IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN"

Transkript

1 IHALE ILAN İ KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Cumhuriyet İlkö ğretim Okulu Onar ım İşi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeliğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ıl ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmedi ği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ılı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- Idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı: c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım i şinin a) Niteli ği,türü ve miktar ı : in şaat b) İşin yap ılacağı yer : Korkuteli c) İhale dosyas ı temini : İhale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ın ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şı l ığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) işe başlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 3- Ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3' ü) 6-İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ıl ı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarf ın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait olduğu yaz ı l ır. Zarfın yap ıştırılan yeri istekli tarafından imzalan ır ka şesi veya mührü bas ıl ır. Bu zarf geçici teminata ait al ındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ı l ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ıl ır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildi ğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

2 kaz ınt ı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmam ış say ı l ır. 11- Birliğimiz 4734 ve 2886 say ı l ı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeliği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Ba şkanı

3 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Be ğiş Köyü İçmesuyu Şebeke Yenileme İş i Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeliğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ı l ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmedi ği veya tekliflerin aym oldu ğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ıl ı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı : c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım i şinin a) Niteliği,türü ve miktar ı : Şebeke b) İşin yap ılacağı yer : Beğiş Köyü c) İhale dosyas ı temini : Ihale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ın ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şı lığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) I şe başlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 60 takvim günüdür. 3- Ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KAT İLMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6- İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçlan Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ılı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait olduğu yaz ılır. Zarfın yap ışt ırılan yeri istekli tarafından imzalan ır ka şesi veya mührü bas ıl ır. Bu zarf geçici teminata ait al ınd ı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen di ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ı l ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ılır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildi ğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

4 kazınt ı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan ı yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmamış sayıl ır. 11- Birliğimiz 4734 ve 2886 say ılı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeliği uygulanmaktad ır Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Başkanı

5 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BA ŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Tatköy Ramazan Karaba ğır İlköğretim Okulu Çevre Düzenleme İşi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ıl ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ıl ı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı : O c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım işinin a) Niteli ği,türü ve miktan : Duvar b) İşin yap ılacağı yer : Tatköy Köyü c) İhale dosyas ı temini : İhale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ını Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şılığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) Işe başlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe ba şlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 3- Ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6- İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçları Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ı l ı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait olduğu yaz ıl ır. Zarfın yapışt ırılan yeri istekli tarafından imzalan ır kaşesi veya mührü bas ıl ır. Bu zarf geçici teminata ait al ındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen di ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ıl ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ıl ır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildi ğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

6 kaz ıntı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvam yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmam ış say ıl ır. 11- Birli ğimiz 4734 ve 2886 say ıl ı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeli ği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Başkanı

7 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Bozova Şehit Ö ğretmen Metin Kaynar İlköğretim Okulu Onarım ı İşi Köylere Hizmet Götürme Birliği Ihale Yönetmeli ğindeki Aç ık Ihale Usulü ile isteklilerden yaz ıl ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ıl ı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı: c) Elektronik posta adresi (varsa): 2-ihale konusu yap ım i şinin a) Niteliği,türü ve miktar ı : Onar ım b) İşin yap ılacağı yer : Bozova Kasabas ı c) ihale dosyas ı temini : Ihale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinde görülebilir. Ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ını Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şıl ığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) işe ba şlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 3- ihalenin a)yap ılaca ğı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6- İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğinin Il. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (t) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ıl ı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait olduğu yaz ı l ır. Zarfın yap ıştınlan yeri istekli tarafından imzalan ır kaşesi veya mührü bas ıl ır. Bu zarf geçici teminata ait al ındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şartı olarak istenilen di ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ı l ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ılır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

8 kaz ıntı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan ı yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olması zorunludur. Bunlar ı kar şılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmam ış say ılır. 11- Birliğimiz 4734 ve 2886 say ıl ı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeli ği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Başkanı

9 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli Ilçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu Bahçe Düzenleme İşi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ıl ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ıl ı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı : O c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım i şinin a) Niteliğnürü ve miktar ı : Parke Dö şenmesi b) İşin yap ılacağı yer : Korkuteli e) İhale dosyas ı temini : İhale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale dokuman ın Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şılığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) i şe başlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe ba şlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 3- Ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6- İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Aradan Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (t) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ilişkin yaz ı l ı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait oldu ğu yaz ı l ır. Zarfın yapışt ırılan yeri istekli tarafından imzalan ır kaşesi veya mührü bas ıl ır. Bu zarf geçici teminata ait al ınd ı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ıl ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ı l ır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildi ğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

10 kaz ınt ı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan ı yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı kar şılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmam ış say ılır. 11- Birli ğimiz 4734 ve 2886 say ılı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeli ği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Başkanı

11 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLİĞİ BASKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Başkanl ığınca Korkuteli-Avdan İlköğretim Okulu Bahçe Düzenleme İşi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ılı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ır ılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmedi ği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ılı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı : O c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım i şinin a) Niteliği,türü ve miktar ı : Parke Ta şı Dö şemesi b) İşin yap ılacağı yer : Avdan Köyü c) İhale dosyas ı temini : İhale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinde görülebilir. Ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ını Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şıl ığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) I şe başlama tarihi : Sözle şmenin tebliğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. 3- Ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olması durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırdığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6- İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (t) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ılı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarfın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi i şe ait olduğu yaz ıl ır. Zarfın yap ışt ırılan yeri istekli tarafından imzalan ır kaşesi veya mührü bas ılır. Bu zarf geçici teminata ait al ındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen di ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ıl ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yazıl ır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

12 kaz ınt ı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan ı yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmam ış say ı l ır. 11- Birliğimiz 4734 ve 2886 say ı l ı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeli ği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Başkanı

13 IHALE İLANI KORKUTEL İ ILÇESI KÖYLERINE HIZMET GÖTÜRME B İRLIĞI BAŞKANLIĞINDAN Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ği Ba şkanl ığınca Korkuteli Yeşilyayla Belen Mahallesi IA.0 Bak ım ve Onar ım ı İşi Köylere Hizmet Götürme Birli ği İhale Yönetmeli ğindeki Aç ık İhale Usulü ile isteklilerden yaz ıl ı teklif almak sureti ile ekonomik aç ıdan en avantajl ı teklifi verene yapt ırılacakt ır. Teklif edilen bedel komisyonca uygun görülmediği veya tekliflerin ayn ı olduğu durumlarda, komisyon ihaleye kat ılan ve orada bulunan isteklilerden tekliflerini yaz ılı olarak yenilemelerini isteyebilir. 1- idarenin a) Adresi : Hükümet Kona ğı-korkutel İ b) Telefon ve faks numaras ı : O O c) Elektronik posta adresi (varsa): 2- İhale konusu yap ım i şinin a) Niteli ği,türü ve miktar ı : Onar ım b) İşin yap ılacağı yer : Ye şilyayla Kasabas ı c) İhale dosyas ı temini : ihale doküman ı Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir. Ihaleye kat ılmak isteyenler, ihaleye ait ihale doküman ını Korkuteli İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birli ğinden 200.-TL kar şı lığında temin edebilirler. Teklifler ihale saatinde ihale komisyonuna teslim edilecektir. d) i şe başlama tarihi : Sözle şmenin tebli ğinden itibaren (5) gün içinde yer teslimi yap ılarak i şe başlanacakt ır. e) İşin süresi : Yer teslim tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. 3- ihalenin a)yap ılacağı yer : Korkuteli Kaymakaml ık Toplant ı Salonu b)tarih ve saati : Saat: IHALEYE KATILMAK ISTEYENLERIN HAZIRLAYACAKLARI BELGELER 1-Adres Beyan ı 2-Gerçek ki şi olmas ı durumunda noter onayl ı imza beyannamesi 3-Tüzel ki şi olmas ı durumunda Ticaret Sicil Gazetesi 4-Ticaret ve Oda sicil kay ıt sureti 5-Geçici teminat yat ırd ığına dair belge veya geçici teminat mektubu (Teklif bedelinin en az %3'ü) 6-İş bitirme belgesi. 7- Yap ı Araçlar ı Taahhütnamesi 8- Teknik Personel Taahhütnamesi 9- Köylere Hizmet Götürme Birli ği ihale Yönetmeli ğinin 11. maddesinin (a),(b),(c),(ç),(d) ve (f) bentlerinde say ılan durumlarda olunmad ığına ili şkin yaz ılı taahhütname. 10- Teklif mektubu bir zarfa konulup kapat ıld ıktan sonra zarf ın üzerine isteklinin ad ı, soyad ı veya ticaret unvan ı ile hangi işe ait olduğu yaz ılır Zarfın yap ışt ırılan yeri istekli tarafından imzalan ır kaşesi veya mührü bas ı l ır. Bu zarf geçici teminata ait al ınd ı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye kat ılabilme şart ı olarak istenilen di ğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapat ıl ır. D ış zarfın üzerine isteklinin ad ı ve soyad ı veya ticaret unvan ı ile tebligata esas olarak gösterece ği aç ık adresi ve teklifin hangi i şe ait olduğu yaz ılır. Teklif mektubunda ihale doküman ının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ı ile birbirine uygun olarak aç ıkça yaz ılmas ı, üzerinde

14 kazınt ı, silinti, düzeltme bulunmamas ı ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan ı yaz ılmak suretiyle yetkili ki şilerce imzalanm ış olmas ı zorunludur. Bunlar ı karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yap ılmamış say ılır. 11- Birliğimiz 4734 ve 2886 say ıl ı Kanunlara tabi olmay ıp, ihaleyi yap ıp yapmamakta serbesttir. Köylere Hizmet Götürme Birli ği Ihale Yönetmeli ği uygulanmaktad ır. Erkan KARAHAN Kaymakam Birlik Ba şkanı

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği

IHALE ILAN. TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği IHALE ILAN. ihale Kay ıt Numaras ı : 3 TL KEMER KAYMAKAMLIĞ I Köylere Hizmet Götürme Birli ği Kemer ilçesi Çamyuva Beldesi Silkar İlköğretim Okulu Tadilat Yap ım İşi Aç ık ihale (ihale Komisyonu gerekli

Detaylı

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77

4> ilçe Yaz ı İşl. Müd. /Oh,. ol2_ 77 T.C. GAZ İPA ŞA KAYMAKAMLIĞI Gazipa şa Köylere Hizmet Götürme Birli ği Say ı : M.07.9.GAK.0.00.00.00-755.02-2523 29/06/2012 Konu :ihale İlan ı Birliğimiz tarafından yap ılacak olan ; 1-09.07.2012 Pazartesi

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI NDAN İLAN MADDE 1. İhale konusu olan işin niteliği, yeri, miktarı, kiralanma süresi, hangi tarih ve saatte yapılacağı, tahmini bedeli ile geçici teminat miktarı; Mersin

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM

~.t' ~A. ~ /' - T.C. 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 DAGITIM 30/05/13 09:31. ASKALEILCETARIMMUD 4151028 s.ol AŞKALE Kliylcrc lliı;mct T.C. KA YMAKAMLIOI Götürmc Birliği SAyı KONU 2013/67 Ihale İlanı. 28/05/20ı3 ~.t' ~A. ~ /' - ~ h.2.11.tp.af. J/.a.LI..u...$(.AI.&'.

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı : 22804967/ Ljfc 11/09/2015 Konu : İhale İlanı Metni Hk. Karakoçan Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Karakaçan ilçesi sınırlan dâhilinde

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

..~).tl~ı...ate.ı...i

..~).tl~ı...ate.ı...i '0 _. ~.. 'Adres:'Klı.y'tJIakamlıkNiZ'ecKltklate!i' T.C. VİZE KA YMAKAMLIGI Vize İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği SAYı KONU: : gs İlan 14.03.2014..~).tl~ı...AtE.ı...I (ii 0181' ~~i ), ""'?'...ya.ı...i.l....j.

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği

T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği 25- AUG- 2016 09:21 From: T o :2474796 Pa-se: 1'18 T.C. KARAKOÇAN KAYMAKAMLIĞI Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı ; 22804967/ ^ ^ 23/08/2016 Konu : İhale İlanı Metni Hk Karakoçan Köylere Hizmet Götürme

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı

Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı İHALE İLANI Artvin ili Borçka İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından Borçka İlçesi Maral Köyü Şelale Yolu Yol Onarım ve Bakım Yapılması Yapım İnşaatı İşi İhale İlanı 1. İdarenin a) Adı :

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 1.600 (BİNALTIYÜZ) ADET KİTAP OKUMA/DİNLEME VE SES KAYIT CİHAZI ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK)

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI

T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı ĠHALE ĠLANI T.C. SÜLEYMAN DEMĠREL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Sıra No: 1 Ġhâle Edilecek Yerin Adı, Ġhâlenin Tarihi ve Saati, Ġhâlenin Yapılacağı Yer: Sütçüler Prof. Dr. Hasan Gürbüz

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR BATİMETRİK VERİ TOPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğünden: 1 İdarenin: a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No:86 06100 -

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 20537 05.11.2014 Konu : Baskılı CD Zarfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Baskılı CD Zarfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 10.11.2014

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 14892 16.06.2016 Konu : Kalem Pil Alımı İhalesi Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kalem Pil Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 22.06.2016 Çarşamba

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21610 05.11.2013 Konu : Disk, Disk Kılıfı Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Disk, Disk Kılıfı Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA EBA STÜDYOSU YAPIM İŞİ İHALE İLANI (İKN 2015/183952) 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Aşağıda tapu kaydı ve taban fiyatları belirtilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhriyeti Devleti ne ait taşınmaz mallar,. tarihinde saat 10:00 da Merkezi İhale Komisyonu Toplantı

Detaylı

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli

GEREKLİ BELGELER 7. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için gerekli KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN İLANI SIRA BAĞ TAHMİNİ GEÇİCİ İHALE ALANI( TİPİ / İLÇE MAHALLE ADA PARSEL KAT / KAT İSMİ BÖL. NO M2) NİTELİĞİ BEDEL (TL) TEMİNAT (TL) TARİHİ

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR

İhale ve İhale Usulleri. Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İhale ve İhale Usulleri Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ Yrd. Doç. Dr. Tahir AKGÜL Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı DEMİR İHALE NEDİR? İhale, mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 2017. MLZ. İŞL.04 MUHTELİF ELEKTRİK MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. 1-Şirketin

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

D-C-Mek CAyinAxillreüEğ ua-

D-C-Mek CAyinAxillreüEğ ua- t SEIZIK KAVMAKAPII.J(ii köylere Hizmet Götürme FAKS TEYEDI SAYI :2012-7 c7v=) 1 t, (16. 2 0 1 2 KONU : Ilan D-C-Mek CAyinAxillreüEğ ua- Nemiz Köylere Hizmet Götürme Birli ğince 25 06 20 1 2 tarihinde

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK PERSONEL HİZMETİ ALIM İHALESİ İLANI (İKN 2015/32244) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İLANI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MANOMETRELER ALIMI ( 6814BÜR55591 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği ne göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 017.MLZ.İŞL.19 İLETKEN, NYY KABLO, AER KABLO ve XLPE KABLO ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI GÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI 207.MLZ.İŞL.7 4 GRUP MUHTELİF AYDINLATMA MALZEMESİ ALIMI İŞİ Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmiştir. -Şirketin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI KOCAELİ İLİNDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Mülkiyeti Kurumumuza ait tapuda Kocaeli İli, Karamürsel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 174 ada, 35 parselde kayıtlı 28.184,55 m² yüzölçümlü taşınmaz

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası :

TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı. Tebligata esas açık adresi. Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası : TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA /./20 Teklif Sahibinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı Tebligata esas açık adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası Telefon ve Faks numarası Elektronik

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

DAĞITIM Gereği : Bilgi :

DAĞITIM Gereği : Bilgi : TASNİF PİSİ T.C. JANDARMA GEN EL'KOMUTAN LIĞI JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI 3 NUMARALI İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI LOJ 4000-115367-12/3 Nu.lı İh.Kom. 03 Ekim 2012 KONU : İhale İlanı TİCARET ODASI

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 2132 23.01.2015 Konu : Orijinal Toner Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Orijinal Toner Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 27.01.2015 Salı

Detaylı