Clean Maxx Otto Stok Kodu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Clean Maxx Otto Stok Kodu: 900454"

Transkript

1 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa 1/9 Clean Maxx Otto Stok Kodu: Madde tanımı, Hazırlama ve Firma Bilgiler Ürünün Ticari Adı : Madde veya karışımın tespit edilmiş kullanımı: Clean Maxx Otto Einspritzsystemreiniger (Enjektör Yakıt Sistem Temizleyici) Yakıt sistemi için temizleyici sıvı. Tavsiye edilmeyen kullanımlar: Şu an bu konuda hiçbir bilgi yoktur. Firma: Technolit GmbH Industriestr Großenlüder Telefon: +49 (0) 6648 / 69-0 Fax: +49 (0) 6648 / Bilgi veren Saha : Kalite Emniyet Dr. U. Halle Tel.: +49 (0) 6648 / 69-0 Pazartesi Perşembe: arası / Cuma arası Zehirlenme durumunda acil bilgi Berlin: Tel.: +49 (0) 30 / Olası tehlikeler Madde veya karışımın sınıflandırılması 67/548/EWG veya 1999/45/EG sayılı direktifine göre sınıflandırılması F Kolay alevlenir R11 Kolay alevlenir. Xn Sağlığa zararlı R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. İşaretleme Unsurları EWG direktiflerine göre işaretleme Bu ürün AB direktiflerine/gefstoffv göre sınıflandırılmış ve işaretlenmiştir. Ürünün Tanım Harfi ve Tehlike Sembolü: F Kolay alevlenir Xn Sağlığa zararlı İşaretlenmesine için tehlikeli İçerir: Ksilen (o,m,p) bileşenler: Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif R-ibareleri: R11 Kolay alevlenir. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. S-ibareleri: S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S46 Yutulması halinde derhal doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

2 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 2/9 3. Bileşim / Bileşenler hakkında bilgiler Kimyasal Karakterizasyon: Karışımlar Tanımlama : Yüzey aktif katkı bileşikleri, deterjanlar, dağıtıcılar (dispergenzien), sentetik etkileyici maddeler kombinasyonu, sınıflandırılmamış aşınma önleyici maddeler Bileşenlerin toplamı: % Tehlikeli Bileşenler CAS-No. İndeks-No EINECS-No. Tanım Ağırlık % Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 göre sınıflandırma Ksilen (o,m,p) %30-35 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Acute Tox. 4, H312 Skin Irrit. 2, H Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif propanol; İzopropil alkol; İzopropanol Aseton; 2-propanon; propanon %20-25 Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 Adp, Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 %20-25 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 %20-25 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H Solvent nafta %1-5 STOT SE 3, H336 Asp. Tox. 1, H ,2,4-trimetilbenzol (1,2,4-Trimethylbenzol) %<1 Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H332 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin Irrit. 2, H315 Aquatic Chronic 2, H Naftalin %<1 Carc. 2, H351 Acute Tox. 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Direktif 67/548/EWG göre sınıflandırma Xn, Xi R10-20/21-38 Xn R10-65 F, Xi R F, Xi R Xn, N R Xn, Xi, N R /37/ Carc. Cat. 3, Xn, N R Deterjanlarla ilgili (EG) No. 648/2004 sayılı yönetmelik / İçeriklerin işaretlenmesi Tanım Ağırlık % Alifatik Hidrokarbonlar % Aromatik Hidrokarbonlar % > 30 Ek Not: Belirtilmiş tehlike beyanların bilgilerini Bölüm 16 dan alınız. 4. İlk yardım önlemleri İlk yardım önlemleri açıklaması: Teneffüs sonrası: Ciltle temastan sonra: Gözlerle temastan sonra: Yutulduktan sonra: Doktor için bilgiler: En önemli akut ve gecikmeli çıkan semptomlar ve etkiler: Acil tıbbi yardım veya özel tedavi bilgileri: Etkilenen kişiyi/kazazedeyi temiz havaya çıkartınız. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna getiriniz ve sıcak tutunuz. Etkilenen kişiyi/kazazedeyi temiz havaya çıkartınız. Kazazedeyi dinlenme pozisyonuna getiriniz ve sıcak tutunuz. Nefes almakta güçlük çekiyorsa doktora başvurunuz. Baygınlık riskinde kurtarma pozisyonda yatırınız ve taşıyınız İç çamaşırı, ayakkabı, çoraplar dahil, kirlenmiş giysileri derhal çıkartınız. Cilt ile temasında derhal bol su ve sabun ile yıkayınız. Yağ içeren krem ile kremleyiniz. Derhal açık göz kapağı ile dakika akan su ile yıkayınız. Doktora başvurunuz. Küçük yudumlar ile bol su içiriniz (sulanma etkisi). Doktora başvurunuz. Sık ve uzun süreli (sürekli) cilt teması cilt tahrişine neden olabilir. Göz tahrişi: Tahriş edici etki olabilir. Yutulduktan sonra: Sağlığa zararlıdır: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. Sağlığa zararlıdır: Uzun süreli solunması halinde sağlığa ciddi hasar tehlikesi. Aspirasyon riski uyarısı.

3 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 3/9 5.Yangınla mücadele önlemleri Yangın söndürme maddeleri: Uygun: ABC tozu, kum, alkole dayanıklı köpük, karbondioksit (CO2). Uygun Olmayan: Yüksek hacimli tazyikli su. Madde veya karışımdan Tehlikeli ayrışma ürünleri oluşabilir. Patlama ve yangın gazlarını solumayınız. kaynaklanan özel tehlikeler: Yangın söndürme için tavsiyeler: Yangın durumunda tüplü solunum cihazı kullanınız. Ek bilgiler: Yangın durumunda risk altında olan kapları su ile soğutunuz. Kontamine söndürme suyunu ayrı toplayınız. 6.İstem dışında serbest kalma halinde önlemler Kişiye yönelik tedbirler, koruyucu ekipman ve acil durumlarda uygulanacak prosedürler: Çevre koruma önlemleri: Temizleme/emdirme ile ilgili işlemler malzemeler: Başka bölümlere ikaz: Yangın durumunda tüplü solunum cihazı kullanınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Sigara içmeyiniz. Gazları/buharları/sisleri püskürtme suyu ile bastırınız. Kanalizasyona veya sulara ulaşmasını önleyiniz. Gaz kaçağında veya sulara, toprağa veya kanalizasyona karıştığında yetkili makamlara bilgi veriniz. Geniş bir yüzey üzerinde yayılmasını önleyiniz (örneğin bent yaparak veya yağ toplama bariyerleri ile). Emici malzeme (örneğin bez, dokusuz kumaşlar [Vlies] ile siliniz. Güvenli kullanım bilgileri için madde 7 ye bakınız. Kişisel koruyucu donam bilgileri için madde 8 e bakınız. İmha hakkında bilgiler için madde 13 e bakınız. 7.Kullanım ve depolama: Kullanım: Güvenli kullanım için önlemler: Yangın ve patlamaya karşı koruma talimatları: Kapalı cihazlar/düzenekler. Buharlar/Aerosoller hemen oluşum yerinde emdirilmelidir. Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Ateş kaynaklarından uzak tutunuz Sigara içmeyiniz. Statik elektriklenmeye karşı önlemler alınız. Depolama: Uyumsuzlukları dikkate alarak güvenli saklama koşulları Depo alanlarının ve kaplarının gereksinimi: Kapları sıkıca kapalı tutunuz ve serin, iyi havalandırılmış yerde saklayınız. Birlikte depolama talimatları: Depolama hakkında diğer bilgiler: Ambalaj malzemesi: Metal. Depolama sınıfı: Belirli bir kullanım şekli: 8.Ekspozisyonun sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman Kontrol edilmesi gerek parametreler İşyerine yönelik maddelerde, gözetilmesi gereken sınır değerleri: TRGS 900 CAS-No.: Tanım: İş Alanı Sınır Değerleri: ,2,4- trimetilbenzol (1,2,4-Trimethylbenzol) 200 ml/m3, 100 mg/m3 Sınır değer kategori 2(II) Aseton 500 ml/m3, 1200 mg/m3 Sınır değer kategori 2(I) Naftalin 0,1 ml/m3, 0,5 E mg/m3 Sınır değer kategori 1 (I) Propan-2-ol 200 ml/m3, 500 mg/m3 Sınır değer kategori 2(II) Ksilen (tüm izomerler) 100 ml/m3, 440 mg/m3 Sınır değer kategori 2(II)

4 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 4/9 Biyolojik sınır değerleri TRGS 903 CAS-No.: Tanım: Parametre: Sınır Değeri: İnceleme malzemesi Propanol Aseton 50 mg/l Kan b Aseton Aseton 80 mg/l İdrar b Ksilen (tüm izomerler) Metilhipürik-(Tolur-) asit [Methylhippur-(Tolur-)säure] 2 g/l İdrar b Örnek alma zamanı İlave açıklamalar: Tanzim esnasında geçerli liste ve tablolar esas alındı. AGW = İş alanı sınır değeri. E = solunabilir kısım, A =ak ciğere kadar teneffüs eden (alveol) kısım. Spb.-Üf. = Sınır değer Aşım faktörü (1 ile 8 arası) ve kategori (I, II) kısa süreli değerler için. "= =" = Anlık değer. Kategori (I) = lokal etkisi sınır değer belirleyen maddeler veya solunum hassaslaştıran maddeler, (II) = resorptif etkili maddeler. BGW = Biyolojik sınır değeri. Örnek alma zamanı: a) sınırlama yoktur, b) Ekspozisyon sonu, veya vardiya sonu, c) uzun süreli ekspozisyonda: birkaç vardiya sonra geçmiş vardiyalardan, d) bir sonraki vardiyadan önce, e) ekspozisyon sonu. Saat sonrası. Diğer bilgiler: ARW = İş alanı kılavuz değer, H = cilt resorptif. Y = AGW ve BGW değerlerine uyulduğunda embriyotoksik etkiden korkulması gerekmiyor. Z = AGW ve BGW değerlerine uyulduğunda bile embriyotoksik etki göz ardı edilemez (bak TRGS 900). DFG = Alman Araştırma Vakfı (MAK-Komisyon). AGS = Tehlikeli Maddeler Komitesi. Ekspozisyonun Sınırlanması ve Teknik önlemlere ve uygun iş süreçlerinin uygulaması, kişisel koruyucu ekipman Denetlenmesi: kullanımından önceliklidir. Teknik tesislerin teşekkülü için Başka açıklama yoktur, bakınız madde 7. İlave açıklamalar: Önerilen denetleme prosedürleri: Havalandırma etkinliğini ve/veya DIN EN 689 doğrultusunda solunum koruma cihazların kullanımı gerekliliğini belirlemek için ortam hava izleme. ("İşyeri atmosferi: Sınır değerleri ve ölçüm stratejisini karşılaştırmak için kimyasal maddelere karşı solunum ekspozisyonun belirlemek için kılavuz"). Kişisel Koruyucu Ekipman Uygulamada, kişisel koruyucu ekipmanları, tehlikeli maddenin karışımları ve miktarına göre işyeri türüne bağlıdır. Genel koruma ve hijyen tedbirleri : Çalışırken yemek yemeğiniz, bir şey içmeyiniz ve sigara içmeyiniz.molalara başlamadan önce ve iş sonunda ellerinizi yıkayınız. Solunum koruyucu: Buharlar/aerosoller oluşunca iyi havalandırma sağlayınız. Yetersiz havalandırma durumunda solunum cihazı kullanınız. Havalandırma davlumbaz/kask harici, solunum koruma maskelerin kullanımı sürekli bir önlem olmamalıdır. Taşıma zaman sınırlandırması faaliyet tabanlı risk değerlendirmesi dahil ederek iş sağlığı hekimi ile belirlenir. Burada BGR 190 dikkate alınmalıdır. Ellerin korunması: Test edilmiş koruyucu eldivenler kullanınız: Butil kauçuk (EN 374). Eldiven malzemesinin sızdırma süresi: Kesin delinme zamane koruyucu eldiven üreticisinden öğrenmelidir ve uyulmalıdır. Gözlerin korunması: Gözlerin içine olası sıçramalara karşı sıkıca oturan koruyucu gözlük kullanınız. (EN 166) Vücudun korunması: EN 465 e göre uygun, solvende dayanıklı koruyucu giysi kullanınız. Çevre ekspozisyonun sınırlanması ve izlenmesi: 9.Fiziksel ve kimyasal özellikler Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler Görünüm Fiziksel Durum: sıvı Rengi: kırmızı Kokusu : aromatik Kaynama noktası/sahası: C Alevlenme noktası: ~ -5 C Yanma derecesi: > 200 C Alt patlama sınırı: 0,6 Vol. % Üst patlama sınırı: 12 Vol. % 20 C de buhar basıncı: 20 hpa 20 C de yoğunluk: 0,78 0,82 g/cm3 Su ile çözünürlük: Çözünmez. Diğer solventlerde çözünürlük: Organik solventler.

5 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 5/9 10.Stabilite ve Reaktivite Reaktivite: Kimyasal stabilite: Olası tehlikeli reaksiyonlar: Termik ayrışma/ engellenmesi gereken koşullar: Uyumlu olmayan malzemeler: Tehlikeli ayrışma ürünleri: Malzemeyi sadece açık ışık, ateş ve başka yanıcı (ateş) kaynaklarından uzak yerlerde kullanınız. Oksitleyici. Asit, konsantre edilmiş. Alkaliler (alkali çözümler), konsantre edilmiş. Karbon monoksit (CO), karbondioksit (CO2) 11.Toksikolojik bilgiler Toksikolojik etkiler hakkında bilgiler: Akut toksisite Ksilen (o,m,p) Oral LD mg/kg sıçan Dermal LD mg/kg adatavşanı Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif Oral LD50 > mg/kg sıçan Dermal LD mg/kg sıçan Solunum LC mg/l sıçan propanol; İzopropil alkol; İzopropanol Oral LD mg/kg sıçan Dermal LD mg/kg adatavşanı Solunum LC50/4h 47,5 mg/l sıçan Aseton; 2-propanon; propanon Oral LD mg/kg sıçan RTECS Dermal LD mg/kg adatavşanı IUCLID Solunum LC50/4h 76 mg/l sıçan Solvent nafta Oral LD50 5 mg/kg sıçan Dermal LD50 > 2 mg/kg adatavşanı Solunum LC50/4h > 590 mg/l sıçan ,2,4-trimetilbenzol (1,2,4-Trimethylbenzol) Oral LD mg/kg sıçan RTECS Solunum LC50/4h 18 mg/l sıçan RTECS Naftalin Oral ATE 500 mg/kg Tahriş edici ve aşındırıcı (yakıcı) etki: Duyarlılık: Tekrarlanan dozda toksisite: Karsinojenite: Mutajenite: Reprodüktif toksisitesi: Cilt temasından sonra: Sık veya uzun süreli (sürekli) temas cilt tahrişine neden olabilir. Göz tahrişi: Tahriş edici etki olabilir. Yutulduktan sonra: Sağlığa zararlıdır: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir.

6 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 6/9 12.Ekolojik (çevre ) bilgiler Toksisite: Akuatik Toksisite Ksilen (o,m,p) Akut balık toksisite LC50/96h 26,7 mg/l Pimephales promelas Damıtıklar (petrol), hidrojen ile işlenmiş hafif Akut balık toksisite LC50/96h 10 mg/l Oncorthynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı) Akut su yosunu toksisite ErC50/72h 4,6 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata Akut kabuklular (crustacea) toksisiste EC50/48h 10 mg/l Daphnia magna propanol; İzopropil alkol; İzopropanol Akut balık toksisite LC50/96h 9640 mg/l Pimephales promelas Akut su yosunu toksisite ErC50/72h 1000 mg/l Su yosunu Akut kabuklular (crustacea) toksisiste EC50/48h mg/l Daphnia magna Aseton; 2-propanon; propanon Akut balık toksisite LC50/96h 5540 mg/l Onchorthynchus mykiss Akut kabuklular (crustacea) toksisite EC50/48h 6100 mg/l Daphnia magna Solvent nafta Akut balık toksisite LC50/96h 2-5 mg/l Balık Akut su yosunu toksisite ErC50/72h 1-3 mg/l Su yosunu Akut kabuklular (crustacea) toksisiste EC50/48h 3-10 mg/l Dahpnia ,2,4-trimetilbenzol (1,2,4-Trimethylbenzol) Akut balık toksisite LC50/96h 7,72 mg/l Pimephales promelas Akut kabuklular (crustacea) toksisite EC50/48h 3,6 mg/l Daphnia ECOTOX Database Direnme ve Ayrışılabilirlik: Ekolojik çevrede davranış Biyoakümülasyon: Dağılım katsayısı n-oktanol/su: Topraktaki hareketlilik: Ekotoksisite Su tehlike sınıfı: Konuyla ilgili başka bilgiler yoktur. Su üzerinde yüzer. Düşük biyoakümülasyon potansiyeli Aseton; 2-propanon; propanon Log Pow -0, ,2,4-trimetilbenzol (1,2,4-trimethylbenzol) Log Pow 3,63 Konuyla ilgili başka bilgiler yoktur. 2 (VwVwS uyarınca kendi sınıflandırma): su için tehlikelidir 13.İmhayla ilgili açıklamalar Atık Arıtma Yöntemleri Tavsiye: Ambalaj Kirlenmiş ambalaj: Evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Kanalizasyona veya sulara karışmasına izin vermeyiniz. Resmi makamların yönetmelikleri dikkate alınarak özel işleme verilmesi gerekir. Uygun atık anahtarını (kodunu) bertaraf şirketine danışınız. Kontamine ambalajlar tamamen boşaltılmalıdır ve uygun şekilde temizlendikten sonra tekrar kullanılabilir. Temizlenmemiş kapları delmeğin, kesmeyin veya kaynak yapmayın. (Patlama riski) 14.Nakliye bilgileri Kara taşımacılığı ADR/RID UN-numarası: UN 1993 Uygun UN nakliye adlandırması YANICI SIVI, N.A.G (başka yerde tanımlanmamıştır) Taşımacılık tehlike sınıfları: 3 Ambalaj grubu: II Tehlike etiketi: 3 Sınıflandırma kodu: F1 Özel hükümler: 274, 601, 640C Sınırlı miktar (LQ): 1 L

7 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 7/9 Taşıma kategorisi: 2 Tehlike numarası: 33 Tünel sınırlama kodu: D/E İç su taşımacılığı UN-numarası: UN 1993 Uygun UN nakliye adlandırması YANICI SIVI, N.A.G (başka yerde tanımlanmamıştır) Taşımacılık tehlike sınıfları: 3 Ambalaj grubu: II Tehlike etiketi: 3 Sınıflandırma kodu: F1 Özel hükümler: 274, 601, 640C Sınırlı miktar (LQ): 1 L Deniz taşımacılığı UN-numarası: UN 1993 Uygun UN nakliye adlandırması FLAMMABLE LIQUID, N.O.S Taşımacılık tehlike sınıfları: 3 Ambalaj grubu: II Tehlike etiketi: 3 Deniz kirletici: --- Özel hükümler: 274 Sınırlı miktar (LQ): 1 L EmS-numarası: F-E, S-E Hava taşımacılığı ICAO-TI ve IATA-DGR UN/ID-numarası: UN 1993 Uygun UN nakliye adlandırması FLAMMABLE LIQUID, N.O.S Taşımacılık tehlike sınıfları: 3 Ambalaj grubu: II Tehlike etiketi: 3 Özel hükümler: A3 Sınırlı miktar (LQ): Passenger: 1 L IATA-Ambalaj talimatı: Passenger: 353 IATA-Maksimum miktar: Passenger: 5 L İATA-Ambalaj talimatı: Cargo: 364 IATA-Maksimum miktar: Cargo: 60 L Çevre için tehlikeli: Hayır 15.Mevzuat hakkında bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili yönetmelikler Madde veya karışım için mevzuatlar AB yönetmelikler EG-direktifleri (67/548/EWG ve 1999/45/WG) dahil GefStoffV ye göre işaretleme: Yönetmelik (EG) No. 648/2004 (Deterjanlar yönetmeliği): Ulusal yönetmelikler Çalışma sınırlama hakkında bilgiler: VbF ye göre sınıflandırma: VOC: Su tehlike sınıfı: Madde güvenlik değerlendirmesi: Bölüm 2 ye bakınız. % alifatik hidrokarbonlar %>30 aromatik hidrokarbonlar Gençlik istihdam yasası (JArbSchG) 22 ye göre gençler için çalışma kısıtlamaları ve işyerinde annelerin korunmasına ilişkin yönetmeliğin (MuSchArbV) 4 ve 5 e göre hamile ve emziren anneler için dikkate alınması gerekenler: bu şu anlamına gelir, madde 8 de belirtilmiş iş alanı sınır değerlerin kesinlikle altına kalındığı garanti edilemiyorsa gençler, hamileler ve emziren anneler çalıştırılamaz. AI Alevlenme noktası < 21 C olan sıvı 783 g/l WGK 2 (VwVwS göre öz-değerlendirme): Su için tehlikelidir Karışımın güvenlik değerlendirilmesi yapılmamıştır.

8 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 8/9 16. Diğer bilgiler Bu MSDS de yer alan bilgiler sadece bu yazıda belirtilen ürünler için geçerlidir. Yukarıdaki bilgiler yayım sırasındaki en iyi bilgilerimize dayanarak sağlanmıştır. Eksiksizlik ve doğruluk hakkında hiçbir iddia yoktur. Dolayısıyla yukarıdaki bilgiler sadece ilkesel anlamda dikkate alınmalıdır. Yönergelere uyulma sorumluluğu şahısların kendilerine aittir. Doldurulmamış bölümler bilgi belirsizliğinden veya tecrübe edinmediğinden boş bırakılmıştır. Yukarıdaki ürünün kullanımı ve teması sonucunda oluşan hasarlardan şirket hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ürün farklı hazırlıklarda, formülasyonlarda veya karışımlarda kullanıldığında, kullanıcı tehlikelerin sınıflandırılmasının değişip değişmediğinden mutlaka emin olmalıdır. Kullanıcı, ürünü tavsiye edildiğinden başka amaçlarda kullandığında farklı risklerin ortaya çıkabileceğini dikkate almalıdır. Böyle bir durumda yeni bir değerlendirme gerekli olabilir ve kullanıcı tarafından yapılmalıdır. Bu MSDS sadece iş sağlığı ve güvenliği hakkında gerekli tedbirler alınması için kullanılmalı ve çoğaltılmalıdır. Bu belgede yer alan tüm bilgilerin, herhangi bir şekilde bu ürün ile temas eden, işleyen veya kullanan takibi kişilere iletilmesi kullanıcının sorumluluğu altındadır. MSDS de yer alan bilgiler müşteriye / personele iletilmeden önce yeterli olup olmadığına dair kontrol edilmelidir. Gerekli güvenlik donanımları ile ilgili Technolit İş Güvenliği alanındaki ürünlere bakınız. Edebiyat ve veri kaynakları Hazırlama direktifi (1999/45/EG), son olarak yönetmelik (EG) No. 1272/2008 tarafından değiştirilmiştir. Madde direktifi (67/548/EWG), son olarak direktif 2009/2/EG tarafından değiştirilmiştir. REACh-yönetmelik (EG) No. 1907/2006, son olarak yönetmelik (EU) No. 453/2010 tarafından değiştirilmiştir. Yönetmelik (EG) No. 1272/2008, son olarak yönetmelik (EG) No. 790/2009 tarafından değiştirilmiştir. Madde 2 ve 3 de belirtilen tehlike bilgileri Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 e göre H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar. H226 Alevlenir sıvı ve buhar. H302 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. H304 Yutulursa ve solunum yolarına girerse ölümcül olabilir. H312 Cilt ile teması halinde sağlığa zararlıdır. H315 Cilt tahrişine neden olur. H319 Ciddi göz tahrişine neden olur. H332 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. H335 Solunum yollarında tahrişe neden olabilir. H336 Uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. H351 Kansere neden olmasından şüphelenilmektedir. H400 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. H410 Sudaki organizmalar için çok toksiktir, uzun süreli etki ile. H411 Sudaki organizmalar için toksiktir, uzun süreli etki ile. Direktif 67/548/EWG e göre: R10 Alevlenir. R11 Kolay alevlenir. R20 Solunması halinde sağlığa zararlıdır. R20/21 Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır. R22 Yutulması halinde sağlığa zararlıdır. R36 Gözleri tahriş eder. R36/37/38 Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir. R36/38 Gözleri ve cildi tahriş edicidir. R38 Cildi tahriş eder. R40 Kanserojenik etki için sınırlı delil. R50 Sudaki organizmalar için çok toksiktir. R51 Sudaki organizmalar için toksiktir. R52/53 Sudaki organizmalar için zararlı, su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R53 Su ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. R65 Sağlığa zararlı: Yutulması halinde akciğerde hasara neden olabilir. R66 Tekrarlanan maruz kalmalarda deride kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir. R67 Buharları uyuşukluğa ve baş dönmesine neden olabilir. Sınıflandırma amacı ile bilgileri değerlendirmek için yönetmelik (EG) No.1272/2008 Madde 9 a göre kullanılan metotlar: Yönetmelik (EG) No. 1272/2008 e göre sınıflandırma, Ek VII (dönüşüm tablosu) Kısaltmalar ve acronyms: ADR Tehlikeli maddelerin taşınması ile ilgili uluslararası Avrupa Anlaşması Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (European Agreement concerning the İnternational Carriage of Dangerous Goods bye Road) AOX Adsorbe edilebilir organik halojen bileşikleri BimSchV Federal Kirlilik Kontrol Yasasını uygulamak için yönetmelik CAS Chemical Abstracts Service

9 Clean Maxx Otto Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Sayfa 9/9 EC GefStoffV: GHS: IATA-DGR IBC-Code ICAO-TI IMDG-Code IUCLID LC LD MARPOL PBT RID: TRGS VOC vpvb WGK WGK 1 Efektif Konsantrasyon Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği (Ordinance on Hazardous Substances, Germany) Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals International Air Transport Association Dangerous Goods Regulations Seri imalat ürünleri olarak tehlikeli kimyasal yük taşıyan gemilerin inşa ve teçhizat için uluslar arası kod International Civil Aviation Organization-Technical İnstructions International Maritime Code for Dangerous Goods International Univorm Chemical Information Database Öldürücü Konsantrasyon / Lethal concentration Öldürücü Doz / Lethal dose Maritime Pollution Convention Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi için Anlaşma Kalıcı, biyoakümülatif, toksik Tehlikeli Malların uluslar arası demir yolu taşımacılığı ilişkin düzenleme Reglement internationale concemant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar Volatile organic compounds (uçucu organik bileşikler) Çok kalıcı ve çok biyoakümülatif Su kirletici maddelerin idari düzenlemelere göre su tehlike sınıfları VwVwS, Almanya WGK 1 = Su için az tehlike arz eder WGK 2 = Su için tehlike arz eder WGK 3 = Su için çok tehlike arz eder İşbu güvenlik bilgi formu yayınlanması ile daha önce mevcut olan tüm güvenlik bilgi formları geçersizlik kazanır. * Veriler bir önceki versiyon göre değiştirilmiştir [(*) alt öğe / ** bölüm komple değiştirilmiştir] Bu MSDS biçimsel olarak EG Yönetmeliği No. 1907/2006 ya tekabül etmektedir. Bu yönetmeliğe göre gerekli/gerekli olacak nitel bilgiler belirlenen süre içinde ve gerekli bilgilerin öğrenildiğinde eklenir veya ilave edilir.

Clean Maxx Dizel Stok Kodu: 900453

Clean Maxx Dizel Stok Kodu: 900453 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 28.02.2012 Revizyon Tarihi : 22.02.2012 Sayfa 1/8 Clean Maxx Dizel Stok Kodu: 900453 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

Isı Koruma Pastası Stok Kodu: 902280

Isı Koruma Pastası Stok Kodu: 902280 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006 ya göre Baskı Tarihi : 03.04.2012 Revizyon Tarihi : 28.03.2012 Sayfa 1/6 Isı Koruma Pastası Stok Kodu: 902280 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma Bilgiler Ürünün

Detaylı

Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu: 900455

Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu: 900455 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 28.02.2012 Revizyon Tarihi : 14.02.2012 Sayfa 1/6 Motor Yağ Sistem Temizleyicisi Stok Kodu: 900455 1. Madde tanımı, Hazırlama

Detaylı

Lubritex Sprey Gıda HT Stok Kodu: 830008

Lubritex Sprey Gıda HT Stok Kodu: 830008 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu Yönetmelik 1907/2006/EG ye göre Baskı Tarihi : 27.04.2012 Revizyon Tarihi : 25.04.2012 Sayfa 1/6 Lubritex Sprey Gıda HT Stok Kodu: 830008 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

Montaj Pastası 1000g Stok Kodu: 901532

Montaj Pastası 1000g Stok Kodu: 901532 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 31.03.2011 Revizyon Tarihi : 30.03.2011 Sayfa 1/6 Montaj Pastası 1000g Stok Kodu: 901532 1. Madde tanımı, Hazırlama ve

Detaylı

Kontakt Sprey Stok Kodu: 860013

Kontakt Sprey Stok Kodu: 860013 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 18.03.2011 Revizyon Tarihi : 15.03.2011 Sayfa 1/7 Kontakt Sprey Stok Kodu: 860013 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

HR-2000 Süper Temizleme Konsantresi Stok Kodu: 900003

HR-2000 Süper Temizleme Konsantresi Stok Kodu: 900003 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 04.10.2011 Revizyon Tarihi : 04.10.2011 Sayfa 1/7 HR-2000 Süper Temizleme Konsantresi Stok Kodu: 900003 1. Madde tanımı,

Detaylı

K-X4 Pas Sökücü Sprey Stok Kodu: 810004 / 825016

K-X4 Pas Sökücü Sprey Stok Kodu: 810004 / 825016 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 29.09.2011 Revizyon Tarihi : 27.09.2011 Sayfa 1/7 K-X4 Pas Sökücü Sprey Stok Kodu: 810004 / 825016 1. Madde tanımı, Hazırlama

Detaylı

Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi Stok Kodu: 840013

Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi Stok Kodu: 840013 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 15.06.2012 Revizyon Tarihi : 14.06.2012 Sayfa 1/7 Paslanmaz Çelik Bakım Spreyi Stok Kodu: 840013 1. Madde tanımı, Hazırlama

Detaylı

Özel Dişli Sprey Stok Kodu:

Özel Dişli Sprey Stok Kodu: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 07.08.2012 Revizyon Tarihi : 01.08.2012 Sayfa 1/7 Özel Dişli Sprey Stok Kodu: 830027 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

WL-50 Çok Amaçlı Sprey Stok Kodu: Olası tehlikeler **

WL-50 Çok Amaçlı Sprey Stok Kodu: Olası tehlikeler ** Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 22.09.2011 Revizyon Tarihi : 20.09.2011 Sayfa 1/7 WL-50 Çok Amaçlı Sprey Stok Kodu: 825035 1. Madde tanımı, Hazırlama

Detaylı

H4S Sprey Stok Kodu:

H4S Sprey Stok Kodu: Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 12.10.2011 Revizyon Tarihi : 10.10.2011 Sayfa 1/7 H4S-2002 -Sprey Stok Kodu: 830017 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

2. Olası tehlikeler (*)

2. Olası tehlikeler (*) Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (EG) No. 1907/2006 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 03.07.2012 Revizyon Tarihi : 02.07.2012 Sayfa 1/8 Paslanmaz Çelik Aşındırma Pastası Stok Kodu: S970 041 1. Madde tanımı,

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7440-44-0 231-153-3 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: DONA KLOR 90 Ürünün uygulama alanı: Havuz Kimyasalı Üretici/Tedarikçi:UKM Uğur Kimya Makina Bilgi merkezi:

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu. 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31. Baskı tarihi: 27.05.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 25.05.2015

Güvenlik Bilgi Formu. 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31. Baskı tarihi: 27.05.2015 Yeniden düzenleme tarihi: 25.05.2015 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 65997-17-3 EC Numarası: 266-046-0 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Brekutex Sprey Stok Kodu: S

Brekutex Sprey Stok Kodu: S Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 09.02.2011 Revizyon Tarihi : 09.02.2011 Sayfa 1/8 Brekutex Sprey Stok Kodu: S840 018 1. Madde tanımı, Hazırlama ve Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³

MONOPROPYLENE GLYCOL. 57-55-6 PROPYLENE GLYCOL WEEL (USA) 10 mg/m³ 5. Yangınla Mücadele Uygun Söndürücü Koruyucu giysi Ek bilgiler : Yangın söndürme önlemlerini çevreye uydurunuz. : Bağımsız bir solunum aparatı kullanın. : Kirlenmiş söndürme suyu yasal düzenlemelere uygun

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: SEWER LINE Biyolojik Atık Su Arıtma Sistemleri İçin Ön Arıtma ve Koku Giderme Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

Baskı Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa 1/8

Baskı Tarihi : Revizyon Tarihi : Sayfa 1/8 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/EG, Kod 31 yönetmeliğine göre Baskı Tarihi : 02.07.2012 Revizyon Tarihi : 29.06.2012 Sayfa 1/8 Alüminyum Sprey Aşınmaya Dayanıklı Stok Kodu: 800 001 1. Madde tanımı,

Detaylı

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 Ürün tanılayıcı Mal numarası: AK07401 CAS - numarası: 107-21-1 EINECS - numarası: 203-473-3 AT - numarası: 603-027-00-1 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması : EC No.: 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı

Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı Bölüm 1. Kimyasal / Malzeme ve Kurum / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzar, Kimyasalın /Malzemenin Tanıtılması Ürün : CAS No : 141-78-6 Kullanım alanları : Çözücü ve seyreltici olarak kullanım alanı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 210-CLP Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği Ürünün ticari ismi VITAPAN, VITA PHYSIODENS ; VITA MFT, VITA LINGOFORM 1.2. Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT, Madde 31'e uygundur Sayfa: 1/9 Ticari adı: 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürün hakkında bilgiler: Kalem numarası: 42,0411,8042 Maddenin / Müstahzarın Kullanımı Kaynak için ayırıcı madde Üretici / Tedarikçi: Fronius

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC direktifi No. 1907/2006 (REACH) e göre DESCOSUC Yayın Tarihi :21/10/2010 Revizyon Tarihi:20/10/2010. sds@gbk-ingelheim.

Güvenlik Bilgi Formu EC direktifi No. 1907/2006 (REACH) e göre DESCOSUC Yayın Tarihi :21/10/2010 Revizyon Tarihi:20/10/2010. sds@gbk-ingelheim. Sayfa 1/7 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Madde veya müstahzarın adı Kullanım alanları Üreticiye ait bilgiler Bilgi vermekle sorumlu birim/kişi Descosuc Dental vakum sistemleri için dezenfektan Dr.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1202 Ürün Adı FIXCRETE (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ, ÇİMENTO

Detaylı

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444 Sayfa 1/6 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Telefon ++49 +5664/9496-0 Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Fax ++49 +5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0411,8021 42,0411,8067 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Taşlama malzemesi Sadece endüstriyel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 1/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR DAİLY MAT Ürün Tanımı Otomatlar için Günlük Temizlik ve Bakım Maddesi Ürün Kodu ZH-008 Ürünün Uygulama Alanı Zemin Hijyeni Üretici/Tedarikçi

Detaylı

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009

FİBRO GEL YayınTarihi: 01.08.2009 1. ÜRÜN ve ŞİRKET TANITIMI Ürün Adı : Kullanım Amacı : İnsektisit Kimyasal Grubu : phenylpyrazole Üretici ve Ruhsat Sahibi: Koru -San Çevre Koruma Kimyasalları San.ve Tic.Ltd.Şti Adres: : 104.Cadde No:138

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU 91/155/ /EEC, 93/112/EC, 2001/58/EC ye göre Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: NX 402 Hijyenik Genel Temizlik Ürünü Ürünün uygulama alanı:

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 24.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF RINSE Endüstriyel Bulaşık Makinesi Durulama Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak Hijyen Sistemleri

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU

ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU Düzenlenme tarihi: 26.09.2007 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: WINE COLOR Beyazlar için Boya ve Leke Sökücü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır hijyeni ürünü Üretici/Tedarikçi:UKM

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 2226995 Buffer Powder Pillows ph 4.01 1.2. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 112-27-6 EĐNECS - numarası: 203-953-2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 279-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği CAS No.: 65997-18-4 EC No.: 266-047-6 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Willstätterstr.

Detaylı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı

GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU. 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Form No: MSDS0855 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: CLAX SPOTLESS BOYA VE YAĞ ÇÖZÜCÜ Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 185-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 1503 Ürün Adı INTERFLEX PRIMER (A Bileşeni) Tanımlama/ Kullanım MGBF Düzenleyen Hakkında Bilgiler Acil Durum telefon numarası İKİ BİLEŞENLİ,

Detaylı

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI

: NF 62 PLASTISOL FLOK TUTKALI 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/5 Ticari İsmi Kullanım Alanı : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz Mah. 109. Sokak No: 8-12 Esenyurt

Detaylı

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır.

Yıkanabilir tüm yüzeylerin ve nesnelerin günlük temizliğinde kullanılır. BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Öncesinde dezenfekte edilen tüm yüzeylerin ve zeminlerin, hastaneler ve bakımevleri gibi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Basım tarihi: 21.12.2012 Ürün kodu: 2352449 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

Rev.1.00 Yayın Tarihi: 18/02/2010 Revizyon Tarihi: 15/02/2010. GBK Gefahrgutbüro GmbH sds@gbk-ingelheim.de

Rev.1.00 Yayın Tarihi: 18/02/2010 Revizyon Tarihi: 15/02/2010. GBK Gefahrgutbüro GmbH sds@gbk-ingelheim.de Sayfa 1/8 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Madde veya müstahzarın adı Kullanım alanları Üreticiye ait bilgiler Bilgi vermekle sorumlu departman Bilgi için Thermoton Clear otomatik yıkama makineleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 270-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 07.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR PREPP Sert Polimer Cila Ürünün uygulama alanı:genel Temizlik/Bakım/Hijyen Ürünü Tedarikçi Firma

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 16.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CHEF DIP L 10 - Leke Çıkarıcı Toz Ön Daldırma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Mutfak hijyen sistemleri

Detaylı

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444 Sayfa 1/5 1. Madde/Müstahzar ve Firma Tanıtımı Ürünün adı: Üretici / Dağıtıcıya ait bilgiler: Dr. Schumacher GmbH Posta kutusu 11 62, D-34201 Melsungen Telefon ++49 5664/9496-0, Fax ++49 5664/9496-8444

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com

: Telefon : +90 212 875 77 50 (3 hat) Fax : +90 212 875 08 22 web : www.anadolukimya.com e-mail : info@anadolukimya.com 1. ÜRÜN VE FİRMA TANIMI Sayfa : 1/6 Ticari İsmi Kullanım Alanı REACH Kayıt No : : Endüstriyel Tekstil Baskı Uygulamaları : Mevcut değil Firma Adı : Anadolu Kimya San.Tic.Ltd.Şti. Firma Adresi : Akçaburgaz

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA ASSISTANT TEAD Katkıl, Aktif Oksijen Bazlı Toz Ağartma Ürünü Ürünün uygulama alanı: Çamaşır Hijyen

Detaylı

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7

Hazırlama Tarihi: 11.01.2011 Yeni Düzenleme Tarihi: 11.01.2011 Versiyon: 5 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 Form No: MSDS1977 Sayfa No: 1 / 7 1 Madde/Müstahzar ve Şirket/Đş Sahibinin Tanıtımı Madde/Müstahzarın tanıtılması Müstahzarın adı: SUMA CRYSTAL A8 Madde/Müstahzarın kullanımı Önerilen kullanım alanı: Profesyonel

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 05.10.2009 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: MAGIC STAR Yağ Tutucu ve Drenaj Hattı için Biyolojik Yağ Giderme Ürünü Ürünün uygulama alanı: Bıo Chem

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 21.03.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: FLOOR T 50 Köpüğü Ayarlı Döşeme ve Halı Şampuanı Ürünün uygulama alanı: Genel temizlik ürünü Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün kodu: 280-CLP Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde/Karışımın kimliği 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

Sayfa 1/6 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi: 12.06.2006 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: ROOM CARE R4 Ürünün uygulama alanı: Profesyonel genel temizlik/bakım ürünü Üretici/Tedarikçi: Lokal

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün tanılayıcı CAS - numarası: 112-50-5 EĐNECS - numarası: 203-978-9 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Radiator Flush (Radyatör Temizleme) Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1

Güvenlik Bilgi Formu Radiator Flush (Radyatör Temizleme) Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1 Ürün Kodu: 236 Sayfa 5/1 1- Madde / Ürün ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1 Ürünün Ticari İsmi Maddenin / Ürünün kullanımı Radyatör temizleme amaçlı 1.2 Firma tanıtımı Firma adı: Pro-tec Deutschland

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı Üretici Şirket adı: Cadde: Şehir:

Detaylı

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı.

TK.201772. Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. Laboratuar reaktifi olarak kullanımı. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 29.06.2015 29.06.2015 Versiyon

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11 / 03 / 2002 24692) göre hazırlanmıştır. 1. Madde / Müstahzar ve Şirket/ İş Sahibinin Tanımı: Ürünün Ticari İsmi : VP INOX Ürün Kodu

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU LCK 480 LUMIStox Leuchtbakterientest/Luminescent Bacteria Sample cuvette, 1/3 Basım tarihi: 17.12.2012 Ürün kodu: LCK480-1 Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Diesel System Super Clean (Dizel Sistem Süper Temizleme) Ürün Kodu: 756 Sayfa 6/1

Güvenlik Bilgi Formu Diesel System Super Clean (Dizel Sistem Süper Temizleme) Ürün Kodu: 756 Sayfa 6/1 Ürün Kodu: 756 Sayfa 6/1 1- Madde / Ürün ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürünün Ticari İsmi Maddenin / Ürünün kullanımı Dizel sistemlerini temizleme amaçlı Firma tanıtımı Firma adı: Pro-tec Deutschland

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91 / 155 / EEC, 93 / 112 / EC, 2001 / 58 / EC ye göre Düzenleme tarihi 01/12/2012 1. Ürün ve Firma Tanıtımı Ürün Adı FAGOR CARP Ürün Tanımı Kuru Köpük Halı Yıkama Maddesi Ürün Kodu GH-011 Üretici/Tedarikçi Bayer Kimya Temizlik Hijyen ve Kozmetik Ürünleri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Su Analizi 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 24.03.2016 24.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ

GÜVENLİK BİLGİ FORMU W 443 BEYAZ Versiyon : 1.1 Revizyon Tarihi : 01.11.2016 BÖLÜM 1 : Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Ürün Tanıtımı Ürün Adı Sayfa : 1/5 1.2. Maddenin veya Karışımın Tanımlanan Kullanma Biçimleri

Detaylı

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023

TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 801023 Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) 1 - Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı Ürün Adı : TRILUBGREASE LX - MSG 692-460 Artikel Numarası: Firma adı : Trilub Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 02.04.2016 02.04.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri. Sadece endüstriyel

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 26.03.2016 26.03.2016 Versiyon

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Hazırlama Tarihi:05.08.2015 BÖLÜM 1: MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Özelliği Zemin temizleyici 1.2. Madde/Müstahzarın Kullanımı Kullanım Alanı 1.3. Şirket/İş sahibinin

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bölüm 1 MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün/ Firma tanımı Ürün ismi AKRİLİK DIŞ CEPHE BOYASI Maddenin Kullanımı SU BAZLI BOYA Firma ismi Adres Saray Mah. Saraykent Sanayi Bölgesi 32.sokak no:51 Kazan/ANKARA

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Detaylı

KERESTECLER SAN SİT ADNAN MENDERES BULV NO:76 SARAYKÖY KAZAN ANKARA

KERESTECLER SAN SİT ADNAN MENDERES BULV NO:76 SARAYKÖY KAZAN ANKARA MONOETİLEN GLİKOL MSDS 1. BÖLÜM Ticari adı: Ethylene Glycol Mal numarası: 7381, 7037, 8201, C5001, 9300 Maddenin Kullanımı / Hazırlanması: Sentez için kimyasal madde Laboratuvarda kullanılan kimyasal maddeler

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1/7 ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Düzenlenme tarihi:01.04.2010 1 Ürün ve firma tanıtımı Ürün adı: CAPTA - Az Köpüren Ağartıcısız Toz Deterjan Ürünün uygulama alanı: Çamaşırhane Hijyen Sistemleri Tedarikçi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması CAS No.: EC No.: 7790-28-5 232-197-6 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF)

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) 1. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANIMI MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU (MGBF) Ürünü Tanıtıcı Bilgiler Ürün Kodu 2302 Ürün Adı EPOLEVEL (A Bileşeni) ÜÇ BİLEŞENLİ, SOLVENT İÇERMEYEN, KENDİ YÜZEYİNİ DÜZELTEN Tanımlama/

Detaylı

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme.

TK Endüstriyel kullanım. Bilimsel araştırma ve geliştirme. 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 28.03.2016 28.03.2016 Versiyon

Detaylı

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05

Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228 314 63 00 Fax: 0228 314 63 05 1 Ürün ve şirket tanımlaması Ürün bilgisi: Epoksi Bazlı Derz Dolgusu Ürün ticari ismi: Şirket ünvanı: VitraFix Epoxy Koramic Yapı Kimyasalları Eskişehir Karayolu 5. km Bozüyük 11300 BİLECİK Telefon: 0228

Detaylı

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA

TK TEKKİM KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ ORGANİZE SAN. BÖL. MAVİ CAD. 8. SOK. NO : NİLÜFER / BURSA 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" Revizyon tarihi Basım tarihi 25.03.2016 25.03.2016 Versiyon

Detaylı