1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ"

Transkript

1 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: KĠMYASAL FORMÜLÜ: SUDKOSTİK SODYUM HİDROKSİT NaOH CAS NO: EC NO: Maddenin BelirlenmiĢ Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları Suni ipek endüstrisinde, kağıt hamurunda, tekstil endüstrisinde, kauçuk ıslahında, organik çözme ameliyesi olarak, alüminyum, gıda, deterjan ve sabun endüstrilerinde kullanılır. Tavsiye edilmeyen kullanımına ilişkin özel bilgi bulunmamaktadır. 1.3 Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin Bilgileri Üretici Firma Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.ġ Tesis 1: Tesis 2: Derince Üretim Tesisleri Deniz mah. Petrol Ofisi cad. No: Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Tel: / 4 hat Faks: Kırıkhan Üretim Tesisleri Menderes mah. 898 sk. No:6/A Kırıkhan-Hatay/TÜRKİYE Tel: Faks: Tesis 3: Denizli Üretim Tesisleri Demokrasi mah. Atatürk cad. No:237 Kocabaş kasabası Honaz-Denizli/TÜRKİYE Tel: Faks: GBFH Yetkili KiĢi:

2 2/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 1.4 Acil Durum Telefon Numarası Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): ZARARLILIK TANIMLANMASI 2.1 Maddenin Sınıflandırılması Cilt AĢnd.1A; H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. 2.2 Etiket Unsurları Tehlike H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar. P260:Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumayın. P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın. P303 + P361 + P353:DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın. P310: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. P305 + P351 + P338: GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin. P501: İçeriği/kabı bertaraf edin Diğer Zararlar Madde, Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli (vpvb) değildir.

3 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 3/10 3. BĠLEġĠMĠ/ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 3.1.Maddenin Esas BileĢeninin Kimyasal Kimliği ve Maddenin Sınıflandırılması: Madde Adı EC No CAS No Konsantrasyon (%w/w) Sınıflandırma Sodyum Hidroksit min. 30,5 min. 47 Cilt Aşnd.1A H314 (NaOH) * H İfadesinin açılımı Bölüm 16 da verilmektedir. 4. ĠLK YARDIM ÖNLEMLERĠ 4.1 Ġlkyardım Önlemlerinin Açıklanması Solunması halinde: Kişi derhal temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. Soluk almıyorsa suni solunum yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir. Cilt ile teması halinde: Kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılarak en az 15 dakika cilt akan su ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Derhal doktor çağırılmalıdır. Göz ile teması halinde: Göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, hemen doktor çağırılmalıdır. Yutulması halinde: Kişinin ağzı bol su ile çalkalanmalı, kesinlikle kusturulmamalıdır. Bol su içirilmeli ve derhal doktor çağırılmalıdır. 4.2 Çabuk ve GecikmiĢ Önemli Belirtiler ve Etkiler Solunması halinde: Solunum sisteminde tahriş ve yanmaya neden olur. Cilt ile teması halinde: Ciltte tahriş ve yanmaya yol açar. Göz ile teması halinde: Göze kalıcı hasar verebilir. Yutulması halinde: Ağız, boğaz, mide yanıklarına, mide bulantısı, kusma, sindirim sisteminde delinme ve yanıklara neden olur. Kalp damarlarının çökmesine ve komaya yol açabilir. 4.3 Tıbbi Müdahale ve Özel Tedavi Gereği Ġçin Ġlk ĠĢaretler Solunması halinde, kişi hemen temiz havaya çıkarılmalı, derhal doktor çağırılmalıdır. Soluk almıyorsa suni solunum yapılmalı, soluk alma güçlüğü varsa oksijen verilmelidir. Cilt ile teması halinde, daha fazla maruziyeti engellemek için kirlenmiş giysi ve ayakkabılar çıkarılarak en az 15 dakika cilt akan su ile yıkanmalı, giysiler tekrar kullanılmadan önce yıkanmalıdır. Derhal doktor çağırılmalıdır. Göz ile teması halinde, göz kapakları açık tutularak en az 15 dakika akan su ile yıkanmalı, hemen doktor çağırılmalıdır. Yutulması halinde, kişi kesinlikle kusturulmamalıdır. Bilinci yerinde ise ağzı bol su ile çalkalanmalı,2-4 fincan kaşığı süt ya da su verilmelidir. Bilinci yerinde değil ise ağızdan hiçbir şey verilmemelidir. Acilen tıbbi yardım alınmalıdır. Bilinen bir antidotu yoktur. Acil durumlarda, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalıdır.

4 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 4/10 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERĠ Yanıcı ve patlayıcı değildir. 5.1 Yangın Söndürücüler Köpük, kuru kimyasallar ve karbondioksit kullanılır. 5.2 Maddeden Kaynaklanan Özel Zararlar Su ile teması, yakınındaki yanabilir kaynakları tutuşturmak için yeterli ısıyı açığa çıkartır. Yangın söndürmede su kullanılmamalıdır. Isı oksidasyonu ile patlayıcı peroksitler oluşturabilir. 5.3 Yangın Söndürme Ekipleri Ġçin Tavsiyeler Tam yüz maskesi, taşınabilir solunum cihazı, uygun koruyucu giysi giyilmeli, tam yüz maskesi ve taşınabilir solunum cihazı ile kişisel korunma sağlanmalıdır. Yangını söndürmek ve ambalajları soğutmak için su kullanılmamalıdır. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARġI ÖNLEMLER 6.1 KiĢisel Önlemler, Koruyucu Ekipman ve Acil Durum Prosedürleri Bölüm 8 de belirtilen kişisel korunma cihazları kullanılmalıdır. 6.2 Çevresel Önlemler Toprak ve yüzey sularının kirlenmesini önlemek için izole edilmelidir. 6.3 Temizleme Yöntemleri Dökülme halinde, dökülen alandan insanlar uzaklaştırılmalı, kirlenen alan bol su ile yıkanmalı, yıkama suları arıtma tesisine gönderilmelidir. 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli Elleçleme Ġçin Önlemler Çok kuvvetli alkali olduğundan yükleme, boşaltma ve kullanımda çok dikkatli olunmalı ve özel talimatlara göre hareket edilmelidir. Dolu kaplar yerinden oynatılmadan önce ağzının kapalı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ambalaj çok dikkatli açılmalıdır. Kullanım gibi koruyucu tedbirler mutlaka alınmalıdır. sırasında gözlük, eldiven 7.2 UyuĢmazlıkları da Ġçeren Güvenli Depolama KoĢulları Karbon çeliğinden yapılmış varil, kara ve deniz tankerleri ile taşınır. Düşük depolama sıcaklıklarında ( max. 50 C) karbon çeliğinden yapılmış amaca uygun dizayn edilmiş yatay ve düşük silindirik tanklarda depolanabilir. Yüksek sıcaklıklarda nikel saçtan yapılmış depolar ve armatürler kullanılmalıdır. Düşük sıcaklıklarda donması dikkate alınarak depolama tanklarında ısıtıcı sistemler kullanılmalıdır. Havadaki nem ve karbondioksiti hızla absorbe ederek karbonata dönüşmesinden dolayı havadan korunmalıdır. Metallerden, alevlenir sıvılardan ve organik halojenlerden uzak tutulmalıdır. 8. MARUZ KALMA KONTROLLERĠ/KĠġĠSEL KORUNMA 8.1 Kontrol Parametleri Mesleki Maruziyet Limitleri: TLV-Ceiling: 2 mg/m 3 (ACGIH 2004).

5 5/10 ÜRÜN : SUDKOSTĠK 8.2 Maruz Kalma Kontrolleri Uygun Mühendislik Kontrolleri: Teknik Sistem Tasarımı: Ürünün mesleki maruziyet sınır değerlerinin üzerine çıkılma riskini önlemek için çalışma ortamının çok iyi havalandırıldığından ve temizlendiğinden emin olunmalıdır. Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemi NIOSH ve CEN sistemlerine uygun kurulmalıdır. Kullanım alanı ürünün çevreye bulaşmasını engelleyecek şekilde tasarlanmalıdır Kişisel Korunma Önlemleri: a)genel korunma önlemleri: Ürün korozif (aşındırıcı) olup ciddi yanıklara neden olduğundan göz veya cilt ile direkt temasından kaçınılmalıdır. Buhar şeklinde solunmasından kaçınılmalıdır. Yalnızca iyi havalandırılmış yerlerde kullanılmalıdır. Kirlenmiş, bulaşmış giyim eşyaları derhal çıkartılmalıdır. Eller iş bitiminde ve işe ara verince yıkanmalıdır. Bu maddeyi kullanırken herhangi bir gıda maddesi yenmemeli, içilmemelidir. b)solunum ile ilgili önlemler: Havadaki konsantrasyonu TLV limitlerinin üzerindeyse maske kullanımı gerekir.100 ppm e kadar olan konsantrasyonlarda EN 149 a uygun yüksek verimli özel tip maske gereklidir. Bu seviyenin üzerinde ise EN 137 ye uygun solunum cihazı kullanılmalıdır. c)ellerin korunması ile ilgili önlemler: EN 374 e uygun, sızdırmaz, lastik, alkali dirençli, PVC ya da neopren eldiven giyilerek elle teması engellenmelidir. d)gözler ve yüzün korunması ile ilgili önlemler: Ürünün kullanımı sırasında EN 166 ya uygun güvenlik gözlüğü ya da yüz maskesi takılmalıdır. e)vücudun korunması ile ilgili önlemler: Vücudu tümüyle örten uygun koruyucu kıyafet, tulum, lastik bot giyilmelidir Çevresel Maruziyet Kontrolleri: Çevrenin korunmasına yönelik mevcut mevzuat çerçevesindeki yükümlülükler bütünüyle yerine getirilmelidir.

6 6/10 9. FĠZĠKSEL VE KĠMYASAL ÖZELLĠKLER 9.1 Maddenin Temel Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri NaOH (%w/w) min. 47 min. 30,5 Görünüm Koku Renksiz, berrak sıvı Kokusuz ph (1 M çözelti, 20 0 C de) 14 Donma Noktası, C +9 0 Kaynama Noktası, C Parlama Noktası, C Alevlenirlik Özelliği Patlayıcılık Özelliği Oksitleyicilik Özelliği Uygulama gerektirmez Alevlenmez Patlayıcı değildir Kuvvetli oksitleyicidir Buhar Basıncı, kpa <2,4 Molekül Ağırlığı, gr/grmol 40,01 Dansite ( 20 C), gr / cm³ 1,500-1,510 1,330-1,350 Çözünürlük Dağılım katsayısı; n-oktanol/su (logpow) Suda çözünür Veri bulunmamaktadır 10. KARARLILIK VE TEPKĠME 10.1 Tepkime Madde tehlikeli reaksiyona girmez Kimyasal Kararlılık Normal depolama koşulları altında stabildir (kararlıdır) Zararlı Tepkime Olasılığı Zararlı polimerleşme göstermez Kaçınılması Gereken Durumlar Uyumsuz maddeler, nem, su veya asit ile temas, ısı ve havadan kaçınılmalıdır Kaçınılması Gereken Maddeler Havanın nem ve karbondioksitini hızla absorbe ederek karbonat oluşması nedeniyle kapalı kaplarda muhafaza edilmelidir. Isı, su, kuvvetli asitler, çoğu metal, yanıcı maddeler, organik maddeler(plastik, lastik, kaplamalar),çinko, alüminyum, peroksitler ve halojenli hidrokarbonlardan uzak tutulmalıdır Zararlı Bozunma Ürünleri Suda çözündüğünde ve asitlerle temasında ekzotermik reaksiyon gösterir. Sodyum oksit ve sodyum peroksit toksik buharları açığa çıkabilir.

7 7/ TOKSĠKOLOJĠK BĠLGĠLER 11.1 Toksik Etkiler Hakkında Bilgi Akut Toksik Etkiler: Mevcut verilere dayanılarak madde akut toksik olarak sınıflandırılmamaktadır Cilt AĢınması/TahriĢi: Madde cilt için aşındırıcı olup yanıklara neden olur Ciddi Göz Hasarları/TahriĢi : Madde gözler için aşındırıcı olup ciddi,kalıcı hasar verebilir Solunum Yolları TahriĢi : Buhar ve aeorosolleri solunum sistemi için aşındırıcıdır Duyarlılık: Cilt üzerinde bilinen duyarlılık yaratıcı etkisi yoktur, aşındırıcıdır EĢey Hücre Mutajenitesi: Eşey hücre mutajenitesine ilişkin veri bulunmamaktadır Kanserojenite: ACGIH, IARC, NIOSH, NTP veya OSHA tarafından kanserojen olarak sınıflandırılmamaktadır Üreme Toksisitesi: Üreme toksisitesi hakkında veri bulunmamaktadır. Bilinen gelişimsel toksikolojik etkisi yoktur Genotoksisite: Ames-Test Sonucu: Negatif Bilinen ters genetik etkisi yoktur Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tek Maruz Kalma: BHOT-Tek Maruz Kalma etkisine ilişkin veri bulunmamaktadır Belirli Hedef Organ Toksisitesi-Tekrarlı Maruz Kalma: Normal elleçleme ve kullanım koşulları altında maruziyet sınırlandırıldığı zaman maddenin sistematik olarak vücutta kalması beklenmez. Bu nedenle tekrarlanan maruziyet sonrası sistematik etki göstermediği kabul edilmektedir Aspirasyon Zararı: Yeterli veri bulunmamaktadır Akut Toksisite Verileri: LD100=500mg/kg (tavşan,oral) LC50 inhalasyon(solunum) =Uygulaması bulunmamaktadır. LD50=1350mg/kg(tavşan,dermal) 12. EKOLOJĠK BĠLGĠLER 12.1 Sucul OrtamToksisitesi LC50:125 mg/l (96 saat, Gambusia affinis tatlı su balığı ) EC-Lethal(Öldürücü):100 mg/l (48 saat, Dapnia sp.-su piresi Crustacea-Kabuklu ) EC50 alg: Bilgi yoktur. EC50 bakteri: Bilgi yoktur.

8 8/ Kalıcılık ve Bozunabilirlik İnorganik bir madde olup biyobozunma göstermez Biyobirikim Potansiyeli Oktanol su katsayısı log Pow ve biyokonsantraston faktörü(bcf) hakkında bilgi bulunmamaktadır. Su çözünürlüğündan dolayı biyobirikim yapması beklenmez Toprakta Hareketlilik Nemi kolayca absorbe edebildiği halde katı halde iken hareketlilik göstermez. Sıvı sodyum hidroksit toprağa hızla ulaşır ulaşmaz su kaynaklarını kirletmesi muhtemeldir Kalıcı, Biyo-Birikimli,Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-Birikimli (vpvb) Değerlendirmesi Kalıcı, Biyo-birikimli, Toksik (PBT) / Çok Kalıcı, Çok Biyo-birikimli (vpvb) olarak kabul edilmemektedir. 13. BERTARAF ETME BĠLGĠLERĠ 13.1 Atık ĠĢleme Yöntemleri İlgili yönetmeliğe uygun şekilde bertaraf edilir. Kanallara deşarj edilemez. Atık su arıtma sisteminde su ile seyreltilerek aktivitesi düşürülebilir, hidroklorik asit veya sülfürik asit ile nötralize edilerek bertarafı gerçekleştirilir. 14. TAġIMACILIK BĠLGĠLERĠ Karayolu / Demiryolu ADR/RID UN No : 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ,8(II),(E) Sınıf:8 P.G.:II Kod :C1 Tehlike Tanım No:80 Denizyolu IMDG Kod UN No : 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ Sınıf: 8 P.G.: II EmS : F-A, S-B Havayolu ICAO/IATA DGR UN No: 1824 Uygun Sevk İsmi: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ Sınıf:8 P.G.:II DGR Yolcu Uçağı: 1 L DGR Kargo Uçağı:30L

9 9/ UN Numarası : Uygun UN TaĢımacılık Adı: SODYUM HİDROKSİT ÇÖZELTİSİ 14.3 TaĢımacılık Zararlılık Sınıfı: Ambalajlama Grubu: II 14.5 Çevresel Zararlar: Evet 14.6 Kullanıcı Ġçin Özel Önlemler: Bölüm 7 de belirtilen önlemler alınmalıdır Toplu TaĢımacılık: Uygulanmaz 15. MEVZUAT BĠLGĠLERĠ 15.1Maddeye Özgü Güvenlik, Sağlık ve Çevre Mevzuatı Bu Güvenlik Bilgi Formu aşağıda adı geçen Yönetmelikler ile uyumlu olarak hazırlanmıştır: 1) Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:29204) 2) Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28848) 3) Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:26479, 1.Değişiklik: R.G. Sayı:26907, 2.Değişiklik: R.G. Sayı:27284, 3.Değişiklik: R.G. Sayı:27789) 4) Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28733) 5) Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik ( R.G. Sayı:28867) 6) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ( R.G. Sayı:25755, Değişiklik: R.G. Sayı:28812) 16. DĠĞER BĠLGĠLER 16.1 Yasal Gereklilikler Bu Güvenlik Bilgi Formu tarih ve sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik e göre hazırlanmış olup maddenin Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik( R.G. Sayı:28848) kapsamında yapılan sınıflandırmasını içermektedir. Yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş akredite uzman personel tarafından hazırlanmıştır.

10 Maddelerin KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 10/ H Ġfadesi (Bölüm 3 te geçen Zararlılık Cümlesi) H314: Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar ĠĢçiler için Uygun Eğitime Dair Tavsiyeler Kullanıcı personel maddenin zararlılık özelliklerini, sağlık, çevre koruma ve ilkyardım önlemlerini bilmelidir Ek Bilgi Bu Güvenlik formunda verilen bilgiler elimizde mevcut kaynaklar doğrultusunda hazırlanmış olup ürünün elleçleme, depolama, sağlık emniyet ve çevre koşulları açısından tanımlanmaları amaçlanmaktadır. Bu nedenle ürünün herhangi bir spesifik özelliğini garanti eden bilgiler olarak değerlendirilmemelidir. Kullanıcı kendi uygulaması için bu bilgilerin uygunluğunu belirlemelidir GBF Hazırlayıcısı ĠletiĢim Bilgileri: İrem ELİTEZ Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. Deniz mah.petrol Ofisi cad. No: Derince-Kocaeli/TÜRKİYE Tel: / 231 Yeterlilik Belge Tarihi ve No: GBF-1853

Yayın Tarihi: 01.06.2015

Yayın Tarihi: 01.06.2015 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/9 ÜRÜN : LĠKĠT KALSĠYUM KLORÜR 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: LİKİT KALSİYUM KLORÜR KALSİYUM KLORÜR KĠMYASAL FORMÜLÜ: CaCl

Detaylı

Yayın Tarihi: 06.07.2010

Yayın Tarihi: 06.07.2010 1/5 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİDROKSİT KAPALI FORMULÜ NaOH TİCARİ ADI SUDKOSTİK KULLANIM ALANI Suni ipek, kâğıt hamuru, textil endüstrisi, kauçuk ıslahı, organik çözme ameliyesi, alüminyum

Detaylı

Yayın Tarihi: 21.08.2009

Yayın Tarihi: 21.08.2009 1/5 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI FORMULÜ TİCARİ ADI SODYUM HİDROKSİT NaOH Payet Kostik KULLANIM ALANI Deterjan ve sabun endüstrileri. alüminyum ve gıda endüstrisi, Suni ipek, kâğıt hamuru,

Detaylı

Yayın Tarihi: 01.06.2015

Yayın Tarihi: 01.06.2015 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/9 ÜRÜN : SIVI SODYUM SĠLĠKAT 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: KĠMYASAL FORMÜLÜ: SIVI SODYUM SİLİKAT SODYUM SİLİKAT Na 2 O.n(SiO

Detaylı

Yayın Tarihi: 01.06.2015

Yayın Tarihi: 01.06.2015 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/9 ÜRÜN : POLĠ ALÜMĠNYUM KLORÜR ÇÖZELTĠSĠ(PAK10) 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: KĠMYASAL FORMÜLÜ: POLİ ALÜMİNYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ(PAK17)

Detaylı

Yayın Tarihi: 01.06.2015

Yayın Tarihi: 01.06.2015 KORUMA KLOR ALKALĠ DESTEK DÖKÜMAN 1/10 ÜRÜN : SODYUM HĠPOKLORĠT 1. MADDENĠN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Maddenin Kimliği TĠCARĠ ADI: MADDE ADI: KĠMYASAL FORMÜLÜ: SODYUM HİPOKLORİT SODYUM HİPOKLORİT NaOCl CAS

Detaylı

Yayın Tarihi: 01.06.2015

Yayın Tarihi: 01.06.2015 KORUMA KLOR ALKALİ DESTEK DÖKÜMAN 1/9 ÜRÜN : ASETİK ASİT 1. MADDENİN VE ŞİRKETİN KİMLİĞİ 1.1 Maddenin Kimliği TİCARİ ADI: MADDE ADI: KİMYASAL FORMÜLÜ: ASETİK ASİT ASETİK ASİT CH 3COOH CAS NO: 64-19-7 EC

Detaylı

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO

1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI SODYUM HİPOKLORİT KAPALI FORMULÜ NaOCl TİCARİ ADI HYPO KULLANIM ALANI Textil ağartılması, ev ve çamaşırhanelerde beyazlatıcı olarak, su klorlanması ve genel dezenfektasyon

Detaylı

Yayın Tarihi: 06.07.2010

Yayın Tarihi: 06.07.2010 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI LÜ TİCARİ ADI Hidroklorik Asit HCl 2. BİLEŞİMİ

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1/6 1. VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL ADI KAPALI FORMULÜ TİCARİ ADI SODYUM HİDROKSİT NaOH Payet Kostik KULLANIM ALANI İçme suyu ve kullanma suyu arıtma işlemlerine, Deterjan ve sabun endüstrileri. alüminyum

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ TANITILMASI 1.1. Madde / Karışım Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok. EINECS No : Yok. 1.2. Madde veya Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

Yayın Tarihi: 16.01.2014

Yayın Tarihi: 16.01.2014 1/5 26.12.2008 tarihinde 27092 sayılı mükerrer Resmi gazetede yayımlanan Güvenlik Bilgi Fomlarının hazırlanması Dağıtılması Hakkında yönetmelik e göre hazırlanmıştır. 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI KİMYASAL

Detaylı

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX F Fiksatör Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: AVA CLEAN ULTRA ÇAMAġIR SUYU DAĞ ESĠNTĠSĠ. 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI

MADDE/MÜSTAHZAR ADI: AVA CLEAN ULTRA ÇAMAġIR SUYU DAĞ ESĠNTĠSĠ. 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ġġrket/ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI 1.1 Madde/Müstahzar Adı : Ava Clean Ultra Çamaşır Suyu Dağ Esintisi Madde/Müstahzar Kullanımı: Çamaşır ağartıcı, dezenfekte amaçlı temizlikte kullanılır.

Detaylı

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde/Karışım kimliği. Ürün numarası 29304 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı Ürün numarası 29304 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: : 791442; 505534; 505532 1.2. Madde

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzar Adı : Boydur VialidRephalt Madde/Müstahzar Türü:Asvalt Tamir Malzemesİ. Madde/Müstahzar Kullanımı:Reaktif soğuk karışım Üretici Firma :

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU DEMİR-3-KLORÜR SOLÜSYON GBF NO : 200-011 TARİH : EYLÜL 98 CAS NO: 7705-08-0 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI 1-) KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ürün adı : Demir-3-Klorür Solüsyon Formulü : FeCl 3 2-) KİMYASAL BİLEŞİMİ Maddenin kimyasal adı : Demir-3-klorür (FeCl 3 ) Sinonimleri : Demir (III) Klorür

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu HUNTPOL AA

Güvenlik Bilgi Formu HUNTPOL AA 2.10.2015 /6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmişkullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak

Detaylı

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt

:TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar. CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Asfalt 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Ürün ÜrünTanımı :TEKNOMER 400 Astar :Bitüm esaslı, su bazlı, astar 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ CAS No. EC No. Madde Konsantrasyon (%) Semboller

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS 27 NA PT B BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Kısaltma: Elektrolyt CDM 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.08.2015 25.08.2015 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak kullanılır.

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon ajanı olarak kullanılır. GBF No :001 Sayfa No: : 1/6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Dispersiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.

91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır. Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : ANA YIKAMA DETERJANI Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2.

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı SAF SU 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır.

(91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliğine ( tarih, RG No:24692 ) göre hazırlanmıştır. 1. MALZEME VE ÜRETİCİ KURULUŞ HAKKINDA BİLGİLER Malzeme Adı : Teknobond 200 P A Bileşen Malzemenin Kullanım Amacı : Su İzolasyonu 2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA GENEL BİLGİ İhtiva Ettiği Tehlikeli

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 11.04.2016 11.04.2016 Versiyon

Detaylı

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu

ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu ECOFLEX Zemin Boyası Güvenlik Bilgi Formu İlk Hazırlama Tarihi: Şubat 2013 Düzenleme No : 00 Uras Tekstil Kimya Turizm San. Ve Tic. A.Ş. Bağlar Mah. Fidan Sok. No:2/C Bağcılar/İstanbul Tel : +90 212 489

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante El Temizleme Sıvısı

Güvenlik Bilgi Formu Ante El Temizleme Sıvısı Sayfa No : 1/6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : EINECS No : 1.2. Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2.

Detaylı

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: NESTA MATİK GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10008 Kullanım Alanı : Endüstriyel temizlik malzemesi, bulaşık makinesi deterjanı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 950049; 950098; 950153; 1005077;

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M872 Kimyasal Adı : Kullanım Alanları : Soğutma ve Proses Suyu Sistemleri İçin Brom Bazlı Klor Aktivatörü Üretici Firma : Agora

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOIL BLUE 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Adblue 1.3 Firmanın Tanıtımı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10013

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Teknophos C 28

Güvenlik Bilgi Formu Teknophos C 28 Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No : 1/7 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını arttırmak için kullanılır.

1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını arttırmak için kullanılır. GBF No :001 Sayfa No: : 1/6 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1.Madde /Karışımın kimliği 1.2.Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Koku kalıcılığını

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Forest G 322

Güvenlik Bilgi Formu Forest G 322 Sayfa No : 1/7 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No : : Karışım : : 1.2. Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi

: TOPMATIC. Kod: Revizyon: 3 Yayın Tarihi: 21 Ekim Kimyasal Bileşimi / Bileşimdeki Tehlikeli ve Sağlığa Zararlı Maddeler Hakkında Bilgi 1. Ürünün ve Firmanın Tanımı Ürünün ticari ismi Firmanın tanımı : Endüstriyel Bulaşık Makineleri için Sıvı Deterjan Sadece profesyonel kullanım içindir. : Ecolab Temizleme Sistemleri Ltd. Şti. Altayçeşme

Detaylı

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması

BENNA ÇAMAŞIR SUYU GÜVENLİK BİLGİ FORMU (SDS) Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı. 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı :ÇAMAŞIR SUYU Kimyasal Adı :KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı : Silastar Ürün Kullanım Alanı : İç / dış cephe duvarların astarlanması ġirket/ġģ Sahibinin Tanıtımı Üretici

Detaylı

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61

Cas No EC No Risk ve Güvenlik Terimleri Diflubenzuron 480 35367-38- 252-529-3 R 20/22/48/50/53 S2/13/20/21/60/61 1. ÜRÜN ve ġġrket TANITIMI Ürün Adı : Voltaj 48 SC Kullanım Amacı : Larvasit Kimyasal Grubu : Benzoylphenylurea Ruhsat Sahibi : Hazar Çevre Sağlığı Hiz. Ticaret Yılmaz HASGÜL Adres : İnönü Cad. No:550/B

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dr Que Sürekli Temizleyici Parlatıcı

Güvenlik Bilgi Formu Dr Que Sürekli Temizleyici Parlatıcı Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No : 1/6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma

Bilinen özel tehlikeleri yoktur. Tehlike uyarı sembol yada tanımlarını gerektirmez. Bileşen CAS-No. EINECS-No. Konsantrasyon Sınıflandırma Revizyon tarihi 08.01.2016 Baskı tarihi 11.01.2016 No6/1 Esenyurt, İstanbul, Turkey Tel +90 212 451 57 91 (pbx) Fax +90 212 451 57 96 Sayfa 1/5 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Ticari İsmi Kullanım Alanı Endüstriyel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün bilgisi Ürünün ticari ismi : Emülsiyon polimer içeren su izolasyon malzemesidir. :Yurtbay AquaLatex Sıvı Üretici/Şube 1 Şirket ünvanı : Yurtbay Seramik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS. ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti. MALZEME GÜVENLİK FORMU MSDS BÖLÜM 1 KİMYASAL ÜRÜN VE FİRMA TANIMI ÜRÜN KİMLİĞİ Krom 6+ Test Kiti ÜRÜN KODU: CB5125 ÜRETİCİ FİRMA Bilge Kimyevi Laboratuar Ürünleri İmalat Danışmanlık ve Analiz Hizmetleri

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Salco Şampuan

Güvenlik Bilgi Formu Salco Şampuan Ulusal Zehir Danışma Merkezi Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sayfa No : 1/6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SİSTEM TEMİZLEME DEZENFEKTANI

GÜVENLİK BİLGİ FORMU SİSTEM TEMİZLEME DEZENFEKTANI 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/ Müstahzarın Tanıtılması Ürün adı 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı Sistem Temizleme Dezenfektanı MİLAN PETROL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1.3

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Treatwater

Güvenlik Bilgi Formu Treatwater Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2.2. Etiket Unsurları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Çamaşır Yumuşatıcı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Çamaşır Yumuşatıcı Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2.2. Etiket Unsurları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Forest H 600

Güvenlik Bilgi Formu Forest H 600 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : EINECS No : 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu : 0 242 258 11 40 Ulusal Zehir Danışma Merkezi : 114 2.1. Madde / Karışımın

Detaylı

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _

%8-10 13845-36-8 237-574-9 S 26 S 36 1% 28348-53-0 248-983-7 _ 2% _ Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İŞ Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı ENDÜSTRİYEL BULAŞIK MAKİNASI DETERJANI Kimyasal Adı KARIŞIM CAS No :YOK EINECS No :YOK 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1-MADDE/MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde/Müstahzar Adı : Ava Clean Çamaşır Suyu Madde/Müstahzar Kullanımı: Çamaşır ağartıcı, dezenfekte amaçlı temizlikte kullanılır. Kullanım için etiket

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-210 KLOR ESASLI SIVI AĞARTICI

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-210 KLOR ESASLI SIVI AĞARTICI Sayfa No 1 / 6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ TANITILMASI 1.1. Madde / Karışım Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - EINECS No : - 1.2. Madde veya Karışımın Belirlenmiş

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Doküman Adı MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEMAŞ BLUE AQUA

Doküman Adı MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU GEMAŞ BLUE AQUA Sayfa No : 1 / 7 1 ) MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn KĠMLĠĞĠ 1.1 Madde ve KarıĢımın Kimliği Ürünün Adı Aktif Madde Adı Methylene Blue/Potasyum sorbat Cas No 61-73-4/ 24634-61-5 Einecs No 200-515-2/246-376-1

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Forest G 303

Güvenlik Bilgi Formu Forest G 303 Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi Güvenlik Bilgi Formu Sayfa No : 1/7 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM A 12 Sayfa No : 1/5 1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI 1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Adı : Organik kimyasallar karışımı CAS No : EINECS No : Kullanım Alanları : Kazan

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Extra Bulaşık Deterjanı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Extra Bulaşık Deterjanı Sayfa No : 1/7 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No : : Karışım : : 1.2. Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü

Güvenlik Bilgi Formu Ante Yağ Çözücü Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2.2. Etiket Unsurları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Çamaşır Suyu

Güvenlik Bilgi Formu Ante Çamaşır Suyu Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi 2.2. Etiket Unsurları

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 440

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 440 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Profesyonel

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 403

Güvenlik Bilgi Formu Jaxpel 403 Sayfa No : 1/7 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı Kimyasal Aile CAS No EINECS No : : Karışım : : 1.2. Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları

Detaylı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı

01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M874 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Soğutma Suyu Sistemleri İçin Qac Bazlı Biyosit Üretici Firma : Agora Kimya Sanayi ve

Detaylı

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: SOFTES GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10006 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, Çamaşır yumuşatıcısı Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Deterjanı

Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Deterjanı Sayfa No : 1/6 1.2. Madde / Karışımın Belirlenmiş Kullanımları ve Tavsiye Edilmeyen Kullanımları Elde bulaşık yıkamada kullanılan ve çok köpüren yıkama maddesi 1.3. Tedarikçisinin Bilgileri Firmanın Adı

Detaylı

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU

: CRYSTAL GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1- Madde/Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : Ürün Kodu : AK10002 Kullanım Alanı : Evsel temizlik malzemesi, cam temizleyici Üretici Firma : ACAR KİMYA - HALİT ACAR Adres : 8780/22 Sokak

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Alcov Kristal

Güvenlik Bilgi Formu Alcov Kristal 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : EINECS No : Firmanın Adı Adresi Telefon Faks Internet Sitesi E-posta GBF Yetkili Kişi 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu

Detaylı

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A

Kısım I GÜVENLİK BİLGİ FORMU INSULCAST RTVS Red Part A BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışım kimliği Ürün adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Belirlenmiş kullanımlar

Detaylı

EINECS No. Konsantrasyon (%)

EINECS No. Konsantrasyon (%) 1. MADDENĠN/KARIġIMIN VE ġġrketġn/dağiticinin TANITIMI 1.1. Madde/KarıĢım Kimliği: Gear Oil 140 1.2. Madde veya KarıĢımın Kullanım Alanı: Dişli ve Transmisyon Yağı 1.3. Güvenlik Bilgi Formu Tedarikçisinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. : Dr Que Hızlı Çöktürücü

Güvenlik Bilgi Formu. : Dr Que Hızlı Çöktürücü Sayfa No : 1/6 1. MADDENİN / KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN / DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde / Karışımın Kimliği Ürün Adı : Kimyasal Aile : İnorganik tuz CAS No : 12042-91-0 EINECS No : 234-933-1 1.2. Madde / Karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Clearflock L

Güvenlik Bilgi Formu Clearflock L : : İnorganik tuz : 12042-91-0 : 234-933-1 1.4. Acil Durum Telefonu Acil Durum Telefonu Ulusal Zehir Danışma Merkezi Sayfa No : 1/6 1.3. Tedarikçisinin Bilgileri Firmanın Adı : Günsu Enerji Sistemleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ante Bulaşık Makinası Parlatıcısı Sayfa No : 1/4 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : - 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Bulaşık makinaları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı

Hammadde adı % CAS NO EINECS NO Hammadde Tehlike Sınıfı 01. Madde / Preparat ve ġirket / ĠĢ Sahibinin Tanımı Ürün Adı/ Kodu : Hydra M856 Kimyasal Adı : - Kullanım Alanları : Proses ve Açık-Yarı Açık Soğutma Suyu Sistemleri İçin Taş Önleyici ve Korozyon İnhibitörü

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Maddenin/Karışımın

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EC 91/155/EC ve ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR FİNAL-P Ürün Tanımı

Detaylı