1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ"

Transkript

1 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: KĠMYASAL FORMÜLÜ: SUDKOSTİK SODYUM HİDROKSİT NaOH CAS NO: EC NO: Maddenin BelirlenmiĢ Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları Suni ipek endüstrisinde, kağıt hamurunda, tekstil endüstrisinde, kauçuk ıslahında, organik çözme ameliyesi olarak, alüminyum, gıda, deterjan ve sabun endüstrilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır. 1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri Üretici Firma Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.ġ Tesis 1: Tesis 2: Derince Üretim Tesisleri Deniz mah. Petrol Ofisi cad. No: Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Tel: / 4 hat Faks: Kırıkhan Üretim Tesisleri Menderes mah. 898 sk. No:6/A Kırıkhan-Hatay/TÜRKİYE Tel: Faks: Tesis 3: Denizli Üretim Tesisleri Demokrasi mah. Atatürk cad. No:237 Kocabaş kasabası Honaz-Denizli/TÜRKİYE Tel: Faks: GBFH Yetkili KiĢi:

2 2/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 1.4 Acil Durum Telefon Numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): ZARARLILIK TANIMLANMASI 2.1 Maddenin Sınıflandırılması Cilt AĢnd.1A; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 2.2 Etiket Unsurları Tehlike H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P260:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P303 + P361 + P353:DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P310: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501: İçeriği/kabı bertaraf edin Diğer Zararlar Madde, Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli (vpvb) değildir.

3 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 3/10 3. BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 3.1.Maddenin Esas BileĢeninin Kimyasal Kimliği ve Maddenin Sınıflandırılması: Madde Adı EC No CAS No Konsantrasyon (%w/w) Sınıflandırma Sodyum Hidroksit min. 30,5 min. 47 Cilt Aşnd.1A H314 (NaOH) * H İfadesinin açılımı Bölüm 16 da verilmektedir. 4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ 4.1 Ġlkyardım Önlemlerinin Açıklanması Solunması halinde: Kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. Soluk almıyorsa suni solunum yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir. Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılarak en az 15 dakika cilt akan su ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Derhal doktor çağırılmalıdır. Göz ile teması halinde: Göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, hemen doktor çağırılmalıdır. Yutulması halinde: Kişinin ağzı bol su ile çalkalanmalı, kesinlikle kusturulmamalıdır. Bol su içirilmeli ve derhal doktor çağırılmalıdır. 4.2 Çabuk ve GecikmiĢ Önemli Belirtiler ve Etkiler Solunması halinde: Solunum sisteminde tahriş ve yanmaya neden olur. Cilt ile teması halinde: Ciltte tahriş ve yanmaya yol açar. Göz ile teması halinde: Göze kalıcı hasar verebilir. Yutulması halinde: Ağız, boğaz, mide yanıklarına, mide bulantısı, kusma, sindirim sisteminde delinme ve yanıklara neden olur. Kalp damarlarının çökmesine ve komaya yol açabilir. 4.3 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği Ġçin Ġlk ĠĢaretler Solunması halinde, kişi hemen temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. Soluk almıyorsa suni solunum yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir. Cilt ile teması halinde, daha fazla maruziyeti engellemek için kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılarak en az 15 dakika cilt akan su ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Derhal doktor çağırılmalıdır. Göz ile teması halinde, göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, hemen doktor çağırılmalıdır. Yutulması halinde, kişi kesinlikle kusturulmamalıdır. Bilinci yerinde ise ağzı bol su ile çalkalanmalı,2-4 fincan kaşığı süt ya da su verilmelidir. Bilinci yerinde değil ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir. Acilen tıbbi yardım alınmalıdır. Bilinen bir antidotu yoktur. Acil durumlarda, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

4 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 4/10 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ Yanıcı ve patlayıcı değildir. 5.1 Yangın Söndürücüler Köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit kullanılır. 5.2 Maddeden Kaynaklanan Özel Zararlar Su ile teması, yakınındaki yanabilir kaynakları tutuşturmak için yeterli ısıyı açığa çıkartır. Yangın söndürmede su kullanılmamalıdır. Isı oksidasyonu ile patlayıcı peroksitler oluşturabilir. 5.3 Yangın Söndürme Ekipleri Ġçin Tavsiyeler Tam yüz maskesi, taşınabilir solunum cihazı, uygun koruyucu giysi giyilmeli, tam yüz maskesi ve taşınabilir solunum cihazı ile kişisel korunma sağlanmalıdır. Yangını söndürmek ve ambalajları soğutmak için su kullanılmamalıdır. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARġI ÖNLEMLER 6.1 KiĢisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri Bölüm 8 de belirtilen kişisel korunma cihazları kullanılmalıdır. 6.2 Çevresel Önlemler Toprak ve yüzey sularının kirlenmesini önlemek için izole edilmelidir. 6.3 Temizleme Yöntemleri Dökülme halinde, dökülen alandan insanlar uzaklaştırılmalı, kirlenen alan bol su ile yıkanmalı, yıkama suları arıtma tesisine gönderilmelidir. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli Elleçleme Ġçin Önlemler Çok kuvvetli alkali olduğundan yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel talimatlara göre hareket edilmelidir. Dolu kaplar yerinden oynatılmadan önce ağzının kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Kullanım gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır. sırasında gözlük, eldiven 7.2 UyuĢmazlıkları da Ġçeren Güvenli Depolama KoĢulları Karbon çeliğinden yapılmış varil, kara ve deniz tankerleri ile taşınır. Düşük depolama sıcaklıklarında ( max. 50 C) karbon çeliğinden yapılmış amaca uygun dizayn edilmiş yatay ve düşük silindirik tanklarda depolanabilir. Yüksek sıcaklıklarda nikel saçtan yapılmış depolar ve armatürler kullanılmalıdır. Düşük sıcaklıklarda donması dikkate alınarak depolama tanklarında ısıtıcı sistemler kullanılmalıdır. Havadaki nem ve karbondioksiti hızla absorbe ederek karbonata dönüşmesinden dolayı havadan korunmalıdır. Metallerden, alevlenir sıvılardan ve organik halojenlerden uzak tutulmalıdır. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA 8.1 Kontrol Parametleri Mesleki Maruziyet Limitleri: TLV-Ceiling: 2 mg/m 3 (ACGIH 2004).

5 5/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 8.2 Maruz Kalma Kontrolleri Uygun Mühendislik Kontrolleri: Teknik Sistem Tasarımı: Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olunmalıdır. Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemi NIOSH ve CEN sistemlerine uygun kurulmalıdır. Kullanım alanı ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır Kişisel Korunma Önlemleri: a)genel korunma önlemleri: Ürün korozif (aşındırıcı) olup ciddi yanıklara neden olduğundan göz veya cilt ile direkt temasından kaçınılmalıdır. Buhar şeklinde solunmasından kaçınılmalıdır. Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır. Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyaları derhal çıkartılmalıdır. Eller iş bitiminde ve işe ara verince yıkanmalıdır. Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yenmemeli, içilmemelidir. b)solunum ile ilgili önlemler: Havadaki konsantrasyonu TLV limitlerinin üzerindeyse maske kullanımı gerekir.100 ppm e kadar olan konsantrasyonlarda EN 149 a uygun yüksek verimli özel tip maske gereklidir. Bu seviyenin üzerinde ise EN 137 ye uygun solunum cihazı kullanılmalıdır. c)ellerin korunması ile ilgili önlemler: EN 374 e uygun, sızdırmaz, lastik, alkali dirençli, PVC ya da neopren eldiven giyilerek elle teması engellenmelidir. d)gözler ve yüzün korunması ile ilgili önlemler: Ürünün kullanımı sırasında EN 166 ya uygun güvenlik gözlüğü ya da yüz maskesi takılmalıdır. e)vücudun korunması ile ilgili önlemler: Vücudu tümüyle örten uygun koruyucu kıyafet, tulum, lastik bot giyilmelidir Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler bütünüyle yerine getirilmelidir.

6 6/10 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER 9.1 Maddenin Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri NaOH (%w/w) min. 47 min. 30,5 Görünüm Koku Renksiz, berrak sıvı Kokusuz ph (1 M çözelti, 20 0 C de) 14 Donma Noktası, C +9 0 Kaynama Noktası, C Parlama Noktası, C Alevlenirlik Özelliği Patlayıcılık Özelliği Oksitleyicilik Özelliği Uygulama gerektirmez Alevlenmez Patlayıcı değildir Kuvvetli oksitleyicidir Buhar Basıncı, kpa <2,4 Molekül Ağırlığı, gr/grmol 40,01 Dansite ( 20 C), gr / cm³ 1,500-1,510 1,330-1,350 Çözünürlük Dağılım katsayısı; n-oktanol/su (logpow) Suda çözünür Veri bulunmamaktadır 10. KARARLILIK VE TEPKĠME 10.1 Tepkime Madde tehlikeli reaksiyona girmez Kimyasal Kararlılık Normal depolama koşulları altında stabildir (kararlıdır) Zararlı Tepkime Olasılığı Zararlı polimerleşme göstermez Kaçınılması Gereken Durumlar Uyumsuz maddeler, nem, su veya asit ile temas, ısı ve havadan kaçınılmalıdır Kaçınılması Gereken Maddeler Havanın nem ve karbondioksitini hızla absorbe ederek karbonat oluşması nedeniyle kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Isı, su, kuvvetli asitler, çoğu metal, yanıcı maddeler, organik maddeler(plastik, lastik, kaplamalar),çinko, alüminyum, peroksitler ve halojenli hidrokarbonlardan uzak tutulmalıdır Zararlı Bozunma Ürünleri Suda çözündüğünde ve asitlerle temasında ekzotermik reaksiyon gösterir. Sodyum oksit ve sodyum peroksit toksik buharları açığa çıkabilir.

7 7/ TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER 11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi Akut Toksik Etkiler: Mevcut verilere dayanılarak madde akut toksik olarak sınıflandırılmamaktadır Cilt AĢınması/TahriĢi: Madde cilt için aşındırıcı olup yanıklara neden olur Ciddi Göz Hasarları/TahriĢi : Madde gözler için aşındırıcı olup ciddi,kalıcı hasar verebilir Solunum Yolları TahriĢi : Buhar ve aeorosolleri solunum sistemi için aşındırıcıdır Duyarlılık: Cilt üzerinde bilinen duyarlılık yaratıcı etkisi yoktur, aşındırıcıdır EĢey Hücre Mutajenitesi: Eşey hücre mutajenitesine ilişkin veri bulunmamaktadır Kanserojenite: ACGIH, IARC, NIOSH, NTP veya OSHA tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmamaktadır Üreme Toksisitesi: Üreme toksisitesi hakkında veri bulunmamaktadır. Bilinen gelişimsel toksikolojik etkisi yoktur Genotoksisite: Ames-Test Sonucu: Negatif Bilinen ters genetik etkisi yoktur Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek Maruz Kalma: BHOT-Tek Maruz Kalma etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma: Normal elleçleme ve kullanım koşulları altında maruziyet sınırlandırıldığı zaman maddenin sistematik olarak vücutta kalması beklenmez. Bu nedenle tekrarlanan maruziyet sonrası sistematik etki göstermediği kabul edilmektedir Aspirasyon Zararı: Yeterli veri bulunmamaktadır Akut Toksisite Verileri: LD100=500mg/kg (tavşan,oral) LC50 inhalasyon(solunum) =Uygulaması bulunmamaktadır. LD50=1350mg/kg(tavşan,dermal) 12. EKOLOJĠK BĠLGĠLER 12.1 Sucul OrtamToksisitesi LC50:125 mg/l (96 saat, Gambusia affinis tatlı su balığı ) EC-Lethal(Öldürücü):100 mg/l (48 saat, Dapnia sp.-su piresi Crustacea-Kabuklu ) EC50 alg: Bilgi yoktur. EC50 bakteri: Bilgi yoktur.

8 8/ Kalıcılık ve Bozunabilirlik İnorganik bir madde olup biyobozunma göstermez Biyobirikim Potansiyeli Oktanol su katsayısı log Pow ve biyokonsantraston faktörü(bcf) hakkında bilgi bulunmamaktadır. Su çözünürlüğündan dolayı biyobirikim yapması beklenmez Toprakta Hareketlilik Nemi kolayca absorbe edebildiği halde katı halde iken hareketlilik göstermez. Sıvı sodyum hidroksit toprağa hızla ulaşır ulaşmaz su kaynaklarını kirletmesi muhtemeldir Kalıcı, Biyo-Birikimli,Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-Birikimli (vpvb) Değerlendirmesi Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli (vpvb) olarak kabul edilmemektedir. 13. BERTARAF ETME BĠLGĠLERĠ 13.1 Atık ĠĢleme Yöntemleri İlgili yönetmeliğe uygun şekilde bertaraf edilir. Kanallara deşarj edilemez. Atık su arıtma sisteminde su ile seyreltilerek aktivitesi düşürülebilir, hidroklorik asit veya sülfürik asit ile nötralize edilerek bertarafı gerçekleştirilir. 14. TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ Karayolu / Demiryolu ADR/RID UN No : 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ,8(II),(E) Sınıf:8 P.G.:II Kod :C1 Tehlike Tanım No:80 Denizyolu IMDG Kod UN No : 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ Sınıf: 8 P.G.: II EmS : F-A, S-B Havayolu ICAO/IATA DGR UN No: 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ Sınıf:8 P.G.:II DGR Yolcu Uçağı: 1 L DGR Kargo Uçağı:30L

9 9/ UN Numarası : Uygun UN TaĢımacılık Adı: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ 14.3 TaĢımacılık Zararlılık Sınıfı: Ambalajlama Grubu: II 14.5 Çevresel Zararlar: Evet 14.6 Kullanıcı Ġçin Özel Önlemler: Bölüm 7 de belirtilen önlemler alınmalıdır Toplu TaĢımacılık: Uygulanmaz 15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ 15.1Maddeye Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı Bu Güvenlik Bilgi Formu aşağıda adı geçen Yönetmelikler ile uyumlu olarak hazırlanmıştır: 1) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:29204) 2) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28848) 3) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:26479, 1.Değişiklik: R.G. Sayı:26907, 2.Değişiklik: R.G. Sayı:27284, 3.Değişiklik: R.G. Sayı:27789) 4) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28733) 5) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28867) 6) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G. Sayı:25755, Değişiklik: R.G. Sayı:28812) 16. DĠĞER BĠLGĠLER 16.1 Yasal Gereklilikler Bu Güvenlik Bilgi Formu tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik e göre hazırlanmış olup maddenin Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik( R.G. Sayı:28848) kapsamında yapılan sınıflandırmasını içermektedir. Yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmıştır.

10 Maddelerin KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 10/ H Ġfadesi (Bölüm 3 te geçen Zararlılık Cümlesi) H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar ĠĢçiler için Uygun Eğitime Dair Tavsiyeler Kullanıcı personel maddenin zararlılık özelliklerini, sağlık, çevre koruma ve ilkyardım önlemlerini bilmelidir Ek Bilgi Bu Güvenlik formunda verilen bilgiler elimizde mevcut kaynaklar doğrultusunda hazırlanmış olup ürünün elleçleme, depolama, sağlık emniyet ve çevre koşulları açısından tanımlanmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle ürünün herhangi bir spesifik özelliğini garanti eden bilgiler olarak değerlendirilmemelidir. Kullanıcı kendi uygulaması için bu bilgilerin uygunluğunu belirlemelidir GBF Hazırlayıcısı ĠletiĢim Bilgileri: İrem ELİTEZ Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Deniz mah.petrol Ofisi cad. No: Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Tel: / 231 Yeterlilik Belge Tarihi ve No: GBF-1853

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Sayfa No: 1/18 ACTRIL Cold Sterilant 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde / KarıĢım Kimliği Ticari Adı ACTRIL Cold Sterilant Ürün Kod(ları) 176-02-053 / 176-02-056 / 3024982

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193160 Hazırlama Tarihi: 20.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 20.02.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193160 CAS No 7681-52-9 EINECS No 231-668-3 Kimyasal Adı Sodyum Hipoklorit Kimyasal Formülü NaOCl Yapısal Formülü

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

MOTORİN, MOTORİN 10PPM, ULTRA EURO DİESEL. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123002 Ürün Kodu Q - 202 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111

AYTEMİZ DOT 4. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139049 Hazırlama Tarihi: 18.10.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 18.10.20111 Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 139049 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı hidrolik fren yağı, özel sentetik esaslı bir sıvı olup motorlu araçların

Detaylı

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011

FUELOIL NO.6. Hazırlama Tarihi: 06.06.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 07.06.2011 Sayfa No: 1/14 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 123005 Ürün Kodu Q - 205 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Sanayide kazan ve fırın yakıtı olarak kullanılır. 1.3 Üretici/

Detaylı

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.

HICKSON DECOR AQUA WOOD STAIN VE BREATHER PAINT (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 27.06.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04. Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176004 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı Adresi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 286001 Hazırlama Tarihi: 26.04.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 286001 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Tespit Elemanı 1.3 Üretici Firma: Firma Adı STAR

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111

VACSOL AQUA. Düzenleme Sayısı: 4 Form No: 176010 Hazırlama Tarihi: 21.09.2005 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 12.07.20111 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176010 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Su bazlı ahşap koruyucu 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı ARCH

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.

N,N-DIMETILFORMAMID. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193177 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02. Sayfa No: 1/18 MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193177 CAS No 68-12-2 EINECS No 200-679-5 Kimyasal Adı N,N-dimetilformamid Kimyasal Formülü C 3 H 7 NO Yapısal

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 139051 Hazırlama Tarihi: 26.08.2011 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.08.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 139051 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Cam suyunun ve cam yıkama sisteminin donmasını önleyen deterjan ve methanol

Detaylı

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i:

OBJET SUPPORT SUP705. Düzenleme Sayısı: 2 Ha zırla ma Tarihi: 13.02.2013 Y en id en Dü zen len me ve Ya yın Tarih i: Sayfa No: 1/13 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 327016 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Mürekkep içeren kartuş. Normal kullanım koşullarında,

Detaylı

Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136025 CAS No 101-68-8 EINECS No 202-966-0 Molekül Formülü C 15 H 10 N 2 O 2 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Yapısal

Detaylı

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012

THINNER NO 10. Düzenleme Sayısı: 19 Form No: 186013 Hazırlama Tarihi: 25.07.2008 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 01.02.2012 Sayfa No: 1/17 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 186013 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Endüstriyel: Serigrafi, tampon baskı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı