ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1."

Transkript

1 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin kredisi; AKTS = Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) (T- U - K ) (AKTS) BES 101 Genel Psikoloji (General Pyschology) (3-0-3) (4 AKTS) Bir bilim olarak psikoloji, eleştirel düşünme, araştırma yöntemleri, yaşam boyu gelişim, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji, stres, sağlık psikolojisi, normal dışı davranışlar. Psychology as a science, critical thinking, research methods, life span development, learning, personality, social psychology, stress, health psychology, abnormal behavior. Yeşilyaprak, B., ( 2005 ). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Pegem A Yayıncılık, Ankara. Baymur, F., ( 1998 ). Genel Psikoloji, İnkılâp Kitapevi, İstanbul. Bernstein, D. A. ve ark., ( 2000 ). Psychology, Houghton Mifflin Company, NY. 1

2 BES 103 Anatomi (Anatomy) (2-0-2) (4 AKTS) Anatomi kavramı tanımlandıktan ve terminolojiye ilişkin genel bilgiler verildikten sonra, hareket eksen ve düzlemler temel alınarak tanımlanmaktadır. Daha sonra kemik ve kas dokuların temel özellikleri, kemikleşme ve eklemler hakkında genel bilgiler verilmektedir. Alt ve üst ekstremitelerin biçimsel yapıları, damarlanmaları ve inervasyonları değerlendirilmektedir. Ders kapsamında ayrıca solunum dolaşım sistemi ve gastrointestinal sistemde yer almakta olan organların biçimsel yapıları, vücuttaki konumları işlevsel düzeyde tartışılmaktadır. After the general concept of anatomy and the anatomical terminology had been given, movement is determined based on plains axis. Then general characteristics of bone and muscle tissues, ossification and joints are given. Later the morphological structure, vasculature and innervations of the limbs had been evaluated. Besides, the morphological structure of the components of respiratory and cardiovascular, and gastrointestinal systems had been given related with their functions. Anatomi Atlası Dere, F., (1999 ). Anatomi Atlası ve Ders Kitabı, Nobel Tıp Yayınevi, Ankara. Sancak, B. Cumhur, M., (1999). Fonksiyonel Anatomi, Metü Press Yayınları. BES 105 Beslenme ve Diyetetik Temel Yaklaşımları (Basic Principles of Nutrition and Dietetics) (2-0-2) (3 AKTS) Bu ders besin ve beslenmenin tanımı, ilk çağlardan günümüze mesleğin gelişim sürecini kapsar The course covers the definition of food and nutrition and the development of profession since the early ages. Acıbadem Üniversitesi Yönetmeliği Beslenme ve Diyet Dergileri Aksoy M., (2007). Ansiklopedik Beslenme, Diyet ve Gıda Sözlüğü, Hatipoğlu Yayın evi, Ankara. 2

3 Merdol, Kutluay, T., Başoğlu, S, Örer,N., (1997). Beslenme ve Diyet Açıklamalı Sözlük, Hatipoğlu Yayın Evi Ankara. EFAD, ICDA ve LUNS Web sayfaları. BES 109 Genel Kimya (General Chemistry) (2-2-3) (4 AKTS) Bu ders, madde ve özellikleri, atom, molekül, kimyasal bileşikler, kimyasal bağlar, kimyasal denklemler ve tepkimeleri, stokiyometri, sulu çözeltiler, asit ve baz kavramları, periyodik çizelge, gazlar ve atomun elektronik yapısı gibi temel kimya konularını kapsar. This course covers the fundamental chemistry subjects like matter and its properties, atom, molecule, chemical compounds, chemical bonds, chemical equations and reactions, stochiometry, aqueous solutions, acids and bases, periodic table, gases, and electronic structure of the atom. Harword, P., (1994). Genel Kimyası, Palme Yayıncılık, Ankara. Erdik, E, Sarıkaya, Y., ( 2004 ). Temel Üniversite Kimyası, Gazi Kitapevi, Ankara. BES 111 Genel İşletme (General Management) (2-0-2) (3 AKTS) Bu ders, pazarlama, yönetim, organizasyon, finans, insan kaynakları yönetimi, üretim ve makro-mikro ekonomi. This course covers components of business administration such as marketing, management, organization, finance, human resources management, production and macro-micro economics. Üstünel, B., (1995). Ekonominin Temelleri, Ankara. Case, K.E, Fair, RC., ( 2007 ). Principles of Economics, Prentice Hall, 8 th Edition, USA. Gökdere, A. ve ark İktisadın ilkeleri. Alkım Yayınları, Ankara. 3

4 Bilgisayara Giriş I (Basic Computer Skills I) (1-2-2) (2 AKTS) Windows işletim sistemi ile ilgili temel konular: programları açma, aynı andan birden fazla programı kullanma, pencereler arası geçiş, klasör yaratma, dosya-klasörleri taşıma, silme vb, denetim masasını kullanarak windows ayarlarını yapabilmek. Kelime işlemci (word) yazılımı kullanarak metin yazma, metin üzerinde düzenleme yapma, metin içerisine grafik-resim-tablo vb nesneler ekleme ve bunlar ile ilgili düzenlemeleri yapabilme. Elektronik tablolama (Excel) programı kullanarak veri girişi yapmak, veri girişine uygun hücre formatlarını (metin, tarih, sayı vb.) ayarlamak, veriler ile hesaplama yapmak ve grafik çizmek. Main issues about Windows operating system: initiating the programs, simultaneous use of programs, transition among frames, creating, dragging and deleting folders, and adjusting windows settings by using the control panel. Writing and editing texts by using word processing software, inserting graphics, pictures, tables, and etc. into texts and editing them. Entering data by using electronic tabulation software (Excel), adjusting cell formats according to type of data (such as text, date, numerical, and etc.), making calculations on data, and drawing graphics. Yavaş,M, Eryılmaz, S, Alabay, N., ( 2003 ). Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Detay Yayıncılı Ankara Kesici, T, Kocabaş, Z, ( 2001 ).Bilgisayar, A. Ü Rektörlüğü Yayınlar, 217, Ankara. Bülbül, H. İ, Küçükali, M., Sarıtiken, M.A.,( 2002 ) Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması, Ankara. Üçüncü, H.,(2004). Microsoft Office Alfa basım Yayım dağıtım. İstanbul. 4

5 İNG 101 İngilizce I (English I) (1-4-3) (3 AKTS) Temel İngilizce becerileri: Okuma, konuşma, yazma, dinleme. The course involves the acquisition of four basic skills: reading, speaking, writing, listening and practicing these skills in relevant reading comprehensions. English for Life (Elementary) Coursebook, HUTCHINSON T, Oxford University Press Basic English Grammar, Betty SCRAMPHER AZAR Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY TÜR 101 Türk Dili ve Edebiyatı I (Turkish Language and Literature I) (2-0-2) (2 AKTS) Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus, dil-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk'ün dil devrimi, anlayışı, çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, olayları, Yazım kuramları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları. Definition and characteristics of language; the relationships between language and nation, thought and culture; the world languages; the place of the Turkish language among other languages; the historical development of the Turkish language; Ataturk's language revolution, his perception of language and his efforts in terms of language; acoustic characteristics of the Turkish language; grammar and syntax; punctutation marks; the concept of vocabulary and vocabulary applications. Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul 2002 TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara,

6 ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2) (1 AKTS) İnkılap tarihinin anlamı; Türk inkılabının önemi; Türk inkılabına yol açan nedenlere toplu bakış; I. Dünya Savaşı, Osmanlı Devleti nin parçalanma süreci; İşgaller karşısında memleketin durumu; Mustafa Kemal Paşa nın tutumu; Kurtuluş için ilk adım-kongreler yolu ile örgütlenme; Cemiyetler; Kuva-yı Milliye; Misak-i Milli; TBMM nin açılışı; Ulusal ordunun kurulması; İki önemli olay- Sevres Antlaşması ve Gümrü barışı; Sakarya savaşına kadar kurtuluş mücadelesi; Sakarya Savaşı; Büyük Taarruz, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Antlaşması dersin bu dönemki konularını içermektedir. The meaning of the history of revolution the importance of Turkish revolution, a general view of the reasons leading to the Turkish revolution, World War I, the beginning of the disintegration of the Ottoman Empire, the condition of the country under siege attitude of Mustafa Kemal Pasha, the first step of independence- the process of getting organized by establishing the congresses the political parties, the national forces, the national pact, opening of the grand national assembly, the formation of the national army, two important events: servés and Gümrü peace agreement, the struggle for independence until the war of Sakarya, the Sakarya war the grand attack, from Mudanya to lausanne, two important revolutions in the political arena, transition to the Memorandum of Peace period. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B.(1981), yayınlayan:tdk. Nutuk.I.ve II.Ciltler. Atatürk, M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Nutuk,Vesikalar.Cilt III.Atatürk,M.K.(1962) Yay:Milli Eğitim Basımevi. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri,Türk İnkılap Tarihi Enst.Yay; Turan, Ş. ( ). 6

7 BİRİNCİ YIL 2. YARIYIL BES 1114 Fizyoloji II (Physiology) ( (2-0-2) (3 AKTS) Hücre ve kan fizyolojisi, beslenme ve metabolizma, sinir sistemi, boşaltım, solunum, sindirim, endokrin ve üreme sistemlerinin fizyolojisi. This course reviews the basic principles related to cellular, nervous, muscular, circulatory, respiratory, digestive, urinary and endocrine system physiology Fizyoloji, Berne Levy, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, Güneş Tıp Kitapevi, 2008 Human Physiology, Pocock G. Richards C.D. The Basis of Medicine, Oxford Medical, 1999 BES 104 Genel Mikrobiyoloji (General Microbiology) (2-2-3) (4 AKTS) Bu derste mikrobiyolojinin temel prensipleri bakterilerin, virüslerin, parazitlerin ve mantarların morfolojik özellikleri, genetik yapıları ve metabolizmaları sterilizasyon, dezenfeksiyon, antisepsi kuralları ve antibiyotikler verilecektir. Enfeksiyon hastalıklarının bulaşma yolları, patogenezi ve özellikle sindirim sistemi ile bulaşan mikroorganizmalar anlatılacaktır. Ayrıca immun sistemde yer alan doku, organ ve hücrelerin tanımı ve immün sistemin organizasyonu verilecektir. Mikrobiyoloji laboratuar analizleri ile teorik bilgi pekiştirilecektir. This course reviews basic principles of microbiology. General morphology and their metabolic functions, genetic properties of bacteria, viruses, parasites, and fungi will be given. Also basic principles of sterilization, disinfection antisepsis and antibiotics will be described in this course. Transmission ways of infectious agents and pathogenesis of infection disease, especially gastrointestinal system infections will be covered. This lecture will also describe the building blocks of the immune system-cells, organs, the major receptor molecules, and organization of immune system. Microbiological laboratory diagnosis will be practiced with experimental study to reinforce theoretical knowledge. 7

8 Bilgehan, H., (2002). Temel Mikrobiyoloji ve Bağışıklık Bilimi. Prescott L.M., Harley J. P., Klein D. A., (2005). Microbiology, Sixth Edition. Ustaçelebi Ş., (1999). Temel ve Klinik Mikrobiyoloji, I. Baskı, Güneş Basımevi Ankara. BES 106 Beslenme Antropolojisi (Nutritional Anthropology) (3-0-3) (3 AKTS) Beslenme ve çevre etkileşimi, tarihsel süreçte beslenme alışkanlıklarında oluşan değişiklikler, ülkelerin beslenme alışkanlıkları, tarihsel süreçte beslenmeni gelişimi-değişimi, dinler ve beslenme, beslenmeyi etkileyen ekonomik, politik, sosyal, coğrafik faktörler. Interaction between nutrition and environment, changes of nutrition and food habits during prehistorical period, food habits of countries, religions and related nutritional practices, factors of economic, social, political and geophraphic affect to nutrition. Baysal, A.ve ark., (1993). Türk Mutfağından Örnekler. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara. Tannahil, R., (1975). Food in History. Belge, M., (2001). Tarih Boyunca Yemek Kültürü. Konuya ilişkin çeşitli yayınlar. 8

9 BES 108 İletişim Becerileri (Communication Skills) (3-0-3) (3 AKTS) Disiplinler arası bir bakış açısıyla; tüketici davranışlarının açıklanması ve bu davranışlara bağlı olarak tüketicilerin tutum, algı ve iletişim temel değerlerinin kavranılması ile gerçek hayatta bu değerlerin nasıl kullanılacağına ilişkin becerilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. At the completion of this course, the student will have studied the major topics such as language, perception, nonverbal behavior, basic communication theories and practices within the field of Interpersonal Communication and the challenges and opportunities for students as they seek to apply personal communication skills in theirs organizational and social life. Baltaş, Z. Baltaş, A. (1999); Bedenin Dili, İletişim Becerinizin Anahtarı Sessiz Diliniz, Remzi Kitabevi, İstanbul. Cooper, Ken (1989); Sözsüz İletişim, Rota Yayıncılık,, İstanbul. Cüceloğlu, D. (1997); Yeniden İnsan İnsana, Remzi Kitabevi, İstanbul. Dökmen, Ü. (2005); İletişim atışmaları ve Empati, Sistem Yayıncılık, İstanbul. BES 110 Organik Kimya (Organic Chemistry) (2-2-3) (4 AKTS) Bu ders, tipik karbon bileşikleri ve adlandırma, stereokimya, alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, eterler, aminler, aromatik bileşikler, aldehitler, ketonlar, karboksilik asitler ve türevleri, karbohidratlar, lipitler, aminoasitler ve proteinler gibi temel konuları kapsar. Organik Kimya. Robert C. Atkins, Francis A. Carey; çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. 2. bs. Ankara : Bilim Kitabevi Organik kimya T.W. Graham Solomons, Craig B. Fryhle, çeviri: Gürol Okay, Yılmaz Yıldırır. İstanbul : Literatür Yayıncılık

10 BİL 102 Bilgisayara Giriş II (Basic Computer Skills II) (Basic Computer Skills II) (1-2-2) (2 AKTS) Sunu hazırlama (Powerpoint) programı kullanarak sunu hazırlamak, hazırlanan sunu üzerinde yazı tipi- büyüklüğü, arka plan vb. ile ilgili düzenleme yapmak, sunulara animasyon eklemek, arama motorlarını kullanarak istenen bir konu ile ilgili internet üzerinde araştırma yapmak. Creating presentations by using presentation programs (PowerPoint), editing some basic characteristics (font, background, and etc.) of presentations, and inserting animation to presentations Exploring the Internet for finding information about the interested topic by using search engines. Yavaş,M, Eryılmaz, S, Alabay, N., ( 2003 ). Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı, Detay Yayıncılı Ankara Kesici, T, Kocabaş, Z, ( 2001 ).Bilgisayar, A. Ü Rektörlüğü Yayınlar, 217, Ankara. Bülbül, H. İ, Küçükali, M., Sarıtiken, M.A.,( 2002 ) Temel Bilgisayar Teknolojisi ve Uygulaması, Ankara. Üçüncü, H.,(2004). Microsoft Office Alfa basım Yayım dağıtım. İstanbul. İNG 102 İngilizce II (English II) (1-4-3) (3 AKTS) Ders, ENG 101 in devamı niteliğinde olup, okuma, konuşma, yazma, dinleme ve zamanların uygun kullanımı gibi edinilen temel yetilerin geliştirilmesini amaçlamaktadır. The course, as the second phase and continuation of ENG 101, involves the advancement of acquired four basic skills: reading, speaking, writing, listening and of correct usage of tenses in English. English for Life (Elementary) Coursebook, HUTCHINSON T, Oxford_University Press Basic English Grammar, Betty SCRAMPHER AZAR Essential Grammar in Use, Raymond MURPHY

11 TÜR 102 Türk Dili ve Edebiyatı II (Turkish Language and Literature II) (2-0-2) (2 AKTS) Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler. Dil yanlışları (sözcüğün yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar). Türk dilinin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri. Dil yanlışları (özne, tümleç ve yüklem eksikliğinden kaynaklanan yanlışlar). Olay ve düşünce yazıları. Tebliğ, tutanak, rapor örnekleri. Dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. Tartışma ve çeşitleri, anlatım türleri. The meaning of vocabulary; exemination of words, concepts and phrases; incorrect usages in the Turkish language; written expression methods such as novels, articles and essays, and poems; examples of presentations, reports and minutes and records; petitions, business letters and CV writing; and discussins and debates. Üniversiteler İçin Türk Dili, Ergin, Muharrem, Bayrak Yayınları, İstanbul, TDK, Yazım Kılavuzu, TDK Yayınları, Ankara, TDK, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara, ATA 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (History of Ataturk and the Revolution II) (2-0-2) (1 AKTS) Türk inkılabının yürütülmesindeki özellikler; Hukuk sisteminin kurulması; Eğitim sisteminin kurulması; Ekonomi ve Maliye alanında harcanan çabalar; Toplumsal yaşayışı düzenleyen diğer yenilikler; Atatürk döneminde T.C.'nin iç siyaseti; Atatürk döneminde T.C. nin dış siyaseti; Atatürk ün vefatı; Atatürk döneminden sonra T.C.. nin iç ve dış siyaseti ( özet); Atatürk ilkelerinin tek tek ele alınarak tanıtımı ve son olarak da genel değerlendirme, dersin içeriğini oluşturmaktadır. Steps of the implementation of the Turkish revolution, establishment of the educational system, efforts made in the fields of economy and finance, the other changes regulating the social life, domestic policy of the Turkish Republic during the period of Atatürk, appendix to the unit: death of Atatürk, domestic and foreign policy of Turkish Republic after the period of Atatürk, ( Summary), a general view of the principles of Atatürk, the principles of Atatürk- republicanism, the principles of Atatürk (2) Nationalism, the principles of Atatürk-(3)- (4) (Populism and Etatismé), the 11

12 Principles of Atatürk- (5) Secularism, the principles of Atatürk- (6) Revolutionarism, general evaluation. Atatürk Devrimleri ve Yorumları, Akarsu,B. TDK Yardımcı Ders Kitaplarıı: Türk Devrim Tarihi 5 cilt, Bilgi Yayınevi; Gönlübol,M-Sar,C.1973 Modern Türkiye'nin Doğuşu. Lewis,B. TTK

13 İKİNCİ YIL 3. YARIYIL BES 201 Beslenme Biyokimyası I (Nutritional Biochemistry I) (3-0-3) (3 AKTS) Bu ders insan beslenmesinde yer alan karbonhidratlar, proteinler ve lipitler ile vitaminlerin biyokimyasal süreçlerini kapsar. The course covers biochemistry process of carbohydrates, proteins, lipids and vitamines in human nutrition Aksoy, M., (2000). Beslenme Biyokimyası, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Stipanuk, M.H., (2000). Biochemical And Physiological Aspects of Human Nutrition, W.B Saunders Company, USA. Gözü kara, E. M., (1997). Biyokimya, Nobel Yayınevi, Ankara. BES 203 Besin Kimyası (Food Chemistry) (2-2-3) (3 AKTS) Karbonhidratlar, proteinler, lipidler ve enzimlerin yapısı, sınıflandırılması, özellikleri, besinlerdeki renk ve lezzet öğeleri. Carbohydrates, proteins, lipids and enzymes chemical structure, classification, properties, flavor and color components in foods 13

14 Belitz, H.D., Grosch, W., (1999). Food Chemistry. Springer-Verlag Berlin Heidelberg- Germany. Yücecan, S., Baykan, S., (1981). Besin Kimyası, Besin Kontrol ve Analizleri. MEB Mesleki ve Teknik Öğretim Kitapları Etüd ve Programları, Ankara. Saldamlı, İ., (1998). Gıda Kimyası, H. Ü. Yayınları, Ankara. BES 205 Beslenme İlkeleri (Principles of Nutrition) (3-2-4) (4 AKTS) Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, yağ, vitamin ve minerallerin kimyası, özellikleri, kaynakları, sindirimi, emilimi ve metabolizması, gereksinmeler, aşırı ve dengesiz alım sorunları ile besinlerin enerji değeri, enerji harcaması, enerji dengesi ve dengesizliği sorunları, beslenme ve sağlık etkileşimi. The chemistry, properties, sources, digestion, absorbtion and metabolism of carbohydrate, protein, lipit, vitamin and mineral contents of food, nutritional requirements, the energy value of foods and the problems with excess and unbalanced dietary intake, energy expenditure, energy balance and unbalance, the interaction with nutrition and health. Baysal, A., (2006). Beslenme, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Whitney, E.N, Rolfes, S.R., ( 2002 ). Understanding Nurition, Wards Worth / Thomson Learning Company,USA. Mahan, L.K, Stump, S.E., (2004). Krause s Food, Nutrition & Diet Therapy, 11 th Edition, USA. Brown, A., (2000). Understanding Food: Principles and Preparation, Wadsworth / Thomson Learning, USA. 14

15 BES 207 Tıbbi Biyoloji ve Genetik (Medical Biology and Genetics) (2-0-2) (3 AKTS) Temel hücre yapısı ve hücrede genetik bilginin depolanması ve ifade edilmesinde görevli moleküllerin yapı, işlev ve bozukluklarını kapsar. In this course, basic cell structure and structure, functions and mutations of molecules appointed in storage and expression of genetic knowledge are discussed. Alberts,B., ( 2002 ). Molecular Biology of The Cell. Tekşen, F., ( 2006 ). Tıbbi Biyoloji ve Genetik, A. Ü. Basımevi. İNG 201 İngilizce III (English III) (1-4-3) (3 AKTS) Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar. This course is an upper-intermediate level language course in English for Academic Purposes. At the end of this course, students develop academic skills in reading the text, meaning, using the strategies used in creating the right language, the language structures and vocabulary usage of different types of text examines the structure and use of academic vocabulary and semantic information, and learn how to make associations and the use of written and oral expression. In addition, the text writers obeying the rules of academic essay writing. Language in Use Elemantery, Adrean Doff, OUP Language in Use Preintermediate, Christopher Jones, Dersin öğretim üyesinin önereceği dersi ve kitapları 15

16 İKİNCİ YIL 4. YARIYIL BES 202 Beslenme Biyokimyası II (Nutritional Biochemistry II) (3-0-3) (4 AKTS) Bu ders insan beslenmesinde yer alan, minareller, su ve elektrolit dengesi ve hormonlar ile açlık ve tokluktaki metabolik değişimlerin biyokimyasal süreçlerini kapsar. The course covers biochemistry process of minerals,water and electrolyte balance,hormones and metabolic changes in fasting and satiety in human nutrition. Aksoy, M, (2003). Beslenme Kimyası. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Stipanuk, M. H., (2000). Biochemical and Physiological Aspects of Human Nutrition, WB Saunders, USA Gözükara, E. M., (1997). Biyokimya. Nobel Yayınevi, Ankara. BES 204 Besin Mikrobiyolojisi ve Besin Güvenliği (Food Microbiology and Food Safety) (2-2-3) (2 AKTS) Besinlerdeki mikroorganizmaların doğası, fizyolojisi ve etkileşimleri; mikroorganizmaların besinlerdeki bozucu etkileri, mikroorganizmaların neden oldukları besin enfeksiyonları ve intoksikasyonları, mikroorganizmalar tarafından üretilen fermente besinler The nature of microorganisms in foods, physiology and interactions, effects of microorganisms in foods, food induced infections and intolerances caused by microorganisms, fermented foods Ünver, B., Baykan, S, Sacır, H.,Özcan, K.,(1981). Besin Mikrobiyolojisi, MEB Basımevi, Ankara 16

17 Jay, J.M ( 1992 ) modern food mikrobiyology, Chapman and Hall, Fourth Edition, NY. USA Doyle, M. P, Beuchat, Montville, T. J.,(2001). Food Microbiyology: Fundamentals and Frontiers 2 th edition ASM Press, Washington DC. BES 206 Besin Hazırlama ve Pişirme Yöntemleri (Techniques of Food Preparation and Cooking)(3-2-4) (4 AKTS) İnsan beslenmesinde yeterli, dengeli ve ekonomik beslenme alışkanlığı kazanmak önemlidir. Herhangi bir bireyin veya toplu beslenme yapan grubun, yeterli ve dengeli beslenebilmesi için sunulacak besin gruplarının neler olduğu bilinmelidir. Besin gruplarını oluşturan besinlerin içinde bulunan besin öğesi olan ve olmayan yapıların, besinin satın alınmasından servisine kadar geçen aşamalarındaki değişikliklere uğramaktadır. This course provides an overview of determination of food and nutrient requirements of population for balanced diets and assessing the changes of nutrients and nonnutritive substances from purchasing to serving. Changes occur during and after preparation and cooking process. Learn heat transfers, cooking methods, preparation of standard recipes. Baysal, A.,(2006). Beslenme, Hatipoglu Yayınevi, Ankara. Whitney, E. N, Rolfes S. R., (2002). Understanding Nutrition, Wods Worth / Thomson Learning Company, USA. Brown, A (2000). Understanding Food: Principles and Preperation, Wods Worth / Thomson Learning Company, USA. Mahan, L.K, Stump, S.E., (2004). Krause s Food Nutrition and Diet Therapy, 11 th Edition, USA. 17

18 BES 208 Menü Planlama (Menu Planning) (2-0-2) (2 AKTS) Menü planlamayı etkileyen etmenler, menü tipleri ve örnekleri, menü planlama ilkeleri ve adımları, menü denetim ve değerlendirilmesi. Factors that affect the planning of a menu, types of menus, principles and the methods of professional menu planning, evaluation and control. Beyhan, Y., Ciğerim, N., (1995). Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara. Sandra J.F. Menu Solution: Quantity Recipes for Regular and Special Diets. John Wiley&Sons Inc., New York, Albin S. Menu Design: Merchandising and Marketing. Van Nostrand Reinhold, New York, BES 212 Beslenme Eğitimi ve Danışmalığı (Nutrition Education and Counseling) (2-0-2) (3 AKTS) Öğrencilerin beslenme eğitimi, iletişim ve sunum becerilerini geliştirmek için tasarlanmıştır. Bireysel öğrenme ve davranış kuramları, motivasyonel stratejiler ve davranışsal modifikasyon tekniklerinin incelenmesi ve uygulanması, bilişsel davranış stratejileri, bireysel öğrenme ve davranış teorilerinin değerlendirilmesi ve tartışılmasını kapsar. Beslenme ile ilgili broşür ve sunumların geliştirilmesi ve uygulanmasını içerir. This course will focus on improving a student s nutrition education, communication, and demonstration skills. This course will include the discussion and evaluation of individual learning and behavioral theories, strategies of cognitive behaviour, and the examination and application of behavioral modification techniques and motivational strategies. This will be demonstrated by the development and implementation of nutrition-related brochures and presentations. 18

19 Kutluay-Merdol, T., (1990). Okulöncesi Dönem Eğitim Veren Kişi ve Kurumlar için Beslenme Rehberi, Ankara. Kutluay-Merdol, T., ve ark. (2003). alışan Personel için Sanitasyon /Hijyen Eğitim Rehberi, Ankara. Navaro, L., (2005). Beni Duyuyor musun?, İstanbul. BES 214 Yiyecek Hizmetlerine Giriş (Introduction to Food Services) (2-0-2) (3 AKTS) Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin sınıflandırılması, yiyecek-içecek bölümünün organizasyonu, besinleri satınalma, kabul etme, depolama ve üretim, yiyecek ve içecek seris yöntemleri, yeni catering sistemleri ile yiyecek ve içecek maliyet kontrolü gibi konuları kapsar. This course covers the essential knowledge and skills for understanding classification of food and beverage outlets, organization of food and beverage departments, purchasing, receiving, storing and production of food, food and beverage service methods, new catering systems, food and beverage cost control. Yılmaz, Y., (2005). Yiyecek ve İçecek Maliyet Kontrolü. Detay Yayıncılık, Ankara. Dağ, A., (2006). Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Standart Tarifeler Maliyet ve Hijyen Kontrolü. Birinci Baskı, Ankara. Kutluay- Merdol, T., (1994). Standart Yemek Tarifeleri. Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. İNG 202 İngilizce IV (1-4-3) (3 AKTS) Bu ders orta-üst dil düzeyinde Akademik İngilizce dersidir. Bu dersin sonunda öğrenciler akademik metin okuma becerilerini geliştirirler, anlam oluşturmada kullanılan doğru dil stratejilerini kullanarak, farklı metin türlerinde yer alan dil yapılarını ve kelime kullanımlarını inceler ve anlam ilişkilendirmeleri yaparlar ve akademik kelime yapısı ve kullanımı bilgileri öğrenirler ve yazılı ve sözlü ifadede kullanırlar. Ayrıca, akademik makale yazım kurallarına uyarak metin yazarlar. This course is an upper-intermediate level language course in English for Academic Purposes. At the end of this course, students develop academic skills in reading the text, meaning, using the strategies used in creating the right language, the language structures and vocabulary usage of different types of text examines the structure and use of academic vocabulary and semantic information, and learn how to make associations and the use of written and oral expression. In addition, the text writers obeying the rules of academic essay writing. 19

20 Language in Use Elemantery, Adrean Doff, OUP Language in Use Preintermediate, Christopher Jones, Dersin öğretim üyesinin ÜÇÜNCÜ YIL 5. YARIYIL BES 301 Yetişkin Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi I (Medical Nutrition Therapy in Adults I) (2-2-3) (4 AKTS) Bu ders, diyetetik bilimine giriş, hastalık-beslenme ilişkisi, ağırlık yönetimi (şişmanlık ve zayıflık), yeme davranış bozuklukları, diyabette, kalp-damar hastalıklarında, hipertansiyonda, sindirim sistemi hastalıklarında (özefagus, mide, barsak), yanıkta tıbbi beslenme tedavisi konularını kapsar. This course covers introduction to dietetics, nutrition-disease interaction, weight management (obesity, leanness), eating disorders, medical nutrition therapy for diabetes mellitus, cardiovascular diseases, hypertension, gastrointestinal tract (esophagus, stomach, intestine) diseases and burns Baysal, A., ve ark., (2002). Diyet El Kitabı, 4. Baskı, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara. Baysal, A., Baş, M (Ed) (2008). Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi, Ekspress Baskı A.Ş., İstanbul. Shills, M.E., Olsan, J.A., Shike, M., (1994). Modern Nutrition in Health and Disease, Lea&Febiger, USA. Mahan, L.K., Arlin, M.T.,(2002). Krause s Food, Nutrition and Diet Therapy, 8 th ed, W.B.. Saunders Company, USA. Türk Kardiyoloji Seminerleri,

21 BES 303 Besinle İlgili Yasal Düzenlemeler (Food Law Regulations) (2-0-2) (2 AKTS) Ülkemizde besinlerle ilgili yasal durum ve düzenlemeler, besinlerin üretimi, işlenmesi, depolanması aşamalarında uygulanması, tüketiciler ve halk sağlığı açısından önemi, besinlerin ilgili bakanlıkça kontrol ve denetimi. Food laws and regulations in our country, food production, storage and safety processing, importance of consumer and public health, ministry control and audit related food Yasal Düzenlemelerin Yayınlandığı Resmi Gazeteler. Codex Alimentarius. Türk Gıda Mevzuatı, BES 305 Yiyecek Hizmetleri Yönetimi (Food Service Management) (2-0-2) (2 AKTS) Besin güvenliği sistemleri, tehlike analizleri ve kritik kontrol noktaları (HACCP), mutfak planlama gibi konular ele alınır. Farklı kuruluşların yiyecek-içecek yönetimi konusunda genel yapıları ve bu yapıların karşılaştırılması gibi temel kavramları kapsar. This course covers the essential knowledge and skills for understanding food safety systems, hazard analyses and critical control points (HACCP), ISO 22000, general structure and basic policies of different food and beverage management establisments. Kutluay, T., Birer, S., (1990). Kurum Beslenmesi, MEB Basımevi, İstanbul. Baş, M., (2004). Besin Güvenliği ve HACCP, Sim Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara. Beyhan, Y., Ciğerim, N., (1995). Toplu Beslenme Sistemlerinde Menü Yönetimi ve Denetimi, Kök Yayıncılık, Ankara. Feinstein, A. H., Stefanelli, J. M., (2002). Purchasing, Selection and Procurement for The Hospitality Industry, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc., London. 21

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL ( T = Haftalık teorik ders saati; U = Haftalık uygulama ders saati; K = Dersin

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Dersin Adı GENEL PSİKOLOJİ BES 101 1 +0 4 - Dersin Öğretim Elemanları Doç. Dr. İlyas GÖZ Bu dersin amacı psikoloji biliminin alt

Detaylı

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI

T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS ÖĞRETİM PLANLARI n Adı: Türk Dili 1 Kodu:7702109 Yüksek Okul Adı: AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SYO Teori

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI ve GELİŞİMİ BÖLÜMÜ. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 05 Bilgi Ve İletişim Teknolojileri (Uzk. Eğt.) 3 4 FTR 05 Normal Motor Gelişim

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN)

DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) DERS İÇERİKLERİ/COURSE DESCRIPTIONS BİRİNCİ YIL/BİRİNCİ YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)/FIRST YEAR/FIRST SEMESTER (AUTUMN) 1 103 İstatistik-I (3 0 3) 3 İstatistiksel verilerin toplanmasında, analizinde ve sunulmasında

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl

1. Yarıyıl. 2. Yarıyıl. 3. Yarıyıl. 4. Yarıyıl 1. Yarıyıl Kodu Ders Adı T U K AKTS SHM101 Anatomi 2 0 2 4 SHM115 Meslek Etiği 2 0 2 2 BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SHM109 Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I 3 0 3 5 SHM103 Fizyoloji 2 0 2 4

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON LİSANS PROGRAMI Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi (Uzk.

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0905101GENEL FİZİK I (4+0=4) AKTS=3 Fiziğin tanımı, alanları, önemi, yaşantımıza etkisi ve fiziğin

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği 1. YARIYIL DERSLERİ DERS KODU AIT181 DERS ADI Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ZORUNLU TEORİ UYGULAMA DERS SAATİ KREDİ AKTS Zorunlu 2 0 2 2 2 KIG103 Genel Kimya Zorunlu 2 0 2 2 3 Bilgisayar I Zorunlu

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU DİŞ PROTEZ PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Diş Hekimlerine yardımcı olabilecek, laboratuvar aşamalarını yürütebilecek, diş hekimliği protezlerini hazırlayacak nitelikli

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6

Hemşirelik Esasları I Lisans 1. Sınıf Yok 4-4-6 HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ (NORMAL ÖĞRETĠM) HEM 101 Yerel Kredisi 6 AKTS Kredisi 6 Hemşirelik Esasları I 1. 4-4-6 1. Bu ders, birinci yıl sağlık yüksekokulu hemşirelik programı öğrencilerine, hemşirelik esasları

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 1 I. YARIYIL II. YARIYIL KODU DERSİN ADI T U K KODU DERSİN ADI T U K A Bağlamsal Dilbilgisi I 3 0 3 A Bağlamsal Dilbilgisi II 3 0 3 A İleri Okuma ve Yazma I 3 0 3 A İleri Okuma ve

Detaylı

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI

T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI T.C. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AŞÇILIK PROGRAMI A. Amaçlar Aşçılık programının temel amacı yiyecek-içecek sektöründe ihtiyaç duyulan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerle donanmış

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem

1. Dönem. 2. Dönem. 3. Dönem 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS 6UYDATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 6UYDING101 İngilizce-I 2 0 2 2 6304M101 Mimarlığa Giriş 2 2 3 5 6MMFTBA103 Teknik Resim-I 2 2 3 6 6MMFTBA101 Temel

Detaylı