaat ederek; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilgi Edinme Bürosundan bugüne kadar herhangi bir cevap alamadığından bahisle gereğinin yapılmasını talep etmiştir. K A R A R: Yargı organlarının idari işlemleri ile yargısal işlemleri arasındaki nitelik farkı dolayısıyla bu iki farklı işlemin farklı düzenlemelere tabi tutulması gerektiği hususunda tereddüt yoktur. Hele yargısal işlemlerin hususiyetleri göz önünde bulundurulduğunda bunun bir zaruret olduğu görülecektir. Dolayısıyla Kurulumuz haklı olarak önceki kararlarında da bu ayrımı gözetmiş ve

3 yargı organlarının yargısal faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belge taleplerini 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirmiştir. Bununla birlikte yargı organlarının idari işlemleri bakımından 4982 sayılı Kanun kapsamında olduğu açıktır. XX ın 27/06/2005 tarihli başvurusuyla talep etmiş olduğu bilgiler ilgili Yargı Organının yargısal faaliyetlerine dair olup, yargı organları yargısal faaliyetler bakımından 4982 sayılı Kanun kapsamı dışında olduğundan, itirazının REDDEDİLDİĞİNİN adı geçen başvuru sahibine bildirilmesinin KARAR KARAR TARİHİ 2005/ Raportör Görüşü doğrultusunda, İtirazın Konusu: XX, tarihsiz dilekçesi ile Danıştay Başkanlığı na müracaat ederek;... Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu nun tarih ve E. No: 1999/1, K. No: 2002/1 sayılı kararında geçen meslek memurluğu kavramının ne anlama geldiğini, Bilgi Edinme Yasası çerçevesinde... talep etmiştir. Danıştay Başkanlığı nın 13/06/2005 tarihli cevabi yazısında; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun 2 nci maddesinde, bu Kanunun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerine uygulanacağı hükme bağlanmış olup, yargı organları Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Nitekim Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun gün ve 2004/143 sayılı ekli kararı da bu yöndedir. denilmek suretiyle başvuru sahibinin müracaatı reddedilmiştir. Neticede, XX tarihsiz itiraz dilekçesiyle Kurulumuza müracaat ederek, gerekli bilginin tarafına verilmesini ve Danıştay ın talep edilen konuda bilgi verebileceği düşünülüyorsa gereğinin sağlanmasını talep etmiştir. K A R A R: İdari işlem ile yargısal işlem arasındaki nitelik farkı açık olduğundan, bu iki farklı işlemin farklı düzenlemelere tabi tutulması gerektiği hususunda tereddüt yoktur. Hele yargısal işlemlerin hususiyetleri göz önünde bulundurulduğunda bunun bir zaruret olduğu görülecektir. Dolayısıyla Kurulumuz haklı olarak önceki kararlarında bu ayrımı gözetmiş ve yargı organlarının yargısal faaliyetleriyle ilgili bilgi ve belge taleplerini 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında değerlendirmiştir sayılı Kanunun 20 nci maddesinde düzenleme konusu yapılmış olan bilgi ve belgeler, yargı organlarının yargısal faaliyetleri ile ilgili talep edilebilecek bilgi ve belgeler olmayıp, adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin olup diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilmesi olası bilgi

4 ve belgelerdir. Bununla birlikte yargı organlarının idari faaliyetleri ile ilgili olarak 4982 sayılı Kanunun kapsamında bilgi veya belge talep edilebileceği açıktır. Başvuru sahibinin talep ettiği bilginin Danıştay ın yargısal faaliyetine dair olması sebebiyle yukarıda açıklanan gerekçelerle itirazının REDDEDİLDİĞİNİN XX bildirilmesinin; KARAR KARAR TARİHİ 2005/ Raportör Görüşü doğrultusunda, XX in, Milli Savunma Bakanlığına, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğine ve Askeri Yargıtay Başkanlığına hitaplı beş adet bilgi edinme başvurusuna verilen cevaplara karşı yaptığı itirazlar hakkında; 1- İtiraz sahibinin 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hakimliğine ve Askeri Yargıtay Başkanlığına hitaplı bilgi edinme başvurularının yargı organlarının 4982 sayılı Kanun sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamında yer almaması nedeniyle Kurulumuzca incelenemeyeceğine, 2- Milli Savunma Bakanlığına, 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına ve Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığına hitaplı bilgi edinme başvurularının ise mütalaa taleplerini içermesi ve adli soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgeler hakkında olması nedeniyle 4982 sayılı Kanun sayılı Kanunun 20 ve 27 inci maddeleri gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışında olduğun KARAR KARAR TARİHİ 2005/ Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının Görüş Talebine, Raportör Görüşü doğrultusunda ve 4982 sayılı Kanunun 23. md.ne atıf eklenerek, Sermaye Piyasası Kurulu, özetle aşağıdaki konular hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 14 üncü maddesi uyarınca Kurulumuzdan görüş talep etmektedir: 1- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen idari soruşturmalar neticesinde, Kurulca suç duyurusunda bulunulduğu durumlarda, ilgili şahıslar hakkında adli soruşturma sürecinin başlaması halinde, suç duyurusuna konu olan bilgi ve belgelerin 4882 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun adli soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgeleri düzenleyen 20 nci maddesinin CMUK hükümleri saklıdır hükmü gereğince Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında olup olmadığı, Kanunun 20 nci maddesinin (c) bendinden yer alan yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesinin engellenip engellenmediği hususunda takdir yetkisinin kurumlarında mı yoksa

5 soruşturmayı yürüten savcılıkta mı olduğu, 2- Sermaye Piyasası Kurulunca yürütülen idari soruşturmalara ilişkin bilgi ve belgelerin üçüncü kişiler tarafından Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre talep edilip edilemeyeceği, talepte bulunan ile söz konusu bilgi belgeler arasında ne gibi bir menfaat bağı bulunması gerektiği, bu konuda aranması gereken başka bir kriter bulunup bulunmadığı, 3- Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bir kurum tarafından düzenlenip gizlilik kaydı konulan idari soruşturmaya ilişkin bir raporun Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca incelemeler yapılmak üzere Kurullarına intikal etmiş olduğu, Kurulca başlatılan idari soruşturma devam ederken bir başvuru sahibi tarafından diğer kurum tarafından düzenlenen raporun kendisine gönderilmesi talebinde bulunulduğu, bu durumda Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca gizlilik dereceli bilgilerin ayrılarak belgenin verilmesi işlemini raporu düzenleyen kurumun yapması gerektiği düşünüldüğünden, bilgi edinme başvurusunun raporu düzenleyen kuruma mı gönderilmesi gerektiği, eğer kurum bu yöndeki talebi reddetmişse bu aşamadan sonra Kurullarınca ne gibi bir işlem tesis edilmesi gerektiği, Görüş: Yukarıda özetlenen hususlar hakkında Kurulumuzun görüşü aşağıdaki şekildedir: 1- Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 20 inci maddesinin tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır hükmü gereğince, İdarece yürütülen soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulması ve Savcılık tarafından konu ile ilgili soruşturma başlatılması durumunda, Cumhuriyet Savcısına verilen her türlü bilgi ve belgeler için soruşturma süresince CMUK hükümleri uygulanır. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 20 inci maddesinde yer alan yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesinin engellenip engellenmediği hususunda takdir görevi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısına aittir. Bu bilgi ve belgelerin talebi hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri değil ilgili CMUK hükümleri uygulanmalıdır. 2- Bilgi Edinme Hakkı Kanunun 4 üncü maddesinde Herkes bilgi edinme hakkına sahiptir... 5 inci maddesinde; Kurum ve kuruluşlar, bu Kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz.

6 19 uncu maddesinde ise; Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idarî soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak, b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak, c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek, d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek, e) Bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır. hükümleri yer almaktadır. Buna göre Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre, kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarında bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelerin bilgi edinme başvurularına konu olabilmesi için söz konusu bilgi ve belge ile başvuru sahibi arasında her hangi bir menfaat bulunması şartı aranmamaktadır. Bu bilgi ve belgelerin talebi ancak bu bilgi ve belgeler Kanunda yer alan istisnalar kapsamında ise reddedilebilir. İdari soruşturmaya ilişkin bilgi ve belgelerin üçüncü kişiler tarafından talep edilmesi durumunda da başta Kanunun 19 uncu maddesi olmak üzere bilgi edinme hakkının istisnalarını düzenleyen hükümleri göz önünde tutularak başvuru cevaplandırılmalıdır. Bu aşamada başvurunun Kanunun istisnalarına girip girmediğini öncelikle değerlendirme yetkisi bu bilgi ve belgeleri elinde bulunduran kuruma aittir. Her belgenin içeriği farklı olabileceği için bu konuda Kanununda sayılan sınırlamalar dışında genel kriterler ortaya koymak doğru olmayacaktır. Ancak Kurulumuz, kadarki idari soruşturmalarla ilgili bilgi taleplerine ilişkin itirazlar hakkında bugüne kadar almış olduğu kararlarda bir takım ilkeler benimsemiştir. Bu tür başvuruların değerlendirilip cevaplandırılması sürecinde bu ilkeler yol gösterici olması bakımından belirtilebilir. Buna göre idari soruşturmalara ilişkin bilgiler soruşturmayla ilgili olmayan üçüncü şahıslar tarafından talep edilmekteyse bu bilgilerin verilmesinin hakkında soruşturma düzenlenenin özel hayatına, mesleki ve ekonomik değerlerine haksız müdahale oluşturabileceği veya ticari sır niteliğindeki bilgilerinin öğrenilmesi sonucunun doğurabileceği göz önüne alınarak bu belgelerin, ancak talep edenin kişisel haklarını çok yakından ilgilendirecek nitelikte olması veya bu bilgilerin açıklanmasının Bilgi Edinme Hakkı Kanunun amacı olan yönetimde şeffaflığın sağlanması bakımından kamu yararı arz etmesi durumunda mümkün olabileceği kararlaştırılmıştır. Uygulamanın, Bilgi Edinme Hakkı Kanunda sayılan istisnalar ve Kurulun benimsediği ilkeler göz önünde tutularak talep edilen her belgenin içeriğine göre değerlendirilmesi ve başvurunun eğer

7 reddedilecek ise gerekçesi ve karşı başvuru yoluyla birlikte cevaplandırılması suretiyle yapılması gerekmektedir. 3- Söz konusu olayda bilgi edinme başvurusunun yapılması gereken mercii başka bir deyişle bilgi verme yükümlüsü raporu düzenleyen kurumdur. Söz konusu rapor hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanunun istisnaları bakımından değerlendirme yapmak ve Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca ayıklama işlemini gerçekleştirmek bu raporu düzenleyen kurumun görevindedir. Bu ve benzer başvurular söz konusu olduğu zaman Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 12 nci maddesi gereğince başvuru ilgi kuruma yönlendirildikten sonra Sermaye Piyasası Kurulunca başvuru hakkında yapılacak başka bir işlem bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında yükümlüdür ve bu bilgi belgelere ilişkin bilgi edinme başvurularını cevaplandırması gereken mercii Sermaye Piyasası Kuruludur Ancak bu rapor üzerine Kurulca düzenlenen bilgi ve belgeler mevcut ise bu bilgi ve belgeler bakımından. KARAR KARAR TARİHİ 2005/14! Raportör Görüşü doğrultusunda, N. Ş. ın 27/10/2004 tarihli itiraz dilekçesiyle İmar Bankası mudilerinden olduğunu belirterek Başbakanlık Teftiş Kurulunca hazırlanan İmar Bankası raporunun tarafına verilmesi talebine Teftiş Kurulu Başkanlığınca Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri gerekçe gösterilerek olumsuz cevap verilmesi üzerine raporun kendisine verilmesinin teminini Kurulumuzdan talep etmiştir. Kurulumuzun söz konusu rapor hakkında gerekli incelemeyi yapabilmek ve raporun açıklanmasının bahsi geçen Kanun hükümleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini tespit etmek üzere itirazın görüşülmesine ara vermiştir. Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlından adı geçen rapor istenmiş ve incelenmiştir. İmar Bankasının yetkisiz hazine kağıdı satması ile ilgili olarak BDDK yetkililerinin ihmalini ele alan rapor sonucunda ilgililer hakkında soruşturma açılmasına izin verilmesinin uygun olacağı ifade edilmiş ve bunun sonucunda ilgiler hakkında soruşturma açılması izni makamlarca verilmiştir. Verilen soruşturma izni üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca henüz iddianamenin hazırlanmadığı dolayısıyla söz konusu raporun halihazırda adli soruşturmaya ilişkin bir belge olduğu tespit edilmiştir. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun ilgili maddesi aşağıdaki şekildedir: Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler MADDE 20. Açıklanması veya zamanından önce açıklanması hâlinde; a) Suç işlenmesine yol açacak, b) Suçların önlenmesi ve soruşturulması ya da suçluların kanunî yollarla yakalanıp kovuşturulmasını

8 tehlikeye düşürecek, c) Yargılama görevinin gereğince yerine getirilmesini engelleyecek, d) Hakkında dava açılmış bir kişinin adil yargılanma hakkını ihlâl edecek, Nitelikteki bilgi veya belgeler, bu Kanun kapsamı dışındadır tarihli ve 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer özel kanun hükümleri saklıdır sayılı Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 143 üncü maddesinin Müdafi hazırlık evrakı ile dava dosyasının tamamını inceleme ve istediği evrakın bir suretini harçsız alma hakkına sahiptir. Müdafiinin hazırlık evrakını incelemesi veya hazırlık evrakından suret alması hazırlık soruşturmasının gayesini tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet Savcısının talebi üzerine sulh hakimi kararıyla hazırlık soruşturması sırasında bu hak kısıtlanabilir. Yakalanan kişinin veya sanığın sorgusunu içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve yakalanan kişi veya sanığın hazır bulunmaya yetkili olduğu diğer adli işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında ikinci fıkra hükmü uygulanamaz. hükmünden Kanunda hazırlık soruşturmasına ilişkin bilgilerin sadece müdafiye açılabileceğinin öngörüldüğü bu hakkın dahi bazı şartlarda kısıtlanabildiği anlaşılmaktadır. 04/12/2004 tarihinde kabul edilen ve 1 Nisan 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun 157 nci maddesinde ise Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. denilmek suretiyle soruşturma evresinde edinilen bilgi ve belgelerin gizliliği açıkça hükme bağlanmıştır. Bilgi Edinme Kanununun 20 nci 1412 sayılı Kanunun 143 üncü ve 5271 sayılı Kanununun 157 nci maddeleri göz önünde tutularak istenilen müfettiş raporunun hazırlık soruşturması tamamlana kadar gizli tutulması gerektiğinin KARAR KARAR TARİHİ 2005/ Raportör görüşü doğrultusunda, XX in Adalet Bakanlığına yapmış olduğu bilgi edinme başvurusu aşağıdaki şekildedir.... Elimde bulunan mahkeme dosya numaraları; Sulh Ceza -2003/665 Es, Asli Hukuk , Sulh Ceza 2002/397 Es 2003/277 Karar, Asli Hukuk 2003/591 Esas..., Ne davası olduğunu ve sonucunu nerden öğrenebilirim. XX in başvurusu Adalet Bakanlığınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yönlendirilmiştir. Adalet Bakanlığınca, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının tarihli cevabi yazısı aşağıdaki şekildedir Sayılı Bilgi Edinme Hakkı

9 Kanunun 2. maddesine göre kapsama, kamu kurumu ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının dahil olması; Yargı organlarının, yargısal işlemlerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında olduğu; Ayrıca, Başbakanlık Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun istikrar kazanan kararlarına göre, bahsedilen konuda CMK hükümlerinin saklı tutulduğuna dair 4982 sayılı Kanunun 20/2 maddesinin uygulanması gerektiği değerlendirilmiş, başvurunuz reddedilmiştir. XX Kurulumuza müracaat etmiştir. K A R A R Yargı organları yargısal işlemleri bakımından 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamı dışında olduğundan, başvuru sahibinin itirazının REDDİNE oy birliği ile karar verilmiştir. KARAR KARAR TARİHİ 2009/

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kabul Tarihi : 09-10-2003 KANUN NUMARASI :4982 Yayın Tarihi : 24.10.2003 Yürürlük Tarihi : 24-04-2004 Resmi Gazete Sayısı : 25269 Niteliği : BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun

3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun Amaç: (Madde 1) Bu Kanunun amacı, Türk vatandaşlarının ve Türkiye de ikamet eden yabancıların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU

BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU BİLGİ EDİNME HAKKININ SINIRLARI VE BU HAKKIN İHLALİNDE İDARE VE KAMU GÖREVLİLERİNİN SORUMLULUĞU ÖZET Ayhan KÜÇÜK 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nda bilgi edinme hakkı nın kullanılmasına dair sınırlar

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına Ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNU

BILGI EDINME HAKKI KANUNU BILGI EDINME HAKKI KANUNU Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003 BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç MADDE 1.- Bu Kanunun amaci; demokratik ve seffaf yönetimin geregi olan esitlik, tarafsizlik

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2005/4 Karar No : 2005/5 İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI Özeti : İdari İşler Kurulunun, Yükseköğretim

Detaylı

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2014. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 24 Şubat 2014 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bilgi Edinme Hakkı (Değişiklik) Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ BİMER VE SENDİKAL HAKLAR BAĞLAMINDA YAPILAN MÜRACAAT VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VATANDAŞ DEVLET İLİŞKİSİ VE BİMER Gerek toplumsal gerekse yönetim alanındaki değişimlerden en çok etkilenen konuların

Detaylı

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun

öğreticilik ve uyarıcılık fonksiyonunun ADALET BAKANLIĞI TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ NİN YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI VE İPTALİ İSTEMİYLE YARSAV TARAFINDAN AÇILAN DAVAYA İLİŞKİN GELİŞMELER HAKKINDA ÖZET BİLGİ Bilindiği üzere, 24.01.2007 tarihli,

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı

Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı Bankacılar Dergisi, Sayı 63, 2007 Bankacılık Mevzuatı Kapsamında Banka ve Müşteri Sırrı 1. Giriş Akın EKİCİ * 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun Sırların Saklanması konulu 73. maddesinde düzenlenmiştir.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :04.2014.2881 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : J.D. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ŞİKAYETİN KONUSU

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ ARAŞTIRMA VE İÇTİHAT BİRİMİ (AR-İÇ) KARARLAR BÜLTENİ SAYI: 6 FASİKÜL: 3 HAZİRAN 2014 Anayasa Mahkemesi Başkanlığı ALTINCI SAYI ÜÇÜNCÜ FASİKÜLE ÖNSÖZ 23 Eylül 2012 tarihinde bireysel

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kişisel verilerin işlenmesinde kişinin dokunulmazlığı,

Detaylı

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik Bilgi Edinme Hakki Kanununun Uygulanmasina Iliskin Esas ve Usuller Hakkinda Yönetmelik BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2015/1514 KARAR TARİHİ:27.07.2015 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : Derneği ŞİKAYETÇİ TEMSİLCİSİ :. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Detaylı

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN

4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 SAYILI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 04.12.1999 gün ve 23896 sayılı T.C Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET SIRRI KANUNU TASARISI

DEVLET SIRRI KANUNU TASARISI DEVLET SIRRI KANUNU TASARISI Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, devlet sırrı niteliği taşıyan bilgi ve belgeler ile diğer gizli bilgi ve belgelerin ne şekilde belirleneceğini, korunacağını, açıklanacağını

Detaylı

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar

BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK. BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar BILGI EDINME HAKKI KANUNUN UYGULANMASINA ILISKIN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELIK BIRINCI BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanimlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeligin amaci, gerçek ve tüzel kisilerin bilgi edinme hakkini

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI I-2247 SAYILI KANUN UN 1., 14. ve 27. MADDELERİ GEREĞİNCE VERİLEN (BAŞVURU RED) KARARLAR Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 1-ESAS NO : 2015/226 KARAR NO : 2015/241 KARAR

Detaylı