6. Baskıdan Tıpkı Basım

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Baskıdan Tıpkı Basım"

Transkript

1 VATANDAŞLIK DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI Prof. Dr. İsmail DOĞAN 6. Baskıdan Tıpkı Basım

2 Prof. Dr. İsmail DOĞAN Vatandaşlık Demokrasi ve İnsan Hakları ISBN Pegem A Yayınları, 2007 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ağustos Baskı: Eylül Baskıdan Tıpkı Basım: Eylül 2007 Kapak Tasarımı: zülfin.eua Yayın Yönetmeni: Gürsel Avcı Baskı: Öncü Matbaası Tel: (0312) Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti. Adakale Sokak 4/B Yenişehir ANKARA Tel: (312) Belgegeçer: (312) İnternet: e-posta: Yazarla iletişim: ii

3 ÖZGEÇMİŞ Prof. Dr. İsmail DOĞAN Eğitim Sosyologu Bursa doğumlu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Bursa da; Lisans ve Lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi nde yaptı. Ankara Etlik Lisesi nde üç yıl öğretmenlik sonrasında On Dokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi nde Araştırma Görevlisi ve Dr.- Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırladığı, Türk Kültür ve Eğitimine Katkıları Açısından Mehmet Tahir Münif Paşa ve Ali Suavi Üzerine Mukayeseli Bir Çalışma adlı araştırması, belirtilen Tanzimat aydınları üzerinde Cumhuriyet dönemindeki ilk doktora tezi dir. İsmail Doğan, Eğitim Sosyolojisi Bilim Dalı nda Üniversite Doçenti iken Nisan 2002 de aynı alanda Ankara Üniversitesi nde Profesörlüğe yükseltilmiştir yılları arasında Polis Akademisi nde sosyoloji dersleri vermiştir. Gazi Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi nde değişik dönem ve programlarda dersler vermiştir öğretim yılından itibaren Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi nde lisans ve lisansüstü düzeylerde dersler vermektedir. Halen Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi nde öğretim üyesidir. Eğitim Sosyolojisi nin temel sorunları arasında bulunan eğitim, aile, toplumsal kültür, yabancılaşma, toplumsal tarih, iletişim, gençlik ve çocuk kültürü, Türk düşünce hayatının paradigma sorunları, demokrasi ve insan hakları, estetik ve etik sorunlar üzerinde araştırma, ve incelemeleri; ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara sunduğu bildiri ve makaleleri; radyo ve televizyon konuşmaları, konferans ve benzeri faaliyetleri bulunmaktadır. Genel Sosyoloji, Sosyolojinin Temel Kavramları ve Sorunları, Eğitim Sosyolojisi, Felsefe, Eğitim Felsefesi, Aile Sosyolojisi, Türk Aile Sosyolojisi, Çocuk Kültürü, Bilgi Sosyolojisi, Türk Sosyologları, Türk Sosyolojisinde İdeolojik Sorunlar, Toplumsal Alt Kültür Olgusu, Vatandaşlık ve İnsan Hakları üniversitede vermekte olduğu lisans ve lisansüstü derslerin bir kısmıdır. Ocak 2007 tarihi itibariyle toplam 190 te lif makale ve incelemesi ile 12 si Fransızca, 9 u da Osmanlıca dan olmak üzere toplam 21 adet makale çevirisi ve 22 adet kitabı bulunmaktadır İsmail Doğan, evli olup Burak ve Elif in de babasıdır. *** Prof. Dr. İsmail Doğan ın son dönemde yayımlanan eserleri şunlardır: 1. Bizde Kadın, MEB, Araştırma-İnceleme Dizisi, 2003, 95 s. 2. Eylül ve Bursa, Kent Sosyolojisi Denemeleri, İstanbul, Gendaş Yayınları, Kültür Dizisi, Temmuz 2004, 360 s. 3. Toplum ve Eğitim Sorunları Üzerinde Felsefî ve Sosyolojik Tahliller, Ankara, Pegem A Yay., Eylül 2004, 450 s. 4. Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Ankara Pegem A Yayınları Eylül 2007, 690 s. Elektronik posta: Kişisel Web: iii

4 İnsan ve hakları, yeni dünya düzeninin önde gelen değerleridir. Çağa damgasını vuran bu olgu bireyi tüm olgu ve oluşumların varlık nedeni görmektedir. Bu eser; Toplumsal yaşamın bu değerler çevresinde yeniden inşâsında kendini sorumlu hisseden; başta annebabalar olmak üzere, ülkemizin tüm eğitimcilerine adanmıştır. iv

5 SUNU Pegem A Yayıncılık, yayın hayatına eğitim yönetimi ile ilgili çalışmalarla başlamış giderek eğitim biliminin her alanıyla ilgili yayınları yapmaya yönelmiştir. Bu çeşitlilik içinde nitelikli yayın yapmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Eğitim Bilimi alanındaki yeniliklerin ve çağdaş düşüncelerin yansımaları olarak ortaya çıkan bu çeşitli yapıtlar, ülke genelinde yaygın kabul görmekte ve okuyucu kitlenin tercihleri daha farklı çalışmaların ortaya çıkması için yazar kadroyu harekete geçirmektedir. Bu farklı çalışmalar daha çok alan öğretiminde kendini göstermektedir. Bu nedenledir ki ilk ve ortaöğretim programlarında yer alan derslerin öğretimi ve bu öğretimi yapacak öğretmenlerin eğitimiyle ilgili yayınlara istem giderek artmaktadır. Farklı derslerin yer aldığı ilköğretim programları arasında son olarak "Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi" dersi 8. sınıf programında yer almış ve bu dersin öğretim programı da çok yeni hazırlanmıştır. Bu dersle ilgili olarak Eğitim Fakültelerinin ders programlarına "Vatandaşlık Bilgisi" dersi konulmuş ve kuramsal alt yapının oluşturulması amaçlanmıştır. Bu çalışma, eğitim fakültelerinde okutulacak "Vatandaşlık Bilgisi" dersinin kur tanımına uygun olarak hazırlanmış, bilimsel içeriği donanımlı ve toplumbilim açısından da tutarlı bilgiler içermektedir. Vatandaşlık eğitimi gerek ABD'de gerekse Avrupa Birliği ülkelerinde üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. Bu eğitim, sadece örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilere değil; yaygın eğitim yoluyla da herkese verilmesi uygun görülmektedir. Batı ülkelerinin tümünde İnsan Hakları ve Demokratik Vatandaşlık için vatandaşlık eğitimi temel eğitim olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, İsmail Doğan, bu çalışmasıyla sadece eğitim fakültesinde okuyan öğrenciler için değil, vatandaşlık bilgisi ve eğitimiyle ilgilenen herkese, her Türk vatandaşına dönük bir çalışma ortaya koymaktadır. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi bağlamında çok yararlı olacağına inandığım böyle bir çalışmayı gerçekleştirmesinden dolayı İsmail Doğan'ı gönülden kutluyor, bu yapıtı Türk kamu oyuna kazandırdığı için başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Ağustos, 2001 Prof. Dr. Özcan Demirel v

6 ÖNSÖZ İnsanca yaşama mücadelesi insanlığın uzun tarihinin en önemli belirleyicisidir. İnsanoğlunun bu mücadelesi eşitlik, adalet, hak ve özgürlük arayışı ile biçimlenmiştir. Çeşitli dinler ve felsefeler ile ideolojiler bu arayışın kılavuzları olma iddiasıyla ortaya çıkmışlardır. Toplumsal sistemler bir yandan bu kılavuzların diğer yandan sistemin zemininde yer alan insanların bu yol ve hedefteki istek ve eylemleriyle toplumsal evrime konu olmuşlardır. İşte bu yoğun toplumsal ve düşünsel dalgalanmaların dünyayı getirdiği noktada insanlığın bu ortak mücadelesinin belirgin bir başarıyla tanıştığı yepyeni bir çağ ortaya çıkmaktadır. Bu yeni çağ insan hakları çağıdır. İnsan hakları çağının en büyük değeri birey ve insandır. Çağın insan özelindeki en büyük başarısı ise insanın bizatihi kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olması ve kendini yine bir insan olarak rahatlıkla ifade edebilme beceri ve yeteneğine sahip olmasıdır. Aksi halde çağa damgasını vuran bu evrensel gelişmeden bazı insanların haberdar olmamasının yanı sıra belirtilen özelliklerden yoksun olan bu insanların yaşadıkları topluma ve hatta dünyaya katılmaları da mümkün olamaz. Çünkü haklar düşüncesi tıpkı onların toplum tarafından kabulünde olduğu gibi hayata geçirilmesinde de baskı ve zora ihtiyaç duymayan bir gerçeklik olarak tanımlanırlar. Bu nedenle kendi hak ve sorumluluklarının bilincinde olmayan insanların ön görülen hakları ne denli hayata geçirecekleri ise tartışmaya açıktır. Bu durum insanın özündeki değerler konusunda da belirli bir bilinç ve eğitime olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Uluslararası toplum ve devletler vatandaşlarını insan hakları çağına rüçhâniyet kazandıran evrensel değer, kabul, bildirge ve sözleşmeler konusunda insanları bilgilendirmekte, ulusal hareketlere bu yolda proje ve uygulama etkinlikleri sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti önce insan hakları sonra da onun önemli bir parçası olan çocuk hakları bildirge ve sözleşmelerini kabul ve onaylamak suretiyle ülke ve dünya barışı konusunda istek ve duyarlılığını göstermiştir. Atatürk ün yurtta barış dünyada barış ilkesini benimseyen devletimizin, insan hakları düşüncesinin evrensel mesajına öncelikle sahip çıkması kadar doğal bir şey olamaz. Eğitim sistemimiz insan haklarına saygılı vatandaşlar yetiştirmeyi Türk Millî Eğitimi nin genel amaçları içinde düşünmüştür. Gerçekte ise kişilerin insan haklarını korumayı içtenlikle istemeleri, bunu günlük davranış ve alışkanlıklarına dönüştürmeleri, bu amaç için eğitilmelerine bağlıdır. Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi adıyla İlköğretimin 8. sınıflarına konulan dersin, işte böyle bir işlevi bulunmaktadır. Vatandaşlık Bilgisi dersleri de Üniversitelerin Eğitim Fakültelerine de aynı amaçla konulmuştur. Bu çalışma Türkiye nin, uluslararası topululuğun kabul ve uygulamalarına uygun olarak eğitim sistemimizin değişik kademelerinde yürürlüğe koyduğu söz vi

7 konusu ders programlarından yola çıkarak bu çerçevede ortaya çıkan akademik ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanmıştır. Bu çalışmamızda belirlenmiş ana başlıklar altında, toplumda uyumlu bir vatandaş olmak için gerekli bilgiler ile insan hakları konusunda tarihsel ve güncel gelişmelere yer verilmiştir. Kuşkusuz bunlar, özellikle dersin sorumlusu olan değerli öğretmenler için birer kılavuz niteliği taşımakta, ayrıntılara yer vermemektedir. Öğrencilerin de yaşantıları dikkate alınmak suretiyle, konuların gereken zenginlikte sunulması ise öğretmenlerimizin değerli katkılarıyla gerçekleşebilir. İnsan haklarına saygılı, yaşadığı topluma ve çağa uyumlu vatandaşların yetişmesinde, bu değerli katkıların önemi inkar edilemez. Bu çalışmanın söz konusu programlara yönelik işlevinin yanı sıra ikinci ve önemli bir işlevi de insan hakları, demokrasi ve vatandaşlık konusunda ortalama ilgi ve meraklara da cevap verme boyutunda ortaya çıkmaktadır. Bu boyutta belirtilen kavramlar tarihsel ve sosyolojik bir irdelemeye tabi tutulmaktadır. Böyle bir bağlam ise nasıl bir vatandaş? sorununa yanıt verebilecek sosyo-kültürel bir ayrıntıyı beraberinde getirmektedir. Kendine, ailesine, çevresine, toplumuna ve tüm insanlığa katkı verecek vizyon ile; bütün donanımını, bilgi ve becerisini bu vizyona göre belirlemiş, ait olduğu dünyaya uyumlu, hak ve sorumluluklarının bilincinde olan bir misyon sahibi işte bu çalışmanın nasıl bir vatandaş? sorusunun aradığı vatandaş profilidir. Küresel değerler modern toplumda her şeyi devletten bekleyen vatandaş imgesi yerine kendine, ailesine, çevre ve toplumuna katkı veren; sorumluluklarını bu sınırlar çerçevesinde içselleştiren vatandaşı öne çıkarmaktadır. Hiç kuşkusuz ki böyle bir vatandaş cemaat ve grup ekseninde örgütlenen toplumlar için yeni bir tanım ve değerdir. Çünkü bu tür toplumlarda yüz yıllarca her şeyi devletten bekleyen bir anlayış egemendi. Bu anlayıştaki vatandaşlardan meydana gelen bir toplumda ise Amerikalı bir araştırmacının belirttiği gibi, iktidarlar ve hükümetler, halk için yapılması gerekeni yapmak üzere vardır; halk kendi içinde yapılması gerekeni yapmaz. Bu nedenle de hükümetler günün birinde halk için yapılması gerekeni yapmadığında hükümet ne güne duruyor? nerede bu devlet, nerede bu hükümet? şeklindeki toplumsal sitem ve söylemlerle vatandaşlar hükümetlere görevlerini hatırlatıverirler. İnsan hakları çağında vatandaş kendi haklarının peşinde olduğu kadar başkalarının hak ve özgürlüklerini de gözeten bir kişidir. Vatandaşlar çevresinde olup bitenlerle ilgili olduğu kadar toplumda ve dünyadaki gelişmeler karşısında duyarlı ve dikkatli; çağının bilinçli bir tanığıdır. Vatandaşların çağına tanıklıkları kendilerini yaşadıkları ülkeye insani ve toplumsal sorumluluklarla bağlı bir varlık haline gelmelerinin yanı sıra kendileriyle birlikte ait oldukları dünyayı da dönüştürecek entelektüel bir eksen ve meziyettir. Çağa tanıklık, çağın yeni değerlerini ve bu değerlerin insanlarda öngördüğü standartları izleme ve hayata geçirme sürecidir. Bu bağlamda olup bitenler karşısında gerekli bilgi ve bilinçten yoksun olan insanların ne topluma ve ne de dünyaya verebilecekleri bir şey olmadığı gibi olup bitenler karşısında sızlanmalarının da kendilerine kazandıracağı bir şey vii

8 olamaz. Bu haliyle onlar dinamik bir toplumsal sürecin pasif ve etkisiz varlıkları olarak yaşamdaki mâkus yerlerini çoktan almışlardır. Kendini ifade edemeyen, hak ve sorumluklarının bilincinde olmayan bu insanlar giderek dinamik toplumun önünde ve ardında önemli bir kitlesel sorun yumağına dönüşürler. Her şeyi devletten bekleyen vatandaş profilinin sosyo-kültürel zeminini trafiği çekilmez hale getiren, yaşadığı sokak ve mahallelerde komşularını gürültü, görüntü ve estetik açılardan rahatsız eden; şiddete ve kavgaya daha yatkın insanlar biçimlendirmektedir. Şimdi insan hak ve özgürlüklerinin toplumsal serüveninde verdiği büyük mücadelelerden alnının akıyla çıkan ve yeni dünya düzeninin ve yeni değerlerin övdüğü birey sahne almaktadır. Bu kitap yeni bireyin oluşumu ve gelişmesinde kendisine önemli bir işlev yüklenen insan hakları eğitiminin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Kitabımızı bu yaklaşımlar içinde değerlendirecek olan değerli okurlara başarı ve esenlik dileklerimi sunarım. Kitabımın basım ve yayınını üstlenen yayınevine ve değerli çalışanlara da bu vesile teşekkür ederim. Ankara, Cebeci; Ağustos Doç. Dr. İsmail DOĞAN viii

9 ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ Vatandaşlık kültürü modern toplumun önde gelen toplumsal değeridir. Yerleşik kültürün sorunsuz bir toplu yaşama dönüşmesi bu kültürde alınan mesafeye büyük ölçüde bağlıdır. İşyerinden trafiğe, eğlence yerlerinden komşuluk ilişkilerine kadar toplumsal yaşamın tüm alanlarında sıklıkla ortaya çıkan sorunlar ülkede vatandaşlık ekseninde değerlendirilmeye uygun toplumsal sorunların varlığını düşündürmektedir. Mahallede komşusunu istemediği sese, görüntüye, kokuya ve gürültüye zorlayan insanlar benzer baskıyı işyerine ve toplumsal yaşamın bütün alanlarına taşıyarak yaşamı hem kendileri için hem de başkaları için alabildiğine zorlaştırmaktadırlar. Böyle bir yaşam ise kişisel ve toplumsal verimliliği son derece olumsuz etkilemektedir. Kuşkusuz bu tablonun altında haklarını ve sorumluluklarını gerektiği gibi bilmeyen vatandaş profili yer almaktadır. Bu kitapta vatandaşların hak ve sorumlulukları modern toplumun değerlerine uygun bir biçimde ve insan hakları ekseninde ele alınmaktadır. Günlük yaşamın görünür talep ve gereksinimleriyle birlikte vatandaşlık kültürünün evrensel gelişim boyutları kitabın genel çerçevesini çizmektedir. Olguların dünya ve Türk kültüründeki gelişimi özgün bir analizle ele alınmaktadır. Bu baskıda daha önceki baskı hataları giderilmeye çalışılmış, bazı sayısal ve olgusal bilgiler güncelleştirilmiştir. Kitabı öncelikle üniversite öğrencilerine ulaştırma konusundaki tecrübe ve ilkeleri nedeniyle Pegem A Yayıncılık çalışanlarına, özellikle yayınevi sahibi Servet Sarıkaya ile kitabın dizgisinde büyük emeği olan Gürsel Avcı ya teşekkür ederim. Ankara / Cebeci Ağustos, 2002 Prof. Dr. İsmail DOĞAN ix

10 DÖRDÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ Kitabımız iki yıl içinde dördüncü baskısını gerçekleştirmiş bulunuyor. Eğitim Fakültesi programlarının yeniden yapılanması çerçevesinde vatandaşlık dahil olmak üzere pek çok ders bu yeni düzenlenmedeki yerini aldı. Bu gelişme, kitaplaşan tüm çalışmalara ilk aşamada bir şans getirdi. Çünkü yeni dersler aynı zamanda yeni kaynaklar ve malzemeler anlamına geliyordu. Elinizdeki kitap da bu dönemde böyle bir ihtiyaca cevap vermiştir. Ama kitabımızın bu geçici dönemi aşan boyutları ve özellikleri bulunmaktadır. Bunların başında vatandaşlık ve insan hakları şeklindeki iki temel açılımla programların yalnızca vatandaşlığa indirgenen sınırlı problematiğini gerçek zemini olan kültürel temellere oturtmaktadır. Kitabımızı özgün ve kalıcı hale getiren ikinci önemli boyut da, konu sunumundaki yöntemidir. Bu yöntemin başlıca karakteristiği vatandaşlık ve insan hakları gibi son derece duyarlı konularda koşullayıcı olmamadır. Bu çerçevede her bir konuya farklı görüş ve değerlendirmeler getirilmiştir. Bölüm sonlarına bölüm sonunda düşünülmeye değer bulunanlar başlığı ile de geride kalan konular, aykırı düşünce ve değerlendirmelere olanak verecek bir biçimde düşünme ve tartışmaya uygun sorularla yeniden kurcalanmaktadır. Buna ek olarak tartışma metinleri ve okuma parçaları da benzer işlevi farklı felsefe ve yaklaşımlarla zenginleştirmektedir. Görsel malzeme, simge ve işaretler de özellikle öğrenciler için ellerindeki kitabı daha sempatik hale getiren unsurlar olarak düşünüldü ve kullanıldı. Bu yeni baskının belirtilen tarz üzerinde ürettiği yeniliklere gelince; öncelikle eski baskıların basım yanlışları giderildi. Daha önce gözden kaçan eksikler, anlam kaymaları ortadan kaldırıldı, sayısal ve betimsel boyutlarda gerekli güncellemeler yapıldı. Ama bunlardan da önemlisi bölümlerin gerektirdiği bazı yeni bilgilerle birlikte Avrupa Birliği olgusunu çeşitli yönleriyle açıklayan yepyeni bir bölüm konulmuştur. Türkiye miz ve vatandaşlık kültürü açısından son derece önemli olan bu konunun böyle bir kitapta yer alması da bizim kitabımızın emsalleri arasındaki ilklerindendir. Kitabımızın bu yeni haliyle alanın beklentilerine büyük ölçüde yanıt verecek düzeye geldiğini düşünmekteyim. Öğretim Görevlisi arkadaşlarımın ve özellikle de öğrenci arkadaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri son derece önemlidir. O nedenle bu baskıda yazarla iletişim için elektronik posta adresi verilmiştir. Bu vesile ile kitabımıza iltifat eden başta öğretim görevlileri olmak üzere; öğrencilere, kitabımızın basım ve yayınını gerçekleştiren Pegem A yayın yönetmeni Servet Sarıkaya ya, dizgi ve düzenlenmesinde büyük emeği geçen Gürsel Avcı ya; tashihinde katkıları olan Eğitim Sosyolojisi bilim dalı Araştırma Görevlileri M. Akif Sözer, Recep Özkan ve Mustafa Gündüz e teşekkür ederim. Ankara, Cebeci, Ekim 2003 Prof. Dr. İsmail DOĞAN x

11 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Sanayi toplumunun yeni değeri olan vatandaşlık, sanayi ötesi toplumları için giderek artan bir biçimde aktüel değer haline geldi. Bu özelliğin ortaya çıkmasında bütün sistem ve anlayışların bireyi esas almaları düşüncesi etkili olmuştur. Bireyin çıkarı, esenliği ve gelişmesi devlet tanımını bile dönüştürecek öncelikler arasında girmiştir. Her şey birey yani insan içindir anlayışı toplumsal örgütlenmenin temel unsuru olarak vatandaşı yeni toplumun öncelikli konusu haline getirdi. Bu durum Vatandaşlık Dersleri nin eğitim programları içinde yer almasının önemli gerekçesidir. Eğitim yoluyla oluşturulacak bir vatandaşlık kültürünün toplumsal barış ve esenliğe katkı vereceği düşüncesi eğitime bu bağlamda yüklenen önemli bir işlevdir. Kitabımız konu ve içeriğiyle söz konusu işlevi üniversite öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Beşinci baskını gerçekleştirirken eserin yazarı olarak kendi kulvarında hem bu amacın gerçekleşmesi hem de özgün metin ve yorumlarıyla ilk olmanın gururunu yaşıyorum. Çünkü kitabımızdan sonra bir çok piyasa kitabı ortaya çıktı. Bunların bir kısmı kitabımızı ve münderecatını, bir kısmı da hem münderecatını hem de malzemelerini aldı. Bu itibarla ortaya çıkan etik sorunlar böyle bir disiplinin gerçekte ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Gürsel Avcı kitabının yeni biçimiyle ortaya çıkmasında özenli oldu, Araştırma Görevlilerimizden Recep Özkan tashihinde, Levent Eraslan, yeni fragman ve bilgilerin monte edilmesinde katkıda bulundular. Bu yeni baskıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Cebeci, 10 Eylül 2004 Prof. Dr. İsmail DOĞAN xi

12 ALTINCI BASKIYA ÖNSÖZ Kitabımızın altıncı baskısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Alanın ilki olan bu kitap süreç içinde akademik deneylerle gelişerek elinizdeki biçim ve içeriğine kavuşmuştur. Ekonomik kaygılarla önceki iki baskısı küçük boya indirilen bu çalışma, son şekliyle ideal ders kitabı boyutlarına dönüştürülmüştür. Kitap bu haliyle daha kullanışlı ve işlevsel olmuştur. Gürsel Avcı kitabın yeni biçimiyle ortaya çıkmasında özel bir çaba gösterdi; Araştırma Görevlilerimiz Mustafa Gündüz, Recep Özkan ve Levent Eraslan kitabı tekrar okuyarak tashihinde katkı bulundular. Bu yeni baskıda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Cebeci, Eylül 2005 Prof. Dr. İsmail DOĞAN xii

13 İÇİNDEKİLER Sayfa Sunu...v Önsöz...vi Üçüncü Baskıya Önsöz...ıx Dördüncü Baskıya Önsöz...x Beşinci Baskıya Önsöz...xi Altıncı Baskıya Önsöz...xii İçindekiler... xiii BÖLÜM 1: İNSAN VE TOPLUM (ss. s. 1-46)) İnsanın Toplumsal Serüveni...1 İnsan Sosyal Bir Varlıktır: Sosyal A Sosyal Ayrımı+...2 Toplum Yaşayışını Düzenleyen Kuralların Gerekliliği...4 Tabiat Hali ve Sosyal Sözleşme...4 Rousseau Kimdir?... 5 Toplum Hayatı ve İş Bölümü İşbirliği ve Dayanışma Dayanışma Kültürünün Geleneksel Kurumları: Vakıflar Toplum Hayatının Düzenleyen Kurallar Sosyal Davranış Kuralları Hakkında Genel Bilgi Örf ve Adetler (Gelenek ve Görenekler) Görgü Kuralları (Adab-ı Muaşeret) Görgü ve Yeni Teknolojiler Teknolojik Bir Araç Olarak Telefonla Konuşma Adâbı Ahlak Kuralları Ahlak ve Etik Farkı Ahlak Kurallarını Koyan Toplumdur İş (Meslek) Ahlakı Meslek Olarak Memuriyet Siyasal Ahlak Din Kuralları Hukuk Kuralları Sosyal Davranış Kurlarının Genel Niteliği Toplumsal Davranış Kuralları ve Son Söz Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar Okuma Parçası: Yalnız Kalmak xiii

14 BÖLÜM 2: TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK AİLE (ss ) Aile Kavramı...47 İki Temelli Aile Modeli...48 Geniş (Geleneksel) Aile...48 Çekirdek Aile...49 Ailenin Toplumdaki Yeri...50 Türklerde Aile Anlayışı...50 İslamiyet ten Önceki Türk Ailesi...50 Tartışma 1: İslâm Öncesi Türk Ailesi...55 İslâmiyet Etkisindeki Türk Ailesi...57 Cumhuriyet Döneminde Ailesi...59 Ailede Eğitim...62 Aile İçi Eğitim...63 Aile Dışı Eğitim...64 Evlilik Dışı Beraberlikler: Birlikte Yaşama...65 Ailede Demokratik Hayat...70 Ailede İş Bölümü...71 Aile Bütçesine Katkı...72 Tartışma II: Çocuklarda Çalışır...74 Düşünce ve Kanaatlere Saygı...76 Keder ve Sevincin Paylaşılması...77 Aile İtibarının Korunması...77 Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar...79 Okuma Parçası: Ernest Hirsch ve Nejat Eczacıbaşı ndan Seçmeler...80 BÖLÜM 3: TOPLUMSAL VE KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK EĞİTİM (ss ) Eğitimin Felsefi ve Toplumsal Temelleri...83 Kavram Analizi: Eğitim ve Öğretim...83 Eğitim...83 Öğretim...84 Öğrenim...85 Eğitimin Felsefi Temelleri...86 Eğitimle İnsan Değişir mi?...88 Batılılaşmanın Eğitim Kanadı...91 Toplumsal Talep ve eğitim: Eğitimin Toplumsal Temelleri...92 Günün Modern Zamanların Eğitimi...93 xiv

15 Eğitimin Üç Boyutu...97 Eğitinde Süreklilik: Yaşam Boyu Eğitim...99 Okulda Eğitim/Örgün Eğitim Okulda Demokratik Hayat Okulda Uyulması Gereken Kurallar Okulda Uyulması Gereken Kurallar Okulda Uyulması Gereken Özel Kurallar Eğitici Kol Çalışmaları Düşünce ve Kanaatlere Saygı Okul ve Okul Eşyasının Korunması Okul İtibarının (Prestijinin) Korunması Okul ve Çevre İlişkisi Bir Tartışma: Okulsuz Toplum I11ich in Çözüm Önerisi Aile ve Okul Toplumsal Köken ve Eğitimsel Başarı Okul-Aile İşbirliğini Engelleyen Diğer Nedenler Etkili ve İşlevsel Okul İçin Aile Katkısı Okulun Baskı Gruplarıyla İlişkileri Okulun Çevreye Katkıları Çevrenin Okula Katkıları Halkla İlişkiler ve Okul Plan ve Planlı Çalışma Plan Kavramı Planlı Çalışmanın Faydaları Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar BÖLÜM 4: GELENEKSEL VE MODERN TOPLUMDA DEVLET (ss ) Devlet ve Devlet Şekilleri Devlet Kavramı Vatan (Ülke, Yurt) Millet (Ulus) Milleti Meydana Getiren Başlıca Unsurlar Türk Milletinin Özellikleri Atatürk e Göre Türk Milletinin Özellikleri Hakimiyet (Egemenlik), Milli Hakimiyet ve Siyasi Teşkilatlanma Milli Hakimiyetin Kaynağı Siyasi Teşkilatlanma (Örgütlenme) xv

16 Okuma Parçası: Modern Türk Devletinin Kuruluşu Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar BÖLÜM 5: DEMOKRASİ VE DEMOKRASİ KÜLTÜRÜ (ss ) Demokrasi Nedir? Demokrasi Kavramı Demokrasinin Tarihçesi Dünyada Demokrasi Hareketleri Türklerde Demokrasi Hareketleri İslamiyet Öncesi Türk Toplumlarında Demokrasi İslamiyet Etkisi Altında Türklerde Demokrasi Süreci Osmanlı Döneminde Demokrasi Hareketleri Osmanlı Demokrasi Hareketlerinde Aydınların Rolü Cumhuriyet Dönemi Özallı Yıllar: Özal Söylemi Şubat Kararları ve Sonrası AGİK Kopenhag Sözleşmesi Bugünkü Demokrasi Anlayışı Hürriyet Demokrasi Totaliter Rejimler Toplumsal Barışa Yönelen Tehditler Anarşi ve Terör Şiddet Aile ve Şiddet Medya ve Şiddet Televizyon ve Şiddet Sosyo-Kültürel Ortam ve Şiddet Türkiye ve Şiddet Global (Küresel) Tehdit Küresel Tehditte Yeni Boyut: Küreselleşme ve Sonuçları Güncel Tehdit Okuma Parçası: Şiddet Sınırlarını Kestirmek Çok Zor Türkiye de Şiddet Paporu Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar Okuma Parçası: Hürriyet ve Bağımsızlık xvi

17 BÖLÜM 6: ANAYASA (TEŞKİLÂT ÂT-I I ESÂSİ YE KANUNU) (ss. ( ) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Anayasanın Başka Kanunlardan Farkı Yeni Anayasanın Hazırlanması Gerektiren Sebepler Anayasanın Değiştirilemeyecek Hükümleri T.C. Anayasasının Genel İlkeleri Devletin Yasama Görevi Devletin Yürütme Görevi Devletin Yargı Görevi Okuma Parçası: Sorumsuz Vatandaşlarız BÖLÜM 7: İNSAN HAKLARI: TARİHTE VE GÜNÜMÜZDE (ss. ( ) İnsan Hakları Kavramı ve Önemi İnsan Hakları Kavramı Etik Bir Varlık Olarak İnsan İnsan Haklarının Etik Temelleri İnsan Haklarının Evrenselliği İnsan Haklarının Önemi İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi İnsan Haklarının Uluslararası Serüveni İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Öncesi İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Sonrası İnsan Haklarında Ulusal Düzeydeki Gelişmeler Cumhuriyet Dönemi Öncesi Dönem Cumhuriyet Dönemi Hürriyetçi Demokraside Temel Hak ve Hürriyetler Genel Hükümler Temel Hak ve Hürriyetlerin Tanımı ve Niteliği Temel Hak ve Hürriyetlerin Sınırlandırılması Temel Hak ve Hürriyetlerin Kötüye Kullanılması Temel Hak ve Hürriyetlerin Kullanılmasının Durdurulması Kişinin Hak ve Hürriyetleri Kişinin Dokunulmazlığı Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Özel Hayatın Gizliliği xvii

18 Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti Din ve Vicdan Hürriyeti Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti Bilim ve Sanat Hürriyeti Basın ve Yayımla İlgili Hükümler Toplantı Hak ve Hürriyetleri Mülkiyet Hakkı Hak Arama Hürriyeti Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler Ailenin Korunması Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi Çalışma İle İlgili Hükümler Toplu İş Sözleşmesi Ücrette Adalet Sağlanması Sağlık, Çevre ve Konut Hakkı Gençlik ve Spor Sosyal Güvenlik Hakları Tarih, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Tüketici Hakları Siyasi Hak ve Ödevler Türk Vatandaşlığı Tartışma: Vatandaşlık Krizi Seçme ve Seçilme, Siyasi Faaliyetlerde Bulunma Hakkı Kamu Hizmetlerine Girme Hakkı Dilekçe Hakkı İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi İnsan Haklarının Korunmasının Gereği İnsan Haklarının Kime ve Neye Karşı Korunacağı İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Eğitimin Rolü İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Devletin Rolü Olağanüstü Yönetim Usûlleri Olağanüstü Haller Sıkıyönetim, Seferberlik ve Savaş Hali Vatan Hizmeti Vatandaşların Savunma Ödevi Askerlik Vatandaşların Vergi Ödevi Vergi Almanın Amacı Vergi Ödeme Kutsal Bir Ödevdir Herkes Mali Gücüne Göre Vergi Vermelidir İnsan Hakları İle İlgili Kuruluş Bildirge ve Sözleşmeler İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Kuruluşlar Birleşmiş Milletler ve Organları Avrupa Konseyi Gönüllü Kuruluşlar İnsan Hakları İle İlgili Uluslararası Belgeler xviii

19 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (Bildirgesi) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Paris Şartı Helsinki Nihai Senedi Çocuk Hakları Sözleşmesi UNICEF in Çocuklarla İlgili Öncelikleri Çocuk Hakları ve Türkiye AGİK Kopenhag Sözleşmesi Kopenhag Kriterleri Avrupa Birliği 1993 Kopenhag Zirvesi'nde Kabul Edilen Tam Üyelik Kriterleri. 320 İnsan Hakları İle İlgili Ulusal Düzeyde Düzenlemeler Anayasanın İlgili Hükümleri Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Nisan 1949 Tarihli Bakanlar Kurulu Kararı İnsan Hakları Başmüşavirliği İle İlgili 26 Ağustos 1994 Tarihli Başbakanlık Genelgesi İnsan Hakları Koordinatör Üst Kurulu Okuma Parçası: Zlatanın Günlüğü BÖLÜM 8: AVRUPA BİRLİĞİ (ss ) Kısa Tarihçe Avrupa Birliği ve Türkiye Türkiye-AB İlişkileri Kronolojisi Katılım Ortaklığı Belgesi Ulusal Program Avrupa Birliği Uyum Programı Avrupa Birliği ve Eğitim Avrupa Birliği Eğitim Programı: Socrates Avrupa Birliği ve Vatandaşlık Birlik Vatandaşlığı Bölüm Sonunda Düşünmeye Değer Bulunanlar Fos Çıktı 386 BÖLÜM 9: TRAFİK OLGUSU VE TRAFİK KÜLTÜRÜ (ss ) Trafik Örgütü Trafik Neye Denir? Belediyelere Düşen Görevler Trafik Kuralları Genel Kurallar Taşıtlara İlişkin Kurallar Yayalara İlişkin Kurallar Işıklı ve Işıksız Kavşaklar Yol Çizgileri Taşıtlara Binerken ve Taşıtlardan İnerken Uyulacak Kurallar xix

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 6 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Kavramlar Türk Bayrağı Kanunu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11. Protokol ile Düzenlenen Metin) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (11.

Detaylı

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ 203 İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir. 6 Nisan 1949 tarih ve

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19

İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI. Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM. Genel Esaslar. I. Devletin şekli... 1...19 İÇİNDEKİLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde Sayfa BAŞLANGIÇ...17 BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar I. Devletin şekli... 1...19 II. Cumhuriyetin nitelikleri... 2...19 III. Devletin bütünlüğü, resmî dili,

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9

İÇİNDEKİLER. ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... iii GİRİŞ...1 1. BÖLÜM ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI VE YÖNETİMİ...9 İNSAN KAYNAKLARI KAVRAMI, ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ...10 İnsan Kaynakları Kavramı...10 İnsan Kaynaklarının Önemi...12

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU

Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU Doç. Dr. Ahmet M. GÜNEŞ Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÇEVRE HUKUKU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XXI Birinci Bölüm Çevre Hukukunun Temelleri I. Genel Olarak...1

Detaylı

KAMU DÜZENİ K AVR AMI

KAMU DÜZENİ K AVR AMI Dr. Özge OKAY TEKİNSOY Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi İDARE HUKUKUNDA KAMU DÜZENİ K AVR AMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... vii ÖNSÖZ...xi İÇİNDEKİLER... xiii KISALTMALAR...xxi GİRİŞ...1

Detaylı

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr

DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr DEMOKRASİ VE SAYDAMLIK ENSTİTÜSÜ www.dse.org.tr YENİ ANAYASA DEĞİŞİKLİK ÖNERİLERİMİZ (TCBMM Başkanlığı na iletilmek üzere hazırlanmıştır) 31.12.2011 İletişim: I. Anafartalar Mah. Vakıf İş Hanı Kat:3 No:

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI rt O ku ao l ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK HAKLARI PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BİRİMİ - ARALIK 2015 ÇOCUK HAKLARI 10 Aralık 1948 de İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi nin kabulüyle birlikte 10

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT

TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT 6 8 T.C. ANAYASASI TCK-CMK-CGTİK-PVSK ve İLGİLİ MEVZUAT Kavramlar Türk Ceza Kanunu TCK nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Kabahatler Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu CMK nın Yürürlük ve Uygulama

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI

HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI Prof. Dr. A. Can TUNCAY Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi HUKUKSAL ETİK (LEGAL ETHICS) DERS NOTLARI İstanbul 2013 Yay n No : 2902 Hukuk Dizisi : 1427 1. Baskı - Nisan 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 -

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

IFLA İnternet Bildirgesi

IFLA İnternet Bildirgesi IFLA İnternet Bildirgesi Bilgiye engelsiz erişim özgürlük, eşitlik, küresel anlayış ve barış için temeldir. Bu nedenle, Kütüphane Dernekleri Uluslararası Federasyonu (IFLA) belirtir ki: Düşünce özgürlüğü,

Detaylı

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI Ayrıntılı Bilgi ve On-line Satış için www.hukukmarket.com MEHMET AKİF ETGÜ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi KAMU HUKUKUNDA MÜLKİYET HAKKI VE AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN MÜLKİYET HAKKINA BAKIŞI

Detaylı

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Türk Hukukunda Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Ali İŞGÖREN TÜRK HUKUKUNDA TOPLANTI ve GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı Toplantı Hakkının Kullanılma Koşulları ve Yasal Sınırları Genel Özel,

Detaylı

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ

YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ YENİ YAYIN ULUSLARARASI ÖRGÜTLER HUKUKU: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİ Yazar : Erdem Denk Yayınevi : Siyasal Kitabevi Baskı : 1. Baskı Kategori : Uluslararası İlişkiler Kapak Tasarımı : Gamze Uçak Kapak

Detaylı

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI

Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI Dr. Muzaffer AKDOĞAN AVRUPA BİRLİĞİ KAMU ALIMLARINDA SÖZLEŞME SONRASI İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YOLLARI VE TÜRKİYE UYGULAMASI İÇİNDEKİLER ESERİ TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR LİSTESİ...

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde

kpss ezberbozan serisi VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde ezberbozan kpss serisi 2016 VATANDAŞLIK SORU BANKASI Eğitimde 29. yıl KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN VATANDAŞLIK SORU BANKASI ISBN 978-605-318-362-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Detaylı

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ Dr. Tamer BUDAK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TÜRK VERGİ HUKUKUNDA ANAYASAL ÖLÇÜT: MALİ GÜÇ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...

Detaylı

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.

İBRAHİM ARAP. e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620. 2004-2009 : Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst. İBRAHİM ARAP e-posta: ibrahim.arap@deu.edu.tr Tel: +0. 232. 420 41 80 / 20620 KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu : T.C Doğum Tarihi : 01.02.1972 Doğum Yeri : Mersin Medeni Durumu : Evli ÖĞRENİM 2004-2009 : Dokuz

Detaylı

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii

Prof. Dr. Recep ŞAHİNGÖZ Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Yozgat/2013. viii SUNU Zaman, sınır ve mesafe kavramlarının ortadan kalktığı, bir hızlı değişim ve akışın olduğu, metaforların sürekli değiştiği, farklılık ve rekabetin önemli olduğu yeni bir bin yılın içerisindeyiz. Eğitim

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm 0 2) Sayısal Bölüm 0 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım kurallarını

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek

TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek TABLO-1 KPSS DE UYGULANACAK TESTLERİN KAPSAMLARI Yaklaşık Ağırlığı Genel Yetenek Yaklaşık Ağırlığı 1) Sözel Bölüm %50 2) Sayısal Bölüm %50 Sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini, dil bilgisi ve yazım

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sosyolojiye Giriş I SSG109 1 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar...

İÇİNDEKİLER. Sunuş... 1. Konu... 2. Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2. Tarih ve Yer... 2. Amaç ve Hedefler... 3. Katılımcılar... İÇİNDEKİLER Sunuş... 1 Konu... 2 Proje Koordinatörü ve Uygulayıcı Kurum... 2 Tarih ve Yer... 2 Amaç ve Hedefler... 3 Katılımcılar... 3 Yöntem... 3 Kapsam... 4 Projede Görevli Personel... 5 SUNUŞ 21. Yüzyıl

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi

Ümit GÜVEYİ. Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde. Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi Ümit GÜVEYİ Demokratik Devlet İlkesi Çerçevesinde Seçimlerin Yönetimi ve Denetimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XI GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Teorik Boyutuyla Genel Kavramsal Çerçeve

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET

ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ. 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı. Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 SĠYASET ODTÜ G.V. ÖZEL LĠSESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ZÜMRESĠ 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Adı : Siyaset ÇalıĢma Yaprağı 13 Adı Soyadı : No: Sınıf: 11/ SĠYASET Siyaset; ülke yönetimini ilgilendiren olayların bütünüdür.

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI MİLLÎ EĞİTİM BAKANI SAYIN ÖMER DİNÇER İÇİN DEMOKRATİK VATANDAŞLIK VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ PROJESİNİN AÇILIŞ KONFERANSI KONUŞMA METNİ TASLAĞI Sayın Katılımcılar, değerli basın mensupları Avrupa Konseyi

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Terörle Mücadele Mevzuatı

Terörle Mücadele Mevzuatı Terörle Mücadele Mevzuatı Dr. Ahmet ULUTAŞ Ömer Serdar ATABEY TERÖRLE MÜCADELE MEVZUATI Anayasa Terörle Mücadele Kanunu ve İlgili Kanunlar Uluslararası Sözleşmeler Ankara 2011 Terörle Mücadele Mevzuatı

Detaylı

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun,

İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, İnsan hakları evrensel beyannamesi Önsöz İnsanlık ailesinin bütün üyelerinde bulunan haysiyetin ve bunların eşit ve devir kabul etmez haklarının tanınması hususunun, hürriyetin, adaletin ve dünya barışının

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ

ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ Doç. Dr. Abdurrahman EREN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ULUSAL İNSAN HAKLARI KURUMLARI ULUSLARARASI STANDARTLARA UYGUNLUĞUN YORUM İLKELERİ İÇİNDEKİLER

Detaylı

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece

Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin toplam nüfusunun sadece SİLİVRİ 2014 DÜNYA VE AVRUPA KENTİ Türkiye dönüşüm geçirerek kırsal bir tarım ekonomisinden küresel ölçekte rekabetçi bir sanayi ekonomisi haline gelmiştir. 1950 yılında Türkiye nin kentsel nüfusu ülkenin

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014

KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI. M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 KAMU DİPLOMASİSİ ARACI OLARAK ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI VE TÜRKİYE UYGULAMALARI M. Musa BUDAK 11 Mayıs 2014 İNCE GÜÇ VE KAMU DİPLOMASİSİ ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI TÜRKİYE NİN ULUSLARARASI ÖĞRENCİ PROGRAMLARI

Detaylı

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma

Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Şubat 2015 Demokrat Bireyden Demokratik Topluma CÜNEYT TANDOĞAN Demokrat Bireyden Demokratik Topluma Cüneyt Tandoğan Demokratikleşme ve İyi Yönetişim Merkezi İstanbul Enstitüsü İstanbul Enstitüsü toplumsal,

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR

TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Dr. Selin SERT - Alİ Hulkİ CİHAN LL. M. TÜRK MEDENİ HUKUKUNDA ORGAN VE DOKU NAKLİNE İLİŞKİN BAZI HUKUKİ SORUNLAR Üzerine Bir Deneme İstanbul 2013 Yayın No : 3006 Hukuk Dizisi : 1472 1. Baskı - Aralık 2013

Detaylı

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI

< Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI < Online Satış İçin Tıklayınız > Dr. ARZU GENÇ ARIDEMİR - Dr. SANEM AKSOY DURSUN VAKIFLAR MEVZUATI * Vakıflarla İlgili Temel Mevzuat * Vakıf Malları * Cemaat Vakıfları * Vakıfların Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

12. MĐSYON 13. VĐZYON

12. MĐSYON 13. VĐZYON 12. MĐSYON Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi nin misyonu, evrensel ölçütleri kendisine temel alan, beraberinde ulusal değerlere sahip çıkan, çağdaş tıp bilgi birikimine sahip, koruyucu hekimlik ilkelerini

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ İLE PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ Alana Özgü Yetkinlik YETKİNLİKLER İletişim ve Sosyal Yetkinlik Öğrenme Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme BÜRO YÖNETİMİ ve YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PROGRAMI - TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ

Detaylı

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER

KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM. GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER KKTC de EĞİTİM ve ÖĞRENİM GÖRÜŞLER ve ÖNERİLER Prof.Dr. Ufuk TANERİ, IOM, HE 2003-03-14 Eğitim-Öğrenim Doğuş anı ndan başlayıp Ömür Boyu süren bir Süreç, yüzyılımız ve gelecek nesiller beklentilerinin

Detaylı

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI

DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI HOŞGELDİNİZ DÜNYADA DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN Marmara Üniversitesi EMAİL:mza@mehmetzekiaydin.com TEL:0506.3446620 Problem Türkiye de din eğitimi sorunu, yaygın olarak tartışılmakta

Detaylı

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI

HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI Yard. Doç. Dr. Hamide TACİR Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi HASTANIN KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEME HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi GİRİŞ...1 Birinci Bölüm HASTANIN KENDİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ

İÇİNDEKİLER. Bölüm I GİRİŞ. Bölüm II EĞİTİMİN KELİME ANLAMLARI VE FARKLI AÇILARDAN GÖRÜNÜŞÜ İÇİNDEKİLER Bölüm I GİRİŞ A. EĞİTİMDE TANIŞMA - İLK VE SON HAFTALAR...1 B. ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ...5 1. ÖĞRETMENLİK VE ÖNEMİ...5 a. Öğretmenliğin Kısa Tarihçesi...5 b. Mesleğin Önemi...8 c. Pedagojik Sevgi...10

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998)

ÖZGEÇMİŞ. 1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası nın Kurduğu Hükümet Rejimi (1998) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Oktay Uygun 2. Doğum Tarihi 18. 01. 1963 3. Unvanı Profesör 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1985 Yüksek Lisans Kamu Hukuku

Detaylı

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir.

Bilmek Bizler uzmanız. Müşterilerimizi, şirketlerini, adaylarımızı ve işimizi biliriz. Bizim işimizde detaylar çoğu zaman çok önemlidir. Randstad Group İlkesi Başlık Business Principles (Randstad iş ilkeleri) Yürürlük Tarihi 27-11 -2009 Birim Grup Hukuk Belge No BP_version1_27112009 Randstad, çalışma dünyasını şekillendirmek isteyen bir

Detaylı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI DERSİN TANIMI VE UYGULAMASI Ders ismi Ders kodu Dönem Teori+Pratik Kredi AKTS EĞİTİM FELSEFESİ SNF114 1 2+0 2 3 Ön Şartlı Ders(ler)

Detaylı

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN

1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ. Ömer Faruk GÖRÇÜN i 1979 İRAN İSLAM DEVRİMİ SONRASI TÜRKİYE-İRAN İLİŞKİLERİ Ömer Faruk GÖRÇÜN ii Yayın No : 2005 Politika Dizisi: 1 1. Bası Ağustos 2008 - İSTANBUL ISBN 978-975 - 295-901 - 9 Copyright Bu kitabın bu basısı

Detaylı

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ

Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ Emrah URAN TÜRKİYE DEKİ BAĞIMSIZ İDARİ OTORİTELERİN İDARİ YAPTIRIM YETKİSİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1 Birinci Bölüm EKONOMİK KAMU DÜZENİ EKSENİNDE BAĞIMSIZ İDARİ

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları

Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında. Çalışanların Hakları Yrd. Doç. Dr. Evra ÇETİN İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi nin 8-11. maddeleri Bağlamında Çalışanların Hakları İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ...1 I. Konunun Önemi...1 II. Çalışan Kavramının

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE

YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE. Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE YEREL YÖNETİMLERDE STRATEJİK PLAN ve UYGULAMA ÖRNEKLİ PERFORMANS ESASLI BÜTÇE Dr. Ali İhsan ÖZEROĞLU Hatice KÖSE İstanbul, 2014 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 13 YEREL YÖNETİMLER EVRENSEL BİLDİRGESİ... 15 GİRİŞ...

Detaylı

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ

Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ Doç. Dr. YÜCEL OĞURLU İDARE HUKUKUNDA E-DEVLET DÖNÜŞÜMÜ VE DİJİTALLEŞEN KAMU HİZMETİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm KAVRAM OLARAK E-DEVLET VE DİĞER

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015

Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü. Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü Fikret Toksöz May 12, 2015 Demokratik Yönetişimde Vatandaş Şikayetinin Rolü İçin Taslak Yasal Temeller Merkez Düzey Yerel Düzey Müdahale Mekanizmaları Geleneksel

Detaylı

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU

Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU Doç. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi KİTLE İLETİŞİM HUKUKU İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...

Detaylı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı Yeni Nesil Devlet Üniversitesi SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı 2015-2016 Tanıtım Broşürü Bölüm Hakkında Genel Bilgiler Kamu Yönetimi, işlevsel anlamda kamu politikaları

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı

Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Salih AKYÜZ Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği Başkanı Hak Kavramı Herhangi bir varlığın, kanuni veya ahlaki gerekçelerle, sahip olması veya yapabilmesi olağan şeyler.. Hak Kavramı Kazanımlara

Detaylı

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006

187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ, 2006 ILO Kabul Tarihi: 15 Haziran 2006 Yürürlüğe Giriş Tarihi: 20 Şubat 2009 Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı, Uluslararası

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Türk Ticaret Kanunu nda Kurumsal Yönetim (Corporate Governance) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Yerel Yönetimler YYÖ322 6 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Seçmeli. Lisans 5 AKTS. Yard. Doç. Dr. Turgay CİN. Örgün Eğitim. Türkçe. Yok. Yok. Yok

Seçmeli. Lisans 5 AKTS. Yard. Doç. Dr. Turgay CİN. Örgün Eğitim. Türkçe. Yok. Yok. Yok DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı INSAN HAKLARI HUKUKU Dersin Kodu 1303393 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Seçmeli Lisans 5 AKTS

Detaylı

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi

Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi Taylan BARIN Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Türkiye nin Yeni Anayasa Arayışı: 2011-2013 TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu Tecrübesi AK Parti, CHP, MHP ve BDP

Detaylı