4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77"

Transkript

1 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK /06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; Pazartesi Günü Saat:14:00 Antalya-Gazipa şa Beyrebucak Köyü Salman Mal -içme suyu Tesisi İnş.İhalesi Pazartesi Günü Saat:14:30 Antalya-Gazipa şa Üçkonak Köyü içme Suyu Ek Şebeke İnş. İhalesi Pazartesi Günü Saat:15:00 Antalya-Gazipa şa Il ıca Köyü Akdağ Mah. Içme Suyu Tesisi İnş. İhalesi Pazartesi Günü Saat:15:30 Antalya-Gazipa şa İnal Köyü araplar Mah.Menfez kış Pazartesi Günü Saat:16:00 Antalya-Gazipa şa Sugözü Grup yolu Saydere Mevkii Beton yol İnş Pazartesi Günü Saat:16:30 Antalya-Gazipa şa Karatepe İ lkö ğretim Okulu Bahçe düzenlemesi İşi İhaleleri Köylere Hizmet Göttirme Birli ği İhale Yönetmeliği Madde 18'e göre Aç ık İhale Usulü ile ihale edilecektir.yaz ımız ekinde gönderilen ihale ilanlann ın Belediyelerde ses yay ın cihaz ı ve ilan panolanna as ılmak suretiyle, l ıklarda Hükümet Kona ğı Ilan Panosu ile web sitelerinde ve Valili ğ imiz Bas ın ve Halkla İ li şkiler Müdürlü ğü web sitelerinde yay ınlanmak suretiyle halka duyulmas ını tarihi itibariyle en az 7( yedi ) gün süreyle ilan edildi ğine dair düzenlenen ilan tutanağın ın Birliğimize gönderilmesi hususunda gere ğini arz ve rica ederim. /Birlik Başkanı EK: 6 adet İhale İlan ı DAÖMM : 19 Ilçe Kaymalcaml ığı Antalya Valiliği bas ın ve Halkla İli şkiler Müd. Antalya İl Özel idaresi 4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 Ka Not: Bu evrak 5070 Say ili Kanun gere ğince E- İMZA ile inualanrni ştir. Ayı-unğ bilgi için i ıtibu:r YAĞMUR Telefon: Faks: e-posta: Elektronik Ağ :

2 İHALE ILANİ Antalya Gazipa şa Üçkonak Köyü İçme Suyu Ek Şebeke in şaat ı İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeli ği'nin 18. maddesine göre Aç ık ihale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmedi ği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gere ğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ılacakt ır. 1. İDAREN İN : a ) Adresi: Hükümet Kona ğı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b ) Telefon - Faks Numaras ı : c) Elektronik Posta Adresi: gazipasakhgb(&hotmail.com ç) İhale doküman ının görülebilece ği yer:gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) Ilgili personelinin ad ı, soyad ı/unvan ı : Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü a) Niteli ği, Türü ve Miktar ı : İçme Suyu Yap ım İş i b ) Yap ılaca ğı Yer: Antalya Gazipa şa Üçkonak Köyü c) İşe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. ç ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 3. İHALEN İN: a ) Yap ı lacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Kona ğı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:14.30 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: ihale dosyas ı Pazartesi günü Saat:14.30 Birlik Encümeni d)dosya Bedeli: 200 TL. (ikiyüztürkliras ı) 4 IHALEYE KATILAB İLMEK İÇ İN GEREKEN ÖN YETERLİLİK BELGELERİ Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya Ilgili Meslek Odas ına kay ıtl ı olduğunu gösterir belge. 2- Tüzel Ki şi olmas ı halinde, mevzuat gere ği tüzel ki şiliğin siciline kay ı tl ı bulundu ğu Ticaret ve/veya Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki şiliğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. e) Teklif vermeye yetkili oldu ğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri I- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki şiliğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel ki şili ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri. d) Birlik ihale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ılan e) Şekli ve içeri ği idari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu t) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeri ği idari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi ğ) Vekaleten ihaleye kat ı lma halinde istekli ad ına kat ılan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi ı) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) Ihale döküman ın ın sat ın al ınd ığına dair belge k) SGK borcu olmad ığı na dair belge I) ihale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. çarp ımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yap ı lan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel n) Ihale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ğ i İhale Yönetmeli ğine göre haz ırlanacakt ır.birliğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğine tabidir. ilgililere ilanen duyurulur.

3 İHALE İLANI Antalya Gazipa şa İnal Köyü Araplar Mahallesi Menfez İn şaat ı Yap ım İşi İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ği'nin 18. maddesine göre Aç ık İhale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmediği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gere ğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ılacakt ır. 1. İDARENİN : a) Adresi: Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b) Telefon - Faks Numaras ı : c) Elektronik Posta Adresi: gazipasakhgbri-thotmail.com ç) İhale doküman ının görülebilece ği yer:gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) ilgili personelinin ad ı, soyad ı/unvan ı : Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü 2. IHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN a ) Niteli ği, Türü ve Miktar ı : Menfez İnşaat ı Yap ım İş i b) Yap ılaca ğı Yer: Antalya Gazipa şa kal Köyü c) İşe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ı larak i şe başlanacakt ır. ç ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 45 takvim günüdür. 3. İHALENİN: a ) Yap ı lacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Kona ğı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:15:30 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: İhale dosyas ı Pazartesi günü Saat:15:30 Birlik Encümeni d)dosya Bedeli: 300 TL. (üçyüztürkliras ı) 4.1HALEYE KATILABİLMEK İÇ İN GEREKEN ÖN YETEFtLİLİK BELGELERI : a) Tebligat için adres beyan ı ; Ayr ıca irtibat için telefon numaras ı ve fax numaras ı Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya İlgili Meslek Odas ına kay ıtl ı olduğunu gösterir belge. 2- Tüzel Ki şi olmas ı halinde, mevzuat gere ği tüzel ki ş ili ğin siciline kay ıtl ı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki ş iliğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. 1- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tastikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki şiliğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel ki ş iliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tastikli imza sirküleri. d) Birlik İhale Yönetmeliğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ılan e) Şekli ve içeri ği idari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu t) Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi g) Vekaleten ihaleye kat ı lma halinde istekli ad ına kat ılan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeri ği idari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 0 Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) İhale döküman ı n ın sat ın al ınd ığına dair belge j) Vergi borcu, olmad ığına dair belge I) İhale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. m) ıstekliler tekliflerini, her bir i ş kaleminin miktar ı ile bu i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yap ı lan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ı m ı sonucu bulunan toplam bedel n) İhale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ğ i ihale Yönetmeli ğine göre haz ırlanacakt ır.birliğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğine tabidir. ilgililere ilanen duyurulur.

4 İHALE İLANI Antalya Gazipa şa Karatepe İlköğretim Okulu Bahçe Düzenlemesi İş i İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ği'nin 18. maddesine göre Aç ık İhale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmedi ği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gere ğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ı lacakt ır. 1. IDARENIN : a ) Adresi: Hükümet Kona ğı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b) Telefon - Faks Numaras ı : c ) Elektronik Posta Adresi: gazipasakhebhotrnail.com ç) İhale doküman ının görülebilece ği yer:gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) İlgili personelinin ad ı, soyadilunvan ı: Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü a) Niteliği, Türü ve Miktar ı : Yap ım İş i b) Yap ılaca ğı Yer: Antalya Gazipa şa Karatepe Köyü c) işe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ı larak i şe başlanacakt ır. ç) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür. 3. İHALEN İN: a ) Yap ılacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Kona ğı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:16:30 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: İhale dosyas ı Pazartesi günü Saat:16:30'da Birlik Encümeni taraf ından teslim al ınacakt ır. d)dosya Bedeli: 200,00 TL. (ikiyüztürkliras ı ) e)geçici Teminat Bedeli:Teklif bedelinin en az %3' ü 4.İHALEYE KATILAB İLMEK İÇ İN GEREKEN ÖN YETERLILIK BELGELERİ : Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya İlgili Meslek Odas ına kay ıtl ı olduğunu gösterir belge. Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki ş iliğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. 1- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tastikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki ş ili ğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel ki şiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tastikli imza sirküleri. d) Birlik İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ı lan e) Şekli ve içeri ğ i İdari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu 1) Şekli ve içeri ği idari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi ğ) Vekaleten ihaleye kat ılma halinde istekli ad ına kat ılan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 1) Şekli ve Içeri ği İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) ihale döküman ının sat ın al ınd ığına dair belge 1) Ihale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. çarp ımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yap ı lan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözle şmesi imzalanacakt ı r. n) ihale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğine göre haz ırlanacakt ır.birli ğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğine tabidir. ilgililere ilanen duyurulur.

5 IHALE İLANI Antalya Gazipa şa Il ıca Köyü Akda ğ Mah. İçme Suyu in şaat ı İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeliği'nin 18. maddesine göre Aç ık ihale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmedi ği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gereğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ı lacakt ır. 1. İDARENİN : a) Adresi: Hükümet Kona ğı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b ) Telefon - Faks Numaras ı : c) Elektronik Posta Adresi: gazipasakhgb( ıotmail.com ç) ihale doktiman ının görülebilece ği yer:gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) İlgili personelinin ad ı, soyad ı/unvan ı : Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü a) Niteli ği, Türü ve Miktarı: içme Suyu Yap ım İş i b) Yap ılacağı Yer: Antalya Gazipa şa Üçkonak Köyü c ) işe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe ba şlanacakt ır. ç ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 60 takvim günüdür. 3. IHALENIN: a ) Yap ı lacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Konağı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:15:00 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: ihale dosyas ı Pazartesi günü Saat:15:00'da Birlik Encümeni d)dosya Bedeli: 300 TL. (üçyüztürkliras ı ) 4. İHALEYE KATILAB İLMEK İÇIN GEREKEN ÖN YETERLILIK BELGELER İ : Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya İlgili Meslek Odas ına kay ıtl ı olduğunu gösterir belge. Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki şiliğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri 1- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki ş iliğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri. d) Birlik ihale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ılan e) Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu 1) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhümamesi ğ) Vekaleten ihaleye kat ı lma halinde istekli ad ına kat ılan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi ı) Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) ihale döküman ın ın sat ın al ınd ığına dair belge 1) ihale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. ihale sonucu, üzerine ihale yap ı lan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel n) Ihale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğine göre haz ırlanacakt ır.birliğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğine tabidir. Ilgililere ilanen duyurulur.

6 IHALE İLANI Antalya Gazipa şa Sugözü Grup Yolu Saydere Mevkii Beton Yol in şaat ı İş i İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ği'nin 18. maddesine göre Aç ık İhale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmedi ği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gereğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ılacakt ır. 1. İDARENİN : a) Adresi: Hükümet Kona ğı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b) Telefon - Faks Numaras ı : c) Elektronik Posta Adresi: gazipasakhgbalt hotmail.com ç) İhale doküman ı n ın görülebilece ği yer:gazipaşa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) İlgili personelinin ad ı, soyaddunvan ı : Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü a ) Niteli ği, Türü ve Miktar ı : Menfez in şaat ı Yap ım İş i b) Yap ılacağı Yer: Antalya Gazipa şa Sugözü Köyü Saydere Mevkii c ) İşe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe ba şlanacakt ır. ç ) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 30 takvim günüdür. 3. İHALEN İN: a ) Yap ılacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Kona ğı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:16:00 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: İhale dosyas ı Pazartesi günü Saat:16:00`da Birlik Encümeni d)dosya Bedeli: 300 TL. (üçyüztürkliras ı ) 4 İHALEYE KATILAB İLMEK İÇIN GEREKEN ÖN YETERLİL İK BELGELERİ : b) Mevzuat gere ği kay ıtl ı oldu ğu Ticaret ve/veya sanayi odas ı belgesi. Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya İlgili Meslek Odas ına kay ı tl ı olduğunu gösterir belge. Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki şili ğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. 1- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tastikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki şiliğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel ki şiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tastikli imza sirküleri. d) Birlik İhale Yönetmeli ğinin 1 l. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ılan e) Şekli ve içeri ğ i İdari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu t) Şekli ve içeri ği İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi ğ) Vekaleten ihaleye kat ı lma halinde istekli ad ına kat ı lan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 1) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) İhale döküman ı n ın sat ın al ındığına dair belge j) Vergi borcu, olmad ığına dair belge 1) ihale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. çarp ı m ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale yap ılan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ı m ı sonucu bulunan toplam bedel n) İhale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğine göre haz ırlanacakt ır.birli ğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğine tabidir. Ilgililere ilanen duyurulur.

7 IHALE İLANI Antalya Gazipaşa Beyrebucak Köyü Salman Mahallesi İçme Suyu Tesisi In şaat ı İhalesi Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ği'nin 18. maddesine göre Aç ık ihale Usulü ile ihale edilecek olup teklifin uygun görülmedi ği takdirde, Yönetmeli ğin 39.Maddesi gere ğince ihaleye kat ılan şah ıslarla teklif yenilemek suretiyle ihale yap ılacakt ır. 1. IDARENIN : a) Adresi: Hükümet Konağı Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu Gazipa şa b ) Telefon - Faks Numaras ı : c ) Elektronik Posta Adresi: gazipasakh ğwhotmail.com ç) ihale doküman ının görülebileceği yer:gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Bürosu d) Ilgili personelinin ad ı, soyad ı/unvan ı : Reyhan YAĞMUR Birlik Müdürü 2. IHALE KONUSU YAPIM İŞİNİN a) Niteli ği, Türü ve Miktar ı : İçme Suyu Yap ım İş i b ) Yap ılaca ğı Yer: Antalya Gazipaşa Beyrebucak Köyü Salman Mahallesi c) İşe Başlama Tarihi: Sözle şmenin imzaland ığı tarihten itibaren 5 (Be ş) gün içinde yer teslimi yap ı larak i şe ba şlanacakt ır. ç) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür. 3. IHALENIN: a ) Yap ılacağı Yer: Antalya Gazipa şa Hükümet Kona ğı Toplant ı Salonu b )Tarihi Saati: Pazartesi günü Saat:14.00 c)son Teklif Verme Yeri ve saati: ihale dosyas ı Pazartesi günü Saat:14.00 'da Birlik Encümeni d)dosya Bedeli: 300 TL. (üçyüztürkliras ı) 4. İHALEYE KATILAB İLMEK İÇIN GEREKEN ÖN YETERLILIK BELGELERI : b) Mevzuat gere ği kay ıtl ı oldu ğu Ticaret ve/veya sanayi odas ı belgesi. 1- Gerçek ki şi olmas ı halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulundu ğu y ı la ait ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas ına veya Ilgili Meslek Odas ına kay ıtl ı olduğunu gösterir belge. Sanayi Odas ından, ilk son alt ı ay içerisinde al ınm ış, tüzel ki ş iliğin siciline kay ıtl ı olduğuna dair belge. 1- Gerçek Ki şi olmas ı halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2- Tüzel ki şi olmas ı halinde, ilgisine göre tüzel ki şili ğin ortaklar ı, üyeleri veya Kurucular ı ile tüzel ki ş iliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya hususlar ı tevsik eden belgeler ile tüzel ki şiliğin noter tasdikli imza sirküleri. d) Birlik Ihale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(d),(e),(f),(g),( ğ) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ı k taahhütname. e) Şekli ve içeri ği İdari şartnamede belirlenen Teklif Mektubu I) Şekli ve içeri ğ i İdari Şartnamede belirlenen Geçici Teminat Mektubu g) Şekli ve içeri ği idari Şartnamede belirlenen Teknik Personel Taahhütnamesi ğ) Vekaleten ihaleye kat ılma halinde istekli ad ına kat ılan ki şinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter h) Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 1) Şekli ve Içeri ği İdari Şartnamede belirlenen İş Deneyim Belgesi i) ihale düküman ı= sat ın al ınd ığına dair belge 1) Ihale Komisyonu ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. çarp ım ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. Ihale sonucu, üzerine ihale yap ılan istekliyle her i ş kaleminin miktar ı ile i ş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar ın çarp ı m ı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden Birim Fiyat Sözle şmesi imzalanacakt ı r. n) ihale dosyas ı, tarihinde resmi gazetede yay ımlanan Köylere Hizmet Götürme Birli ğ i ihale Yönetmeli ğine göre haz ı rlanacakt ır.birliğimiz 4734 say ı l ı Kanuna tabi olmay ıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği ihale Yönetmeli ğine tabidir. Ilgililere ilanen duyurulur.

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.Atıksu Arıtma Tesisleri uygulama projeleri veya rehabilitasyon projeleri hazırlanması İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (izsu) Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Alanında Rehabilitasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü

ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ DAHİL) BSK İŞLERİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Samsun 7. Bölge Müdürlüğü ÇORUM-OSMANCIK İL YOLUNUN KIRKDİLİM-LAÇİN KESİMİ (LAÇİN ŞEHİR GEÇİŞİ

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından 5.378 ton,

Detaylı

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431

15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 15 EYLÜL 2009 Sayı 1431 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 5 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2009/126646 Akaryakıt Satın Alınacaktır... 5 2. 2009/129579 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429

11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 11 EYLÜL 2009 Sayı 1429 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 6 1. 2009/122524 Akaryakıt Pompası ve Yeraltı Akaryakıt Tankı Satın Alınacaktır... 6

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ÇAMAŞIRLARIN YIKANMASI, KURUTULMASI, ÜTÜLENMESİ, ONARILMASI VE NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 1 (BİR) YIL SÜRE İLE ÇAMAŞIRLARIN

Detaylı

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869

08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 08 HAZİRAN 2015 Sayı 2869 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 7 1. İHALE ÖN İLANLARI... 7 1.1.... 7 2. İHALE İLANLARI... 7 2.1.... 7 S.NO İHALE KAYIT NO İŞİN ADI SAYFA 1. 2015/68765

Detaylı

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900

3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 3 AĞUSTOS 2007 Sayı 900 İçindekiler İçindekiler İÇİNDEKİLER... 2 1. İHALE İLANLARI... 5 1.1. MAL ALIMI İHALELERİ... 5 1. 2007/100106 Ajanda Satın Alınacaktır.... 5 2. 2007/104116 Akaryakıt Satın Alınacaktır...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Mart 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Mart 2013 69471265-305-2409

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551

28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 28 ŞUBAT 2014 Sayı 2551 İÇİNDEKİLER A- 4734 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ İLANLAR... 6 1. İHALE ÖN İLANLARI... 6 1.1.... 6 2. İHALE İLANLARI... 6 2.1.... 6 1. 2014/21802 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR...

Detaylı

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR YURTKUR İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU İZMİR

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 YUR 94 PLAKALI ARAÇ SATIŞINA AİT ŞARTNAME I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29186 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRESEL

Detaylı

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

YÖNETMEL K. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar YÖNETMEL K Kamu hale Kurumundan: ELEKTRON K HALE UYGULAMA YÖNETMEL NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeli in amac, 4/1/2002 tarihli ve 4734 say Kamu hale Kanunu

Detaylı

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati:

MADDE 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler ile ihale ve İhaleye son teklif verme Tarih ve Saati: ANTALYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ PROFESYONEL TURİST REHBERLİĞİ 2012 YILI KURSİYERLERİ UYGULAMA GEZİSİ HİZMETİ ALIMI İŞİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ

BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK ÖN YETERLİK ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE ÖN YETERLİK BAŞVURUSUNA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı