TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ PROJESĐ TEMEL ALTI ZEMĐN ĐYĐLEŞTĐRMESĐ UYGULAMA ĐŞLERĐ 01 - TEKLĐF ALMA ŞARTNAMESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ PROJESĐ TEMEL ALTI ZEMĐN ĐYĐLEŞTĐRMESĐ UYGULAMA ĐŞLERĐ 01 - TEKLĐF ALMA ŞARTNAMESĐ"

Transkript

1 TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ PROJESĐ TEMEL ALTI ZEMĐN ĐYĐLEŞTĐRMESĐ UYGULAMA ĐŞLERĐ 01 - TEKLĐF ALMA ŞARTNAMESĐ 7 SAYFA

2 KAPALI ZARF USULÜ ĐLE TEKLĐF ALMA ŞARTNAMESĐ TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ PROJESĐ inşaatı "TEMEL ALTI ZEMĐN ĐYĐLEŞTĐRMESĐ UYGULAMA ĐŞLERĐ"nin, kapalı zarfla teklif alma suretiyle satınalması gerçekleştirilecektir. Satınalma Dokümanlarının tamamı, tekliflerin en son teslim tarihine kadar TFF Satınalma Müdürlüğü nden elden temin edilebilecektir. Teklifler en geç, 05/10/2012 günü, saat 16.00'ya kadar TFF SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ ne imza karşılığı teslim edilmiş olacaktır. Postada olacak gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Satınalma Dökümanları ve ekleri ile ilgili tüm soru ve talepler, Satınalma Dokümanlarının askıya çıkış tarihinden itibaren 3 takvim günü içinde yazılı olarak (mail yoluyla) TFF YETKĐLĐSĐ ne iletilecektir (Soru ve talepler Mimar Sedar Saltık Kaygısız - adresine doğrudan iletilecek ve Tesis ve Yatırım Müdürü Alpaslan KAVAS adresi de bilgide tutulacaktır.). TFF, kendisine uygun gelen teklifi seçmekte ve satınalma sürecini yapmakta veya yapmamakta tamamen serbesttir. Satınalma sürecinin iptal edilmesi ve/veya işin başka birine verilmesi halinde, teklif verecek firmalar, teklif için yapacakları masraflar da dahil olmak üzere herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar. 1 - ĐŞĐN KAPSAMI MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ PROJESĐ inşaatı kapsamında; işbu Şartname ile birlikte değerlendirilen SÖZLEŞME ve EK lerinde verilen Zemin Etüt Raporlarına, Geoteknik Değerlendirme Raporlarına, Zemin Đyileştime Projelerine, Vaziyet Planına ve diğer verilere uygun olacak şekilde zemin ıslah işleri için projelerin uygulama projeleri haline getirilmesi ve imalat detaylarının/kesitlerinin hazırlanması;,yapım metodunun DANIŞMAN, PROJE YÖNETĐCĐSĐ ve/veya PROJE YÖNETĐCĐSĐ nin atayacağı fenni heyete onaylatılması ve PROJE lere uygun saha imalatlarının TEKLĐF SAHĐBĐ tarafından BĐRĐM FĐYATLI ANAHTAR TESLĐM usulü ifa edilmesi işlerini kapsamaktadır. Zemin Đyileştirme Projesi, ĐTÜ tarafından değerlendirilmiş olmakla beraber, projedeki kolon çapları, boyları, aks aralıkları, yerleşimleri, hesapları vb tüm detayların uygunluğunu TEKLĐF SAHĐBĐ, elinde bulunan raporları inceleyerek kontrol edecek ve ĐŞĐN EHLĐ sıfatıyla doğruluğunu beyan, kabul, taahhüt edecek ve onaylayacaktır. Birim Fiyat Listesi içerisinde, götürü bedel dışında olan birimlerdeki iş kalemleri için Analiz verilecektir. Analizlerdeki alt iş kalemleri, diğer analizlerdeki aynı alt iş kalemlerinin birim fiyatları ile aynı olacaktır. (Örnek: düz işçi için rayiç fiyat, bu alt iş kaleminin bulunduğu analizlerde aynı rayiç fiyata sahip olacaktır. ) Bu alt iş kalemleri, gerekirse yeni Birim Fiyat oluşturmak için kullanılabileceği gibi, bu iş kalemlerinin TFF tarafından sağlanması durumunda bulunduğu Birim Fiyatlardan eksiltilecektir TEKLĐF SAHĐBĐ, ekli SÖZLEŞME ÖRNEĞĐ nin Madde 5: TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERĐ başlığı altında tarif edilen şartlara göre BĐRĐM FĐYATLI ANAHTAR TESLĐMĐ teklif bedelini oluşturacaktır. TFF, DANIŞMAN ve/veya PROJE YÖNETĐCĐ tarafından aksi belirtilmedikçe, aşağı belirtilen işler ve sorumluluklar, TEKLĐF SAHĐBĐ nin yükümlülüğündedir. a) Teklif Sahipleri, imalatlarını nasıl gerçekleştireceğini, işi gerçekleştirmek için kullanacağı ekip ve ekipman planlamasını, ekipman ve iş gücünü ne şekilde temin edeceğini, mobilizasyon- 1/7

3 demobilizasyonu (araç, teknik ekipmanları vb.), anlatan bir Yapım Yöntemi hazırlayarak teklifi ile birlikte sunacaktır. b) Teklif Alma Şartnamesi ve eklerinde tariflenen zemin iyileştirilmesi işleri planının gerçekleştirilmesi için gerekli tüm imalat kalemlerinin yapılması, işin kapsamına dahildir. TEKLĐF SAHĐBĐ nin Satınalma Komisyonu na sunacağı Metraj Icmali ve Birim Fiyat Listesi nde belirtilen işlere ait tüm imalat kalemlerinin, arazi sınırları içerisinde gerekli alanlarda, proje dokümantasyonuna göre bitirilmesi işi iş kapsamına dahildir. c) TEKLĐF SAHĐBĐ madde 23 de belirtilen taahhütnameyi sözleşme imzasından itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde TFF ye sunacaktır. 2 TEKLĐF VERECEK GERÇEK VE TÜZEL KĐŞĐLERDE ARANAN KOŞULLAR VE ĐSTENEN BELGELER a) Teklif Sahiplerinin Ticaret Siciline kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair belge, b) Teklif verecek şahsın bu mahiyette bir teklifi vermeye yetkili olduğunu tevsik etmesi, imza sirküleri, noterden tasdikli vekaletname, c) Teklif Sahiplerinin, inşaatın yapılacağı sahayı tetkik ettiklerine ve bu Şartname ile eklerinde mevcut olan bütün hükümleri kabul ettiklerini belirten bir yazı vermeleri ve şartname ile eklerinin bütün sayfalarını kaşe ile imza etmeleri şarttır. 3 DIŞ ZARFTA BULUNMASI GEREKLĐ BELGELER Teklif Sahipleri, hazırladıkları teklife esas evraklarını iki ayrı zarfa koyacaklardır. Bu zarflar, dış zarf ve iç zarf diye anılmaktadır. Dış zarfın içerisinde bulunan ve Teklif Sahibi tarafından imzalı olarak sunulması gereken belgeler şunlardan ibarettir; 1. Đşyerini gezdiğini ve gördüğünü belirten belge 2. Đmza Sirküleri 3. Vekaletname (Vekil olarak teklif verilmişse) 4. Ticaret Sicil Belgesi 5. (120 takvim günü) müddetli Geçici Teminat Mektubu 6. Halen taahhüdü altında bulunan işleri gösteren bildirge 7. Teklif Alma Şartnamesi 8. Özel Đdari Şartname 9. Özel Teknik Şartname 10. Sözleşme örneği 11. Kalite Güvence ve Kontrol Şartnamesi 12. Raporlama Şartnamesi 13. Şantiye Talimatnamesi 14. Personel Taahhütnamesi 15. Makine Ekipman Taahhütnamesi 16. Yapı Đşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 17. Đşçi Sağlığı, Đş Güvenliği ve Çevre Planı 18. Zemin Đyileştirme Proje Paftaları ve Hesap Raporu 19. Vaziyet Planı 20. Yapım Yöntemi, Đş Programı ve Şantiye Organizasyon Şeması 21. Đç zarf Yukarıda sayılan maddelerden herhangi birinin eksik verilmesi halinde satınalma sürecine katılamama keyfiyeti doğacağından Teklif Sahiplerinin bu hususu önemle dikkate alması gerekmektedir. Böyle bir durum halinde Teklif Sahipleri herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir. 4 ĐÇ ZARFTA BULUNMASI GEREKLĐ BELGELER Teklif Mektubu, Metraj Listesi, Nakit Akış Diagramı, Đç ve Dış zarflarda bulunan tüm dokümanları içeren CD kopyası iç zarfa konacak ve kapatılacaktır. Đç zarf, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte dış zarfın içine konacak ve kapatılarak üzerine bu inşaat ile ilgili teklif olduğu ibaresi yazılacaktır. 2/7

4 Bu ibare MĐLLĐ TAKIMLAR KAMP VE EĞĐTĐM TESĐSLERĐ TEMEL ALTI ZEMĐN ĐYĐLEŞTĐRMESĐ UYGULAMA ĐŞLERĐ SATINALMA KOMĐSYONU BAŞKANLIĞI olup adı geçen adrese elden teslim edilecektir. 5 TESLĐM YERĐ VE ADRESĐ Teklifin birinci maddede belirtilen gün ve saate kadar imza karşılığında TÜRKĐYE FUTBOL FEDERASYONU SATINALMA MÜDÜRLÜĞÜ Đstinye Mah. Darüşşafaka Cad. No:45 Kat:2 Đstinye/Đstanbul adresine teslim edilmesi gereklidir. Geç verilen teklifler kabul edilmez. 6 TEKLĐF PARA BĐRĐMĐ 6.1. Teklifler TL cinsinden verilecektir Şartname ve eklerine uygun olmayan ve şartname dışında koşullar içeren teklifler kabul edilmez. 7 TEKLĐFĐN GEÇERLĐLĐK SÜRESĐ Satınalma kapanış tarihinden itibaren 3 ay dır. 8-GEÇĐCĐ TEMĐNAT 8.1. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için Teklif Bedeli nin %5 (yüzde beş) i tutarında geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminat olarak, hükümetçe selahiyetli kılınan bankaların verecekleri (madde.1 de belirtilen teklif tarihinden itibaren) 120 takvim gün müddetli TL bazında, milli bir banka tarafından düzenlenmiş geçici teminat mektubu kabul edilir Zarfların tesliminden sonra Teklif Sahipleri tekliflerinden vazgeçemezler. Vazgeçmeleri halinde geçici teminat, irad kaydedilir Satınalma süreci bitirildikten sonra kararlaştırılan bedele zam yapılamaz. Ancak tekliflerin toplandığı tarihten itibaren 15 takvim günü içinde komisyon dilediği TEKLĐF SAHĐBĐ den veya TEKLĐF SAHĐPLERĐ nden indirim yapmasını talep edebilir veya TEKLĐF SAHĐPLERĐ nden uygun gördüklerini komisyona davet edip veya internet yoluyla toplam keşif bedeli üzerinden açık eksiltme yapabilir. Toplam keşif bedeli üzerinden eksiltme katsayısı tüm birim fiyatlara aynı oranda yansıtılır Satınalma sonucunun kesinleşip sonucun TEKLĐF SAHĐPLERĐ ne bildirilmesini takiben, geçici teminat mektupları TFF tarafından imza karşılığı TEKLĐF SAHĐBĐ nin yetkilisine iade edilecektir. TEKLĐF SAHĐBĐ ne yapılacak bildirimden sonra 15 gün içerisinde teslim alınmayan teminatlardan TFF sorumlu olmayacaktır. 9 SATINALMA DOSYASI VE ĐŞ SAHASININ TETKĐKĐ Teklif Sahibi, örnek Sözleşmeyi, Zemin Etüt Raporunu ve diğer tüm Şartnameleri dikkatle inceleyerek, iş yerini görecek, işin içeriği ve yöresel durum ve koşulları dikkate alacaktır. Teklif vermiş olması Teklif Sahibinin bu araştırmayı yapmış olduğunu, işi yaparken karşılaşabileceği her türlü durumu göz önüne aldığını, yapılacak işin kalitesi ve miktarları hakkında tam bilgi sahibi olduğunu ifade eder. 10 VERGĐ, RESĐM VE HARÇLAR Satınalma ve sözleşmeye ve taahhüdün ifasına ait her türlü harç, vergi, resim ve masrafları, noter vesair harç ve masrafları (Đnşaat Ruhsatı bedeli hariç olmak üzere) TEKLĐF SAHĐBĐ ne aittir. Đşin yıllara sari olmasi durumunda stopaj TEKLĐF SAHĐBĐ ne aittir. 11 METRAJ LĐSTESĐ 3/7

5 TEKLĐF SAHĐBĐ, metraj listesini yazılı olarak ve elektronik kopyasını da CD içine yazarak iç zarfa koyacaktır. 12 ĐŞ PROGRAMI Bu programın düzenlenmesinde işe başlama tarihi, iş yeri teslim tarihi olarak alınacaktır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından yer tesliminin yapılacağı tarihe kadar geçen süreçte TEKLĐF SAHĐBĐ, inşaat ruhsatının alınabilmesi için gerekli işlemleri yürütmekten imtina etmeyecektir. Ayrıca TEKLĐF SAHĐBĐ, sürekli olarak iş başında bulunduracağı ekipmanlar ve bunların iş başına geliş ve gidiş tarihlerini gösteren bir cetveli de teklifiyle birlikte verecektir. Teminatın TFF ye verilmesinden itibaren, imalata başlamadan üç (3) takvim günü öncesinde, ĐSTEKLĐ, teklif sırasında hazırlamış ve iç zarfta komisyona sunmuş olduğu genel iş programının ruhuna sadık kalarak daha detaylı iş programını PROJE YÖNETĐCĐSĐ nin istek ve arzularına uyarak hazırlayıp vermekle yükümlüdür. Đşin süresi, mobilizasyon dahil azami 45 (kırkbeş) takvim günüdür. Đç zarf içinde sunulacak iş programı, bu süreye ve Teklif Alma Şartnamesi ekindeki PROJE YÖNETĐCĐSĐ nin beklentilerini ve önceliklerini yansıtır master iş programına göre hazırlanacaktır. Sözleşme imzası sonrasında yasal izin başvurularının yapılıp yasal izinlerin alınmasından itibaren yer teslimi, yasal izinlerin alındığı tarihi takip eden 1 (bir) ay içerisinde yapılacaktır. Bu süre sonunda yer teslimi yapılmadığında taraflar sözleşmeyi karşılıklı fesih etme hakkına sahip olur. TEKLĐF SAHĐBĐ yer tesliminden itibaren en geç 7 (yedi) takvim günü içerisinde TEST KOLONU imalatını gerçekleştirerek işe fiilen başlamış olmak zorundadır. TEKLĐF SAHĐBĐ tarafından 7 Günlük sürede işe başlanılmaması durumunda TFF sözleşmenin cezai şart maddesini işletecek olup; TEKLĐF SAHĐBĐ işbu hususu peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. 13 ŞANTĐYE ORGANĐZASYON ŞEMASI TEKLĐF SAHĐBĐ, sahada bu işi yürütmek amacıyla nasıl bir organizasyon kuracağını gösteren bir şemayı teklif verirken dış zarfa koyacaktır. 14 SATINALMANIN TEKEMMÜLÜ Satınalma, teklifin kabul edildiğinin PROJE YÖNETĐCĐSĐ/TFF tarafından TEKLĐF SAHĐBĐ ne bildirilmesi ile tekemmül eder. Satınalma neticesi, tekliflerin iletildiği tarihten itibaren 60 takvim günü içinde TEKLĐF SAHĐPlerine bildirilecektir Satınalma sonucuna göre ikinci ve üçüncü en uygun teklifleri veren TEKLĐF SAHĐPlerinin geçici teminat mektupları, tekliflerin verildiği tarihten itibaren 120 takvim günü boyunca TFF tarafından tutulacaktır En uygun teklifi vererek satınalmayı kazanan TEKLĐF SAHĐBĐ, sözleşme aşamasında sunmuş olduğu, PROJE YÖNETĐCĐSĐ nin taleplerini karşılayan iş programına göre her ay sonundaki veya ara terminlerdeki tamamlanma yüzdelerine karşılık gelen imalatları yapamayarak işin gecikmesine sebep olursa; TFF, TEKLĐF SAHĐBĐ nin sözleşmesini feshederek kesin teminatını irad kaydedebilir ve satınalma sürecinde ikinci ve üçüncü en uygun teklifleri vermiş olan TEKLĐF SAHĐPlerini sırasıyla çağırarak işin yapılmasını isteyebilir. 15 TEKLĐF SAHĐPLERĐNĐN YÜKÜMLÜLÜKLERĐ TEKLĐF SAHĐPleri, teklif evrakını teslim ettikleri andan itibaren tekliflerinden geri dönemezler ve tekliflerini değiştiremezler. Satınalmanın sonuçlanması durumuna göre ikinci ve üçüncü olduğu bildirilen firmalar, tekliflerin verildiği tarihten itibaren 3 ay müddetle teklifleriyle bağlı kalacaklardır. 4/7

6 16 TFF NĐN SÖZLEŞME AKDĐNDEN SARFINAZAR ETMESĐ Satınalmanın katileştiğinin TEKLĐF SAHĐBĐ ne tebliğinden sonra TFF, sözleşme akdinden sarfınazar ettiği takdirde TEKLĐF SAHĐBĐ nin kesin teminat mektubu iade olunur, TEKLĐF SAHĐBĐ bundan başka masraf ve zarar ziyan gibi herhangi bir talepte bulunamaz. 17 KESĐN TEMĐNAT VE SÖZLEŞME AKDĐ Kesin teminat, satınalma bedelinin %10'u olarak hesap edilecek ve sözleşmeye yazılacaktır. TEKLĐF SAHĐBĐ satınalmanın kesinleştiği TFF ce ilan edilen tarihten itibaren 7 (yedi) takvim günü içinde, TFF tarafından uygun görülen bir bankadan alınmış TL bazında kesin teminat mektubunu TFF ye vererek sözleşmeyi imzalayacaktır. TEKLĐF SAHĐBĐ, bu mecburiyete uymadığı takdirde, protesto çekmeye, ihtar yapmaya, mahkemeden hüküm almaya gerek kalmaksızın TFF, satınalma sürecini fesih edebilir. Bu durumda TEKLĐF SAHĐBĐ ne hiç bir ihtara ve hüküm istihsaline gerek kalmadan geçici teminatı irad kaydedilir. TEKLĐF SAHĐBĐ bu hususta hiç bir hak talep edemez. Kesin teminat ile ilgili detaylı açıklama, Sözleşme Taslağı nda belirtilmiştir. Onaylı hakediş bedelinin % 5 (beş) ine karşılık gelen miktar nakit kesintisi / retention adı altında her hakediş ödemesinden kesilir. Kesinti ve geri ödeme detayları ekli Sözleşme taslağında belirtilmektedir. Đşin yapımı için TFF tarafından uygun görülen milli bir bankadan alınmış TL bazında avans teminat mektubu karşılığında %30 avans verilmesi öngörülmüştür. 18 ĐHTĐLAFLARIN HALLĐ Bu sözleşmeden ve eklerinden doğacak uyuşmazlıkların hallinde Đstanbul Merkez Mahkemeleri ve Đcra Müdürlükleri yetkilidir. Geçerli hukuk Türk hukukudur. 19 SATINALMA KARARININ DAMGA VERGĐSĐ TEKLĐF SAHĐBĐ ile satınalma yapıldığı takdirde, satınalma kararının icab ettirdiği damga vergisi TEKLĐF SAHĐBĐtarafından ödenecektir. 20 TEKLĐF SAHĐPLERĐNE VERĐLEN ĐHALE DOKÜMANLARI 1) Teklif Alma Şartnamesi 2) Teklif Mektubu Örneği 3) Keşif Listesi 4) Özel Teknik Şartname 5) Özel Đdari Şartname 6) Sözleşme Örneği 7) Zemin Raporu 8) Kalite Güvence ve Kontrol Şartnamesi 9) Şantiye Talimatnamesi 10) Çevre, Sağlık Ve Đş Güvenliği Planı 11) Yapı Đşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 12) Raporlama Şartnamesi 13) Geçici, Avans, Kesin Teminat Mektubu Örneği 14) Đşyeri Görme Belgesi Örneği 15) Zemin Islah Uygulama Projeleri 16) Plankote 17) Vaziyet Planı 21 SATINALMADA TFF NĐN SELAHiYETLERĐ TFF satınalmayı yapıp yapmamakta ve/veya satınalma metodunda istediği değişikliği yapmakta 5/7

7 serbesttir. 22 RAPORLAMALAR TEKLĐF SAHĐBĐ, iş sırasında her ay '15 Günlük Faaliyet Raporu hazırlayarak PROJE YÖNETĐCĐSĐ/DANIŞMAN a sunacaktır. Bunlarla sınırlı olmamakla beraber rapor, aşağıdaki belirtilen durumları kapsayacaktır; Döneme ait başlangıç ve bitiş tarihi Geçmiş dönem içerisinde planlanan-gerçekleşen imalat mukayesesi Gelecek dönem için planlanan imalatlar Geçmiş dönemde gerçekleştirilen imalatlar Gelecek dönem kritik aktivite raporları Detaylı iş programı (Kaynak bazlı) Saha fotoğrafları Haftalık olarak Đş Güvenlik uzmanı tarafından TFF/PROJE YÖNETĐCĐSĐ ne ĐŞ GÜVENLĐĞĐ RAPORU sunulacaktır. 23 ĐNŞAAT RUHSATI TEKLĐF SAHĐBĐ, yürüteceği tüm saha çalışmaları süresince Đnşaat Ruhsatı sahibi olacak; bu ruhsatın alınabilmesi için Beykoz Belediyesi nin talep etmiş olduğu taahhütname dahil tüm belgeleri tedarik edecektir. Bu sebeple TEKLĐF SAHĐBĐ nin Ticaret Sicil Belgesi nde inşaat ve müteahhitlik yapabilir ifadesinin olması aranmaktadır. TEKLĐF SAHĐBĐ, işinin fiilen bitimi sonrası bilahare belirlenecek Üst Yapı Müteahhidi ne ruhsat devri yapacaktır. Ruhsat alınması ile ilgili tüm yasal ödemeler TFF nin uhdesindedir. 24 HAKEDĐŞ ÖDEMELERĐ Hakediş raporları, TEKLĐF SAHĐBĐ nin ĐŞ e başlamasını takip eden birinci ayın hitamından sonra, hakediş ödemelerine esas olacak olan imalatlar üzerinden hesaplanarak, imalatların tamamlandığı ayı takip eden her ayın 7. gününde PROJE YÖNETĐCĐSĐ ne teslim edilir. Hakediş tutarı, TEKLĐF SAHĐBĐ nin, üzerinde mutabık kaldığı pursantaj üzerinden belirlenecektir ve tespit edilen pursantajlar; imalatı tamamlanmış kısımların fiziksel miktarlarının, işin tamamının fiziksel miktarına oranı üzerinden hesaplanacaktır. Pursantaj hesabında iş programı esas alınır. Hakediş dosyası PROJE YÖNETĐCĐSĐ ne teslim edildikten sonraki ilk 5 (beş) takvim günü içerisinde PROJE YÖNETĐCĐSĐ, ikinci 5 (beş) gün içerisinde TFF tarafından incelenir, kabul veya reddedilir. Anılan süre içerisinde kabul veya red olunmayan hakediş reddedilmiş sayılır. Hakedişte bir düzeltme olması ve/veya hakedişin tümüyle reddedilmesi halinde, PROJE YÖNETĐCĐSĐ/TFF değerlendirme ve onay süreci yeniden başlar. Hakediş, TFF onayından ve fatura tebellüğ tarihinden itibaren 30 takvim günü sonra TEKLĐF SAHĐBĐ ne ödenir. Ödeme günleri TFF ödeme günleridir. Mevcut durumda TFF ödeme günleri her ayın cuma günleridir. TFF, ödeme günleri değiştirmek hususunda serbestir. Hakediş dönemine ait fatura ise hakediş onayı müteakip en geç 3 işgünü içinde PROJE YÖNETĐCĐSĐ onayı alınmış olarak TFF ye teslim edilecektir. Hakediş ödemeleri, hakediş raporları tutarından vergi, SÖZLEŞME ve eklerinde yazılı tevkifat ve TFF nin diğer alacakları kesilmek suretiyle ödenir. 25 EK AÇIKLAMALAR TEKLĐF SAHĐBĐ sahada karşılaştığı yağış, yeraltı suları, yüzeysel sular, mevcut kanallar, ağaç, kaya, batak zemin, toprak kayması vb. sorunları kendi imkanlarıyla çözecektir. Bu ve buna benzer sorunlardan kaynaklanan gecikmeleri öne sürerek süre uzatımı, keşif artışı, fiyat farkı, tazminat vs. talebinde bulunamaz. Đmalatın yapılması için gerekli çevre şartlarını sağlamak amacıyla alınacak her türlü önlem ve yapılacak her türlü masraf TEKLĐF SAHĐBĐ ne aittir. 6/7

8 25.2. Zemin iyileştirme işleri kapsamında, mobilizasyon aşamasından itibaren şantiye güvenliği ve temizliğine azami dikkat gösterilecektir. TEKLĐF SAHĐBĐ, şantiye giriş-çıkışlarına beton tekerlek temizleme havuzları yapacak, bu nokta dışından giriş çıkışa müsaade edilmeyecektir. Çalışma ve taşıma yapan tüm araçların üzerinde TEKLĐF SAHĐBĐ firma logosu bulunacaktır Belediye ve valilikçe belirlenen asgari trafik düzenlemeleri ve trafik güvenliği ile ilgili her türlü tedbirlerin alınması sorumluluğu TEKLĐF SAHĐBĐ ne aittir Şantiye sahası dahilinde kazı işleri ve diğer her tür işlerle koordineli çalışma gerektiğinden TEKLĐF SAHĐBĐ diğer taşeronlarla koordinasyon içinde çalışacak, bu konuda PROJE YÖNETĐCĐSĐ nin talimatlarına uyacaktır Projede ve şartnamelerdeki tüm kot ve ölçü sorumluluğu TEKLĐF SAHĐBĐ nde olup, TEKLĐF SAHĐBĐ bu işlerle ilgili ölçüm ekibi (harita mühendisi ya da topoğraf, şenör) ve ölçü aletlerini sürekli olarak şantiyede bulundurmak mecburiyetindedir TFF, DANIŞMAN ve/veya PROJE YÖNETĐCĐSĐ işbu şartnamede yer almayan hususlarla ilgili olarak düzenleme yapma yetkisine sahip olup; TEKLĐF SAHĐBĐ bu durumda TFF, DANIŞMAN ve/veya PROJE YÖNETĐCĐ tarafından belirlenen kıstaslara uymakla yükümlü olacaktır. Aksi durumda TEKLĐF SAHĐBĐ nin bu davranışının şartname ve/veya sözleşmeye aykırılık teşkil edeceği hususunda taraflar tam bir mutabakata varmışlardır TEKLĐF SAHĐBĐ, yapım işini yerel yönetimlerin belirlediği saatler içerisinde yapmayı ve bu şart ile işbu şartnamede belirtilen süreler içerisinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir Đşbu şartnamede belirtilen yükümlülüklerden herhangi bir veya birkaçını uygulamaması sonucunda ortaya çıkacak tüm ceza-i sorumluluk TEKLĐF SAHĐBĐ tarafından karşılanacaktır. Đşbu madde kapsamında, TEKLĐF SAHĐBĐ nin kusuru sonucunda TFF adına tahakkuk edebilecek tüm maddi cezalar TEKLĐF SAHĐBĐ tarafından ödenecek veya TEKLĐF SAHĐBĐ nin hakedişlerinden rücu edilecektir Đşbu Teklif Alma Şartname, satınalmayı kazanacak TEKLĐF SAHĐBĐ ile imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, TEKLĐF SAHĐBĐ tarafından her sayfası kaşe ve ıslak imzalı olarak teklif ekinde sunulacaktır. 7/7

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KI ZİL A YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İLİ, BEYOĞLU İLÇESİ, FİRUZAĞA MAH., KADİRİLER YOKUŞU SOK, NO:21 ADRESİNDEKİ 30 PAFTA, 497 ADA, 41 PARSELDE KAYITLI 280,72 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNDEKİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME 1. TARAFLAR ve TANIMLAR A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır)

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ

TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ TOBB-İTO SİRKECİ PROJESİ YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ İLE OTEL, İŞ MERKEZİ, KÜLTÜR VE TOPLANTI MERKEZİ İNŞAATI YAPILMASI VE İŞLETİLMESİ İŞİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. Tanımlar, ihalenin konusu ve

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR

TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR TüRKKIZILAY! 1868 TÜRK KIZILAY! GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN SIHHİYE SEMT POLİKLİNİĞİNİN ASANSÖR BAKIM ON ARIMI VE KALORİFER KAZANININ YENİLENMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR 1- Sıhhiye Semt Polikliniği, asansör bakım

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ KAFETERYA YER VE TAVAN KAPLAMASI YAPILMASI İŞİ İHALE DOSYASI İÇİNDEKİLER 1 NUMARALI KLASÖR 1. İhale Şartnamesi, 2. Standart Formlar 3. Sözleşme Tasarısı, 4.

Detaylı

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

,98 M2 TAŞINMAZ ÜZERİNE İŞ MERKEZİ İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR I I TÜRKKIZİLAYÎ 1368 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ, ŞEYH MAHALLESİ, BANKALAR (İSMET İNÖNÜ) CADDESİ (ESKİ NO:21) ADRESİNDEKİ 353 ADA, 4 NO LU PARSELDE KAYITLI 86,98 M2 TAŞINMAZ

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA 1 Kampus Tesisleri İç Boya İmalatları Yapım İşi Teklif Verilmesine İlişkin Şartname 2 İhale

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi

Birim Bedel Mal Alımı Tip Sözleşmesi TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPTIĞI MAL ALIMLARINA İLİŞKİN TİP SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/167290 Birim

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. İZMİT BİTMİŞ MAMUL AMBARI BİNASI İNŞAATI ÖZEL İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME ŞUBAT 2014 İçindekiler 0... 2 Madde 1- İşin Yeri... 2 Madde 2- İşin Süresi... 2 Madde 3- Sözleşme Konusu

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ

TFF TARAFINDAN HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİNDE YAPILACAK OLAN PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ ÖZEL TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAMESİ 07/05/2015 ÜNİTESİ : Satınalma Müdürlüğü SAYI : 2015/9813 KONU : PORTATİF TRİBÜN YAPIM İŞİ SON BAŞVURU TARİHİ : 14 Mayıs 2015 Perşembe günü Saat 15.00 Türkiye Futbol Federasyonu'nun İstanbul İli, Beykoz

Detaylı

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ

İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ İHALE İLANI KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Üniversitemiz Meslek Yüksek Okulu na satın alınacak olan 19 kalem Otomotiv laboratuarı cihazları ve malzemeleri alımı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İSTANBUL İL İ, SULTANBEYLİ İLÇESİNDE NATAMAM KIZILAY KOM PLEK Sİ BİN A SIN IN M EKANİK VE ELEK TR İK PR O JELERİN İN HAZIRLATILARAK YAPI RUHSATI A L

Detaylı

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g)

SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/71115 SES KODEKLERİ ALIMI BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI (3/g) Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra İdare

Detaylı

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ.

TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. TRT REKLÂM ORTAMLARI SATIŞ İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ. Madde 1- İhalenin Konusu TRT nin Televizyon ve Radyo, yayınlarına ait reklâm zamanlarının, sözleşmede belirtilen koşullarla, 3 (Üç ) yıl süreyle satılması

Detaylı