T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2015 PERŞEMBE Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİKLER DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 20/9/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (6) DEİK'in amaçlarına uygun olarak Türkiye'de faaliyet gösteren ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş şirketler, serbest meslek mensupları, Türkiye de mukim ve faal yabancı şirketlerin irtibat ofisleri ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan Yükseköğretim Kurumları, Yönetim Kurulunun uygun bulması halinde bir veya birden fazla iş konseyine üye olabilirler. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 20/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 28/2/ Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 104. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ SÜREKLİLİK ARZ EDEN HİZMETLERİNDE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ve tahsilat hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesine yönelik yapılan hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil yoklama ve benzeri denetim faaliyetleri ile tahsilat işlemlerinde, 24 saat çalışma esası ile mesai saati dışındaki fazla çalışmalara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatınca yürütülen denetim ve tahsilat görevinde vardiyalı çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı personelini kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu ve 101 inci maddeleri ile 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 üncü ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; a) Bakan: Maliye Bakanını, b) Bakanlık: Maliye Bakanlığını, c) Başkan: Gelir İdaresi Başkanını, ç) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını, d) Birim amiri: Vergi Dairesi Başkanlığı bulunan illerde Vergi Dairesi Başkanını, Vergi Dairesi Başkanlığı bulunmayan illerde Defterdarı, e) Denetim: Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik daire içinde ve dışında yapılan yoklama ve benzeri denetim faaliyetlerini, f) Fazla çalışma: 24 saat esaslı çalışma sistemi kapsamındaki personelin, hafta sonu ve resmi tatil günleri dahil, haftalık çalışma süresinin üstünde yaptıkları çalışmayı, g) Gece vardiyası: Gece saat 20:00 08:00 arasında yer alan vardiyayı, ğ) Gündüz vardiyası: Gündüz saat 08:00 20:00 arasında yer alan vardiyayı, h) Tahsilat: Vergi ve diğer kamu alacaklarının tahsiline ilişkin işlemleri, ifade eder.

3 17 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 İKİNCİ BÖLÜM 24 Saat Esaslı Çalışma Sistemi 24 saat esaslı çalışma sistemi MADDE 5 (1) 24 saat esaslı çalışma, gündüz 08:00 20:00, gece 20:00 08:00 saatleri arasında vardiya usulü ile çalışılmasını esas alan sistemdir. (2) Birim amiri vardiya sayısı, vardiya dönemleri ile vardiya başlangıç ve bitiş saatleri ile başka kurumlarca yapılacak denetim ya da aramalara talep edilmesi halinde iştirak edecek personeli ve bu personelin mesai saatleri dışına taşan fazla çalışma saatlerini belirlemeye yetkilidir. Birim amiri yetki devrinde bulunabilir. (3) 24 saat esaslı çalışma sisteminde; haftalık çalışma süresinin üstünde yaptıkları çalışma süresi fazla çalışma süresi olarak değerlendirilir. Bu çalışma sistemi haftanın yedi gününü kapsar. Ancak, bir personel haftada en fazla beş gün çalıştırılabilir. Personelin görevlendirilmesi MADDE 6 (1) Vardiyalı çalışma dönemleri, idari ve teknik personel dahil olmak üzere görev yapacak personel ve sayısı, görev alanı, personel durumu ve iş yoğunluğu göz önüne alınarak ilgili birim amirince tespit edilir. Birim amiri yetki devrinde bulunabilir. (2) Vergi dairesi başkanlığı bulunmayan illerde birim amirleri, Başkanlığın şoför, yardımcı hizmetli ve teknik hizmetler sınıfı kadrolarında yeterli personeli bulunmaması halinde; Bakanlık kadrosunda bulunan bu personel arasından görevlendirme yapılabilir. (3) 24 saat esaslı çalışma programı, aylık cetveller halinde birim amirince hazırlanır. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde sürekli aynı kişiler isteği dışında görevlendirilmez. (4) 24 saat esaslı çalışma programına ilişkin cetveller, başka kurumlarca yapılacak denetim ya da aramalara talep edilmesi halinde iştirak edecek personel hariç programın başlayacağı tarihten en geç bir hafta önce personele duyurulur. Vardiyalı çalıştırılamayacak personel MADDE 7 (1) Kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve her hâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece vardiyası görevi verilemez. Engelli memurlara da isteği dışında gece vardiyası görevi verilemez. Vardiyalı çalışan personelin izin hakkı MADDE 8 (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. (2) Birinci fıkra kapsamında verilecek izin, vardiyalı çalışma yapılmayan dönemlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178 inci maddesinin (B) bendi uyarınca kullanılabilir.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : Fazla çalışma ücreti MADDE 9 (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personele, vardiyalı çalışılan dönemde fazla çalışma yapılması halinde, ilgili mevzuat uyarınca fazla çalışma ücreti ödenebilir. (2) Bu madde kapsamında fazla çalışma ücreti ödenmesi halinde, personele bu Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında ayrıca izin hakkı verilmez. Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. Türk Dişhekimleri Birliğinden: TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ VE DİŞHEKİMLERİ ODALARININ ANLAŞMALI DİŞHEKİMLERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 4/7/2001 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Anlaşmalı Dişhekimlerinin Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e), (f), (g), (h) bentlerinde, 8 inci maddesinde ve 11 inci maddesinde geçen asgarî ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendindeki Resmî Gazete de yayımından bir sonraki asgarî ücret tarifesinin yayımına kadar geçen ibaresi yürürlükte olduğu olarak değiştirilmiştir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesindeki Resmî Gazete de yayımını ibaresi Sağlık Bakanlığına bildirilmesini olarak değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Birlik ve odaların yönetim kurulları yürütür.

5 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 17 Eylül 2015 PERŞEMBE İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Aralık Asliye Ceza Mahkemesinden: ARA KARAR ESAS NO : 2012/841 Sayı : KARAR NO : 2012/833 DAVACI : K.H. SANIK : JAMİLA GULİYEVA, Fatma ve Neriman kızı, 03/08/1981 AZERBAYCAN doğumlu, NAHCİVAN AZERBAYCAN adresinde oturur. SUÇ : 5683 sayılı yasanın 26. Maddesi ve TCK 54 Maddesine Aykırılık SUÇ TARİHİ : 29/01/2012 SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK KARAR TARİHİ : 30/10/2012 Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Yasanın 26. maddesi ve TCK 54 maddesine Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 30/10/2012 tarih ve 2012/58 esas ve 2012/451 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL İdari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Jamila GULİYEVA bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28. ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. ARA KARAR 7945 ESAS NO : 2012/699 KARAR NO : 2012/613 DAVACI : K.H. SANIK : AYNUR HASANOVA, Alipaşa ve Esmegül kızı, 1979 Azerbaycan Bakü Yevlax Köyü doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. SUÇ : 5683 sayılı Kanuna Aykırılık SUÇ TARİHİ : 25/09/2010 SUÇ YERİ : IĞDIR/ARALIK KARAR TARİHİ : 18/09/2012 Yukarıda açık kimlik bilgileri ve üzerine atılı suç yazılı sanık hakkında 5683 sayılı Kanuna Aykırılık suçundan kamu davası açılmış olmakla Aralık (Kapatılan) Sulh Ceza Mahkemesi'nin 18/09/2012 tarih ve 2012/194 esas ve 2012/262 karar sayılı dosyanın yargılaması sonucunda sanık hakkında neticeten 2,000 TL idari Para Cezası ile Cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanık Aynur HASANOV bulunamadığından gerekçeli kararın 7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliği, yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulamadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur 7944

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliğinden: ANKARA E/K NO: 2001/1035 Esas, 2008/653 Karar K. Tarihi: Hükümlü: Latif KILIÇ, Ahmet ve Bahriye oğlu, Kırcali Doğ.lu, İstanbul-Küçükçekmece-Kanarya Mah. Nüf. Kayıtlı, T.C. Kimlik No: Suç: Firar Suç Tarihi: K. Maddesi: ASCK nın 66/1-a Mad., TCK nın 59/2 nci mad., 353 sayılı Kanunun 251 inci mad., CMK nın 231/5 inci ve 231/8 inci Mad. Verilen Ceza: ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA. Yukarıda kimliği ve dosya numarası yazılı hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebligat yapılamamıştır sayılı Tebligat Kanunun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hükmün Resmi Gazete de ilanı ile ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren, 1 hafta içerisinde itiraz isteminde bulunabileceği; başvuru merciinin mahkememiz olduğu, diğer askeri ve adliye mahkemelerine de itiraz başvurusunda bulunabileceği; itiraz isteminin dilekçe ile olacağı veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak katibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyan ile de olabileceği; asker kişiler tarafından en yakın askeri birlik komutanına veya askeri kurum amirine bir beyanda bulunmak suretiyle de itiraz isteminde bulunabileceği; tutuklu bulunan hükümlünün zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek itiraz isteminde bulunabileceği; ayrıca postaya verilerek gönderilecek bir dilekçe ile de itiraz isteminde bulunulabileceği; itiraz incelemesinin en yakın Askeri Mahkeme tarafından yapılacağı, taraflarca itiraz edilmemesi halinde kesinleşeceği Anayasa nın 40/2 CMK nın 34/2, 232/6, 263 ve 353 sayılı Kanunun 197 inci maddeleri hükümlerine göre açıklanıp izah edilmekle ilanen tebliğ olunur Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli Hakimliginden: E. No : K. No : Sanık : Birol BAYSAL, Erol ve Demirhan oğlu, 1987 D.lu, Çanakkale Merkez Dümrek Ky, Nüf. Kyt.lı, Barbaros Mah. Kıbns Sk. No: 22 ÇANAKKALE adresinde ikamet eder. Sanık hakkında Firar suçu nedeni ile yapılan yargılama sonunda, AS.C.K.nun 66/1-a, TCK.nun 62, 63, 50/1-a, 52/2 ve 52/4 üncü maddeleri uyarınca 6000 TL. Adli Para Cezasının 10 eşit taksitle tahsiline karar verilmiştir. Sanık hakkında tarihinde ve gıyabında verilen karar tüm aramalara rağmen tebliğ edilemediğinden ve adresinin meçhul olması nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin resmi gazetede ilanına, ilanın yapıldığı tarihten 15 gün sonra sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur İzmir/Narlıdere Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinden: Ege Ordusu Komutanlığı Askeri Mahkemesince verilen ve özeti aşağıya çıkarılan karar; sanık adresinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. İş bu gerekçeli karar, Resmi Gazete de ilan edildiği tarihten itibaren 15 gün sonra ilgiliye tebliğ edilmiş sayılır. Tebliğden itibaren 1 hafta içerisinde, sanık veya katılan veya katılma isteği karara bağlanmamış, reddedilmiş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş bulunanlar, sanığın yasal temsilcisi veya sanığın eşi, sanık müdafi veya katılanın vekili, kararı veren askeri mahkemeye veya en yakın askeri veya adli yargı mercilerine bir dilekçe vermek veya askeri mahkeme veya askeri savcılık tutanak kâtibine bu hususta bir tutanak düzenlenmesi için yapılacak bir beyanla, tutuklular yönünden zabıt kâtibine veya tutuklu bulunduğu ceza ve tutuk evi müdürlüklerine yapılacak sözlü beyan veya verecekleri dilekçe ile veya asker kişiler yönünden en yakın askeri birlik komutanlığına veya askeri kurum amirliğine bir beyanda bulunmak suretiyle Hava Eğitim Komutanlığı Askeri Mahkemesi nezdinde itiraz edilebilir. ESAS KARAR NO : 2014/ KARAR TARİHİ : SUÇ : Firar UYGULANAN K. MD. : As.C.K.nun 66/1-a, TCK nun 62. maddeleri iki kez ve 5271 S.K.'nun 231/5, 8, 10'uncu maddeleri. SANIK KİMLİĞİ : Rıdvan TAŞPINAR; Serdar ve Şengül Oğ D.lu, İZMİR/Narlıdere Çamlık Mah./Ky.Nfs. Kyt. (TC.Kimlik No: ) KARAR : 10 Ay + 10 Ay hapis (5 yıl süre ile 5271 sayılı Kanunun 231/ Maddeleri gereğince (Hükmün Açıklamasının Geri Bırakılmasına) 7752

7 17 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI HİZMET SATIN ALINACAKTIR Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız 2015/2016 Kampanya döneminde Toplam ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi Şartname ve Sözleşme esaslarına göre Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalede tekliflerin kabul edilemeyecek düzeyde olması veya herhangi bir nedenle sonuçlanamaması halinde ihaleye AÇIK EKSİLTME USULÜ VE PAZARLIK USULÜYLE devam edilecektir. 2015/2016 Kampanya Dönemi Karayolu Pancar Nakliye Hizmeti işi Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Yurtbaşı Beldesi / Elazığ b) Telefon ve faks numarası : / c) Elektronik posta adresi : Yok ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : 2015/2016 Kampanya döneminde Toplam ton pancarın Kovancılar Ziraat Bölge kantarından fabrikamıza karayoluyla nakliyesi. Nakliye yapılacak kantar ve sevk programı ihale dokümanı ekinde verilecektir. b) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası (İhale dokümanında belirtilen kantarlardan) c) İşin süresi : Fabrikanın kantar açılış tarihinden itibaren başlayıp kampanya bitiş tarihine kadar devam edecektir. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Elazığ Şeker Fabrikası-Ofis Binası Toplantı Salonu b) Tarihi ve saati : ÇARŞAMBA günü - Saat: İhale dokümanı Elazığ Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Yurtbaşı Beldesi Elazığ) adresinde görülebilir ve TL. 118,00- (Yüzonsekiz Türk Lirası) karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 6 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır. 7 - Diğer Hususlar: Bu ihale, (Ceza ve Yasaklamalarla ilgili hususlar hariç) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) bendine istinaden 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla bunları tadil eden kanunlara tabi değildir. 8348/1-1

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : SAYILI YASA VE 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 5,00 TL ile en çok ,00 TL arasında değişen; 29/09/2015 günü saat 16.00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 0,50 TL, en çok 9.150,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Cep Telefonu Kulaklığı, Şarj cihazı, Muhtelif Giyim Eşyası, Saç Kurutma Makinası, Dijital Uydu, Fincan Takımı, Muhtelif Cep Telefonu Aparatı, Muhtelif Kol Saati, Pencere Kasası, Pencere Kanadı Kapı, Kapı Kasası, Muhtelif Çap ve Ebatlarda Rulman... vb. cinsi 37 grup eşya; açık artırma suretiyle, Mersin-Adana Karayolu üzeri 7. Km. Yenice mevkii Tarsus/MERSİN adresindeki ihale salonunda 30/09/2015 tarihinde saat 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile (0) (324) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Mersin Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 8349/ SAYILI GÜMRÜK KANUNU UYARINCA TASFİYELİK HALE GELEN EŞYA SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 12,12 TL. ile en çok ,19 TL. arasında değişen; 29/09/2015 günü saat 16:00'ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2 TL. en çok TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Penatrasyon Asfaltı, Hırdavat malzemesi, Oto Parçaları, Nargile Malzemesi, Porselen Mutfak Malzemesi, Çakmak, Sabun, Zeytinyağı ve Tenekesi, Diş Dolgu Malzemesi, Bıçak, Dikiş Makinası ve Malzemesi, Hurda Bakır Tel, Av Tüfeği Fişeği, Kuru Sıkı Silah ve Mermisi, Plastik Torpil, Elektro Şok, Para Alma-Verme Ünitesi, Motorsiklet yedek parçaları, Giyim Eşyaları, Tekstil Eşyaları, Cep Telefonu aksesuar ve yedek parçaları, Elektrikli ve Elektronik eşya, v.b 82 grup eşya; açık artırma suretiyle, Nesimi Mahallesi Nesimi Kümeevler No: 20 Şehitkamil/Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü hizmet binası İhale Salonunda 30/09/2015 tarihinde saat : 09:30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye ve internet adreslerimiz ile numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL. bedel karşılığı Gaziantep Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir. İlan olunur. 8351/1-1 ERTELEME İLANI Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: tarih ve /12/ sayılı ihale ilan yazımız ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 2015/ İhale Kayıt Numaralı Simultane Termal Analiz - Çıkan Gaz Analiz Sistemi ihalesi, Pazartesi günü yapılması planlanmıştır. Ancak tarihi tarihinde T.C. Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü nün /10381 sayılı yazısı ile idari tatil ilan edilmiştir. Bu nedenle ihale, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 62. maddesi (g) bendi uyarınca 30 Eylül 2015 Çarşamba günü saat: de yapılacaktır. İlgililere duyurulur. 8456/1-1

9 17 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 HİZMET SATIN ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikasından: 4 adet, Ø 2200 mm lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri Hizmet işi, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İhale Kayıt Numarası : 2015/ İdarenin a) Adresi : Afyonkarahisar Konya karayolu 22. Km. Afyonkarahisar b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi (varsa) : 2 - İhale Konusu Hizmetin a) Niteliği, Türü ve Miktarı : 4 adet, Ø 2200 mm lik Pancar Bıçak Tablalarının tamiri hizmet alımı b) Yapılacağı Yer : Afyon Şeker Fabrikası c) İşin Süresi : 45 gün 3 - İhalenin a) Yapılacağı Yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu b) Tarihi ve Saati : Salı günü saat: 14: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Diğer Hususlar İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 8449/1-1

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : GAYRİMENKUL SATILACAKTIR Afyonkarahisar Belediye Başkanlığından: 1 - Mülkiyeti Belediyemize ait Çetinkaya Mahallesi 21J-3C pafta 631 ada 198 parsel nolu ,79 m 2 alana sahip konut arsası vasıflı gayrimenkul 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesinin (a) bendi gereğince kapalı teklif usulü ile tarihinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda saat 14:00 da Encümen huzurunda ,50 - muhammen bedel ve ,40- geçici ihale teminatı ile satılacaktır. 2 - İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Karaman İş Merkezinde bulunan Belediye Hizmet Binası Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Biriminde görülebilir. Çetinkaya Mahallesi, 21J-3C pafta, 631 ada, 198 parsel nolu ,79 m 2 alana sahip arsa vasıflı gayrimenkulümüzün ihalesine katılacak istekliler istenilen belgeleri ve teklif mektubunu kapalı zarf içinde son müracaat günü olan tarihi saat 14:00 e kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Emlak Kira-Satış Birimine vermeleri gerekmektedir. Kapalı teklif usulü ile satışa çıkan arsa vasıflı gayrimenkul K.D.V.'den istisnadır. İhale ile ilgili ilan, vergi, resim ve harçları alıcısı tarafından peşin olarak Belediye veznesine yatırılacaktır. 3 - Satış İhalesine katılacak olanlar için; İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERÇEK KİŞİ) 1) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulun yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 2) Kanuni İkametgâh Belgesi, (İl Nüfus Müdürlüğünden) 3) İmza Sirküleri, (Noterden tasdikli) 4) Nüfus Cüzdanı Örneği, (Muhtarlıktan veya İl Nüfus Müdürlüğünden) 5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü 6) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 7) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu ( 50,00-) İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ) 1) Dilekçe, (Satışa çıkan gayrimenkulün yerini bildiğine ve gördüğüne dair.) 2) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi 3) Ticaret Sicil Belgesi 4) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin Noterden imza sirküsü 5) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü 6) Geçici İhale Teminatı, (Teminat Mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak.) 7) Doküman (Şartname) Bedeli Makbuzu ( 50,00-) - İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. - Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. İlan olunur. 8387/1-1

11 17 Eylül 2015 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 İHTİYAÇ FAZLASI İŞ MAKİNELERİ SATILACAKTIR Sümer Holding A. Ş. Genel Müdürlüğünden: Mersin ili Silifke ilçesi Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğünde faal halde bulunan aşağıda dökümü yapılan iş makinelerinin satışını kapsamaktadır. SIRA NO CİNSİ ADEDİ MARKA ve TİPİ 1 DOZER 1 CATERPILLAR CAT D7G (1992 MODEL) 2 MOBİL VİNÇ 1 3 MOBİL VİNÇ 1 4 FORKLİFT 1 5 FORKLİFT 1 6 DORSE 1 7 DORSE 1 COLES HUSKY 615S (1981 MODEL 15 TONLUK) RAPİER HF10 (1977 MODEL 8 TONLUK) HYSTER 180E (1979 MODEL 8 TONLUK) LİNDE H70 (1983 MODEL 7 TONLUK) TIRSAN TAM RÖMORK (1983 MODEL 40 TONLUK) TIRSAN TAM RÖMORK (1983 MODEL 20 TONLUK) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır. 2 - Satışa konu olan iş makinelerinin herhangi birine, birden fazlasına veya tamamı için teklif verilebilecektir. 3 - Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğünde bulunan iş makinelerinin satışı kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile Pazarlık ve/veya Açık Artırma yapmak suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 22/10/2015 tarih ve saat 14:00 e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Çankırı Cad. No: 2 Ulus-Altındağ/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 22/10/2015 tarih, saat 15:00 de Genel Müdürlük Yönetim Kurulu toplantı salonunda açılacaktır. 4 - Satış konusu olan iş makinelerini bulunduğu Mersin ili Silifke ilçesi Reşadiye Mah. Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğünde tatil günleri hariç 09:00-17:00 saatleri arasında görülebilir. Yetkililerden detaylı bilgi alınabilir. 5 - İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya iş makinelerini dilediğine satmakta, serbesttir. 6 - İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Pazarlama ve Satınalma Daire Başkanlığı Çankırı Cad. No: 2 Kat: 3 Ulus-Altındağ/ANKARA veya Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğü Reşadiye Mah. Taşucu-Silifke/MERSİN adreslerinden 50,- (ElliTL) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün T. Vakıflar Bankası Ankara Şubesindeki TR nolu IBAN hesabına Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğünde bulunan iş makineleri satışına ait ihale dokümanı bedeli açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır. 7 - İstekliler yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda nakit veya banka teminat mektubu olarak geçici teminat verecektir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş, vadesi en az bir(1) yıl süreli olacaktır. 8 - Alıcının teklifine esas olan iş makineleri, alıcıya teslim anındaki bulunduğu Taşucu Kağıt Sanayii İşletme Müdürlüğü sahasında teslim edilecektir. 8425/1-1

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 17 Eylül 2015 Sayı : HAT İLETKENİ SATIN ALINACAKTIR TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden: İhale Kayıt No : 2015/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Katener hattında kullanılmak üzere 4 kalem muhtelif tip ve özellikte hat iletkenleri satın alınması işi. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. Bu ihalede kısmı teklif verilebilir. 4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 13/10/2015 günü saat 10:00 a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda) 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 50,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı Yasalara tabi değildir. 8376/1-1 SİNYAL, ENERJİ, HABERLEŞME VE F/O HATLARI İÇİN YEDEK KABLO SATIN ALINACAKTIR İhale Kayıt No : 2015/ İdarenin: a) Adresi : TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü b) Telefon ve Faks Numarası : c) Elektronik Posta Adresi : 2 - İhale konusu malın adı ve miktarı: Sinyal, Enerji, Haberleşme ve F/O hatlarında yedek olarak kullanılmak üzere muhtelif tip ve özellikte 15 kalem Kablo satın alınması işi. 3 - Yukarıda belirtilen alımımız Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında belirtilmiştir. 4 - Tekliflerin TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyon Şefliğine (Giriş kat 12 nolu oda) 13/10/2015 günü saat 14:00 a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır. İhale yukarıda belirtilen yer, tarih ve saatte toplantı salonunda yapılacaktır. (1. Kat 34 nolu oda) 5 - İhale dokümanı TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinde (Giriş kat 12 nolu oda) görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu olup; İhale doküman bedeli Teşekkülümüz veznesine 100,00 TL. (KDV Dahil) yatırmak şartıyla Mal ve Hizmet Alımı İhale Komisyonu Şefliğinden (Giriş kat 12 nolu oda) temin edilebilir. 6 - Teklif edilen bedelin en az %3 ü oranında geçici teminat verilecektir. 7 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara tabi değildir. 8377/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Şubat 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 27 Ocak 2014 69471265-305-666

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Aralık 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünden: Sayı : 29213

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ağustos 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Boğaziçi Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 29086 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Aralık 2012 PAZAR Sayı : 28506 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Başkent Üniversitesinden: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2013 CUMARTESİ Sayı : 28589 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29193 ATAMA KARARI Kalkınma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/1160

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakan. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARI Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Karar Sayısı : 2014/708

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Nisan 2015 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29337 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2015/7460 20

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Ekim 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Ekim 2013 69471265-305-8642

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Mayıs 2013 PAZARTESİ Sayı : 28646 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER KADİR HAS

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı