İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ"

Transkript

1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

2 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...3 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/1).9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/2)...10 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/3)...11 Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/4)...12 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/5)...13 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/6)...14 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/7)...17 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/8)...18 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/9)...20 Banknot ve Benzeri Kıymetli Evraka Mahsus Kağıtların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/10)...28 Bazı Patlayıcı Maddeler, Ateşli Silahlar, Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/11)...30 Solvent ve Bazı Petrol Ürünleri İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/12)...32 İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/13)...34 Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/14)...35 Bazı Boyar Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/15)...54 Gübre İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/16)...60 Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/17)...61 Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/18).71 Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/19)...78 Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ İthalat Tebliğ No: (2004/20)...84 İthalatçı Birliklerine Üyelik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ...90 İthalatçı Birliklerinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ...96 NİHAİ KULLANIMA KONU EŞYA İLE GÜMRÜK VERGİSİ ASKIYA ALINAN EŞYADAN KULLANIM AMACI TAYİN EDİLENLERİN İTHALATINA İLİŞKİN KARAR...97 İTHALİ YASAK OLAN MADDELER VE İLGİLİ MEVZUAT İTHALİ BELLİ KURUM VE KURULUŞLARA BIRAKILAN MADDELER 106 İTHALİNDE BELLİ MERCİNİN İZNİ ARANILACAK MADDELER İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR...114

3 İTHALAT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 1995 Resmi Gazete Numarası: (Mükerrer) Devlet Bakanlığından GENEL HÜKÜMLER : Madde 1-Yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı hükümlerine istinaden yapılacak ithalata ilişkin işlemler, Karar ve bu Yönetmelikle Müsteşarlığa tanınan yetkilere dayanılarak çıkarılacak tebliğler ile verilecek talimatlara ve çok taraflı ve iki taraflı anlaşma hükümlerine göre yürütülür. (*) TANIMLAR VE KISALTMALAR : Madde 2- Bu Yönetmelikte kullanılan bazı terimlerin anlamları aşağıda gösterilmiştir. Müsteşarlık: Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Karar: tarih 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Gümrük Beyannamesi: Gümrük Kanunu hükümleri çerçevesinde gümrük idarelerince düzenlenen belgeyi, Vergi Numarası: Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde, vergi mükellefi her gerçek ve tüzel kişiye verilen numarayı, Tacir: Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca tacir addedilen her gerçek ve tüzel kişiyi, Fiili İthal: Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarih: Gümrük Kanunu nda belirtilen gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi, VERGİ NUMARASI: Madde 3- Vergi numarasına sahip her gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne sahip olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yapma yetkisi tanınan kişiler ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir. Ancak, - Özel anlaşmalara dayanan ithalatta, - Kitap ve diğer yayınların ithalatında, (*) 31 Aralık 2002 tarih ve (Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.

4 -Ülkemizde açılan uluslararası fuar ve sergilerde Müsteşarlıkça perakende satışına izin verilen malların ithalatında, vergi numarasına sahip olma şartı aranmaz. Tacir olmayan gerçek kişiler, özelliği ve niteliği itibariyle, özel, şahsi ve ailevi kullanıma mahsus olduğu anlaşılan veya hediye amaçlı olarak getirildiği açıkça belli olan maddeleri ithal edebilirler. Buna ilişkin usul ve esaslar Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca belirlenir. Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerini yapmaya hakkı olacak kişilere ilişkin olarak, gerektiğinde ilgili mevzuatında özel şartlar belirlenebilir. Madde 4- Kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat yapmak isteyen kişiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde almaları gereken belgelerle birlikte doğrudan gümrük idarelerine başvururlar. NAVLUN, SİGORTA BEDELİ VE FARKLARI : Madde 5- FOB teslim şekli dışındaki ithal başvurularında proforma faturalarda, mal, navlun ve sigorta bedelleri ayrı ayrı belirtilir. Navlun ve sigorta bedelleri ve bunlara ait farklarla ilgili işlemler kambiyo mevzuatına tabidir. Madde 6- İthalatı kanunlarla belirli kurum ve kuruluşlara bırakılmış maddelerin ithali ancak, bu kurum ve kuruluşlar tarafından yapıla bilir. Yurda sokulmaları yürürlükteki mevzuat ile kayıt ve şarta bağlanan veya özel izne tabi bulunan maddeler hakkındaki hükümler saklıdır. (*) Madde 7- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuarlar yoluyla yapılacak ithalata ilişkin esaslar bu hususta Müsteşarlık tarafından yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir. ÖZEL ANLAŞMALARA DAYANAN İTHALAT : Madde 8- Özel anlaşmalara dayanan ithalat ile ilgili işlemler aşağıda belirtilen esaslara ve Müsteşarlıkça verilecek talimatlara göre yürütülür.nato ithalatı için ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca onaylanmış üç nüsha Müracaat Mektubu ile gümrük idarelerine başvurulur. Gümrük idarelerince, sözkonusu başvurular gümrük beyannamesine eklenir. (*) 31 Aralık 1997 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.

5 NATO Ortak Alt Yapı Projelerinin sona ermesinden sonra, ilgili merciin görüşü alınarak her türlü mali yükümlülüklerin ödenmesi kaydıyla mal,eşya,malzeme ve araçların ithalatçılarına bırakılması Müsteşar lığın iznine tabidir. KESİN İTHAL : (*) Madde 9- Mali mükellefiyetleri teminata bağlamak suretiyle geçici olarak yurda giren mallardan (ATA Karnesi kapsamında gelenler dahil); - Kesin ithalinin talep edildiği tarihte yeni ve kullanılmamış malların bedelleri ödenmek suretiyle kesin ithali (Kısıtlayıcı hükümler saklı kalmak kaydıyla), gümrük idarelerince sonuçlandırılır. - Bunun dışındaki kesin ithal başvuruları, biri asıl iki nüsha proforma fatura, maddelerin yurda girişi sırasında düzenlenen geçici gümrük beyannamesi ve Harçlar Kanunu uyarınca gerekli harcın yatırıldığını gösteren makbuzun aslı ile birlikte Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlık uygun gördüğü talepleri başvuru sahibine ve ilgili gümrük idaresine bildirir. DEĞER VE MİKTAR FARKLILIKLARI : Madde 10- Gümrüğe gelen mallar gümrük mevzuatında değer veya miktar belirlemeye ilişkin mevcut ilkelere göre, beyannamenin düzenlenmesine esas teşkil eden faturada yazılı olan değer ve miktar gözönünde bulundurularak gümrükçe tesbit ve kabul edilen değer ve miktarda görülecek eksik veya fazlalıkla ilgili bütün işlemler (iskonto dahil), kambiyo mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gümrük idarelerince sonuçlandırılır. Tarife kontenjanları ve kota uygulamaları konusunu teşkil eden mallara yönelik değer ve miktar farklılıkları ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. üzerine, (**) Madde 11- Gümrük idareleri, ithal olunan maddelere ait faturaların bir sureti a) Maddelerin cinsini, nevini, menşeini ve gümrük tarife istatistik pozisyonunu, b) Gümrük beyannamesinin tarih ve sayısını, c) Gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihi, d)teslim şeklini ve değerini, kaydederek, tarih koymak, mühürlemek ve imzalamak suretiyle onayladıktan sonra ilgili ithalatçılara verirler. (*) 21 Aralık 1996 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. (**) 26 Mart 2000 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.

6 Madde 12- İthal edilecek malların bedellerinin transferine ilişkin olarak bankalarca veya özel finans kurumlarınca kambiyo mevzuatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Gerekli durumlarda, Merkez Bankasınca bu Yönetmelik esasları çerçevesinde yapılacak işlemlerle ilgili olarak verilecek talimatlara bankalarca uyulması zorunludur. İTHAL ŞAHADETNAMESİ : Madde 13- İhracatçı ülke tarafından, kritik malzeme ithalatında, istenilen ithal şahadetnamesine ilişkin başvurular, Müsteşarlıktan sağlanacak ithal şahadetnamesi formüleri, proforma fatura ve örneği Yönetmeliğe ekli taahhütname ile Müsteşarlığa yapılır. Müsteşarlıkça onaylanan ithal şahadetnameleri ilgili yerlere gönderilir. Taşıdıkları tarihten itibaren 3 ay geçerli olan bu belgelerin süresinin uzatılması mümkün değildir. (*) Madde 14-19/6/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2003/20) sayılı Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ, 27/8/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2003/21) sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ, 22/11/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (2003/22) sayılı Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ ve 31/12/2002 tarihli ve mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat Tebliğleri, ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak, tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İthalat: (90/12) sayılı Tebliğ yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. Madde 15- Müsteşarlıkça aksine bir talimat verilmediği sürece, bu Yönetmelik eki İthalat Tebliğleri hükümleri çerçevesinde yetkili kuruluşlardan alınan belgeler, ilgili kuruluşlarca belirlenen süreler içerisinde kullanılmaları kaydıyla, düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir. Geçici Madde 1-31 Aralık 2002 tarih ve (Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 2- Daha önceki, İthalat Rejimi Kararı ve Yönetmeliği hükümlerine göre alınmış kiralama izinlerine ilişkin işlemler, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden (yayım tarihi dahil) itibaren Gümrük Müsteşarlığınca incelenip sonuçlandırılır. (*) 31 Aralık 2003 tarih ve (1. Mükerrer) numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir.

7 Geçici Madde 3- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde meydana gelecek değişiklik dolayısıyla herhangi bir maddenin tarife pozisyonu değiştiği takdirde (bu hususta Gümrük Müsteşarlığınca yayımlanacak genelge hükümleri saklıdır), Gümrük Müsteşar lığınca bu değişikliğin yapıldığı tarihten önceki pozisyonlar üzerinden alınmış belgelerde yazılı tarife pozisyonuna göre maddenin ithaline izin verilmekle beraber, tarife uygulaması yeni pozisyon üzerinden yapılır. Bu gibi durumlarda değişikliğin yapıldığı tarihten önceki madde ismine göre işlem yapılır. Geçici Madde 4- Kamu sektörüne dahil daire ve kuruluşlar; yabancı ülkeler, uluslararası finans kurumları veya yabancı banka ve kurumlardan, hazine garantisi altında sağlanan kredilerle yapacağı ithalatla ilgili olarak, ithalatın dış krediyle karşılanacak bölümü ile bu kredinin kullanımını teminen özkaynaklardan yapılacak peşin ödemelere tekabül eden kısmı için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığına başvururlar. Madde 16- Bu Yönetmelik ve İthalat Tebliğleri tarihinde yürürlüğe girer.

8 İTHAL ŞAHADETNAMESİ İLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME Yurt dışından getirilecek aşağıda yazılı maddenin Müsteşarlığın izni olmaksızın üçüncü bir ülkeye sevkedilmeyeceği taahhüt olunur. Malın Cinsi : Malın Miktarı : İthal Edileceği Ülke : Firma Unvanı Yetkili İmzalar İthal Şahadetnamesinin tarih ve numarası (Bu kısım Müsteşarlıkça doldurulacaktır.)

9 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/1) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar. Madde 2- Fuar bitiminden sonra, yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri mallarının gümrük mevzuatı çerçevesinde kati ithali yapılabilir. Madde 3- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 4- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

10 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/2) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeler, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Olağanüstü Hal Bölge Valiliği tarafından veya bu kuruluşlarca yetki verilen kurum ve kuruluşlarca ithal edilebilir. G.T.İ.P. Madde İsmi Harp silahları (revolverler, tabancalar ve pozisyonundaki silahlar hariç) Pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar Pozisyonundaki hafif makinalı tabancalara ait olanlar Harp silahlarına ait olanlar Harp silahlarına ait olanlar Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

11 Radyoaktif Maddeler İle Bunların Kullanıldığı Cihazların İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/3) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, gümrük idarelerince, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu nun uygunluk yazısı aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde ismi İçinde ağırlık itibariyle % 5 ten fazla uranyum bulunan uranyum cevherleri ve peşblent ve bunların zenginleştirilmiş olanları Monozit; içinde ağırlık itibariyle % 20 den fazla toryum bulunan urano-torianit ve diğer toryum cevherleri ve zenginleştirilmiş diğer toryum cevherleri Radyoaktif elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir veya çoğalabilir elementler ve izotoplar dahil) ve bunların bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kimyasal yapıda olsun olmasın organik ve anorganik bileşikleri Radyoaktif maddelerin taşıma veya mahfazası sırasında radyasyondan korunmaya mahsus kurşun kılıflı kaplar Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemanları (kartuşlar); izotopik ayırım için makina ve cihazlar Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar Radyoaktif maddelerin taşınmasında kullanılan radyasyondan korunmak için kurşunla kaplanmış konteynerler ) Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış ) olanlar ) ) ) ) Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış ) olanlar Yüksek radyoaktif maddelerin taşınması için özel olarak yapılmış olanlar X-Işınlı, alfa, beta veya gama ışınlı cihazlar ( tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik amaçlı kullanımlar için olsun olmasın) (radyografi veya radyoterapi cihazları dahil), X-ışınlı tüpler ve diğer X-ışınlı jeneratörler, yüksek gerilim jeneratörleri, kontrol panoları ve masaları, ekranlar, muayene veya tedavi masaları, koltuklar ve benzerleri Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

12 Bazı Haberleşme Cihazlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/4) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen cihazların gümrük beyannamelerinin tescilinde, Telekomünikasyon Kurumu tarafından düzenlenecek onay belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmi Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları ve kuranportörlü telekomünikasyon cihazları ile numerik (dijital) telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon cihazları ( ; ; ; ; ; hariç) Telefonlara cevap verme makinaları Verici cihazlar Alıcı cihazı bulunan verici cihazlar Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları ( ; hariç) Diğer cihazlar Uydu TV yayınlarını almaya mahsus alıcı cihazlar ) Uydu yayınlarını alıcı antenler ) Yüksek frekans (RF) veya ara frekans (IF) yükselteçleri Geçici Madde 1-1/1/2004 tarihinden önce sevk edilmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idaresine sunulmuş ürünlerin ithali bu tarihten önceki mevzuat hükümlerine tabidir. Sevk tarihi, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesinin düzenlendiği tarihtir. Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

13 Haritalar ve Benzeri Dokümanın İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/5) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin (kadastral haritalar hariç) gümrük beyannamelerinin tescilinde: - Deniz haritaları için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nın (Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı), - Diğer haritalar için ise Milli Savunma Bakanlığı nın (Harita Genel Komutanlığı) uygunluk belgesi gümrük idarelerince aranır ve bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.P. Madde İsmi Her nevi matbu haritalar ve hidrografik veya benzeri haritalar (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) Yalnız manyetik, optik gibi her türlü ortamlarda (disk, teyp, floppy disk, CD, DVD gibi) muhafaza edilen her cins ve ölçekte sayısal harita ve harita bilgilerini (atlaslar, duvar haritaları, topografya planları ve küreler dahil) içerenler. Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

14 İthalinde Garanti Belgesi Aranacak Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/6) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca (Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü) onaylanacak garanti belgesi gümrük idarelerince aranır. Bu belgenin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmi Yalnız borusuz gazyağı sobaları ve doğalgaz sobaları Yalnız kat kaloriferi (kombi cihazları) ,12 ) Evlerde kullanılanlar ,12 ) ,12 ) ,12 ) Evlerde kullanılanlar Yalnız evlerde kullanılan ve aspiratörü olan filtreli davlumbazlar Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) ( hariç) ) Yalnız elektrikle çalışan ev tipi buzdolapları ) ) Gazla çalışan anında su ısıtıcılar Çamaşır kurutma makinaları Evlerde kullanılanlar Kendinden hareketli buldozerler, angledozerler, greyderler, toprak tesviyesine mahsus makinalar, skreyperler, mekanik küreyiciler, ekskavatörler, küreyici yükleyiciler, sıkıştırma işini tokmaklamak suretiyle yapan makinalar ve yol silindirleri Biçer döverler ) Yalnız evlerde kullanılan çamaşır makinaları ) ) Ev tipi dikiş makinaları Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil) Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) (84.58 pozisyonundaki torna tezgahları hariç) (tornalama merkezleri dahil) Metalleri veya sermetleri taşlama taşları, aşındırıcılar

15 veya parlatma ürünleri vasıtasıyla işleyen çapak alma, bileme, taşlama, honlama, lepleme, parlatma veya başka şekilde tamamlama işlemlerine mahsus tezgahlar (84.61 pozisyonundaki dişli açma, dişli taşlama veya dişli tamamlama tezgahları hariç) Yazar kasalar Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar ( ; hariç) Elektrik enerjisi üretim (elektrojen) grupları ve rotatif elektrik konvertörleri Kesintisiz güç kaynakları Elektrik süpürgeleri, kuru ve ıslak süpürgeler dahil Mutfak artıklarını öğüterek yok eden makinalar Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kordonsuz ahizeli telli telefon cihazları ve kuranportörlü telekomünikasyon cihazları ile nümerik (dijital) telekomünikasyon cihazları dahil); görüntülü telefon cihazları ( hariç) Video kayıt veya gösterme cihazları (bir video tunerle birlikte olsun olmasın) Alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları Alıcısı bulunan verici mobil araç (Cellular) telsiz telefon cihazları Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar (aynı kabin içinde ses kayıt veya kayıt edilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazı veya saatle birlikte olsun olmasın) ( hariç) Televizyon alıcıları (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın); Video (görüntü) monitörler ve projektörler Renkli olanlar Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç) veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) ( hariç) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ila Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru

16 bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar (üç tekerlekliler dahil) Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları (85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç) ( ; ; hariç) ) Optik sistemli veya kontaktlı fotokopi cihazları ) ) ) ) ) ) ) Elektrik sayaçları Sadece mekanik göstergesi olanlar Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Diğerleri Otomatik kurmalı olanlar Diğerleri Sadece mekanik göstergesi olanlar Sadece opto-elektronik göstergesi olanlar (dijital) Diğerleri Otomatik kurmalı olanlar Diğerleri Geçici Madde 1-1/1/2004 tarihinden önce sevk edilmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idaresine sunulmuş ürünlerin ithali bu tarihten önceki mevzuat hükümlerine tabidir. Sevk tarihi, çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesinin düzenlendiği tarihtir. Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

17 Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/7) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve isimleri belirtilen araçların proforma faturaları ithalden önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca vize edilir. Gümrüğün denetimi altındaki yerlere getirilen söz konusu araçların adı geçen Bakanlıkça yapılan kontrollerine istinaden düzenlenen uygunluk yazısı gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P. Madde İsmi Yarı römorklar için çekiciler Diğerleri ( ; hariç) veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (şoför dahil) motorlu taşıtlar Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil) Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; tamir araçları, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, tohum, gübre, zift, su ve benzerlerini saçan arabalar, atölye arabaları, radyoloji cihazları ile donatılmış arabalar) Her türlü taşıtlar için römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları ( ; ; hariç) Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/ 2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

18 Sivil Hava Taşıtlarında Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/8) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen sivil hava taşıtlarında kullanılmaya mahsus maddelerin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma Bakanlığı nın (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının bir örneği gümrük beyannamesine eklenir. G.T.İ.P ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;

19 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Madde 2- Bu Tebliğ 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

20 Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ İthalat: (2004/9) Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 Resmi Gazete Numarası: (1. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından Madde 1- Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen maddeler eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak 10 yaşına kadar (10 yaş dahil) ithal edilebilir. G.T.İ.P. Madde İsmi İş gören kısımları sermetlerden olanlar Diğerleri (aksam ve parçalar dahil) Gaz veya su gazı jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın); su ile işleyen asetilen jeneratörleri ve benzeri gaz jeneratörleri (arıtıcıları ile birlikte olsun olmasın) ( hariç) Buhar türbinleri ( hariç) Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler ( hariç) Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri ( ; hariç) Tekerlekli şasiler üzerine monte edilmiş çekilebilen hava kompresörleri Yalnız ağırlığı 50 Kg dan yukarı olan diğer vantilatörler ve aspiratörler Diğerleri ( ; ; ; ,19 hariç) Akaryakıt, tozlaştırılmış katı yakıt veya gaz yakıtlı ocak brülörleri; mekanik kömür taşıyıcılar (bunların mekanik ızgaraları, mekanik kül boşaltıcıları ve benzeri cihazları dahil) ( hariç) Sanayi veya laboratuvarlara mahsus elektrikli olmayan fırınlar ve ocaklar (çöp yakma fırınları dahil) ( ; hariç) Yalnız gıda maddelerini taşımaya mahsus frigorifik kamyon ve treyler kasalarına takılmaya elverişli hidrolik, benzin, dizel ve elektrik motorları ile veya bunlardan ikisi ile müteharrik, soğutmalı ve soğutma ısıtma vasfında termostatik kontrollü veya tamamı bir gövde içinde olan soğutucu üniteler Komple soğutma tesisleri Isı değişikliği yoluyla (özellikle ısıtma, pişirme, kavurma, damıtma, rektifiye etme, steril hale koyma, pastörize etme, etüvleme, kurutma, buharlaştırma, kondanse etme veya soğutma gibi) maddelerinin işlenmesi için makinalar ve tesis veya laboratuvar cihazları (ısıtması

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013/66 Sirküler Tarihi : 06.12.2013 Konu : Bazı Malların KDV Oranlarında ve ÖTV Tutarlarında Değişiklik Hk. 01.12.2013 tarih 28838 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/5. 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete de 2013/1 ila 2013/19 sayılı İthalat Tebliğleri yayımlandı.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2013/5. 31.12.2012 tarihli ve 28514 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete de 2013/1 ila 2013/19 sayılı İthalat Tebliğleri yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net GÜMRÜK SİRKÜLERİ

Detaylı

(I) SAYILI LİSTE. 4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

(I) SAYILI LİSTE. 4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka, (I) SAYILI LİSTE 1- Kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, ceviz, fındık, antep fıstığı, çam fıstığı, yer fıstığı, kestane, leblebi, ayçiçeği çekirdeği, kabak çekirdeği, 2- a) Mazı, palamut, kendir tohumu,

Detaylı

LEASİNG KDV TABLOSU (%1)

LEASİNG KDV TABLOSU (%1) LEASİNG KDV TABLOSU (%1) 27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete de Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu

Detaylı

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI

K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI K.D.V. ORANLARI GÜNCEL KDV ORANLARI Listelerde yer almayan mal ve hizmetlerin tesliminde KDV oranı %18 dir. Katma değer vergisi oranları (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer

Detaylı

Leasing de %1 KDV Uygulaması

Leasing de %1 KDV Uygulaması de %1 Uygulaması 01.12.2013 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren son değişiklikle; 27.12.2011 tarihli finansal kiralama ile alındığında si %1 e düşen ekipmanların kapsamı genişletilmiştir.

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/117

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/117 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI

MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI MAL TESLİMLERİ İLE HİZMET İFALARINDA UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI K.D.V.K. Madde:28 (2007/13033 sayılı BKK) (1) Mal teslimleri ile hizmet ifalarında uygulanacak katma değer vergisi oranları

Detaylı

TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014

TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014 TÜRKİYE MAKİNA SEKTÖRÜ STRATEJİ BELGESİ 2011-2014 V. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİ) SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT-2014 İÇİNDEKİLER Eylem 1.1.... 4 Eylem 1.2.... 6

Detaylı

Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: -

Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: - Buhar türbinleri: - Deniz taşıtlarına ait türbinler - Diğer türbinler: - - Gücü 40 MW'ı geçenler - - Gücü 40 MW.ı geçmeyenler - Aksam ve parçalar: - - Stator çarkları, rotorlar ve bunların çarkları Su

Detaylı

SİRKÜLER 2011/29. Yasal Dayanak : 27.12.2011 Tarih ve 28155 Nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER 2011/29. Yasal Dayanak : 27.12.2011 Tarih ve 28155 Nolu Resmi Gazete de Yayımlanan 2011/2604 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2011/29 Tarihi : 28.12.2011 Konusu Mevzuat : 27.12.2011 Tarihinden İtibaren Düzenlenen Finansal Kiralama Sözleşmelerinde, Teşvik Belgesi Sahibi Mükelleflere Belge Kapsamında Yapılacak

Detaylı

GTİP i 84.22.30.00.00.00 / 84.22.40.00.00.00 / 84.23.3 içerisinde olan dolum / kapsülleme / etiketleme makinaları Bu gruba örnekler:

GTİP i 84.22.30.00.00.00 / 84.22.40.00.00.00 / 84.23.3 içerisinde olan dolum / kapsülleme / etiketleme makinaları Bu gruba örnekler: 1. Buhar Kazanları GTİP i 84.02 sınıfında olan Buhar kazanları ve kızgın su kazanları (aynı anda alçak basınçlı ısı buharı da üretebilen merkezi ısıtma için ısıtma su kazanları hariç), GTİP i 84.03 sınıfında

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI

SORULARLA İTHALAT MEVZUATI SORULARLA İTHALAT MEVZUATI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ OSMAN BOZKURT 2010 1-) Kimler ithalat yapabilir? Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca vergi numarası verilen her gerçek

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından:

Ekonomi Bakanlığından: Ekonomi Bakanlığından: CE İŞARETİ TAŞIYAN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/9) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, EK-1 de sayılan Yönetmelikler kapsamında

Detaylı

MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ODA RAPORU. Hazırlayan. Yayın No: MMO/591. tmmob makina mühendisleri odası. Yavuz BAYÜLKEN.

MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI ODA RAPORU. Hazırlayan. Yayın No: MMO/591. tmmob makina mühendisleri odası. Yavuz BAYÜLKEN. tmmob makina mühendisleri odası ODA RAPORU MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI Revize Edilmiş Dördüncü Baskı Hazırlayan Yavuz BAYÜLKEN Nisan 2012 Yayın No: MMO/591 tmmob makina mühendisleri odası Meşrutiyet

Detaylı

ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ

ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ ÖTV ORANLARI ÖTV LİSTELERİ G.T.İ.P. NO (Hafif yağlar ve müstahzarları) (I) SAYILI LİSTE (A) CETVELİ Mal İsmi Vergi Tutarı (TL) Birimi 2710.11.11.00.00 Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 0 Kilogram

Detaylı

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan )

Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (14.06.2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ) Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138

Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete: 14.06.2003-25138 Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satış sonrası montaj,

Detaylı

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.

İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir. İTHALAT REJİMİ KARARININ II SAYILI LİSTESİ (80-97 Fasıllar) (Sanayi ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranlarını göstermektedir.) 1 H(II) SAYILI LİSTE (80-97 Fasıllar)... H3 H80. FASIL... H3 H81. FASIL...

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini,

TEBLİĞ. b) Askıya Alma: Askıya Alma Sistemi kapsamında sınırsız miktarda tanınan gümrük vergisi muafiyetini, 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALAT TEBLİĞİ (İTHALAT: 2015/1) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar

Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Madde 1-7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf,

8 %12,50 benzeyen yollar) 3. Demirbaşlar 3.1. İşyerinde Kullanılan Mobilyalar, Ekipmanlar ve Diğer Demirbaşlar: Bu sınıf, Güncelleme Tarihi: 14.09.2012 VERGİ USUL KANUNU 333, 339, 365, 389 VE 399 N0.LU GENEL TEBLİĞLERİNE GÖRE İKTİSADİ KIYMETLERİN AMORTİSMAN ORANLARI VE FAYDALI ÖMÜRLERİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

Detaylı

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar

Sayfa 1. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler. 333 1. Binalar Tebliğ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler 333 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane,

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI )

AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) AMORTİSMAN ORANLARI AMORTİSMAN ORANLARI TABLOSU (01.01.2004'DEN AKTİFE GİREN İKTİSADİ KIYMETLER İÇİN UYGULANACAK AMORTİSMAN ORANLARI ) (333, 339, 365 ve 389, 399, 418 ve 439 seri No.lu VUK GT) AMORTİSMAN

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı